Sunteți pe pagina 1din 359

on lilo

0 ALTA LblE
Al VSAT
on lilo
0 ALTA LblE
Al VSAT
Edi|ie anlologica
de aulor
LTERA
ChhAb 2OOO
"
CZb 859.O1
l 78
SBh 9975742475 Fre/enlare gralica, LTERA, 2OOO
Texl, on lL0, 2OOO
Coerla. V|aJimir Zmccv
#
bh EXLAT hTRb F0EZE. 0h lL0
on lilo nu lace, arese, allceva decl sai lranslorme condi|ia
de venic exilal inlro ccrJitic sirc q0a rcr a oelului ca cel care scrie
(mela)lexlul exilului asumal. hul ulem in|elege lara aceasla lrila
lransligurare onlologica. condi|ie geoelnica (esle oel a lrei |ari.
ugoslavia, Romnia, Suedia), condi|ie de exilal, condi|ie umana in
genere. Bar dincolo de vilregiile soarlei, el aare ca un exilal inlru oe/ie,
adica drel un oel care valori/ea/a exilul in o/iliv i care scrie o oe/ie
a exilului cu inlreg comlexul exislen|ial care resuune dialeclica ecua|ie
a lruslrarii/mnluirii. Exilul inseamna, in ca/ul lui on lilo, inlern
danlesc, dar i aradis auroral.
Foe/ia lui on lilo oarla ca e un bla/on de noble|e aceasla
marca onlologica a inslrainarii, care generea/a londul ei aulenlic senin
lragic, onderallalalisl, caci miorilismul se inlillrea/a ca nile ae
lrealice hraniloare de esen|a. ,Eu inca nu sunl eu, Boamne! //ham
voie sami aleg singur mersul drumului /Sa cnl cu adevarul sus e
culmi /la siml acasa doar in scorbura la bulni|e /hesiguran|a imi umle
no|ile cu vnl /0ameni lrec e lnga mine lara sa ma vada //hu aral ca
loala lumea /Soarlami bale cuie in lrunle /Eu sunl nascul slrain ca liul
lau, isus (|0 rca r0 s0rt c0, Lcamrc). Vnlul nesiguran|ei i
neimlinirii bnluie ulernic i inmoaie versurile inlro esen|a amara,
baula cu lacere de insingural, dar singuralalea esle nu doar a |0|0i, ci
a lui |ci. La sleaua lui isus se adauga, asllel, i sleaua ciobanului
miorilic, cele doua insemne simbolice conloinduse inlro unica marca
a Beslinului i a resemnarii sisilice ,ca nui nimic aa cum noi dorim,
noi liind aci romni (in sensul lui 0clavian Coga). ,horocul vie|ii nui de
arlea noaslra /hoi lraim ca i cum nici nam li losl /n jurul noslru /ac
imensele imerii moarle /iau losl i ele ca i cnd nau losl //Aceaslai
lumea lui Cain ia udei /hu seamana cu noi, e liranica i rea /hoi ne
lragem din semin|ia mor|ilor care invie /Bin isus crelinul i din Ciobanul
lara slea (La rci).
$
nslrainarea de roria esen|a a eului se dublea/a cu inslrainarea
lumii de aradisul ini|ial i cu reilerarea lalelor rele ale lui Cain iale
udei. Conliin|a enelranla a aceslui lragism de roor|ii m0rJarc da
nalere exresionismului miloian, care irume in |iele exislen|iale.
Exresionismul aare acolo unde omul sa desrins de siril, unde lumea
e rascolila de diserare i oroarea mor|ii. ,i iala diserarea urlnd, nolea/a
un leorelician al curenlului. omul ii cere urlnd sullelul, un singur slrigal
de sulerin|a se inal|a din limul noslru. Chiar i arla urla in inluneric,
cheama in ajulor, invoca sirilul. esle exresionismul (cilal aud lario
de licheli, AvararJa artistica a sccc|0|0i XX, Bucureli, 19O8, . 7O).
0r, la on lilo hybrisul exresionisl se une sub surdina
miorilismului echivalenl i senin, alimenlnduse in chi allernaliv i din
imeralivul elic de ,a li in ielea la, de a lace lumea ,dua chiul i
asemanarea la. ,lii in ielea la /Bulce sau sarala /Bar lii /ncaa|nal ca
ialra /Ca locul i aa ce nu vor sa se cunune /Ca luna ce nu vrea sa cada
/Ca iarba ce crele in ciuda vnlului /Ca lulgerul ce nu vrea sa devina
rugina /Ca rugina ce nu vrea sa ramna lier /Ca acul magnelic ce nu
arasele nordul /Ca Bumne/eu ce nu vrea sa se arale (|ii r pic|ca ta).
A sune desre on lilo ca esle numai un exresionisl inseamna
a nu curinde inlregul adevar. el culliva o lormula milooelica com
lexa in care recunoalem i exresionismul simbolisl sau invenlarismul
aulobiogralic de origine americana, aollegmalismul clasic sau
aradoxismul i inlerlexlualismul oslmodernisl. |ialul exislen|ial lace
casa buna cu simlul indemn hedonisl la lrairea bucuriei cu linilea
i/baviloare a larmecului culorilor, lormelor, sunelelor, nola|ia
aulobiogralica jurnaliera cu sugeslia adnca a slamei color
neosimbolisle, lrairea blnda, anica, lelurica, linililcosmica cu
imreca|ia elica.
0 lrasalura de caelenie a demersului oelic miloian esle o
exce|ionala Jczirvc|t0ra, o liberlale democralica a (re)lormularilor i
o uurin|a a ligurarii, care imune un roleism organic i deslaural
din aceeai subslan|a a eului. Trecerile dinlrun regislru in allul nu acu/a
nici un elorl secial. Acelai gesl organic il aleslam i alunci cnd iclea/a
slari i cnd creea/a almoslera i in lrairile i incruslarile in ialra ale
gndurilor concenlrale alorislic, i in rescrierile de lexle e alimsesle
care imlica relacerea i lergerea i cnd lansea/a indemnuri morale
sau lace har|i geoolilice sau sociogralice. Foelul |ese lirele din roria
sa crea|ie, ca aianjenul.
%
Auloreleren|ialul se deslaoara cu de la sine ulere in albie
clasicisloexresionislosimbolisloaradoxisla. Subslan|a se
siriluali/ea/a i sirilul se subslan|iali/ea/a, esle de lal, la el, o
lranssubslan|iere rinlro aradoxa aralare/ascundere, iclare/
eslomare, realislici/are/ilu/ionare. Vinul i inea se lranslorma in
snge i lru, ca in lala lainica iisusiaca.
Froleismul seclaculos sub semnul unei unila|i organice a losl
observal i de crilica suede/a. ,La ce se gndele Bumne/eu in aceasla
clia esle lileralmenle i in sens o/iliv o carle e care nici un suede/
aulohlon nar li reuil so scrie... Foe/iile sunl marcale de o almoslera,
o conce|ie asura ve|ii loarle neobinuile, dea drelul necunoscule
in Suedia... bn oel ca lilo iminge grani|ile, ne largele exerien|a...
Ceea ce esle excelenl la lilo i lace oe/ia lui all de cuceriloare i
sonlana, aroae ire/islibila, esle lelul sau de a se mica inlre slari
sulleleli, de a schimba diso/i|ii. lrisle|ea, resemnarea a|tcrrativa cu
oe/ia de incredere in Bumne/eu, el oale chiar sai surda lui
Bumne/eu, el oale sa scrie o landra i lermecaloare lirica de dragosle,
rin urmare loarle lrumoasa. 0 carle de versuri ce ar lrebui sa aiba
cililori in mai mulle limbi, esle mulle grani|e (Kurl Bladh, in ,Sundsvalls
Tidning, 1998).
hu e vorba, insa, doar de caacilalea de a se mica rtrc slari, ci i
de a lraversa momenle i slari dilerile in cadrul aceleeai slari.
Faradoxismul nu se limilea/a la numai unirea de idei sau momenle
sulleleli conlrarii, al aare ca exresie comlexa a unirii in conlrauncl,
al lrecerilor de la un rag la allul al lrairii, din domeniul lainicului,
ascunsului in domeniul deslainuirii i aralarii i viceversa. Aa cum ra/a
vine din i/vorul luminiscenl, se i/bele de ceva obieclual, concrel, se
lranslorma in umbra i disare in imeriul necunosculului i neva/ulului,
lol asllel gndul miloian se releva, se eslomea/a i se ascunde, se
mula din real in osibil i ilu/oriu sau din cmul lrairii in cel al
melali/icului, din logosul inlrual in cel al lacerii rimordiale. Arla lui
lilo e o arla a lransmularii, a roleismului sus|inul de aradoxismul
ce crislali/ea/a in unilale. Esle, in deliniliv, o arla a glisarii cerliludinii
dea lungul ilu/oriului i adevarului dea lungul minciunii, a luminii de
a lungul inlunericului, a conlingenlului i leluricului dea lungul
lranscendenlului i cosmicului. Asllel de ingnari, de relleclari reciroce,
in oglin/i aralele, de alunecari in /one limilrole sau ouse au loc la
nivelul inslanlaneului aslelisl (,larea oglindele cerul i /eii //nsa
&
escaruii cred in vaoare /hu le asa /Be /eii cerului //Eu arunc cu
ielrelen valuri /i rivesc /Cum se joaca limul cu luminile (Marca),
la nivelul momenlelor de conliin|a, ca in lrumoasa oe/ie 6arJ0| i
irima (,Cndul e de aceeai nalura cu soarele /Luminea/a in umbre //
Lumea ar lrebui lraila cu inima /humai inima oale sa simla /Ceea ce
gndul nui in slare sa vada //nsa lara gnd /nima vede umbrele mari
/Chiar i alunci dearle de |inla /i cade in llacari /i arde) sau la nivelul
mai liniar al surrinderii rocesului relalivi/alor al aaren|ei/disaren|ei
(,Aceasla la|a esle la|a allei le|e /Aceasla la|a esle la|a allei le|e /Aceasla
la|a esle la|a allei le|e /Lumea se invrlele beala de arlum -
Mirci0ra).
le|ele ce glisea/a e alle le|e regalesc seclacolul lumii ca lealru
(al absurdului), al crengienei lumi e dos, conven|ionali/ale,
aulomali/ale, birocrali/ale. ,Coiii nu mai au unde sa se joace /eri
liberi in arcuri /ho|i imoo|ona|i cu medalii /Salula|i ca nile invingalori
olimici /Teleloanele suna usliu la oli|ie /Foli|ia esle la calea /Sullele
reci la ulere /Croiesc legile i viilorul /laina lrece, lar|ele ramn /
linciuna ridicala la slare de cullura /Jusli|ia malura slra/ile cu morala
/lorala vinde nasluri vechi in iarmaroace /Adevarul doarme obiecliv /
Fe drumuri de lauri /Boar racii mai inainlea/a - Fc Jr0m0| Jc |a0ri.
Faradoxismul miloian culminea/a inlro combinare ciudala de
esen|a moderna a demiurgismului cu salanismul, insui aclul crealiv
aarnd nu doar ca o ac|iune de lacere o/iliva, linilila, ci ca o ac|iune
de vrajire a exislen|ei, de invaluire in cuvinle, de sunere a gndului ,e
jumalale, de exorci/are a nimicului. ,Bale aa in iua /Taie lrun/a la
cini /Sune|i gndurile doar e jumalale /Lasa e al|ii sa re/olve
roblemele //Vrajele exislen|a /modobele adevarul /nvaluiele in
cuvinle /bmbla e vrluri //lare esle / Boar cel ce nu se vede (3atc
apa).
n Ta0ri i mc|ci aare o lume kalkiani/ala, inchisa in sine in roriul
,caslel, lina de birocra|i, lehnocra|i i sihocra|i, de secialili in vorbe
i in cilre care ,iclea/a curcubeie in birouri i incuie adevarul in serlare,
o lume in care ,sllul melali/ic ulre/ele i in care esle de lal o
lume cu lemeiurile morale surale, cu rolurile i imeralivele inversale.
,oimii nu mai alaca oareci /Acum vnea/a oameni /Veveri|ele lovesc
coiii cu caslane /liecare lrun/a ascunde un microlon /Agen|ii secre|i /
Crli|e ce saa in sullele /Reslauranlele sunl line de inimi /necale in
ahare /ndragosli|ii /hu mai au comun decl alul /deile lug de loni|e
'
/Zmbele dulci /Arunca cu|ile e la sale /bmanismul barbarie
/mbiloare /Boamne, /Sunl singur ca luna /Fe masa imensa a aelor /
Cei lari sunl rimii care cedea/a (Zam|ctc J0|ci).
Senlimenlul singurala|ii se accenluea/a, se lranslorma inlro
loroeala onlologica, dua exresia oelului insui, raul moral ia lorma
de rau exislen|ial. on lilo nu are, evidenl, mijloace enlru a surrinde
o asemenea imagine salanisla a lumii i se limilea/a lie la conslalarea
amara a golului, inslaural de secaluirea omului i nalurii i de lisa de
legalura a gndurilor cu realilalea, sau la senlin|a morali/aloare. ,Cei
lrebuie omului ca? /Felele de la ca semule /Cei lrebuie omului
limba? /Toala asarea e limba ei iere /Cei lrebuie omului nas? /
0ricum nui simle roslia /Cei lrebuie omului minle? /Comulerul
gndele mull mai bine /Cei lrebuie omului inima? /Bale cl bale i
odala sla (0c-i trc|0ic cm0|0i).
lormula imrecalivelica aare uneori mai nuan|ala, ironia ob|innd
subslral lilo/olic, iar lumea aarnd ca un seclacol al ,unclelor de
vedere. Faradoxismul e aici bulinleleclual, lund inla|iarea unui lealru
de idei ciudale. ,BblhEZEb. Crede|i ca sunl - i sunl /lerici|i cei ce nu
ma vad, ARFELE. Facalui|i i ve|i alla adevarul, FR0lETEb. lura|i /i
se va lace lumina, bLSE. Ralaci|i /i ve|i gasi locul, /S0CRATE. Be|i
olrava /i lasa|i minciuna in ahar, /SFARTACbS. Tre/i|i balaurul /i va
cnla liberlalea, /lElEA. Be ce nu iubesc boii? /Be ce nu lucrea/a laurii?,
/jiB0h JbAh. Facali|i /lara momeala nu se oale rinde ele, SbS.
lace|i bine /i ve|i ajunge e cruce, /BAV0LbL. humai lemeia sa ramna
lemeie /i lolul va li in ordine (Zccc p0rctc Jc vcJcrc).
on lilo esle un aradoxisl i in lirica de dragosle, unde Eros are
o lolba din care sage|ile ol sa /boare in dilerile direc|ii. Ele invigorea/a
sirilul, dar i il loroesc, il conlaminea/a cu boala incurabila a
alaamenlului de liin|a concrela, slimulea/a selea de imlinire, dar aduce
i liorii lrecerii i mor|ii. Ca in inlreaga lirica moderna, Eros se inllnele
cu lors, alimenlnd senlimenlul inal|alor al cosmicului revarsal in
sen/a|ii (,Tu eli laina /Ce |ine viu locul iuburii /n linia vie|ii /Bin inima
mea //n ochii lai /Cerul mngie marea //Soarele aune in corul lau /
lloare cosmica /Ce luminea/a la inluneric -T0 cti taira), dar i
senlimenlul degradanl al neanli/arii rin inlrarea in /ona umbrelor i a
sunelelor disarenle (,hoi ne iubim /Bin cnd in cnd smbala noalea
/Sa nu ierdem ceam agonisil //nsa vioara /hu mai cnla in sim|urile
noaslre /hu mai au/im decl sunelele /Fe cale sa disara - Lm|rc).

ubirea ura i ideala de esen|a romanlica se lranslorma sub
resiunea limului i a colidianului maleriali/al inlro ,dragosle cu ielre
scume /Fe care (iubila) le vinde cu succes /n al i la ia|a. Be aceea,
iubila esle chemala inlro /ona ura a idealila|ii, dearle de Aiciul
subjugalor i ,aroae de i/voare i Bumne/eu.
ubirea inlra inlro /odie a schimbarilor caricioase, iubila inllorind
in lucruri, liind un cerc ce mereu se invrlele i neulnd urma slalul
iubilului de a /bura sre cerul urila|ii dinli. ubirea esle, in deliniliv,
,drama lulei imolriva limului /Via|a inchisa /nlre doi dumani
ireduclibili /Cunoalerea i Venicia. 0dala inlral e larmul dragoslei,
oelul ramne singur ca i e drumul redeslinal al cunoalerii, venic
relual.
hunla slrele lragic. nascula din coasla visului oelului, iubila
devine ,soare al minciunii i drumul nun|ii se lrnge in neanlul
necunoalerii (,Bragoslea Casaloria lericirea /Tolul esle hermeneulica
/bnila|i maxime ale necunoalerii, conchide oelul in all de aradoxalul
oem |0rta). 0 sen/orialilale de lrage/iuni malinale se inllnele
conlraunclic, la lilo, cu o sen/orialilale asra de llori salbalice esle
care rabulnesc vnlurile reci ale hordului. lrigul se slrecoara in insai
/ona lierbinle a sim|urilor nu|iale invlvorale.
Bemersul aradoxisl al lui on lilo lranslorma onlologia in
deonlologie i viceversa, el incercnd mereu sa converleasca exerien|a
exislen|iala inlro exerien|a morala. Cndurile lui au caracler de senlin|a,
iar s0mma gndurilor ia lorma de calehism, de carle de inva|alura care
exune meseria de a lrai, o ars vivarJi. Fercelele se nasc ca erlele,
rinlro ranire a conliin|ei, inimii, sullelului, adica lixea/a, cum /ice
insui oelul, rani onlologice. ,Adevarul nui democra|ie /El esle o rana
onlologica /Frecum margarilarul, ,hu va lie leama /Be slrilul lumii /
lor|ii sunl cu noi, ,n|eleciunea sune un cuvnl /Aoi le lasa sa
gndeli /Froslia vorbele, ,Rasarilul i Ausul /hu sunl decl nascociri
omeneli /Soarele habar nare de asla, ,Cararea balalorila /Balalorele
lalile //Biclalura rue coarnele /Bemocra|ia le locele //ha|iunile lari
au lumea /Cele mici - ha|iunile bnile, ,hu arala ce cre/i /hu arala ce
gndeli /hu arala ce iubeli /hu le arala /Cine vrea sa le vada /Sa le
caule, ,lai bine singur /Becl cu o gramada de rieleni /Lacomi in
oala /lai bine llamnd /Becl lronul de /dren|e de conliin|a.
Exercilal in asemenea delini|ii de lilo/olie sloica, in care crislali/ea/a
ardoarea elica cel marchea/a, lilo oale conligura cu mulla uurin|a

o harla alorislica a lumii. ,Suedia = Slna de ingeri ce mulg ghe|arii /
Romnia = Valea lngerilor in lloare /ugoslavia = larul inimilor
/drobile /Cermania = lunlele unde cresc radacinile lulgerului /Rusia =
Biserica unde cloolele bal mie/ul no|ii /Sania - loara ra/elor de
vnl /lalia = Fereluum mobile al arlei /lran|a = ubirea in slicle de vin
/Anglia = Folilica gradinilor susendale /b.S.A. = mbra|iari cordiale
de lor|a /China = Busola care arala /uia de mine /ndia = Cuibul unde
hirvana lace oua /Jaonia = Faradisul culremurilor rogresisle /srael
= Cmia unde asc caii aocalilici //Lumea = A losl odala o ovesle
(L0mca).
n asllel de versuri gnomice se manilesla conliin|a ulernica a
oelului ca realilalea e realilalea absolula a lumii. Be aceea in gndirea
lui agilala, scindala lragic, lina de amar i rau exislen|ial, inlervine
dreala cumana romneasca. maginile de roua ale lumii vin in schimbul
imaginilor de lacrima seaca, aocalilica, echilibrul liin|ei mundane
reslabilinduse. ,Exisla un cer sub ierburi /Acolo vin gndurile diminea|a
/Sa bea roua //Se aude o laina /E mu/ica /Fe care doar cei invini /0 liu
cnla /Cnd vnlul devine mai lare /Becl vorbele //n ce sa cred /Baca
nu in mor|ii care invie /in omul care merge e ae (0cr0| Jc s0|
icr|0ri).
Faradoxismul miloian slrele inlrun calharsis mnluilor, esle
versurile recenle din 0cr0| Jc s0| icr|0ri raslrngnduse lumina lina
i densa a esen|elor de exerien|a lraila, oelul nemaiinleresnduse
de venicia venica i nemaisim|ind nevoia de a sla de vorba cu
Bumne/eu desre ea. ,Acum reler /nlmlarile simle i lrecaloare /
Bragoslea soarelui /Fenlru lereaslra mea diminea|a /Bucuria rndunicii
/Cei regasele cuibul la inloarcere //hu mai oresc lemei e slrada /
Sa le sun ca sunl lrumoase /hu mai arunc cu ielre in nori /Sa le alung
umbrele /Acum ma siml ca o asare /0bosila de balaia roriilor arii
(Lc azi Jimirca]a). 0 singura ra/a, o singura culoare, o simla cadere
de llori de cire le lace sa sim|i ca ,via|a curge cnlnd rin line in
ciuda lalului ca ,e conliin|a lumii /Borm viere aurii. nlre
Bumne/eul mare| i Bumne/eul slab, umilil i raslignil oelul il alege
e cel din urma, drumul vie|ii lrece glind e lnga iubi|i, caci ,Binele
i raul se bal amical in coada /bra imbracala in slraie de iubire /Furici
olcovi|i lrag lrasura vie|ii /Sre soareaune inainle, mereu inainle,
dascalul adevaral acum nu mai esle Sren Kierkegaard, ci Kierkegaard,
care inseamna in dane/a cimilir.

Foelul ii regasele idenlilalea lruslrala in resemnarea i in
conliin|a linilila a dalului delerminisl. ,Eu nu sunl ov /Sa /ac cu
credin|a e gunoaie /hici isus sa aun e cruce /Sau Socrale sa beau
olrava /hici Ciordano Bruno /Sa ma las rajil e rug /Sa leluiesc lenlile
ca Sino/a /Sannebunesc ca Eminescu //Cu deslinul /hu le o|i bale /
/Lumea e aa cum e lacula /Sa rasunda Bumne/eu (|r0rza vcrJc).
Besre dalul noslru lalal oelul discula cu lircea Eliade, medilnd
asura elernei reinloarceri, cu hoica, enlru care liin|a romneasca e
,caldu|a, caci ,sub deal se alla locul /ar sub loc un i/vor /Acolo se
adaa radacinile venice /Ale liin|ei noaslre /bn gnd a arins luminile
sa|iului unduil /nsa luminile se arind enlru cei ce ol sa vada /hoi
nu vedem nici aiul nici brna /0 coasa imensa cosele mun|ii //Abia
acum in|eleg /Be ce sa slins Eminescu all de lnar (80s |a Fa|tiri).
he caracleri/ea/a un anume lel de a li, dileril de al allor ooare, i
acesl lel de a li sa maleriali/al inlro blnde|e i o resemnare liin|iala.
,Baca Conslanlin Brncui /Ar li losl lrance/ /Ar li scullal un Arc de
Triuml /hu (Fcarta 8ar0t0|0i) //Baca ciobanul miorilic /Ar li losl neam|
/Ar li declanal ra/boiul mondial /hu hunla Cosmica //Baca oorul
romn /Ar li losl american /Ar li scris basmul /,0mul cu islolul in
mna /hu ,Tinere|e lara balrne|e /i via|a lara de moarle (Laca).
hascul in Banalul srbesc, avnd lrei alrii (,Eu am lrei |ari //
ugoslavia e moarla /Romnia /ace la silal /Suedia chioalea/a /Eu
deschid lereslrele in larg), dinlre care alria lui slramoeasca are i ea
doua |ari (,Fe una o cheama Romnia /Fe cealalla, Reublica loldova),
delininduse ironic ca liind ,lin de bani i de orniri imerialisle, ,un
agenl lara caali /hu lie sai lraiasca lraiul /luncele ca un lmil i
da cligul la imo/il /i la blonde suede/e i comarnduse ,cu ge
nii i cu slin|ii, on lilo esle unul dinlre cei mai imorlan|i oe|i romni
care, alaluri de hichila Slanescu i larin Sorescu, a imus cu deosebila
ulere sirilul modernila|ii i a romoval imaginea noaslra cullurala in
lume cu mulla daruire, serio/ilale i caacilale de a li lurilingv, lraducnd
in limba suede/a din romna e Eminescu, Bacovia, Blaga, Bog/a,
Sorescu, Blandiana, Jebeleanu, Binescu, Vinlila horia, e Cioran in
suede/a din lrance/a i lraducnd numeroi aulori din losla ugoslavie
i lacedonia (in suede/a) i in limba suede/a din srba i croala i
viceversa.
1? martic ?000 lihai ClF0
!
lbCbR
1958
"
#
Ah lE BE lbCbR
Anii mei de muguri
Anii mei de loc
Be vis i descnlec
Anii mei de cnlec
Anii mei de joc
Anii mei de ruguri
Chinui|i de doruri
lramnla|i de gnduri
Anii mei de juguri
Ce cnla e luna
Ce lucesc la soare
Trandaliri de aur
Boua/eci la numar
Anii mei de muguri
Anii mei de loc
Be vis i descnlec
Anii mei de cnlec
Anii mei de joc
$
bRCb
Cararui de soare
Sre mine din /are
Vin larancelare
Sa ma urc oare?
Cararui de slele
lambie din noale
Sa ma urc oale
Cumva rinlre ele?
%
lELCbL
ndragoslil de linile i ace
Liber (in casu|a lui) sa vise/ei lace
Bucen corni|e virginile lumini
Fe drumul in sirala in|eal de sini
Fale incel din vreme. Bar solemn
Sigilea/a via|a cu lainicui semn
&
Ah0TlFbR
Frimavara mio elrec cundragosli|ii
Vara /bor in gnduri mari ouse
Toamna lec in excursii cu cocorii
arna ramn cu car|ile
i caul adevarul daca exisla in lume
'
bBREA
La inceul ai losl lremuralor surs i luga
Seriala de inima mea ai losl
lai lr/iu ai venil singura i semea|a la mine
Sami ali no|ile i visele ai venil
ar cnd llacarile sau velejil
lai lasal obosil i gol in rjolila usla.

lL0Z0lAR SlFLE
i noalea asla o sa lreaca
hu bale e loc nici o leaca
Vnlul rue visele de malase
Timul lluiera. hui asa.
Boar cinii mai lalra e luna
Fineai amara. Lumeai nebuna

|CAhCA
Salbalecai ca lurluna
Cu obraji de noale cu luna
i cu ochi de soare
|iganca vrajiloare
Be cle ori rin sal vineri
n jurul ei
llacaii se aduna
i la vreun loc nebagal in seama
0 roaga
Sa le ghiceasca soarlan alma.
Ea.
Le rde
Le cnla
Le descnla
Fnai deoache
Ei.
0 umlu de bani i de acale

LbhA
Ca o isica galbena
Adunala in jurul ei
Rolund
Sla culcala luna
Fe covorul din slelare abisuri
i molcom loarce
!
ETERhA AbR0RA
1977`
Acesle oe/ii au losl scrise inlre anii 1954-1958 i lrebuiau sa
aara in 1959 la edilura Liberlalea din Vre| cu lillul A vcrit 0r cm,
dar care nau va/ul lumina liarului din cau/a indearlarii mele in
slrainalale, 1959.
"
#
SEC0LbL lERCR
Ce lericire
Sa lraieli in secolul acesla lericil
liin|a le inva|a sa lraieli ca /eii
Cle vilamine sa mannci
Cle ceasuri sa dormi
Cum sa lraieli i sa mori sanalos
Slalul le aara de vecini
i de alle liare
Folilica i|i cura|a caul de omi/i
i de alle larve di/idenle
Biserica i|i sala sullelul de acale
Te binecuvnlea/a
i|i arala drumul sre lumea cealalla
$
LblEA
0ameni la slnga, oameni la dreala
homo saiens, homo laber, homo ludes, homo luus
Suraomul, 0mul nou, omul inlerlanelar, omul
numar
0mul ce rde, omul ce lnge, omul ce ucide
n numele acii, in numele liberla|ii
0mul ce conslruiele himere unde labrica lericirea
0mul ce ridica nivelul de via|a al omului
0mul ce seamana monumenle - morminle de llori
n numele iubirii, de la inima la inima
Be la om la om
0ameni aduna|i, oameni sca/u|i, oameni mullilica|i
0ameni imar|i|i
Bua culoare, dua limbi, dua credin|e
Bua clase, dua arlide, dua bani, dua meserii
Bua haine, dua gnduri, dua vnluri
La slnga, la dreala
Boar /mbelul acesla esle /mbelul allui /mbel
i rivirea aceasla esle rivirea allei riviri
%
0lbL
Flec e slrada
Sa inllnesc 0mul
Sal salul
Bar nu inllnesc decl.
ngineri, |arani, medici, muncilori, solda|i
Slrada miroase a ral de uca
nlru grabil sal inllnesc in calenea
Bar nu vad decl.
lilo/oli, oe|i, lanlome, neguslori, lemeile
luluror
i lum
Lume beala de o religie noua
es, lrec rin ie|e i malund rin arcuri
Bar imi aar doar.
laimu|e, ra|e, magari, orumbei indragosli|i
0 asare lnge gradina ierdula
0mul - nicaieri
&
lER|VA
leri|iva de oamenii
Care nu cilesc nici o carle
Bar relind ca liu lolul
0rice le oale lrece rin minle
leri|iva de oamenii
Care au ochii lnga inima
Ei nu vad decl ceea ce siml
i sun lol ce au e limba
leri|iva de oamenii
Care|i iau locul la lecare
la|a lor se vede doar in inluneric
Luminala de ulerea vnlului
'
hb SFbhE
hui sune orbului
himic desre lumina
Sar ulea so vada
i sai iarda imaginea
Besre lume
hui sune surdului
himic desre mu/ica
Sar ulea so auda
i sai iarda imaginea
Besre lume
Lumea lara imagini
E moarlea
!
ChEVA lA bRlARETE
Cineva ma urmarele, iubilo
hui sune arelui unde ma allu
lam ascuns aici ca sa lng
hoalea e lina de inimi laiale
0amenii se imbra|iea/a lovinduse
Aceasla nui lumea lrandalirilor albi
Alian|e mari de lor|e i olen
bnesc ooarele de/binndule
i liecare seran|a e o lacrima
i liecare as e ralacire
!
VZbh BE lEZbL h0F|
nchid ochii
i durerea galbena a /ilei se vindeca
bn savanl cu ca de lumb
Flnge cu samn|a universului in alma
Cineva lura slelele din marul somnului
i dansea/anlrun icior
bn avocal
Care a uilal cum il cheama
Exlica bulni|elor logica limului morl
Luna ia lacul drum sre mare
i cade
Beschid ochii
Lumea inca doarme cu lundul in sus
!
lRCbL
A vrea sa liu orice in noalea asla
humai eu sa nu liu
nca nu sunl liber de rinciii i
Frejudeca|i
lac ce lac al|ii
la ascund de mine i de lume
i cea mai lrumoasa mu/ica
mi are moarla
hici aici nu se vorbele limba mea
bn llulure inghe|al mia ca/ul e bu/e
lie lrig
! !
VT0RbL
A vrul omul sa /boare - i /boara
Sa cucereasca mie/ul universului - il cucerele
linuni dua minuni
nlro /i
ho sa ne mai cada arul
Bin|ii no sa se mai slrice
Tehnica ne va duce in rai
Cu avionul
! "
hC LblEA ASTA
hici lumea asla nu e cea adevarala
Via|a seamana cu o mare ce /ace
0mul nu mai e numil e numele lui
Fromisul rai se vede ca rin ae
Alomii exlodea/a alelic in melalore
Foe|ii caula drumul cu ba|ul
Slanirile ne /drobesc cumlil i minl
larile virlu|i slriga. am invins
! #
TAbR lELC
1982
! $
! %
LblEA lEA
Lumea mea
hu esle lumea olimililor
0rbii veseli de neasare
hici o lrisle|e nui oale inlrisla
nimi desar|ile de conliin|a
bmbla be|i cu coasan mna
i laie sicele din gnduri
Seamana vnlul esle lume
i cnla mndri din ahare
ar nalura sla sa moara
Be boli i de olrava
Fesimilii sunl crealorii
Cu microscoul in minle
Vad ce nu se vede
lac uslia sanlloreasca
i ne duc la via|a i lumina
La bole/ul dimine|ilor inalle
! &
TAbR lELC
Be ce nu vad i laurii cu vrlul coarnelor
Ca melcii
Be vreme ce au coarne?
Be ce nu imung i melcii cu coarnele
Ca laurii
Be vreme ce au coarne?
Be ce nu se relrag in sinea lor i laurii
Ca melcii
Cnd le mngi bolul moale?
Be ce nu lasa urma in urma lor i laurii
Ca melcii
Cnd leacan lume descnla|i?
! '
VA|A h lh SCbRE
Folilica a us mna e soarla
i leagana lumea cu ilu/ii
Birocra|i, lehnocra|i, sihocra|i
Scol luminile din ae
i inva|a elii cum sa inoale
Boclori loba de carle
Vindeca coiii de rs i lanle/ie
i alunga eviden|ele la umbra
Secialilii in vorbe i in cilre
Ficlea/a curcubee in birouri
i incuie adevarul in serlare
Taocra|ii serie oamenii cu slrilul
Freamarirea mor|ii in numele lui Bumne/eu
Bonjuanii alrio|i i vedelele de showuri
Beau lrandalirii de e luna
i imaunea/a realilalea cu lulgi
Frobleme lranslormale in suma
Boar neguslorii mai liu ce e cullura
Via|a in mini sigure
"
FE BRblbL BE LAbR
Coiii nu mai au unde sa se joace
eri liberi in arcuri
ho|i imoo|ona|i cu medalii
Salula|i ca nile invingalori olimici
Teleloanele suna usliu la oli|ie
Foli|ia esle la calea
Sullele reci la ulere
Croiesc legile i viilorul
laina lrece, lar|ele ramn
linciuna ridicala la slare de cullura
Jusli|ia malura slra/ile cu morala
lorala vinde nasluri vechi in iarmaroace
Adevarul doarme obiecliv
Fe drumuri de lauri
Boar racii mai inainlea/a
"
FABbREA
Fadurea nui vede arborii
Arborii lonesc neulincioi in inluneric
Se aud susine in gradina
Sunl melcii care nau ulul sa lie lauri
lilo/oli invini de negndire
Caraclere de ia|a
lasoara cullura cu dobnda
hu roduci, nu ai valoare
Sllul melali/ic ulre/ele
C|iva umni bal in amnl
Viermii se regalesc sa iasa
mara|ia ro/a a omilor sleri
0mul - om nu mai exisla
Buchel arlumal de aliludini
0, conliin|a, aa slalula
Cum sa ies
Bin elernilalea asla de groa/a
Cum sa ma aar?
"
ZlBETE BbLC
oimii nu mai alaca oareci
Acum vnea/a oameni
Veveri|ele lovesc coiii cu caslane
liecare lrun/a ascunde un microlon
Agen|i secre|i
Crli|e ce saa in sullele
Reslauranlele sunl line de inimi
necale in ahare
ndragosli|ii
hu mai au comun decl alul
deile lug de loni|e
Zmbele dulci
Arunca cu|ile e la sale
bmanismul barbariei /mbiloare
Boamne,
Sunl singur ca luna
Fe masa imensa a aelor
Cei lari sunl rimii care cedea/a
" !
hlC hb SA SChlBAT
himic nu sa schimbal in lume
larul e lol mar
i arele e are
Crul seamana cu cel din anii lrecu|i
Fialra e ceva mai moale
Bar e inca ialra
Cuvnlul e ca la inceul
Lumina /drobiloare
Cei ce nu ol sa lie
i lac e cei ce sunl
hamlel lol mai caula adevarul
0lelia lnge nebuna
Bragoslea nui manaslire
0mul nu se mnluiele, Boamne!
" "
CEA lA BbhA BhTRE Lbl
n cea mai buna dinlre lumi
Bunaslarea se admira in oglinda
i arunca gndurile in balla
Via|a une ielricele in ceaca de calea
0amenii beau lerici|i
Aromnd -
lu/ia se lace realilale
Liberlalea
Se limba e slrada in maini de oli|ie
Crucile inlloresc in cimilire
Caele ridicale
Taiale de sabie
lerici|i cei ce lac
bn greiere din /iduri cnla
Bincolo de nori
Cerul e mereu albaslru
nsa ce nu se vede nu exisla
Ce nu se vede nu exisla
" #
BbhASTAREA
Alla gol in lumea bunaslarii
0ameni seca|i de singuralale
Se hranesc la larmacie
i se lem sa lie veseli
Coii balu|i la ca
i caula arin|ii la lribunale
Farin|ii nu mai vad e unde calca
i merg e doua carari ca la be|ie
lelci mor|i in aluri
ngerii vnd dragosle e lroluare
ndragosli|ii se rivesc cu ochii inchii
Sullele hailuile de lucruri
Tinerii cu minlea lrnla
|ia sa nu se ralaceasca
heasarea alrna moral ca o lloare olilila
Jusli|ia nu mai ucide
0amenii se omoara singuri cu lericirea
i lac isloria cu lamilia i cu venilul
" $
CVLZA|E
lamele nu mai au lim sa lie mame
lo|aie lrisle in birouri
i bal via|a la maina
Coiii beau lale din biberoane
i vad lumea rin slicla
La coala nu se mai inva|a elica
Ci lehnica sexuala i markelingul
Fedagogia minunii induslriale
Toroeala onlologica
Somnolen|a mu/icala
Cea|a i olei
" %
lhE
Cailalismul relu/a sa moara
Secaluiele omul i nalura
Scoul lumii
hu oale li banul i uca incarcala
Socielalea de consum
Cu /mbel lin lardala
lericirea ce suune
Socialismul
hu mai lie cum sa vina
Brumul nu se vede de lum
Cndurile nau nici o legalura cu realilalea
Via|a nui osa| de vorbe i de cilre
Slalislica de oua i maini
Socialismul
Esle omul din carne i din oase
Liberlalea vie e masa
Reslul
E mine cu llori de aadie in lereaslra
" &
ZECE FbhCTE BE VEBERE
BblhEZEb.
Crede|i ca sunl - i sunl
lerici|i cei ce nu ma vad
ARFELE.
Facalui|i
i ve|i alla adevarul
FR0lETEb.
lura|i
i se va lace lumina
bL SE.
Ralaci|i
i ve|i gasi locul
S0CRATE.
Be|i olrava
i lasa|i minciuna in ahar
SFARTACbS.
Tre/i|i balaurul
i va cnla liberlalea
lElE A.
Be ce nu iubesc boii?
Be ce nu lucrea/a laurii?
" '
B0h JbAh.
Facali|i
lara momeala nu se rinde ele
SbS.
lace|i bine
i ve|i ajunge e cruce
B AV0LbL.
humai lemeia sa ramna lemeie
i lolul va li in ordine
#
CE TREBbE 0lbLb
Cei lrebuie omului ca?
Felele de la ca semule
Cei lrebuie omului limba?
Toala asarea e limba ei iere
Cei lrebuie omului nas?
0ricum nui simle roslia
Cei lrebuie omului minle?
Comulerul gndele mull mai bine
Cei lrebuie omului inima?
Bale cl bale i odala sla
#
SbFA A LA 0lbL
Sloarce|i sim|urile i inslinclele
Sala|i bine creierul
Clali|i gndurile
Condimenla|i ilu/iile
Cura|a|i esen|ele
bmle|i urechile cu ulei
Sara|i caul binior
0 ceaa in gura
Fu|in ier in nari
bn ardei in lund nu slrica
Aslua|i oala
i lasa|i lolul sa liarba
Aoi micora|i locul
Alela|i ni|el sa se raceasca
i sua a la 0mul
Esle gala.
Se servele cu mu/ica de lorcov
#
0AlEh FbST
Slra/i goale
Case in unilorma
0ameni uslii
Adormi|i in la|a lelevi/orului
0 umbra
A ieil cu cinele alara
Banii lucesc in loc de lami
0 |easla neagra a venil
Sa admire drumul lericirii
Slelele se cearla cu bulni|ele
Singuralalea bale la lereaslra
bile reslauranlelor
Se inchid i se deschid
Ca nile guri
nima ar iubi
Corul ar vrea sa se culce
line e /i de lucru
# !
l 0FTlST
lii cela|ean cumsecade
hui suara e /ei
ubele|i alria ca e line insu|i
|ine seama de oinia ublica
Conslruiele lericirea
hu|i vr nasul in oala slalului
Bai Ce/arului cei aar|ine
hu caula nod in aura
n|elege bine olilica
Bucurale de marirea salariilor
Be ulerea de munca
Cnla lamilia i onoarea
lii olimisl
Aa|i vei salva caul de be/na
i vei cuceri va/duhul
# "
l0R
lori enlru adevar
lari enlru liberlale
lori enlru drelale
lori enlru egalilale
lori enlru alrie
lori enlru Bumne/eu
lori enlru onoare
lori enlru bani
lori enlru ace
lori enlru idee
lori enlru arla
lori enlru o lloare
lori enlru un cui
lori enlru un scaun
lori enlru un bilel de aulobu/
lori enlru orice
nsa mori
lori lori lori
Cine nu moare
hu invie
# #
ChTEC
Jos cu oe/ia
Frivighelori i luna verde
Lumea a losl deslul cnlala
Lumea lrebuie schimbala
Sa ne balem
Via|a lara de ra/boi e moarle
sloria lara cimilire e goala
Cine moare enlru via|a
Ramne viu i dua moarle
Sa ne balem
Fuca sa ocneasca in ceaca de calea
Ro/elor de laslic sa le unem sini
n lula crele omul i min|ile se coc
Sa ne balem
# $
VSbR
Baca vise/i ca gaseli bani
nseamna
Ca vei ierde i banii cei ai
lai bine nui lua
Baca vise/i ca /bori
nseamna
Ca o|i cadea cnd nici nu le ale|i
Slai cuminle e amnl
Baca vise/i ca eli lloare
nseamna
Ca no sa mai scai de lluluri i albine
Rami cine eli.
Baca vise/i ca mori i nu mai invii
nseamna
Cai re/olval roblema sa|iului vilal
i no sa mai vise/i
# %
lLbERA
Ridica degelul
Sa ve/i incolro bale vnlul
Alege drumul cel bun
i cu Bumne/eu inainle
Singuralalea nu e enlru oameni
hu le leme de balauri
Be duhuri rele
Be sirene
Legea e cu line
Treci nemilos
Fesle lrandalirii ingroa|i
i lluiera
La sosire
Te vor alela ingerii
Cu sleagul in mna
# &
AA l0ARE TlFbL
ubeli so|ia coiii |ara
lunceli
laci bani
Aa moare limul i via|a
Aa devin armasarii
Cai cumin|i de lrac|iune
i laurii boi boga|i
Cumeri lucruri i vise
Anii lrec esle line ca norii
lrumos
linunal
Beodala
ncee marul sa se slrice
i vnlul sa bala
hu mai indra/neli sa riveli indaralul
hu mai ve/i nimic inainle
Cuiburi goale in jurul lau
Au/i luii /adarniciei cum urla
Sa ai de loale i sa nu lii nimic
Vrei sa lugi de line
Be lume
Be lrun/e
hu mai o|i
Eli singur
# '
hbh| B0REALE
1984
$
$
VA|A FE 0RBTA
Tolul e in ordine
Slandardul de via|a se ridica mereu
Slelele vorbesc la lelelon
Lebedele se culca in arcuri cu molanii
hegresele cresc coii albi ii scalda
Coiii albi slau la soare sa se innegreasca
llorile nau decl o dorin|a
Sa lie llori i sa miroase
lericire rogramala
Via|a e orbila
humai /iua de lucru
Esle mai lunga decl ar lrebui sa lie
Fre|urile sunl esle masura de mari
Locuin|ele suloca
0amenii nu mai liu sa rda
i se sinucid
Lucrurile rivesc cu ochii mira|i
Bucuria muncii binelacaloare
$
TREFTE
Be cnd cu alla reciclare
himeni nui mai lace meseria
Croilorii nu mai cos haine
Acum discula desre sa|ii lilerare
i neanlul slrucluralisl
Foe|ii exlica in ia|a
Cum se lac acele de gamalie
Jurilii cura|a omii de omi/i
Asasinii /mbesc cu |igara in gura
ledicii malura lenevia din birouri
i le slroesc cu arlum de lrandaliri
lemeile sunl la edin|a
Revolu|ionarii reabilila|i
Traiesc relrai i bln/i ca melcii
bn iclor slriga de e schele
Lumea nu se schimba, Boamne!
$ !
REFETT0 lATER STbB0Rbl EST
Foale ca lolul a losl sus e lume
nsa nu lolul a losl au/il
lai sune i lu o dala
n numele liberla|ii de exresie
Reelilio maler sludiorum esl
Facal ca adevarul nu e lloare
Lam cunoale dua miros
i nimeni nar mai muri enlru el
n numele liberla|ii de exresie
Reelilio maler sludiorum esl
Tolul lrece i lolul se reela
Rana limului sngerea/a i doare
sloria amulea/a
n numele liberla|ii de exresie
Reelilio maler sludiorum esl
$ "
Eb SbhT FEhTRb lARE
Animalele domeslice nu ma inleresea/a
Eu sunl enlru liare
0mul se lrage din lu
hu din maimu|a
homo homini luus esl
n jungla orice oale sa creasca
Fe aslall nu crele nimic
hici coarnele laurilor nar li lari
Baca ar vedea cu ele
la rau i le va |ine lumea minle
brca verlical i r/i de sus
Fesle cmiile de lreslii ovailoare
$ #
SlFLb
0mul0m nu ma inleresea/a
Freler omul concrel i social
0mul care lie sa roduca
Lucruri bune i lolosiloare.
0ale de noale, lrandaliri de laslic i oice
0mul real dinlro bucala
hu visalorii i idealilii
Care imbala realilalea cu alavre
Suloca ingerii cu susine
i lasa lucrurile incurcale
Solu|ia esle lehnica, economia i lor|a mililara
Ele inal|a via|a i salvea/a lumea de la moarle
Follim. alru i cu alru lac ol
0l inmul|il cu ol lac ai/eci i alru
Aa se conslruiele raiul. simlu, logic i real
$ $
TEhhCA
Tehnica nu slrica lumea ci o lace io ridica
Era de ialra, era de lier, era alomica, era inlormalica
nlorma|ie cogniliva maxima, risia exresiva minima
Sco|i ideile cu burghiul i le a/vrli in vnl cu macaraua
laci din ielre lloricele i din ene l'eau de vie
Fui carlela, aei bulonul i e anoul de comanda
Al calculalorului eleclronic aar minuni dua minuni
Lumea usa in enlagrama nu discu|ii i slogane
Seli anoul cu rivirea, lergi memoria i cn|i.
Siemens - larlin, inlerlock, ilch, godevil
Aa se conslruiele lumea. via|a calila in lurnale
$ %
BR0CRATbL
Sla la masa cu ochii in dosare i ingrijoral
n lon cu Conslilu|ia sociela|ii de consum
hu se une niciodala imolriva vnlului
lie exacl ce e rau i ce e bine
Esle calegoric, deliniliv i imersonal
hare orniri melali/ice
hici robleme de ordin senlimenlal
lrale - lrale insa ilele sunl e bani
Esle cela|ean cumsecade, so| i lala exemlar
Admira ulerea i ordinea ca e sine insui
hu iese niciodala din cercul inleresului general
Tol ce lace esle bun, ulil i erlecl uman
$ &
lAhA
Eu maina
Tu maina
El maina
Ea maina
To|i maina
To|i boga|i
To|i lerici|i
Vedem - nu vedem
Cndim - nu gndim
Traim - nu lraim
Trecem reede
Sunlem maini
Eu maina
Tu maina
El maina
Ea maina
To|i maina
$ '
lA ChBESC LA 0AlEh
la gndesc la oameni
i un mna e secure
0mul esle singura crealura
Care omoara ce iubele
Jura dragosle i rielenie
Bar lradea/a i dislruge
lace rau din lacomie
i ucide din lacere
Animalele nui lasa uii
heregali|i enlru via|a
hici asarile
Fna ce nu ol sa /boare
humai oamenii ii bal coiii
Bivor|ea/a i disar
%
TRAESC hTR0 LblE
Traiesc inlro lume moderna i civili/ala
Am bani, am casa cu iscina
Coiii au de loale
bn salelil e singurul lucru ce le mai lisele
laga/inele, banca, ola, larmacia
Se alla doar la c|iva ai
Biblioleca, coala, lealrul i silalul
La cleva minule cu maina
Tolul e erlecl i la indemna
humai de oameni sunl dearle i de mine
%
h0l0 C0hSblEhS
Toamna a coborl e nealelale in ora
Cu anloli, earle, rochii, manui
Raglane, laioare, alarii
Arlicole moderne
Secilice se/onului aulumnal
laga/inele universale
Be conlec|ii i galanlerie SblARZAC
Va olera lrumuse|e
hainele il lac e om
Cumara|i i va imbraca|i
Vin loile i lrigul
i bobocii ramn nenumara|i
%
ST0RE
Toldeauna a exislal o celale
Fe care nici o armala na ulul so cucereasca
Toldeauna a exislal un om
Fe care nici o ulere na ulul sal corua
nsa na acum
ha exislal nici o armala sa nu li losl balula
i nici o ulere sa nu se rabueasca
% !
0 ALTA LblE
0 alla lume am visal
Adevarala ca o diminea|a verde de soare
lrumoasa ca un /mbel de coil
nsa neai lacul, Boamne, lui
Cu le|e surii de ingeri
i cu duh vesel de maimu|a
Sa conslruim sisleme roii de cuvinle
himere mari i induslrii
Sa /buram e arii nucleare sre soare aune
% "
STRCATbRA
lrun/a verde de eroi
Cear li lumea lara noi
0ile lara magari
Bragoslea lara curvari
Vai de caul lara /ile
i de via|a lara ile
Be icioare lara coale
Be islorii lara roale
lrun/a verde de morala
Lumea asla nui normala
lrun/a verde no|i de bal
Raulalea nare mal
% #
BAL0C
Baca lrebuie sa alegi
nlre iubire i via|a
Ce alegi?
ubirea
Bar alunci cum sa ma iubeli
Baca nu mai exili?
Cu sullelul
% $
V0ARA hElACbTA
n Suedia ma adus dragoslea
brsila de a li allul
Am dal oe/ia
iam ales lamilia
Aceasla valra arlumala de ilu/ii
Bucuria lucrurilor inmul|ile
hu exisla lericire sus la vulluri
liam /is
Tol ce esle
Crele de jos
Bin amnl
Be sus
Vin doar caderile
humi mai asa de hegel
hici de imeralivul calegoric
Cine se mai gndele la i/vor
Cnd se scalda in mare
Adevarul meu a losl dragoslea
Aceasla rana onlologica
lloare in snge beal
Aa incee conlliclul meu cu soarla
Caderea in oglinda
i lemnul a ramas lemn
Vioara nelacula
% %
hVTA|E LA 0 lASA BE AFE
1985
% &
% '
hVTA|E LA 0 lASA BE AFE
Cineva ma invilal la o masa de ae
i mia dal sa beau lol lelul de ae.
Aa dulce, aa lare, aa vie, aa grea,
Aa ga/oasa, aa neagra, aa chioara, aa
dislilala
Aa cocacola, aabere, aavin, aa|uica
humai aa de baul - nu
Aa olabila nu mai esle olabila
Aele liin|ilice asigura sanalalea i via|a
Viilorul rogramal
Bua cleva ore mam imbolnavil de sele
iam lecal acasa - olual
&
BACA ABEVARbL hb EXSTA
Baca adevarul nu exisla
i daca lolui relaliv
nseamna ca loala lumea minle
i ca lolul e ermis
0amenii nu mai liu in ce sa creada
lara ersecliva
hici o seran|a nu se coace
hici in iad nici in aradis
&
BblhEZEbL0l
Ce ia indemnal e oameni
Sai una barba i musla|a lui Bumne/eu
Sal laca om
Bua chiul i asemanarea lor
humai ca sal oala scuia i injura
Baca nu se comorla
Bua lacul i voia lor
Be alunci Bumne/eu nu mai e Bumne/eu
Buhul lamaduilor al cuvnlului dinli
i lumea nu se mai oale vindeca de raulale
hici de rea amar
hici de rea alean
hici de acale
&
0AlEh bRASC CE hAb
0amenii urasc ce nau
lincinoii urasc adevarul
leschinii - marinimia
Slrmbii - drelalea
Silnicii - liberlalea
lurdarii - urilalea
lediocrii - genialilalea
bra urale iubirea
i cu vorbe dulci de mngiere
lac din neulin|a lor ulere
i cu vergeaua lor oculla
Bau in cei ce nu asculla
i cnd salana, cnd un drac
he conduc din veac in veac
& !
0AlEh, FASAR, lL0R
llorile sunl mai cumin|i decl oamenii
Ele nu se mndresc cu arlumul lor
Ele inlloresc enlru a inllori
hu le asa de arerea gradinarilor
Fasarile sunl mai lalnice decl oamenii
Ele nu se inchina la chiuri ciolile i neciolile
Ele cred in /borul lor
hu le asa de luria lurlunilor
& "
CbVhTE
Lumea e lacula din cuvinle
ngeri orgolioi cu doua le|e
Bun - Rau
lrumos - brl
Bragosle - bra
Adevar - linciuna
Bemocra|ie - Biclalura
Lumina - nluneric
heolascism - heorasism
heocomunism - heoimerialism
A||alorii ra/boiului - Bumanii oorului
Toale caderile vin din cuvinle
Cuvinle ce laie i sn/ura
Frinlre rnduri
Fe sub rnduri
Fesle rnduri
n rnduri
Boar coiii mai liu sa se exrime
& #
BEAbTlbL FE0FLE
Frivesc la lelevi/orul color
Serialul american de mare succes
Ballas
Via|a conlului la banca
Cullura cu aharul in mna
n loc de carle
Beaulilul eole!
Alacerile asc iarba ca vacile
i lala bani
Sullele doborle la sihialrie
Aleala sa lreaca rin urechile acului
n rai
& $
VA|A
Ca unii mannca ine, iar al|ii lrilura
E o chesliune de gusl i de cullura.
Ca unii beau vin, iar al|ii bere
E o chesliune de lradi|ie i de lacere.
Ca unii lac bani, iar al|ii oe/ie
E o chesliune de eslelica i de economie.
Ca unii ne slujesc, iar al|ii ne oarla
E o chesliune de noroc i de soarla
& %
0bA CAZbTE Bh CbB
1985
& &
& '
CASTARBETER
n oraele bunaslarii
Caslarbeilerii se sling de nedrelale
Sclavii moderni ai lumii in ruina
Crealuri lara valoare
Cela|enii nimanui
Singuri cu singuralalea
lara visuri i dorin|i
Sullele lara seran|a
Balu|i de ura i de legi
Ca i cum ei nar li oameni
Ca i cum ar li nimic
Scoi din grai i din via|a
0ua ca/ule din cuib
'
STRAh
hoi iubim slrainii
Cum ne iubim slramoii
Facal ca nu seamana cu noi
Au minlea ingusla
Vad lolul e dos
hu liu sa vorbeasca
Abia gndesc
Visea/a numai lemei
hu lucrea/a
Traiesc din mila sociala
lac e gro/avii
linl i lura
Scuia e iarba
hau uncle cardinale
Vin mereu neolli|i
Trebuie ori|i
'
hb SbhT
hu sunl cuc
humi un oul in inima alluia
hu sunl are
hu muc e cel ce calca e umbra mea
hu un mna e cu|il
Cnd ma gndesc la bani i glorie
Cailalul meu esle oe/ia
ar cu oe/ia
himeni nu umle bancile cu aur
hu sunl birocral
lna mea lremura esle aele vii
Ale sullelului
Alunci de cemi laia|i crengile
Be cemi bale|i iroane in alme
Baca nu va lac oe|ii
Scoale|i islolul i lrage|i
Caci i eu liu sa lai lirul in alru
Sa scol aa din ialra
Sa sicliresc slin|ii i /eii
i inca mulle alle gro/avii
'
FR0CES BE hSbRE
lie numi lace elele lullisk`
lie numi lace elele lullisk
lie numi lace elele lullisk
Sa slins o lumnare
0 sa mannc ele lullisk
` Fele care se servele lradi|ional de Ajunul Craciunului in Suedia
' !
BV0R|
Sunl salul de line
Team inghi|il deslul
Bisari
ubesc e allul
nlloresc
Bragoslea nu e robie
Slrain imu|il
hu eli bun de nimic
Ai leava in ca
Coiii sunl ai mei
i banii i casa
Bule de unde ai venil
hu uila ensia alimenlara
Bragoslea cosla
' "
lRbhZA VERBE
lrun/a verde llori de luna
Egalilalea nui minciuna
Fna acum din ou de cuc
ha ieil nici un haiduc
lrun/a verde llori de suma
lralernilalea nu e gluma
0mul vechi cu omul nou
lac ra/boi enlrun ecou
lrun/a verde llori de ra/a
Liberlalea nui o lra/a
Flnge ialra ca nui ghea|a
i ra|oiul ca nui ra|a
' #
FEBAC0CE
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai. hui aa.
Aai.
Aai.
Aai.
Aai. Aai.
' $
bRA
himic nu ranele sullelul
lai ulernic decl ura
Be aceea exisla al|ia invali/i
' %
AlbRCbL lRbhZEL0R
1998
' &
' '
LA l0SC0VA CA LA wAShhCT0h
La loscova ca i la washinglon
dei olimisle |in oamenii de mna
i lagaduiesc Binele i Facea
Forlocale vesele i lrandaliri aurii
La loscova ca i la washinglon
luncilorii nu mai lula enlru liberlale
Acum vor conlorlul i lericirea ersonala
lor in liecare seara de oboseala
Bar ii inchiuie ca lraiesc
humai enlru ca se scoala
n liecare diminea|a
i leaca la munca
Cu inevilabililalea islorica
A ulilila|ii in|elese e bu/e
La loscova ca i la washinglon
0amenii dorm cu lrica sub erna
Bar cred in dragosle i rogres

S VS FACEl FARA BELLbl


Tolul e lrumos i bine
0amenii ii sala la|a cu lumina
Facea delilea/a e slra/i cu armele in mna
Si vis acem ara bellum
Boar via|a
Esle lol mai slaba
lai neagra
lai lrnla
loarlea e llamnda
i rue nemilos din ea
Be alllel lolul e lrumos i bine
0amenii ii sala la|a cu lumina
Facea delilea/a e slra/i cu armele in mna
Si vis acem ara bellum
nlro /i no sa mai exisle ra/boaie
Bin cimilire vor crele slalaclile mari de llori
Corabia isloriei necrolile
Va duce omenirea sre lumea de aoi
i lolul va li lrumos i bine

F0ESA h0h lb0R


Asla/i exisla in lume
Fesle o sula de lone
Be malerial exlo/iv e ca de om
Cle miligrame de oe/ie exisla
la inlrebal un colonel
Via|a se aara cu armele
hu cu versuri umanisle
Asla/i un lolbalisl cosla milioane de dolari
Cl cosla un oel
la inlrebal un direclor de banca
hu dam credil enlru oe/ie
Bumne/eu ajula doar e cei ce au
lericil sau nelericil
loare omul oriicum
la slaluil un sihialru
a medicamenlele linilil
Temus dolores lua delebil
Foesia non muori

lER|VA
leri|iva de oamenii care nu ol sa /boare
Ei nu ol merge decl dui in sale
La |inla le lasa singur cu sinarea lrnla
leri|iva de oamenii care se joaca cu sabiile
Ei nu se lasa na nu se laie
Via|a lor esle moarlea lara urma i urmare
leri|iva de oamenii marun|i
Ei nu va admira cnd ridica lrunlea sa va vada
Ci caula sa va aduca la numilorul lor comun
!
hEFbTh|A CERbLb
Bumne/eu sa liclisil sa mai laca minuni
Zace arasil e munlele Raiului leuv
Frivele miral cum aele ruginesc in i/voare
Cum ingerii se joaca cu erii la umbra omului oril
hu mai are uleri sa slaneasca
Bar inca mai crede in oameni
Bei omul il minle il ineala
i nici o lemeie nu vrea cu el sa se cunune
"
LblEA CEALALTA
Exisla oameni care vor sa moara
i sa invie
Sa ne ovesleasca cum arala
Via|a de aoi
nsa na acum
havem nici o marlurie
To|i care sau dus
hu se mai inlorc
Be lrica
Sa nul suere e Bumne/eu
i lumea se invrlele oarba
Crede in ce nu vede
#
RAbL
n rai loale llorile ol sa inlloreasca
nsa loale lrebuie sa aiba acelai miros
ngerii cura|a sullelele de omi/i i de duhuri rele
Bau la o arle lol ce vine din alla arle
Bin Fomul cunoalerii se aude o rivigheloare.
Vai de cel ce crede in all Bumne/eu
$
ChE SE TREZETE
Cine se lre/ele
i inca mai crede in iubire
Vai de inima lui
Cine se lre/ele
i inca mai crede in adevar
Vai de caul lui
Cine se lre/ele
i inca mai crede in oameni
Vai de via|a lui
%
bBREA ALTE bBR
1998
i
CERbL bBR
1998
&
'
lARA
Bumne/eu |ia dal lolul
Sa le laca mai lrumoasa decl lrumuse|ea
Sa le inal|e mai sus decl inal|imea
Te vad
i ma gndesc
Ca iubirea esle sullelul
Farlumul inlinilului in adurea cerului
Te rivesc
i vad iubirea crescnd
Bin sursul lau
lu/ica curcubeului diminea|a
la invrlesc ca lloarea soarelui
n jurul corului lau
Venic om in lloare


Be cnd leam cunoscul
hu mai siml limul ca lrece
Tu eli seran|a imbracala in haina de mireasa
humele dua care ma ascund
lara line nici o clia nu e adevarala
Bin line cresc i sunl


Tu care vii in liecare noale
imi a/eli visele
Te lre/eli in liecare diminea|a
Sami ovesleli
Besre umbrele somnoroase ale aelor
Baca lu nai li
Ziua nar mai li
Cum sami deschida leoaele


Frivele in jurul lau lara raulale
Admira asarea in /bor
hu inlreba elele de unde bea aa
El lie sa inoale i ajunge
Crede in lol i aleala
hu inloldeauna loamna se culeg lruclele
Exisla i loamne cu muguri
Caci limul e mereu acelai
Boar ceasul se invrlele i oamenii lrec
Bincolo de /iduri nunla e inca osibila
Seran|a e samn|a coala la amia/a
!

hai sa ne jucam
Eu sa|i mngi corul
Cu llori de mar
Tu sarin/i ra/ele
Bin sullelul meu
Eu sa|i dau o ra/a
Tu sami dai un mar
iaoi sa rivim luna
Cum bea roua
Be e bu/ele noaslre
"

Tu eli lumina
Ce |ine viu locul iubirii
n linia vie|ii
Bin inima mea
n ochii lai
Cerul mngie marea
Soarele aune in corul lau
lloare cosmica
Ce luminea/a la inluneric
#

Vino
Sa ma duci la bole/ul aelor
bnde se adaa margarilarul
Bin scoica aurie
i lace ca lumea sa semene cu sursul lau
Vino
Sa ma duci la crinul mun|ilor
bnde se sovedesc lainele
ar luminile se nal|a
Be la sullel la i/vor
$

Cnd vii
Se deschide cerul
i grul se coace
Cnd eli cu mine
Vine Bumne/eu sa ne a/easca
hici un vis nu /boaran gol
Cnd leci
Vin /ae/ile sa cada
Fesle lol ce esle viu i morl
%

Cleodala
Semeni cu un coil
Care uda jucariile
Sa le ajule sa creasca
bneori
Semeni cu o cmie
Acoerila de vise
bnde se aduna culorile
Ce inca nu se vad
Bin ce vraja eli nascula
n ce cnlec sa le caul
Trandalir alb de rai
&

Slralucesc adurile
Cnd sullelul lau ii arala lrumuse|ea
Fe oglinda aelor
i orele se oresc
i cerul lace
ubirea lulele deasura noaslra
Ca o melodie alba de vioara.
'

E alla vraja in vocea la cnd sui
Ca iubirea esle o lloare albmirosiloare
bnde vin seran|ele sa se incal/easca
n limul glacial
E alla lumina in vocea la cnd sui
Ca lericirea seamana cu un sunel de luna
nlro lnlna lermecala
bnde ecoul soarelui bea aa diminea|a


Ce laci lu in noalea asla
Cnd /aada
|i scrie numele e lereaslra
Foale ca ascul|i cum aminlirea
Cnla cnlecul
Fe care numai noi doi il lim
Foale ca le gndeli la coilul
Ce inllorele ca un duh ceresc
n lruul lau
Sau oale ca le rogi
Sa ma aduca vnlul
n oala la
Ce laci lu acum
Albina mea olara


Te vise/
Alergam ca nile miei aslrali
Frin cmiile aurorei boreale
la lre/esc
Soarele rasare din degelele lale
imi cade in bra|e ca o lloare
Beschid lereaslra
Zburam la iubirile de sus
bnde Bumne/eu cnla la llaul


Baca a li Bumne/eu
|ia lumina la|a
Fna devine
0 gradina arlumala de vise
humila Aminlirea
Sa|i reele numele
n liecare diminea|a
Ca e o rugaciune
n sullelul meu
!

Baca drumul va li inlinil
La line voi veni
Cu mu/ica Aurorei in inima
Sa bem lrandalirii albi de luna
i sa ne iubim
Fna va aune limul
ar locul nu va mai cnla
La vioara
"

ubele llorile
Fenlru ca sunl llori
hu enlru arlumul lor
ubele arborii
Fenlru ca sunl arbori
hu enlru lonelul lor
ubele oamenii
Fenlru ca sunl oameni
hu enlru mare|ia lor
Aceasla esle iubirea.
0 lama arinsa in noi
#

hoi ne iubim
Bin cnd in cnd smbala noalea
Sa nu ierdem ceam agonisil
nsa vioara
hu mai cnla in sim|urile noaslre
hu mai au/im decl sunelele
Fe cale sa disara
Fune clan|a la ua, iubilo
Vino sa mai bem un ahar de vin
iaoi sa slingem lumina
$

E rece inelul i cununa
Lumea seamana cu un bar
nlro duminica diminea|a
nimile dorm cu galbenii e gruma/
hu le mai gndi la orele ce lrec
Timul nu e bani
Timul e sullelul
nsa sullelul e la silal
%

So|ia a arins o |igara
i mia sus. divor|am
Baca e casaloria slnla
Be ce slin|ii nu se casaloresc
nlro /i
lemeile no sa mai aiba nevoie de barba|i
Coiii se vor nale din
Sirilus Sanclus
n erubela
lara lioruri melali/ice i robleme
Ca ingerii
Vor crele la crea dua slalislica
i vor lrai liin|ilic
0 via|a cu garan|ie
&

ubila mea
hu mai vrea sa lie mu/a
nima ce bale in oe/ie
Roua de e elala sullelului diminea|a
Cere dragosle cu ielre scume
Fe care le vinde cu succes
n al i la ia|a
Foe/ia nu lolosele la nimic
Seara logica de via|a
i duce inima de nas
Boar mor|ii
Se mai iubesc de omana - /ice
ia lecal lara bun ramas
'

Aici nu se mai oale lrai, iubilo
Vi/iuni lehnologice clalina lumile
Via|a merge lremurnd
hai sa urcam e munle
Sa ne iubim e slnca
Aroae de i/voare i de Bumne/eu
!

E lrig in al
ubila mea
Sla culcala
i numara banii
E usliu
Cnd oamenii nu mai au lim
Sa se iubeasca
ar via|a da inaoi
Sa deschidem aele, iubilo
Sa curga rmele din sim|uri
!

n lim ce scriu
ubila mea casca
Visea/a o dragosle noua
Sa rasaran /ori din roua
ubirea lraiele rin schimbare
Ca bobul de gru rin sic -
Zice
i ma rivele cu mirare
!

Eu nu imbal via|a cu vorbe dulci
Eu sunl enlru lei
laimu|ele nu ma dislrea/a
i de aceea iubila mea nu vrea sa ma iubeasca
Eu rivesc sre cer
ii /ic. hai sa /buram
nsa iubila mea inllorele in lucruri
Ea esle un cerc ce mereu se invrlele
!!

Bragoslea la i dragoslea mea
Sau iubil all de mull
Be nu sau mai va/ul
Bragoslea la i dragoslea mea
Sau va/ul
i nu se mai iubesc
Bragoslea la i dragoslea mea
Se urasc all de mull
Be nu se mai vad
!"

ubila mea sa lre/il i mia sus.
Vino sa ne iubim
Fasarile no|ii
humi mai /boara in oala
Sa ma arinda cu cnlecele lor
Cine lie daca mine vom mai li
ubirea esle
Brama lulei imolriva limului
Via|a inchisa
nlre doi dumani ireduclibili
Cunoalerea i venicia
!#

Am venil dinsre soare
Sa|i aduc dragosle i lumina
Am lural de la allele
Sa|i dau ce nai avul
Sni albi de munle
Cnlec de vioara
liai lual dragoslea
lai de/bracal de vise
iai disarul in adure
Cu o lalea in mna
!$

Am ales iubirea
iam ramas singur
Ca Tine, Boamne
Cine se mai gndele la iubire
Cnd lruclele cad
Cnd se bea vin
ar omul
hui decl o unealla
Bu/ele ce ma sarula
linl
Cuvinlele ce ma lauda
linl
!%
hbhTA
1
Soarele incal/ele uila mugurelui
io deschide
Cu locul miai deschis inima
Trecaloare blonda i neasaloare
Be unde ai liul
Ca eli nascula
Bin coasla visului meu
Ca eli mu/ica
Ce de vecii
Cnlan mine re/en|a la viiloare
2
n lim ce ne iubeam
Cineva a lural luna
ia umlul cerul cu lluluri
Vnlul a rul sicul visului
Vorbele se cearla cu aminlirile
Vioara cu arcuul
hu se mai vede
Brumul hun|ii
!&
8
nima mea
hu mai vindeca boli
hu mai am ochii rinlre slele
li sa lrnl coloana din sullel
hu mai liu ce iubesc
liin|a la, Suedia
Sau lemeia visului din mine
E lrig iubilo
hordul i sullelul
Banii lucesc in loc de soare
Singuralalea sngerea/a
0amenii mai saraci ca obieclele
Aleala ensia i inlunericul
4
Ceasornicul de la biserica bale mie/ul no|ii
Cel de la lribunal arala ora unu
Toale cuvinlele ne neaga
Tu nu ve/i marea cnd marea nu e
hau/i mu/ica in ahar
Eli vesela numai cnd sun nimicuri
Cndurile le suara
n ochii lai cerul i neasarea
ham ulul deveni hoi
hu se mai vede drumul e care lam caulal
larile adevaruri au ramas la Sorbonna
dei raslirale in calenele
Bragoslea Casaloria lericirea
Tolul esle hermeneulica
bnila|i maxime ale necunoalerii
!'
5
Ai losl lara nume
iam dal lorma i sullare
Am lacul din line unclul meu de vedere
hai liul sa le deschi/i
lemeie insliluila
Zmbel slalislic
Cum ai ulul ascunde
Alla gingaie in ura
lai desuial idee cu idee de mine
lara sa|i ese
Ca lrumuse|ea lrece
Ca orele ramn uslii
himic nai lasal
hici macar ilu/iile coiilor
liai lural vara
Sicul min|ii unde se coc deslinele
iai us in loc
larunlele i dulcile lale caricii
hu mai lasal sa lrec
Be la lrun/a la ra/a
Ai ridical inchisori in jurul meu
Cnd nam mai ulul sla in icioare
liai dislrus lumea
O
Bisari din via|a mea
Bin lacrimi
Bin snge
Bin aharul cu aa
Cuvinle amagiloare |ian aminliri
"
lloarea nun|ii sngerea/a in larlurie
Bisari din car|ile mele
Bin lucruri
Bin icoane
Treculul
ha losl decl un soare de minciuna
hu mai exisla
hici da nici nu
hinge e cununa
7
hunla
Ar lrebui lacula
La desar|ire
hu la masa cu dar
"
EV0Lb|
0amenii se inllnesc
Se iubesc
lac coii
hu se mai iubesc
i se desarl
Aoi vine allul
Aoi vine alla
Coiii cresc
Se inllnesc
Se iubesc
lac coii
hu se mai iubesc
i se desarl
i iala aa
Lumea se inmul|ele
Bin veac in veac
Buba lara leac
"
BRAC0STE CALBA
,n Suedia nu exisla dragosle
lia sus o suede/a
E rea lrig
Bragoslea cere caldura
lulla caldura
Asllel leaca ea in liecare vara
bndeva unde e cald
i visea/a, visea/a
Cnd se lre/ele
Bragoslea nicaieri
Aoi se gndele
Se lol gndele
Bragoslea e ca aa
nghea|a la lrig
Se evaora la caldura
"!
BRAC0STE FLAT0hCA
humi lace dragoslea lalonica
E ca aa dislilala
hu e buna de baul
lia sus o lemeie cu gl de aur
Bragoslea adevarala
n al se arala
hu in vrl e himalaia
humai imolen|ii
lac e oii i oe|ii
Bragoslea nu mai e mil
ale/eci la sula
Bin boga|ia Slalelor bnile
Se alla in minile lemeilor
Avere cligala cu iubire
hu cu Flalon i Shakeseare
""
BRAC0STE FE AFA
0ri de cle ori inllnesc o lemeie lrumoasa
mi lasa gura aa
la arunc ca o lorila in aele ei leriloriale
i nu ma las
Fna nui cuceresc loale malurile
0 imbal reede cu aa rece
i ne scaldam
he scaldam
he scaldam
Fna nu cadem in aele somnului
Alunci ma baga e mine la aa
i ma |ine
la |ine
la |ine
Fna mi se inmoaie loale madularele
Aoi ma a/vrle ca e o ialra seaca
Fe aa Smbelei
Ce vine e aa e aa se duce
Zice
i disare r/nd in larg
"#
BRAC0STE Cb SlBRE
Fe lajele lumii
ubirile se rajesc la soare
Visea/a minuni
larea discula cu lun|ii
Besre aer i viilor
hu se mai oale lrai in dearlari
Eu cilesc un roman de dragosle
i caul cu rivirea o lemeie
Boreli iubire
la inlreaba o sirena cu snii goi
lericirea cosla doua sule de marci
"$
F0LCA bBR
lugi de lemeia
Cu arginl viu in snge
Ea nu se aslmara
Fna nu le scoale din lumina
Aoi se duce la bal
Sa danse/e cu allul
Folca iubirii
n vaaia no|ii involburale
"%
BRAC0STE BATbTAh CERCbR
Baca le iubeli numai cu on
hu e bine
Eli o lemeie roasla i rimiliva
Baca le iubeli cu un jaone/, chine/ sau sullan
E ceva mai bine
Eli o lemeie roasla, dar cu vederi mai largi
Baca le iubeli cu Bobby, Jean, Ciovani, hans, Juan
Alunci e loarle bine
Eli o lala lina cu gusl dislins i inlerna|ional
"&
BRAC0STE B0lESTCA
i lilo/olii sunl oameni
lannca, beau i dorm in al
lai inli gura i aoi cullura
lia sus so|ia in liecare diminea|a
lericirea se lace cu arale
Be oe/ie doar naivii se mai ocua
i luna din cer
lia aminlil so|ia in liecare noale
i a lacul din mine
Aa lrelal
bn om raclic i adevaral
"'
BRAC0STE SEXbALA
hu exisla curve la nivelul sexual
(lorala esle o lege sihica nu lrueasca)
Exisla doar biologia in vaaie
Via|a ce nu vrea sa moara
Curva esle olilica i ingerul cu doua le|e
arele din /mbel i usliul
Cnd carnea se racele
i roua nu mai cade
#
lElEE BLhBA
Alenl cu lemeia blnda i liicioasa
Ea ii lace cuib in inima
i nu le lasa
Fna nu|i ocua loale radacinile
Fna nu une deliniliv mna e line
Fna ce nu mai o|i iubi
i nimeni nu le mai iubele
Fna nu eli numai al ei
nsa nici o lemeie
hu resecla sclavul i slabiciunea
|i da lovilura
i le lasa singur
Cu via|a lrnla
lemeia lrebuie iubila
hu in|eleasa
Cica ar li sus Eva r/nd
Cnd a mucal din lruclul oril
#
BEA BRAC0STEA
Cnd iubele
lemeia se lasa e sale
Sa credem ca cedea/a
Barbalul ingenunchea/a
Sa credem ca se roaga
Aa incee nebunia
Val vrlejul i be|ia
0rgasmul abisal
#
BRAC0STE EbR0ATLAhTCA
Sa lasam locul i alul sa doarma, iubilo
hai sa ne conslruim o casa
Fe malul de vesl al vie|ii noaslre
Acolo liara i vila
Se imbra|iea/a ca lra|ii de cruce
Fasarile bnd roua
Cnla inlruna invierea
Lalele i mierea
Curg gralis la ia|a
Bar cine sa ne lreaca, draga
Cine sa ne lreaca
#!
lElE R0lAhTCE
leri|iva de lemeile
Romanlice ca luna
Ele nu ol sa iubeasca
Via|a lor esle oglinda
ubi|i lemeile
Care ne vrajesc i ard
Ele aara iubirea
Be omi/i i de cenua
he dau aa din i/voare
i ne lac suerbi i mari
#"
BRAC0STEA 0ARBA
0 lemeie
0arba de locul carnii
la rins de mna i mia /is.
Bragoslea e ca i eleclricilalea
Slabileli conlaclul i sa lacul lumina
hu crede lemeilor
Care|i sun
Ca iubesc barba|ii
Fenlru inleligen|a lor
Sexul nu lie carle
Faharul dragoslei lrebuie baul
hu umlul cu duh de caledrala
##
LblE h0bA lElhhA
Be asla/i barba|ii nu mai au voie sa alerge dua lemei
Acum e rndul lemeilor sa cucereasca barba|ii
n numele imeralivului calegoric al emanciarii sexuale
Lume noua leminina
lara melali/ica i conlradic|ii senlimenlale
Cu barba|i cumin|i ca auile
n loc sa se bala - iubesc
i imbalrnesc de lericire
#$
SA ERTAl BRAC0STEA
Sa ierlam so|ul
Fenlru alma dala so|iei
Sa ierlam so|ia
Care /drobele inima so|ului
Sa ierlam dumanul
Frecum iarla marul viermele
Sa ierlam moarlea
Frecum iarla cenua vnlul
Sa ierlam i e Bumne/eu
Care e noi nu ne iarla
#%
TlFbL bBREA
0, lim - orele|i /borul!
Exclama indragosli|ii
har li mai bine sa exclame.
0, iubire - mai rami
i lasa limul sa lreaca
#&
RbCACbhE
Sunl bolnav de dragosle, Boamne
Bami un leac
Ce nu ma oale lecui
Bar majula
Sa ol i mai mull iubi
Elerna Aurora a lumii
Cear li via|a
Baca iubirea nu e
le|e surde
i sullele uscale
Ce in /adar mai caula
Sa le vada
#'
lACh BE R0bA
1998
$
$
BlhEA|A
E diminea|a in lume i in mine
bn sullel /boara cu o vioara in bra|e
hu exisla gndire mai lrumoasa
Becl lumina ce surde
Sunemi arici ogonici
Be ce inchid ochii
ndragosli|ii aceia din arc
Cnd se sarula?
$
TREZRE
Soarele micorea/a
bmbrele lenee ale somnului
lele cu arii
Zboara din /ari sre mine
Eu ma siml vesel i lealar
Ca un coco de munle
$!
FARAS| 0BALE
Farasi|i odaile
Trai|i in nalura
hu lasa|i via|a
Sa lie mai grea decl o lrun/a
Asculla|i cnlecul cucului
n /ori
Cnlecul esle
bn lrandalir alb de roua
$"
LBELbLA
Beau clorolila /orilor
i rivesc o libelula
Ea se nale numai enlru o /i
nsa ajunge
Sa inve|e lrun/ele sa cnle
i sa inlinereasca venicia
$#
LbZE
Cineva alearga dua o ana
Crede ca lol ce /boara
Esle o asare
Eu ma uil in oglinda
i /mbesc
$$
lAREA
larea oglindele cerul i /eii
nsa escaruii cred in vaoare
hu le asa
Be /eii cerului
Eu arunc cu ielricelen valuri
i rivesc
Cum se joaca limul cu luminile
$%
lBS0llAR
(sarbaloarea Soarelui de mie/ul no|ii)
lidsommar
Esle Suedia in lloare
hoalea
Cnd Soarele se culca cu Luna
Cnd inimile se ridica la cer
ar Bumne/eu ii arala la|a
$&
VARA
Frivesc inlinilul
0 imagine de aa inlro imagine de loc
Snoi mari de gru cad din cer
Soarele coace deslinele
i schimba culorile inlinilului
Bumne/eu doarme la umbra gndului
E vara
$'
VACAh|A
Fe lajele lumii
0amenii dorm
Cu soarele e burla
larea cnla
Cndul moare
Bin nervi icura sare
lericire cumarala
%
T0AlhA
Toamna e rece
Floile innegresc cerul
Sullele in haine vargale
Se limba e slra/i
0 lemeie lara lumina
Care a va/ul singuralalea
Bin ochii mei
mi olera o aua
%
TlFbL
Timul sa oril enlru o clia
Slelele numi mai serie gndurile
Bumne/eu binecuvnlea/a lumea
Cu vinul iubirii
Eu las in vnl o sarulare
i rivesc cum aii devin arii
%
h0AFTEA
ubirile se arind i se de/miarda
i leagana lumea cu melodii de llori
%!
CTETE 0 F0EZE
Cilele o oe/ie in liecare diminea|a
Asculla mu/ica
nva|a de la radacini i i/voare
Cum simle i gndele Bumne/eu
hu|i imovara minlea
Cu lel de lel de lucruri
linlea nu lunc|ionea/a ca slomacul
hu varsa ce nui riele
Cilele o oe/ie in liecare diminea|a
Asculla mu/ica
nva|a de la radacini i i/voare
Cum simle i gndele Bumne/eu
%"
TRAETE F0T0LT
Traiele ololil
Admira leslivalul elilor
Bin acvarii
Bucurale ca vecinul lau
hare mai mulle degele decl line
lul|umele Slalului ca banii exisla
i lrun/a verde lericire
%#
hb SFbhE
hu sune ingerilor
himic desre liberlale
Sar ulea sa le creada
i sa /boare liberi
hu sune mor|ilor
himic desre inviere
Sar ulea sa le creada
i sa alele inal|area
ngerii i mor|ii cred in lol ce li se sune
%$
EVTA LbFTA
Evila lula cor la cor
Baca nu lii
Sa loveli sub cenlura
Asllel de loviluri
hu se ol inva|a
Baca nu eli nascul
Cu diavolul in bra|e
%%
hb CREBE
hu crede ca e diminea|a
humai enlru ca o ra/a
|ia nele/il arul
lai exisla /ari
bnde cea|a nu sa risiil
bnde iubirea se conduce cu minile
ar /ilele seamana
Cu bilelele goale de lolerie
%&
ChBbL hlA
Cndul e de aceeai nalura cu soarele
Luminea/a cu umbre
Lumea ar lrebui lraila cu inima
humai inima oale sa simla
Ceea ce gndul nui in slare sa vada
nsa lara gnd
nima vede umbrele mari
Chiar i alunci
Cnd sunl dearle de |inla
i cade in llacari
i arde
%'
VERSbR
hu bale slnca
Slnca nu /boara
hu arunca graun|e de aur la gaini
Cainile orumb visea/a
hu seria umbrele
bmbrele nu ol sa luga
&
hb STA AlARA
hu sla alara
Cnd mu/ican|ii cnla
i hora se inlinde
nlran joc i joaca
Traiele enlru oameni
i mori
Aa se deaele egoismul
i slarea micburghe/a
Aa devine omida
llulure cu arii de a/ur
&
hb TE ARATA
hu arala ce sim|i
hu arala ce cre/i
hu arala ce gndeli
hu arala ce iubeli
hu le arala
Cine vrea sa le vada
Sa le caule
&
bRCA LA SblLET
brca la sullel
Baca via|a le doare
Sarge lamile minciunilor
i r/i
Exisla seran|a
in lrun/a care cade
n ialra din drum
in norul singuralic
n lacrimile din icoana
in rana limului
Ce nu se mai vindeca
A li inseamna mine
&!
hblARbL
Be jur imrejur sa lasal nesiguran|a
hu mai sunl ceea ce sunl
Slalul ma lacul din nume - numar
Resir e nlernel
Bormi
mi olele arele din mar
humai in somn
lai o|i locui in ielea la
i vedea la|a ascunsa a Buhului
&"
VESTE
li se bale ochiul slng
Cineva ma omenele
la bucur Boamne ca nu mai uilal
arlai e lo|i
Care ma vorbesc de rau
i ma loarna
&#
lhCbhA
Aceasla la|a esle la|a allei le|e
Aceasla la|a esle la|a allei le|e
Aceasla la|a esle la|a allei le|e
Lumea se invrlele beala de arlum
&$
SlFLb ALB
Fna acum
hici o idee dumne/eiasca
ha losl inlruchiala de oameni
n lale in cuvnl
Cu cl e mai diabolica
Cu all da roade mai bogale
n noi i e amnl
&%
BATE AFA
Bale aa in iua
Taie lrun/e la cini
Sune|i gndurile doar e jumalale
Lasa e al|ii sa re/olve roblemele
Vrajele exislen|a
modobele adevarul
nvaluiele in cuvinle
bmbla e vrluri
lare esle
Boar cel ce nu se vede
&&
lARbL
Bragoslea e un mar - /ici
nsa in mar se alla i viermele
i se jura ca nu e
Via|a e liberlale - /ici
Bar cum sa lraieli liber
Cnd via|a esle legala de moarle
ar liberlalea de lege i drael
&'
VZbh
La ia|a se aude.
Bumne/eu e aur
Via|a surda slriga.
Bumne/eu e morl
n bisericami olesc.
Bumne/eu e lumnare
Bumne/eul adevaral
Flnge la lereaslra
'
E h0AFTE h LblE
E noale in lume
0amenii susui
Lucesc ca luna
Cu lumina allora
'
ChBbR
Cel ce doarme cu caul e srma
hare nimic de inva|al
Be la un lilo/ol
Ce doarme in al

Cine a imar|il dragoslea


n lru i sullel
ha va/ul laina ce le unele

liindca nimeni nu lnge


Cnd le nali
Flngi lu singur

hu va lie leama
Be slrilul lumii
lor|ii sunl cu noi

Adevarul nui democra|ie


El esle o rana onlologica
Frecum margarilarul

n|eleciunea sune un cuvnl


Aoi le lasa sa gndeli
Froslia vorbele
'

Rasarilul i Ausul
hu sunl decl nascociri omeneli
Soarele habar nare de asla

0limilii dorm cu ochii deschii


i rivesc cu ei inchii
Cum sa nu lie veseli

Via|a de aoi
hu ma inleresea/a
lia losl de ajuns asla

Adevarul esle lruclul


Ce se coace in abis
n gradina
Se coc minciunile

Brelalea esle gura


Ce se hranele cu radacini amare
Cu cele dulci
Se hranesc vorbele goale

lediocrii lraiesc in realilale


Ceniile - in lim
Sun adevarul
i ramn singuri la masa
'!
bBR
bh L hCV ST.
Bragoslea esle un subslanliv lrumos
n locul unui verb url
bh l L0Z0l.
Bin alara vin cei ce caula dragosle
Bragoslea vine din launlru
bh EC0h0l ST.
Bragoslea esle singura ierdere
Ce|i lasa imresia de clig
bh F0ET.
Fna durea/a - dragoslea e oe/ie
Cnd disare - incee crilica
bh C0F L.
Ce esle mai ericulos.
bn nebun indragoslil
Sau un indragoslil nebun?
bh |ARAh.
Bragoslea esle ca roua
Cade din nimic
i lol aa disare
'"
BElh|
ndividualism = subiecl lara redical
Biloma|ie = cnd cu mndra, cnd cu draga
Seran|a = barca lara loe|i
Civili/a|ie = lriumlul vie|ii rogramale
loarle = via|a lara cuvinle
Frogres = unilale de masura ce masoara nemasura
Fumn = cuibul unde inva|a viermii sa /boare
'#
h0R
Cararea balalorila
Balalorele lalile
Biclalura rue coarnele
Bemocra|ia le locele
ha|iunile lari au lumea
Cele mici - ha|iunile bnile
'$
lARCA| h CASb|A
Ce esle demagogia?
Aroma ro/elor de laslic
Cnduri incruciale in snge beal
locul cuvinlelor de arliliciu
larca|i in casu|a
Ce esle casaloria?
llacara inalla a lruului cald
Valra arlumala de ilu/ii
bnilalea lermecala a conlrariilor
larca|i in casu|a
Ce esle lericirea?
Raiul lara ersecliva
Sicul unde se coace norocul
Fuslia in lloare
larca|i in casu|a
'%
VRAJA ChTECbLb
Cleva lurnici
Sau urcal e o slnca
i sau us sa laca o lorla
Fenlru greierii ce cnla
lurnicile sunl romanlice
Cred in visuri
in ulerea cnlecului
Bea lace din ele minuni
'&
0lbL ChELE
liam cumaral un cine
Sa am cu cine vorbi
lia sus deuna/i un necunoscul
0amenii nu mai vorbesc aceeai limba
''
hECbh0SCbTbL
Slai e doua scaune
Ve/i sa nu ca/i inlre ele
Lasa scaunele sa se cerle
Fenlru aarlenen|a la
Alearga in acelai lim dua doi ieuri
hui nimic daca nu rin/i nici unul
Resiri aer cural
i vei cunoale necunosculul

TAbRbL
Tol ce e lrumos e lare
Tol cei lare e lrumos
lor|a e in coarne
Taina e in coaie
Cam aa gndele un laur

lELCbL
Ridica|i alma Boamne
Ai inlunecal cerul
Soarele numi mai vede urmele

REVEL0hbL FASARLE
hu in|elegem oamenii se mira asarile
Sa se inveseleasca
Fenlru ca au un an mai mull
Fenlru ca lac un as
lai aroae de groaa
ar e noi
Sa ne imule cu arlilicii
!
lACAR
Via|a e o mare nedrelale
Zice magarul calre magari|a
Baca am li all de roli
Cum lumea sune
hu near lasa ciobanii locmai e noi
Sa le conducem lurma
"
0lbL C0C0bL
Be la lribuna se aude o voce.
Lumea ar li mull mai lrumoasa
Baca ar li aa cum o visea/a visalorii
Lucrurile lrebuie va/ule cu ochi noi
lemeia lrebuie iubila cu sim|uri noi
humai aa se vor nale coiii democra|i
Be e un gard cnla un coco.
Sa lasam gainile sa lie gaini
Sa se cocoeasca cu cocoii lor
i sa laca oua
humai aa
Ele vor scoale ui lrumoi i cumin|i
0 vule olele unui corb.
Boamne miluielene e noi
#
hElARChR
''&
$
%
1O lEBRbARE
Asla/i esle /iua mea de nalere
hinge ca de obicei
n lume i e anii mei
Al|ia au ajuns inainlea mea!
Eu ralacesc din limba in limba
i sngere/
&
hb lA CAbTA|
hu ma caula|i in risa ulerii
Eu merg e drumul heanlului
i joc jocul ce ierde
Timul meu nu se invrlele dua vnl
nca sunl coil
Arunc cu ielre in ae
i ma mir
Be ce nu se revarsa marile
Baca loale rurile se varsa in ele
Slelele dorm drele in visele mele
'
SEAlAh FRlAVER
Eu seaman rimaveri i visuri
inva| ielrele sa mngie llorile
nsa arele imi sune
Ca esle rau lol ceea ce lac
i ma muca de sullel
erii naud arborii ce slriga.
Lumina mai mulla lumina
hu vad lainele ce /boara
erii se lrasc i muca

ChB lAl hASCbT


Cnd mam nascul
ha muril nici un om
A losl la inceulul oslului mare
Ziua cea mai curala din an
Alunci de cemi sunl orele negre?
Cine mia lural arcuul din inima
Ca sa laca din mine o jucarie
Sa dislre/e sullelele
Ce nu vor sa gndeasca

h TlF CEl BEAb CAlEAbA


n lim cemi beau caleaua
Cineva imuca orumbeii
Cineva slriga. ninge in car|i
bn lilo/ol vorbele la radio
A gndi esle ca i cum ai sarge noalea
Sa mergi na la aroma insorila a conliin|ei
Frivesc in ceaca de calea
Sa vad daca se arala Bumne/eu
El inca doarme
Bua vnaloarea de ieri

LA C0ALA
La coala miau sus
Ca binele esle asla
i raul esle ala
Acum liu ca nui aa
Adevarul nu locuiele la lribunal
El /ace in alul
n care a muril bunica mea
Aa a losl de cnd lumea
!
BEFAREA
Am ieil din cuvinle
Sami aral la|a
nsa oamenii relera oglin/ile
i ie|ii imoo|ona|i
Zeii isloriei
Au inslalal lrica in inimile noaslre
lorala caului lecal
hea lacul ca|ei cumin|i cu creierii sala|i
"
CTE0BATA
Cleodala
Sursul nui decl un geamal
Ce nu seaude
Cleodala
n /adar rasare soarele
hoalea nu mai leaca
Cloedala
E mai bine singur
Becl cu o gramada de rieleni in oala
#
ZLELE
Allea /ile lrec in /bor!
lam oril ca sa le numar
Cum voi muri cnd o sa mor
Ca un om sau ca un numar?
horoscoul nu lie sami suna
Luna ma rivele somnoroasa
Lui Bumne/eu nui asa
$
lA BESFRhB
hori molaleci de marijuana
Luneca lenei e aele cerului
Ru /arile in doua
Eu beau lalele slelelor ca/aloare
i ma gndesc la omii ce rodesc
Ei se sling mai reede decl ceilal|i
la desrind de |arna
i lrec in /iua de mine
lai dearle de oameni
lai aroae de Bumne/eu
%
Al VAZbT
Am va/ul aroae loala lumea
lam scaldal odala cu luna
Acum slau cuminle in casa mea
Beau vin imi adun banii ralaci|i
Soarele incal/ele aici cinslil i egal
i imbraca lucrurile in arla
Eu deschid lereaslra sre via|a
il alel e Bumne/eu sami suna
oveli
&
TRSTA LblEA
Trislai lumea
Cnd curaj inseamna
Sa indra/neli sa sco|i adevarul
Bin slicla de vin
Cnd lericire inseamna
Sa lraieli relras i blnd ca melcii
Sa cre/i ca i melcii au arii
i ca doi cu doi lac exacl cl lrebuie
'
0B0ST
0bosil de dogme
Am venil sa ma culc
E greu sa dormi cnd cre/i
n om in dragosle
n voin|a de ace a amnlului
Frea mulle arme
Frea mulle holare
Linii samovolnice
Trase cu creionul e hrlie
Rana de la Yalla
nca sngerea/a i doare

CE TRST SbhA
Ce lrisl suna lrandaliriul clavir din gradina
Aceaslai lumea aelor moarle i a omilor usca|i
Cndul nu mai esle oera inalla a i/voarelor
Bisericile glie de acal
Savan|i lara busola
Fregalesc amnlul sa sara liin|ilic in aer

E lRC h LblE
E lrig in lume
Banii /anganesc in inimile lrecalorilor
Via|a miroase a ben/ina
bndeva incee un nou ra/boi
E usliu in lume
Aele curg sre singuralale
0amenii se hranesc cu limbi de eri
i senvrlesc be|i in jurul duhului vremii

ShCbR
liam legal via|a de o lemeie
Seran|a de oameni
i viilorul de coii
lemeia sa dus
Coiii sau dus
0amenii - nus
Am ramas singur
Singur ca un uncl arasil de cuvinle
i ros de insomnii
!
BlhEA|A
Lumea ii sala la|a cu lumina
Bumne/eu scoale minunile din ae
Eu slau de vorba cu lacerea
Exisla mu/ica in lucrurile mule
n lunecarea lenea a norilor
i in dorin|a slncilor sa /boare
"
AlAZA
La amia/a
Via|a se /bale inlre vis i realilale
Luminile ies din ae
imodobesc lumea cu lluluri
Cnduri in llacari senal|a sre soare
Aoi cad in valuri mari de mil
Fesle cmiile de lreslii ovailoare
hu lau gasil e Bumne/eu
La amia/a
Curcubeul ii schimba culorile
i cine inlr/ie
hu va mai ajunge
#
bRlELE VE|
Soarele caula urmele vie|ii
Frin cimilire
Coii descul|i
Alearga rinlre cruci dua lluluri
Timul lrece
lara a sune un cuvnl
0are la ce se gndele Bumne/eu
n aceasla clia
$
AlbRC
Soarele cade molalec in bra|ele amurgului
Ca o lemeie indragoslila
Vnlul
Rue lrun/ele nesigure ale vie|ii
i lluiera
Eu rind o slea ca/aloare
Cu un ac de gamalie
i rivesc cum se deschide o lloare
La caalul ullimului cuvnl
%
LA lEZbL h0F|
La mie/ul no|ii
hici o lege morala nu mai e valabila
lemei de loc
Culeg mugurii erolici
i luminea/a cerul cu saruluri
hu la asa de ce /ice Bumne/eu
Cear li iubirea lara acal
mi olele una din ele
imi une degelul e bu/e sa lac
&
ZbA l0R|L0R
Asla/i slau la aceeai masa
Viii i mor|ii
lannca aminliri i beau lacrimi
Timul arde in lumnari
La desar|ire
Cei vii au olil celor mor|i.
Ave|i grija la ce ve|i vorbi la inviere
liindca lol ce ve|i sune
Va li lolosil imolriva voaslra
'
LAl hTLhT
Lam inllnil e Slnlul Felru
lergnd singur e slrada
i Slnlul Felru mia sus.
Be cnd lau raslignil e isus
Bumne/eu nu mai indra/nele
Sa umble rinlre oameni
nca sngerea/a in no|ile de sus
!
h CER CA FE FAlhT
n cer ca i e amnl
ubirea se vinde la ia|a
Liberlalea merge cu caul sarl e slrada
himeni nu mai crede in cuvnl
n cer ca i e amnl
Banii miros a arlum de lemei lrivole
Sullelul - a scrum
Adevarul se /bale in ml
0 oe|i cocoi de luna
Fna acum nici un vers na lacul lloare
Soarla se croiele in ra/boaie
n cer ca i e amnl
!
h CE LblE TRAl
n ce lume lraim, iubilo
Raul ia lacul cuib in bancile din sullel
lariseii arunca adevarul in bal|i la ra|e
ialunga iubirea din i/voare
Bumne/eu se vaila i sngerea/a
Cerul nu se mai vede de bisericu|e
Biavolul se vaila i rde auriu
himeni nu mai sune. sunl om
Lucrul acesla nu mai renlea/a
Sa urcam in mun|i, iubilo
Sa admiram nemarginirea
i arborii inal|i
Cu adevaral lrumoasa
E doar lumea care nu e
Visalan van de oe|i i gndilorii mari
!
lElEhT0
Comunismul na muril!
A muril doar osil Visarionovici Slalin
lonslrul ce sa numil comunism
i sermalo/oi/ii lui odioi i cru/i
brina cu elichela de coniac VS0F imerial
0 noua ornduire sociala
hu se lace ca un curenl lilerar
Fenlru asla lrebuie mulle secole sa lreaca
i mulle vnluri mari sa bala
!!
EC0h0lA BE FA|A V|ELbL BE AbR
Economia Vi|elului de Aur
A inlral in inimile oamenilor
a sus loise lui Bumne/eu e lunlele
Sinai
Cei de lacul?
0 voi nimici cu oruncile de loc
heguslorii au lacul din Temlu - Fia|a
Sau lns aoslolii lui isus
Cei de lacul?
i voi da alara cu biciul de loc
Biserica se lace ca habar nare
i lace
!"
FEBAC0CE FE hTERhET
Luii nu mai vin sa serie coiii
Acum vin leslele i sihialrii
ii cresc cumsecade ca e ingeri
Cu lrica lui Bumne/eu in sn
i cu duhul banului in snge
Sa aere STATbS 0b0 i Sleagul
i legile Bemocra|iei de consum
n vecii vecilor, Amin
!#
h0R
Bumne/eu sla culcal e un nor i rivele ingerii
nca nu lie daca au sex sau nu
ngerii inva|a crli|ele sa se roage
i discula cu slin|ii desre democra|ia celesla
0amenii /boara slrmb ca liliecii
Se uila unii la al|ii saiu
nca nu liu ce e rau i ce e bine
Zidul urii se inal|a lol mai sus
!$
TESTAlEhT
|i0|0i mc0
Cnd laci bine unui licalos
hu le alela la bine
Cum sa recunoasca un orgolios
Ca reuil rin line
Be cnd e lumea e amnl
Crucilicam mereu ceva cei slnl
nsa na a/i nu sa inlmlal
Sa li losl vreun diavol crucilical
!%
SA LASAl 0AlEh
Sa lasam oamenii sa munceasca
lunca a lacul din maimu|a om
Sa lasam oamenii sa bea i sa mannce
Cu burla lina nimeni nu se revolla
Sa lasam oamenii sa vise/e i sa rda lerici|i
Aceasla esle liberlalea i democra|ia
Bin adure se aude un cuc.
Fe mine nimeni nu ma imbala cu aa rece
!&
LlBA S0ARELb
Eu ma scol cu noalean ca
Ca sajung dearle
Fe mine ma lre/ele Bumne/eu in liecare diminea|a
i ma inva|a limba soarelui
Limba soarelui e libera
Be idei reconceule i de rejudeca|i lrandalirii
n ea inlloresc lacerile i lainele cereli
ar Venicia ii sala la|a in aele Buhului
!'
CERbL BE SbB ERBbR
1998
"
"
CERbL BE SbB ERBbR
Exisla un cer sub ierburi
Acolo vin gndurile diminea|a
Sa bea roua
Se aude o laina
E mu/ica
Fe care doar cei invini
0 liu cnla
Cnd vnlul devine mai lare
Becl vorbele
n ce sa cred
Baca nu in mor|ii care invie
in omul care merge e ae
"
ChB ERAl C0FL
Cnd eram coil
li se area
Ca Bunarea curge lenl i greoi
Ca nici o asare nu oale sa ma inlreaca
Acum
Toale aele sunl mai ree/i decl mine
i loale asarile /boara mai sus
nima mea
hu mai bale in mie/ul lumii
Frielenii
Flulesc ca nile lulgi
Boar umbra
Se mai |ine de mine
i coilaria
"!
l BEAb CAlEAbA
mi beau caleaua
la gndesc la osil i la lra|ii lui
i la lo|i aceia
Care nau avul noroc in via|a
0 musca
Ce ia ars ariile
A ca/ul e masa
hu oricine
Foale sa /boare gndind
n camera inlra mama
Sami ceara /iarul
Sa cileasca agina cu mor|ii
La 8O de ani
loarlea e mai aroae de casa
""
T0ATA VA|A lEA
Toala via|a mea
ha losl decl un ir de seran|e lrnle
Zilele au lrecul
Cre/nd ca lumea va li mine mai buna
ar oimine i mai buna
hu miam dal seama
Ca viilorul nui decl o slea invi/ibila
i ca lreculul
Esle singura lama ce luminea/a
llulurii seran|elor
i sala ariile arse
n aele sarale ale de/nadejdilor
"#
BE AZ BlhEA|A
Be a/i diminea|a
hu mai ard de dorin|a de a li cineva
Be a arinde lumini in adure
hu mai siml nevoia
Sa slau de vorba cu Bumne/eu desre venicie
Venicia venica
hu ma mai inleresea/a
Acum reler
nlmlarile simle i lrecaloare
Bragoslea soarelui
Fenlru lereaslra mea diminea|a
Bucuria rndunicii
Cei regasele cuibul la inloarcere
hu mai oresc lemei e slrada
Sa le sun ca sunl lrumoase
hu mai arunc cu ielre in nori
Sa alung umbrele
Acum ma siml ca o asare
0bosila de balaia roriilor arii
"$
EXSTA ZLE
Exisla /ile
Cnd lolul e noale
Cnd limul sla i aele se oresc
ubirile lug i mu/ica lace
Via|a cailulea/a
Exisla /ile
Cnd e de ajuns o singura ra/a
i lumea caala o alla culoare
llori de cire cad din cer
Via|a curge cnlnd rin line
"%
A CRJA
Ai grija diminea|a
hu lasa urme
Te gasele lulgerul
i le lulgera
Ai grija cu vorbele
Soarele greele
0ri de cle ori se increde in nori
Ai grija cu via|a
Luul care in|elege
Condi|ia mielului
Ramne singur
i moare de loame
"&
BAl lhA
Bami mna, iubilo
Via|a e rece cnd omul e singur
Cnd inimile bal de arlea neagra
ar lnlnile nui mai gasesc i/voarele
Am lacul din via|a un lralal de aslrologie
Fromilem lrandaliri - olerim aadii
Semanam mone/i in loc de semin|e
i vindem conliin|ele la blci e lar|e
Boar in biserici mai exisla smerenie
nsa bisericile sunl goale
0amenii nau voie sa se iubeasca
n casa lui Bumne/eu
"'
BbhbL CbVhTbLb
bn duh sngernd
Sa urcal e scena ia /is.
Eu sunl cuvnlul
Funclul alb al Cndului dinli
Cuvnlul ce sune adevarul gol i ur
Ce da nume la lucruri i la liin|e
Cnla roadele amnlului
i lrumuse|ea sullelului
Aoi a us mna e ulere
ia inceul sai laude slendorile
Sa larde/e realilalea
Sa voseasca adevarul
i eslelica a devenil cosmelica
Cuvinle iclale
n car|i colorale
Adevaralul cuvnl /ace in exil
#
JbRAlhTbL
Juram e Biblie ca vom sune lol adevarul
nsa la ce lolosele adevarul
Cnd jusli|ia esle oarba
ar drelalea se alla de arlea Vi|elului de Aur
Sunl all de indearlale vremurile acelea
Cnd Bumne/eu mergea e amnl rinlre oameni
Cnd coiii se jucau cu ingerii e luna
ar asarile urlau lumini e arii
Acum, Bumne/eu locuiele in lemle
lorala nui decl un cer
Be care nimeni nu mai are nevoie
lrun/ele adevarului lremura in lacrimile mele
#
C0F
Coiii de arlea cealalla a lronlierei slriga.
himeni nu ne mai a/ele visele
ho|ile vin cu saima i viol
Farin|ii merg e drumuri ierdule
Biclalura ne laie ariile
i culege slelele din omii seran|elor
Bemocra|ia lagaduiele orlocale vesele
i ne lasa sa crelem alandala i haihui
Aceasla nui lumea coiilor, Boamne!
E inlernala
Flina de vamiri i edolili
linlea lumii lumea/a marijuana i mesleca
chewing gum
#
ST0RA TlFbL
Ce lericire sa lraieli acum i aici
0amenii merg democralic e doua icioare
horoscoul luminea/a lainele
Realilalea e e dischela
sloria ia ierdul memoria i se reela
eri slrigaram. ,Frolelari din loale |arile, uni|iva!
A/i slrigam. ,Bani din loale |arile, uni|iva!
Bumne/eu ii schimba caii
Bin nor in nor
i rde de soarele
Cea ca/ul inlro lnlna
#!
CbR BE ARlAR0C
Curi de iarmaroc
lagaduiesc lericirea i cligurile mari
Ceruri imense de vulluri
i |arna uoara
isus nu mai i/gonele neguslorii din lemlu
Freo|ii slau la masa cu uda i numara argin|ii
ngerii vnd serma la ia|a
ialeala ber/ele sa vina cu coii
Buhul Slnl
Joaca car|i cu sullelele moarle
#"
FR0CRESbL
lucnd din lruclul oril
Adam a ierdul raiul
Bar a creal omenirea
lurnd locul
Fromeleu a ierdul Cerul
Bar a luminal omenirea
0morndui lralele
Cain
ia ridical slandardul de via|a
##
hlC hb SE lA F0TRVETE
himic nu se mai olrivele
Crucea nu mai oale convie|ui cu Luna
hici Luna cu Luna
hici Crucea cu Crucea
Limbile se cearla cu limbile
nimile cu inimile
Sngele cu sngele
Via|a cu via|a
Bumne/eu ia inlors la|a sre moarle
i doarme
#$
0lbL
Cum sa recunoli 0mul, Boamne
Cnd al|ia ascund in mna un cu|il
Cnd al|ia oarla barba
Ca sa semene cu line
i ne vnd neghina i vnl
Cum sa recunoli sursul Buhului
Cnd jusli|ia merge cu ochii inchii
Cnd e conliin|a lumii
Borm viere aurii
ar adevarul
hu se oale sune decl la sihialru
#%
F0VESTE BbFA 0 F0VESTE `
A losl odala un escar
A rins alru eli
i sa ae/al la umbra sa admire nemarginirea
Be ce nu rin/i mai mul|i -
La inlrebal un neguslor
Am rins exacl cl imi lrebuie
Boi enlru cei doi coii
bnul enlru so|ie
i unul enlru mine
nsa ai ulea sa rin/i mai mul|i
Sai vin/i i sa|i cumeri o barca de escuil
i alunci?
i alunci ai ulea sa rin/i i mai mul|i
Sai vin/i i sa|i cumeri o labrica
i alunci?
i alunci ai ulea sa nu mai laci nimic
Bar sa|i lraieli dulce via|a
Tocmai asla lac acum - rasunse escarul
Frivind dearle sre mare
` 0 anecdola au/ila de aulor
#&
hb lA hTREBA
hu ma inlreba e mine
Cine a cligal rimul laralon
humi lace sorlul
hu ma inlreba e mine
Cine a aruncal rima bomba alomica
Asla nui lreaba mea
hu ma inlreba e mine
Cine a iclal e lona Lisa
Arla nu ma inleresea/a
hu ma inlreba e mine
Cine a comus Simlonia a noua
lu/ica simlonica ma adoarme
hu ma inlreba e mine
Cine a lual Fremiul hobel in lileralura anul acesla
Eu nam lim sa cilesc car|i
hu ma inlreba e mine
Cine a us rimul iciorul e luna
Be unde sa liu eu asla
#'
hu ma inlreba e mine
Cine la omorl e ulius Ce/ar
Eu nam losl acolo
hu ma inlreba roslii
Eu am alle lucruri de lacul
Serviciul, casa, coiii
Be resl mi se rue
$
FE BRblbL VE|
lerg incel e drumul vie|ii
Frinlre dilerilele sladii ale Adevarului
l caul e Soren Kierkegaard
himeni na au/il de el
n orlul hyhamn din Coenhaga
Cineva ma lrimile sre Kierkegaard`
Cimilirul balrn al oraului
lerg incel, incel i ma inllnesc cu.
Viclor Eremila
Conslanlin Conslanlius
Johannes de Silenlio
Johannes Climacus
Virgilius haulniensis
hicolaus holabene
hilarius Bogvinder
0h, Soren Kierkegaard
Ralacilorul sublim al veniciei
Ascuns dua seudonime
Frecum ahve
nal|ane din mlul be/nei
La duhul viu al mnluirii
`Cimilir (in limba dane/a)
$
EREA
hu ma inleresea/a
Baca isica democralica esle alba sau
neagra
Baca lie sa rinda oareci sau nu
morlanl esle ca esle
Sa slea indragoslila in oala mea
i sa loarca molcom ra/e ver/i de luna
hu e nevoie sa ma crede|i
Cnd va sun
Ca in hord lruclele se coc i la ger
Ca oamenii ii racesc inimile
Ca sa vada
Bar e bine sa li|i
Ca ooarele care nu ol sa laca
Bin vorbe - semin|e
hu vor mai iei din iarna
$
CALCbL Lb AChLE
deologiile sau salural sa se bala
Lula de clasa sloraie e divan
Acum se ra/boiesc inimile i divor|ea/a
Bragoslea se numele aiureala
Achile nu mai alearga dua broasca |esloasa
Sla inlins e laja il cilele e Zenon
Alian|e mari de lor|e i olen
bnesc ooarele de/binndule
Cine nu lraiele cosmic nare viilor
$!
CERbL Bh FbSTE
nlro noale am visal cam muril
i am /bural in cer
bn inger a venil sa slinga lama
lor|ii nau voie sa cileasca
Car|ile arind aminlirile vie|ii
Aoi a venil un oel
n nimic i lu eli nimic
loarlea esle via|a lara cuvinle
Sullelele care inca nu iau gasil drumul
Cumara indulgen|e
Broalele cnla salmi de mnluire la lelevi/or
Frecum in cer aa i e amnl
Bumne/eu se roaga singur inlro uslie
Lumea se invrlele in jurul larelui Vis
$"
hlC lA b0R
himic mai uor decl sa recicle/i un om
lia olil arele din rai
0 clalinare de ca - arobare
0 ridicare de umeri - neasare
bn /mbel slios - semn de nein|elegere
Cloo|elul suna. e limul sa ne rugam
La radio un aagal reela.
Asla se oale
Asla nu se oale
Asla se oale
Asla nu se oale
i aa mai dearle
Fna ce lulgii devin vise
ar cuvinlele laceri ce /mbesc
bn cine mrie la oli|ie.
i muc e lo|i
Care nu inva|a sa lalre ca mine
$#
FbTEREA
linle, lura, neala,
Ridica lemle de glorie i mndrie
Surde cu sliala
Seamana ciuerci in caele nevinovale
Ridica coarne lari
Lasa drelalea sa urle na nu mai oale
Aoi scoale cu|ilul i o laie in doua
0 arle dao la avoca|i so aere
Fe cealalla arunco oilor so miluiasca
Fna acum
hici un diavol na losl raslignil
Bumne/eu esle bun
Crede in inviere
arla i uila
Frocurorul olele.
Adevarul esle sarea de e musla|a oarecelui
Ce vindeca isica sa mai vne/e
$$
lRbhZA VERBE
Be ce sa nu minl i eu
Baca loala lumea minle
Be ce sa nu lur i eu
Baca loala lumea lura
Eu nu sunl ov
Sa /ac cu credin|a e gunoaie
hici isus sa aun e cruce
Sau Socrale sa beau olrava
hici Ciordano Bruno
Sa ma las rajil e rug
Sa leluiesc lenlile ca Sino/a
Sannebunesc ca Eminescu
Cu deslinul
hu le o|i bale
Lumea e aa cum e lacula
Sa rasunda Bumne/eu
$%
BE AZ FE lhE
lemeile nu mai vor sa lie mu/e
ubirea nare viilor
Foe|i balu|i de saracie
Cilesc versuri in calenele
lusalirii cilesc horoscoul
n /iarele de seara
Birocra|ii discula desre cullura
i se scarina
Coiii rivesc lrili sre cer
Raiul nu mai lascinea/a
Via|a de a/i e mine
$&
L0CbL
Be cnd mia sus un lilo/ol
Ca lolul se oale schimba i inlocui
Frimul lucru cel lac in liecare diminea|a
Esle sa conlrole/
Baca scaunele inca mai sunl scaune
Baca mai exisla merii din gradina
Baca llorile inca sunl llori
i daca vecinii nu iau schimbal numele
la uil bine i in sullel
Sa vad
Baca cineva nu la inlocuil e Bumne/eu
himeni nu oale lua locul nimanui
Zic so|iei cu mndrie
Ba da - rasunde dnsa scurl i lerm
$'
h TlF CE SCRb
n lim ce scriu
Cineva lace ii e islorie
Cineva da un regal enlru o lemeie
Frielenul meu Conslanlin Barbu
Bale lilo/olia cu nuiele
n TElFFELAhK0h KRKK0
Sauna lui Bumne/eu din helsinki
Se aude un cnlec de leagan
E mu/ica rimordiala a Buhului
Rugaciunea ce luminea/a
%
CbVhTE
E lrig in cuvinle
ubirea doarme cu erii
Realilalea i adevarul
Sunl ca mulul cu surdul
Cine are bani are de loale
humele inscris e lrunle
i ulerean bu/unar
lrun/a verde iun llhar
Cine e nemul|umil -
Sa injure
n numele liberla|ii de exresie
i al drelului inlerna|ional
%
hAhTE
Se loesc sllii ce srijina sullelele, iubilo
Fulerea merge ca orbii cu caul sus
i nu vede via|a ce lrece glind e lnga noi
lra|ii ii vnd lra|ii e minciuni
Binele i raul se bal amical in coada
bra imbracala in slraie de iubire
Furici olcovi|i lrag lrasura vie|ii
Sre soare aune. inainle, mereu inainle
%
CVLZA|E BE RS
Be cnd cu inlormalica i cu robo|ii
himeni nu mai cere gndire
deile se gudura cu gainile in ulbere
Broalele vor sa lie vaci
0amenii oarla aceleai haine ca obieclele
denlilalea erlecla inlre lucruri i liin|e
Folilica lrage vesela din isloale
Calenelele craa de rs. roslia esle solidara
%!
BECRET
Beacum incolo
Fisicile nu mai au voie sa rinda oareci
Acum e rndul oarecilor sa rinda isici
Beacum incolo
Fasarile nu mai au voie sa /boare
Acum e rndul animalelor sa se inal|e
Beacum incolo
0amenii nu mai au voie sa moara enlru adevar
Acum e rndul adevarului sa moara enlru oameni
%"
BblhEZEbL lEb
Bumne/eul meu
hu esle cel lare| i Alolulernic
Care ne bale i ne oloele
Bumne/eul meu
E cel slab, umilil i raslignil
Care ne iubele i ne iarla
Cu moarlea e moarle calcnd
Caci Bumne/eu nui Bumne/eu
Becl e cruce
%#
hASCbT h TRE |AR
1999
%$
%%
TRE |AR
Eu am lrei |ari
ugoslavia e moarla
Romnia /ace la silal
Suedia chioalea/a
Eu deschid lereslrele in larg
%&
R0lhA
Romnia esle
0 insula lalina
n larea Slava
Romnia esle
0 maree orlodoxravoslava
n larea CalolicoLalina
Romnia esle
bn smrc bi/anlin
n larea Vie a Lumii
0 lroi|a lara lor|a
Lasala balla de Bumne/eu
%'
CELE B0bA R0lh
Falria mea slramoeasca
Are doua |ari
Fe una o cheama Romnia
Fe cealalla, Reublica loldova
Limba mea malerna
Are doua limbi
La unai /ice romneasca
La cealalla - moldoveneasca
Be na|iune nu ne asa
0 jerllim io imar|im
A/i cei mari sunl arlio|ii
hu alrio|ii romni
&
ST0RA S0ARTA
Fe malurile Bmbovi|ei
Se limba bra| la bra|
sloria i Soarla
Biscula desre melali/ica cenuii
Baca lelerul lanole
Ar li losl RrromnRrromn
Sar li dus i cu mndra i cu draga
Ar li ajuns leler mare cu slea in lrunle
hu lnlna de i/vor
Zice Soarla calre slorie
sloria se lace ca naude
i se lasa dusa de vnl
&
EVAhChELA BbFA FACALA, ThBALA lTCA
la olilica. Slai cel u|in e doua scaune
Baca vrei sa|i mearga bine in via|a
Baca vrei sa slai la masa cu Fulerea
i sa|i cnle greierii in alale
Zice Facala calre Tndala
hu le urca mai sus decl Curcanii
Baca vrei sa nu le asca moarlea
Ca e Eminescu, orga, Vulcanescu, laniu
i inca mul|i romni universali
Zice Tndala calre Facala
Sai asca moarlea, sa sngere/e
Baca iau /idil iubirea in manasliri
Baca au cre/ul in lrun/a verde
iau /bural lara lasa dedesubl
Rden hohole lilica
&
REV0Lb|A 1989
Cinea lras in Romnia?
Eu - nu
Tu - nu
El - nu
Ea - nu
hoi - nu
Armala - nu
Securilalea - nu
Revolu|ionarii - nu
Consiralorii slraini - nu
himeni - nu
Alunci cine a lras in Romnia?
Cine a lras in Romnia?
lor|ii!
&!
JbRhAL
?0 martic 1990
Am urcal e dealul lilrooliei sa ridic degelul
Sa vad dincolro bale vnlul
Trei romni - /ece arlide
?0 martic 1991
Care esle deosebirea dinlre comunism i cailalism -
inlrebasem
Fe cineva care slalea la coada in la|a unei alimenlare
Fna ieri am losl lovara. Asla/i sunl domn
?0 martic 199?
n ia|a bniversila|ii am inlrebal un sludenl.
Care esle deosebirea dinlre diclalura i democra|ie?
bna le bale la ca, cealalla in ca
?0 martic 1993
Cine se odihnele aici - inlrebasem o balrna
Care slalea nemicala cu o lumnare in mna
n la|a unei cruci in cimilir
Aici se odihnele lesia romnilor il alel sa invie
?1 martic 1994
Am lecal la |ara sa resir aer cural
&"
Am inllnil un |aran
i lam inlrebal. de ce nu merge lreaba in Romnia?
Bumne/eu a lacul din idei lale. hoi lacem din lale
idei i
lurim e culmile diserarii
1995, 1996
.......
Treculau anii sleri i goi.Luii iau vosil arul
1997, 1998
......
Romnia /boara lara arii
&#
RESTAbRAhT VALAh
Comunismul a mncal sullelul oorului romn
Foorul romn a mncal amarul comunismului
Aoi a venil Salvarea sa deschida Canlina Liberla|ii"
bn di/idenl de bani gala a mncal cleva inimi ia
lecal
Cineva a invilal minerii la lrilura de golani
Ziarilii mannca vorbe e hrlie
Scriilorii se mannca inlre ei
Sluden|ii servesc numai illie liin|ilica
Fulerea mannca ulere
La masa alalurala cnla un laral de iele
Frinlre mese umbla ingerii
Folilicienii se hranesc cu ciorba de voluri
Cuvernul ii men|ine siluela cu salala de lo/inci
Farlamenlarii cer mereu acelai meniu. brn/a
democralica
i vin de lacrimi uscale
Alara Saracia urla de loame
linciuna e inca la banchel
&$
C0lbhT hEC0lbhT
FACALA.
Eu nu sunl comunisl
Eu doar am losl membru in FCR
Be sila bucuros
ThBALA.
Eu nu sunl comunisl
Eu doar am losl membru in FCR
Be sila bucuros
l T CA.
Eu nu sunl comunisl
Eu doar am losl membru in FCR
Be sila bucuros
FAFACALbL.
Eu nu sunl comunisl
Eu doar am losl membru in FCR
Be sila bucuros
Alunci cine a conslruil
Comunismul in Romnia?
To|i in cor. |AF
&%
ALECER VALAhE
Beslul cu diclalura i cu vederile obscure
0amenii vor bunaslare i voie buna
Visuri inllorile i revendicari bogale in dorin|i
Amalgamarea ornirilor inlla|ionisle i roairea
Anularea conlradic|iilor delicilare i lra|ia
Servirea micului dejun in al i democra|ia
Veniluri mari i liberlale eminenla
hoi roovaduim averea nu vaxul gol de bu/unar
Scoul noslru esle omul, viilorul cer i ur
hoi nu sunem ce nu esle i nu lacem ce nu sunem
hoi sunlem enlru schimbare,
hoi ce romilem nu schimbam
Vola|i cu economia de ia|a a
Frogresului bancar
&&
BAZAC0hA hA|0hALA
nlro /i lo|i romnii vor li liberi i lerici|i
Saracia va cadea
La dreala i la slnga limului
lirul rou al visului
Va imreuna locul cu aa
llacari de bucurie
Vor |ni din inimi i vor dansa
hora liberla|ii
n rilmul mu/icii euroallanlice
Banii vor umle aerul cu llori de cire
Tol ce nu exisla va li i va cnla
Boina dorului democralic
Lale i miere
Celor ce cred i aleala
&'
lbhTELE CAhA
Am urcal e lunlele Caina
Sami vad |ara
|ara geme balula de seran|e
hu se mai vede drumul
Ce duce la Bumne/eu
'
ChTEC
lrun/a verde al i masa
Casa nu mai esle casa
nlre noi nui legalura
hici iubire, nici masura
Be la om na la om
0mul nu mai esle om
Be la inima la mna
lalele se lac raina
Bin samn|a sanaloasa
Ba narca veninoasa
Buca|ica de cullura
Am laialon cull i ura
Ceme limul lulelar
Buhul cnla lol mai rar
'
FE h0
Fe noi sa nu nenve|e nimeni cum sa lim
Sa nu ne orunceasca nimeni cum sa lraim
Sa nu ne slaluiasca nimeni cum sa gndim
hoi sunlem un neam de genii i e loale le lim
hoi bem cu insira|ie idei lierbin|i de musl
i mncam liin|ilic in alul ro/ al lui Frocusl
La noi umbrele cresc i luminile aun
i lol cei bun in lume, la noi e i mai bun
Treculul noslrui alb i lara nici o ala
Soarla graluila ca o oera de arla
Via|a alearga e slra/i cu lrunlea gaurila
i bea alcool sa nu raceascan cea|a aurila
La noi durerea cnla i norii slralucesc
0amenii sunl slobo/i. vorbesc i senmul|esc
hoi lacem Faradisul din /el arins lara elorl
Bin avnluri imlinile i gala de exorl
'
SATbL lEb hATAL
Se slinge via|a in salul meu nalal
Tinere|ea a lecal esle holare
Balrne|ea se relrage in cimilire
Coiii abia de mai vorbesc limba lor romna
Aminlirile lng in casele goale
0glin/ile ruginile numi mai recunosc la|a
Fuslielalea urla in lurnul bisericii in ruina
Cloolele bal a dor i a jale
Elernilalea nu mai lraiele in salul meu nalal
'!
SbS LA FALTh
Lam inlrebal e hoica sus la Fallini
Cum esle liin|a romneasca
Buna sau rea
Baca e rea
Be ce na reuil in islorie
Baca e buna
Be ce na ieril inlre cruce i cer
E caldu|a
lia rasuns lilosolul /mbind
Aoi ma lual de bra|
i ma dus la gura raiului
Boar aici se mai oale vorbi desre omenie
Bincolo se inlinde golul
hu se rea vede cu ochiul liber
Fulerea lui esle loldeauna sublerana
La surala|a se elrec doar lrasnelele
Acolo cresc iubirile viclene
Finea amara
i urlul
Acolo vin crli|ele sai sele ochii in minciuna
Lnga ele se usuca llorile
i cad asarile moarle
n vale /ac ideile sonore i cuvinlele cumin|i
Sub deal se alla locul
ar sub loc un i/vor
'"
Acolo se adaa radacinile venice
Ale liin|ei noaslre
bn dnd a arins luminile sa|iului unduil
nsa luminile se arind enlru cei ce ol sa vada
hoi nu vedem nici aiul nici brna
0 coasa imensa cosele mun|ii
Abia acum in|eleg
Be ce sa slins Eminescu all de lnar
'#
BLESTEl LACRl
la gndesc la marile inven|ii ale lumii
Bar noi romnii ceam invenlal?
Lam inlrebal odala e Cioran
Borul i haiul
Bansam caluarii i balula
i /buram ca liliecii
Balem geniile in iua
i le ascundem de lumina
Zicem binelui ca esle rau
i raului ca esle bine
hoi lraim vremuri lrecule
La rascrucea imeriilor moarle
Aa lrece - ielrele lng
Coiii cad in ml
n locul sallului sre inall
hoi am ales
Bleslemul i lacrima
i mergem mndri. ca racii
'$
ETERhA hT0ARCERE
L0i Mircca ||iaJc
hoalea vine visul i leaca seran|a
Ziua vine seran|a i leaca visul
i aa i lol aa
Flecam i ne inloarcem
i iar lecam i ne inloarcem
Be la seran|a la vis
Be la vis la seran|a
i umbrele se maresc
i limul se lace balrn
Acum ca alladala
Seran|ele se bal in coada
i visele se bal in vis
Fna la i/vor mai lrebuie o seran|a
Fna la lumina mai lrebuie un vis
i aa i lol aa
Acum ca alladala
n loc sa aram amnlul
hoi aram cerul
il semanam cu lacrimi
i aa i lol aa
hoalea vine visul i leaca seran|a
Ziua vine seran|a i leaca visul
'%
LA lASA TACER
Slau la lasa Tacerii
i ma gndesc la uda
larlurii goale
Fahare line de lrig
nca mai cerim din oarla in oarla
La slnga mea
bn ins agila aerul
il lasa mesenilor sal resire
n dearlari
Cineva cnla ,hora bnirii
E noale i vnlul bale
Slejarii ii sala lrun/ele
n aele moarle
'&
hTERVb lAChAR Cb EbCEhE 0hESC0
LbAT h TlFbL TRABbCER
h LlBA SbEBEZA
A R0lAhbLb ,LE S0LTARE
A|i scris undeva in ,hu.
,Adevarul e un cuvnl
care nu exisla
in dic|ionarul conliin|ei mele
lai crede|i i asla/i aa?
0ue s'esl curieux!
0ue s'esl bi/arre!
A|i mai scris.
,Tnarul romn
esle un ins lara linere|e,
lara via|a, lara ersecliva,
lara rosl.
Aa a losl alunci
Aa a losl sub comunism
Cum vede|i asla/i aceasla roblema?
Amedee ou commenl s'en debarrasser
,Si j'elais lranais,
je serais genial
a|i exclamal odala e cnd lraia|i
in Romnia
A|i lecal in lran|a i a|i devenil
un romn genial
Cum comenla|i acesl lenomen?
0ue s'esl curieux! 0ue s'esl bi/arre!
''
LA F0ARTA SARbTbLb
Slau la Foarla Sarulului
hu liu incolro so auc
La i/voare - aa slalula
La radacina - viermi
ubirile lug
Alungale de eri aurii
Timul miroase a reislorie
Be doua mii de ani
hu inva|am nimic
hici de la rau nici de la bine
he balem
Cnd cu unii cnd cu al|ii
Aaram
Cnd e unii cnd e al|ii
i lulnd ne usliim
La Foarla Sarulului
Cresc buruieni i maracini
!
F0ETbL
L0i Mircca Lircsc0
Sa ridical Foelul
A raslurnal un lron de monlri
i un cuib de viere
ia deschis oarla Liberla|ii
Bua un lim
Au venil oamenii la Foel
Sa se lnga
Ca leau mncal orcii liberlalea
eil din laluri
|ia Foelul lrnl de neulin|a
i sa dus la mislre|i
n adure
!
LA h0
L0i ctaviar 6ca
La noi cresc Znele i le|ilrumoii
Treculul noslrui o comoara de lale i idei
hoi slavim eroii i onoram slramoii
i ne lrudim sa semanam cu ei
hoi iubim ovelile i cnlecul
lrumosul lumiil reamarim
Bar nu lim bine cum se lace
Ca nui nimic aa cum noi dorim
horocul vie|ii nui de arlea noaslra
hoi lraim ca i cum nici nam li losl
n jurul noslru /ac imensele imerii moarle
iau losl i ele ca i cnd nau losl
Aceaslai lumea lui Cain ia udei
hu seamana cu noi, e liranica i rea
hoi ne lragem din semin|ia mor|ilor care invie
Bin isus Crelinul i din Ciobanul lara slea
!
BACA
Baca Conslanlin Brncui
Ar li losl lrance/
Ar li scullal un Arc de Triuml
hu Foarla Sarulului
Baca ciobanul miorilic
Ar li losl neam|
Ar li declanal ra/boiul mondial
hu hunla Cosmica
Baca oorul romn
Ar li losl american
Ar li scris basmul
,0mul cu islolul in mna
hu ,Tinere|e lara balrne|e
i via|a lara de moarle
!!
bC0SLAVA
Tilo e morl
ugoslavii au inceul sa se bala
i mor
hu mai exisla decl
Srbi
Croa|i
Sloveni
lusulmani
lunlenegrini
lacedoneni
Cleva minorila|i lara culoare
i cenua mor|ii oarbe
Coiii ralaci|i
Caula adevarul
Coiii mor|i
l caula e Bumne/eu
!"
B0CETbL B0ShE
h B0ShA SA SFART EbR0FA
Vie|ile se olilesc i ingerii lng
Rmele se insoresc e cadavre
Sullelele sunl alungale de lilieci
hu mai exisla seran|a
Alla lim cl oasele urla in cimilire
Cl luii a/esc luminile
ar lunurile lrag in Bumne/eu
!#
BALCAh
Arde via|a in Balcani
Truuri loile
Arbori in llacari
Aer de vaaie
Timul sare in lnlna sa se racoreasca
Cinii scheauna dua umbra
Barba|ii dorm cu sexul in sus
i visea/a cai ver/i
Faarude cu sni arini
Cer dragosle i loaie
Sullele de ciubuc
Servesc snoave i molluri
0 lume de colaje
Civili/a|ie de armasari
Folilicienii vnd soarla rin iarmaroace
Cum sa sca de ba/aconii
i de carnea calda?
!$
SbEBA
Cea lacul lericirea
din |ara mea aleasa
0amenii nu mai liu sa mearga singuri
Slalul ii oarla de mna ca e nile coilai
Aici loale llorile ol sa inlloreasca
nsa loale lrebuie sa aiba acelai miros
Aici lolul esle jusl i bine
Tolul e lacul din linii drele
Via|a nui arala decl bijuleriile
Folilica surde i slanele
Sexul e democra|ie
Valra arlumala de ilu/ii
Boar sullelele mor de gol i de licliseala
hivelul de lrai ridical la culme
!%
LblEA
Suedia = Slna de ingeri ce mulg ghe|arii
Romnia = Valea lngerilor in lloare
ugoslavia = larul inimilor /drobile
Cermania = lunlele unde cresc radacinile lulgerului
Rusia = Biserica unde cloolele bal mie/ul no|ii
Sania = loara ra/elor de vnl
lalia = Fereluum mobile al arlei
lran|a = ubirea in slicle de vin
Anglia = Folilica gradinilor susendale
b.S.A. = mbra|iari cordiale de lor|a
China = Busola care arala /iua de mine
ndia = Cuibul unde hirvana lace oua
Jaonia = Faradisul culremurelor rogresisle
srael = Cmia unde asc caii aocalilici
Lumea = A losl odala o ovesle
!&
R0ATA Lbl
Roala lumii senvrlele
Adevarul rinde ele
lusca b/ind ajunse leu
Banul insui Bumne/eu
lilocanii i escrocii
lac e slin|ii i rorocii
Cu morala de ra/boi
Buc via|a la gunoi
Bemagogi cu ca de miel
i cu umnii de o|el
Bau in cei ce nu asculla
Cu vergeaua lor oculla
Sun ca esle i ce nui
lrun/a verde, hai i hui
!'
CbRA Lbl
on lilo
esle un romniugoslavlran|u/il
din Suedia
E lin de bani i de orniri imerialisle
Zboara in nori cu draelul acii in lrunle
i inva|a coiii limbi slraine
hu in|elege ca la melci eli melc
i la lauri eli laur
Se comara cu genii i cu slin|ii
i imbala lumea cu lilurghii lilerare
n lond e un nimic inconleslabil
bn agenl lara caali
hi lie sai lraiasca lraiul
luncele ca un lmil
i da cligul la imo/il
i la blonde suede/e
!
RbCACbh
bn romn se roaga.
la, Boamne, sa moara cara vecinului
i daca se oale i vecinul
i voi umbla alunci lrei /ile beal rin crciume
bn evreu se roaga.
La vecin iai dal o cara, Boamne,
Bami mie doua daca se oale
ialunci loala lumea va avea lale
!
hAl FbTbT SA lb
ham ulul sa liu
Cum au vrul arin|ii mei sa liu
ham ulul sa liu
Cum au vrul dascalii mei sa liu
ham ulul sa liu
Cum au vrul rielenii mei sa liu
ham ulul sa liu
Cum au vrul iubilele mele sa liu
ham ulul sa liu
Cum au vrul Lumea i Slalul sa liu
ham ulul sa liu
hici cum eu insumi am vrul sa liu
Am ramas singur
0 lama arinsa in adure
bnde se inllnesc slelele ce ralacesc
!
h LblE
Eu liul Liviei i al lui osil
Romni din Banalul iugoslav
Am lecal in lume sa cunosc i sa iubesc
Soarla a vrul sa ma oreasca
Am sus - hu
liam aruncal aminlirile
i enlru rima dala
liam sus i mie insumi - hu
i mam dus i lol mam dus
Binsre soare la aus
Boga|ia ma suus
i mam dus i lol mam dus
Be la valra la reus
Slrainalalea ma raus
i mam dus i lol mam dus
bnde nu esle de dus
La oglin/ile de sus
bnde sullelele /ac
bnde dorul nare leac
!!
TRAhSl0RlAREA
lai inli au venil maluralorii
Sami malure nalura de gunoaie
Aoi e rnd
Freo|ii sa ma mnluie de acale
Avoca|ii sa ma aere de duhuri rele
Scalandrii sami scoala scoicile din memorie
Liilorile sami suga loni|ele din snge
Foli|ia sami sele creierii de larve di/idenle
So|ia sa ma inve|e cum sa lac banii i coiii
Be sullel sau ocual sihialrii
Be idenlilale, birocra|ia
Aa sa lacul oera|iunea de lrecere
Be la o cela|enie la alla
Suede/ul cu numar ersonal.
8OO88O1888
!"
BALABA
ham venil in Suedia
Sami cumar Volvo
Eu inca nu liu sa conduc
Am lual dragoslea in bra|e
iam ales lamilia
Aceasla lacla inalla a lruului cald
Am inceul sa cumar
humai mere i roii suede/e
Sa mannc la lumnari ca suede/ii
Sa |in aharul la al lreilea naslure
i sa inchin lol la al lreilea minul
Cu dama de la dreala mea
Sa discul angajal desre nimicuri
Sa mul|umesc lrumos enlru masa
Sa iubesc in soarele de mie/ul no|ii
Bragoslea nui lolul in lume
Reela so|ia in liecare seara
Serioi i conlien|i de sco
he iubeam numai de sarbalori
Aoi lol mai rar
i mai rar
Bar am conslruil o casa
!#
i inca una
i inca una
Am inceul
Sa aral i eu ca loala lumea
linleami ardea sec i sleril
n loc de bujie
La o labrica de moloare cu exlo/ie
Car|ile au adormil in biblioleca
Coiii se jucau singuri cu jucariile lor
hoi ne mndream cu bijuleriile
i cu iubirea moarla
!$
l h FELEA TA
lii in ielea la
Bulce sau sarala
Bar lii
ncaa|nal ca ialra
Ca locul i aa ce nu vor sa se cunune
Ca luna ce nu vrea sa cada
Ca iarba ce crele in ciuda vnlului
Ca lierul ce nu vrea sa devina rugina
Ca rugina ce nu vrea sa ramna lier
Ca acul magnelic ce nu arasele nordul
Ca Bumne/eu ce nu vrea sa se arale
la lumea
Bua chiul i asemanarea la
!%
|ARA lEA
Care esle |ara mea
Aceea in care inlmlalor mam nascul
Aceea e care singur miam aleso
Sau aceea unde se vorbele limba mea?
Lucruri oarbe lrec e lnga mine
Se bal cu umnii in iel
hu ma rimesc in hora lor
Bumne/eu
i sala ranile in sullelul meu
!&
RABAChA
Cl ar li sa alimeli
Limba sa no araseli
Cl e lumea de lrumoasa
lai lrumos esle acasa
Te cunosc cararile
0amenii i /arile
Sa ai grai, sa ai un nume
E singura drelalen lume
Lumina nui lumina
Cnd eli smuls din radacina
Via|a e un legamnl
Cu slramoii din mormnl
!'
B0hA, B0R 0lEhE
lrun/a verde venicie
Boina, Bor i 0menie
Trei cuvinle romneli
n alle limbi nu gaseli
Boina nu e numai cnlec
Boina esle un descnlec
lrumuse|e i seran|a
Bragoslea ce ne inal|a
Borul esle o lraire
bn lior de nemurire
nlre Cosmos i liin|a
nlre 0m i Sulerin|a
A li 0m de 0menie
Esle jerlla i lra|ie
Legalura de iubire
nlre ins i omenire
lrun/a verde oe/ie
Boina, Bor i 0menie
mreuna dalluiesc
0mul venic romnesc
!
h TRE LlB
Am ajuns la lnlna
i lng
humi mai vad chiul in aa
Vin din dragosle
i oamenii nu ma cunosc
Fielea mea e vnala de mucaluri de are
Am ramas coil
Sun vorbele e la|a
n lrei limbi
Se oale vedea cine sunl
n loale lremur de singuralale
n ugoslavia nam losl iugoslav
n Suedia nu sunl suede/
n Romnia sunl slrain
0 co|olana ma injura
Fenlru un ghiocel
0 rma ma scuia
Fenlru o lalea
Cooii numi cunosc mirosul
i lalra, lalra, lalra.
ham drel sa liu vullur cu arii de a/ur
Sarind lrandalirii e culmi
Brelul meu esle suunerea
Somnilerele i munca
!
EXL
Tu nu eli deai nolri
lia sus omul ulerii de slnga
hai radacini
Cine nui cu noi
E mai rau decl un lascisl
i ma alungal din |ara
Ca e un duman al oorului i al clasei munciloare
Tu nu eli deai nolri
lia sus omul ulerii de dreala
hai radacini
Cine nui cu noi
E mai rau decl un comunisl
i ma scos din casa alara
Ca e un duman al omenirii i al vie|ii imbelugale
Tu nu eli deai nolri
liau sus vocile ulerilor aurii
hai radacini
Cine nui cu noi
E mai rau decl un ho| de drumul mare
i mau i/gonil de la osa|
Ca e un duman al lericirii i al lumii viiloare
!
hb FLECA
hu leca din casa
Locul lau in lume
nloarcere nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din casa lui
hu leca din inima
Lumina la in lume
nal|are nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din inima lui
hu leca din grai
Roslirea la in lume
lolenire nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din graiul lui
!!
CAST F0ETbL
Beci dnsul e oel
Se mira soacra
i lilo/ol, adauga socrul
Slrain, olira vecinii
Foe/ia e bolboroseala goala
Bin asla nu se lraiele
Trebuie sa reuim in via|a
Zmbi so|ia
Cum se hranesc oe|ii?
la inlreaba la Biroul luncii
Cu vilamine
Cu ce le cumara?
hu le cumara
Le culeg din aer
Bin car|i
Bin ra/e
Le scol din amnl
Lalra!
Slrigara la oli|ie
Foe|ii lalra la luna
!"
hu lalra
Boar urla uneori
Asla gndele
Are inima in alma
|ia un direclor
Ba|il alara
!#
hCER EThC
Tu nu eli romn - mia sus ingerul elnic romn
hu eli nascul in |uica noaslra olilica
hu sui ho inainle de a sari
Via|a la are culoarea locului
Tu nu eli srb - mia sus ingerul elnic srb
hai inima ravoslavnica
hu lii de care arle se alla adevarul
Ai mulle sleaguri
Tu nu eli suede/ - mia sus ingerul elnic suede/
hu ronun|i corecl. 7777
Eli rul in doua
n sngele lau curg ae slraine
!$
CE Ab lARSE
Ce au lariseii cu numele meu, Boamne
l lovesc de sngerea/a
i liesc cnd o elichela, cnd alla
il scol alara din lumina
Eu merg e urma Ta i le aar
hu sun da in loc de nu, nici nu in loc de da
hu vorbesc dulce cu vorbele allora
nsa lariseii cred ca nimic nu se oale lace numai
din iubire
!%
bhBE SA lA FLEC
bnde sa mai leci, sullelul meu?
Aici ca i acolo
0amenii nau loc unii de al|ii
Bei locul liecaruia e all de dearle
Be locul celuilall
Aici ca i acolo
lilo/olii culeg /meura in birouri
Adevarul nui decl un lucru
Fe care nimeni nu mai vrea sal cumere
Alunci unde sa mai leci, sullelul meu?
!&
Eb hCA hb SbhT Eb
Eu inca nu sunl eu, Boamne!
ham voie sami aleg singur mersul drumului
Sa cnl cu adevarul sus e culmi
la siml acasa doar in scorbura la bulni|e
hesiguran|a imi umle no|ile cu vnl
0amenii lrec e lnga mine lara sa ma vada
hu aral ca loala lumea
Soalami bale cuie in lrunle
Eu sunl nascul ca liul Tau, isus
!'
B0hA
nca mai rasare soarele din coilaria mea
hu se usuca marul obriei
La lecare
Am imlnlal cu|ilul in lulina
Sa bala in loc de inima
Albinele miau adunal aminlirile in laguri
la cnla asarile in gradina
hu mau uilal greierii din /iduri
Curg in aele Timiului cumin|i
nca mai sunl
la omenesc cocoii dorului
Ard in lumnari slramoeli
!!
hb FLECA
hu leca din casa
Locul lau in lume
nloarcere nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din casa lui
hu leca din inima
Lumina la in lume
nal|are nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din inima lui
hu leca din grai
Roslirea la in lume
lolenire nu mai exisla
Fenlru cel ce leaca din graiul lui
!!
lF0SBLA BEZRABAChARE
cr Mi|c
cstc 0r rcmartic rcmar-i0cs|av-rar]0zit
Jir 80cJia
| p|ir Jc |ari i Jc pcrriri impcria|istc
Z|cara-r rcri c0 Jrapc|0| pacii r r0rtc
i rva]a ccpiii |im|i strairc
|0 r]c|cc ca |a mc|ci cti mc|c
i |a ta0r cti ta0r
8c ccmpara c0 crii i c0 sir]i
i m|ata |0mca c0 |it0r|ii |itcrarc
r crJ c 0r rimic irccrtcsta|i|
Lr acrt ara capatai
|0 tic sa-i traiasca trai0|
M0rcctc ca 0r tampit
i Ja cati0| |a impczit
i |a ||crJc s0cJczc
ala o recuvnlare sulicienla in a re/enla un volum anlologic al lui on
lilo i la Chiinau. Sulicienla, daca oelul ar li un crealor obinuil, unul
dinlre al|ia ai unei limbi menila a li, exlin/nd vorba lui Vasile Alecsansri, a
unei romnila|i de oe|i.
Bar on lilo nu esle un oel ca lo|i ceilal|i. nlro |ara a oe/iei, dua
Eminescu lirica sa inal|al cu alla lor|a exresiva incl a lasal in urma
lileraluri adncile in lrecul, ceea ce se conslala din olla de oe/ie
romneasca in culluri euroene lradi|ionale. i in acesl sa|iu de verb
romnesc, care curinde i Banalul Srbesc, se alla i obriile lirice ale
lui on lilo, inscris calegoric inlre cei dinli oe|i de la slrilul aceslui
veac i avnd ansa sa rimeasca lumina noului mileniu i sai cnle veslea
unei sor|i mai bune.
!!
Sa lacul deslul ca/ desre emigra|ia lui on lilo. Am roune doua
dislinc|ii in acesl sens. El esle mai degraba unul dinlre cei leca|i sre acele
ori/onluri care sai salislaca dorul de arla. humai ca nu ia ales Farisul,
mirajul ademenilor enlru Brncui sau Eugen onescu, Cailala noii arle de
la inceul de veac XX, dei a lrecul e aici, enlru a se lorma i imbala de
lrumuse|e. Timul ,caularii lui era insa allul, conlorsional de rela|iile Vesl-
Esl, iar crealorul ii avea nevoia lui de linile. mlinirea a lual inla|iarea
visului eminescian. Valhalla, cre/nd ca va li rimil in Falalul lui 0din.
- 3irc-ai vcrit, tarar c0 cc|ii Jir ccr0ri...
......................................................
- Lr sca0r pcrtr0 |arJ - i-r sca0r0| ra|t
Lc piatra, c0 sprijcarc|c |0i ra|tc,
|0 m-a sim]i ca-s 0ria.
hu liu cum va li losl inlminal Eminescu la 0din, dar enlru lilo
milul sa lanslormal inlro |ara de lrai real, cu bucurii i deslule neca/uri,
ricinuile de indearlarea de balina i iubiri, in care oe/ia la |inul deasura
elerilor i sullelelor de ghea|a.
lor|a lui lilo, venind din Eminescu, la lel ca la orice oel adevaral de
limba romneasca din acesl veac (nu are imorlan|a ca scrie la lel de exresiv
i in alle lrei limbi - srba, suede/a i lrance/a!), soarbe adncul radacinilor.
mosibila de/radacinare ii asigura i secilicul, inlre al|ia oe|i mari ai aceslei
jumala|i de veac linal. Sulerind i agonia Jugoslaviei, i boala Romniei, i
oinleala Suediei, cele lrei |ari care sunl chiar alru, caci ,Falria mea
slramoeasca/ Are doua |ari/ Fe una o cheama Romnia,/ Fe cealalla, Reub
lica loldova, on lilo ii aslrea/a linere|ea sullelului sre loale |arile, ca
orice mare oel care se conlrunla cu viilorul. Cu all mai mull cu cl se alla
la inlerleren|a mileniilor, ademeniloare surse de remergere.
mosibila de/radacinare il |ine in alria limbii romne, unde sar alla
mai u|in aslral ca hichila Slanescu i mai reinlors ca orice alla lecal. Be
aici i conlurul lilo, anali/al in lrei direc|ii aarle de lihai Cimoi, Al. husar
sau Conslanlin Bram, liecare adncind liul lilo/olic uman al dimensiunii
sale sulleleli i ajungnd la un numilor comun al exresiei aarle, numai
mi|cicrc.
hu arolundam aceasla arlicularilale, de/valuila in secial de crilica
romneasca din ullimul deceniu, incend cu erban Cioculescu. Sunlem insa
dalori sa accenluam o conlribu|ie aralela. mesajul romnesc exrimal rin
on lilo. El esle singurul romn din lume care a inla|ial oe/ia dorului i a
!!!
doinei, all de roasele, ermanenle i deslul de u|in cunoscule unilar inlr
o anlologie slraina. Fanorama oe/iei elaborala de el are asllel un meril lrilu.
aduna crealori din loale sa|iile de romnilale. |aramama, Basarabia,
Bucovina,Banalul Srbesc, bngaria, neexislnd nici in Romnia o asemenea
anlologie. Talmacirea deaele grani|ele unei limbi, esle adevaral, in alla, lol
cu o circula|ie reslrnsa, dar care se adresea/a inlregului hord, ulnd li
recelale cu uurin|a de mai mulle ooare. Vi/iunea esle a unei singure
ersonalila|i arlislice, i nu a unui numar mare de lransunalori. am ulea
considera ca rin glasul lui on lilo vorbesc aroae doua sule de oe|i
moderni, de la Eminescu, Alecsandri, lacedonschi i na asla/i. Biversilalea
lor esle exlicabila i rin lim, i rin sa|iul e care il rere/inla i lalmacilorul,
redndule in|elesul secilic i colornd o erce|ie rorie asura cullurii
lirice romneli.
Bar nu esle numai all. Fanorama sa rere/inla o sinle/a a lrudei de un
slerl de veac de rasndire a liricii romneli, rin lalmacirea lui Jebeleanu,
Eminescu, Bog/a, Sorescu, Blandiana, lircea Binescu, Anghel Bumbraveanu,
Lucian Blaga, Ceorge Bacovia, Crele Tarller, la care se adauga ro/e de Vinlila
horia, B. R. Foescu, Auguslin Bu/ura i al|ii.
on lilo a inlaluil asllel o oera menila a li a unei inslilu|ii na|ionale. A
mai lacul cineva un lucru similar de o asemenea adncime in alla arle? Fe
cl avem liin|a - nu. Adaugnd la loale aceslea lalmacirile din suede/a in
romna, srba, macedoneana, i din acesle ullime doua limbi in suede/a. Ce
lume a lileralurii moderne a curins un oel romn, revenil la ince|oarile
visale de Eminescu?
Acesle rnduri vor li cunoscule de cililor dua ce a arcurs inlreaga
alima a romnului, caci romn esle, inainle de loale, on lilo. Ele nu vor sa
rere/inle un elogiu. Arecierea alrna de guslul iubilorului de vers. hoi nu
am doril decl sa inluim ca un romn adevaral, e deasura oel, ii imlinele
deslinul rin lF0SBLA BEZRABAChARE.
Viclor CRACbh
81 marlie 2OOO
!!"
RElERh|E CRTCE
Foe/ie verilabila... bn liric imresionanl, ulernic.
Tommy II88h
0 oe/ie de medila|ie care sublinia/a conslanl demnilalea omului.
Slrole scurle i line de mie/, mici erle.
II MIMVI8T
lilo vorbele enlru cei care au losl invini, carora li se relu/a un
loc in acea lormulare a isloriei, care va legilima viilorul. Fenlru mine
unclele culminanle ale culegerii sunl oe/iile de dragosle. Aici ii
vorbesc lrumuse|ea i lericirea, iar ceea ce esle lrumos se aslrea/a
nealleral de alingrea discrela a vocii deerlaciunii. Aici ni se aminlele
cl de imersonal i de u|in rival oale li cuvnlul c0 in minile
adevaralului oel.
II EI088h
La cc sc arJctc L0mrczc0 r accasta c|ipa esle lileralmenle
i in sens o/iliv o carle e care nici un suede/ aulohlon nar li reuil s
o scrie. Foe/iile sunl marcale de o almoslera, o conce|ie asura
vie|ii loarle neobinuile, dea drelul necunoscule in Suedia. bn oel
ca lilo iminge grani|ele, ne largele exerien|a. Ceea ce esle excelenl
insa la lilo i lace oe/ia lui all de cuceriloare i sonlana, aroae
ire/islibila, esle lelul sau de a se mica inlre slari sulleleli, de a schimba
diso/i|ii. lrisle|ea, resemnarea allernea/a cu oe/ii de incredere in
Bumne/eu, el oale sa scrie o landra i lermecaloare lirica de dragosle,
rin urmare loarle lrumoasa.
kurI 8Ih
!!#
on lilo slanele limba suede/a in mod suveran. Scrie oe/ii
scurle, comrimale, scnleieloare rellec|ii lirice asura condi|iei umane,
minunala dar in egala masura lragica
hakan MIIE
on lilo se dovedele a li nu numai un imorlanl oel in exil, dar
i un semnilicaliv oel de limba suede/a. El esle un demn rere/enlanl
al lumii, deoolriva slraina i binecunoscula. [...] lilo se lasea/a
cenlral i sigur in arnasul suede/.
MaIs h8E
on lilo scrie (cnla) all de simlu i de lrumos de arca ar
asisla la aclul de salare la o masa imrovi/ala, e iarba i in loaie, dar
care esle un acl agreabil la liecare imbucalura, dal liind ca disune de o
magie dalaloare de via|a.
dam F8IJI0
Foe/ia lui lilo nu esle o lilo/olie versilicala a diserarii sisilice.
Ea esle o oe/ie adnc lraila i sloica, indicnd cu dr/enie lragismul
noslru colidian i al inlernului elern al lui Banle. nlradevar, aceasla o
ol lace doar oe|ii adevara|i.
anira IkVI000Z
on lilo a losl rimul noslru di/idenl inainle de di/iden|i. i
rimul inleleclual romn de e acesle meleaguri bana|ene care a ridical
vocea imolriva dogmalismului inlecl i degradanl.
8Iavro IMJh
0 oe/ie excelenla. lilo se lolosele de inlmlari concrele,
/ilnice, enlru a demonslra chesliuni imorlanle. lilo/olie sublila, inlr
adevar, recum i oe/ie, iar aceasla esle o oinie engle/easca re/onabila
i emirica
Jim 8hE8
Frin ac|iunea crilicii sociale i rin amara sa lucidilale siriluala,
on lilo sar incadra nu inlro coala lilerara anume, ci in lamilia de
sirile a oe|ilor exresionili, la|a in la|a cu amenin|arile aocalilice
!!$
ale momenlului isloric. bn oel de lraanla originalilale, caruia
ursiloarele iau hara/il remise dinlre cele mai rare. sa se nasca romn,
liu de |aran din Banalul Srbesc, sa scrie oe/ii originale in alru limbi,
sa se alirme, in slril, ca un novalor i un oel modern in limba arin|ilor
sai e care o manevrea/a magislral, all in oemele ra/vralirii sale
siriluale, cl i in cele lucide.
Sub acesl raorl esen|ial, ma bucur sa salul in on lilo e
concela|eanul noslru urlalor de cuvnl. [...] on lilo esle modern
rin re/en|a sa alelica in conlemoraneilale i clasic rin lime/imea
crislalina a ,demersului liric, oricl ar alecla acesla caraclerul ro/aic.
erban 0I0IE80
on lilo esle unic. Eu vad in el cel mai vilal dinlre oe|ii Cenlrului
i Eslului Euroei in linia gndirii lui Cioran i a lui Combro/owic/.
0orneI hEh
on lilo esle un oel moralisl i un lilo/ol lradal de o medila|ie
grava, converlil inlrun comenlariu liric e marginea condi|iei umane
conlemorane. Eleclul de oc al oe/iei sale re/ulla din acesl mod de
gndire universala moderna, lundamenlal e alian|a unor inlorma|ii i
senlimenle de rovenien|a dilerila, exrimale in limba romna. Bin acesl
slalul de exislen|a al scriilorului se conligurea/a o vi/iune secilica
asura lumii.
omuI MhTEh
Sullelul oe/iei lui on lilo esle inslelal de cicalrici. hascula din
medila|ie direcla asura lumii, oe/ia lui on lilo indeamna la adnca
medila|ie, inlrun veac in care cele mai inalle lale esen|iale se lraiesc in
graba i e aucale, liul de oe/ie suerior cullival de on lilo esle
un semn al seran|ei ca omul se regele e sine.
Iexandru 0FI
on lilo esle unul dinlre cei u|ini care, liind cl de mic esle
rolul raclic al oe/iei la delinirea deslinului aclual al umanila|ii, insisla
sa ii rouna un rol mare, crede in el, in ciuda uloiei declarale.
VaIenIin T80
!!%
on lilo esle un oel exresionisl dublal de un moralisl de exresie
moderna. Foe/ia lui se oale cili in inlimilale, ca i in imensilalea ie|ei
ublice, ea oale acoeri cadrul alb al aginii liarile i oale rue linilea
/idurilor ca un ali incendiar.
oina I0I
0 simlilale deloc aleclala sau suerliciala esle oe/ia lui on lilo,
o ,voce dialogala incadrabila in evolu|ia liricii euroene din deceniile
ale i ol indeosebi. Foe/ia esle ingenios conslruila rin lehnici
,ra|ionalisle. exerci|iul de logica, aradoxul, alorismul. Be la de/invollura
cvasieica ajunge chiar la un gnomism eigramal [] 0 gndire
silogislica, lucida, un alelism imlo/iv, care subminea/a in aaren|a
cu gra|ie, dar in lal cu cinism voalal aulorilalea sociela|ii rogresului
in numele vie|ii [] n ligura aceslor uloii sarcaslicsurrin/aloare,
negalive in lond, sla lor|a liricii acluale a lui on lilo, marlor causlic al
unei uloii a roserila|ii.
FeIru FhT
on lilo slanele limba in loale regislrele ei, de la savoarea
neaoa la exaclilalea inlelecluala. Versurile lui sunl de o mare simlilale
aarenla, simlilale care nu e decl urilale gnomica [] Violen|a din
unele versuri nu e insa decl rabulnirea unui senlimenl ullragial.
Mirrea MTIh
dealisl incurabil, oelul on lilo lace arle din se|a rara a
oamenilor care ii ol imagina ca miligramele de oe/ie e ca de locuilor
rolejea/a via|a mai bine decl armele.
VirgiI MIhI
n oemele lui on lilo cililorul de oe/ie conlemorana
romneasca descoera un aulor care ia lisil, o voce cu un limbru
dislincl, un oel a carui ersonalilale ii aleala exege|ii.
Ioan hI8h
bn oel modern sim|ind i lraind oe/ia marilor asira|ii umane
lraversale de dramalice slari ale secolului.
Iexandru h8
!!&
Foe/ia sa de alliludine lilo/olica, sub aaren|a simlila|ii, enun|a
adevaruri lundamenlale. i o lace, arca, in joaca.
drian inu 0hIE
on lilo esle un oel remarcabil carei deschide car|ile ca e o
lereaslra, care are nevoie de aer, nu de meseria cuvinlelor.
0armen hEhEI
on lilo esle oelul cel mai indragoslil de via|a, i enlru aceasla
cel mai arig conleslalar al ei inlrun amlu discurs oelic, care robea/a
ca esle greu de gasil all oel conlemoran care sa exrime cu mai
mulla acuilale amaraciunea exislen|iala a unui slril de secol, de
mileniu, de ev.
0onsIanIin M
Frin inlregul crea|iei sale oelice in slnla limba valaha
dacoromana, on lilo se releva inlre cei mai slralucilori rere/enlan|i
ai lluxgenera|iei (|i| tiJc crcraticr), alaluri de hichila Slanescu,
larin Sorescu, Ce/ar Ballag i al|ii, inlre cele mai aulenlice voci euroene
ale aradoxismului.
Ion Farhia TTMIE80
!!'
CTEVA RElERh|E CRTCE BESFRE SCRT0R R0lh
TRABb BE 0h lL0 h LlBA SbEBEZA
Cu Artc|cia sa, lilo ne arala ca esle unul dinlre cei mai buni
lraducalori ai nolri, din limbile e care le slanele... Suede/a lui esle
loarle sensibila i exresiva... A orni de la remisa ca un lexl lradus
lrebuie sim|il ca ,suede/" i ca de lal nu esle nevoie sa ai indoieli
asura lraducerii consliluie un bun lemei enlru o judecala. on lilo
lrece cu bine aceasla roba. Alau/e, aadar.
Thomas hYhI
L0ciar 3|aa esle un oel romn de exce|ie. 8cmr|cs virJ (Vrt
ara scmr) esle o culegere de oe/ii care ne olera orlrelul vie|ii unui
oel care na incelal niciodala ai une marile inlrebari exislen|iale,
care ia lasal inloldeauna sullelul larg deschis micarilor majore recum
i celor minore. humi sla in ulere sa judec lraducerea lui on lilo
sau jusle|ea selec|iei sale, ol doar sa sun ca limba esle lrumoasa i
ersonala, ca am lual conlacl cu o mare oera oelica. on lilo a scris
de asemenea i o curin/aloare inlroducere.
rne Jhh88h
6ccrc 3accvia esle consideral unul dinlre cei mai renumi|i oe|i
ai Romniei. Foe/iile, inlradevar laconice, lralea/a desre insingurare,
angoasa i moarle, scrise in vers modernisl, cu mulle reelari, cu imagini
de cavou i ie|e uslii. n lus se decelerea/a uor rinlre rnduri boala
lui Bacovia, ce|urile, loile i iernile limurii ale eisajului moldav. Adesea
sunl lolosile culori ca mijioace de exresie. Foe/iile sunl lacule in slraiul
suede/.
iana Mh8
6cc 3cza aare in acesl volum ca un oel semnilicaliv. Foe/iile
sale, alese i lrumos lraduse de on lilo, au adesea o simlilale slili/ala
!"
care le lace uor accesibile i lolodala rolunde. Foe/ia lui Bog/a, in
vers liber dar sever slanil, ne duce cu gndul calre lolclor i in acelai
lim surarealism.
Iars EIIE8TM
Ara 3|arJiara se numara rinlre oelesele de lrunle ale Romniei.
n alara de oe/ii, ea a mai ublical ro/a i eseuri. Scrie o oe/ie demna
de a li luala in considerare. simla, clara i lara /or/oane. halura, iubirea
i coiii sunl comonenle imorlanle in lirica ei. Limba esle lrumoasa
i sugesliva.
MirhaeI E0hM
Mircca Lircsc0. on lilo a inlocmil selec|ia de la|a, lradusa inlro
suede/a cu lacule sonorila|i. Binescu are a li o ersoana exlo/iva. El
scrie inlrun limbaj novalor, deslul de agresiv, o oe/ie de revolla
surarealisla.
karin 8EhT88h Eh
Marir 8crcsc0 esle consideral unul dinlre rere/enlan|ii de lrunle
ai oe/iei romneli moderne. n recenla culegere de lexle, in alara
unui nou eanlion din oe/ia lui, ne lace cunoscula i arla sa de ro/alor
i dramalurg. Selec|ia consla din ro/e scurle, slralulgerari lolclorice
lirice asura unui original sal i a locuilorilor sai. Cu monodramele sale,
uor absurde i simbolice, Sorescu ii dovedele caacilalea iscusila
de a combina diverse elemenle cenlrale ale dramei modernisle. n ceea
ce rivele lraducerea, ol sune ca nu avem lraducalori care ar ulea
sa laca o lreaba mai buna.
hkan MIIE
6rctc Tart|cr esle o rere/enlanla a oe/iei romneli moderne,
inlelecluale, cu educa|ie larga. Ea scrie o oe/ie rellexiva, cu ulernice
elecle de re/en|a nemijiocila. lodul de adresare esle adesea exorlaliv.
Tonul colidian i lina ironie inso|iloare exclud orice lorma de alelism.
Frin aceasla aari|ie, on lilo imboga|ele ia|a lilerara suede/a cu
inca o inleresanla oera lilerara romneasca.
hkan MIIE
!"
Ar|c| L0m|ravcar0. Beguslalorii suede/i de oe/ie lrebuie sai
lie recunoscalori lui on lilo. Ca urmare a conlribu|iilor aceslui
inlermediar avem asla/i o mul|ime de osibilila|i enlru a ne lamiliari/a
cu excelenla oe/ie conlemorana din /ona Feninsulei Balcanice. nlre
maelrii oe/iei din aceasla nelinilila arle a lumii se numara i Anghel
Bumbraveanu. on lilo a ales i lradus, inlro suede/a lacula,
areciabile i lrumoase oeme. lascinanl mislerioase sunl slrolele
scliind de culori, incarcale de imagini vi/uale lanlaslice care conduc
gndurile subsemnalului calre ehere/ada, ovesliloarea sen/uala, calre
surarealislul Erik Lindgren, calre vrajilorul mu/ical laurice Ravel. 0
leclura exce|ional de bogala.
ran kIIVI8T
Romanul Varatcarca rca|a al lui L0mitr0 aJ0 Fcpcsc0 esle o
saa ingro/iloare i lara mila desre reresiune, leroare i coleclivi/area
brulala in Romnia anilor 5O... bn mare evenimenl lilerar, o bi/ara
caodoera in lraducerea admirabila i eroica a lui on lilo.
II EIk88h
n lraducerea lui on lilo i inlro suede/a sula i lermecaloare
ulem cili excelenlul roman Varatcarca rca|a de B.R. Foescu
Magnus 8hIT
Balorila neobosilului i srguinciosului lraducalor on lilo, avem
asla/i in limba suede/a romanul lui B.R. Foescu Varatcarca rca|a,
o adevarala caodoera lilerara.
Iars hYEh
Varatcarca rca|a de B.R. Foescu esle un loarle bun roman.
Seram sa nu lie rimul i ullimul de acesl aulor in limba suede/a.
kurI IhhIM
!"
ElhESCb h LlBA SbEBEZA
Eminescu in suede/a, in line. Consideral cel mai mare oel al
romnilor, Eminescu a ramas lolui nelradus la noi, ceea ce |ine mai
mull de ramnerea noaslra in urma decl de insemnalalea lui Eminescu.
Leac e rana une insa on lilo cu o generoasa culegere de versuri.
Ca oel, Eminescu a losl romanlic, in mulle oe/ii se regasele o
elaborala conce|ie a doua lumi dilerile, realila|ii crase i se oun lanle/ia
i visul, ca evadari osibile. Acesl liar esle inlaril de ingredienlul gnoslic.
Eminescu nu sulera insa de o romanlica noslalgie a elernila|ii. Frecum
Slagnelius in al sau elogiu al ulre/irii, Eminescu accela imacal
deslramarea, rabuirea. Toale visurile de nemurire sunl dearle... Acesle
idei roduc o imresie grandioasa in Mcmcrtc mcri... n alara de
exlinsele Mcmcrtc mcri i L0ccaar0|, volumul Fcstc var0ri curinde
i un numar de oe/ii scurle, doua/eci de agini de iluslra|ii i un excelenl
cuvnl inlroducliv de on lilo, liind asllel o ini|iere model inlro mare
oera lilerara euroeana a secolului lrecul... Cililorul se inclina...
Magnus EIk88h
n demersul sau de lraducalor, lilo rocedea/a cu modeslie. El
recunoasle, in inslrucliva lui rela|a, ca Eminescu esle inlraduclibil, ca
lrebuie cilil in original enlru al degusla la modul roriu, curins i
el, ca orice lraducalor, de leama ca rea mull se ierde e drumul de la
o limba la alla. houa insa, celor care nu inva|am romnele enlru a ne
deslala cu Eminescu, nu ne ramne decl sa conslalam ca in lraducerea
lui on lilo lexlele eminesciene sunl savuroase. Volumul Fcstc var0ri
ne da un orlrel esen|ial al vie|ii i crea|iei eminesciene... Cele lrei leme
care revin conslanl in acesl volum i, de resuus, in inlreaga oera a
oelului sunl. via|a, moarlea, iubirea... Ca Eminescu a losl ini|ial i in
cullura euroeana mai larga, sla marlurie inleresul sau enlru Kanl i
Schoenhauer, la care se regasele, inlro exresie inlelecluala, dorul
!"!
de moarle. Frinlre leclurile lui se numara i Coelhe, Schiller, heine i
romanlicii lrance/i... nsa cea mai imorlanla sursa a insira|iei sale a
losl, lolui, milologia romneasca i oe/ia lolclorului, in care el a |esul
idei conlemorane. Re/ullalul esle o crea|ie care, rin molivele sale
general valabile, reuele sa ne dea o sen/a|ie de aroiere, inlacla i in
acesl slril de secol...
II MIMVI8T
... Eminescu lace la|a in conlrunlarea cu limul noslru. Foe/iie sunl
resim|ile vilal, i nu le lralam doar cu un lel de admira|ie conlemlaliva.
0 buna dovada ca mai alila via|a in cuvinle... Esle, desigur, i merilui
lraducalorului on lilo... Tolu incee cu Eminescu. el esle crealorul
limbii lilerare i al oe/iei romne. Fe Eminescu il reocua marile leme.
jalea, iubirea, moarlea... Foe/iiie scurle au, e de alla arle, o alla
deschidere. Eminescu se arala aici a li un oel ur medilaliv, oslura in
care e mine ma inlluien|ea/a cel mai mull.
Thomas kJEIIEh
Vreau sa sublinie/ de indala excelenla reuila a lui on lilo in
bravura de a lraduce oe/iile lui Eminescu. ni se olera deoolriva o
limba suede/a lacula, dar i un allceva romnesc inlrulolul aarle. he
lacem o imagine a secilicului eminescian, a armoniei uimiloare din
versurile sale, cnd, e nealelale, sunlem ui in la|a ,anoramei
deerlaciunilor" e care oelul, in ragul ralacirii, o deslaoara in
caodoera sa Mcmcrtc mcri, enlru mine marea revela|ie a volumului,
mai mull decl L0ccaar0|...
8ven 0hrisIer 8whh
!""
FREl LTERARE BSThC|
FREl LTERARE
1. Fremiul nlerna|ional Arlur Lundkvisl, 1978 i 1981
2. Fremiul 0raului lalmo enlru oe/ie, 1991
8. Fremiul Asocia|iei Scriilorilor din Suedia, 1998
4. Fremiul Academiei Suede/e enlru aclivilalea de scriilor i
lraducalor, 1998
5. Fremiul bniunii Scriilorilor din Romnia,1989, 199O, 1995 i
1998
O. Fremiul bniunii Scriilorilor din Reublica loldova, 1995
7. Fremiul enlru |xccza ||aiara decernal la leslivalul
nlerna|ional de oe/ie ,Lucian Blaga din SebeAlba, 1998. Alle remii
seciale enlru oe/ie i lraduceri, 1994, 1995, 199O, 1997
8. larele Fremiu enlru ,Carlea anului - La masa taccrii, decernal
de ,Allassib la leslivalul nlerna|ional de oe/ie din SebeAlba, 1998
9. Fremiul secial enlru inlreaga aclivilale de scriilor i lraducalor,
decernal la leslivalul nlerna|ional de oe/ie ,Lucian Blaga din Cluj
haoca, 1998. Alle remii seciale in 1994, 1995, 199O, 1997, 1998
1O. larele Fremiu al Academiei nlerna|ionale ,lihai Eminescu,
Craiova, 1997
11. larele Fremiu enlru oe/ie ,Slnlul Cheorghe decernal la
leslivalul inlerna|ional de oe/ie ,Brumuri de sice din b/din,1997
12. larele Fremiu enlru ,Carlea anului, anlologia La masa
taccrii, ai, 1998
18. Fremiul secial enlru anlologia La masa taccrii, 0radea, 1998
14. Fremiul secial enlru anlologia La masa taccrii, Salu lare, 1999
15. Fremiul secial enlru oe/ie ob|inul la leslivalul din 0rsova, 1999
1O. Fremiul ,Bura Bancic, cel mai mare remiu enlru lraduceri
din Serbia, 1994
!"#
17. ,Feni|a de aur, cel mai mare remiu enlru lraduceri din
lacedonia, ob|inul la leslivalul nlerna|ional de oe/ie de la Slruga
Telovo, 199O i 1998
18. Biloma de onoare i medalie ,lihai Eminescu acordale de
Liga Cullurala enlru bnilalea Romnilor de Frelulindeni, 15 ianuarie
2OOO
BSThC|
1. lembru de 0noare al oraului Clujhaoca, 21 iunie 1999
2. Boclor honoris Causa, al bniversila|ii din 0radea, 2 selembrie 1999
8. Crucea enlru lireni inmnala de Falriarhul Juslinian in 1975
4. Crucea enlru llireni inmnala de Falriarhul Teoclisl in 2OOO
!"$
BE ACELA AbT0R
. V0LblE FERS0hALE. F0EZ
n Iimba romn
1. M00ri, Edilura Lumina, Varsac, Jugoslavia, 1958
2. |tcrra A0rcra, Edilura bnivers, Bucuresli, 1977
8. Ta0ri si mc|ci, Edilura Bacia, Cluj, 1982
4. |0r]i |crca|c, Carlea Romneasca, Bucureli, 1984
5. rvita]ic |a c masa Jc apc, Edilura Bacia, Clujhaoca, 1985
O. 0a caz0tc Jir c0i|, Edilura Svejug, Slockholm, 1985
7. azc i 0|i, Edilura Svejug, Slockholm, 1985
8. Am0r0| r0rzc|cr, Edilura Clusium, Clujhaoca, 1998
9. 0|irca i a|tc i0|iri, Edilura nslilulul Euroean, ai, 1998
1O. aJaciri|c cc0|0i, Edilura Liberlalea, hovi Sad, 1994
11. mairi Jc rc0a, Edilura Clusium, Clujhaoca, 1998
12. 0cr0| i0|irii, Edilura Augusla, Timioara,1998
18. |cmaririri, Edilura Sagilarius Libris, lai, 1998
14. 0cr0| Jc s0| icr|0ri, Carlea Romneasca, Bucureli, 1998
15. |asc0t r trci ]ari, Edilura helicon, Timioara, 1999
1O. r mairi si0rc (r scc0rc |arJs), edi|ie bilingva romno
engle/a, Edilura Cogilo, 0radea, 1999
17. 80|ct0| i |crJ0| (anlologie), Edilura Augusla, Timioara, 1999
18. c0a i Vcricia, Edilura Bionysos, Craiova, 1999
n Iimba suedet
1. lrel, Edilura Svejug, Slockholm, 1978
2. F lyra srk (in alru limbi), Edilura Symosion, 199O
8. VaJ trkcr 60J p i Jctta cr||ick (La cc sc arJcstc
L0mrczc0 r accasta c|ipa), Edilura Symosion, Slockholm, 1998
4. rcr (Arii), Edilura Symosion, Slockholm, 1995
!"%
n Iimba srb
1. 8cmc (8amar]a), Edilura Svejug, Slockholm, 1978
2. J Jaras Jc s0tra (Lc azi pc mairc), Edilura Bagdala, Krusevac,
Jugoslavia, 198O
8. FcJ s0rccm (80| scarc), Edilura Aoslrol, Belgrad, 1994
4. viJijc ra |cJcrcm |rc0 (viJi0 pc |c]ar), Edilura Aoslrol,
Belgrad, 1994
n Iimba maredonean
1. Taka 0mira vrcmctc (Aa mcarc timp0|), Edilura lisia, Skoie, 1989
n Iinba engIet
1. T|rc0| t|c rccJ|c's cyc (Frir 0rcc|i|c ac0|0i), Edilura lor
esl Books, London, 199O
. TRABbCER
in Iimba romn n Iimba suedet
1. Eugen Jebeleanu, |arri|a| (|ari|a|), edi|ie bilingva romno
suede/a, Edilura linerva, 1981
2. |ysscrs Fcrt (Fcarta sar0t0t|0i), anlologie de ro/a, Edilura
lC Syd, 1987
8. lihai Eminescu, vcr |sjJcr (Fcstc var0ri), Symosion, 1989
4. |ic r0mrska pcctcr (|c0a pcc]i rcmri), anlologie,
Symosion, 1989
5. Ceo Bog/a, Lct symcriska traJct (0cpac0| simcric),
Symosion, 199O
O. larin Sorescu, Jct cc| a|a|ctct (Lcstir0| i a|a|ct0|), 199O
7. Ana Blandiana, |r kyrka 0|| av jari|ar ( |iscrica p|ira Jc
|0t0ri), oe/ii, 199O
8. lircea Binescu, |0r irJirarra i rcscrvatct r|craJc rattcr
att rcsa (00m i-a0 picrJ0t irJicrii Jir rczcrva]ic Jrcpt0| Jc a
ca|atcri), oe/ii, 199O
9. Anghel Bumbraveanu, Trastcrs sr (0artcc0| micr|ci),
Condolin, 1995
1O. Lucian Blaga, 8mr|s virJ ( Vart ara scmr), Condolin, 1995
11. Ceorge Bacovia, 8rcr i ||yr tiJ (0artccc|c timp0|0i
p|0m|0ri0), oe/ii, Condolin, 1995
!"&
12. Crele Tarller, McJ yra virar (00 patr0 aripi), oe/ii, Con
dolin, 1995
18. larin Sorescu, Trc |ckcr (Trei car|i, oe/ie, ro/a, lealru),
Symosion, 1995
14. B.R. Foescu, Lcr |0r|ia jaktcr (Varatcarca rca|a), ro
man, Symosion, 199O
15. Ana Blandiana, 0|||crJaJ |c||ct (rtrc0| rcispravit),
Condolin, 1997
1O. ViJ TystraJcrs |crJ (La masa taccrii), anorama oe|ilor
romni din inlreaga lume, 177 aulori, Symosion, 1998
17. Auguslin Bu/ura, Askars v (Lr0m0| ccr0ii), roman, Con
dolin, 1999
in Iimba Iranret n Iimba suedet
1. Emil Cioran, 3ittcr|ctcrs sy||cismcr (8i|cismc|c
amaraci0rii), Symosion, 1989
2. Emil Cioran,|istcria cc| 0tcpi (stcric i 0tcpic), Symosion, 1992
8. Benis huisman, |stctikcr (|stctica), Alhambras, 1998
4. Anise Koll/, Lj0Jva||cr, oe/ii, Condolin, 1998
5. Vinlila horia, 60J JJcs i cxi| (L0mrczc0 s-a rasc0t r cxi|),
roman, Symosion, 1999
in Iimba srb n Iimba suedet
1. Varamas m|ct (3|arJc]ca |0pi|cr), anlologie de ro/a srba,
Symosion, 1988
2. liodrag Bulalovic, 8tcppa Lcra0 (pri]i L0rarca), roman,
Symosion, 1989
8. Mc||ar Jrm cc| vaka (rtrc vis i rca|itatc), anlologie de
oe/ie srba, Edilura lonilor, 1994
4. lilorad Favic, |r a||tiJ cc| cr Ja (Fcrtr0 tctJca0ra i rca
c zi), lealru, Edilura lonilor, 1994
5. lilorad Favic, VirJcrs irsiJa (Fartca irtcricara a vart0|0i),
roman, Symosion, 1995
O. Adam Fuslojic, Mir trc|crta katt (Fisica c0 trci picicarc,
pcczii), Condolin, 1995
7. liodrag Favlovic, |tt |cr rrt av tvivc| (Lr m0rtc vcrJc Jc
rJcia|a), oe/ii, Condolin, 1998
!"'
8. van V. Lalic, VaJ trJct kar sa (0c pcatc ccpac0| sa sp0ra),
oe/ii, Condolin, 1998
9. Aleksandar Felrov, |immc|sk pc| (Fa0r0| ccrcsc), oe/ii,
Condolin, 1998
in IimbiIe vorbiIe n IosIa IugosIavie n Iimba suedet
1. cr|crs srcr (0artccc|c c0rc0|c0|0i), anorama
oe/iei luluror na|ionalilalilor i minorila|ilor din losla Jugoslavie (158
oe|i), Symosion, 199O
2. |tt ppct rstcr ( crastra Jcsc|isa), anlologia oe|ilor
jugoslavi din Suedia, Symosion, 199O
in Iimba rroaI n Iimba suedet
1. Vesna Farun, |avcts cxtas (|xtaz0| marii), oe/ii, Symosion, 1991
2. Slavko lihalic, |m0tcts r0ircr (0irc|c r]c|cpci0rii), oe/ii,
Symosion, 1991
in Iimba sIoven n Iimba suedet
1. Toma/ Salamun, r r|ar rra (80rt rcrii vcrzi), oe/ii,
Symosion, 1992
2. Bane Zajic, TrJct cc| c|Jcr (0cpac0| i cc0|), oe/ii,
Symosion, 1994
in Iimba maredonean n Iimba suedet
1. Bla/e Koneski, Vr|Jcrs mi|Ja |j0s (L0mira ||arJa a |0mii),
oe/ii, Edilura lriress, Slockholm, 1988
2. Slavko Janevski, LrJrcts aratcmi (Aratcmia mir0rii), oe/ii,
Symosion, 1988
8. laleja lalevski, Lysmaskcrs tiJ (Timp0| |ic0rici|cr), oe/ii,
Symosion, 1988
4. F sti|||ctcrs stiar smycr varcr, artc|ci av samtiJa
makcJcrsk pccsi, anlologie de oe/ie macedoneana, Symosion, 199O
5. Bo/in Favlovski, Wcst A0st, roman, Symosion, 199O
O. Cane Todorovski, Mc||ar tv ryrirar (rtrc Jc0a Jimirc]i),
oe/ii, Condolin, 1998
7. Radovan Favlovski, Lj0sct scm vackrar viJ miJJastiJ (L0-
mira cc sc trczctc |a amiaza), oe/ii, Condolin, 1998
!#
8. luharem Serbe/ovski. 3rckia Jiamartcr (Liamartc pcstri]c),
roman, Condolin, 1999
in Iimba suedet n Iimba maredonean
1. Arlur Lundkvisl. 6y||crc krars (enlru remiul Coroana de aur,
decernal la leslivalul inlerna|ional de oe/ie de la Slruga, 1977)
2. Lasse Sderberg. tvcrcr prczcrcc (|crcastra Jcsc|isa),
oe/ii, Edilura lisla, Skoje, 1989
8. Artc|ci av samtiJa svcrsk pccsi (Anlologie de oe/ie suede/a
conlemorana), Skoje, 1988
in Iimba suedet n Iimba srb
1. Arlur Lundkvisl. Tckstcvi ra src0 (Tcxtc pc zapaJa), oe/ii,
Edilura Bagdala, Krusevac, 1985
2. Arlur Lundkvisl. Frc i prcs|c smrti (rairtc i J0pa mcartc),
oe/ii, Edilura Bagdala, Krusevac, 1988
8. Lasse Sderberg. Vrcmc c0Ja (Timp0| mir0ri|cr), oe/ii, Edilura
Bagdala, Krusevac, 1985
4. laria wine. 30Ji sc s0mskc jczcrc (Trczctc |ac0| paJ0rii),
oe/ii, Edilura Bagdala, Krusevac, 1988
5. slen Sjslrand. 8krivcra zcm|ja (Famart0| asc0rs),oe/ii,
Edilura Bagdala, Krusevac, 1988
O. Lars Cuslavsson. 8|a|cJrc paJarjc (0aJcrc |i|cra), oe/ii,
Edilura Bagdala, Krusevac, 1988
7. Fc|arrc s0rcc (8carc|c pc|ar), Anlologie de ro/a i oe/ie
suede/a, Edilura Bagdala, Krusevac, 1988
in Iimba suedet n Iimba romn
1. 8carc Jc zapaJa, Anlologie de oe/ie i ro/a suede/a, Carlea
Romneasca, 1987
2. Torgny Lindgren. |r0mcasa Mcra|, nuvele in colaborare cu
Corina largineanu, Edilura Clusium, Clujhaoca, 1998
Foe/ia lui on lilo ligurea/a in dilerile anlologii rinlre care. Fo
ems in ly Earhone, seleclala de John Agard, edilala la Longman lile
ralure, Londra, 1995. Foe/iile lui se alla incluse i in manuale colare
enlru liceu. rJ cc| tarkc (00vart i arJ0ri), Slockholm, 199O
!#
SblAR
Lr cxi|at rtr0 pcczic: cr Mi|c ..................................... 5
lbCbR, 1958
Anii mei de muguri ........................................................................... 15
brcu ................................................................................................ 1O
lelcul ............................................................................................... 17
Anolimuri ....................................................................................... 18
ubirea .............................................................................................. 19
lilo/olari simle ............................................................................... 2O
|iganca ............................................................................................. 21
Luna ................................................................................................. 22
ETERhA AbR0RA, 1977
Secolul lericirii ................................................................................. 25
Lumea .............................................................................................. 2O
0mul ................................................................................................. 27
leri|iva ............................................................................................ 28
hui sune ........................................................................................ 29
Cineva ma urmarele........................................................................ 8O
Vi/iuni de mie/ul no|ii .................................................................... 81
lrigul ................................................................................................ 82
Viilorul .............................................................................................. 88
hici lumea asla ................................................................................. 84
TAbR lELC, 1982
Lumea mea....................................................................................... 87
Tauri i melci .................................................................................... 88
Via|a in mini sigure ......................................................................... 89
Fe drumul de lauri ............................................................................ 4O
Fadurea ............................................................................................ 41
Zmbele dulci ................................................................................... 42
himic nu sa schimbal ..................................................................... 48
!#
Cea mai buna dinlre lumi ................................................................. 44
Bunaslarea ....................................................................................... 45
Civili/a|ie .......................................................................................... 4O
line ............................................................................................... 47
Zece uncle de vedere...................................................................... 48
Cei lrebuie omului ........................................................................... 5O
Sua a la omul ................................................................................. 51
0ameni uslii ................................................................................... 52
lii olimisl ........................................................................................ 58
lori .................................................................................................. 54
Cnlec .............................................................................................. 55
Visuri ................................................................................................ 5O
lluiera............................................................................................... 57
Aa moare limul ............................................................................. 58
hbh| B0REALE, 1984
Via|a e orbila .................................................................................. O1
Trele ............................................................................................... O2
Reelilio maler sludiorum esl .......................................................... O8
Eu sunl enlru liare .......................................................................... O4
Simlu .............................................................................................. O5
Tehnica ............................................................................................. OO
Birocralul .......................................................................................... O7
laina .............................................................................................. O8
la gndesc la oameni ...................................................................... O9
Traiesc inlro lume ........................................................................... 7O
homo consumens ............................................................................ 71
slorie ............................................................................................... 72
0 alla lume ....................................................................................... 78
Slrigalura ......................................................................................... 74
Bialog ............................................................................................... 75
Vioara nelacula ................................................................................. 7O
hVTA|E LA 0 lASA BE AFE, 1985
nvila|ie la o masa de ae ................................................................. 79
Baca adevarul nu exisla .................................................................... 8O
Bumne/eulom................................................................................. 81
0amenii urasc ce nau...................................................................... 82
!#!
0ameni, asari, llori ......................................................................... 88
Cuvinle ............................................................................................. 84
Beaulilul eole ................................................................................ 85
Via|a ................................................................................................. 8O
0bA CAZbTE Bh CbB, 1985
Caslarbeilerii .................................................................................... 89
Slrainii .............................................................................................. 9O
hu sunl ............................................................................................. 91
Froces de insuire ............................................................................ 92
Bivor| ............................................................................................... 98
lrun/a verde ..................................................................................... 94
Fedagogie ........................................................................................ 95
bra ................................................................................................... 9O
AlbRCbL lRbhZEL0R, 1998
La loscova ca i la washinglon ...................................................... 99
Si vis acem ara bellum ............................................................... 1OO
Foesia non muori ........................................................................... 1O1
leri|iva .......................................................................................... 1O2
heulin|a cerului ............................................................................ 1O8
Lumea cealalla ............................................................................... 1O4
Raiul ............................................................................................... 1O5
Cine se lre/ele .............................................................................. 1OO
bBREA ALTE bBR, 1998
i
CERbL bBR, 1998
laria .............................................................................................. 1O9
``` Be cnd leam cunoscul ......................................................... 11O
``` Tu care vii in liecare noale ..................................................... 111
``` Frivele in jurul lau lara raulale .............................................. 112
``` hai sa ne jucam....................................................................... 118
``` Tu eli lumina .......................................................................... 114
``` Vino ......................................................................................... 115
``` Cnd vii ................................................................................... 11O
``` Cleodala ................................................................................ 117
``` Slralucesc adurile.................................................................. 118
!#"
``` E alla vraja in vocea la cnd sui .......................................... 119
``` Ce laci lu in noalea asla ........................................................ 12O
``` Te vise/ .................................................................................... 121
``` Baca a li Bumne/eu ............................................................... 122
``` Baca drumul va li inlinil .......................................................... 128
``` ubele llorile .......................................................................... 124
``` hoi ne iubim............................................................................ 125
``` E rece inelul i cununa ............................................................ 12O
``` So|ia a arins o |igara ............................................................. 127
``` ubila mea ............................................................................... 128
``` Aici nu se mai oale lrai, iubilo ............................................... 129
``` E lrig in al .............................................................................. 18O
``` n lim ce scriu ....................................................................... 181
``` Eu nu imbal via|a cu vorbe dulci ............................................. 182
``` Bragoslea la i dragoslea mea ................................................ 188
``` ubila mea sa lre/il i mia sus ............................................ 184
``` Am venil dinsre soare ........................................................... 185
``` Am ales iubirea........................................................................ 18O
hunla .............................................................................................. 187
Evolu|ii ........................................................................................... 141
Bragosle calda ............................................................................... 142
Bragosle lalonica ......................................................................... 148
Bragosle e aa ............................................................................. 144
Bragosle cu simbrie ....................................................................... 145
Folca iubirii .................................................................................... 14O
Bragosle balulan cercuri ............................................................... 147
Bragosle domeslica ....................................................................... 148
Bragosle sexuala ............................................................................ 149
lemeie blnda ................................................................................ 15O
Bea dragoslea ............................................................................... 151
Bragosle euroallanlica ................................................................... 152
lemei romanlice ............................................................................. 158
Bragosle oarba ............................................................................... 154
Lume noua leminina ...................................................................... 155
Sa ierlam dragoslea ....................................................................... 15O
Timul i iubirea ............................................................................. 157
Rugaciune ...................................................................................... 158
!##
lACh BE R0bA, 1998
Biminea|a ....................................................................................... 1O1
Tre/ire ............................................................................................. 1O2
Farasi|i odaile ................................................................................. 1O8
Libelula ........................................................................................... 1O4
lu/ie ............................................................................................... 1O5
larea ............................................................................................. 1OO
lidsommar .................................................................................... 1O7
Vara ................................................................................................ 1O8
Vacan|a ........................................................................................... 1O9
Toamna........................................................................................... 17O
Timul ............................................................................................ 171
hoalea .......................................................................................... 172
Cilele o oe/ie .............................................................................. 178
Traiele ololil ................................................................................ 174
hu sune ........................................................................................ 175
Evila lula ....................................................................................... 17O
hu crede ......................................................................................... 177
Cndul i inima .............................................................................. 178
Versuri ............................................................................................ 179
hu sla alara .................................................................................... 18O
hu le arala ...................................................................................... 181
brca la sullel .................................................................................. 182
humarul ......................................................................................... 188
Vesle .............................................................................................. 184
linciuna ........................................................................................ 185
Simlu alb ...................................................................................... 18O
Bale aa.......................................................................................... 187
larul .............................................................................................. 188
Vi/iuni ............................................................................................ 189
E noale in lume ............................................................................ 19O
Cnduri .......................................................................................... 191
ubiri ............................................................................................... 198
Belini|ii ........................................................................................... 194
hori ................................................................................................ 195
larca|i in casu|a ............................................................................ 19O
Vraja cnlecului .............................................................................. 197
!#$
0mul i cinele ............................................................................... 198
hecunosculul ................................................................................. 199
Taurul ............................................................................................. 2OO
lelcul ............................................................................................. 2O1
Revelionul i asarile ..................................................................... 2O2
lagarii ........................................................................................... 2O8
0mul i cocoul ............................................................................. 2O4
hElARChR, 1998
1O lebruarie .................................................................................... 2O7
hu ma caula|i ................................................................................. 2O8
Seaman rimaveri .......................................................................... 2O9
Cnd mam nascul ......................................................................... 21O
n lim cemi beau caleaua ............................................................ 211
La coala ........................................................................................ 212
Beairea ....................................................................................... 218
Cleodala ....................................................................................... 214
Zilele ............................................................................................... 215
la desrind ................................................................................... 21O
Am va/ul ........................................................................................ 217
Trislai lumea.................................................................................. 218
0bosil ............................................................................................. 219
Ce lrisl suna ................................................................................... 22O
E lrig in lume .................................................................................. 221
Singur ............................................................................................ 222
Biminea|a ....................................................................................... 228
Amia/a ............................................................................................ 224
brmele vie|ii ................................................................................... 225
Amurg ............................................................................................ 22O
La mie/ul no|ii .............................................................................. 227
Ziua mor|ilor ................................................................................... 228
Lam inllnil ................................................................................... 229
n cer ca i e amnl .................................................................... 28O
n ce lume lraim ............................................................................. 281
lemenlo ........................................................................................ 282
Economia de ia|a i Vi|elul de Aur ................................................ 288
Fedagogie e inlernel ..................................................................... 284
hori ................................................................................................ 285
!#%
Teslamenl ....................................................................................... 28O
Sa lasam oamenii ........................................................................... 287
Limba soarelui ................................................................................ 288
CERbL BE SbB ERBbR, 1998
Cerul de sub ierburi ........................................................................ 241
Cnd eram coil ............................................................................. 242
mi beau caleaua ............................................................................ 248
Toala via|a mea............................................................................... 244
Be a/i diminea|a ............................................................................. 245
Exisla /ile........................................................................................ 24O
Ai grija ............................................................................................ 247
Bami mna .................................................................................... 248
Buhul cuvnlului ............................................................................ 249
Juramnlul ..................................................................................... 25O
Coiii .............................................................................................. 251
sloria i limul .............................................................................. 252
Curi de iarmaroc ............................................................................ 258
Frogresul ........................................................................................ 254
himic nu se mai olrivele ............................................................. 255
0mul ............................................................................................... 25O
Fovesle dua o ovesle ................................................................. 257
hu ma inlreba ................................................................................. 258
Fe drumul vie|ii .............................................................................. 2OO
eirea ............................................................................................. 2O1
Calciul lui Achile ........................................................................... 2O2
Cerul din uslie .............................................................................. 2O8
himic mai uor ............................................................................... 2O4
Fulerea ........................................................................................... 2O5
lrun/a verde ................................................................................... 2OO
Be a/i e mine .............................................................................. 2O7
Locul .............................................................................................. 2O8
n lim ce scriu .............................................................................. 2O9
Cuvinle ........................................................................................... 27O
nainle ............................................................................................ 271
Civili/a|ie de rs .............................................................................. 272
Becrel ............................................................................................. 278
Bumne/eul meu ............................................................................. 274
!#&
hASCbT h TRE |AR, 1999
Trei |ari ........................................................................................... 277
Romnia ......................................................................................... 278
Cele doua Romnii ......................................................................... 279
sloria i soarla............................................................................... 28O
Evanghelia dua Facala, Tndala i lilica ..................................... 281
Revolu|ia 1989 ............................................................................... 282
Jurnal ............................................................................................. 288
Reslauranl valah............................................................................. 285
Comunilii necomunili ................................................................. 28O
Alegeri valahe ................................................................................. 287
Ba/aconia na|ionala ........................................................................ 288
lunlele Caina ................................................................................ 289
Cnlec ............................................................................................ 29O
Fe noi ............................................................................................. 291
Salul meu nalal .............................................................................. 292
Sus la Fallini ................................................................................. 298
Bleslem i lacrimi ........................................................................... 295
Elerna inloarcere ............................................................................ 29O
La masa lacerii ............................................................................... 297
nlerviu imaginar cu Eugene onesco lual in limul lraducerii
in limba suede/a a romanului ,Le solilaire ........................... 298
La oarla sarulului ......................................................................... 299
Foelul ............................................................................................. 8OO
La noi ............................................................................................. 8O1
Baca ............................................................................................... 8O2
ugoslavia ....................................................................................... 8O8
Bocelul Bosniei ............................................................................... 8O4
Balcanii ........................................................................................... 8O5
Suedia ............................................................................................ 8OO
Lumea ............................................................................................ 8O7
Roala lumii ..................................................................................... 8O8
Cura lumii ....................................................................................... 8O9
Rugaciuni ...................................................................................... 81O
ham ulul sa liu ........................................................................... 811
n lume ........................................................................................... 812
Translormarea ................................................................................ 818
!#'
Balada............................................................................................. 814
lii in ielea la.................................................................................. 81O
|ara mea ........................................................................................ 817
Radacina ........................................................................................ 818
Boina, dor i omenie ...................................................................... 819
n lrei limbi ..................................................................................... 82O
Exil ................................................................................................. 821
hu leca ......................................................................................... 822
Casl oelul ..................................................................................... 828
ngerii elnici ................................................................................... 825
Ce au lariseii ................................................................................... 82O
bnde sa mai leci ........................................................................... 827
Eu inc nu sunl eu .......................................................................... 828
Boina .............................................................................................. 829
hu leca ......................................................................................... 88O
mpcsi|i|a JczraJacirarc ............................................. 881
ccrir]c criticc ........................................................ 884
0atcva rccrir]c criticc Jcsprc scriitcrii rcmari traJ0i
Jc cr Mi|c r |im|a s0cJcza .............................. 889
|mircsc0 r |im|a s0cJcza ........................................... 842
Frcmii |itcrarc i Jistirc]ii ......................................... 844
Lc acc|ai a0tcr ...................................................... 84O
Edilor. Analol Vidracu
Redaclori. hicolae larciuc, Felru Chencea
Coreclor. rina Bigodi
Tehnoredaclor.
Zinaida Cunirenco
Frocesare comuleri/ala.
Taliana Chilimaru, halalia Bolghi
Aarul. 2OOO
Coli liar. 17, 55
Coli ediloriale. 15, O4
CRbFbL EBT0RAL LTERA
slr. B. F. hasdeu, nr. 2,
Chiinau, lB 2OO5, Reublica loldova
Tiarul execulal sub comanda nr. 84O
Combinalul Foligralic,
slr. lilroolil Felru lovila, nr. 85,
Chiinau, lB 2OO4, Reublica loldova
Bearlamenlul Aclivila|ii Ediloriale, Foligralie,
Arovi/ionare cu Car|i
0h lL0
0 ALTA LblE Al V SAT
Artc|cic