Sunteți pe pagina 1din 8

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA CONTRACTULUI:
ELABORARE DOCUMENTAII TEHNICE PENTRU CONSTRUIREA DRUMURILOR
DE ACCES LA STAIILE DE TRANSFER DIN MIHAI VITEAZU, HUEDIN SI GHERLA,
IN CADRUL PROIECTULUI
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEEURILOR N JUDEUL CLUJ
2. BENEFICIAR :
JUDEUL CLUJ CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
3. SURSA DE FINANARE :
BUGETUL PROPRIU
4. VALOAREA ESTIMATA:
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE SERVICII: 2.2! LEI, "#$# TVA,
%. OBIECTUL ACHIZIIEI:
A. &'()*+,$-. /)*0+-'(.1,,2)$:
Expertiza tehnica
Studiu de fezabilitate;
Studiu topografic vizat de ctre O.C.P.I.;
Studiu geotehnic;
Studiu de trafic (dac e i!pune ";
#ocu!entatie tehnic pentru ob$inerea Certificatul de urbani!;
#ocu!entatie tehnic pentru ob$inerea avizelor pecificate in Certificatul de urbani! au
neceare obtinerii %utoriza$iei de contruire;
#ocu!entatie tehnic pentru ob$inerea %utoriza$iei de contruire;
Proiect tehnic i caiete de arcini;
#etalii de execu$ie;
B. C)'($.*(.'(02 3. 4$-5(. 5, 0$+.().$-2- .*(,3,(.(,:
&a aigura aitenta tehnica pe parcurul derularii procedurii de achizitie a lucrarilor prin
rapunuri la olicitarile de clarificari din partea operatorilor econo!ici intereati;
&a acorda aiten$ tehnic beneficiarului' pe tot parcurul executrii contractului de
lucrri' confor! (egii )*+),,-;
&a prezenta .i va u$ine proiectele elaborate /n fata peciali.tilor verificatori de proiecte
ateta$i' tabili$i de ctre autoritatea contractant .i va participa la olu$ionarea neconfor!it$ilor .i
neconcordan$elor e!nalate;
&a intoc!i prin proiect' fazele de execu$ie deter!inante pentru lucrrile aferente cerin$elor'
cu utinerea lor la I.S.C. pentru avizare .i participarea pe .antier la verificrile de calitate legate de
acetea;
C. D)*0+-'(.1,,2- 3)$ $-54-*(. *)'1,'0(02 *./$0 5(.6,2,( 4$,':
7 HG 28/2008 7 privind con$inutului0cadru al docu!enta$iei tehnico0econo!ice aferente
inveti$iilor publice' precu! .i a tructurii .i !etodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de inveti$ii .i lucrri de interven$ii;
7 ORDIN 863/2008 7 Intruc$iunile de aplicare privind con$inutului0cadru al docu!enta$iei tehnico0
econo!ice aferente inveti$iilor publice' precu! .i a tructurii .i !etodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de inveti$ii .i lucrri de interven$ii;
7 LEGEA 10/1995 0 privind calitatea /n contruc$ii;
7 LEGEA 50/1991 7 privind autorizarea executrii lucrrilor de contruc$ii;
8. 1E23E4 #E E(%5O2%2E:
#urata contractului de proiectare va fi de !axi! !9 /- :,2- *.2-'/.$,5(,*- din !o!entul
intrrii in vigoare a acetuia. %ctivita$ile vor incepe i!ediat dup e!narea contractelor' in
confor!itate cu prevederile contractuale.
!. 3O#%(I167I #E P(%16:
0 pentru S18#I8 #E 9E:%5I(I1%1E 0 plata e va face dup recep$ia acetuia pe baza
unui P2OCES &E25%( #E 2ECEP7IE .i aprobarea lui prin ;otr<re a Coniliului =ude$ean;
0 pentru CE21I9IC%18( #E 825%4IS3 .i #OC83E41%7I% 1E;4IC6 PE4128
O57I4E2E% %81O2I:%7IEI #E CO4S128I2E 0 plata e va face dup ob$inerea %utoriza$iei
de Contruire;
0 pentru P2OIEC1 1E;4IC .i #E1%(II #E E>EC87IE 0 plata e va face dup recep$ia
docu!enta$iilor de ctre autoritatea contractant' pe baza de Proce verbal de receptie .
;. 4ECESI1%1E% ?I OPO2184I1%1E% I4&ES1I7IEI:
Proiectul Site! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor in @ude$ul Clu@ /.i propune
i!ple!entarea unui ite! de !anage!ent integrat al de.eurilor' /n confor!itate cu tanderdele
8niunii Europene' /n copul eli!inrii i!pactului aupra !ediului .i ricurilor aupra nt$ii
u!ane' date de !odul necorepunztor de getionare a de.eurilor in !o!entul de fa$.
Proiectul Site! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n @ude$ul Clu@' ete finan$at prin
progra!ul POS 3ediu 0 %xa prioritar A B#ezvoltarea ite!elor de !anage!ent integrat al
de.eurilor .i reabilitarea iturilor itorice conta!inateC' /n baza Contractului de 9inan$are nr.
)DD)E* din )).*F.A*))' /ncheiat /ntre 3initerul 3ediului .i Pdurilor .i Coniliul =ude$ean Clu@.
Gn cadrul proiectului Site! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n @ude$ul Clu@' e vor
realiza ur!atoarele inveti$ii:
0 Centrul de 3a!age!ent Integrat al #e.eurilor /n @ud.Clu@' care va toca de.euri !ena@ere
nepericuloae .i va avea o capacitate de depozitare de AEF.H** !c+an .
0 Gnchiderea .i ecologizarea a .ae depozite neconfor!e de deeuri urbane claa IbC' pentru
de.eurile !unicipale din @ude$ul Clu@ (Pata 2<t' 1urda' C<!pia 1urzii' #e@' Jherla .i ;uedin".
0 1rei Sta$ii de 1ranfer #e.euri a!plaate in : Jherla' ;uedin' 3ihai &iteazu;
P$-:-'(02 C.,-( /- S.$*,', ".*- )6,-*(02 <'()*+,$,, /)*0+-'(.1,,2)$ '-*-5.$-
*)'5($0,$,, D$0+0$,2)$ /- .**-5 2. S(.1,,2- /- ($.'5"-$ .+42.5.(- ,' G=-$2., H0-/,' >, M,=.,
V,(-.:0.
NOTA:
K erviciile de verificare a docu!enta$iilor tehnice' de ctre verificatorii de proiecte ateta$i'
unt aigurate de ctre autoritatea contractant;
K /n arcina pretatorului intr ob$inerea avizelor .i acordurilor olicitate prin Certificatul de
8rbani!;
K /n arcina pretatorului intr ob$inerea Certificatul de 8rbani! .i a %utoriza$iei de
Contruire;
K contravaloarea avizelor .i acordurilor neceare ob$inerii Certificatului de 8rbani! .i a
%utoriza$iei de Contruire va fi inclua in valoarea ofertei financiare;
K pretatorul va elabora docu!enta$iile atfel:
0 S18#I8 #E 9E:%5I(I1%1E /n 4 -?-+42.$-@
0 S18#II #E SPECI%(I1%1E (tudiu topografic' tudiu geotehnic' tudiu de trafic' etc."
/n 2 -?-+42.$-@
0 CE21I9IC%1 #E 825%4IS3 /n 3 -?-+42.$-@
0 %81O2I:%7IE #E CO4S128I2E /n 3 -?-+42.$-@
0 P2OIEC1 1E;4IC' C%IE1 #E S%2CI4I' #E1%(II #E E>EC87IE /n 3 -?-+42.$-@
Nota: Prestatorul va pue la !"spo#"t"a $ee%"&"arulu" 1'u( e)e*plar pe +D al tuturor
!o&u*etat""lor ela$orate, at-t . %or*at PD/ &-t 0" . %or*at e!"ta$"l1
ANEAB LA CAIET DE SARCINI
DESCRIEREA SUCCINTB A LUCRBRILOR
1. GHERLA
3unicipiul Jherla e afl in =udetul Clu@ la o ditanta de E- L! de Clu@04apoca .i de )-
M! de #e@ pe dru!ul 4a$ional ce le leag.
Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor Jherla din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat
al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' ete a!plaat la circa )** ! in partea de Et a 2<ului So!e.ul 3ic' i
la N** ! pe direc$ia Sud0Et fa$ de un canal' confor! planului de itua$ie anexat.
1erenul pe care e va realiza Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor Jherla din cadrul proiectului
CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' are o uprafa$ de *'- ha' confor!
codului cadatral atribuit )A)A .i a Extraului de Carte 9unciar nr. )*H**+A,.*H.A**, (anexat"'
ete ituat in intravilanul ora.ului Jherla.
Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor Jherla din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat
al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' va avea o capacitate total de DH.D** t+an(A-.-** t+an frac$ie u!ed .i
)*.N** t+an frac$ie ucat".
Proiectarea dru!ului de acce la Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor Jherla din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' e va face $in<nd cont de
traficul prognozat' analizat .i eti!at dup cu! ur!eaz:
0 Intrri /n Statia de 1ranfer a #e.eurilor tone+zi ))H
0 %utogunoiere pline (A- tone" intrri+zi )D
0 %utogunoiere goale()* tone" ie.iri+zi )D
0 %utotren gol()A tone" penrtu preluarea containerelor de A* tone intrri+zi N
0 %utotren plin(DA tone" ctre C3I# ie.iri+zi N
Para!etrii utiliza$i pentru proiectarea Sta$iei de 1ranfer a #e.eurilor Jherla din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' unt:
0 :ile de func$ionare pe an
D)A
0 &olu! pecific /n preo0container tone+!c *'H-
0 &olu! efectiv /n preo0container !c
AE
0 &iteza !edie a ca!ionului M!+h
D-
0 Intervale de ti!p pentru fiecare ca!ion(/ncrcare' decrcare' !anevrare' trafic" !in E*
D$0+02 /- .**-5 4$)405' e va realiza prin prelungirea trzii Jelu' de la intrarea /n
incinta depozitului neconfor! de de.euri exitent' de0a lungul li!itei de proprietate .i va face
legatura cu a!plaa!entul Statiei de 1ranfer a #e.eurilor din cadrul proiectului CSite! de
3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' /n cur de execu$ie.
#ru!ul de acce (proiectat" va avea o 20'C,+- /- .4$)?,+.(,3 89 +2.
2. HUEDIN
Ora.ul ;uedin ete ituat in nord0vetul trii' in @ude$ul Clu@' pe #4) (EH*"' la )** M! et
de Oradea .i -* M! vet de Clu@04apoca' la interec$ia dru!ului na$ional cu dru!ul local care
une.te @ude$ul Sla@ (la nord" cu 7ara 3o$ilor (la ud".
1erenul pe care e va realiza dru!ul de acce apar$ine do!eniului public .i ete ituat in
extravilanul ora.ului ;uedin' avand ca drept foloin$ actual' dru! acce p.une' confor!
planului de itua$ie (anexat"..
1erenul detinat contruc$iei Sta$iei de 1ranfer a #e.eurilor ;uedin din cadrul proiectului
CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' are o uprafa$ de *'- ha' nr. topo ,DF .i
confor! Extraului de Carte 9unciar nr.-FD,+A*.*-.A**, (anexat".
Statia de 1ranfer a #e.eurilor ;uedin din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat
al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' va avea o capacitate total de )).F** t+an(N.D** t+an frac$ie u!ed .i
D.E** t+an frac$ie ucat".
Proiectarea dru!ului de acce la Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor ;uedin din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' e va face $in<nd cont de
traficul prognozat' analizat .i eti!at dup cu! ur!eaz:
0 Intrri /n Statia de 1ranfer a #e.eurilor tone+zi DF
0 %utogunoiere pline (A- tone" intrri+zi E
0 %utogunoiere goale()* tone" ie.iri+zi
E
0 %utotren gol()A tone" penrtu preluarea containerelor de A* tone intrri+zi D
0 %utotren plin(DA tone" ctre C3I# ie.iri+zi
D
Para!etrii utiliza$i pentru proiectarea Sta$iei de 1ranfer a #e.eurilor ;uedin din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' unt:
0 :ile de func$ionare pe an
D)A
0 &olu! pecific /n preo0container tone+!c *'H-
0 &olu! efectiv /n preo0container !c
AE
0 &iteza !edie a ca!ionului M!+h
D-
0 Intervale de ti!p pentru fiecare ca!ion(/ncrcare' decrcare' !anevrare' trafic" !in E*
D$0+02 /- .**-5 4$)405' va face legatura dintre dru!ul na$ional #4) (EH*"' cu
a!plaa!entul Statiei de 1ranfer a #e.eurilor din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent
Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' /n cur de execu$ie.
#ru!ul de acce (proiectat" va avea o 20'C,+- /- .4$)?,+.(,3 %49 +2.
3. MIHAI VITEAZUL
Co!una 3ihai &iteazu ete ituat in partea de ud a @udetului Clu@' la o ditan$ de H M!
de !unicipiul 1urda' pe #4 F-.
1erenul pe care e va realiza dru!ul de acce la Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai
&iteazu din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' ete
ituat in intravilanul co!unei 3ihai &iteazu' at 3ihai &iteazu .i face parte din do!eniul public
privat al Coniliului (ocal 3ihai &iteazu' confor! planului de itua$ie (anexat"..
%!plaa!entul propu pentru Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai &iteazu din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' realizat de Coniliul =ude$ean
Clu@' ete ituat in vecintatea Sta$iei de Sortare .i 1ranfer a #e.eurilor 3ena@ere 4epericuloae'
realizat de Pri!ria 3ihai &iteazu prin progra!ul P;%2E0CES.
1erenul pe care e realizeaz Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai &iteazu' are ouprafa$ de
*'-E ha' confor! Extraelor de Carte 9unciar nr.-*E-,+AF.)).A**, .i nr.-*)EF+D).*F.A**,
(anexate".
Gn cadrul proiectului e propune:
1. +60'#(#1,$-. /$0+020, /- .**-5 -?,5(-'( D20'C,+- .4$)?,+.(,3# !42 +2.E, care a
fot !odernizat de Coniliului (ocal 3ihai &iteazu.
2. E?(,'/-$-. /$0+020, /- .**-5 -?,5(-'( D20'C,+- .4$)?,+.(,3# 39 +2.E' pentru a e
aigura acceul /n incinta Statiei de 1ranfer a #e.eurilor /n cur de execu$ie.
Statia de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai &iteazu din cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent
Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' va avea o capacitate total de -N.D** t+an(EA.A** t+an frac$ie
u!ed .i )H.)** t+an frac$ie ucat".
Proiectarea dru!ului de acce la Sta$ia de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai &iteazu din cadrul
proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' e va face $in<nd cont de
traficul prognozat' analizat .i eti!at dup cu! ur!eaz:
0 Intrri /n Statia de 1ranfer a #e.eurilor tone+zi )NF
0 %utogunoiere pline (A- tone" intrri+zi A)
0 %utogunoiere goale()* tone" ie.iri+zi
A)
0 %utotren gol()A tone" penrtu preluarea containerelor de A* tone intrri+zi )A
0 %utotren plin(DA tone" ctre C3I# ie.iri+zi
)A
Para!etrii utiliza$i pentru proiectarea Sta$iei de 1ranfer a #e.eurilor 3ihai &iteazu din
cadrul proiectului CSite! de 3anage!ent Integrat al #e.eurilor /n =udetul Clu@C' unt:
0 :ile de func$ionare pe an
D)A
0 &olu! pecific /n preo0container tone+!c *'H-
0 &olu! efectiv /n preo0container !c
AE
0 &iteza !edie aca!ionului M!+h
D-
0 Intervale de ti!ppentru fiecare ca!ion(/ncrcare' decrcare' !anevrare' trafic" !in E*
MANAGER PROIECT
M.$,.'. R.1,0
Coordonator i!ple!entare tehnica: Claudia 2uu
2eponabil tehnic : E!eric 9ried