Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr. 1 la OMTCT nr. ..........

/2006
METODOLOGIE DE CALCUL AL
PERFORMANEI ENERGETICE A CLDIRILOR
PARTEA I ANVELOPA CLDIRII
Indicativ Mc 001 / 1 200
- decembrie 2006 -
I ANVELOPA CLDIRII
CUPRINS
I.1. Obiect
I.2. Domeniu de aplicare
I.3. Bibliografie
I.4. Terminologie i notaii
I.5. Definirea i ierarhiarea elementelor componente ale an!elopei cl"dirilor i a parametrilor de
performan# termo$higro$energetic# a%ociate ace%tora
I.&. 'arametri de climat e(terior %pecifici pentru aplicarea motodologiei
I.). *lemente pri!ind concepia con%tructi!$arhitectural"+ general" i de detaliu+ care influenea#
performanele cl#dirii %ub a%pect termic+ al !entil"rii naturale+ al ,n%oririi i al iluminatului
natural
I.-. .egimuri de utiliare a cl#dirilor i influena ace%tora a%upra performanei energetice
I./. 0tabilirea prin calcul a !alorilor parametrilor de performan" termic"+ energetic" i de
permeabilitate la aer a an!elopei cl"dirilor
I.11. 0tabilirea prin calcul a parametrilor de performan# termic# a elementelor de an!elop# aflate
,n contact cu %olul
I.11. 2erine de performan" i ni!eluri de performan" termic"+ energetic" i de permeabilitate la
aer+ pentru elementele an!elopei cl#dirilor i pentru an%amblul ace%teia
I.12. *!aluarea influenei %i%temelor %olare pa%i!e i a %i%temelor de protecie %olar# a%upra
performanei energetice a cl#dirii.
I.13. 2ondiii de climat interior i de iluminat natural pentru a%igurarea confortului higrotermic i
!iual
I.14. 'articularit#i de aplicare a metodologiei pentru cl#dirile e(i%tente care urmea# a fi
moderniate termic i energetic
ANEXE:
3ne(a 35 4cap.55 6 2aracteri%ticile termotehnice ale materialelor de con%trucie
3ne(a 3) 4cap.)5 $ *lemente pri!ind concepia con%tructi!$arhitectural" care influenea"
performanele cl"dirii %ub a%pect termic+ al !entil"rii naturale+ al ,n%oririi i al iluminatului natural
3ne(a 3).1 *lemente de conducere+ trecere i de control al luminii
3ne(a 3).2 7ariaia luminii naturale
3ne(a 3).3 .aportul dintre aria fere%trelor i aria pardo%elii ,nc"perilor ,n funcie de
de%tinaia ace%tora8funciuni
3ne(a 3).4 7alori informati!e ale coeficientului de refle(ie pentru di!er%e materiale %au
%uprafee
3ne(a 3).5 .eol!"ri !olumetrice particulare
3ne(a 3).& 'erformana termic" a an!elopei
3ne(a 3).) Optimiarea lumin"rii natural" a %paiilor interioare
3ne(a 3).- Tipuri de %paii interioare
3ne(a 3)./ 2la%ificarea cl"dirilor ,n raport cu poiia ,n mediul con%truit
3ne(a 3 /.3 4cap./5 2alculul numeric automat 6 metoda de calcul pentru determinarea
rei%tenelor termice corectate 6 !alidarea programelor de calcul
3ne(a 3 /.4 4cap./5 'erformana termic" a fere%trelor+ uilor i obloanelor
3ne(a 3 /.& 4cap./5 Tabele cu !alori ale inten%it"ii radiaiei %olare
3ne(a 311 4cap.115 'arametri de performan" termic" a elementelor de an!elop" ,n contact cu
%olul i temperaturi ale %paiilor %ubonelor %ecundare ale cl"dirilor
3ne(a 311 4cap. 115 Temperatura punctului de rou" pentru diferite temperaturi i umidit"i relati!e
ale aerului interior.
3ne(a 312 4cap.125 9etod" de calcul pentru e!aluarea influenei %i%temelor de protecie %olar#
a%upra performanei energetice a cl#dirii.
3ne(a 313.1 4cap.1357aloarea ilumin"rii pentru cerine %pecifice ale funciunilor %paiului interior.
3ne(a 313.2 4cap.135:n"limea planului util pentru funciuni uuale
3ne(a 314 4cap.145 9etod" de calcul %implificat" pentru determinarea rei%tenelor termice
corectate la cl"dirile e(i%tente 6 Tabele cu !alori precalculate pentru coeficienii de
corecie r.
Anexa nr. 2 la OMTCT nr. .......... /2006
METODOLOGIE DE CALCUL AL
PERFORMANEI ENERGETICE A CLDIRILOR
PARTEA a II!a PERFORMANA ENERGETIC
A IN"TALAIILOR DIN CLDIRI
Indicativ Mc 001 / 2 200
II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE NCLZIRE
II.2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE VENTILARE I CLIMATIZARE
II.3 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE AP CALD DE CONSUM
II.4 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE ILUMINAT
II. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DIN CLDIRI
- decembrie 2006 -
II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I A EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE NCLZIRE
CUPRINS
II.1.1 Introducere
II.1.2 ;ormati!e i %tandarde cone(e
II.1.3 0imboluri i definiii
II.1.4 'rincipiul metodei de calcul
II.1.5 2alculul nece%arului de energie pentru ,nc"lirea cl"dirilor
II.1.& 2alculul pierderilor de c"ldur" ale in%talaiei de ,nc"lire
II.1.) 2alculul pierderilor de c"ldur" la ni!elul %ub%i%temului de di%tribuie+ <
d
II.1.- 2alculul pierderilor de c"ldur" i performana caanelor
II.1./ ;ece%arul de energie electrica pentru di%tribuia agentului termic de ,nc"lire i energia
au(iliar" recuperat"
II.1.11 2alculul energiei primare i a emi%iilor de 2O
2
III.2.1 A!"#"
3ne(a II.1.3. 2la%ificarea in%talaiilor de ,nc"lire
3ne(a II.1.B. *ficiena emi%iei de c"ldur"
3ne(a II.1.2. =actori de performan" energetic"
3ne(a II.1.D. 'ierderi de c"ldur" ale %i%temului de di%tribuie
3ne(a II.1.*. =actori de corecie pentru %arcina hidrodinamic"
3ne(a II.1.=. 2on%umul anual de energie electric" au(iliar"
3ne(a II.1.>. *(emplu de calcul pentru un %ub%i%tem
II.2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE 3 INSTALAIILOR DE VENTILARE I CLIMATIZARE
CUPRINS
II.2.1 Terminologie+ cla%ificarea %i%temelor de !entilare i climatiare i aer condiionat.
II.2.2 ;otaii
1.2.1 2alculul temperaturii interioare ,n perioada de !ar"? !erificarea confortului interior?
oportunitatea climati"rii
II.2.3 2alculul nece%arului de energie pentru r"cirea cl"dirilor $ metod" de calcul lunar"
II.2.4 2alculul nece%arului de energie pentru r"cirea cl"dirilor $ metod" de calcul orar"
II.2.5 2alculul debitelor de aer pentru !entilare natural" i mecanic"
II.2.& 2alculul con%umului de energie pentru !entilarea cl"dirilor
II.2.) 2alculul con%umului anual de energie pentru %i%temele centraliate i de%centraliate de
climatiare i aer condiionat
ANEXE:
3ne(a II.2.3. Date climatice
3ne(a II.2.B. 2alcul multion" utili@nd cuplaAul termic ,ntre one adiacente
3ne(a II.2.2. Date pentru calculul aporturilor %olare
3ne(a II.2.D. Date de intrare con!enionale
3ne(a II.2.*. Ipotee i !alori nece%are proiect"rii in%talaiilor de !entilare i climatiare
3ne(a II.2.=. Date pri!ind coeficienii de pre%iune dinamica 2
p
datorai !@ntului
3ne(a II.2.>. 2aracteri%tici de permeabilitate ale cl"dirii
3ne(a II.2.B. 2alculul coeficientului de recirculare 2
rec
3ne(a II.2.I. DegaA"ri medii de umiditate de la %ur%e interne+ g8h+m
2
3ne(a II.2.C. 2oeficient de con%um %pecific de energie electric" pentru umidificare+ Dh8g
3ne(a II.2.E. ;um"r de ore de funcionare pe an la %arcin" nominal" 4echi!alent energie5
3ne(a II.2.F. 7alori recomandate pentru puterea %pecific" a !entilatorului+ '%p 4D8m
3
8h5
D$%&'"!(" )"%$'*!+*("
II. 3 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE AP CALD DE CONSUM
CUPRINS
II.3.1 Obiect+ domeniul de aplicare+ acte normati!e cone(e+ terminologii+ notaii
II.3.2 2la%ificarea in%talaiilor de alimentare cu ap# cald# de con%um
II.3.3 *nergia util" pentru in%talaiile de alimentare cu ap" cald" de con%um
II.3.4 .ecuperarea pierderilor de c"ldur"
II.3.5 *nergia au(iliar" total" nece%ar" pentru in%talaia de alimentare cu ap" cald" de con%um
II.3.& ;ece%arul de c"ldur" pentru prepararea apei calde de con%um 4energia util" net"5
II.3.) 'ierderile de c"ldur" aferente furni"rii la con%umator a apei calde de con%um
II.3.- 9etoda de calcul a nece%arului de energie termic" aferent %i%temelor de di%tribuie a apei
calde de con%um
II.3./ 'ierderile de c"ldur" pe conductele de di%tribuie a apei calde de con%um
II.3.11 'ierderile de c"ldur" aferente unei reele de di%tribuie a apei calde de con%um+ ,n caul
preenei reelei de recirculare a apei calde de con%um
II.3.11 'ierderile de c"ldur" aferente echipamentelor montate la punctele de con%um
II.3.12 'ierderile au(iliare de energie aferente %i%temelor de di%tribuie a apei calde de con%um
II.3.13 'ierderi au(iliare de energie nece%ara pentru ,nc"lirea electric" a tra%eelor
II.3.14 *nergia au(iliar" nece%ar" funcion"rii pompelor
II.3.15 'ierderi de c"ldur" recuperabile+ recuperate i nerecuperabile
II.3.1& 9etoda de calcul a nece%arului de energie termic" aferent echipamentelor de preparare i
acumulare a apei calde de con%um
II.3.1) 'ierderile de c"ldur" aferente echipamentelor de preparare a apei calde de con%um
II.3.1- 'ierderile de c"ldur" aferente conductelor de di%tribuie a agentului termic primar
II.3.1/ 'ierderile de c"ldur" aferente echipamentelor de preparare a apei calde de con%um
II.3.21 'roporiile de calcul ale c"ldurii nece%are prepar"rii apei calde menaAere ,n %i%temele
combinate
II.3.21 'ierderile de c"ldur" recuperabile+ recuperate i nerecuperabile
A!"#"
3ne(a II.3.3. Gtiliarea !alorilor %pecifice de ap" cald" pentru con%um din 0T30 14)-
3ne(a II.3.B. 7alori pentru HaI i ;
u
pentru diferite tipuri de cl"diri i acti!it"i+ cu e(cepia
cl"dirilor de locuit
3ne(a II.3.2. Indicele mediu de ocupare a locuinelor din .om@nia
3ne(a II.3.D. ;ece%arul 8 con%umul ilnic de ap" cald" de con%um
3ne(a II.3.*. 7olumul nece%ar de ap" cald" de con%um calculat pentru locuine unifamiliale
3ne(a II.3.=. 'ierderi de energie la con%umator in raport cu temperatura de utiliare+ num"rul de
utiliatori pe i %i !olumul de apa e%timat la o utiliare
3ne(a II.3.>. 2alculul pierderilor de c"ldur" aferente conductelor de di%tribuie
3ne(a II.3.B. 2alculul pierderilor de c"ldur" aferente conductelor de di%tribuie a apei calde de
con%um+ ,n funcie de lungimea conductelor
3ne(a II.3.I. 2alculul pierderilor de c"ldur" aferente conductelor de di%tribuie a apei calde de
con%um+ ,n funcie de lungimea conductelor+ pentru cl"diri de locuit
3ne(a II.3.C. 2alculul pierderilor de c"ldur" din %i%temul de di%tribuie+ ,n funcie de m"rimea
con%umului anual de energie pentru producerea apei calde de con%um
3ne(a II.3.E. 2alculul pierderilor de c"ldur" aferente conductelor de di%tribuie a apei calde de
con%um+ utili@nd o metod" detaliat" de calcul
3ne(a II.3.F. 2alculul con%umului de energie electric" nece%ar" pompelor de circulaie
3ne(a II.3.9. 2alculul pierderilor de c"ldur" pe tra%eele conductelor de tran%port a agentului
termic primar
II.4 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE I AL EFICIENEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DE ILUMINAT
CUPRINS
II.4.1 Introducere
II.4.2 ;ormati!e i %tandarde cone(e
II.4.3 Definiii+ %imboluri
II.4.4 2alculul energiei electrice anuale utiliat" pentru iluminat
II.4.5 .ecomand"ri pri!ind reabilitarea %i%temelor de iluminat din punct de !edere energetic cu
re%pectarea condiiilor de confort !iual
A!"#"
3ne(a II.4.3.1 9etoda %implificat"
3ne(a II.4.B.1 'uteri %pecifice con%umat" pentru iluminatul interior general recomandate ,n
!ederea reabilit"rii %i%temelor de iluminat
II. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANEI
ENERGETICE A INSTALAIILOR DIN CLDIRI
CUPRINS
II.5.1 7ariaia temperaturii interioare ,n %paii locuite8ocupate nedotate cu %i%teme de climatiare.
9etod" orar" analitic" %implificat"
II.5.2 ;ece%arul de frig al unui %paiu ocupat 4metoda orar" %implificat"5
II.5.3 ;ece%arul de c"ldur" anual normal pentru ,nc"lire
II.5.4 9etodologie de determinare a con%umului anual normal de c"ldur" pentru prepararea apei
calde de con%um
A!"#"
3ne(a II.5.3. 2aracteri%ticile termofiice echi!alente ale materialelor care intr" ,n componena
elementelor de con%trucie opace afectate de puni termice
3ne(a II.5.B. Tran%formarea unei %tructuri neomogene 4multi%trat5 ,ntr$o %tructur" echi!alent"
omogen". 9etod" apro(imati!"
3ne(a II.5.2. Temperatura e(terioar" de referin" modificat" a unui element de ,nchidere opac
adiacent mediului e(terior
3ne(a II.5.D. 'arametrii climatici e(teriori utiliai ,n %copul !erific"rii temperaturii ,n %paiile
ocupate8locuite ,n lip%a dot"rii ace%tora cu in%talaii i %i%teme de condiionare a
aerului
3ne(a II.5.*. Determinarea aporturilor interioare de c"ldur"
Anexa nr. 3 la OMTCT nr. .......... /2006
METODOLOGIE DE CALCUL AL
PERFORMANEI ENERGETICE A CLDIRILOR
PARTEA a III!a AUDITUL #I CERTIFICATUL DE
PERFORMAN A CLDIRII
Indicativ Mc 001 / $ 200
- decembrie 2006 -
III AUDITUL I CERTIFICATUL DE PERFORMAN A CLDIRII
CUPRINS
III.1 Introducere
III.2 2apitolul IJ 3uditul energetic al cl"dirii
III.2.1 Obiect+ domeniu de aplicare+ referine normati!e+ terminologie+ notaii
III.2.2 *!aluarea performanelor energetice ale cl"dirilor
III.2.3 Indicatori ai eficienei economice a %oluiilor tehnice de reabilitare 8 moderniare
energetic" a cl"dirilor e(i%tente
III.2.4 0tabilirea %oluiilor tehnice de cretere a performanei energetice pentru con%trucie i
in%talaii+ aplicabile cl"dirilor
III.3 2apitolul al II$leaJ certificatul de performan" energetic" al cl"dirii
III.3.1 Obiect+ domeniu de aplicare+ referine normati!e+ terminologie+ notaii
III.3.2 *laborarea certificatului de performan" energetic" al unei cl"diri
III.3.3 2oninutul certificatului de performan" energetic" al unei cl"diri
III.3.4 ;otarea cl"dirilor ,n !ederea certific"rii energetice a ace%tora
A!"#"
3ne(a III.1. =ia de anali" termic" i energetic" 4model5
3ne(a III.2. 0oluii tehnice de moderniare energetic" a cl"dirilor
3ne(a III.3. 0oluii de moderniare termotehnic" a an!elopei con%truciei 6 elemente de
con%trucie opace (Conf. dr. ing. Mihaela Georgescu UAUIM)
3ne(a III.4. 0oluii de ,mbun"t"ire a t@mpl"riei e(terioare 42onf. dr. ing. 9ihaela >eorge%cu 6
G3GI95
3ne(a III.5. Fi%ta %oluiilor tehnice propu%e pentru moderniarea energetic" a cl"dirilor de locuit
alimentate de la %i%tem centraliat de alimentare cu c"ldur"
3ne(a III.&. Fi%ta %oluiilor tehnice propu%e pentru moderniarea energetic" a cl"dirilor de locuit
indi!iduale %au ,niruite dotate cu %ur%" proprie de c"ldur"
3ne(a III.). Date primare pri!ind co%tul m"%urilor de reabilitare i moderniare pentru analia
economic" ,n cadrul auditului energetic al cl"dirilor
3ne(a III.-. 9odel de certificat de performan" energetic" al cl"dirii
3ne(a III./. .ei%tene termice corectate pentru cl"direa de referin"
3ne(a III.11. 2on%umuri %pecifice de c"ldur" pentru prepararea apei calde de con%um pentru
cl"direa de referin"