Sunteți pe pagina 1din 96

c UPR N S

Anqajarca pecoia ! !
o?od
ed oeralo aedoo'eso-
Caseedesaa,arccorespunaloa,emese, o,!iilicl o,dh SNIFC.. . .. . .
ed6 d adl ral, d6 .e
p'",a,nldJ
,
(l)
,,,,
zara
!
funcloiaa cohis6 nrr6p
armenratieid6 pmracl6
DlsPozt GENERALE T
Aft.1.-(1) Pe(b conlGclanle recunosc
Si
accepti pe deplln cA sunt egale
9
bere':ln
-
lncheierea preaitu
uiacod a SNTFC
aj
se ob ig6 sd 6sp6cle ln lolalit.ro prev6d6 16 amBluia.
(2) Lidorii shdicateor din domn u oe reprezin tnters e.nsalatitor semnata.i a acesrui
A@rd, s, nu f mpLical ln Glaliicomerciar c! unLlalire din domen urlGnsportur or
I
sd nu se
oasasca
ln condlide confl d de nterese sau incomparibi tale. asa cum sunr
pEvazure
in easlara
in vgoaG. peniru calitatea de lid6r s nd cal
(3) Drepturile saladalior prevezute in pGzenlul acod nu pol f afeciale de nici o tranzsqe,
renunlare sau llmitare, indtfercit de iatu aceslo, ele liind apamle impolrva oiceror iiceber,
abuzud, atulrarlu
timanitesldd
de sub 6clvism.
(4)
PEz.ntul Acod se apllca tuturor salaria(tor dtn SNTFC, semnatan at contractului
individualde nunca, incad6!iin funcliil.Si m6s.riil. dln An.xa n12.
Sa6r6lu uilivide obllgal a de a respecta prcvedr e cuprnsein prezentu aoord.
(5) Acotdul cupnnd clauze frltoa a con(Eclullndvidua de munca angalaEa, condlli e
de munce
9isala
zare a e pereona u u, tmpulde muncd
S
odihnS, drpiur
S
ohliqat le reciproco
ab ped or ln prcmova.a unor Era| d munci echtabire, de nalurd se asigure
poleclia
sociatd a
salaralloidreplurilesndcalelor9aroprznran|ors.arialror,p@lecliaceoraesiTnoroanere
d e condu re ale s nd icalelor confom leg
,
ca ,icarca, rem ficarea, prega rca
9
p decrio na rea
(6) ln confomitat cu prevede re an.153 din Legea diatoqutui sociat n.,62/2011 s-a
lnchelat pre&ntul
acord.
(7)AmdulsepuneladispoziliasaLaiatilorpentruconsuliareTpSrreaseasigureprngrja
adm n slmliei caEllva difuz subuniGliordn sltuctura SNTFC, semnatar or
prezenrutuia@d
preoum
9ilidenlord
sindicatd n un tate sisuoun(41i. rn acela9inumarde exemplare se vor d luza
9i
ConditiiL ninine de
pteaatue
si vechifre.
An.2.-(1) PEznrul acord devln. apllcabll de l. data de 1 octombrie 2014 Fac
pade
din
pzen1Uaoordlacordurednl6pd4a66mnalaraeaceslUiaprin
eventua ab @nilicte coreclive de munce. P@vederlle refe toare la dreptudle @ s6
pl6lesc
din
tonduldesala zar6 s. vor.corda int.gbl lnepand cu dala de
(2)
Acodulse indhee
pentru peroada
I oclombrie 2014- 31 mane 2015.
(3) Execrlaa pvednbr
a@rduu esle obligatode pntru pEii. Respecrarea prevdedlor
aooduuivaf analizG inmdru comis ror mixle palronal
sindi@te Requlame nlu de funcl o nare
al comisli or mlxte
palrcnat
sindiale esle
pznlai
ln Anexa nr. I I a
prezentu
acord.
(4) Pa(ile seobrisaca, in
peroada
de apicarea
prezentu
u acord se nu pbmoveze
tisi
nu
susl nE proi6.l6 de rcglemenlrr a o5@r adoptare ar@ndu@ la dim nuarea dreplurilor ce decurg d n
acesia, sd nu suslna
s sa nu
promoveze
dau4 care sa abileascd dreDtud a ui ivellnferorce ui
slabi I
prin
conlEcte coleciive d muncd a nive superior, apLicabi . SNTFC, sau prn leqislal.
Dact o
orcvedre
a
pGzenluluiacord
va riin @niradcie cu prevdrl unu acl nomatv
apdrut ulterior semnSrl acordurui, acesra 3e va modili.a in dodfotrirars cu eqsralia, du acordu
(5)
Pe
parcuGu
ex&ular , cu acordulpd4 or smnalaE clauze e adoduluipoi rimodfcale,
(6)ld
stualie in caE, in
pnv
nk drepturilor ce decurodln 6cord,
favoGbie, eevoriace pade de drcpld i acord, r^d cond
liire
prevezuie de acesta.
(7)
.@zulincarepe(ilel$tncacSoblAaueprevAzuleidprezentuLacotu neexerclara de
c6rre panea care s'neG vreun prejudciu a drepluluid6 a c6ra eoa erecu(aea intocmaisau dupa
caz, pdn
echivale bnnesc a oblioal or respective nu inseamne c5 ea a renunlat a acesl dEpl6
A.t,3,-(1) Orcanizarea qi conducerea activlt5l socetdt
pe prlncp
d. compet6nlS
profesiona 6
t
elic e^18 oonomica sunr arribde a adminishli6icae
poan,
Gspunderea,
potriv
t
egii pe ntru ind p innea acesio ra
Consltuie ahbqi e xclus ve ale adminskliei
intocfrirea buselu ul de ven lur
si
chertuie
i
,|
dimnsionarea preslale rn concorda(a cu co^t6clu de Seryic Pub ce d6 TGnspod
Ferovar de ca.lor
9icerinlele
p1
Eistalr
raa nece*ru uide peEona in c.ncodanl, cu vo umu
orsanzarea soclelEl in concordant6cu nevoilepieleii
(2) sarairal sNTFc cFR c.alori SA. impreuna cu paneneri sd.iati (admnistlie
9l
sndidate),prnacrivlalear.rvorcontrbu
la elicnr2area seruiciulu detcnsponi.roviadecaebr
s
reducara pie,rjerior
socielal. dare vor ava ca scop creglerea pedormanletor
emnom.o-
fnancareS a productivlal
muncii
(3)
O'ganizl le 6indca a nive SNIFC'CFR catllo
'SA,
semnarar a
orezenlu
uiacord
vor avea eprezenknl
{desemnarr
de care oere orsanzalite sndcate
reprezentalve a nveld su.uEae. recunosoule de celre acesrea)ln comisiie de
promovare
are
profs
ona e perodicd
cercelare adm nslrarvi, a soli.ll.ea
searatulu. concediere de persona restructuEre
9i
reorcanzar a sucursatetor negocre a
contracleror ridviduale
'le
munca, neqooere a acrelor adronae la conlE.lete indivduae de
.- .,. Lo-. .rF
,rp.
Fedrp.o{.6aoA
zi ca vizeazd condl de mondS Coolelu de Scurlate
S
San6lal ln Munci, Comsia M[la
Patronat.Sindcate Comisia d ocuinte
Sedinle
e de ana za S.C. a niveide suduGae
9i
e niv de
(4) Orde saaral. memb.u de sindical poate so cila as stenli sndcatd in detutarca
DonlEcluu indivdua deouncS administralaavsndob garadearaspeclace
iletesaararuu
Art.4.' De la nemembd de s nd cal se relitre o.ota de I a suld din venru brut rca zat penrru
fond ce va fi urr2at ln scopu nrormar acesloE cu prviG ta noqocierca
conlraolulu corecrv de fruica, impricat e.donomr.ojnancarcedorvadtnprocesu
densocere
coeclvd
I
indivdua i,
precum
tlasup
dreplunlor g oblisal or conrinute in conrctete coteclve
de nuioS incheate la nveu SNIFC
ai
pnlru rezovarea unor
pDbteme
socae
I
de ordn
umanlar ae saaralilor sNTFc
ai
ae membdor de fam ie a adestora. in conrormrare cu
pGveder
e rega e in vigoare.
ulilzarea fondu u menlonal se va lace pe baz rluamentuuiintocmr in acesl scop de
cofrsia
parrara
foma6 d n cir,l persoane de recae pade
semnalaE a aDodu u
Dha..'r'o.o'r
.6,ora
o'odcoro6' rti
.io
d ap6-(ora'r
An.s.- Penlru personau pEuat de SNTFC pnn
reorganzare pe pe
oada vaab Glii
a.oduu
9iale
ceru ,unctiisau meser nu s regdsescca sistem de satadzare i.
pEzentutacord
runcl ile meser e
qidrcplu
re sa ara o 6e stabiesc ornlr un acord tnDheial utledor
Sim arse va proceda
i
in cazu funcl or no care rezu le din reorganzarea SNTFC
SISTEMUL DE SALARIZARE
4.1.6.- P.nrru munca
DreslaG
ln baza
dreptu a un salariu exp mal in bani slabrir
preznru uiadod
s
a reoisale in vigoare
Arl.?.'(1) salariuL personarurui din sNrFc ouprinde:
a) saaiu de baze car se srabileste ln pod cu prcgatirea..ompetenra respunderea
complextatea sarcin o r fu nctiei odupale el.
b)sporur a sala u de bazE:
d)prcm penlru
oblnerea unor rezutat deosebit n acivitatea idtvdua e
Sa ariire de baza corespunzitoarefiecSre crasedesaarur6soslabitesc nAnexanrl
Sa aru de baza omr sau z n c se slab e$e av6nd in vede@ sa aru de bazd unar qidurala
normala a impulu de lucru
DuGla noma e de lucru d n una respecliva se dininueaza corespunzStor in sluata stab lr i
tmpulu d munca sub 3 ore z nc au ..esl drept in confomlale ou
(2)
Salarulsle conrdenla anqajatorur avend ob igalia de a ua misur e necesare penlru
asioorarea conrdenl arMli
(3) n scopu promovar
nrerse or
9i
aper;r dreplurror sa aralitor, conrdenlia ilalea
sa ariilor nu
poare
fiopusi s nd caleror sau dupe ca:, rcprezenlaniilor saadat or in srrctE gStura
cu n@reseeacesloratinEratialordreclacuansajaloru numa cuacortulscrsa saaratuu
Arr.3.- n caz de larimenl g
tichdare
judicare
a unhlii satarialti au catitatea de credilor
prlv
egial
I
drptur a or bene reprez iG creaiF
prviegial.
umind a f p d e nreqrarinainrea
aclvilil desfS9urare in baza co de munca
5
a dreplur or de care satarial au
benefcal
s
e vor elibeE dovez despre aceslea or d cito or este ievoe
B, FORME DE SALARIZARE
Aft.S.- n cadru SNTFC de @Oul6 s ul zeazS foma de saarzr in ro. FoosEa aror
lome de sala zarc est do comperenta Conslllurul de suphveghere, ra propuneGa
dnecroEturui soci.t.llr. cu acodu
Fdior
semnalare are acorduu.
b-.l9qqsa
aru ,le baz.
slab t pe lDi6 se aDordi pereona
u u
Dentru
lmpu ofacliv uoral a ealiarea nlesrah a sarcniror
de se ciu
S
6 norme orde rmp. dup, caz.
C.SALARIUL DE BAZA AL MUNCITORILOR
conlractuluiindvdua de munca liere sa arat ara
clarea Preveder or
Aft.10..Saaru de bazS penrtu munciroiine.a ficalise srab egre ce putn a n ve u satarutui
de baza m n m brut
p
rara
qaranlalin praE
Arl.11,-Salar e d ba2e pentru munclor caifcal sestabitesc peO
Gade e delncadre se slab scln raporl de dunosl n1e. nve de calfcarc
t
experienta
4n.12.-Fiecatu g6ddeinadrare
iicorespundcasedesearzar,conform Anexe nr2
Ari.13.-Muncloriicrres6r6cafc5inalmoseivoriilnmd6li,dupaabsolvracorcurilor
de Gcalifcare, pEne
a
OEdul
de incadrare avut a meseria din caE provn, pe baza de examn
suslnutinfala comseide incadm
s
prcmovare
din subunllate a eE va
panlcpa
obrioatonu
repreeniantu s ndicaiu u.
Examnu de pronov.re in
sEd
supenor
Casa desala arelncadru nouu
Ad
rezoltatu ravo6bilobtnulla examinare.
iliul d. Supraveohere aL SNIFC
Z^1\daix
f,*u,rt*,'Jii
B" ,Lt
tn
a''
D. saLARruL DE BAzi aL PER
se va
line
o daE
pe
an.
se stabireste
prin
neoociere nd viduara, ln luncli de
,.(
4rr.1,1.- Saarile d baze
pentru persona
u de speciar(ale
iiadminislEliv
de execule
t
de
@nducere sunt diaerenliate pe funcli
9i
in unee cazud pe gmde pofesionale, confom Anexe
lndomntatia de conducereface parte
d n saaru de ba2a
E. SISTEI',!UL DE SPORURI
Art. 16,-(1) Pe6onalu dn SNTFC beneficlazi, in aiara Bala ului d baz5, de sporudle
(2) sporurile p6nlru condit deGebit (vrEm.loarc, glele
i
ped.uoase) se acod.
propoio^a
culimpu oat personalula lucmlln conditii respclve
(3)Ex
srenla @ndliirorveramatoae
(nocive)
a rocu re de huic, se stabiregle codom reqii
d nspeclomte lerlorae de mun.a pe baza deteminaib efecluale de peGonalullncadrat ln
u^Elile spe.aizale are Minsteruu TcnsponurLor sau ale aLlor minslere in cazu in @re la
M n stru] Transporruriror no exista dotarea coespunze(oare, din care rezu depasnea im teor
prev:zute
de nomele de medcna muncii rcspecliv a nomelor qBnera d protect e a muncii
Noi determinari s vor face or de ceG or se aduc modiica thnoogce ln procesul de
produclie sau se ap ica lnere masud care @nduc a ifrbunet4i@a condlilor de munca.
ln azu in caE mndliie de mun.E 6e nomalizaz, sala alil vor b6n6lcia de alimenle
antdolinc. o rud6 de zre rire prala
sporuruipenlru oondilii vat5matoare
(nooive).
(4) CaEcierul pemennt a sporuluinu sl dlmnat d6limpul ucral in acesl condlii
(zi n c sau untr), ci de acodarea acestuia
pe
loaG
per
oada aiu u.
Sporul
penttu
condili
sEb
vatamatoaE
(nocve)
s
sporul
penlru
condlii
periculoas
sunt
Ar1.15.. noadErea
t
promovara peEonalului in funclii sau grade proles ona e se laoe pnn
@ncu6examnsi/saualeiormedeseecle,curespeclarcacond(iilordepregalle9vechme9a
Se consdid pomovare tcerea pe6on
a lului i^lr-o funot e aloir niv maxim de saarzare
sl6 superor niveului maxim alfunqiei avute. Slabftea sarariuruid ba, s lace prn ngocore
ndviduaSlnlreconducrtoruruntaliisausubunEl cu competeqa de angalare
S
saarar,avaidin
vde6 propunera
conducalorului ocu uide muncd, as
ourandu
se celpulin o c asi de saladare in
F, ALTE PREVEDERI
An.17..(1) Oin
prclitu
nel a SNTFC, se conslruie pana
a 10 a sula ca lond de
part
cipare a
(2)Dniondulmnsliluilpolrivitanealulu(1),p,iia50lasuEseacordbsaaralilorincu6ul
anu u, umalorlnohlded xercitiulul f na nc a r. ardllrcnla se amlda a sf6rs lu acesluia
4.t,13,- Fondurde p.emiere prevazul ra a lT se con stiluie Gdm izar ta niretu SNT FC. ia r
aodarea sumlorindviduae se va lace la nvelolunirdl
Sisubunt,lii,
in baza re pa
ltiz, rii fondu riror
Arl.le -(1) aoeohelt .
_e
rrral oe r.alana-l r p'.f
. an de acl'r'aF a r^aorartu t
muncS.vorlisaladzr laniveu minimalfuncleisaumesere rcspeciive.
(2)
Pntru sahnal soceldlii absovenliailnvelemantuluisupedor de unse
9
souna duEE
ra rncadraa pe
o runclie corespunzabare sludiiror absorvle, sarailr de ba, se stabiretr pln
negocere,asigulandu'se,dacalimlteelunctpemit,ocregteEdecpulnocasddesalarizare
fan d saraiur d6 ba, avul
G)
DupA inchoeroa
p
oadei de
probe
a absolvent or inv6l6mantu u suporor do lunsi
9i
scuna duGt,, saradulde baa se stabiresle orin
neoociee
{4)
P6 durala curcurior de calfcarB, raca mcar6
S
pollca iicare preonalu socelSliva ri
saarzat in Egi6 av5nd srrcn de se iciu steb le de unilale sau subunilale in legature ou
ln asfe d situal prsona u respacliv beneiic aze d o ndemn zalie fomati din l
a)salariu de bazi oorespunzdtooaseidesaarzare avulala dala admitiiila cu6. Dace p
dumt cursu lordeca ricare Gcaliler9 policalifcar s modif ce lmlle e de sa arizare ale
lunclie avute la dala admiled ra cu6 saraialulva f indGl ra prma
casa de saarzar
porrivr
noilorlmilesau dupd caz, a oclas6desaarzrrecares6iimnlin6casa de saladzare avul5.
ADest peEooa
benerioiaza de majorenb de sa aniacordate peGona u u sooielal
b) sporuLde vech me
9i,
dupa caz. cate sporur a saariu ponlru condliideosble d
munce, cum ar 1i: condili
sree
d munca reroviad, condili vdlamaloaE (nocive) @ndi1
peicuoa3e, cae se a@dd a oour e de munca und it desfegoard aclivitele pe tmpu ou6ului.
Art.20.-(1) n mod rceplional mnducalorul@re are @mpetenta de anqaiare
poate
aproba
nomlia reduceGa cu pani h
jumEtal
a vchmiminime necesare in vdrea prezend a
condu6 sau eremen penlru prcmovarea inlr-o funqe, grad profsional, gEd de incadre sau
pBnrruadmitara racuBurredecarit@re sau recarifcare. Darectoratursocielal aG.ompotenla de
angajareincadru sociel4
9i
poa le d elega aceasla
perconaluluidin
subord ne.
n slualii deosebte de(eminale de
^ecest
lle
aclivitelii, a propuner66 sucurcalelor de
lransporl froviar d caEtori sau a subun tatiror, dircror.td poar aproba 6duce@a cu mai mut
vechim i minime necesare rn vederea adn leri la cuEur e de ca lrcar sau
Ecallfcarc, cu condla ca incadmEa perManei cspectve p poslu penlru care a efectuat
pregetrea
se se hcd numa dupe indp niEa ce puln a vechimiiminime previzute a
paEOGfu
{2)
Pentru absolvenl invEl6mantu ui superor de unsi
9
scuna durau sau de sub nsiner
ca 6u odupatlunoliiin spoialilalea studiilorabsovile
penlru
oare se
pvede peoat re lic6a E sau
post
ceah. la slab naa vechmiminme ne6sar prcmovar 3e poato lua in calcul
9i@
mul
jufrElatedrntif pd
cat au lucGlinfuncliie rcspectve.
(3) Penlru absolvenl lnv4amentulu superor de unqE dumla ere au ocupat,ln aceeasi
spec aliiaie, lunol @ ne@si(a pregal re superioar, de sDuda dude $u de subinqiner, la 6tabilirea
vechimi mnme necosaG promov6r spotluaincacul9icelmultdoudtrem dntmpu cEtau
rucrat in funcliile respective,
{4)
Prn vech me in spec a lale s inlelege
peroada
de lihp lucEt, de
peGoana
espectua
ln activildl corespunzabara sp6cialilat funct sau meserel ln care urmeazi sE fe lncadEt sau
Arr.2l.-Salaraliiincadral,l raindepinneacond(iirordestudiante ordaleidel uiel99l,
sunt consideEll cu derogare d6 stud .
4n.22.- La tecea conrom pevederilor legale, a
persona
uLui rht-o Iudqie cu niv6 de
saarzarema mic. salarlul de baza se va slabifi pen, h c mulrcasadsalarizaEavurE.saa ati
SNTFC care ucreaza h sguEnla crcu aliei
9i
ca.e din moliv ne mpulable or. nu mai sunl apli
medlcal pentru s6tociu la nslaralii de sgur6^ra circuralie, vor f lratali
polrvil pevededor
Art.23-. Saarialii de la Gcepliile iehnice (locomotiv
9
vagoane) cae igi desl59oa6
acrvirarea a rumizorivorf sararra| a niv.rurfuncliror sim aiedn aparu c6n1ar ar Bucorcare ot
d6 tBnsportfemv.rde ce aor, iarhunciloriipe grade
deincadrare
An.24..(1
)
Munca
pr{aG
in zilele de sa m bala dum in ca
9i
sd d:loi legale(zi e lest ve), se
plrle$le
cu sporde 100|a sula d Acesle o@ nu se compenseaze cu Ihp lber
I
La SNTFC 'CFR Calator'SA
- pnma
9
a doua zide Pa9t i
'pdma
9
a doua zide Rusa i
- Adomirea Ma ciiDomnu ui:
-30noiembre steniulAposlol Andrc
1...
@ inl6 chemat Ocolitorul Romanie i
- pdma q a doua zide CrScuni
-douSzlepenlrulcaredntrefte3sdrbetorregoaseanualedecaraieastfeldeculee
eigioaselegale,alteedo oeleorein,penlrupersoaneeapa(nanda@sloG
(21zra de23 a$itie'ziua ceteirl oa esle zilbed
o
dttE
peitru
sa aral sNTFc.
Munca pr*lata in ziua de 23 apfil6 se p el ecuspord100asulEdinsahnddebaZ9
nu se @mpenseaze cu tmp liber corespunzdlor.
4n.25.-(1)Timpu oat
peEonaulde
looomotve
I
de tren sE la oap de secle la dispozlla
admin slral ei. d6 ra pradaa qipana a ruarea ln prim r a sflrcurui s pEitr cu 75 a sutd d n
saladu de b&e aferenl limpu u respecliv
(2).-Tmpu cbt conducloru de vaoon de domil
s
du9el,
s
personaul d6 deserure a
vaqoanor Gslaurant
I
bar stalloneaA h oap de seclie fere a efslua prederea pndnea
setuoiului, se pEle9te cu 35% d n salariuld6 baza aiornltmpu u rspectiv.
(3)rmpu
de slalionare acaodesecle a
person
a rului ca re efeclueaze in prosram
odonal
lnsol ri d e tren se
pldie9le
cu 75 a sula din sabnd de baz6 afr.nl lim p ului resp ocl v.
(a)Tnpd oet peEonalu sU incazarmat pe bazd de dspozilie scrse pntru initurarea
olecrlor u n 6i situalii care 4 dauna bunuluime6 aLaclivGlii, se
pldte9te
cu 75 ra suie dln saraaurde
baze alercittfr
oului
de munci respctv
(5) ole de shlionaE la @p de seolie, de a predarea pana h uara in prmne a se ciului
in @zul peBonalu u d6 lren, a
peEona
urui vD/Bc, nclusiv al ce ui de deeefrie a vaqoanelor
@staurant
Si
bar, a
pereonauu
de ocomofia a
peBonalu
ui lncazamai
d
al peGonalulu de
insolire. nu inl6ln poOGmulnorma de uctu lunart nu lac obieclul oelor supl he
^la
e
S
ie6live
{6)
Impd oat person. ul d i.en asgur5 supGvogha6a gamitu lor a @p de seclie
pGonarurde ro@moliva menlne ocomotiva ln slare caEe conductorulde vaoon de dorm(
9i
cureta desf,FarS actvlSli de
p.eoatre
a voaluu de a semnar66 condici de
pEzenld
sl oand
b
poarea trenulu din slalia de indrumar cel9itmpu do la sosnaa knuluiin siala de dslinalie
pine la predarea
documentuor la bnou @mande sosni contom limpiorde lucru
prcslabir4,3e
@nsidenilmpnoma de uctu9ispS16 ecul00l.suG, arcandBedepSt6st6duEIanomalda
prcgEmulu de lucru orele rcspsciiv nu suntconsdoraloore suplmenlrB
17)
Pe secli e de circutalie cu activitate suspendat,
tiln
slaliite cf ii @re se emt teotimalii
de cd Slo e unde ex st5 pauz d circulalie naimai de paitu ore peBonaLuldmas Tn posl peste
noma unarEdelucruvarip5ticu75lasut d n sabnd d bazd, cu sporu le aferenle: spor pnt!
condliigrcle d6 munca ieroviara, spor poniru timpu ucrat rn cuBurnoplii spord6l00lasuta
pentru
o@ restve, spor
penlru
cond ilil vEG mEtoa e( n ocive )
oreecaiacrvitateaesresuspndahnulacpadedinnomalunadde ucru.
(3) ln stualiidmsobile detminat6 d necesllatea bune run4onir a unilalii, salaialul
poate f folos t pedtru 6 Erecula alr bqiib uneiiunqi nfer @re, numa ou scordu sodsa salarialului
menlnandu-ieluncla
t
salariul de incadrare.
(9) Tmpul c6i p6Gonalul de vagoane asoura supcveghe@a daterauui ruant de la
plecarea
d n subun tatea caeia i apa4ine m slalie d6 domicl u acesla,
pana
la
prcdarea
elecliva
cel uzina reparatoae, preoum
9l
limpd cat asigua supraveqheea matedauui tutant de ta
pleca@a
de a uzina Gpaatoare p5na
a sosirea in subunltate, se cons der6 tmp noma de lucru,
se
p
6t65ia cu r00la suE, oree resDecr ve nef nd ore suo meibe
arr.26.-(1) slab nea orase desaarzareinedru aceteagiluncli sau atteia echvatente cu
od6za epicSn acorduui se va lace prin
ieaocere indivlduae intre conducarorut uniElil 6a0
sro-'rari,L_otrp.p-tadea-9cde)isdo.dr,a,d-olr!.d.tsprop--e.ea
o'o,,clo'rruio(-.
demunci,in prezenla reprzeila^tu u orgen zalieisindla e.
se @nslde.E sarbitor legale in care nu se ru.rea-
(a
Pennu absolvenli cureur or de caliliMre. redalfca.e
ap ce i a@du ui aveau e
(alea
de cursant, a reoadzrea or
sa arzare se va taceii condiliie a nealurui (1).
sau
Po
.alifcar. care a daE
in produd srab'ra i as' de
An.27.-(1) Pentru evirarea producerii amdenreror
9i
n.idenleor de care ferald
preinlampnarea produGr paguborsiaL(esilualiideosebtein@resunrmpcalisaaratiicFR
Caraloa din veiilurile rea izate seconstruelund lncadru fonduruide sarad, uilond de
penab
0,01 la suta caB poale r ulir4t pernru
aoodara de saar suptiment rc in suma d6 cetmutr zce
saari la
^velul
salariului minim g.fanr.r in pl.ra Acesle saarl supinenla@ se a@rde b
propunrea subun ralii cu aprobaea dnectoctului sNTFc.
(2) Pentru r6a zar6a .bie.tiveror dLd prcqrahur
de actvitale conducerea socieiel poate
fclua prem ierea personalului
a ngat at.
lvlelcdoloQra de
punere
ln aplcare va lielaboEE in remen de 10 z e d.la lnreg slrarea
acordului de c6lr smnalar acesluia
Art.23,.{1) Plata sala.iilor se la@ chenzinal Dala pali.henzineia doua nuva pulea depat
dara da 15a runiilrmatoae
(2) Oreplu le de per6ona cuvenre angalaluruise pisteso
inaintea oroiror obtigali bine i
(3) Saarunupoateliom,rlsauretiiutdecaliicazuregicondllepcvdzuledelege.
(4) Dreptude benegl caE se slabilesc ln luncrl d saraiurde baza, in cazur apricarr une
sancliun de d minua a adeslula, s detem ne corespunzatorsaladulu de baza dininual
(5) ln oazuldcesulu salariaturoi drepturire baneglicare se cuvln
pand
a dala la are s-a
produs dcesul se
patesc
solului supEvietuiror copilor sau pednlior, iar in ripsa aoeslora se
p
Etesc @ onaftimo9renlor legali
(6)
Sabnal afali in grv, care p6 duEta acesteia au desrr$urat activitate confom
Prcgmulu
stabiril de administlie cu orqanlzator greve. asf inc6r s5 aslure seNc le
eseilaledarnumaipulndotr6im6dinactvlate,sunlpit(ioorespunzabrprestalieittimpuui
Arl.29.- Pe 6on a Lul oa re, dato rl spec if cu u act vi61l
,
s d 6prasa, tem po6 tn sralr de
rrcn(ier6 a cE lor ferale vcin6
peo
du6la care nu Insumeazd 24 ore/zi, beneric azi de d urna ln
va ula h conirfrllale cu
preveder
Leqa e.
Arl-30.-(1) Slaleie de luncliise intocme$ cu ulma z a luniiin ca au inrefrenit modif d
Tn confomilale cu orcanlgEma qi modlica le de posturi
aprcbale
I
vor cuprinde denum rea
companmenleror
lia
funolilor, numdru de postur pe.ompanimenre qifuncli nverur studinor
ne@sareincadraripefuncte, im(ereninlmes maximedesala zare.
(2) C rcuitul de apobar a Brarelor de funclii se stabiretb pnn d spozitie a Direoto.aturui
(3) n baza slalului de runcll se inlocme9le silualja nominah a peBonarurui care cupdnde
denum rea compadmenluui qi a funcliei pozilia din slatur de lud4ii, niveu sludiror necesare
incadr6rl ln fundle, hilere minime
ti
maxime de saerzsre ate lunci or. num3t
9
prenumele
olasa, saaru do baz5, sporurire ln pocen(e
9irn
varod abso ute
s
toulsaladu
An.31.- Sa.raliiSNIFC re predau la cursur edee iicarB rce ificare sa! ped6ctionara
voravzsalariuldebaz5,corspunzaroroiorprcdaie,maima@cul00
asuG.
4.t,32,- Seruciul Pe6onal poaie aboE nstruciiun de apllere a acodulul, er vorf
prcpuse spE apbbaE Dnodontului sNTFc cuacordltscrsa dereoalitorates aisindtcatetor.
Reprezenknli oEanial or sindicae. sefrnalar a prczentu ui acord, dn cadru
invilal si
padicp
a d sculara pmbremeror
de in(eres soca,
profes
ona.
culluEl,sponvelc ln.adru co^siliiorde @ntlucere ae sucursa 6or
f,""es**r?r
CAPITOLUL III
ANGAJAREA PERSONA LU LU I
(4)
condll re de ansaiare sunt um.loarae:
a) se rie ceGlean roman,strEnsau apatrdi
b) sa cunoasca fimba romana inc uBiv t6rm6n ide special]lati
c) se aib, vada d @ pulin 16 anl implinil, excpre fbMnd funcll e legare drect de
slguran1. circllal gicele du gesliune, penlru cae vaBla
^u
poale fi fra mi.Ed613
ani, respecliv 21 de aniimp nlil
Categuiile do gestimi la mrc lmclia de g6tan{ pa.te li actpb
S/
de
,oels.are
c6re
.L hptihit t66ta de 13 ani se aprcbe de Consinul d. Supdvegh.rc al SNIFC
d) sa fe apt pentru 6etoiciu d^ puicl de vedere a s5n6t61i,ln baza avizutu organeor
e) sealb5sludir6 pr.gatia
9ivechima
m nimE icesarefun4iei
f) sa prezinte
dernle asup aclivllall
9
compoda ide a oculde munca de und
s)
sa depuna la dosaru de ansajare decarala pe prcprl l.spunderc c. nu srrela de
h) 3d nu aiba antecedente pnae de natud sal facd incompatibiranoalariiln fondlia
l) si abE avzuld apUludn medica. pslhololic sa! medica-pshologic ?pt
pentru
runclii 6sate de sioudnla circuralier.
I
l
Arl.33.-(1) Anqajarea
personalului
la SNTFC se face in confomilale cu
prevderle
Condlilorminmd6 angajae qipromova.e
a
peEo^auu
SNTFC CFR CdtEtort SA pe baA de
oonoure. examen
9l/sau
arte forme de sereclie Prn aie lorme de seeclie se tnlereae: nrNU,
chestionartest, tesl9rE
Fla
tee asemenea.
(2) cu celpuln 15 2ir6 i^a nle de data
lineriiconou^u
u sau examenutui, vorr reoule pub o
loou,i vaoent scoase la concurs data
9
loculde dsrd9umrc, condilil de inscrlre. temat ca
9
(3) Penlru absolvenl instluliilor de fnvaleme supe or. cu ex@pta consliedor
jundici,
p mol6 6lun dupz debululin prolesie
se oons der6
penoada
de slagiu n lemen de 30 dezil6 de la
expiEreaperoadeidestagu,absovenliivorsuslneuneMmen.Ce carenuvorrcuqi aexamenu
r6epectvaudreplurs6seprcznGlareexafriiare,osinguGdati,dupeopeoad,decermut15
zie,
perioadain
care sunt s. arzaii
Dupi absolvirea eremenuu d slagu. angalatoru brcazd ob galoru o adevernF.
car6 sl6 viaE de inspecloratu leritora in a ceei za tedtodala de compelenla acesta iliare
Consilr
jurldci,
a debulul exero arii prcfes. efecrueaze oblgalo u un slaglu de
preqas pbtuslona
S ou duGla de 2 ani p6 oad6 in car au carialea deconsilledlurdicidebulanli
Examenu de slagiu se susline in conrorm late cu
prevedede
legale car Eqlemenreaza
statutu proresiei
deconsilier
jurdc.
Absolvenllor car6 nu pbmoveaza
eramenu de stagiu tis va destuoe oontraotutind v due
de muooe, in temeiulad 61 lit.d)d n Codu Munci pentru necorespundere prcreslonaa.
Absolvenli cursului de callfcare mecanic locomolvd a incadErea ln funciia de mecanc
lo@molivS-auromotor vor efectua ob gatoru o pe
oadi de stag u de 12 uni, d n care: 6 uniou
atribul de mecanc ajutor o@motve-automotor
S
6 tuni cu atibulti de mecanic tocomotua
P6rioada de slagiu se ina zeaze
prn
oblinera cumuatve in bmen de 30 de zi
candarstic a umabareordocumenle
1 FlSa deevaluare
2
o6ffir
da.ordL(o, pe-,..
3 Auronale panlru fcluarea activ ldliide manevG ln echipa compreta
Oblierea a valuare a califtvului nesalisf6cibr se lncadreaza ln
prevederib
an.6l
lild)@robol cu cele ale ad 64 -(1)d n Leqea nr53/2003
-
Codulmonc . rpub cal.
^Nc^rfE^
trrsqNAa .u
4n.34.11)Sunr alrlbul de comperenla excusivd a admiD strate umsioarele
arcanlkroa.
aclivtilii prin
slabilirea une strocluri oroanizabrice Elionae. repadizroa saarial or
pe..tdcud
de
munoa cu precizarea alrlbul or
t
iispunderiloi lundamonlara dn puncl de vedre tehiir a
normelorde munca. precum
9iexercilaea
oonlrolulu asupm moduluide indeplinire a oblqalitor de
Nore"dplLrc" s'd,orelor!dprooareo.onol%'orll--rar'.A
,ac cunoscule saadal or cu cel put n 5 z aina nl6d6 ap icare
E abora.ea iomeor de muncd st6 u. prc.es
@ntnuu, in concodanie cu schimb5nb caG
au loo in organiarca
9inivelu
doteriGhiice a nuicii.
Reetaminarea iomeor de muncn 6sl implsa de situalile in car a@stea nu asigur5 un
gradcompletdeocupare,conduclaosolictarcex@sivasaunocorespundcondillorpeirucareau
losl elaboEte Aceaste poate f cerura at de admrnistGlie, car
t
de sindicate.
Ree&minarea iomeor de muncd nu va pulea condu.e la d minuarea salariu u de bazd
Nomalvele de person a I rczulrat d n apli.area nomeror de munca, a istucliilor de seryiclu
6ia.eglmenEnor
prvind
sigunra circual vorf confome .ondrli ror specif oe ,ieoerei s u b u n t
1.
(2)Angalarea se lace numaipe postur
vacante slabitepe baza nom6r, a no.mativoorde
Pe6onal
sau a stalu ui de funcll .
(3) Concurcu sauexafrenu se desfegoad in limba mman, numaid n bibtiogratia
Silemalica
pub
cale
siconslS
d n prcbrolide, p6otce,dupacaz.
Exame^u penlru person a lul neca lfica
(
va consta deregul . dinlr{ prob6 p6ctcE
{4)
concureur sau exanenurse vor desrsguG tn prez6nla uneicomis aprcbate de organur
Qre ar competenla de ansajare.
(5)
Angaiarea sfaceii ordineaclasifc5ni. ncazulincareseobltnrczuGteesae.fiembrii
de ram ie (3o1, solie, oop
)al
saaraliror sNrFc au
prorGte
a ocuparea
posruu.
Rezulalut
do noursului ss u a axam enului este va labil n um a
penlru poslurilo va nt p nitu da s-a organiza(
(6) La anoalare sevorinlocmidosare parsonaLe cuprinzend, in prncipat umAloarcte
a) cunicuud vilaei
b) recomandarei
c) actdesludiit catiftcarei
d) avzulde aplitud ne medcal psihologc 6au medicarpsihotogodin care se rczu[e ci
) cazerjudioar, dupb cazi
r) documenlalia intocnila ra sustnerea @ncureu u MU a e%menurui;
g)
o'ie dd
--
e.ar arsa'ar' pr.,a/ur d6 reg': cl c I . goaF.
Arl.35.-(1) La angajare se vor negoc a
9l
inche a contEcte indivdua e de nunci
pe
dumra
(2)
Contractulindivdua de munca se po6t6lnchea
S
pe
duratE deleminaE ln oond i e
(3) sala alii pot ri incad mli in cond( e esii cu naqiune de nom,
nedeleminaE cu mnlract individua d munc, cu rmp
parlia.
(4) Contractulindvidualde muncd va cupnnd6.e puli
orauzee
pe
durau detrm iau sau
prevazub ln Anexa nr 7la
(5) Conlrac(ul indivdua de munca se lnchee in scrs, ii cate un exempar peniru fi6care
pade, prn gr!. celulcare angaleazi.
(6) n caz de fronmcare a conrEcrutu indivdu. demuncasevorinchaprinneooceeacte
adlonare co^fom Anexe nr.8
(7)conlmctul ndviduarde muncd nu poat s. conlne chuze conrmre acordutu
gteqiorr^
(3) conlEctu indivduarde hunoe se
poale
modirca p n amrdu pe4ibr
sau din n
liariva
unea d ntre pdn.
in cazuhle pevezut
d eqe.
19)
Roruzur saa atutui de a ac.epta o
fruncd nu da dreptu ceru dare angajeazd d
indlvduardo muncA din acest morv, cu exceplia
(10) conlracrur indvidua de munc. poal6
modirare a clauulor dn conlGclu indtvduat de
a pmeda
la dsraceEa un alraa a conlraclului
cazudlorprevezute de !.
'l
b).d n' c'e c c.o.oulr
pc
I
o' cdc'c.o'.e''cdec!eJec
c) .a urmare a vorntei uniLarerate a uneia dintre partl, in cazurlle si
jn
condltil(e Limjtativ
(11) n situaiia in.are conrractur ndvdua de munca in.eleaze pin.rerisia salaiaiuul.
acesta esle obligatsa acord angalatoru u un rrmen de p.eaviz asfe :
a)20de z e lucraloare pentru
salarialii cu runcl de execulie
b) 45 de z e ucloare peniru sa araliicare ocupd iuncli d6 conduGr.
ndvidualde munca inceleaz, adalaxprir lemenuu depreavz
lolare sau
0adiae
de care anqaialor ra Iemiu resEectiv.
{12)
Desferurarea de aclivtil sindcae molv
penrru desraderea
donlractu uiindivduaLde munca d n n
lialiva
udlali
(13) nazu incarecauzeactoluiadlona respectaacodur darsaadalu!nusledeacord
cu aceslea ele rlfren vaab Le
tise
ap ci alab top cel saladalula@eptz sa presteze se lcu.
(14) ncazullnkeruper aclivlSlilaSNTFCcaumareapension5r deinva dlale pecoanele
oare au redevenil oapabie de munce vor li repuse in munca delinuld anleror sau ln(r-o munce
corespunzaroa.e cu pregaftea or daca. pana a rincadrare nu au maidstaquml aclvitaG pe
baa uiuiconlcl ndividua de munc;
(15) n v6derea puner de acord .u pvederle pGzeilulu adord in lrm6n de c6 mut 30
zle de a intrarea in vigoare a acestu a. se vor lnchela act adlonale a conircclele ndvduale de
(16) n cazur 6ln car un lalea esle.b igata, polr vil eO , sa aoorde un
preaviz
a desfacea
con(raclulu idryidua demunce durataaceslua nuvafima micede20 zie ucdloare.
(17)
contractele indivlduae de munca vor cuprnde cauze de conridenta tale
i/sau
cauza
a) c auzd de confdenl a lale
Funcliile peilru
@rc se otroduc in coilEclee iidivduae de nunca c auze de
conridenla tale sunl luncl e de deciz in @re p6ona u acloneaze ln num soceldliS care
sunlnpllcaleindesf4urarca9iatrburaprocedurdeachzle,inprccesudeveificere/evauare
a ofen orlcandidaiuiorsau mr por rnlunra rezurialu a@slom.
ln inlelprelarea nolui de
peGoane
cu funcl de decze se inlelese lot
pereonalulcare
inlocme9le, avizeaza
taproba/semneardocument
em se in eQature cu sau penlru proceduEde
atrbu re, ino us v peEoanele
care intocmesc/aprcba bugelulde venitun
I
ohelluiell
Lsla funcliior pentru care se nlrcdu.e in coniractu indivdua de munc, clauz5 d
conlidenla Gleesleaprcbalad.ConsiliuldeSup.av.gh.EalSNTFC,CFRCeSlor SA
b) clauza de neooncurenls se inlrcduoeln oonlEolu ndvidualdemuncehtdl saaral cFR
CdlSlor in um,berea fom,
Pe durcta otrstentet Nntactuh'i h at{iatutui sa incheie un
canttact individual de nunca
pe
durata debminaE sau cu tinp
panial
cu un alt ansajatar cae
presteazd tahstnt leh@ de ddtetui
'
Aft.36
'(1)Saaral or care absenleazd nemotvat de ra seryic u maimull
sau cnc zire p6 an, r 3e dsface discip inar contm.tur ndvidua de munca ln
(2)
sanctunea dsciprnara s rad aza de drepr ln temen de 12 uni
sabnauu nu s aplca o noub sanctune discpinad in acesl lemen
discpinaresecon al 0rndecizieaanqaatotuluiemsiinfomdscrsA.
t'
PRrc,irrRe^. PrRF00 roMtu^ Pn
PREGATIREA, PERFECTIONAREA PROFESIONALi
PROMOVAREA PERSONALULUI
Arl.37.-(1)P@06lireapEesionalStperlecionareapreqSlrisaarialors6vaealizapin:
a) cu6un de caL'licare rccalifcare9 tomare potesionald co nuni
b) invalimentu prores
ona ,
licea
,
post
ceal
I
tehnic de ma
*ri
c) subuniiali
prin
cenl@de nslruireprcpriii
d) Cenlru Nationa dCai,icareS lnstuno Feroviad - CENAFER:
e) ou6un
posluniversitare,
maslerale,doctorate
{2)
Adm terea candidalilor la cursud d calflcare
9i
ca ficae se lace p n concurs,
examen
si/
sau arie forme de se e4ie
Canddaliitrebu sd I aplimedim
9ipshooOc,
dupe caz,
pentru
mesera sau funclia in
care umea, sa f ie oreqelt
{3)
Pede4ionarea preq:ii
iporesionale a saladafor este ob iqalorie
ri
are oa obleotv
princ pa lnsug Ea cunoqhleor romarea
t
d*darea doplnder or
t
a apritud n or n6ces6re
r6n'|.6. ^or
petonle pdeso.a
{4)Aclivlaleadelomaprcfesonadcuprndet
perfecl
onarea in domn u 6aliilorsocae
9ide
fruncd Nevo e de lomaE prolesiona E vor f slab le de dilre adm n stralie,lnand cont
I
de
Admlnslralia va asgura in rmla londutor
pevrzule
in bugetul de ventur
9
cherue
efectuarea de cete sa ar ali a unor dep asdr in
lara
sau slrE n6tate pen(to
sch oburi d experienla,
documenlar. cunoglerea reqis a1e munoiis a es stalietprtvnd
prcbm
socia.
Arl.33.- Prsonalulcare a absovit un cu6 de calilcarc. reca ficare sau parlstionare. va f
n-dddL ' 'o.a
r.6ff.6aufurclo 1 old
reo.e\eoe.o
p.ezen.u'r dioo.
-olclzde
dr lon r.porr oa k
oontract d e fo rma r p rofs ona a cu eara ali @specl vi.
Coivadele delomac potsionah lncheiale .onfom nodelululd n Anexa nr.4 voroonline
pEvedei privind
ob
gala peEoanelor in cauza d6 a ucralaSNTFC@ pulncncian
dupa
pomovarea
cuEur or
precum
siob
qala
ca in @:u in care se desface conrmcrul ndvidual de
munce
pe
ru motve mpulab lor 6a desp6gubeasc6 SNTFC in o privette oostud gcoarzir
care lnclud saaru ndemnizalia d dqarc
r/sau
coslu caz,rii dacaeslecazul cheluierire de
qcolarzr,propo4onalculimpuliifrasneucraldin@cncianiprevdzutlncontraci.
ln situafa in care, a absolvne,
^u
3e
poate
asqura posl penlru noua mesere sau luncl
sauluncle se va race atunc cand va li pos b .
Art.3s
-
Saaraliicu resposab laliin siguranla circualre care se evarueaze
profesona
per.dio
i
oare nu au obtinul cenfica@a perodicd
a compelenteor
poleslonae
senemte
dupb
reev. ua6 daca solcM o ioud exahinare, aceasla se va apbba cu suponaa tutumr.oslu. or
art,40,-{1) sahnal socierelr
,
. bsorvenli a inveFmeniuu supe ordetunse giscuna
duraie,
cu exceplia .o nsilen o r
jurid
ic . caE vorf incadGl ink o funclie corespunzSloar 6tudi or absolvte,
s oare in acliviraraa anlefioara. au lucmt in funcri sao mesed
dcl\'ur p'e.azuk p6.
a acecs.d p.oada po.
I
.cul't'
a
(e,ee:
de
efeoluarea aclivlalilorspeolve, dur.ia pe.oad d6 slaqiu reducandu se coBspunzator. dar nu ta
ma pulin de lrei run . ApobaGa de reducere va t date de Dir.ctoEt
ceicar nu vor eu! la examnu de daliniliva in runcle, orcanizar in condilii ad.33(3)
vorEven in runclil delinule anlerorsau in ete simiarc pe posluriv6Mnte
a data espdiva
(2)
nsirualainca. saaratu socieratii absov_.nt a invildmantufuisupe orde unqa sau
s.url' dDBlS ouexcepiacons erlorlurdici ocupaofunct.usludi medii
$i
are sahnd de bazd
,/,.
SI
,
ME,1IIRE^,PERFECTION^REAPROMSONTLISIPRO
OVARAPTfuONALILUI
pldor
salonuuid b@ @epunztor fun.lle' cu slLdiisupnoaE ln c poale h tncadEl pe
penoe&
de 8iaglu rtipslE5za
rurcl
$
sotsdutavuteanlelo
An,4i,- ln @zu e@olioEt6. s adr e hnepfinics, pe
o dJr6 tim.Eta, a Ln6i.rlc!,
Eupeioac de erE m eladal. c6 umace faptJ,J c, postuta d6v.ntvacan ssu o fiGibititrii.
litul.rulul d6 a.lt dmta funqta. numai d.6 pdo.da
de into@i de@8.!te 30 de uie
@lendadslic6- P od@da int@unii, s. va emhe o dtgatie. oe c3l6
peMra
cu comp6t6rla de
3n06jaE ponltu
tuncri5 Bspecltu6, JI saEnat ca6 ttepinefl6 6nd4"te cetole d6 posr, scata
pldind
*l6ri,l
tl
spotunlo coE.punzaioare posturu!:
d.t.s.Va * oi)a1 amma
r
.ataraltor
pEvaz'4l
h hsLucliil. de .d ciu e into itod d dEpt
CAPITOLUL V
CONDITIILE DE MUNCA
Arl.42.llt lrpuloe1L !a npr.7'nra oir-p pe
'ocdd
lrd?ralororutp!s..aznlrca >e
aa, a dispoz(la ansaralorurui
9i
hdepline$e sarcn e qi alrbultito sae, @nfom prevede.itor
contraclu uiindlvduarde huncr. prezGnrulu
a@d
s/sau
ate tegis al e in viaoae
{2)
Du6r,a nomara atimputuide muncd st6 de 40 orc
pe
sapiamana iar durata noffatd a
zi6 de muncd estede3 ore A@stea potf
oa mciin cazur 6 prevazute
de regtemenl re egae
(3) ROmul de munca in iurnus est6 sstemu de lucru al peBonalulu d6 drum (de
locomoliva
tr
de tren) d n expoalarea cf, stabirt
pe
baza pogramutu d6 c mualie a lrenuritor cu
asgurarea nome unaede ucru.
{4)
Regimu de muncE de exptoalare cf esle impus da necesitatea prezeile ta seryiciu a
salaraiuluiln aiumite penoade ale zll, in funcle de cednlee acrvilalii. Etconsid dinrrun progGm
zino de 3 ore inna4run slabitile de gefu d rcct (max m doud fEoliunt).
(5)
Programu de luctu epreznG timpu in carc Balaratu presleaza
dunca se afj a
dispozla anqajatoruuit indeplinegre sarcin 6
Statbuliite
sae confom pEvenorlor contactutui
indivdue d munca, prezeitu
u acord
9/6au
al l6gis alieiin vgoarc, p du@ta noma a a timputul
de lucru (ziic,
ziln c pe ba, de g6fo
de seNciu lur5,turnus,exooararecf).
(6) Du6la nomah a limpurutde uctu
poale
f dpEqE penttu:
a) preinGmpinarea sau ineUrarea efe.lelor ca amililitor natute sau a aror cazu de
foiamalorg,precumgtnslualiicareperiotileaAsanArlasauvialaunorpeBoanel
b) initumrea efct6o. u^or stual neprvSzule care ar dduia contnudr sau bunei
funcliona alEnsponur orfrcvia
c) efectuare repa.aliiror ra tisiaraliiiidispoztvedn dota, daoa dereoliunea
prcvoaci
inirerupea sao lopiedice dstStumrea nomaE a aolivit5ti reoviaG.
(7)
Munca pest du6ta normad a limputoi de ucru
poale
ti psrald
I
tn atr6 sruali
deosbite impuse de necesralire setoicuu, a solic ara s.nsE a conduoitoru u unteli sau
sro-'lalii !-cors'rt6rdr.jsaararLl'irol<aFac--!cri5o6rin6obtaaredeseru(-
(3)O.ele in car6 Babnalulpresleaze munca peste
duta norhae a pmqlamutuide tucru
Penlru pEoanele
care ucrcazd zinc pe baa de grafc d6 soNciu in tuie tumus sau
poolam
de expoaiarc cf se donsderi muncd sup menlard toate orce efeciiv tucEre
pesre
num5rul de o nomale d n una respediva
Munoa supimenlaia se cofrpenseazi
prin
orc be.e
oitte
in urm5roarete 60 d zi
calendarrlice dupa erecluaca acesreia eOarca duE cu limputelectv prestat
supimeniar feG a
se
penuda
acrvlalea
tilinandu-se
o vdnla slricG a acesbra. Dacd aceastd comprcare nu esle
posibia,
orc in euz, se vor pat
obligalo u cu sporu prev6zur tn prdentutaoord
in umitoarete
30dzile de a data expirii le.m enurui de dohpensare
Prin excepl e. durara fmpuruide muncd. ce inc ude
S
orete suptimenta@, poare f pretunq ra
pesle
3 ore pe2isipesle
43 ore p sapl.mena care include
o
oGle suDlmenrare, cu condla oa
meda orelor d munca carcuate pe
o peroad6 d6 @lerinF de 6 tun catendafistice sa nu
depa9easca 43 de o@
pe
sapEm3nr.
La stabilirea perioade de refernld p6vdzulS
anteior nu se au in cat.u durara concedju u
de odihn5 anua
9islualiire
de suspondare a conlractulu ndividuatde mun05.
Prafonuimaxim d ore supihenlaE ce se fe.tueaa anuatd o pe6oan,
este de 120 de
a e. d' aor,e nplrab're ro at
d spus in nod
'
e'us.'""rF'er'-d.6d oe o e \upt'nen.a'e nudj asEurat ^ohperc.ec !u trno Lbar
corespunzlor a ore or suprimenlare elecruat sau au dsous depagia plaroiu
uianuatd 120 de
o'e. acoLrd nal6' alscrdrc'pl'nd'.olln rcsha6na. o, -\
90die.
(e)reTe'le
s
a.,o. bdefi.dz,
ia.6-i.
d" cd"p.an a; p@.ar
(10)
Fea.ie ,ar ar -
.q.
rc
.op'
n vca.d d.
pana
ta b a- lor I r"rdre
(onlom
Bducereaduralainomaleatmpuu dalucrucu2orepezi.leldsebrieareclalesaaru debaznti
vech mea in munoe ou avzarea conduoilorului sucu6al6l sau un LlLi.
Arl.43.- lncazurid@seble so
poate
utiliza consemnul Acesta oonsli in ob ioalia salaribtutu
de a f a d spozil a untdliisau a subunlii,]n ileresulsetoic ulul,In alam prcAEmuluiseu norma
Funqib
9imserile
supuse oonsemnulul,
p.ecufr
ticond llile
sale d6 ap icare se siab esc
prin
olramentcu acordur sindi@teor.
(ll) ,Jc1a G'e
'e---d
la.orroLl opirlu' beneh!a.e oa
Arl-44.-(1) Sala ai au dreptul a repaus sdplemanal
dumnioa zele ne ucraloare id cu^!l anuui sunl ft6
care se a@rda in zilele de sambrld
9i
srablle p n prezentu acord
s
ale
(2) n rcgimul de munce z nic
pe
baza de
OEf
c de sefricu, in schmbur. lud turnus,
exploalare cf, repausul saplahand
poat f amrdal
S
ln alle zie ae sdpEfrani, cu condllia
asiourarii, in cuEUlunei un, a doud repausun in zie e de sadbaia sau duminice
(3) Timpu liberi re doue ture de luc.u sie de ce putin 24 ore oonsecutve, caprn6e inl6
$argltu prcgmuu delucrualune tureS iiceputu
proo6frului
de lucru a lur umeioare
(4) rd 69m d6lumus tfrpu minim deodihnd la domiciu esre d 16ore arlacapdeseclie
esie ege cu
jumStat
dn limpulln seNciu
prestat
antrlor, darnu maipulin de 2 oB n stual
deoseole, deteimrn.te de necesiaiea bunerfunclionar a unraliisau subunt5litmpu mnm de
odihna a domic upoablidece puln 12 ore.
(s)oree electuate pentru
rcoala
peGonalului, ana za de sisuranla oirculaliei,.ecensaminlele
s
scontiei e ordonate, incheerea situaliiorde casa, examina@a medicaE
9
pliholoqicd perodca
S
odonal6, xaminarea profeslonal6, instunea perodic6 confom prevedr or legale c6nd
dp5$esc duEla nomalE a programulu d ucru. nu sunl consideEle oe sup mentar
d
se vor
pit
ca limp ioma de lucru.
DuEla af6.lald ponlru BlcluaBa exam nbd medica e
9l
ps ho ogice
peaodice
S
odonale
esle de 3 ore
penlru
rieoare examinare
Pentru incheieea slualior zince de cas6 duGla afclali sle de una oii ar
pedlru
incheierea siluat or unaE d case ede de 3 oe. La casele eleclrcnice d!6lele vorlilajumState
n srtu4 a i^ care casieturcl deline pe 6nga gesliunea d bazS
I
qest unea uneia sau a maimutor
hatealale,duElaaleclalapenlrulncheierasilualiorLunadocas5valdeSorepenltufcare
geirunedr aG inporle u';a -edeoJt noma
--ade -c'-
Saaratul chemal a adchetE din ordnu conduceri unitat sau subunGlil va ri retbuit
mrspunzaiortimpu ui necosa ancherei.
Art,45,1, Sala alil SNTFC au dreplur, ln liocare.n calndadsic in condll le egii, la u^
concedlu de od hna
philt
de m n m 24dezile lucleloare. indirerent de vechima in muncE.
Duia oncediu u de od hna 63re corespunzdloaG acliviiali desraturale l np de un an
n
fimulan
deactvitatgla sNTFc, durata oonoediulu deodihnava i proponona6 culimpu
erecllvu(alincad.uls@ielalii,a@slaumandali6f6ctudpenalasfe6tuanuuiEspeoiv
n cazulln care sala ati sunl in inapactab tempoGG de nunca sao in conGdu
pdlil
or, pe o pedoada de nu copinde lnrregulan calenda slc. durala co^@d u u
de od hnE nu esle afeolalS.
salarial car
proslaz
munci
ora
reoviare,
percuoese
sau valamebare
(^ocve), ori
ru4eaza in bcud de muici cu condilti speciate au deptur infiecaean, ra un @ncediud odihnd
(2)Looude de muno5 pentru care numiru zieor de concediu de odhiE este difert de cel
menlonal ra arinealur
(1)
sunt
oevazule
in aneta nrro care cup nde lupa caz
9imncedu
(3) saaraliiinoadEliin
sEde
de nva iditale au dreplur, in recar an caenda sl., la un
donediu de odihna suprimenl4 de 3 2ire rucrdloare.
(4)
Durata concediululde odhni carc benefciaza de conced u fird
pala
ma mare de 30 de zie m endar6tico v6 li proponionala cu limpulefecliv lucl AcasG
prevdere
nu se aplica
penlru peroade
de con@d de slud feri pbie prevazub k an 53 dn prezenlul
(5)co^cedUldeodihniwn'Saaia1loldeb9al
subun ralire a car a69ria lgi dslasoara acliv rar6a
:ala'rln d44"[ ld o
"b
riee 5cj rrbrbie dv;'d lco i i' al r@c. o aep(, rc
'cn
bf)dea rre 1.e ord"r.1.po dL.
oe.4c o' lo.. rodLrd.. rrdab$t r oir dFaL-oe5eclcU
{5)salaralicaresunlincadralcucontractindvdu,ld6mum5cutmppadal
a crcrea xFresa
a acesrora, au dreptulla @nceniu deodLhna ln contomiIale cu
prdds
lelOae in viqoa
(7)
li cazul in caG sahna sunl ln incapaciat rmpoEd de munca, sau contaclele
indvidualo d6 mu^ca le sunl suspendale in confomrate cu ad52, alin(l) rit c) din Legea
nr 53/2003 - Codu muncii, durara mnced uruide odihna nu esle atecHa
(3)z
ele de concediu de od hn, se reduc
propon
onalin ezu susoendSr .onlmcru uiindlvdual
de hunc;din@uza une laple mpulab e salaraiuui,
prcvSzule
ln eqe.
Art.46,- Concediu de odihn6 poat liacordal9 ftaclional daca ntres e seruic u uio cer sau
la solci(area oeuiin cauzi, aluncl cand ntesele seruciului perml, cu condlia e una dinlre
fEcllunira fe de celpulin 10 zie ucGtoare.
Admin slEla nu va abuza de
posib
lalea fraclonar concd uluide odihna
Se nlerzice a desdva$re complelarea nome unare de ucru cu zie de conced u de od hna
r,ie acordul sn s a salaratuui
ln luna in cre se electue.za concediu de odhnd numSrulde orc rezullat din orc lucte
t
orele de co^ced u de od hni nu va depS9inorma de ore unara.
Art.1l7.-{, Programarea efectudr concediilor de odihne se slabilegte anua de conducerea
unlt.lii sau subunildl, impreund cu Eprezenlanu sndcalelor,.vand in vede
9
opliudea
(2)Pbgramaea do^@d orde odihna va ri modmcaiA, h c6Br. saarialuui in umnloar
a) saaratulse afE in concd u medical
b) sarrala c6re conced ! de odihdr lnainle sau in continuarea @nced uLuide
c) sa arialuleste chematsi indep neascaindalorr pub ce
d) sa ar alul esr chemat se satsfa.a obllgat m rilai
e) sa aratulumeaze sau lrebuie se umeze un cu6 da califcarc, rca fica.e
pdclonar sau speciarrarei
0
sa aratulare ccomandarc medca 6
penlru
a uma un lralam6ntlnlr-o slatune
s)
sa aralulse aflE in concd u
pldtil
ognlru
crstea colr u ui.
/
(3) Pogmmarca mnGdului de odhn5 poat fi moddicat, de conduce.ea u^l
lii
sau a
subunGlii, daoa sah.iatu so iciia a@sl luctu.
(4)Daca
ln timpurconcediu u de odihna, intetoine una dintre s rualiite menlionate a atineatut
(2)
lit. a, c, d
9ie
elecluarea acstu a se inlre.upe
(5) Electuarea concgdiului d odhnS sa lnterupe
9iin
cazu in cae sala ala intr6 in
.onc6dio penltu malemilale precuh
t
in cazul ln care sala.ialul este rechmal pnn dispozilia
scrse a @nduce i unilatil sau a subuniElii numai pnttu nevoid setuicu
^epvdzute,
car lac
ne.saD prezenla salaria(uiui in unilate sau subuntate. Ln stuala rchm5r. celln cauzi are
dreplui la Embu6area chellui6llor da lranspon
Ei
a celor eoale de elecluaea concediu uih alla
lo ilate, esale cu sumere cheiure
oenttu o@stalia de are nu a mai
putur
benetica dalor6
{6)
Penfiu cazudle de rntreruper-. a concediuruimenlionale ra arnal e anteroare, sararialii
au d@plu s, electueze.estu z elor d-o condediu dupa oe situal le respeciive au incelal sau c6nd
posibiE,
la daia sr,ab lita p ntr{ noua prooramae
in cursul aoeula9i an
An.,. Peniru p66onalul
care benelic azA de b ele de lratament, se va acoda conced u de
odihna pe pedoada
valabililal acoslrr bilete ln cazul apadliei unor asfe de cerd ulierioare
Dooramariconcedi6rdeodhnS.saeraliigpolprocurabteledelGtanentnunaidupEoblineea
acordulu conduce,i un15lii sau subunt.lii respective
An,49--(1) P du6la concediuluide odihna sahdati au drcprurra o indemnizalie fomala din
sahnu de baze h dala pcSriln mncd u. c.spunzeb. numSrulu de zile de concedio majoGu
.!
cu procenlul
nediu alco ale venilui sarariae realiate
pe
o pe oad5 do 3 luni lucrale ln. nlea
La stab ri@a acestor venturisa arale nu se iau ii carcurtrm;toaerc
le r
"lenJp
d(o{d.p, r okla saDro"to de %t. oe
r+'uni
lelpenlr....p2.3ro1" d"iL-@
b) venlu realiale d n
premrea
erectual. cu ocazia "
ZiteiCeler
*itoa
c) venlu realizldndepturireouvenlepntunledeconcedt!deodihna;
d) vn lui rearizale d n arealuroar mabnab a@dale confom
pEzenlutuiacord
e) venlu realizte din acordara sumeor nd viduale dln londul de
paniolpere
a
anqajaliror ra poril
lndemnizala de concdiu
^u
p.ai rimaimicS decal sataiutd baza, sporutde vechioe
9i
indemnizlia pentru runola de condure, tuar6 tmpreund, co@spunzalor numarutui de zile de
(2) Media nnic, a venituntor prevazub
a a nealu (1) 6e Blabite$e in pon cu numrrut
zielor luodbarc d n I ecaE lunb in cae se eleotueaze zible d mncadiu.
(3) salafiali vor bnricia da un ajutor materia pe.ru
rcuperarea rode de muncs 6qatcu
sa arului m n m garantat ln pate.
valabil la dala inceperi concediutut de odthni. Ajulorut matefiat
pentru
@cuperea fonp d mu^c, se va a@da ln tunclie de aprcba@a sudetor necesare cu
acea a deslnalie prrn bugelu d v6n rur
5i
cheltuieti
ti
p n inche eEa unui act aditona a
dontreclul co ecr v de munca
n cazulii care @n@dulde odhn6 se aoordd fclional aiuroru matra respectv se
p6re9le penrru o lraoliune de celpuln 10 z e, ra sotictarca sa aralu ui
Dreplu de a bonaiic a de ajutormalenalpenlru rccupeErea lo4eide hunoe se menlne
9
in
cazuilncareoicediu deodhnEsaufGcliuneadeconcedudec puln
t0zleautostTntrerupte
daloriE slualiilorpvEzute a an.47(2) l. a), b), c). d)s e)
9i(5),
dace zie e r5mase se erectueazd
imedlatdupE incela rea .a uzei ca@ a deleminatiitrcruperea.
Deplulde a benelcia de aiulor malera pBnlru rcuprarca lo4eide munca s6m6n1n
9i1n
cazul in caG fEcrlunea de oonoediu de @ puln 10 zite nu ma
poate fi efectuaie ca efecr at
su spendanl mntaotului ndviduald6muncahbazaan.52atin.(1), l.c)dncodutMun.
(4) Penlru @ iiedral cu lcriuni d6 nomE, indemntata de @n@du da odhnE se
@ culeazd avandu-se in vedere venitur
prevezde
a alinaiol (1) cuven te
penlru
fclunea sau
fmclunil6 de nom, oare se iau in calcul n aceeagipropo4e se acodd
9i
ajutorut m al,cr a I penrru
duperarea fodei d munca.
(5)
La so cilarea saaiatuui indemnizalia de ooncd u s
p
5la$te cu ce
putin
5 zite
lucrdtoare ina nlea plec.eri in conoediu n acelagi mod s va pro@da
Si
cu alutorut matera
penrru
recuperaBa fonei de muncd.
An.50..(1)ComponBarea 1n bai a conceduu de odhnS neelectuar esle pemisa numa in
oazu lncei,arrco racluruilndvdua demunca
n as$e de cazu s adoda
ti
ajuroru male al pnrru recupeGrea ro4e de munce
peGona
uluicare are drepiu lace pulinl0zdeconcedtudeonhne,dace,inanu
cspectv,nua
(2) n cazur e h care, dupS ce sahnau a electual coocediut de odihne conractut sEu de
munca a incelal din mouvea prevrzute
h an an.55lit b), 51 til b)$td), an31
9
ad.243 I e) d n
Codu Munci, aoesia esr obigal sa restituie uni6l pad6. din ndemnizalia de conce'ltu
oorespunnbare penoadeinelucmte
din anulpanlru.ae is,a a@rdat acesi mn'ju, precum
s
conkavaloaea aiutoru ui mareriar penlru
recuperarea fo(eide munca ii situafia in carc nu are
dreptu laoe pulnlOzildeconcediudeodihndpenlrupnoadatucEl6.
(3) Prevede lea naalurui (2) du se aplca
a) sara alirorcrrora tis-a desfrcol conlclu de munc5 in baza ad.55 ,b), ad.61 it.c)din
Coo. M--'n o'n .cra..a. .
fl.d.nedtrc. d,intrarca nu
.a
p tu.
oi.noaETtr
j'o?.punz'ocesji.S.eidr
r
dlf.r'np'o,e.ionJe
b) s66rateror oare au mnrraciu de munce desfScui tn baz altss titb) din Codu Munci
penltu
ore$erea
s
inqriiea copiu u in vada de oen6 a 7a^:
c) sararialior penltu
carc, dup. dsracerea donlccru u d6 munc. in remeiuran.6l lb) din
Cod! Munci. au lnteruenl a.htarea, suspendarea urmEdd penae
sau incetaGa pocesuu pena
I
(a)
Saaratur ca.e se penso^e6;
dupa ce a etecruar conccdu de odirrnA oontom
progEmai
nu este ob gal sa rsliluie unitarii padea
dn ndemnzatia de concedu de odthna
corespunzabare peioadei
ne ucte
Conced u de odhna neelectuat de saaratu catua i incereazd aclivitatea ca umare a
pens on;rii inainte de peroada pmoEfrala pentru
elctuarea acstu a se compenseazt in bani
propo(iona
cu limpu efect v lucl in anulr.sD.cliv.
(5)Preoanecare
nu au efe.tuar inleqre ooncdiu deodihna a care aveau dreprut inanut
caendarisllc espctiv deoaGce i a losl in concediu medi.a. a losl
chemal sd l.deprrneasDa hdatorr
Oubice
sau sb sarisfa.a obtioal milare in cazur e s in
(o'o!'lF p,-.o/u'c 06
.q.
a u'lol !a-
pedeclonare
sau spca izare are recooandare nedlca, pentru a urma un tratamed intr-o staliune
ba neo cioalencb. se ara in conc6d u patl penttu
creirea copiu u sau a fost relnul a seniciu
p6ntru nle.ese deosebte a e socGti cu apmbarea scrisa a.onducabtu u sucurea e de lranspon
leovardecaalo sau.conduc oruu subuniElii arpentruapamturcntTSNTFC cu.pmbarea
s.rsa a Dlrecrorarului sNTFc. vor putea 6fDlua drerenta z elor de concedu de odhna
neelectuar pana LasfeEilu anuu urmelor
Ar1.51..(1) nafaracon6duuideodrhnasaaraliiaudGpluLlazertbrepftte.incondte
an.49(1).ln cazuie umSloarelor evenimetrle lami ae deoseb(e, dovedile ou act:
a) oasibra saariaturui
b) c.s.tora uiu copir 4zie
c) c,s5lor: unu iralsau sor,
d) dacesD soluru. s!1e copiitor p.i.lior socr or,
oine
tor iurorilor
rrallor sum.ior cunnalor cumnaielor nepotior
decesu buiicorsaaratuu soruruisausote ....................... 4zie
na9lerea sau adoplune unu cop I ................................ ......,, 4 zie
mutarea in all5loca tale h interes sNTFc..........
conced u
paterna
.................... ....... in condt le legii
tr d/r do a'o. o.od.r
9e
)cd or .. ..
z e e ibere
plStlo pontu iasterea cop u u se acorda iaiS u salaratSNTFC
lvlomenlu acorda iaceslo nu este srd condilional de dara
produceri
evenimenluui
Acesle z sevornoIain pon(alcucodu
ZLP (z a iberepr,(ite)
(2) Zieie rib.e perE prevazule
a arnealu
0)
se acord. . cere.ea soticlairutui de
conducerea unilal sauasubu.it6t. darnuma rtziu de 60 de zile de a
producora
ven menturui
,
s)
h)
0
Cu aprobarca conducabruui care aG
invilSmanluu superdr sera sau fera recvenl,
An.52..(1)PontrurezovareaunorOrcbemedeosebtecar6nupotf
amanaG,dacainteresere
senciuu permt,
saaral
por
benericia fdr5 pala
de maxmum 90 de zre
ca endarslic, cumulate in l mpu unu an ca endarslc aslfel:
(2)naxmum l0zie carendarisric, cu aprcbarca conducer subunii.l
Gtalecr
depoude
rocofrorive, sELc, reviz e de vagoan6):
(3)
maxmum 30 zile cae^darslice cu aprcbara drectoruu
dnecbru u dnocte ci r a ii este subo.d onala subunralea
(4)maxihum90z
ecaendaristce coaprobaaDnecto6tutuiSNTFC
4ft.53.-(1)Sa.ral sludenl a invdEmenuu superior au dEpru a concediide srudirare
prala de panS
a 60 d zi6 carendand ce inlr-un an pentru sesunide examene procre
9
ucldr
compelenla de angaiare salariariror srodenti .
i se
poate
slabili un
proqram
z
^
c de lucru lnlre,1
(2)saarali ardeptu inrrunania 30dezitedaendarsliceconGduphlitpentususlinerea,
osnguddali, aexamnuu de diplohi de maigrri daca au ,ost trimis a
gcoa6desNTFc
.(l)
SNTFC !a ap(a n mod ob qaroru prelcde e eqae in eGLur;
ru
mun.a
(2)
Co'o
"er""
<\
-( vd.oop rdsrn p"rn
-
e. raPa prarra.
..-r
tor .aL
ne\onitor
n.o'd ln m.,e o'
pe' .Llors.
de .cre ter6 e qrLoe p,- -L-1b.rcd
munca iitr-un post coesponzitor prgat r
, cu neilnerea ak uasisaaru
Feme e gEvide vor benelic a zilnicde o
pauzi
cu dumla maxifid de 30 de minute, ce
po,te
fr
dn zu,n dou" pddi
d. i'r I --.e
1r? or'tuatsa .Jcdurr
An.55.- Tlnr in va6G de pena la 13 ani nu pol f foos(i a munc in condill deoseble
{vit5mEl@B,
qrele
de munca ierovarE sau priculoase), pr*um giin tjmpu noplit. De asemena.
ac6 ia nu pot
ii forosliin muncn psre duEle noma, a rinpurui de rucru a6cal in s(ualiite
Art.56.11) Regulamenlu tnlern se intocmegr de adminislElie cu consotrarea deleoal or
drer c's drrFD.t.cr.dpobaro..r'A
coGitiut do supraveshere c s\--c
l2) Requlamenlu lnl6rndupnnde n
pdn.pa
a) obl9a1il6 specilce socieralii
9i
subunitelitor @mponnre cu prvne
a organizarea
b) Fgur'o..rop'orecra ioiona s -e!L'rcredi
c)
'eotliorlind
.oe!r,ec p,
'prltu
-ede('irtuii
ra'ntat'r'd.u.e ton"o"
rnc.reree dmnt.tii
d) drprurrp9 ob
Sal'
e anqaratoturu'
I
aesatanaitor
,
abalerre discipinare
si
sanclun ap cabite penlru
abater e de a
s)
h)
r)
)
k)
D
requ refertoa6 a poceduE
discp inara;
o o.d-'rde !otlo' dareclo.scrF tdra.. o -d.'orcte
organiarea timpo ui de lucru
salai.lti pal
*licta, in nod
justitiaat,
decalarc. yagafrului
de luctu. catullcetea
Lltots.r<uouTd.i\.. bt-zacete,ea
)t.
tL.1.e
@ Dart tot alaay..a
modulde organ/ze a seN. u ur
pa
un'iare sau subun'tare.
n odLrr oe * oroE I lponcj ondr6 d. o'rye.F:c.
alFled.cn6-6a).precrr. , oe-Eo?o.dreqra.6p6s.6oogET
line
evidenla concedior de odhnn. a mncediitor de boate, :
i1o' lor
",o-red
o|a.dpab6 a.o'--ono.d.rrd
m) requle
orivind sau subuntat. crcutaria pe6onaLutui
9
a
pereoanor
sfiine in cadrul6@steia, deteminaraa toduu de muncd lnd acc;su
sau drcuatia sunt perm
se iuma in condirii anume slabitir. asluraea exercilaii
oontro u ui asup6 respeda i ac6stor resu il
n) modaltaba de apicaa artor dispoziiit !ae sau contmcluate sp6cfice
o) inleui.era lap(elor sau manfe$aror car
pol
avea c etecte aocdenle uman6
dere-ii sa.
"
-r
ale iniddl or. .. a.to, Torno. e.L,
p)
nr.'n.e
r'
p'o.PoLrte
d...a
(3)
Penlru uniral/subunitdli in temen de 30 de zte d6 ta intBrea in vgoar. Reoutamentut
ntern se va adapla la speciriculaceslom de calre conduceGa unilalii/subuiidli.especrve. cu
.onsul(area rcprzentanliror s nd cal6 or, in ceea ce pr vagre
a) Documentul cu pEd4rea
reglmuu de frunce(z nc, zinic pe
baze d grafc
de
des;{reta
.
mra.es-o-. rdh
I
'
Lfa" |
(oro'
'o.06
pre-e...
.
semnat de drector/ff lu subun t ii,
b) Capiloru refe ror la accesu in unlate/subunlare din
p]anu
de paze
at
rllit srb.-ral' r'o!1il
-orlo.r
i.oi sc-. dupa ca7 oolun-nlut uq-,t6p,.,10
.
F7$ Q r
4to
\ps.
r
-.
he.;.r to! o. aL- a o,n
un(clcs.b.- lale,cre po'
a,a ^ dcccc. QU a/a. .te
insraraliror, utlajelo., mas
^
ror erc., semnaE de d recror sau d qelutsubunldlit
dupa
.oNDl,lL. DE MU ct
(,1) Rlu.me.lul inreh i{ri ln Mq@e h [er.n d 10 zite oe b aprcbare
9i
p@t li
modhcal
poltur pE6du r peve2de ponlii
tntocm'6 tu'.
(!) oupd apobaEa Rulamentului lnlem,.onduce@ stetalll sau a subunitdliiE tua
ntuun p6
ru a-l adu@ la ounogdntd tutudsataialitor sub semnatlre.
M,57.- P.@naluldin acliviiat@ d sxpto.t E ere tucEazd in Iomaliide lucru inmpele
Ie15 do nomallvele
9i
inslruq . rn vtgoaE
g
e6. daro,iG aceslutfapt va cH prcbt.m. tn
ddodaB
onl
zled de lronud, dpigii d
p6ce6e
Chnotogie). nu poate
fr @Etdt vinowt.
Art,58,-(l) Loenle d. muc, @re s. i.@d66za tn trdllti d@bG e si.bit* conrom
(2) lm.pand c( dara d. 1 apdtie 2001 e61 in@dE6 tn condtlt sp*tate, rn @rromnaid cu
pcvedenle
boal., aclivihls d6la$uEia de pEon.lulde
stguEnla circut4iai, ca@ tndoptinefla
tunclia d6 m66nlc de lo@mmiv5
d
.domotor. m@ntc ajuror qi r.c.ni. hstrietor.
PROTECTIA SALARIAT U LU I
Ari,sS.- SNTFC aclionea, in vedeEa proteclle
sataiatutui in pEcesu munai p n
orcan'za ergonomu; a muncir, asguraea conditilor de md u ln lmlte e
prevEzute
in nomete
gene6l6 de proteclie
a munci, prln laducerea in fapl a misur or de
pvenire
a accidenteor de
munca
9
a bolior prof*ionale, precum
Sia
m5suritor re@mandale de specialgtiiin
liena I
An.60..(1) Prclecl a socialb giaslSr d6 sanarare este asiguraG prin stsrmutde sa arzar,
indefr izalii
9
sistemed lnveFmantl medioo,sanilaG specilic ceiif6ral.
(2)
sa ar alii der n t vali se bucur. de stabililate ln muici.
(3)ElaboErea pmqEmelorde r6tructu6re reorcanzaret eliclnt2are 6 SNTFC,
precum
qiap carea acesloE sevoria@cu consollaa Gpezenlanl ors ndicatelor
(4) rn cazul rn care ansaiatorut inlenlioneazd s. ereclueze con@der coedive, acesla are
obligalla de a nlia,ln limp uli
9
in scopulajunge ila o lnlelegee, in @ndliiie
prevAzute
de ege.
con suta rl cu sindl@lul sau dup5.az, cu repezentanti sa arallor, cu pivne
cetpultn a:
a)melodele
simloacele de evtaE a concedienbr m aclive sau de @ducere a numeruktde
salariali care vor ri conced al :
b)alenuareaconsecnlelorconcedieiprnrcurgereatamesursocaecaevizeaze,$^ite
alee, spriiin penlru rccalirarea sau rconvEta prores
ona i a sa aralitorconcdta1:
(5) l^ perioada
in carc au roc consurtdri
potrivr
arin(4)panrru a pomire
sindioaluu sau
pE4ntenlror saa aliror se fomueze
popuneri
ln imp uri, angajalorut are ob
selia
s5 te
fumi26z6 toale infomal e Elevante gisE noifce,in sois umSl@r6:
a) iumaru lolar9icateoor e de saradali angajari
b) motv6r6.6 delemine concdra
p6conizalei
c) numaru
$
catsodne de sa ar alicare vor ria,eclalid6 concedie;
d) nlriile avule in
yedeG
potrivl 6qi
El/s.u
oontEolelor colecrvo d6 munca
pentu
stabftea ordini d
prorrare
a concd 6rel
) masurle avule in vd6E pentru
timitarea numiru u oncedie tor
0
masurle
oentru
arenuarea mnsecinleror oonceddi
$iompensaliite ce umeaza a fi
acordat 3a a a
lilor
supugl @ nced ari confom d spoziliitor 9ae
iipczentutu
acordi
g) dala de a caG sau
06r oada in care vor avea occoncodierilo
h) imend inau rul c5ruia sindlcalu sau dupi oaz, reprezentanl saaralror pot lace
propuned penlru evilaa or diminuarea numEru u sa aralitor concedalt.
(6) La ap ica@a efoliv5 a 6duc6ri numaru ui de
persoia
dupa eva uaa poresionab .
sala al or. conlom prvderior
din Reguamntu lnleh a SNTFC
t
dupd aiuara posturor
vacant de natura @ or desliinlare, masunl6 vor afedla in oondl decomD6l6nra aoate, in ordine
a) competonra prilesionarS
rezu teid in uma evaiuarii proresionate
a sa ar alitor
b) sararLli oarecumu oaz. pensia cu s..ru i
c) salaiali ca@ au losl sanclonat pnrruconslm
de batduriatcoo cel
d).3aa aliicare au i,st sanclionalipsniru srvarsB, d abarricaE au cauar
prciudcii
).6aarali'dec- 06. e-
.l'ona[
oen'L aodrel o. aar
606r'9r?'lo-..Jate'
0.
<rd'c'i-a'c
nd.pr,Es(.onoij.dcp.-.o-a? a llo oe,eFr.
s),
salarial i ca@ indeprinesc condiliie de penstonare
a mreEa tor
h). salad4icaresuntasocaliraallesocetdl comerciarecucapia prvat6aumixr
i). salarlatiica au oblinui @zotiat s.be a verificaEa prcfesionari periodica
La desfacea oontraclu uid munca dabdii reduftrt de
oosluri, s mutan voriiavul6ln
vedere um atoarele o rilen :
-dac5mdsuEarareciadoisoltcarc
ucreaz. ii aoeeag un lale, s6 va destace contractu
de muncE a unu a dinsoli:
T;rurc \6ai..o.e.-ac
!alr,.ti 3r.rLar
-opii
-masuGsSarectezenuma
satarali carcnuaucopiisauattepereoanelnintGtin
masun se alecleze numaiin utm, inslanle saarali care sunl sngur sust;Eioi ai
(7) Pereoan. c.ncediat, beiefcaze, de la data incerdriiconlmcluluiindivldua de munca
ca umare a @ncedie.i co ecliv6 sau lndvduae, din molive neimpulabire searatuui de o surnd
lunara brutE eoa t ou saaru m nim brut p
lar5
valab a dala concedierii, p tmp de
Sase
runi
(3) in cazu in mre m.sura deslacerii .ontEcturui de nuica ar areda un saarar care a
utrat o rome de califiere sau de perleclonaro a pragatr pmfesonaLe, inclusv
Foala
prcfes onah
$
6 indh6 at cu uo(atea un cornract sau acl adlona la cont.acru de munca, p n care
s-a obigal si prsleze o aclivirare inrr-o anom(a perioade
de tmp uitatea iu va
pulea pellide
acesluia des
pag
u biri
pentru peroada
iemasa nelucia pana blmplin rea lemenului.
19)Unirara
caB iqi{inde sau i9 @ia acl vi(aGa are obigalia se ingt inleze in scrs despre
aoea sta orga n izali e sindlca e
9i
s5 facA pub ica masum.
(10)Unilata
*leoblaaE sa eanqaiezesaaral c6roG lisn desrecd contradulde fruicE
peitu
motvele
prev:zute
ra arlneate (6)s
17),
care au prq5ta nocsar6 pnlru ocuparea
poslurrorvacnte9icares-auprazenlalintem6nd6l5ziedeladatazpadl
anunlului
(ll) sa.raliisNrFC @re ruoreaza a sguranle circuale
9icaG,
din morvo neimpulabi
or, nu maisunl aplimedca
psihooqc
sau.a urmare a
prcduceiiunulevenifrenl
de @eleGu,
pentru
seruiciu de sigu6nla crcuale vor r lrccu! lntr-o rrncle @.espunzttoar nvelului de
ln cazu in ere nu oste posibil
adminislralia de @nun acod cu sindimiul. va gesi o
sorulie de rncadrarc
pe
o funqe acceplard de amb 6 pe4
(12) ln cazol pensionarii pentru nvaliditate de gdu ll qi daca sarariatur nu mai poate li
mnlnutinlunclla avuE, SNTFC i va asigu loc de munce in condit e eqiig prczniu ui.cord.
(13)
Fefieile au dreplul a conftdu pent.u samna, rehuze
9i
dEslea copirurui, ra
redu@rea prcgramu u zihic de uoru, in oonrom tate cu prevde le ega e.
ln alare conoediuu eoa platii p6nru
sarcina, rehuzie
9ice$leea
copluui, salarlala mama
poat baneiicia de lnca un an concediu laii
pa pane
a impinnea vnsreid tr ania mp lului
care se aprcbE doconducaloturunildli sau subu^tdliou competentS de angajare.
Feme grevide
i
c e caE. dptoaza nu por fiobrioate se presleze mun.a de noapte
conlorm reqii, sa ariatu tate
poale
benelicla oplona de un concediu plSlr penrru creltrea
cop uluipine a imp nnea versbide doian
I
deinca un ai @n@dulSra pkG, pane bimplinlrea
v6ret d6lr 6^.oopiluu,carsaprobedeconducnbdunitaliisausubunielicucomplnta
Pe peioada
in care salaiata sealE i.oncediile prevazde a acst punct, nu ise va pulea
deslace conlmctu d6 mun.a, ar pe postule vor pulea fi angajate persoane numaiou conlraot de
mlnca
padura
derrm neG
U n ilalea est obligarn ca in confom tate cu
p
reveder te eOa e
pr
vind
prcteclta
frate ri tal i sa
adopt masuile necesare penlru prolecla
sanalalii
9i/sau
a securl6lii salaialelor qravide
tTsau
(1.r) Asctnra m6d6{anil, se asiguri gralurtuturorsatadaliorSNTFC.
Asislaliibenef cazd d6urmbloares ciEaluile conrorm egii
.) as st6nta medicar.i
b)medicament
tiintElnerc
pe tmpul ntrn6d:
c)mncadiu medicalpdlt oonrom eg slaiie in vgoare.
(15) sNIFc va orcanz, polrvil
esi la anoajarc
t
ullerlor o dala pe an. examinaca
medicaS a saarallor, Ti mod gratul. in scopu de. consrara daca sunl apl pntru desfaguEEa
actutilii, in
poslur
e pe ca.e ar urm6 sE e ooupesau pe car eocupS. precum
sipenlru
prcvennea
lmbolnav r or proresionate
(16)salarialisunloblsallsdsesupun5examenerormedicaerncondit
eoanizirr poldvil
prevederilor a n.(15). Refuzu inEdor medoale consiilu abaler
/
(17) sNTFc se obis. s. asisure eoa tatea de
$nse r
lElamenl inlre ansaiat: reniei
9i
b;bar.t'adr- Flrl ! de a-'aoeo
"
r.. por. r'6gn
F3)
"
a/Llinrrer-po' enpoF tolal6 sau
pai.". r.lusr o.
'cdu-c'F
FrpoEra a
actvildl socieEl. in condliil p6ved6 lor an.s2, and(1) ito) din Lega nr53/2003 Codut
muncii cu modficd 16
5
complete b ullerioare
I
a @lorlalle pBveder legale, contctu ndvidual
d6 nunci poale
li suspendal din inilrtva anqararoru u.
Og)
P duEla lnlreruper 1efrpo6@, tolale sau panae. nclusiv d6 Gducere tmpo6 a
activit6li socieiali. fSre incet ra raponuu de mudca, in speoiar
penlru
molive economice,
t6hnoogi.6,slructuralesausimiare,saarali cFR caratoilsA are caror @ntracle ndividuaede
munca sunl astf suspondat, benelicra-, rn condil re eo , de o indemnale, p6lG
din fondurde
sa arii ce nu poate
ri fraim ce de 75% d n sa aru de bazd coraspunzalor loculrid munca ocopal
(20) PG enge indennizalia de 75elo din salaru d bazi, salarial
,CFR
Cbitor -SA
benf cian
9
d dreptuie prevazlle
de celelalle dispoz( gae @ eglehenteaz5 suspendarea
contractului indivdual de muncS in cazul inr6.upr rempoEre, lolale sau
pa4iare incusv de
Educere lemporari a actvili socieElii in v goare in momenlur apricar efeclive a acestor masur.
I21)
P du6la lnlreruperl lempore,lolale sau
par(ae.
ncLusiv de rcducere tempod a
actvilsl sociersl mnform al^atuui (19), saaralii cFR cdEtod:sA a ciror conlEcle
lndviduaie de munoe au losi suspendat, s vor afa a dispoz(ia coiducer socEli, aceasla
av6nd or cand
pos
birilala sa d spuna reiiceperea ad viieu.
(22) Eramnarea fredicaE
tipsihologic5
perodicE a pEon.uruicu
atribul rn sguEnla
lEnsportud orse asiguii confo.m prwaderlor 6qa e.
Costudle vor fi suponak de.rlreangaiator
4d.61.-(1) As
qurerile
socia e se rea i2ea2a
pnn:
a) indefrnlatie penlru
incapacrala rmpor66 de munce caua de bolobisnule, boti
profsonaledeaccidenledefruncasaudea@denlesufrenirolntimDuldpasE.irasdlarocur
de munce
9ipetrasu
norma a deplasani
c)pansiipntru mil de va6G confom legislal invigoarci
d) pe-siipenlair.d
drar-,onorr l6oFla. n ooa'F
)persiide
-rai
a'e:ecloo.loior legcar.ei l /iqoa.
q
suponarea de cStre SNTFC a mntravaor in(eoGle a bileleoracodate saladal ortrifrili
in slaliln
penlru
l6la@a unor boli profesiona e. inc usv r,?nsponur 6uto in cofrun; adminisr?lia
SNTFC va elabom
I
stabiri lmpreune cu organeie de speoiatrare. botie profsionate spcirice
g)suponaa
de cate SNTFC a @ntava oriprotezeor
gia
miioacor d6locomote
pentru
saaralii@re au suferlt 6ccidenle pE.um
S
pBnlru
ceipensonal oa umare a uno.accidente cu
aproba@a consiliuluid supEv.ghr. ra @e
panicipa
s
deegaliiales aisindicate ori
h) Conslllulde Sup.avgh.r.9 delega til alegi ai sindicat o r invralila
Sd
n16le amsruia
vo.anala
t
stabl posibilaleadeaasgurafondudeneoesarelclamentuluiinsriiinStarepenlru
dazunle de boaE deosebr ce nu sa pot rrsta in Iam sau penlru prccurea
drn stG nrtaG a unor
medicamenro foan coslis toarei
r) rocuinle de inleNnle.
Locunlee de inie enlle devenile ib6ro vor fi distbute de o oom sie mn5
petronal
n situala in car, penlru
ercienlizaGa unor obcliv6 cu caEcr.r.ociar cutuar sportv,
elploalate de seolorul de patrmonu, st necesara asocieea cu le(e
persoane
turdce,
adminlsirai a va ava ln vedere
Slorganizaliie
sindia e. semnarare a e prezntu u acold, din calea
frata, care vor avea odorilale de asoc ere.
(2)
Sahnal SNTFC
,CFR
Cd6tor -SA sunl asgul in caz d6 amidenre de munda
s
bol
prcfesionab pnn eleolur Legii nr 346/2002
A.t,62,- Cuantumu ndemnizaliei penltu incapactate tmporai, de muncd prcv@ald de
accidnldamunca,deaccdntsuryenitinrimpuldoprasaii alide a rodur de munca in perioada
t
pe
laseulnom.la deplaser, de boei
pofesionaE
d lubarcubza sau de ceretatle botiinlecte
onlaqioasdin grupaAsevalacepolrvitpBvodr
or eqale
!
An.63.- 1a'a?
au
oarelo'
a.dr ro' Td beren ia oe
umebar:
suportat cheltuiel e delnmomanbre, d gase salariide baza tunare corespunzetoae casei20 de
bl, dacd sa ararura decedal a seruicu ln atE toca lale decal cea de domict u. un tetea va
supona @ stu I lm nsponufui pana ]a dom oiliu aoestua.
c) ln c.zu de.esu u solu u sau soliei nsa arali ai cFR caEbd sau cop u ui m nor a
saladatului unajutordtisaarideba2etunarecoEspunzdtoaBc.sei20desatariare;
d)in @z de dces a sala atolui, sau dupa oaz, soluu ne@fersl solieinoceteist 6au
copiu uiminor a a 6alaiaruiui, sNIFc va deconta o suma echivatenla cu un saaru de bazd tunar
corespunzzlorclasel 20d salarizarel
e)
penlru
naqlerea liecruicopilsau inferea unuicopilmlnor un ajltor acordal manei sau
lalalu sahndsNTFc deteisaar de baze bnacor66pun2aroae c asei20 de salanare
ln @z de de@s almam6ila naster, dreptur e ce is,ariicuvenl acesteia
pentru
cetterea coO u u
se vor a6rda lal,ilui sa arlar sNTFc daca are copiruth iigrijre.
rl la prima
casalo e la sNTFc
,cFR
cdlaroiasA se va aoorda sahnaluu un ajuror
echivalenl cu lre sa aride baza lunae corespunzebare clasei20 de saartare,
s)
SNIFC nu per@p
comsioane de a saarlat pentru virar6a, ta soticitarea aoestora a
dEptur lor b5ne9t ln conlui
personalel
Penltu saladali caE iqivor prtre@
ooncediuld odhna, sau tmpu liber, impreuna cu
famila ln unGlle de oazare SNTFC s va acorda o rcdu@re de 50% din bnfd.prob.t, in thtte
4n.64.-saaralicuovechimedecepul^r0aninunidltesausubunitaltedecaeferata
or ln unit6ll6 sau subunil6lie pGluara d sNcFR in baza HoGEri Guvernuu nr.235/1991
modlicaG pnn
Horir6rea Guvernutu ii570n991, cdora I s6 desface contractu indviduat de
munca h umafaplulu c5 suntpensional din cadrulsociel,rl a cerore pniru timM de vareE sau
incapacitate d muddE, vor pnmi
o indemnizf Oa6 cu un satariu de baza tun6r corespunz'br
c66ei20 de searzaG. saaralii@re au o vechim d celpuln 25 de anii^ dond( e menlionale
p msc o indemnizale eqa d cu ulimul s. aru de baze unar d incadrar, dar nu mat
pulin
de
saarur de baza @rcspunzSlorcrase 20 de saarzare
Arl-65. Per3onaluloare se
ponsioneaz,,
ce cetuia ise d minueazi satartu d6 baza ca
umare a redsrribur, prcum
9ipeBonaluldisponib
zal igipasrcaza
Dane h $irsirutanuui
or6pruld
-r
'zae
c cr.orildlc' d
sim arse prccedeaza
9iin
oazu membr orde fam a aiacesloB posesod
de
pefi
se.
Art.66,. La incadEra lnlr o subunitale din a[a ocatitato dcet c6a de domic u,i^Dlimu an
de aclivilat, la pdma
ang:jaG dupb absolv Ea slud iror peGonatut
SNTFC bniiciaz de o
indemizalie de inslaare echvae^ti ou un sa adu de bazd lunar de lncad6@ a acestuia AceasG
indemnzali6seprEtttenumailncazutmutadefecrveintocatilateaineretucrcaze.
An.67..AdmnisiliavaasCura
untomedesedicu.
Lisla funcliilo.ca@.u dcplul a unlormadeseruoiugiob galiad6aopuna, Lista funcltor
care au drcplulla unilomS de sery oiu Lisla obclelordn caresecompune untoma, canrraia
9i
durala de uzud nomsl5. pBcum gicolele
de
partic pare la co6lurile acdsleia, sunt
prvSzuto
in
arr-63.- La ivelul SNTFC se ..^sttuie un fond da pan,
h 20 a suG apticar asup
ronduuide saari rea izal anual, aleBnl sata altor cu @nrract indivduatd6 mu^ci, i^ vdrea
eleduar i unor ohellue socrale
oedtru
- acoper ra paiiad
a coslu lui tm n sponu uita
!
de ia ocutde munca at sa a.alitor;
-
ajutoare
penlru
nastre sau
jnfierea
unuicopitmnor, in condt le
I
ln cuanrumu
- alutoaro de deoes acodareln condliite
I
ii cuanrumu prev62ul a an.63 l.a),itb),
{podaFa pa.ala se1 i'or de .?rorelr
v
"""";
p".l'L
sdLndt prcp'
tip.
rrncnoriidchf
"
a o--rlo,d
- acodarea de ajuloare unorsa aialiMB au suierl pieder lnsemnate in gospoddri e
profi
' '
a
-rdrc
d kan rolrlor raruio
6:
peitru
acopenrea une
pS4idin
cheluieliin @zul unor lro q6ve sau ncuDb le
{
protazo penrru sa aratisau m.mbdidfami a .ceslom (sol. solie. copiim non);
-
setoic de sz^Eiate acoda(e in .azu bollor prolesionale
I
alo accdenieor de
munci
pana
b inlomarca lnlr-o unlal6saniladi
cumpaea cu ocazia claciunurul.de cadourioferite copi or saanal or sNTFc, in
VSEG d pani . i3 anilmplinil in cursuLanului calenda slic Espectiv. Suma @ se rcoda va fi
stab IE cu 30 dezire ina nte de creciun
[,lodulde utiizac a fonduluide
pane
b 2 b sulS constituil a niveulsNTFc, so va slab li
prnirun polocolincheiat inlrc administmlie
9i
repr*eilanlii oGaniat lor sindicale, semnalaG ale
prezentuLui
a@rd, care va f suous aprcbEr consnlulul d. slprav.gh6r. a sNrFc ln pdma
A.t,69,-(1) Penlru a asigura
parliciparea salaialilor a abomrea
t
aplcarea declze ]n
domeniur
pmrecfei muncir, s vor lnfinla
9io.ganza
comitte de securltate
t
senatate in munca
(2)A@sle cofriIele se oislituie la umal@ree n vele organizalo ce
a) SNTFC
aif
ialele a@sle al
6) secloa de a.i vitate cu scur mand6ac.dnlaEI lmbolnEviB profes ona 6l
c) sucuca ele de kansponfarcviard6cA dlor i
d) arte subun(ali
(sta1ii
cf, depouri de ocomorive, Evrz de valoan, s6c1
9i
elee
asemenea) cu respeclaBa prevedr or esa e.
(3) TLmpur aloel aclivilalii ad6slo. con rt d6 s6c!ftat6
I
sEn6rate in munca se stab ette
p
n reguamnt, in funclie de numdrulde saladali
9
va ficonlorm prevederior !a e
{4)
AcUvilalea Cofriteluu de securilate
S
sanalale rn munca se va dBfE9ura in baza unui
Regulamentu de organzre
S
lunclionare al Comtetu ui de securtale
9
sanalale ]n
munca, ra toar6 nrvrurire de orcanizare, va cup nda obligatorio ormebaBo:
componenla numdce
I
nom na 5 a comtetu u in Epod de iumErul saaiallor
pntru
@rs-ainfiinlal,@nromprevederilorlesale,varadusEacunoqlintasaaralori
- modu d lucru parodicitata i aLnnib.
ti
,picarea hotdrerior luale la nivelDdle
-.tribulileC.mileluluidese.urlatS senelateln munce,carevorl:
.)analizazS9racspropunerprivindpoltcadesecurlateqisSnitatinmunorSplanold6
prevenire
ti
prol6lie confom reguameilului inlem sau rcquamentulu de orqanizr
9i
b) umaEt rea izaGa panuu d pGvenne
Si
protecle. inousiv aLocaea mijoaceor
necesare realze r prevede.ilor u
9i
ef cienla aceslo din
o
u nct de vedee a r im bu n61.lni cond ilil o r
c) analizeazd idrcduoe@a de noitehnooo
,
aleger6. echipamonlelor luand in considerar
cons6crnl6r6 asup scurrrl
5i
saneldl . ucrebr or.
si
laoe
propunr in silualia consla&il
d) anarizea2S areqerea, cumpararca, intElinea
si utrzarea echipamntor de munca. a
chipamenreord prcrcl e cole.tva
$
indlvduaSi
.) ana zeaza modol d6 indoplln 16 a atdbuu or ce revn seNciului exleh de pGvenire
t
proieclie, p6dum
ti
nenlineEa sau, daoe esle dazur, i^ oouirea aoesluia
t) popune masur de anenajare a locurilor de munca,
linand
seama de
prezenla glupu lor
sensib Le la dscurispecfcel
9)
ana z6a2a c6e.ire lonurate de rudralori priv
^d
oond(r e de muncS
s
hodurin.aE lsi
indeplineso alribuli e persoane e desemnate gi/sau seBciuloxtomi
h)umaStemodullncareseapceSse@speclereglefrentrrleegaleprvindsec!lalea
9isinaaba
in munca mdsur e d spuse de inspectorulde munca
i
lnspedonlsantari
l) analzeaza pmpuneile uclzlor or prvind pevenirea ac.ldenteor de munca
S
a
imbohevrb pofesona. procum
9
pontru imbundidlrea condiliilor de munce
,
propune
,nrodua
a*Jo% n o d.L 06 p'e.6r16
e'
prcret
l.
j)
anaizear.auzele prcduceri
accidentelor d6
vnimenlelor produse
t
poare propune m,su lehnice ln
munca, lmbo navn lor
poiesionab
$i
mmplt ra mesu lor dspuse in urd
k) efectueaa vo. ficari proprii privind
a pt rea n slrucliun itor prcprii
S
a cetor de tucru
St
race
un ponsc s privind
constataleLcute
l)dezbateEporiuscrs,preze^tatcomltuudescuriaiesi65nStaleinfrudcadecitrc
conducdtorurunl'lice pulin
o daia pean. cu plvirela sliualia seounlii9is5n5tare in muncd ta
aclunile @re au ro$ introp nse
I
a efioenla acestora in anutrncheiat pcum
st
propuiedte
penlru panuldo p6veniE
llprcleo1
c se va Ba iza in anolumalor
- actv lalea rprezentanl or ucielorior cu raspunded speclice in domnu secu Etii
Si
s5n6l6liiln munca, va f stab conform eg salieiln vqo6r, iar desemnaea acestora s va faoe
de cele organ zaliile sindica 6emnala.e a e
prezenlu
ulacord.
(5) ob igaliile angajaloruluirefnroare la com tetu de secu tate
s
sanelaG in muncs sunl cele
@nform p6vodar lor leqale
Arl.70.- La stabilrea misurlor p vlnd cond(iie de munce, obtisaliie adminslEr sunr
consideEt6 indep nile dacd a@asla a realzal din fondure deslinate aoestu scop oonfom
prcqEmulu
aorobat. a loculd munca. ufraloar:
a) coddlile de mdu (ilumlnat, mioocrimat zoonol. vibli sau repdai, rmpBratura,
arisir, umid(ale elc.) in lim t e adm sei
b)ameiataGa anex6lor sociare dn oEdiri(vesliare b5. grupurisantae)$ide pe
materau
c) elim inarea sa u reducrea poluadi
ezullale din
poces
ul
proDriu
de
prod
uclie
d) ioieniarca zilnicS a spalilorl
e) acordarea de 6ntdol6nlom prevedenhbgat (OLJG nr.99/2000)
f) acodarea ech pamntu
u de
proteclie giasigurarca
acestuia, conlom Anexe nr 12:
]n mtu| peEonalutu pehsionat
la @rerc, disponibiliz.t sau cae a de@dat, nu se va rccuper.
c Mt av a I a a t e a e ch ipan e nt u I u i de y ate di
Fondu le de pbl6clie a munoii sunl dslinale ratiztr rehncii secuitef muicii ventiale
de pmtclie, misurilor gienico-sanrare
Si
procurart
matedateor afeEnle echpamenlutui d
protolie
aimontalieispeclae penlru
crc erca Bzistenrei orq. n Bm u rui cercel:rii
si
pro
eolarii in
domeniul prclec1e
munci, prop.gandeiS in3ltuclajuluide prcteotieamunci.
An,71,11)Maleralele igin co-6anilare se acorde, obligato u9 gratu l, conlom Anax6in.l3,
pBoanelor care iqi destaFarS acrivlaloa in locun de munca at ceror specitic mpune o igne
(2)
Alimentalia de pmteclio 66 acord6, obrigalodu
9i sGluit
confom Anx6 nr.14,
pereoanelorcarc
lucreazd ln ocur de frunoa ou @ndliideosbt (E6t glvalamaloare)
Art.72,.{1) Condlil6 d munca
9
masuite de
prcteclie
a muncit pentru sa6r6li SNTFC, ta
toal6 ocuale de munce sau ln spatiie in care lqi d4fa$ara adivltala, lrebuie s5 asgurc
indep inirea iururcrsarcinirorS atribul or ce rezule d n iiga poslu uipenrru tol saanali, in cond(iite
espeoGride celc aca ia a tuluror nomeor
9
obligalilor pEvdzute ln insIfucrle de sruiciu
speciice. prmum
S
asiouea inleg tali imbrbcaminl
,
inleg lrliicorpoEre
I
psihi@
a saararu u.
r. ;patj' i' ?li$ri
s
lnur-i. /'7a'. d'pd'er' a'ec ..'tlLi
{2)
Depour e de ooomolive vor ii dorala cu mltoace de tdnspod auro cac sa astqure
lmnsporlul pereona
u ui de ocomoriva, de lren
si
personalului
de casa la
9
de a ocur e de muica
pe
lmpd cat nu circula mijoa@e de transponTn comui, preoum
tipenlru
tEnspond h schlmb pe
,6d a'olo rndF deo cera
rr
9, .rcn',p.c odreglooe.
Art.73..(1) Pentru mentinea slrride senetale a anqajal or, rn peroadee
in car se vor
inrcgsft lempeGtur rdoale c6 dapagesc +37 gGde
celslus, adm n stralia va asiou daG 2
ldpersoanaap5mnraa pezi
sau IuddeseNciu duprcaz.
(2)h
silualia ln ere adm n slmlia nu poare asgura cond I ile de maisus, d6 comun acord
.u repreznlanlii s ndicalelorse vorl,a umrtoaree masu :
a) Edude.a durale z eidelucru
b) esa onarea pe
doua pdoad a zreide ucru:
pane
h oE 11,00 gidupa 0617,00, tn
oazurl6 prvSzure
b an4 din ouc nr.99/2000i
,i
,(
c) rr Brup6B5 cdctra a tucrututcu asrgudroa @ inu elii activitilit ta tocudie ln cae
ac@sta n!
poat
filnl@pi5. polivh pEvedenbr
eg5l6.
(3)
l,ltuu,ilo
pBiate
la alin.(2) so wr stabili d.c, tempeEtudb enEno s6 mE(in
p.
o
peioada
de @ pulin doua rle @n*cuuv,
ln unftallle
9l
subuni6qle und suEa de ap5 n! exisii sau nu esie polab tE, .dmin istElia
SNTFC va .6iguE 2 lltd api potabiE, mlnEl5 s.u prata penn!
fle@re
peMii p6 tu6 d6
.oruiciu. SlablliM nepolsbilit6lii .pl va fi etectuaE
prh
but.tin d. snalzi de cEiB inEiituliile
ln
pefloada
15 iuni6
-
15 splembrlo
p6ealului
de tEn
5i
poconalulul
d. locomolva
d
aulomolor, li 56 vor 6@da 2 lllri ap, frineElS
pe
loa de *dlclu.
Arr.7a.- SMTFC va hie04t
sprlhr apdrrrr. sarad4iror pentru
in insLnls p n p@mda@
de @cE d6 i eRe4ie penlru a
aqlunlle fomulre de terli lmpotrra lor ln d6cmE. aldbul lor
{..-
DELEGAREA SI DETASAREA
An.75..(1) Oelegarea sau delaFrea saaralor se fac in condl le pGvazule de
rcqremenlaie eqare cu dreptu re ce decuro din
prezenluracord.
(2) Dolgara consliluie exedulaea lempor.6 de oalre salarial, dn dspoztia donduderl
uniEl sau a subuniirl a unor ucrid sau sa.cini corespunzeloare atibuliior sa d seNciu in
araG locu u seu de muncb
(3)Dgare.poareiidispusapeoperoadadecemull60dezcalendaristceinl2runi9
se
poale preungi penru peroad succesive de maximum 60 de zne candaristce numaicu
acordol saaratuui Refuzu saaralului de prelungre a delegdr nu poale conslilu mollv peniru
sanclonarea disc p ina16 a acestua.
14)
Sunl consideraliii degalie gisataratLilrmiqiin inleresutseryicu uisa urmze cuGuri
de ca licare reoa fioare
t
prfeclionare.
(5) Saarlalica.e au rocorpemanen( de munc, in al6 oca rale decat aceea in
domlcni! nu benericazi. petimpulcil
sunttrm
t
in delegare sau dolaqare ln loca lalea
lor de ndemn zalie de deqar6 s.u d drasare
i
de chetuieride oezere
Art.76.. Penlru deegirlsau depaser ln strb narate ndmnzala se va acorda confom
An.77."(1) Deta9area consttu schmbarea lempoBra a loduu de munda din d spozlia
conducaloruluiuntrlisau subunlaiil. urmalS de incadrarea pe6oanei a unlalea sau subunlalea la
care est lrm sa ln scopu dasraqula iunor a cr virrlr ne@sa re aceste a din uma
(2)
Detalara
poatelid
spusa pe o peroad5 de cermull un an
n mod tc6p1on.. pe oada delalir poa le f pElungM pe ntru m olive obieol ve ce im pun
prezenla
saladalu u a ansajaiorul a care s-a dispus dalaqarea. cu acodu amlr6orpr4 dn6in6
(3)
Sala al delasall r6spund dsciolnar fald de unlalea sau subunlalea unde ucreaza
sancliunie dscip nare se adca de unilalea sau subunilalea unde ucreaze
oersoaoa
dela9aE. cu acordu un[aliisau arsrbuniral decareapai]ie ou excepla deslaceridiscpinare a
oonlEolu u de munca misurb car se ad cn numa d cdlr mnducara unUlisao subuntEl care
An.73.- La exprarea trmnuu de delaFre, anqalalurEvine
pe
acera9i
post
sau funcle
avule anterordela9ar . cu loale dreptur e ce ise cov n.
Aft.79.- ln situali slalea bune run4ionir a u^rali sau
oale dspune trecerea lemoorare in afta muncd a salariaiulu. cu
.vizu siidicalu u, dupS caz, o o oeroadA de @ mul un an.
Aft,30,- Pe dural,a dergari, dera9ar sau te.er tmpoEre lnlr o aG munci decel cea
prvdzulS in contactu individua de muncr. @ in cauzi igipa rcaza lu.cria
9
saaru de bazd
Cand deta$@a sau tcrea lemporarb in aii muncd s lac la o murca penltu care es(e
slabill un saaru de ba- ma maG, peGoana respectivd are d.eplul a acesl sa.ru, oonform
condirr or nourui roo de munce
n ambele cazu
,
sporurle se vorplal dorcspu^;lornoului oc de munoe
rl
D -EC^RE^ s DEr^i\RE.\
An.31." Pe durata deleg:risau a deh9a.ii. in afaE dreplunbr'saara, salariatiibneficiaza
a) deconlaea ndmnzatiei de delegare daca durara deedr depd9e9ie 12 orc. in
cu.ntumu p.vazd penltu
ud tEl e bugtare, majorat cu un ooefcient de2.5i
C@tunul zilnic deteminat in mnd4ile delege i pentru a psi@de
r i2ea2a
si
pqtu
stualjile in cte
perioada
menlimta es'e depa1ie.
b) decontarea che[uielior de rranspofi dus-intoB inl domic ru
s
s6diu unilati sau a
subunitEl i la da@ efeolueaza de egarea sau detaFareal
c) sala rlal i in cad6li
p6
lun clii
pGnlru
car,
prin
fise e
postur
or, BUnl slabilite sarcn caro
necesild d eplasSri rrecvente cu mrloace de lEnspod in comun, ncusiv cu mel@ul au
dreplul a deconraEa cheltu or de lmnspon efectuare penrtu indapliniroa $rcnlor
de seruiolu in oadrul ocalEl ln care iiidesf59oaii actvitaGa Deconlarea chetu lor
de lEnspon s eleclueaza un.r,
pe
baa unei note
justlcative
aprobate de
Directoatul SNTFC sau de.ld
pereoanE
desemnald d6 c5tre acsla, in care trebuie
sa 6e speci,ice frij oacele de transporl ut izate
9
cheltule le efecluale. insolre de lcle
doved loare, sau in cazulmlroolui d6 o decl66lie pe propria raspundere.
d) deconlarcachelluieliordeGareinllmt tarifor pctiMie in uniSiile holeliere de 3
ste e
penlru
un
pat
ln camerE cu ba o
d
l6l6v zor
) in situati deos6bit6, in e sararalilnm\ in deresalie au rosl cazaltin camere de
donfod superior (4-s stele) ca umaB a mpGibnilal caza irn spallide col'ron mai
d!s,I se
pol
decontacheluielile decazaein lim ta taifelo. penlru un parln cameli
cu baie
t
t 6vizor, pEcri.aie de unirdl e hoteriere de 3 slele, daoa pe nota de p ati se
mnloneazd acast rarf. n cazur in ca
pe
nola de
pata
a cazrai nu se face
meilunea larife or pmclicaie de o unitale hole erb de 3 st 6 d n ac66aq lo itale se
va dconla numai 50 la su dln lariful
percepd
n @zulln mre cazaEa p6r5on a Lului aflat ln d6egae nu poale f asigurat, in holerufi sau in
alle spali do cazare 6utodate oare pot emite chitanl olic a o pl vind larii o prcpul, deconlaraa
cheltu lilor de caare se lace in limila sumeiprcv,zule in slualisimiare
penrru
un ldlile buselaG.
ndjod,- .1!oer'.ende' 5
Drcplurlededelegacaidela$aresevoractuazainfuncliedeevouliapreluror,t.feorS
ooonlaree chluielilor da dplasaB s6 iace pe baza ordinuru de deegare vizt de
unilatea sau subunii,aia la car s-a erectuat deDlasarea,
Sa araliiSNTFC carc c5Etoresc ln nteres d6 s6rulc u au drptulla celabria cu vaqon de
domii penrru disranle fra mar de 300 km
An.32,.(1) conduceGa uniirl sau a subunul poat dispune, in nts! s6 lciuloi cu
consu larea lideruluide sndical sch frbarea ocu uide munc, alsaadalu u in altA loca lale.
n acesl caz, admin stmlia areob iqalia 5. asiau rodu
^1i
d6 setoiciu sau doddlide navele.
(2) n cazulin care m,sura prevazu
la a neatu precedenl implcd schlmbarea domicilulu
sau a reeedinlei, esle neceseracodu salariatolui, ar acasta benefic az. de o lndemnralie eoa. cu
unsaarudebazadinlunapcedenla,armefrbhldefamiletceiinlrelinulibenefciazefecaEde
1/4 din saaru de baza al celui muiai. Chetuile de lEnspon p6^ttu eledtele
OospodEr6st
se
deconleaZ
onlru
f ecare membru de lbm ie
Menbii d. tahilie, in intetesut prczentutui anint s!,/ sollr (sol4
9t
capr' afral in
!
FACILI
Art,33.-Saladal SNTFC
aipensonar
provenl din acesi pereona, precum
t
metbriilorde
fam i6 ben6li.r6za de eoimalii de oirilore
qa(uila
cor om
ovdnlor
ordonanlei Guvrnu u n.l1219ss pavlnd caldloiile gEruite in nleEs de sefllcu
9
in inle.es
pereonalpe
caie re.ate rcm6ie cu modfcrrle
9icompeldrl
u terloare.
411,34,- Saaraliiincadral la SNIFC cu oonlEcl de munca pe duEG nedtm nati ca@ au
fosl
pn6iona! penlru
lnvaid(ale de on.e
qrad
in urma unor accdnlo d muncd sau a unor
accidenle de cal fld
d
caro, a daia accldenlbd, b6n6iicau de cdElod gEluiie in nbres
prsonalpotrlvl.eglemenrirordomaisus,audcpluincalilaredepensionaria24fedepefrise
de ceEbre, anua,ih frod
gralut,
idfereildevechlmeaiifrunceincadturunMlirordecailerate,
TATI DE CALATORIE
beneliolazt de 24 fLe de
pemis d
12lile do pemlso d cdilore. enua in
4.1.35." Membd de ram lie a saaralor SNTFC
c6Eto.ie. anua, in mod graiull, iar cei ai pGnsionar ord
An,36,. Copii saaialilor SNTFC
pBcum
si
beneficaz, de
perfrse
de caalore
9colaE
in
nr.r121SSS prvind caEloriire gra
romane cu modfcdril
9
complalarile ull6ioar6.
Menbti de tahilie, ih inlelesul ekntului captol, sunt nlia solul, capii nhai
pccuk
sl
capiiwvazu laanaxaff.2dinaG.ht112h999,cLnodiicn e
si
canpletrtite Lttei.aft
ai pensionarlor provenilidn ac6st porsona
condit e sr.blite ln odonanra Guvemuu
seruoiu
I
ln nters peBonal p cd e f6le
D sranla marme penku
@e see ibereaza acesG regilimall dec,E(ofie esle de 300 km
An.37.- CuFanlil a loale fomee de lnvelefranl d n releaua sNTFc, olganlate
penlru
spec a izarea tn domeniu d activt t also.eEli, bnefciaza de eq limaliide caEloie gratu id pe
a)
pemlse
de caEtode
scolare
gGtute
la
sl
de a localitatea unde funclioneaza
9coaa,
peniru
dislanla maxima de 300 km, dac6 nu s asaura cazEa ln acea o ilalel
b) b lele de cilabie
g1uil6
va abl la tren inlereqio o daG
pe
lune, daci au asiouda
cazareaip proad. vac.nrei be nef ciazi de o snqure ciEto edus-in106
Aft.33.- saaraliSNTFC care ca elore$ cuautodaledecaAtorieqEtu(6suntsculitide
plala
tarfului de tknspon la bate tiur e de ceElori, cu exceplla teiuror nlercily Penlru
cabbra cu loc robruat a lrnurle cu re! m de Bzefrare se adhi6ladfuld6 Ez6ruar6 a locu ui
Ci ebr a la lGn lC a posesodord aulorlzel decddlor
9ide
pmise de ce eloie gEluM
in inirs
pareonar,
s6lac astfe i
(1)
CE eloria cu tren nlercty a
poseso.ilo.
autodzal or de cdebre care nu au
pe
vrso lnsc sa menl unea "Va ab lalEn lC'sevaelectua:
a) .u achita.ea diferenleide larfdnlrelarfu d6 tEn C
tilarifulde
lren R, penlru
posesoriide
aulorzaliide ceEbrie gEluiE vasb e la clasa a ll'a. care doresc se
cEiloreaso5 cu lren C. rdra
plala
tcholului de rz are, avSnd dredu sa
.aaloreasca taG oc rczeNal,
pecuh
s
achtarea tarifu u d rezeruare tren
iitercily, ceidso cite rezeryaBa ocului
(2) Posesor de auror2aliide calatorie gratuiG
Qre ceEloresc cu tGn lnrercty fere
adhlarea drerenlelor de larr @nrom ain.(1) ir a) nt vaiali conrom
prvdr or instrucliona e, aoh iand ln ten conlmvaloa.ea , raril de laxaE in rren
adfeGnleideradf dnrr6rrenrCS rrenlR,sauprtnlnlocmreapro@suuiverba de
dontravenlieconformH.G nr.203/1994cumodfca leSicompreErreurle oa.
(3)
Poseson d auiorizti de caratode oGluiia cae cetEtoresc fiie oc r*eruat'cu
,(
F^cfl n,\ri Dd
(ir
iroFrf
pot
ocupa locurle libere d n '' tren inrerclty in condl le prev.zure
aan(l) ila)
lred avend obligala si eibereze ocul a preznlarea
i4)
Sala al SNTFC CFR CaElor
.SA
qia lilaeoracesleia care ceEbreso in inlers
de seruiciu cu aulorizale gratule
9
Ordn de Deplasare cu menliunea Circub a
rren c sunr sdul1 de prala dferenleor a ci oda cu lGnul nlercity
9ia
lichetulu
(5) Penlru calrloria cu tenu le inlerdily a
penslonar
or
9i
memb lor de faml a
saaraliror q pensonar
or
pe
ba4
permiselor
de caElode gEluta, se va achra
dlfren1a de tarl
'r
nlre la.ilu de rren rC
S
rarru detrcn R
Arr.39.- Sara.iar .
pensio^adi9inefrbd
or defam , posesod de aulorzatie de ceEloie
ln interes de seruciu
I
in nlres pereonal sau de pemis de caEb e in inleres peGona
beneicaza de fac t,li de odElorle ln lralic inrernalional conform
prescrpliror
de execul F P
r
oonvnliilorincheale decate sNTFc cu adm nisrrar ire de cae feEla sliiine
An.go.ll)Saarialii peisoiar
Flmembd
ordelam ebeneiicaz5deripuri6delegrmal
tnumAruldecddlo
i prevSzule in Odonanla Guvrnu u nr.112l1999aGllim0celacesteanusunl
lifrlale sau modficale
pln
alre acle nomalive n stuala ii carc exsli acle noroarive care
modfcd ordonanla Guvehu uifi ll211999 se vor aplca
prevederire
acesrora caElorii6ltr inrercs
de setoidiu
I
in iters
peGona penlru
saaial SNTFC
s
membriilor de lam ie se feclueazd la
(2)
Saaraliinadral cu contracl indvid@rde munci a SNTFC'CFR CatalorilsA vor
benef ca de,Ca( de cera(de ln iileresul seNic u u . la casa a 2-a .a se e bereazi in mod
.canea de cahbie in inleEsul s cuu insolG d,o ordn de
deplasar. a trenur Regio qi nlefieqio rar, oc rezeryal Peniru cahb a cu loc.ezefrat a casa
1 la ten de rang superor a vagon de domiucusti s vor achla dferenlele larirare
ln caz de
piedere
saufun se elibereazd aliS cade de caEb e in nteesutseruoiutul.
(3)Pn1ruc.l.1oaininlereSperSonasaar]a1sNTFc
de cAStore,ln mod qralu l. var6b e ra o asa a 2-a Penlru membr d familt se etibereaz
perm
se
decaEbr vaabile aaceeaticasadocalaror6ca giartuaruu
deptuu deciElorie
(4)Lnstualiamodirc.rfavorabeareqsalieiprvindfacGliredec.Eloiesevaaplca
prvederea
cea fralfavorab ,
penlru
sa arati
Art,91,-Penlru sala aliiSNTFC
I
.opi adestora car sunlsponivl a olubur e
gasociatiie
sponiv ferovare sau fac
parG
din lomal la socielatea
poate
aproba ii
conrormilale cu pravede le eoae
9i
cu aprobaea consiliului de supr.veghere eibemra
b reGlorde ca ebrie gGluitS pe caea lorara ln nteresursetoi. u u penlru
dp asir
DREPTUL SINDICAL
4n.92.- P5nib conlmclanre recunosc r bertalea sa arial tor de a s asoc a in s nd cale in
vda apeGr
$
promovir inrereselor pmfesionar. @nomce, socae, cultuEre
sisporuve
ae
membrlor orSia dplur ror aceslora
prcvenne ii eg slalia in vgoare q ln prezntu acod.
An.$.-(l) Administrala. va asiqura .u lit u qmlu(
oGaniali or sindoale mandatare, lega
constiloit atoaleniveleedeorganizareaeSNTFC,inspal 6 propriiare
societali,
pe
ru activrali
a) ln Bucuest, spaliu cu prala raxelor impoztor, ahodrsmenteror
i
ut ftaflor (eneEie
electrca, enerci6l6mid, ape cana ,
gaz) de cplre locatar
Spelul va f doiai cu mobler de brrc!, leleton CFR, tetefon PTT
9
mob. cu ptala
abonament or, lax copialor, ca culator cu acces a Elea
9
auloturisme (fara
Soler),
in oornomitate
cu acordu incheial,ln tem u art 153 din Lgea n.622011
b) a niv6l Eqona
t
zonal, dupe caz, spalu cu pata
taxeor, impo2itetor afrortismenletor
9iut
llili.r (enersie e octricd enersie Gmic, apa, canar
saze)
decarB locatar
Spalur va r dolal cu mobler de blrou loalon CFR,
(erefon
PIT
I
mob , ou
ptala
abonamenteor, hx. copialor
9i
caculalor
c) in subunitali, Be va asgura o camerS cu plara taxor, impozitetor amortismenie or
si
ulilitEtlor(eneEe electrcd, nroi termica apa,canal oaze) de citre lotar. CameE va I dolala
oumobliordobnou leleton CFR cu
plala
abonamenlu ui
An.0.r..(1) (1) Pad6 mnrEcrante reunosc penltu
reere dintre ete
si
p6nlru
sataraii
(2) n conJomitaia cu pEvedenle
anexetorT qi 3 adm n st6lia va dtspune masur
pentru
relnerea pe
statuld pbla a colizalieide sndlcat in baza adezuniisaaratuuilnreqisrta
s
aprobaE de conducerea sindcaiu u a caBa.sla adera. adezunea va cuprnd6conlulin caGs6
vneaze @lizalia de s ndicat
Sndoatulva comunica ln scis compartimentetor ,inanciarcontab te cora
procnruad
din
sumele relinute de a sabnali care se vra, .ate organiatia sndcaE ferovlarb pofsslonah.
semnatare a conr.tu uicol6.tv de lvluicd
ti
oae Eprez nld mmuE din care fa part.
(3) Din suma relnulE p slalul de plar. dGpr colizalie de sndicat compadimenlele
rnanoiarconrabil vor vira ln conlu oroaizalitor sindia e frovtare
potesona,
semnalar a
CCM mla con unicaG de s ind cate confom alin (2).
colizalla rerinurd ln ba2a adezunii se vireaze in conlu
I
in condil le d n anexee nr7
si
Arl.95.-(1) h scopulap,r5r nlercsor socale ae memb ror roi sindioatee vor
pnmi
infomalle necesare penlru nloc er. conlGctu u coectiv de munc6, pBcum qi
cee
prvind
constitui@a
ti
fo osirea tondur or desrnate imbuna5lnii condliitor a tocur de munca,
prolcliei
munc
9id
ilaflorsoDiare, asaudnbrs orctecue sociate
Admin slralia recunoaste d@ptut rprezenlanlitor oraa^ zl itor sindioate de a veffca ta
lo,
-
de 1utu; n od- clr eunl rcrpe rdr- oFpr-16
!a
a
4itor
pievazLre n prcz-tl d(o d
(2) Baa rc.e1d;,rd6.lrah.
slagcluiro"s o dr-.
prin
nlehsee .u
..0?761kn
cdr
->r'ara. pn.u
a(iuni or
(3) Sndicai care au soceqi comercate
6i
desfd$a.e aclviGti in scopot alubGril
memb ror d sndicar, vor prhi prefercnlial spaliile disponibie. cu
ptara
chinet b umta
amodsmenturul
si
impoztu ui pe spatiu Bspectv.
.L
An-96.-(l) Roprzanlanlllor ales in oGanele de oonduoere ale sindLoaGlor nu lise
poale
modfca sau desraoe oonrractu individuald muncd
penlru
moiive neimputabile or, p caE leooa le
last la apreoerea parrcnarulu, dcar cu acordu oQanu u corectiv de mnducere a es arsind carurui
Este itezis5 desfacerea @ntra.tu u individuald muncE dn initalva administEli p
morvecacp v6sc activt la Bindica a
{2)
sunl exceplali de ra.p caEa prevededlor alineatului (1) cei care au tost revocal dln
Iuncjiile sndica d6! nute pentru incebarea preveder
or $a&tzre sau ga e.
(3) Pe perioada in car6 p6r6oana dln organu de conducere este saarati d sindioale,
areasla f$i p6slr.za luncla
I
looul de munci avure anle oi precum
9
vech mea in muncS Pe
poslu acesteia poate fl inMdEla o arra
persoana numai cu @ntEct de muic,
pe
duratS
(/r) La reven rea in postul avut a celor ailat rn sirualla prev.zrr. la arineaiu (3), I s va
as gura un sa ariu care nu poale li maimic decel ce ce puta f oblinut in condililde conlinutate la
Art.s?.- Patonalu s6va abline de laoicerome!e condilionae, consGngee sau milare
6 exercildril funoliilormembdororganelorde conducer ao sindicalelor
A.t.S3.- Carcer.rea eveninen(eror de care ieraii se face in modu
ti
de cdtre organe
previzute
de reslemniA.i !a 6
$i
i.struct e specilice.
Repe4nlantu sndcaluluiar drepru sb asiste la c m6ra Ea even im enlelor de caleferale,
ins5 lipsa acestuia nu va imoiedicainceperea
si, respeot v. conlinua
Pnttu .plicarea sancriunilor d sciplnare s6 va faca o cei.er6
conduoebrulsubun tali, conducaroriie@rhicisupeion a@stuia, orsan e de conlrcrin exerclarea
atrlbuliilorlorsau olganee impulemciteln acesl scop, dupE caz.
L. sollc la Ea salariatulu
,
acasta poa re fi asisrat de dat@ un reprezedla dl a sindicatu Lu
Dupa linal4rea oerceEdi,la soicitarea sa aralu ui repGzantaniul sindicalu u i a re drcplu
a consultarea dosaruu d er@iare. aceasG
prevedere
esle vahb e oane a daia nftr ii
v goar6 a sralutu ui
peGonalu
u ciiror feGle romane
4n.99.- Conslllul de Supravghere a SNTFC, poate si nvite deegatii ae9 a
oadzaliilor sindcale reprezontativ.ln.xintn 2 petsane
r)enltu
liecare oryani8lie sin.licale
rcprcnntaile
) , ea
panictpe
a d scularea
prob
e fr eLor de nbres p roles o na , econom ic
A
socla .
Padcpareadeleqaloraletaislndoaleor,salarzalideSNTFClagdnleleConsiliului
de SupbvesheB oonsl tu e prezenlS a seryiclu
A.1,100.- Dep asdile fclual de sa aral penlru
tElarea unor
prcbleme
socia e. ln baa
@nvocarior cu apobarea conduceriiSNTFC sau ale sucureaor de lran6pon febvid de cE 6lori,
se cons derd d6p asailn inreresu seruoiurui
DuEla convocSr or alc6ru cost 6st supodai da soc 6lale nu
poale
f nal mara d dou,
zle cu exceplla ca^d sunl convocali la neqocrea conrm ctului colecr v de munca sau a acrului
adlonal a conlmclurtu ecliv de muncS
Deoontarea che[uielior 6spctve s6 va iac6 numaipe baza ordinalor de dapasara vizl
d Soruciul Resurse Umane
pentu
convoca le ]n BucuGgli, de companimenGle resuGe umane
pentru convocSrle in o6lee sedi de suoureale de transpod ferov ar de cSlStod sau da persoana
Arl-101-. Organzalii sindcaa Bprazontaliv, semnalae ale conlraclulu coleclv de
muncS/acodului desemneazd ep@zenranli car delin luncrii eliqible tn orqanizatii6 sndicare
consritoit ra nverur sNTFc,
pniru
a ri incadml tn ta
4a
de e4En rct.lii nctale (tu
s'?*
Numdrul@ or desamnalipenlru a riinoadreliln functia de exped relarii soci./6 va f srabitir
prina@dinchealinlemu.dl53dinLeqeanr62/2011.darnufralmulde23 poslur.
acslia vor de$elura numai acrviEli rn nreresu Mraialiror subu^clii sau a sNrFc,
urh,rnd in piinc pa rcalizarea urmabareo.obeclve
a)
^lormarea
sahnaiilor asupra mprcaliior tehice, econofric.
ju
dice
9
socae ale
prosEmuluide
resrrucrura
I
foma d sNIFcl
b) p6iicipar@,
lr @dtut sNTFc, t. .,6zbar5 cu prtvte
ta
pobteme
de dEpt at huncii
9i
c) inroma@ elaialflor 6epiB ca4 lor de lustagei din
patrinoniu
SNITFC tn s@p{i
4
idedircaEa .@ or clauze drn conthctol @l6cliv de murc.alacoRl 6 au @at dlticufte$ in
nl6eda;e
,
apll@r
li
prcpure'. ln 66n6ul cradfc3a
ri
'mbuniit5lini
6nl
--tL
ut *6stoE.
.) pmpund
concr.ne in spul optmize i olganl2'dr mumtt, lmbun44hi @nd4iitor d
munc,
ql
resp&l5ii nom.lor d. protelre
a murcll.
An,lo2,{l) Ponicps@ la
AreG
6au organiaea aBlei6, ou csp.ctaE. dispoz4ild
Lg r nr.62/201 L nu rp@ind o h E E ob.Erliilor d. .to c'u are saranatror
$
nu
poate
avea
@n6eclnlo neqalire @ru rEvbl s.uorcan aiod.
(2) P. d!6ia
9r*r,
sabd.l L i9i h64n tcle dBptu te c6 dcurc dtn Epodut de muncl,
cu ex@pla dr6ptuluila sh u3ila60orudde6ahnu.
coMls LE MrxrE PATRONAT.SINDICATE
Art.103--(1) n lemen de 30 de ne d a dar,a intraiitn vigoare a prezenruruiacod s
@nslitue comis a mna palronal-sindicat la nivo u socGliS c6l alflialelor acest6ia p.cum
9i
@misi m xte palrcnalsindlcate
la nivelu sucurealelord lEnsponlercvarde ciStor (penlrutoale
subun(dlie c I,v, de
pe
raa fecare sucu6are):
(2)com
siile constituite vorlicompus din cat 4 r6prezenla nli
penlru
liecare
pane.
{3)
Reprezenlanl paionalului vor ll desemnar p n Deciza di.croratului, iar @ ai
s ndi.are or. dacat orqan2aliire
{4)
Comis e se reunesc in pima
decada din
pdma
uid a tioesrului lar, ii silualil
deosebile, a cerere. uneia dlnire paii, in lemen de maxm 10 z e caendarstice de a prmna
Grr
,
ins6 c murlodale
oetune
(5)Comisileau
atdbutii de a ana za sesz5.16 slndicteor
S
6ala alior SNTFCin
egdlud cu executara pBznluu acod
lnce carea
prcvedenorsau
nelndeplnnea obligal lor slabi ie p n acord se constald de
comisle mine patronal-s nd cale, care vor propu^e
@roetarea oeor vinovat. ar rezutete
cercela ivorf
pzenlale
la
(ermenul
oonvenil.
(6)
Cofrsia consltuG la nivel SNTFC i9 va exercta afibuliie pentru rczoLvarea
probemelor
rdcat6la niv6lu cFRCALAToRT-sA,peoumtiastruoturioenl.ee,raroeeai
comis
,
penltu problemeb nd oate a n velul orde organizare
(7)
Sesiarca @msiei prccum holidr areslea nu aduc alinlerc compelent
nsranteord dpt.omu^
(3) Pe peroada
de$alurarii ucddor, repezenranli p54 or in conise sun( @isideQl
.(
DIS?OZrrrr rrN \L[
Capitolul Xl
DtsPozt FINALE
Arl-l04.PrevederilemaiosmenlonateseapicSinrunctedeaprobareasumeornecesarecu
a@asti destnale
prin
buaetulde ven r!risicheluieli
(1) Pntru munca desr6qu@l, in cursu unLi an calendanstc, dupe expiErea aceslla,
perconalul6ocielali
va
p
miun sala ! su
pl m6nt r echiva erl cu saa u de baz5 de lncadEre dn una
decembr e a anului respecliv.
Sala.lu suplimenlar se
poale
acorda
9
l meslral, i. baza ho6d Consiliului dB
Supraveqhere ualacuacordulpdnio.semnataEaleprezenluulacord. n acosl caz, cuanlumul anual
alsabnuluisup irentarva ii ech va enl cu un sa anu de bazS mdiu unarrealizal.
Crlriie @re @nditoneazE a@rdarsa saarluluisuplmentar sunt @le d n Anexa fr 6
ln cazu in care salarillsup imentar se acordS fraclional crite L
timodu
de calcu
prevazule
ln Anexa n r.6 se a
pI
ca
penlru
l. me stru respecriv
Suml .onstluite
Si
neconsumate penlru plata
salariio. slplmenlare vor i repaltul
sararialror
propo4ionarcu
sarariurde bazE a feceruia.
Slmee se vor
plali
odaG cu a@darE saaruui suplimentar alerenl kimestrului .lanLLu
{2)
Dn @nilurle realzate fond! .ecesar
pnlru
acoda.ea sala ullisuplimentar se conslllu e
lunar in cadrul londului de salan inprocentdepana a l0la sutadnrondulde sala lrealzal unar
(3) Din ,ondulconslituil @nf.art.68 a n (1)sNTFc vE supod8 pentru naxm 50% din
personal
o daE
pe
an in cuantum de 50 % dn cont@valoarBa unuibl6l d traiameni
9
odihne familst sau
indvidua darnumaimult dea00lei,procuralprintroagenledelurismsauunlaleholeir6.
(4) rn afa6 ajuroareror a care au dreprul
porrvlr
lesi, sabnalli vor mai beneficia de
.) cu oza ssrbebrilor de Pa
t
de clicun se va acoda sabnalior Ln ajutor malera
stab lil @lpulln a nivelulsalariu minimOanlatinpkta;deajulorulrespeclivnuvorbenefcasaariatii
care, ln curcul a.ului respecliv, au absenlat nemolivat de la seruiciu sau a daia acorderii ajuloru ul
malerialslntin cFs cu durala de s0 de zie calendaisl ce;
b)penlru zua cerer9tlor'se va a.oda o
premiere
slabililS de Consilulde Suprcveqhere c!
consu larea
pariilor
semnaiare a e A@rduluice
pul
n a nive ulsalari!Lu minim
garcnlatln plaiE
(5)Acordarea a cate unlichelde masi
pe
z
peangatat,
conlorm
prerederilo.
egae.
(6)sporurpentru ltiiarea cerputin a uneirimbisliinese a@rdE in cuantum de'10 asuradi.
$ariul d bazn acoo unde alribuliie
postul!
o impun, cu condlia arerlE de cStre orqanle
altoriate a nivelului coresplnzetor de cuno9tnte. Sporu se aprobE de conducerea uniirli sau
subunllslil cu cofr pelenls de ansajare.
Sporu n! se acorde
penl.u postu.ie
care au menlionaG, la condilile minime de
prqnfte
9
vechifre
penlru
ocuparea or, cunoa$lBrea une mbistr:ine (lEdudtoretc
).
T
oblnll tllulSl ntic de doclor in domenu beiefciazS de un spor 7l S.l.ri.rliSNTFC cae a!
CAPTTOI,ULXI DISPOZITnINAL!:
del5lasutadiisalarud6bazacorespunzdlorlimpuluietectvucEltnprcgEmnoma.
REPRZENTAN]II ORGAB'NLOR
FEOERANA NATbNALA
FEROVIARA MISdRE COMERCIA!
"!:
'
R A M U R A P RO F'S I A N AL A I RACT I U N E R 4w RA P RoFFSoNALA RAc
Ttut
//
c,,,<"to|:lfuiiLat
,.
,ht
:i",F,,"
?
B
"d.ili"
"?
:riasEoutTt:
'?""
$9
,l-
6(ArEo\
9;*Er.?
p,;,treo,vies
r ."9
. .,Anera
nr.
,)
CLASELE DE SALARIZARE CORESPUNZATOARE
MESERIILOR SI FUNCTIILOR DIN SNTF CALATORI
A, MUNCITORI
1. Muncitori necalifica!i
Munoibnr nea ilical se salarizeaza
2. Muncilori c a lifi cat i
celpuln a nivelulsa aru uide bazi m n m brur pe
19.20.2r.22
0
3
Ser ur5 a comanda
oaEonauu'derren
23 24 25
25,26,27
26,27,24
11
. aiuror o.omoN;nuromobr 24,26
Me@iio ocom otiv5-aulom olor ll 31,32,33
t5 Opemlore^proarare comer all 26 27
oPetorprcqramator in slalii
0 2
30l1
l9 Revlzor ocomol veiuloholoa l4 l5
35 36
Conduotor vaoon dedormt si cuselS
S6f
tura . comanda pereone
u uide servire a vagoanelor
peGona
u indral in funcla de nrormator ceEld in Stala BucurcgliNod va f
salarzat cu 2 crase de sararizar in pros
ar cer din slalile dn roca laire de
re9edinli a e sucurcaeor de transpon leovid d caEtoricu I ca6d de saarzar
tunol a de oasier cf ll se ulilizeaz5 ln agenlii de vo al slaliicf, halecf$ipuncle de
op.ire undo sa eml eqlimalir de caabre in sislem ereclonic sau ludeazd cu
orsonalul
incadml in funclia de ca3iq cf @re mite gtimatii d ci itore in
ucreaza cu sisleme eleclron ce se salarizeaza cu o casa de
casiei crvedfcator caraucelpulin15q6stun inBistemeeclronidS/saucaser
cl v6rlicalod car au 10 gestiuniin sistm manua. sau cel puln 20 qostiunlln
sistem e ecton c
$imanual
vorf sa arzal cu o chse de salarizaEin plus
oprator manevrEln stari
s
opearori-progGmalo i^ slalir dii slalia Bucurest
Grvilavorf saarizaticuocasddsalarizareinpus.
pereonalul
incadrat ]n funcl e de
Sef
iuld
I
rcvizor ocomolve-aulomoloarc
beneficiaz5deo ndemnzar6d6conducorede10%d^sara urdebaza
pe6onaLul
incadEi in funclia de
9ef
tur5 a comanda paBonaloloi d tron
9l t6f
peBonalului
de setore a vagoaneor restaurait
$
de domt
benefciaze de o ndemnzaie de conducere de 10% dln salariulde baza
c) Din aotivitatoa d6 circulali6. mirlur,lor5i alim.nlall publlca
peconau
dinluncla9elbuietvalsaarzal aclasa
d) D h acllvilalea d e inro.malice
Ni
12,11
17,13
Ni
OoeEtor ca culalor eledlronid 19 2A 21
6) Din .cnufalea de IEnspotun auto
Nr
No6:
Sofei
car dsetoesc aulovehlcue de
caleoo a c, D vor benfoia de spor oenlru luc.u
lnspon ce neces U
perm
s
Nr
ClaE6 d. s.larl2are
1
3
27 24,29
5
27.24,29
24.25,26
conrab veircalorve^lur
5)
3
tl
33,34,35
Subing nr, nginor coleQiu,
29 30 31 30,31.32
t3
15 ng ner ana sl prooamator,
V 33,34.35
17 lnqiner econom sl
psiholog
16 t7 t3.t9
I
l713,1940
Aia st. pogramator,
^O ^r
3 51
43|)
inslruclor r! onal iickel n!
2A
lnd.mni:rrb d. .Mdue6
3
3tv
S6i pod revizle vaOoane,
$ef
36V
ll
I 33 tV
12 41(1)
l3 Sel secle e\ploaEre ad uncl
ll
I 401
l6 I
Ser revizie vacoan ad und I
l3 I
I
31
s],.i,qq+*
?)
5
45
i
saladll. .r. bei brui. (l.l) I
o i
PROCENTEI E MAXIME PREVAZ
LI
=
4s%din saradu de baz.
=
40% d n saladulde bazd
IV
V
V
V
=
2A%
=
15%
1. ss ut iz6aza la sec@(a ator co nd uce r I socieElii
(dieclor gen em
)i
Numnd posrur lor de rehrrarad (ehnidah p@ectd\
contabit, statistickn, net@olog inspectat
/esurse lmarel spec,a/is,
poale
,i de cel mult 3so/. din numrur lora de asf d6
posluri
aprobale in subun 141 e de baze sau in aparatu suoureaeor de transpod feoviar de c5 rlor
ti
respecliv, in slruclura oenlra 5,
3. a) Numaru poslurilor da m.lsrd /poatelide c6lmorr un post
din t@ipostur de marslru.
b) Numad postunbr de /rsmel (ecorodrs,
/,
pecum
9i
lmad@,rq de hsinet (e@natuist) tt
po(tid
celmult35% din num5ru Iolal de posluri
cu stud isupenoare aprobate penlru apaEtul
c6ntE a suDursalelor de tmnspon ferovar de calStori
s
companimntor tefilonae afente
Numrul poslur
or de ,rgrDer
recodonls,
// a n ve ul subunititu or d bazd poat6 f d-p cer mulr
35yodn numEru rolarde posluridu
slud superoareaprcbalpgnrru ac6siaa
Slabi re subunilel or und 3a vor norma astfe de
posturl
se va ta@
p
baza volumu u de
acl virare
i
a com prer (al
i aclivMl i acesro
c) Nlmaru poslurior
de inginet (e@hnist) /, precum
ti
numarul posturilor
de /rglner
(e@nomisl I pdn fecare, de o muri 35yo dn num5ru totatde posru.icu
sludiisupe oare
aprobat pe niru sl rucru E cenlalS
i rrn.,d de n6 Jr b.nelr aa d6 o -dea-.ale
oe@-o.,e,. oe l0%
se(lia adminislEi vd subordonai; srru.run' .e^rrare a so( eGu.
,t
.!.,*-*-.
,
f"-*,t*1
{...;l
l. 56 ulillz6da numal la compadih.ntoto d6 vedtica@a venlturitor
6. GEdul do oEanla@ al sLliilor d c.ralod e va . inia b gEaut de organiz6r6 .r sla!'tor cl d'n
,\.
LIS TA MESERIILOR AUX IL IAR E
le(t'( an r olLcLo'de ir.Elar
661n-6lar.oareDe-abpol
Lecdlus monlalor aoreoate eiercelce s detansoort
Masrn sl 6 mzeinimobie
pntru
I
6
3
I Prmibrdirllbu lorhaienale
r scule
t0 PrimiLoForcddlor orcdus f uide
r3
t5
ti
2,OBIECTUL
Art.2.1. Ereoluarea de
recaliicac fomare
proiesionala
NANONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALA
reprdenlaE prn DTRECTORAI,
{sau
p n delelare de @mpetenF)
SOCIETATEA NAIIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR
cALAToRl" s.A
-
persoane
luridica
cu sediu ln BUCUREST B dur D nicu Goe$u nr.33 secror
1, inegistmti a Registru Comenutui sub nrJ/40/9764/1993. CU.. RO11054545, Cod BAN
RO]5BPOS7040277535ROL01. desch s a Bano Posl SA
-
Sucu6ala Palal CFR Buoure;t,
am inch6iat
prezntu
conlGclul de fomar-a
profesional
ln umaioaee condll asupra
oursului de lomaG proleslona d(cam@re
,
pentru
functlarmeseaa de
3, DURATA CONTRACTULUI
Arr.3.1 Prezntu conrract nre ln
4, PERIOADA DE DESFA9URARE A
Arl.d1 Prcqrcmu d6 fom.E
PROGRAMULUIDE FORMARE
profes ona E se desfEload
5, VALOAREA CONIFACTULUI
411.5.1. Costu aferent
prcoamului
de fomarB
profesiona
e esle tn va oare lolali
a)- saarurde baza Tncasal
pe pe
oada d esl.surarii c uGului de fomare
p@lesionara
b)- sporurie arerenlei
c).-63lurcazfil, dac. esle cazur;
d)- indemnzalia de delegaG zilnioE, dacd esle cazul
6).- costu cuGurur de romare profesiona,,
dace a@sta a fost suponal de cai
l).- cosiullEnsporru ui daca es|e cazur.
ATI,6,1 ANGAJATORUL S.N T F.C CFRCALATORASASObI!E:
An.6.1,1. Pe perioada dsi5gul5ri prolEmului
de lomare prcfeslona,
sa asigure coslul
"Lr6nr
proq'aruru' de i nae p'or6ionctc pr-!a-tI ro An.5.1.
4rr.6.1.2. 56 p dleasca cont butii e
Si
impozlte e af ate in sarcina sa respeotiv sa dina
d
sa
vireze cere darot d6 cuRsANT
4rr,6.1.3- 36 asiqure dondil e de rneizar integEE a progmmutu de toma6 poiesionata
dare @nstilu e ob cl al
pGzenlului
conrract.
arr.6.2_1. Sa padicipe ra toate
P@res
oia e, fipsur e riind a@ptate ln
aclivialb
pe
durata desfe9u6rii
confom Nare .u
Drevedenb
reoa e
A11.6.2.2. Se se oompone discpinar
pe
toalS durata dsfagudr pogmmuuide fomare
An.6.23. Sa lsi rnsupasdA cuhoi Dlele necesare absovirii
programuu
de lormare
Arl.6.2.4. rn cazulda este dolaral nreu9il'ia examenu d absvne sA supode ntqEl
ohetuiel e de rexamlnare
un o
,
so. c_AIL a \a' o\d-n
DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
.CFR
CiIAbTi SA
pe
o dUTaG d 5 an dupd
0rcmovarea examenului de abso vire
An,6,2,G, 56 supone toale cheltue e ocazionale de lomarea profesionab aierentelimpuui
nimas nelucEt din @ 5an lnsllualaincare.lnintedorullemenuuide5anldeladatapromoviril
eMmenuloid absorvire is desface conlEcru individuarde frun.E d n umEtoare nolve l
a),- sle concedial pe motive d scipl nare
b)..esteareslalprevntvpentruopedoadimamarede30dezleincondliileCoduude
c),. este condamnat la execularea un pedpse p vatv de lbedate da la data r5m6nedi
delnlive a hoEGr
judecatotl
;
d)..ca umare nteElcer exrcldr prolesiei sau a lunctiei ca mdsura de siouranE or
pedeapse
compemenkd d a data lamEneir definilive a ho16leriijudecdlore$lr prn
c.re s.
e),.ca umare Glrager de calre aulorldt e 6au orqanisfree c.hpetnle a avzeor.
0..
a @rrea sa traru ui
Arl..2.7. Sa anunle SOCTETATEA NATTONALA DE TRANSPORT FEROVAR DE
CALATORI CFR Caalor -SA de inlenla sa de a iitrerupe lomarea
profesionaa
din motv
pereonaleI sd suponeln acestmzcostu le alercnte
7, RASPU NOEREA PiRTILOR
4.1,7,1, ncalcarea obligaliior prevazule ln przentu ..^t6dl atEoe dup, sne supodarca
dspaoubn:brde c*
padea
in cu
pa.
A.1,7,2, Fona malorn, aga cum sr de,idra prn reqe exonerea2e de Espunde@ parrea car
o nvoc6. dar numai a nive u
$
pe
durala pentru care indepln rea ob gatilora lost aieclalS d acea
An.7.3. in siluala in care a absovne, nu s
poate
asgura
post pentru
noua fresere sau
funclie absolvenlu va contnua aclivtatea avechiulocdemunc6 artrcrealnnouamosedesau
fu^clie se va laoe oonfom preveder lor egale
3. D|SPOZ|T FTNALE
Orcenelnleeger apbrulepedulapGzentuu conlEcl
Ed e se voradrese nsknlei
SNT.F.C, CFR c; Ebi.SA
vorliso utonal pe cale am ab e. ar
de
judecaE
competent.
potriv
I lesii
Anexa nr, 5
SPORURI SISTEMUL DE
I, SPOR DEVECHIME IN MUNCA
SNTFC bnefoiaza de un
oalcuat corespunzabr tmpulul fcl v lucral
sporde vech me de
pane
b
in prcgram noma d6 ucru
2 La srabftea vechim i in munca s iau in calcu roate
peroadee
de activitate insqse ln
cernet e de muncb care mnsliluie vech fre in frunca ih confomitale cu legls alia in v
loare
3. Sporulde vmhime in munc, se p ite*e ou incepere de a 1 ale un ium,bare acea in care
s-a imp nil vech mealn munca prevazoG ra lran9a respectivS
lnstualiah@revechimeainmuncaairangaprvndacodarcasporuLuiseimplinegteladala
de 1a un acesla seacode dii lunarespeolivi.
II. SPOR PENTRU CONDITIIGRELE DE MUNCAFEROVIAF{A
1 Se aoord5 pEoaneor car ucraaza in condlide eron fzc sau
pshic
ndicat, a
foade rdicat sau scazute, ii hediu umd, cu viru d apa conditi d6 ibla arre
medlu deosebile sau nedorit. unde atraqorea lon de mu^c6 se rece ou dmcutate.
Spotu se aoorda doar
pentru proada ucraE in asfe decondlii.
2 Sporul penlru condilii gr de munca fercvaie se acordd in
prc@nt
de 3 3
\dd'- d. baTa d e.e.l a
pe
LISTA FUNCTIIIOR SI MESER] LOR CU CONOITI GRELE DE MUNCA FEROVIARA
D.numrrea runcli.i $! h...r.,
nlomalor c,ldlor maqGziner cofrerchlr ser cfi msier cf
@manda peEonaulul
de iren
Ff
tura (sl"lii dl
9
agenli
prcsGfator
in staliii nsttuctor
sef
sbte adiuncl,
9ef
stti6
pereonalu
ui de serui a va@anelor 6lauran$ d6 domit
conduolpr lreni manevEnt vaOoanei masanner omerciat.
9f
frandrai
9er
trenr
nspeclor de specia lale
I
l(conlroltnui)i op.Elor dpl@taG @merchE: opemror
|
,
li dispeos oirculaliei opgmlor fran@d in stalii de
smd
spaia
9i
ti onduclor vaqoi
de d om il
s
cuselti @ritor
qest
ona mz. rucritor osl une arim enral e oubtice
D6rudlE. functl.l 6& meedd
lel
depEu adjuncl.
tef
dpou qt scrie elpoar.re adlunct,
9er
eqe expi@Iare,
ief
ouncr ucrulradune sef aierer sef bircu
(')
frenio ajLnor ocomolvS-automotor mMn. Mmolvanulonoio4
9ef
tur5i revzor
ommolva-aulomdor n@ic insiructor ldcalug moniator aqregars enerqeri
sj
de
lmnspodr eeclrlcian montaror de idsla al reclrtoe ra m @ce e de lEnsporr, leclrcn st
rnstMlo (
9er
vizie vao@re adju nc1
te,
rev zie vagoane
9el
posl cvz e vagoane, gef l
Evzor lehnc vagoanei
9ef
luiS maisra: aceluq monlalor aoegale enercelrce
si
de
lns po'1 pentru acuvitala d rry ni q rcpaml vagmne elslr cia n monlabr de iNla al
el4lr ce a mli oae de rra nspo( e edooist
FUNCIII S1 MESERII CAMUNE
operator oacu alor eeclrcnlciina nr (') n! nercoleqiu (")isub
io ner
(')
lehnician
It):
nslruclor eqoiai nstruclor regional tickerngi revizor roona sc; vlzor
q onar I cketins Soeiut monlalor agregat eneEari
I
de lcnspon de inlrelinere
I
cpaEl unve6a rutrator comercia
';ma$lnst
la maginimob e penrru rransponurl
tapilerr mpar carosr preonau de a @cepiiile lehiice
lo@molives vaqoanel friqotehnis(nioorirers(
compresorisl monlalor acumuatorli sudor Iu(ebr fomabr; vopstor nduslrial
(') Lucreaza dned ln aclivtalea de exploalare,
programe prslali inrrelinerc. reparari dn
(")Lucrca,
d ro1ln condl1 e do m6diu exreioara uneiincapeiinchise,
sporu de @nditii
orare
d munca feroviaG se acodd Denru orele ucEle eleciv in asfel d
condli Nu seincadreaz. Jn aceasrd catesode ore a$ep(are, res e
t
paze
oap seolie
l.Seacordipersonaluu car ucrazinumaloareecondill:
(1) locuri de muic, in perlmetrul cbroc se dezvold ln procosu d prodocrie difert pubei
.o,
,.<a. .-
ronptd,
od' o,Pi c
{2)
ocu.i d muncb a care in procesu
d
prcdlcle
se eraboaza sau se foosesc dfedte
(3)
ocur de munca b care condil, e v6tametoare (nocive)
sunl deleminale de acliunea
zqomole or qi 16pida1 or;
(4) locs d munci cu condl veGmebaG
lnocve)
dtm nal d aclunsa radalii:or
lonzanle iniraro9 . uminoase
9iutravoeie;
(5) ocu d munca a care aqroneaz curen| de inaE rreoventE.
2. Spotul penlru
condliivaGmdloar (nocive)s acorda ln procenl d6 10 a sura din sararur
fr nid
sarantalin
pbh
LSIA LOCURILOR DEMUNCA (ACNVTAT
LOR) CU CONDT VATAIV]ATOARE (NOCIVE)
lll. sPoR PENTRU COND|iI VATAMAIOARE (NOC|VE)
Catdso i d. loouri d. munc.i cu condllii hocrv., fu nclii s i me.ii
1
I Lotun d. nlnaa in peinetul
carcta se .leaatb th ptuftsul de phdudtie dtretite putberi
Mile (da azbest, sitki,, tatc nic. etc
)
0 1
1 Cluruirea in spaliilnchsea n sipuluipenlru alimenlaea locomoliveor
Curefiea, sularca
sispahrea
iiltrelor de la locomolive, vaaoane
ce in
{aeesul
de ptu)@lie se
het.le @u fret bin
ticahp,ii
elab@aze sau se fal@sc drfetite
tt, hi aclbu . aci2ielc @erdn
Rodaju de banc
S
probee
d contro eleduale a andul de
prcbe
$
rodaj a
moroaElor, Ed ucloar6lor, lra n sm isiilo r, agreqalalor deincaEi a comprsoturulLDE, a
qeneratorului
LDE orecum s soE are motoarelo. si b ocu r orin soaliilnchise
Aclivllata d roara. verilida sl rodai a DomDelor de inioci
5
a)
sefuirea oi
lusrunea mobiruu sau a
pador
mnoasa cu ntrcac sau serac in
b) mducrea mecan cd a emnuluilnsoaliiinchse
Voosiea cu vooseleln a c5rorcomooziiii ntrb subsianieloxce
3 VoPslrea cu vopsele d n m n um de oumb
a)repaGe a acufrulaloa@lorelecfice
pe
baze de plumb sau niche{admiu
b)inlrelinere, incSrcaB
!
6nlro tehnc alacumu aloareor ecl ce
pe
bazi de
plumb
c) laclricren or acumuraloi$l
d) montalor orde orecz e aoaElaitemotehnc
Degresarea pieselor
de a Locomolive, automotoare. vaooaie, aulovehlcu e
si
alle
ncercare, descercaea simanioularca oroduselor oelro ere. a oroduse or tox ce.
D*ins6cla. d6ratizrea eideDa6tiarealn statii, maoan. c,oine matend ruhnt
ttt. Lacui de hunca t. @e @hwte naaive suht deteminate de aclta@ zganate|t
9i
tepidaliiLv
Matini9li pod
ruranl din harele de ca2angere, conslruclii helali@
s
alelerc de
tralamente tem ce
9i
lmpresnacr macams u
p
macara e e cu moloaE imlce
A..rirared'- Jrlal'
r.\.d6dscon
o.aa.d Brdt
'r.
o. Lono 6.oa
|v. Lacui da nunce cL candili nocive deleminato de aclunea rcdialiilat bnn b int*o$ii,
lumhaase
i
dtravialete
.
T,;d
r- nd.o-drda, run(lo.e-d !r rub cr plsEr de ..,-
V Locri de nrh* uhcle acliviatea se desfeSoad in nndtlt de niuoclimat nelavuabil
@npilaua,
unidrab, tutenli de .e4
Monlarea sidemontaGa a cald a
Slrunjirea bandalelor vedhi pe
strunguri de
prcflat
monkea p n lnc6lzr orgaz a
bucselorde De fusur 6osiiroisltunoar rclicr.)
vt. Locuti de munca in
peinettul
caarc se deaattd ih ptaesLt
de
$adualie
un @nptex de
noxe cm cunutate
s, h Mile
1
Aotiv tare. de sudurn locirrca
S
autooena (inorusrv
ti erea metateorcu oxigen sau arc
a)
jn
spall inchise: nlerlorul cazaneror, conducGror, cilrndnor de ocohotua, staFibr
molalic lnchisi r*eruoareor, bazneors alrom asemrnrloare
b) la looomollve, vagoane. aulovehcu e sau la subansanbeLe aces(oG (actvilale
o)oontnud, in afam celor car6lucrea2a ln aer ber
d) a r nich o, or auro cu adr vlrare de s
PrcdlEa vopsrii n6laaliilor sanlare, limone e de lr6nE.
sasului
de la locomolv
6
vaooane
prin
cul.lirea cu
pe
a
frdtudca, a murdarie e aorcluui
t
Aclivtales pereonaluluila oporaliid6 dozmembr.r penlru
casare a locomolveror qi
raGa dereparal
5ilnlrelinarc
a lo.omohveror
rarea de e,Dloarare inrher6
ante Lor co
(aclivilale
do nua)
cudlarea pa4i
sanitae a vac@ne
aubmoloaretEmeeecl ce a slal
a denloaEord6wC, vdan area m
or chse sau a vagoaneor de dorm I qir66tauranl
ilor d6 decanla.e
linutra
zare a apelor rezduale
Acliv talea e ecl cien .r
S
a LlvlAET de rcpaGre
ti
lntrelinere e tnsla aliitor sanirare
PeEonalul mrc concud la ptuba
de
parours
{
rulaj a motoarelor dies ale
lodom otivelo r orec um s a oroba momolvolorelecl ce
3t ooeElor !.llla m $arelde a reou atosre:
Unl5tid care fe6ta arprasate in vecinebba
unde ca umare a
prc@seorde producte d n
care, cumu.16,
por
li nocive
34
talea de reoarcre s monla6 a matera uluirulanl
Sudarca e ecldce siautoqenS { nclusiv iaierea melalelorcu oxioen s.u arccrrc)
l
tnstuctqji drn taate Efrwle de
etivitdea & insltune
phcticd,
IV, SPOR PENTRU CONDITII PERICULOASE
1. Se a@rdE acolo unde cu to.te masurte prvind prot*lia
munc, se frenltne un anumr
lrad
de
peicol peGoanorcae
ucreazd ln um;loarelo dondil :
(1)rocurldemuncrcu.ondili percuoasedetermnalededesrsrurareaacliviisl
raindllimi
(2)locu/demunoeincarcacivilatas6d6sLgoaGingisubcircualakenuto.precufrgia
(3) locur de munca cu aclvilate de predaE-pim16, revrzie inlrelinere
I
maDevis a
vagoanelor incirele cu produse erp 02 ve, Gdioaclive. pelro er
Si
chim ce pe plafome nduslr a e
producabaE
sau utilzaloare a aceslor protluse
2. Sporulpeniru mun.a ln condrl i per
cutoa se se acode in
pocenl
de
p6na
ra 15 ta suti d n
saa ulde baa, direrenta(
pe
caleso ide
percona
si
ocur demu^c!
,l
C5t
sorlll. d.
p6Eon.l
6 lucB5za l. l@url d. mu.ce h @B $
po.!.
.corda spo,
p6niru
conditii p..icule6.
o
Lacn de aunca cu candili pdicuta.se deternihate de desrasu@ea .ctivite
eu de alte cauze
PeBonarur care ucraza a monla.ea um naroareor s slemutut de
iuoinaladficia.sslemoordevenlirale,hidroizorallahalelo. prcumsi a
monlaa qi erploalarea unor ut aje ca macam sau podur ruaile a
a)de
p6na
a 20 m sau len siuni
peste
6 kv penrru eLecrric en
Pe6onaluloarc luoreaze a in51me,la revzunea, Epa@a
$ilntrelinerea
podur or ruanle
9i
sstenelorde uminaranficial,
Personalul ca.e ucreaze sub clrcualia
S
franewa trenulor in aclivtatea
de lnrcline@
t
repareE a vaqoanelor qi peEonau
din echipe
compexe djn ramur e CV
lfUiei
persona
u din compadimenlee de I5
Personalulde ocomolrvetidetrendinacrvilateadectrcutalealrcnur
or,
precum
9i
perconalur
de rocomotva
9i
hanew: dn aclivktea d
manv6, revizor lo@nolvd,automolor
I 9ei
Iure (ptntru
tmpu oal in
conform tale cu iisa
poslu
u, exeouE manevrd). t5
Acliv lalea de conducec a autovhculeror pe
drumurite
pubtice
in cadru
al but o. de seruio u
(sofr
) l5
Personaulde exploala inlrelner
I
reparalidin contmole ectrice
9i
lermi@ cu ouler maimicide s0 MW
ucrir de int6lnar qirepaGlii
a nslarall aflale
modalor de nslaal eleclrco la miioace de
!9I&
- hsltucloriidn toate socroaGle d aclvirate benerciaza
peitru
tihpurere.liv ucral in
aclivlal6a de inslrure pGcticS
de acelas spor pntru m nd I i periclloas ca peBonalul
' sporu d cond4 pedcuoase
se aoode ponlru 06 ucrale efectiv in @ndli
perculoas Nu se incadreazi in aceasl,i caleqorie oree asleplare, egie
9
paza
cap
V, SPOR PENTRU TIMPUL LUCRAT IN CURSUL NOPTII
Nlunda p@stati
]n tmpul nopt lnrr. oGle 22
S
6 se
peteste
cu un sporde 25 ta suG dn
salariu d baz, ai6Enllimpuuiefectvru(alinacea{aperoada.
VI, SPOR PENIRU ORE SUPLIMENTARE
OEle sup menlare necompensal cu tmp bercorespuizebrsevor pElicu un spor de 100
VII. SPOR PEN'TRU IUCRU SISTEMATIC PESTE PROGRAMUL NORMAL
(in locut sporutui penltu
o@suptim6nraE)
l.Pe6onauldeexeculecare.p[nspeiliduhunoii,ucr-aazdssiemaicpest6prclranut
normalde ucru poate prmih odursporuru pnlru ore suplimntarB un spor de pana
h 25 ta sula
2, Prcconl6l6 cu ca se majo@aze saadu de baz,, skbilite in apon cu tmpul prestat
l-'a_
pBl" p@q?h-
'
o,Td oe t
-ce puiIn50deore............
......................25%
-c pulrn40deore...,.......
......................20olo
'c
pL!_
rooe
o
oe puln 20deore...... ........... ... 10%
-ce purn 1ooe...... ..... . ....................5o
IX. SPOR PENTRU CONOUCERE SIMPLIFICATA
Mecancii locomorvi-6utomotor fari mecanic ajulor. locomorvele ln
circuali6ti a manevii cu excepla manevrc dindpou Bauremiza, benefciazade unadaos de50
h sule din sala ul de bale afeenl
prne
clase de saarzaB a funcrei mdcanc 6juror,
coespuizilor oculu de munce
tilimpuruiefecl
v ruoEtln asfelde cond
I
.
Nol r se aplici
toler
Lor care deseryesc autoveh cuLe d transpon ce necesird p.mis de
conduceB d6careqoia c, D
3- Sporulpenlru lucru sistemalc pesl6 pmgEmulnorma
sau dela9a i dace sarcnile de seNciu la loculde munce unde
menlierca unu astfelde progmm.
4- Pe6o^au c6tua se suspendi exercitarea d6plu u
beneticiaze pe pdoada suspendarii de acestspor.
VIII, SPOR PENTRU CONDUCEREA FORMATIEI DE LUCRU
Pentru condlcerea romale de lucru, qefuldelomatie poale prim unspordep6nalal0la
suta din salariul de bazS orespunzEtor limpului efectv luorat Sporul $ aprcbi de mnducera
subunldlii. d..E id
^doaloarele
lerfar d califcarc
se acorda
9i
pe
timpur deEoa i
a rosr deesat (detagat) impun
X. SPOR PENIRU SAIARIATII AUTORIZATI PENTRU CONTROL ULTRASONIC
Se acorda in cudtud de 10od dln salaru d bai c.lcuat corespun-tor Umpurui efectv
luo6linprogmnomalducru,personaluluica@aabsolvlcursuldeinstruregaloslautozatin
spe. a italea contrcl ultso i c Nedistru.t v.
(
Anera nr.6
CRITERIILE
ca.o condiiion.szi scord.ra salanului suplime.tar
p3nrru munca desl4u6ti in cu6ul unui an calendaristic
1) Saaru sup menlar se a.oda pedtru munca
Cuantumu salaru uisup menlar.cordat o sinquri dala, inlegal este ehivalenl cu saladu d
bandlnc6drar6dinlunade@mbreeanuu respeclv
reprclab i
preslaG
in currul anuul
prl
.s '3a
-13
supiimenra.in condilile
prebnreisieie
numeru de ,re de ooi.edu
ln oazul aooderl ftaclionate a sarariului supllnentar, cuanlumul a.esiu a esle chvalent cu
sa arulde baza mediu lunar ealial ln anulcalendarsric 6sp6criv ln cadtur proo16murui nomar de
lucru. oi calcu se exclud.Gr parioadere,0619
sumele afrenr @ncodiului latd odhne,
@nlom umdlotulu mod de calcu:
SBR in cuBul tnmostrulul:
NTZL:
2) De sahnul supllmnlar nu beielioaza salariatii cdrcra in penoada afernta a.odaii
acestua. lis-a aploat una dinlre um6loare sanctuni
@logEdarca in funcl du acordarea saaruuicorspunzdtor tuncle ln care * drspus
rrrolradarea pentru o du.ara ce nu poare depat 60 de zire
la4
2$, atin.(1) lit.b) din Legea
r 53"2443 / cadut mundi);
- desfacerea discp nald a contEotuu rndvdua de frunci
rad.
243, alin.ll) lit e)din Legoa
532443- cadut nuhcii):
- relGgerea dscip nari. pe o peroada de 1 6lunidin fui4icare concure b siguranla
croulal lrenudlor
$
lrccera hlri runcle inferoaie, corespunzdloaG pregaffi profesionale ln
aceea qi sa u Tn a r(a rocal ia|e (ad. 4 2
pd
1
,
lit. a) din st.tut tt disciptjn.t at pet*natutui
din unt6tile
inlocu rea disciplinad din fun4ii@re concura a sigunk cncuhre trenu tor
d
rr6cr6a tn
ard munca corespunzaloare pregeftiiproresonale ln.ceeatisau in ati toaa \ate
Gn
12 pct.l.lit
b) dtn Statutui disciplinat .l percahatutut
din unhtite .le tQnspanull
- salaral or care,ln cureu anulu calenddslic Especlv, au absenrat nemotival de a seflcu
maimultde o z, respecuv o tuia;
- saiarat cercra ln cucu anuuicaendarstic
.) r6iraq6rea sara uruide baz: oe o dumid d6
Leg@ .53/2443 Cadulnuncii)l
b) reducer* saaru ui de baza
S
/sau dupa caz
de 1 3 t!^ cu 5-10o/.
lan
243, ath (1) tit d) din
rspcliv s-au aplical pela( sau oumuat
l-3 un ou 5 loqi
(ad
243 alin.(1) litc) din
a ndemnizaliei de .onducer peo penoada
Legea nr.53/2443 - CodDl nuncii).
.o\TfucTLL hDnlDtAL nE MU!.^
An.* nr.7
SOCIETA'IEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR
Subunilatea
'nohe
at
t'
nreg'siElsub nr in res slru
oeneG
de evidenF a sabnal lor
Ansalator-
pereoana juidicE
SOCIETAT DE TRANSPORT FEROVIAR
inreqstra6 a res stru comenu[i/aulo 61ile
(d recloralul socildt i sau, pnn
posesorpo666oare a/a .r4ii de denl rsre/p3raporru u serra
, oulo z4ie d. T.a;per
c
de y"dee ir ,'op de run.l
am inchoial pGzonlu I conlra cl nd vidualdo munce in umabarc o @ndliiasupra cerora am
B Oblectul contEclului : prcslarea de cat sa.rarsaaraE a aclivlalilor speclice
conform
prezentu
ui oonlol
a) n6d6l6rmnata, sa aratu/sala ala
in.eap; aolivlalea la dala d,"
un,
pe perroada
cup ns,lntre data
peroada suspendad @ntEclu u
.onfom Clasif.5niocupal ord n Rom;na
l.Actvlateasedsf6qmr6 a (s6.lielaleier/bnou/sefricu/compadment etc)._
din sediulsocal/punclulde luctu/alt oc de munca organ zal al
2.liliosauiu ocdemuncafixsaaratu(a)vadesfgsuraacllv(aleaaslfel
Atr buliile posiu uisunt prevezuie in fia postu u, anexa h conlEolulindvidualdemunca
F1. C t.riil d. valu.r. a aclivilalilprofsional. asalanatului:
a) Rezu lale oblinule
pondere40%
- capaclare de implemnra
- Capaclatea de a reolva efc ent
probfree
- Gaduld alzar a atibul or
preva2ul
in fsa
poslului
b) Asumar: rbspundei pondere 300/0
1 ponrru lunct de execulie
Capectatea de asumare a responsabilllSli
- Loiar rare fal. de in$rqie
2
penlru
funcl de conducere
- capacitale de anarlzd
9i
sinreza
- crcaliv lale
9isP
rl de iilialivE
- Capeclalea de asumarc a responsabillSl
1 O noma inlreaga dumla limpuluide lucruf nd
a) Repadizarea
proofrului
de lucru se face
de oelzi, oe/saplanene
dupe cum urmeaze
bte
zlorc
e corespunrror .ase de
% d n sarariurde baza cacu at coespunzator
lifrpululefclvlucratinprcqram noma de
9q d
^
sa arulde baza cacu at corespunualor
25% dn sara urde b.za aferent lnpuu efectiv
ucGl ifue ore e 22:00
-6:00
100% din saarul de baza penlru orele
supimentaE necompcnsat
^
lemen de 60 de
Loial tate rala de inst tufe
c)Adaptarea a cofrplextatea muncii inlrarvd gic.earlv rate pondere20%
N velul c u no*inlelor
9
ab lSlilor
- Ca p ac lalea de a se
perfeclio
na
t
a va or fica expeaenra d obandira
d)capaclarea relalionalS9 dsclp na muncii- pondere 10yo
- Capacitalea dea ud6 in ech pj
- competeila in qestionarea rsurs6oraocal6
1 Aclivltatea sdnu se desf69oara in contomilate cu
prcveder
e Legiinr3l/1991
2 Acllvlatea peslatS se deslS$oar5 in condilii nomae / deosebite / specae de frudce,
polivl Legi ir263/2010 prvnd slstemu unitar de pensi pubi.e. cu modfcrrre
Sl
b) ProOamul de lucru se
poale
modrica in condil raquramentuu inrem/Coniracru
coreol v de Munce a s.N r F.c
,cFR
ca alor' s.A
Ofracliune de norma de ore/zi ore/sioGmand
Repadzareaprcgramuu delucrusefacedupacum urmeazS:_(orzlornoaptel
Proqmmul d rucru s poale
modifca ln @nd1le requtamentuu intem/conrractu
Co edliv de rvlunca alS.N T.F.C
,CFR
Ca atorl S A.
Nu s vor eleclua ore suplmntare cu except a .azu rllo r de fona majod s.u penltu.re
ucrSr urgnle deslinale preven nii prod u oerii uno. a ccide nte sau lnEturar consecnleror
Oomla concediulu anualde odhne esre de
nunciilnoma inrreaoe tacliune de nome)
zire u ;rcre in rapod cu dura a
Oe asemnea, benelciaza de un concd u sup menlff de
2
r. Sarariul de baza unar este de
salalizre_, a oarese adauga:
2. At em6nte consllulve:
sporde vechimeln munca
- sporpenlru oee supllmnt re
- spor
Pentru
ucru sislemallc
- sp6r penlru
@nducrea
d^ sahnul de baz5 in rapod cu timpul
lunarpe6le proOGmur nomal de tucru
din sala ulde baza corespunzator tmpu u
- spor penlru
conducere
spor
Penlru
conlo ullrcsonic
- spor
Peitu
munoa
prstatd
in
zilee nerucdloare(s+o)
ri
lndemnizla d conducere :
Peslali suP mentare in bani:
ore sl,alonare la capd soc!i6
coNt&\.rll,NDlvlDLaL D. trl!N(,i
50vo d n sa anu de baza aleEnl
prime
c as de
saa.zar a iuncliei de mecano ajulor
corespunu ror locu u d munca sirimpuulefectv
10% din salaiuld baza calcuate corespunalor
timpuu efectv luc6l in aclvtatea de conlro
ullsonc in program nomalde ucru
%, race
panedin
saladulde bazE
2. Oele suplimenlae prestate in aLra proEamuu nomarde ucru sau in zitee in care nu
se ucreaza or ln zilel d6 salbatorilegale se compenseaza cu ore ubeE pafie
sau se
pt5lesc
cu
un spor a sala u, @nlorm acordu u .
1
Dctee a
'd.praFse
sara., ,unl 15>i Odrp'r1
f)
echpamenr'nd'vdua dep,olc1,6
ech
pament
indv dua de lucru
cs
9.
r'. oc" r rn, de alc'denre oe f...a
r'
!F.
..b.pd'n r 11b
altedreplur
s
oblisalilprlvnd sen6tar6a
6igecufilalea
ln munoa
ai) peioada
de slagiu este de 12 runi din care : 6 runa ou atrbulii de mecanc ajutor
ocofrolvaatnomolorqi6lun.ualrbuliidemeoaniolo@motva,aulomororasislenl.
Penoada de 6ragiu se rne zeaza prn oblinrea cumuatva h brmen de 30 de z e @ endarstice a
1. Fi9a de evaruarel
2. Pemisde@nducere pentruunripderocomotve:
3. Aulorizalie pe^tru
efecruarea acriv idl i de manevra in ech pa .ompteta
Oblinerea a evaluare a.a iicatvuui nesatisfacdloa se inedeaza in
prevder
e an.61
il.d) coroboral cu ceLe aE an 64.,(1)din Leaea nr53/2003-codutmuncii, @pub cat
b)
pedoada
de
preav
z ln cazul donded erli este de
Leoii nr 53/2003, reoubliMla. i
o) proada do proavzln
cazul demsie estede
_zire
rucidtoare, donform LeOi
nr. s3/2003, repub icaia
d
)
infom a tii releitoaE ra acl v(atea in *atnelale
Dreplurlsiobligaii:1.parrilorprlvlndrecu
tatea5isenelatoainmunci:
% dn sararu de bazi aferent limpuu de
statu de plat6 6tz.lia s
^d
oaE in cuanlum d I
o,!
din venilut l)tuI
si consltuiefonduriproprl p6nrru ajutoarea mefibnbr oroai zaliei
- Sunl mmbru
oonsiml sS m se@lina lunarpe
Ealzt, precum
slo
sume 16
sindcale in cuanlum de Slma relnuG va n v rat6 in conlur nr
Dn cotzlia sndic6e se va vra unarin @nlutorq.nzatieisind cate orcfsionate
semnaraE a conlEolulu colecrv de Munca a sN.T.FC. cFR c6eld s.A
s
care repe2i e
ramuE d n care rao pane cola slablila de aceasla, comunicatt de slnd cat;
-Nu sunl fref btu de s nd cal
9
consimt se m se rel na bnar in confom tal cu an 4
dn conlraclurui colecliv d lvlunca 6 s N rFc
"cFR
c66ro,i,s.a. p6 statu de pa 1
o/o
dn
,'
r) craua de neoncurenlr:
P duraG exisle^lei conlEolulul in d ividual de munce se intezce sa arlatu u saincheieun
contracl indivdua de muncA pe duEiA deleminatd sau cu limp pana cu un al angalalor caG
presleazd
lnspodfercviarde ciEtor.
g) Cauza de conndnlla lar6 ln mnformitate cu Leoea nrs372003
-
Codur Munc,
republicatS, Regulamentullnlern
9iL
sla funcli oraprcbala conlom compelenlelor de apobare.
M. Drpluri
Si
obligalll gnerale ale prnllor
1. Salaialu arc, ii pricpaL,
umrloare e depluri
a) dreptul a6ala 216 pentru muncadepus5i
b) dreptul a repauszilnic
t
sapEmanali
c) d@ptul a coicediu de odihna aiuali
d) dreprul a eqalirare de gans
s
de iratament
e) dplul a secunlale
9i
sSnStat in muno6;
f) dreptul a acces a fomare p@fesionara
2. Saaratuu iirev n. in
pdncpa,
umatoaree oblqat :
a realiz norma d6 munc; sau, dupa daz, de a indepl^ al bulile ce i revin
a Bspecra drsciprina m uncrri
fideltate falE de anqajabrln executarea ai butiiordeseruciu
a rcBp.ra r:q nil. d..6!-. la'|e
5
r;dGle a TU Lii 1 .- tdte,
a Gspecta scrtu d6sNdu
a1)saacorde sararialulu loale dreptur e
3. Angajaroru are, h prncipat
umaloaree drepturi:
a)se dea dispozliicu caracler ob galoru pentru salariat, sub rezeNa ega lSlii or;
b) se exorcite conkoLurasupG hoduruideindeprinire a sarciniorde seruioiui
o) s6 oonslaG sevaGnea abalenbr dscplinare
9
sd apli sanclun l corespunz6loare.
polrivl leoi, acorduluis reou amentu uiinlen.
d) sa slableasca obieclvele de pefomanlS indvidua 5 al6 salariatu u
i
4.AngajaloruuiTtevtn,hoiicpal,urfrebaeteobtigal :
a)sAinmen6z6saaraluu on remplar din .ontEcl! indvidualde mun.a, anlerorlncepe.i
b) sa asiou
omanenl
cond(ii ln vedere la aborara
nomelorde munca
9ioondilile
co.espunzebare de munce
c) se nfomze salaaatur asupra mndll or d monca
9i
asupra monl or care privesc
desf.surare. re at iror de mlnce
d)s: e beEze la cerere, un documenl caE se alest calilatea d salariat a so cilanluui.
Especrive acivirarea d*laqorala de acesla, ddrara activilit, sabnu, veohihea in nunda, i^
6) se asioue conrdenlalilalea daleloicu caEcleroe6ona ale sa ariatu u.
f) s6 cohpletez contnctul ndvidualde muncd cu rcale dreptunle prevSzure in acod,
precum
sice
pEVE2ule
de leoe
ce decurc dli
(onlraclereindviduaede
nunc; din
Prevede le
preznlu
u conl6.t ndviduarde mlnca se conoleleaze cu dlsoozl ile Leqii
nr 53/2003, repub cata
s
amdu ui., inre! slGtsub nr I
Orce modifare
prvnd
clauzele contEciuale ln umpulxeculari conlraclulul ndvidual
de muncd impun lncheierea unuiact adilionarra @itract, conrom dispozilt or tegate cu exoeplia
situeliilor in care o asemenea modificare 6ste prov5zuk ln mod erpGs d6leoe
Prczentulcontract indivdua de munca s aincheatin dou6 exemplaE. cale unu pnlru
O. Conlliotele tn bletuie d lrch6i6Ea,
pl@ntulul 6.rEcr lndvrdu.rde munca sud
m.trl.r
tr
tarrlodar, polrrvlt
Egll,
coMBcTUL
'NbI,IDU^L
DE MUNci
.redEEa modflcaEa, .6penda6a .au li6rsEa
sorullomte de lnshnla
judecebrcsse
@mpelenE
S,N,T,F,C.,CFR CEEtori'S.A.
p@ntul
conlEcl incel6a2e h bmelul .rr,
epublioatS,, ln uma lndeplinini
prcoedudi
ls.16.
NOTA: - Clauz d6 la rltl, ar) .e va E!r.l numat ta h@dEEa
t
FEROVIAR DE CALAIORI
NATION^Li DE TRANSPORT
.onrom Cbs r.;riocupali ord n Romena
ACT ADITIONAL LACONTRACTUL INDIVIDUAL OE MUNCA
n baza prveder oracorduu lnregislmlsub nr. dln
,
a preveder orLeqior
nr.53/2003 repubrrcati
9i
fi62l2011, ntrune
prczenlu
acl adilona ra conlraclu indivdua d,.
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR
S.A, reprezenkla leqa
prn (d
rectoratu sociel sau
prn
am ii.heat prezentu ao( adlional a conlEctu indivdua de munca in umSloaree @ndt
B obi6crul contEcrului :
prstara
de
conlom
przenluLui
acr
a) nedelermnaG sa aratu/salarala
inGapa aclivtalea ra dala d-o
b)delerminaG de un.
pe peroada
cuprinsalnlre dalade
/ pe peroada suspend;r conra6uu ndilldua de munca
L Act virarea se deslstoara a
Ge( I'e/aiel'erbrcusenE
,@mpad mente.
)
dn sed'u so.a/pun.rulde udturar or de mun.a orqan'za1 al
anqaialoruu
2 inlipsau^u ocdemuncef'xsaaraiu(a)vadesfdtureaclvlaleaaslle
Alrlbul eposluu suni pEvazute i.li9a posiulu, anxa la conlractur indlv d ua demunca
F1. Crirenlle de evaluare a activitiliiproresionare a sara aturui:
a) Rezu llaie o biin ure p.ndere40q/o
capac lale de mplemenlare
- Capac lata de a r2o va eii.leil pmblemele
Gradu de realizare a alributiior prevbzule inlta poslu u
b) Asumarea .aspunde[i
-
pondre 30o/.
r. penlru funcliide xecul e
Capaollata deasumar a rsponsab litatii
- Loalilaletala de nstilulie
2
penlru
fun4ii de conducer
- capac kte deana iza
9
s nbza
creal vibi
eisp
rid ntarivS
Capac tatea de asumar a responsabltalii
(
- Loir tare faF de inslilulie
c)Adaplarea a complexlalea munci inilialvE qicrealiv lale ponde20%
- NveluLcuio9lintelor
ll
abi lililor
-Capacitaleadeaseoedeclionas
rvaorficaexoerenladobandit,
d)Capact tea realonad
9idscipliMmuncl -
pondere 10%
Capaolalea de a lucEln ech
pE
- ComDetenra h
qestionarca
esuNeoraocate
I A.tivilalea se/nu se dsfe9oaG in confom late cu prvedr Legii n 31/19S1.
potivt
Legii nr.263/2010 prvnd sislmu unlar de pensi pubice. cu modfcAr e
9i
b) ProsEmu de ucru se
poat
modilica in condi le reauiamnluu ntern/Conlraclu
co eciiv de Mun.a a sNTFc
2 O ?cl--" d"
-o rid" o elz o
"\aptarana
a) R6panizea prcgmuruide
ucru se hce dupe cum um6an (ore z /ore noapte).
b) Prcg.amu de ucru se
poale modfca ii condlile reguamenluui ntrn/ContGcru
coiectvde Munc6 a SN.TF.c.cFRcaald SA.
c) Nu se vor ereclua oe sup menlare, duxDepliacazur ordero4s maiorasau
pentru
ahe
Luderiu.genle desl nat prevenr produceri unoramdenle sau inE
1 o noma intreage.dumta timporlide
a) Repadiza@a
oroo6muul d lucru
rucrul nd d
_ore/zr, _ore/saplamana.
se lace dupe cum urmeazS
(orc
z/ore
zlle lu.rebare in Epod cu durara
rei, corespunzaror casei d
bau a dahuat Dorespunzabr
baz5 ca cu al cocspunzaior
Duta concedluu anuarde odihn, esle de
munc
lnorme
inlreaa6 nactuned6 nome)
De asefrenea, benelic aza de un conced u suplimenla da
1 Salariul de ban bna sl d6
saarzare
_
ra ca se adauo,l
2. Ale eremenle co^sllul ve
- sporde vech m6in muncr:
- spor penltu
lrfrpu rucl n
'sporpenlru ore e suplmnlare
- spor penttu
ucru sislemalc
- spor
Pnlru
conducera
25% dn salarulde baza afeEnl llmpuu erecliv
100o/. dn saaru de baza
pentru
orele
supimentaG necompnsal n lerme. de 60 de
_!n
dn salariu de ban in rapon cu tmpul
pslal
unarpesle
prosramul
normal de lucru
_od
din saraiurde baz corespunzabr tmpu u
(
Ore slalonare a cap de sclie
2. Orele supimentare pEslale in alara proEamuu norma de lucru sau ln zil6l6ln care nu
se ucreaza ori in zile e de sa,t'abrilegale se compenseazA cu ore lbere p eile sau s pEteso cu
un spor a salaiuL mnform acordu u
I Ddted. diseo;1. do..
.unr rr
rii0ote -.
K Drepluri
Si
obligalii ale pi4ilor privind secu.tatea
ri
sinitalea in mdnc. :
a) echipanenl nd ! duar de por6.1'e
b) echipamenl ndvidu,rde u.ru
O
male,iale
9
en.o sanil.re
-)
")igu
"Fpenl'r
'
>. de".! de'ledeal i
r
!e.u'i."re":' Tr' .;
l) arre dreptui
sr ob
qatiprivr^d
saneGtea s securtatea in frunca
- Sunl membru
Donslht sa mise rel ne unar
p
ralizal.
precum
9io
sumh ca6
- sporpeniru conrol ullGSonic
- spor pentru munca preslala ln
z ele neucdioar(s+D)
I
b) lndemnizalia de mnducere
b1) Presral suprmenrareln bani
b2) Modaitalea prestall or
suprimentare ln narule
soo/. d n saladu de baza aieranl pime cas de
de fre.anc ajuro,
@respunzator locu u de munca sil mpu u efeclv
loq/o dn saadul de baza cacuate clrespunzator
rmpuui eiecliv ru.r n acrvirata de contrcl
utrason c n prcgram norma de ucru
q/o.lace
palG
d n sa arulde baza
de baza afenl lmpurul da
a)
Peioadade P@be/sbgiu
este d
.r) pe
oada de sGgiu esle de 12 un din ca@ 6 un cu alrbul de mecanrc alulor
ocomotva-auromotorli6run.uatbul demecancrocomorva.aDtomororasslent
Pedoadadeslagiusef na zeazd prnobline.eacumuatvd inlermende30dezcaendarslioea
I Fiqa de eval0are:
unlipd'lo.oro \;.
3 aurorzlie pentru eiecluarea acr viraliid6 manevra in echipi mmpetd.
Obl nerea a evaluare a ca licalvuui nesalisfdcilol se incadeazd i^
oreveder
e an6l
it d) comboral du cere are a 61-(1)dnLea6anr.53/2003-codu muncli, reDUb cal.
b)pedoada de
preav z in oazulconcdr sle de
Legiinr 53/2003. repulrrcala. i
c)
peroada
de
preaviz
in cazu deoiseieste de
nr 53/2003 republicalS:
d) infomat refertoare a acrivila
slaruld
prara
coiizl a sindca a ln cuantum de 1 % din ven tu brul
sa consttue fondur pmp i penltu alulorea memb ror.canzale
Suma relnul, va ii viraE in conlu nr
D n ool zalia s nde e se va vra unar in conlulorcan zaliei snd caie profsionale
semnatare a conlractu u cole.tv de Munca a sA
s
oare reprezinla
Gmura din oarefac
pade
cota stab iEdoaceasra comuncaladesndca(
- Nu sunt mmbru de s nd cal9 consiml sa m se tna lunarln confomllate co ad 4
din conthdturu coecliv de Munca a s.N T.F.c .cFR ca6bn s.A. pe sraru de p arS 1
o/o
d n
venitu brur rea zar. sum6 relinule va fi vnaE in mntu nr desohs
r) caua de neconcurenla:
P du..la ex slenlei conlEclu u ndividualdemunciseintzcesaaiatuu saiiclieieun
conlracl indivdua d munce
pe
duraE delerm nala sau cu limp pailla cu un al angalrlor caG
prcsteaza hnsporr ferovrar de ca ator.
s)
Cauza de conlidenla lale in confom late cu Legea ff 53/2003
-
Codul Munc
rpubLicarS. Reqoramnru rnleri
s
L sla luncli orapmbaE donfom compelenleror de apobaro.
M D/eprurilioblig.!'r genemre are pi4ilor
I Saaratu are,inprncipal umaloaree dreptu :
a)dreplu a saladzre penl.u muncadepuse
b)deDlu a repaus zilnic
aisepumana
c) dreptu a conced u de od hn. a^ua
;
d)dreptu a esalilare de
sans iderrakmnri
e)dreptu ra securtates seneGleii fruicei
r) dreplu a acces a romare poles
ona6
2 Sa araluruii revn in prnoipar
um5roare ob gali
6) obliQalia de a rea za noma de munc5 sau, dupa caz de a indp niatrbul le ce i revin
b) obigatia de a respecla d 6ciplna munc :
c)ob igatia de fde lale laG de ang?talorin executarea alribulilorde seruciu
d)ob
galiadearespeclamAsuriedesecurtatet
sanalaleamunciiinuntati
e)ob qatia de a respe.la sec.etu de setociu
3 Angalatoru aG in prncpar urmaloare drepluri
a)sa dea dlspoziliicu caracterob galoru penlru
salarial, sub reze a eqa t5liilor
b) sa exercite conlro ulasupra modu uidelndeplnne a sarciniorde setociu
c) s. conslale sevar*ea abarenbr dscp nare
I
se adc sanclunre corespunzabare,
polrivrlegl,?cordului9
rgu amenlu ui inleml
d)saslab eascaoblectveledepedornanld ndvduaeaesaaraluu.
p
"
por
L'T;'od
c.ob gar :
a)se lnmeneze sa aralu u un erempld din.o^tEdlu indivdua de mu^ce, an(erorlndeperii
a1)sEacordes6ar6tuuloa@dreplurrecedecuEdncon(Gclerendviduaredemuncadin
b) sz asgure pemanenl
oondil lehnioe
I
o'ganizalorice avule r_n vedere a elaborarea
norme or de muncS
9icondliire
cospunrtoa d. munca
c) se nbmeze salaialul asupra condl lor d 6u.ca
9l
asupra eeheite or @rc
privesc
desfe9uE@a rc aliior
're
munca:
d) sa eLibereze la css. un document oare si aieste caltatea de saarlat a so oilanluui,
spcliv aotivtata desfa9uEE de ecesta. durala activlel, salaiu, vechmea in mlnca in
e) sa asgure confdenlialilalea dalelor.u.aEcler pe6ona
ale saadalu u
f) s, compereze conlradtu
^dvduard
nuncd cu loal dreprunb prevazuie in acord
precum
$
ce e
prevdzule
d. leoe
N Dispozilii fin.le
Prezentu acl adroiar e conrclul
unu
pnlru
lecaE
patu
9iinrra
in viaoae
S N,T.FC, CFRC'AtT SA,
nd vidualde munca s-a inchoat in doua r6mplare cAt
pBzdhil
@nhad tnceleaza h bmeld an,
@publiie, ln uma lndeplin ril
prccedu,ii
lesale.
NoTA: - cu xc6plia lffenielor d6 la llr,A, aclul adilionar va cupinde nunai a@e
olemente 4pdns de la literel B 5 N erc s. mod i.e ral6 de @ntEctll lndtldEl de muncA a
- Clsuza d la lir.L, a'r se E regasi numai la ii@dE@ *laiEruluiin lunolla de
franic loconotivE{utohotd ll la fnaliaBa cuEului d6 callieB me@nlc lo@mollv,.nutomoior,
a.iuu\
i-$$s'?)
l_-
PI LU DTLU'RUAI Vl(iDTIOMI
FUNCTII SI i'ESERII
CIJ DIJRATA TIMPULUI DE LUCRU MAI MICA DE 8 ORE/ZI
,1.. ,
..
i
1-
:,-; '
ffi
[-w3
LISTA
cuprinzend bcudle de munc, acaremncodu de
odihna esle dlferit fala de de prevazul
aed45(1)
de odhn, sp m an'
eenomist @les u
lur mer@o oq, stalstcan.funcloia. nspeclor
r2.cons .
jur
dic, analsl rcsu6e umane
4 revzor rcglonal SC nstructor regonal ,evizor cenlra SC inslruclor cenlral
5
eer Gdjomt)
slalie depou, seqe *poalae, revzie vasoane posl rcvze
vagoane punctrucru
t acruns conlabi
tf lsubun
ta16 d6 baz.)
7
tef
bnou
9f
aOe^lie voial
3 insner, economisl subnEner,
pslholog,
socioog mspecror invalemant
inspeclor de speciarlate speoa st Tnrcarii
pu
brice, rrad ucaror ( v r) audiror
Acllvfi.t a, loour c. murc{, or.r.s. 3au DroL.l.
pnn purenzare in spal inch se precum
I
vopsira cu
plumb
I
nilrclaciprepaea
9iapicarea
cu
pensua
sau cu
6mailurilortnsDaBnlo oo bazA d o umb 3t
Fabn.area e menle or ga van ce
- repaGrca a cum ulaloar or eleclnce din
plum
b s
frai
ou aGa or
Venlicator in aci vilalea de metol
IGsulbanda eor oe rol renlru maleda u rulaDl
SuduE eleolrict si auloaene: Giere ou oxioen
Sole ipeaulovehicule d6 lranspod p66oane:
-auto p6^E a 7l,l^spld pecoenesubS
ocur
- auto oeste Tl.lknsoort o60an osr 3 ocur
PeGonaru cu funcl speoircdn aolivtlalea de infomafte
' anarBl
(proq6ma@
iie ner ssrem
Sa ubrarea vaqoanelor
de calalon s a aulofroloareor
Mesinist masin mob B oBnlru lra
Execuiarea de preluoiari meoanioe intrelnere
t
rpaEl
activ iar6a d*lasuraraln tuhatdi lo4a, mainisl pod
turanl ln
manipularea lGnspodul depoztarea, monlarea
t
exploalaEa
moreonale cu ul6 ur snlelide dor
Actvilatea de conlro ndstructiv cu ulrrasunere acrvtalea de inrrctineE si
t3 Apdatut acdsatetat de ranspan fe@vi de aatewj sttuctua cenhE SNIrc
Si
cat at suburiEtkt subddtuate aeestbh
r direclor
oenera(adD
d recror co^labrrsef
3 rcvzor genera SC
tef
seNdru. consi er,
9ef
pm&r admii slraror sislm,
9l
(") Numrul zilor de concediu de odihna se va acorda corspunz5tor
act vil.li fralor lrlii
peBona
rului s u bo rdo nal
(
14 dspe@rcrcualerr operalorr r9 rr
Stalii de dle lnb, aAenli de voi4, hatte de cate febta @oulat a@
$i
alte
subuntqli, neseiile
i
lun tiile specilice a caat .div at. 6to logate da
I insrruclor,
ser
manevd,
sellren
2 opGtor
progmn
ator sa u m a n6vra
3 operator exp oalare @mrc al5
4
sellur5la@manda
pereona
ulu delrcn
5 inromalor ca aor, cas er cl caserclverlcaror,vanzatorblere
D.paLi de la@native ji autanataarc, seqii de exptaatarc (tonnative), rc@ptii
tehnice mt{i.l rulant nes{iite
si
tuncliile a ct@ adlivtate esle legat1 de
I mca n ic lo@m o[ve-autom otor, aca r;
2. mca n ic inslructor,
Saf
tu ra vizo r oco mol van ulomolor d ui cilo I necalif cal
3,mecanic alutor ocomotva'automotor
4.pBonaul de a rcv2ia repaG6, r6condilionarea
ii
pregiiirea tehnci a
malerialulul rulanl parc aux ar
9i
din scloru intr1in66
S
repara ulllale
S
s strunoarunversar(ra sirunjirea bandaieror
9irusudlor
de osie)
7 uscara, cemeBa qia imenlaa co nisip pntulocomotve
3
Pifr
to.Pedabr
produse
lluide
31
29
2A
Revizti de vagaane, neseiile
,i
funcliile a caru activitate este legatA de
3.meserla9i a ech
p
e comp exe de
prcsitre
a trenu lor (rcdlu9 monlalor
mijloa@ delranspor. iamp arcarosr lapiler muncilor nacalif cal)
.meseriagi a eparea vagoie or la inil de rparal
, 0acelu9
nonlator
aqrlate eneroetic
si
de tEnso
nijloac detrenspo''L lemparcaroser tapiler)
s.m36raq d n acrivt lea de recond(ional
srconleclional
piese,
subansambre
s
e(riparenle ne.esd- . o ego.i-o ..r'
.;
d td- .' o, j
'cparc@a
vagoanelor (Ecatus monrator aqEgale energetce
i
de iEnspon, ebol oan
modator nslaal e6ci ce a mijloace de tEnspon, electmn{ Emprar
@rosier. lapire. stun0ar unv6rsa
(ro1i
cf.), nioolehnisftioorife st)
Personalul d n secloru inlrtnr qi p.ra
t.ul ra runqiib (aclivilsli)
comune sau ra
ui.es inslalalilcare nu a fost
advilariro mentonar6la cerera te
l6 Adlvtate. de de*tute a vag@elat de dtnl
,t
dtsE, EdN.ht
E
cdtding
1.
tef
ture h comanda
peGonalului
de 6eryiE a Egoanelor E.lauBnl
qi
de
2. @hdrclor lagon de domit
9i
cu*ie
3,
peGonal
de doreryic a vaqoan6lor EsiauEnt, bar, bieLo
2l
l9
/L-.-
5. Procesu velbal conl nand
9i
hoGrar e
ucr,toarc de la dala lncheri, peitru
An6ra nr.11
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL COMISIEI I"lIXTE PAIRONAT SINDICATE LANIVELUL
SOC ETA I INATIONALE DE TMNSPORT FEROVIAR DE CALATORI
1- Com sia mixld
patrcials
nd cale se @nslluiein baza prevededlorarl2(3) din Acord, in smpu
analizdrl s6izailor reclanalior
ll
oerenbr saralilor in legaruii cu
2. Comisa mina
pahnal
sindicate a nvel SNTFC se consliluie din c6ie 4 mem& de liecaB
Rprezenladlii pal@natului
suntdesmnal pin D spozilia diccroEtulu SNTFC
Rpreznlanli sindicateor sunl desemnali de cele organzatile sindicae reprezeniatv.
sem nalae ale co nlractu u i colecr v de m uncd.
La prcpunEa
uneia dinlre
pa4ipotseassieq
alli nvil4 a cercrprczenle,ln cadru
9ed
n1e
so poal aprcba de c6tre membdi@elalte peni a comis.
3. Comsia se @nsided varbllntrunta numa in prezenla
cel
putn
a malorl5lii simpl a
Com sia se reunql in pnma
decada din
prma
tuna a fimesrrului, dacd sunr seszSr, arln
s lualii d eos blt l. cererea uneia d i
pe(i
in remen de 10 zileelonda s! d6 a p mi6acedi,
inse ce muLt o datS
pe
luna
Dala lnt6 n rifimosuar v.Iis(abiriiS demembdi@m sieiin sd nla pred6n1a.
4. Comisa . hol rar dupi um5roaa
pocedur5:
vadetu e major bim simp 5 a memb or sai
pr*il
elorpE4 sunl denrce.
Sesizara comise, prcum
S
hoEdile ac$leia nu aduc atioere compteile n anlelorde
Holiienle 6mis6 nu consliluie i
comise se p6zinlS conduced Ege in lermen de 5 zile
a dispune mEsur de punere in ap ca6 a nivel
Modulde rea izare a hoGrer or va I comunical de calrc conducenb unlSlilor sau subunidtLor
d i subordine,la secElaralulcomis e ln lrmenulce va fidispus de oonduoe@a @giei
6. Comis a consti(uila a nivelSNTFC l$iexercG atribul e pnlru r8zolvara prcbmaLor dimt
la n velu sociel5l .
prcum
sipentru cere nesorulonate de conisiite de a ceetatle ntv e.
Vor ii analizte de comisie
problehele
care iu
pot
fl so ulonrle de comisiie mne palronat
7, Penrru rezolvaa rap de
9ilegar5
a
pEbremeroi
reprezenlanri stnd caletor vor putea consutra
sp6. arist a i adm in straliei
pentru
a puta lSmur aspcrare difeaGror p@b
eme
pr*entate.
3. Procesul'velbal a qedinlaror cu holara re comrsei se inlocfre9le in cale 2 exemptare cate
9. Sosizra in scris a con sieise face la secrclar.lulacsla car6 esrs asigur.l de Setociur
Pe6onalcu@ pulin
10 zie.arendarisrG in6 nt6 de d61a desfStuieni
9en
nlei
Cu @ pulin 5 zire inainle de dala
iednle,
secretariarut va pun6 ta dispo2ilia membfilor
com s eimatedae e ce vorf puse in d sodie
10- La Tn.prtu fieo6reiiednle odinare secrek arurva infoma comrsia asup6 moduuide
'edliza'e
a!ordaro' Lale r eeo'nlc cnlq'odd.
d-,qsss'i
i,
",.
DE ACORDARE SIUILIZARE A ECHIPAIITENTULUI INDIVIDUAL
DE PROTECTIE
NORMATIV
l$'s
I
CUPRINS
Cap.l lnslrucliuni
privind
nomalivul de acordarc
echipamentului individual deprole4ie.
l. Terminologia utilizate
2. lnstruqluni de aplicare
3. Responsabilititli
g
ulilizare
Cap.ll Lisla de
sarcinilorde munca,
pe
dolare cu echipameni indivldual de
prcteclie
adecvat
meseria / tunclii.
/_.--
I.INSTRUCTIUNI
privind
normativul de acordarc
9i
utilizare a
echipamentului individual de
protectie
,1.
TERItiIINOLOGIE
1.1. Facior d risc.
Factori (insutiri, steri, procese, fenomene, compodamente)
proprii
elementelor impllcate in
procesul
de munca
9i
care
poi provoca
accidenle de
munce sau boli profesionale.
Factorii de risc constituie calrze
potenliae
ale accidentelor de munc5
Si
bolilor
profesionale.
Dupa producerea unor astfelde evenimente negative, factorii
de risc se transforma in cauze ale accidentelor
Si
bolilor profesionale
1.2. Factor
periculos.
Factor de isc a cere acllune asupra executantului duce, in anumite
condilii. la accideniarea acesiuia
1.3. Factor nociv.
Facior de rlsc a care acliune
conditii, la imbolnavirea acestuia.
1.4. Protectia indlviduala
asupra execubntului duce, ]n anumite
Masura de
proieclie
a muncii prin
care se
previne
sau se diminueaza
acllunea factorilor de risc asupra uneisingure
persoane.
Prctectia indivduale reprezint5 o modalitate de
preven
re a accdentelorde
mu.c6
qi
a imbolnevirilor
prefesionale
la care se apeleaza in cazurile cand au
iosl epuizale, atat cat este rezonab
posibil,
orice alte mijloace tehnice
9i
organizatorice de prolec!
e 6 munciisau cand nu
potfiavute
in vedere asemenea
Proteclia ilrdivlduala se rcalizeazal cu ajulorul mijloacelor individuale de
proleclie (M.l.P.)i prin
intermediul ei se
poate
combate un numar limltal de factori
1.5. Mijloc individual de
protectie.
[4ijloc individua] destinat
prcteciiei
unui singur lucralor
$i
carc este
pu(at
l,4ijloacele individuale de
pmteclie
fac
parie
din categoria
prolector]or
a
ceror
padicularilale
o reprezinte faptul ce isi indeplinesc funclia de proieclie prin
inlerpunerea inlre laclorul de isc
ai
orsanismul uman. ln unele situalii mijloacele
ind vduale de
proteclie
au o funclie de
proleclle
indirecte in sensul ce utilizarea
lor previne
declangarea unor fenomene care ar pllea coduce la accidente de
1.6. Funclia de
p.oteclie.
Funclia realizate de un mijloc de
proteclie prin care se combate acliunea
unui facior de isc asupra organismului lman sau numai se semnalizeaz6
existenla unuifactor de risc.
1.7. Protector.
Obslacol desl nal a fi nterpls inlre un factor de risc
ai
organ smul uman
penlru
a rcaliza o funclie de
proteclie prin
impiedicarca contactului intre acegtia.
1.8. Echipament individual de
protectie (E.l.P.).
Toialitaiea mijloacelor individuale de
protectie
cu carc este dotat lucratorul
in limpullucrului.
Echipamentul individual de prolec! e trebuie s5 asigure proteclia
muncllorului impoiriva tuturor lactorilor de rsc care actioneaze asupra sa in
timpu indeplinirii sarcinii de munca.
1.9. Soniment ( mijloace individuale de prctecl
e).
Grup specific de mijloace indivlduale de proteqie carc asigLra proteclie
aceeia9i pa4 analomce, caracte zatS prin
aceeagi forma
seneraLa 9i
caracteistici f unciionale.
1.10. Tip
(
mijloace individuale de
prcteclie).
Grup specific de mijloace ndividuale de
proteclie
din cadru unui
sorllment, caraclerizate prin laplul cd realizeaza prcteciia impolrva aceluiagi
2. INSIRUCIUNI DE APLICARE
2.1. Echipameniul individual de proteclie se acord6 gral!it personalului
propriu
cal
9i
luturor caiegorlilor de persoane
ce desfasoarS aclvilel ln incinta
r.rnildlilor S.N.T.F.C. (personal de conirol, personal detaFt la locul de munc5,
eev sau studenli care efectueaze stagii de praclce,
vizitatori, elc.), luncle de
2.2. Normativu cuprinde dotarea maxmal; de sorl menlelipuri de
ech pament individual de pmteclie penlru aceL loc de munc6 unde aclioneaza un
maxim de factori de rsc specincal in col.2. Dotarea se va eleciua cu
sortimentele ql
tipul din col. 3, diferenlai
pe
sexe
Si
marlmi, corespunzator
exisienlel
$i
nivelului factorilor de risc, avindu se in vedere
Si
duraia real6 de
expunere a acliun$ aceslora.
2.3. La ldentificarea qi
stabilirea nvelului factorilor de risc se va siablli o
comisie formata din saarlal SNTFC
,,CFR
Calatori" SA ce au absolvit cursul de
evaluarea riscurior de accidentare si imbolnavire prolesiona
a,
pentru
efectuarea
de masulatorisi expedze.
2.4. Durala nomaG de folosire a so(imentului
!i
llpuu de echipameni
prevazui
in co . 5
pentru
echipamentu de protecl e
$i
esle mln ime.
Durala reala esie functie de nivelul faclor or de risc respeciiv
$
de dumta
efective de expunere a acliunea acestora. Durata rea; de folosire a unui i
p
de
/.'
a-'")
i
t1t
:;'U"';l
mijloc lndividual de prolecle,
este stabilitd de comislle mirte formate din
specialiglii unitSlii de baza (din
care va face parte
ti
compariimeniul
protectia
muncii
Si
geful
un lali de baza), precum
9i
reprezentantul organizaliei slndlcale,
cate in baza normativului (anexa
la conllaclui coleciiv de munca)
$i
in urma
analizei condililor concrete
Si
faciorilor de risc existenli la locurle de munce, vor
intocmi sub semnatur, "Lista intern; de doiare cu echipament individua de
proteclie
adecval executa i sarcinilor de munca if conditii de securtate, pe
ocu de munce. Lsla valiinainlata spre aprobare sucurcalei.
ln cazuie in care unele meseii se executa in condilii care duc la un grad
inalt de nocivllate sau de murdarire exces ve
9i
rapide a echipameflu u de
prcteclie, pentru
aslgurarea unel mai bune intreline comisia
poate propune
acordarea a cale 2 buce! din tipurile sorl menlelor respeclive, cu dublarea duratei
stabilite
pentru
o slngud bucala.
La exp rarea lerrnenului legal de foos nle al ech pamentu
ui de
proleclie,
acordarea echipamentu ul nou nu se va conditiona de returnarea cetui exp ral iar
casarea efectiva se va opera ln contabilitate, la ridicarea nouu echipament.
Exceplie, fac sorlimentele: casca de proteclie,
masca de
protectie,
viziere,
ochelari, antifon extern, sorturide
proteclie, palmare, ghetre
!icollare.
2.5. Dotarea pe loc de munca se va aduce la cuno$tinla fiecerui angajal ln
cad rul instructajului introductiv general la semnarea conlractuluide munc6.
2.6. nstruirea personalului privind
rnodu de uiilizare
Qi
caracteristicile
echlpamentului nd v d ua de
proleclie
se va efectua de c6tre condudloru locului
de munc6 iar
periodic,
de cetre
pelsoanele
care efeclueazd instrucl,ajul periodic
de proleclie
a muncii.
2.7. La modificarea condiliilor de munc,, conducaloru locului de munce,
care are
9i
sarcina de a efectua instrucraiul la schimbarea condiliior de munca,
are obligala atit de a asiguE mijloacee indlviduale de proteclie necesare noii
situaliical qilnstruirea
execulanl! !iin iegatura cu utilizarea co.eci6 a aceslora.
2.8. ln cazul folosirii de perconal pentru
executarea unei activitel dn
cadrul altei meserii sau penlru
cumuu de funclll (meserii) se va acorda
echipamenlul de
protectie
corespunzalor acestor meserii, dar numai
pe perioada
2.9. La intocmirea "Lisle interne de dolare cu echipament individual de
proteclie
adecvat executerii sarcinilor de munce ln condilii de securllate", pe
ocuri de munc5, in cazul in care meseria / funclia nu se rcgdseste la meseiile
specificate pentru
sectorul de aclvitaie
!i
nici ta "Meserii comune,,, se va
idenlifica mesena corcspunzabare actvitElii de baz;, aplicandu-se dotarea
meseriei respective din pa(ea - a din normariv.
2.10. Pentru achizlllonarea echlpamentului de
proleclie,
din partea a I -a
din normativ, administratia va informa organzal e sindicale reprezentative
$i
semnalare a C.C.M.,
penlru
a parlicipa
ca membriiin comisiite de cilalie
(experli
cooptanli)
I
la soliciiarea aceslora, se vor sollcila moslre
prcdus
ln vederea
.1
'.-a '
calincarii ofertanlilor. L,lostrele vor fi analizaie de reprezeniantii organizaliilor
sindjcale reprezentative care vor decide conformilatea acestora.
Prccedurile de alrlbulre
penlru
< Echipamenb de protectie t vat I
organizate in coniormilale cu legislalia in vigoare
privlfd
ach ziliile publice.
3. RESPONSABILITATI
3.1. SubunnS!ile S.N.T.F.C. au urrr5roarele
carcini.
a)sA asigure verilicarea periodlcE a calil,lii mijloacelor indlviduale de
proteclie,
in conformitaie cu prevederile instrucliunilor de ulilizare a acesiora,
convenile pin
contractele incheiate intre beneficiarl
I
flrflzori
9i
a
prevederilor
STAS-urilor de produs.
Competenla de verincare a ca ilalji prcduselor achizilionate revine comisiei
de receptie numita prin
decizie.
Aprovizionarea cu echipament de
proiectie
se va efeciua
p
n
compaffmentul de aprovizionare, ir cazu in care
pentru
sortimentele necesare
nu exista interdictii sa! limiiari egale ce cad in competenta Serviciului
Aprovizionare din cadrul S.N.T.F.C.
La lncheierea contractelor, se vor solicta furnizorilor, insirucliunlle de
ulilizare
Si
intrelnere pentru
sodmentul
$i
tipul de echiparnentde
proieclie
in
scoo-l reahzinr obliga ilor de la pcr.: 2 4. 2 6. 2 7
b)sa asisu.e condilii
pentru
curelarea sau denocivizarea mijloacelor
individLrale de
proteclie,
in runclie de:
- tipulsi modul de uiilizare a echipamenlului;
- prevederile
cuprinse in STAS-ulde
produs.
c) se creeze condlii
penlru
depozitarea, inlretinerea, repararea mijloacelor
individuale de
p.otecle,
astfel incai sA se asigure conservarea ca lalilor de
protecle
ale acestora
Siimplicit
marirea durateide lolos nE.
ln cazul paslriri
caliielilor de
proteclie,
durata de folosinF
poale
f
prelunglle
de celre acelea9i organe care au
Si
compelenla de inlocuire a
mijloaceor indivduale de prcleclie (pcl.3.1
a al.2 din lnstrucliuni).
d) se inlocmesd lista interna de dotare cu echipament individual de
proteclie
adecvat execuiarll sarcinilor de munc6 in condilii de securilale,
pe
e). sa inbcuiasce mijloacele individuale de
prcteclie
care nu mai
poseda
calit6lile de
prolectie pentru
carc au fost acordale, de fiecare dat6 c5nd se
constata acesi llcru. indiferenlde moliv.
Compeienla de lnlocuke o au organele de specia ilale, dupa caz
(conducalorul
locului de munce, companimenlul proteclia
muncii
9i
gefu unilelii
i) se rccupereze
paguba pe seama pu.l,Sloru
ui, aiunci cand se conslate
pierderea
calElibr de prctecte inainle de termenul
prevAzut
de
producabr
9i
doved( de a se 1 prod rs din vinr punarorului
g)
se sanclioneze, confom lesislallei in vlsoare, nepurlarea
echipamentului de prcrecle, in cazuLcand s-a acordat corect
9i
esie ln stare de
funclionare, sau cand se utilizeaza in alte condilii declt cele
prevSzute in
instrucliunile de utilizare.
3.2. Obllqatiile
personalului
lucrator.
Personalul munciior
precum
t
celelalte catesorii de
persona
care
benenciaz6 de echipament individualde
proteclle,
au urmeloarele ob
galii:
a) se cunoasca caracterls|cile
!i
modul @recl de utilizarc a mijloacelor
individuale de proleclie
dlr dotare, care sunt prevezute in STAS-urile sau
inslrucliunile de uiilizarei
b) $
poa(e
echipamentul de
proteclie pe
toat6 durata indeplinir sarcinilor
de muncd sau activilaliLor
pe
carc le desfasoad, confom
prevederilor prezentului
Nepurtarea echlpamenlului individual de
proteclie (in
cazul cand acesta
este corect acordat
Ai
in stare de functionare), sau ulilizarea acesluia in alte
condilii decii cee prevezuE
de catre instrucliunile de utilizare a STAs-urilor de
produs
sau prezeniului normaiiv, va fisanclionate conrorm legislalieiln vigoare.
ln cazul acod6ii a 2 buceli din lipuL sortimentului echipamentului de
proteclie
in coniomiiale cu
prevederile arl. 2.4, personalul lucrator va folosi sau
va avea asupra sa, un rand de echipament.
c) sa utilizeze echlpamenlll individual de proteclie numa in scopul pentru
care acesla a fost atribuiti sd se preocupe de conservarea calilalilor de proteclle
d) sa
prezlnle
mijloacele indivlduale de
proteclie
la verifidrile
periodice.
e)se so cte un nou mijloc individual de proteclie alunci cand, din diverse
motive, cel din dolare nu rna prez
nle calilElile de
proieclie necesare.
Executanu unei sarcini de munca are dreptul de a reiuz executarea
acesieia daca nu ise asigura mjloacde indivduale de
proieclie
necesare
prevezute
in normalv, fira ca refuzulsa atraga asupra sa m5suri disciplinare.
Pierderea calitallor de
proteclie,
din vina
pu(atorului, indrepiaF9ie
subunitalea la recuperarca
pagubeipe
seama acestuia.
4. PREVEDERI FINALE
La aparla unui nou factor de rlsc nelrclus in partea
a lll-a a
"Normalivull- cadru de acordare
9l
uli zare a echiparnentului individual de
prctectie" subunitalea, p
n Serviciul SC
tl
Conlrol al STFC, va inainta
Revizoratului General SC
Ai
Co.lrc din S.N.T.F.C.
propunerile
de complelare
Si
dotare cu tipurle de echlparnenl indivldua
pe
care e considera necesare in
vederea verificarii
9l
stabilirii dolani necesarc in conformibte cu normativul.
elaborat de celre I\,linisterulMuncli, Familiei
9i
Protecliei Sociale.
4,""*'\
F.:-.',Nil
!
-3
E
B

,a
g
t s E t a d d *
:;
a;
!
c
c
J
i
3
t
t
I
E
!
!
g
c
g
I
!
.HF
I
it
4
!
Eg
s
E
E
I
!
E
:
I
E
z
:i
3E
:!
?E
iE
&.
;.E
::.s
: i:
!
I
:
"f
8'i
Ii
gE
; E:
;;e
sE
!
I
i
2.
:
i
t
E
:E
d
!
g
!
g
s
!
E
n
:
E
;
E
I
:
iE
:
i
e
,!
t
E
gi:
3:A
!;6_
t
g!
ia.
3
22
L
(
::
a 4iai :i
E
1
t
it
t
1
i
t:
22
E
1c
3I
!
", .
i
1
!
:
i
?
!=
9E
;
!!
a;:
=i
! ,
ie.,i
:;iE;
aii i 5F
::
!ir-F
n:!iE=
g
ii
i1
i!
41
ca
:z
=-
icz:
i"e
iaiar
i: lit iii
='t
la a
j1=
::i!i/:i
:jj:jiiq
i,lii:Zi
::i+"i=!q
14t.1t2,
z
E
ai
L:
t t.:
.E?
B i-
ZI
-;:l:E
:42 ti E
6*"'\
i,*';r**'l
?
c
g
z
E,
;!

E
q
7
E
p
t
3
!
!
!
5
E
!
E
:
I
i
t
!
I
E
?
!
!
i
.i
+
z
!
ai
3
B
E
P9
,
ii
E
!
E
B
?
:
!
.!
1:
:
E
,!
*
[.
!:
IE
!
!
'r:
: ; i:
.z i zii
!
i
iaE
6.;:11
5t!i5ii
E
6
:
I
!
it
.E
s E!
I
:JD",->
fi **,,sq'tt I
d
1 1,
s s9
;!
5 t4
a
a
B E
E
i
i
E
E
a
g
2
c
I
E
7
s

I
q
)
?
!
a
:!
zt
!r
!;
e:
E
{
\
I
:
i
ai
?
I
a
E
E
g
E"
E
i= a
;E rr
-l-
2
?
z
L7r"i
!tFB
,EeiE
!
::
i!
rE
E
9
v
:
I
5
4
:.! i
ai l
i:
;
E
E
E
!
g
E
i
ii
i
:g i:
!i"
E
g
E
i'i
12
,:
,!i;
t
t:
i4
!
.E
!i
e E i
s d
,;
I s e q E s
t:
s \ s t
I
e
E
3
E
e
!
.!
!
:
E
!
;E
q
n
E
E
!
:
!
,
E
!

a
2
E
{
g
!
I
EE
E
E
2
!
E

E
,
a
z
t
!
E
E
_g
2
!
! i
; ;
g
?
f
!
2
'.8
=,
a
Yi i
!
:
,!
E
?
E
!
I
i
I
iE
:E
t
E
i
t
i:
ti
g:
ic
':
t=
2-a
!
5,.*.lr,s;?
n",,"iniio
<
:r'*'")
-i
.,
I s 6
:
:li
3lB
gi
3l
g
it
:
i
E
s
:
!
a
!
e
EA
i!
!!
aii
I
&
?
I
I
E
:
?
s
!
E
a
I
:l
A
!
E
z
;ii
i2
:d:
!li
::
-!
ala
;*;
,q;Ei
2
i
E
:
1
=
t
:
E
?
,2.
?
2
s
p
i
B
E
j
!
a
i
i
1!
a
3
!
B
E
I
=
:

i
rl
'-
g
;
s
CE A9
:i ! rsl
ia zl
:: ;i
i l:3!
E
-l
E n : I E
!B
{
a aa
t
,E
a
5
iv
$B
!
:
e
:
i
F!
z
E
?
I
t
!
c
i
3
n
:
E
i
z!
a
E
-L
!
1
sl
9!
!i
Ei
.!s
B
!
!
E
E
!
E
!;
!
5
E
f
g
E
E
E
-al
i?
!
E
1.,
I
a
z
E
,
E
E
!
a
..1
ZJ*\
rimrwi)
rl
r
::
=ii
J,
it
tz
i
Ii
al
5l
=:E
,2E
"i;;
;"':
ii,?.
)
i
ie
a?
E
i1;
i:: i
!
E;t
!Ei.i
"
I
;;
:li
ili
t".:E
i ii!;
i

;i
ti
:+
?
z^
::i
6r:
E
E
!
E!
g3
I
-
;
a
i
i e!
:i
ii
r !+
I
5
5
I

t
g
I i I
: a a e
aa
&i
9;
;:
Et
.E
it
1
I
a
p
:
+!
2
!
e
e
t
I
4
:
c
z
E
I
E
e
g
E
E
t
E'
c
c
E
E
i
:
I
E
e
I
3
9
+
E
E
5
!
E
!
!
:
p
E
:
!
E
I
i
!
I
z
2
E
E
2
!
EI
c
El
i
=
9
I
2
E
e
a
;1
:c
!?
:t
;:
i:
5i
i1
P:
3
L
t
3
6
s
r
!
a
,!
x4
:7. a
ii.n
ri e;l
*:il
;i::l
.!i?E
E
q
a
j
A
9-
i
::
i,i
2
:
2
:
E
3
!
,a=
:!
;r
e:
2
z

.E
zz
i2
i;
e!
t
-1
!
i
j
2i
EE
;;E
F
e
E
.l
,/
n
::
n i
I
a
a
I
tl
BB
<i
ir
t!.
E
!
I
:P
i
1
_g
EI
3
?
!
2
g
2
I
i
.!
E
ir
E
3
g
a^
='!
24
33
E
,
E
t
!-
I
E
I
I
*
.:
:E
Ei
J;
!
!
c
E
!
a
I
5
!
c
D
2
I
:
(
I
a
I
I
i
t'
!
!
E
5
)
i
&
:
:z
E
E
3
:
i
I
!
i
E
:
!_
.-.
:i:t
E!:
q:.!
:
Z
a
g
g
!
i
E
E*
:i
FE
ii
I
I
E
t
?

E
:
3
B
E
3
E
1
a
I
i
2
e
4
t
E
!:
i
_9
ii
.=7
ez.
,q
i
1
c
I
ii
iEi
i:E
,:-
.3
EEi4I
i9i1'.
lrrsl
iiieE
"
i i:
?i
l
a
E
?
i1
!l
E
,7
5
q
t
I
Z
E
a
;
,
i
B
,".
t
1
a
EI
it
,i
FE
2':
I;l
g
i
4
z ?
,;
g
E
E
!
I
?
2
d
d
I
a
:
7
t_
3
E
?
d
2
E
i
x
E
I
t
2
!
i
t
8d E
e,3
!:
c
Z
4
a
E
7
t
t
1
a
,=3
;EE
nqe
Ei
zl
5
\
9
3 3
{
c
3_
a
d
B
F
a

i
,,
I
I
E: 2 : E t B
!
I
i
a a
!
<i
E
ET
li
l
SE 6
g
6
: a
t
a
a
p
E
!
P
a
.B
!
E
g
a
:
;
FB
".!
E
?
2
!
!
;
E
d
=
g
a
5
E
t
t
E
E
E
I
2

E
F
;!!E
:!5E
..0
r*l i
:!lF
i!E!
5r.l:
E:.:
E
!
E
.a
i;
z
!
&
E
!
ziil
iirZ
,i57
i-
e
9
i.'i E
t3:l! I
!.;vz
;i:a:
;za?a.
;E:tte
J.'EE;i
,4
:
n i
t I 8 ?
z
e
ei
EE
aa
=\
.F
!
E'
c
s
=!
:
!t
R
5
I
E
!
E
n
E
i:
3d
E
E
I
t:
6
!
1
:
!
a
2
I
!
.!
+
?e
e
!
!;
6C
e
E
a
t
e
s
iE
E:
.z
=e
E
i!
!
E
E
E
EE
b
)
.otrb.r .u
trodus
de d isril.E pd.olulu,
$
!k. subnlnt nir ne cuhDac
]f,{TtrRIALE ICIENICO.S.4.\TIARtr
,\n l M:ienaleh igloico seil.E se rcordi obligaiori!
!i
gntuil
$rmalirorir sopul6Llrarii isic .i
ri
prcrstieirsonak, if.omnlcrlE.
'niisunlorgcnftlulu
c peDh pBrnira unor inbolMvni pmle.ioMle
A(' ClDdernicire ro.un Lor dc nunci. soirtnenrete deDaEnaLe i-qier)ico sntrare
s
.anrtrfuih sun
pre,ah. ii u.niloruL hbet:
SodDrde d. m,gi]k
I
q oki s
'm
I
un tur(,r( mr mi
I Psiod. Js
r14
rdr de.0 ,ct cu pDfi d!. fi.i desrj3re de
,).ore prcduc
mu,ninFi mainllor
b) .arc
Drodu!
:nudaiFa lnnDils
I
a
Pdicde mghii lbuclo' m
i in cond ii d! dcgdjd4 dc
prrfj
liri ,lre subnante
O
d.gajrE
si
cotu .sie rxcNivi d.
ln.
Pnlede lighll
I
hu. a'i!t
lr00.rr
rs
^h
tu
Pslede uigrn, i I 2 br om n
Pro..sdr mun.i.e ru ror rn.oidrlridecoihd dire(.u nnclc:nb(rnte ir ,nre,supB
l n t,d v %.'! \lr ,
$u.u ri ftii.oio/ne
im $.4!rsD.ctut:
les e de rabn.am
!
,naiiDuh&
Dtuduselo..timenl ei
Sirutr
d,3,- Lisra iibE pedru kordrM ri(cri.ldrd isienicMlm pe cete I opnote
pnliid
sftdc.klicx srnr! s locunror dr rnuncti. ulegonl fluc!1i dnln4i ede
(cuorin*
inre lirnirete ndiitor
{trbllir. ii coloa.a4 dnr label. rirrd s6n! de condiiiik concreredclalo.urlcdcnu.r), se irooi.rrc rDil
e.ondu.d. a1 subunnidi din nnctua SNIl.a: sau
lntulu, i.ii ic :uperior iD .a7ul ubtr irlrildsubordonacdned
Art.4 Saldiaiii sufr obllgili sii uliLizeze maEn.tck igLcri.o,ennarc pnfrir.. ii conlbmir e cu
indralirc
rGonatului
sdir
A,1.5. Ncull izrita ..o d a nihirtelor isG .o snirle.oi$nuic lbarau de h Donnele de pdsde i
isnnlor tuar,.ofdtul. d. ftrtr.! s.!tr nibu ritil. !.limiinxiu.c
.auzele. .!u deremhar mod ea m cridclor 1gbi.ordir.r, nnidrile ror rdG (ieaduaha) c tuare:
. mtunitetor igie co sanaE info.haid in $ns torul Gnfiic superior
(f,"q.rs';i
i-""''"tMd"
r
A,tl. Almc&lir d.
,rorecric
qr!7inri o illmenhri. apliinara$ cm
hilunle d. n$kr a Rlnbrei rspe.fl.e r orgonrulur. .u condlia ca noxet si nu deFleNi li'nnek
flxirnc eLnise. Dadl noxele dq,alesc rcs.l,r,ile. alimqrEio rsri{rnii u pode ijula ]i
IrroennR
rnn
Ari2. Alinakrn de phls.e se r.ordl obligronu
5i
graruil pssomelu c e lucreazii in lolui de
mui.i .u oidilri grd.
5i
vilnnab.r
noldktr
t
Qorirililesun'
orez4klein
kbdul umiror
Crlerrur nr.l Pe6onat srpus l. m.ral. roxim
lplumb,
mercur, 6rod, cadmiu, nichet),
putberi
l
Critnul nr.3 PeBonal ex
erprs lr n'doclimr! crld nefavorabil (lmp.r.lur...rului d.pagetre
Arr{ I-a rcriuni peih ,ntrrur.rc. unnirilor eleniraretor. mcidsnelor $u
aenlui sre sub sic, sc \a 6isutu .cai lierbitrre in cmrni! de 0.!l
lnroip{s rschnnh Acen ,D dc ilimenr $ k d$di dupi pos]billrtui
eilralr
locun d. Dun.a alun.i cnd
,dnih@s dshsofilao rcmpd mi sub i"c
Ad,5. Par.u aisuarca {rni de si$r!rc a shnarilor iD p{ioadele cu remp turi exreme.
.o aonnnxrc cu pr.\ ctun le rn l d orjc trr
q9I000
ri
dr, r11rdii Ho dr53011000,5. ror dnLnbur 1l
.pim[s,'p$mMlscl'i'nh
an.6 Al|neil4i! de
p.oretie
se disribuie zirnic. in coMiliL rsi$ice c
.oupeoiE. in b ri. dislribuiu p
onllutui
(F
lip$iG s.u ure isi
dcnisoa' , Jcr ivnda rrrddn dc r5 L dil rirnputmnnar de tucnl
^n.7.
Penrto p.^ornere creau dreph raarioefialiedcprok4ie.deciEtu szi iD tocrn ]zotak eu
runl in nuntu D ic, .ondDccra subunirilii po e aproba dishbft$ dr tqre p fin airir.lc ehivftnli
,rd.3, fnh pnnznd hcuire d. riun.ll
5i
iutuiinl de pflsore
care boenqaz. dc alnncnhrie de
pmleclic. pc u nrni dc
(ordf.
canine/penoaEhchirnb! $ supune anuat aprobarii coNiliutd de .d.du..r,
rNp..rir
@rcbtuii
co u.trii fotului ienrhic supenorpenr! utrrilitcQhordoddcdiBr.
A(9. Lnra !. li .emluahuli on d..irc d lnrnil nod1fic&i ii po.6d
rhnotolic !u nnptic ii
6upre.oDdidiloriril:i.dcr.od e 3 rlimemf.i de
Ns.lie.
cind se ,nodilid rilclul dr iort $! .r i!
mnLeseHiriNtrlerd
Crit.nul nr.2 Pe66nal e:ous l.
Aoa carbooazoa6a salna sau ao, m nEli
LISTA
ocurlordemuncavalamabareexislenlelncadratepecrleriredeacordareaaimen(alierd
prcreclie
Crleriu de acordare fi 1Erouierc
umb. merur
radm
u nkhe
ReDaarea acom! atoarelor oe ba2a de oumb 6au n chel-cadm u
Degr-.d ed pF.. o. d" a o otrori,e ,aqodT du'ororoarc.allo..Frr6) ar-Lrrd"
C teriul de aco.da.e nr. 3 E&unere la
qaze
nitanle
pulmonare
Cnle.iulde
nlo.dale
ni 2 Expqr ere la solv6nllh6palotoxicl
lnlrelinere, inoaroare acumulaloare e eclr qqpe bazd de pumb sau nlche
-cadmiu
Unihlie de cale feralS sau aclvitalea dee e lerai, d n v*indtalea sau din lncnla unor
curataa bazn6ord
.ur;
ze oaGak
lncercarea d*cErcarea slmen ou ara de Drcduse oeloliere toxl@. oaustioe-ootuzve
Act vilalea d sudurS e clr ci siauloqena
t!-
Ana ze .h m .e de iaboEror .himi
(a.Lvrare.onrnui)
13. UnlSledecaefmGsauactvilaleadecalefemlSdinvecin6lateasaudnncinlaunor
Crilenddeacordarenr 4E:punerelaFicroclimat.aldneravocbi
(lemparatura aerulul dopagegt conslant 3o0C)
14 Al
'er
de loq; soec a a
ellql!nten44
cu
proqqqietnduskiald
ontarea la ca d a banda or o/d o rolil matda u u ru anl
Ale spali de Lucrulnchise, in vagoane, cab na ocofrol vei in aclu de maievra
t
16
crcuaiat6nu ror ondal6moararuraa6tuluideoaeostconstanr30'c
J
5!i
t:
'Ji1',#13
.!::,,"
A, LISTA FUNCTIILOR CARE AU DREPTU! I.AUNIFORMA DE SERVICIU
SI OBLIGATIA DE AO PURTA
5eLtso9!q4!44l
r5
t3
r5
t5
5
B, LISTA FUNCTIILOR CARE AU DREPTUL LAUNIFORMA DE SERVICIU
Casiercf das er cl vermcaror
ftpector de specErral rr
6 {dn
a(rrvtaea de
Sef rlal'e sefstaLe adluicl
comanda
peEonalului
de seryire a
Conduotor v.oon d6 dormt sicusel;
Lucdlo.
Oeslionar
a imenLlie
pubica p
vaqoane
3
25
ef revlze vaaoane, sefievzevaooane adiuncr
3-.,1
LISTAOBIECIELOR DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA, CANTITATEA SIDURAIA
DE UZURA NORMATA
,)Iapcaon6.
d6 ra- d,b a d. u7
'
a romala .1. de 6
--
NOTA Pruenlara a Batoici! sau 6lecloar6a
a batere disciplina ia
9i
se sa iqionea zi
d n Leqea nr53/2003 Codul Munc .
Sala al care au dreplulla unfoma de
care bneliciaze, . e.hpamenlur de
Funcl 16 conduclorlren
s
gef
tren vor
acestoi. fra a
puda unifomap mlrd conslitu e
coifom oreveder or ad 243, alin,ll),lil a)+)
6eto ciu vor benefic. de raqlan
9iln
silualla in
prote.le
9i
de ucru, de scuda imbr.nir. sau
avea ln @mponenla unifomeiobieclu
pantof
Coslum de vare d n krgal mmpus d n sacou qi doua
CosLum de arni d n sb,e.omDus din sarou s oanlaon
Costumd varednbrga compusdin sacoug doue
i$t sau doua oerech de oaniaon
Costum de iarnd din slofd compus dn sa@u
9i
lusiS
.t_
S.N.T.F.C.
"CFR
C,il--tr TORr"-S.A.
Nr.l/s324l30.09-2014
Legiinr.62120ll
ACORD
incheiat in conformitate cu
prevederile