Sunteți pe pagina 1din 9

Organizarea si desfasurarea operatiunilor militare in vremea

Razboiului Crimeii (1853-1856)


Unul dintre evenimentele zgomotoase ale uropei! "are a mar"at profund sensul #n "are
aveau sa evolueze rela$iile international in se"olul al %&%- lea! este "onfli"tul dintre anii 1853-
1856! "unos"ut sub denumirea de 'r(zboiul Crimeii)* +a o urm(rire atenta a modului #n "are au
de"urs lu"rurile! se poate "onstata "a 'razboiul Crimeii) a "onstituit primul e,emplu al
desf(-urarii! in paralel -i pe intreaga sa durata! a opera$iunilor militare -i a a"$iunilor diplomati"e*
.rin lu"rarea de fa$( se doreste realizarea unei imagini "at mai e,a"te privitoare la modul
de organizare a armatelor parti"ipante #n "adrul opera$iunilor desfasurate in .eninsula Crimeea
din nordul /arii 0egre #ntre 1853-1856* 1otodata vom avea #n vedere -i maniera #n "are a fost
purtat r(zboiul de p(r$ile "ombatante! urm2nd "a la final sa putem trage o "on"luzie "at mai
ade"vata #n "eea "e priveste preg(tirea militar( a "elor "are au "ondus ostilitatile*
Rusia! prin politi"a sa e,pasionist( demonstreaz( faptul "( pe terenul 'problemei
orientale)! ea disputa nu doar "auza dominatiei asupra a"estei zone! "i asupra intregii urope
1
*
Rusia se "redea #n masura s( "onsidere a"easta situatie formidabila "a o premis( a dominan$ei
sale asupra uropei* Odata ales terenul! s-a aratat preo"upat( -i de aflarea prete,tului pentru
marea disput(* 3stfel '"4estiunea +o"urilor 5finte) #ntrunea pentru Rusia toate atuurile unui
prete,t "are sa "orespund( "al"ulelor politi"ii sale e,pansioniste
6
*
7(t(liile din Crimeea au fost 'b(t(liile solda$ilor)! oamenii fiind arun"a$i #n lupt( f(r( a fi
preg(ti$i* 3rmatele perioadei respe"tive erau #nve"4ite! "ontrolate printr-o dis"iplin( brutal(!
"onduse de oameni in"ompeten$i! "ele mai e,ersate manevre fiind nu "ele de lupt( "i "ele de
parad(
3
* Confor unor estim(ri! pe la 1858! #ntreaga armata din Rusia uropeana "uprindea
apro,imativ 665* 999 de solda$i! :ran$a avea o armat( de 5;9* 999! iar 3nglia de 166* 999! dintre
"are 6<* 999 erau anga=a$i ai Companiei &ndiilor R(s(ritene
8
* >n "eea "e prive-te armata tur"(!
?ivanul d(dea "ifra fantezista de 589* 999 de solda$i! #nsa "onform surselor engleze-ti sultanul
1
@4* Cliveti! Un conflict European: Razboiul Crimeii (1853-1856) in 'Cer"etari istori"e)! tom %&&-%&&&! &asi!
1<81-1<86! p* 811*
2
!bi"em! p* 866*
3
3* A* .* 1aBlor! #$e %tru&&le for ma%ter' in Europe (18(8- 1)18) O,ford! 1<88! pp* 38-35*
4
A* C* Coseason! Remar*% on t$e late +ar +it$ Ru%%ia! +ondra! 1<5;! pp* 89-88*
1
dispunea de "el mult 659* 999 de solda$i
5
* Cu toate a"estea nu putem fi siguri de e,a"titatea
a"estor date*
?espre armamentul armatei ruse! oamenii de spe"ialitate ru-i erau nelini-ti$i! #n primul
r2nd de faptul! "( de-i se afla #n pragul unui r(zboi de o asemenea anvergur(! armata rus( nu
avea pu-ti perfe"tionate
6
* >n a"est sens! numeroase m(rturii s"rise ar(tau #n mod am(nun$it! "( #n
garda ruseas"a! la tragerea la $int( de la o distan$( de 699 de pa$i! din 699 de gloan$e trase! numai
a ze"ea parte nimereau $inta lat( de un metru -i tot at2t de #nalt(* 3rtileria! deasemenea r(mase
mult #n urm(! plus "( era lips( mare de pulbere! lu"ru re"unos"ut "4iar si de autoritatile "entrale!
asa "um reiese din unele marturii rusesti
;
* 5oldatul rus era prost 4r(nit! prost e"4ipat -i de "ele
mai multe ori lipsit de asisten$( medi"al(! fapt "are pe ?unare a #n"eput sa se simt( "4iar din
primele zile ale "ampaniei* Conform unei #nsemnari '#n spital! "4iar si ofi$erilor r(ni$i li se d(dea
sup( "u g2nda"i* Comandantul d(dea pentru "azan a ze"ea parte din provizii! l(s2nd pe soldati sa
se ingri=eas"( singuri de stoma"urile lor)
8
*
Cu toate "( erau prost 4r(ni$i! adeseori #n registru nu era tre"ut ni"i un bolnav
<
* 1oate
a"este lu"ruri se #nt2mplau #ntre 1853-1855! armata terestr( rus( fiind "ondus( #ntr-o manier(
total inade"vat(* >n a"este "ondi$ii singura "alitate a armatei terestre ruse era num(rul mare al
soldatilor*
?e "ealalt( parte! alia$ii se bu"urau -i ei de numeroase probleme* 5ingurele armate
formate aproape e,"lusiv pentru un r(zboi european erau "ele ale @ermaniei -i 3ustro-Ungariei*
:ran$a avuse nevoie de o fort$ foarte mare #n /aro"! iar /area 7ritanie avea mai multi solda$i in
&ndia de"2t a"as(* >nsa /area 7ritanie era singura .utere "are putea men$ine o fort( naval( de
peste 199* 999 de solda$i
19
*
5
* D* 1arle! Razboiul Crimeii! vol* &! 7u"uresti! 1<56! p* 36*
6
&nainte de razboiul Crimeii* +a un regiment reveneau in medie doar ';6 "arabinieri)! "eilalti oameni din regiment
fiind inarmati "u pusti "u tavi neg4intuite "are se dovedisera a fi proaste in"a din timpul razboiului din 188< "u
Ungaria (ibi"em! p* 33)*
7
!bi"em*
8
!bi"em! p* 38*
9
?e e,emplu maiorul unui "omandament de rezerva din 0arva se lauda in publi" "a el nu are soldati bolnavi* '+e
dau 65 de lovituri la spate sip e urma ii intreb de sanatateE "are mai zi"e "a e bolnav mai "apata "ateva)! "onform
insemnarilor unui artillerist (ibi"em p* 35)*
10
0u trebuie #nsa s( uit(m "( "onstruirea unei forte navale era mult mai "ostisitoare de"at una terestra! iar o armat(
de voluntari mai s"ump( de"2t una profesionista (3* A* 1aBlor! op, cit*! p* 6;)*
2
5itua$ia "ea mai grav( in "eea "e priveste organizarea armatei! fie ea terestra sau navala o
reg(sim #n 1ur"ia! de"(derea puterii politi"e a 1ur"iei g(sindu--i e"oul -i pe plan militar* Corpul
ieni"erilor este primul "are sufera transform(ri ma=ore* ?a"a la #n"eput a"est "orp era al"(tuit din
robi "re-tini! "res"u$i in religia musulman( si supu-i la e,er"i$ii violente -i o dis"iplin( de fier!
"onstran-i la via$a de "azarm(! singura preo"upare fiind armele! treptat privilegiile -i s"utirile de
"are se bu"urau ieni"erii i-au determinat pe unii tur"i mai influen$i s(--i ins"ribe "opiii in listele
a"estei militii "andva de temut* Curand spiritul razboini" al a"estui "orp a disparut! mai ales "a
treptat i s-a permis ori"ui! indiferent de "onditie! sa poata "umpara brevetul de ieni"er* 3stfel!
ni"i ma"ar ze"e la sut( din num(rul total al ieni"erilor nu se aflau sub arme
11
* Cavaleria de-i era
mai de temut! era preanumeroas( -i "onstituia prin magaziile si baga=ele ei! o piedi"( pentru
armatele in deplasare* 3rtileria era prost e"4ipat( -i slab deservit(! "omandat( de ofiteri ignoran$i
-i manipulat( de oameni inap$i! era pun"tual "el mai slab si mai vulnerabil al armatei terestre
tur"e-ti* 3l(turi de armata regulat( e,istau si armate bazate pe voluntariat* 1oate a"este trupe!
at2t regulate "2t -i voluntare erau #narmate pe so"oteala -i dupa bunul lor pla"! f(r( a e,ista o
uniformitate #n modelele si "alibrele pu-tilor! "eea "e sporea "onsiderabil difi"ult($ile de
aprovizionare
16
*
?a"( a-a se prezentau armatele terestre "ombatante #n r(zboiul din Crimeea! iat( "um
stau lu"rurile #n "eea "e priveste organizarea flotelor $(rilor parti"ipante la a"est "onfli"t* ?a"(
referitor la armata terestr( suprema$ia era de$inut( pe plan european de Rusia si :ran$a! #n "eea "e
priveste flota maritim( suprema$ia era de$inut( #n"( de departe de /area 7ritanie! "are de$inea la
momentul 1856 o flot( maritim( mai mare! de"2t "ea a Rusiei -i :ran$ei luate #mpreun(
13
* >n "eea
"e prive-te vasele militare de linie! "onform registrelor de naviga$ie! la 1 ianuarie 1856! num(rul
fregatelor armate "u 59 p2n( la 69 de tunuri erau #n num(r de 6 in 3nglia si 8 in :ran$a* C2t
despre flota de r(zboi "u abur! 3nglia dispunea de 19 fregate "u abur iar :ran$a de 8* >nsa
important era numarul total de vase! deoare"e un vas de pasageri putea fi transformat foarte u-or
11
3ndrei Otetea! -crieri i%torice ale%e! Clu=! 1<89! p* 88*
12
!bi"em! pp* 85-86*
13
Conform datelor ofi"iale fran"eze iata "um se prezenta flota maritime a uropei in 1856F 3nglia dispunea de ;9
vase "u panza! 63 fregate si 159 vase "u abur! :ranta de 65 vase "u panza! 38 fregate si 198 vase "u abur! in timp "e
flota maritime a Rusiei insuma doar 83 vase "u panza! 88 de frigate si numai 68 vase "u abur* 3i"i nu este vorba
numai de flota de r(zboi in tot sensul "uvantului* 3"este vase "uprind in general vasele mari! atat "ele "u panze "at si
"u abur! "are in timp de razboi pot fi transformate usor din vase de transport de pasageri in vase de razboi (* D*
1arle! op, cit, p* 36)*
3
#ntr-un vas de razboi
18
* >n a"east( privin$(! "omparativ( "u 3nglia si :ranta! unde la baza flotei de
razboi st(tea flota "omer"ial(! Rusia era slab(
15
*
>n s"4imb flota tur"( prezinta a"eleasi simptome de de"lin* C(pitani neinstruiti! ofiteri "u
prea putine "unostinte despre arta navigarii si modul de purtare a unui razboi* 7ateriile!
ing4esuite si de "alibre diferite! erau greu de manevrat si aprovizionat* Constru"tia vaselor era
defe"tuoasa atat sub raportul "on"eptiei "at si al e,e"utiei* Dasele tur"e-ti se umflau prea mult in
v2nt "eea "e le f("ea greoaie si in"ommode #n lupt(* 3sadar nu e de mirare faptul "( adesea
=umatate din vasele tur"e-ti nu puteau p(r(si portul
16
*
3stfel! din "ele prezentate p2n( a"um! putem spune "a ni"iuna dintre for$ele europene nu
era pe deplin pregatit( pentru un "onfli"t de o asemenea anvergur(* 3"esta a fost in prin"ipal -i
motivul pentru "are .uterile europene au #n"er"at s( dispute a"east( problem( oriental( pe "ale
diplomati"(! "4iar -i Rusia fiind #n"rez(toare "( va putea s(--i resolve problemele sale #n "adrul
'"4estiunii orientale) f(r( a de"lan-a un "onfli"t armat* >ns( toate a"este #n"er"(ri au fost
zadarni"e! motiv pentru "are $arul 0i"olae & a ordonat #n 1853 intrarea trupelor ruse-ti #n
/oldova -i Dala4ia
1;
*
?a"( #n iulie 1853! autorit($ile ruse-ti din .rin"ipatele ?un(rene le-a interzis ambilor
domni rom2ni s( "ontinuie leg(turile "u .oarta -i le-a se"4estrat sumele "e trebuiau v(rsate de
"ele dou( .rin"ipate #n vistieria .or$ii! #n"ep2nd de la mi=lo"ul verii anului 1853! .rin"ipatele
?un(rene sunt o"upate treptat de trupele ruse-ti! a"easta fiind doar o 'm(sur( temporar()
18
* C2nd
Rusia a o"upat .rin"ipatele ?un(rene! /area 7ritanie #n"er"2nd s( apere 1ur"ia a trimis o flot(
#n ?ardanele! unde i s-a al(turat -i o flot( din :ran$a* >n tot a"est timp puterile europene #n"er"au
s( g(seas"( o solu$ie de "ompromis* ?ar la 8 (16) o"tombrie 1853 se produ"e inevitabilul*
14
!bi"em*
15
!bi"em p* 38*
16
3ndrei Otetea! op, cit*! p* 86*
17
Garul 0i"olae & #l trimite #n 1853 pe 3le,andr 5erg4eevi"i /en-iHov la .oart( #n vederea rezolv(rii litigiilor
legate de I"4estiunea +o"urilor 5finte)* /isiunea lui /en-iHov era a"eea de a nego"ia noi tratate "are s( permit(
Rusiei s( se ameste"e #n afa"erile religioase ale &mperiului Otoman ori de "2te ori ru-ii ar fi "onsiderat inade"vat(
prote"$ia 5ultanului* -e"ul a"eestei #n"er"(ri a dus la de"lan-area ostilit($ilor militare*
18
0i"olae & "redea "( .uterile europene nu vor protesta la o"uparea unor teritorii periferi"e aflate sub influen$(
otoman(! mai mult "redeau "( puterile europene vor fi re"unos"(toare Rusiei pentru rolul avut la #n(bu-irea
revolu$iilor de la 1888 ( * D* 1arle! op, cit, p* 61;)*
4
&mperiul Otoman de"lar( r(zboi Rusiei! a"est eveniment g(sind armata rus( nepreg(tit( din toate
pun"tele de vedere
1<
*
&at( "e spun #nsemn(rile referitoare la 'Campania ?un(rean()din 1853 #n "eea "e
prive-te preg(tirea solda$ilor ru-i de lupt(F 'nu! suntem departe de a fi preg(ti$iJ >n primul r2nd
suntem prost #narma$i* &nfanteria noastr( e #nzestrat( "u pu-ti "u $eava neg4intuit( -i la "ea mai
mare parte din ele g4inturile sunt deplasate inten$ionat pentru a se putea p(stra mai bine ritmul!
J iar interiorul $(vilor s-a stri"at de at2ta J "ur($ireE din a"east( "auz( "u pu-tile noastre nu se
mai poate trage la $int(* 3far( de asta! avem foarte pu$ini oameni "are -tiu s( trag( la $int(! #ntru-
"2t ni"iodat( n-au #nv($at a-a "um trebuie -i #n mod sistemati" a"east( art(! -i ni"iodat( n-au
folosit pulberea "are se d(dea pentru e,er"i$iile de tragere* 5oldatul nostru nu este numai prost
#narmat -i instruit este -i prost #mbr("atE "as"4eta lui este "2t se poate de in"omod( iar
#n"(l$(mintea lui nu rezist( la mar-uri lungi* Uniforma nu este bun( de nimi"! nu $ine "ald -i #n
a"ela-i timp r(pe-te soldatului ori"e libertate de mi-"areE ea e,"lude ori"e posibilitate de a lupta
"u armele albe! de a trage repede -i prK"is! -i #n general ori"e u-urin$( a mi-"(rilor! at2t de
ne"esar( soldatului mai ales #n lupt(* >n general tot e"4ipamentul #nseamn( "ulmea neru-in(rii -i
este par"( o inven$ie spe"ial f("ut( pentru a #ngreuna -i #mpiedi"a ori"e mi-"are a omului)*
5oldatul sufer( de foame fiind"( din )ra$ia lui -i a-a s(r("("ioas(! fur( -i bu"(tarul -i sergentul
ma=or -i aproape fie"are din gradele militare -i "ivile superioare! prin ale "(ror m2ini tre"e #n
prealabil a"east( ra$ie)
69
* 1oate a"este m(rturiii vin s( "onfirme starea =alni"( a armatei ruse-ti
"are venea #n "ontradi"$ie "u idealurile e,pansionist ale a"estui stat*
.entru opera$iunile din .rin"ipatele Rom2ne! a fost pus la dispozi$ia generalului-
ag4iotant! prin$ul /i4ail ?imitrievi"4 @or"iaHov! numit prin de"retul din 66 mai 1853!
"ommandant suprem al a"estor trupe! un efe"tiv de "ir"a 81* 999 de "ombatan$i -i peste 5*599 de
oameni pentru servi"iile au,iliare
61
*
1ur"ii pe de alt( parte erau superiori din pun"t de vedere numeri"! diviziile destinate
opera$iunilor din .rin"ipatele ?un(rene num(r2nd apro,imativ 185* 999 de lupt(tori* 3"estea se
aflau sub "omanda str(lu"itului "ommandant tur" Omer-.a-a* >n genere armata tur"( era mai
bine dotat( de"2t "ea "ondus( de @or"iaHov* 1oate unit($ile de pu-"a-i aveau pu-ti noi! o parte
19
!bi"em pp* 666-663*
20
!bi"em! p* 668*
21
&bi"em! p* 618*
5
din es"adroanele de "avalerie aveau "arabine! iar artileria era #n stare bun( de fun"$ionare*
Unit($ile de lupt( de "are dispunea Omer-.a-a #n 1853! "onstituiau o trup( dis"iplinat( -i destul
de bine instruit(! e"4ipamentul lor fiind mult mai bun de"2t "el al trupelor ruse-ti* "4ipamentul
tur"ilor era mult mai u-or! fiind propriu "ampaniilor militare* &ntenden$ii -i furnizorii armatei
tur"e-ti furau -i ei "u a"eea-i pl("ere "a -i ru-ii dar Omer-.a-a du"ea #mpotriva a"estora o lupt(
mult mai aspr( de"2t @or"iaHov
66
*
+a #n"eputul ostilit($ilor! interven$ia /arii 7ritanii -i a :ran$ei nu p(rea ne"esar(
63
* +a
66 o"tombrie ru-ii o"up( pozi$ii #n apropiere de Olteni$a De"4e! pentru "a la 63 o"tombrie
Comandamentul 5uprem s( ordone asaltul "arantinei de la Olteni$a* >ns( #nainte de a a=unge
a"olo trupele ruse-ti au fost #nt2mpinate de un fo" teribil de artilerie* /ai bine pozi$iona$i
68
! tur"ii
a"$ionau "a la e,er"i$ii pra"ti"e! ru-ii fiind $inta lor mobil(* >ns( vite=ia lupt(torilor ru-i i-a f("ut
pe a"e-tia s( ata"e totu-i a"est( pozi$ie teribil(! "4iar da"( "arantina de la Olteni$a era prote=at(
nu doar de bateriile de pe "el(lalt mal al ?un(rii! "i -i de o baterie aflat( pe o insul( "are #i love
din flan"* 1rupele ruse-ti de-i reu-es" -( p(trund( #n primele -an$uri ale "arantinei! au fost nevoi$i
s( se retrag(
65
* 1rebuie ad(ugat faptul "( #n toate b(t(liile "are s-au dat #n timpul "ampaniei
dun(rene din anii 1853-1858! la Olteni$a! Cetate -i @iurgiu! de fie"are dat( ru-ii au fost nevoi$i s(
lupte "u un num(r dublu sau triplu de tur"i
66
*C4iar da"( aproape de fie"are dat( ru-ii au fost
aproape de vi"torie! ata"urile au dat gre- deoare"e au fost prost organizate*
>n urma ata"ului for$elor ruse-ti de "(tre otomani #n apropierea ?un(rii! drept r(spuns
flota ruseas"( a at"at flota otoman( pe "are a distrus-o la 5inope! port tur"es" la /area 0eagr(!
pe 39 noiembrie 1853! f("(nd posibil( debar"area trupelor ruse-ti pe p(m2nt tur"es"* +uptele pe
mare dintre ru-i -i tur"i durau de "2teva s(pt(m2ni bune dar f(r( rezultat* 3stfel la 39 noiembrie!
flota ruseas"( al"(tuit( din 6 nave! organizate pe dou( r2nduri au ata"at #n zona portului 5inope
mi"a flot( tur"eas"( al"(tuit( din dou( frigate "u p2nz( -i o fregat( "u abur* >n urma b(t(liei! "are
a durat apro,imativ o or( ! ru-ii "ondu-i de amiralul .avel 0a4imov au distrus mi"a flot(
tur"eas"(! doar una din "ele trei frigate otomane a=ung2nd #n siguran$( la &nstambul pe 6
22
!bi"em! p* 615*
23
Ao4n 5Leetmen! #$e Crimean .ar (185(-1856) 6991! p* 69*
24
/alul drept al ?un(rii pe "are se aflau tur"ii era mai #nalt*
25
Unii parti"ipan$i la la a"east( b(t(lie "onsider( "( lipsa resurselor a fost "auza "are a #mpiedi"at ob$inerea
vi"toriei! #n timp "e al$ii "onsider( "( b(t(lia de la Olteni$a ar fi fost "2-tigat( da"( n-ar fi ap(rut pe a-teptate un
ordin de retragere de la Comandamentul 5uprem*
26
* D* 1arle op, cit, p* 66;*
6
de"embrie
6;
* 3"esta este momentul #n "are .uterile europene 4ot(r(s" s( intre #n r(zboi de partea
otomanilor! de-i #n prealabil at2t /area 7ritanie "2t -i :ran$a doriser( rezolvarea a"estui "onfli"t
pe "ale diplomati"(* .lus "( distrugerea flotei tur"e-ti la 5inope! oferea .uterilor europene
prete,tul a-teptat pentru intrarea #n r(zboi de partea tur"ilor*
Garul 0i"olae &! "redea "( 3ustria fiindu-& re"unos"(toare pentru #n(bu-irea revolu$iilor
de la 1888! va r(m2ne neutr(* 3ustria #n s"4imb se sim$ea -i ea la r2ndul ei amenin$ata de
prezen$a trupelor ruse-ti la ?un(re* C2nd #n vara lui 1858 Diena "ere Rusiei s( retrag( trupele din
.rin"ipate! Rusia s-a temut "a nu "umva 3ustria s( intre #n R(zboi* >n a"este "ondi$ii! e,ist2nd
posibilitatea "a 3ustria s( intre #n r(zboi la 1 iulie 1858! ru-ii 4ot(r(s" eva"uarea din .rin"ipate!
pentru "a a"estea s( fie o"upate! dup( eva"uarea ru-ilor! de "(tre trupele austrie"e
68
* 3ustrie"ii se
purtau #n .rin"ipatele ?un(rene "a st(p2ni absolu$i! motiv pentru "are #n timpul o"upa$iei
austrie"e! rom2nii au r(spuns -i ei adesea prin violen$(! boierimea rom2neas"( fiind suspi"ioas(
fa$( de 3ustria
6<
*
Retragerea armatei ruse din /oldova -i Dala4ia a li"4idat "ampania rus( #mpotriva
1ur"iei! "are dezl(n$uise r(zboiul* ?ar liderii "oali$iei doreau organizarea unui ata" #n"ununat de
su""ess #mpotriva teritoriului Rusiei* 3-adar! #n prim(vara anului 1858 r(zboiul a luat o amploare
-i mai mare* 3"um #n"ep a"$iunile militare aggressive ale ambelor puteri maritime #mpotriva
Rusiei! at2t #n /area 0eagr( "2t -i #n /area 7alti"(
39
*
5ingura solu$ie pentru puterile maritime era o a"$iune #n /area 0eagr(* i "onsiderau "(
prin distrugerea flotei ruse-ti puteau men$ine e"4ilibrul european f(r( nego"iere* ,pedi$ia
alia$ilor #n Crimeea a fost la #n"eput #n"ununat( de su""es* +a mi=lo"ul lui septembrie 1858 alia$ii
au debar"at peste 59* 999 de oameni #mpotriva "elor 35* 999 de oameni "are num(rau totalul
for$elor ruse-ti
31
* Odat( debar"ate! trupele aliate au asediat ora-ul-fort(rea$( 5evastopol! sediul
flotei /(rii 0egre a &mperiului Rus! flot( "are amenin$a /area /editeran(* >ns( #nainte de a fi
#n"er"uite! for$ele terestre ruse au reu-it s( se retrag(* Ru-ii au #n"eput retragerea sabord2ndu--i
27
3ndreL ?* +ambert! #$e Crimean .ar: /riti%$ 0ran" -trate&'! /an"4ester! 1<<1! pp* 56-6<*
28
* D* 1arle op, cit*! p* 868*
29
+eonid 7oi"u! 1u%tria 2i principatele rom3ne 4n 5remea r6zboiului Crimeii (1853-1856)! 7u"ure-ti! 1<;6! pp*
633-636*
30
* D* 1arle op, cit*! p* 836*
31
3* A .* 1aBlor! op, cit, p* 6;*
7
navele pentru a prote=a portul! tunurile de pe nave fiind folosite "a artilerie terest( iar marinarii
"a infanteri-ti*
.e 69 septembrie 1858 #n"er"area Rusiei de a #mpiedi"a #naintarea alia$ilor a fost #nfr2nt(
#n b(t(lia de la 3lma* 3lte dou( tentative de a-i alunga pe alia$i din Crimeea au dat gre- la
7alaHlava pe 65 o"tombrie -i la &nHerman pe 5 noiembrie
36
* 3"$iunile militare s-au #n"4eiat
nede"ise deoare"e alia$ii nu au "u"erit 5evastopolul iar ru-ii nu au reu$it s(-i alunge pe alia$i din
Crimeea* ?e-i alia$ii au avut "(teva o"azii de a "u"eri 5evastopolul! ei au pierdut a"east( o"azie!
ei fiind impli"a$i #ntr-un asediu lung -i obositor "are s-a #ntins pe par"ursul unui an #ntreg* 3"este
"onfrunt(ri militare au fost #nso$ite de ororile bolilor -i a in"ompeten$ei medi"ale "are a m("inat
armatele "ombatante #ntre noiembrie 1858 -i p2n( #n iunie 1855*
3lia$ii nu aveau resursele ne"esare unui r(zboi de lung( durat( -i de asemenea anvergur(!
at2t timp "2t 3ustria -i .rusia le bara "alea* 3"e-tia au fost nevoi$i s( se intoar"( iar la masa
tratativelor pentru atragerea 3ustriei de partea lor sau m("ar pentru a ob$ine din partea 3ustriei o
neutralitate formal(* >n urma a"estor tratative! pe 61 noiembrie 1858 are lo" mobilizarea general(
a 3ustriei* 3"easta dorea #n s"4imbul intr(rii sale #n r(zboi! garantarea se"urit($ii #n &talia
33
* +a
19 ianuarie 1855 5ardinia a""ept( -i ea semnarea tratativelor "u alia$ii
38
* Cu asemenea for$e
alia$ii reu-es" #n "ele din urm( s( "u"ereas"( 5evastopolul! Rusia fiind nevoit( s( se re"unoas"(
#nvins(*
?in "ele prezentate p2n( a"um putem observa "( a"est "onfli"t a fost unul ie-it din tiparul
normal #n "eea "e prive-te organizarea armatei terestre "2t -i a flotei! pre"um -i a modului de
organizare a a"$iunilor militare* 3 fost un "onfli"t generat doar de ambi$ii e,pansioniste! fara a se
realiza #n prealabil o evaluare a mi=loa"elor ne"esare pentru desf(-urarea unui asemenea r(zboi*
>nzestrarea proast( a solda$ilor -i proasta preg(tire profesional( sunt aspe"tele "ele mai
definitorii ale a"estui "onfli"t! doar vite=ia solda$ilor pe "2mpul de lupt( salv2nd imaginea
r(zboiului desf(-urat #n Crimeea* 5ingura parte Ifrumoas() a a"estui "onfli"t a fost #nfr2ngerea
tendin$elor e,pansioniste ale Rusiei -i men$inerea e"4ilibrului european*
32
!bi"em! p* 68
33
!bi"em! p* 6<*
34
!bi"em! p* ;6*
8
7ibliografie
o Cliveti! @4*! Un conflict European: R6zboiul Crimeii ( 1853-1856) #n Cercet6ri
i%torice! tom* %&&-%&&&! &a-i! 1<81-1<86*
o Coseason! A* C*! Remar*% on t$e late +ar +it$ Ru%%ia! +ondra! 1<5;*
o +ambert! 3* ?*! #$e Crimean .ar: /riti%$ 0ran" -trate&'! /an"4ester! 1<<1*
o O$etea! 3ndrei! -crieri i%torice ale%e! Clu=! 1<89*
o 5Leetmen! Ao4n! #$e Crimean .ar! +ondra! 6991*
o 1arle! *! D*! R6zboiul Crimeii! vol* &! 7u"ure-ti! 1<56*
o 1aBlor! 3*! A*! #$e %tru&&le for ma%ter' in Europe (18(8-1)1() O,ford! 1<88
9