Sunteți pe pagina 1din 37

0"

MoNITORL~L OFiCiAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 456 bis/20.V.2004


rn
c a b l d e cu fibre optice pot fi pozate in tuburile de protectie (duct) prin suflare cu aer sub
presiune
4[
,,2,3. Condig tehnice privind sisfemul de pozare a cablurilor fn tuburi
d 3.2.3.1. Submversarea unei C% ferate trebuie realizat5 in tuburi de proteciie pe ktreaga lungime.
I
La
pufin mul din capetele subtraversi%ii trebuie prevbut o camera de tragere destinatg
- or de montare, ktretinere $i r e pmi e a subtraverskii ~i cablurilor.
m * bimensiunile ext er i o~e gi interioare precum Srpozi!ia camerei de tragere trebuie previizute
I
(fig.?)
m e
ecare din capetele subtraversruii, respectiv extradosul dinspre cale a camerei de
d '
tragere gi el emt el e constructive ale terasamentelor trebuie asigurate urmZtoarele distmte
rninime admisibile:
d
-
2,00 m p$na la baza taluzurilor de rambleu sau marginea tduzurilor de debleu;
- 1,00 m p h % la mmginea extenioar& a elementelor sisternetor de colectax si evacwe a
@ Gl o r ;
P
- 400 m pit115 la axa liniei de cale fera6.
Nu'sunt admise subt r aver e a vhd ca~etele amplasate pe taluzurile terasamentelor.
( 3.2.3$ caarl s ubt r a ve r ~or W o r de sale feral& tubwile protectoare trebuk introdusArin
' @
rare la adancmea de cel pu@ l,n) m de la NST gi la cel pugin 0,80 m sub nivelul inferior al
h
ondnu element 1 terasamentelor, inclusiv cele gentru colectareagi evacuarea apelor. (fig. 5).
La realizarea subtravers&ilor hi i l or de cale fenti& nu este admis5 utilizarea metodel de
c90zare a t ub~l l or k s g p i w.
I
Forarea trebule.qxecuta@ de reg& d m- o singur5 parte a c$i, prin presiune,
scoatere
'de phknt, pentru a nu se forma go1115 in gaura de forare gi ~II zonele adiaceute f o G .
Subtmve~sSle &i ferate vor fi semnalizate cu borne de beton amplasate de ambele p q i ale
c%i ferate.
3. 2. 3. 3. T~hurilGate tn s@~%turS se vor rnonta pe un pat de nisip de uniformizare de minim 5 crn
grosime. Dac5 este cazul trebuie aplicate prevederile de la pct. 3.1.3.14. umkindu-se un
nivel minim de intervenfie asupra materialelor geosintetice.
( 3.2.3.4.jmbinarea dintre tuburi trebuie realizaE &i bawri interioare fn sensd de tragere al
cablurilor. & terenuri tasabile, in zona de fmbinare, tuburile trebuie qezate pe mpi de
f
continuitate. Extremiefile traseului in tub trebuie obturate. h cazul cablurilor nearmate,
^@tre materialul de obturare $1 cablu trebuie interpus un strat ( m y
3.2.3.5.h terenuri cu intiltrafii, Gnbin2rile dintre tuburi trebuie etaqate. In acest caz, trased de
va fi etaqat la capete (ex. dopuri de argili) .
joncliunea dintre sistemd de pozare in s%p%tur% gi sistemul de pozare 2n tub, atunci c h d
tubul s e aila la nivelul bazei sEpiturii, yan$ul trebuie adkcit in fafa tubului in sensul de
tragere (astfel kcst la tragere cablul sa nu ameneze in tub pietre sau p&nht). Dupa tragere,
tubdui, sub cablu se va introduce p h h t sau nisip cu granulagi conform pct
3.1.3.6. gi pct. 3.1.3.8., astfel fncst cablul sB sprijine pe tub fn partea s u p e r i o ~ a acestuia.
I 3.2.3.7.Diametd interior al tubului trebuie sZ asigure tragerea
gripare a cablurilor prin tub.
Dacii diametrul interior minim al tubului nu este impus prin prescriptiile de utilizare ate
cablurilor, htre diametrul interior a1 tubului si diametrul exterior a1 cablului trebuie sg existe
1,5 fn c m l po-ii (tcagerii) unui singur cablu prin tub;
2,2 in cazul po-ii (tragerii) a doui cabluri in acelagi tub ;
2,8 in cazul pozikii (tragerii) a trei cabluri in acelqi tub.
(se ia in considerare cablul cu diametnd cel mai mare).
3.2.3.8. Traseul tuburilor (lungimea, schii&ile de direcrie gilsau nivel, razele de curb^) gi
coeficienfii de fiecare (acqtia diferg finctie de matenalul din care este realizat tubul respectiv
beton sau alte materiale sirnilare, policloru6 de vinil, polietilenii, etc.) nu trebuie 6 determine
solicitarea cablului la eforturi inadmisibile in timpul tragerii (in lipsa unor prescrigii ale
produciitorilor, p e n h calculul acestor eforturi pot fi utilizate formulele prezentate in anexa 2).