Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Postliceala Fundeni

Sociologie
Importanta studierii sociologiei
Dinca Mari Mihaela
AMG 1H
Bucuresti
2014
"Educatia consta ntr-o socializare metodic a tinerei enera!ii"
Emile Dur"heim
Activitatea scolara a elevilor este orientata, n mod esential, spre asimilarea constienta a
valorilor culturii si civilizatiei, dar si spre formarea unor abilitati si atitudini pe care scoala,
raspunznd cerintelor sociale, le considera necesare pregatirii viitorilor cetateni. nvatamntul este
un instrument de politica sociala menit sa asigure pregatirea profesionala, integrarea sociala si un
anumit standard cultural al indivizilor. Sub acest aspect, el se prezinta ca un proces complex de
dezvoltare libera, integrala si armonioasa a personalitatii umane autonome si creative, conform unui
ideal educational care, ca proiectie, sintetizeaza dimensiuni socio-culturale si psiho-pedagogice.
u ct este mai sustinuta pregatirea individului n vederea integrarii n structurile sociale, cu
att este mai mare contributia sa la buna functionare si progresul societatii si, e implicit,
recompensa primita. !e aceea este necesar sa-i nvatam pe elevi comportamentele, modalitatile de a
gndi si actiona, care au o valoare n societatea noastra si a"uta individul sa devina un adevarat
membru al ei.
Sociologia este tiin a social# ce studiaz# regulile sociale i procesele care leag# i separ#
oamenii, nu numai ca indivizi dar i ca membri ai asocia iilor, grupurilor i institu iilor. $ermenul a
fost propus de c#tre Auguste omte.
Sociologia const# n studiul vie ii sociale umane, a grupurilor i societ# ilor. %ste un demers
ndr#zne i de mare responsabilitate, ntruct subiectul ei este rezultatul propiului nostru
comportament ca fiin e sociale. Sociologia poate fi definit# ca fiind studiul sistematic al societ# ilor
umane, punnd accent n special pe sistemele moderne industrializate.
A nv# a s# gndim n termeni sociologici nseamn# a cultiva imagina ia. &unca sociologic#
depinde de ceea ce autorul american .'right &ills numea (imagina ia sociologic#). *nele dintre
cele mai r#spndite metode de investigare ale sociologiei sunt+ interviul, sonda"ul de opinie i
observa ia social#
1. Structura social
onceptul de structur# social# porne te de la faptul c# ansamblul social al vie ii noastre nu
const# doar din nsu iri ntmpl#toare, ci din evenimente i ac iuni structurate. n studiul ac iunii
umane se face o distinc ie ntre scopul comportamentului , ceea ce inten ion#m s# facem, s# se
ntmple - i consecin ele neinten ionale. *neori ac iunile ntreprinse cu un anumit scop au
consecin e f#r# leg#tur# sau care chiar mpiedic# ndeplinirea acelui scop. Sarcina sociologiei e de a
studia echilibrul rezultat dintre reproducerea social# i transformarea social# la schimb#rile prin care
trece aceasta.
-undalul pe care i-au f#cut apari ia originile sociologiei l reprezint# seria de schimb#ri radicale
produse de .evolu ia -rancez# n /012 i .evolu ia industrial# n %uropa. -actorul cheie a fost
folosirea tiin ei n locul religiei. n constituirea gndirii sociologice un rol important l-a avut autorul
francez Auguste omte, cel care a inventat cuvntul sociologie 3el a folosit de fapt (fizic# social#)4.
redea c# poate cuno te societatea cu a"utorul tiintei, i o considera ultima tiin # care devia
din fizic#, chimie i biologie.
2. Metodologia cunoa terii sociologice
In cercetarea sociologic# s-au creat i dezvoltat mai multe orientari metodologice.*nii
speciali ti au f#cut clasificarea metodelor de cercetare social# dup# criterii foarte
diferite.onsider#m cteva dintre ele.
#lasi$icarea lui Brian %a&
*tiliznd criteriul metodologiei utilizate i a finalit# ii practic politice a discursului teoretic,
5rian -a6 a constatat c# exist# trei orient#ri teoretice n sociologie, anume+ orient#ri pozitiviste,
orient#ri interpretative i orient#ri critice.Sociologia pozitivist# ar utiliza modele statistico-
matematice ale fenomenelor i proceselor sociale considerate ca obiecte manipulabile.Sociologia
interpretativ# implic# o metodologie a n elegerii i interpret#rii semnifica iilor sociale folosite n
comunicarea grupal#.Sociologia critic#, dup# 5rian -a6, sesizeaz# i con tientizeaz# aspectele
disfunc ionale i contradictorii din via a social#.
#lasi$icarea lui Mircea %lonta
-olose te drept criteriu de clasificare calea producerii cuno tin elor. !istinge dou# orient#ri
metodologice dominante+ monismul metodologic i dualismul metodologic.&onismul metodologic
afirm# unitatea metodei tiin ei i orientez# cercetarea n tiin ele omului dup# modelul cercet#rii din
tiin ele naturii.!ualismul metodologic sus ine autonomia metodologic# a cunoa terii sociologice.
#lasi$icarea lui #tlin 'am$ir
Autorul distinge ntre strategia idealist# i strategia materialist#.$eza fundamental# a
strategiei idealiste este c# fenomenele sociale sunt determinate de ideile,reprezent#rile, i proiectele
subiective ale membrilor colectivit# ii.-aptele sociale sunt explicate prin fapte mentale..ealitatea
social# este o obiectivare a constructelor subiective.Strategia materialist# de explicare explic#
faptele sociale prin alte fapte sociale f#r# a recurge la cauze exterioare eventual suprapuse de tip
mentalist.-aptele sociale au o determinare imanent#.
7az#r 8l#sceanu a utilizat criteriul principiilor teoretice care au generat un anumit mod de abordare
a realit# ii sociale.%ste un criteriu cu relevan # metodologic# dup# cum urmeaz#.
Scopul fiind acela i - cunoa terea colectivit# ii umane - cercetatorii societ# ii au adoptat dou#
atitudini metodologice principale n cunoa terea societ# ii. *na dintre ele vine din convingerea c# i
umanitatea poate fi cunoscut# pe aceea i cale pe care cunoa tem natura. 9 a doua atitudine n
cunoa terea socialului porne te de la convingerea c# obiectul cunoa terii sociologice este diferit de
obiectul cunoa terii naturii i implicit trebuie ca subiectul cunosc#tor s# utilizeze o modalitate
diferit# de cercetare apt# s# surprind# specificul existen ei omene ti.
9rientarea metodologic# ce vrea s# extind# la social metodele specifice cunoa terii naturii
poart# numele de orientare metodologic# obiectivist#. !in contra, orientarea ce sus ine c# realitatea
social# este de esen # diferit# de natur#, cernd mi"loace specifice de cunoa tere, se nume te
orientare interpretativ#, deoarece pentru ea obiectul social este esen ialmente i ireductibil subiectiv.
:e scurt, metoda obiectivist# consider# umanul ca obiect empiric iar metoda interpretativ#
consider# umanul ca existen # sufleteasc#. %vident de aici decurg consecin e imediat diferite n
abordarea obiectului de cunoscut, n spe # a societa ii umane.
9rient#ri metodologice obiectiviste
:ornind de la ipotezele privind natura socialului s-au n#scut i dezvoltat mai multe orientari
metodologice obiectiviste.n prima faz#, obiectivismul sociologic a fost practicat de ondorcet
prin ,,fizica social#,, i de empirismul clasic.
:ozitivismul sociologic
Auguste omte a ini iat pozitivismul sociologic, considernd c# dezvoltarea cunoa terii
umane parcurge trei faze+ teologic#, metafizic# i pozitiv#. -aza pozitiv# ar fi reprezentat# tocmai de
sociologie. :ozitivismul a fost dezvoltat de cercet#ri ulterioare. Sub influen a pozitivismului logic al
gnditorilor ercului de la 8iena a ap#rut astfel neopozitivismul, conform c#ruia fundamentul
cunoa terii viabile este experien a, opunndu-se filozofiei speculative asupra societ# ii. Acest curent
de gndire s-a numit i fenomenalism. :ractica metodologic# obiectivist# pune accentul pe
defilozofarea discursului sociologic, generaliz#rile empirice ce pot avea valoare de lege, formul#rile
precise, integrabile n modele logico-matematice ale fenomenelor sociale, centrarea pe "udec# i pur
cognitive ce exclud "udec# ile de valoare i normative, scientizarea discursului sociologic prin
urmarea modelului tiin elor naturii. !in aceste alegeri, sociologii pozitivi ti au ini iat principii care
le definesc metoda.
3. Fondatori
:rintre fondatorii clasici ai sociologiei se disting ; personalit# i+ Auguste omte, 8ilfredo
:areto, -erdinand $<nnies, =mile !ur>heim i &ax 'eber.
Karl Marx - a ncercat i el s# explice schimb#rile care aveau loc n timpul .evolu iei -ranceze n
societate. S-a concentrat asupra leg#turii dintre problemele economice i institu iile sociale.
Schimb#rile erau legate de dezvoltarea capitalismului.
mile Durkheim - autor francez. !up# p#rerea lui sociologia pentru a deveni tiin # trebuia s#
studieze starea economiei i influen a religiei. :rimul s#u principiu a fost c# sociologia (studiaz#
faptele sociale ca ni te lucruri). redea c# tot ceea ce sus ine o societate sunt valorile i obiceiurile
mp#rt# ite de membrii ei. !iviziunea muncii nlocuie te treptat religia. S-a ocupat de analiza
suicidului. !e i se pot aduce obiec ii studiului lui !ur>heim, acesta r#mne o lucrare clasic# a c#rei
relevan # pentru sociologie este valabil# i azi.
Max Weber - a studiat religiile din hina, India i 9rientul Apropiat, comparnd sistemele
religioase. 'eber conchidea c# anumite aspecte ale re tinismului 3etica protestant#4 au influen at
puternic afirmarea capitalismului, consider# c# mentalitatea colectiv# constituie unul dintre factorii
care determin# schimbarea societ# ii. :entru el birocra ia e un mod de organizare social#.
Michael Foucault i Jrgen Habermas - exponen i de seam# ai sociologiei moderne, printre cei
mai importan i gnditori sociologi contemporani. &. -oucault a studiat apari ia i structura ctorva
din institu iile fundamentale ale lumii moderne, ca cele disciplinare 3inchisoarea, spitalul, coala4,
bolile psihice, discursul public i cel tiin ific, lansnd concepte-cheie cum ar fi cel de
guvernabilitate ori biopolitic#. !up# -oucault sexualitatea nu a existat dintotdeauna, ci a fost creat#
n procesul dezvolt#rii sociale.
Habermas, influen at de Marx i Weber, crede c#, n societ# ile capitaliste, schimbarea este
permanent prezent# i revine la conceptul de Anomie al lui !ur>heim, dar n manier# nou# i
original#.
ibliogra!ie"
/. +http+??ro.@i>ipedia.org?@i>i?Sociologie

A. +http+??@@@.scritube.com?sociologie?S9I979BIA-A-S$IIC$A2DD1E.php

E. +http+??@@@.scribd.com?ghidush?d?D0F2AGEE-subiecte-sociologie

D. +http+??@@@.scritube.com?sociologie?S9I979B*7-SI-S9I%$A$%A2/EG0.php

S-ar putea să vă placă și