Sunteți pe pagina 1din 2

TITUS LUCRETIUS CARUS

DE RERUM NATURA
Lucreiu (Titus Lucretius Carus) (ca. 99 .Hr.- ca. 55 .Hr.) a fst u!
"et #i fi$%f $ati!. Si!&ura sa $ucrare cu!scut' este "e(u$ fi$%fic De
Rerum Natura (Des"re !atura $ucruri$r).
Lucreiu a c!ti!uat #i )e%*$tat c!ce"ia at(ist' a $ui E"icur+ fii!)
a)e"tu$ #i )isci"$u$ acestuia. ,! De Rerum Natura+ Lucreiu tratea%' $u(ea
(icrsc"ic' a at(i$r+ fii!a u(a!' #i u!i*ersu$. Lucreiu e-"u!e i)eea
(rta$it'ii suf$etu$ui #i a u!i*ersu$ui+ ceea se e-"$ic' "ri! ascierea #i
se"ararea at(i$r.
Des"re !atura $ucruri$r - Titus Lucretius Carus - De reru( !atura este
)e fa."t fi$sfie tra!s"usa i! *ersuri.Lucretius tra!sfr(a fi$sfia i!
creatie $iterara+crea%a i(a&i!i "etice+ f$seste fi&uri )e sti$+i!*e!tea%a
"rce)ee artistice "e care $iterature )e )u"a e$ $e (ste!este.Este "ri(u$
creatr )e te/!ica artistica+E(i!escu "re$ua!) te/!ici$e sa$e.
Des"re !atura $ucruri$r - Titus Lucretius Carus - I! c!ti!utu$ "erei
i!ta$!i( serie )e ter(i!i fi$sfici+)ar si stii!tifici+"e care si $iterature si
stii!ta i-au "re$uat si ii f$sesc asta%i.0etu$ isi r&a!i%ea%a "era i! (ii )e
*ersuri+$e i("arte i! 1 carti+u!)e su!t e-"use c!ce"te (ateria$iste )es"re
$u(e+*iata si u!i*ers.
Cartea I si a II-a se c!ce!trea%a asu"ra c!ce"te$r )e !atura si
(+"re%e!ta!) i)eea ca $u(ea (ateria$a si cea s"iritua$a su!t a$catuite )i!
"articu$e farte (ici-cr"uscu$i-2at(3+cu*a!t f$sit "e!tru i!taia ara )e
Lucretius+si acesti cr"uscu$i se (isca i!tr-u! s"atiu )at.Susti!e ca s"iritu$
este )e !atura (ateria$a+$ca$i%a!)u-$ i! creier+care )u"a (arte se
)e&ra)ea%a.I)eea este ca )i*i!itatea !u este aceea care &u*er!ea%a.
I! carti$e ur(atare su!t "re%e!tate $e&i$e !aturii+care s"u! ca !atura este
c&!sci4i$a cu a5utru$ si(turi$r(si(u$acra).6(e!irea este "re%e!tata
e*$uti*+tra!sfr(a4i$a )e $a si("$u $a c("$e-.Catastrfe$e !atura$e !u su!t
"e)e"se )i*i!e+ci su!t fe!(e!e !atura$e+ firesti+ (eter$&ice. Astre$e su!t
re%u$tatu$ u!r "rcese firesti+)e !atura cs(ica.
I! i!*catie+"etu$ se tra!sfr(a i! (u$ )e ra!) care i!*ca )i*i!itatea
"e!tru a-$ a5uta sa scrie "era )e *a$are.Aceasta i!*catie catre )i*i!itate
c!stituie c!tra)ictie+)earece i! "era sa+"etu$ !ea&a su"re(atia
)i*i!u$ui.
Lucretius este u! scriitr ri&i!a$+c("%itii$e sa$e cu"ri!) cu*i!te
!i+fr(ate "ri! c("u!ere+"ri! care e$ rea$i%ea%a (etafre
)ese4ita.7$seste ar/ais(e+i("ru(uturi )i! $i(4a &reaca+si!ta&(e cu
se(!ificatii (etafrice(e"itete+c("aratii+re&etu$-iese i! e*i)e!ta "ri!
"%itia i! *ers).