Sunteți pe pagina 1din 12

n c o n s e c i n , d a c d o r i m s a c c e l e r m d u r a t a , f r e c v e n a ,

i n t e n s i t a t e a e x e c u i e i u n u i c o mp o r t a me n t ,
t r ebui e s- l nt r i m f i e pr i n conseci nel e val or i zat e pozi t i v de ct r e el ev,
f i e pr i n r et r ager ea unor st i mul r iaversi ve. Desi gur, ntririle nu sunt uni versale, de aceea administrarea lor
trebuie s se fac contextual i zat i

personali zat. Este mai probabil ca un elev mic s prefere ntriri materiale, pe
cnd un liceist ntri sociale.

Un elev mic trebuie recompensat obligatoriu imediat dup comportamentul realizat;
elevul mare este

contient de recompensa i comportamentul recompensat chiar i la intervale mari de
timp. Adulii trebuie s

i a n cal cul aceast i dee ( a per sonal i zr i i nt r i r i i ) cnd
ncear c s st i mul eze compor t ament ul unui el evanume, precum i caracteri sticile de vrst.

F a c e m o b s e r v a i a c , u n e o r i ,

excesul acordrii de recompense

poate submina implicarea elevului ntr-oacti vitate. Acest lucru se ntmpl adesea
n condi ii le n care (a) interesul iniial pentru acti vitatea

recompensat este foarte mare i (b) ni velul moti vaiei intrinseci pentru un
comportament este suficient de

ridicat pentru a-l susine (Lepper i Hodell, 1989). n general, frecvena i
angajarea ntr-un comportament,

meni nut e doar pr i n r ecompense ( mot i vai e ext r i nsec) , se
di mi nueaz pe t er men l ung. Se i nst al eaz n acestcont ext aa- numi t ul ef ect al habi t ur i i i , i mpl i ci t , al necesi t i i

excesului de motivare.
El e s e e x p r i m p r i n

faptul c trebuie crescut n mod progresi v volumul recompenselor pentru a
obine rezultatul scontat. Totui,

chiar i n condii ile n care ni velul moti vaiei intrinseci este mai crescut,
dublarea acestuia de administrarea

unor recompense poate fi
uneori
ef i ci ent , de ex. , acor dar ea de bonusur i pent r u anumi t e
act i vi t i ( Lepper ,

1983; Lepper i Hodell, 1989).
Descinde din
abordri l e behavi ori ste

( n s p e c i a l t e o r i a c o n d i i o n r i i o p e r a n t e - Sk i n n e r ) a l e n v r i i


comportamentelor. Comportamentalitii/behavioritii pornesc de la premisa
c problemele

comportamentales u n t c o n s e c i n a u n u i p r o c e s d e n v a r e

, n care factorii de mediu (externi ) joac un rol determinant. Prin

impactul pe care-l au asupra comportamen tului,
f a c t o r i i e x t e r n i i n i i a z , me n i n s a u p r e c i p i t a c i u n i l e

noastre
. Prin urmare, comporta mentale indezirabile ale elevilor sunt nvate i
determinate ca urmare a

ntririlor i / sau a penalitilor administrate de ctre profesor (uneori de ctre colegi).Modelul behaviorist susine n acelai ti mp ideea conform creia,

d a c u n c o mp o r t a me n t p o a t e f i n v a t , n

a c e e a i m s u r p o a t e f i i d e z v a t ,


prin administrarea de pedepse sau prin ntri rea unor comportamente

al t er nat i ve, car e s subst i t ui e compor t ament ul pr obl em, n conseci n,
condui t a el evi l or poat e f i mani pul atde ct r e pr of esor / psi hopedagog/ pr i nt e pr i n ut i l i zar ea unui si st em
bi ne ar t i cul at de cont i ngene ( nt r i r e ip e d e a p s ) .


Unul dintre cele mai importante principii ale teori ilor behavi oriste susine c un
comportament se

schi mb n f unci e de conseci nel e sal e ( pr oxi me sau di st al e) ( Opr e,
2003) . Conseci nel e dezi r abi l e nt r esccompor t ament ul , pe cnd cel e nepl cut e l sl besc. Spus mai si mpl u,
conseci nel e pl cut e cr esc f r ecvena de

angajare ntr-o aciune, pe cnd

conseci nel e nepl cut e r educ pr obabi l i t at ea angaj r i i . De pi l d,
el evi i car e
t r i esc un sent i ment de sat i sf aci e at unci cnd
ci t esc l i t er at ur bel et r i st i c vor f i mai t ent ai s r ei a ul t er i oracel ai t i p de l ect ur , ns cei car e consi der genul pl i ct i si t or
se vor or i ent a spr e al t e t i pur i de act i vi t i .
O apl i cai e i mpor t ant a pr i nci pi i l or condi i onr i i oper ant e o
const i t ui e modi f i cr i l e de compor t ament . Ski nner

a oferit i experimentat
tehnica modelrii conduitei dezirabile

sau mr i r ea f r ecvenei de mani f est ar e a

unui comportament predeterminat, prin recompensarea sau ntrirea
comportamentului dorit atunci cnd el se

produce.Conform
teoriei lui Skinner (magistrul condi ionrii operante), comportamentele noastre
pot fi nvate, fie


prin:(a)
n t r i r i l e


pe care le oferim unui indi vid imediat dup execuia unui comportament
dezi rabi l, fie prin

(b)
pedepsele
acordate pentru un comportament indezirabil.
NTRIRILE

sunt consecine ale unui comportament care i sporesc frecvena
durata i intensitatea

mani fest ri l or ul t eri oare.

ntririle

s u n t d e d o u t i p u r i :

pozitive i negative.
nt r i r e a po z i t i v


vi zeaz or i ce st i mul ar e car e meni ne sau i nt ensi f i c pr obabi l i t at ea de
pr oducer e a unui

comportament. Studiile reali zate n di verse medii experimentale sau naturale
(laboratoare, sl i de clas, medii

cl i ni ce) susi n i deea modi f i cabi l i t i i ( amel i or r i i ) compor t ament ul ui pr i n
ut i l i zar ea de nt r i r i pozi t i ve, nproiectarea unor medii educaionale eficiente.

nt r i r i l e pozi t i ve cum ar f i :

l a uda , a pr oba r e a s oc i a l i a t e ni a

, constituie variabile importante pe carep r o f e s o r u l n u
p o a t e s l e i g n o r e . De p i l d , u n e l e v
l u d a t d e n v t o a r e p e n t r u c a s c r i s c o r e c t u n p a r a g r a f s e
va mobi l i za ca i pe vi i t or s ut i l i zeze acel ai t i p de r edact ar e. Pe de
al t par t e, absena nt r i r i l or poat escdea probabilitatea consolidrii deprinderii corecte a scrisul ui. Conform
teoriei behaviori ste de inspiraie

darwini st, ntr-un mediu stri ct determinat, aciunile eficiente supravieuiesc,
iar cele ineficiente se sting. Elevi i

v o r d e p u n e e f o r t s u s i n u t i v o r p e r s i s t a n a c t i v i t a t e a d e
n v a r e c n d s u n t mo t i v a i ( n t r i i ) d e c t r e d a s c ln acest sens (Wlodkowski, 1982). Notele bune la teste, feedback-ul, aprecierile
verbale, premiile i atenia

dascl i l or , const i t ui e nt r i r i pozi t i ve n coal . Ni ci un
medi u educai onal nu ar put ea supr avi eui n absena l or .
ns studiile recente subliniaz faptul c nu att volumul sau frecvena
de administrare antririlor sunt importante, ct

modul
n care sunt aplicate acestea.
nt r i r e a ne g a t i v


v i z e a z r e t r a g e r e a u n o r s t i mu l i / e v e n i me n t e n e p l c u t e ,
d a c p e r s o a n a r e a l i z e a z u nanumit comportament. Reducerea unui stimul neplcut, consecuti v reali zri i
unui comportament, crete

probabilitatea producerii comportamentului respecti v. De exemplu, dasclul le
poate spune elevi lor c cei care

t e r m i n ma i r a p i d u n e x e r c i i u p o t s i a s n p a u z m a i
d e v r e m e .Di f er eni em:

1.
NTRIRILE SOCIALE

. Din aceast categorie amintim: atenia, l auda, aprobarea, pri vi rea,

recunoaterea valorii personale de ctre ceilal i,
conferirea unor pri vi legii, acordarea unei pozii i

speciale, prefereniale ntr-un grup. Acelai mesaj poate fi comunicat verbal (foarte
bine; ai realizat o

t r e a b b u n " , t i a m c o s r e u e t i " ) s a u p r i n g e s t u r i
c u s e mn i f i c a i e ( a d a d i n c a p a p r o b a t o r , o

st r nger e de mn, un zmbet ) .

2.
NTRIRILE SIMBOLICE

Ac e a s t c a t e g o r i e d e n t r i r i e s t e r e p r e z e n t a t d e s t i mu l r i l e c a r e
n u a u
valoare n sine ci posed o valoare prin ceea ce reprezint respecti v o valoare
de substitut. In schi mbul

banilor obinem anumite bunuri sau servici i. n mediul educaional, pot fi
acordate

buline, note,calificative diplome, distincii

.
3.
A C T I V I T I L E

. Vi zionarea unui fil m, diverse acti viti de petrecere a timpul ui liber, audii i
muzicale, o

zi liber pentru bibli otec, o zi l iber de la ndatoririle de elev de serviciu,
practicarea unui sport,

al eger ea j ocul ui l a or a de spor t , ocupar ea or i cr ui l oc n cl as pent r u
o zi , a st a de vor b cu pr i et eni i

et c. , t oat e r epr ezi nt act i vi t i car e pot nt r i compor t ament el e
dezi r abi l e al e el evi l or . Pent r u


performane deosebite sau pentru perseverena n corectarea unor
comportamente indezirabi le, pe o

per i oad mai mar e de t i mp l i se poat e per mi t e el evi l or , de pi l d,
s i as l a o pl i mbar e cu pr of esor ul .4.
NTRIRI MATERIALE

- obiecte materiale cu valoare personal

dul ci uri , hai ne, j ucri i , caset e

audio-video etc.
nt r i r i l e soci al e au ct eva avant aj e i mpor t ant e f a de cel el al t e
cat egor i i de nt r i r i :
reclam costuri mini me i sunt mai uor de administrat;


presupun doar existenta celeilalte persoane;

pot fi administrate i mediat dup efectuarea comportamentului int, ceea ce
crete eficacitatea l or,

pr i n f apt ul c necesi t r esur se mi ni me de t i mp;


au un car act er nat ur al - r epr ezi nt conseci ne f i r et i al e vi ei i
cot i di ene.

Ut i l i zar ea nt r i r i l or soci al e n medi ul col ar cr et e ansel e ca un
compor t ament i nt s devi n st abi l i nmediul extracolar, n care elevul ntlnete nt ri ri sociale si milare. Astfel,
ntri rile sociale au cel mai puternic

efect n meninerea i accelerarea comportamentelor dezirabile.

Exi st i si t uai i n car e el evi i t r ebui e depr i ni ca uneor i s- i

aut oadmi ni st reze nt ri ri

, pentru a-i apreciamunca i produsele, pentru a-i monitoriza progresul i pentru a se
auto-recompensa (oferindu-i pauze, ncurajndu-se pentru finalizarea unor sarcini
etc.).
https://ro.scribd.com/doc/114651550/P%C5%9E-stud-recompensa-si-pedeapsa