Sunteți pe pagina 1din 21

Planul de Conturi General (capitolul IV) coroborat cu Functiunea

conturilor (capitolul VII), conform anexei la OMFP 3055!00"


Funciunea conturilor contabile cuprinse n Planul de conturi general
prevzut la Capitolul IV din Reglementrile contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Uniunii uropene
I#$%O&'C(%( ) C*P+ VII Functiunea conturilor
C,*-* . ) Conturi de capitaluri
C,*-* ! ) Conturi de imobili/ari
C,*-* 3 ) Conturi de 0tocuri 0i productie in cur0 de
executie
C,*-* 1 ) Conturi de terti
C,*-* 5 ) Conturi de tre/orerie
C,*-* 2 ) Conturi de c3eltuieli
C,*-* 4 ) Conturi de 5enituri
C,*-* 6 ) Conturi 0peciale
C,*-* " ) Conturi de 7e0tiune
C,*-* . 8Conturi de capitaluri9
cuprins!clase
G%'P* .0 8Capital 0i re/er5e9
Contul "#" $Capital%&'( )&'( *n functie de forma +uridica a entitatii se
inscrie, capital social- patrimoniul regiei etc./
"#"". Capital subscris nevarsat 0P(
"#"1. Capital subscris varsat 0P(
"#"2. Patrimoniul regiei 0P(
"#"3. Patrimoniul public&4( 0P( )&4( 5cest cont mai apare doar la
entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor
de natura patrimoniului public./
Contul "#4 $Prime de capital%
"#4". Prime de emisiune 0P(
"#41. Prime de fuziune!divizare 0P(
"#4'. Prime de aport 0P(
"#44. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 0P(
Contul "#2 $Rezerve din reevaluare% 0P(
Contul "#3 $Rezerve%
"#3". Rezerve legale 0P(
"#3'. Rezerve statutare sau contractuale 0P(
"#34. Rezerve de valoare +usta&2( 0P( )&2( 5cest cont apare numai in
situatiile financiare anuale consolidate./
"#32. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare 0P(
"#36. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia
neta intr-o entitate straina&3( 05!P( )&3( 5cest cont apare numai in
situatiile financiare anuale consolidate./
"#37. 5lte rezerve 0P(
Contul "#6 $Rezerve din conversie%&6( 05!P( )&6( 5cest cont apare
numai in situatiile financiare anuale consolidate./
Contul "#7 $Interese care nu controleaza%&7( )&7( 5cest cont apare
numai in situatiile financiare anuale consolidate./
"#7". Interese care nu controleaza 8 rezultatul e9ercitiului financiar
05!P(
"#71. Interese care nu controleaza 8 alte capitaluri proprii 05!P( )&7(
5cest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate./
Contul "#: $5ctiuni proprii%
"#:". 5ctiuni proprii detinute pe termen scurt 05(
"#:1. 5ctiuni proprii detinute pe termen lung 05(
G%'P* .. 8%e/ultatul reportat
Contul ""6 $Rezultatul reportat%
""6". Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperita 05!P(
""61. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a
I5;- mai putin I5; 1:&:( 05!P( )&:( 5cest cont apare doar la entitatile
care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin <=FP nr.
:4!1##" si pana la inc>iderea soldului acestui cont./
""64. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
05!P(
""63. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor conomice uropene 05!P(
G%'P* .! 8%e/ultatul exercitiului financiar9
Contul "1" $Profit sau pierdere% 05!P(
Contul "1: $Repartizarea profitului% 05(
G%'P* .1 8Ca0ti7uri 0au pierderi le7ate de emiterea,
ra0cumpararea, 5an/area, cedarea cu titlu 7ratuit 0au anularea
in0trumentelor de capitaluri proprii9
Contul "4" $Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii%0P(
Contul "4: $Pierderi legate de emiterea- rascumpararea- vanzarea-
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii%05(
G%'P* .5 8Pro5i/ioane9
Contul "2" $Provizioane%
"2"". Provizioane pentru litigii 0P(
"2"1. Provizioane pentru garantii acordate clientilor 0P(
"2"'. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte
actiuni similare legate de acestea 0P(
"2"4. Provizioane pentru restructurare 0P(
"2"2. Provizioane pentru pensii si obligatii similare 0P(
"2"3. Provizioane pentru impozite 0P(
"2"7. 5lte provizioane 0P(
G%'P* .2 8:mprumuturi 0i datorii a0imilate9
Contul "3" $*mprumuturi din emisiuni de obligatiuni%
"3"4. *mprumuturi e9terne din emisiuni de obligatiuni garantate de
stat 0P(
"3"2. *mprumuturi e9terne din emisiuni de obligatiuni garantate de
banci 0P(
"3"6. *mprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de
stat 0P(
"3"7. 5lte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 0P(
Contul "31 $Credite bancare pe termen lung%
"31". Credite bancare pe termen lung 0P(
"311. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 0P(
"31'. Credite e9terne guvernamentale 0P(
"314. Credite bancare e9terne garantate de stat 0P(
"312. Credite bancare e9terne garantate de banci 0P(
"313. Credite de la trezoreria statului 0P(
"316. Credite bancare interne garantate de stat 0P(
Contul "33 $Datorii care privesc imobilizarile financiare%
"33". Datorii fata de entitatile afiliate 0P(
"33'. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin
interese de participare 0P(
Contul "36 $5lte imprumuturi si datorii asimilate% 0P(
Contul "37 $Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate%
"37". Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 0P(
"371. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 0P(
"372. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate 0P(
"373. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania
este legata prin interese de participare 0P(
"376. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 0P(
Contul "3: $Prime privind rambursarea obligatiunilor% 05(
C,*-* ! 8Conturi de imobili/ari9
cuprins!clase
G%'P* !0 8Imobili/ari necorporale9
Contul 1#" $C>eltuieli de constituire% 05(
Contul 1#' $C>eltuieli de dezvoltare% 05(
Contul 1#2 $Concesiuni- brevete- licente- marci comerciale- drepturi si
active similare% 05(
Contul 1#6 Fond comercial
1#6" $Fond comercial pozitiv%&"#( 05()&"#( 5cest cont apare- de
regula- in situatiile financiare anuale consolidate./
1#62 $Fond comercial negativ%&""( 0P( )&""( 5cest cont apare numai
in situatiile financiare anuale consolidate./
Contul 1#7 $5lte imobilizari necorporale% 05(
G%'P* !. 8Imobili/ari corporale9
Contul 1"" $?erenuri si amena+ari de terenuri% 05(
1""". ?erenuri
1""1. 5mena+ari de terenuri
Contul 1"1 $Constructii% 05(
Contul 1"' $Instalatii te>nice- mi+loace de transport- animale si
plantatii%
1"'". c>ipamente te>nologice 0masini- utila+e si instalatii de lucru(
05(
1"'1. 5parate si instalatii de masurare- control si reglare 05(
1"''. =i+loace de transport 05(
1"'4. 5nimale si plantatii 05(
Contul 1"4 $=obilier- aparatura birotica- ec>ipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale% 05(
G%'P* !! 8Imobili/ari corporale in cur0 de apro5i/ionare9
Contul 11' $Instalatii te>nice- mi+loace de transport- animale si
plantatii in curs de aprovizionare% 05(
Contul 114 $=obilier- aparatura birotica- ec>ipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de
aprovizionare% 05(
G%'P* !3 8Imobili/ari in cur0 0i a5an0uri pentru imobili/ari9
Contul 1'" $Imobilizari corporale in curs de e9ecutie%05(
Contul 1'1 $5vansuri acordate pentru imobilizari corporale% 05(
Contul 1'' $Imobilizari necorporale in curs de e9ecutie% 05(
Contul 1'4 $5vansuri acordate pentru imobilizari necorporale% 05(
G%'P* !2 8Imobili/ari financiare9
Contul 13" $5ctiuni detinute la entitatile afiliate% 05(
Contul 13' $Interese de participare% 05(
Contul 134 $?itluri puse in ec>ivalenta%&"1( 05( )&("1 5cest cont apare
numai in situatiile financiare anuale consolidate./
Contul 132 $5lte titluri imobilizate% 05(
Contul 136 $Creante imobilizate%
136". ;ume datorate de entitatile afiliate 05(
1361. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 05(
136'. Creante legate de interesele de participare 05(
1364. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
05(
1362. *mprumuturi acordate pe termen lung 05(
1363. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung 05(
1367. 5lte creante imobilizate 05(
136:. Dobanzi aferente altor creante imobilizate 05(
Contul 13: $Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare%
13:". Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile
afiliate 0P(
13:1. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare 0P(
13:'. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare 0P(
G%'P* !6 8*morti/ari pri5ind imobili/arile9
Contul 17# $5mortizari privind imobilizarile necorporale%
17#". 5mortizarea c>eltuielilor de constituire 0P(
17#'. 5mortizarea c>eltuielilor de dezvoltare 0P(
17#2. 5mortizarea concesiunilor- brevetelor- licentelor- marcilor
comerciale- drepturilor si activelor similare 0P(
17#6. 5mortizarea fondului comercial&"'( 0P( )&"'( 5cest cont apare-
de regula- in situatiile financiare anuale consolidate./
17#7. 5mortizarea altor imobilizari necorporale 0P(
Contul 17" $5mortizari privind imobilizarile corporale%
17"". 5mortizarea amena+arilor de terenuri 0P(
17"1. 5mortizarea constructiilor 0P(
17"'. 5mortizarea instalatiilor- mi+loacelor de transport- animalelor si
plantatiilor 0P(
17"4. 5mortizarea altor imobilizari corporale 0P(
G%'P* !" 8*;u0tari pentru deprecierea 0au pierderea de 5aloare
a imobili/arilor9
Contul 1:# $5+ustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale%
1:#'. 5+ustari pentru deprecierea c>eltuielilor de dezvoltare 0P(
1:#2. 5+ustari pentru deprecierea concesiunilor- brevetelor- licentelor-
marcilor comerciale- drepturilor si activelor similare 0P(
1:#6. 5+ustari pentru deprecierea fondului comercial&"4( 0P( )&"4(
5cest cont apare- de regula- in situatiile financiare anuale
consolidate./
1:#7. 5+ustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale 0P(
Contul 1:" $5+ustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale%
1:"". 5+ustari pentru deprecierea terenurilor si amena+arilor de
terenuri 0P(
1:"1. 5+ustari pentru deprecierea constructiilor 0P(
1:"'. 5+ustari pentru deprecierea instalatiilor- mi+loacelor de
transport- animalelor si plantatiilor 0P(
1:"4. 5+ustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale 0P(
Contul 1:' $5+ustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de
e9ecutie%
1:'". 5+ustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de
e9ecutie 0P(
1:''. 5+ustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de
e9ecutie 0P(
Contul 1:3 $5+ustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor
financiare%
1:3". 5+ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la
entitatile afiliate 0P(
1:31. 5+ustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
0P(
1:3'. 5+ustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 0P(
1:34. 5+ustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de
entitatile afiliate 0P(
1:32. 5+ustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de
interesele de participare 0P(
1:33. 5+ustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate
pe termen lung 0P(
1:37. 5+ustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate
0P(
C,*-* 3 8Conturi de 0tocuri 0i productie in cur0 de
executie9
cuprins!clase
G%'P* 30 8-tocuri de materii 0i materiale9
Contul '#" $=aterii prime% 05(
Contul '#1 $=ateriale consumabile%
'#1". =ateriale au9iliare 05(
'#11. Combustibili 05(
'#1'. =ateriale pentru ambalat 05(
'#14. Piese de sc>imb 05(
'#12. ;eminte si materiale de plantat 05(
'#13. Fura+e 05(
'#17. 5lte materiale consumabile 05(
Contul '#' $=ateriale de natura obiectelor de inventar% 05(
Contul '#7 $Diferente de pret la materii prime si materiale% 05!P(
G%'P* 3! 8-tocuri in cur0 de apro5i/ionare9
Contul '1" $=aterii prime in curs de aprovizionare% 05(
Contul '11 $=ateriale consumabile in curs de aprovizionare% 05(
Contul '1' $=ateriale de natura obiectelor de inventar in curs de
aprovizionare% 05(
Contul '13 $5nimale in curs de aprovizionare% 05(
Contul '16 $=arfuri in curs de aprovizionare% 05(
Contul '17 $5mbala+e in curs de aprovizionare% 05(
G%'P* 33 8Productie in cur0 de executie9
Contul ''" $Produse in curs de e9ecutie% 05(
Contul ''1 % ;ervicii in curs de e9ecutie% 05(
G%'P* 31 8Produ0e9
Contul '4" $;emifabricate% 05(
Contul '42 $Produse finite% 05(
Contul '43 $Produse reziduale% 05(
Contul '47 $Diferente de pret la produse% 05!P(
G%'P* 35 8-tocuri aflate la terti9
Contul '2" $=aterii si materiale aflate la terti% 05(
Contul '24 $Produse aflate la terti% 05(
Contul '23 5nimale aflate la terti 05(
Contul '26 =arfuri aflate la terti 05(
Contul '27 5mbala+e aflate la terti 05(
G%'P* 32 8*nimale9
Contul '3" $5nimale si pasari% 05(
Contul '37 $Diferente de pret la animale si pasari% 05!P(
G%'P* 34 8Marfuri9
Contul '6" $=arfuri% 05(
Contul '67 $Diferente de pret la marfuri% 05!P(
@RUP5 '7 $5mbala+e%
Contul '7" $5mbala+e% 05(
Contul '77 $Diferente de pret la ambala+e% 05!P(
G%'P* 3" 8*;u0tari pentru deprecierea 0tocurilor 0i productiei
in cur0 de executie9
Contul ':" $5+ustari pentru deprecierea materiilor prime% 0P(
Contul ':1 $5+ustari pentru deprecierea materialelor%
':1". 5+ustari pentru deprecierea materialelor consumabile 0P(
':11. 5+ustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de
inventar 0P(
Contul ':' $5+ustari pentru deprecierea productiei in curs de
e9ecutie% 0P(
Contul ':4 $5+ustari pentru deprecierea produselor%
':4". 5+ustari pentru deprecierea semifabricatelor 0P(
':42. 5+ustari pentru deprecierea produselor finite 0P(
':43. 5+ustari pentru deprecierea produselor reziduale 0P(
Contul ':2 $5+ustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti%
':2". 5+ustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la
terti 0P(
':21. 5+ustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti 0P(
':2'. 5+ustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti 0P(
':24. 5+ustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
0P(
':23. 5+ustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti 0P(
':26. 5+ustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti 0P(
':27. 5+ustari pentru deprecierea ambala+elor aflate la terti 0P(
Contul ':3 $5+ustari pentru deprecierea animalelor% 0P(
Contul ':6 $5+ustari pentru deprecierea marfurilor% 0P(
Contul ':7 $5+ustari pentru deprecierea ambala+elor% 0P(
C,*-* 1 8Conturi de terti9
cuprins!clase
G%'P* 10 8Furni/ori 0i conturi a0imilate9
Contul 4#" $Furnizori% 0P(
Contul 4#' $fecte de platit% 0P(
Contul 4#4 $Furnizori de imobilizari% 0P(
Contul 4#2 $fecte de platit pentru imobilizari% 0P(
Contul 4#7 $Furnizori 8 facturi nesosite% 0P(
Contul 4#: $Furnizori 8 debitori%
4#:". Furnizori 8 debitori pentru cumparari de bunuri de natura
stocurilor 05(
4#:1. Furnizori 8 debitori pentru prestari de servicii 05(
G%'P* 1. 8Clienti 0i conturi a0imilate9
Contul 4"" $Clienti%
4""". Clienti 05(
4""7. Clienti incerti sau in litigiu 05(
Contul 4"' $fecte de primit de la clienti% 05(
Contul 4"7 $Clienti 8 facturi de intocmit% 05(
Contul 4": $Clienti 8 creditori% 0P(
G%'P* 1! 8Per0onal 0i conturi a0imilate9
Contul 41" $Personal 8 salarii datorate% 0P(
Contul 41' $Personal 8 a+utoare materiale datorate% 0P(
Contul 414 $Prime reprezentand participarea personalului la
profit%&"2( 0P( )&"2( ;e utilizeaza atunci cand e9ista baza legala
pentru acordarea acestora./
Contul 412 $5vansuri acordate personalului% 05(
Contul 413 $Drepturi de personal neridicate% 0P(
Contul 416 $Retineri din salarii datorate tertilor% 0P(
Contul 417 $5lte datorii si creante in legatura cu personalul%
417". 5lte datorii in legatura cu personalul 0P(
4171. 5lte creante in legatura cu personalul 05(
G%'P* 13 8*0i7urari 0ociale, protectia 0ociala 0i conturi
a0imilate9
Contul 4'" $5sigurari sociale%
4'"". Contributia unitatii la asigurarile sociale 0P(
4'"1. Contributia personalului la asigurarile sociale 0P(
4'"'. Contributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate
0P(
4'"4. Contributia anga+atilor pentru asigurarile sociale de sanatate
0P(
Contul 4'6 $5+utor de soma+%
4'6". Contributia unitatii la fondul de soma+ 0P(
4'61. Contributia personalului la fondul de soma+ 0P(
Contul 4'7 $5lte datorii si creante sociale%
4'7". 5lte datorii sociale 0P(
4'71. 5lte creante sociale 05(
G%'P* 11 8<u7etul 0tatului, fonduri 0peciale 0i
conturi a0imilate9
Contul 44" $Impozitul pe profit!venit%
44"". Impozitul pe profit 0P(
44"7. Impozitul pe venit&"3( 0P( )&"3( ;e utilizeaza pentru
evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor- definite
conform legii./
Contul 441 $?a9a pe valoarea adaugata%
441'. ?a9a pe valoarea adaugata de plata 0P(
4414. ?a9a pe valoarea adaugata de recuperat 05(
4413. ?a9a pe valoarea adaugata deductibila 05(
4416. ?a9a pe valoarea adaugata colectata 0P(
4417. ?a9a pe valoarea adaugata nee9igibila 05!P(
Contul 444 $Impozitul pe venituri de natura salariilor% 0P(
Contul 442 $;ubventii%
442". ;ubventii guvernamentale 05(
4421. *mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii 05(
4427. 5lte sume primite cu caracter de subventii 05(
Contul 443 $5lte impozite- ta9e si varsaminte asimilate% 0P(
Contul 446 $Fonduri speciale 8 ta9e si varsaminte asimilate% 0P(
Contul 447 $5lte datorii si creante cu bugetul statului%
447". 5lte datorii fata de bugetul statului 0P(
4471. 5lte creante privind bugetul statului 05(
G%'P* 15 8Grup 0i actionaria0ociati9
Contul 42" $Decontari intre entitatile afiliate%
42"". Decontari intre entitatile afiliate 05!P(
42"7. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate 05!P(
Contul 42' $Decontari privind interesele de participare%
42'". Decontari privind interesele de participare 05!P(
42'7. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
05!P(
Contul 422 $;ume datorate actionarilor!asociatilor%
422". 5ctionari!asociati 8 conturi curente 0P(
4227. 5ctionari!asociati 8 dobanzi la conturi curente 0P(
Contul 423 $Decontari cu actionarii!asociatii privind capitalul% 05!P(
Contul 426 $Dividende de plata% 0P(
Contul 427 $Decontari din operatii in participatie%
427". Decontari din operatii in participatie 8 pasiv 0P(
4271. Decontari din operatii in participatie 8 activ 05(
G%'P* 12 8&ebitori 0i creditori di5er0i9
Contul 43" $Debitori diversi% 05(
Contul 431 $Creditori diversi% 0P(
G%'P* 14 8Conturi de 0ub5entii, re7ulari/are 0i a0imilate9
Contul 46" $C>eltuieli inregistrate in avans% 05(
Contul 461 $Venituri inregistrate in avans% 0P(
Contul 46' $Decontari din operatii in curs de clarificare% 05!P(
Contul 462 $;ubventii pentru investitii%
462". ;ubventii guvernamentale pentru investitii 0P(
4621. *mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru
investitii 0P(
462'. Donatii pentru investitii 0P(
4624. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 0P(
4627. 5lte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii 0P(
G%'P* 16 8&econtari in cadrul unitatii9
Contul 47" $Decontari intre unitate si subunitati% 05!P(
Contul 471 $Decontari intre subunitati% 05!P(
G%'P* 1" 8*;u0tari pentru deprecierea creantelor9
Contul 4:" $5+ustari pentru deprecierea creantelor 8 clienti% 0P(
Contul 4:2 $5+ustari pentru deprecierea creantelor 8 decontari in
cadrul grupului si cu actionarii!asociatii% 0P(
Contul 4:3 $5+ustari pentru deprecierea creantelor 8 debitori diversi%
0P(
C,*-* 5 8Conturi de tre/orerie9
cuprins!clase
G%'P* 50 8In5e0titii pe termen 0curt9
Contul 2#" $5ctiuni detinute la entitatile afiliate% 05(
Contul 2#2 $<bligatiuni emise si rascumparate% 05(
Contul 2#3 $<bligatiuni% 05(
Contul 2#7 $5lte investitii pe termen scurt si creante asimilate%
2#7". 5lte titluri de plasament 05(
2#77. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament 05(
Contul 2#: $Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen
scurt%
2#:". Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile
afiliate 0P(
2#:1. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt 0P(
G%'P* 5. 8Conturi la banci9
Contul 2"" $Valori de incasat%
2""1. Cecuri de incasat 05(
2""'. fecte de incasat 05(
2""4. fecte remise spre scontare 05(
Contul 2"1 $Conturi curente la banci%
2"1". Conturi la banci in lei 05(
2"14. Conturi la banci in valuta 05(
2"12. ;ume in curs de decontare 05(
Contul 2"7 $Dobanzi%
2"73. Dobanzi de platit 0P(
2"76. Dobanzi de incasat 05(
Contul 2": $Credite bancare pe termen scurt%
2":". Credite bancare pe termen scurt 0P(
2":1. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 0P(
2":'. Credite e9terne guvernamentale 0P(
2":4. Credite e9terne garantate de stat 0P(
2":2. Credite e9terne garantate de banci 0P(
2":3. Credite de la trezoreria statului 0P(
2":6. Credite interne garantate de stat 0P(
2":7. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 0P(
G%'P* 53 8Ca0a9
Contul 2'" $Casa%
2'"". Casa in lei 05(
2'"4. Casa in valuta 05(
Contul 2'1 $5lte valori%
2'1". ?imbre fiscale si postale 05(
2'11. Ailete de tratament si odi>na 05(
2'1'. ?ic>ete si bilete de calatorie 05(
2'17. 5lte valori 05(
G%'P* 51 8*crediti5e9
Contul 24" $5creditive%
24"". 5creditive in lei 05(
24"1. 5creditive in valuta 05(
Contul 241 $5vansuri de trezorerie%&"6( 05( )&"6( *n acest cont vor fi
evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri./
G%'P* 56 8Viramente interne9
Contul 27" $Viramente interne% 05!P(
G%'P* 5" 8*;u0tari pentru pierderea de 5aloare a conturilor de
tre/orerie9
Contul 2:" $5+ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute
la entitatile afiliate% 0P(
Contul 2:2 $5+ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor
emise si rascumparate% 0P(
Contul 2:3 $5+ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor% 0P(
Contul 2:7 $5+ustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe
termen scurt si creante asimilate% 0P(
C,*-* 2 8Conturi de c3eltuieli9
cuprins!clase
G%'P* 20 8C3eltuieli pri5ind 0tocurile9
Contul 3#" $C>eltuieli cu materiile prime%
Contul 3#1 $C>eltuieli cu materialele consumabile%
3#1". C>eltuieli cu materialele au9iliare
3#11. C>eltuieli privind combustibilii
3#1'. C>eltuieli privind materialele pentru ambalat
3#14. C>eltuieli privind piesele de sc>imb
3#12. C>eltuieli privind semintele si materialele de plantat
3#13. C>eltuieli privind fura+ele
3#17. C>eltuieli privind alte materiale consumabile
Contul 3#' $C>eltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar%
Contul 3#4 $C>eltuieli privind materialele nestocate%
Contul 3#2 $C>eltuieli privind energia si apa%
Contul 3#3 $C>eltuieli privind animalele si pasarile%
Contul 3#6 $C>eltuieli privind marfurile%
Contul 3#7 $C>eltuieli privind ambala+ele%
Contul 3#: $Reduceri comerciale primite%
G%'P* 2. 8C3eltuieli cu 0er5iciile executate de terti9
Contul 3"" $C>eltuieli cu intretinerea si reparatiile%
Contul 3"1 $C>eltuieli cu redeventele- locatiile de gestiune si c>iriile%
Contul 3"' $C>eltuieli cu primele de asigurare%
Contul 3"4 $C>eltuieli cu studiile si cercetarile%
G%'P* 2! 8C3eltuieli cu alte 0er5icii executate de terti9
Contul 31" $C>eltuieli cu colaboratorii%
Contul 311 $C>eltuieli privind comisioanele si onorariile%
Contul 31' $C>eltuieli de protocol- reclama si publicitate%
Contul 314 $C>eltuieli cu transportul de bunuri si personal%
Contul 312 $C>eltuieli cu deplasari- detasari si transferari%
Contul 313 $C>eltuieli postale si ta9e de telecomunicatii%
Contul 316 $C>eltuieli cu serviciile bancare si asimilate%
Contul 317 $5lte c>eltuieli cu serviciile e9ecutate de terti%
G%'P* 23 8C3eltuieli cu alte impo/ite, taxe 0i 5ar0aminte
a0imilate9
Contul 3'2 $C>eltuieli cu alte impozite- ta9e si varsaminte asimilate%
G%'P* 21 8C3eltuieli cu per0onalul9
Contul 34" $C>eltuieli cu salariile personalului%
Contul 341 $C>eltuieli cu tic>etele de masa acordate salariatilor%
Contul 34' $C>eltuieli cu primele reprezentand participarea
personalului la profit%
Contul 344 $C>eltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri
proprii%
Contul 342 $C>eltuieli privind asigurarile si protectia sociala%
342". Contributia unitatii la asigurarile sociale
3421. Contributia unitatii pentru a+utorul de soma+
342'. Contributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate
3423. Contributia unitatii la sc>emele de pensii facultative
3426. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de
sanatate
3427. 5lte c>eltuieli privind asigurarile si protectia sociala
G%'P* 25 8*lte c3eltuieli de exploatare9
Contul 321 $C>eltuieli cu protectia mediului incon+urator%
Contul 324 $Pierderi din creante si debitori diversi%
Contul 327 $5lte c>eltuieli de e9ploatare%
327". Despagubiri- amenzi si penalitati
3271. Donatii acordate
327'. C>eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
3277. 5lte c>eltuieli de e9ploatare
G%'P* 22 8C3eltuieli financiare9
Contul 33' $Pierderi din creante legate de participatii%
Contul 334 $C>eltuieli privind investitiile financiare cedate%
334". C>eltuieli privind imobilizarile financiare cedate
3341. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
Contul 332 $C>eltuieli din diferente de curs valutar%
Contul 333 $C>eltuieli privind dobanzile%
Contul 336 $C>eltuieli privind sconturile acordate%
Contul 337 $5lte c>eltuieli financiare%
G%'P* 24 8C3eltuieli extraordinare9
Contul 36" $C>eltuieli privind calamitatile si alte evenimente
e9traordinare%
G%'P* 26 8C3eltuieli cu amorti/arile, pro5i/ioanele 0i a;u0tarile
pentru depreciere 0au pierdere de 5aloare9
Contul 37" $C>eltuieli de e9ploatare privind amortizarile-
provizioanele si a+ustarile pentru depreciere%
37"". C>eltuieli de e9ploatare privind amortizarea imobilizarilor
37"1. C>eltuieli de e9ploatare privind provizioanele
37"'. C>eltuieli de e9ploatare privind a+ustarile pentru deprecierea
imobilizarilor
37"4. C>eltuieli de e9ploatare privind a+ustarile pentru deprecierea
activelor circulante
Contul 373 $C>eltuieli financiare privind amortizarile si a+ustarile
pentru pierdere de valoare%
373'. C>eltuieli financiare privind a+ustarile pentru pierderea de
valoare a imobilizarilor financiare
3734. C>eltuieli financiare privind a+ustarile pentru pierderea de
valoare a activelor circulante
3737. C>eltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor
G%'P* 2" 8C3eltuieli cu impo/itul pe profit 0i alte impo/ite9
Contul 3:" $C>eltuieli cu impozitul pe profit%
Contul 3:7 $C>eltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu
apar in elementele de mai sus%&"7( )&("7 ;e utilizeaza conform
reglementarilor legale./
C,*-* 4 8Conturi de 5enituri9
cuprins!clase
G%'P* 40 8Cifra de afaceri neta9
Contul 6#" $Venituri din vanzarea produselor finite%
Contul 6#1 $Venituri din vanzarea semifabricatelor%
Contul 6#' $Venituri din vanzarea produselor reziduale%
Contul 6#4 $Venituri din servicii prestate%
Contul 6#2 $Venituri din studii si cercetari%
Contul 6#3 $Venituri din redevente- locatii de gestiune si c>irii%
Contul 6#6 $Venituri din vanzarea marfurilor%
Contul 6#7 $Venituri din activitati diverse%
Contul 6#: $Reduceri comerciale acordate%
G%'P* 4. 8Venituri aferente co0tului productiei in cur0 de
executie9
Contul 6"" $Venituri aferente costurilor stocurilor de produse%
Contul 6"1 $Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de e9ecutie%
G%'P* 4! 8Venituri din productia de imobili/ari9
Contul 61" $Venituri din productia de imobilizari necorporale%
Contul 611 $Venituri din productia de imobilizari corporale%
G%'P* 41 8Venituri din 0ub5entii de exploatare9
Contul 64" $Venituri din subventii de e9ploatare%
64"". Venituri din subventii de e9ploatare aferente cifrei de
afaceri&":( )&":( ;e ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri./
64"1. Venituri din subventii de e9ploatare pentru materii prime si
materiale consumabile
64"'. Venituri din subventii de e9ploatare pentru alte c>eltuieli
e9terne
64"4. Venituri din subventii de e9ploatare pentru plata personalului
64"2. Venituri din subventii de e9ploatare pentru asigurari si protectie
sociala
64"3. Venituri din subventii de e9ploatare pentru alte c>eltuieli de
e9ploatare
64"6. Venituri din subventii de e9ploatare aferente altor venituri
64"7. Venituri din subventii de e9ploatare pentru dobanda datorata
G%'P* 45 8*lte 5enituri din exploatare9
Contul 624 $Venituri din creante reactivate si debitori diversi%
Contul 627 $5lte venituri din e9ploatare%
627". Venituri din despagubiri- amenzi si penalitati
6271. Venituri din donatii primite
627'. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
6274. Venituri din subventii pentru investitii
6277. 5lte venituri din e9ploatare
G%'P* 42 8Venituri financiare9
Contul 63" $Venituri din imobilizari financiare%
63"". Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
63"'. Venituri din interese de participare
Contul 631 $Venituri din investitii financiare pe termen scurt%
Contul 63' $Venituri din creante imobilizate%
Contul 634 $Venituri din investitii financiare cedate%
634". Venituri din imobilizari financiare cedate
6341. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
Contul 632 $Venituri din diferente de curs valutar%
Contul 633 $Venituri din dobanzi%
Contul 636 $Venituri din sconturi obtinute%
Contul 637 $5lte venituri financiare%
Contul 66" $Venituri din subventii pentru evenimente e9traordinare si
altele similare%
Contul 67" $Venituri din provizioane si a+ustari pentru depreciere
privind activitatea de e9ploatare%
67"1. Venituri din provizioane
67"'. Venituri din a+ustari pentru deprecierea imobilizarilor
67"4. Venituri din a+ustari pentru deprecierea activelor circulante
67"2. Venituri din fondul comercial negativ&1#( )&1#( 5cest cont apare
numai in situatiile financiare anuale consolidate./
Contul 673 $Venituri financiare din a+ustari pentru pierdere de valoare%
673'. Venituri financiare din a+ustari pentru pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare
6734. Venituri financiare din a+ustari pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
C,*-* 6 8Conturi 0peciale9
cuprins!clase
G%'P* 60 8Conturi in afara bilantului9
Contul 7#" $5nga+amente acordate%
7#"". @iruri si garantii acordate
7#"7. 5lte anga+amente acordate
Contul 7#1 $5nga+amente primite%
7#1". @iruri si garantii primite
7#17. 5lte anga+amente primite
Contul 7#' $5lte conturi in afara bilantului%
7#'". Imobilizari corporale luate cu c>irie
7#'1. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
7#''. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
7#'4. Debitori scosi din activ- urmariti in continuare
7#'2. ;tocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
7#'3. Redevente- locatii de gestiune- c>irii si alte datorii asimilate
7#'6. fecte scontate nea+unse la scadenta
7#'7. Aunuri publice primite in administrare- concesiune si cu c>irie
7#':. 5lte valori in afara bilantului
Contul 7#4 $5mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi+loacelor
fi9e%
7#42 $5mortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi+loacelor fi9e%
Contul 7#2 $Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor
contracte asimilate- nea+unse la scadenta%
7#2" $Dobanzi de platit%
7#21 $Dobanzi de incasat%&1"( )&1"( 5cest cont se foloseste de catre
entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare
contracte de leasing/B
Contul 7#3 $Certificate de emisii de gaze cu efect de sera%
Contul 7#6 $5ctive contingente%
Contul 7#7 $Datorii contingente%
G%'P* 6" 8<ilant9
Contul 7:" 8 Ailant de desc>idere
Contul 7:1 8 Ailant de inc>idere
C,*-* " 8Conturi de 7e0tiune9
&11(
cuprins!clase
)&11( Pentru organizarea contabilitatii de gestiune- folosirea conturilor
din aceasta clasa este optionala./
G%'P* "0 &(CO#$*%I I#$(%#(
:#". Decontari interne privind c>eltuielile
:#1. Decontari interne privind productia obtinuta
:#'. Decontari interne privind diferentele de pret
G%'P* "! CO#$'%I &( C*,C',*$I(
:1". C>eltuielile activitatii de baza
:11. C>eltuielile activitatilor au9iliare
:1'. C>eltuieli indirecte de productie
:14. C>eltuieli generale de administratie
:12. C>eltuieli de desfacere
G%'P* "3 CO-$', P%O&'C$I(I
:'". Costul productiei obtinute
:''. Costul productiei in curs de e9ecutie