Sunteți pe pagina 1din 5

SINDROAME DE TRUNCHI CEREBRAL

1. Date anatomo-funcionale
Tunc!iul cee"al e#te fomat $in% "ul" &me$ula o"lon'ata() *otu"eant+ &*on#()
me,encefal &*e$unculii cee"ali(
Ra*otui anatomice% face le'+tua -nte m+$u.a #*in+ii /i emi#feele cee"ale
#u*eio e#te $elimitat $e un *lan ce tece *o#teio $e tu"eculii mamilai /i
anteio $e tu"eculii c.a$i'emeni anteioi
infeio e#te $elimitat $e un *lan oi,ontal cae tece *in $ecu#aia *iami$al+
e#te le'at $e cee"el *in cele 0 *eec!i $e *e$unculi cee"elo/i &#u*eioi)
mi1locii /i mici(
Im*otana%
.ecin+tatea cu c+ile $e #cu'ee ale LCR &.enticulul I2 /i a*e$uctul lui S3l.iu#(
a*otuile e4temit+ii infeioae a "ul"ului cu maea 'au+ occi*ital+
&im*otant -n !enieea ami'$alelo cee"eloa#e -n 'aua occi*ital+(
a*otuile cu un'!iul *onto cee"elo#
a*otuile me,encefalului cu ma'inile fantei lui Bic!at) ce *emite
com*imaea #a -n !enieea lo"ului tem*oal -n fanta lui Bic!at
a*otuile me,encefalului cu e*ifi,a
Elementele anatomice ale tunc!iului cee"al e*e,int+ un tot unita. Ele #unt
e*e,entate $e%
1.1. Cile de legtur
-Ascendente% *an'lica lui Reil &lemni#cu# me$iali#() fa#ciculul #*inotalamic)
fa#ciculele #*ino-cee"eloa#e)
- Descendente: calea *iami$al+) fa#ciculul "ul"o-#*inal) fa#ciculul
cental al calotei #au u"o-oli.a)
- De asociaie: "an$eleta lon'itu$inal+ *o#teioa+) fa#ciculul lui Sc!ult,
1.2. Nuclei ai nervilor cranieni
- Nuclei senzitivi: nucleul #olita &"ul"( -n cae #e temin+ *eec!ile 2II "i#) I5 /i
5) nucleii .e#ti"ulai) nucleii co!leai) nucleul 'elatino# a lui Rolan$o &nucleu#
tactu# #*inali# n. ti'emini(
- Nuclei motori% nucleul am"i'uu &I5) 5) 5() nucleul ne.ului !i*o'lo#) nucleul
ti'emenului moto) nucleul ne.ului facial) nucleul ne.ului a"$ucen#) nucleii
ne.ilo oculomotoi) nucleul ne.ului *atetic
- Nuclei vegetativi% nucleul $o#al al .a'ului) nucleul #ali.a infeio) nucleul
lacimo-mucona,al) nucleul #ali.a #u*eio) nucleul E$in'e 6e#t*!al
1.3. Formaiuni cenuii rorii:
- !n "ul" &nucleul lui 7oll) nucleul lui Bu$ac!) nucleul lui 2on Mona8o9) oli.a /i
*aaoli.ele "ul"ae()
- !n rotu"eran &oli.a *otu"eanial+) co*ul ta*e,oi$) nucleii *unii inte*u/i
*e calea cotico-*oto-cee"eloa#+(
- !n edunculi &locu# ni'e) nucleul o/u al lui Stillin'(
1.#. Celulele i $i"rele su"stanei reticulare &fa#ciculul eticula a#cen$ent) fa#ciculul
eticula $e#cen$ent(
:. Sim*tomatolo'ia clinic+ -n #in$oamele $e tunc!i cee"al
2.1.%indroame "ul"are
&%indromul decusaiei iramidale '(emilegia cruciat): a*ae -n *o$uceea unei le,iuni
mici unilateale) *aame$iane) a *oiunii infeioae a "ul"ului la ni.elul $ecu#aiei
*iami$ale
- intee#ea,+% fi"ele $e#tinate mem"ului #u*eio $u*+ -ncuci/ae /i fi"ele
mem"ului infeio -nainte $e -ncuci/ae
- clinic%- !omolateal le,iunii% mono*le'ia mem"ului #u*eio
- !eteolateal le,iunii% mono*le'ia mem"ului infeio
&%indromul interolivar:a*ae -n le,aea *aame$ian+ a fa#ciculului *iami$al) a
*an'licii lui Reil /i a ne.ului !i*o'lo#
- clinic%- !omolateal le,iunii% *aali,ie $e !i*o'lo#
2
-!eteolateal le,iunii% !emi*le'ie /i !emiane#te,ie *ofun$+ &cu e#*ectaea
feei(
&%indromul lateral sau retro-olivar *allen"erg a*ae -n le,iunea e'iunii etooli.ae a
"ul"ului &$e e'ul+ tom"o,a feei lateale "ul"ae(
- clinic%- !omolateal le,iunii% !emiane#te,ie a feei 2
1)
*aali,ie *alato-fain'o-
lain'iene) !emi#in$om *aleocee"elo#) #in$om .e#ti"ula) #in$om Clau$e
Bena$ Hone
- !eteolateal le,iunii% !emi!i*oe#te,ie temoal'e,ic+
&%indromul "ul"ar osterior a*ae -n le,iunea *e$unculilo cee"elo/i infeioi /i ai
nucleilo .e#ti"ulai
- clinic% - !omolateal le,iunii% #in$oame *aleocee"elo#) - #in$omul .e#ti"ula
&%indromul de (emi"ul" '+a"ins,i-Nageotte)
clinic% - !omolateal% !emi#in$om cee"elo#) #in$om Clau$e Bena$ Hone
- !eteolateal% - !emi*le'ie) !emiane#te,ie $e ti* #iin'omielic
;%indromul Avellis 'sindromul nucleului am"igen)
- clinic% - !omolateal% *aali,ie a .+lului /i a co,ilo .ocale &5) 5I-a. amua
inten+(
- !eteolateal% !emi*le'ie
&%indromul %c(midt
- clinic% i$entic cu *ece$entul) *lu# *aali,ia mu/c!ilo ta*e, /i
#teinoclei$oma#toi$ian &5I-e4t(
&%indromul -ac,son
- clinica% i$entic cu *ece$entul) *lu# *aali,ia /i atofia 1um+t+ii !omolateale a
lim"ii &5II(
2.2.%indroame rotu"eraniale
&%indromul .illard-/u"ler
- clinic% - !omolateal% *aali,ia n 2II *eifeic+) *aali,ia $e n 2I
- !eteolateal% !emi*le'ie &e#*ect+ faa(
3
&%indromul Foville rotu"eranial suerior: le,iunea #e '+#e/te $ea#u*a nucleului
ne.ului facial
- clinic% !emi*le'ie contalateal+ cu *aali,ie 2II $e ti* cental) *aali,ia mi/c+ilo
$e latealitate ale 'lo"ilo oculai #*e *atea #+n+toa#+) <"olna.ul -/i *i.e/te
!emi*le'ia=
&%indromul Foville rotu"eranial in$erior: le,iunea #e '+#e/te la ni.elul nucleului 2II
- clinic% !emi*le'ie contalateal+ &cu e#*ectaea feei() *aali,ie !omolateal+ $e ti*
2II $e ti* *eifeic) *aali,ia mi/c+ilo $e latealitate ale 'lo"ilo oculai #*e
*atea #+n+toa#+) <"olna.ul -/i *i.e/te !emi*le'ia=
2.3.%indroame mezence$alice
&%indromul lui *e"er 'eduncular aramedian central)
- clinic% - !omolateal% *aali,ie $e n III)
- !eteolateal% !emi*le'ie cu *aali,ie 2II $e ti* cental
&%indromul Foville eduncular: le,iunea #e '+#e/te $ea#u*a $ecu#aiei *ontine
- clinic% *aali,ie a mi/c+ilo con1u'ate ale 'lo"ilo oculai <"olna.ul -/i *i.e/te
le,iunea=) !emi*le'ie contalateal+ cu *aali,ie 2II $e ti* cental
&%indromul in$erior de nucleu rou: le,iunea intee#ea,+ cele :>0 infeioae ale
nucleului o/u) fi"ele ne.ului III /i *atea me$ial+ a *icioului *e$uncula
- clinic%- !eteolateal% *aali,ia n III
- contalateal% #in$om neocee"elo#) !emi*ae,+
&%indromul suerior de nucleu rou 'sindromul rs0ntiei (iotalamice) le,iunea%
intee#ea,+ 1>0 #u*afaa a nucleului o/u) ,ona #u"talamic+
- clinic% - contalateal% !emi#in$om neocee"elo#) !emiane#te,ie) mi/c+i
in.oluntae coeo-ateto,ice) !emi*ae,+
;%indromul 1arinaud: le,iunea intee#ea,+ e'iunea anteioa+ a tu"eculilo
c.a$i'emeni anteioi
clinic% - *aali,a mi/c+ilo -n *lan .etical a 'lo"ilo oculai.
Bibliografie
4
Neuolo'ie ?actic+ tefania Kory-Calomfirescu Lcrmioara Perju-Dumbra <!"#$%L%&'"
P$(C)'C*+ Casa Cr,ii -e tiin, Cluj-!a.oca 2///
Neuolo'ie .ol I -cu# *entu #tu$eni- Lcrmioara Perju-Dumbra tefania Kory-Calomfirescu0 'oan
tefan 1lorian "-itura 2e-ical #niersitar 3'uliu 4a,ieganu+ Cluj-!a.oca 2//2
5