Sunteți pe pagina 1din 82

8v'

Morcelo Penes

j&.

frru

\

_t

a

=*-**:

rr

v

2 FA;

,r :'

.

!:Tfr:i:

'

,.t.4.

j't

l inj n:l

.tii

*

n

/r

I

'r.

.s i'-r

-,t

u)

"st4

-"i:;Je.

'":

@

r

<)

f

,{ri

ur

SR

o

II|ARCETAPENE$

e

4n

n$

HD

t txffiFI

H

R

o

sAkfriH

eM

n

R

o

M

s

g

e

e

o44

H

a

+

DescriereaCIP a BiblioteciiNationalea PENE$, MARCELA

lnvitim

Bucuregti: AramisPrint, 2008

ISBN978-973-679-581-7

si citim / MarcelaPeneg.-Ed.a2-a.rev.-

372.41:135.1

Redactor:AlinaNicolaePedea

DTP:

ISBN978-973-679-58t-7

ElenaMarin

Copyright@2008Aramis Print s.r.l. toatedrepturilerezervate

Aramis Print

B-dulMetelurgieim. 46-56,cod041833,sector4, Bucureqti,O.P.82- C.P.38 tel:(02l) 461.08.10/l4l 15 ; fax:(021)461.08.09/19 E-mail: offi ce@edituraaramis.ro:qffrgs@megapress.ro Departamentuldesfacere:tel: (021)46L.08.08/12/13/l6i fa* (021)461.08.09/19;E-mail:desfacere@edituraaramis.ro

Redacfiagisediulsocial:

Tipdrit la MEGApressholdingss.a.

t*h

Sunila'vwd, t

--*'

-

t 2a// rlrtaa

/"dpl",rv.

,,'lh.ue,lar9enp*

AA

?o

.$ *fr,

a -.ooo

@

oa'oa

e,

fi-rrr

OA

Frs

A'ra

f,ro

m e

l1lo - or

Ma'to - a

n:{t

,

,.,,1'

,

e

*_--_*L

lTlo- oo

,

,,,

ll

Ma- oo -ao

w

o

- lTlo- oo

o.m

ma-ma

t'--

A'u -rr

.$ #*

u -.o -aoo

U'ro

I

u-ru

w

mu- rf

OA

xR-S{ U\

@

n

A -na

No-na

h?o

No'.u

Na-na

l- oU'na

ma-nU'ao

u-na

u-nu

un

una

unu

nu

s

*il

ff'' 0

A FR q$r{

t!\

':r:!*€

7

ffi

\."/

T

I

I

f -ri-on

l -oolo

r? -mi- oh

i'ni

'lrlo

AI

au

am

mai

iau

au

nai

ia

al

::>'" *>'" Mi<

ca/

OA

ff e

rrtr

G'oi-.e

E -ne

me-re

og -rg

rrU -h€

nu-me

Ni-na

ne-ne

ma-me

E-ma

E-ne

ea

te

mea

eu

ia

meu

ei

al

mai

s

t

Euam un

Euiau

4

6

il

w OA

rrr

Anaiaun/

= /

ei""F

Fr'r${

U\

:-:ft$q

I

fa

-oo -o

Hfi

Rer

,Ra-.u

ma-re

mu-re

ra-ma

ra-na

Marina mare.

e

lrinae

?I-rGi

Ma-ri-a

Ma-ri-na

Ma-ri-a-na

Ma-rin

oar

ar-ma

a-ra-ma

ma-ra-ma

I-ri-na

Anaaremere.

Maraaremure.

maimare.

spil,w,0Axt-S4

oo

O- nu

o-ra

o-re

o-rar

mo-rar

I-on

I-oa-na

oa-na

moa-ra

ou

nou

nor

om

lt

un om l? "*.'.*,

(

't*,,'

Enee mannar. Annaraunorar. Eae mare.

F

/t.

oanaareo Q:

i

Irinaareunou. E unoumare. Oanaareunan.

S'f*il,w,0AFR.S{

U\

11

Go - nar

Go-Go

O-ni-ca

Io-ni-ca

Co-ri-na

Co-co

A-u-ri-ca

A-u-ri-ca

An-ca

ca-na

rac

Cri-na

ca-ra-mea

cor

"i-Ri,

12

l- comutmill

I e cumac. I

atru amo I

lcaramea.-_-.,

-\

s*hw0AxRStl

U\

v

a

rv

o cana

v

A

mar

a-ra

Ni-cd

o-ua

ca-ra

mi-cd

no-ud

na-re

ma-ra-mi

canl

ra-re

-S *il,

\t

coa-ma

co-corl

- la mea

estenoud.

e,0 A xR'$Q U\*''f

*

IL

rw

Ne-lu

Li-cd

Ca-lin

I-li-e

la-le-le

|-u- ca

Li-na

lin

Li-li-ca

lan

la-lea

loc

li-li-ac

lac

Lauraarelalele.

Nelaareliliac.

Ileanaareuncrin.

ffi

Laura

w

Nela

ft

ffi

ru,

Ilieareunmdr.

'-%3.$ fil,

W 0

Ileana

A

FR S

tl

E

$%e ce

cerc

re-ce

ce-re

Ce-li-na

Mar-cel

Mar-ce-la

Mir-cea

ceai

LaMarcela

Ramonae laMarcela.Eacere o candcuceai. Marcelaiaceainicul.Ceaiulesterece.

S #fr,

W 0

i[

Fr -$.{ tj+

-ri5$fli

15

j

tT

trac- tor

Ta-nu

ta-ta

tu-nel

toc

ta-re

toc-mai

tun

tre-ce

car-te

tren

tro-ti-ne-td

car-ton

tort

Trenul

Eoranoud.Tocmaitrecetrenul. Trenule mare. Ticu,Anton,Marieta,Otiliaautrotine Catdlinareuntrenmic.

tren

tre-nul

tre-nu-lui

tre-nu-ri-lor

*'"'16 S #:&

ffi &

tu

tu

tu

nel

ne-lul

u-l

u-l

ne-lu-lui

tu

u-t

ne-lu-ri-lor

l&

FE" S;{ tj{t

SS

sa-re

Si-mo-na

so-ra

som-nul

sac

sa-ni-e

sd-nii

as-cult

coa-se

So-ri -na

So-rin

sd-nd-ta-te

s5-tul

as-cul-td-tor

Sorin

Estesear5.Sorinareo cartenoud cuanimale.Toateanimalelesunt interesante.

Ursulestemare.

Elaremulte

mure.Cumdtraeste

alSturi.

Sorinseculcdlaoranoud.

,s *h

w,0 a

FR.w$Q U\fi,t

$

pi-un

pa-na

par-cd

pe-ne

per-ne

pe-nar

Pe-tre

pa-ce

ca-prd

Pas-cu

pom

pic-tu-rd

parc

P5-un

a-puc

pa-puc

po-pas

pe-pe-ne

cum-pd-rd-turi

trom-pe-td

Lacumpirituri

Petrea merscuPasculacumpdrdturi. Petrea cumpdratpatine.Pascua ceruto trompetd. AparePaulina.Eacumpdrio stropitoare.

.$*^w0

AxrS{

U\

I

VV

va - por

vd-rul

vi-ne

E-va

vi-neri

val

vo-lan

a-ve-re

vi-o-re-le

Va-le-ri -a a-vi-on a-vi-a-tor

vi-o-let

vi-oa-rd

luni.

Vdrulmeu

Viorelestevdrulmeu.

Elvinevineri lanoio lund.

cuavionul.Viorelvasta

Elvaaveaunconcert.

Valentinestetatdllui.

Elva

Vompetrecemomenteminunate.

.l

nou

noua

nol

avionnou

elicenoud avioanenoi neplacevioaraceanoui.

Noud

,$f

il,&0

AFr-${

U\t,n

h

cl

Gi

ci-tim

Gtu - percl ve-ct-na

ci-ndm

ci-ne-va

Ci -pri -

e-li-ce

an

ci-ri-pit

cir-cu-ldm

a-ici

maci

mun-cim

a-rici

cinci

Gine?

Ursulcdutamure.

Cine.

Ciocdnitoareaciocine

Cine.

pnncopas.

Ceciliacumpdrdnuci.

Lucia

Cine.

Cine

cr-ne

ci-ne-ma

ci-ne-va

f

rf

ctoc

cio-ci-ne

cio-cd-ni-toa-re

& 0

A

Ft Szf U\

ffi -*L

dar

Du-nd-rea

dar

Do-ri-na

doc-tor

dar-nic

Di-di-na

du-ce

dor-nic

Do-rel

a-du-ce

doar-me

Dor-na

con-du-ce

Rilelepurile

Iepuril6doarme.

Deodatd,audeceva.Sesaltdpe doudpicioare.Apoidisparepedeal. Eradoaro adiere. Iepurildsesperierepede.

T

W

,R ,u: dl} u:t+

l:

:;

,i

l:

aduc

.,$l;

21

,L%;

!'/,dMl

gco-lari

gco-la-rii

gti-e

go-ri-cei

gco - lar

o-ra$

ro$-ca-td

mo-gii

co-co-gii

Rogcata

$an- dru

gi-rea-ta

ie-gi-re

Noigtim.

Tugtii.

Asearda venitRogcata,sdmaiiacevadeprinsat. Easeuitaatentdsprecurteapdsdrilor. Deodatda iegitUrsei. Rogcataa dispdrut repede.

CineesteUrsei?

CineesteRogcala?

CevreasdiadincurteRogcata?

coco9

pul

o

afi

m( e

)nl

co-co-gii

pu-ii

o

a-I

-m

e-

ntl

fA

w 0

A

FT

s

tl

U\

,\ I

,\ I

im-pi-rat

i-na-in-te

in-cd

llvdd.

in-ce-pe

in-cd-pe-re

ilspun.

in-deam-nd in-ca-pe

in-da-td

in-cer-ca-re

Garnavalul

Elincearcd.

Noiincepem.

indatiincepecarnavalulclasei noastre. Marinareuncostumdepirat. PescendapareCosmin.Eleste costumatin marinar. Copiiisuntveseli.Seaudeo trompetd.EstesemnalulTnceperii carnavalului. Copiiiaplaudd. Stancastdin castancaStan.

s*ilw0

AFr$e

ti"h*m

,l.

^,l,

a A

ro-man

ro-man-ca

ro-mA-nesc

ro-mA-neg-te

KO-ma

m6-nd

pAi-ne

mdi-ne

cdi-ne

Lastind

'Jll'O

ma-nan-c

mdn-ca-re

c6-te-va

intdi

SuntemlastAnd.Oilepascin apropiere.CAinii latrd.Seapropiecineva. VineComan.Eladuce pAinecaldd. Vasilecdntdlanai. CAiniigioileseadund maiaproapedestdnd. intunericulselasdincet.

tsre$i

24

std-nd

stAn-cd

,$

#L

cAn-td

cr-ne

in-cAn-td

cdi-ne

& 0

A

Fr

uT /l

-if\l

,l

U\

bar-c6

bar-bi

ban-cd

bla-nd

ber'bec

ba' lon

Bu'Gu'

regti

bor-can Bar-bu

bu-cu-rt-e bu-nd-ta-te

B6-lan

be-re-td

Bran

al-bas-tri

Ba-dea

to-bo-9ar

Bomboanele

Barbu a cumpirat bomboane' Bomboanele

R

r

sunt colorate' -"'garOu incePe sdminAnce'

trebuia " saii

1;;l;lmParte

s"?i""lrui Eanica9i

-

-CoPiii sesimt bine'

"ol'"o"ii1gi oai"uma ci maiintai

serveaicd peprietenii sii'

bomboane lui

Danielei'

fi^

_m

w

*/6

b

b

b

r

c

c

e

t

w 0 Jt FRl${

n

n

n

.,,!:']$!e!

tl\*ru

jJ

ju-cd-ri-e

ju-cd-rii

vA-j6-ie

v6-j6-itoa-re

jo - ben

Jiu

joi

Joc

jos

Satulmeu

Ji -a-nu

im-bu-jo-rat

in-gri-jo-rat

in-cu-ra-jat

a-ju-toa-re

Jianua venitlanoi. SatulnostruseintindepemalulJiului.

Sdteniisuntoamenivrednicigiospitalieri.

Duminicaseadundvoiogila

joc

ai lacdntat.Uniiau

costumepopulare

*hw0

Vino,loane,la joc $i nute ldsadeloc!

AFRSQ

U\

hai -

na

Ho-ri -a

ho-rd

Ho-ri-a

hotd-rdt

hartd

Hugi

ne-hotd-rdt

hai-nd

ho-ta-re

hol-dd

har-nic

ho-tar

hu-sd

W LaHumulegti

Cinenugtiedeintdmplareacuciregele saudeteiulcupricina? DelaHumulegtinevinpovegtile.Aicia copildritunmarepovestitorromdn.Mamasa eraharnicdgipriceputd. intdmpldrilepetrecuteprinacestelocuri minunatesuntadunatein carteaAmintiridin copildrie.

s

9l

d

0

A

FR $.t

U\

rz

g $

gu-tu-ie

gdnd

gal-ben

gdn-dac

gd-tit

gAn-sac

gd-sit

gdr-ld

grd-bit

Ga - bri

-bri -G-lo

Ga-bri-el

A-ga-ta

lor-ga

ga-rd

Povesteagagtelor

Un gdnsacavea nigte PaPuci rogii Taremultsemaimdndreacupapuciilui. Dar nu gtiu cum se intdmPlScd gdnsaculnostruigipierdupapuciiinapd. Gdgteleau hotdrAtsd il ajutesd ii caute. $i acumeleintreabdin jurdacdnugtie cinevaundesuntpapuciigdnsacului.

Deceerasupdratgdnsacul?

Ceauhotdrdtgdgtele?

s f

;f {& 0 A xt'e$4

tJ\

eGe

Ge-lu

Geta

Geor-ge

gem

ger

a-ger

Legendaspune

Geor - ge

gean-td

gea-man-tan

le-gen-dd

Legendaspunecd,demult,Gelu,

voiniculcelnetemdtordedugmani,a

luptatvitejegtecuoasteasapentru

apdrareapdmdntului strdmogesc.

MaispunelegendacdGelu,rdnitin luptd,a cerutcalului,bunulsdutovardg, sdii sapeunmormdntldngdapd. CurajosulromAnnua vrutsdcaddin mdinile dugmanilor.

strdmog

votntc

strdmogi

voinici

strdmogegte

voinicegte

.9 f

A &, 0

A

xr.$4

tl\*rn"*''

tin-ti

ta-rd

li-ri-ac

[5-ran

li-cu

ti-ne

Ju-gu-lea

Jiriac

Ji -cu

ra-td

cea-td

[dn-[ar

Tiriacestesinguracasd.Acumigi scrietemele. in cur6ndvorvenigipdrinliidela lucru. liriac leddvegtibune. Mamasebucurddepurtarea copilului. Tatdllui Jiriac esteinvdldtor. liriac inva[dbinepentrua deven invdtdtor,cagitatdlsdu.

Cinearecarteareparte.

zam-bi-le

Zo-i-ca

zi-le

zo-re-le

zo-ri-le

za-hdr

zor

zar

zid

zar-vd

Zo-i-ca

Za-ha-ri-a

vi-tea-zul

zi-da-rul

Zoica ceaharnici

igi

la

Zorilecumse arat6, Ia copilao gdleatd, Uddbrazda9i grebleazd,

Jucdriileaqaz6,

enl

Ducela Pdsdri m6ncarea, Mdturiiutecdrarea, Coasenasturiice Picd, igiajutasoramicd. Treburimulte-se-he-he! $i lagcoald Prima e. har-nici har-ni-cii

nas-turi

nas-tu-rii

buni

bu-nii

' Omulmuncitor de Pdine

nuducedor!

o *L

w,0 /t Fe'$4 U\u

;.*ry*t

31

-rtr

GJ

'!t

-

f'

tv

[\It

I

gr

Gi

gim-nas-l

Gi-gel

In-gr-ner

mergi

Geor-gi-cd

ar-gint

mer-ge

Gi-na

ar-gin-tat

gim-nas-ti-cd

Gi-gi

ma-gic

lun'gi-me

OragulGiurgiu

Gigel viziteazdimpreund cu AngelagicuGinaoragulGiurgiu. Ei gtiucd acestoragesteportla Dundre. Copiiimergcu nerdbdarein port. Eiseplimbdcuvaporul.Valurilesuntalbastre-argintii.Toti ascultiuncAnteclindesprevalurileDundrii.

CineviziteazioragulGiurgiu?

Ceviziteazdcopiii?

*ofA

w0 AxR'e$4 U\

cheChe

che-ie

Cos-ta-che

ja-chetd

pe-re-che

pa-chet

u-re-che

bu-chet

ve-che

LaCheia

chem

chea-md

che-nar

in-che-ie

Enachea venit cu pdrinfiiin sta[iuneaCheia.Aicilocuiescbunicii sdi. Casabunicilorestevechegiplina de povegti.Tn apropiereincepe pddurea.AdeseoriEnachemergecu buniculdupdciuperci. NudeparteestecabanaMuntele Rogu.

Enachesesimte

Eligipetrececu

binelabunici.

pldcerevacanfeleaici.

s*il,w0

AFr$4

,;egttr

tl\*'u

C

I

flo

rl

flu

-turi

Flo-rin

Flo-ri-ca

flu - ier

fi-ind-cd

afi

sdfii

doifii

Furnicile

fiu

fii-i

fii-ca

A-fu-mafi

Florinse ducela bunica'Nu se grdbegte deloc.Ldngd potecdse vedeun muguroicu furnici.Seopregte 9i leprivegte. Furnicilenustaudeloc.Cardmereumdncare

pentrupuiilor.Laiarndvoravea cemdnca'

Bdiatul porneqtevoinicegtela drum,fdrdsd

maipiarddvremea.

UndeseduceFlorin?

Cevedeel?

Cefacfurnicile?

NuldsasdtreacdtimPul fdrdfolos!

#il'

w 0

A

FR

t.r

d

f, \

u\

^,

-_\

chiGhi

ro-chi -te

ochi

chiar

in-chi-de

Chi-ra

Chi-ri-cd

des-chi-de

Chi-ri-ac

Chi-mi-[a

Chi-ru

Pa-ras-chi-va

chi-ta-ra

u-rechi

Lateatru

ChiarastdziChirugiParaschivmerg lateatruldepdpugi. Salaesteplind.Cortinaseridicdgi spectacolulincepe.

PdpugaChimi[6stdrnegterdsul.Are

unchipiugalbengiunpapioncubuline. Chipulluiestehazliu. Timpultrecefoarterepede. Spectacolulseincheiein cdntecdechitard.

Pazabundtreceprimejdiarea!

$fila,0AFR$4

UE

&

n

'.:isgdI

35

tir

pix

xi-lo-fon

e-xer-ci-tii

Xe-ni-a

e-xem-ple

A-le-xe

ex-po-zi-ti-e

A-le-xan-dru

Ro-xa-na

i' ln excursie

plx

fix

Rex

com-plex

EsdmbdtS.Plecdmcuintreagaclasd in excursielaSinaia.Doamna invdfdtoaree cunoi. Sosegteautocarul.Neurcdmin ordinegiocupdmlocurile.Pornim.

Alexandruc6ntdlamuziculd.Ceilalli

colegicdntdgiei.Nesimtimtarebine.Drumulcontinud. Sezdrescmunliiuriagi.in curdndajungemlaSinaia. VomvizitacastelulPeleggivomurcaapoicu telecabina. Nuvomuitaaceastdzi.

$'#A

&0

AFRSa

U\

I

l

r

F:

a

dhe

-rrrrJ

r

-

Ghe

-r-

ghe - te

Gheor - ghe

ghem

Gheor-ghe

ghea-fd

ghe-me

An-ghe-li-na

in-ghe[

ghete

An-ghel

in-ghe-tatd

ghe-[ug

gher-ghef

dez-ghe-fatd

Lamasd

Eoraprdnzului.Gheorghevinedelagcoald giigiocupdrepedelocullamasd. ii estefoamegiestenerdbddtorsdmdndnce. MamailintreabdTnsddacdmdinileii sunt curate. Gheorghealeargdsprerobinet.il deschidegi privegtecumapacurgeugorprintredegete. Tnchiderepederobinetulgigata. Mamail privegedojenitor. Deceoare?

Curdteniaestemamasandtdtii!

.S'#rt, &,0 A FR S{

ru-ry 37*

i;

ghi

Ghi

ghi - veci

Ghi- Ie

1

ghin-dd

ghim-pe

Ar-ghir

ghi-du9

in-ghit

Gher-ghi-na

ne-ghi-nd

ghi-ni-on

ghid

ghi-citori

tri-unghi

Ne-ghi-ni-!5

Lagezitoare

Suntemlagezdtoare.Cdntdm,glumim, spunempovegti,poeziigighicitori.E multd veselie.Nicimdinilenustaudegeaba:

impletesc,cos,indoaie,decupeazd,lipesc. Gherghinacoasefrumoslagherghef. - Sdfacemunconcursdeghicitori!

propuneea.

Celemaimulteghicitorile-agtiutArghir.Unadintreelene-a

pldcutfoartemult.

Poatefi ungoricel, insdarearipioare,

Zboardnoaptea-nchipgifel

Purtdndnumeledefloare.

s*il,&0AFrSatJ*

&

KK

ki -lo-me-tru

Ku-ki

ki-lo-gram

ki-lo-me-tru

ka-ki

ki-lo-gra-me

ki-lo-me-tri

Mi-ki

Lapiati

Astdzimergcumamalapiald.

Vomfacecumpdrdturi.

inpialdestemultdlarmd.Vdnzdtoriiigi

strigdmdrfurile.Cumpdrdtoriiintreabd

deprefuri.

Cumpdrdmdoudkilogramedeceapd,

treikilogramedecartofigiunkilogramde

rogii.

Apoicumpdrdmunkilogramdepiersicigidoudkilogramede

cap$unr.

Oajutpemamasdducdacasdcumpdrdturile.Dreptrdsplatd,

mamaimivapregdtiotartdcufructe.

Cdtekilogramedelegumeaucumpdrat?

Cdtekilogramedefructeaucumpdrat?

Faptelebunegirespectulinfrumuseteazdviata.

Rominia

Patria noastrdse numegte

Romdnia.Noi,oameniicaretrdim

peacestpdmdnt,suntemromdni.

Cu totiivorbimcu draggraiul

dulceromdnesc.

Patrianoastrdestefrumoasdgi

bogatd.Romdniiigi iubescmult

lara.

Drapelulpatrieiaretreiculori:

rogu,galbengialbastru. To[isuntemmdndride tara noastrd.

. Alcdtuilipropoziliifolosindcuvinteledemaijos.

r:Ei.l:

40

. Completafifolosindcuvintepotrivite. fara noastrdsenumegte Noisuntem

Drapelul fara noastrdeste

are treiculori. gi

'SS;&

*

I

3s sR tz$ q-s*

yY

watt

York

Quintus

kilowatt

NewYork

Quebec

Prieteniimei

Williameste prietenulmeu. El locuiegtein NewYork,unmareora$ dinStateleUnitealeAmericii. Amdndoiii indrdgimpe Mickey Mouse,TomgiJerry. Care sunt personajelede desenanimatpe care le indrdgegtitu? Scrie[i corect urmdtoarelenume: VasileAlecsandri, ConstantinBrdncugi,Mihail Kogdlniceanu,Alexandru Macedonski, Costache Negruzzi, Anton Pann, Vasile Pdruan.EmilGdrleanu.

oo

zoologicd

alcool

zootehnie

il

fiintd

gtiintd

fiindcd

ae

aer

aerodrom

aerisi

oe

poet

poezie

poezii

ee

alee

idee

creez

s #-L w, 0 /t FR'$ q U\uoi-'

\,

EA

,\

AA

tfF

AhH oii

'# ii

,\

*+z*,S*fr,ffi,0

tIFRS{

U\

(

e mMSnN floO

ffi'sStrgg & tT

tT%uutvv

r

wuudrxxyYffzZ

-

- -lf,t

t

.j;"!fl

U\na3

I

Ceartaliterelor

Litereletrdiescin pace 9i bundTntelegere.Numaiodatd, demult,nugtiucele-aapucatdeauinceputgdlceava.Se cionddneau,infepdndu-seuna pe alta 9i lduddndu-se fiecare.

- Eu,TncepuA, suntceamai important6.Cu mine incePe alfabetul.MisecuvineresPect.

- Ba eu!se grdbisd intrein

N

S

"

s

p

tl

vorbdliteraC.EuincePcuvdntul ,,casd". Cepoatefi maifrumosgi maitrainicdecdtocasd? - Dareu,ziceM,eu,careincepcuvAntul,,mama"? Nu gasilicdeuagfimaiimportantddecdtvoi? - Eibine!Dardemineceziceti?seamestecd atunciin vorbi gi litera N. Cuvdntul,,noi"

inseamnduniregiputere.Pdivedefi?Nu-iacesta

lucrulcelmaiinsemnat?Ces-arfaceoameniidezbinafi,

dacdn-arcunoagteacestcuvdnt?

- Credcdvdingelalicu

toate,spunegravS.

Cine e cel mai mdref gi mai strdlucitor?

Recunoagtefi,desigur,cu

Soareleeneintrecut.

toate,cd e Soarele.

#il,w0

AFRSa

tJ\

- Gata,ajunge,necugetatelor,le-aspusmustrdtorAlfabetul. Nici,,Soarele"nusescrienumaiculitera,,S",nici,,mama"nuse

I

b

scrienumaiculitera,,m",nici ,,casa"nusescrienumaiculitera ,,c" ginicicuvdntul ,,noi",celceinseamndunire,nusescriecuo singurdliteri.Unitescrietiatdtdefrumoscuvintele,poeziilegi povegtileagteptatedecopii!Toatesuntefifoarteimportante. Aga,litereleaudeslugitadevdrulgi,deatunci,toate trdiescTnbundinfelegere 9i armonie.

Unireafaceputerea.

s*il,e.0AFrS4

U\uof

I

$coala

noastre

$coala noastrddinrdscruci, Cugrddind 9i cunuci, Cuuncuibdebarzdsus ; Cdtunsoarein aPus, $i cuzestre in ferestre Demugcate-n Frunzdlate; $coala noastrd Paznicare UnploPlung Pdndlasoare $i unteiiicdntS-nPrag,

VincoPiii-aici dedrag.

I

. Citegte gipotrivegtedupdmodel'

Scrie

Descrie

inscrie

Transcrie

Prescrie

s f

:& ffi #

unanimal. temele. untext. o retetS.

lagcoald.

i& ffi t"'L

hie

t

t

I

Golegibuni

AlexandrugiVladsuntcolegi

declasd.

Stau impreundin

bancd,

merg impreundacasd gi la gcoald,iardupdlectii,se joacd

totimpreund.Nimeninu-ipoate despdrfi. Numai iatd ce, printr-o intdmplarenefericitd,Vlad igi fractureazdmdna.

Cenecaz!O lunddezilevafi nevoitsdsteaacasd.O lunddezilenu-idelocpulin.Vladefoartenecdjit. DarAlexandrugtiecearedefdcut.Tiducezilniclecfiile, il ajutdsdleinteleagd,ii aducevegtidinclasd,ii spune glumesi-linveseleascd. - CAndaiunprietenbun,trecimaiugorpestenecaz, spuneVladprivindrecunoscdtorspreAlexandru,tocmai cdndacestaiiaduseseunjoc inventatanumepentruel. AlexandruTlbatepeumdrugorgicudragoste.

- Suntsigurcd 9i tuaififdcutlafel,prietene!

Prietenullanevoiesecunoagte.

.9*il,w0

AxR$4

U\n

tmtll

47

Puiuldeciprioari

Buniculeste pddurar.

intr-ozi ne-aadusun Pui mic Ai pldpdnddecdPrioard. L-am gdsit singurin pidure.Cusigurantdcds-a

int6mplatcevacumamalui.

Efl5mdndgitremurdtot.

- il vomTngriji,amsdriteu cufratelemeu. Agaagifost.I-amficutculcugdedormit,l-amhrdnitcu laptegil-aminvdfatsizburde. PuiulcregteavdzAndcuochii. Mergeamadeseoriin pddure.Se indepdrtade noi, cerceta pddureagideodatdapdreainspatelenostru. Cemultil iubeam!ii mang6iambldnitacafenie,iareligi intindeagdtulsubfire,privindu-neinochi' Uneoriil vedeamindlfdndcapul,privind 9i ascultdnd pddurea. - Ti-e dordeaitii?ilintrebam,infelegdndu-iintristarea. $i uiteaga,intr-ozi a [69nit dincurte,a sdritportita grddiniigi,insalturilungi,s-apierdutinpddure' - Nufilitrigti,aspusbunicul.Pddureaestecasalui'

48* offr,&0AFRS4U\

Ascufitoarea-elefant

Vlddutare o ascutitoarefoarte frumoasd.Esteunmicelefantcolorat.

ln recreatieiese la joacd cu ascutitoareain buzunar.Tn toiul jocului ascutitoareaiicade. Cdtdlino vedegi o ridicdrepede.

.

fi

sd

o

i

Ce mult ii place!Ce-ar

opreascdpentruel? Vlddufse joaci maidepartecuViorel.

Dupdpauzd,vintotiin clasd.Abiaacumigi

aduceel

amintedeasculitoare.Cautdgiincepesdpl6ngd.

Supdratfoc,VlddufddvinapeViorel.

- Tu mi-ailuat-o!Cu tinem-amjucat. Dd-miascuti-

toarea!Dd-mi-o,n-auzi? ZadarnicincearcdViorelo explicafie,nimeninu-l ascultd. Copiiistrigd:

-Hoful!Hotul! Cdtdlinnu maipoaterezista.Scoateascutitoareadin buzunargipornegtesprebancaluiVlddut.Ochiiiijoacdin lacrimigiglasulTitremurd:

- Iartd-md,Vlddut!Poftimascufitoarea.Eusuntdevind.

Ji-acdzutin pauzd Inclasdcadebrusco perdea delinigte.

- Cred,rupeVldduttdcerea,cdam6ndoitrebuiesdne

ceremiertaredelaViorel.

Intrddoamnainvdf5toare.Prinfereastradeschis#

pdtrundeo adiereugoardgibinefdcdtoare. Lecfiaincepe.

Cinsteagiomeniasuntsuroribune.

s9ta-0AERt.t

U\iof'

Ghiocelul

Babalarnanu se indurdincd sd plecede la noi.E frig,darsoareleigi face loc printrenoriide cenugd 9i trimitecdtevarazetimPurii. Estesfdrgitdefebruarie. Pete mari de zdPaddacoPerd ograda.Desubele,firicelesubliride apdigicautdlocprinpdmdntulumed ginegru. Dariatdunghiocel!Aiegit,aga,cao bucuriein caleamea 9i nugtiudacd aceastdsuavdfloricicdesteaicicu adevdratsauedoarunfulgdezdpadd prinsTntr-unacdeiarbd. Degetelemeleil mdngdieugor 9i numaigdnduldea-lpuneinpalmelemameimdfacesd-l desprinddeacolo,dinpdmdntulcarel-andscut' Alergincasd. - Mamd,vine Primdvara! $i, in palmeleei asprede muncd,eu punceamai gingagdfloare,cucarenumaisufletuleiseaseamdnd'

#rf

&0

AFrS/t

U\

I

i

i

Pomigorul

Lacoltulgcolii,peunde

drumulmd duce cdtre

casd,se afldun pomigor. Decdfivaanibuniseluptd sdseTnalfegiabia-abia,cu maregreutategi-aridicat cdtevardmurele. Vin gcolariicu larmd maregi,dintolicalitrecpe aici,se gdsegtecdteunul sd se agate de bietul pomigor:uniirupfrunzele, alfiicdteordmuricd(uite-aga,degeaba),uniisealeargdgi se lin deel,ilapleacd,ilzgdrie. Doamne,cdtenupdtegtebietuldeel! in primdvaraaceastai-amsdpato micdgrddinildin jur, l-amvdruitgiTludmereuimpreundcuprietenulmeu,Alex. Cefrumosserotunjegtecoroana!Pezicetrecedevine totmaiviguros.Mdopresczilnicin preajmalui,ii m6ngdi tulpinaneteddgifrunzelerotunde. Tnurmameaaudfognetulluisubfiregimdtdsoscanigte vorbe

s ptr

w 0 A

Fr S 4

U\1

,.'*-f

51

Maie timp!

Vasilicda venitcamdemulticeldela gcoald.Se invdrtegte,se sucegte,Tgi gdsegtede joaci, darde lecliinu zice nimic.

Mamalui,caretrebdluiegte princasd,

ilstrigd:

-Vasilicd,lectiile!

- Maietimp!ziceVasile.lat6,soarele

E SUS.

Mamaseiacutreaba,Vasilecu jocul. intr-untimp,aceastastrigdiar:

-Vasilicd,lectiile!

- Maietimp!Soarelen-aaPusincd. Seapropieseara.Omulfimedetreburi suntpe capulmamei.Aleargiin susgi-njos fird vreun ajutor. Vasilicd,ingrabaceamaimare,igitermindlectiile.

- Mamd,mamd,c6ndmdncdm?latd,enoaptede-acum!

- Maie timp!ii rdspundemama,vdzdndu-gidetreburi maideparte.

*ir*Sf;f

Nu ldsape mdinece Po[i faceazil

W0 AFRt{

U\

la

9i

,a

t,

e

n

n

Bunicul

Avenitbuniculiard

Cupovegtiinfaptdeseard.

Stdmugorpescdunele

Cumstdluna-nrdmurele.

$i nealergdm,apoi, Printresteleamdndoi.

Ia buniculCarul-Mare $i seducepestezare.

Ia buniculCarul-Mic, Iatd.numaie nimic!

. Alcdtuiegtepropoziliidesprebunicfolosindcuvinteledate.

. barbd

.

.

.

povegti

plimbare

bunica

. ascult

.

.

.

iubegte

nepotul

daruri

?.

Incercuiegtecuvintele careexprimdinsugiripotrivite unuibunic.

.

'bun

.

. bldnd

neastdmpdrat

,o'fLff, 0a

. darnic

.

. infelept

neascultdtor

FF s.{

xJA

:.'

*

';qml

53

/-.tt

{E;t

---

a

Doimincinogi'

\-v--

t t

Doimincinogis-auintdlnitla undrum.Unuldintreei zise:

--

- Prietene,vezituturnulacelainaltdindepdrtare? -ilved,eigi?

- Darvezitu tocmaiTnvdrfulturnuluicumumbldun

goricel?

- CevorbS-iasta?Euabiavddturnulgitu-mipomenegti

deungoricel?Nu-lvdd,darsdgtiicd,in schimb,il aud foartebinecumumbldTntropotdeparcdarbubuiotobd 9i

araveagiuncloPotdegdt.

-

Tecred

,ii

rdspunseprietenul,vdzdndu-seinfundat'

' PovestirifecareurmeazdsuntprelucreridinPovesteavorbri,deAntonPann'

s 9t

c 0

A

Fr t.l

U\

Vulpeaceavicleani

Ovulpetotdddeaiamapelacotelulgdinilor. Aziaga,mdineaga,s-aluatgospodaruldegdnduri. $i s-a puslapdnda.

Cdnds-ainnoptatbine,vulpeapAg-paSse apropiede cotetgi,niciuna,nicialta,gdsegteodeschizdturdpeundese strecoardTnduntru. Gospodarulsarein linigte,acoperdgauragiincepesd-gi strigevecinii:

- Ioane!Vasile!Gheorghe!Venifi,bd,cdamprinsvulpea

lagdini.

Oameniiaualergatcufurcile,cas-oprinddpehoald.

Deschideomulugoruga,seuitd,darvulpeanu-i.

- Mei,anaibiitreabdgiasta,iatd,vulpean-aiegit,darnu-i

niciincote!.Mareminune! Deschidoameniiugamaibinegidausd intreinduntru. Cdndcolo,ce crezi?Vulpease urcasein cuibarulgdinilor, gedeaacolocolac,nemigcatd,unacupaiele,doarcoadaise vedea. Oameniiautdbdrdtpeeagi astfelau scdpatbietelegdini, cdte mai rdmdseserd.de vizitelecumetri[ei.

ofil,w0

AxtS4

U\uuu

Geinoui lenegi

Demult,cdndva,unimpdratcuriosa vrutsdcunoascd peceimailenegisupugiaisdi.Deaceea,a datporuncd sdfieadugiintr-unloc,undevalamargineacetdtiilui' Austatacoloceinoudlenegiuntimp,primind mdncareadelapalat. intr-ozi,impdratuligiintrebdslujitoriidespreei'

- Zactoatdziua,Mdria-Ta,mdn6ncdmdncarea

rdsturnafi 9i lee lene,cdabiadeschidgura. S-adusTmpdratullaeigis-aingrozit,privindu-idin

uge.

A datporuncdsdsedeafocTncdperii,sprea-ivedea

fugindmdcarlavedereafldcdrilor.Deunde,niciunulnu s-amigcat.

- Foc!legiticdardeti,a strigatunslujitorpusde

Tmpdrat. Atunciunuldintrelenegi,abiadeschizdnd gura,i-azis

larl

sdvorbegti?

- Nu

$i agas-auprdpdditlenegii,azdnddeviiodatdcu

ti-e lene

lenealor.

Leneae cucoandmare,caren-aredemdncare'

56 sgLw0AEtSaU\

Cuculgi pupdza

O pupdzdmolatdgi frumoasdin pene,guno- indu-gicuibul,il ldsdgi plecdin altdpartesd-gi facduncuibnou.

- Cefaciaici,soro?Tizicecucul.

- Uncuib,nusevede?

- Basevede,darparcdaimaifdcut,in primdvard,unul?

-Am fdcutunulgiincdunul 9i

degeaba:nusemai

poatestain eledenecurdtenie.

- Dar,spune-mi,insistdcucul,ndravula rimasin acele

cuiburisauil aducicutine?Cddacdveivenicundravcu tot,degeabaili estelucrul.il veiumplegipeacesta,cagi pecelelalte,ginuveiaveapartedeel.invaldmaiintdisdte

lepezidendravgiapoiteapucddetreabd.

Pupdzaseintoarsecuspatelecdtrecuc,rotindu-gi

creastaceamolatd.

Ndravuldinfiren-arelecuire.

s*Lw0AFR$4U\n"-

Guculgi privighetoarea

in zori,micaprivighetoarecenugieigi Tnalldtrilurilesubtiri CuculfuriosTistrigd:

inceteazdodatd! M-ai ametit cu pitigdituriletale.Nuvreausdte maiascult. DacdvreisdcAnti,ascultdmaiintAilamine. invalddinglasulmeufrumos 9i numaicAnta pdndnuveiinlelege! Supdratd,privighetoareaincercdsd se apere,darcuculnu 9i nu,cd el c6ntdcu adevdrat,iar privighetoareascoatenumai nigte ,,piuituri"9i ,,ciripituri" pentrucare trebuiesd-giceardiertare. Tnceledinurmds-auhotdrdtsdajungdla

judecatd.

- Bine,darcinesd ne judece?a intrebatprivighetoarea.Cine oaresepricepecelmaibinelacdntec?

- Cine?Uite,chiarel, cel ce se vede pisc6nd,cu urechilemarigi cu desagiiin spate. Zis 9i fdcut. Au zburat la judecdtor, spundndu-isdascultegisdaleagd.

A ascultatmdgarulcu guracdscatd,cu

urechilepespategiahotdrdt:

- CuculestecAgtigdtorul.El cAntdde

s9t

rdsundlocul.

r0AERt.r

U\

Sdrmanaprivighetoare s-asimtitdintr-odatdfdrdniciunrost

l$l

cu

tlt.

re.

ta

ie

)u

ai

.e

la

e

e

n

I,

pepdmdnt. Dar ciobanul,care ascultasecdntecelelor gi auzise hotdrdreamdgarului,i-aspusprivighetoareisd-ic6nte luimai departe,cuglasuleidulce,mdngdietor. 9i privighetoareai-a cAntatciobanuluigi ciobanula ascultat-ovrdjit.

,$ *il

W 0

A

Fk t

4

t!\nuf

Celmaiputernic

Cdpeteniagoarecilor,MareleGuzgan,atdtsemdrisede nu-imaiajungeanimeninicicuprdjinalanas. $i chemdel,cdndvenivremeainsuratului,peceimai bdtrdnidintregoarecipentrua afladinceneamsd-gialeagd sofia.Nicinusemaigdndealaneamulluigoricesc. Bdtrdniiinteleptiau hotdrdtcd cel mai puternic Ai strdlucitoresteSoarelegilaels-ar cuvenisdmeargdpentrua-icerefata,ce,cu sigurantd,estela fel de strdlucitoareca gi pdrintelesdu. $i-a luatMareleGuzganogtireanumeroasdgiajungdnd laSoaregi-arostitdorinla.

e strdlucitoareca gi pdrintelesdu. $ i - a luatMareleGuzganogtireanumeroasdgiajungdnd laSoaregi-arostitdorinla.
e strdlucitoareca gi pdrintelesdu. $ i - a luatMareleGuzganogtireanumeroasdgiajungdnd laSoaregi-arostitdorinla.
e strdlucitoareca gi pdrintelesdu. $ i - a luatMareleGuzganogtireanumeroasdgiajungdnd laSoaregi-arostitdorinla.

S

u

V

r

- Edreptcdsuntcelmaimaregicelmaistrdlucitor,azis Soarele,daruitecd gi pe minemdpoateintunecaNorul. Cumapareimiialuminaindatd. AuzindMareaCdpetenieacestea,nu mai zdbovila Soaregi indatdplecdcu dorintagi intreagagoricimecdtreNor. Noruli-ardspuns:

- E dreptcdeupotintunecaMdrefulSoare,

dargipeminemdsubliazd 9i mdimprdgtieVdntul.Ele mai puternicdecdtmine.

A plecat,gideaceastddatd,MareleGuzgancdtre

cetdtileVdntului.

r\Fej?l

ede

mai

aga

mai

s-ar

,cu

lgi

ind

zts

rul.

nar

9i

re,

tai

- Agaeste,suntputernic,a spusVdntul,imprdgtiinorii, smulgcopacii,inldturtotdincaleamea,daruite,esteacolo, undevain depdrtare,o cetateveche,veche,ca lumeade veche.Peean-amreugits-ournesc.Eaemaiputernicddecdt mine.

n

Pleacd cdpeteniarozdtoarelorcu cenugiile-iogtiricdtreCetateaceauitatdde vreme. '"t

- IndltatdCetate,suntMarelegi Temutul Guzgan.Vreausd md insorgi cautfata celuimaiputernic.Vdntulmi-aspuscdegti

neclintitd.

-Are dreptateVdntul,a rdspunsCetatea.Nu m-ainvinsnicicdnd.Darnumaicd,delaovreme, rodlatemeliameamiidegoareci,caregi-aufdcut lungigaleriigicredcdmdvordovedi. Auzindtoateacestea,goareceleigizisecufurie,dargicu mdndrie:

- Cum,toatdumblareameaa fostzadarnicd? $i eucare

amfdcutplecdciuniSoarelui,Norului,V6ntului,Cetdfii!Ce

prostamfost,gdndindu-mdsdnuiaufatddinneamulmeu!

Iatdcdgoareciisuntneamulcelmaiputernicpepdmdnt!

Aajunsdeundea plecat!

,Sf,f

c0AFRt.r

U\iu'

Lupul, fapul givarza

Un fdran aplecatlatdrgludndcuel,sprevdnzare,unlup,un tap giovarzd.

Vrdndsdtreacdunrdumare,gadegisesocotegte:

- Petoatenulepottrecedeodatd,nicichiarcdtedoudnu voiizbuti,apafiindprealatd.Dacdvoitreceintdilupul, fapul imi vastricavarza.Dacdvoitrecevarza,lupulvam6nca [apul. Semunciomulcugdndulgipornilatreabd. Trecumaiintdifapul.

- Pdndaicitotulafostbine.Acu,dacdvoitrecevarza, tapul o va mdncaindatd,dacdvoitrecelupul,zilele lapului sevor sfdrgi.Vai,vai,cemarfdnepotrivitd! Darnevoiateinvafd.

Lud fdranul lupul,il ldsapemalgiaduse fapulinapoi. Ldsd fapul9i ludvarza,pecareo aduseldngdlup.Apoiduse,in sfdrgit,gilapulldngdceidoi.

r\|*w':

$Sftl$0AFR.$4

U\

Bitrdnulgi mogtenitorul

Untatdaveaoptfeciori.Inainte de a muri,bdtrdnulgi-achemat fecioriigile-aspus:

- Totce-ial meunumaiunuia las.Dupdmoarteabdtrdnuluiau inceputcerturileintrefeciori:acela cd luii se cuvinetotul,celdlaltcd decenului, 9i uiteagaauajunsla judecatd. Judecdtoruli-a ascultatgi a gdndit: ,,Aicie lucruascuns". Le-a spus sd vie a doua zi

pregdtificubdtele. A douazi s-audus la mormdntulbdtrdnului,l-au dezgropatgi judecdtorulle-a spus feciorilorsd-l loveascdcu bdtele,intrebdndu-l:,,Taicd, cine e mogtenitorul?" Fecioriiaufdcutintocmai.Numaiunulsingurpldngea deoparte. - Cumsddauintatdlmeu!?ardspunsacesta.

- Ajunge!Nu mailovifi!a zis judecdtorul.Mortula

vorbit.Acestaestefiuliubit.Acestaestemogtenitorul.

s*Aw,0AFt$a

rueuu

Mogul

9l

$i eraunmog, $i-avea uncocog. Ah,cemaicocog!

Cumc6ntalamog!

- Ia c6ntd,cocogule!

Sdide joacd,mogule!

$i erao vulpe, $i-a mdncatcocogul, Ah,cemaicocog! Cumcdntalamog!

- Ia cdntd,cocogule!

Sdide joacd,mogule!

cocogul

$i erauncdine, $i-a m6ncatpevulPe, Vulpeapecocog, Ah,cemaicocog! CumcAntalamog!

- Ia cdntd,cocogule!

Sii de joacd,mogule!

$i eraunlup, $i-a mdncat pecdine,

Cdinele pevulpe, Vulpeapecocog. Ah,ce maicocog! Cumcdntala mog!

- Ia cdntd,cocogule! Sdide joacd,mogule!

s *:f

{u & A

Fr $ 4

U\

]

I

ti

$i eraunurs, $i-a mdncatpelup, $i lupulpecdine, Cdinelepevulpe, Vulpeapecocog, Ah,cemaicocog!

Cumcdntalamo9!

- Ia cdntd,cocogule! Sdide joacd, mogule!

$i eraunpar, $i-a ucispeurs, $i ursulpelup, $i lupulpecdine, Cdinelepevulpe, Vulpeapecocog. Ah,cemaicocog!

Cumcdntalamog!

- Ia cAntd,cocogule!

Sdide joacd, mogule!

$i eraunfoc, $i a arspepar, $i parulpeurs, $i ursulpelup,

$i lupulpecdine Cdinelepevulpe, Vulpeapecocog. Ah,cemaicocog! CumcAntalamog!

- Ia cdntd,cocogule! Saide joacd, mogule!

.9 $il

@, 0 A FR't4

U\guJ*

T t

I l

Blanaursului

"\1, e #

Unvdndtor,umbldnddupdvdnatprinpddure,numaice zdregteunurs.,,Bine cd-igtiulocul.Adouaoardnu-mi

scap5".

PestecOtevazileseintdlnegtevdndtorulnostrucuun

cojocar.

-$tiiceva,frdfioare?Amoblandmaregifrumoasdde

vdnzare.

- Delupsaudevulpe?

- Deursgiincdceurs

Tipldtegtecojocarularvund,beaualddmagul,darcAnd

ilintrebdundeeblana,vdndtorulrdspunde:

- in pddure.Darnuteteme,omule!Chiarmdinevoi

vdnaursul.ii gtiubinelocul.Batepoftesc Ai pedumneata

sdmdinsotegti.

fYxs€.i:r:

66

.f'f

;f

S S J& FR $4

t,\

Adouazi plecardceidoiin pddure:vdndtorulmergegi igifaceplanulcumsdtragdcasdnustriceblana. Dar,iatd,ursulvine intr-adevdr,trosnindcrengile, indreptatchiarcdtreei. Cojocarulapucddeseurcdincelmaiapropiatcopac. Vdndtorultremuracavarga.Trage,darnunimeregte.

Ursulseapropie.Atuncivdndtorulsetrdntegtelapdmdnt,

lindndu-gi rdsuflarea,agacumgtiadinauzitecdursulnu

seatingedemortdciuni. Ursulsetrdntegtepestevdndtor.il ascultdlaurechegi,

neauzindu-irdsuflarea,pleacdin pddure,ldsdndu-lin platalui. Vdndtorulsescoaldgalbencamort.Dinpom,cojocarul ilintreabd:

- Mdifrdjioare,ursulcevorbe !i-a spuslaureche?

- Mi-aspus,zicevdndtoruljumdtate mort,sd nu mai vdndniciodatdblanaursuluidinpddure.

Vulpea-ncrdng 9i blana-ntdrg!

s $.il

w, 0 A FRr$ 4

U\*uf

Planulsimigiului

I

Un simigiuse intorceala oragde prin

*

&

-

':-

'* * '* *

E

*

q,

:

R"L \'*'

_'

'ct"

i.

schimboud. $icum duceaelagatavacuoud

*' pe cap, incepusd socoteascd',,Dacd oudle

\:

-; "'t "

*-.

j",, *{

'!r

kj.

\+ar

af;(

va scoatecincisutede pui,puiisevorface gdinicarevordanumaiintr-osingurdzi cinci

*-"t ^.-

; o"

r{L

ij

'-

-rT *.,r _--:

$y

's

qu|

i:."4e *i*

.i

'.'r'

t

sr.

t.

\

;

,,*kej.

sutedeoud'Dinacesteoud,o partevoivinde ,4 * pentrua scoateceva perelute'iarcincisute

:*#

'"'ff

-'-

n9r

)

i."g

deodini.devenitecincisutede

de qdini,

devenitecincisutede

clogti,vor

clogti,vor

puteascoatecdtedoudzecide puifiecare'"

-

--^

.'

rl

O,ho,ho!C6!ipuisdfiecutolii?Chiar

r

!

--!.

i

r

t

1

-

a;*.-'f"osutddesute!Hait,scapdesdrdcie!strigd

t;".

?'

*

t,-

t

i

simigiul. Darcdndzice,,hait"uitddegreutate' sarecaun

tap giscapdtabladepecap'Oudletoatesunt

,''- i

,,

-

a

ei planurilesimisiuluiterminate'

S

^

zu, ryUttld

.-

=.

^d

qlt

L-.*zl

'

s

'N4

\tt"

-i\

s

tl,

&t

a

rf

16.

Ec E.l

S

-

t

Vld 8t*

_

E

Vorbaceea:

Multi'mariplanurisocotesc'

Darnimicnuisprdvesc.

s

f

:f

s

0

A

F! t,$lt

U\

fi

Bogatulinecat

1n

Unomtarebogat,darzgdrcit,treceaodatdpepunteaunui

in

rdumare.

td

Nugtiucums-aimpiedicatgiacdzutdreptinvaluri.

rle

-Ajutor!MdTnec!Mor!strigdelingrozit.

ni

Unpescar,auzindstrigdtele,s-aaruncatdegrabdin rdu

le

inotdndiutespreomulinprimejdie.

rci

Cdndajungel6ngdel, pescarulincercdsd-ideacuraj,

le

strigdnd:

te

-

Dd-mimdna!intinde-omaiin grabd,sd te potscdpa.

0r

Auzindzgdrcitul,dintrevaluri,cuvdntul ,,dd-mi", s-ainfuriat

.tt

grozav.

ar

1it

tn

nt

- Nu-tidaunimic!maistrigdelgisecufunddinaddnc.

Adeseorildcomiapierdepeom!

,s*il,w0

AFR$4

tJ\*un

NepotulimPrumutat

Unomcinstitgicumpdtataveaunnepotsdrac,ceveni

intr-ozilael.

- Unchiule,suntunompriceput,agfacenegustorie,

darn-amgieubanicucesdincep.Ajutd-md,rogu-te,cu

cincisutedeleigi-[ivoiinapoiadatoria pand la ultimulbdnu[,cam intr-o jumdtatedean. Unchiuls-ainduratde nePotgi i-a

- Uite,u"ri o"t#eea dincui?Ceagonisesc punTn

ea.Cautdacolo,numdrdgicdligdsegtiaitdisdfie. Nepotuladatoala jos,anumdrat 9i agdsittocmaicdfi

i-autrebuit.

,s #A

& I

A rFt ry.{ U\

/enl

A plecat,s-aapucatde negof,a cdgtigatbani,sorocula

trecut,darelnugi-ainapoiatdatoria.Unchiulnui-azisnimic.

rne,

Delauntimp,treburilemergdndu-iprost,s-adusdinnoula

,cu

unchidupdimprumut,crezdndcdacestaa uitatdeceeaceel

)ria

iidatora.

tr-o

-

Unchiule,aga 9i aga,ajutS-mdcddoarladumneataimie

t-a

nddejdea. Unchiul,prefdcdndu-secdauitatdedatorie,iiaratddinnou oala,spundndu-icagiprimadatdcdacolostrdngebaniigisd

trn

;6!i

iac6[igdsegte.

Bucuros,nepotulddoala jos, cautd,cautd,darnimic. Unchiulebun,darnu-inimicinoald. Tirdspundeatunciunchiul:

- Dartu,decdndailuat,aimaipusinapoicasdfie?

s*tla*0AFR$4

ru\ 3"

Ala-bala-portocala

Ala-bala-portocala Iegi,bdditd, Laportifd Cdte-agteaptdTalion, Talion,feciordedomn, Cutichie Defrdnghie,

Cupanddecioc6rlie,

CucdrulaRadului,

Cubiciulcumnatului,

inmijloculsatului.

Clan[-zbant!

Doroban[!

Cioc-boc!

Trecilaloc!

s#tc0AERr!.1

U\

Gilitorul gi stejarul

Un cSldtor,obositde drum,s-a agezatsd se odihneascdlaumbraunui stejar. Dariatdcdvdzualdturi o bostdndrie.Se duse omul nostru, lud un pepenegivenide-lmdncd laumbrd,substejar. Dupd ce s-a sdturat, intinzdndu-sela odihnd, priveaaga,insus,lapom. Zdrind ghinda printre frunze,igizise:

- Mei,ce nepotrivire!Cum a rdnduitDumnezeuaga lucrurile,caintr-uncopacagamaregiputernicsdcreascdun fructatdtde mic,iarla un vrejslab,intinspe pdmdnt,sd creascdunrodagamaregigros? Pecdndgdndeaelastfel,numaiiaca,setrezegtecd-icade oghindddreptpenas. Frecdndu-ginasuIrogu,zicemustrdtorcdldtoru|:

- Ceprostammaisocotit!Dacdmi-arfi cdzutunpepene dincelmare,atuncicusigurantdnumi-agmaifigdsitleacul.

t

s*fr,o,0AFRS4

U\

873

I

Lupulgi ndravulsdu

Unlupbdtrdn,careafdcutdestulelaviala lui,s-agdnditasepocdiincercdndsdfiede ajutoromului,pentruiertareapdcatelor. Astfel,schimbdndu-ginumelein cdine, seduselauncioban,lastdnd,sprea pdzi oiledelupi. Nutrecumultdvremegiiatacdintr-ozi,pecAndgedea intinspeiarbaverde,odulcemioardseapropiepdscdndla botullui. Lupul,ha[!Uitdndcdseschimbasein cdine,a inhSfat mioara 9ia mdncat-opeloc. Ciobanul,ddnddeelasuprafaptei,l-aintrebat:

- Ce-aifdcut,cdinebdtrdn 9i spurcat? Lupulincepusdindrugeverzigiuscate:cdaadormit,cd oaial-amugcatdecoaddginul-aldsatdelocinpace,cdel necdjitrduatrdntit-ogiaceastaagi muritaga,dintr-odatd.Undes-o ascundd,spreanufiinvinovalitpe nedrept?Avdrdt-oinburtd. Darciobanulnuglumi. Ddndu-iuna-ladormi.

Lupuligischimbdpdrul,darndravulba!

.S'#A&0AFRS4

TJ\

a

a

lt

>a

el

R

Gopacul 9r

dovleacul

un copac mare'

Pe lAngd

rdsdri, dinintAmPlare' un vrej

de dovleac, ce crescu9i se

lung giinlat Pe bietul

i*int" in

copac, incAt ramurile ii

acoperl'

VdzAndu-se la indllime' dovleacul grdicudisPre! cdtre

copac:

- Decdlianite strdduiegtitu

egti maimicdecdt

si creqti9i

mine,

varS!

ce-am crescut numai o

Dac-ai fi crescut9i tu ca

mine, ajungeai acum lastele'

minte i-arisPuns:

CoPaculcu

-Te

fdlegti acum' fiindcd n-adatincd bruma' darcAnd va

fi zbPadd,ai sdfii Pe jos'grdmadS'

.$ *L

6 8 JtErS4

U\i'

Carulfrdnt

Unom,venindsprecasdcucarulincdrcatculemne,nu gtiucumsefacecd,dintr-odatd,il vdzufrdntTndrum.Se apucdomulcagialtddatdgirepardcarulcupricina.Apoi plecdsprecasd. Copilulsdu,carevdzusecarulstricat,igiintrebdtatdl:

- Darcineitidresecarul,tatd?

- Eu,fdtulmeu,cinealtul?

- Darcinete-ainvdtatacestlucru?

- Nevoia,copilulmeu. -$iundegadenevoia,tatd?

- in pddure,rdspunsetat5lgi pleci la treburilesale. Copilulcrescugiincepusdmeargd,de-acum,gielcucarul lapddure. Tntr-ozi,ddndpesteunlocrdu,frdnsecarulTndrum.

- Hei,hei,acu-iacu! Fluierd,se-nvdrti,cesdfacd? Darnumaice-giaduseamintedevorbeletatSluisdugi atunciincepuastrigacdtputeadetare:

- Nevoie!Nevoie!VinodemdTnvatdcumsdreparcarul.

Strigdpdnardgugi,darnevoianuapdrudenicdieri.Se

apropiesearagielvdzucdstrigdinzadar.

ffnw.::,

I

Atunci incepusingur,ugor,ugor' 9i fdcutreaba pdni la urmd. Acasd,tatilsdu,vdzAndcaruldres'iizise:

- Aga-icdafostintocmai cum !i-am spuseu?

- ruufspusebdiatul taresupdrat'Amstrigatnevoia' dar

ean-avenitsdmdinvele'

-

Bachiarnevoiaafostceacarete-ainvdtat'dragul meu'

invdlatsdfacisingur

n-amaifostsupdrat'

t6lcullucrurilor'

agasd gtii;de n-arfi fostea,n-aifi

acestlucru'

Bdiatul,deslugind

s *il,t*0AFRS4

U\l'l

Doui capre

Doudcapreseint6lnirdpeopunteingustd.

-VreausdtrecAifdbinedemdlasd!spuneunadinele.

- Ba,fdtubine 9i mdlasdpemine!

- Euampusprimapiciorulpepunte.

- Baeutrebuiesdtrec,fiindcdsuntmaibdtrdnd.Apoise izbescincoarne. Numaicdndau cdzutamdndoudbalddbdcin apd,au infelespurtarealorceanesocotitd.

infeleptulgtiesdocoleascd 96lceava.

Rostegterepede,darclar!

Caprd,caprd,

Egermare;

Crapdoudle-n

Cuibare!

.s*t\,&0

Caprd,caprd,

Gospodind,

Crapdoudle-n

Grddind!

AFR.$4

U\

Vacanta

deMarcelaPeneg

Vacanfa-ifirdintr-opoveste