Sunteți pe pagina 1din 23

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupa!ia: Asistent medical laborator
Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#
Bucure"ti $999
Unitatea pilot:
Spitalul Universitar Bucure!ti
Coordonator proiect standard ocupa!ional:
Nicoleta M"nescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional:
Tatiana Neagu, asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti
Mariana St"nic", asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti
Referen!i de specialitate:
Eugenia Gur"u, asistent principal Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament Ambulator
Elisabeta Constantinescu, asistent principal Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament
Ambulator Bucure!ti
Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999
Cod COSA: V - 78
copyright #999 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus par$ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte
lucr"ri fara acordul COSA.
Asistent medical laborator
Descrierea ocupa!iei

Asistentul medical de chirurgie este cadrul medical care pregte!te pacientul, materialele sanitare !i
instrumentarul necesar interven$iei chirurgicale !i ajut medicul chirurg pe parcursul examinrilor !i
interven$iilor chirurgicale. Deasemenea, asistentul medical de chirurgie acord asisten$ medical pe
parcursul spitalizrii n sec$ia de chirurgie.
Asistent medical laborator
UNIT%&ILE DE COMPETEN&%
Domeniile de competen!" Unit"!ile de competen!"
Activit"$i de laborator Analizarea probei biochimice !i hematologice
Analizarea probei de bacteriologie
Asigurarea condi$iilor necesare analiz"rii probei
Asigurarea protec$iei mpotriva contamin"rii cu microbi
Efectuarea antibiogramei
Recoltarea probelor
Utilizarea aparaturii de laborator
Administra$ie Aprovizionarea cu substan$e !i materiale de laborator
Completarea documentelor specifice activit"$ii de laborator
Competen$e generale la locul de munc" Aplicarea NPSM !i NPSI
Asigurarea condi$iilor igienico sanitare n laborator
Comunicarea interactiv" la locul de munc"
Dezvoltarea profesional"
Efectuarea muncii n echip"
Sterilizarea materialelor !i instrumentelor
Planificare Planificarea activit"$ii proprii
Programarea pacien$ilor pentru investiga$ii de specialitate
Analizarea probei biochimice "i hematologice
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Separarea produsului de analizat #.# Metoda de separare este n func$ie de tipul analizei.

#.2 Parametrii procesului de separare a acestuia sunt fixa$i n func$ie de
tipul produsului de analizat.

#.3 Cantitatea de produs analizat este cea suficient" pentru tipul de
2 Ob$inerea rezultatelor analiz"rii 2.# Reactivii utilizati sunt cei adecvati produsului de analizat !i tipului de
probelor analiz".

2.2 Cantit"$ile de reactivi utiliza$i sunt corespunz"toare tipului de analiz".


2.3 Rezultatele analizei sunt citite / calculate corect, n func$ie de tipul
Gama de variabile


Metode de separare : separare gravita$ional" ( decantare ), centrifugare.
Tipuri de analize : hemogram", VSH, coagulogram", glicemie, uree, enzime, creatinin", fibrinogen etc.
Parametri : timp, tura$ie, temperatura aerului.
Produsul de analizat : snge, urin", lichide.
Reactivi : acizi, baze, s"ruri.
- Solu$ie T(rck, oxalat de amoniu, citrat de sodiu, acid fosforic, clorur" de calciu.
Aparatur" : specol, microscop.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e :
- Bio - chimie, chimie organic" anorganic" de specialitate.
- Aparatura de laborator necesar" analizelor.
- Regulile de citire a rezultatelor analizei.
- Aritmetic" ( calcule simple ).

La evaluare se vor urm"ri :
- Capacitatea de a stabili cantitate de produs suficient" pentru un tip de analiz".
- Capacitatea de a stabili parametrii de separare n func$ie de tipul produsului de analizat.
- Capacitatea de a alege reactivii, cantitatea de reactivi !i tehnica de separare n func$ie de produsul de analizat !i
de tipul analizei.
- Precizia !i rapiditatea cu care cite!te / calculeaz" rezultatele analizei.
Analizarea probei de bacteriologie
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Preg"tirea probei pentru analiz" #.# Mediile de cultur" n care se efectueaz" ns"mn$"rile sunt alese n
func$ie de tipul analizei bacteriologice.

#.2 Proba de bacteriologie este pregatita n mediu steril !i ntr-un spatiu
special amenajat.

#.3 Proba este ns"mn$at" ct mai repede pentru a nu se distruge
germenii.

#.4 Instrumentele folosite pentru ns"mn$are sunt alese n func$ie de
produsul de analizat.

#.5 Tehnica de lucru este aleas" n func$ie de tipul de analiz".

2 Ob$inerea produsului de analizat 2.# Parametrii de incubare sunt fixa$i n func$ie de tipul produsului
analizat.

Gama de variabile

Spa$iul amenajat pentru ns"mn$area probelor este utilat cu lamp" de ultraviolete, becuri Bunsen, mas" de
laborator cu suprafa$" care se poate dezinfecta.
Medii de cultur" :
- Lichide.
- Solide.
Tipuri de analize bacteriologice : culturi, secre$ii, exudate, coproculturi.
Produsul de analizat : sput", materii fecale, urin", secre$ii, lichide.
Instrumente folosite : pipete Pasteur, anse, pense, pipete gradate.
Tehnica de lucru :
- ns"mn$are.
- Colorare.
Parametrii de incubare :
- Timpul.
- Temperatura.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e de microbiologie.
Cuno!tin$e specifice de chimie.

La evaluare se vor urm"ri :
- Identificarea corect" a timpilor de produse de analizat.
- Utilizarea corect" a tehnicilor de lucru din bacteriologie.
- Capacitatea de a utiliza aparatele de lucru.
Asigurarea condi!iilor necesare analiz#rii probei
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Preg"tirea reactivilor necesari #.# Substan$ele din care sunt prepara$i reactivii sunt corespunz"toare
analiz"rii probei calitativ.

#.2 Reactivii sunt ale!i !i pregatiti pentru fiecare tip de analiza.

#.3 Cantit"$ile de reactivi preg"tite sunt corespunz"toare tipului de
analiz".

#.4 Caracteristicile reactivilor prepara$i sunt n conformitate cu cele
2 Verificarea corectitudinii probei 2.# Verificarea este f"cut" pentru fiecare prob" n parte.

2.2 Modalitatea de verificare este aleas" n func$ie de tipul de analiz".

2.3 Tehnica de recoltare, timpul de recoltare !i temperatura de pastrare !i
transport sunt verificate pentru validarea probei.
3 Preg"tirea materialelor !i 3.# Sticlaria, instrumentele !i materialul sanitar sunt pregatite n timp
instrumentelor necesare analiz"rii util.

3.2 Recipientele de lucru sunt numerotate n ordine cresc"toare.

3.3 Sticlaria, instrumentele !i materialele sunt pregatite n functie de tipul
analizei.

3.4 Sticlaria, instrumentele !i materialele sunt pregatite n cantitati
suficiente num"rului de analize de efectuat.

3.5 Sticlaria, instrumentele !i materialele corespund din punct de vedere
Gama de variabile


Reactivi : acizi, baze, s"ruri, medii de cultur".
Tipuri de analiz" : hemogram", VSH, coagulogram" etc.
Caracteristicile reactivilor : densitate, culoare, concentra$ie.
Modalit"$i de verificare a probei :
- Verbal.
- Din documente.
- Prin m"sur"tori.
Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$e specifice de chimie !i fizic".
Cunoa!terea tehnicilor de recoltare !i validare a probelor.

La evaluare se vor urm"ri :
- Modul de alegere !i preg"tire a reactivilor n func$ie de tipul !i de num"rul de analize de efectuat.
- Corectitudinea valid"rii probelor.
- Modul n care sunt preg"tite instrumentele !i materialele n func$ie de tipul analizei, num"rul analizelor de
efectuat, respectiv condi$iile igienice.
- Capacitatea organizatoric" pentru preg"tirea materialelor !i instrumentelor necesare.
Asigurarea protec!iei mpotriva contamin#rii cu microbi
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Tratarea produselor biologice #.# Produsele sunt tratate cu substan$e dezinfectante n concentra$ia
prev"zut" de normele igenico - sanitare.

#.2 Produsele sunt dezinfectate imediat dup" efectuarea analizelor.

#.3 Timpul de dezinfectare este stabilit n func$ie de tipul produsului.
2 Distrugerea germenilor patogeni 2.# Germenii patogeni sunt distru!i cu aparate speciale de sterilizare.

2.2 Sterilizarea umed" este efectuat" la parametrii standard.

2.3 Germenii sunt distru!i imediat dupa efectuarea analizelor.

2.4 Sterilizarea umed" este efectuat" cu respectarea normelor de protec$ia
muncii.
Gama de variabile


Produse biologice : snge, urin", materii fecale.
Substan$e dezinfectante : clorur", deconex etc.
Aparate de sterilizare : autoclav, lamp" cu ultraviolete.
Parametrii aparatului de sterilizare umed" : presiune, timp de func$ionare.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e de microbiologie, parazitologie.
Cuno!tin$e de bio- chimie.
Cunoa!terea modului de func$ionare a aparatului de sterilizare.
Cunoa!terea tehnicii de tratare a produselor biologice.
Cunoa!terea !i aplicarea NPM specifice.

La evaluare se vor urm"ri :
- Modul de utilizare a aparatelor de sterilizare.
- Modul de dezinfectare a produselor biologice cu substan$e dezinfectante specifice n normele igienico -
sanitare.
- Modul de alegere a metodei de distrugere a germenilor patogeni n func$ie de tipul lor.
Efectuarea antibiogramei
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Asigurarea condi$iilor necesare #.# Germenul de cercetat este cel responsabil de infec$ia constatat".
efectu"rii antibiogramei
#.2 Inoculul din germenul de cercetat cuprinde toate categoriile popula$iei
microbiene

#.3 M"rimea inoculului este cea prev"zut".

#.4 Substan$ele antimicrobiene sunt alese n func$ie de tipul germenului
patologic de obiectivul identificat !i urmarit.

#.5 Substan$ele antimicrobiene folosite sunt sintetizate sub form" de
microcomprimate cu caracteristici specifice.

#.6 Substantele antimicrobiene sunt n termenul de valabilitate !i
ndeplinesc condi$iile de conservare.
2 Incubarea probei de analizat 2.# Proba este incubat" la parametrii stabili$i.

2.2 Proba de analizat ndepline!te conditiile necesare citirii.
Gama de variabile


Tipuri de germeni : bacili, coci, ciuperci.
Obiectivul antibiogramei :
- Clinic - terapeutic
- Epidemiologic.
- 'tiintific.
Caracteristici ale substan$elor antimicrobiene :
- Form" de discuri.
- M"rime ( 6 mm ).
- Simbolul antibioticului este marcat pe microcomprimat.
Parametrii de incubare :
- Timpul.
- Temperatura.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e de farmacologie.
Cuno!tin$e de microbiologie.

La evaluare se vor urm"ri :
- Capacitatea de a utiliza corect metodele de lucru specifice analizelor bacteriologice.
- Utilizarea corect" a substan$elor antimicrobiene.
- Capacitatea de a utiliza aparatele de lucru.
Recoltarea probelor
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Preg"tirea pacientului #.# Pacientul este informat n mod clar !i explicit asupra investigatiilor
pe care le are de f"cut.

#.2 Pacientul este informat corect !i complet despre conditiile pe care
trebuie s" le ndeplineasc" pentru examinare

#.3 Pacientul este pozitionat corect !i confortabil n functie de tipul
probei.

2 Preg"tire instrumentelor de recoltare 2.# Instrumentele de recoltare sunt alese !i pregatite n functie de tipul
probei ce va fi recoltat".

2.2 Instrumentele de recoltare sunt preg"tite prin metode specifice.

2.3 Substantele anticoagulante sunt alese !i pregatite n functie de tipul
analizei.
3 Recoltarea probei 3.# Proba este recoltat" prin metode specifice tipului analizei care va fi
efectuat".

3.2 Proba este executat" n condi$ii de igien".

3.3 Probele biologice sunt recoltate cu instrumente de unic" folosin$".

3.4 Probele sunt recoltate doar daca pacientul ndepline!te conditiile
pentru recoltare.
Gama de variabile


Condi$ii pentru recoltare :
- Pacientul nu a mncat.
- Pacientul a respectat indica$iile asistentului / medicului privind regimul alimentar.
- Pacientul se prezint" diminea$a pentru recoltare.
Tipuri de prob" : hematologic", bio-chimic", serologic" etc.
Instrumente de recoltare : ace, seringi, garou, coprorecultoare, epruvete, flacoane, lame de sticl", materiale
consumabile.
Metode de preg"tire a instrumentelor de recoltare :
- Sp"lare.
- Dezinfectare.
- Sterilizare.
Tipuri de probe recoltate steril :
- Urocultura.
- Exudate.
- Secre$ii.
Metode de recoltare : punc$ionare, prelevare.
Substan$e anticoagulate : citrat de Na, oxalat de amoniu etc.
Tipuri de analiz" ce necesit" solu$ii anticoagulante :
- Hemogram".
- Coagulogram".
- Fibrinogen.
-VSH
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e de anatomie.
Cuno!tin$e igienico - sanitare.
Cunoa!terea metodelor de recoltare a probelor.

La evaluare se vor urm"ri :
- Amabilitatea !i corectitudinea cu care sunt preg"ti$i pacien$i pentru recoltarea probelor.
- Modul n care sunt preg"tite instrumentele de recoltare n func$ie de tipul probei de recoltat !i al analizei.
- Modul n care sunt recoltate probele n func$ie de tipul analizei !i n condi$ii igenice.
Utilizarea aparaturii de laborator
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Verificarea func$ion"rii aparatelor #.# Aparatele sunt verificate la nceputul programului !i ori de cte ori
este nevoie.

#.2 Este verificat" func$ionarea aparatelor la regimul normal de lucru.

#.3 Defec$iunile constatate sunt semnalate cu promtitudine serviciului
tehnic.
2 Stabilirea parametrilor de func$ionare 2.# Aparatele de lucru sunt utilizate conform instruc$iunilor.

2.2 Parametri de func$ionare sunt stabili$i n func$ie de tipul de analiz".

2.3 Aparatele de lucru sunt manevrate cu aten$ie pentru evitarea
accidentelor !i deteriorarii lor.
3 Supravegherea func$ion"rii aparatelor 3.# Aparatele sunt supravegheate periodic sau permanent.

3.2 Aparatele sunt men$inute la parametrii pe tot parcursul func$ion"rii.
Gama de variabile


Aparate de laborator : centrifug", etuv", microscop, specol, analizor.
Parametrii de func$ionare : timp, tura$ie, temperatur".
Tipuri de analiz" : hematologic", bio-chimic", serologic", imunologic", bacteriologic".
Ghid pentru evaluare


Cunoa!terea aparaturii de laborator.
Cuno!tin$e specifice de chimie.
Cuno!tin$e tehnice de func$ionare ( utilizare ) a aparatelor de laborator.

La evaluare se vor urm"ri :
- Corectitudinea n efectuarea verific"rii !i n supravegherea aparatului.
- Modul de stabilire a parametrilor de func$ionare n func$ie de tipul analizei, men$inerea acestora n limitele
Aprovizionarea cu substan!e "i materiale de laborator
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Estimarea necesarului de substan$e !i #.# Necesarul de materiale !i substante este estimat n functie de numarul,
materiale tipul probelor !i de consumul constatat.

#.2 Necesarul de substante !i materiale este estimat periodic !i ori de cte
ori este nevoie.
2 Recep$ionarea substan$elor !i 2.# Materialele !i substantele sunt receptionate pe baza documentelor
materialelor specifice de livrare.

2.2 Materialele !i substantele sunt verificate cantitativ !i calitativ prin
comparare cu cele specificate n documenta$ia de livrare
3 Manipularea !i depozitarea 3.# Manipularea materialelor !i substantelor este efectuata cu atentie
substan$elor !i materialelor pentru evitarea deteriorarii acestora !i a accidentelor.

3.2 Condi$iile de depozitare sunt cele specificate de furnizori pentru
fiecare tip de materiale !i substante.

3.3 Materialele !i substantele sunt depozitate n conditii optime de
accesibilitate
Gama de variabile

Materiale : sticl"rie, consumabile sanitare, instrumente de lucru, aparate de laborator.
Substan$e : reactivi, substan$e dezinfectante, coloran$i.
Tipul probelor : bio-chimice, hematologice, imunologice, bacteriologice etc.

Documente specifice :
- Comanda.
- Factura.
- Nota de recep$ie.
- Bonul de lucru.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e de chimie !i bacteriologie.
Cunoa!terea tipurilor de reactivi.
Cunoa!terea materialelor !i instrumentelor de laborator.

La evaluare se vor urm"ri :
- Capacitatea de estimare a necesarului de substan$e !i materiale.
- Capacitatea organizatoric".
- Capacitate de gestionare eficient" a materialelor !i substan$elor.
Completarea documentelor specifice activit#!ii de laborator
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
#. Identificarea datelor necesare #.#. Datele necesare sunt identificate n func$ie de scopul urm"rit.
complet"rii documentelor specifice
#.2. Datele necesare sunt identificate n func$ie de tipul documentului.

#.3. Datele identificate sunt corecte !i complete.
2. nregistrarea datelor n documente 2.#. Datele sunt nregistrate corect !i lizibil.
specifice
2.2. Datele sunt nregistrate n documentul corespunz"tor tipului lor.
Gama de variabile


Documente specifice :
- Condica de cabinet.
- Buletinul de analiz".
Datele nregistrate :
- Datele personale ale pacientului.
- Produsul de analizat.
- Tipul ( tipurile de analiz" efectuate ).
- Rezultatele analizelor.
Scopul :
- Eviden$a pacien$ilor.
- nregistarea datelor medicale.
Metode de nregistrare : n documente tipizate, pe recipiente.
Ghid pentru evaluare


Cunoa!terea datelor ce trebuie nregistrate.
Cunoa!terea procedurilor de nregistrare.

La evaluare se vor urm"ri :
- nregistrarea corect" !i lizibil" a datelor n documentele specifice, n func$ie de scopul urm"rit.
Aplicarea NPSM "i NPSI
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Aplicarea NPSM #.# Legislatia !i normele de protectia muncii sunt nsu!ite n conformitate
cu specificul locului de munc".

#.2 Echipamentul de protectie din dotare este identificat corect !i rapid
pentru conformitate cu regulamentul n vigoare

#.3 Echipamentul de protectie este ntretinut !i pastrat cu responsabilitate
n conformitate cu procedura specific" locului de munc".

#.4 nsu!irea clara !i corecta a procedurilor de protectia muncii prin
participarea la instructajul periodic.

#.5 Masurile de prim ajutor sunt nsu!ite cu corectitudine prin instructaje,
n scopul ac$ion"rii cu competen$" n caz de accident.
2 Aplicarea NPSI 2.# Lucrul este efectuat n condi$ii de securitate pentru conformitate cu
NPSI.

2.2 Procedurile PSI sunt nsu!ite prin instructaje periodice !i prin aplicatii
practice.

2.3 Echipamentele de stingere a incendiilor din dotare sunt utilizate cu
rapiditate !i cu competenta pentru eliminarea pericolelor ivite.
3 Respectarea procedurilor de urgen$" 3.# Accidentul ap"rut este semnalat prin contactarea cu promtitudine a
!i de evacuare personalului din serviciile abilitate.

3.2 Masurile de urgenta !i de evacuare sunt aplicate cu corectitudine,
rapiditate !i cu luciditate respectnd procedurile specifice locului de
munc".

Gama de variabile


Unitatea se aplic" la toate ocupa$iile din domeniul sanitar.
Echipamentul de protec$ie este specific locului de munc".
Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi : hidran$i, extinctoare, lope$i, nisip, trn"coape, g"le$i.
Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la :
- NPM !i NPSI generale.
- NPM !i NPSI specifice locului de munc".
- Echipamentul de protec$ie !i modul de ntre$inere.
- Caracteristicile toxice, inflamabile !i explozibile ale materialelor utilizate.
- Sistemele de siguran$" !i de protec$ie ale aparatelor deservite.
- Sistemele de avertizare, de amplasare a hidran$ilor !i a punctelor PSI.
- M"suri de acordare a primului ajutor.

La evaluare se vor urm"ri :
- nsu!irea !i aplicarea NPM !i NPSI.
- Corectitudinea aplic"rii primului ajutor.
- Capacitatea de decizie !i reac$ie.
Asigurarea condi!iilor igienico sanitare n laborator
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii #.# Igenizarea este efectuat" cu materiale de igenizare adecvate.
generale !i a cur"$eniei n spa$iile de
lucru #.2 Mesele de lucru sunt cur"$ate dup" fiecare utilizare.

#.3 Efectuarea cur"$eniei n spa$iile de lucru este solicitat" persoanei
abilitate s" o realizeze.
2 Dezinfectarea materialelor !i 2.# Materialele !i instrumentele de laborator sunt dezinfectate dupa
instrumentelor de laborator fiecare utilizare conform normelor igenico- sanitare.

2.2 Dezinfectarea materialelor !i instrumentelor este efectuata cu
substan$e dezinfectante adecvate n concentra$ii standard.

2.3 Dezinfectarea general" a cabinetului este efectuat" periodic.

2.4 Dezinfectarea general" a cabinetului este efectuat" cu mijloace
Gama de variabile


Materiale de igenizare : detergent, s"pun lichid, ap".
Substan$e dezinfectante : cloramin", incidur deconex, amestec sulfo-cromic, var cloros.
Materiale !i instrumente de laborator : epruvete, pipete, anse, flacon pentru hemocultur", balon cotat etc.
Periodicitatea dezinfect"rii generale :
- o s"pt"mn"
- o lun"
Mijloace pentru dezinfectarea general" : formolizare, ultraviolete.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$e chimice.
Cuno!tin$e tehnice.
Cuno!tin$e igenico-sanitare.


La evaluare se vor urm"ri:
- Promptitudinea !i corectitudinea cu care solicit" cur"$enia !i dezinfectarea.
- Modul n care sunt alese solu$iile dezinfectante !i concentra$iile lor conform tipului de aparat sau instrument.
Comunicarea interactiv# la locul de munc#
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Transmiterea !i primirea #.# Metoda de comunicare este utilizat" corespunz"tor situa$iei date
pentru transmiterea !i primirea corecta !i rapida a informatiilor.

#.2 Transmiterea !i primirea informatiilor este efectuata permanent cu
respectarea raporturilor ierarhice !i functionale.

#.3 Limbajul utilizat este specific locului de munca pentru primirea !i
transmiterea informa$iilor cu
corectitudine.

#.4 Modul de adresare utilizat este concis !i politicos.

#.5 ntrebarile utilizate sunt pertinente !i logice pentru obtinerea de
informatii suplimentare !i clarificari.
2 Participarea la discu$ii n grup pentru 2.# Opiniile !i punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru
ob$inerea rezultatelor corespunz"toare clarificarea problemelor ap"rute.

2.2 Opiniile proprii sunt sus$inute cu argumente clare prin interven$ii
prompte !i logice.

2.3 Participarea la discutii n grup este efectuata prin sprijinirea !i
respectarea opiniilor !i drepturilor celorlalti colegi.

2.4 Problemele sunt discutate !i rezolvate cnd este posibil, printr-un
proces agreat !i acceptat de toti membrii grupului.

2.5 Divergentele aparute sunt comunicate deschis !efului direct pentru
rezolvarea cu promtitudine a acestora n scopul desfa!urarii activitatii
fluent.
Gama de variabile


Sursele de informa$ii pot fi !efii direc$i !i / sau colegii de munc", sarcini verbale / scrise de la !efii direc$i.
Forma de comunicare poate fi scris" sau oral".
Aceast" unitate poate fi aplicat" !i celorlalte ocupa$ii din domeniul sanitar.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la :
- Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale.
- Tehnologia de specialitate.

La evaluare se vor urm"ri :
- Modul de adresare !i exprimarea ideilor.
- Utilizarea corect" a terminologiei.
Dezvoltarea profesional#
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Identificarea necesit"$ilor de #.# Necesitatea dezvolt"rii profesionale este identificat" prin
dezvoltare profesional" autoevaluare sau de catre !efii ierarhici.

#.2 Necesitatea perfec$ion"rii profesionale este identificat" n raport cu
calitatea rezultatelor muncii efectuate.
2 Autoinstruirea profesional" 2.# Tematica cursurilor de instruire !i perfectionare este adecvata
necesit"$ilor de preg"tire identificate.

2.2 Literatura de specialitate este consultat" periodic pentru asigurarea
unui volum de informatii noi necesare cre!terii calitatii activitatii.

2.3 Cuno!tintele dobndite sunt aplicate n activitatea curenta n scopul
cre!terii calitatii rezultatelor muncii.
Gama de variabile

Autoinstruirea se poate face prin consultarea literaturii de specialitate sau prin participarea la cursuri de preg"tire.
Ghid pentru evaluare

Cuno!tin$e de chimie, fizic".
Cunoa!terea metodelor de analizare a probelor.
Cunoa!terea surselor de informare / autoinstruire.
La evaluare se vor urm"ri :
- Receptivitatea fa$" de informa$iile de specialitate.
- Obiectivitatea autoevalu"rii.
- Modul de aplicare a cuno!tin$elor dobndite n activitatea curent", prin cre!terea calit"$ii acesteia.
Efectuarea muncii n echip#
Nu este specificat" descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Identificarea rolurilor specifice #.# Rolurile sunt identificate n conformitate cu informa$iile despre
muncii n echip" lucrare.

#.2 Atributiile sunt preluate n functie de indicatiile !efului direct.

#.3 Sugestiile sunt furnizate cu claritate !i cu promtitudine pentru a
2 Efectuarea muncii n echip" cu 2.# Formele de comunicare sunt utilizate n func$ie de activitatea
ceilal$i membrii ai echipei desfa!urata.

2.2 Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat !i acceptat de toti
membrii echipei.

2.3 Munca n echipa este efectuata cu sprijinirea !i respectarea drepturilor
celorlal$i colegi.

2.4 Acordarea de asisten$" este cerut" atunci cnd este cazul.
Gama de variabile


M"rimea echipei : 2 - 4 asisten$i medicali.
Aceast" unitate se poate aplica la celelalte ocupa$ii din domeniul sanitar.
Ghid pentru evaluare


Cuno!tin$ele necesare se refer" la :
- Schema organizatoric" !i raporturile ierarhice !i func$ionale.
- Normele de consum !i de timp.

La evaluare se va urm"ri :
- Capacitatea de a colabora cu ceilal$i membrii ai echipei.
Sterilizarea materialelor "i instrumentelor
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Stabilirea metodei de sterilizare #.# Metoda de sterilizare este stabilita n functie de tipul materialelor !i
instrumentelor de lucru.

#.2 Metoda de sterilizare este stabilit" n func$ie de dotarea laboratorului.
2 Aplicarea metodelor de sterilizare 2.# Parametrii de sterilizare sunt corespunz"tori metodei alese.

2.2 Sterilizarea uscat" este efectuat" cu respectarea regimului de lucru al
aparatului.

2.3 Flambarea instrumentelor de lucru este efectuata nainte !i dupa
fiecare utilizare.
Gama de variabile


Metode de sterilizare :
- Flambare ( la becul Bunsen )
- Cu c"ldur" uscat" ( la pupinel )
Materiale de lucru : eprubete, baloane cotate, pipete gradate.
Instrumente de lucru : pense, anse.
Parametrii de sterilizare : timp, temperatur".
Regimul de lucru al aparatului ( pupinel ) :
- Perioada de nc"lzire.
- Perioada de men$inere a temperaturii de sterilizare.
- Perioada de r"cire.
Ghid pentru evaluare

Sunt necesare :
Cuno!tin$e de fizic" !i chimie specifice.
Cunoa!terea materialelor !i instrumentelor de laborator care necesit" sterilizare.
Cunoa!terea metodelor de sterilizare.
La evaluare se vor urm"ri :
- Corectitudinea alegerii metodelor de sterilizare n func$ie de tipul materialelor !i instrumentelor.
- Aplicarea metodelor de sterilizare cu respectarea parametrilor specifici !i a regimului de lucru al aparatului.
Planificarea activit#!ii proprii
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Identificarea sarcinilor de lucru #.# Sarcinile sunt identificate n totalitate astfel nct s" se asigure un
flux normal al activit"$ii.

#.2 Sarcinile sunt analizate stabilind prioritatile !i gradul de complexitate
pentru estimarea timpilor necesari.
2 Stabilirea etapelor activit"$ii 2.# Etapele de realizare a activit"$ii sunt stabilite corect astfel nct s"
corespunda complexitatii acesteia !i timpilor prevazuti.

2.2 Etapele activitatii sunt stabilite cu atentie identificnd pozele !i
ordinea de desfa!urare pe prioritati.
3 ntocmirea programului de activit"$i 3.# Programul este ntocmit cu aten$ie, $innd cont de etapele stabilite.

3.2 Programul este astfel ntocmit nct s" se asigure respectarea timpilor
prev"zu$i pentru fiecare activitate.

3.3 Programul ntocmit este flexibil pentru a permite rezolvarea
urgen$elor medicale sau cazurilor neprev"zute.
Gama de variabile


Activit"$i : recoltare a probelor, analizarea probelor, sterilizarea materialelor !i instrumentelor, completarea
documentelor etc.
Urgen$e medicale :
- Analize : coagulograma, glicemia, ureea, ionograma, hemograma.
- Pacien$i cu stare a s"n"t"$ii precar".
Ghid pentru evaluare


Cunoa!terea activit"$ilor de laborator.
Cunoa!terea tehnicilor de analiz".
no$iuni de normare a timpului.

La evaluare se vor urm"ri :
- Capacitatea organizatoric" pentru stabilirea programului de lucru.
- Capacitatea de a identifica rapid !i corect sarcinile de lucru.
Programarea pacien!ilor pentru investiga!ii de specialitate
Descrierea unit"$ii
ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE
# Programarea pacien$ilor #.# Pacien$ii sunt programa$i n func$ie de tipul analizelor de efectuat.

#.2 Pacien$ii cu afec$iuni grave sunt programa$i cu prioritate.

#.3 Durat" fiec"rei recolt"ri este estimat" n func$ie de caracteristicile
pacientului.
2 Urm"rirea respect"rii graficului de 2.# Probele sunt recoltate n ordinea planificat".
program"ri
2.2 Urgen$ele medicale sunt rezolvate cu prioritate.

2.3 Respectarea graficului de programari urmare!te minimizarea timpului
de a!teptare al pacientului.
3 Reprogramarea pacien$ilor 3.# Pacien$ii care nu sunt preg"ti$i corespunz"tor pentru recoltarea
probei sunt reprograma$i.

3.2 Pacien$ii sunt reprograma$i n caz de defectare a aparatului sau de
necolaborare a pacientului cu asistentul / medicul.
Gama de variabile


Probe recoltate : snge
Tipuri de analize : glicemie, coagulogram", ionogram", hemogram" etc.
Caracteristici ale pacien$ilor :
- Pacien$i n vrst".
- Copii.
- Pacien$i par$ial / total imobiliza$i etc.
Ghid pentru evaluare


Sunt necesare cuno!tin$e privind :
Tipuri de analize bio-chimice !i hematologice.
No$iuni de psihologie a pacientului.

La evaluare se vor urm"ri :
- Capacitatea de evaluare a urgen$elor medicale.
- Capacitatea organizatoric".
- Capacitatea de apreciere a duratei de recoltare.