Sunteți pe pagina 1din 88

Titlul IX

Diferite contracte speciale


Capitolul I. Contractul de vnzare
Seciunea 1. Dispoziii generale
1. Domeniul de aplicare
Bibliografe: D. Chiric, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I.
Vnzarea i schimbul, Ed. C.H. Bec, Bucureti, !""# $citat% &n continuare D.
Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul'( Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph.
Stofel-Munck, )rept civil, *bli+a,iile, Ed. -olters .lu/er, Bucureti, !"0"( L.
Pop, Tratat de drept civil, *bli+a,iile, vol. I. 1e+imul 2uridic +eneral, Ed. C.H.
Bec, Bucureti, 0""3( L. Pop, Tratat de drept civil, *bli+a,iile, vol. II,
Contractul, 1d. 4niversul 5uridic, Bucureti, !""6.
Art. 1!". #oiunea
$1% &nzarea este contractul prin care vnz'torul
transmite sau( dup' caz( se o)lig' s' transmit' cump'r'torului
proprietatea unui )un *n sc+im)ul unui pre pe care
cump'r'torul se o)lig' s' *l pl'teasc'.
$,% -oate .( de asemenea( transmis prin vnzare un
dezmem)r'mnt al dreptului de proprietate sau orice alt
drept. (art. 11!, art. 1"##-1"#$, 1%# &CC'
Comentariu
1. De.niie. Contractul de vnzare este un contract de7nit de
le+e i reprezint% un accord &ntre vnz%tor i cump%r%tor prin care se
transmite, de principiu, dreptul de proprietate asupra unui bun &n
schimbul unui pre, &n bani.
Titlul capitolului i de7ni,ia le+al% se re8er% la vnzare,
comparativ cu vechea re+lementare care privea vnzarea9cump%rarea,
&ns% caracterele 2uridice ale contractului nu s9au schimbat.
,. Caracterele /uridice ale contractului de vnzare
Contractul de vnzare are urm%toarele caractere 2uridice:
a' caracter consensual, &n sensul c% se &ncheie prin simplul
acord de voin,% al p%r,ilor avnd capacitatea de a contracta care &i
dau consim,%mntul reciproc i concordant asupra condi,iilor
contractului, aa cum prev%d de principiu dispozi,iile art. 00:# ;CC. )e
la aceast% re+ul% sunt e<cep,ii prev%zute de le+e cnd contractul de
vnzare trebuie &ncheiat &ntr9o anumit% 8orm%, sub sanc,iunea nulit%,ii.
=pre e<emplu, potrivit art. 0!>> ;CC, conven,iile care str%mut% sau
constituie drepturi reale ce urmeaz% a 7 &nscrise &n cartea 8unciar% se
&ncheie ?prin &nscris autentic, sub sanc,iunea nulit%,ii absolute?, iar
potrivit art. 0!>@ ;CC, ?contractele care se &ncheie prin mi2loace
electronice sunt supuse condi,iilor de 8orm% prev%zute de le+ea
special%?(
b' caracter oneros, &nseamn% c% ambele p%r,i urm%resc la
&ncheierea contractului de vnzare interese patrimoniale: vnz%torul s%
primeasc% pre,ul bunului, iar cump%r%torul s% primeasc% proprietatea
bunului vndut(
c' caracter )ilateral $sinalagmatic%, &nseamn% c% prin
&ncheierea contractului de vnzare &ntre p%r,i iau natere drepturi i
obli+a,ii reciproce i interdependente: vnz%torul are obli+a,ia de a
transmite cump%r%torului bunul i de a9l +aranta contra evic,iunii i
viciilor ascunse, iar cump%r%torul are obli+a,ia de preluare a bunului i
de plat% a pre,ului stabilit(
d' caracterul comutativ, &nseamn% c%, la momentul &ncheierii
contractului de vnzare, ambele p%r,i cunosc e<isten,a i &ntinderea
drepturilor dobndite i a obli+a,iilor asumate. ;umai prin e<cep,ie,
vnzarea are caracter aleatoriu, cum ar 7: vnzarea unui lucru viitor,
caz &n care cump%r%torul pl%tete pre,ul &n speran,a c% lucrul va 7
realizat &n viitor, vnzarea nudei propriet%,i a unui imobil +revat de
uzu8ruct via+er(
e' caracterul translativ de proprietate, &nseamn% c% prin
contractul de vnzare, de principiu, dreptul de proprietate trece de la
vnz%tor la cump%r%tor. Aotrivit art. 03:> ;CC, proprietatea se
str%mut% de drept cump%r%torului din momentul &ncheierii contractului,
chiar dac% bunul nu a 8ost predat ori pre,ul nu a 8ost pl%tit &nc%, cu
e<cep,ia cazurilor prev%zute de le+e ori dac% p%r,ile nu au convenit
alt8el.
;orma men,ionat% stabilete de principiu c% trans8erul de
proprietate opereaz% de drept din momentul &ncheierii contarctului, sub
condi,ia validit%,ii contractului.
Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun este un
element care ,ine de natura contractului de vnzare, iar nu de
esen,a sa, 7ind posibilit s% se transmit% prin vnzare i un
dezmembr%mnt al dreptului de proprietate $spre e<emplu, dreptul de
uzu8ruct' sau orice alt drept $spre e<emplu, un drept de proprietate
intelectual%, un drept de crean,%, drepturi succesorale'.
Art. 1!1. Aplicarea unor reguli de la vnzare
Dispoziiile prezentului capitol privind o)ligaiile
vnz'torului se aplic'( *n mod corespunz'tor( o)ligaiilor
*nstr'in'torului *n cazul oric'rui alt contract avnd ca efect
transmiterea unui drept( dac' din reglement'rile aplica)ile
acelui contract sau din cele referitoare la o)ligaii *n general
nu rezult' altfel.
Comentariu
1. Drept comun. 1e+lementarea contractul de vnzare
constituie dreptul comun pentru toate contractele care au ca obiect
transmiterea unui drept i urmeaz% a 7 aplicat% ori de cte ori nu
e<ist% norme speciale privind aceste contracte. 1e+ula men,ionat%
constituie rezolvarea lo+ic% a concursului dintre le+ea special% i le+ea
+eneral%, con8orm principiului specialia (enerali)us *ero(ant.
,. Contracte vizate. Brticolul 03@0 ;CC are &n vedere 7e
ipoteza unui contract nenumit, 7e a unui contract numit, dar din a
c%rui re+lementare nu rezult% obli+a,iile &nstr%in%torului. 1espectivului
contract nu i se va aplica ansamblul re+ulilor din materia contractului
de vnzare, ci numai cele care privesc obli+a,iile vnz%torului.
,. Cine poate cump'ra sau vinde
Art. 1!,. -rincipiul capacit'ii
-ot cump'ra sau vinde toi cei c'rora nu le este interzis
prin lege.
Comentariu
1. De.niie. Aosibilitatrea de a vinde sau cump%ra &nsemna
capacitatea de a contracta, iar aceasta din urm% 8ace parte din
capacitatea civil%.
Capacitatea civil' este o condi,ie de 8ond i esen,ial% a actului
2uridic i const% &n aptitudinea persoanei 7zice i a persoanei 2uridice
de a 7 titulare de drepturi i obli+a,ii civile prin &ncheierea de acte
2uridice. Aotrivit art. !# alin. $0' ;CC, ?capacitatea civil% este
recunoscut% tuturor pesoanelor?, iar dispozi,iile alin. $!' stabilesc c%
orice persoan% are capacitate de 8olosin,% i cu e<cep,ia cazurile
prev%zute de le+e capacitate de e<erci,iu. Cimitarea capacit%,ii de
8olosin,% i lipsirea, &n tot sau &n parte, de capacitatea de e<erci,iu, se
poate 8ace numai &n cazurile i condi,iile e<pres prev%zute de le+e.
Capacitatea de a contracta const% &n aptitudinea persoanei
7zice i a persoanei 2uridice de a &ncheia contracte civile, &n mod
personal sau prin reprezentare. Te<tul reia dispozi,ia cu caracter de
principiu din art. 00#" ;CC privind capacitatea p%r,ilor, potrivit c%ruia
?poate contracta orice persoan% care nu este declarat% incapabil% de
le+e i nici oprit% s% &ncheie anumite contracte?.
,. 0egula. Dn cazul contractului de vnzare, re+ula o constituie
capacitatea oric%rei persoane de a &ncheia acest contract, iar
capacitatea este e<cep,ia.
Dntruct contractul de vnzare este un act de dispozi,ie, pentru
&ncheierea sa valabil% p%r,ile trebuie s% aib% capacitate deplin' de
e1erciiu.
2. 31cepii. E<cep,iile de la principiul capacit%,ii de a &ncheiea
un contract de vnzare se pot constitui 7e &n incapacit%,ile, 7e &n
limit%ri ale dreptului de a dispune, stabilite prin le+e sau conven,ie.
-ersoanele lipsite de capacitate de e<erci,iu $minorii sub 0>
ani i interziii 2udec%toreti' nu pot &ncheia contractul de vnzare
dect prin intermediul reprezentan,ilor le+ali, cu e<cep,ia actelor de
dispozi,ie de mic% valoare, cu caracter curent i care se e<ecut% &n
momentul &ncheierii lor, potrivit dispozi,iilor art. >E alin. $E' ;CC.
-ersoanele cu capacitate de e1erciiu restrns' $minorii
&ntre 0> i 0# ani' pot &ncheia contractul de vnzare, &ns% cu
&ncuviin,area p%rin,ilor sau, dup% caz, a tutorelui, iar &n cazurile
prev%zute de le+e u cu autorizarea instan,ei de tutel%, cu e<cep,ia
actelor de dispozi,ie de mic% valoare, cu caracter curent i care se
e<ecut% la data &ncheierii lor, potrivit art. >0 ;CC.
Art. 1!2. Incapacitatea de a cump'ra drepturi
litigioase
$1% Su) sanc4iunea nulit'4ii a)solute( /udec'torii(
procurorii( gre.erii( e1ecutorii( avoca4ii( notarii pu)lici(
consilierii /uridici 5i practicienii *n insolven4' nu pot cump'ra(
direct sau prin persoane interpuse( drepturi litigioase care
sunt de competen4a instan4ei /udec'tore5ti *n a c'rei
circumscrip4ie *5i desf'5oar' activitatea.
$,% Sunt e1ceptate de la prevederile alin.$1%6
a% cump'rarea drepturilor succesorale ori a cotelor7p'r4i
din dreptul de proprietate de la como5tenitori sau
coproprietari( dup' caz8
)% cump'rarea unui drept litigios *n vederea *ndestul'rii
unei crean4e care s7a n'scut *nainte ca dreptul s' . devenit
litigios8
c% cump'rarea care s7a f'cut pentru ap'rarea drepturilor
celui ce st'pne5te )unul *n leg'tur' cu care e1ist' dreptul
litigios.
$2% Dreptul este litigios dac' e1ist' un proces *nceput 5i
neterminat cu privire la e1isten4a sau *ntinderea sa.
Comentariu
1. -restigiul /ustiiei. =copul instituirii acestei incapacit%,i se
&ntemeiaz% pe motive de ordin public, urm%rindu9se ap%rarea
presti+iului 2usti,iei, a pro8esiei i evitarea suspiciilor de 8raud% ce s9ar
putea nate din cauza posibilit%,ii 8olosirii inFuen,ei, derivat% din
prero+ativele o8erite de natura 8unc,iei, privitor la contractele de
vnzare &ncheiate de 2udec%torii, procurorii, +re7erii, e<ecutorii,
avoca,ii, notarii publici, consilierii 2udiciari i practicienii &n insolven,%,
avnd ca obiect drepturi liti+ioase care sunt de competen,a instan,ei
2udec%toreti &n a c%rei circumscrip,ie &i des8%oar% activitatea.
,. De.nirea dreptului litigios. Dreptul litigios este de7nit la
alin. $E' ca 7ind cel asupra c%ruia e<ist% un proces &nceput i
neterminat cu privire la e<isten,a sau &ntinderea sa. 1ezult% c% dreptul
supus unui proces este liti+ios pn% la pronun,area unei hot%rri
2udec%toreti irevocabile, dat% de la care &nceteaz% caracterul liti+ios,
chiar dac% hot%rrea este adus% la &ndeplinire prin e<ecutare silit% i
poate 7 8ormulat% o contesta,ie la e<ecutare. Bceast% de7ni,ie are rolul
de a curma unele discu,ii ce au e<istat &n doctrin%, cnd s9a sus,inut i
opinia potrivit c%reia prin drept liti+ios s9ar putea &n,ele+e i un drept
cu privire la care nu e<ist% un proces &nceput, dar e<ist% o posibilitate
real% de a 7 contestat &n 2usti,ie $a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I,
Vnzarea i schimbul, p. 0E"'.
2. 9imitele incapacit'ii. Cump%rarea de drepturi liti+ioase nu
se poate 8ace de persoanele enumerate de le+e nici direct, prin
&ncheierea de contracte de vnzare, i nici prin persoane interpuse.
Cump%rarea de drepturi liti+ioase prin licitaie pu)lic' nu este
posibil deoarece &n cazul vnz%rii la licita,ie e<ist% o hot%rre
irevocabil% i dreptul asupra lucrului care se vinde nu mai este liti+ios.
Aentru 2udec%tori, prosurori, +re7eri, notari publici i e<ecutori
2udec%toreti limita teritorial' a incapacit'ii este dat% de limita de
competen,% teritorial% a instan,ei 2udec%toreti &n a c%rei circumsrip,ie
&i des8%oar% activitatea. Dn cazul 2udec%torilor de la Dnalta Curte de
Casa,ie i 5usti,ie, incapacitatea privete teritoriul 1omniei.
Bvoca,ii, consilierii 2uridici i praticienii &n insolven,% sau
posibilitatea s%9i e<ercite pro8esia &n 8a,a oric%rei instan,e din
1omnia, &ns% prin interpretarea lo+ic% a le+ii, incapacitatea de a
cump%ra va surveni &n 8unc,ie de instan,a und e&i e<ercit% pro8esia,
aspect supus proba,iunii 8aptelor 2uridice.
=e remarc% includerea &n rndul persoanelor incapabili de a
dobndi drepturi liti+ioase i a notarilor pu)lici, dup% modelul art.
0@6: din Codul civil 8rancez. )ei activitatea notarial% este prin esen,%
una necontencioas%, ast8el &nct e<ercitarea de c%tre notar a unei
posibile in8uen,e ce ar deriva din ?+enstionarea? unui drept liti+ios nu
poate 7 privit% dect ca o ipotez% &ndep%rtat%, le+uitorul a considerat
c% i aceast% cate+orie pero8esional%, cu un rol important &n asi+urarea
securit%,ii circuitului civil, trebuie s% mani8este aceeai conduit%
moral% ca i celelalte cate+orii pro8esionale ce &i des8%oar%
activitatea direct, &n%untrul sistemului 2udiciar.
Totodat%, se observ% c% e1perii te+nici :i mediatorii nu au
8ost inclui &n rndul persoanelor incapabile de a dobndi drepturi
liti+ioase.
;. 31cepii. E<cep,ia incapacit%,ii persoanelor men,ionate prin
le+e de a cump%ra drepturi liti+ioase, nu se aplic% pentru trei cazuri
prev%zute &n alin. $!' al art. 03@E ;CC:
a' cazul comotenitorilor sau coproprietarior care pot cump%ra
drepturi succesorale ori cote9p%,i din dreptul de proprietate de la
comotenitori sau coproprietari, dup% caz(
b' cazul cump%r%rii unui drept liti+ios &n vederea &ndestul%rii unei
crean,e care s9a n%scut &nainte ca dreptul s% 7 devenit liti+ios(
c' cazul cump%r%rii care s9a 8%cut pentru ap%rarea drepturilor
celui ce st%pnete bunul &n le+%tur% cu care e<ist% dreptul liti+ios.
Cele trei cazuri sunt situa,ii speciale &n care se pot aFa
cate+oriile de persoane men,ionate de le+e i care 2usti7c% un interes
le+itim pentru a cump%ra. Bst8el, &n primul caz, aceste persoane au un
drept anterior privitor la proprietatea sau transmiterea +ortis causa a
unui bun sau unei universalit%,i de bunuri, &n al doilea caz, au o crean,%
anterioar% dreptului liti+ios care poate 7 satis8%cut% prin achizi,ia
dreptului liti+ios, iar &n al treilea caz, proprietarul bunului asupra c%ruia
se e<ercit% dreptul liti+ios achizi,ioneaz% dreptul liti+ios pentru a9i
ap%ra drepturile sale anterioare. =itua,iile premis% sunt de strict%
interpretare i se dovedesc prin orine mi2loc de prob%.
!. Sanciune. Dnc%lcarea interdic,ie de a cump%ra drepturi
liti+ioase se sanc,ioneaz% cu nulitatea a)solut' a contractului de
vnzare i repunerea p%r,ilor &n situaia anterioar%.
Art. 1!;. Alte incapacit'4i de a cump'ra
$1% Sunt incapa)ili de a cump'ra( direct sau prin persoane
interpuse( nici c+iar prin licita4ie pu)lic'6
a% mandatarii( pentru )unurile pe care sunt *ns'rcina4i s'
le vnd'( cu e1cep4ia cazului prev'zut la art. 1.2";8
)% p'rin4ii( tutorele( curatorul( administratorul provizoriu(
pentru )unurile persoanelor pe care le reprezint'8
c% func4ionarii pu)lici( /udec'torii sindici( practicienii *n
insolven4'( e1ecutorii( precum 5i alte asemenea persoane( care
ar putea in<uen4a condi4iile vnz'rii f'cute prin intermediul lor
sau care are ca o)iect )unurile pe care le administreaz' ori a
c'ror administrare o supraveg+eaz'.
$,% =nc'lcarea interdic4iilor prev'zute la alin.$1% lit.a% 5i )%
se sanc4ioneaz' cu nulitatea relativ'( iar a celei prev'zute la
lit.c% cu nulitatea a)solut'. (art. 1"%, 1##, 1#, 1$, 1,-# &CC.
Le(ea nr. ,1"/"--$. art. % *in 0e(ule+antul *e punere 1n aplicare a
Le(ii nr. ,%/122$'
Comentariu
1. Scop. Arin instituirea acestor incapacit%,i s9a urm%rit ocrotirea
unor cate+orii de eprsoane &mpotriva abuzurilor celor chema,i de le+e
s% le apere drepturile patrimoniale, avnd &n vedere posibilul conFict
de interese &n care acestea s9ar aFa &n cazul &n care ar dobndi bunuri
pe care 7e le administreaz%, 7e sunt &ns%rcinate s% le vnd%, 7e ar
putea inFuen,a &n vreun 8el condi,iile vnz%rii. Gai mult, incapacitatea
este men,inut% chiar i &n cazul cump%r%rii la licita,ie public%.
,. Situaia mandatarului. Bst8el, mandatarul &mputernicit s%
vnd% bunuri nu le poate cump%ra deoarece interesul s%u de a
cump%ra ct mai ie8tin se aF% &n conFict cu interesul mandantului,
anume de a vinde la cel mai mare pre,. Interdic,ia nu se aplic% &n
condi,iile art. 0E"> ;CC, atunc cnd ?reprezentantul a 8ost &mputernicit
&n mod e<pres &n acest sens sau cuprinsul contractului nu a 8ost
determinat &n asemenea mod &nct s% e<clud% posibilitatea unui
conFict de interese atunci cnd mandatarul a 8ost &mputernicit?. )e
precizat c% potrivit art. 3: din 1e+ulamentul de punere &n aplicare a
Ce+ii nr. E3H066@ privind notarii publici i activitatea notarial% aprobat
prin *rdinul Ginisterului 5usti,iei nr. :0"HCH066@, se dispune c% ?Dn cazul
&n care se autenti7c% procuri pentru &ncheierea unor acte de vnzare9
cump%rare, iar cump%r%torul sau so,ul acestuia are el &nsui calitatea
de mandatar al vnz%torului, notarul public va predinte p%r,ilor s%
&nscrie &n cuprinsul procurii toate clauzele contractului, inclusiv pre,ul?.
2. Situaia altor persoane. )e asemenea, p'rinii( tutorele(
curatorul( administratorul provizoriu nu pot cump%ra bunurile
persoanelor pe care le reprezint%, deoarece, pe de o parte, &n baza
mandatarului le+al sau 2udiciar primit, se aF% &n conFict de interese,
iar, pe de alt% parte, reprezentantul, 7ind lisit total sau pa,ial de
capacitate, nu &i poate mani8esta voin,a.
Dn ceea ce privete tutorele, de o manier% +eneral%, art. 0>: alin.
$0' ;CC interzice, sub sanc,iunea nulit%,ii relative, &ncheierea de acte
2uridice &ntre tutore sau so,ul, o rud% &n linie dreapt% ori 8ra,ii sau
surorile tutorelui, pe de o parte, i minori, pe de alt% parte. Bpoi, alin.
$!' instituie o e<cep,ie direct% de la alin. $0' al art. 0>: i indirect% i de
la incapacitatea rev%zut% de art. 03@> alin. $0' ;CC $care a7rm% c%
incapacitatea 8unc,ioneaz% chiar i &n cazul dovndirii bunurilor prin
licita,ie public%', statund: ?cu toate acestea, oricare din persoanele
prev%zute la alin. $0' oate cump%ra la licita,ie public% un bun al
minorilor, dac% are o +aran,ie real% asupra acestui bun ori &l de,ine &n
coproprietate cu minorul dup% caz?.
Brticolul 03@> ;CC nu a inclus printre pesoanele incapabile de a
cump%ra, al%turi de tutore, i pe mem)rii consiliului de familie, al
c%ror aviz este obli+atoriu &n cazul &ncheierii de c%tre tutore a unor acte
2uridice de dispozi,ie cu privire la bunurile minorului $art. 0>> ;CC',dei
contrarietatea de interese este evident%.
Incapacitatea +eneral% de a &ncheia acte 2uridice &ntre tutore i
minor, prev%zute de art. 0>: alin. $0' ;CC, precum i e<cep,ia de la
aceasta din alin. $!', sunt aplicabile i membrilor consiliului de 8amilie
i suplean,ilor $art. 0!3 ;CC', ast8el &nct, prin aceasta, este acoperit%
i ipoteza dobndirii de bunuri apa,innd minorului de c%tre membrii
consiliului de 8amilie.
Arin situa,ia mor,ii tutorelui, pn% la desemnarea unui nou tutore
sau a uni curator special, motenitorii ma2ori ai tutorelui sunt obli+a,i
s% preia sarcinile tutelei $art. 0@: ;CC'. Cum te<tul art. 0@: din Cod nu
prevede nicio limitare sau &n+r%dire a sarcinilor motenitorilor tutorelui
pn% la numirea unui nou tutore, urmeaz% c% acetia au aceleai
drepturi i onli+a,ii ca i tutorele. )ei art. 03@> alin. $0' litera b' ;CC
nu a prev%zut e<pres aceast% situa,ie, credem c% incapacitatea
totorelui de a dobndi bunuri ale minorului se aplic% i motenitorilor
totorelui decedat. Bceasta nu constituie &n nici un caz o e<tindere,
evident nepermis%, a cazurilor de aplicare a unei e<cep,ii. Credem c% o
e<plica,ie se poate +%si &n 8aptul c% incapacitatea nu privete tutorele,
ci persoana care e<ercit% sarcinile tutelei, sarcini care, &n cazul mor,ii
tutorelui, vor 7 &ndeplinite de motenitorii ma2ori ai acestuia.
Dn cazul 8unc,ionarilor publici, 2udec%torilor9sindici, practicienilor
&n insolven,%, e<ecutorilor, precum i a altor asemenea persoane,
intredic,ia se 2usti7c% prin posibilitatea de a inFuen,a condi,iilr vnz%rii
8%cute prin interemdiul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le
administreaz% ori a c%ror administrare o suprave+heaz%.
;. Sanciune. Contractele de vnzare &ncheiate cu &nc%lcarea
interdic,iei se sanc,ioneaz% pentru primele dou% cazuri de nulitatea
relativ', avnd &n vedere interesele personale acrotite, iar pentru al
treilea caz, cu nulitatea a)solut' deoarece privesc un interes public.
!. Caz special. 4n caz de incapacitate de a cump%ra este
re+lementat prin Ce+ea nr. E0!H!""@ i privete pe cet'enii str'ini i
persoanele /uridice str'ine care nu pot cump%ra terenuri &n
1omnia dect &n condi,ii restrictive, 7ind stabilite > cate+orii de
persoane:
a' cet%,eanul unui stat membru al 4niunii Europene sau al
=pa,iului Economic European, apatridul cu domiciliul &ntr9un stat
membru sau &n 1omnia, precum i persoana 2uridic% constituit% &n
con8ormitate cu le+isla,ia unui stat membru, pot dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor a+ricole, p%durilor i terenurilor
8orestiere la &mplinirea unui termen de : ani de la data ader%rii
1omniei la 4niunea European%. Iac e<cep,ie i dobndesc dreptul de
proprietate de la data ader%rii 1omniei la 4niunea European%,
8ermierii cet%,eni ai statelor membre sau apatrizi din aceste state care
&i stabilesc reedin,a &n 1omnia, precum i 8ermierii apatrizicu
domiciliul &n 1omnia(
b' cet%,eanul unui stat membru, nerezident &n 1omnia, apatridul
cu domiciliul &ntr9un stat membru, nerezident &n 1omnia i persoana
2uridic% constituit% con8orm le+isla,iei unui stat membru, nerezident &n
1omnia, pot dobndi proprietatea asupra altor terenuri pentru
reedin,e secundare ori sedii secundare, la &mplinirea unui termen de @
ani de la data ader%rii 1omniei la 4niunea European%(
c' cet%,eanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul &ntr9un
stat membru i persoana 2uridic% constituit% con8orm le+isla,iei unui
stat membru, ot dobndi proprietatea asupra altor terenuri dect cele
prev%zute mai sus, &n aceleai condi,ii ca i cet%,enii romni ori
ersoanele 2uridice romne(
d' cet%,eanul str%in, patridul i persoana 2uridic% apar,innd
statelor care nu sunt membre ale 4niunii Europene sau ale =pa,iului
Ecocomic European pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor, condi,iilor re+lementate prin tratatele interna,ionale, pe
baz% de reciprocitate.
1omnia a devenit membr% a 4niunii Europene la 0 8ebruarie
!"":.
Art. 1!!. Incapacit'4i de a vinde
$1% -ersoanele prev'zute la art.1.!; alin.$1% nu pot( de
asemenea( s' vnd' )unurile proprii pentru un pre4 care
const' *ntr7o sum' de )ani provenit' din vnzarea ori
e1ploatarea )unului sau patrimoniului pe care *l administreaz'
sau a c'rui administrare o supraveg+eaz'( dup' caz.
$,% Dispozi4iile alin.$1% se aplic' *n mod corespunz'tor 5i
contractelor *n care( *n sc+im)ul unei presta4ii promise de
persoanele prev'zute la art.1.!; alin.$1%( cealalt' parte se
o)lig' s' pl'teasc' o sum' de )ani. (art. 1%$# &CC'
Comentariu
1. Scop. Interdic,ia a 8ost instituit% pentru a nu permite abuzul
de reprezentare i vnzarea bunurilor proprii de c%tre persoane aFate
&n cate+oriile prev%ute &n art. 03@> ;CC c%tre persoane pe cale le
reprezint% ori ale c%ror bunuri sau patrimonii le administreaz%.
,. 31tinderea aplic'rii. Blineatul $!' con,ine o norm% +eneral%
de limitare a capacit%,ii persoanelor prev%zute la art. 03@> alin. $0',
pentru orice contract de prest%ri servicii realizat de acestea pentru cel
reprezentat.
Art. 1!. Inadmisi)ilitatea ac4iunii *n anulare
Cei c'rora le este interzis s' cumpere ori s' vnd' nu pot
s' cear' anularea vnz'rii nici *n nume propriu( nici *n numele
persoanei ocrotite. 3art. 1"#! alin. ("' &CC4
Comentariu
1. 9imitare a capacit'ii de folosin'. Interdic,ia de a solicita,
de c%tre cei c%roa le este interzis s% vnd% sau s% cumpere, anularea
vnz%rii, printr9o ac,iune &n 2usti,ie, constituie o limitare a capacit%,ii de
8olosin,%, 7ind o concretizare a principiului de drept potrivit c%ruia
nimeni nu poate invoca &n 2usti,ie propria culp%.
)reptul de a invoca nulitatea relativ% apar,ine numai persoanei
al c%rei drept a 8ost &nc%lcat, nu i persoanelor incapabile de a cump%ra
sau vinde, ast8el cum dispune i art. 0!># alin. $!' ;CC.
2. >)iectul vnz'rii
Art. 1!?. @unurile ce pot . vndute
>rice )un poate . vndut *n mod li)er( dac' vnzarea nu
este interzis' ori limitat' prin lege sau prin conven4ie ori
testament. 3art. $,$, $$#, %", 1""%-1"", 1""2, art. 1%$! alin. ($'
&CC. art. 1,$ alin. (,'-(#' *in Constitu5ie. art. $ alin. (1' *in Le(ea nr.
1!/1221. Le(ea nr. ,1/122%. art. 1"" *in Le(ea nr. "1$/"--14
Comentariu
1. 0egula. )e pricipiu, orice bun poate 8orma obiectul vnz%rii.
,. De.niie. Aotrivit art. @E@ ;CC, prin )unuri se &n,ele+e
lucrurile, corporale sau necorporale care constituie obiectul unui drept
patrimonial.
2. Condiiie )unului vndut. Bunul vndut, pentru a 7 obiect
al vnz%rii, trebuie s% &ndeplineasc% urm%toarele condi,ii:
a' s% 7e posibil(
Bunul vndut trebuie s% 7e posibil deoarece nimeni nu poate 7
obli+at la imposibil. Imposi)ilitatea trebuie s% 7e a)solut', &n sensul
c% nicio persoan% nu poate realiza obiectul contractului de vnzare i
atra+e sanc,iunea nulit%,ii absolute. Imposibilitatea este o situa,ie de
8apt, urmnd a 7 apreciat% &n 8unc,ie de stadiul tehnicii.
Dn cazul imposi)ilit'ii relative, prvind pe vnz%tor, contractul
este valabil, potrivit art. 0!!: ;CC.
b' s% e<iste la momentul vnz%rii sau s% poat% e<ista cu
certitudine &n viitor(
Bunul corporal e<ist% la momentul vnz%rii dac% este constituit
potrivit le+ii. =pre e<emplu, o cas%, o malin% sunt percepute vizual.
Bunul necorporal e<ist% la momentul vnz%rii dac% este constituit
potrivit le+ii. =pre e<emplu, dreptul asupra ueni inven,ii e<ist% dac% s9a
acordat un brevet de inven,ie de c%tre *7ciul de stat pentru inven,ii i
m%rci.
Bunul poate e<ista cu certitudine &n viitor, potrivit alin. $@' al art.
03@# ;CC, dac% ?este considerat realizat la data la care devine apt de
a 7 8olosit potrivit destina,iei &n vederea c%reia a 8ost &ncheiat
contractul?.
c' s% se aFe &n circuitul civil(
*rice bun, de principiu, se aF% &n circuitul civil, iar potrivit art.
0!!6 ;CC, numai bunurile care sunt &n circuitul civil pot 8ace obiectul
unei presta,ii contractuale.
)e la re+ul%, sunt urm%toarele e<cep,ii:
i' bunuri care prin natura lor nu se pot aFa &n circuitul civil(
Bsemenea bunuri, denumite res co++unis sau res nullius, nu pot
apar,ine vreunei persoane, sunt inepuizabile i de 8olosin,% comun%.
=pre e<emplu, aerul, apa m%rilor i oceanelor, lumina soarelui ori a
altui corp ceresc.
ii' bunuri re+lementate de le+e i aFate &n domeniul pu)lic al
statului sau al unit%,ilor administrativ teritoriale care sunt scoase din
circuitul civil.
Bsemenea bunuri au 8ost stabilite prin art. 0E@ alin. $E' din
Constitu,ia 1omniei potrivit c%ruia 8ac obiectul e<clusiv al propriet%,ii
publice ?b%+%,iile de interes public ale subsolului, spa,iului aerian,
apele cu poten,ial ener+etic valori7cabil, de interes na,ional, pla2ele,
marea teritorial%, resursele naturale ale zonei economice i ale
platoului continental, precum i alte bunuri stabilite de le+ea
or+anic%.? Aotrivit alin. $>' al aceluiai articol, bunurile proprietate
public% sunt inalienabile i, &n condi,iile le+ii, pot 7 date &n
administrarea re+iilor autonome ori institu,iilor publice sau pot 7
concesionate ori &nchiriate, precum i date &n 8olosin,% +ratuit%
institu,iilor de utilitate public%.
1e+lementarea constitu,ional% a 8ost preluat% &n le+ile
or+anice, cum ar 7:
9 art. @@> ;CC prevede c% ?bunurile statului i ale unit%,ilor
administrativ teritoriale care, prin natura lor sau prin declara,ia le+ii,
sunt de uz sau de interes public 8ormeaz% obiectul propriet%,ii publice?(
9 art. @ alin. $0' din Ce+ea nr. 0#H0660 privind 8ondul 8unciar,
prevede c% ?apar,in domeniul public terenurile pe care sunt amplasate
construc,ii de interes public, pie,e, c%i de comunica,ii, re,elele stradale
i parcuri publice, porturi i aeroporturi, terenuri cu destina,ie
8orestier%, albiie rurilor i Fuviilor, cuvetele lacurilor de interes public,
8undul apelor maritime interioare i al m%rii teritoriale, ,%rmurile G%rii
;e+re, inclusiv pla2ele, terenurile pentru rezerva,iile na,ionale i
parcuri na,ionale, monumentele, ansamblurile i siturile aeheolo+ice i
istorice, monumentele i parcuri na,ionale, monumentele, ansamblurile
i suturile arheolo+ice i istorice, monumentele naturii, terenurile
pentru nevoile de ap%r%rii sau pentru alte 8olosin,e care, potrivit le+ii,
sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau de
interes public?(
9 art. 0!! din Ce+ea nr. !0@H!""0 privind administra,ia public%,
prevede c% ?apar,in domeniul public de interes local sau 2ude,ean
bunurile care, potrivit le+ii sau prin natura lor, sunt de uz de interes
public i nu sunt declarate prin le+e de uz sau de interes na,ional?.
iii' )unuri monopol de stat, a c%ror circula,ie este
restric,ionat%, &n condi,iile Ce+ii nr. E0H0663 privind re+imul
monopolului de stat, 7ind permis% vnzarea sau cump%rarea numai de
persoane autorizate(
iv' )unuri restricionate prin lege la vnzare sau cump%rare,
pentru motive de ordine public% sau economico9sociale, cum sunt:
ermele, muni,iile i materialele e<plozive, produsele i substan,ele
to<ice, produsele i substan,ele stupe7ante, bunurile din patrimoniul
cultural na,ional .a.(
v' )unuri scoase temporar din circuitul civil prin conven,ie
sau testament, &n condi,iile art. 3!: ;CC, care prevede c% ?prin
conven,ie sau testament se poate interzice &nstr%inarea unui bun, &ns%
numai pentru o durat% de cel mult >6 de ani i dac% e<ist% un interes
serios i le+itim? $a se vedea comentariul art. 30: ;CC'(
d' s% 7e determinat sau determinabil(
Bceast% condi,ie este prev%zut% &n art. 0!!3 ;CC, de
re+lementare a obiectului obli+a,iei &n +eneral, 7ind stabilit &n mod
imperativ c% ?sub sanc,iunea nulit%,ii absolute, el trebuie s% 7e
determinat sau cel pu,in determinabil?.
*biectul vnz%rii este determinat, &n cazul bunurilor certe, prin
precizarea tr%s%turilor speci7ce, cum ar 7: substan,%, 8orm%,
pozi,ionarea &n raport cu alte bunuri, iar &n cazul bunurilor +enerice,
prin precizarea cate+oriei din care provin i a cantit%,ii.
e' s% 7e licit i moral(
@unul este licit :i moral dac% a 8ost realizat ori dobndit &n
condi,iile le+ii i moralei. =unt )unuri ilicite, spre e<emplu, cele
dobndite prin in8rac,iuni $contraband%, 8urt, etc.'.
;. 31cepia. E<cep,ia de la principiu c% orice bun poate 8orma
obiectul contractului de vnzare privete interzis% sau limitat% prin
le+e, conve,ie ori testament.
Art. 1!A. &nzarea unui )un viitor
$1% Dac' o)iectul vnz'rii *l constituie un )un viitor(
cump'r'torul do)nde5te proprietatea *n momentul *n care
)unul s7a realizat. =n privin4a construc4iilor( sunt aplica)ile
dispozi4iile corespunz'toare *n materie de carte funciar'.
$,% =n cazul vnz'rii unor )unuri dintr7un gen limitat care
nu e1ist' la data *nc+eierii contractului( cump'r'torul
do)nde5te proprietatea la momentul individualiz'rii de c'tre
vnz'tor a )unurilor vndute. Atunci cnd )unul sau( dup' caz(
genul limitat nu se realizeaz'( contractul nu produce niciun
efect. Cu toate acestea( dac' nerealizarea este determinat' de
culpa vnz'torului( el este 4inut s' pl'teasc' daune7interese.
$2% Cnd )unul se realizeaz' numai par4ial( cump'r'torul
are alegerea .e de a cere des.in4area vnz'rii( .e de a
pretinde reducerea corespunz'toare a pre4ului. Aceea5i solu4ie
se aplic' 5i *n cazul prev'zut la alin.$,% atunci cnd genul
limitat s7a realizat numai par4ial 5i( din acest motiv( vnz'torul
nu poate individualiza *ntreaga cantitate de )unuri prev'zut'
*n contract. Dac' nerealizarea par4ial' a )unului sau( dup' caz(
a genului limitat a fost determinat' de culpa vnz'torului(
acesta este 4inut s' pl'teasc' daune7interese.
$;% Atunci cnd cump'r'torul 5i7a asumat riscul
nerealiz'rii )unului sau genului limitat( dup' caz( el r'mne
o)ligat la plata pre4ului.
$!% =n sensul prezentului articol( )unul este considerat
realizat la data la care devine apt de a . folosit potrivit
destina4iei *n vederea c'reia a fost *nc+eiat contractul. (art.
1%$ &CC'
Comentariu
1. Scop. Te<tul re+lementeaz% e8ectee produse de vnzare
bunurilor viitoare. Bsemenea bunuri nu e<ist% la momentul &ncheierii
contractului de vnzare, &ns% sunt posibile i pot e<ista la un moment
viitor, stabilit de c%tre p%r,ile contractante, cu respectarea celorlalte
condi,ii analizate la art. 03@: ;CC. Este rezolvat% transmiterea
dreptului de proprietate privind bunurile viitoare i atra+erea
r%spunderii contractuale.
,. Data transmiterii. Blineatul $0' re+lementeaz% data
transmiterii dreptului de proprietate de la vnz%tor la cump%r%tor
pentru bunurile mobile certe viitoare ca 7ind momentul realiz%rii
bunului. Arin realizarea )unului se &n,ele+e constituirea &n substan,a
sa, cu &ntrunirea tr%s%turilor de individualizare, ast8el &nct s% devin%
apt de a 7 8olosit potrivit destina,iei &n vederea c%reia a 8ost &ncheiat
contractul. Ca pentru orice situa,ie de 8apt, dovada se 8ace prin orice
mi2loc de prob%.
Gomentul transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor
de +en viitoare a 8ost stabilir, &n alin. $!', la data individualiz%rii de
c%tre vnz%tor a bunurilor vndute. Individualizarea se 8ace prin
identi7carea tr%s%turilor speciei $+enul pro<im' i un creiteriu cantitativ
$+reutate, dimensiuni .a.'.
2. 31onerarea de r'spundere. Vnz%torul este e<onerat de
r%spundere dac% nu este culpabil de nerealizarea bunurilor d e+en, caz
&n caz contractul nu produce e8ecte 8a,% de p%r,i, &ns% dac%
nerealizarea bunurilor este cauzat% din culpa sa, va r%spunde 8a,% de
cump%r%tor pentru daunele produse.
;. 0ealizarea parial' a )unului. )ac% bunul viitor, cert ori de
+en, se realizeaz% numai par,ial, se acord% cump%r%torului un drept
de opiune &ntre a cere des7in,area vnz%rii ori a pretinde reducerea
corespunz%toare a pre,ului, iar dac% vnz%torul se aF% &n culp%,
datoreaz% i daune9interese.
!. Convenii asupra riscului nerealiz'rii. A%r,ile contractante
pot stabili ca riscul nerealiz%rii bunului sau +enului limitat s% 7e
suportat de c%tre cump%r%tor, caz &n care r%mne obli+at la plata
pre,ului.
Art. 1!B. &nzarea )unului pierit *n *ntregime sau *n
parte
Dac' *n momentul vnz'rii unui )un individual
determinat acesta pierise *n *ntregime contractul nu produce
niciun efect. Dac' )unul pierise numai *n parte( cump'r'torul
care nu cuno5tea acest fapt *n momentul vnz'rii poate cere
.e anularea vnz'rii( .e reducerea corespunz'toare a pre4ului.
3art. 1""% alin. ("' &CC4
Comentariu
1. Scopul reglement'rii. Dn cazul vnz%rii unui bun individual
determinat, acesta trebuie s% e<iste la momentul &ncheierii
contractului, sub sanc,iunea nulit%,ii. )ac% acesta pierise &n tre+ime la
momentul contract%rii, potrivit le+ii, contractul de vnzare nu produce
niciun e8ect.
!. Interpretarea normei. =inta+ma ?nu produce niciun e8ect?,
8olosit% d ele+uitor i &n alte ocazii, poate da natere la interpret%ri.
Cipsirea de e8ecte este, &n +enere, privit% ca o urmare, o consecin,% a
aplic%rii unei sanc,iuni. 4n contract sau un act 2uridic unilateral nu
produce e8ecte, de e<emplu, ca urmare a constat%rii nulit%,ii sau a
declar%rii nulit%,ii lor. 4n contract de vnzare, al c%rui obiect nu mai
e<ist% la momentul contract%rii, nu este un contract valabil &ncheiat i
nu poate produce e8ecte. Care este &ns% sanc,iunea aplicabil%J
Blineatul $!' al art. 0!!3 ;CC arat% c%, sub sanc,iunea nulit%,ii
absolute, obiectul obli+a,iei trebuie s% 7e determinat sau cel pu,in
determinabil. 4n contract de vnzare al c%ruit obiect pierise &n &ntr+ime
anterior &ncheirii contractului este un contract nul absolut i prin
urmare, nu produce e8ecte.
Te<tul comentat 8ace re8erire la pieirea )unului, ceea ce
semni7c% un caz de 8or,% ma2or% ori un caz 8ortuit, deci 8%r% vreo culp%
din partea vnz%torului, &n caz contrar 7ind responsabil pentru daune.
Dn cazul pieirii bunului numai &n pate, cump%r%torul care nu
recunoate acest 8apt &n momentul vnz%rii are opi,iunea &ntre a cere
anularea vnz%rii ori reducerea corespunz%toare a pre,ului.
Art. 1". Condiii ale preului
$1% -re4ul const' *ntr7o sum' de )ani.
$,% Acesta tre)uie s' .e serios 5i determinat sau cel pu4in
determina)il.
Comentariu
1. -reul vnz'rii. Dn mod necesar, te<tul alin. $0' impune
re+ula clasic% potrivit c%reia pre,ul vnz%rii trebuie s% constatea &ntr9o
sum' de )ani. )ac% pre,ul const% &ntr9un alt bun sau &ntr9o presta,ie,
atunci p%r,ile nu au &ncheiat o vnzare, ci un alt contract.
,. 3lement de clari.care. Are,ul stabilit &n bani este o condi,ie
de validitate a contractului de vnzare, dar constituie &n acelai timp i
un element de clari7carea constractului $a se vedea D. Chiric, Tratat,
Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. 3:'.
2. Condiiile preului. Blineatul $!' enumer% cele dou% condiii
pe care trebuie s% le &ndeplineasc% pre,ul i pe care ;oul Cod civil le
detaliaz% &n articolele urm%toare: pre,ul s% 7e serios i pre,ul s% 7e
determinat sau cel pu,in determinabil.
Art. 11. -reul determina)il
&nzarea f'cut' pe un pre4 care nu a fost determinat *n
contract este vala)il' dac' p'r4ile au convenit asupra unei
modalit'4i prin care pre4ul poate . determinat ulterior( dar nu
mai trziu de data pl'4ii 5i care nu necesit' un nou acord de
voin4' al p'r4ilor.
Comentariu
1. Determinarea ulterioar' a preului. ;u este obli+atoriu ca
pre,ul s% 7e determinat de p%r,i la momentul &ncheierii vnz%rii. Are,ul
poate 7 determinat i ulterior, cu &ndeplinirea &ns% a trei condi,ii:
a' p%r,ile s% 7 stabilit &n concret o modalitate de determinare a
pre,ului, deci nu doar s% 7 stipulate c% acesta va 7 determinat ulterior.
Godalitatea de determinare va avea &n vedere anumite criterii, anumi,i
indici, care trebuie &ns% s% 7e obiectivi i s% nu depind% de voin,a
e<clusiv% a uneia dintre p%r,ile contractului $s9a apreciat &ns% c% este
valabil% vnzarea unui bun viitor &n care s9a stipulate c% pre,ul va 7 cel
practicat de vnz%tor pe pia,% la lansarea produsului'(
b' determinarea pre,ului s% nu intervin% mai trziu de data
stabilit% pentru data pl%,ii(
c' odat% ce criteriile convenite pentru determinarea pre,ului s9au
&ndeplint sau situa,iile premis% ce au 8ost avute &n vedere s9au realizat,
determinarea pre,ului trebuie s% se produc% automat, 8%r% a mai 7
necesar un alt accord de voin,% al p%r,ilor. Badar, dac% elementele de
determinare a pre,ului nu au 8ost de7nitive convenite &nc% de la
&ncheierea contractului, acesta nu s9a &ncheiat valabil $a se vedea D.
Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. #"'.
Art. 1,. Determinarea preului de c'tre ter
$1% -re4ul poate . determinat 5i de c'tre una sau mai
multe personae desemnate potrivit acordului p'r4ilor.
$,% Atunci cnd persoanele astfel desemnate nu
determin' pre4ul *n termenul sta)ilit de p'r4i sau( *n lips'( *n
termen de luni de la *nc+eierea contractului( la cererea p'r4ii
interesate( pre5edintele /udec'toriei de la locul *nc+eierii
contractului va desemna( de urgen4'( *n camera de consiliu(
prin *nc+eiere de.nitiv'( un e1pert pentru determinarea
pre4ului. 0emunera4ia e1pertului se pl'te5te *n cote egale de
c'tre p'r4i.
$2% Dac' pre4ul nu a fost determinat *n termen de un an
de la *nc+eierea contractului( vnzarea este nul'( afar' de
cazul *n care p'r4ile au convenit un alt mod de determinare a
pre4ului.
Comentariu
1. Determinarea preului de c'tre un ter. A%r,ile pot
conveni ca pre,ul s% 7e determinat ulterior de c%tre un ter,. ;u este
nevoie ca ter,ul s% &ndeplineasc% anumite condi,ii de re+%tire tehnic%,
ci este suKcient ca el s% 7e desemnat de c%tre p%r,ile contractului. )e
asemenea, nu este obli+atoriu ca p%r,ile s% dea ter,ului anumite
instruc,iuni privind determinarea re,ului, aceasta putnd 7 l%sat% la
libera sa apreciere.
,. Calitatea terului. Ter,ul desemnat are calitatea unui
mandatar comun al p%r,ilot, ast8el &nct nu este obli+at s% accepte
madatul, iar dac% l9a acceptat $inclusive &n cuprinsul contractului de
vnzare', poate ulterior s% renun,e la el. Bst8el, dac% ter,ul nu vrea sau
nu poate $spre e<emplu, a decedat' s% determine pre,ul &n termenul
stabilitL de p%r,i, la cererea p%r,ii interesate se va numi un e<pert de
c%tre preedintele 2udec%toriei de la locul &ncheierii contractului, pentru
a determina pre,ul.
2. Sanciune. ;edeterminarea pre,ului &n termen de 0 an de la
&ncheierea contractului de vnzare se sanc,ioneaz% cu nulitatea
absolut% a vnz%rii, dac% p%r,ile nu au stabilit o alt% modalitate de
determinare a pre,ului.
Art. 12. Determinarea pre4ului *n func4ie de
greutatea lucrului vndut
Cnd pre4ul se determin' *n func4ie de greutatea lucrului
vndut( la sta)ilirea cuantumului s'u nu se 4ine seama de
greutatea am)ala/ului. 3art. 1%%% alin. ("' &CC4
Comentariu
Creutatea lucrului :i am)ala/ul. Dn mod evident, ambala2ul nu
se con8und% cu lucrul vndut, ast8el &nct dac% pre,ul se stabilete &n
8unc,ie de +reutatea lucrului vndut, +reutatea ambala2ului nu va 7
luat% &n considerare.
Am)alarea produsului este o obli+a,ie a vnz%torului, iar
cheltuielile de ambalare a produsului, 7ind vrba de cheltuieli necesare
pentru predarea bunului, sunt &n sarcina acestuia, aa cum rezult% din
interpretarea art. 0333 alin. $!' ;CC.
Art. 1;. 9ipsa determin'rii e1prese a pre4ului
$1% -re4ul vnz'rii este su.cient determinat dac' poate .
sta)ili potrivit *mpre/ur'rilor.
$,% Cnd contractul are ca o)iect )unuri pe care
vnz'torul le vinde *n mod o)i5nuit( se prezum' c' p'r4ile au
avut *n vedere pre4ul practicat *n mod o)i5nuit de vnz'tor.
$2% =n lips' de stipula4ie contrar'( vnzarea unor )unuri al
c'ror pre4 este sta)ilit pe pie4e organizate este presupus' a se
. *nc+eiat pentru pre4ul mediu aplicat *n ziua *nc+eierii
contractului pe pia4a cea mai apropiat' de locul *nc+eierii
contractului. Dac' aceast' zi a fost nelucr'toare( se 4ine
seama de ultima zi lucr'toare.
Comentariu
1. Scop. Bcest te<t din Cod este aplicabil atunci cnd p%r,ile
contractante nu au determinat pre,ul i nici nu sunt aplicabile normelor
le+ale din articolele anterioare. =9a urm%rit a se e<plicita pre,ul
vnz%rii su7ciente determinat prin raportare la &mpre2ur%rile speci7ce
ale &ncheirii contractului de vnzare. Dn acest sens, alin. $!' i $E'
concretizeaz%, 8%r% a limita, asemenea &mpe2ur%ri.
,. &nz'rile realizate *n mod o)i:nuit. Bst8el, &n cazul
vnz%rilor realizate &n mod obinuit de znv%tor, &n lips% de stipula,ie
contrar%, se instuMituie prezum,ia simpl% c% p%r,ile au avut &n vedere
pre,ul obinuit practicat de vnz%tor, aspect de 8apt ce poate di
dovedit cu orice mi2loc de prob%.
2. @unurile vndute pe piee organizate. )e asemenea,
pentru bunurile vndute pe pie,e or+anizate, &n lips% de stipula,ie
contrar%, se instituie prezum,ia simpl% c% pre,ul este cel mediu din ziua
&ncheierii contractului sau ultima zi lucr%toare, de pe pia,a cea mai
apropiat%.
Art. 1!. -re4ul .ctiv 5i pre4ul derizoriu
$1% &nzarea este anula)il' atunci cnd pre4ul este
sta)ilit f'r' inten4ia de a . pl'tit.
$,% De asemenea( dac' prin lege nu se prevede altfel(
vnzarea este anula)il' cnd pre4ul este *ntr7att de
dispropor4ionat fa4' de valoarea )unului( *nct este evident c'
p'r4ile nu au dorit s' consimt' la o vnzare.
Comentariu
1. Alte condiii ale preului. Brticolul 033@ ;CC
re+lementeaz% indirect alte dou% condi,ii pe care pre,ul trebuie s% le
&ndeplineasc%, &n a8ar% de a 7 determinat sau determinabil, i anume:
preul s% 7e real i preul s% 7e serios.
,. -reul real. Are,ul nu este real atunci cnd p%r,ile &l stabilesc
8ormal, 8%r% ca s% aib% inten,ia de a9l pl%ti. Dn acest caz, pentru c% unul
dintre elementele de valabilitate ale vnz%rii nu e<ist%, le+ea prevede
c% vnzarea este sanc,ionat% cu nulitatea relativ%.
2. -reul serios. Are,ul trebuie s% 7e serios, &n sensul c% &ntre
valoarea bunului sau a dreptului transmis de c%tre vnz%tor i pre,ul
pl%tit de cump%r%tor trebuie s% e<iste un echilibru, evident, nu se cere
o echivalen,% per8ect%, c%ci subiestivismul p%r,ilor sau diversele
condi,ii ale vnz%rii pot 8ace s% e<iste o di8eren,%, uneori chiar
important%, &ntre cele dou% presta,ii, 8%r% ca prin aceasta s% se poat%
considera c% pre,ul ar 7 neserios. Ceea ce se cere &ns% este ca pre,ul
s% nu 7e lezionar, &n caz &n care s9ar putea pune problema unui viciu de
consim,%mnt al vnz%torului. Cum le+uitorul nu traseaz% o limit% sau
nite criterii dincolo de care s% se considere c% un pre, este v%dit
dispropor,ional &n raport cu valoarea bunului $cu titlu de e<emplu,
indic%m re+lementarea mai stric% din art. 03:> din Codul civil 8rancez,
potrivit c%ruia un pre, este lezionar dac% este mai mic de apte
dou%sprezecimi din valoarea bunului vndut', constatarea 8aptului c%
un pre, este neserios este o chestiune de 8apt i r%mne la suverana
apreciere a instan,ei. Dn orice caz, o condi,ie pentru ca vnzarea s% 7e
sanc,ionat% cu nulitatea relativ% este s% se constate c% pre,ul este &ntr9
att de disporport,ionat de valoarea bunului, &nct este evident c%
vnz%torul nu ar 7 consim,it la vnzare, ne7ind su7cient c% pre,ul s%
7e doar mult mai mic dect pre,ul pie,ei pentru bunul respectiv.
;. &nz'rile sim)olice. Ce+uitorul nu a re+lementat natura
2uridic% a vnz'rilor sim)olice, pe un pre, nesemni7cativ, ast8el
&nct, interpretnd strict art. 033@ din ;CC, acestea vor 7 sanc,ionate
cu nulitatea relativ%.
Art. 1. C+eltuielile vnz'rii
$1% =n lips' de stipula4ie contrar'( c+eltuielile pentru
*nc+eierea contractului de vnzare sunt *n sarcina
cump'r'torului.
$,% D'surarea( cnt'rirea 5i c+eltuielile de predare a
)unului sunt *n sarcina vnz'torului( iar cele de preluare 5i
transport de la locul e1ecut'rii sunt *n sarcina cump'r'torului(
dac' nu s7a convenit altfel.
$2% =n a)sen4a unei clauze contrare( c+eltuielile aferente
opera4iunilor de plat' a pre4ului sunt *n sarcina
cump'r'torului.
Comentariu
1. 0egula. Te<tul art. 0333 ;CC men,ine solu,ia clasic% privind
suportarea de c'tre cump'r'tor a c+eltuielilor necessitate de
&ncheierea contractului de vnzare $spre e<emplu, cheltuielile cu
&ntocmirea &nscrisurilor, cele privind an+a2area unui e<pert etc.', dac%
p%r,ile contractante nu au convenit alt8el.
,. >peraiunile de predare7preluare. Aentru realizarea
opera,iunilor de predare9preluare a bunului, noul Cod civil stabilete &n
sarcina c%rei p%r,i contractante se aF% acestea, &n lips% de stipula,ie
contrar%. Bst8el, vnz%torului &i revin opera,iunile de m%surare,
cnt%rire i cheltuielile de predare a bunului, iar cump%r%torul cele de
preluare i transport a bunului.
2. >peraiunile de plat' a preului. Ct privete cheltuielile
+enerate de opera,iunile de plat% a pre,ului $spre e<emplu, cheltuielile
cu trans8erul bancar al pre,ului', acestea revin cump%r%totului &n
absen,a unei clauze contrare.
Art. 1?. C+eltuielile pred'rii
=n lipsa uzan4elor sau a unei stipula4ii contrare( dac'
)unul tre)uie transportat dintr7un loc *n altul vnz'torul
tre)uie s' se ocupe de e1pediere pe c+eltuiala cump'r'torului.
&nz'torul este li)erat cnd pred' )unul transportatorului ori
e1peditorului. C+eltuielile de transport sunt *n sarcina
cump'r'torului.
Comentariu
1. 0esponsa)ilii. Bvnd &n vedere inter8eren,a obli+a,iilor
vnz%torului cu cele ale cump%r%torului le+ate de predarea bunului ce
trebuie str%mutat, dispozi,iile art. 033: ;CC stabilesc, &n lipsa
uzan,elor sau a unei stipula,ii contrare, c% vnz%torul trebuie s% se
ocupe de e<pediere pe cheltuiala cump%r%torului i este liberat cnd
pred% bunul transportatorului ori e<peditorul. C+eltuielile de
transport sunt &n sarcina cump%r%torului, aa cum prevede i articolul
anterior.
;. -actul de op4iune privind contractul de vnzare 5i
promisiunea de vnzare
Art. 1A. -actul de op4iune privind contractul de
vnzare
$1% =n cazul pactului de op4iune privind un contract de
vnzare asupra unui )un individual determinat( *ntre data
*nc+eierii pactului 5i data e1ercit'rii op4iunii sau( dup' caz(
aceea a e1pir'rii termenului de op4iune nu se poate dispune de
)unul care constituie o)iectul pactului.
$,% Atunci cnd pactul are ca o)iect drepturi ta)ulare(
dreptul de op4iune se noteaz' *n cartea funciar'.
$2% Dreptul de op4iune se radiaz' din o.ciu dac' pn' la
e1pirarea termenului de op4iune nu s7a *nscris o declara4ie de
e1ercitare a op4iunii( *nso4it' de dovada comunic'rii sale c'tre
cealalt' parte. 3art. 11!%-1"--, 1"!, art. 1"2 alin. ("' &CC4
Comentariu
1. #outate. Ce+uitorul introduce &n art. 0!:# ;CC o nou%
construc,ie 2uridic% pentru dreptul romnesc, i anume pactul de
opiune.
Aactul de op,iune se distin+e de pactul de pre8erin,%, dar i de
promisiunea unilateral% de vnzare.
An% &n prezent, posibilitatea e<isten,ei unui ast8el de pact a
8%cut obiectul unor controverse &n doctrin%, +%sindu9i adep,i, dar i
contestatorii $a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul,
p. 03! i urm.'
Caracterele 2uridice ale pactului de op,iune le aF%m din
interpretarea art. 0!:# ;CC.
,. Deni.ie. Aactul de op,iune este o conven,ie prin care o
persoan%, denumit% promitent $sau ofertant' 8ace o o8ert% irevocabil%
de a &ncheia &n viitor un contract, o8ert% pe care bene7ciarul este liber
s% o accepte sau s% o re8uze &ntr9un anumit termen.
2. Condiii. Aactul de op,iune trebuie s% con,in% toate
elementele contractului pe care p%r,ile doresc s%9l &ncheie &n viitor,
ast8el, aa cum dispune alin. $>' al art. 0!:# ;CC, contractul se va
considera &ncheiat prin simpla acceptare a o8ertei, 8%r% nicio alt%
8ormalitate.
Aentru a produce e8ecte, pactul d eop,iune i declaraia de
acceptare trebuie s% 7e 8%cute &n 8orma cerut% de le+e pentru
&ncheierea contractului proiectat.
Aactul de op,iune este &ncheieat &ntre persoane prezente. El
cuprinde &n sine &ns% o o8ert% irevocabil% de a contracta, o8ert% pe care
bene7ciarul pactului este liber s% o accepte sau s% o re8uze &ntr9un
anumit termen. =e observ% c% prin aceasta pactul de op,iune se
aseam%n% cu mecanismul contractului &ncheiat &ntre persoane absente,
prin o8ert% i acceptare, re+lementat de art. 00#390!"" ;CC. Dn 8apt,
este vorba tot de o o8ert% de a contracta i de o acceptare ulterioar%,
particularea pactului de op,iune constnd &ns% &n 8aptul c% p%r,ile sunt
prezente i convin asupra acestui mecanism de &ncheiere a
contractului.
;. Deose)ire de alte pacte. Aactul de op,iune se distin+e de
pactul de preferin' 8olosit cu prec%dere &n materia vnz%rii, acesta
din urm% reprezentnd o conven,ie prin care o persoan%, denumit%
promitent, se obli+% s% pre8ere pe bene7ciarul pactului, &n cazul &n care
se va decide s% vnd% bunul, 8a,% d eorice alt poten,ial cump%r%tor, la
acelai pre, i condi,ii. Bene7ciarul nu este nici el obli+at s% cumpere
bunul, avnd un drept de op,iune &n acest sens, care, de re+ul%, se
e<ercit% &ntr9un anumit termen de la comunicarea deciziei
promitentului de a vinde bunul. Aactul de pre8erin,% nu este o
promisiune unilateral% de vnzare, c%ci vnz%torul nu se obli+% s%
vnd% bunul bene7ciarului, ci s%9l pre8ere &n cazul &n care se va decide
s% vnd%.
Aactul de op,iune se distin+e i de promisiunea unilateral' de
vnzare. Bceasta din urm% reprezint% conven,ia prin care o persona%
denumit% promitent se obli+% irevocabil s% vnd% un bun unei
persoane, denumit% bene7ciar, dac% aceasta se va decide s% cumpere
bunul &n viitor, &ntr9un termen determinat sau nedeterminat. Ceea ce
distin+e pactul d eop,iune d epromisiunea unilateral% de vnzare
const% &n mecanismul de 8ormare a contractului 7nal: ast8el, pe cnd &n
cazul pactului de op,iune, contractul se consedir% &ncheiat prin simpla
acceptare a o8ertei de c%tre bene7ciar, &n cazul promisiunii unilaterale
de vnzare, dac% bene7ciarul se decide s% cumpere, trebuie &ncheiat
contractul de vnzare proiectat, acesta ne8ormndu9se prin simpla
mani8estare de voin,% a bene7ciarului.
Blineatul $0' al art. 033# ;CC reprezint% o consecin,% 7reasc% a
8aptului c% pactul de op,iune reprezint% o o8ert% irevocabil% de a
contracta, o8ertantul 7ind obli+at s% o men,in% pe toat% durata pactului
de op,iune Nart. 0060 ain. $0' ;CCO. )ac% promitentul $o8ertantul' ar
putea dispune de bun, aceasta ar echivala cu o revocare a o8erte, 8apt
intrezis de art. 0060 alin. $!' ;CC.
=e mai observ% o di8eren,% d econcep,ie &ntre pactul d eop,iune
i promisiunea de a contracta, sub aspectul irevocabilit%,ii
consim,%mntului promitentului. Ae cnd &n cazul pactului de op,iune,
le+uitorul a crezut necesar s% 8ac% trimitere la o8erta irevocabil% de a
contracta $&n cazul pactului de op,iune din materia vnz%rii 7ind chiar
i mai e<plicit', pentru a sublinia caracterul irevocabil al
consim,%mntului, &n cazul promisiunii de a contracta pare c% nu a mai
avut &n vedere un consim,%mntului, &n cazul promisiunii de a
contracta pare c% nu a mai avut &n vedere un consim,%mnt irevocabil
al promitentului, care, prin ipotez%, &nc%lcnd promisiunea de a &ncheia
contractul, poate dispune de bun, urmnd c%, &n caz de nee<cutare a
promisiunii, s% 7e obli+at la daune9interese 8a,% de bene7ciar Nart.
0!:6 alin. $!'O.
Art. 1B. -romisiunea de vnzare 5i promisiunea de
cump'rare
$1% Cnd una dintre p'r4ile unei promisiuni )ilaterale de
vnzare refuz' din motive care *i sunt imputa)ile s' *nc+eie
contractul promis( cealalt' parte poate cere pronun4area unei
+ot'rri care s' 4in' loc de contract( dac' toate celelalte
condi4ii de validitate sunt *ndeplinite.
$,% Dreptul la ac4iune se prescrie *n termen de luni de la
data la care contractul tre)uia *nc+eiat.
$2% Dispozi4iile alin.$l% 5i $,% se aplic' *n mod
corespunz'tor *n cazul promisiunii unilaterale de vnzare sau
de cump'rare( dup' caz.
$;% =n cazul promisiunii unilaterale de cump'rare a unui
)un individual determinat( dac'( mai *nainte ca promisiunea s'
. fost e1ecutat'( creditorul s'u *nstr'ineaz' )unul ori
constituie un drept real asupra acestuia( o)liga4ia
promitentului se consider' stins'. (art. 1"2 &CC'
Comentariu
1. Scop. Arimisiunea de a contracta a 8ost de7nit% de le+uitor &n
art. 0!:6 ;CC, articol &n care s9a re+lementat i e<ecutarea silit% a unei
promisiuni Nalin. $E'O. 1e+lementarea cu caracter +eneral a e<ecur%rii
silite a unei ast8el de promisiuni, indi8erent de obiectul contractului,
este binevenit%, c%ci pn% &n prezent e<ista o sin+ur% re+lementare ce
viza &ns% numai e<ecutarea silit% a unei promisiuni avnd ca obiect un
teren Nart. @ alin. $!' din Titlul P, Ce+ea nr. !>:H!""@ Q titlu abro+at prin
Ce+ea nr. :0H!"00O, pentru celelalte situa,ii, temeiul 2uridic 8%cnd de9a
lun+ul timpului obiectul unor controverse.
,. Condiii. Dn materia vnz%rii, art. 0336 ;CC reia dispozi,iile
art. 0!:6 alin. $E' ;CC i re+lementeaz% e<ecutarea silit% a obli+a,iei
de a &ncheia un contract de vnzare, obli+a,ie de a 8ace asumat% 7e
printr9o promisiune unilateral%, 7e printr9o promisiune bilateral%. Dn
toate situa,iile, partea care i9a &ndeplinit sau este +ata s%9i
&ndeplineasc% obli+a,iile poate cere instan,ei pronun,area unei hot%rri
care s% ,in% loc de contract, condi,ionat &ns% de &ntrunirea tuturor
condi,iilor de validitate ale vnz%rii. Arin ipotez%, condiiile vnz%rii se
cer a 7 &ndeplinite chiar din momentul &ncheierii promisiunii
$cosim,%mndtul, obiect determinat i licit, cauz%, etc.', numai
momentul &ntocmirii vnz%rii 7ind amnat.
Aromisiunea nu este translativ% de proprietate, dar con,ine &n ea
consim,%mntul promitentului de a transmite dreptul de proprietate la
data convenit%.
2. Aciunea *n /ustiie. )e men,ionat c% pronun,area de c%tre
instan,% a unei hot%rri care s% ,in% loc de contract este posibil% numai
dac% bunul se mai aF% &n patrimoniul vnz%torului i cu privire la care
s% nu e<iste eventuale clauze de inalienabilitate consimite de
proprietar.
* ast8el de ac,iune se poate &ndrepta att &mpotriva p%r,ii
culpabile, ct i &mpotriva motenitorilor acesteia, ,inu,i de obli+a,iile
lui *e cuius.
Ce+uitorul a re+lementat un termen scurt de 3 luni pentru
introducerea ac,iunii, ast8el ca perioada de incertitudine cu privire la
soarta contractului de vnzare s% 7e ct mai scurt%.
;. De.niie :i tr's'turi. -romisiunea unilateral' de
cump%rare reprezint% obli+a,ia promitentului de a cump%ra un bun, pe
un pre, convenit, dac% proprietarul $bene7aciarul promisiunii' se va
decide s%9 vnd%. Aromisiunea unilateral% de cump%rare nu d%
natere la nicio obli+a,ie &n sarcina proprietarului bunului, &n a8ar% de
8aptul c% acesta poate &nstr%ina sub orice 8orm% bunul sau constitui
drepturi reale asupra acestuia, &n cazul &n care se decide s%9l vnd% nu
este obli+at s%9l pre8ere pe promitentul cump%r%tor, ast8el &nct poate
decide s% vnd% bunul oricui. Dn acest conte<t, &n alin. $>', se
precizeaz% &n mod 2ust c% obli+a,ia promitentului se consider% stins%,
dac% pn% la data e<ecut%rii promisiunii bene7ciarului a &ntr%inat bunul
sau a constituit un drept real cu privire la acesta. *bli+a,ia
promitentului a devenit ast8el caduc%, nemaie<istnd obiectul
obli+a,iei.
Art. 1?". -reul promisiunii
=n lips' de stipula4ie contrar'( sumele pl'tite *n temeiul
unei promisiuni de vnzare reprezint' un avans din pre4ul
convenit.
Comentariu
1. Delimitarea aplic'rii. Te<tul art. 03:" ;CC 8ace re8erire la
promisiunea de vnzare, iar avesta credem c% trebuie iterpretat &n
sensul c% se poate aplica numai promisiunii bilaterale de vnzare.
Bnaliznd caracterele promisiunii unilaterale de vnzare, se poate
observa c% eventualele sume pl%tite de bene7ciarul promisiunii nu pot
&n niciun caz reprezenta un avans din pre,, c%ci aceasta ar echivala, &n
8apt cu o acceptare instantanee a promisiunii de a vinde, &n timp ce,
speci7c promisiunii bilaterale de vnzare, &i este dreptul bene7ciarului
de a opta, &ntr9un termen, cu privire la &ncheierea sau nu a vnz%rii. Dn
cazul unei promisiunii unilaterale de vnzare, care nu este neap%rat un
contract unilateral, ci poate 7 i un contract bilateral, bene7ciarul
promisiunii poate pl%ti promitentul o sum% de bani pentru promisiunea
8%cut%, dar aceasta, eventual, cu titlu de indemniza,ie de imobilizare.
Al%,ile ar putea totui stipula c%, &n cazul &n care bene7ciarul se va
decide s% cumpere, indemniza,ia de imobiliare s% 7e considerat% avans
din pre,, &n caz contrar, ea r%mnnd promitentului.
Ri &n cazul unei promisiuni bilaterale de vnzare, p%r,ile pot
stipula ca sumele pl%tite de promitent s% nu constituie avans din pre,ul
convenit, acestea reprezentnd, eventual, un pre, al promisiunii, care
se va returna sau nu promitentului cump%r%tor.
!. >)liga4iile vnz'torului
I. Dispozi4ii generale
Art. 1?1. Interpretarea clauzelor vnz'rii
Clauzele *ndoielnice *n contractul de vnzare se
interpreteaz' *n favoarea cump'r'torului( su) rezerva regulilor
aplica)ile contractelor *nc+eiate cu consumatorii 5i
contractelor de adeziune. (art. 1"%%-1"%2 &CC'
Comentariu
1. Sediul reglement'rii. )ispozi,iile cu caracter +eneral &n
materia interpret%rii conven,iilor sunt re+lementate de art. 0!3390!36
;CC, 7ind instituit% o ierarhie a re+ulilor de interpretare: re+uli
+enerale $art. 0!3390!3# ;CC' i re+uli subsidiare $art. 0!36 ;CC',
acestea din urm% aplicndu9se numai dac%, dup% ce s9a uzat de
re+ulile +enerale de interpretare, contractul a r%mas &n continuare
neclar cu privire la e8ectele sale.
,. Interpretarea *n caz de *ndoial'. 1e+ula subsidiar% de
interpretare, cuprins% &n art. 03:0 ;CC, reia un principiu clasic de
interpretare con,inut &n vechiul art. 6#E C.cvi., potrivit c%ruia, &n caz de
&ndoial%, contractul se interpreteaz% &n 8avoarea celui care se obli+% $a
debitorului'.
Dn materia vnz%rii &ns%, ca o e<cep,ie de la aceast% re+ul%,
mer+ndu9se pe aceeai linie a vechiului art. 0E0! C.civ., art. 03:0
;CC dispune c% se vor interpreta &n 8avoarea cum%r%torului clauzele
&ndoielnice. =9a considerat c%, din moment ce, de re+ul%, vnz%torul,
c%ruia &i apar,ine ini,iativa de a vinde, este i cel care are ini,iativa de a
stabili clauzele contractuale, &n situa,ia &n care acestea sunt neclare,
culpa &i apar,ine, iar interpretarea se va 8ace &mpotriva sa.
2. Interpretarea contractelor de adeziune. *arecum &n mod
asem%n%tor, &n cazul contractelor de adeziune, alin. $!' al art. 0!36
;CC con,ine o alt% re+ul%, &n sensul c% stipula,iile neclare din ast8el de
contracte se vor interpreta &mpotriva celui care le9a propus.
Art. 1?,. >)liga4iile principale ale vnz'torului
&nz'torul are urm'toarele o)liga4ii principale6
1. s' transmit' proprietatea )unului sau( dup' caz(
dreptul vndut8
,. s' predea )unul8
2. s' *l garanteze pe cump'r'tor contra evic4iunii 5i
viciilor )unului. (art. 1%,-1%#, 11#, 11%-11! &CC'
Comentariu
1. Controversa. Ca prima vedere, pare c% art. 03:! ;CC
reprezint%, &n raport cu vechea re+lementare $art. 0E0E C.civ.', o
schimbare de concep,ie. Bst8el, pe cnd vechiul art. 0E0E prezenta
dou% obli+a,ii principale &n sarcina vnz%torului $obli+a,ia de predare a
bunului i de +aran,ie pentru evic,iune i vicii', noul codi7cator a
introdus, pe ln+% acestea. i obli+a,ia vnz%torului de a transmite
dreptul de proprietate asupra bunului.
Dn realitate, departe de a curma vreo controvers%, le+uitorul o
men,ine, c%ci re+lement%rile din art. 03:E i 03:> ;CC nu 8ac altceva
dect s% reia dispozi,iile din vechiul art. 0!6> i 0!6@ C.civ.
Cali7carea 2uridic% a trans8erului dreptului de proprietate a 8%cut
obiectul unor analize att &n doctrina romneasc%, ct i &n cea
8rancez% $a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p.
E0" i urm.'. reprezint% aceasta o obli+a,ie a vnz%torului sau de 8apt,
constituie un e8ect al contractuluiJ Cu toate c% i &n vechea
re+lementare art. 0!6> C.civ. l%sa s% se &n,elea+% 8aptul c%
transmiterea dreptului de proprietate ar constitui o obli+a,ie a
vnz%torului, &n 8apt, acesta era contrazis de art. 0!6@ C.civ., prin care
trans8erul dreptului de proprietate era prezentat ca un efect automat
al vnz'rii, i nu ca o obli+a,ie a vnz%torului. Aroblema &i are
ori+inile &n dreptul roman, unde vnzarea nu producea dect obli+a,ii
&n sarcina vnz%torului, printre care i aceea de a transmite bunul
cump%r%torului. )eci nu contractul producea e8ectul translativ, ci
tradiiunea bunului la care se obli+a vnz%torul. Ca momentul
re8act%rii Codului ;apoleon s9a dorit o schimbare de viziune, ast8el
&nct s9a le+i8erat trans8erul solo consensu, prin simplul consim,%mnt
al p%r,ilor, acesta 7ind un e8ect le+al al vnz%rii $potrivit vechiului art.
0!6@ C.civ., vinderea este epr8ect% &ntre p%r,i i proprietatea este de
drept str%mutat% la cump%r%tor, &n privin,a vnz%torului, &ndat% ce
p%,rile s9au &ncvoit asupra lucrului i asupra pe,ului, dei lucrul &nc% nu
se va 7 predat i pre,ul &nc% nu se va 7 num%rat'. )octrina
romneasc%, al%turi de cea 8rancez%, consider% c% trans8erul dreptului
de proprietate nu reprezint% &n sine o obli+a,ie a vnz%torului, ci
constituie un e8ect al contractului, motiv pentru care trans8erul
propriet%,ii nici nu este tratat ca o obli+a,ie a vnz%torului $obli+a,iile
analizate &n mod clasic &n sarcina vnz%torului sunt cea de predare a
bunului i de 8aran,ie pentru evic,iune i vicii ascunse', ci este analiza
ca un e8ect al vnz%rii $a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i
schimbul, p. E00'.
,. >)ligaia de a da. )ac% strans8erul propriet%,ii ar 7 analizat
ca o obli+a,ie, &n acest caz, am 7 &n prezen,a unei o)ligaii de a da,
care nu numai c% nu presupune niciun demers din partea debitorului,
dar acesta nici nu poate 7 constrns% s% o e<ecute, c%ci trans8erul
propriet%,ii opereaz% automat, independent de voin,a acestuia. i
atunci, pe bun% dreptate, cali7carea 2uridic% de ?obli+a,ie? a
trans8erului propriet%,ii a 8ost &nl%turat%.
2. De.ciene. Brticolul 03:! ;CC pare c% omite s% enumere alte
dou% obli+a,ii principale ale vnz%torului, acestea 7ind totui tratate &n
curpinsul =ubsec,iunii a @9a. este vorba, &n primul rnd, de obli+aia de
+aran,ie pentru lipsa calit%,ilor convenite, re+lementat% de art. 0:0>
;CC i asimilat% +aran,iei pentru viciile ascunse, i de +aran,ia pentru
buna 8unc,ionare, re+lementat% pe lar+ &n cadrul punctului VI din
aceeai subsec,iune $art. 0:0390:0# ;CC'.
II. Transmiterea propriet'4ii sau a dreptului vndut
Art. 1?2. >)liga4ia de a transmite dreptul vndut
$1% &nz'torul este o)ligat s' transmit' cump'r'torului
proprietatea )unului vndut.
$,% >dat' cu proprietatea( cump'r'torul do)nde5te
toate drepturile 5i ac4iunile accesorii ce au apar4inut
vnz'torului.
$2% Dac' legea nu dispune altfel( dispozi4iile referitoare la
transmiterea propriet'4ii se aplic' *n mod corespunz'tor 5i
atunci cnd prin vnzare se transmite un alt drept dect
dreptul de proprietate. (art. 1!11 &CC'
Comentariu
1. Transmiterea propriet'ii. Arimul alineat instituie imperativ
obli+a,ia vnz%torului de a transmite cump%r%torului proprietatea
bunului vndut( transmisiunea de natura contractului. Dn lipsa
transmiterii propriet%,ii, conven,ia nu este un contract de vnzare, ci
un alt contract netranslativ de proprietate $&mprumutul, comodat,
leasin+, etc.'
,. Accesoriile )unului. Blineatul $!' con,ine o re+lementare
mai clar% &n compara,ie cu vechile art. 0E!> i art. 0E!@ C.civ., potrivit
c%rora obli+a,ia de a preda lucurul cuprinde accesoriile sale, iar
8rcutele percepute din momentul intervenirii vnz%rii se cuvin
cump%r%torului. Dn 8apt, distinc,ia 8%cut% de doctrin% &ntre accesoriile
materiale :i accesoriile /uridice se impunea a se 8ace i &n le+isla,ie
$a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. E>: i
urm.'. distinc,ia este important%, mai ales dub aspectul transmiterii
accesoriilor( ast8el, &n timp ce accesoriile materiale sunt le+ate
intrinsec de obli+a,ia de predare material% a bunului, transmiterea
accesoriiilor 2uridice $drepturile i ac,iunile' reprezint% un e8ect
automat, imaterial al transmiterii propriet%,ii de la vnz%tor la
cump%r%tor i nu 8ac obiectul unei pred%ri &n sens material. Tocmai
aceast% distinc,ie o 8ace i art. 03:E alin. $!' ;CC, a7rmnd c%, odat%
cu proprietatea, cump%r%torul dobndete toate drepturile i ac,iunile
accesorii ce au apar,inut vnz%torului.
2. Situaia altor drepturi reale. Dn cate+oria drepturilor
accesorii putem onclude drepturi reale $opozabile er(a o+nes', ca
dreptul de servitute, care se transmite automat odat% cu &nstr%inarea
8ondului $dominant sau aservit'. Dn ceea ce privete eventualele
drepturi personale consim,ite de vnz%tor, ca re+ul% +eneral%, acestea
nu se transmit la cump%r%tor, care este un avnd cauz% cu titlu
particular. Arin e<cep,ie &ns%, cump%r%torul este obli+at s% respecte un
contract de loca,iune consim,it de vnz%tor, &n condi,iile prev%zute de
art. 0#00 ;CC.
Art 1?;. Transmiterea propriet'4ii
Cu e1cep4ia cazurilor prev'zute de lege ori dac' din
voin4a p'r4ilor nu rezult' contrariul( proprietatea se str'mut'
de drept cump'r'torului din momentul *nc+eierii contractului(
c+iar dac' )unul nu a fost predat ori pre4ul nu a fost pl'tit
*nc'. (art. !!$, !!!, 1"#", 1"## &CC. Le(ea nr. /122%'
Comentariu
1. Interpretarea normei. Brticolul 03:> ;CC re+lementeaz% un
e8ect principal al vnz%rii, acela al transmiterii dreptului de proprietate,
dar &l plaseaz% &ns%, ca re+ul% +eneral%, &n momentul &ncheierii
vnz%rii.
Dntr9o abordare 2uridic% corect%, se observ% c% principiul
transmiterii de drept a propriet'ii de la vnz%tor la cump%r%tor
privit ca un e8ect automat, abstract, al vnz%rii, independent de
momentul e8ectiv al producerii acestuia $la data &ncheierii vnz%rii sau
ulterior'.
;umai ast8el se e<plic% de ce efectul translativ automat al
dreptului de proprietate nu este contrazis de posibilitatea amn%rii
conven,ionale a acestuia $spre e<emplu, vnzarea cu rezerv% a
dreptului de proprietate pn% la plata pre,ului', c%ci i &n aceast%
situa,ie, trans8erul va opera tot automat la data pl%,ii, ne7ind nevoie
$i nici posibil' ca vnz%torul s% 7e constrns &n vreun 8el s% transmit%
proprietatea. )e asemenea, i &n cazul vnz%rii bunurilot de +en,
tras8erul propriet%,ii se produce tot automat ca o consecin,% a
consim,%mntului p%r,ilor dat la &ncheierea contractilui, numai
momentul 7ind &ntrzit, respectiv la data individualiz%rii bunului prin
num%rare, cnt%tire, m%surare etc.
,. Transferul propriet'ii. Dn concluzie, dac% toate condi,iile de
validitate ale contractului de vnzare sunt &ndeplinite, tras8erul
propriet%,ii va opera de o manier% abstract% i automat%, &ntotdeauna,
de la vnz%tor la cump%r%tor. Gomentul oper%rii acestui trans8er, care,
&n unele cazuri nu poate 7 dect ulterior $vnzarea unui bun viitor, a
unor bunuri de +en', apare doar ca o modalitate de e<ecutare a unui
drept n%scut &nc% din ziua &ncheierii vnz%rii $a se vedea D. Chiric,
Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. E0E i urm.'.
Art. 1?!. >poza)ilitatea vnz'rii
=n cazurile anume prev'zute de lege( vnzarea nu poate
. opus' ter4ilor dect dup' *ndeplinirea formalit'4ilor de
pu)licitate respective.
Comentariu
31cepii. Te<tul comentat 7<eaz% e<cep,ia de la re+ula c%
vnzarea este opoza)il' terilor de la momentul &ncheierii. ;umai
ca e<cep,ie vnzarea poate 7 opus% ter,ilor dect dup% &ndeplinirea
8ormalit%,ilor de publicitate prev%zute de le+e. =pre e<emplu, vnzarea
bunurilor incorporale $brevete, m%rci, desene industriale' este
opozabil% ter,ilor numai dup% publicarea &n Buletinul *7cial de
Aroprietate Industrial%, aa cum prev%d dispozi,iile din le+ile speciale.
E<cep,iile trebuie prev%zute de le+e i se interpreteaz% restrictiv.
Art. 1?. Str'mutarea propriet'4ii imo)ilelor
=n materie de vnzare de imo)ile( str'mutarea
propriet'4ii de la vnz'tor la cump'r'tor este supus'
dispozi4iilor de carte funciar'. (art. !!$, !!!, 1"#", 1"## &CC,
Le(ea nr. /122%'
Comentariu
1. 3fectul constitutiv al *nscrierilor *n cartea funciar'. ;oul
Cod civil, &n+lobnd i dispozi,iile privind cartea 8unciar% $Titlul VII',
adopt% o noa concep,ie cu privire la efectul *nscrierilor *n cartea
funciar'.
Bst8el, dac% pn% &n prezent, potrivit dispozi,iilor Ce+ii nr. :H0663,
&nscrierile &n cartea 8unciar% aveau e8ecte de opozabilitate 8a,% de ter,i,
de acum &nainte, art. ##@ ;CC re+lementeaz% efectul constitutiv al
*nscrierilor *n cartea funciar', stipulnd 8aptul c% ?sub rezerva unor
dispozi,ii le+ale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse &n
cartea 8unciar% se dobndesc, att &ntre p%r,i, ct i 8a,% de ter,ii,
numai prin &nscrierea lor &n cartea 8unciar%, pe baza actului sau 8aptului
care a 2usti7cat &nscrierea?.
,. Consecine. )ou% consecin,e importante decur+ din
interpretarea art. 03:3 ;CC i a te<telor din materia c%r,ii 8unciare. Dn
primul rnd, trans8erul dreptului de proprietate asupra unui drept real
de la vnz%tor la cump%r%tor, avnd ca obiect un bun imobil, se va
produce nmai prin &nscrierea &n cartea 8unciar%, i nu solo consensu.
Bpoi, art. ### ;CC, ar%tnd c% &nscrierea 8unciar% se e8ectueaz%, printr
altele, i &n baza &nscrisului autentic notarial, urmeaz% c%, &n materie de
vnzare de bunuri imobile, contractul de vnzare va trebui &ncheiat
obli+atoriu, sub sanc,iunea nulit%,ii absolute, &n 8orm% autentic% $art.
0!>! ;CC'. =e observ% 8aptul c%, asem%n%tor le+isla,iei 8ranceze,
8orma autentic% a contractului de vnzare avnd ca obiect bunuri
imobile nu este prev%zut% de le+iuitor direct, ci rezult% indirect din
8aptul c% &n cartea 8unciar% nu s epot 8ace &nscrieri dect &n temeiu unui
&nscris autentic $art. 0!>> ;CC' $ a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I,
Vnzarea i schimbul, p. E!E i urm.'.
Art. 1??. 0adierea drepturilor stinse
&nz'torul este o)ligat s' radieze din cartea funciar'( pe
c+eltuiala sa( drepturile *nscrise asupra imo)ilului vndut(
dac' acestea sunt stinse.
Comentariu
EEpagina 1?? pe cheltuiala sa, drepturile &nscrise asupra
imobilului vndut, dac% acestea sunt stinse. Dn consecin,%,vnz%torul
trebuie s% se adreseze *7ciului de cadastru i carte 8unciar% de la locul
situ%rii imobilului cu o cerere de radiere a men,iunilor privind drepturile
sale &nscrise asupra imobilului vndut, cheltuielile 7ind &n sarcina sa.
,. Sanciune. Dn cazul ne&ndeplinirii acestei obli+a,ii nu este
prev%zut% vreo sanc,iune, &ns% vnz%torul poate datora daune
cump%r%torului.
Art. 1?A. &nzarea )unurilor de gen
Atunci cnd vnzarea are ca o)iect )unuri de gen(
proprietatea se transfer' cump'r'torului numai dup'
individualizarea acestora prin predare( num'rare( cnt'rire(
m'surare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura
)unului.
Comentariu
1. 0egula. Te<tul art. 03:# ;CC con,ine re+ula clasic% a
transmiterii propriet%,ii bunurilor de +en vndute numai dup%
individualizarea acestora prin predare( num'rare( cnt'rire(
m'surare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului.
,. -'strarea propriet'ii. Aentru perioada de la &ncheierea
contractului de vnzare i pn% la predare, vnz%torul r%mne
proprietarul bunurile d e+en, avnd obli+a,ia de a le conserva i
suporta riscul pieirii acestora potrivit principiul res perit *o+ino.
Art. 1?B. &nzarea *n )loc a )unurilor
Dac' *ns' mai multe )unuri sunt vndute *n )loc 5i pentru
un pre4 unic 5i glo)al( proprietatea se str'mut' cump'r'torului
*ndat' ce contractul s7a *nc+eiat( c+iar dac' )unurile nu au fost
individualizate.
Comentariu
Transmiterea propriet'ii. Vnzarea bunurilor se poate 8ace
ndividual sau &n bloc i pentru un pre, unic i +lobal.
&nzarea *n )loc $cu +r%mada' privete )unuri generice,
determinate prin +reutate $spre e<emplu, 8ructele dintr9un vas'.
Aentru acest caz noul Cod civil prevede c% proprietatea se
str%mut% cump%r%toului &ndat% de contractul s9a &ncheiat, chiar dac%
bunurile nu au 8ost individualizate. 1e+ula are caracter supletiv, p%r,ile
avnd posibilitatea s% convin% aslt8el.
Art. 1A". &nzarea dup' mostr' sau model
9a vnzarea dup' mostr' sau model( proprietatea se
str'mut' la momentul pred'rii )unului.
Comentariu
Transmiterea propriet'ii. Aentru ipoteza vnz'rii dup'
mostr' sau model, proprietatea se str%mut% la momentul pred%rii
bunului, dac% bunul corespunde mostrei sau modelului.
Contractul de vnzare este valabil &ncheiat de la momentul
acordului de voin,%, &ns% sub condi,ia ca bunul predat s% 7e con8orm
mostrei sau modelului, cummp%r%torul avnd posibilitatea s% re8ue
preluarea bunului necon8orm i s% nu pl%teasc% pre,ul.
Art. 1A1. &nzarea pe *ncercate
$1% &nzarea este pe *ncercate atunci cnd se *nc+eie su)
condi4ia suspensiv' ca( *n urma *ncerc'rii( )unul s' corespund'
criteriilor sta)ilite la *nc+eierea contractului ori( *n lipsa
acestora( destina4iei )unului( potrivit naturii sale.
$,% Dac' durata *ncerc'rii nu a fost convenit' 5i din
uzan4e nu rezult' altfel( condi4ia se consider' *ndeplinit' *n
cazul *n care cump'r'torul nu a declarat c' )unul este
nesatisf'c'tor *n termen de 2" de zile de la predarea )unului.
$2% =n cazul *n care prin contractul de vnzare p'r4ile au
prev'zut c' )unul vndut urmeaz' s' .e *ncercat( se prezum'
c' s7a *nc+eiat o vnzare pe *ncercate.
Comentariu
1. De.niie. &nzarea pe *ncercate este o vnzare sub
condi,ie suspensiv%, cump%r%torul avnd dreptul s% &ncerce bunul
pentru a constata dac% corespunde criteriilor stabilite la &ncheierea
contractului ori, &n lipsa acestora, destina,iei bunului, potrivit naturii
sale.
,. Condiii. Contractul de vnzare este &ncheiat la momentul
acordului de voin,%, iar vnz%torul are obli+a,a s% pun% la dispozi,ia
cump%r%torului bunul pentru a9l &ncerca, personal sau de c%tre un
specialist desemnat de acesta.
Cump%r%torul nu poate re8uza bunul &ncercat dac% este con8orm
creiteriilor stabilite ori, &n lips%, destina,iei potrivit naturii sale. Dn caz
de re8uc ne2usti7cat, vnz%torul poate solicita o e1pertiz' de
constatare a conformit'ii )unului.
)urata &ncerc%rii poate 7 convenit%, iar &n lips% de stipula,ie,
potrivit uzan,elor.
Condi,ia &ncerc%rii se consider% &ndeplinit% &n cazul &n care
cump%t%roul nu a declarat c% bunul este nesatis8%c%tor &n termen de
E" d ezile de la predarea bunului. =e d% ast8el e7cien,% 2uridic% t'cerii
cump'r'torului pe durata de E" de zile de la primirea bunului.
)e la data &ndeplinirii cindi,iei &ncerc%rii bunului, se trans8er%
cump%r%torului dreptul de proprietate i riscurile bunului.
Art. 1A,. &nzarea pe gustate
$1% &nzarea su) rezerva ca )unul s' corespund'
gusturilor cump'r'torului se *nc+eie numai dac' acesta a f'cut
cunoscut acordul s'u *n termenul convenit ori statornicit prin
uzan4e. =n cazul *n care un asemenea termen nu e1ist'( se
aplica dispozi4iile art. 1.A1 alin. $,%.
$,% Dac' )unul vndut se a<' la cump'r'tor( iar acesta nu
se pronun4' *n termenul prev'zut la alin.$1%( vnzarea se
consider' *nc+eiat' la e1pirarea termenului. 3art. 1%!1 alin. ("'
&CC4
Comentariu
1. Domentul *nc+eierii. Aotrivit te<tului art. 03#! ;CC,
contractul de vnzare pe gustate se consider% &ncheiat numai
dup% ce cump%r%torul a +ustat bunruile i le9a considerat
corespunz%toare +ustului s%u. Cump%r%torul poate s% transmit%
vnz%torului acordul s%u imediat dup% +ustare, &ns% noul Cod civil
prevede posibilitatea transmiterii acordului s%u &ntr9un termen convenit
ori statornicit prin uzan,e. &n cazul &n care un asemenea termen nu
e<ist%, se aplic% dispozi,iile art. 03#0 alin. $!' ;CC.
,. T'cerea cump'r'torului. Dn alin. $!' este re+lementat%
situa,ia bunului vndut aFat la cump%r%tor, iar acesta nu se pronun,%
&n termenul prev%zut la alin. $!', caz &n care vnz%torul se consider%
&ncheiat% la e<pirarea termenului convenit. 1ezult% c% t'cerea
cump'r'torului are valoare 2uridic% de consim,%mnt.
Art. 1A2. &nzarea )unului altuia
$1% Dac'( la data *nc+eierii contractului asupra unui )un
individual determinat( acesta se a<' *n proprietatea unui ter4(
contractul este vala)il( iar vnz'torul este o)ligat s' asigure
transmiterea dreptului de proprietate de la titularul s'u c'tre
cump'r'tor.
$,% >)liga4ia vnz'torului se consider' ca .ind e1ecutat'
.e prin do)ndirea de c'tre acesta a )unului( .e prin
rati.carea vnz'rii de c'tre proprietar( .e prin orice alt mi/loc(
direct ori indirect( care procur' cump'r'torului proprietatea
asupra )unului.
$2% Dac' din lege sau din voin4a p'r4ilor nu rezult'
contrariul( proprietatea se str'mut' de drept cump'r'torului
din momentul do)ndirii )unului de c'tre vnz'tor sau al
rati.c'rii contractului de vnzare de c'tre proprietar.
$;% =n cazul *n care vnz'torul nu asigur' transmiterea
dreptului de proprietate c'tre cump'r'tor( acesta din urm'
poate cere rezolu4iunea contractului( restituirea pre4ului(
precum 5i( dac' este cazul( daune7interese.
$!% Atunci cnd un coproprietar a vndut )unul
proprietate comun' 5i ulterior nu asigur' transmiterea
propriet'4ii *ntregului )un c'tre cump'r'tor( acesta din urm'
poate cere( pe lng' daune7interese( la alegerea sa( .e
reducerea pre4ului propor4ional cu cota7parte pe care nu a
do)ndit7o( .e rezolu4iunea contractului *n cazul *n care nu ar
. cump'rat dac' ar . 5tiut c' nu va do)ndi proprietatea
*ntregului )un.
$% =n cazurile prev'zute la alin.$;% 5i $!%( *ntinderea
daunelor7interese se sta)ile5te( *n mod corespunz'tor( potrivit
art.1.?", 5i 1.?"2. Cu toate acestea( cump'r'torul care la data
*nc+eierii contractului cuno5tea c' )unul nu apar4inea *n
*ntregime vnz'torului nu poate s' solicite ram)ursarea
c+eltuielilor referitoare la lucr'rile autonome sau voluptuare.
3art. 1",-, 1,11, 1%$2, 1-1-1-, &CC4
Comentariu
1. Controvers'. Dn art. 03#E ;CC le+uitorul rezolv%
controversata problem% a vnz'rii )unului altuia. 1ezolvarea este
&ns% una neateptat%, prin validarea unui ast8el de contract. )e ast8el,
le+uitorul i9a anun,at noua concep,ie &n aceast% privin,% &nc% de la
materia obli+a,iilor, unde, prin art. 0!E" ;CC a dispus c% bunurile unui
ter, pot 8ace obiectul unei presta,ii, debitorul 7ind obli+at s% le procure
i s% le transmit% creditorului.
*ri+inile acestei controverse au pornit &nc% de la codi7carea din
0#3E, prin nepreluarea din Codul civil 8rancez a art. 0@66, potrivit
c%ruia vnzarea bunului altuia este nul%. =olu,ia reprezenta consecin,a
7reasc% a e8ectului translativ automat al dreptului de proprietate, care
nu s eputea produce din cauza lipsei calit%,ii de proprietar a
vnz%torului. Bpoi, ine<isten,a bunului &n patrimoniul vnz%torului
echivaleaz% cu ine<isten,a bunului la data vnz%rii din cauza pieirii
acestuia, situa,ie pe care &ns% le+uitorul romn o rezolv%, &n mod
corect, &n sensul declar%rii nulit%,ii absolute a vnz%rii, pentru lipsa
obiectului $art. 03@6 ;CC'.
I%r% s% detaliem, vom spune doar c% problema vnz%rii bunului
altuia a primir, de9a lun+ul timpului, &n doctrin% i 2urispruden,%, trei
posibile solu,ii: dou% dintre acestea priveau o ast8el de vnzare ca pe o
vnzare nevalabil%, sanc,ionnd9o 7e cu nulitatea absolut%, 7e cu
nulitatea relativ%( a treia solu,ia avea &n vedere o vnzare per8ect
valabil%, dar care putea 7 sanc,ionat% cu rezolu,iunea pentru
ne&ndeplinirea de c%tre vnz%tor a obli+a,iei de a trans8era dreptul de
proprietate. Cunoaterea sau necunoaterea de c%tre cump%r%tor a
lipsei calit%,ii d eproprietar a vnz%torului prezenta i ea importan,%
pentru cali7carea 2uridic% corect% a sanc,iunilor prezente $a se vedea
D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. 3! i urm.'. )intre
cele trei solu,ii, cea acre a avut cei mai mul,i adep,i i care credem c%
s9a dovedit a 7 cea mai &ntemeiat% a 8ost cea a nulit%,ii relative. )in
acest punct de vedere, am a7rmat c% rezolvarea noului Cod este
surprinz%toare.
,. &ala)ilitatea vnz'rii )unului altuia. Dn orice caz, potrivit
noii re+lement%ri, vnzarea bunului altuia este &ntotdeauna valabil%,
indi8erent c% dobnditorul a cunoscut sau nu lipsa calit%,ii de proprietar
a vnz%torului. Bcesta este obli+at s% asi+ure transmiterea dreptului de
proprietate de la proprietar la cump%r%tor.
*bli+a,ia vnz%torului se consider% e<ecutat% i prin rati7carea
de c%tre proprietar a vnz%rii. =e poate observa c% le+uitorul
&ntrebin,eaz% oarecum impropriu termenul ?rati7care?. *ricum,
acesata are un cu totul alt &n,eles dect cel dat de art. 0E00 ;CC, cara
analizeaz% rati7carea &n conte<tul unui act &ncheiat de o persoan%
ac,ionnd &n calitate de reprezentant, dar care nu are &mputernicire sau
a dep%it limitele acesteia, rati.carea constituind actul prin care
reprezentantul $persoana &n numele c%reia s9a &ncheiat contractul' &l
?con7rm%?, cu e8ect retroactiv. *r, este evident c% nu se poate
considera c% vnz%torul a ac,ionat &n numele adev%ratului proprietar
atunci cnd a vndut bunul acestuia, ci a ac,ionat &n nume propriu.
*bli+a,ia vnz%torului se consider% ca 7ind e<ecutat% 7e prin
dobndirea de c%tre acesta a bunului, 7e prin rati7area vnz%rii de
c%tre proprietar, 7e prin orice alr mi2loc, direct ori indirect, care procur%
cump%r%torului proprietatea asupra bunului.
2. Sanciune. )ac% vnz%torul nu asi+ur% transmiterea
dreptului de proprietate c%tre cump%r%tor, acesta din urmp paote cere
rezolu,iunea contractului, restituirea pre,ului, precum i, dac% este
cazul, daune9interese. )ac% un coproprietar a vndut bunul proprietate
comun% i ulterior nu asi+ur% transmiterea propriet%,ii &ntre+ului bun
c%tre cump%r%tor, el datoreaz% pe lnd% daune9interese i, 7e
reducerea pre,ului propor,ional cu cota9parte pe care nu a dobndit9o,
7e rezolu,iunea contractului &n cazul &n care nu ar 7 cump%rat dac% ar 7
tiut c% nu va dobndi proprietatea &ntre+ului bun.
)aune9interese se stabilesc &n condi,iile art. 0:"! i 0:"E ;CC,
dac% cump%r%torul care la data &ncheierii contractului cunoate c%
bunul nu apar,inea &n &ntre+ime vnz%torului, el nu poate s% solicite
rambursarea cheltuielilor re8eritoare la lucr%rile anterioare sau
voluptuare.
Art. 1A;. 0ezerva propriet'4ii
Stipula4ia prin care vnz'torul *5i rezerv' proprietatea
)unului pn' la plata integral' a pre4ului este vala)il' c+iar
dac' )unul a fost predat. Aceast' stipula4ie nu poate . *ns'
opus' ter4ilor dect dup' *ndeplinirea formalit'4ilor de
pu)licitate cerute de lege( dup' natura )unului. (art. 1$$ &CC'
Comentariu
1. Scop. Brticolul 03#> ;CC re+lementeaz% o situa,ie &nt&lnit% &n
practic%, &n care p%r,ile amn% trans8erul dreptului de proprietate de la
vnz%tor la cump%r%tor la un moment ulterior &ncheierii vnz%rii.
Dntr9adev%r, &n practic%, aceast% stipula,ie este &n strns%
le+%tur% cu obli+a,ia cump%r%torului de a pl%ti pre,ul la un termen i
este privit% ca o +aran,ie pentru vnz%tor. )e aceea, le+uitorul a le+at
rezerva propriet'ii de plata pre,ului la termen i, mai mult, a privit
o ast8el de vnzare ca pe o varietate de vnzare, re+lementnd9o
distinct &n art. 0:@@ ;CC.
E<ist% i alte motive pentru care p%r,ile ar conveni amnarea
trans8erului dreptului de proprietate, spre e<emplu, &ndeplinirea altor
obli+a,ii de c%tre cump%r%tor, chiar cnd pre,ul s9ar 7 pl%tit inte+ral,
ceea ce nu &nseamn% c% o ast8el de stipula,ie nu ar 7 valabil%.
,. Condiii. Aentru a 7 opozabil% ter,ilor, clauza privind rezerva
propriet%,ii trebuie s% 7e 8%cut% public%, &ndeplinindu9se 8ormalit%,ile
de publicitate corespunz%toare, &n 8unc,ie de natura bunului $mobil sau
imobil'.
III. -redarea )unului
Art. 1A!. #o4iune
-redarea se face prin punerea )unului vndut la
dispozi4ia cump'r'torului( *mpreun' cu tot ceea ce este
necesar( dup' *mpre/ur'ri( pentru e1ercitarea li)er' 5i
ne*ngr'dit' a posesiei. (art. 1%!-1%!! &CC'
Comentariu
1. De.niie. >)ligaia de predare stabilit% &n sarcina
vnz%torului &nseamn% &nmnarea bunului cump%r%torului, &n
materialitatea sa ori &n alt mod convenit. Arin &ndeplinirea obli+a,iei de
predare, cump%r%torul intr% &n posesia bunului i &l poate 8olosi, inclusiv
s%9i perceap% 8ructele.
Brticolul 03#@ ;CC con,ine o de7ni,ie mai e<plicit% raportat la
vechea re+lementare $art. 0E0> C.civ.', &n sensul c% predarea bunului
nu trebuie privit% doar sub aspectul material al simplei tradi,iuni a
bunului de la vnz%tor la cump%r%tor, ci trebuie ca dobnditorul s%
poat% e<ercita liber i ne&n+r%dit posesia bunului. Bceast% idee rezult%
i din dispozi,iile art. 03#: i art. 03## ;CC. Badar, obli+a,ia de
predare com,ine i obli+a,ia vnz%torului de a9I asi+ura cump%r%torului
posesia util% a bunului vndut.
,. #orm' supletiv'. ;orma le+al% analizat% are caracter
supletiv, p%r,ile contractante avnd posibilitatea s% convin% asupra
con,inutului obli+a,iei de predare a vnz%torului i numai &n lipsa unei
asemenea clauze se aplic% dispozi,iile le+ale $a se vedea D. Chiric,
Tratat, Vol. I, Vnzarea i shcimbul, p. EE: i urm.'
Art. 1A. =ntinderea o)liga4iei de predare
$1% >)liga4ia de a preda )unul se *ntinde 5i la accesoriile
sale( precum 5i la tot ce este destinat folosin4ei sale perpetue.
$,% &nz'torul este( de asemenea( o)ligat s' predea
titlurile 5i documentele privitoare la proprietatea sau folosin4a
)unului.
$2% =n cazul )unurilor de gen( vnz'torul nu este li)erat
de o)liga4ia de predare c+iar dac' lotul din care f'ceau parte
)unurile respective a pierit *n totalitate( afar' numai dac' lotul
era anume prev'zut *n conven4ie.
Comentariu
1. Interpretarea sistematic'. )ispozi,iile art. 03#3 ;CC se
interpreteaz% sistematic, avnd &n vedere prevederile din articolul
anterior, constituind o concretizare a principiului accesoriu+ se6uitur
principale. Bunul trebuie predat &mpreun% cu accesoriile sale $spre
e<emplu, un televizor se pred% cu telecomand', precum i cu tot ce
este destinat 8olosin,ei sale prepetue $spre e<emplu, un imobil se
pred% conectat la utilit%,i', chiar dac% nu este accesoriu, deoarece se
asi+ur% 8olosin,a deplin% a bunului.
,. -redarea titularilor. Aentru a se asi+ura c% vnz%torul este
proprietarul bunului, dar i pentru a9I permite cump%r%torului s% 8ac%
dovada dreptului de proprietate primit, s9a instituit le+al obli+a,ia
vnz%torului de a preda titlurile i documentele privitoare la
proprietatea sau 8olosin,a bunului.
Aentru bunurile de +en s9a prev%zut c% vnz%torul nu este liberat
de obli+a,ia de redare chiar dac% lotul din care 8%ceau parte bunurile
respective a pierit &n totalitate, potrivit principiului c% bunurile de +en
nu pier, a8ar% numai dac% lotul era anume prev%zut &n conven,ie.
Art. 1AA?. -redarea )unului imo)il
-redarea imo)ilului se face prin punerea acestuia la
dispozi4ia cump'r'torului( li)er de orice )unuri ale
vnz'torului.
Comentariu
Dn +eneral, predarea imobilului s e8ace de vnz%tor prin
remiterea documentelor d eproprietate i a cheilor imobilului c%tre
cump%r%tor. Te<tul art. 03#: ;CC constituie o clari7care a obli+a,iei de
predare a vnz%torului, prin instituirea &n sarcina sa a obli+a,iei 7reti
de a preda imobilul liber de orice bunuri mobile ale vnz%torului. Cu
alte cuvinte, anterior pred%rii, vnz%torul are obli+a,ia s% &ndep%rteze
din imobil orice mobil, indi8erent dac% este proprietatea sa ori &l de,ine
cu alt titlu.
Art. 1AA. -redarea )unului mo)il
-redarea )unului mo)il se poate face .e prin remiterea
material'( .e prin remiterea titlului reprezentativ ori a unui alt
document sau lucru care permite cump'r'torului preluarea *n
orice moment.
Comentariu
1. -redarea alternativ'. Brticolul 03## ;CC prevede dou%
modalit%,i alternative de e<ecutare a obli+a,iei de predare a bunului
mobil: vnz%torul are, la ale+ere, 7e posibilitatea de a remite material
bunul cump%r%torului, 7e d e a remite titlul reprezentativ, care s%9I
permit% cump%r%torului s% intre sin+ur &n posesia bunului.
)ac% p%r,ile nu au convenit cu privire la modalitatea concret% la
preluare a bunului mobil, vnz%torul are op,iunea &ntre cele dou%
posibilit%,i de e<ceutare a obli+a,iei sale.
,. Situaia )unului incorporal. Bunul incorporal nu este
posibil a 7 predat material, pentru acesta 7ind remis titlul reprezentativ
$spre e<emplu, predarea unei inven,ii se 8ace prin predarea brevetului
acordat de *7ciul de stat pentru inven,ii i m%rci'.
Art. 1AB. 9ocul pred'rii
-redarea tre)uie s' se fac' la locul unde )unul se a<a *n
momentul *nc+eierii contractului( dac' nu rezult' altfel din
conven4ia p'r4ilor ori( *n lipsa acesteia( din uzan4e. 3art. 1#2#
alin. (,' &CC4
Comentariu
1. 0egula. Arivitor la locul de e1ecutare a o)ligaiei de
predare a )unului individualizat, le+ea prevede c% se acord% voin,ei
p%r,ilor contractante de a stabili locu, iar &n lipsa stipula,iei p%r,ilor,
locul este cel prev%zut de uzan,e.
)e re+ul%, predarea trebuie s% se 8ac% la locul unde bunul se aF%
&n momentul &ncheierii contractului, obli+a,ia de predare 7ind portabil%.
,. 31cepii. 1e+ula nu sepalic% bunurilor individualizare la
momentul &ncheierii contractului, dispozi,iile de la art. 0>6> alin. $E'
;CC stabilind c% obli+a,ia de predare este cherabil%, adic% se 8ace la
domiciliul vnz%torului, dac% p%r,ile nu au convenit alt8el.
Aentru bunurile imobile predarea se 8ace &ntotdeauna la locul
unde bunul se aF%.
Art. 1B". Starea )unului vndut
$1% @unul tre)uie s' .e predat *n starea *n care se a<a *n
momentul *nc+eierii contractului.
$,% Cump'r'torul are o)liga4ia ca imediat dup' preluare
s' veri.ce starea )unului potrivit uzan4elor.
$2% Dac' *n urma veri.c'rii sunt descoperite vicii(
cump'r'torul tre)uie s'7l informeze pe vnz'tor despre
acestea f'r' *ntrziere. =n lipsa inform'rii( se consider' c'
vnz'torul 5i7a e1ecutat o)liga4ia prev'zut' la alin.$1%.
$;% Cu toate acestea( *n privin4a viciilor ascunse(
dispozi4iile art.1.?"?71.?1; r'mn aplica)ile. 3art. 1"#, 1#!,,
1--11# &CC4
Comentariu
1. 0egula. )ac% p%r,ile au convenit alt8el privind predarea
bunului la un termen ulterior vnz%rii, vnz%torul are obli+a,ia de a
conserva bunul, pentru c%, aa cum dispune art. 036" alin. $0' ;CC,
bunul s% 7e predat &n starea &n care se aFa la momentul &ncheirii
contractului. Bceeai re+ul% o re+%sim &n art. 0>#E ;CC, potrivit c%reia
obli+a,ia de a str%muta proprietatea implic% i obli+a,iile de a preda
bunul i de a9l conserva pn% la predare.
)ac% bunul piere pn% la momentul pred%rii, problema suport%rii
riscului pieirii bunului se ve re+ula dup% dispozi,iile art. 0!:> ;CC.
Brticolul 036" alin. $!' ;CC instituie &n sarcina cump%r%torului
obli+a,ia ca, imediat dup% preluarea bunului, c% veri7ce starea
acestuia.
,. Interpretare. 1edactarea alin. $E', analizat% din perspectiva
alin. $>', poate &ns% da natere unor discu,ii.
Dn primul rnd, se dispune c% dac% dobnditorul descoper% vicii,
are obli+a,ia de a9l in8orma de &ndat% pe vnz%tor, &n caz contrar
prezumndu9se absolut c% vnz%torul i9a e<ecutat corect obli+a,ia de
predare a bunului. Dn opinia noastr% &ns%, obli+a,ia cump%r%torului de a
veri7ca starea bunului nu implic% obli+a,ia acestuia de a descoperi
eventuale vicii ale bunului, 7nalitatea acesteia 7ind aceea de a veri7ca
doar dac% bunul se aF% &n starea de la data &ncheierii contractului.
Badar, obli+a,ia acestuia este de veri.care a conformit'ii st'rii
)unului din momentul pred%rii cu cea din momentul contract%rii. *r,
un bun se poate aFa &ntr9o alt% stare la momentul pred%rii, 8%r% ca prin
aceasta s% 7e a8ectat de un viciu ascuns.
Dn alin. $E' se &ntrebuin,eaz% termenul ?vicii?, l%snd s% se
&n,elea+% c% acestea ar 7 altceva dect viciile ascunse ale bunului, mai
ales c% &n alin. $>' 8ace precizarea c% dispozi,iile art. 0:":90:0> r%mn
aplicabile. )ispozi,iile alin. $E' par a se supune cu re+lementarea din
art. 0:"6 ;CC privind denun,area viciilor ascunse, aceasta putndu9se
aplica i &n lipsa alin. $E' al art. 036" ;CC.
)ispunnd c%, dac% descoper% vicii, cump%r%torul trbuie s%9l
in8ormeze de &ndat% pe vnz%tor, noul Cod civil nu re+lementeaz% care
ar 7 obli+a,iile vnz%torului &n acest caz, dar, 7ind vorba de denun,area
unor vicii, sunt aplicabile dispozi,iile art. 0:0" ;CC privind e8ectele
+aran,iei.
Art. 1B1. Dezacordul asupra calit'i
$1% =n cazul *n care cump'r'torul contest' calitatea sau
starea )unului pe care vnz'torul i l7a pus la dispozi4ie(
pre5edintele /udec'toriei de la locul prev'zut pentru
e1ecutarea o)liga4iei de predare( la cererea oric'reia dintre
p'r4i( va desemna de *ndat' un e1pert *n vederea constat'rii.
$,% -rin aceea5i +ot'rre se poate dispune sec+estrarea
sau depozitarea )unului.
$2% Dac' p'strarea )unului ar putea aduce mari pagu)e
sau ar ocaziona c+eltuieli *nsemnate( se va putea dispune c+iar
vnzarea pe c+eltuiala proprietarului( *n condi4iile sta)ilite de
instan4'.
$;% Fot'rrea de vnzare va tre)ui comunicat' *nainte de
punerea ei *n e1ecutare celeilalte p'r4i sau reprezentantului
s'u( dac' unul dintre ace5tia se a<' *ntr7o localitate situat' *n
circumscrip4ia /udec'toriei care a pronun4at +ot'rrea. =n caz
contrar( +ot'rrea va . comunicat' *n termen de 2 zile de la
e1ecutarea ei. 3art. 1%2- alin. (,' &CC4
Comentariu
1. Analiz' comparativ'. )ispozi,iile art. 036" alin. $E' i art.
0360 ;CC au &n vedere dou% ipoteza di8erite: ast8el, &n timp ce art.
036" alin. $E' privete descoperirea unor vicii i comunicarea acestora
vnz%torului, care &n opinia noastr% nu reprezint% altceva dect o
contestare a st%rii bunului, art. 0360 re+lementeaz% solu,ionarea unui
conFict cu privire la starea bunului, prin desemnarea de c%tre
preedintele instan,ei de la locul de e<ceutare a obli+a,iei de predare a
unui e<pert, &n vederea constat%rii, la cererea oric%rei dintre p%r,i. de
asemenea, poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului, iar
dac% p%strarea bunului ar putea aduce mari pa+ube sau ar ocaziona
cheltuieli &nsemnate, va putea dispune vnzarea pe cheltuiala
proprietarului.
,. #ecitarea p'rilor. G%surile luate de instan,% 7ind ur+ente,
se iau 8%r% citarea p%r,ilor i au caracter de7nitiv.
2. Comunicarea +ot'rrii. )ac% hot%rrea vizeaz% vnzarea,
va trebui comunicat% &nainte de punerea ei &n e<ecutare celeilalte p%r,i
sau reprezentantului s%u, dac% unul dintre acetia se aF% &ntr9o
localitate situat% &n circumscrip,ia 2udec%toriei care a pronun,at
hot%rrea. Dn caz contrar, +ot%rrea va 7 comunicat% &n termen de E
zile de la e<ecutarea ei.
Art. 1B,. Gructele )unului vndut
Dac' nu s7a convenit altfel( fructele )unului vndut se
cuvin cump'r'torului din ziua do)ndirii propriet'4ii.
Comentariu
Aroprietarul bunului e<ercit% deplin atributele dreptului de
proprietate: posesia, 8olocin,a i dispozi,ia.
Arero+ativa 8olosin,ei bunul &i con8er% cump%r%torului
posibilitatea s% culea+% 8ructele de la momentul dobndirii propriet%,ii,
dac% p%r,ile contractante nu au convenit alt8el.
Art. 1B2. Domentul pred'rii
=n lipsa unui termen( cump'r'torul poate cere predarea
)unului de *ndat' ce pre4ul este pl'tit. Dac' *ns'( ca urmare a
unor *mpre/ur'ri cunoscute cump'r'torului la momentul
vnz'rii( predarea )unului nu se poate face dect dup'
trecerea unui termen( p'r4ile sunt prezumate c' au convenit ca
predarea s' ai)' loc la e1pirarea acelui termen. $art. 1!!
#CC%
Comentariu
1. 0egula. A%r,ile pot conveni predarea bunului la momentul
&ncheieii contractului de vnzare ori la un termen.
,. 31cepii. )e la aceast% re+ul% dispozi,iile art. 036E ;CC
prev%d dou% e<cep,ii:
a' dac% nu s9a stabilit momentul pred'rii prin contract,
cump%r%torul are dreptul s% cear% vnz%torului predarea bunului de
&ndat% ce pre,ul este pl%tit. Bceast% prevedere costituie un e8ect al
caracterului sinala+matic al contractului de vnzare, obli+a,iile p%r,ilor
7ind interdependente, ceea ce 8ace ca vnz%torul % nu poat% 7 obli+at
s% predea bunul att timp al cump%r%torului nu a pl%tit pre,ul. Dn acest
sens sunt i prevederile art. 0@@3 ;CC, care re+lementeaz% e<cep,ia
de nee<ecutare, potrivit c%reia &n cazul obli+a,iilor dintr9un contract
sinala+matic, dac% una din p%r,i nu9i e<ecut% obli+a,ia, cealalt% parte
are dreptul s% re8uze e<ecutarea propriei obli+a,ii, a8ar% de cazul &n
care din le+e, din voin,a p%r,ilor sau din uzan,e rezult% c% cealalt%
parte este obli+at% s% e<ecute mai &nti.
b' dac% urmarea a unor &mpre2ur%ri cunoscute cump%r%torului la
momentul vnz%rii, predarea bunului nu s epoate 8ace dect dup%
trecerea unui termen, p%r,ile sunt prezumate c% au convenit ca
predarea s% aib% loc la e<pirarea acelui termen. Arezum,ia instutit%
este simpl% i poate 7 in7rmat% prin orice mi2loc de prob%.
Art. 1B;. 0efuzul de a preda )unul
$1% Dac' o)liga4ia de plat' a pre4ului este afectat' de un
termen 5i( dup' vnzare( cump'r'torul a devenit insolva)il ori
garan4iile acordate vnz'torului s7au diminuat( vnz'torul
poate suspenda e1ecutarea o)liga4iei de predare ct timp
cump'r'torul nu acord' garan4ii *ndestul'toare c' va pl'ti
pre4ul la termenul sta)ilit.
$,% Dac' *ns'( la data *nc+eierii contractului( vnz'torul
cuno5tea insolva)ilitatea cump'r'torului( atunci acesta din
urm' p'streaz' )ene.ciul termenului( dac' starea sa de
insolva)ilitate nu s7a agravat *n mod su)stan4ial. (Le(ea nr.
!$/"--%'
Comentariu
1. Suspendarea e1ecut'rii o)ligaiei de predare. An% la
plata pre,ului la termen, este posibil s% survin% insolvabilitatea
cump%r%torului ori +aran,iile acordate vnz%torului s% se 7 diminuat. Dn
acest caz, noul Cod civil a prev%zut dreptul vnz%torului de a suspenda
e<ecutarea obli+a,iei de predare ct timp cump%r%torul nu acord%
+aran,ii &ndestul%toare c% va pl%ti pre,ul la termenul stabilit, drept ce
nu &i este recunoscut dac% vnz%torul cunoate insolva)ilitatea
cump'r'torului la data &ncheierii contractului i starea sa de
insolvabilitate nu s9a a+ravat &n mod substan,ial.
,. 31cepie. Cump%r%torul %i este recunoscut bene7ciul
termenului, chiar dac% a a2uns &n insolvabilitate, dac% acrod% +aran,ia
pl%,ii pre,ului, cum ar 7 o cau,iune, caz &n care vnz%torul nu poate
suspenda e<ecutarea obli+a,iei d epredare a bunului.
Te<tul 8olosete no,iunea de ?insolvabilitate?, aplicabil%
persoanelor care nu des8%oar% activit%,i comerciale, pentru
comercian,i, Ce+ea nr. #@H!""3 8olosete no,iunea de ?insolven,%?, cu
re+uli restictive.
I&. Crania contra eviciunii
Art. 1B!. Condiiile garaniei contra eviciunii
$1% &nz'torul este de drept o)ligat s'7l garanteze pe
cump'r'tor *mpotriva evic4iunii care l7ar *mpiedica total sau
par4ial *n st'pnirea netul)urat' a )unul vndut.
$,% Caran4ia este datorat' *mpotriva evic4iunii ce rezult'
din preten4iile unui ter4 numai dac' acestea sunt *ntemeiate pe
un drept n'scut anterior datei vnz'rii 5i care nu a fost adus la
cuno5tin4a cump'r'torului pn' la acea dat'.
$2% De asemenea( garan4ia este datorat' *mpotriva
evic4iunii ce provine din fapte imputa)ile vnz'torului( c+iar
dac' acestea s7au ivit ulterior vnz'rii.
Comentariu
1. >)ligaii ale vnz'torului. 4rmare a transmiterii
propriet%,ii bunului vndut c%tre cump%r%tor, vnz%torul este obli+at
s%9I asi+ure i s%l apere de linitita posesiune a dreptului transmis.
,. De.niie. 3viciunea &nseamn% pierdera, total% sau par,ial%,
a propriet%,ii bunului tranmis cump%r%torului ori tulburarea sa &n
e<ercitarea atributelor dreptului de proprietate, urmare a invoc%rii unui
dpret asupra bunului de c%tre un ter, sau chiar de c%tre vnz%tor.
Evic,iunea se realizeaz%, de re+ul%, prin constatarea pe cale
2udiciar% a dreptului unei alte persoane asupra bunului transmis prin
vnzare cump%r%torului.
)ac% cump%r%torul ori succesorii s%i sunt evini, ei au la
dispozi,ie o ac,iune de +arantare contra evic,iunii 8a,% de vnz%tor,
&ntemeiat% pe contractul de vnzare, iar nu pe temei delictual, ceea ce
le 8aciliteaz% proba,iunea.
2. Cazuri de garanie. Codul re+lementeaz% dou% cazuri de
garanie contra evic,iunii:
B. Saran,ia &mpotriva evic,iunii ce rezult% din preteniile unui
ter Nart. 036@ alin. $!' ;CCO(
Bceast% obli+a,ie de +aran,ie survine numai dac% preten,iile
ter,ului sunt &ntemeiate pe un drept n%scut anterior datei vnz%rii i
care nu a 8ost adus la cunotin,a cump%r%torului pn% la acea dat%.
1ezult% c% sunt necesare cumulativ trei condi,ii:
a' s% e<iste o tulburare de drept a cump%r%torului &n linitita
8olosin,% a bunului cump%rat, prin invocarea de c%tre ter, a unui drept
real $drept de proprietate, drept de uzu8ruct, drept de super7cie etc.'
sau a unui drept de crean,% $spre e<emplu, un drept de loca,iune'(
Tulburarea de drept a cump%r%torului trebuie s% 7e actual% sau
iminerent, iau nu eventual%.
Vnz%torul nu +aranteaz% pentru tulbur%rile de 8apt ale ter,ilor,
cump%r%torul avnd mi2loace le+ale pentru a se ap%ra, cum ar 7
ac,iunile posesorii i cele petitorii.
b' evic,iunea s% aib% o cau% anterioar% &ncheirii contractului,
vnz%torului 7ind r%spunz%tor pentru drepturile ter,ilor constituite &n
timp ce era proprietar. )up% transmiterea propriet%,ii, cump%r%torul
suport% riscurile bunului cump%rat.
)ac% vnz%toul &i este imputabil% o cauz% ulterioar% vnz%rii, el
va r%spunde pentru evic,iune $spre e<emplu, &n caz de vnzare
succesiv% a bunului mobil la dou% persoane, dac% a doua persoan% se
aF% &n posesia bunului, vnz%toul va r%spunde pentru evic,iune'.
c' cump%r%torul s% nu 7 cunoscut cauza evic,iunii la &ncheierea
contractului.
Dn caz contrar, cump%r%torul i9a asumat riscul dobndirii
bunului, iar vnz%torul este e<onerat de r%spundere.
B. Saran,ia &mpotriva evic,iunii ce provine din fapta imputa)il'
vnz'torului Nart. 036@ alin. $E' ;CCO(
Iaptele imputabile vnz%torului privesc 7e o tul)urare de fapt
$spre e<emplu, deposedarea cump%r%torului de bun', 7e o tulburare de
drept $spre e<emplu, constituirea unei servitu,i' asemenea 8apte pot 7
anterioare vnz%rii i neaduse la cunotin,a cump%r%torului $spre
e<emplu, &ncheierea unui contract de &nchiriere', ori pot 7 ulterioare i
neprev%zute &n contractul de vnzare $a se vedea D. Chiric, Tratat,
Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. E3# i urm.'.
Art. 1B. 31cep4ia de garan4ie
Acela care este o)ligat s' garanteze contra evic4iunii nu
poate s' eving'. (art. 1%2$ &CC'
Comentariu
)ispozi,iile art. 036@ ;CC obli+% vnz%torul de a +aranta
cump%r%torul contra evic,iunii chiar &mpotriva evic,iunii ce previne din
8aptele ce &i sunt imputabile.
Dn consecin,%, vnz%torul, precum i succesorii s%i, nu poate s%
evin+% pe cump%r%tor, direct ori indirect, e<cep,ie consacrat% le+al
pentru a 8ace inadmisibil% o asemenea ac,iune &n 2usti,ie.
Art. 1B?. Indivizi)ilitatea o)liga4iei de garan4ie
>)liga4ia de garan4ie contra evic4iunii este indivizi)il'
*ntre de)itori.
Comentariu
1. Indivizi)ilitatea *ntre de)itori a obli+a,iei de +aran,ie
contra evic,iunii intervine &n cazul transmiterii unui bun de c%tre
coproprietari ori &n cazul decesului vnz%torului a c%rui succesiune
revine succesorilor cu voca,ie universal%.
,. Indivizi)ilitatea *ntre de)itori asi+ur% cump%r%torului
dreptul de a atra+e r%spunderea oric%ruia dintre debitori pentru a 7
obli+at inte+ral, cu posibilitatea acestuia de re+res.
Art. 1BA. Dodi.carea sau *nl'turarea conven4ional' a
garan4iei
$1% -'r4ile pot conveni s' e1tind' sau s' restrng'
o)liga4ia de garan4ie. Acestea pot c+iar conveni s'7l e1onereze
pe vnz'tor de orice garan4ie contra evic4iunii.
$,% Stipula4ia prin care o)liga4ia de garan4ie a
vnz'torului este restrns' sau *nl'turat' nu7l e1onereaz' pe
acesta de o)liga4ia de a restitui pre4ul( cu e1cep4ia cazului *n
care cump'r'torul 5i7a asumat riscul producerii evic4iunii.
Comentariu
1. #orma supletive. ;ormele de re+lementare a +aran,ie
contra evic,iunii sunt supletive, ceea ce permite p%r,ilor contractante
s% stipuleze e<tinderea sau restrn+erea obli+a,iei de +aran,ie, inclusiv
e<onerarea de r%spundere a vnz%torului.
,. Clauzele de agravare. Clauzele de a+ravare a r%spunderii
vnz%torului pentru evic,iune pot privi atra+erea r%spunderii pentru
cauze ulterioare vnz%rii ori pentru tulbur%ri de 8apt ale ter,ilor etc.
2. Clauze de diminuare. Clauzele de restrn+ere sau &nl%turare
a +aran,iei vnz%torului sunt limitate d ele+e &n sensul c% nu &l
e<onereaz% pe acesta de obli+a,ia de a restitui pre,ul, cu e<cep,ia
cazului &n care cump%r%torul i9a asumat riscul producerii evic,iunii.
Art. 1BB. 9imitele clauzei de ner'spundere pentru
evic4iune
C+iar dac' s7a convenit c' vnz'torul nu va datora nicio
garan4ie( el r'spunde totu5i de evic4iunea cauzat' ulterior
vnz'rii prin faptul s'u personal ori de cea provenit' din cauze
pe care( cunoscndu7le *n momentul vnz'rii( le7a ascuns
cump'r'torului. >rice stipula4ie contrar' este considerat'
nescris'.
Comentariu
Dn cazul stipul%rii unei clauze de ner'spundere pentru
eviciune. Codul a prev%zut imperativ c% asemenea clauze nu produc
niciun e8ect, 7ind considerate nescrise, iar vnz%torul va r%spunde de
evic,iunea cauzat% ulterior vnz%rii prin 8aptul s%u personal ori de cea
provenit% din cauze pe care, cunoscndu9le &n momentul vnz%rii, le9a
ascuns cump%r%torului.
Art. 1?"". 0ezolu4iunea contractului
$1% Cump'r'torul poate cere rezolu4iunea vnz'rii dac' a
fost evins de *ntregul )un sau de o parte a acestuia *ndea/uns
de *nsemnat' *nct( dac' ar . cunoscut evic4iunea( el nu ar mai
. *nc+eiat contractul.
$,% >dat' cu rezolu4iunea( cump'r'torul poate cere
restituirea pre4ului 5i repararea pre/udiciului suferit.
Comentariu
1. Condiii ale aciunii *n rezoluiune. )ispozi,iile art. 0:""
;CC con7+ureaz% condi,iile de e<ecutare a ac,iunii &n rezolu,iunea
vnz%rii, &n sensul c%:
9 ac,iunea apar,ine cump%r%torului(
9 cump%r%torul s% 7 8ost evins de &ntre+ul bun sau de o parte a
acestuia &ndea2uns de &nsemnat% &nct, dac% ar 7 cunosct evic,iunea, el
nu ar mai 7 &ncheiat contractului.
Ca aceste condi,ii se adau+% cea din articolul anterior, anume c%
nu e<ist% vreo clauz% de r%spundere pentru evic,iune.
,. 3fecte. Arin admiterea aciunii *n rezoluiunea vnz'rii se
produc urm%toarele e8ecte:
9 restituirea pre,ului i
9 repararea pre2udiciului su8erit.
E8ectele sunt detaliate &n articoele urm%toare.
Art. 1?"1. 0estituirea pre4ului
$1% &nz'torul este 4inut s' *napoieze pre4ul *n *ntregime
c+iar dac'( la data evic4iunii( valoarea )unului vndut a sc'zut
sau dac' )unul a suferit deterior'ri *nsemnate( .e din
negli/en4a cump'r'torului( .e prin for4' ma/or'.
$,% Dac'( *ns'( cump'r'torul a o)4inut un )ene.ciu *n
urma deterior'rilor cauzate )unului( vnz'torul are dreptul s'
scad' din pre4 o sum' corespunz'toare acestui )ene.ciu.
$2% Dac' lucrul vndut are( la data evic4iunii( o valoare
mai mare( din orice cauz'( vnz'torul este dator sa pl'teasc'
cump'r'torului( pe lng' pre4ul vnz'rii( sporul de valoare
acumulat pn' la data evic4iunii.
Comentariu
1. =napoierea preului. Ca e8ect al admiterii ac,iunii &n
rezolu,iunea vnz%rii, vnz%torul este ,inut s% &napoieze preul *n
*ntregime chiar dac%, la data evic,iunii, valoarea bunului vnut a
sc%zut sau dac% bunul a su8erit deterior%ri &nsemnate, 7e din ne+li2en,a
cump%r%torului, 7e prin 8or,% ma2or%.
,. 31cepii. Cuantumul pre,ului este &ns% diminuat dac%
cump%r%torul a ob,inut un bene7ciu &n urma deterior%rilor cauzate
bunului, cu suma corespunz%toare acelui bene7ciu.
2. Sanciuni. Dn 7ne, dac% lucrul vndut are, la data evic,iunii, o
valoare mai mare, din orice cauz%, vnz%torul este dator s% pl%teasc%
cump%r%torul, pe ln+% pre,ul vnz%rii, sporul de valoare acumulat
pn% a data evic,iunii.
Bceste dispozi,ii au natura unei pedepse civile aplicate
vnz%torului pentru evin+erea cump%r%torului.
Art. 1?",. =ntinderea daunelor7interese
$1% Daunele7interese datorate de vnz'tor cuprind6
a% valoarea fructelor pe care cump'r'torul a fost o)ligat
s' le restituie celui care l7a evins8
)% c+eltuielile de /udecat' efectuate de cump'r'tor *n
procesul cu cel ce l7a evins( precum 5i *n procesul de c+emare
*n garan4ie a vnz'torului8
c% c+eltuielile *nc+eierii 5i e1ecut'rii contractului de c'tre
cump'r'tor8
d% pierderile suferite 5i c5tigurile nerealizate de c'tre
cump'r'tor din cauza evic4iunii.
$,% De asemenea( vnz'torul este 4inut s' ram)urseze
cump'r'torului sau s' fac' s' i se ram)urseze de c'tre acela
care evinge toate c+eltuielile pentru lucr'rile efectuate *n
leg'tur' cu )unul vndut( .e c' lucr'rile sunt autonome( .e c'
sunt ad'ugate( dar( *n acest din urm' caz( numai dac' sunt
necesare sau utile.
$2% Dac' vnz'torul a cunoscut cauza evic4iunii la data
*nc+eierii contractului( el este dator s' ram)urseze
cump'r'torului 5i c+eltuielile f'cute pentru efectuarea 5i( dup'
caz( ridicarea lucr'rilor voluptuare.
Comentariu
1. 3valuarea daunelor. Ce+uitorul a stabilit elemente de
con,inut ale daunelor7interese datorate de vnz%tor cump%r%torului,
ast8el:
9 valoarea 8ructelor %e care cump%r%torul a 8ost obli+at s% le
restituie celui care l9a evins(
9 cheltuielile de 2udecat% e8ectuale de cump%r%tor &n procesul cu
cel l9a evins, precum i &n procesul de chemare &n +aran,ie a
vnz%torului.
9 cheltuielile &ncheirii i e<ecut%rii contractului de c%tre
cump%r%tor(
9 pierderile su8erite i cti+urile nerealizate de c%tre cump%r%tor
din cauza evic,iunii.
9 cheltuielile pentru lucr%rile e8ectuate &n le+%tur% cu bunul
vndut, 7e c% lucr%rile sunt autonome, 7e c% sunt ad%u+ate, dar, &n
acest din urm% caz, numai dac% sunt necesare sau utile. 1embursarea
acestor cheltuieli se 8ace de c%tre vnz%tor direct cump%r%torului sau
vnz%torului 8ace s% I se ramburseze de c%tre acela care evin+e(
9 cheltuielile 8%cute pentru e8ectuarea i, dup% caz, ridicarea
lucr%rilor voluptuare, dac% vnz%torul a cunoscut cauza evic,iunii la
data &ncheierii contractului.
Arobarea daunelor se 8ace cu orice mi2loc de prob%.
Art. 1?"2. 3fectele evic4iunii par4iale
=n cazul *n care evic4iunea par4ial' nu atrage rezolu4iunea
contractului( vnz'torul tre)uie s' restituie cump'r'torului o
parte din pre4 propor4ional' cu valoarea p'r4ii de care a fost
evins 5i( dac' este cazul( s' pl'teasc' daune7interese. -entru
sta)ilirea *ntinderii daunelor7interese( se aplic' *n mod
corespunz'tor prevederile art. 1?",. (art. 1-" &CC'
Comentariu
Te<tul art. 0:"E ;CC re+lementeaz% efectele eviciunii
pariale care nu atra+e rezolu,iunea contractului, caz &n care
vnz%torul trebuie s% restituie cump%r%torului o arte din pre,,
propro,ional cu valoarea p%r,ii de care a 8ost evins i, dac% este cazul,
s% pl%teasc% daune9interese. Aentru stabilirea &ntinderii daunelor9
interese, se aplic% &n mod corespunz%tor prevederile art. 0:"! ;CC.
Art. 1?";. =nl'turarea evic4iunii de c'tre cump'r'tor
Atunci cnd cump'r'torul a p'strat )unul cump'rat
pl'tind ter4ului eving'tor o sum' de )ani sau dndu7i un alt
)un( vnz'torul este li)erat de urm'rile garan4iei( *n primul
caz prin ram)ursarea c'tre cump'r'tor a sumei pl'tite cu
do)nda legal' calculat' de la data pl'4ii( iar *n al doilea caz
prin plata valorii )unului dat( precum 5i( *n am)ele cazuri( a
tuturor c+eltuielilor aferente.
Comentariu
1. #outate. Te<tul art. 0:"> ;CC are caracter de noutate i
permite cump%r%torul s% &nl%tur% evic,iunea prin apelarea la dou%
posibilit%,i le+ale:
9 p%streaz% bunul cump%rat pl%tind ter,ului evin+%tor o sum% de
bani sau
9 &i d% ter,ului un alt bun.
,. >)ligaia vnz'torului. Dn cazul &nl%tur%rii evic,iunii de c%tre
cump%r%tor, vnz%torul nu este liberat de urm%rile +aran,ie, dect
dac%, &n primul caz, rambursarea c%tre cump%r%tor suma pl%tit%, cu
dobnda le+al% calculat% de la data pl%,ii i a tuturor cheltuielilor
a8erente, iar &n al doilea caz, prin plata valorii bunului dat i a tuturor
cheltuielilor a8erente.
Art. 1?"!. C+emarea *n /udecat' a vnz'torului
$1% Cump'r'torul c+emat *n /udecat' de un ter4 care
pretinde c' are drepturi asupra lucrului vndut tre)uie s'7l
c+eme *n cauz' pe vnz'tor. =n cazul *n care nu a f'cut7o( .ind
condamnat printr7o +ot'rre intrat' *n puterea lucrului
/udecat( pierde dreptul de garan4ie dac' vnz'torul dovede5te
c' e1istau motive su.ciente pentru a se respinge cererea.
$,% Cump'r'torul care( f'r' a e1ista o +ot'rre
/udec'toreasc'( a recunoscut dreptul ter4ului pierde dreptul de
garan4ie( afar' de cazul *n care dovede5te c' nu e1istau motive
su.ciente pentru a *mpiedica evic4iunea.
Comentariu
Ipoteza normei. Te<tul art. 0:"@ ;CC con,ine sanc,iuni
aplicabile cump%r%torului evins pentru dou% situa,ii:
a' cnd cump%r%torul, chemat &n 2udecat% de un ter, care
pretinde c% are drepturi asupra lucrului vndut, nu &l cheam% &n cauz%
pe vnz%tor. Dntr9o asemenea situa,ie, dacp cump%r%torul a 8ost evins
printr9o hot%rre intrat% &n puterea lucrului 2udecat, el pierde dreptul de
+aran,ie dac% vnz%torul dovedete c% e<istau motive su7ciente
penteu a se respin+e cererea.
b' cnd cump%r%torul, 8%r% a e<ista o hot%rre 2udec%toreasc%, a
recunoscut dreptul ter,ului. El pierde dreptul de +aran,ie, a8ar% de
cazul &n care dovedete c% nu e<istau motive su7ciente pentru a
&mpiedica evic,iunea.
Bprecierea asupra temeiniciei motivelor invocate &n ap%rare de
c%tre cump%r%tor revine instan,ei de 2udecat%.
Art. 1?". @ene.cirii garaniei
&nz'torul este o)ligat s' garanteze contra evic4iunii fa4'
de orice do)nditor su)secvent al )unului( f'r' a deose)i dup'
cum do)ndirea este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.
Comentariu
*bli+a,ia vnz%torului de +aran,ie contra evic,iunii are caracter
patrimonial i corespunde dreptului cump%r%torului de a 7 +arantat
pentru evic,iune. Bcest drept se aF% &n patrimoniul cump%r%torului i
se transmite c%tre succesorii spi $universali, cu titlu universal ori cu
titlu particular', 8%r% a deosebi dup% cum dobndirea este cu titlu
oneros ori cu titlu +ratuit.
Aentru aceast% situa,ie, vnz%torul este obli+at s% +aranteze
contra evinc,iunii i 8a,% de orice dobnditor subsecvent al bunului.
&. Caran4ia contra viciilor )unului vndut
Art. 1?"?. Condi4ii
$1% &nz'torul garanteaz' cump'r'torul contra oric'ror
vicii ascunse care fac )unul vndut impropriu *ntre)uin4'rii la
care este destinat sau care *i mic5oreaz' *n asemenea m'sur'
*ntre)uin4area sau valoarea *nct( dac' le7ar . cunoscut(
cump'r'torul nu ar . cump'rat sau ar . dat un pre4 mai mic.
$,% 3ste ascuns acel viciu care( la data contract'rii nu
poate . descoperit de c'tre un cump'r'tor prudent 5i diligent
f'r' a . nevoie de asisten4' de specialitate.
$2% Caran4ia este datorat' dac' viciul sau cauza lui e1ista
la data pred'rii )unului.
$;% &nz'torul nu datoreaz' garan4ie contra viciilor pe
care cump'r'torul le cuno5tea la *nc+eierea contractului.
$!% =n vnz'rile silite nu se datoreaz' garan4ie contra
viciilor ascunse. (Le(ea nr. ##2/"--,'
Comentariu
1. -reliminarii. Aotrivit dispozi,iilor alin. $0', dup% &ncheierea
contractului, vnz%torul are obli+a,ia s% &l +aranteze pe cLmp%r%tor
contra oric%ror vicii ascunse ale bunului.
1%spunderea vnz%torului pentru lucrul vndut, prev%zut de
vechiul Cod civil, este &nlocuit% cu o)ligaia de garanie a lucrului
vndut, consecin,% 2uridic% a acestei modi7c%ri 7ind una de substan,%,
ast8el &nct, &n timp ce r%spunderea are temei subiectiv, &ntemeindu9se
pe culpa dovedit%, ast8el &nct, &n timp ce r%spunderea are temei
subiectiv, &ntemeindu9se pe culpa dovedit% sau prezumat% a
debitorului, +aran,ia este automat% i abstract%, cupta neconstituind
un element al an+a2%rii mecanismelor ei. )e aceea, debitorul obli+a,iei
de +aran,ie nu poate 7 e<onerat de obli+a,ii chiar dac% e<ist% un caz
de 8or,% ma2or%, ceea ce &nseamn% c% aceasta nu are nicio le+%tur% cu
circumstan,ele subiective &n care s9a ivit, 7ind cali7cat% ca o obli+a,ie
de rezultat $a se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul,
p. E36'( de asemenea, sunt cuprinse &n viciul ascuns toate daunele
cauzate de lucru $a se vedea Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stofel-Munck,
)rept civil, *bli+a,iile, Ed. -olters .lu/er, Bucureti, !"0", p. !0#'.
4niunea European% a adoptat dou% directive privitor la aceast%
problem%: )irectiva din !@ iulie 06#@ prin care se instituie o
r%spundere 8%r% culp% pentru 8apta produselor de8ectuoase, denumit%
?de8ect de sucuritate?, aria re+lement%rii 7ind mai redus% dect cea a
+aran,iei pentru viciu ascuns, i )irectiva din !@ mai 0666 asupra unor
aspecte ale vnz%rii i ale +aran,iilor bunurilor de consum, prin care se
re+lementeaz% +aran,a material% a vnz%torului d ebunuri mobile
corporale ce ac,ioneaz% &n cadrul activit%,ii sale pro8esionae sau
comerciale, 8a,% de cump%r%tor, &n calitatea sa de consumator
$transpus% prin Ce+ea nr. >>6H!""E', 7ind e<cluse vnz%rile &ntre
consumatori i cele &ntre pro8esioniti.
,. #oiunea de Hviciu ascunsH. Dn de7nirea viciului ascuns
sunt precizate dou% din elementele sale speci7ce: a' 8ace bunul
impropriu &ntrebuin,%rii la care este destinat ori &i mioreaz%
&ntrebuin,area sau valoarea i b' nu poate 7 descoperit la data
contract%rii. 1ezult% c% viciul ascuns se re8er% la de7cien,e de utilizare
a lucrului, de natur% a9l 8ace impropriu 8olosirii potrivit destina,iei sale
sau atept%rii cump%r%torului.
*bli+a,ia de +aran,ie a v&nz%torului s9a e<tins la toate viciile
ascunse constnd &n de8ecte 7zice ale lucrului vndut, cum ar 7
8unc,ionarea de8ectuoas%, starea precar%, imposibilitatea 8olosirii
potrivit destina,iei, nu &ns% i la Hvicii /uridiceH ale bunului vndut.
=in+ura condiie legal' este ca viciul s% 7e redhibitoriu, deci s%
&mpiedice utilizarea lucrului, neavnd relevan,% dac% de8ectul este
important sau secundar ori lucrul este uor de reparat.
Caracterul ocult al viciului lucrului &nseamn% c% nu este
observabil, nu putea 7 descoperit de c%tre cump%r%tor la data
contract%rii. Per a contrario, nu constituie viciu ascuns de8unctul
aparent, precum i cel adus la cunotin,a cump%r%torului de c%tre
vnz%tor. Bcest caracter este relativ, depinz%tor de calit%,ile
cump%r%torului i de natura lucrului.
2. Cump'r'tor prudent :i diligent. Cump%r%torii pot 7
ocazonali sau pro8esioniti. =unt considera,i cump'r'tori ocazionali
cei care nu au competen,a tehnic% care s% le permit% cunoaterea
viciilor ascunse ale lucrului, &n timp ce cump'r'torii profesioni:ti au
competen,a tehnic% de a le sesiza, mai ales dac% &i des8%oar%
activitatea &n aceeai specialitate cu vns%torul. Aotrivit alin. $!' al art.
0:": ;CC, &n analiza comportamentului cump%r%torului pentru
descoperirea viciului ascuns, se are &n vedere criteriul abstract al unui
?cump%r%tor prudent i dili+ent?, ?8%r% a 7 nevoie de asisten,% de
specialitate?.
;. #atura lucurlui vndut. SaranTia contra viciilor ascunse
este analiLat% Ui &n 8uncTie de natura lucrului vndut, chestiune de 8apt
l%sat% la aprecierea ma+istratului. Bst8el, se are &n vedere dac%
obiectele sunt noi sau de ocazie, dac% sunt instituite norme de
securitate pentru anumite cate+orii de lucruri U.a. Con8orm alin. $@', &n
vnz%rile silite nu se datoreaz% +aranTie contra viciilor ascunse.
!. &iciul sau cauza lui s' e1iste la data pred'rii )unului.
Vnz%torul +aranteaz% cump%r%torul pentru viciile ascunse de2a
e<istente la data pred'rii )unului, precum Ui atunci cnd viciile sunt
&n +ermene. Te<tul prezint% noutate privind momentul de apreciere
a e1isten4ei viciilor ascunse, renunTndu9se la momentul &ncheierii
contractului. )ata pred%rii lucrului este stabilit% de p%rTile
contractante, iar &n lipsa unei clauze, va 7 data de &ncheiere a
contractului ori, &n cazul bunurilor de +en, data individualiz%rii lor.
Art. 1?"A. Dodi.carea sau *nl'turarea conven4ional' a
garan4iei
$1% Dac' p'r4ile nu au convenit altfel( vnz'torul este
o)ligat s' garanteze contra viciilor ascunse( c+iar 5i atunci
cnd nu le7a cunoscut.
$,% Clauza care *nl'tur' sau limiteaz' r'spunderea pentru
vicii este nul' *n privin4a viciilor pe care vnz'torul le7a
cunoscut ori tre)uia s' le cunoasc' la data *nc+eierii
contractului.
Comentariu
1. #orm' supletiv'. )ispoziTiile noului Cod civil privind
+aranTia pentru viciile bunului sunt supletive Ui permit p%rTilor s%
convin% alt8el, prin a+ravare, limitarea sau chiar e<onerarea
vnL%torului de +aranTia contra viciilor, &ns% &n anumite limite.
,. 31cep4ie. Bst8el, clauza care &nl%tur% sau limiteaz%
r%spunderea pentru vicii este nul% &n privinTa viciilor pe care vnz%torul
leVa cunoscut ori trebuia s% le cunoas% la data &ncheierii contractului.
)e asemenea, &n lips% de stipulaTie contrar%, vnz%torul este
obli+at s% +aranteze contra viciilor ascunse, chiar Ui atunci cnd nu le9a
cunoscut.
Instituirea unei obli+aTii severe de +aranTie &n sarcina
vnz%torului se 2usti7c% prin obli+aTia sa +eneral% de a asi+ura
cump%r%torului 8olosinTa bunului Ui de a suporta riscul pentru viciile
ivite &n perioada cnd era proprietar.
Art. 1?"B. Denun4area viciilor
$1% Cump'r'torul care a descoperit viciile ascunse ale
lucrului este o)ligat s' le aduc' la cuno5tin4a vnz'torului *n
termenul sta)ilit prin contract sau( *n lips'( *n termen de 2
luni( pentru construc4ii( sau *n termen de dou' luni de la data
la care le7a descoperit( pentru celelalte )unuri. =n caz contrar(
la sta)ilirea desp'gu)irii ce vnz'torul datoreaz'
cump'r'torului pentru viciile ascunse( se va 4ine seama 5i de
pagu)a pe care vnz'torul a suferit7o din cauza nedenun4'rii
sau denun4'rii cu *ntrziere a viciilor.
$,% Atunci cnd viciul apare *n mod gradual( termenele
prev'zute la alin. $1% *ncep s' curg' din ziua *n care
cump'r'torul *5i d' seama de gravitatea 5i *ntinderea viciului.
$2% &nz'torul care a t'inuit viciul nu poate invoca
prevederile prezentului articol. (art. "$,1 &CC'
Comentariu
1. Termene. Te<tul art. 0:"6 ;CC stabilete obli+a,ia
cump%r%torului care a descoperit viciile ascunse ale lucrului s% le
aduc% la cunotin,% vnz%torului &n termen stabilit prin contract sau, &n
lips%, &ntr9un termen rezonabil potrivit cu &mpre2ur%rile( pentru
cump%r%torul pro8esionist al unui bun mobil corporal, s9a prev%zut un
termen de dou% zile lucr%toare.
)ac% viciul apare &n mod +radual, termenele prev%zute mai sus
&ncep s% cur+% din ziua &n care cump%r%torul &i d% seama de +ravitatea
i &ntinderea viciului.
,. Curgerea prescripiei. )ispozi,iile art. 0:"6 ;CC se aF% &ntr9
o le+%tur% direct% cu &nceperea cur+erii prescrip,iei dreptului la ac,iune
pentru viciile ascunse, re+lementat% &n art. !@E0 ;CC ast8el:
9 &n cazul unui bun tranmis sau al unei lucr%ri e<ecutate, alta
dect o construc,ie, de la &mplinirea unui an de la data pred%rii ori
recep,iei 7nale a bunului sau a luc%rii, &n a8ara cazului &n care viciul a
8ost descoperit mai &nainte, cnd prescrip,ia va &ncepe s% cur+% de la
data descoperirii(
9 &n cazul unei construc,ii, de la &mplinirea a E ani de la data
pred%rii sau recep,iei 7nale a construc,iei, a8ar% numai dac% viciul a
8ost descoperit mai &nainte, cnd prescrip,ia va &ncepe s% cur+% de la
data descoperirii.
=e constat% c% le+ea stabilete, pentru &nceperea cur+erii
termenelor de prescrip,ie, un moment obiectiv, d ela data pred%rii $un
an pentru bunuri i trei ani pentru construc,ii', termene ce vor 7
devansate la un moment subiectiv, data descoperirii viciilor ascunse de
c%tre cump%r%tor.
Art. 1?1". 3fectele garan4iei
$1% =n temeiul o)liga4iei vnz'torului de garan4ie contra
viciilor( cump'r'torul poate o)4ine( dup' caz6
a% *nl'turarea viciilor de c'tre vnz'tor sau pe c+eltuiala
acestuia8
)% *nlocuirea )unului vndut cu un )un de acela5i fel( *ns'
lipsit de vicii8
c% reducerea corespunz'toare a pre4ului8
d% rezolu4iunea vnz'rii.
$,% 9a cererea vnz'torului( instan4a( 4innd seama de
gravitatea viciilor 5i de scopul pentru care contractul a fost
*nc+eiat( precum 5i de alte *mpre/ur'ri( poate dispune o alt'
m'sur' prev'zut' la alin.$1%( dect cea solicitat' de
cump'r'tor.
Comentariu
Drept de opiune. Cump%r%torului i se recunoate, &n temeiul
obli+a,iei vnz%torului de +aran,ie contra viciilor, un drept de op,iune
privind m%surile reparatorii prev%zute de le+e. El poate opta pentru
&nl%turarea viciilor de c%tre vnz%tir sau pe cheltuiala acestuia,
&nloucirea bunului vndut cu un bun de acelai 8el, &ns% lipsit de vicii,
reducerea corespunz%toare a pre,ului ori rezolu,iunea vnz%rii.
)reptul de op,iune a cump%r%torului trebuie s% 7e propor,ional
cu +ravitatea viciilor, scopul pentru care contractul a 8ost &ncheiat,
precum i de alte &mpre2ur%ri avute &n vedere de p%r,i ori ivite ulterior,
ast8el &nct s% 7e &nl%turate e8ectele ne+ative suportate de cump%r%tor.
)ac% m%sura aleas% este disproor,ional% 8a,% de unctele de reper
le+ale men,ionate, potrivit alin. $!', la cererea vnz%torului, instan,a,
pe baza probatoriului administrat, poate dispune o alt% m%sur%
prev%zut% la alin. $0' dect cea solicitat% de cump%r%tor.
Dnl%turarea viciilor de c%tre vnz%tor sau pe cheltuiala acestuia
&nseamn% repararea bunului, ast8el &nct s% nu mai prezinte vicii.
Art. 1?11. &iciile care nu afecteaz' toate )unurile
vndute
$1% Dac' numai unele dintre )unurile vndute sunt
afectate de vicii 5i acestea pot . separate de celelalte f'r'
pagu)' pentru cump'r'tor( iar instan4a dispune rezolu4iunea
*n condi4iile art.1.?1"( contractul se des.in4eaz' numai *n
parte.
$,% 0ezolu4iunea contractului( *n ceea ce prive5te )unul
principal( atrage rezolu4iunea lui 5i *n privin4a )unului
accesoriu. (art. 11-'
Comentariu
Consecine. Te<tul art. 0:00 ;CC re+lementeaz% situa,ia
vnz%rii de bunuri &n bloc, a vnz%rii bunurilor de +en, precum i
vnzarea unui bun principal i a unui bun accesoriu, cnd se predau
cump%r%torului mai multe bunuri. )ac% numai unele dintre bunurile
vndute sunt a8ectate de vicii i acestea pot 7 separate de celelalte
8%r% pa+ub% pentru cump%r%torul, iar instan,a dispune rezolu,iunea &n
condi,iile art. 0:0" ;CC, contractul se de7in,eaz% numai &n parte.
Dn cazul vnz%rii unui bun principal &nso,it de un bun accesoriu,
rezolu,iunea contractului, &n ceea ce privete bunul principal, atra+e
rezolu,iunea lui i &n privin,a bunului accesoriu, nu &ns% i invers.
Art. 1?1,. =ntinderea garan4iei
$1% =n situa4ia *n care la data *nc+eierii contractului
vnz'torul cuno5tea viciile )unului vndut( pe lng' una dintre
m'surile prev'zute de art.1.?1"( vnz'torul este o)ligat la
plata de daune7interese( pentru repararea *ntregului pre/udiciu
cauzat( dac' este cazul.
$,% Atunci cnd vnz'torul nu cuno5tea viciile )unului
vndut 5i s7a dispus una dintre m'surile prev'zute la art.1.?1"
alin.$1% lit.c% 5i d%( el este o)ligat s' restituie cump'r'torului
doar pre4ul 5i c+eltuielile f'cute cu prile/ul vnz'rii( *n tot sau
*n parte( dup' caz. (art. 11- &CC'
Comentariu
1. &nz'tori de )u'7credin' sau de rea7credin'. Te<tul
art. 0:0! ;CC re+lementeaz% &ntinderea +aran,iei &n 8unc,ie de cum
vnz%torul este de bun%9credin,% sau de rea9credin,%:
a' &n prima situa,ie, necunoscnd viciile bunului vndut, dac% s9a
dispus una dintre m%surile prev%zute la art. 0:0" alin. $0' lit. c' i d'
;CC, vnz%torul este obli+at s% restituie cump%r%torului doar pre,ul i
cheltuielile 8%cute cu prile2ul vnz%rii, &n tot sau &n parte, dup% caz(
b' &n a doua situa,ie, cnd vnz%torul cunoate viciile bunului
vndut, pe ln+% una dintre m%surile prev%zute la art. 0:0" ;CC, este
obli+at la plata de daune9interese, pentru repararea &ntre+ului
pre2udiciu cauzat, dac% este cazul.
Buna9credin,% se prezum% i revine cump%r%torului sarcina de a
proba reaua9credin,% a vnz%torului, cu orice mi2loc de prob% permis de
le+e.
Art. 1?12. -ierderea sau deteriorarea )unului
-ierderea sau deteriorarea )unului( c+iar prin for4'
ma/or'( nu *l *mpiedic' pe cump'r'tor s' o)4in' aplicarea
m'surilor prev'zute de art.1.?1" alin.$1%.
Comentariu
31cepie. )e principiu, 8or,a ma2or% e<onereaz% partea
contractant% care o invoc% de &ndeplinirea obli+a,iei asumate.
)ispozi,iile analizate constituie o e<cep,ie de la re+ul%, iar vnz%torul
+aranteaz% contra viciilor ascunse, chiar dac% &n cazul pierderii sau
deterior%rii bunului, avnd &n vedere c% viciile s9au ivit pe timpul ct
era proprietar.

Art. 1?1;. Caran4ia pentru lipsa calit'4ilor convenite
Dispozi4iile privitoare la garan4ia contra viciilor ascunse
se aplic' 5i atunci cnd )unul vndut nu corespunde calit'4ilor
convenite de c'tre p'r4i. (art. 1-!-11, &CC'
Comentariu
Aentru identitate de ra,iune, te<tul art. 0:0> ;CC re,ine solu,ia
c% dispozi,iile privitoare la +aran,ia contra viciilor ascunse se aplic% i
atunci cnd bunul vndut nu corespunde calit%,ilor convenite de c%tre
p%r,i. &n consecin,%, sunt incidente prevederile art. 0:"#90:0E din Cod.
Art. 1?1!. Caran4ia *n cazul vnz'rii dup' mostr' sau
model
=n cazul vnz'rii dup' mostr' sau model( vnz'torul
garanteaz' c' )unul are calit'4ile mostrei sau modelului.
Comentariu
Ce+uitorul a precizat pentru cazul vnz%rii dup% mostr% sau
model c% obli+a,ia vnz%torului de a +aranta c% bunul are calit%,ile
mostrei sau modelului, ca element de comparan,ie.
&I. Despre garan4ia pentru )una func4ionare
Art. 1?1. Condi4iile garan4iei pentru )una
func4ionare
$1% =n afar' de garan4ia contra viciilor ascunse( vnz'torul
care a garantat pentru un timp determinat )una func4ionare a
)unului vndut este o)ligat( *n cazul oric'rei defec4iuni ivite
*n'untrul termenului de garan4ie( s' repare )unul pe c+eltuiala
sa.
$,% Dac' repara4ia este imposi)il' sau dac' durata
acesteia dep'5e5te timpul sta)ilit prin contract sau prin legea
special'( vnz'torul este o)ligat s' *nlocuiasc' )unul vndut.
=n lipsa unui termen prev'zut *n contract sau *n legea special'(
durata ma1im' a repara4iei este de 1! zile de la data cnd
cump'r'torul a solicitat repararea )unului.
$2% Dac' vnz'torul nu *nlocuie5te )unul *ntr7un termen
rezona)il( potrivit cu *mpre/ur'rile( el este o)ligat( la cererea
cump'r'torului( s'7i restituie pre4ul primit *n sc+im)ul
*napoierii )unului.
Comentariu
1. 0egula. )e re+ul%, pentru vnz%rile realizate de pro8esioniti,
&n vederea atra+erii i 7deliz%ri clientelei, vnz%torul acord%
cump%r%torului garania de )un' funcionare a )unului vndut
pentru o anumit% perioad%.
4rmare a +aran,iei de bun% 8unc,ionare a bunului vndut,
vnz%torul &i asum% obli+a,ia ca &n cazul oric%rei de8ectiuni ivite
&n%untrul termenului de +aran,ie, s% repare bunul pe cheltuiala sa.
,. 31cepii. )e la aceast% re+ul% s9au prev%zut dou% e<cep,ii
cnd vnz%torul este obli+at s% &nlocuiasc% bunul vndut, pe cheltuiala
sa:
a' dac% repata,ia este imposibil%(
b' dac% durata repara,iei dep%ete timpul stabilit prin contract
sau prin le+ea special%, iar &n lipsa unui termen, durata ma<im% a
repara,iei este mai mare de 0@ zile de la data cnd cump%r%torul a
solicitat repararea bunului.
)ac% se ivete e<cep,iile s% vnz%torul nu &nlocuiete bunul &ntr9
un termen rezonabil, potrivit cu &mpre2ur%rile, la cererea
cump%r%torului este obli+at s% &i restituie pre,ul primit la &napoierea
bunului.
=e constat% c% modalitatea de reparare a pre2udiciului suportat
de cump%r%tor se 8ace &ntr9o anumit% ordine, cump%r%torul neavnd
posibilitatea s% opteze asupra modalit%,ii.
Art. 1?1?. Defec4iunea imputa)il' cump'r'torului
Caran4ia nu va . datorat' dac' vnz'torul dovede5te c'
defec4iunea s7a produs din pricina modului nepotrivit *n care
cump'r'torul a folosit sau p'strat )unul. Comportamentul
cump'r'torului se apreciaz' 5i lundu7se *n considerare
instruc4iunile scrise care i7au fost comunicate de c'tre
vnz'tor.
Comentariu
Sanciunea cump'r'torului. Cump%r%torul se aF% &n culp% i
nu mai bene7ciaz% de +aran,ia pentru buna 8unc,ionare dac% a 8olosit
sau p%strat bunul &n alte condi,ii dect cele normale, potrivit
instruc,iunilor scrise care i9au 8ost communicate de c%tre vnz%tor.
Comportamentul neadecvat al cump%r%torului constituie un 8apt
2uridic i se dovedete cu orice mi2loc de prob%. Ca rndul s%u,
cump%r%torul poate dovedi c% de8ectarea bunului a 8ost cauzat% de
8apta 8abricantului sau a vnz%torului.
Art. 1?1A. Comunicarea defec4iunii
$1% Su) sanc4iunea dec'derii din dreptul de garan4ie(
cump'r'torul tre)uie s' comunice defec4iunea de *ndat' ce a
descoperit7o 5i( *n orice caz( *nainte de *mplinirea termenului
de garan4ie.
$,% Dispozi4iile alin. $1% sunt aplica)ile *n mod
corespunz'tor 5i *n cazul *n care vnz'torul a garantat c'
)unul vndut va p'stra un timp determinat anumite calit'4i.
Comentariu
Termene. Te<tul art. 0:0# ;CC stabilete termenele &n care
cump%r%torul trebuie s% comunice vnz%torului de8ec,iunea bunului.
Bst8el, cump%r%torul are obli+a,ia s% comunice de8ec,iunea de
&ndat% ce a descoperit9o i, &n orice caz, &nainte de &mplinirea
termenului de +aran,ie, &n caz contrar 7ind dec%zut din dreptul de
+aran,ie.
=anc,iunea dec%derii se aplic% i &n cazul &n care vnz%torul a
+arantat c% bunul vndut va p%stra un timp detreminat anumite
calit%,i.
. >)liga4iile cump'r'torului
Art. 1?1B. -lata pre4ului 5i primirea )unului
Cump'r'torul are urm'toarele o)liga4ii principale6
a% s' preia )unul vndut8
)% s' pl'teasc' pre4ul vnz'rii. (art. 1#, 1%%--1%%, 1"%
&CC'
Comentariu
1. -lata preului. *bli+a,iei vnz%torului de predare a bunului &i
corespunde obli+a,ia cump%r%torului de plat' a preului vnz'rii i
de preluare a )unului vndut( de asemenea, are obli+a,ia de a
suporta cheltuielile vnz%rii.
)ispozi,iile Codului de re+lementare a obli+a,iilor cump%r%torului
au caracter supletiv, p%r,ile avnd posibilitatea de a conveni alt8el $a
se vedea D. Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul, p. >3# i urm.'.
a% o)ligaia de plat' a preului(
Alata &nseamn% remiterea c%tre vnz%tor a pre,ului vnz%rii.
Are,ul trebuie s% &ndeplineasc% condi,iile prev%zute la art. 033"9
033: ;CC.
Alata pre,ului se poate 8ace prin predarea c%tre vnz%tor a sumei
convenite sau prin alte modalit%,i, cum ar 7 prin banc% ori pe cale
electronic%.
Alata se poate 8ace valabil i c%tre reprezentantul le+al sau
conven,ional al vnz%torului ori persoanei desemnate de instan,%,
precum i un ter, desemnat de vnz%tor dac% p%r,ile au convenit
ast8el. Dn caz de plat% c%ter un ter, nedesemnat, cump%r%torul nu este
liberat de obli+a,ia de plat% a pre,ului( totui, con8orm art. 0>:: ;CC,
plata 8%cut% unei alte persoane este valabil% dac%: este rati7cat% de
creditor, cel care a primit plata devine ulterior titularul crean,ei, plata a
8ost 8%cut% &n baza unei chitan,e liberatorii semnate de creditor.
)ac% vnz%torul re8uz% plata, cump%r%torul se poate libera de
obli+a,ia de plat% a pre,ului prin oferta real' i consemnarea sumei
pe numele vnz%torului.
)% o)ligaia de preluare a )unului vndut(
*bli+a,ia de preluare a bunului corespunde obli+a,a vnz%torului
de predare a bunului i &nseamn% primirea de c%tre cump%r%tor a
bunului &n materialitatea sa ori &n alt mod convenit de p%r,ile
contractante.
Cump%r%torul preia bunul la locul i data stabilite &n contract, cu
suportarea cheltuielilor de preluare i transport de la locul pred%rii.
Dn caz de nee<ecutare a obli+a,iei de preluare a bunului
cump%rat, potrivit art. 0:!3 ;CC, vnz%torul poate depozita bunul, la
dispozi,ia i pe cheltuiala cump%r%torului, ori &l poate vinde. )e
asemenea, vnz%torul poate solicita rezolu,iunea contractului.
c% o)ligaia de suportare a c+eltuielilor vnz'rii(
aceast% obli+a,ie &i revine cump%r%torului din dispozi,iile art.
0333 ;CC care prev%d c% ?&n lips% de stipula,ie contrar%, cheltuielile
pentru &ncheierea contractului de vnzare sunt &n sarcina
cump%r%torului?. Dn consecin,%, cump%r%torul va duporta cheltuielile de
redactare i multiplicare a contractului, ta<ele de autenti7care, ta<ele
de timbru, onorariu de notar, cheltuielile de publicitate imobiliar% .a.
dac% vnz%torul a pl%tit aceste cheltuieli, are posibilitatea s% le
recupereze de la cump%r%tor.

Art. 1?,". 9ocul 5i data pl'4ii pre4ului
$1% =n lipsa unei stipula4ii contrare( cump'r'torul tre)uie
s' pl'teasc' pre4ul la locul *n care )unul se a<a *n momentul
*nc+eierii contractului 5i de *ndat' ce proprietatea este
transmis'.
$,% Dac' la data *nc+eierii contractului )unurile se a<' *n
tranzit( *n lipsa unei stipula4ii contrare plata pre4ului se face la
locul care rezult' din uzan4e sau( *n lipsa acestora( la locul
destina4iei. 3art. 1,2# alin. (1' lit. a' &CC4
Comentariu
1. #orm' supletiv'. A%r,ile contractante au posibilitatea de a
stabili locul :i data pl'ii pre,ului, iar dac% nu au convenit, dispozi,iile
supletive ale art. 0:!" ;CC stabilesc obli+a,ia cump%r%torului de a
pl%ti pre,ul la locul &n care bunul se aFa &n momentul &ncheierii
contractului i de &ndat% ce proprietatea este transmis%. Aentru
aceast% ipotez%, &n cazul bunurilor determinate i e<istente la
momentul &ncheierii contractului, plata pre,ului se 8ace la locul unde se
aF%, iar pentru bunurile viitoare ori neindividualizate la momentul
&ncheierii contractului, dispozi,iile de a art. 0>6> alin. $0' lit. a' ;CC
stabilesc cp obli+a,iile b%nelti trebuie e<ecutate la domiciliul sau, dup%
caz, sediul creditorului de la data pl%,ii.
,. @unuri mo)ile a<ate *n tranzit. Aentru situa,ia bunurilor
mobile aFate &n tranzit la data &ncheierii contractului, &n lipsa unei
stipula,ii contrare, plata pre,ului se 8ace cu prioritate la locul stabilit
prin uzan,e, iar dac% nu e<ist% uzan,e, la locul destina,iei. Bunurile &n
tranzit sunt cele aFate &n curs de transport.
Art. 1?,1. Do)nzi asupra pre4ului
=n cazul *n care nu s7a convenit altfel( cump'r'torul este
4inut s' pl'teasc' do)nzi asupra pre4ului din ziua do)ndirii
propriet'4ii( dac' )unul produce fructe civile sau naturale ori
din ziua pred'rii( dac' )unul nu produce fructe *ns' *i procur'
alte foloase. (art. 1$"1 &CC'
Comentariu
1. #atura do)nzilor. Do)nzile reprezint% daune9interese
prestabilite, datorate de debitorul unei crean,e &n bani, neachitate la
termen. Ele sunt accesoriii ale pre,ului i se cuvin vnz%torului pn% la
plata inte+ral% a pre,ului.
,. Convenia p'rilor. A%r,ile contractante pot conveni asupra
momentului cur+erii i a m%rimii dobnzii, &ns% cu respectarea
dispozi,iilor imperative prvind nivelul dobnzii le+ale pentru obli+a,iile
b%neti.
Dn cazul &n care nu s9a convenit alt8el, te<tul comentat stabilete
&n sarcina cump%r%torului obli+a,ia de a pl%ti dobnzi asupra pre,ului
din ziua pred%rii bunului, iar cnd scaden,a pl%,ii pre,ului este
ulterioar% pred%rii bunului, de la &mplinirea acestei scaden,e.
)e asemenea, potrivit art. 0@!! ;CC se mai datoreaz% dobnzi
cnd debitorul a 8ost pus &n &ntrziere 7e printr9o noti7care scris% prin
care creditorul &i solicit% e<ecutarea obli+a,iei, 7e printr9o cerere de
chemare &n 2udecat%.
Art. 1?,,. Suspendarea pl'4ii pre4ului
$1% Cump'r'torul care a<' de e1isten4a unei cauze de
evic4iune este *ndrept'4it s' suspende plata pre4ului pn' la
*ncetarea tul)ur'rii sau pn' cnd vnz'torul ofer' o garan4ie
corespunz'toare.
$,% Cump'r'torul nu poate suspenda plata pre4ului dac' a
cunoscut pericolul evic4iunii *n momentul *nc+eierii
contractului sau dac' *n contract s7a prev'zut c' plata se va
face c+iar *n caz de tul)urare. (art. 1%2$ 7i ur+. &CC'
Comentariu
1. Caz de suspendare. Vnz%torul are obli+a,ia s% +aranteze
cump%r%torul contra evic,iunii, &n condi,iile re+lementate prin art. 036@
i urm. ;CC.
Aentru situa,ia aF%rii unei cauze de evic,iune, cump%r%torul are
posibilitatea s% suspende plata pre,ului pn% la &ncetarea tulbur%rii sau
pn% cnd nz%torul o8er% o +aran,ie corespunz%toare.
Temerea de evic,iune trebuie sp 7e &ntemeiat% ast8el &nct s%
2usti7ce suspendarea pl%,ii pre,ului.
,. 31cepie. Arin e<cep,ie, o asemenea m%sur% nu poate 7 luat%
de c%tre cump%r%tor dac% a cunoscut pericolul evic,iunii &n momentul
&ncheierii contractului sau dac% nu s9a convenit alt8el printr9o clauz% de
diminuare a r%spunderii vnz%torului pentru evic,iune i e8ectuarea
pl%,ii &n caz de tulburare.
Cump%r%torul are posibilitatea suspend%rii pl%,ii pre,ului chiar d
ela data aF%rii cauzei de eviciune, &ns% consider%m c% &i revine
obli+a,ia s% in8ormeze vnz%torul asupra m%surii dispuse, &n timp util,
ast8el &nct s% nu &l pre2udicieze, acesta avnd posibilitatea de a o8eri o
+aran,ie corespunz%toare cump%r%torului.
=uspendarea pl%,ii pre,ului poate 7 opus% vnz%torului, &n caz de
liti+iu, prin invocarea e<cep,iei de nee<ecutare a obli+a,iei de +aran,ie
contra evic,iunii.
Art. 1?,2. Carantarea crean4ei pre4ului
-entru garantarea o)liga4iei de plat' a pre4ului( *n
cazurile prev'zute de lege vnz'torul )ene.ciaz' de un
privilegiu sau( dup' caz( de o ipotec' legal' asupra )unului
vndut. 3art. 1%2#, 1"# &CC4
Comentariu
Suspendarea pred'rii )unului. Aotrivit art. 036> ;CC, s9a
recunoscut vnz%torului un drept de suspendare a obli+a,iei de predare
a bunului, dac% obli+a,ia de plat% a pre,ului este a8ectat% d eun termen
i, dup% vnzare, cump%r%torul a devenit insolvabil% ori +aran,iile
acordate vnz%torului s9au diminuat, ct timp cump%r%torul nu acord%
+aran,ii &ndestul%toare c% va pl%ti pre,ul la termenul stabilit.
Te<tul art. 0:!> ;CC are caracter declarativ i privete
posibilitatea de +arantare a obli+a,iei de plat% a pre,ului cnd, prin
le+e, se con8er% vnz%torului +aran,ia unui privile+iu sau a unei ipoteci
le+ale asupra bunului vndut.
4rmeaz% ca aceste dispozi,ii s% 7e aplicabile numai dac% prin
le+e s9au constituit asemenea +aran,ii.
Art. 1?,;. Sanc4iunea nepl'4ii pre4ului
Cnd cump'r'torul nu a pl'tit( vnz'torul este *ndrept'4it
s' o)4in' .e e1ecutarea silit' a o)liga4iei de plat'( .e
rezolu4iunea vnz'rii( precum 5i( *n am)ele situa4ii( daune7
interese( dac' este cazul. (art. 1$1%, 1%2, &CC'
Comentariu
0egula general'. Te<tul art. 0:!> ;CC constituie o aplicare a
re+ulii din materia obli+a,iilor cuprins% &n art. 0@03 ;CC potrivit c%reia
dac% debitorul nu &i e<ecut% obli+a,ia i se aF% &n &ntrziere, creditorul
poate, la ale+ere i 8%r% a pierde dreptul la daune9interese:
a' s% cear% sau, dup% caz, s% treac% la e<ecutarea silit% a
obli+a,iei(
b' s% ob,in%, dac% obli+a,ia este contractual%, rezolu,iunea sau
rezilierea contractului ori, dup% caz, reducerea propriei obli+a,ii
cuvenite(
c' s% 8olosesc%, atunci cnd este cazul, orice alt mi2loc prev%zut
de le+e pentru realizarea dreptului s%u.
,. >piunea vnz'torului. Dn cazul contractului de vnzare,
cnd cump%t%roul nu a pl%tit, potrivit art. 0:!> ;CC, vnz%torul are a
ale+e s% ob,in% 7e e<ecutarea silit% a obli+a,iei de plat%, 7e
rezolu,iunea vnz%rii, &n ambee situa,ii cu daune9interese. )e
asemenea, vnz%torul poate s% invoce e<cep,ia de nee<ecutare din
partea cump%r%torului, dac% nu i9a acordat un termen i s% re8uze
predarea bunului vndut, potrivit art. 036E ;CC.
2. Aciunea /uridic'. E<ecutarea silit% a obli+a,iei de plat% se
8ace prin ac,iunea 2uridic% 8ormulat% de vnz%tor &mpotriva
cump%r%torului, &n termenul +eneral de prescrip,ie e<tinctiv%, i
ob,inerea ueni hot%rri 2udec%toreti de obli+are a cump%r%torului la
plata pre,ului, hot%rre pus% &n e<ecutare prin intermediul e<ecutorilor
2udec%toreti care vor proceda la proprirea veniturilor cump%r%torului
ori la e<ecu,ia mobiliar% sau imobiliar% a bunurilor din patrimoniul
acestuia.
Bc,iunea &n rezolu,iunea contractului de vnzare se poate
e<ercita dac% vnz%torului i9a &ndeplinit sau este +ata s%9i
&ndeplineasc% obli+a,iile, dac% cump%r%torul nu i9a &ndepinit &n mod
culpabi obli+a,iile asumate i dac% a 8ost pus &n &ntrziere de c%tre
vnz%tor.
;. 3fecte. Ca urmare a admiterii rezolu,iunii, p%r,ile sunt peste
&n situa,ia anterioar% &ncheierii contractului de vnzare, cu restituirea
presta,iilot e8ectuate.
Art. 1?,!. Des.in4area de drept a vnz'rii )unurilor
mo)ile
$1% =n cazul vnz'rii )unurilor mo)ile( cump'r'torul este
de drept *n *ntrziere cu privire la *ndeplinirea o)liga4iilor sale
dac'( la scaden4'( nici nu a pl'tit pre4ul 5i nici nu a preluat
)unul.
$,% =n cazul )unurilor mo)ile supuse deterior'rii rapide
sau deselor sc+im)'ri de valoare( cump'r'torul este de drept
*n *ntrziere *n privin4a prelu'rii lor( atunci cnd nu le7a preluat
*n termenul convenit( c+iar dac' pre4ul a fost pl'tit( sau atunci
cnd a solicitat predarea f'r' s' . pl'tit pre4ul.
Comentariu
1. 31cepii. )ispozi,iile art. 0:!@ ;CC stabilesc dou% e<cep,ii de
la condi,iile rezolu,iunii contractului de vnzare, prev%zute la articolul
anterior. )ispozi,iile sunt supletive, p%r,ile contractante avnd
posibilitatea de a conveni alt8el.
* e<cep,ie privete vnzarea de bunuri mobile, caz &n care
cump%r%torul este de drept &n &ntrziere cu privire la &ndeplinirea
obli+a,iilor sale dac%, la scaden,%, nu a p%tit pre,ul i nu a preluat
bunul. Dn consecin,%, vnz%torul nu mai are obli+a,ia s%9l pun% &n
&ntrziere.
* alt% e<cep,ie privete vnzarea de bunuri imobile supuse
deterior%rii repide sau deselor schimb%ri de valoare, caz &n care
cump%r%torul este de drept &n &ntriere &n privin,a prelu%rii lor, atunci
cnd nu le9a preluat &n termenul convenit, chiar dac% pre,ul a 8ost
pl%tit, sau atunci cnd a solicitat predarea, 8%r% a 7 pl%tit pre,ul. Bsupra
determin%rii bunurilor mobile supuse deterior%rii rapide sau deselor
schimb%ri de valoare, p%r,ile contractante pot conveni, iar &n lips%,
instan,a va avea &n vedere uzan,ele din domeniu, dar i probele
administrative.
Art. 1?,. 31ecutarea silit' direct'
$1% Cnd cump'r'torul unui )un mo)il nu75i *ndepline5te
o)liga4ia de preluare sau de plat'( vnz'torul are facultatea de
a depune lucrul vndut *ntr7un depozit( la dispozi4ia 5i pe
c+eltuiala cump'r'torului( sau de a7l vinde.
$,% &nzarea se va face prin licita4ie pu)lic' sau c+iar pe
pre4ul curent dac' lucrul are un pre4 la )urs' sau *n trg ori
sta)ilit de lege( de c'tre o persoan' autorizat' de lege pentru
asemenea acte 5i cu dreptul pentru vnz'tor la plata diferen4ei
dintre pre4ul convenit la prima vnzare 5i cel efectiv o)4inut(
precum 5i la daune7interese.
$2% Dac' vnzarea are ca o)iect )unuri fungi)ile supuse
unui pre4 curent *n sensul alin.$,%( iar nee1ecutarea
contractului provine din partea vnz'torului( cump'r'torul are
dreptul de a cump'ra )unuri de acela5i gen pe c+eltuiala
vnz'torului( prin intermediul unei persoane autorizate.
$;% Cump'r'torul are dreptul de a pretinde diferen4a
dintre suma ce reprezint' c+eltuielile ac+izi4ion'rii )unurilor 5i
pre4ul convenit cu vnz'torul( precum 5i la daune7interese(
dac' este cazul.
$!% -artea care va e1ercita dreptul prev'zut de prezentul
articol are o)liga4ia de a *ncuno5tiin4a de *ndat' cealalt' parte
despre aceasta.
Comentariu
1. 31ecutarea direct' din partea vnz'torului. )ispozi,iile
art. 0:!3 ;CC re+lementeaz% e<ecutarea silit% direct%, cnd
cump%r%torul unui bun mobil nu &i &ndeplinete obli+a,ia de preluare a
bunului sau de plat% a pre,ului, caz &n care vnz%torului &i sunt
necunoscute dou% modalit%,i de a9l constrn+e pe cump%r%tor:
a' de a depune lucrul vndut &ntr9un depozit, la dispozi,ia i pe
cheltuiala cump%r%torului, ori
b' de a vinde lucrul vndut.
Vnz%torul poate depune lucrul vndut &ntr9un depozit att timp
ct nu a 8ost preluat de c%tre cump%r%tor, &n condi,iile convenite prin
contract, iar &n lips% de stipula,ie, potrivit le+ii. Contractul de depozit
va cuprinde clauza punerii bunului la dispozi,ia cump%r%torului, dup%
&ndplinirea obli+a,iei de plat% a pre,ului i a dobnzii, precum i de
plat% a cheltuielilor ocazionate de depozitarea bunului.
Cea de9a doua modalitate const% &n vnzarea bunului, realizat%
prin licita,ie public% ori direct, la pre,ul curent, pentru bunul cu pre,
determinat la burs%, &n tr+ sau stabilit de le+e, ori de c%tre o persoan%
autorizat% de le+e pentru asemenea acte. Vnzarea bunului prin
licita,ie public% se 8ace &n codi,iile Codului de procedur% civil%, iar
vnzarea direct% se 8ace de c%tre vnz%tor. Indi8erent de modalitatea
aleas%, se recunoaste dreptul pentru vnz%tor la plata di8eren,ei dintre
pre,ul convenit la prima vnzare i cel e8ectiv ob,inut, precum i la
daune9interese.
,. 31ecutarea direct' din partea cump'r'torului.
)ispozi,iile alin. $E' privesc ipoteza nee<ecut%rii obli+a,iei de predare
din partea vz%torului, avnd ca obiect bunuri 8un+ibile supuse unui
pre, curent &n sensul alin. $!', caz &n care cump%r%torul are dreptul de a
cump%ra bunuri de acelai +en pe cheltuiala vnz%torului, &ns% prin
intermediul unei persoane autorizate a 8ace asemenea vnz%ri, pentru
a elimina posibilitatea 8raud%. Aentru acest caz, cump%r%torul are
dreptul la di8eren,a dintre suma ce reprezint% cheltuielile achizi,ion%rii
bunurilor de c%tre persoana autorizat% i pre,ul convenit cu vnz%torul,
precum i la daune9interese.
Aartea care va e<ercita modalit%,ile de e<ecutare silit% direct%
are obli+a,ia de a &ncunotin,a de &ndat% cealalt% parte despre aceasta.
)in interpretarea literar% a dispozi,iilor alin. $@', reiese c% obli+a,ia de
in8ormare a celeilalte p%r,i se &ndeplinete dup% realizarea e<ecut%rii
silite directe. )ac% e<ecutarea silit% direct% constituie o m%sur%
e<ercitat% abuziv, partea lezat% are calea uneia c,iuni &n 2usti,ie pentru
daune.
Art. 1?,?. 0estituirea )unului mo)il
$1% Atunci cnd vnzarea s7a f'cut f'r' termen de plat'(
iar cump'r'torul nu a pl'tit pre4ul( vnz'torul poate ca( *n cel
mult 1! zile de la data pred'rii( s' declare rezolu4iunea f'r'
punere *n *ntrziere 5i s' cear' restituirea )unului mo)il
vndut( ct timp )unul este *nc' *n posesia cump'r'torului 5i
nu a suferit transform'ri.
$,% =n cazul prev'zut la alin.$1%( dac' ac4iunea *n
restituire nu a fost introdus' *n condi4iile sta)ilite de acesta(
vnz'torul nu mai poate opune celorlal4i creditori ai
cump'r'torului efectele rezolu4iunii ulterioare a contractului
pentru neplata pre4ului. Dispozi4iile art.1.; 5i 1.;?( dup'
caz( r'mn aplica)ile. (art. 1%#%-1%# &CC'
Comentariu
0ezoluiunea mo)iliar'. )ispozi,iile analizate re+lementeaz%
rezolu,iunea mobiliar% pentru cazul vnz%rii 8%r% termen de plat% a
pre,ului, cnd vnz%torul a predat bunul, iar cump%r%torul nu a pl%tit
pre,ul, caz &n care vnz%torului I se recunoate dreptul ca, &n cel mult
0@ zile de la data pred%rii, s% declare rezolu,iunea 8%r% punere &n
&ntrziere i s% cear% restituirea bunului mobil vndut, dac% bunul este
&nc% &n posesia cump%r%torului i nua su8erit trans8orm%ri.
Aentru acest tip de rezolu,iune sunt necesare cumulativ
urm%toarele condi,ii:
a' e<isten,a unui contract de vnzare care s% prevad% un termen
de plat% a pre,ului, &n caz contrar cump%r%torul avnd bene7ciul
termenului(
b' vnz%torul a &ndeplinit obli+a,ia de predare a bunului mobil(
c' cump%r%torul nu a pl%tit pre,ul(
d' bunul este &nc% &n posesia cump%r%torului i nu a su8erit
trams8orm%ri(
e' declararea rezolu,iunii s% se 8ac% &n cel mult 0@ zile de la data
pred%rii.
)ac% sunt &ndeplinite aceste condi,ii, rezolu,iunea se 8ace 8%r%
punere &n &ntriere a cump%r%torului, p%r,ile 7ind puse &n situa,ia
anterioar% &ncheierii contractului de vnzare, bunul revenind &n
proprietatea vnz%torului.
Cnd ac,iunea &n restituire nu a 8ost introdus% &n condi,iile
stabilite la alin. $0', vnz%torul nu mai poate opune celorlal,i creditori
ai cump%r%torului e8ectele rezolu,iunii ulterioare a contractului pentru
neplata pre,ului, bunul 7ind considerat &n patrimoniul cump%r%torului.
)ispozi,iile art. 03>3 i 03>: ;CC, dup% caz, r%mn aplicabile.
Art. 1?,A. Caz special de rezolu4iune
Atunci cnd vnzarea are ca o)iect un )un imo)il 5i s7a
stipulat c' *n cazul *n care nu se pl'te5te pre4ul la termenul
convenit cump'r'torul este de drept *n *ntrziere( acesta din
urm' poate s' pl'teasc' 5i dup' e1pirarea termenului ct timp
nu a primit declara4ia de rezolu4iune din partea vnz'torului.
Comentariu
1. Situaii. )ispozi,iile art. 0:!# ;CC prev%d aplicarea
rezolu,iunii &n condi,ii speciale pentr vnzarea care are ca obiect un
bun imobil i p%r,ile contractante au stabilit c% &n cazul &n care nu se
pl%tete pre,ul la termenul convenit, cump%r%torul este de drept &n
&ntrziere.
Aentru acest caz, cump%r%torul are un bene7ciu le+al de apl%ti i
dup% e<pirarea termenului de plat% stabilit, pn% la primirea unei
declari,ii de rezolu,iune din partea vnz%torului.
1ezult% pentru cazul analizat c% rezolu,iunea nu poate 7
solicitat% de c%tre vnz%tor dect dup% ce a transmis o noti7care
cump%r%torului, primit% de acesta.
Termenul cuprins &ntre data pl%,ii pre,ului convenit% &n contract i
data primirii noti7c%rii de rezolu,iune de c%tre cump%r%tor este un
termen de dec%dere.
)ispozi,iile art. 0:!# ;CC sunt supletive, p%r,ile contractante
avnd posibilitatea s% stipuleze aslt8el.
Art. 1?,B. 3fectele rezolu4iunii fa4' de ter4i
0ezolu4iunea vnz'rii unui imo)il are efecte fa4' de ter4i
*n condi4iile sta)ilite la art.B"B 5i B1". (art. 2-2-21- &CC'
Comentariu
Te<tul precizeaz% c% e8ectele rezolu,iunii vnz%rii unui imobil 8a,%
de ter,i sunt cele re+lementate de art. 6"6 i 60" ;CC $a se vedea
comentariul acestor articole'.
?. Dreptul de preemp4iune
Art. 1?2". #o4iune 5i domeniu
$1% =n condi4iile sta)ilite prin lege sau contract( titularul
dreptului de preemp4iune( numit preemptor( poate s' cumpere
cu prioritate un )un.
$,% Dispozi4iile prezentului cod privitoare la dreptul de
preemp4iune sunt aplica)ile numai dac' prin lege sau contract
nu se sta)ile5te altfel.
$2% Titularul dreptului de preemp4iune care a respins o
ofert' de vnzare nu75i mai poate e1ercita acest drept cu
privire la contractul ce i7a fost propus. >ferta se consider'
respins' dac' nu a fost acceptat' *n termen de cel mult 1" zile(
*n cazul vnz'rii de )unuri mo)ile( sau de cel mult 2" de zile( *n
cazul vnz'rii de )unuri imo)ile. =n am)ele cazuri( termenul
curge de la comunicarea ofertei de c'tre preemptor. (art. 1,"-
1,,, 1#% &CC'
Comentariu
1. Dreptul de preempiune. * alt% noutate a Codului o
constituie re+lementarea unui cadru +eneral de aplicabilitate a
dreptului de preemp,iune.
)reptul de preemp,iune poate 7 de7nit ca un bene7ciu, le+al sau
conven,ional, acordat unei persoane, denumite preemptor, de a
cump%ra un bun cu prioritate 8a,% de alte persoane, la acelai pre,.
Condul civil re+lementeaz% domeniul de aplicare a dreptului de
preemp,iune, precum i modalitatea de e<ercitare a acestuia, cu
aplicabilitate att &n cazul preemp,iunii de ori+ine le+al%, ct i a celei
de ori+ine conven,ional%. )e aceea, dispozi,iile art. 0:E" alin. $!' prin
care se arat% c% re+lementarea din Codul civil privitoare la dreptul de
preemp,iune se aplic% numai dac% prin le+e sau prin contract nu se
stabilete alt8el, trebuie interpretate &n sensul c% p%r,ile pot dero+a de
la normele stabilite prin prezentul cod numai atunci cnd este vorba de
un drept de preemp,iune conve,ional%. Condi,iile de e<ercitare sau aria
de aplicabilitate a unui eventual drept de preemp,iune le+al% $spre
e<emplu, cel re+lementat de art. 0:>3 ;CC' nu pot 8ace obiectul unei
stipul%ri de c%tre p%r,i, 7ind norme imperative, de oridine public%. Dn
ceae ce privete un eventual drept de preemp,iune conven,ional,
dispozi,iile Codului constituie norme supletive, de la care p%r,ile pot
dero+a, stabilind alte condi,ii de e<ercitare.
Blineatul $E' re+lementeaz% acceptarea sau re8uzul o8ertei de a
contracta, e<ercitate privitor la dreptul de preemp,iune, anterior
&ncheierii vnz%rii, &n timp ce dispozi,iile art. 0:E!90:EE re+lementeaz%
ipoteza e<ercit%rii dreptului de preemp,iune dup% &ncheierea vnz%rii.
)ispozi,iile art. 0:E! privind con,inutul noti7c%rii, consemnarea
pre,ului se aplic% &ns% i &n cazul e<ercit%rii preemp,iunii anterior
vnz%rii, dei nu e<ist% o dispozi,ie e<pres% &n acest sens.
Dntr9adev%r, preemp,iunea poate 7 e<ercitat% 7e anterior, 7e
ulterior &ncheierii vnz%rii, iar Codul nu putea stabili o ordine de
prioritate &ntre cee dou% modalit%,i, vnz%torul putnd &ndeplini
8ormalit%,ile pentru e<ercitarea preemp,iunii 7e anterior vnz%rii, 7e
comunicnd vnzarea sub condi,ie suspensiv% preemptorului pentru ca
acesta s%9i e<ercite dreptul.
Dndeplinirea de c%tre vnz%tor a 8ormalit%,ilor pentru e<ercitarea
preemp,iunii anterior vnz%rii, deci comunicarea c%tre preemptor a
inten,iei sale de a vinde, las% nerezolvat% &ns% o problem%, e<istent% i
&n prezent: odat% ce preemptorul nu i9a mani8estat inten,ia de a
cump%ra, &n ce termen este obli+at s% &ncheie vnz%torul contractul de
vnzareJ Dl poate &ncheia valabil, spre e<emplu, i peste un an sau doi,
considerndu9se c% &l &ncheie &n temeiul aceleiai inten,ii mani8estat%
anterior, c%reia preemptorul nu i9a r%spuns sau trebuie vnz%torul s%
noti7ce din noi preemptorului inten,ia de a vindeJ Bpreciem c% scopul
urm%rit de le+uitor este un termen rezonabil, care s% nu a8ecteze
interesele le+itime, dincolo de care se mani8est% abuzul de drept.
)ac% titularul dreptului de preemp,iune a respins o o8ert% de
vnzare, con8orm alin. $E', nu &i mai poate e<ercita acest drept cu
privire la contractul ce i9a 8ost propus. Codul stabilete c% o8erta se
consider% respins% dac% nu a 8ost acceptat% &n termen de cel mult 0"
zile, &n cazul vnz%rii de bunuri mobil, sau de cel mult E" de zile, &n
cazul vnz%rii de bunuri imobile, pentru ambele cazuri, termenul cur+e
de la comunicarea o8ertei c%tre preemptor.
)ispozi,iile codului privitoare la dreptul de preemp,iune au
caracter supletiv i sunt aplicabile numai dac% prin le+e sau contract
nu se stabilete alt8el.
Art. 1?21. &nzarea c'tre un ter4 a )unurilor supuse
preemp4iunii
&nzarea )unului cu privire la care e1ist' un drept de
preemp4iune legal sau conven4ional se poate face c'tre un ter4
numai su) condi4ia suspensiv' a nee1ercit'rii dreptului de
preemp4iune de c'tre preemptor.
Comentariu
#outatea reglement'rii. Codul civil introduce i &n aceast%
materie o concep,ie nou%, trannd controversa ce e<ist% mai ales &n
doctrina 8rancez%, cu privire la caracterele 2uridice ale dreptului d
epreemp,iune, ast8el, &n timp ce unii autori %l priveau ca o condi,ie de
validitate a vnz%rii, care trebuie respectat% la momentul &ncheierii
contractului, &nc%lcarea acesteia 7ind sanc,ionat% cu nulitatea absolut%
$cel pu,in &n cazul dreptului de preemp,iune le+al, pentru
nerespectarea unor norme de interes +eneral' Q solu,ie admis% pn% &n
prezent i &n dreptul romnesc, al,i autori eri2au acest drept &ntr9o
modalitate a obli+a,iei, respectiv &ntr9o condi,ie suspesiv%, validnd
vnzarea 8%cut% sub condi,ia suspensiv% a nee<ecut%rii preemp,iunii.
Bceasta din urm% este i solu,ia, novatoare pentru dreptul romnesc,
pe care o adopt% noul Cod civil.
)in interpretarea te<tului rezult% 8aptul c%,, &n mod obli+atoriu, o
ast8el de vnzare nu paote 7 8%cut% dect sub condi,ie suspensiv%, o
vnzare pur% i simpl%, nea8ectat% de aceast% modalitate, ne7ind
valabil%. Bst8el, atunci cnd e<ist% un drept de preemp,iune, &ns%i
stipularea condi,iei suspensive, ca modalitate, reprezint% o condi,ie de
validitate a contractului de vnzare.
Ia,% de caracterul imperativ al normei i avnd &n vedere
interesul personal a8ectat, sanc,iuneaaplicabil% este nulitatea relativ%.
Art. 1?2,. Condi4iile e1ercit'rii dreptului de
preemp4iune
$1% &nz'torul este o)ligat s' noti.ce de *ndat'
preemptorului cuprinsul contractului *nc+eiat cu un ter4.
#oti.carea poate . f'cut' 5i de acesta din urm'.
$,% Aceast' noti.care va cuprinde numele 5i prenumele
vnz'torului( descrierea )unului( sarcinile care *l greveaz'(
termenii 5i condi4iile vnz'rii( precum 5i locul unde este situat
)unul.
$2% -reemptorul *5i poate e1ercita dreptul prin
comunicarea c'tre vnz'tor a acordului s'u de a *nc+eia
contractul de vnzare( *nso4it' de consemnarea pre4ului la
dispozi4ia vnz'torului.
$;% Dreptul de preemp4iune se e1ercit'( *n cazul vnz'rii
de )unuri mo)ile( *n termen de cel mult 1" zile( iar *n cazul
vnz'rii de )unuri imo)ile( *n termen de cel mult 2" de zile. =n
am)ele cazuri( termenul curge de la comunicarea c'tre
preemptor a noti.c'rii prev'zute la alin.$1%.
Comentariu
1. #oti.carea preemptorului. Blineatul $0' dispune c%, dup%
&ncheierea contractului de vnzare sub condi,ie suspensiv% a
nee<ecut%rii dreptului de preemp,iune de c%tre preemptor, vnz%torul
este obli+at s%9I noti7ce preemptorului cuprinsul contractului &ncheiat
cu ter,ul. i cump%r%torul ter, are poribilitatea de a 8ace noti7carea
contractului, pentru acesta &ns%, constituind un drept, i nu o obli+a,ie.
Termenul ?de &ndat%? presupunere un interval scurt de timp de la
&ncheierea contractului de vnzare i pn% la noti7care, &ns% instan,a &l
va aprecia &n 8unc,ie de &mpre2ur%ri.
,. 31ercitarea dreptului. Areemptorul care dorete s%
cumpere bunul o va 8ace la pre,ul i &n condi,iile stabilite &n cuprinsul
contractului de2a &ncheiat de vnz%tor. E<ercitarea dreptului se 8ace
prin comunicarea de c%tre preeptor vnz%torului a acorsului s%u privind
cump%rarea bunului, &nso,it obli+atoriu de conservarea pre,ului la
dispozi,ia vnz%torului. Cipsa consemn%rii pre,ului 8ace ca e<ercitarea
dreptului de preemp,iune s% 7e lispsit% de orice e8ecte.
Termenul stabilit de noul Cod, de 0" zile pentru contractul de
vnzare de bunuri mobile, respectiv de E" pentru bunuri imobile,
trebuie &n,elese c% vor cur+e de la primirea comunic%rii de c%tre
preemptor, i nu se la data e8ectu%rii comunic%rii $anterioar% primirii'
de c%tre vz%tor.
Art. 1?22. 3fectele e1ercit'rii preemp4iunii
$1% -rin e1ercitarea preemp4iunii( contractul de vnzare
se consider' *nc+eiat *ntre preemptor 5i vnz'tor *n condi4iile
cuprinse *n contractul *nc+eiat cu ter4ul( iar acest din urm'
contract se des.in4eaz' retroactiv. Cu toate acestea(
vnz'torul r'spunde fa4' de ter4ul de )un'7credin4' pentru
evic4iunea ce rezult' din e1ercitarea preemp4iunii.
$,% Clauzele contractului *nc+eiat cu ter4ul avnd drept
scop s' *mpiedice e1ercitarea dreptului de preemp4iune nu
produc efecte fa4' de preemptor.
Comentariu
3fecte. E<ercitarea dreptului de preemp,iue nu are ca e8ect
substituirea preemptorului &n locul persoanei cump%r%torului din
contractul &ncheiat de vnz%tor. Arin e<ercitarea preemp,iunii,
contractul de v&nzare &ncheiat sub sondi,ie suspensiv% de vnz%tor i
ter, se des7in,eaz% cu e8ect retroactiv prin e8ectul &ndeplinirii condi,iei,
iar &tre vnz%tor i cump%r%tor se &ncheie un contract distinct de
vnzare, dar ele c%rui condi,ii sunt cele din contractul de vnzare
des7in,at.
)ac% vnz%torul i cump%r%torul au convenit asupra unor clauze
prin care s% &mpiedice e<ercitarea dreptului de preemp,iune, acestea
nu sunt opozabile preemptorului i nu produc e8ecte 8a,% de acesta.
Ia,% de ter,ul de bun%9credin,%, urmare a des7in,%rii contractului,
vnz%torul r%spunde de evic,iunea ce rezult% din e<ercitarea
preemp,iunii.
Art. 1?2;. Concursul dintre preemptori
$1% =n cazul *n care mai mul4i titulari 5i7au e1ercitat
preemp4iunea asupra aceluia5i )un( contractul de vnzare se
consider' *nc+eiat6
a% cu titularul dreptului legal de preemp4iune( atunci cnd
se a<' *n concurs cu titulari ai unor drepturi conven4ionale de
preemp4iune8
)% cu titularul dreptului legal de preemp4iune ales de
vnz'tor( cnd se a<' *n concurs cu al4i titulari ai unor drepturi
legale de preemp4iune8
c% dac' )unul este imo)il( cu titularul dreptului
conven4ional de preemp4iune care a fost mai *nti *nscris *n
cartea funciar'( atunci cnd acesta se a<' *n concurs cu al4i
titulari ai unor drepturi conven4ionale de preemp4iune8
d% dac' )unul este mo)il( cu titularul dreptului
conven4ional de preemp4iune avnd data cert' cea mai vec+e(
atunci cnd acesta se a<' *n concurs cu al4i titulari ai unor
drepturi conven4ionale de preemp4iune.
$,% >rice clauz' care contravine prevederilor alin.$1% este
considerat' nescris'. 3art. 1,, alin. (1' &CC4
Comentariu
>rdinea de preferin'. Brticolul 0:E> ;CC stabilete ordinea
de pre8erin,% atunci cnd &n concurs sunt mai mul,i titulari ai dreptului
de preemp,iune care i9au e<ercitat acest drept, criteriul constitindu9l
izvorul dreptului de preemp,iune $le+at sau conven,ional' i natura
bunului $mobil sau imobil'.
Dn concursul dintre un preemptor le+al i unul conven,ional, este
acordat% prioritate preemptorului le+al. )ac% mai mul,i titulari ai unui
drept le+al de preemp,iune i9au e<ercitat dreptul, vnz%torul are
dreptul de a ale+e unul dintre acetia. =olu,ia ale+erii de c%tre
vnz%tor a unuia dintre preemptorii le+ali poate p%rea cel pu,in
surprinz%tor, c%ci, de re+ul%, persoana cocontractantului nu
intereseaz% vnz%torul, iar &n cazul unei ast8el de vnz%ri, cu att mai
pu,in. o alt% solu,ie ar 7 8ost ca vnzarea s% se considere &ncheiat% cu
primul dintre premptorii le+ali care i9a e<ercitat dreptul i numai,
eventual, dac% i l9au e<ercitat &n acelai timp, vnz%torul s% alea+% pe
unul dintre acetia.
Dn concursul dintre preemptorii conven,ionali, atunci cnd bunul
este imobil, are prioritate titularul dreptului de preemp,iune care i9a
nscris primul dreptul &n cartea 8unciar%. Aroblema consursului &ntre
titularul unui drept de preemp,iune conven,ional &nscris &n cartea
8unciar% i unul nenscris &n cartea 8unciar% nu se pune, cci cel din
urm%, prin ipotez%, ne7ind &nscris, nu a devenit opozabil ter,ilor. Cu
toate acestea, din interpretarea art. 0:EE alin. $0' teza 7nal%, pare a
rezulta contrariul, &n sensul c% i titularul unui drept de preemp,iune
ne&nscris &i poate e<ercita acest drept, c%ci te<tul dispune c%
vnz%torul r%spunde 8a,% de cump%r%torul de bun%9credin,% pentru
evic,iunea ce rezult% din e<ercitarea preemp,iunii, ceea ce pare c% are
&n vedere tocmai ipoteza e<ercit%rii dreptului conven,ional de
preemp,iune de c%tre un titular care nu9i &nscrisese dreptul &n cartea
8unciar%, cump%r%torul ast8el de bun%9credin,% $un cump%r%tor care a
&ncheiat contractul de vnzare sub condi,ia suspensiv% a nee<ercit%rii
preemp,iunii nu poate 7 evins prin e<ercitarea dreptului de c%tre
preemptor'.
Codul intrezice orice clauz% care contravine prevederilor alin. $0',
7ind nul% de drept i considerat% nescris%.
Art. 1?2!. -luralitate de )unuri vndute
$1% Atunci cnd preemp4iunea se e1ercit' *n privin4a unui
)un cump'rat de ter4 *mpreun' cu alte )unuri pentru un singur
pre4( vnz'torul poate pretinde de la preemptor numai o parte
propor4ional' din acest pre4.
$,% =n cazul *n care s7au vndut 5i alte )unuri dect acela
supus preemp4iunii( dar care nu puteau . desp'r4ite de acesta
f'r' s'7l . p'gu)it pe vnz'tor( e1ercitarea dreptului de
preemp4iune nu se poate face dect dac' preemptorul
consemneaz' pre4ul sta)ilit pentru toate )unurile vndute.
Comentariu
Sutuaii. Te<tul privete situa,ia vnz%rii mai multor bunuri de
+en sau certe pe un sin+ur pre,, cnd preemptorul &i e<ercit% dreptul
de preemp,iune &n privin,a unuia dintre bunuri. Aentru aceast% ipotez%,
potrivit noului Cod civil, vnz%torul poate pretinde de la preemptor
numai o parte propor,ional% din acest pre,.
Dn alin. $!' se aF% cazul vnz%rii i altor bunuri dect acela supus
preemp,iunii, dar care nu puteau 7 desp%r,ite de acesta 8%r% s% &l 7
p%+ubit pe vnz%tor, caz &n care e<ercitarea dreptului de preemp,iune
nu se poate 8ace dect dac% preemptorul consemneaz% pre,ul stabilit
pentru toate bunurile vndute.
Art. 1?2. Scaden4a o)liga4iei de plat' a pre4ului
Atunci cnd *n contractul *nc+eiat cu ter4ul s7au acordat
termene de plat' a pre4ului( preemptorul nu se poate prevala
de aceste termene.
Comentariu
1. Situaia comparat'. Ca prima vedere s9ar putea p%rea c%
situa,ia preemptorului raportat la situa,ia cump%r%torului sub condi,ie
suspensiv% este dezavanta2oas% sub raportul obli+a,iei de plat% a
pre,ului. )e 8apt, o condi,ie a e<ercit%rii preemp,iunii o constituie
consemnarea pre,ului &n momentul comunic%rii de c%tre preemptor
vnz%torului a deciziei de a cump%ra bunul. Bceasta constituie &ns% o
e<presie a 8aptului c% preemptorul care se declar% +ata s% cumpere un
bun trebuie s% &ndeplineasc% obli+a,ia de plat% a pre,ului la momentul
&ncheierii vnz%rii. Gai mult, bene7ciul dreptului de preemp,iune de
care acesta dispune, &ntr9un mod echitabil, aceast% solu,ie $e<istent% i
&n prezent &n materia dreptului de preemp,iune'.
B r%mas, i de aceast% dat%, nerezolvat% o problem% e<istent% &n
prezent: ast8el, &n cazul &ndeplinirii 8ormalit%,ilor pentru e<ercitarea
preemp,iunii anterior vnz%rii, dac% preemptorul nu9i e<ercit% dreptul
de preemp,iune $din cauza lipsei de 7nan,are sau a imposibilit%,ii de a
consemna &ntre+ul pre, la momentul comunic%rii deciziei de a
cump%ra', poate vnz%torul, devenit liber s% vnd% oricui bunul, s%
acorde termene de plat% a pre,ului ter,uluiJ Dn opinia noastr%, ar 7 un
abuz de drept.
Art. 1?2?. #otarea dreptului de preemp4iune asupra
unui imo)il
$1% Dreptul conven4ional de preemp4iune *n leg'tur' cu
un imo)il se noteaz' *n cartea funciar'.
$,% Dac' o asemenea notare a fost f'cut'( acordul
preemptorului nu este necesar pentru ca acela care a
cump'rat su) condi4ie suspensiv' s'75i poat' *nscrie dreptul *n
cartea funciar'( *n temeiul contractului de vnzare *nc+eiat cu
proprietarul. =nscrierea se face su) condi4ia suspensiv' ca( *n
termen de 2" de zile de la comunicarea *nc+eierii prin care s7a
dispus *nscrierea( preemptorul s' nu noti.ce )iroului de carte
funciar' dovada consemn'rii pre4ului la dispozi4ia
vnz'torului.
$2% #oti.carea f'cut' *n termen )iroului de carte funciar'
*nlocuie5te comunicarea prev'zut' la art.1.?2, alin.$2% 5i are
acelea5i efecte. =n temeiul acestei noti.c'ri( preemptorul
poate cere radierea din cartea funciar' a dreptului ter4ului 5i
*nscrierea dreptului s'u.
$;% Dac' preemptorul nu a f'cut noti.carea *n termen(
dreptul de preemp4iune se stinge 5i se radiaz' din o.ciu din
cartea funciar'. 3art. !2! alin. (1' pct. 1, art. !22 alin. (1', art. 1,1,
art. 1," alin. (,'-(#' &CC4
Comentariu
1. Interpretarea. )in interpretarea per a contrario a alin. $0',
rezult% c%, &n ceea ce privete drepturile le+ale de preemp,iune, nu
este nevoie ca acestea s% 7e notate &n cartea 8unciar%, 7ind ast8el
opoabile ter,ilor prin simpla le+i8erare a acestora.
Cu privire la utilitatea tezei I a alin. $!' avem unele rezerve.
Bst8el, sinta+ma ?dac% o ast8el de notare a 8ost 8%cut%, atunci acordul
preemptorului nu este necesar pentru &nscrierea dreptului
cump%r%torului? pare a 7 inutil%, c%ci, &n orice caz, acordul
preemptorului al c%rui drept a 8ost notat &n cartea 8unciar% nu este
necesar pentru intabularea dreptului de proprietate sub condi,ie
suspensiv%. Gai mult, 8ormula oarecum impreciz% &ntrebuin,at% de
le+uitor induce ideeea unei distinc,ii 8alse &ntre e8ectele dreptului de
preemp,iune care a 8ost notat &n cartea 8unciar% i cele ale dreptului de
preemp,iune care nu a 8ost notat &n cartea 8unciar%, c%ci stipulnd c%
?dac% o ast8el de notare a 8ost 8%cut%, atunci acordul preemptorului nu
este necesar pentru &nscrierea dreptului cump%r%torului?, se poate
tra+e concluzia c%, &n ipoteza contrar%, cnd titularul dreptului
conven,ional de preemp,iune nu i9ar 7 &nscris dreptul &n cartea
8unciar%, acordul s%u ar 7 necesar pentru &nscrierea dreptului
cump%r%torului. *r, aceast% situa,ie este cu totul ne7reasc%, din
moment ce cump%r%torul 7ind de bun% credin,% nu a putut cunoate
e<isten,a dreptului de preemp,iune. Dn mod lo+ic, ar trebui s% decidem
c% dac% un drept nu a 8ost &nscris &n cartea 8unciar%, acesta nu este
opozabil ter,ilor.
)istinct de situa,ia prev%zut% de alin. $!', ne mai putem ima+ina
trei ipoteze:
a' una &n care vnz%torul &ncheie o vnzare pur% i simpl%,
nea8ectat% de condi,ia suspensiv%, dreptul de preemp,iune ne7ind
&nscris &n cartea 8unciar% spre a 7 opozabil cump%r%torului, o ast8el de
vnzare putnd 7 intabulat% &n mod le+al &n cartea 8unciar%(
b' una &n care vnz%torul &ncheie o vnzare pur% i simpl%,
nea8ectat% de condi,ia suspensiv%, dei dreptul de preemp,iune era
&nscris &n cartea 8unciar%, contract ce nu se poate intabula $nici m%car
cu acordul preemptorului', c%ci &n aceast% ipotez%, art. 0:E0 ;CC
$?numai sub condi,ia suspensiv%?' prevede stipularea condi,iei
suspensive ca un element de validitate a vnz%rii, &n lipsa c%ruia
aceasta nu poate produce e8ecte(
c' una &n care vnz%torul &ncheie o vnzare sub condi,ie
suspensiv%, dei dreptul de preemp,iune nu era &nscris &n cartea
8unciar%, &nscrierea urmnd a se 8ace potrivit dispozi,iilor alin. $!'.
Dnscrierea &n cartea 8unciar% a unui drept sub condi,ie suspensiv%
se 8ace provizoriu i are ca e8ect dobndirea acelui drept sub condi,ia
i &n m%sura 2usti7c%rii ei Nart. #6# alin. $0' pct. 0 i art. #66 alin. $0'O.
)istinct de cadrul +eneral ce re+lementeaz% modalit%,ile de
&nscriere &n cartea 8unciar% a unui drept sub condi,ie, teza a II9a a alin.
$!' prevede &ns% c% o ast8el de &nscriere se 8ace sub o alt% condi,ie
suspensiv%, i anume c% ?&n termen de E" de zile de la comunicarea
&ncheierii prin care s9a dispus &nscrerea, preemptorul s% nu noti7ce
biroului d ecarte 8unciar% dovada consemn%rii pre,ului la dispozi,ia
vnz%torului?. Bceasta presupune urm%toarele:
9 biroul de cadastru i publicitate imobiliar% are obli+a,ia de a
comunica preemptorului &nscrierea dreptului sub condi,ie suspensiv% al
cump%r%torului(
9 din interpretarea alin. $E', credem c% aceast% comunicare a
&ncheierii &nlocuiete chiar comunicarea cuprinsului contractului de
vnzare pe care vnz%torul era obli+at s%9l noti7ce preemptorului, de
&ndat%. Tra+em aceast% concluzie c%ci, aa cum dispune alin. $E', dac%
dup% primirea comunic%rii &nscrierii preemptorului noti7c% biroului de
carte 8unciar% inten,ia sa de a cump%ra, iar aceast% noti7care $8%cut%
biroului de carte 8unciar%, i nu vnz%torului' produce aceleai e8ecte
ca i cum ar 7 8ost 8%cut% vnz%torului, atunci o ast8el de noti7care nu
putea 7 8%cut% dect &n temeiul unei comunic%ri valabile $aceasta, &n
ipoteza dat%, ne7ind 8%cut% de vnz%tor, ci de biroul de carte 8unciar%,
dar producnd aceleai e8ecte'.
Dn orice caz, obiectul celor dou% comunic%ri di8er% sensibil: ast8el,
&n timp ce vnz%torul era obli+at s% comunice preemptorului cuprinsul
contractului &ncheiat cu ter,ul, con,inutu &nscrierii pe care biroul de
carte 8unciar% o va comunica preemptorului nu cuprinde, &n mod
obinuit, ast8el de elemente $nici m%car pre,ul, ceea ce pune problema
imposibilit%,ii lu%rii deciziei de a e<ercita dreptul de preemp,iune, &n
lipsa unui element esen,ial: cunoaterea pre,ului'.
Arevederea potrivit c%reia ?noti7carea 8%cut% &n termen biroului
de carte 8unciar% &nlocuiete comunicarea prev%ut% la art. 0:E! alin.
$E' i are aceleai e8ecte? trebuie &n,eleas% &n sensul c% aceast%
noti7care echivaleaz% &ntr9adev%r cu noti7carea ce trebuia 8%cut%
vnz%torului, dar se &n,ele+e c%, &n continuare, condi,ia din art. 0:E!
alin. $E' ;CC privind consemnarea pre,ului la dispozi,ia vnz%torului
odat% cu trimiterea noti7c%rii trebuie respectat%.
Dn ipoteza &n care att vnz%torul, ct i biroul de carte 8unciar%
ar 7 comunicat preemptorului, primul cuprinsul contractului de
vnzare, al doilea &ncheierea de &nscriere a contractului, cui trebuie s%9I
comunice preemptorului decizia sa de a cump%raJ )ac% cele dou%
comunic%ri a2un+ la preemptor la date di8erite, vor cur+e dou% termene
distincte &n care preemptorul se poate decideJ Indi8erent de datele la
care preemptorul primete cele dou% comunic%ri, sanc,iunea radierii
dreptului de preemp,iune &n cazul neprimirii noti7c%rii i stin+erea
dreptului $&n noul sistem, drepturile stin+ndu9se prin radierea din
cartea 8unciar%' ni se pare o sanc,iune 8oarte +rav%, as8tel &nct tindem
s% &nclin%m spre solu,ia noti7c%rii de c%tre preemptor a biroului de
carte 8unciar%, i nu a vnz%torului. Dn acest caz, termenul cur+e de la
primirea comunicarea &nscrierii de la biroul de carte 8unciar%.
)ispozi,iile art. 0:E! alin. $E' pot 7 interpretate &n sensul c% se
aplic% nu numai atunci cnd doar biroul de carte 8unciar% a &ntiin,at
preemptorul $nu i vnz%torului', ci i &n cazul &n care att biroul de
carte 8unciar%, ct i vnz%torul au &ntiin,at preemtorul, ast8el nc%t
solu,ia pare c% rezult% din te<t, care a7rm% c% not7carea 8%cut%
biroului de carte 8unciat% o &nlocuiete pe care ar 7 putut 7 8%cut% i
vnz%torului, acordnd ast8el prioritate noti7c%rii 8%cute biroului de
carte 8unciar%.
=tin+erea dreptului de preemp,iune i radierea acestuia din
cartea 8unciar%, prev%zut% de alin. $>', are ca e8ect consolidatea
dreptului de proprietate a cump%r%torului, deci 2usti7carea &nscrierii
provizorii, aceasta devenind &nscriere de7nitiv%.
Art. 1?2A. 31ercitarea dreptului de preemp4iune *n
cadrul e1ecut'rii silite
=n cazul *n care )unul face o)iectul urm'ririi silite sau
este scos la vnzare silit' cu autorizarea /udec'torul sindic(
dreptul de preemp4iune se e1ercit' *n condi4iile prev'zute de
Codul de procedur' civil'.
Comentariu
Te<tul art. 0:E# ;CC privete ipoteza bunului ce 8ace obiectul
urm%ririi silite sau este scos la vnzare silit% &n procedura insolven,ei,
cu autorizarea 2udec%torului9sindic, bun a8ectat de un drept de
preemp,iune. Aentru acest caz, dreptul de preemp,iune se e<ercit% &n
condi,iile prev%zute de Codul d eprocedur% civil%.
Art. 1?2B. Caractere ale dreptului de preemp4iune
Dreptul de preemp4iune este indivizi)il 5i nu se poate
ceda.
Comentariu
Codul consacr% imperativ caracterul indivizi)il al dreptului de
preemp,iune, &nsemnnd c% preemptorul &l e<ercit% unitar, 8%r%
posibilitatea de a9l 8rac,iona.
Totodat%, noul Cod civil instituie caracterul incesi)il al
dreptului de preemp,iune.
Art. 1?;". Stingerea dreptului conven4ional de
preemp4iune
Dreptul conven4ional de preemp4iune se stinge prin
moartea preemptorului( cu e1cep4ia situa4iei *n care a fost
constituit pe un anume termen. =n acest din urm' caz(
termenul se reduce la ! ani de la data constituirii( dac' a fost
stipulat un termen mai lung. 3art. 1,- alin. ("' &CC4
Comentariu
Cazuri de stingere. )reptul conven,ional de preemp,iune se
poate constitui pe o durat% determinat% sau pe durata vie,ii
preemptorului. )ac% a 8ost constituit pe o durat% determinat%, dreptul
se stin+e 7e la &mplinirea termenului, 7e &nainte de &mplinirea
termenului, &n cazul decesului preemptorului $sau la &ncetarea
e<isten,ei persoanei 2uridice', 7ind ast8el un drept via+er.
Dn mod 7resc, numai dreptul conven,ional de premp,iune se
stin+e prin moartea preemptorului, c%ci dreptul de preemp,iune le+al,
7ind de re+ul% constituit pentru motive de ordine public% sau &n
considerarea calit%,ii unei persoane $spre e<emplu, vecini' , nu se
stin+e prin decesul preemptorului.
4rmeaz% c% dreptul de preemp,iune conven,ional% &i produce
e8ecte numai &ntre proprietar i preemptor, nu i 8a,% de motenitorii
preemptorului, netransmi,ndu9se acestora la decesul preemptorului.
Bvem totui &n vedere i ipoteza unui drept de preemp,iune
conven,ional constituit, spre e<emplu, &n considerarea vecinului unui
8ond, i care evident nu vizeaz% persoana preemptorului, ci calitatea
acestuia, care ar putea subzista i &n persoana moteitorilor acetsuia.
Bpoi, ,innd cont de dispozi,iile supletive din materia dreptului de
preemp,iune conven,ional% Nart. 0:E" alin. $!' ;CCO, nimic nu se opune
credem ca proprietarul i preemptorul s% convin% ca dreptul de
preemp,iune s% se tranmist% la motenitorii preemptorului.
Sec4iunea a ,7a &nzarea )unurilor imo)ile
1. 0eguli speciale aplica)ile vnz'rii imo)ilelor
Art. 1?;1. &nzarea imo)ilelor f'r' indicarea
suprafe4ei
Atunci cnd se vinde un imo)il determinat( f'r' indicarea
suprafe4ei( pentru un pre4 total( nici cump'r'torul 5i nici
vnz'torul nu pot cere rezolu4iunea ori modi.carea pre4ului pe
motiv c' suprafa4a este mai mic' ori mai mare dect au crezut.
Comentariu
Sanciune. Dn mod 7resc, la vnzarea unui imo)il determinat
se stabilesc elementele de identi7care catitative $supra8a,%,
dimensiuni, volum, etc' i calitative $privind solul, 8olosin,a terenului ori
a construc,iei'. Bsemenea elemente sunt obli+atorii pentru &ntocmirea
documentelor de cadastru i &nscrierea &n carte 8unciar%.
1e+ula special% instituit% prin art. 0:>0 din Cod privete situa,ia
vnz%rii unui imobil determinat, 8%r% indicarea supra8e,ei, pentru un
pre, total, caz &n care nu se permite cump%r%torului i nici vnz%torului
s% cear% rezolu,iunea ori modi7carea pre,ului pe motiv c% supra8a,a
este mai mic% ori mai mare dect au crezut.
Art. 1?;,. &nzarea unei suprafe4e dintr7un teren mai
mare
Atunci cnd se vinde( cu un anumit pre4 pe unitatea de
m'sur'( o anumit' suprafa4' dintr7un teren mai mare( a c'rei
*ntindere sau amplasare nu este determinat'( cump'r'torul
poate cere str'mutarea propriet'4ii numai dup' m'surarea 5i
delimitarea suprafe4ei vndute.
Comentariu
Ri aceast% re+ul% special% este de aplica,ie rar% avnd &n vedere
c% imobilele sunt &nscrise &n cartea 8unciar% dup% &ntocmirea
documenta,iei cadastrale, ceea ce implic% determinarea terenurilor
ptin m%surarea acestora. Dn m%sura &n care nu s9a e8ectuat
documenta,ia cadastral% a terenului vndut, str%mutarea propriet%,ii
se poaet cere de c%tre cump%r%tor numai dup% m%surarea i
delimitarea supra8e,ei vndute.
Art. 1?;2. &nzarea unui imo)il determinat cu
indicarea suprafe4ei
$1% Dac'( *n vnzarea unui imo)il cu indicarea suprafe4ei
5i a pre4ului pe unitatea de m'sur'( suprafa4a real' este mai
mic' dect cea indicat' *n contract( cump'r'torul poate cere
vnz'torului s'7i dea suprafa4a convenit'. Atunci cnd
cump'r'torul nu cere sau vnz'torul nu poate s' transmit'
aceast' suprafa4'( cump'r'torul poate o)4ine .e reducerea
corespunz'toare a pre4ului( .e rezolu4iunea contractului dac'(
din cauza diferen4ei de suprafa4'( )unul nu mai poate . folosit
*n scopul pentru care a fost cump'rat.
$,% Dac' *ns' suprafa4a real' se dovede5te a . mai mare
dect cea stipulat'( iar e1cedentul dep'5e5te a dou'zecea
parte din suprafa4a convenit'( cump'r'torul va pl'ti
suplimentul de pre4 corespunz'tor sau va putea o)4ine
rezolu4iunea contractului. Atunci cnd *ns' e1cedentul nu
dep'5e5te a dou'zecea parte din suprafa4a convenit'(
cump'r'torul nu poate o)4ine rezolu4iunea( dar nici nu este
dator s' pl'teasc' pre4ul e1cedentului.
Comentariu
Diferene de suprafa'. 1e+ula special% este aplicabil% pentru
situa,iile &n care nu concord% supra8a,a imobilului vndut cu indicarea
supra8e,ei i a pre,ului pe unitatea de m%sur%, e<istnd di8eren,e de
supra8a,%.
)ac% supra8a,a real% este mai mic%, cump%r%torul are a ale+e 7e
s% cear% vnz%torului s% &i dea supra8a,a convenit%, 7e s% nu cear% sau
vnz%torul s% nu poat% s% transmit% aceast% supra8a,%, caz &n care
cump%r%torul poate ob,ine 7e reducerea corespunz%toare a pre,ului,
7e rezolu,iunea contractului dac%, din cauza di8eren,ei de supra8a,%,
bunul nu mai poate 7 8olosit &n scopul pentru care a 8ost cump%rat.
)ac% supra8a,a real% este mai mare, iar e<cedentul dep%ete a
dou%sprezecea parte din supra8a,a convenit%, cump%r%torul are a
ale+e &ntre a pl%ti suplimentul de pre, corespunz%tor sau va putea
ob,ine rezolu,iunea contractului. Cnd e<ceentul nu dep%ete a
dou%zecea parte din supra8a,a convenit%, cump%r%torul nu poate
ob,ine rezolu,iunea, &ns% nu este dator s% pl%teasc% pre,ul
e<cedentului.
Art. 1?;;. Termenul de e1ercitare a ac4iunii
estimatorii sau *n rezolu4iune
Ac4iunea vnz'torului pentru suplimentul de pre4 5i aceea
a cump'r'torului pentru reducerea pre4ului sau pentru
rezolu4iunea contractului tre)uie s' .e intentate( su)
sanc4iunea dec'derii din drept( *n termen de un an de la
*nc+eierea contractului( afar' de cazul *n care p'r4ile au .1at o
dat' pentru m'surarea imo)ilului( caz *n care termenul de un
an curge de la acea dat'.
Comentariu
Durat' :i sanciuni. Ce+ea instituie un termen de un an de la
&ncheierea contractului sau de la data 7zat% de p%r,ile contractante
pentru m%surarea imobilului, pentru &nre+istrarea la instan,a de
2udecat% a ac,iunii vnz%torului de suplimentare a pre,ului ori a
ac,iuniii cump%r%torului pentru reducerea pre,ului sau pentru
rezolu,iunea contractului, drepturi prev%zute &n articolul anterior.
)ep%irea termenului d eun an atra+e sanc,iunea dec%derii din
drept a vnz%torului ori cump%r%torului, cu consecin,a men,inerii
e8ectelor contractului de vnzare.
Art. 1?;!. &nzarea a dou' fonduri cu ar'tarea
*ntinderii .ec'ruia
Cnd prin acela5i contract s7au vndut dou' fonduri cu
precizarea *ntinderii .ec'ruia 5i pentru un singur pre4( dac'
*ntinderea unuia este mai mare( iar a celuilalt mai mic'( se va
face compensa4ia *ntre valoarea surplusului 5i valoarea lipsei(
iar ac4iunea( .e pentru suplimentul de pre4( .e pentru
sc'derea sa nu poate . introdus' dect potrivit regulilor
prev'zute la art.1.?;2 5i 1.?;;. 0ezolu4iunea contractului este
supus' *n acest caz dreptului comun. (art. 1#,-1## &CC'
Comentariu
1e+ua special% privete ipoteza cnd prin acelai contract s9au
vndut dou% 8onduri cu precizarea &ntinderii 7ec%ruia i pentru un
sin+ur pre,, caz &n care, dac% &ntinderea unuia este mai mare, iar a
aceluilalt mai mic%, se va 8ace compensaia &ntre valoarea surplusului
i valoarea lipsei.
Totodat% s9a prev%zut c% ac,iunea, 7e pentru suplimentul de pre,,
7e pentru sc%derea sa, nu poate 7 introdus% dect potrivit re+ulilor
prev%zute la art. 0:>E i 0:>> ;CC, iar rezoluiunea contractului
este supus% &n acest caz dreptului comun.
,. &nzarea terenurilor forestiere
Art. 1?;. &nzarea terenurilor forestiere
Terenurile din fondul forestier a<ate *n proprietate
privat' se pot vinde cu respectarea( *n ordine( a dreptului de
preemp4iune al coproprietarilor sau vecinilor.
Comentariu
0egim /uridic. Vnzarea terenurilor din 8ondul 8orestier aFate &n
proprietate privat% se 8ace cu respectarea re+imului 2uridic al
terenurilor.
Te<tul din noul Cod re+lementeaz% ordinea de e<ercitare a
dreptului de preemp,iune mai &nti coproprietarii i apoi vecinii.
Sec4iunea a 27a. &nzarea mo5tenirii
Art. 1?;?. #o4iune 5i form'
$1% =n sensul prezentei sec4iuni( prin mo5tenire se
*n4elege dreptul de a culege o mo5tenire desc+is' sau o cot'
din aceasta.
$,% Su) sanc4iunea nulit'4ii a)solute a contractului(
vnzarea unei mo5teniri se *nc+eie *n form' autentic'. (art. 2$%
&CC'
Comentariu
1. Delimitare. Te<tul din noul Cod civil de7nete &n,elesul
no,iunii de ?motenire? &n raport cu vnzarea, &nsemnnd dreptul de a
cule+e o motenire deschis% sau o cot% din aceasta. Godul de
e<ercitare a acestui drept este re+lementat la titlul despre motenire.
Dn aceast% sec,iune, motenirea este re+lementat% ca obiect al
contractului de vnzare.
,. De.nire. Contractul de vnzare a motenirii poate 7 de7nit
ca acel contract prin care se transmite un drept succesoral cu titlu
oneros. Contractul se poate &ncheia numai dup% deschiderea
succesiunii, deoarece, potrivit art. 6@3 ;CC, sunt lovite de nulitate
absolut% actele 2uridice avnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei
moteniri nedeschise ori ?actele prin care se &nstr%ineaz% sau ce
permite &nstr%inarea unor drepturi care s9ar putea dobndi la
deschiderea motenirii?.
Aentru a 7 valabil &ncheiat, acest contract trebuie s% &ntruneasc%
att condi,iile de validitate, ct i o condi,ie special%, de 8orm%,
prev%zut% &n alin. $!', potrivit c%ruia vnzarea unei moteniri se &ncheie
&n 8orm% autentic%, sub sanc,iunea nulit%,ii absolute a contractului de
vnzare.
)e asemenea, vnz%torul trebuie s% 7 acceptat motenirea, &n
caz contrar &ncheierea contractului de vnzare echivalnd cu
acceptarea tacit% a motenirii.
Art. 1?;A. Caran4ia
Dac' nu speci.c' )unurile asupra c'rora se *ntind
drepturile sale( vnz'torul unei mo5teniri garanteaz' numai
calitatea sa de mo5tenitor( afar' de cazul cnd p'r4ile au
*nl'turat e1pres 5i aceast' garan4ie.
Comentariu
Calitatea de mo:tenire. Vnz%torul poate 7 unic motenitor, &n
caz &n care dobndete &ntrea+a motenire, sau poate 7 motenitor
al%turi de al,i motenitori, caz &n care dobndete cu titlu universal o
cot% din motenire. Dn consecin,%, prin contractul de vnzare se
transmite o universalitate de bunuri ori o cot%9parte din motenire,
con,innd drepturi i obli+a,ii. Aentru bunuri individual determinate din
motenire vnzarea este supus% re+ulilor de drept comun &n materie,
7ind o vnzare pur% i simpl%.
Chiar dac% se transmite o universalitate ori o cot%, pentru
valabilitatea contractului de vnzare a motenirii este necesar%
speci7carea bunurilor. Dn acest sens, sunt prevederile art. 0:># ;CC,
care prev%d c% vnz%torul unei moteniri are obli+a,ia de a speci7ca
bunurile asupra c%rora se &ntind drepturile sale. Dn caz contrar, el
+aranteaz% numai calitatea sa de motenitor, dac% prin stipula,ie
p%r,ile nu au &nl%turat e<pres aceast% +aran,ie. Bcaest% +aran,ie nu
a8ecteaz% e<isten,a contractului, ci &ntinderea drepturilor cuprinse &n
motenire, ceea ce imprim% contractului caracter aleatoriu.
Art. 1;?B. >)liga4iile vnz'torului
Dac' nu s7a convenit altfel( vnz'torul este o)ligat s'
remit' cump'r'torului toate fructele pe care le7a cules 5i toate
pl'4ile primite pentru crean4ele mo5tenirii pn' la momentul
*nc+eierii contractului( pre4ul )unurilor vndute din mo5tenire
5i orice )un care *nlocuie5te un )un al mo5tenirii.
Comentariu
3fecte. Te<tul re+lementeaz% contractului de vnzare a
motenirii. )e principiu p%r,ile contractante au dreptul s% convin%
asupra e8ectelor, dispozi,iile le+ale 7ind supletive i deci aplicabile
numai dac% nu s9a convenit alt8el. Aentru acaest% situa,ie, avnd &n
vedere c% se vinde o motenire, vnz%torul are obli+a,ia s% remit%
cump%r%torului toate 8ructele pe care le9a cules i toate pl%,ile primite
pentru crean,ele motenirii, de la momentul deschiderii motenirii i
pn% la momentul &ncheierii contractului, pre,ul bunurilor vndute din
motenire i orice bun care &nlocuiete un bun al motenirii.
Art. 1?!". >)ligaiile cump'r'torului
Dac' nu s7a convenit altfel( cump'r'torul este 4inut s'
ram)urseze vnz'torului sumele pl'tite de acesta din urm'
pentru datoriile 5i sarcinile mo5tenirii( precum 5i sumele pe
care mo5tenirea i le datoreaz' acestuia din urm'.
Comentariu
>)ligaiile cump'r'torului. Dn ce privete obli+a,iile
cump%r%torului, acestea sunt cele comune contractului de vznare Q
preluarea motenirii sau a cotei din motenire, plata pre,ului i plata
cheltuielilor vnz%rii Q la care te<tul art. 0:@" adau+% o obli+a,ie
special%, potrivit c%reia, &n lips% de stipula,ie contrar%, cump%r%torul
este ,inut s% ramburseze vnz%torului sumele pl%tite de acesta din
urm% pentru datoriile i sarcinile motenirii, precum i sumele pe care
motenirea I le datoreaz% acestuia din urm%.
*bli+a,ia special% se 2usti7c% avnd &n vedere obiectul
contractului ce const% &ntr9o motenire ori cot% din aceasta, iar
cump%r%torul preia toate datoriile motenirii, inclusvi cele achitate de
vnz%tor ori cele stinse prin con8uziune pentru datorii reciproce,
acestea revenind cump%r%torului.
Art. 1?!1. 0'spunderea pentru datoriile mo5tenirii
&nz'torul r'mne r'spunz'tor pentru datoriile
mo5tenirii vndute.
Comentariu
Su)sidiaritate. Dntruct vnzarea motenirii poate implica un
risc pentru creditorii motenirii &n satis8acerea crean,elor lor,
dispozi,iile art. 0:@0 ;CC stabilesc &n sarcina vnz%torului obli+a,ia de
a r%spunde pentru datoriile motenirii vndute.
Te<tul nu stabilete dac% obli+a,ia vnz%torului este subsidiar%
celei a cump%r%torului de plat% a datoriilor motenirii vndute ori se
creeaz% o obli+a,ie solidar% sau in soli*u+. Dn lipsa unei prevederi
e<prese de stabilire a unei obli+a,ii solidare ori in solidum, consider%m
c% obli+a,ia vnz%torului este subsidiarp celei a cump%r%torului, de
plat% a datoriilor motenirii vndute.
Art. 1?!,. @unurile de familie
$1% =nscrisurile sau portretele de familie( decora4iile sau
alte asemenea )unuri( care nu au valoare patrimonial'
*nsemnat'( dar care au pentru vnz'tor o valoare afectiv'( se
prezum' a nu . cuprinse *n mo5tenirea vndut'.
$,% Dac' aceste )unuri au valoare patrimonial'
*nsemnat'( vnz'torul care nu 5i le7a rezervat e1pres
datoreaz' cump'r'torului pre4ul lor la data vnz'rii.
Comentariu
@unurile de familie. Te<tul art. 0:@! ;CC instituie o rezum,ie
simpl% c% &nscrisurile sau portretele de 8amilie, decora,iile sau alte
asemenea bunuri, care nu au valoare patrimonial% &nsemnat%, dar care
au pentru vnz%tor o valoare a8ectiv%, nu sunt cuprinse &n motenirea
vndut%.
Bceast% prezum,ie poate 7 &n8rnt% de p%r,ile contractante care
pot conveni alt8el.
Aentru bunurile men,ionate la alin. $0', de valoare patrimonial%
&nsemnat%, dispozi,iile alin. $!' stabilesc c% vnz%torul care nu i le9a
rezervat e<pres datoreaz% cump%r%torului pre,ul lor la data vnz%rii
motenirii.
Art. 1?!2. Gormalit'4i de pu)licitate
$1% Cump'r'torul unei mo5teniri nu do)nde5te drepturile
reale asupra imo)ilelor cuprinse *n mo5tenire( dect potrivit
regulilor privitoare la cartea funciar'.
$,% 3l nu poate opune ter4elor persoane do)ndirea altor
drepturi cuprinse *n mo5tenire dect dac' a *ndeplinit
formalit'4ile cerute de lege pentru a face opoza)il' do)ndirea
.ec'ruia dintre aceste drepturi.
Comentariu
0egim /uridic. E8ectele contractului de vnzare a motenirii se
coroboreaz% cu dispozi,iile speciale privind &nstr%inarea imobilelor. Dn
acest sens, potrivit art. 0:@E alin. $0' ;CC, cump%r%torul unei moteniri
nu dobndete drepturi reale asupra imobilelor cuprinse &n motenire
dect potrivit re+ulilor privitoare la cartea 8unciar%, avnd obli+a,ia s%
&ndeplineasc% 8ormalit%,ile de &nscriere i publicitate prin cartea
8unciar%.
)e asemenea, pentru a opune ter,elor persoane dobndirea altor
dreturi cuprinse &n motenire dect cele asupra imobilelor,
cump%r%torul are obli+a,ia de a &ndeplini 8ormalit%,ile cerute de le+e
pentru a 8ace opozabil% dobndirea 7ec%ruia dintre aceste drepturi
$spre e<emplu, dobndirea unui brevet de inven,ie implic% &nscrierea
contractului de vnzare a motenirii la *7ciul de stat pentru inven,ii i
m%rci i publicarea men,iunii &n Buletinul o7cial de proprietate
industrial%'.
Art. 1?!;. Alte forme de *nstr'inare a mo5tenirii
Dispozi4iile prezentei sec4iuni se aplic' 5i altor forme de
*nstr'inare( .e cu titlu oneros( .e cu titlu gratuit a unei
mo5teniri. =n privin4a *nstr'in'rilor cu titlu gratuit( se aplic' *n
mod corespunz'tor :i dispoziiilor privitoare la donaii. (art.
1-11, 1-1!-1-12 &CC'
Comentariu
Aplica)ilitate. ;ormele curpinse &n aceast% sec,iune privind
vnzarea motenirii constituie cadrul le+al i pentru alte mo8alit%,i de
&nstr%inare a motenirii, cu titlu oneros ori +ratuit.
=nstr'inarea cu titlu oneros se poate realiza, spre e<emplu, i
printr9un contract de schimb, iar &nstr%inarea cu titlu +ratuit se 8ace,
spre e<emplu, printr9un contract de dona,ie, pentru acesta 7ind
aplicabile corespunz%tor art. 0"00, "0# i 0"06 ;CC.
Sec4iunea a ;7a. Alte variet'4i de vnzare
1. &nzarea cu plata pre4ului *n rate 5i rezerva propriet'4ii
Art. 1?!!. 0ezerva propriet'4ii 5i riscurile
Atunci cnd( *ntr7o vnzare cu plata pre4ului *n rate(
o)liga4ia de plat' este garantat' cu rezerva dreptului de
proprietate( cump'r'torul do)nde5te dreptul de proprietate
la data ac+it'rii ultimei rate din pre48 riscul )unului este *ns'
transferat cump'r'torului de la momentul pred'rii acestuia.
(art. 1"# &CC'
Comentariu
Amnarea tranferului dreptului de proprietate. Trans8erul
de proprietate de la vnz%tor la cump%r%tor, dei se produce automat,
solo consensu, acesta ne7ind un principiu de ordine piblic%, p%r,ile ot
dero+a i consim,i s% amne trans8erul la data pl%,ii pre,ului. *
asemenea stipula,ie din punctul de vedere al vnz%torului poate 7
privit% ca o +aran,ie.
Cump%r%torul poate prelua bunul i intra &n posesia acestuia, dar
nu av dobndi dreptul de proprietate dect la data achit%rii pre,ului.
)ei art. 0:@@ ;CC 8ace re8erire la dobndirea dreptului de
proprietate la data achit%rii ultimei rate din pre,, p%r,ile pot conveni
&ns% ca proprietatea s% se tranmit% chiar dac% mai sunt rate de achitat.
Dn spe,% nu este vorba de o vnzare condi,ional%, ci de o vnzare
a8ectat% doar de un termen. Vnz%torul r%mne proprietar pur i
simplu pn% la achitarea inte+ral% a pre,ului, iar dreptul de proprietate
se va transmite la cump%r%tor la data pl%,ii pre,ului. ;e7ind vorba de o
condi,ie, ci de un termen, nu se pune problema retroactivt%,ii
dobndirii dreptului de proprietate, ast8el &nct cump%r%torul va
dobndi proprietatea, cu e8cete pentru viitor, de la data achit%rii
pre,ului.
Dn ceea ce privete riscul pieirii bunului, art. 0:@@ ;CC 8ace,
indirect, o distinc,ie:
9 ast8el, dac% bunul a 8ost predat cump%r%torului, dei acesta nu
este proprietar, art. 0:@@ dispune c% dobndtorul suport% riscul pieirii
bunului, ast8el c% va 7 ,inut s% pl%teasc% pre,ul(
9 dac% riscul nu a 8ost predat, riscul &l suport% debitorul obli+a,iei
de predare, deci vnz%torul, potrivit art. 0!:> ;CC.
)isozi,iile con,inute &n art. 0!:>, precum i cele din 0:@@, privind
riscul pieiri bunului 7ind supletive, p%r,ile pot dero+a de la acestea.
Art. 1?!. #eplata unei singure rate din pre4
=n lipsa unei *n4elegeri contrare( neplata unei singure
rate( care nu este mai mare de o optime din pre4( nu d' dreptul
la rezolu4iunea contractului( iar cump'r'torul p'streaz'
)ene.ciul termenului pentru ratele succesive. (art. 1$$- &CC'
Comentariu
0egul' special'. Aentru a evita rezolu,iunea con+trcatului
pentru nee<ecutarea unei obli+a,ii de plat% al c%rei cuantum ar 7
nesemni7cativ, le+uitorul a dispus c% neplata unei sin+ure rate, atunci
cnd aceasta nu este mai mare de o optime din pre,, nu d% dreptul
vnz%torului s% solicite rezolu,iunea contractului. Este vorba de cele
trei modalit%,i re+lementate de art. 0@@" ;CC privind operarea
rezolu,iunii, respectv rezolu,iunea 2udiciar%, declararea unilateral% a
rezolu,iunii i pactul comisoriu.
Cum voin,a le+uitorului a 8ost evitarea rezolu,iunii contractului
pentru o nee<ecutare a obli+a,iei de plat% a pre,ului nesemni7cativ%,
art. 0:@3 ;CC trebuie interpretat &n sensul c% inclusiv neplata mai
multor rate, dac% acestea nu reprezint% mai mult de o optime din pre,,
nu d% dreptul vnz%torului dect s% solicite e<ecutara silit%, nu i
des7in,area contractului. )e asemenea, dac% dobnditorul nu pl%tete
mai multe rate al c%ror cuantum dep%ete o optime din pre,,
vnz%torul are 7rete dreptul de a solicita rezolu,iunea contractului.
A%r,ile po &ns% dero+a de la art. 0:@3 ;CC, convenind
posibilitatea rezolu,iunii chiar i &n situa,ia de mai sus.
Art. 1?!?. 0ezolu4iunea contractului
$1% Cnd a o)4inut rezolu4iunea contractului pentru
neplata pre4ului( vnz'torul este 4inut s' restituie toate
sumele primite( dar este *ndrept'4it s' re4in'( pe lng' alte
daune7interese( o compensa4ie ec+ita)il' pentru folosirea
)unului de c'tre cump'r'tor.
$,% Atunci cnd s7a convenit ca sumele *ncasate cu titlu
de rate s' r'mn'( *n tot sau *n parte( do)ndite de vnz'tor(
instan4a va putea totu5i reduce aceste sume( aplicndu7se *n
mod corespunz'tor dispozi4iile referitoare la reducerea de
c'tre instan4' a cuantumului clauzei penale.
$2% -revederile alin.$,% se aplic' 5i *n cazul contractului
de leasing( precum 5i al celui de loca4iune( dac'( *n acest ultim
caz( se convine ca la *ncetarea contractului proprietatea
)unului s' poat' . do)ndit' de locatar dup' plata sumelor
convenite. (art. 1$$# te8a a 99-a &CC'
Comentariu
E8ecte ale rezolu,iunii. Blineatul $0' isntituie, ca re+ul% +eneral%,
c% &n cazul rezolu,iunii vnz%rii pentru neplata de c%tre cump%r%tor a
pre,ului $a se &n,ele+e neplata total% sau plata par,ial% a pre,ului',
vnz%torul este obli+at s% restituie cump%r%torului toate sumele
primite, aceasta 7ind o e<presie a e8ectelor des7in,%rii contractului,
respectiv repunerea p%r,ilor &n situa,ia anterioar% $art. 0@@> teza a II9
a '
Dn continuare, te<tul instituie dreptul vnz%torului de a re,ine din
sumele pe care trebuie s% le restituie cump%r%torului daune7interese
pentru pre2udiciul provocat de neplata pre,ului, dar i o compensa,ie
echitabil% pentru 8olosirea de c%tre cump%r%tor a bunului. Gecanismul
re,ineri de c%tre vnz%tor a acestor sume prezint% dou% avanta2e:
a' &n primul rnd, &ncura2eaz% vnz%torul s% se decid% cu privire
la rezolu,iunea contractului, c%ci, pn% &n prezent, de multe ori
vnz%torul opta mai de+rab% pentru e<ecutarea silit% a obli+a,iei d
eplat% a pre,ului dect pentru rezolu,iune, tocmai pentru 8aptul c%
primirea unor desp%+ubiri prezente incovenientul de a 7 mai mult o
ipotez% &ndep%rtat% i pu,in probabil a se realiza(
b' &n al doilea rns, d% dreptul vnz%torului, &n mod lo+ic, s%
stabileasc% unilateral att suantumul pre2udiciului, ct i cel al
compensa,iei echitabile ce I se cuvine. I%r% &ndoial%, cump%r%torul are
dreptul de a contesta evalu%rile 8%cute de vnz%tor.
Blineatul $!' instituie, &n primul rnd, o e<cep,ie de la re+ula din
alin. $0', prev%znd s% p%r,ile pot stipula ca sumele &ncasate cu titlu de
rate din pre, s% r%mne par,ial sau total vnz%torului, cu titlu de clauz%
penal% $rezult% din interpretarea 7nal% a te<tului' instan,a va putea
&ns% s% decid% reducerea cuatumului acestor sume.
,. &nzarea cu op4iune de r'scump'rare
Art. 1?!A. #o4iune 5i condi4ii
$1% &nzarea cu op4iune de r'scump'rare este o vnzare
afectat' de condi4ie rezolutorie prin care vnz'torul *5i rezerv'
dreptul de a r'scump'ra )unul sau dreptul transmis
cump'r'torului.
$,% >p4iunea de r'scump'rare nu poate . stipulat' pentru
un termen mai mare de ! ani. Dac' s7a sta)ilit un termen mai
mare( acesta se reduce de drept la ! ani.
Comentariu
0. ;atur% 2uridic%. Bsupra naturii vnz%rii cu op,iune de
r%scump%rare e<ist% mari controverse &n doctrina 8rancez%. Cali7carea
acestei vnz%ri ca 7ind 8%cut% sub condi,ie rezolutorie este serios pus%
&n diszu,ie, tocmai din cauza ne&ndeplinirii unui element de7nitoriu al
condi,iei, i anume ca evenimentul eri2at &n condi,ie s% 7e accesoriu i
e<terior voin,ei p%r,ilor. *r, &n acest caz, este evident c% dreptul
vnz%torului de a opta pentru r%scump%rarea bunului este unul
potestativ i depinde e<clusiv de voin,a sa, ceea ce descali7c% acaest%
vnzare ca 7ind 8%cut% sub condi,ie. Tocmai de aceea, s9a apreciat c%
mecanismul condi,iei nu este tocmai potrivit &n aecst caz i nici m%car
necesar, c%ci e8ectul retroactiv este &nt&lnit i &n alte construc,ii 2uridice.
=9a propus ast8el, 2udicios, ca op,iunea de r%scump%rare s% 7e privit%
ca un drept potestativ al vnz%torului, i nu ca o condi,ie, i acesta
7ind &nso,it de e8ectul retroactiv &n cazul invoc%rii sale.
,. Cali.carea din noul Cod civil. Ce+uitorul romn a optat &ns%
pentru cali7carea vnz%rii cu op,iune de r%scump%rare ca o vnzare
sub condi,ie rezolutorie $art. 0:3"'.
Dn acest caz, vnz%torul are calitate de proprietar sub condi,ie
suspesiv%, iar cump%r%torul are calitatea de propretar sub condi,ie
reolutorie $&n doctrina 8rancez% s9a ar%tat c%, din punctul de vedere al
cump%r%torului, e<ercitarea op,iunii de r%scump%rare de c%tre vnz%tor
&ntrunete toate elementele pentru a constitui o condi,ie rezolutorie,
dar pentru vnz%tor aceasta apare ca o condi,ie pur potestativ%'.
;oul Cod civil limiteaz% durata pentru care se poate stipula
op,iunea de r%scump%rar la un termen ma<im de @ ani, iar dac% s9a
stabilit un termen mai mare, este redus de drept la @ ani.
Art. 1?!B. 31ercitarea op4iunii
$1% 31ercitarea op4iunii de r'scump'rare de c'tre
vnz'tor se poate face numai dac' acesta restituie
cump'r'torului pre4ul primit 5i c+eltuielile pentru *nc+eierea
contractului de vnzare 5i realizarea formalit'4ilor de
pu)licitate.
$,% 31ercitarea op4iunii o)lig' pe vnz'tor la restituirea
c'tre cump'r'tor a c+eltuielilor pentru ridicarea 5i transportul
)unului( a c+eltuielilor necesare( precum 5i a celor utile( *ns' *n
acest din urm' caz numai *n limita sporului de valoare.
$2% =n cazul *n care vnz'torul nu e1ercit' op4iunea *n
termenul sta)ilit( condi4ia rezolutorie care afecta vnzarea
este considerat' a nu se . *ndeplinit( iar dreptul
cump'r'torului se consolideaz'.
Comentariu
Condiii. )ispozi,iile art. 0:@6 ;CC prev%d condi,iile de
e<ercitare a op,iunii de r%scump%rare de c%tre vnz%tor:
9 vnz%torul s% restituie cump%r%torului pre,ul primit i
cheltuielile pentru &ncheierea contractului de vnzare i realizarea
8ormalit%,ilor de publicitate(
9 vnz%torul s% restituie c%ter cump%r%tor cheltuielile pentru
ridicarea i transportul bunului, a cheltuielilor necesare, precum i a
celor utile, &ns% &n acest din urm% caz numai &n limita sporului de
valoare.
)reptul de op,iune de r%scump%rare trebuie e<ercitat &n termenul
stabilit, &n caz contrar, condi,ia rezolutorie care a8ecta vnzarea este
considerat% a nu se 7 &ndeplinit, iar dreptul cump%r%torului se
consolideaz%.
Art. 1?". 3fecte
$1% 3fectele vnz'rii cu op4iune de r'scump'rare se
sta)ilesc potrivit dispozi4iilor privitoare la condi4ia rezolutorie(
care se aplic' *n mod corespunz'tor. Cu toate acestea(
vnz'torul este 4inut de loca4iunile *nc+eiate de cump'r'tor
*naintea e1ercit'rii op4iunii( dac' au fost supuse formalit'4ilor
de pu)licitate( dar nu mai mult de 2 ani din momentul
e1ercit'rii.
$,% &nz'torul care inten4ioneaz' s' e1ercite op4iunea de
r'scump'rare tre)uie s' noti.ce pe cump'r'tor( precum 5i pe
orice su)do)nditor c'ruia dreptul de op4iune *i este opoza)il
5i fa4' de care dore5te s' *5i e1ercite acest drept.
$2% =n termen de o lun' de la data noti.c'rii( vnz'torul
tre)uie s' consemneze sumele men4ionate la art. 1.?!B alin.
$1%( la dispozi4ia cump'r'torului sau( dup' caz( a ter4ului
su)do)nditor( su) sanc4iunea dec'derii din dreptul de a
e1ercita op4iunea de r'scump'rare.
Comentariu
3fecte. Cump%r%torul, 7ind proprietar sub condi,ie rezolutorie,
poate transmite dreptul de proprietate asupra bunului a8ectat de
aceeai condi,ie. Dndeplinirea evenimentului, adic% e1ercitarea
opiunii de r'scump'rare a )unului, va avea ca e8ect att
des7in,area contractului &ncheiat &ntre vnz%tor i cump%r%tor, ct i
de7in,area eventualelor acte prin care cump%r%torul transmisese unor
ter,e dreptul s%u de proprietate.
Arin e<cep,ie, vnz%torul este ,inut de loca,iunile &ncheiate de
cump%r%tor &naintea e<ercit%rii op,iunii, dac% au 8ost supuse
8ormalit%,ilor de publicitate, dar nu mai mult de E ani din momentul
e<ercit%rii.
;oti7carea de c%tre vnz%tor a op,iunii de r%scump%rare 8%cut%
cump%r%torului i subdobnditorului Nalin. $!'O, presupune i
sonsemnarea sumelor &n termen de o lun% de la noti7care, la dispozi,ia
cump%r%torului ori a ter,ului subdobnditor, sub sanc,iunea dec%derii
din dreptul de a e<ercita op,iunea de r%scump%rare.
Art. 1?1. @unul neparta/at
$1% =n cazul vnz'rii cu op4iune de r'scump'rare ce are ca
o)iect o cot' dintr7un )un( parta/ul tre)uie cerut 5i *n raport cu
vnz'torul dac' acesta nu 5i7a e1ercitat *nc' op4iunea.
$,% &nz'torul care nu 5i7a e1ercitat op4iunea de
r'scump'rare *n cadrul parta/ului decade din dreptul de
op4iune( c+iar 5i atunci cnd )unul este atri)uit( *n tot sau *n
parte( cump'r'torului.
Comentariu
Te<tul art. 0:30 ;CC re+lementeaz% cazul vnz%rii cu op,iune de
r%scump%rare avnd ca obiect o cot% dintr9un bun, supus parta2ului
care trebuie cerut i &n raport cu vnz%torul dac% acesta nu i9a
e<ercitat &ns% op,iunea. )ac% &n cadrul parta2ului vnz%torului nu &i
e<ercita op,iunea de r%scump%rare, el decade din dreptul de op,iune,
chiar i atunci cnd bunul este atribuit, &n tot sau &n parte,
cump%r%torului.
Art. 1?,. Sanc4iunea
$1% &nzarea cu op4iune de r'scump'rare este nul' *n
m'sura *n care diferen4a dintre pre4ul r'scump'r'rii 5i pre4ul
pl'tit pentru vnzare dep'5e5te nivelul ma1im sta)ilit de lege
pentru do)nzi.
$,% -revederile alin.$1% se aplic' 5i vnz'rilor *n care
vnz'torul se o)lig' s' r'scumpere )unul vndut.
Comentariu
Te<tul art. 0:3! din Cod prevede e<pres sanc,iunea nulit%,ii &n
cazul vnz%rii cu op,iune de rs%scump%rare dac% di8eren,a dintre
pre,ul r%scump%r%rii i pe,ul pl%tit pentru vnzare dep%ete nivelul
ma<im stabilit de le+e pentru dobnzi. ;ulitatea survine i 8a,% de
vnz%rile &n care vnz%torul se obli+% s% r%scumpere bunul vndut.
CA-IT>9I9 II. Contractul de sc+im)
Bibliografe: D. Chiric, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I.
Vnzarea i schimbul, Ed. C.H. Bec, Bucureti, !""# $citat% &n continuare D.
Chiric, Tratat, Vol. I, Vnzarea i schimbul'( Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph.
Stofel-Munck, )rept civil, *bli+a,iile, Ed. -olters .lu/er, Bucureti, !"0"( L.
Pop, Tratat de drept civil, *bli+a,iile, vol. I. 1e+imul 2uridic +eneral, Ed. C.H.
Bec, Bucureti, 0""3( L. Pop, Tratat de drept civil, *bli+a,iile, vol. II,
Contractul, 1d. 4niversul 5uridic, Bucureti, !""6.
Art. 1?2. #o4iunea
Sc+im)ul este contractul prin care .ecare dintre p'r4i(
denumite copermutan4i( transmite sau( dup' caz( se o)lig' s'
transmit' un )un pentru a do)ndi un altul.
Comentariu
1. >rigine. Contractul de schimb &i are ori+inea &n troc, cnd
banii, ca mar8% universal%, &nc% nu constituiau mi2locul de schimb(
dup% apari,ia banilor, schimbul a 8ost &nlocuit cu vnzarea, iar
cump%r%torul pl%tete &n bani pre,ul bunului.
,. De.nire. )ispozi,iile art. 0:3E ;CC de7nesc contractul de
schimb, indicnd denumirea p%r,ilor contractante Q copermutan,i Q
care transmit sau, dup% caz, se obli+% s% transmit% un bun pentru a
dobndi un altul.
Transmiterea unui bun pentru a dobndi un alt bun este de
esen,a contractului de schimb, &n lipsa c%reia conven,ia p%r,ilor este un
alt contract.
Art. 1?;. Aplica)ilitatea dispozi4iilor de la vnzare
$1% Dispozi4iile privitoare la vnzare se aplic'( *n mod
corespunz'tor( 5i sc+im)ului.
$,% Giecare dintre p'r4i este considerat' vnz'tor( *n ceea
ce prive5te )unul pe care7l *nstr'ineaz'( 5i cump'r'tor( *n ceea
ce prive5te )unul pe care *l do)nde5te. (art. 1%$1 &CC'
Comentariu
#orm' de trimitere. Aotrivit art. 0:3> ;CC, dispozi,iile
privitoare la vnzare se aplic% contractului de schimb, 7ecare dintre
p%r,i este considerat% vnz%tor, &n ceea ce privete bunul pe care &l
&nstr&ineaz%, i cump%r%tor, &n ceea ce privete bunul pe care il
dobndete.
Bceste prevederi sunt concordante cu dispozi,iile art. 03@0 din
Capitolul I privind vnzarea, potrivi c%rora dispozi,iile capitolul privind
obli+a,iile vnz%torului se aplic%, &n mod corespunz%tor, obli+a,iilor
&nstr%in%torului &n cazul oric%rui alt contract avnd ca e8ect
transmiterea unui drept, dac% din re+lement%rile aplicabile acelui
contract sau din cele re8eritoare la obli+a,ii &n +eneral nu rezult% alt8el.
Ia,% de lipsa unei re+lement%ri proprii contractului de schimb, se
vor aplica dispozi,iile din materia vnz%rii privind condi,iile de
validitate, e8ectele i publicitatea, precum i e<cep,iile prev%zute &n
acel capitol, cu o sin+ur% e<cep,ie prev%zut% &n articolul urm%tor.
Art. 1?!. C+eltuielile sc+im)ului
=n lips' de stipula4ie contrar'( p'r4ile suport' *n mod egal
c+eltuielile pentru *nc+eierea contractului de sc+im).
Comentariu
#orm' special'. =in+ura re+ul% de e<cep,ie, cu caracter
supletiv, privind contractul de schimb, privete modul &n care p%r,ile
suport% cheltuielile pentru &ncheierea contractului, 7ind stabilit c%
particip% &n mod e+al. Comparativ, la contractul de vnzare, cheltuielile
se suport% de c%tre cump%r%tor, &n lips% de stipula,ie contrar%.