Sunteți pe pagina 1din 2

Partidul Social Democrat

Pre edinte Victor Ponta


Fondat Ianuarie 2001 Membri 409.833
Sediu oseaua Kiseleff , nr. 10
Bucure ti
Ideologie politic Social-democra ie
Pozi ie politic entru-st!n"a, St!n"a
Partidul Social #emocrat $PS#% este cel mai mare &artid &olitic din 'om!nia, re&re(entant )n Parlamentul
'om!niei al social-democra iei, )n 2012 la "u*ernare )n cadrul alian ei &olitice +S,. Pre edintele
&artidului este Victor Ponta, fost *ice&re edinte al PS#. Ponta a fost desemnat &rim-ministru de c-tre
&re edintele statului .raian B-sescu )n 2/ a&rilie 2012, )n urma c-derii &rin *ot de cen(ur- &arlamentar a
"u*ernului +n"ureanu. PS# de inea la )nce&utul mandatului 103 de re&re(entan i )n &arlament.
1n anul 1990, PS# $&e atunci P#S'% a &ierdut at!t ale"erile &arlamentare c!t si &e cele &re(iden iale. 1n
anul 2000, Partidul Social #emocrat $&e atunci P#S'% a c! ti"at ale"erile &re(iden iale, &rin &ersoana lui
Ion Iliescu i ale"erile &arlamentare, datorit- alian ei &olitice Polul Social #emocrat, ce a constat din PS#
i P+'.
1n cadrul ale"erilor "enerale din 2004, alian a &olitic- a candidat )n aceea i formul- a Polului Social
#emocrat $PS#2P+'% i, de i cele dou- &artide au c! ti"at ale"erile &arlamentare cu o ma3oritate relati*-
de 3/,10 4 a locurilor din Senat i cu una de 30,04 4 &entru amera #e&uta ilor %, )n conte5tul &olitic al
neale"erii candidatului PS# la func ia de &re edinte al 'om!niei , 6drian 7-stase, &er ansam8lu "ru&area
a &ierdut controlul &uterii. P+' $Partidul +manist 'om!n%, actualul Partid onser*ator $P%, a &-r-sit
alian a cu PS# du&- ale"eri la &resiunile &olitice ale &re edintelui .raian B-sescu, care a refu(at s-
numeasc- un &remier din afara alian ei #.6. i a amenin at cu ale"erile antici&ate, ac ion!nd astfel )n
fa*oarea unei coali ii de "u*ernare cu P#, P7, i +#9'. #u&- a&rilie 200/, c!nd Partidul #emocrat a
fost eliminat din :u*ern, PS# a sus inut un "u*ern minoritar format doar din P7, i +#9'.
IS.;'I
1n anul 2000, P#S' )m&reun- cu PS#' i P+', &artid de orientare social-li8eral-, au constituit Polul
#emocra iei Sociale din 'om!nia $/ se&tem8rie 2000%. 6cest 8loc electoral a c! ti"at ale"erile le"islati*e
din noiem8rie 2000. +na dintre clau(ele contractului &olitic dintre P#S' si PS#' a fost &re*ederea
&otri*it c-reia, du&- ale"eri, se *a reali(a fu(iunea dintre cele dou- &artide social democrate.
6stfel, )n iunie 2001 &e scena &olitic- are loc o im&ortant- clarificare a (onei de centru-st!n"a, &rin
constituirea Partidului Social #emocrat, re(ultat din unificarea celor dou- &artide. ,a on"resul de
constituire a PS#, 6drian 7astase a afirmat *oin a &olitic- a noii forma iuni de a re&re(enta social-
democra ia modern-, dinamic-, racordat- la &ro8lemele i &riorit- ile actualit- ii. Preocu&area &entru
cone5area doctrinar- a PS# la noile realit- i a determinat a&ari ia )n 2002 a documentului <S&re
normalitate = o *i(iune social-democrat- modern- &ri*ind *iitorul 'om!niei>, material care &ro&une
&rinci&alele direc ii de ac iune ale &erioadei &ost- tran(i ie. ,a reuniunea de la Sna"o* din fe8ruarie 2003,
&re edintele PS#, 6drian 7astase a afirmat c- se consacr- astfel refacerea unit- ii social-democrate &e
8a(e ideolo"ice clare i neconflictuale, &recum i concilierea dintre tradi ia i modernitatea st!n"ii
democrate rom!nesti. Procesul de unificare i moderni(are a st!n"ii democrate rom!ne ti a fa*ori(at
a&ro&ierea PS# de structurile social-democrate interna ionale = Interna ionala Socialist- i Partidul
Sociali tilor ?uro&eni. 1n iunie 200@ PS# a de*enit mem8ru cu dre&turi de&line )n cadrul Partidului
Sociali tilor ?uro&eni. PS# a de(*oltat rela ii consistente de cola8orare cu &artidele social-democrate
1
euro&ene, semnificati*e )n acest sens fiind reuniunile "ru&urilor &arlamentare de lucru rom!no = "ermane
$PS#-SP#%. PS# a semnat acorduri de coo&erare i &arteneriat cu &artide mem8re ale familiei social-
democrate, a*!nd o a"end- consistent- de )nt!lniri 8ilaterale cu conducerile &rinci&alelor forma iuni ale
Interna ionalei Socialiste. Perioada 2000-2004 a fost e5trem de im&ortant- &entru afirmarea i
consolidarea PS# ca unic re&re(entant al social-democra iei )n 'om!nia. Pe de alt- &arte )ns-, su&us unui
inerent &roces de erodare ca urmare a actului "u*ern-rii, PS# a intrat )n o&o(i ie )n urma ale"erilor din
noiem8rie 2004.
Biroul 7a ional Permanent al PS# du&- on"resul din 20 fe8ruarie 2010
Victor Ponta &re edinte
Ion Iliescu &re edinte de onoare
,i*iu #ra"nea secretar "eneral
6drian 7-stase &re edinte onsiliului 7a ional
?caterina 6ndronescu Vice&re edinte
6drian Se*erin Vice&re edinte
.itus orl- ean Vice&re edinte
#an 7ica Vice&re edinte
'odica 7assar Vice&re edinte
'o8ert 7e"oi - Vice&re edinte
onstantin 7i - Vice&re edinte
:Aeor"Ae 7icAita Vice&re edinte
Ioan Aelaru Vice&re edinte
Ion Prioteasa Vice&re edinte
Ion alea Vice&re edinte
Ion .oma Vice&re edinte i lider "ru& Senat
9arian ;&ri an Vice&re edinte
9arian Van"Aelie Vice&re edinte
Viorel Bre8enciuc lider "ru& amera #e&uta ilor
'o*ana Plum8 &re edinte ;r"ani(a ia de Cemei
7icolae B-nicioiu &re edinte .S#
6ristide 'oi8u tre(orier
2