Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA

CONSTRUIRII LUCRARILOR
FAZA : P.A.C.


MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

" RAMPA EXTERIOARA PENTRU ACCES PERSOANE CU HANDICAP
LA ..............................."

1.2. DENUMIREA BENEFICIARULUI

.....................

1.3. PROIECTANTUL LUCRARILOR
S.C. ...................................
C.U.I. .......................
J22..........................
Str. .................... NR ...........
Tel./ Fax ..............................
E-mail:
Loc. ...................., judetul ...............

1.4. SURSA DE FINANTARE
...........................

1.5. DATELE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI
.........................
Str. ......................., nr. ............., ..............., Iai
Tel. 0232 .............................
Fax. 0232-......................
2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Conform legislatiei in vigoare, pentru accesul facil al persoanelor cu handicap
la ................................................... se impune construirea unei rampe exterioare de
acces, datorita diferentei mari intre cotele amenajate exterioare ale terenului si cota
zero a cladirii in care isi desfasoara activitatea institutia publica.
Avand in vedere cele de mai sus , s-a enuntat tema de proiectare pentru
amenajarea unei rampe de acces a persoanelor cu handicap , formata din doua
paliere distincte in exteriorul cladirii si un palier in interiorul cladirii in dreptul treptelor
de acces interioare.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezentul proiect contine piesele necesare obtinerii autorizatiei de construire ,
in conformitate cu continutul cadru precizat in Ordinul nr. 91/1991 si semnat conform
Legii 453/2001, cu modificarile si completarile ulterioare la Legea 50/1991, pentru
"......................................".
Documentatia a fost intocmita la solicitarea beneficiarului , in baza
urmatoarelor documente:
-Certificatul de urbanism nr. ......... din data de .......................
-Extrasul de carte funciara
-Actul de proprietate asupra terenului
Constructia este amplasata in zona de intensitate seismica "C", cu peioada de
colt Tc=1 sec, coeficient seismic Ks=0.12 conform Normativ P100/1992 si a
prescriptiilor tehnice NP 055/01.

INCADRAREA IN ZONA
Imobilul se afla in ....................., strada N. Iorga la nr. ............. Vecinatatile se
constituie din imobile cu destinatia de locuinte.

SEISMICITATEA AMPLASAMENTULUI SI ADANCIMEA DE INGHET
Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativ P100/92 rezulta pentru
amplasament zona C de seismicitate, caracterizata prin:
Ks coeficient de seismicitate = 0.12;
Tc perioada de colt = 1.00;
Adancimea de inghet a amplasamentului este de 0.90 m de la suprafata
terenului.

DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
Avand in vedere ca in acest imobil isi desfasoara activitatea mai multe institutii
publice (..............................., .................................., ....................etc...) precum si
existenta in momentul de fata a unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap,
situata in partea opusa a cladirii, pentru respectarea liniei estetice si arhitecturale,
prin tema de proiectare s-a solicitat constructia unei rampe de acces asemanatoare
cu cea existenta.
Astfel, solutia propusa pentru executia noii rampe se bazeaza pe folosirea
acelorasi materiale respectiv:
-tabla din aluminiu amprentata
-balustrade din inox
-structura de rezistenta din profile laminate si teava dreptunghiulara
-beton simplu si beton armat pentru amenajarea tronsonului si a fundatiilor
rampei.
Din punct de vedere constructiv, rampa se va compune din doua tronsoane
exterioare si un tronson interior, cu respectarea dimensiunilor impuse de legislatie.
Materialele folosite vor fi de calitate superioara si pe cat posibil identice cu
cele utilizate la constructia rampei existente.
Pentru executia primului tronson, se va demola platforma exterioara din beton
existenta, si se va returna o rampa din beton pentru accesul de pe trotuar la baza
scarilor de acces in institutie, care va fi protejata pe ambele parti cu balustrade de
protectie.
Cel de al doilea tronson se va executa din confectie metalica cu teava
dreptunghiulara 60x40x3 si tabla din aluminiu amprentata identica cu cea folosita la
rampa existenta la cealalta intrare in cladire.
Tronsonul interior se va executa identic cu cel existent la cealalta intrare in
cladire avand in vedere ca cele doua intrari sunt la fel.

4. ALTE INFORMATII
Se va acorda o importanta deosebita lucrarilor exterioare de turnare a
betonului si reparatiile cu mortare de tencuiala a frontonului lateral al scarii de acces,
avand in vedere apropierea sezonului cu temperaturi scazute , lucru care impune
luarea tuturor masurilor de lucru pe timp friguros si scurtarea pe cat posibil a
termenului de executie a lucrarii.
Se vor respecta toate dimensiunile impuse prin Normativul pentru adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap NP
051-2001, elaborat de Institutul de Proiectare si Cercetare si Tehnica de calcul in
constructii IPCT.SA si in mod special latimea rampei, panta care nu va depasi 8% si
montarea balustradelor de protectie pe ambele parti.
Oferta de pret va include si valoarea aferenta proiectului de executie ( PT) si a
Proiectului de Autorizare a Construirii (PAC).
Materialele utilizate la executia cladirii si a modificarilor, precum si modul de alcatuire
sigura cladirii gradul III de rezistenta la foc , iar categoria de pericol este "C", conform
P118/99.
Prezentul proiect la faza PAC, conform Legii 10/1995, va trebui verificat de un
specialist, inginer verificator de proiecte , altul decat specialistii care au intocmit
proiectul.

5. VALORIFICAREA PROIECTULUI
Dupa obtinerea autorizatiei de construire, in vederea inceperii executiei, se vor
intocmi de catre un proiectant autori zat Detaliile de Executie (D.E.) verificate de
catre verificator atestat. Detaliile de Executie vor respecta Autorizatia de
Construire.
Orice modificare fata de proiectul avizat se va face numai cu avizul
proiectantului initial. In momentul inceperii executiei lucrarii executantul, prin grija
beneficiarului, va convoca la santier proiectantul pentru fazele determinante de
executie. Graficul fazelor determinante de executie se va intocmi la faza de Detalii de
Executie.
Fazele de executie la care vor fi convocati pe santier proiectantii de
specialitate (topo,geo,rezistenta,arhitectura,etc..) si seful de proiect sunt urmatoarele:
predarea amplasamentului
-stabilirea cotei 0.00
-trasarea obiectivului.
finalizarea sapaturii si verificarea terenului bun de fundare.
receptionarea lucrarilor ascunse
alte faze de executie specifice stabilite in proiect
Prezentul proiect este intocmit in concordanta cu :
-Prevederile Regulamentului Urbanistic;
-Prevederile Certificatului de urbanism;
-Normele si normativele in vigoare.

6. ANTEEVALUAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
Valoarea lucrarilor de constructie este de 28269 RON, exclusiv TVA.
Intocmit,
SEF PROIECT