Sunteți pe pagina 1din 82

Morcel o Penes

j&.
frru
r r
2
, r
:'
!:Tfr:i:
' ,.t.4.
r
j ' t
i nj
.
l
n:l
.tii
v
FA;
@
\
*
n
/ r
I
' r.
.s
i'-r
u)
"st4
=*- **:
..-,t
-"i:;Je.
'":
,{ri
<)
_t
a
f
8v'
SR
II|ARCETA PENE$
4n
n$
o
ur
e
HD
H
t
R
o
o
n
R
eM
o44
H
g
e
M
e
a
+
s
txffiFI
sAkfriH
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a
PENE$, MARCELA
lnvitim si citim / Marcela Peneg.- Ed. a 2-a. rev.-
Bucuregti : Aramis Print, 2008
ISBN 978-973-679-581-7
372.41:135.1
Redactor: Alina Nicolae Pedea
DTP: Elena Marin
ISBN 978-973-679-58t-7
Copyright @ 2008 Aramis Print s.r.l. toate drepturile rezervate
Aramis Print s.r.l.
.
Redacfia gi sediul social:
B-dul Metelurgiei m. 46-56, cod 041833, sector 4,
Bucureqti, O.P. 82 - C.P.38
tel: (02 l) 46 1.08 .10/ l4l 15
;
fax: (02 1)461.08.09/1 9
E-mail: offi ce@edituraaramis.ro:
qffrgs@megapress.ro
Departamentul desfacere: tel: (021) 46L.08.08/12/13/l6i
fa*
(021)
461.08.09/ 19; E-mail: desfacere@edituraaramis.ro
Tipdrit la MEGApress holdings s.a.
t*h
Sunila'vwd,
t
--*'
-
t 2a// rlrtaa
/"dpl",rv.
,,'lh.ue,lar9enp*
AA
a - . ooo
@
oa' oa
?o
.$
*fr,
e,
f i - r r r
OA
A' r a
f,ro
Fr s
e
m
e
*_--_*L
lTlo
-
oo
,
, , ,
l l
Ma-
oo
- ao
o. m
ma- ma
t'--
-
lTlo
-
oo
w
o l1lo
-
or
Ma' t o -
a
n:{t
,...,.,,1'
,
u - . o -
aoo
I
u- r u
A' u
- r r mu-
r f
OA
U' r o
. $
#*
w
xR- S{
U\
@
n
h?o
A
-na
No- na
u-na
una
s
*i l
l
- oU' na
ma - nU
' ao
No' . u
u-nu
unu
A
FR
q$r {
un
nu
t ! \
':r:!*
7
Na
-na
ff''
0
ffi
\."/
T
I
I
l
- ool o
AI
mai
nai
au
i au
i a
i ' ni
' l r l o
am
au
al
::>'"
*>'"
Mi<
ca/
f
- r i - on
r ?
- mi -
oh
OA
ff
e
rrtr
me -re
nu-me
ma-me
ea
eu
ei
Eu am
Eu i au
s 4 il
r r r
og
- r g
Ni-na
E-ma
t e
i a
al
ne-ne
E-ne
mea
meu
mai
un
6
w
t
Ana i a un/
=
/
ei""F
Fr ' r ${
U\
:-:ft$q
I
G' oi - . e
E
-ne
r r U
- h
OA
Hfi
,Ra
-.u
ma-re
mu-re
ra-ma
ra-na
Mari na
l ri na e
?I - r Gi
Ma-ri-a
Ma-ri-na
Ma-ri-a-na
Ma-ri n
f a
- oo
- o Rer
ar-ma
a-ra-ma
ma-ra-ma
I-ri-na
e mare.
mai mare.
Ana are mere.
Mara are mure.
oar
spi l , w, 0Axt - S4
oo
o-ra
o-re
o-rar
mo-rar
l t
(
un om l?
"*.'.*
,
't*,,'
F
Ene e mannar.
/ t .
Anna ra un orar.
Ea e mare.
I-on
I-oa-na
oa-na
moa-ra
ou
nou
nor
om
oana are o
Q:
i
Iri na are un ou.
E un ou mare.
Oana are un an.
11
O-
nu
S' f *i l , w, 0AFR. S{
U\
O-ni-ca
Co-co
An-ca
Cri-na
Go
-
nar
Io-ni-ca
A-u-ri-ca
ca-na
ca-ra-mea
Co-ri-na
A-u-ri-ca
rac
cor
s*hw0AxRSt l
l-
comut mill
atru
am o
I
I
e cu mac.
I
lcaramea.-_-.,
-\
"i-Ri,
12
Go- Go
U\
v
A
v
a
a-ra
ca-ra
na-re
ra-re
Ni-cd
mi-cd
ma-ra-mi
\t
coa-ma
o-ua
no-ud
canl
co-corl
- S
*i l ,
e, 0
A
xR' $
Q
U\ *' ' f
rv
o cana
mar
-
la mea
este noud.
*
I L
rw
l a- l e- l e
Li -na
Li -l i -ca
l a-l ea
l i -l i -ac
Ne-l u
Li-cd
Ca-l i n
I-l i -e
Laura are lalele.
Nel a are l i l i ac.
Ileana are un crin.
Ilie are un mdr.
|-u
-
ca
l i n
l an
l oc
l ac
ffi
Laura
w
Nel a
ft
ffi
ru,
E
tl
Ileana
' - %3. $
f i l ,
W
0
A
FR
S
$%e
ce
Ce-l i -na
re-ce
ce-re
La Marcela
Ramona e la Marcela. Ea cere
o cand cu ceai.
Marcela ia ceainicul. Ceaiul este rece.
-ri5$fli
j
15
cerc
Mar-cel
Mar-ce-la
Mir-cea
ceai
S
#f r,
W
0 i [
Fr
-$. {
tj +
t T
ta-ta
ta-re
tre-ce
tro-ti-ne-td
tren
tre-nul
tre-nu-l ui
tre-nu-ri-lor
trac
-
tor
tu-nel
toc-mai
car-te
car-ton
Trenul
E ora noud. Tocmai trece trenul.
Trenul e mare.
Ticu, Anton, Marieta, Otilia au trotinete
Catdlin are un tren mic.
Ta- nu
toc
tun
tren
tort
*' "' 16
S
#: &
f f i
&
u-l
u-l
u-t
l&
nel
ne-l ul
ne-l u-l ui
ne-lu-ri-lor
tu
tu
tu
tu
FE"
S; {
t j {t
SS
sa-re
Si -mo-na
so-ra
som-nul
Sori n
Este sear5. Sorin are o carte noud
cu ani mal e. Toate ani mal el e sunt
interesante.
Ursul este mare.
mure. Cumdtra este
Sorin secul cd l a ora noud.
sac
sa-ni -e
sd-ni i
as-cul t
coa-se
So- r i
- na
So-ri n
sd-nd-ta-te
s5-tul
as-cul-td-tor
El are multe
al Sturi .
, s
*h
w, 0
a
FR. w$
Q
U\ f i , t
$
pa-na
pe-ne
pe-nar
pa-ce
Pas-cu
pic-tu-rd
pi - un
par-cd
per-ne
Pe-tre
ca-prd
pom
parc
P5- un
a-puc
pa-puc
po-pas
pe-pe-ne
cum-pd-rd-turi
trom-pe-td
La cumpirituri
Petre a mers cu Pascu la cumpdrdturi.
Petre a cumpdrat
patine. Pascu a
cerut o trompetd.
Apare Paulina. Ea cumpdri o stropitoare.
. $*^w0
Axr S{
U\
I
VV
El va
l uni .
Vom
petrece
momente minunate.
vd-rul
E-va
val
a-ve-re
nou
avion nou
Noud
va
-
por
vi -ne
vi -neri
vo-l an
vi-o-re-le
Va- l e- r i
- a
a-vi-on
a-vi-a-tor
vi-o-let
vi-oa-rd
El vi ne vi neri
l a noi o l und.
Vdrul meu
Vi orel este vdrul meu.
cu avi onul . Vi orel va sta
El va avea un concert.
Val enti n este tatdl l ui .
. l
noua nol
el i ce noud avi oane noi
ne
place
vioara cea noui.
, $f
i l , &0
AFr - ${
U\ t , n
Gi
h
cl
Gtu
-
percl
ve-ct-na
ci-ne-va
Ci
- pr i -
e-li-ce
ci-ri-pit
maci
cinci
an
ci-tim
ci -ndm
cir-cu-ldm
a-ici
mun-cim a-rici
Gi ne?
Ursul cduta mure.
Ci ne.
Ciocdnitoarea
ciocine
Cine.
pnn
copas.
Cecilia cumpdrd nuci.
Luci a. . . . . .
Ci ne.
Ci ne
ctoc
cio-ci-ne
cio-cd-ni-toa-re
cr-ne
ci-ne-ma
ci-ne-va
f
rf &
0
A
Ft
Szf
U\
dar Do-ri-na
dar-ni c Di -di -na
dor-nic Do-rel
doar-me Dor-na
Ri l e l epuri l e
Du- nd- r ea
doc-tor
du-ce
a-du-ce
con-du-ce
ffi
-*L
dar
Iepuri l 6 doarme.
Deodatd, aude ceva. Se sal td
pe
doud
pi ci oare.
Apoi di spare
pe
deal .
Era doar o adi ere.
Iepuri l d se speri e repede.
aduc
l:..
.,$l;
21
T
W ,R
,u:
dl} u:t+
l:
:;
,i
,L%;
!'/,dMl
gco
-
lar
$an
-
dru
gco-lari
o-ra$ gi-rea-ta
gco-la-rii
ro$-ca-td
ie-gi-re
gti -e mo-gi i Noi
gti m.
go-ri-cei co-co-gii Tu
gtii.
Rogcata
Aseard a venit Rogcata, sd mai ia ceva de
prin
sat.
Ea se uita atentd spre curtea
pdsdrilor.
Deodatd a iegit Ursei.
Rogcata a dispdrut
repede.
Cine este Ursei?
Cine este Rogcala?
Ce vrea sd ia din curte Rogcata?
coco9
co-co-gii
m(
-m
afi
a-I
s
o
o
FT
A
w
pul
pu-ii
nt l
)nl
e-
tl
e
f A 0
U\
,\
I
,\
I
i m- pi - r at
i-na-in-te in-cd
in-ce-pe in-cd-pe-re
in-deam-nd
in-ca-pe
in-da-td
in-cer-ca-re
Garnaval ul
indati incepe carnavalul clasei
noastre.
Marin are un costum de
pirat.
Pe scend apare Cosmin. El este
costumat in marinar.
Copi i i sunt vesel i . Se aude o
trompetd. Este semnalul Tnceperii
carnaval ul ui .
Copi i i apl audd.
Stanca std in castan ca Stan.
l l vdd.
i l spun.
El incearcd.
Noi i ncepem.
s*i l w0
AFr $e
t i "h*m
,l.
a
^,l,
A
Suntem
l a stAnd. Oi l e
pasc
i n apropi ere. CAi ni i
latrd. Se apropie cineva.
Vi ne Coman. El aduce
pAi ne
cal dd.
Vasile cdntd la nai.
CAi ni i
gi
oi l e se adund
mai aproape de stdnd.
intunericul se lasd incet.
tsre$i
24
ro-man
ro-man-ca
ro-mA-nesc
ro-mA-neg-te
std-nd
stAn-cd
' Jl l ' O
ma-nan-ca
mdn-ca-re
c6-te-va
intdi
KO- ma
m6-nd
pAi -ne
mdi -ne
cdi-ne
La stind
cAn-td
in-cAn-td
cr-ne
cdi-ne
-if\l
,l
uT /l
, $
#L
&
0
A
Fr
U\
bar-c6
bar-bi
ban-cd
bla-nd
ber' bec
ba'
l on
bor-can
Bar-bu
B6-lan
Bran
Ba-dea
regti
bu-cu-rt-e
bu-nd-ta-te
be-re-td
al-bas-tri
to-bo-9ar
Bomboanele
Barbu
a
cumpirat
bomboane'
Bomboanele
sunt
colorate'
-"'garOu
incePe
sd
minAnce'
"ol'"o"ii1gi
oa
i"uma
ci
mai
intai
trebuia
sa
ii serveaicd
pe
prietenii
sii'
"
1;;l;lmParte
bomboane
lui
s"?i""lrui
Eanica 9i
Danielei'
-
-CoPiii
se
simt
bine'
*/ 6
w
0
Jt
FR
l ${
.,,!:']$!e!
t l
\ *r u
R
r
Bu ' Gu'
fi^
_m
w
b
r
c
n
b
c
n
b
e
t
n
j J
ju-cd-ri-e
ju-cd-rii
vA-j6-ie
v6-j6-itoa-re
Satul meu
Ji anu a veni t l a noi .
Satul nostru se i nti nde
pe
mal ul Ji ul ui .
Sdteni i sunt oameni vredni ci
gi
ospi tal i eri .
Dumi ni ca se adund voi ogi l a
j oc
ai
l a cdntat. Uni i au
costume
populare
Vi no, l oane, l a
j oc
$i
nu te l dsa del oc!
Ji
- a- nu
im-bu-jo-rat
in-gri-jo-rat
in-cu-ra-jat
a-ju-toa-re
jo
-
ben
Ji u
j oi
Joc
j os
*hw0 AFRSQ
U\
ho-rd
hartd
hai -nd
har-ni c
hai
-
Ho-ri-a
Hugi
ho-ta-re
ho-tar
Ho- r i
- a
hotd-rdt
ne-hotd-rdt
hol -dd
hu-sd
na
W
La Humul egti
Cine nu
gtie
de intdmplarea cu ciregele
sau de tei ul cu
pri ci na?
De l a Humul egti ne vi n
povegti l e.
Ai ci a
copildrit un mare
povestitor
romdn. Mama sa
era harnicd
gi priceputd.
intdmpldrile
petrecute prin
aceste locuri
minunate sunt adunate in cartea Amintiridin
copildrie.
s
9l
d
0 A
FR
$. t
U\
r z
$
g
gdnd
gdn-dac
gAn-sac
gdr-ld
gal -ben
gd-tit
gd-sit
grd-bit
De ce era supdrat
gdnsacul?
Ce au hotdrdt
gdgtele?
- br i - G- l o
Ga-bri-el
A-ga-ta
lor-ga
ga-rd
Povestea
gagtelor
Un
gdnsac avea nigte
PaPuci
rogii.
Tare mul t se mai mdndrea cu
papuci i l ui .
Dar nu
gtiu cum se intdmPlS cd
gdnsacul nostru igi
pierdu papuciiin apd.
Gdgtele au hotdrAt sd il ajute sd ii
caute.
$i
acum ele intreabd in
jur
dacd nu
gtie
ci neva unde sunt
papuci i gdnsacul ui .
gu- t u- i e
Ga
-
bri
s
f
; f
{&
0
A
xt ' e$
4
t J\
eGe
Ge-l u
Geta
Geor-ge
Legenda spune . . .
Legenda spune cd, demul t, Gel u,
voi ni cul cel netemdtor de dugmani , a
luptat vitejegte cu oastea sa
pentru
apdrarea
pdmdntului
strdmogesc.
Mai spune l egenda cd Gel u, rdni t i n
l uptd, a cerut cal ul ui , bunul sdu tovardg,
sd i i sape un mormdnt l dngd apd.
Curajosul romAn nu a vrut sd cadd in mdinile
dugmani l or.
gem
ger
a-ger
Geor
-
ge
gean-td
gea-man-tan
l e-gen-dd
strdmog
strdmogi
strdmogegte
votntc
voi ni ci
voinicegte
. 9
f
A &,
0 A
xr . $4
t l
\ *r n"*' '
tin
-
ti
ta-rd
[5-ran
ti-ne
li-ri-ac
li-cu
Ju-gu-l ea
Ji
- cu
ra-td
cea-td
[dn-[ar
Ji ri ac
Tiriac este singur acasd. Acum igi
scri e temel e.
in cur6nd vor veni
gi pdrinlii
de la
l ucru.
l i ri ac
l e dd vegti bune.
Mama se bucurd de
purtarea
copi l ul ui .
Tatdl lui
Jiriac
este invdldtor.
liriac
inva[d bine
pentru
a deveni
invdtdtor, ca
gi
tatdl sdu.
Cine are carte are
parte.
igi
l a
zi-le
zo-re-le
zo-ri-le
za-hdr
Zoica
Zorile
cum
se arat6,
Ia copila
o
gdleatd,
Udd brazda
9i
grebleazd,
Jucdriile
aqaz6,
Duce
la
Pdsdri
m6ncarea,
Mdturi
iute cdrarea,
Coase
nasturii
ce
Picd,
igi ajuta
sora
micd.
Treburi
multe-s
e-he-he!
$i
l a
gcoal d
Pri ma
e.
har-nici
har-ni-cii
zam- bi - l e
zor
zar
zid
zar-vd
cea
harni ci
buni
bu-nii
Zo- i - ca
Zo-i-ca
Za-ha-ri-a
vi-tea-zul
zi-da-rul
enl
'
Omul
munci tor
de
Pdi ne
nas-turi
nas-tu-rii
nu duce
dor!
;.*ry*t
31
o
*L
w, 0
/ t
Fe
' $
4 U\ u
-rtr
-
GJ f'
' ! t t v
[ \ I t I
gr
Gi -gel
Geor-gi-cd
Gi -na
Gi -gi
Gi
In-gr-ner
ar-gi nt
ar-gin-tat
ma-gi c
gi m- nas- l
mergi
mer-ge
gim-nas-ti-cd
l un' gi -me
Oragul Gi urgi u
Gi gel vi zi teazd i mpreund cu
Angel a
gi cu
Gi na oragul Gi urgi u.
Ei
gtiu
cd acest orag este
port
la
Dundre.
Copiii merg cu nerdbdare in
port.
Ei se
plimbd
cu vaporul. Valurile sunt albastre-argintii. Toti
ascul ti un cAntec l i n despre val uri l e Dundri i .
Cine viziteazi oragul Giurgiu?
Ce viziteazd copiii?
*of A
w0
AxR' e$4
U\
che Che
che-i e
ja-chetd
pa-chet
bu-chet
Cos-ta-che
pe-re-che
u-re-che
ve-che
La Chei a
chem
chea-md
che-nar
in-che-ie
Enache se si mte
El i gi
petrece
cu
Enache a veni t cu
pdri nfi i
i n
sta[i unea Chei a. Ai ci l ocui esc buni ci i
sdi .
Casa buni ci l or este veche gi pl i na
de
povegti.
Tn apropiere incepe
pddurea.
Adeseori Enache merge cu
buni cul dupd ci uperci .
Nu departe este cabana Muntele
Rogu.
bi ne l a buni ci .
pldcere
vacanfele aici.
, ; egt t r
s*i l , w0
AFr $4
t l
\ *' u
C
I
flo
flu
rl
-turi
Fl o-ri n
Flo-ri-ca
flu
-
ier
fi-ind-cd
af i
sd fii
doi f i i
mai
piardd vremea.
Unde se duce Fl ori n?
Ce vede el?
Cefacfurni ci l e?
Nu l dsa sd treacd
ti mPul
#i l '
w
0
A
FR
fiu
fi i -i
fii-ca
A-fu-mafi
d
f,
fdrd folos! \
^,
-_\
t . r
u\
Furni ci l e
Fl ori n se duce
l a buni ca'
Nu se
grdbegte
deloc.
Ldngd
potecd se vede un muguroi
cu
furnici.
Se opregte
9i
le
privegte.
Furnicile
nu stau deloc.
Card mereu
mdncare
pentru pui i l or. La i arndvoravea
ce mdnca'
Bdiatul
porneqte voinicegte
la drum,
fdrd sd
chi Ghi
ochi
Chi -ra
Chi -ri -ac
Pa-ras-chi-va
Chi ar astdzi Chi ru gi
Paraschi v merg
l a teatrul de
pdpugi .
Sal a este
pl i nd.
Corti na se ri di cd
gi
spectacolul incepe.
Pdpuga Chimi[6 stdrnegte rdsul. Are
un chi pi u
gal ben gi
un
papi on
cu bul i ne.
Chipul lui este hazliu.
Timpul trece foarte repede.
Spectacolul se incheie in cdntec de chitard.
Paza bund trece
pri mej di a
rea!
&
n
chi ar
Chi -ri -cd
Chi -mi -[a
chi-ta-ra
La teatru
r o- chi
- t e
in-chi-de
des-chi -de
Chi -ru
u-rechi
t i r
'.:isgdI
35
$f i l a, 0AFR$4
UE
xi-lo-fon
Xe-ni -a
A-le-xe
A-le-xan-dru
pix
e-xer-ci-tii
e-xem-ple
ex-po-zi-ti-e
Ro-xa-na
Rex
com-plex
plx
fix
i '
l n excursi e
E sdmbdtS. Plecdm cu intreaga clasd
in excursie la Sinaia. Doamna
invdfdtoare e cu noi.
Sosegte autocarul. Ne urcdm in
ordi ne
gi
ocupdm l ocuri l e. Porni m.
Alexandru c6ntd la muziculd. Ceilalli
col egi cdntd
gi
ei . Ne si mti m tare bi ne. Drumul conti nud.
Se zdresc munl i i uri agi . i n curdnd aj ungem l a Si nai a.
Vom vizita castelul Peleg
gi
vom urca apoi cu
tel ecabi na.
Nu vom uita aceastd zi.
$' #A
&0
AFRSa
U\
I
l
r
F:
a
Gheor-ghe
An-ghe-l i -na
An-ghel
gher-ghef
La masd
dhe
- r r r r J
- r -
r
-
Ghe
ghem
ghe-me
ghete
ghe-[ug
E ora
prdnzul ui .
Gheorghe vi ne de l a
gcoal d
gi i gi
ocupd repede l ocul l a masd.
ii este foame gi
este nerdbddtor sd mdndnce.
Mama i l i ntreabd Tnsd dacd mdi ni l e i i sunt
curate.
Gheorghe aleargd spre robinet. il deschide
gi
privegte
cum apa curge ugor
printre
degete.
Tnchide repede robinetul
gi gata.
Mama il
privege
dojenitor.
De ce oare?
Curdteni a este mama sandtdti i !
Gheor
-
ghe
ghea-fd
in-ghe[
in-ghe-tatd
dez-ghe-fatd
ghe
-
te
. S' #r t ,
&, 0
A
FR
S{
r u- r y
37*' '
i;
ghi
Ghi
ghi n-dd
ghi -du9
ne-ghi -nd
ghi -ci tori
Poate fi un
goricel,
insd are aripioare,
Suntem l a
gezdtoare. Cdntdm,
gl umi m,
spunem
povegti , poezi i gi ghi ci tori . E mul td
vesel i e. Ni ci mdi ni l e nu stau degeaba:
i mpl etesc, cos, i ndoai e, decupeazd, l i pesc.
Gherghi na coase frumos l a
gherghef.
- Sd facem un concurs de
ghicitori!
propune ea.
Cel e mai mul te
ghi ci tori l e-a
gti ut
Arghi r. Una di ntre el e ne-a
pldcut foarte mult.
1
ghi
-
veci
ghi m-pe
i n-ghi t
ghi -ni -on
tri -unghi
La
gezitoare
Ghi
-
Ie
Ar-ghi r
Gher-ghi -na
ghi d
Ne-ghi -ni -!5
Zboard noaptea-n chip
gi
fel
Purtdnd numel e de fl oare.
s*i l , &0AFr Sat J*
&
KK
ki-lo-gram
ki-lo-gra-me
ki
- l o- me- t r u
ki-lo-me-tru
ki-lo-me-tri
La
piati
Ku- ki
ka-ki
Mi -ki
Astdzi merg cu mama l a
pi al d.
Vom face cumpdrdturi.
in
piald
este multd larmd. Vdnzdtoriiigi
strigd mdrfurile. Cumpdrdtorii intreabd
de
prefuri .
Cumpdrdm doud ki l ograme de ceapd,
trei kilograme de cartofigi un kilogram de
rogi i .
Apoi cumpdrdm un ki l ogram de
pi ersi ci gi doud
ki l ograme de
cap$unr.
O ajut
pe
mama sd ducd acasd cumpdrdturile. Drept rdsplatd,
mama imi va
pregdti
o tartd cu fructe.
Cdte ki l ograme de l egume au cumpdrat?
Cdte kilograme de fructe au cumpdrat?
Faptele bune
gi respectul infrumuseteazd viata.
Romi ni a
Patri a noastrd se numegte
Romdni a. Noi , oameni i care trdi m
pe
acest
pdmdnt, suntem romdni .
Cu toti i vorbi m cu drag
grai ul
dul ce romdnesc.
Patria noastrd este frumoasd
gi
bogatd. Romdni i i gi i ubesc mul t
lara.
Drapel ul
patri ei are trei cul ori :
rogu,
gal ben gi
al bastru.
To[i suntem mdndride
tara
noastrd.
r:Ei.l:
40
.
Al cdtui l i
propozi l i i fol osi nd cuvi ntel e de mai j os.
.
Completafi folosind cuvinte
potrivite.
fara
noastrd se numegte
Noisuntem
Drapelul
are treiculori.
fara
noastrd este ...................
gi
' S S; &
*
I
3s
sR
t z$
q- s*
yY
Pri eteni i mei
Wi l l i am este
pri etenul
meu. El
locuiegte in New York, un mare ora$
di n Statel e Uni te al eAmeri ci i .
Amdndoi ii indrdgim pe
Mickey
Mouse, Tom gi Jerry.
Care sunt
personajele
de desen animat
pe
care le
i ndrdgegti tu?
Scrie[i corect urmdtoarele nume: Vasile Alecsandri,
Constantin Brdncugi, Mihail Kogdlniceanu, Alexandru
Macedonski, Costache Negruzzi, Anton Pann, Vasile
Pdruan. EmilGdrleanu.
watt
kilowatt
York
New York
ae
aer
aerodrom
aerisi
Qui ntus
Quebec
oo
zoologicd
alcool
zootehnie
il
fiintd
gtiintd
fi i ndcd
oe
poet
poezie
poezii
ee
al ee
idee
creez
s
#- L
w,
0
/ t
FR' $
q
U\ uoi - '
\,
EA
,\
AA
t f F
,\
AhH
oi i
' #
i i
*+z*, S*f r , f f i , 0
t I FRS{
U\
(
r
e
mM
SnN
fl oO
ffi'sS
trgg
&
tT
tT
%uu
tvv
- - - l f , t
t
wuudrxx
yYffzZ
. j ; "! f l
U\ na3
I
Cearta
l i terel or
Literele trdiesc
in
pace
9i
bund Tntelegere.
Numai odatd,
demult,
nu
gtiu ce le-a apucat de au inceput
gdlceava. Se
ci onddneau,
i nfepdndu-se una
pe al ta
9i
l duddndu-se
fiecare.
- Eu, Tncepu A, sunt cea mai
i mport ant 6.
Cu mi ne i ncePe
al fabetul .
Mi se cuvi ne resPect.
- Ba eu! se
grdbi sd intre in
vorbd litera C. Eu inceP cuvdntul
,,casd".
Ce
poate fi mai frumos
gi
mai trainic decdt o casd?
- Dar eu, zi ce M, eu, care i ncep cuvAntul
,,mama"?
Nu
gasili cd eu ag fi mai importantd
decdt voi?
- Ei bine! Dar de mine ce ziceti? se amestecd
atunci in vorbi
gi litera N. Cuvdntul
,,noi"
i nseamnd uni re
gi putere. Pdi vedefi ?
Nu-i acesta
lucrul cel mai insemnat? Ce s-ar face oamenii dezbinafi,
dacd n-ar cunoagte
acest cuvdnt?
Ni
S(
"c
si
p
tl
I
- Cred cd vd ingelali cu
Cine e cel mai mdref
Recunoagtefi,
desigur, cu
Soarele e neintrecut.
toate, spune
grav S.
gi mai strdlucitor?
toate, cd e Soarele.
#i l , w0
AFRSa
t J\
- Gata, ajunge, necugetatelor, le-a spus mustrdtorAlfabetul.
Ni ci ,,Soarel e" nu se scri e numai cu l i tera,,S", ni ci ,,mama" nu se
scri e numai cu l i tera,,m", ni ci
,,casa"
nu se scri e numai cu l i tera
,,c"
gi nici cuvdntul
,,noi",
cel ce inseamnd unire, nu se scrie cu o
singurd literi. Unite scrieti atdt de frumos cuvintele,
poeziile gi
povegtile
agteptate de copii! Toate suntefi foarte importante.
Aga, literele au deslugit adevdrul gi,
de atunci, toate
trdiesc Tn bund infelegere
9i
armonie.
Uni rea face puterea.
I
b
s*i l , e. 0AFr S4
U\ uof
I
I
$coal a
$coala
noastrd
din rdscruci,
Cu
grddi nd
9i
cu
nuci ,
Cu un cui b
de barzd
sus
;
Cdt
un soare
in aPus,
$i
cu zestre
in ferestre
De mugcate-n
Frunzd
l ate;
$coala
noastrd
Paznic
are
Un
pl oP l ung
Pdnd
l a soare
$i
un tei i i
cdntS-n
Prag,
Vin coPiii-aici
de drag.
.
Citegte
gi potrivegte dupd
model'
Scrie
Descrie
inscrie
Transcrie
Prescrie
noastre
un ani mal .
temel e.
un text.
o retetS.
la
gcoald.
s
f
:&
ffi
#
i&
ffi
t"'L
hie
t
t
I
Gol egi buni
Alexandru gi
Vlad sunt colegi
de cl asd.
Stau i mpreund i n bancd,
merg impreund
acasd gi
la
gcoal d,
i ar dupd l ecti i , se
j oacd
tot i mpreund. Ni meni nu-i
poate
despdrfi.
Numai i at d ce,
pr i nt r - o
intdmplare nefericitd, Vlad igi
fractureazd mdna.
Ce necaz! O lund de zile va fi nevoit sd stea acasd. O
lund de zile nu-i deloc pulin.
Vlad e foarte necdjit.
DarAlexandru gtie
ce are de fdcut. Ti duce zilnic lecfiile,
il ajutd sd le inteleagd, ii aduce vegti din clasd, ii spune
glume
si-l inveseleascd.
- CAnd ai un
prieten
bun, treci mai ugor
peste
necaz,
spune Vlad privind
recunoscdtor
spre Alexandru, tocmai
cdnd acesta ii adusese un
joc
inventat anume pentru
el.
Alexandru Tl bate
pe
umdr ugor gi
cu dragoste.
- Sunt si gur cd
9i
tu ai fi fdcut l a fel ,
pri etene!
Prietenul la nevoie se cunoagte.
tmtll
47
. 9*i l , w0
AxR$4
U\ n
Pui ulde ci pri oari
Buni cul este
pddurar.
intr-o zi ne-a adus un
Pui
mic
Ai
pldpdnd de cdPrioard.
L-am
gdsi t si ngur
i n
pidure. Cu sigurantd cd s-a
int6mplat ceva cu mama lui.
E fl5mdnd
gitremurd tot.
- il vom Tngriji, am sdrit eu
cu fratele meu.
Aga a
gifost. I-am ficut culcug de dormit, l-am hrdnit cu
lapte
gi l-am invdfatsi zburde.
Puiul cregtea vdzAnd cu ochii.
Mergeam adeseori
in
pddure. Se indepdrta de noi,
cerceta
pddurea gideodatd apdreain
spatele nostru.
Ce mul t i l i ubeam! i i mang6i am bl dni ta cafeni e,
i ar el i gi
i nti ndea
gdtul subfi re,
pri vi ndu-nei n ochi '
Uneori il vedeam indlfdnd capul,
privind
9i
ascultdnd
pddurea.
-
Ti-e
dor de ai tii? ilintrebam, infelegdndu-i
intristarea.
$i
uite aga, intr-o zi a
[69nit
din curte, a sdrit
portita
grddi ni i gi , i n sal turi l ungi , s-a
pi erduti n pddure'
- Nu fi l i tri gti , a spus buni cul . Pddurea este casa l ui '
48*
of f r , &0AFRS4U\
Ascuf itoarea-elefant
Vlddut are o ascutitoare foarte
frumoasd. Este un mic elefant colorat.
i . . .
ln recreatie iese la
joacd
cu
ascutitoarea in buzunar. Tn toiul
jocului
ascutitoarea ii cade.
Cdtdlin o vede gi
o ridicd repede.
Ce mult ii place!
Ce-ar fi sd o
opreascd pentru
el?
Vldduf se
joaci
mai departe cu Viorel.
Dupd pauzd,
vin toti in clasd. Abia acum igi aduce el
aminte de asculitoare. Cautd giincepe
sd
pl6ngd.
Supdratfoc, Vldduf dd vina pe
Viorel.
- Tu mi-ai luat-o! Cu tine m-am
jucat.
Dd-mi ascuti-
toarea! Dd-mi-o, n-auzi?
Zadarnic incearcd Viorel o explicafie, nimeni nu-l
ascultd.
Copi i i stri gd:
-Hof ul ! Hot ul !
Cdtdlin nu mai
poate
rezista.
Scoate ascutitoarea din
buzunar
gi pornegte
spre banca lui Vlddut. Ochii iijoacd in
l acri mi gi gl asul
Ti tremurd:
- Iartd-md, Vlddut! Poftim ascufitoarea. Eu sunt de vind.
Ji -acdzuti n
pauzd...
In clasd cade brusc o
perdea
de linigte.
- Cred, rupe Vlddut tdcerea, cd am6ndoi trebuie sd ne
cerem iertare de la Viorel.
Intrd doamna invdf5toare. Prin fereastra deschis#
pdtrunde
o adiere ugoard
gi
binefdcdtoare.
Lecfia incepe.
Ci nstea
gi
omeni a sunt surori bune.
s9t a- 0AERt . t
U\ i of '
Ghi ocel ul
Baba larna nu se indurd incd sd
plece de la noi. E frig, dar soarele
igi
face loc
printre norii de cenugd
9i
trimite cdteva
raze timPurii.
Este sfdrgit de februarie.
Pete mari de zdPadd
acoPerd
ograda.
De sub el e, fi ri cel e subl i ri de
apd igi cautd
loc
prin pdmdntul umed
gi negr u.
Dar i atd un
ghi ocel !Ai egi t, aga, ca o
bucurie in calea mea
9i
nu
gtiu dacd
aceastd suavd
floricicd
este aici cu
adevdrat sau e doar un fulg de zdpadd
prins Tntr-un ac de iarbd.
Degetel e
mel e i l mdngdi e
ugor
9i
numai
gdndul de a-l
punei n pal mel e mamei md face sd-l
desprind
de acolo, din
pdmdntul care l-a ndscut'
Alergin casd.
- Mamd, vi ne
Pri mdvara!
$i ,
i n
pal mel e ei aspre de muncd,
eu
pun cea mai
gingagd floare, cu care numai sufletul
ei se aseamdnd'
#r f
&0
AFr S/ t
U\
I
i
i
Pomi gorul
La col tul gcol i i , pe
unde
drumul md duce cdtre
casd, se afld un
pomigor.
De cdfi va ani buni se l uptd
sd seTnal fe
gi abi a-abi a,
cu
mare greutate gi-a
ridicat
cdteva rdmurele.
Vi n
gcol ari i
cu l armd
mare
gi ,
di n tol i cal i trec
pe
aici, se gdsegte
cdte unul
sd se agate de bi etul
pomi gor:
uni i rup frunzel e,
al fi i cdte o rdmuri cd (ui te-aga,
degeaba), uni i se al eargd
gi
se
l i n
de el , i l apl eacd, i l zgdri e.
Doamne, cdte nu
pdtegte
bietul de el!
in
primdvara
aceasta i-am sdpat o micd grddinild
in
jur,
l-am vdruit gi
Tl ud mereu impreund cu
prietenul
meu, Alex.
Ce frumos se rotunjegte coroana! Pe zice trece devine
tot mai vi guros. Md opresc zi l ni c i n
preaj ma
l ui , i i m6ngdi
tul pi na netedd gi
frunzel e rotunde.
Tn urma mea aud fognetul l ui subfi re gi
mdtdsos ca ni gte
vorbe...
,.'*-f
51
s
pt r
w
0 A
Fr
S
4
U\ 1
Mai e ti mp!
Vasilicd a venit cam de multicel de la
gcoald. Se invdrtegte,
se sucegte,
Tgi
gdsegte de
joaci,
dar de leclii nu zice
ni mi c.
Mama lui, care trebdluiegte
prin
casd,
i l stri gd:
-Vasi l i cd,
l ecti i l e!
- Mai e timp! zice Vasile. lat6, soarele
E SUS.
Mama se ia cu treaba,
Vasile cu
jocul.
intr-un timp, aceasta strigd iar:
-Vasilicd,
lectiile!
- Mai et i mp! Soarel e
n-a aPusi ncd.
Se apropie seara. O mulfime de treburi
sunt
pe capul mamei. Aleargi in sus
gi-n
jos
fird vreun
ajutor.
Vasilicd, in
graba cea mai mare, igitermind
lectiile.
- Mamd, mamd, c6nd mdncdm?
l atd, e noaptede-acum!
- Mai e timp! ii rdspunde
mama, vdzdndu-gi de treburi
mai departe.
Nu ldsa
pe mdine ce
Po[i
face azil
*i r *Sf ; f
W0
AFRt {
U\
la
9i
,a
t ,
e
Buni cul
A veni t buni cul i ard
Cu
povegtiin
fapt de seard.
Stdm ugor
pe
scdunel e
Cum std l una-n rdmurel e.
$i
ne al ergdm, apoi ,
Pri ntre stel e amdndoi .
Ia buni cul Carul -Mare
$i
se duce
peste
zare.
Ia buni cul Carul -Mi c,
Iatd. nu mai e ni mi c!
.
Alcdtu iegte
propozili
i despre bu n ic folosi nd cuvi ntele date.
n
n .
barbd
.
povegti
.
pl i mbare
.
buni ca
?.
.
Incercui egte cuvi ntel e
unui buni c.
' bun
.
neastdmpdrat
.
bl dnd
.
ascult
.
iubegte
.
nepotul
.
daruri
care exprimd insugiri
potrivite
.
darnic
.
neascultdtor
.
infelept
FF
s. {
';qml
53
:.'
*
, o' f Lf f ,
0a
xJA
a Doi mi nci nogi '
/ -. t t
{E;t
---
- - \ - v
t
- -
t
Doi mi nci nogi s-au i ntdl ni t l a un drum. Unul di ntre ei
zi se:
- Prietene,
vezitu turnul acela inalt din depdrtare?
-i l ved,
ei gi ?
- Dar vezi tu tocmai Tn vdrful turnul ui cum umbl d un
goricel?
- Ce vorbS-i asta? Eu abia vdd turnul
gitu-mi pomenegti
de un
gori cel ? Nu-l vdd, dar sd
gti i
cd, i n schi mb,
i l aud
foarte bine cum umbld Tn tropot de
parcd ar bubui o tobd
9i
ar avea
gi un cloPot de
gdt.
- Te cred...,
ii rdspu nse
prieten ul, vdzdnd u-se infu ndat'
'
Povestirife care urmeazd sunt prelucreri din Povestea vorbri, de Anton Pann'
s
9t
c
0
A
Fr
t . l
U\
Vul pea cea vi cl eani
O vul pe tot dddea i ama
pe
l a cotel ul gdi ni l or.
Azi aga, mdi ne aga, s-a l uat gospodarul
de gdnduri .
$i
s-a
pus
l a
pdnda.
Cdnd s-a i nnoptat bi ne, vul pea pAg-paS
se apropi e de
cotet
gi,
nici una, nici alta,
gdsegte
o deschizdturd
pe
unde se
strecoard Tnduntru.
Gospodarul sare in linigte, acoperd gaura gi incepe sd-gi
stri ge veci ni i :
- Ioane! Vasi l e! Gheorghe! Veni fi , bd, cd am
pri ns
vul pea
l a gdi ni .
Oameni i au al ergatcu furci l e, ca s-o
pri ndd pe
hoal d.
Deschi de omul ugor uga, se ui td, darvul pea nu-i .
- Mei , a nai bi i treabd gi
asta, i atd, vul pea n-a i egi t, dar nu-i
ni ci i n cote!. Mare mi nune!
Deschi d oameni i uga mai bi ne
gi
dau sd i ntre i nduntru.
Cdnd colo, ce crezi? Vulpea se urcase in cuibarul
gdinilor,
gedea
acolo colac, nemigcatd, una cu
paiele,
doar coada i se
vedea.
Oameni i au tdbdrdt
pe
ea
gi
astfel au scdpat bietele
gdini,
cdt e mai rdmdseserd. de
vizitele cumetri[ei.
of i l , w0
Axt S4
U\ uuu*
56
Gei noui l enegi
Demult, cdndva, un impdrat curios a vrut sd cunoascd
pe cei mai l enegi supugi ai sdi . De aceea, a dat
poruncd
sd fi e adugi i ntr-un
l oc, undeva l a margi nea cetdti i l ui '
Au stat acol o cei noud l enegi un ti mp,
pri mi nd
mdncarea
de la
palat.
intr-o zi, impdratul igi intrebd slujitorii despre ei'
- Zac toatd ziua, Mdria-Ta, mdn6ncd mdncarea
rdsturnafi
9i
le e lene, cd abia deschid
gura.
S-a dus Tmpdratul la ei
gi
s-a ingrozit,
privindu-i din
uge.
A dat
poruncd sd se dea foc Tncdperii, spre a-i vedea
fugi nd mdcar l a vederea fl dcdri l or. De unde, ni ci unul nu
s-a migcat.
- Foc! legiti cd ardeti, a strigat un slujitor
pus
de
Tmpdrat.
Atunci unul di ntre l enegi , abi a deschi zdnd
gura, i -a zi s
larl
- Nu...
ti -e
l ene... sd vorbegti ?
$i
aga s-au
prdpddit lenegii, azdnd de vii odatd cu
lenea lor.
Lenea e cucoand mare, care n-are de mdncare'
sgLw0AEt SaU\
Cucul
gi pupdza
O
pupdzd molatd gi
frumoasd in
pene, guno-
i ndu-gi cui bul , i l l dsd
gi
plecd in altd
parte
sd-gi
facd un cui b nou.
- Ce faci aici, soro? Ti zice cucul.
- Un cui b, nu se vede?
- Ba se vede, dar
parcd
ai mai fdcut, in
primdvard, unul?
-Am f dcut unul
gi i ncd unul
9i . . .
degeaba: nu se mai
poate sta in ele de necurdtenie.
- Dar, spune-mi, insistd cucul, ndravul a rimas in acele
cuiburi sau il aduci cu tine? Cd dacd vei veni cu ndrav cu
tot, degeaba ili este lucrul. il vei umple
gi pe
acesta, ca
gi
pe
celelalte,
gi nu vei avea
parte
de el. invald maiintdi sd te
lepezi de ndrav
gi
apoi te apucd de treabd.
Pupdza se intoarse cu spatele cdtre cuc, rotindu-gi
creasta cea molatd.
Ndravul din fire n-are lecuire.
s*Lw0AFR$4U\ n"-
Gucul
gi pri vi ghetoarea
in zori, mica
privighetoare cenugie igi
Tnalld trilurile subtiri
Cuculfurios
Ti strigd:
inceteazd odatd! M-ai ametit cu
pitigditurile tale. Nu vreau sd te mai ascult.
Dacd vrei sd cAnti, ascultd maiintAi la mine.
invald din
glasul meu frumos
9i
nu mai cAnta
pdnd nu vei i nl el ege!
Supdratd,
privighetoarea incercd sd se
apere, dar cucul nu
9i
nu, cd el c6ntd cu
adevdrat, iar
privighetoarea scoate numai
nigte
,,piuituri" 9i
,,ciripituri"
pentru care
trebu ie sd-gi ceard iertare.
Tn cele din urmd s-au hotdrdt sd ajungd la
judecatd.
- Bine, dar cine sd ne
judece?
a intrebat
privighetoarea. Cine
oare se
pricepe cel mai bine la cdntec?
- Cine? Uite, chiar el, cel ce se vede
pisc6nd,
cu urechile mari
gi
cu desagii in
spate.
Zis
9i
fdcut. Au zburat la
judecdtor,
spundndu-i sd asculte
gi
sd aleagd.
A ascultat mdgarul cu
gura
cdscatd, cu
urechile
pe
spate
gia hotdrdt:
- Cucul este cAgtigdtorul.
El cAntd de
rdsund l ocul .
s9t
r 0AERt . r
U\
l $l
cu
tlt.
re.
ta
i e
)u
ai
.e
l a
e
e
n
I ,
Sdrmana privighetoare
s-a simtit dintr-odatd fdrd niciun rost
pe pdmdnt.
Dar ci obanul , care ascul tase
cdntecel e l or gi
auzi se
hotdrdrea mdgarul ui , i -a spus
pri vi ghetoarei sd-i c6nte
l ui mai
departe, cu
gl asul
ei dul ce, mdngdi etor.
9i
pri vi ghetoarea
i -a cAntat ci obanul ui gi
ci obanul a
ascultat-o vrdjit.
, $
*i l
W
0 A
Fk
t
4
t !
\ nuf
Cel mai
puterni c
Cdpetenia
goarecilor, Marele Guzgan, atdt se mdrise de
nu-i mai aj ungea ni meni ni ci cu
prdj i na l a nas.
$i
chemd el , cdnd veni vremea i nsuratul ui ,
pe
cei mai
bdtrdni dintre
goareci pentru
a afla din ce neam sd-gi aleagd
sof i a. Ni ci nu se mai gdndea l a neamul l ui gori cesc.
Bdtrdnii intelepti au hotdrdt cd cel mai
puterni c
Ai
strdl uci tor este Soarel e
gi l a el s-ar
cuveni sd meargd
pentru
a-i cere fata, ce, cu
sigurantd, este la fel de strdlucitoare ca
gi
pdri ntel e
sdu.
$i-a
luat Marele Guzgan ogtirea numeroasd
gi
ajungdnd
la Soare
gi-a rostitdorinla.
- E drept cd sunt cel mai mare
gi
cel mai strdlucitor, a zis
Soarele, dar uite cd
gi pe
mine md
poate
intuneca Norul.
Cum apare i mi i a l umi na i ndatd.
Auzind Marea Cdpetenie acestea, nu mai
zdbovi la Soare
gi
indatd
plecd
cu dorinta
gi
intreaga
goricime
cdtre Nor.
Norul i -a rdspuns:
- E drept cd eu
pot
intuneca Mdreful Soare,
dar
gi pe mi ne md subl i azd
9i
md i mprdgti e Vdntul . El e mai
puternic
decdt mine.
A
plecat, gi
de aceastd datd, Marele Guzgan cdtre
cetdti l e Vdntul ui .
S1
ul
V(
rT
r\Fej?l
ede
mai
aga
mai
s-ar
, cu
l gi
i nd
- Aga este, sunt
puternic,
a spus Vdntul, imprdgtii norii,
smul g copaci i , i nl dtur tot di n cal ea mea, dar ui te, este acol o,
undeva in depdrtare, o cetate veche, veche, ca lumea de
veche. Pe ea n-am reugits-o urnesc. Ea e mai
puternicd
decdt
mi ne.
Pl eacd cdpet eni a rozdt oarel or cu
cenugiile-iogtiri
cdtre Cetatea cea uitatd de
vreme.
'"t
- Indltatd Cetate, sunt Marele gi
Temutul
n
Guzgan. Vreau sd md insor gi
caut fata
celui mai
puternic.
Vdntul mi-a spus cd egti
necl i nti td.
-Are
dreptate Vdntul, a rdspuns Cetatea. Nu
m-a i nvi ns ni ci cdnd. Dar numai cd, de l a o vreme,
rod la temelia mea miide goareci,
care
gi-au
fdcut
l ungi gal eri i gi
cred cd md vor dovedi .
Auzind toate acestea,
goarecele
igi zise cu furie, dar
gi
cu
mdndri e:
- Cum, toatd umblarea mea a fost zadarnicd?
$i
eu care
am fdcut
pl ecdci uni
Soarel ui , Norul ui , V6ntul ui , Cetdfi i ! Ce
prost
am fost, gdndi ndu-md
sd nu i au fatd di n neamul meu!
Iatd cd
goareci i
sunt neamul cel mai
puterni c pe pdmdnt!
A aj uns de unde a
pl ecat!
zts
rul .
nar
9i
re,
tai
I
, Sf , f
c0AFRt . r
U\ i u'
Lupul ,
fapul
gi
varza
Un
fdran
a
pl ecat l a tdrg l udnd cu el , spre vdnzare, un l up, un
tap
gi
ovarzd.
Vrdnd sd treacd un rdu mare,
gade gi
se socotegte:
- Pe toate nu le
pot
trece deodatd, nici chiar cdte doud nu
voi i zbuti , apa fi i nd
prea l atd. Dacd voi trece i ntdi l upul ,
fapul
i mi
va strica varza. Dacd voi trece varza,lupul va m6nca
[apul.
Se munci omul cu
gdndul gi porni
l a treabd.
Trecu mai i ntdi fapul .
- Pdnd aici totul a fost bine. Acu, dacd voi trece varza,
tapul
o va mdnca i ndatd, dacd voi trece l upul , zi l el e
l apul ui
se vor
sfdrgi. Vai, vai, ce marfd nepotrivitd!
Dar nevoia teinvafd.
Lud
fdranul
l upul , i l l dsa
pe
mal
gi
aduse
fapul i napoi .
Ldsd
fapul 9i
lud varza,
pe
care o aduse ldngd lup. Apoi duse, in
sfdrgi t,
gi l apul l dngd cei doi .
r\|*w':
$Sf t l $0AFR. $4
U\
Bi trdnul
gi
mogteni torul
Un tatd avea opt feci ori . Inai nte
de a muri , bdtrdnul
gi -a chemat
f eci ori i gi l e-a spus:
- Tot ce-i al meu numai unui a
l as. Dupd moartea bdtrdnul ui au
inceput certurile intre feciori: acela
cd l ui i se cuvi ne totul , cel dl al t cd
de ce nu l ui ,
9i
ui te aga au aj uns l a
j udecatd.
Judecdtorul i-a ascultat
gi
a
gdndi t:
,,Ai ci e
l ucru ascuns".
Le-a spus sd vi e a doua zi
pregdti fi cu bdtel e.
A doua zi s-au dus l a mormdntul bdtrdnul ui , l -au
dezgropat
gi
judecdtorul
le-a spus feciorilor sd-l
l oveascd cu bdtel e, i ntrebdndu-l :
,,Tai cd,
ci ne e
mogteni torul ?"
Feci ori i au fdcut i ntocmai . Numai unul si ngur
pl dngea
deoparte.
- Cum sd dau i n tatdl meu!? a rdspuns acesta.
- Aj unge! Nu mai l ovi fi ! a zi s
j udecdtorul .
Mortul a
vorbit. Acesta este fiul iubit. Acesta este mogtenitorul.
s*Aw, 0AFt $a r ueuu,
Mogul cocogul
9l
$i
era un mog,
$i-avea
un cocog.
Ah, ce mai cocog!
Cum c6nta l a mog!
- Ia c6ntd, cocogule!
Sdi de
j oacd,
mogul e!
$i
era o vul pe,
$i-a
mdncat cocogul,
Ah, ce mai cocog!
Cum cdnta
la mog!
- Ia cdntd, cocogule!
Sdi de
j oacd,
mogul e!
$i
era un cdi ne,
$i -a
m6ncat
pe vul Pe,
Vulpea
pe
cocog,
Ah, ce mai cocog!
Cum cAnta l a mog!
- Ia cdntd, cocogule!
Si i de
j oacd,
mogul e!
$i
era un l up,
$i -a
mdncat
pe
cdi ne,
Cdi nel e
pe vul pe,
Vulpea
pe cocog.
Ah, ce mai cocog!
Cum cdnta la mog!
- Ia cdntd, cocogule!
Sdi de
j oacd,
mogul e!
s
*: f
{u
&
A
Fr
$
4
U\
]
I
ti
$i
era un urs,
$i -a
mdncat pe
l up,
$i
l upul pe
cdi ne,
Cdi nel e
pe
vul pe,
Vulpea
pe
cocog,
Ah, ce mai cocog!
Cum cdnta l a mo9!
- Ia cdntd, cocogule!
Sdi de
j oacd,
mogul e!
$i
era un
par,
$i -a
uci s
pe
urs,
$i
ursul
pe
l up,
$i
l upul
pe
cdi ne,
Cdi nel e
pe
vul pe,
Vulpea pe
cocog.
Ah, ce mai cocog!
Cum cdnta l a mog!
- Ia cAntd, cocogule!
Sdi de
j oacd,
mogul e!
$i
era un foc,
$i
a ars
pe par,
$i
parul pe
urs,
$i
ursul
pe
l up,
$i
l upul pe
cdi ne
Cdi nel e pe
vul pe,
Vulpea pe
cocog.
Ah, ce mai cocog!
Cum cAnta l a mog!
- Ia cdntd, cocogule!
Sai de
j oacd,
mogul e!
. 9
$i l
@,
0 A
FR' t
4
U\ guJ*
T
t
I
l
fYxs.i:r:
66
Bl ana ursul ui
"\ 1,
e
#
Un vdndtor, umbl dnd dupd vdnat
pri n pddure, numai ce
zdregte un urs.
,,Bi ne
cd-i gti u l ocul . Adoua oard nu-mi
scap5".
Peste cOteva zile seintdlnegte vdndtorul nostru cu un
cojocar.
-$ti i ceva, frdfi oare?Am o bl and mare
gi frumoasd de
vdnzare.
- De l up sau de vul pe?
- De urs
gi i ncd
ce urs...
Ti
pl dtegte
coj ocarul arvund, beau al ddmagul , dar cAnd
i l i ntrebd unde e bl ana, vdndtorul rdspunde:
- i n
pddure. Dar nu te teme, omul e! Chi ar mdi ne voi
vdna ursul . i i
gti u
bi ne l ocul . Ba te
poftesc
Ai
pe
dumneata
sd mdinsotegti.
. f ' f
; f
S
S
J&
FR
$4
t, \
A doua zi
plecard
cei doi in
pddure:
vdndtorul merge gi
i gi face pl anul
cum sd tragd ca sd nu stri ce bl ana.
Dar, iatd, ursul vine intr-adevdr, trosnind crengile,
indreptat chiar cdtre ei.
Cojocarul apucd de se urcd in cel mai apropiat copac.
Vdndtorul tremura ca varga. Trage, dar nu nimeregte.
Ursul se apropi e. Atunci vdndtorul
se trdntegte l a
pdmdnt,
l i ndndu-gi
rdsufl area, aga cum
gti a
di n auzi te cd ursul nu
se ati nge de mortdci uni .
Ursul se trdntegte
peste
vdndtor. il ascultd la ureche
gi,
neauzi ndu-i rdsufl area, pl eacd
i n
pddure,
l dsdndu-l i n
pl ata
l ui .
Vdndtorul se scoal d gal ben
ca mort. Di n pom,
coj ocarul
i l i ntreabd:
- Mdi frdj i oare, ursul ce vorbe
!i -a
spus l a ureche?
- Mi -a spus, zi ce vdndtorul
j umdtate
mort, sd nu mai
vdnd ni ci odat d bl ana ursul ui di n
pddure.
Vul pea-n crdng
9i
bl ana-n tdrg!
s
$. i l
w,
0 A
FR
r $
4
U\ *uf
I
Pl anul
si mi gi ul ui
Un simigiu
se intorcea
la orag
de
prin
' : -
-
:
' *
*
' *
*
schi mb
oud.
$i cum
ducea
el aga tava cu oud
&
R"L
\' *'
E
*'
pe cap, incepu
sd socoteascd' ,,Dacd
oudle
* _'
'ct"
i. *
q,
\ +ar
"'t *-"t
^.-
va scoate cinci sute
de
pui, puii se vor face
\:
af;( ;
o" r{L ij
-;
"
-rT
*.,r
_
--:
gdini care vor da numai
intr-o singurd
zi cinci
*-.
$y
's
'-
sute de oud'
Din aceste
oud, o
parte voi vinde
j",,
.i
qu|..
,4
*
pentru a scoate ceva
perelute' iar cinci sute
*{
i:."4e
*i*
:*#
de odini. devenite cinci sute de clogti,
vor
'!r
'.'r'
\ sr.
-'-
kj.
,,*kej. )
t
'"'ff
de
qdini,
devenite
cinci sute de clogti,
vor
;
t .
n9r
. '
- --^
rl
i."g
putea scoate cdte doudzecide
puifiecare'"
r
i
1
- O, ho, ho! C6!i
pui sd fi e cu tol i i ?
Chi ar
t
?'
r !
- - ! .
fi
a; *. - ' f "osut ddesut e! Hai t , scapdesdr dci e! st r i gd
t ; ".
t , -
*
si mi gi ul .
,' ' -
i
t
i
-
Darcdnd
zi ce,,hai t"
ui tddegreutate'
sareca
un
,, a
tap
gi scapd tabla
de
pe cap' Oudle
toate sunt
S zu,
ryUttld
ei
planurile simisiuluiterminate'
.-
..L-.*zl
^
rf =. s
qlt
Vorba ceea:
16.
^d
' N4
Ec E.l
\tt"
'
Multi' mariplanurisocotesc'
-
-i\
tl,
a
_ S t s &t
Dar nimic nu isprdvesc.
Vld 8t*
E
s
f
:f
s
0
A
F!
t,$ lt
U\
1n
in
t d
rle
ni
le
rci
l e
te
0r
. t t
ar
1it
tn
nt
Bogatul i necat
Un om tare bogat, dar zgdrcit, trecea odatd
pe puntea
unui
rdu mare.
Nu
gti u
cum s-ai mpi edi catgi a cdzutdrepti n val uri .
-Ajutor! Md Tnec! Mor! strigd elingrozit.
Un
pescar,
auzind strigdtele, s-a aruncat degrabd in rdu
i notdnd i ute spre omul i n
pri mej di e.
Cdnd ajunge l6ngd el,
pescarul
incercd sd-i dea curaj,
strigdnd:
- Dd-mi mdna! i nti nde-o mai i n
grabd,
sd te
pot
scdpa.
Auzi nd zgdrci tul , di ntre val uri , cuvdntul
,,dd-mi ",
s-a i nfuri at
grozav.
- Nu-t i dau ni mi c! mai st ri gd el gi se cuf unddi n addnc.
Adeseori l dcomi a pi erde pe
om!
, s*i l , w0
AFR$4
t J\ *un
Nepotul i mPrumutat
Un om ci nsti t
gi
cumpdtat avea un nepot sdrac, ce veni
intr-o zilael.
- Unchi ul e, sunt un om
pri ceput, ag face negustori e,
dar n-am
gi
eu bani cu ce sd i ncep. Aj utd-md, rogu-te, cu
ci nci sute de l ei
gi -[i voi i napoi a datori a
pand
l a ul ti mul bdnu[, cam i ntr-o
j umdtate
de an.
Unchi ul s-a i ndurat de nePot
gi
i -a
- Ui te, u"ri o"t#eea di n cui ? Ce agoni sesc
pun Tn
ea. Cautd acol o, numdrd
gi
cdl i
gdsegti ai tdi sd fi e.
Nepotul a dat oal a
j os,
a numdrat
9i
a
gdsi t tocmai cdfi
i-au trebuit.
, s
#A
&
I
A
rFt
ry. {
U\
/ enl
rne,
, cu
)ria
tr-o
A
plecat,
s-a apucat de negof, a cdgtigat bani, sorocul a
t recut , darel nu
gi -ai napoi at dat ori a.
Unchi ul nu i -a zi s ni mi c.
De l a un ti mp, treburi l e mergdndu-i prost,
s-a dus di n nou l a
unchi dupd imprumut, crezdnd cd acesta a uitat de ceea ce el
i i datora.
- Unchi ul e, aga
9i
aga, aj utS-md cd doar l a dumneata i mi e
nddejdea.
Unchi ul ,
prefdcdndu-se
cd a ui tat de datori e, i i aratd di n nou
oal a, spundndu-i ca
gi pri ma
datd cd acol o strdnge bani i
gi
sd
i a c6[i gdsegte.
Bucuros, nepotul dd oal a
j os,
cautd, cautd, dar ni mi c.
Unchi ul e bun, dar nu-i ni mi ci n oal d.
Ti rdspunde atunci unchi ul :
- Dartu, de cdnd ai l uat, ai mai
pusi napoi
ca sd fi e?
t-a
t r n
;6!i
r u\
3"
s*t l a*0AFR$4
Ala-bala-portocala
Ala-bala-portocala
Iegi, bdditd,
La
portifd
Cd te-agteaptd Talion,
Tal i on, feci orde domn,
Cu ti chi e
Defrdnghi e,
Cu
pand de ci oc6rl i e,
Cu cdrul a Radul ui ,
Cu bi ci ul cumnat ul ui ,
i n mi j l ocul sat ul ui .
Clan[-zbant!
Doroban[!
Cioc-boc!
Treci l a l oc!
s#t c0AERr ! . 1 U\
Gi l i torul
gi
stej arul
Un cSldtor, obosit de
drum, s-a agezat sd se
odi hneascd l a umbra unui
stejar.
Dar iatd cdvdzu aldturi
o bostdndrie. Se duse
omul nost r u, l ud un
pepene gi
veni de-l mdncd
la umbrd, sub stejar.
Dupd ce s-a sdturat,
i nti nzdndu-se l a odi hnd,
privea
aga, in sus, la
pom.
Zdr i nd
ghi nda pr i nt r e
frunze, i gi zi se:
- Mei , ce nepotri vi re! Cum a rdndui t Dumnezeu aga
lucrurile, ca intr-un copac aga mare
gi puternic
sd creascd un
fruct atdt de mic, iar la un vrej slab, intins
pe pdmdnt,
sd
creascd un rod aga mare
gigros?
Pe cdnd
gdndea
el astfel, numai iaca, se trezegte cd-icade
o
ghi ndd drept
pe
nas.
Frecdnd u-gi nasu I rogu, zice m ustrdtor cdldtoru | :
- Ce
prost
am mai socotit! Dacd mi-ar fi cdzut un
pepene
di n cel mare, atunci cu si gurantd nu mi -ag mai fi
gdsi t l eacul .
873
I
t
I
s*f r , o, 0AFRS4
U\
Lupul
gi
ndravul sdu
Un lup bdtrdn, care a fdcut destule la viala
l ui , s-a
gdndi t
a se
pocdi i ncercdnd sd fi e de
ajutor omului,
pentru
iertarea
pdcatelor.
Astfel , schi mbdndu-gi numel e i n cdi ne,
se duse l a un ci oban, l a stdnd, spre a
pdzi
oi l e de l upi .
Nu trecu multd vreme
gi
iata cd intr-o zi,
pe
cAnd
gedea
intins
pe
iarba verde, o dulce mioard se apropie
pdscdnd la
bot ul l ui .
Lupul , ha[! Ui tdnd cd se schi mbase i n cdi ne, a i nhSfat
mi oara
9i a
mdncat-o
pe
l oc.
Ci obanul , ddnd de el asupra faptei , l -a i ntrebat:
- Ce-aifdcut, cdine bdtrdn
9i
spurcat?
Lupul i ncepu sd i ndruge verzi
gi
uscate: cd a adormi t, cd
oai a l -a mugcat de coadd
gi
nu l -a l dsat del oci n
pace,
cd el
necdjit rdu a trdntit-o
gi
aceasta a
gi
muri t aga, di ntr-odatd. Unde s-o
ascundd, spre a nu fi i nvi noval i t
pe
nedrept? Avdrdt-o in burtd.
Dar ci obanul nu
gl umi .
Ddndu-i una-l adormi .
Lupul i gi schi mbd
pdrul ,
dar ndravul ba!
. S' #A&0AFRS4
TJ\
Gopacul
dovl eacul
9r
a
a
Pe
l Angd
un
copac
mare'
rdsdri,
din
intAmPlare'
un
vrej
de
dovleac,
ce
crescu 9i
se
i*int"
in
lung
giin lat
Pe
bietul
copac,
incAt
ramurile
ii acoperl'
VdzAndu-se
l a
i ndl l i me'
dovleacul
grdi
cu
disPre!
cdtre
copac:
-
De
cdl i ani te
strddui egti tu
si
creqti 9i
egti
mai
mic
decdt
mine,
ce-am
crescut
numai
o
varS!
Dac-ai
fi crescut 9i
tu
ca
mine,
ajungeai
acum
la stele'
CoPacul cu
mi nte
i -a
ri sPuns:
-Te
fdlegti
acum'
fiindcd
n-a
datincd
bruma'
dar
cAnd
va
fi zbPadd,ai
sd
fii
Pe
jos'
grdmadS'
. $
*L
6
8
Jt Er S4
U\ i '
lt
>a
el
R
I
Carul frdnt
Un om, veni nd spre casd cu carul i ncdrcat cu l emne, nu
gtiu
cum se face cd, dintr-odatd, il vdzu frdnt Tn drum. Se
apucd omul ca
gi
altd datd
gi repard carul cu
pricina.
Apoi
plecd
spre casd.
Copilul sdu, care vdzuse carul stricat, igiintrebd tatdl:
- Darci nei ti drese carul , tatd?
- Eu, fdtul meu, ci ne al tul ?
- Darcine te-a invdtat acest lucru?
- Nevoi a, copi l ul meu.
-$i unde
gade
nevoi a, tatd?
- in
pddure, rdspunse tat5l
gi pleci
la treburile sale.
Copi l ul crescu
gi i ncepu
sd meargd, de-acum,
gi el cu
carul
l a
pddure.
Tntr-o zi, ddnd
peste
un loc rdu, frdnse carulTn drum.
- Hei , hei , acu-i acu!
Fluierd, se-nvdrti, ce sd facd?
Dar numai ce-gi aduse ami nte de vorbel e tatSl ui sdu
gi
atunciincepu a striga cdt
putea
de tare:
- Nevoie! Nevoie! Vino de md Tnvatd cum sd repar carul.
Stri gd
pdna rdgugi , dar nevoi a nu apdru de ni cdi eri . Se
apropie seara
gi
elvdzu cd strigdin zadar.
ffnw.::,..
Atunci
incepu
singur,
ugor,
ugor'
9i
fdcu
treaba
pdni la
urmd.
Acasd,
tatil
sdu,
vdzAnd
carul
dres'
ii zise:
-
Aga-i
cd a fostintocmai
cum
!i-am
spus
eu?
-
ruuf spuse
bdiatul
tare
supdrat'
Am
strigat
nevoia'
dar
ea
n-a
venit
sd md
invele'
- Ba chiar
nevoia
a fost cea
care
te-a
invdtat'
dragul
meu'
aga
sd
gtii; de
n-ar
fi fost
ea, n-ai
fi invdlat
sd faci
singur
acest
lucru'
Bdiatul,
deslugind
t6lcul
lucrurilor'
n-a
maifost
supdrat'
s
*i l , t *0AFRS4
U\ l ' l
I
Doui capre
Doud capre se i nt6l ni rd
pe
o
punte i ngustd.
-Vreau sd t recAi f d bi ne de md l asd! spune una di n el e.
- Ba, fd tu bi ne
9i
md l asd
pe
mi ne!
- Eu am
pus pri ma pi ci orul pe punt e.
- Ba eu trebui e sd trec, fi i ndcd sunt mai bdtrdnd. Apoi se
izbescin coarne.
Numai cdnd au cdzut amdndoud bal ddbdc i n apd, au
infeles
pu
rtarea lor cea nesocotitd.
i nfel eptul
gti e
sd ocol eascd
96l ceava.
Rostegte repede, dar clar!
Caprd, caprd,
E
ger mare;
Crapd oudl e-n
Cui bare!
Caprd, caprd,
Gospodi nd,
Crapd oudl e-n
Grddi nd!
. s*t \ , &0
AFR. $4
U\
Vacanta
de Marcela Peneg
Vacanfa-i fi r d i ntr-o poveste
Cu soare agdtatin mdr,
CAnd
pe
amiazd, intr-adevdr,
Cdld u ra-m
pdrdteasd
este.
Adoarme apai n cdmpi e
Al bastrd ca un cerdi n carte;
Viseazd frunzele departe
Cul oarea seri i ardmi e.
Furni ci l e mdrunte card
CSl dura-n muguroi l a el e,
lar, de
pe-o
creangd, pdsdrele
Spun
gdzel orcd
este vard.
i
. ,
In cui b cresc
pui i
randuni ci i .
E bine
gi-mpdcare
este.
Vacantd - fir dintr-o poveste
-
Porni t di n cai erul buni ci i .
s9' l
G0AFRt . f
U\ l ' n
Cupri ns
u, u
m, M
a,A
n,
i , l
e, E
r , R
o, o
c, c
a, A
l , L
ghi , Ghi
' . . . . 38
t <, r . .
. . . . . . 39
Rom6ni a
. . . . 40
wW, qQ, YY ' . ". ' 41
Al f abet ul ' ' . ' 42
Ceart al i t erel or ' ' ' ' ' 44
$coal anoast r d
. ". . 46
Col egi
buni . .
"' . ' . 47
Pui uf decdPr i oar d
. ' . ' . .
"
48
Ascul i t oarea-el ef ant .
. ' . . ' . 49
Ghi ocel ul
. . . 50
Pomi gor ul
.
'
. 51
Mai et i mp!
. . '
-
' ' . ' 52
Buni cul
. . . . . 53
Doi mi nci nogi
. . .
' . ' 54
Vul pea cea vi cl eane. '
. . . . ' 55
Cei noudl enegi .
. . . . 56
Cucul gi
puPdza
' . "57
Cucul gi
pri vi ghet oarea' . .
' '
58
Cel mai
put er ni c . . ' . 60
Lupul ,
l apul gi
va"za.
' ' ' ' - ' 62
Bdtrdnul
gi
mogtenitorul
. . . . 63
Mogul gi cocogul ' ' . . 64
Bl ahaur sul ui .
. . . ' . . 66
Pl anul si mi gi ul ui
' . ' . 68
Bogat ul i necat
. . . . . 69
Nepotulimprumutat
. . . . . . . 70
Al a- bal a- Por t ocal a
.
' . '
- .
' . 72
Cdl dt orul
9i
st ej arul
. .
" "'
. 73
Lupul 9i
ni r avul sdu.
.
' . " ' 74
Copacul
gi
dovl eacul '
. . ' . . 75
Car ul f r Ant .
"' . ". ' 76
Doudcapr e
. ' . ". "78
Vacanla.
"
.
' 79
5
6
7
10
11
12
13
14
. $f Ao, 0AxRS4U\
'$.{.l'il,l,,iitlff
iii**r*
'*.=rr'tt;:2i"':i:i?:TJ"l''*'Tl:.1
a
l l -a
.
Abecedar,-
O\ga
Pi ri i ata
caietu\
e\evu\ut
. Abecedar
.-
caietut
Mari ana
Rusu
Abecedar
-
caietu\
Mari ana
Rusu
e\evu\ui,
Partea
\
.
'
.. .;ur,,.;1j.'''
. . . . ' ' . .
e\evu\ui,
Partea
,
. '
", . . : . ": : i .
a
l l - a
: . i -