Sunteți pe pagina 1din 18

LEGE Nr.

138 din 15 octombrie 2014


pentru modifcarea i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedur civil, precum i pentru modifcarea i completarea unor acte
normative conexe
E!"E#"$ %&'L&E#"(L ')*#!E!
%(+L!C&", -#$ )#!")'(L ).!C!&L #'. /03 din 11 octom2rie 2014
Parlamentul Romniei adopt pre3enta lege.
&'". !
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, repu2licat 4n
onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 040 din 3 augu6t 2012, cu
modifcrile i completrile ulterioare, 6e modifc i 6e completea3 dup
cum urmea3$
1. La articolul 94 punctul 1 dup! litera "# $e introduce o nou!
liter! litera "%1# cu urm!torul cuprin$&
7891: cererile de declarare ;udectorea6c a mor<ii unei per6oane=7.
2. La articolul 13' alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 131
>1: ?i6po3i<iile pre3entei 6ec<iuni privitoare la excep<ia de necompeten<
i la con@ictul de competen< 6e aplic prin a6emnare i 4n ca3ul 6ec<iilor
6peciali3ate ale aceleiai in6tan<e ;udectoreti, care 6e pronun< prin
4nc8eiere.7
3. La articolul 139 alineatele (3# *i (4# $e modi)c! *i +or a+ea
urm!torul cuprin$&
7>3: ?o6arul va f trimi6 in6tan<ei mai 4nt5i 4nve6tite, 4n aAar de ca3ul 4n
care reclamantul i p5r5tul cer trimiterea lui la una dintre celelalte
in6tan<e. ?ac in6tan<ele 6unt de grad diAerit, conexarea do6arelor 6e va
Aace la in6tan<a 6uperioar 4n grad.
>4: C5nd una dintre cereri e6te de competen<a exclu6iv a unei in6tan<e,
conexarea 6e Aace la acea in6tan<. ?i6po3i<iile art. BB alin. >2: 6unt
aplica2ile.7
4. La articolul 200 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 200
>1: Completul cruia i 6Ca reparti3at aleatoriu cau3a verifc, de 4ndat,
dac cererea de c8emare 4n ;udecat e6te de competen<a 6a i dac acea6ta
4ndeplinete cerin<ele prev3ute la art. 1B4 C 1B/.7
5. La articolul 200 dup! alineatul (1# $e introduce un nou alineat
alineatul (1%1# cu urm!torul cuprin$&
7>191: -n ca3ul 4n care cau3a nu e6te de competen<a 6a, completul cruia
iCa Ao6t reparti3at cererea di6pune, prin 4nc8eiere dat Ar citarea pr<ilor,
trimiterea do6arului completului 6peciali3at competent 6au, dup ca3,
6ec<iei 6peciali3ate competente din cadrul in6tan<ei 6e6i3ate. ?i6po3i<iile
privitoare la necompeten< i con@ictele de competen< 6e aplic prin
a6emnare.7
'. La articolul 200 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: C5nd cererea nu 4ndeplinete cerin<ele prev3ute la art. 1B4 C 1B/,
reclamantului i 6e vor comunica 4n 6cri6 lip6urile, cu men<iunea c, 4n
termen de cel mult 10 3ile de la primirea comunicrii, tre2uie 6 Aac
completrile 6au modifcrile di6pu6e, 6u2 6anc<iunea anulrii cererii. De
exceptea3 de la acea6t 6anc<iune o2liga<ia de a 6e de6emna un
repre3entant comun, ca3 4n care 6unt aplica2ile di6po3i<iile art. 202 alin.
>3:.7
,. -rticolul 231 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 231
Notele de *edin.!. /nre0i$trarea *edin.ei
>1: Ereferul care particip la edin< e6te o2ligat 6 ia note 4n legtur
cu de6Aurarea proce6ului, care vor f vi3ate de ctre preedinte. %r<ile
pot cere citirea notelor i, dac e6te ca3ul, corectarea lor.
>2: ?up terminarea edin<ei de ;udecat, participan<ii la proce6 prime6c,
la cerere, c5te o copie de pe notele greferului.
>3: #otele greferului pot f conte6tate cel mai t5r3iu la termenul urmtor.
>4: !n6tan<a va 4nregi6tra edin<ele de ;udecat. -n ca3 de conte6tare de
ctre participan<ii la proce6 a notelor greferului, ace6tea vor f verifcate i,
eventual, completate ori rectifcate pe 2a3a 4nregi6trrilor din edin<a de
;udecat.
>0: La cerere, pr<ile, pe c8eltuiala ace6tora, pot o2<ine o copie
electronic a 4nregi6trrii edin<ei de ;udecat 4n ceea ce privete cau3a lor.
>1: -nregi6trrile din edin<a de ;udecat vor putea f 6olicitate i de ctre
in6tan<ele de control ;udiciar.7
8. La articolul 450 alineatul (3# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>3: Cererea de 6u6pendare 6e va ;udeca de ctre in6tan<a de apel.
?i6po3i<iile art. /1F alin. >1: 6unt aplica2ile. -nc8eierea dat a6upra cererii
de 6u6pendare e6te 6upu6 acelorai ci de atac ca i 8otr5rea atacat.7
9. La articolul 45, dup! alineatul (3# $e introduce un nou alineat
alineatul (4# cu urm!torul cuprin$&
7>4: &tunci c5nd in6tan<a di6pune recalifcarea cii de atac, de la data
pronun<rii 4nc8eierii, pentru pr<ile pre3ente, 6au de la data comunicrii
4nc8eierii, pentru pr<ile care au lip6it, va curge un nou termen pentru
declararea 6au, dup ca3, motivarea cii de atac prev3ute de lege.7
10. La articolul 484 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 4F4
>1: 'ecur6ul 6u6pend de drept executarea 8otr5rii 4n cau3ele privitoare
la de6fin<area de con6truc<ii, planta<ii 6au a oricror lucrri cu ae3are fx,
precum i 4n ca3urile anume prev3ute de lege.7
11. La articolul 520 alineatul (9# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>B: ?i6po3i<iile alin. >F: 6e aplic 4n mod core6pun3tor i atunci c5nd
c8e6tiunea de drept nu intr 4n competen<a niciunei 6ec<ii a -naltei Cur<i de
Ca6a<ie i Gu6ti<ie.7
12. La articolul 520 alineatul (13# $e abro0!.
13. La articolul '03 alineatul (3# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>3: -n ca3ul 4n care 8otr5rea ar2itral 6e reAer la un litigiu legat de
tran6Aerul dreptului de proprietate i/6au de con6tituirea altui drept real
a6upra unui 2un imo2il, 8otr5rea ar2itral 6e va pre3enta in6tan<ei
;udectoreti ori notarului pu2lic pentru a o2<ine o 8otr5re ;udectorea6c
6au, dup ca3, un act autentic notarial. ?up verifcarea de ctre in6tan<a
;udectorea6c ori de ctre notarul pu2lic a re6pectrii condi<iilor i dup
4ndeplinirea procedurilor impu6e de lege i ac8itarea de ctre pr<i a
impo3itului privind tran6Aerul dreptului de proprietate, 6e va proceda la
4nregi6trarea 4n cartea Aunciar i 6e va reali3a tran6Aerul de proprietate
i/6au con6tituirea altui drept real a6upra 2unului imo2il 4n cau3. ?ac
8otr5rea ar2itral 6e execut 6ilit, verifcrile prev3ute 4n pre3entul
alineat vor f eAectuate de ctre in6tan<, 4n cadrul procedurii de 4nve6tire
cu Aormul executorie.7
14. -rticolul '15 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 110
E1ecutarea $ilit!
>1: Hotr5rea ar2itral con6tituie titlu executoriu i, dup 4nve6tirea cu
Aormul executorie, 6e execut 6ilit 4ntocmai ca o 8otr5re ;udectorea6c.
>2: Cererea de 4nve6tire cu Aormul executorie 6e 6olu<ionea3 de
tri2unalul 4n circum6crip<ia cruia a avut loc ar2itra;ul. ?i6po3i<iile art.
14091 alin. >3: C >1: 6unt aplica2ile.7
15. -rticolul '28 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 12F
2bli0a.iile $u$ceptibile de e1ecutare $ilit!
>1: %ot f executate 6ilit o2liga<iile al cror o2iect con6t 4n plata unei
6ume de 2ani, predarea unui 2un ori a Aolo6in<ei ace6tuia, de6fin<area unei
con6truc<ii, a unei planta<ii ori a altei lucrri, 4ncredin<area minorului,
6ta2ilirea locuin<ei i vi3itarea ace6tuia 6au 4n luarea unei alte m6uri
6ta2ilite prin titlul executoriu.
>2: -n ca3ul 4n care prin titlul executoriu au Ao6t 6tipulate ori acordate
do25n3i, penalit<i 6au alte 6ume, care 6e cuvin creditorului, Ar 6 f Ao6t
6ta2ilit cuantumul ace6tora, ele vor f calculate de executorul ;udectore6c,
potrivit legii.
>3: ?e a6emenea, executorul ;udectore6c, la cererea creditorului, poate
actuali3a valoarea o2liga<iei principale 6ta2ilite 4n 2ani, indiAerent de i3vorul
ei, potrivit criteriilor cuprin6e 4n titlul executoriu. -n ca3ul 4n care titlul
executoriu nu con<ine niciun a6emenea criteriu, executorul ;udectore6c va
proceda, la cererea creditorului, la actuali3are 4n Aunc<ie de rata in@a<iei,
calculat de la data c5nd 8otr5rea ;udectorea6c a devenit executorie
6au, 4n ca3ul celorlalte titluri executorii, de la data c5nd crean<a a devenit
exigi2il i p5n la data pl<ii eAective a o2liga<iei cuprin6e 4n oricare dintre
ace6te titluri.
>4: ?ac titlul executoriu nu cuprinde do25n3i, penalit<i 6au alte 6ume,
4n6 ele 6e cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.030 din Codul civil
6au altor di6po3i<ii legale 6peciale, ace6tea vor f 6ta2ilite de ctre in6tan<a
de executare la cererea creditorului, prin 4nc8eiere dat cu citarea pr<ilor.
>0: %entru 6umele 6ta2ilite potrivit pre3entului articol, 4nc8eierea
in6tan<ei de executare 6au a executorului ;udectore6c con6tituie titlu
executoriu, Ar a f nece6ar 4nve6tirea cu Aormul executorie.7
1'. La articolul '32 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: Con6tituie titluri executorii 8otr5rile executorii prev3ute la art.
133, 8otr5rile cu executare provi3orie, 8otr5rile defnitive, precum i
orice alte 8otr5ri 6au 4n6cri6uri care, potrivit legii, pot f pu6e 4n
executare.7
1,. -rticolul '35 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 130
3ot!rrile arbitrale *i alte "ot!rri ale or0anelor cu atribu.ii
4uri$dic.ionale
%ot f pu6e 4n executare 8otr5rile ar2itrale 4nve6tite cu Aormul
executorie, c8iar dac 6unt atacate cu ac<iunea 4n anulare, precum i alte
8otr5ri ale organelor cu atri2u<ii ;uri6dic<ionale rma6e defnitive, ca
urmare a neatacrii lor 4n Aa<a in6tan<ei ;udectoreti competente, dac 6unt
4nve6tite cu Aormul executorie.7
18. La articolul '38 alineatul (1# punctul 2 $e modi)c! *i +a a+ea
urm!torul cuprin$&
72. 4n6cri6urile autentice, 4n ca3urile prev3ute de lege=7.
19. La articolul '38 alineatul (1# dup! punctul 2 $e introduce un
nou punct punctul 2%1 cu urm!torul cuprin$&
7291. titlurile executorii notariale emi6e 4n condi<iile prev3ute de lege=7.
20. 5up! articolul '40 $e introduce un nou articol articolul
'40%1 cu urm!torul cuprin$&
7&'". 14091
/n+e$tirea cu 6ormul! e1ecutorie
>1: "itlurile executorii, altele dec5t 8otr5rile ;udectoreti, pot f pu6e 4n
executare numai dac 6unt 4nve6tite cu Aormul executorie.
>2: Cererea de 4nve6tire cu Aormul executorie 6e 6olu<ionea3 de
;udectoria 4n circum6crip<ia creia 6e a@ domiciliul 6au 6ediul creditorului
ori al de2itorului, dup ca3, 4n camer de con6iliu, Ar citarea pr<ilor. ?ac
domiciliul 6au, dup ca3, 6ediul creditorului 6e a@ 4n 6trintate, creditorul
va putea depune cererea de 4nve6tire i la ;udectoria 4n circum6crip<ia
creia 6e a@ domiciliul 6u ale6.
>3: !n6tan<a va verifca dac 4n6cri6ul 4ntrunete toate condi<iile de Aorm
cerute de lege pentru a f titlu executoriu, precum i alte cerin<e 4n ca3urile
anume prev3ute de lege.
>4: -nc8eierea prin care 6e re6pinge cererea de 4nve6tire cu Aormul
executorie poate f atacat numai cu apel de ctre creditor, 4n termen de 0
3ile de la comunicare.
>0: -nc8eierea prin care 6e admite cererea de 4nve6tire cu Aormul
executorie nu e6te 6upu6 niciunei ci de atac, dar legalitatea ace6teia
poate Aace o2iectul conte6ta<iei la executare.
>1: .ormula executorie are urmtorul cuprin6$
I#oi, %reedintele 'om5niei,
?m 4mputernicire i ordonm executorilor ;udectoreti 6 pun 4n
executare titlul >&ici urmea3 elementele de identifcare a titlului
executoriu.: pentru care 6Ca pronun<at pre3enta 4nc8eiere de 4nve6tire cu
Aormul executorie. )rdonm agen<ilor Aor<ei pu2lice 6 6pri;ine
4ndeplinirea prompt i eAectiv a tuturor actelor de executare 6ilit, iar
procurorilor 6 6truie pentru ducerea la 4ndeplinire a titlului executoriu, 4n
condi<iile legii. >(rmea3 6emntura preedintelui completului i a
greferului.:J.7
21. La articolul '50 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 100
>1: !n6tan<a de executare e6te ;udectoria 4n a crei circum6crip<ie 6e
a@, la data 6e6i3rii organului de executare, domiciliul 6au, dup ca3,
6ediul de2itorului, 4n aAara ca3urilor 4n care legea di6pune altAel. ?ac
domiciliul 6au, dup ca3, 6ediul de2itorului nu 6e a@ 4n <ar, e6te
competent ;udectoria 4n a crei circum6crip<ie 6e a@, la data 6e6i3rii
organului de executare, domiciliul 6au, dup ca3, 6ediul creditorului, iar
dac ace6ta nu 6e a@ 4n <ar, ;udectoria 4n a crei circum6crip<ie 6e a@
6ediul 2iroului executorului ;udectore6c 4nve6tit de creditor.7
22. La articolul '50 dup! alineatul (1# $e introduce un nou
alineat alineatul (1%1# cu urm!torul cuprin$&
7>191: Dc8im2area domiciliului 6au 6ediului de2itorului ori, dup ca3, al
creditorului dup 4nceperea executrii 6ilite nu atrage 6c8im2area
competen<ei in6tan<ei de executare.7
23. La articolul '50 alineatele (2# *i (3# $e modi)c! *i +or a+ea
urm!torul cuprin$&
7>2: !n6tan<a de executare 6olu<ionea3 conte6ta<iile la executare, precum
i orice alte incidente aprute 4n cur6ul executrii 6ilite, cu excep<ia celor
date de lege 4n competen<a altor in6tan<e 6au organe.
>3: -n toate ca3urile in6tan<a de executare 6e pronun< prin 4nc8eiere
executorie care poate f atacat numai cu apel, 4n termen de 10 3ile de la
comunicare, dac prin lege nu 6e di6pune altAel.7
24. La articolul '51 litera b# a alineatului (1# *i alineatele (2# *i
(3# $e modi)c! *i +or a+ea urm!torul cuprin$&
72: 4n ca3ul urmririi 6ilite a 2unurilor mo2ile i al executrii 6ilite directe
mo2iliare, executorul ;udectore6c din circum6crip<ia cur<ii de apel unde 6e
a@ domiciliul ori, dup ca3, 6ediul de2itorului, 6au din circum6crip<ia cur<ii
de apel unde 6e a@ 2unurile= 4n ca3ul 4n care domiciliul 6au, dup ca3,
6ediul de2itorului 6e a@ 4n 6trintate, e6te competent oricare executor
;udectore6c=
..........................................................................
>2: ?ac 2unurile urmri2ile, mo2ile, 6e a@ 4n circum6crip<iile mai
multor cur<i de apel, oricare dintre executorii ;udectoreti care
Aunc<ionea3 pe l5ng una dintre ace6tea e6te competent 6 reali3e3e
executarea, inclu6iv cu privire la 2unurile urmri2ile a@ate 4n ra3a celorlalte
cur<i de apel.
>3: Executorul ;udectore6c rm5ne competent 6 continue executarea
6ilit c8iar dac dup 4nceperea executrii de2itorul iCa 6c8im2at domiciliul
6au, dup ca3, 6ediul.7
25. La articolul '51 dup! alineatul (3# $e introduce un nou
alineat alineatul (3%1# cu urm!torul cuprin$&
7>391: -n ca3ul 4n care executorul ;udectore6c ini<ial 4nve6tit de creditor
con6tat c nu 6unt 2unuri i venituri urmri2ile 4n ra3a competen<ei 6ale
teritoriale, creditorul poate cere in6tan<ei de executare continuarea
executrii 6ilite printrCun alt executor ;udectore6c, di6po3i<iile art. 102 alin.
>4: aplic5nduC6e 4n mod core6pun3tor.7
2'. La articolul '52 alineatul (4# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>4: La cererea creditorului, in6tan<a de executare poate di6pune, pentru
motive temeinice, 4nlocuirea executorului ;udectore6c cu alt executor
;udectore6c indicat de ctre creditor i continuarea executrii 6ilite de
ctre noul executor ;udectore6c. ?i6po3i<iile art. 103 alin. >2: 6e aplic 4n
mod core6pun3tor.7
2,. La articolul '59 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: ?e a6emenea, la cererea executorului ;udectore6c, in6titu<iile
pu2lice, in6titu<iile de credit i orice alte per6oane f3ice 6au per6oane
;uridice 6unt o2ligate 6 4i comunice, de 4ndat, 4n copie, documentele,
precum i, 4n 6cri6, datele i inAorma<iile apreciate de executorul
;udectore6c ca find nece6are reali3rii executrii 6ilite, inclu6iv codul
numeric per6onal al per6oanei 6upu6e executrii 6ilite, c8iar dac prin legi
6peciale 6e di6pune altAel. "ot a6tAel, organele f6cale 6unt o2ligate 6
comunice, 4n aceleai condi<ii, datele i inAorma<iile pe care le
admini6trea3 potrivit legii. La cererea executorului ;udectore6c 6au a
pr<ii intere6ate, in6tan<a de executare poate lua m6urile prev3ute la art.
1F/ alin. >1: pct. 2 lit. A: i la art. 1FB.7
28. -rticolul ''4 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 114
/nre0i$trarea cererii de e1ecutare
?e 4ndat ce primete cererea de executare, executorul ;udectore6c va
di6pune 4nregi6trarea ace6teia.7
29. -rticolul ''5 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 110
/ncu+iin.area e1ecut!rii $ilite
>1: Cererea de executare 6ilit 6e 6olu<ionea3 4n maximum 3 3ile de la
4nregi6trarea ei.
>2: Executorul ;udectore6c 6e pronun< a6upra 4ncuviin<rii executrii
6ilite, prin 4nc8eiere, Ar citarea pr<ilor. otivarea 4nc8eierii 6e Aace 4n cel
mult / 3ile de la pronun<are.
>3: -nc8eierea va cuprinde, 4n aAara men<iunilor prev3ute la art. 101 alin.
>1:, artarea titlului executoriu pe 2a3a cruia 6e va Aace executarea, 6uma,
atunci c5nd acea6ta e6te determinat 6au determina2il, cu toate
acce6oriile pentru care 6Ca 4ncuviin<at urmrirea, c5nd 6Ca 4ncuviin<at
urmrirea 6ilit a 2unurilor de2itorului, i modalitatea concret de
executare 6ilit, atunci c5nd 6Ca 6olicitat expre6 acea6ta.
>4: -ncuviin<area executrii 6ilite permite creditorului 6 cear
executorului ;udectore6c competent 6 recurg, 6imultan ori 6ucce6iv, la
toate modalit<ile de executare prev3ute de lege 4n vederea reali3rii
drepturilor 6ale, inclu6iv a c8eltuielilor de executare. -ncuviin<area
executrii 6ilite produce eAecte pe 4ntreg teritoriul <rii. ?e a6emenea,
4ncuviin<area executrii 6ilite 6e extinde i a6upra titlurilor executorii care
6e vor emite de executorul ;udectore6c 4n cadrul procedurii de executare
6ilit 4ncuviin<ate.
>0: Executorul ;udectore6c va re6pinge cererea de 4ncuviin<are a
executrii 6ilite numai dac$
1. cererea de executare 6ilit e6te de competen<a altui organ de
executare dec5t cel 6e6i3at=
2. 8otr5rea 6au, dup ca3, 4n6cri6ul nu con6tituie, potrivit legii, titlu
executoriu=
3. 4n6cri6ul, altul dec5t o 8otr5re ;udectorea6c, nu e6te 4nve6tit cu
Aormul executorie=
4. crean<a nu e6te cert, lic8id i exigi2il=
0. de2itorul 6e 2ucur de imunitate de executare=
1. titlul cuprinde di6po3i<ii care nu 6e pot duce la 4ndeplinire prin
executare 6ilit=
/. exi6t alte impedimente prev3ute de lege.
>1: -nc8eierea prin care 6Ca di6pu6 4ncuviin<area executrii 6ilite poate f
6upu6 controlului in6tan<ei de executare pe calea conte6ta<iei la executare,
4n condi<iile legii. -nc8eierea prin care 6e re6pinge cererea de 4ncuviin<are a
executrii 6ilite poate f conte6tat de ctre creditor, 4n termen de 10 3ile de
la comunicare, la in6tan<a de executare.7
30. La articolul ''9 alineatele (5# *i ('# $e modi)c! *i +or a+ea
urm!torul cuprin$&
7>0: -n ca3ul 4n care 6umele 6ta2ilite potrivit alin. >4: nu pot f recuperate
de la de2itor, din lip6a 2unurilor urmri2ile 6au din alte a6emenea cau3e,
ace6tea, cu excep<ia onorariului executorului ;udectore6c, vor f pltite de
creditor, care le va putea recupera de la de2itor c5nd 6tarea patrimonial a
ace6tuia o va permite, 4nuntrul termenului de pre6crip<ie.
>1: %entru 6umele 6ta2ilite potrivit pre3entului articol, 4nc8eierea
con6tituie titlu executoriu at5t pentru creditor, c5t i pentru executorul
;udectore6c, Ar a f nece6ar 4nve6tirea cu Aormul executorie.7
31. -rticolul ',1 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 1/1
7omunicarea actelor de procedur!
Comunicarea actelor de procedur 4n cadrul executrii 6ilite 6e poate
Aace de ctre executorul ;udectore6c fe per6onal, fe prin intermediul
agentului 6u procedural, iar, dac acea6ta nu e6te po6i2il, potrivit
di6po3i<iilor legale privind citarea i comunicarea actelor de procedur,
care 6e aplic 4n mod core6pun3tor. ?ovada comunicrii prin agent
procedural are aceeai Aor< pro2ant cu dovada comunicrii eAectuate de
ctre executor 4n6ui.7
32. La articolul ',9 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: -n ca3ul altor titluri executorii dec5t 8otr5rile ;udectoreti, la
cererea creditorului 6au a executorului ;udectore6c, in6tan<a competent
va autori3a intrarea 4n locurile men<ionate la alin. >1:. !n6tan<a 6e pronun<,
de urgen<, 4n camera de con6iliu, cu citarea ter<ului care de<ine 2unul, prin
4nc8eiere executorie care nu e6te 6upu6 niciunei ci de atac.7
33. La articolul '98 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: ?up 4ncuviin<area executrii 6ilite, executorul va comunica
de2itorului 4nc8eierea de 4ncuviin<are a executrii 6ilite, precum i o nou
6oma<ie, la care nu 6e va mai altura titlul ce 6e execut.7
34. La articolul ,11 alineatul (3# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>3: ?e a6emenea, dup 4nceperea executrii 6ilite, cei intere6a<i 6au
vtma<i pot cere, pe calea conte6ta<iei la executare, i anularea 4nc8eierii
de 4nve6tire cu Aormul executorie, precum i a 4nc8eierii prin care 6Ca
admi6 cererea de 4ncuviin<are a executrii 6ilite, dac au Ao6t date Ar
4ndeplinirea condi<iilor legale.7
35. La articolul ,13 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: -n ca3ul urmririi 6ilite a imo2ilelor, al urmririi 6ilite a Aructelor i a
veniturilor generale ale imo2ilelor, precum i 4n ca3ul predrii 6ilite a
2unurilor imo2ile, dac imo2ilul 6e a@ 4n circum6crip<ia altei cur<i de apel
dec5t cea 4n care 6e a@ in6tan<a de executare, conte6ta<ia 6e poate
introduce i la ;udectoria de la locul 6iturii imo2ilului.7
3'. La articolul ,14 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: Conte6ta<ia 4mpotriva 4nc8eierilor executorului ;udectore6c, 4n
ca3urile 4n care ace6tea nu 6unt, potrivit legii, defnitive, 6e poate Aace 4n
termen de 10 3ile de la comunicare.7
3,. La articolul ,1' alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". /11
>1: Conte6ta<ia la executare 6e ;udec cu procedura prev3ut de
pre3entul cod pentru ;udecata 4n prim in6tan<, care 6e aplic 4n mod
core6pun3tor, di6po3i<iile art. 200 nefind aplica2ile 4n ace6t ca3.7
38. La articolul ,18 alineatul (,# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>/: ?ac exi6t urgen< i dac, 4n ca3urile prev3ute la alin. >2:,
re6pectiv alin. >3:, 6Ca pltit cau<iunea, in6tan<a poate di6pune, prin
4nc8eiere i Ar citarea pr<ilor, 6u6pendarea provi3orie a executrii p5n
la 6olu<ionarea cererii de 6u6pendare. -nc8eierea nu e6te 6upu6 niciunei
ci de atac. Cau<iunea depu6 potrivit pre3entului alineat rm5ne
indi6poni2ili3at c8iar dac cererea de 6u6pendare provi3orie e6te re6pin6
i e6te deducti2il din cau<iunea fnal 6ta2ilit de in6tan<, dac e6te
ca3ul.7
39. La articolul ,19 alineatul (8# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>F: -n 6itua<ia prev3ut la alin. >/:, in6tan<a va 6olicita actul care
con6tat reAu3ul executorului ;udectore6c de a primi ori de a 4nregi6tra
cererea de executare 6ilit, de a 4ndeplini un act de executare 6ilit ori de a
lua alt m6ur prev3ut de lege.7
40. La articolul ,31 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: -n ca3ul 4n care exi6t pericol evident de 6u6tragere a 2unurilor de la
urmrire, la 6olicitarea creditorului 6au a executorului ;udectore6c,
in6tan<a de executare va di6pune 6ec8e6trarea 2unurilor urmri2ile odat
cu comunicarea 6oma<iei ctre de2itor. !n6tan<a anali3ea3 cererea de
urgen<, 4n camera de con6iliu, Ar citarea pr<ilor. -nc8eierea nu e6te
6upu6 niciunei ci de atac.7
41. La articolul ,', alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: Creditorii urmritori 6au intervenien<i nu 6unt o2liga<i, dac au rang
util de preAerin<, 6 depun garan<ia prev3ut la alin. >1:, dec5t pentru a
acoperi, dac e6te ca3ul, diAeren<a dintre valoarea garan<iei i propria
crean<.7
42. La articolul ,,9 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". //B
>1: +unurile 6ec8e6trate care nu au putut f valorifcate 4n condi<iile
pre3entei 6ec<iuni rm5n indi6poni2ili3ate cel mult un an de la data aplicrii
6ec8e6trului. -n cur6ul ace6tui termen, executorul ;udectore6c poate
proceda din nou la valorifcarea ace6tor 2unuri= 4n ace6t ca3, pre<ul de
4ncepere a licita<iei va f fxat, prin 4nc8eiere, de ctre executorul
;udectore6c i va f egal cu pre<ul de 4ncepere de la ultima licita<ie
organi3at pentru 2unul mo2il re6pectiv. ?ac nici dup expirarea ace6tui
termen 2unurile nu pot f valorifcate, iar creditorul reAu3 6 le preia 4n
contul crean<ei, ele 6e re6tituie din ofciu de2itorului 6au unui repre3entant
al 6u.7
43. La articolul ,82 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". /F2
>1: %oprirea 6e 4nfin<ea3 Ar 6oma<ie, 4n 2a3a 4nc8eierii de 4ncuviin<are
a executrii, prin adre6 4n care 6e va preci3a i titlul executoriu 4n temeiul
cruia 6Ca 4nfin<at poprirea, ce va f comunicat celei deCa treia per6oane
artate la art. /F0 alin. >1:, 4mpreun cu 4nc8eierea de 4ncuviin<are a
executrii. ?e6pre m6ura luat va f 4ntiin<at i de2itorul, cruia i 6e va
comunica, 4n copie, adre6a de 4nfin<are a popririi, la care 6e vor ataa, 4n
copie certifcat, 4nc8eierea de 4ncuviin<are a executrii i titlul executoriu,
4n ca3ul 4n care ace6tea din urm nu iCau Ao6t anterior comunicate.7
44. La articolul 805 alineatul ('# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>1: &dmini6tratorulC6ec8e6tru care nu a cerut predarea 2unurilor 4n
termen de 10 3ile de la comunicarea numirii va f con6iderat c nu accept
acea6t 4n6rcinare. &ce6ta i cel care reAu3 4n mod expre6 4n6rcinarea
vor f 4nlocui<i de 4ndat cu alt per6oan prin 4nc8eiere dat de executorul
;udectore6c, Ar citarea pr<ilor. ?i6po3i<iile pre3entului alineat nu 6e
aplic 4n 6itua<ia 4n care admini6tratorC6ec8e6tru a Ao6t numit de2itorul 6au,
dup ca3, ter<ul do25nditor.7
45. -rticolul 818 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F1F
7ompeten.a
>1: (rmrirea 6ilit imo2iliar e6te de competen<a executorului
;udectore6c din circum6crip<ia cur<ii de apel unde 6e a@ imo2ilul
apar<in5nd de2itorului 6au unei ter<e per6oane, dac 6e urmrete un imo2il
ipotecat a;un6 4n m5inile ace6teia.
>2: ?ac 6e urmre6c mai multe imo2ile a@ate 4n circum6crip<ia aceleiai
cur<i de apel, competen<a apar<ine oricruia dintre executorii ;udectoreti
care Aunc<ionea3 4n acea6t circum6crip<ie, la alegerea creditorului.7
4'. -rticolul 819 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F1B
/n*tiin.area debitorului *i ter.ului dobnditor
Executorul ;udectore6c va comunica 4nc8eierea de 4ncuviin<are a
executrii 6ilite prev3ute de art. 110 at5t de2itorului, c5t i ter<ului
do25nditor, 4n6o<it, 4n am2ele ca3uri, de titlul executoriu 4n copie
certifcat i de 6oma<ie, pun5nduCliC6e 4n vedere ca 4n termen de 10 3ile de
la primirea ace6teia 6 pltea6c 4ntreaga datorie, inclu6iv do25n3ile i
c8eltuielile de executare.7
4,. -rticolul 820 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F20
/n*tiin.area altor per$oane
?ac 6e urmrete numai cotaCparte apar<in5nd de2itorului din imo2ilul
a@at 4n proprietate comun pe coteCpr<i, copii de pe 4nc8eierea de
4ncuviin<are a executrii vor f comunicate i coproprietarilor, cu invita<ia de
aCi exercita dreptul ce le e6te recuno6cut potrivit art. F227.
48. La articolul 821 dup! alineatul (5# $e introduce un nou
alineat alineatul ('# cu urm!torul cuprin$&
7>1: -n ca3ul 4n care cererea de executare 6ilit i 4n6cri6urile anexate
ace6teia nu cuprind men<iuni privitoare la imo2ilul urmrit, executorul
;udectore6c va 6olicita eAectuarea Aormalit<ilor de pu2licitate prev3ute de
pre3entul articol de 4ndat ce imo2ilul va f identifcat cu datele nece6are
4ndeplinirii Aormalit<ilor de pu2licitate.7
49. -rticolul 830 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F30
-dmini$trarea imobilului urm!rit
>1: La data comunicrii 4nc8eierii de 4ncuviin<are a executrii, de2itorul
6au, dup ca3, ter<ul do25nditor e6te dec3ut din dreptul de a eAectua acte
de admini6trare a6upra imo2ilului urmrit.
>2: Executorul ;udectore6c, atunci c5nd aprecia3 ca find nece6ar, va
numi, prin 4nc8eiere, un admini6tratorC6ec8e6tru care 6 a6igure
admini6trarea imo2ilului, 4nca6area veniturilor, eAectuarea c8eltuielilor
nece6are i aprarea 4n litigiile privitoare la ace6t 2un.
>3: C5nd de2itorul 4n6ui 6au ter<ul do25nditor e6te admini6tratorulC
6ec8e6tru al imo2ilului urmrit, executorul ;udectore6c 4i va preda imo2ilul
cu ace6t titlu. -n ca3 de reAu3, proce6ulCver2al 4ntocmit de executorul
;udectore6c va <ine loc de predareCprimire i va f comunicat potrivit
di6po3i<iilor privitoare la procedura de comunicare a cita<iilor i a altor acte
de procedur.7
50. La articolul 838 alineatul (4# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>4: %u2lica<ii 4n extra6, cuprin35nd men<iunile prev3ute la alin. >1: lit.
a:, c: i A: C m:, 6e vor Aace, 6u2 6anc<iunea nulit<ii, 4ntrCun 3iar de circula<ie
na<ional, dac valoarea imo2ilului depete 6uma de 200.000 lei, 6au 4ntrC
un 3iar local, dac nu trece pe6te acea6t 6um. %u2lica<ia, 4n extra6 6au 4n
4ntregul ei, va f pu2licat, 6u2 6anc<iunea nulit<ii, i 4n 'egi6trul electronic
de pu2licitate a v5n3rii 2unurilor 6upu6e executrii 6ilite i, de a6emenea,
va putea f pu2licat i 4n 3iare, revi6te i alte pu2lica<ii exi6tente care 6unt
de6tinate v5n3rii unor imo2ile de natura celui 6co6 la licita<ie, inclu6iv pe
alte pagini de internet de6c8i6e 4n acelai 6cop.7
51. -rticolul 843 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F43
Garan.ia de participare *i o6erta de cump!rare
>1: %er6oanele care vor 6 cumpere imo2ilul la licita<ie 6unt o2ligate 6
depun la unitatea prev3ut de lege, la di6po3i<ia executorului
;udectore6c, o garan<ie repre3ent5nd 10K din pre<ul de 4ncepere a
licita<iei pentru termenul re6pectiv. ?ovada con6emnrii va f ataat oAertei
de cumprare ce va cuprinde pre<ul oAerit i condi<iile de plat. "ermenulC
limit pentru depunerea oAertei de cumprare 4n6o<ite de dovada
con6emnrii e6te 3iua premergtoare licita<iei, cu excep<ia oAertelor de
cumprare cel pu<in egale cu pre<ul de 4ncepere a licita<iei, care pot f
depu6e inclu6iv 4n 3iua licita<iei.
>2: ?i6po3i<iile art. /1/ alin. >2: 6unt aplica2ile 4n mod core6pun3tor.
>3: ?e a6emenea, 6unt di6pen6ate de garan<ia prev3ut la alin. >1:
per6oanele care, 4mpreun cu de2itorul, au a6upra imo2ilului urmrit un
drept de proprietate comun pe coteCpr<i 6au 6unt titularii unui drept de
preemp<iune, dup ca3.
>4: -n ca3urile prev3ute la alin. >2: i >3:, dac valoarea crean<ei
ipotecare 6au privilegiate ori valoarea coteiCpr<i a proprietarului nu
acoper cuantumul garan<iei prev3ute 4n alin. >1:, 6e va completa
diAeren<a.7
52. La articolul 844 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". F44
>1: Executorul ;udectore6c va am5na v5n3area, din ofciu 6au la cererea
pr<ii intere6ate, dac 6e con6tat c nu au Ao6t re6pectate termenele de
4ntiin<are a de2itorului 6au a ter<ului do25nditor ori, dup ca3, cele de
eAectuare a pu2licit<ii v5n3rii. %entru noul termen, care nu poate f mai
lung de 20 de 3ile de la data fxat pentru prima v5n3are, 6e vor reAace
Aormalit<ile de pu2licitate 4nclcate, potrivit art. F3F. -n ace6t din urm
ca3, 6u2 6anc<iunea nulit<ii licita<iei, e6te 6ufcient ca pu2lica<iile de
v5n3are prev3ute de art. F3F alin. >4: 6 fe eAectuate 4n 'egi6trul
electronic de pu2licitate a v5n3rii 2unurilor 6upu6e executrii 6ilite.7
53. La articolul 845 alineatul (8# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>F: -n ca3ul 4n care nu e6te oAerit nici pre<ul la care imo2ilul a Ao6t
evaluat, v5n3area 6e va am5na la un alt termen, de cel mult 30 de 3ile,
pentru care 6e va Aace o nou pu2lica<ie, 4n condi<iile art. F3F, cu excep<ia
pu2licrii anun<ului 4ntrCun 3iar de circula<ie na<ional 6au local. La ace6t
termen, licita<ia va 4ncepe de la pre<ul de /0K din pre<ul de pornire al
primei licita<ii. ?ac nu 6e o2<ine pre<ul de 4ncepere a licita<iei i exi6t cel
pu<in 2 licitatori, la acelai termen, 2unul va f v5ndut la cel mai mare pre<
oAerit, dar nu mai pu<in de 30K din pre<ul de pornire al primei licita<ii.
L5n3area 6e va putea Aace c8iar dac 6e pre3int o 6ingur per6oan care
oAer pre<ul de la care 4ncepe licita<ia. -n con<inutul pu2lica<iei de v5n3are
4ntocmite pentru cel deCal doilea termen vor f in6erate, 6u2 6anc<iunea
nulit<ii, toate ace6te men<iuni privind modul de 6ta2ilire a pre<ului de
ad;udecare a imo2ilului la al doilea termen.7
54. 5up! articolul 84, $e introduce un nou articol articolul
84,%1 cu urm!torul cuprin$&
7&'". F4/91
7onte$ta.ia 8mpotri+a proce$ului9+erbal de licita.ie
>1: %roce6ulCver2al de licita<ie care con6emnea3 ad;udecarea va f notat
4n cartea Aunciar, la cererea de 4ndat a executorului, pe c8eltuiala
ad;udecatarului.
>2: -n termen de o lun de la data 4n6crierii ad;udecrii 4n cartea Aunciar,
de2itorul 6au ter<ul do25nditor, creditorii urmritori i oricare alt per6oan
intere6at potrivit men<iunilor din cartea Aunciar vor putea ataca proce6ulC
ver2al de licita<ie pe cale de conte6ta<ie la executare.
>3: Conte6ta<ia 6e notea3 4n cartea Aunciar la cererea conte6tatorului,
iar 4n lip6, la cererea in6tan<ei de executare.
>4: !n6tan<a de executare poate 6u6penda eli2erarea 6au, dup ca3,
di6tri2uirea 6umelor re3ultate din urmrirea 6ilit a imo2ilului ad;udecat.
>0: ?ac in6tan<a admite conte6ta<ia, executorul ;udectore6c va continua
urmrirea de la actul de6fin<at i va 6olicita din ofciu ca notarea prev3ut
la alin. >1: 6 fe radiat.
>1: Dumele con6emnate i neeli2erate 6au, dup ca3, nedi6tri2uite 6e vor
re6titui de 4ndat ad;udecatarului.7
55. La articolul 852 litera 4# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7;: men<iunea c, pentru creditor 6au de2itor, dup ca3, actul de
ad;udecare con6tituie titlu executoriu 4mpotriva ad;udecatarului care nu
pltete diAeren<a de pre<, 4n ca3ul 4n care v5n3area 6Ca Acut cu plata
pre<ului 4n rate=7.
5'. La articolul 852 litera l# $e abro0!.
5,. -rticolul 853 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F03
Predarea actului de ad4udecare
(n exemplar de pe actul de ad;udecare 6e va preda ad;udecatarului 6pre
aCi 6ervi ca titlu de proprietate, iar 4n ca3ul 4n care imo2ilul a Ao6t v5ndut cu
plata pre<ului 4n rate, un exemplar va f predat creditorului urmritor i,
dup ca3, de2itorului, 6pre a le 6ervi ace6tora drept titlu executoriu
4mpotriva ad;udecatarului, dac ace6ta nu pltete diAeren<a de pre<.7
58. -rticolul 854 $e abro0!.
59. -rticolul 855 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". F00
:ntabularea dreptului de proprietate *i punerea 8n po$e$ie a
ad4udecatarului
>1: )dat cu predarea ctre ad;udecatar a unui exemplar al actului de
ad;udecare, executorul ;udectore6c va 6olicita de 4ndat, din ofciu,
inta2ularea 4n cartea Aunciar a dreptului de proprietate al ad;udecatarului,
pe c8eltuiala ace6tuia, c8iar i 4n ca3ul 4n care ad;udecatar e6te 4n6ui ter<ul
do25nditor care avea de;a dreptul 4n6cri6 4n cartea Aunciar. -n ca3ul 4n care
dreptul do25ndit de ad;udecatar era 4n6cri6 4n mod provi3oriu, nu 6e va
di6pune dec5t 4n6crierea provi3orie.
>2: La cererea ad;udecatarului, ace6ta va f pu6 4n po6e6ia imo2ilului
ad;udecat de ctre executorul ;udectore6c, actul de ad;udecare con6tituind
titlu executoriu 4mpotriva tuturor per6oanelor artate la art. F02 lit. i:.
?i6po3i<iile art. 113 i urmtoarele 6unt aplica2ile, Ar a f 4n6 nece6ar i
4nve6tirea cu Aormul executorie a actului de ad;udecare.
>3: -n ca3ul 4n care imo2ilul a Ao6t v5ndut cu plata pre<ului 4n rate,
executorul ;udectore6c va 8otr4, prin aceeai 4nc8eiere, i 4n6crierea 4n
cartea Aunciar a interdic<iei de 4n6trinare i de grevare a imo2ilului p5n
la plata integral a pre<ului i a do25n3ii core6pun3toare.7
'0. La articolul 85' alineatul (4# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>4: !potecile i celelalte 6arcini reale, precum i drepturile reale
inta2ulate dup notarea urmririi 4n cartea Aunciar 6e vor radia din ofciu,
cu excep<ia celor pentru care ad;udecatarul ar conveni 6 fe men<inute= de
a6emenea, vor f radiate din ofciu drepturile reale inta2ulate ulterior
4n6crierii vreunei ipoteci, dac v5n3area 6Ca Acut 4n condi<iile prev3ute la
art. F40 alin. >/:, toate notrile Acute cu urmrirea 6ilit, cu excep<ia
notrii conte6ta<iei 4mpotriva proce6uluiCver2al de licita<ie, dac acea6ta nu
a Ao6t 6olu<ionat prin 8otr5rea rma6 defnitiv, interdic<ia de 4n6trinare
6au de grevare, dac exi6t, cu excep<ia celei prev3ute la art. F00 alin. >3:,
precum i promi6iunea de a 4nc8eia un contract viitor, dac p5n la data
ad;udecrii 2enefciarul promi6iunii nu iCa 4n6cri6 4n cartea Aunciar dreptul
do25ndit 4n temeiul contractului care a Acut o2iectul ace6teia.7
'1. La articolul 85' alineatul (5# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>0: ?ac imo2ilul a Ao6t ad;udecat cu plata pre<ului 4n rate, ad;udecatarul
nu 4l va putea 4n6trina 6au greva, Ar 4ncuviin<area creditorilor urmritori
i a de2itorului, dac e6te ca3ul, 4nainte de plata integral a pre<ului.7
'2. La articolul 8'2 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". F12
>1: -n tot cur6ul urmririi 6ilite i p5n la ad;udecarea 2unului imo2il,
de2itorul 6au orice alt per6oan intere6at poate o2<ine de6fin<area
m6urilor a6igurtorii 6au de executare, con6emn5nd la di6po3i<ia
creditorului urmritor 4ntreaga valoare a crean<ei, cu toate acce6oriile i
c8eltuielile de executare.7
'3. La articolul 8'8 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: -n ace6t 6cop, dup depunerea 6au con6emnarea 6umei re3ultate din
v5n3are, executorul va fxa de urgen< un termen de 10 3ile pentru
depunerea titlurilor de crean<.7
'4. -rticolul 888 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". FFF
E1ecutarea 6!r! $oma.ie
La cererea creditorului, dac 6e ;u6tifc o nevoie urgent 6au exi6t
pericol ca de2itorul 6 6e 6u6trag de la urmrire, 6 a6cund, 6 di6trug
ori 6 deteriore3e 2unurile ce tre2uie predate, in6tan<a de executare va
putea 6 di6pun ca executarea 6ilit 6 6e Aac de 4ndat i Ar 6oma<ie.
!n6tan<a anali3ea3 cererea, de urgen<, 4n camera de con6iliu, Ar citarea
pr<ilor. -nc8eierea nu e6te 6upu6 niciunei ci de atac.7
'5. La articolul 891 denumirea mar0inal! *i alineatul (1# $e
modi)c! *i +or a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". FB1
2bli0area debitorului la de$p!0ubiri
>1: ?ac 4n titlu executoriu nu 6Ca 6ta2ilit ce 6um urmea3 a f pltit ca
ec8ivalent al valorii 2unului 4n ca3ul impo6i2ilit<ii predrii ace6tuia 6au,
dup ca3, ec8ivalentul de6pgu2irilor datorate 4n ca3ul neexecutrii
o2liga<iei de a Aace ce implic Aaptul per6onal al de2itorului, in6tan<a de
executare, la cererea creditorului, va 6ta2ili acea6t 6um prin 8otr5re
dat cu citarea pr<ilor, 4n termen 6curt. -n toate ca3urile, la cererea
creditorului, in6tan<a va avea 4n vedere i pre;udiciile oca3ionate prin
neexecutarea de 2unvoie a o2liga<iei, 4nainte ca acea6ta 6 devin
impo6i2il de executat.7
''. La articolul 905 dup! alineatul ('# $e introduce un nou
alineat alineatul (,# cu urm!torul cuprin$&
7>/: &cordarea de penalit<i 4n condi<iile alin. >1: C >4: nu exclude
o2ligarea de2itorului la plata de de6pgu2iri, la cererea creditorului, 4n
condi<iile art. FB1 6au ale dreptului comun.7
',. La articolul 954 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". B04
>1: 6ura 6ec8e6trului a6igurtor 6e duce la 4ndeplinire de ctre
executorul ;udectore6c, potrivit regulilor pre3entului cod cu privire la
executarea 6ilit, care 6e aplic 4n mod core6pun3tor, Ar a mai cere vreo
autori3are 6au alt Aormalitate, 4n aAar de 4nregi6trarea ace6teia.7
'8. La articolul 999 dup! alineatul (3# $e introduce un nou
alineat alineatul (3%1# cu urm!torul cuprin$&
7>391: -n toate ca3urile 4n care competen<a de prim in6tan< apar<ine
cur<ii de apel, calea de atac e6te recur6ul, di6po3i<iile alin. >1: C >3:
aplic5nduC6e 4n mod core6pun3tor.7
'9. -rticolul 1.01, $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 1.01/
5eterminarea dobn;ii
>1: ?ac pr<ile nu au 6ta2ilit nivelul do25n3ii pentru plata cu 4nt5r3iere,
6e va aplica do25nda legal penali3atoare, calculat potrivit di6po3i<iilor
legale 4n vigoare. 'ata de reAerin< a do25n3ii legale 4n vigoare 4n prima 3i
calendari6tic a 6eme6trului 6e aplic pe 4ntregul 6eme6tru.
>2: Creditorul poate pretinde dauneCintere6e 6uplimentare pentru toate
c8eltuielile Acute pentru recuperarea 6umelor ca urmare a neexecutrii la
timp a o2liga<iilor de ctre de2itor.7
&'". !!
?up articolul 20 din Legea nr. 1FF/2000 privind executorii ;udectoreti,
repu2licat 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. /3F din 20
octom2rie 2011, cu modifcrile i completrile ulterioare, 6e introduce un
nou articol, articolul 2091, cu urmtorul cuprin6$
7&'". 2091
>1: Dtagiul repre3int perioada premergtoare do25ndirii calit<ii de
executor ;udectore6c i are drept 6cop pregtirea proAe6ional a
executorului ;udectore6c la 4nceputul exercitrii proAe6iei.
>2: ?urata 6tagiului e6te de 2 ani, calculat de la data 4nc8eierii
contractului individual de munc cu un executor ;udectore6c.
>3: Colegiul director al fecrei Camere a executorilor ;udectoreti poate
apro2a, la cerere, reducerea perioadei de 6tagiu la un an pentru executorii
6tagiari care 6e remarc 4n activitatea proAe6ional pe 2a3a re3ultatelor
o2<inute la conAerin<ele de 6tagiu i a reAeratului executorului ;udectore6c
4ndrumtor.
>4: Colegiul director al fecrei Camere a executorilor ;udectoreti poate
apro2a, 4n 2a3a unei cereri motivate, reducerea perioadei de 6tagiu pentru
executorii 6tagiari care au intrat 4n proAe6ie 4n temeiul Legii nr. 2F//2011
privind unele m6uri reAeritoare la organi3area activit<ii de punere 4n
executare a crean<elor apar<in5nd in6titu<iilor de credit i in6titu<iilor
fnanciare ne2ancare i care, din motive neimputa2ile ace6tora, nu iCau
putut eAectua perioada de 6tagiu 4n aplicarea prevederilor art. 22 alin. >1:
din lege.7
&'". !!!
La articolul 23 din Legea nr. 303/2004 privind 6tatutul ;udectorilor i
procurorilor, repu2licat 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. F21
din 13 6eptem2rie 2000, cu modifcrile i completrile ulterioare, literele
a: i d: ale alineatului >1: 6e modifc i vor avea urmtorul cuprin6$
7a: ac<iunile po6e6orii, cererile privind pen6iile de 4ntre<inere, cererile
privind 4nregi6trrile i rectifcrile 4n regi6trele de 6tare civil, cererile
privind popririle, 4nve6tirea cu Aormul executorie i luarea unor m6uri
a6igurtorii=
..........................................................................
d: ordonan<a de plat=7.
&'". !L
Legea contencio6ului admini6trativ nr. 004/2004, pu2licat 4n onitorul
)fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 1.104 din / decem2rie 2004, cu
modifcrile i completrile ulterioare, 6e modifc dup cum urmea3$
1. -rticolul 24 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 24
2bli0a.ia e1ecut!rii
>1: ?ac 4n urma admiterii ac<iunii autoritatea pu2lic e6te o2ligat 6
4nc8eie, 6 4nlocuia6c 6au 6 modifce actul admini6trativ, 6 eli2ere3e un
alt 4n6cri6 6au 6 eAectue3e anumite opera<iuni admini6trative, executarea
8otr5rii defnitive 6e Aace de 2unvoie 4n termenul prev3ut 4n cuprin6ul
ace6teia, iar 4n lip6a unui a6tAel de termen, 4n termen de cel mult 30 de 3ile
de la data rm5nerii defnitive a 8otr5rii.
>2: -n ca3ul 4n care de2itorul nu execut de 2unvoie o2liga<ia 6a, acea6ta
6e duce la 4ndeplinire prin executare 6ilit, parcurg5nduC6e procedura
prev3ut de pre3enta lege.
>3: La cererea creditorului, 4n termenul de pre6crip<ie a dreptului de a
o2<ine executarea 6ilit, care curge de la expirarea termenelor prev3ute la
alin. >1: i care nu au Ao6t re6pectate, in6tan<a de executare, prin 4nc8eiere
defnitiv dat cu citarea pr<ilor, aplic conductorului autorit<ii pu2lice
6au, dup ca3, per6oanei o2ligate o amend de 20K din 6alariul minim 2rut
pe economie pe 3i de 4nt5r3iere, care 6e Aace venit la 2ugetul de 6tat, iar
reclamantului 4i acord penalit<i, 4n condi<iile art. B00 din Codul de
procedur civil.
>4: ?ac 4n termen de 3 luni de la data comunicrii 4nc8eierii de aplicare
a amen3ii i de acordare a penalit<ilor de2itorul nu execut o2liga<ia
prev3ut 4n titlul executoriu, in6tan<a de executare, la cererea creditorului,
va fxa 6uma defnitiv ce 6e va datora 6tatului i 6uma ce i 6e va datora lui
cu titlu de penalit<i, prin 8otr5re dat cu citarea pr<ilor. "otodat, prin
aceeai 8otr5re, in6tan<a va 6ta2ili, 4n condi<iile art. FB1 din Codul de
procedur civil, de6pgu2irile pe care de2itorul le datorea3 creditorului
pentru neexecutarea 4n natur a o2liga<iei.
>0: -n lip6a cererii creditorului, dup 4mplinirea termenului prev3ut la
alin. >4:, compartimentul executri civile al in6tan<ei de executare va
6olicita autorit<ii pu2lice rela<ii reAeritoare la executarea o2liga<iei
cuprin6e 4n titlul executoriu i, 4n ca3ul 4n care o2liga<ia nu a Ao6t integral
executat, in6tan<a de executare va fxa 6uma defnitiv ce 6e va datora
6tatului prin 8otr5re dat cu citarea pr<ilor.7
2. -rticolul 25 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 20
:n$tan.a de e1ecutare
>1: !n6tan<a de executare, care 4n materia contencio6ului admini6trativ
e6te, potrivit art. 2 alin. >1: lit. <:, in6tan<a care a 6olu<ionat Aondul litigiului
de contencio6 admini6trativ, aplic, re6pectiv acord 6anc<iunea i
penalit<ile prev3ute la art. 24 alin. >3:, Ar a f nevoie de 4nve6tirea cu
Aormul executorie i de 4ncuviin<area executrii 6ilite de ctre executorul
;udectore6c.
>2: Cererile prev3ute la art. 24 alin. >3: i >4: 6e ;udec 4n camera de
con6iliu, de urgen< i 6unt 6cutite de taxa ;udiciar de tim2ru.
>3: Hotr5rea pronun<at 4n condi<iile art. 24 alin. >4: e6te 6upu6 numai
apelului 4n termen de 0 3ile de la comunicare. ?ac 8otr5rea a Ao6t
pronun<at de curtea de apel ea va f 6upu6 recur6ului, 4n acelai termen.
>4: %revederile alin. >1: C >3: 6e aplic, 4n mod core6pun3tor, i pentru
punerea 4n executare a 8otr5rilor de contencio6 admini6trativ date pentru
6olu<ionarea litigiilor ce au avut ca o2iect contracte admini6trative.7
&'". L
Legea nr. 2F//200B privind Codul civil, repu2licat 4n onitorul )fcial al
'om5niei, %artea !, nr. 000 din 10 iulie 2011, cu modifcrile ulterioare, 6e
modifc dup cum urmea3$
1. -rticolul 1.112 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". 1.112
Pre;um.ia de renun.are
>1: E6te pre3umat, p5n la pro2a contrar, c a renun<at la motenire
6ucce6i2ilul care, dei cunotea de6c8iderea motenirii i calitatea lui de
6ucce6i2il, nu iCa exercitat dreptul de op<iune 6ucce6oral, prin acceptarea
motenirii 6au renun<area expre6 la motenire, 4n termenul de un an
prev3ut la art. 1.103.
>2: %re3um<ia de renun<are operea3, dup 4mplinirea termenului de un
an de la de6c8iderea motenirii, dac 6ucce6i2ilul, citat 4n condi<iile legii, nu
Aace dovada exercitrii dreptului de op<iune 6ucce6oral. Cita<ia tre2uie 6
cuprind, 6u2 6anc<iunea nulit<ii ace6teia, pe l5ng elementele prev3ute
de Codul de procedur civil, i preci3area c, dac 6ucce6i2ilul nu iCa
exercitat dreptul de a accepta motenirea 4n termenul de decdere prev3ut
la art. 1.103, e6te pre3umat c renun< la motenire.7
2. La articolul 2.445 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 2.440
>1: L5n3area 2unurilor mo2ile ipotecate 6e poate Aace numai 4n 2a3a
contractului de ipotec 4nve6tit cu Aormul executorie. Cererea de 4nve6tire
4ntrerupe pre6crip<ia dreptului de a o2<ine executarea 6ilit.7
3. La articolul 2.504 alineatul (1# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7&'". 2.004
>1: %re6crip<ia dreptului la ac<iune privind crean<a principal nu atrage i
6tingerea dreptului la ac<iunea ipotecar. -n ace6t din urm ca3, 6u2 re3erva
pre6crip<iei dreptului de a o2<ine executarea 6ilit, creditorul ipotecar va
putea oric5nd urmri, 4n condi<iile legii, 2unurile mo2ile 6au imo2ile
ipotecate, 4n6 numai 4n limita valorii ace6tor 2unuri.7
&'". L!
&lineatele >1: i >2: ale articolului 1F191 din Legea nr. /1/2011 pentru
punerea 4n aplicare a Legii nr. 2F//200B privind Codul civil, pu2licat 4n
onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 40B din 10 iunie 2011, cu
modifcrile i completrile ulterioare, 6e modifc i vor avea urmtorul
cuprin6$
7&'". 1F191
>1: -nve6tirea cu Aormul executorie a contractului de ipotec 4n vederea
executrii ipotecii mo2iliare prin v5n3area 2unului ipotecat prev3ut la art.
2.440 din Codul civil e6te de competen<a ;udectoriei 4n a crei
circum6crip<ie 4i are domiciliul 6au, dup ca3, 4i are 6ediul creditorul.
>2: )po3i<ia la executare prev3ut la art. 2.402 din Codul civil e6te de
competen<a ;udectoriei care a 4nve6tit cu Aormul executorie contractul de
ipotec.7
&'". L!!
Legea nr. /1/2012 pentru punerea 4n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedur civil, pu2licat 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea
!, nr. 310 din 30 mai 2012, cu modifcrile ulterioare, 6e modifc i 6e
completea3 dup cum urmea3$
1. 5up! articolul 12 $e introduc trei noi articole articolele 12%1 9
12%3 cu urm!torul cuprin$&
7&'". 1291
?ac prin lege nu 6e prevede altAel, di6po3i<iile art. 200 din Codul de
procedur civil privind verifcarea cererii i regulari3area ace6teia nu 6e
aplic 4n ca3ul incidentelor procedurale i nici 4n procedurile 6peciale care
nu 6unt compati2ile cu ace6te di6po3i<ii.
&'". 1292
-nt5mpinarea nu e6te o2ligatorie 4n incidentele procedurale, dac prin
lege nu 6e prevede altAel.
&'". 1293
%rin 6intagma Ipreedintele in6tan<eiJ din cuprin6ul art. B3/ i prin
termenul IpreedinteJ din cuprin6ul art. B44, din Codul de procedur civil,
6e 4n<elege Ipreedintele completului de ;udecatJ.7
2. -rticolul ,4 $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul cuprin$&
7&'". /4
?reptul la ac<iunea ipotecar prev3ut de art. 2.004 din Codul civil e6te
impre6cripti2il. ?i6po3i<iile Codului de procedur civil privitoare la
pre6crip<ia dreptului de a o2<ine executarea 6ilit rm5n aplica2ile.7
&'". L!!!
&lineatul >3: al articolului ML!! din Legea nr. 2/2013 privind unele m6uri
pentru degrevarea in6tan<elor ;udectoreti, precum i pentru pregtirea
punerii 4n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil,
pu2licat 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. FB din 12 Ae2ruarie
2013, cu modifcrile ulterioare, 6e modifc i va avea urmtorul cuprin6$
7>3: ?i6po3i<iile art. M!L alin. >2: C >4: i ale art. ML alin. >2: C >0: 6e aplic
4n mod core6pun3tor, cu excep<ia recur6ului care e6te de competen<a
-naltei Cur<i de Ca6a<ie i Gu6ti<ie. "ermenul prev3ut la art. ML alin. >3: 6e
du2lea3 4n ca3ul recur6ului. -nt5mpinarea tre2uie redactat i 6emnat de
avocatul 6au con6ilierul ;uridic al intimatului, iar r6pun6ul la 4nt5mpinare
de avocatul 6au con6ilierul ;uridic al recurentului.7
&'". !M
)rdonan<a de urgen< a Euvernului nr. F0/2013 privind taxele ;udiciare
de tim2ru, pu2licat 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 3B2 din
2B iunie 2013, 6e modifc i 6e completea3 dup cum urmea3$
1. La articolul 10 litera a# a alineatului (1# $e modi)c! *i +a a+ea
urm!torul cuprin$&
7a: cereri pentru 4nve6tirea cu Aormul executorie a titlurilor, altele dec5t
8otr5rile ;udectoreti, pentru fecare titlu C 20 lei=7.
2. La articolul 2' dup! alineatul (2# $e introduce un nou alineat
alineatul (3# cu urm!torul cuprin$&
7>3: &c<iunea 4n anulare a 8otr5rii ar2itrale 6e taxea3 cu 100 lei pentru
fecare motiv invocat. 'ecur6ul 4mpotriva 8otr5rii pronun<ate 4n ac<iunea 4n
anulare 6e tim2rea3 potrivit art. 24, care 6e aplic 4n mod core6pun3tor.7
&'". M
Legea nr. 1//2014 privind unele m6uri de reglementare a v5n3riiC
cumprrii terenurilor agricole 6ituate 4n extravilan i de modifcare a Legii
nr. 21F/2001 privind privati3area 6ociet<ilor comerciale ce de<in 4n
admini6trare terenuri proprietate pu2lic i privat a 6tatului cu de6tina<ie
agricol i 4nfin<area &gen<iei ?omeniilor Dtatului, pu2licat 4n onitorul
)fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 1/F din 12 martie 2014, cu modifcrile
ulterioare, 6e modifc i 6e completea3 dup cum urmea3$
1. La articolul 20 alineatul (2# $e modi)c! *i +a a+ea urm!torul
cuprin$&
7>2: ?i6po3i<iile pre3entei legi nu 6e aplic 4n6trinrilor 4ntre
coproprietari, 6o<i, rude i afni p5n la gradul al treilea, inclu6iv.7
2. La articolul 20 dup! alineatul (2# $e introduce un nou alineat
alineatul (3# cu urm!torul cuprin$&
7>3: ?i6po3i<iile pre3entei legi nu 6e aplic 4n cadrul procedurilor de
executare 6ilit i contractelor de v5n3are 4nc8eiate ca urmare a 4ndeplinirii
unor Aormalit<i de licita<ie pu2lic, cum e6te ca3ul celor reali3ate 4n cadrul
procedurii de prevenire a in6olven<ei i de in6olven< 6au ca urmare a
apartenen<ei imo2ilului la domeniul privat de intere6 local 6au ;ude<ean al
unit<ilor admini6trativCteritoriale.7
&'". M!
Hotr5rile ar2itrale 6au ale altor organe cu atri2u<ii ;uri6dic<ionale, cu
excep<ia 8otr5rilor ;udectoreti, precum i alte 4n6cri6uri pronun<ate 6au,
dup ca3, 4ntocmite 4nainte de intrarea 4n vigoare a pre3entei legi, pot f
pu6e 4n executare 6ilit numai dac au Ao6t 4nve6tite cu Aormula executorie
prev3ut de Codul de procedur civil.
&'". M!!
>1: )ri de c5te ori printrCun act normativ 6e prevede 4ncuviin<area de
ctre in6tan<a de executare a executrii 6ilite a 8otr5rilor ;udectoreti,
ace6tea vor f pu6e 4n executare dup 4ncuviin<area cererii de executare
6ilit de ctre executorul ;udectore6c competent potrivit legii.
>2: )ri de c5te ori printrCun act normativ 6e prevede 4ncuviin<area de
ctre in6tan<a de executare a executrii 6ilite a titlurilor executorii, altele
dec5t 8otr5rile ;udectoreti, ace6tea vor f pu6e 4n executare dup
4nve6tirea lor cu Aormul executorie de ctre in6tan<a de executare i dup
4ncuviin<area cererii de executare 6ilit de ctre executorul ;udectore6c
competent potrivit legii.7
&'". M!!!
?i6po3i<iile privitoare la 4ncuviin<area executrii 6ilite a 8otr5rilor,
inclu6iv ar2itrale, 6trine rm5n aplica2ile.
&'". M!L
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, repu2licat 4n
onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !, nr. 040 din 3 augu6t 2012, cu
modifcrile i completrile ulterioare, precum i cu cele adu6e prin
pre3enta lege, 6e va repu2lica 4n onitorul )fcial al 'om5niei, %artea !,
d5nduC6e textelor o nou numerotare.
&cea6t lege a Ao6t adoptat de %arlamentul 'om5niei, cu re6pectarea
prevederilor art. /0 i ale art. /1 alin. >1: din Con6titu<ia 'om5niei,
repu2licat.
p. %'ENE?!#"ELE C&E'E! ?E%("&O!L)',
<:2REL 3RE=EN7:>7
%'ENE?!#"ELE DE#&"(L(!
7?L:N972N@A-NA:N9-NA2N P2PE@7>9A?R:7E-N>
+ucureti, 10 octom2rie 2014.
#r. 13F.