Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Gherghel Florin Mihai
Adresa(e) Nelu Aristide dragomir #15
310145 Arad (Romania)
Mobil 0743363014
!mail(uri) g"erg"el#lorin$%a"oo&'om
Na(ionalitate(!t)(i) Romanian
*ata na+terii 01 a lunii mai 1,-3
.e/ 0)rb)tes'
Experiena profesional
Perioada 05 a lunii se1tembrie 2005 ! 06 a lunii se1tembrie 2006
3un'(ia sau 1ostul o'u1at 4iolonist 1st 4iolin
Numele +i adresa anga5atorului Romanian National 61era o# 7imisoara
.trada Marasesti nr& 288 3000-0 7imisoara (Romania)
Perioada 06 a lunii se1tembrie 2006 9
3un'(ia sau 1ostul o'u1at artist 1la%er 1st 4iolin
Numele +i adresa anga5atorului Arad .tate P"il"armoni' 6r'"estra
Piata :eorge nes'u nr 18 310131 Arad (Romania)
Educaie i formare
Perioada 15/0,/1,,7 ! 22/07/2001
;ali#i'area/di1loma ob(inut) <ig" .'"ool *i1loma
Numele +i ti1ul institu(iei de
=n4)()m>nt/#urni?orului de #ormare
Art <ig" .'"ool @.abin *ragoi@ (<ig" .'"ool)
0ule4ardul Re4olutiei 208 310144 Arad (Romania)
Perioada 01 a lunii o'tombrie 2001 ! 01 a lunii iunie 2006
;ali#i'area/di1loma ob(inut) Ani4ersit% di1loma
*is'i1linele 1rin'i1ale
studiate/'om1eten(ele 1ro#esionale
dob>ndite
4iolin8 or'"estra and '"amber musi'
Numele +i ti1ul institu(iei de
=n4)()m>nt/#urni?orului de #ormare
6radea Ani4ersit%8 Musi' 3a'ult% (Ani4ersit%)
Ani4ersitatii nr&18 4100-7 6radea (Romania)
Aptitudini i competene
personale
Bimbi str)ine 'unos'ute
Autoe4aluare
nelegere Vorire !criere
Nivel european (*)
As'ultare ;itire Parti'i1are la
'on4ersa(ie
*is'urs oral
Pagina 1 / 2 ! ;urri'ulum 4itae al
:"erg"el 3lorin Mi"ai
Pentru mai multe in#orma(ii des1re uro1ass a''esa(i "tt1C//euro1ass&'ede#o1&eu&int
D Aniunea uro1ean)8 2002!2010 240-2010
Engle"a
02
Atili?ator
inde1endent
A1
Atili?ator
elementar
A2
Atili?ator
elementar
A1
Atili?ator
elementar
A1
Atili?ator
elementar
(*) Cadrului european comun de referin pentru limbi
;om1etente si a1titudini artisti'e 'on#irmed in 4iolin
Anexe
;on'erts
24 Ma% 1,,3 at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
F "a4e 1er#ormed as a soloist Eit" t"e Arad .tate P"il"armoni' or'"estra at t"e Goung 7alent :ala&
1 Hune 1,,5 at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
F "a4e 1er#ormed as a soloist Eit" t"e Arad .tate P"il"armoni' or'"estra&
14 Hune 1,,6 at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
F "a4e 1er#ormed as a soloist Eit" t"e Arad .tate P"il"armoni' or'"estra&
2, Ma% 1,,- at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
F "a4e 1er#ormed as a soloist Eit" t"e Arad .tate P"il"armoni' or'"estra&
22 No4ember 2007 at t"e E"ole .tate P"il"armoni' 6# Arad F "a4e 1er#ormed Eit" t"e .tring Iuartet
Jirida4a&
, 6'tober 200- at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
F "a4e 1er#ormed as a soloist Eit" t"e Arad .tate P"il"armoni' or'"estra&
- Hanuar% 200, at t"e E"ole .tate P"il"armoni' o# Arad
NeE Gear 'on'ert in t"e Ho"ann .trauss ensemble
AEardsC
15 Ma% 1,,3 1st 1la'e di1loma at t"e National .inging ;ontest K.igismund 7odutaK 0istrita&
1, No4ember 1,,3 .1e'ial Pri?e #or 4iolin at t"e Artisti' ."oE K75 Gears 3rom 7"e :reat AnionK Arad&
21 Ma% 1,,4 3t" 1ri?e at t"e National .inging ;ontest K.igismund 7odutaK 0istrita&
14 Hune 1,,5 di1loma #or s1e'ial artisti' a'ti4it% #rom t"e K.abin *ragoiK <ig" .'"ool Arad&
5 Ma% 1,,6 3t" 1ri?e at t"e Goung 7alent 3esti4al o# Fnstrumental Fnter1retation 6radea&
22 *e'ember 1,,6 mention at National Musi' 6l%m1i's #rom 0u'"arest&
1 Hune 1,,7 mention at t"e National ;ontest o# Fnstrumental Fnter1retation #rom *e4a&
4 A1ril 1,,- mention at National Musi' 6l%m1i's #rom 6dor"eiu .e'uies'&
Pagina 2 / 2 ! ;urri'ulum 4itae al
:"erg"el 3lorin Mi"ai
Pentru mai multe in#orma(ii des1re uro1ass a''esa(i "tt1C//euro1ass&'ede#o1&eu&int
D Aniunea uro1ean)8 2002!2010 240-2010