Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Drept

EXECUTARE SILIT#

Silabus pentru
nv#mntul la distan#


I. Informa&ii generale.................................................................................................... 4
Date de identificare a cursului..................................................................................... 4
Condi#ionri $i cuno$tin#e prerechizite ........................................................................ 4
Descrierea cursului ..................................................................................................... 4
Organizarea temelor n cadrul cursului........................................................................ 5
Formatul $i tipul materialelor implicate de curs........................................................... 6
Materiale bibliografice................................................................................................ 6
Calendarul cursului ..................................................................................................... 6
Politica de evaluare $i notare....................................................................................... 7
Elemente de deontologie academic............................................................................ 7
Studen#i cu dizabilit#i ................................................................................................ 7
Strategii de studiu recomandate................................................................................... 8
II. Suportul de curs....................................................................................................... 9

4

I. Informa&ii generale

Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: VALENTIN MITEA
Birou: Cabinet 120, et. 1, Facultatea de
Drept, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 595504
E-mail: vmitea@just.ro

Date de identificare curs 'i contact tutori:

EXECUTAREA SILITA
Anul IV, Semestrul I $i II
Tipul cursului: op#ional
Tutor: VALENTIN MITEA
E-mail: vmitea@just.ro


Condiion!ri $i cuno$tine prerechizite

Pentru disciplina de fa# nu exist cursuri a cror parcurgere $i promovare s condi#ioneze
nscrierea la prezentul curs. n#elegerea adecvat a materiei presupune, ns, cunoa$terea
elementelor de teorie general a procedurii civile, n condi#iile n care executarea silit
reprezint, n mod obi$nuit, cea de-a doua faz a procesului civil..

Descrierea cursului
Cursul $i propune s le ofere studen#ilor cunoa$terea conceptelor care, fundamental, caracterizeaz
procedura de drept comun (covr$itor reglementat, prin Cartea a V-a a Codului de procedur
civil) privitoare la punerea n executare silit a hotrrilor judectore$ti $i a altor titluri executorii.
Astfel, este facilitat cunoa$terea modalit#ilor $i a formelor de executare silit (cu artarea, n cazul
acestora din urm, a secven#elor procedurale ce le compun), identificarea participan#ilor $i a
obiectului executrii silite, precum $i a incidentelor procedurale ce pot interveni pe traseul
execu#ional. De asemenea, este abordat principala cale de contestare a formelor de executare sau a
executrii silite ns$i, anume contesta#ia la executare, urmnd a fi prezentat $i procedura de
ntoarcere, n condi#iile legii, a executrii.
n fine, cursul ngduie cunoa$terea elementelor care configureaz statutul profesional al
executorului judectoresc.
5

Organizarea temelor n cadrul cursului
Modulul 1. Executarea silit). No&iune, natur) juridic), modalit)&i 'i forme.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 513-525.

Modulul 2. Participan&ii la executarea silit). Executorul judec)toresc.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 513-525, 621-625.

Modulul 3. Crean&a - cauz) a execut)rii silite.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 531-534.

Modulul 4. Titlurile executorii. Defini&ie, caracteristici. Titlul executoriu
european. Formalit)&i premerg)toare execut)rii silite..
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 534-546.

Modulul 5. Incidente care mpiedic), tergiverseaz) sau sting executarea silit).
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 559-566.

Modulul 6. Obiectul execut)rii silite.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 552-559.

Modulul 7. Executarea silit) direct). Formele ei.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 577-283.
6

Modulul 8. Executarea silit) indirect). Formele ei.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 583-621.

Modulul 9. Contesta&ia la executare.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 566-575.

Modulul 10. ntoarcerea execut)rii silite.
Bibliografie:
Ion Deleanu, Tratat de procedur civil, Edi#ia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. II, p. 575-577.


Formatul $i tipul materialelor implicate de curs
Studentul are libertatea de a-$i gestiona singur modalitatea $i timpul de parcurgere a cursului.
Sesiunile de consulta#ii fa# n fa# sunt facultative $i vor fi organizate n urma solicitrii
prealabile a cursantului.

Materiale bibliografice
Bibliografie obligatorie:
I on Deleanu, Tratat de procedur! civil!, Ediia 2, Editura C.H.Beck,
Bucure$ti, 2007, vol. I I , p. 513-629.
Bibliografie facultativ:
Ioan Le$, Legisla#ia executrii silite. Comentarii si explica#ii, Editura
C.H.,Beck, Bucure$ti, 2007.


Calendarul cursului
Luna Termen predare Capitole
Noiembrie Executarea silit. No#iune, natur juridic,
7
modalit#i $i forme. (prezentare general)
Participan#ii la executarea silit.
Executorul judectoresc.
Crean#a - cauz a executrii silite.
Titlurile executorii. Defini#ie,
caracteristici. Titlul executoriu european.
Formalit#i premergtoare executrii silite.
Incidente care mpiedic, tergiverseaz
sau sting executarea silit.
Obiectul executrii silite.
Decembrie Executarea silit direct. Formele ei.
Executarea silit indirect. Formele ei.
Contesta#ia la executare.
ntoarcerea executrii silite.

Politica de evaluare $i notare
La aceast disciplin examinarea const n parcurgerea unei probe scrise care const n
rezolvarea a 20 enun#uri de tip gril cu cte dou variante de rspuns, putnd fi corecte
una sau dou variante, dup cum este posibil ca nici una dintre variantele de rspuns s
nu fie corect.

Timpul de lucru acordat: 1 or.

Elemente de deontologie academic!
Utilizarea de materiale bibliografice neautorizate n timpul examenului, ca $i recurgerea la
mijloace tehnice de consultare a unei atare bibliografii pe durata examinrii (utilizarea de
instrumente / materiale ce nu sunt admise ntr-o situa#ie de testare, precum casca bluetooth, de
exemplu) sau completarea fi$ei de examen de ctre o persoan neautorizat constituie fraud
$i se sanc#ioneaz cu excluderea studentului din examen, dup ntocmirea unui proces verbal
de constatare a fraudei. Ulterior, exmatricularea studentului poate fi pus n aten#ia
Consiliului profesoral al facult#ii.

Studeni cu dizabilit!i

8
Dac apreciaz ca necesar, studen#ii cu dizabilit#i pot contacta titularul de curs (la adresele
men#ionate la pagina 4) n scopul identificrii unor solu#ii apte s le asigure $anse egale cu ale
celorlal#i studen#i.


Strategii de studiu recomandate
Materia este structurat pe 10 module, iar pentru asimilarea adecvat a informa#iei pretinse
pentru examen, dar $i, n genere, pentru o instruire de bun nivel, se recomand alocarea
sptmnal a cel pu#in 4 ore pentru parcurgerea suportului de curs $i a bibliografiei
obligatorii recomandate.
9
II. Suportul de curs

Titlul I. PARTEA GENERAL#

Capitolul 1. NO+IUNI GENERALE

1.1. Definiie

Executarea silit reprezint, de regul, cea de-a doua faz a procesului civil,
desemnnd procedura prin care creditorul, ca titular al unui drept recunoscut printr-un titlu
executoriu, l constrnge cu concursul organelor competente pe debitorul su care nu-$i
execut de bun-voie obliga#iile decurgnd dintr-un asemenea titlu, s le aduc la ndeplinire,
asigurndu-se astfel respectarea dreptului $i restabilirea ordinii de drept nclcate.
- obi$nuit, executarea silit este consecutiv fazei judec#ii.

1.2. Modalit!ile $i formele execut!rii siliten sistemul Codului de procedur civil,
ca drept comun al executrii silite

- Modalit#ile executrii silite sunt:

A. Executarea silit) direct) este modalitatea de executare n cadrul creia
creditorul tinde s ob#in realizarea n natur a presta#iei care formeaz obiectul
obliga#iei ce-i revine debitorului conform titlului executoriu.
Formele executrii silite directe sunt: predarea silit a bunurilor mobile
(art.575-577 C.pr.civ.), predarea silit a bunurilor imobile (578-580/1 C.pr.civ.),
executarea silit a altor obliga#ii de a face sau a obliga#iilor de a nu face (art.580/2-
580/5 C.pr.civ.);

B. Executarea silit) indirect) este modalitatea de executare prin care
creditorul ce are de realizat o crean# bneasc urmre$te s se ndestuleze din sumele
ob#inute prin vnzarea bunurilor imobile sau mobile ale debitorului sau prin poprirea
sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmribile
datorate debitorului de ctre un ter#.
Formele execut)rii silite indirecte sunt: urmrirea bunurilor mobile (art.411-
10
449 C.pr.civ.); poprirea (art.452-461 C.pr.civ.); urmrirea fructelor neculese $i
recoltelor prinse de rdcini (art.463-466, 469-470 C.pr.civ.); urmrirea silit a
bunurilor imobile (art.488-523 C.pr.civ.).


1.3. Participanii la executarea silit!

- ca activitate complex, executarea silit implic participarea mai multor subiec#i ce
svr$esc acte de procedur n temeiul crora se nasc, se modific $i se sting raporturi juridice
execu#ionale;
- vom re#ine, deci, c executarea silit presupune participarea pr#ilor, a instan#ei
judectore$ti (numit de executare), a organelor de executare (executorul judectoresc, dar $i
unele organe de executare prevzute n legi speciale), uneori a procurorului $i a unor ter#i.

1.3.1. P)r&ile
1.3.1.1. Identificarea p)r&ilor
- n faza executrii silite ele sunt denumite creditor (zis $i creditor urmritor, cel care
este titular al dreptului artat n titlul executoriu) $i debitor (zis $i debitor urmrit, cel care,
prin acela$i titlu executoriu, este #inut de ndeplinirea obliga#iei creia i corespunde dreptul
creditorului);
- la nivel execu#ional, regula este aceea c dreptul creditorului $i obliga#ia debitorului
sunt personale, ceea ce nseamn c nici o persoan nu poate urmri pe o alta dect n
realizarea unui drept ce-i apar#ine, precum $i c nimeni nu poate fi urmrit dect pentru
datoria sa personal;
- de la aceast regul exist $i unele excep#ii:
- sub aspectul laturii active, n afar de titularul dreptului nscris n titlul
executoriu, mai pot avea calitatea de urmritori: succesorii universali, cu titlu
universal sau cu titlu particular ai creditorului decedat; creditorii creditorului
(n aplicarea art.974 C.civ.); procurorul, conform art.45 alin.ultim C.pr.civ.,
deci numai cu privire la punerea n executare a hotrrilor judectore$ti
pronun#ate n favoarea minorilor, a persoanelor puse sub interdic#ie $i a
dispru#ilor, precum $i n acele cazuri cnd printr-o lege special se prevede
expres; instan#a de judecat din oficiu, atunci cnd legea prevede expres
aceasta (ex.: art.453 alin.2 C.pr.civ. stabile$te c pentru sumele datorate cu titlu
de obliga#ie de ntre#inere sau de aloca#ie pentru copii, precum $i n cazul
sumelor datorate cu titlu de despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate
11
prin moarte, vtmarea integrit#ii corporale sau a snt#ii, cnd executarea se
face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de
debitor, nfiin#area popririi se dispune de instan#a de fond, din oficiu, de ndat
ce hotrrea a devenit executorie potrivit legii);
- sub aspectul laturii pasive, n afar de debitorul propriu-zis mai pot fi
supu$i urmririi mo$tenitorii debitorului defunct, precum $i garan#ii;
- mo$tenitorii universali sau cu titlu universal ce au acceptat
mo$tenirea pur $i simplu rspund cu ntreaga lor avere, n vreme ce
acceptan#ii sub beneficiu de inventar rspund doar n limita activului
succesoral;
- mo$tenitorii cu titlu particular sunt susceptibili de urmrire
doar atunci cnd obliga#ia de care era #inut defunctul se afl n legtur
cu bunul obiect al legatului (ex. cnd cu bunul s-a garantat (gaj sau
ipotec) crean#a de realizat);
- cnd debitorul a decedat n timpul executrii silite, executarea
anterior nceput va putea continua mpotriva mo$tenitorilor si ce au
capacitate deplin de exerci#iu numai dup notificarea lor prealabil, la
locul deschiderii succesiunii, urmat de trecerea unui interval de 8 zile
de la data notificrii (art.397 alin.1 C.pr.civ.);
- cnd printre mo$tenitori sunt minori, executarea nceput
anterior se suspend pn la desemnarea ocrotitorului lor legal (art.397
alin.2 C.pr.civ.);
- cnd executarea silit nu se afla nceput la data mor#ii
debitorului, titlurile executorii nu se vor putea executa mpotriva
mo$tenitorilor, sub sanc#iunea nulit#ii, dect dup o prealabil
ncuno$tin#are colectiv a lor fcut la locul deschiderii succesiunii, pe
numele acesteia, urmat de trecerea unui interval de 8 zile de la data
acestei ncuno$tin#ri.1.3.1.2. Coparticiparea procesual)

- n ce prive$te coparticiparea procesual n faza executrii silite, aceasta poate fi
numai activ, n sensul c mai mul#i creditori pot urmri pe acela$i debitor;
- coparticiparea pasiv, n sensul unei pluralit#i de debitori urmri#i, nu poate ns
exista, cci executarea silit are caracter unipersonal $i unipatrimonial, formele de executare
silit putnd fi ndeplinite doar distinct pentru fiecare dintre debitori.
12

1.3.1.3. Drepturile 'i obliga&iile comune ale creditorului 'i debitorului

Drepturile comune creditorului $i debitorului sunt, n principal, urmtoarele:

- dreptul de a participa la executare personal sau prin reprezentant;
- dreptul de a fi n$tiin#a#i despre nceperea executrii, precum $i cu privire la
svr$irea principalelor acte procedurale ce marcheaz desf$urarea ei;
- dreptul de a formula cererile pe care le socotesc utile aprrii drepturilor $i
intereselor lor;
- dreptul de a cunoa$te actele aflate la dosarul execu#ional;
- dreptul ca declara#iile lor s fie consemnate n actele ncheiate de organele de
executare;
- dreptul de a tranzac#iona cu privire la alegerea formei de executare $i la obiectul ei
(ex: art.371/4 C.pr.civ. statueaz c debitorul $i creditorul, sub supravegherea organelor de
executare, pot conveni, n tot cursul executrii silite, ca aceasta s se efectueze, n tot sau n
parte, numai asupra veniturilor bne$ti ale debitorului, precum $i c ace$tia pot stabili ca
vnzarea bunurilor supuse urmririi s se prin bun-nvoial sau ca plata obliga#iei s se fac
n alt mod admis de lege);
- dreptul de a pretinde restituirea cheltuielilor fcute n timpul executrii.

Obliga&iile comune ale creditorului $i debitorului sunt, n principal, urmtoarele:

- obliga#ia de a-$i exercita drepturile procedurale cu bun-credin# $i potrivit scopului
recunoscut de lege;
- obliga#ia de a avansa sumele necesare efecturii unui act de procedur a crui
efectuare o solicit, dac acesta nu trebuie efectuat din oficiu.

1.3.1.4. Drepturi specifice creditorului
Vom re#ine, ca principal drept specific creditorului, pe acela de a alege, n cazul
executrii silite indirecte, forma concret de executare, n sensul c creditorul este ndrept#it
a stabili bunurile care s fie supuse executrii (mobile sau imobile) din dreptul de gaj general
al creditorilor (art.1718 $i 1719 C.civil), precum $i dispozi#iile art.371/3 C.pr.civ., care se
refer generic la veniturile $i bunurile debitorului, acest din urm text statund ns $i c pot fi
supuse executrii silite doar bunurile urmribile $i numai n msura necesar pentru realizarea
drepturilor creditorilor (vezi art.406, 407, 409 C.pr.civ.);

13


1.3.1.5. Obliga&ii specifice creditorului
- vom re#ine, ca principal obliga#ie, pe aceea de a avansa sumele necesare efecturii
din oficiu a actelor de executare.

1.3.1.6. Obliga&ii specifice debitorului
Se remarc, nti de toate, urmtoarele:
- obliga#ia de a nu se mpotrivi organelor de executare;
- obliga#ia de a permite organelor de executare, n cazul executrii unei hotrri
judectore$ti, accesul la bunurile sale, n ncperile ce reprezint domiciliul, re$edin#a sau
sediul unei persoane, precum $i n orice alte locuri aflate n legtur cu executarea silit
(art.384 /1 C.pr.civ.);
- obliga#ia de a nu-$i nstrina bunurile n frauda creditorilor si;
- obliga#ia de a suporta cheltuielile de executare, inclusiv atunci cnd executarea silit
a ncetat ca urmare a efecturii voluntare a pl#ii n cursul executrii silite.

1.3.2. Instan&a judec)toreasc)
1.3.2.1. Competen&a material) 'i teritorial)
- conform art.373 alin.2 C.pr.civ., instan#a de executare este judectoria n
circumscrip#ia creia se va face executarea, n afara cazurilor cnd legea dispune altfel.
- din interpretarea alin.1 al aceluia$i articol, privitoare la competen#a executorului
judectoresc, coroborat cu alin.2, rezult c, ntotdeauna, competent material este
judectoria;
- din punct de vedere al competen#ei teritoriale este de observat c, n cazul urmririi
silite a bunurilor, este competent judectoria de la locul siturii bunurilor, iar pentru celelalte
cazuri, judectoria n a crei raz teritorial se face executarea.

1.3.2.2. Atribu&iile 'i prerogativele instan&ei de judecat)

Sunt, n principal, urmtoarele:
- solicit (acest drept fiind recunoscut $i executorului judectoresc) celor care
datoreaz sume de bani debitorului urmrit sau de#in bunuri ale acestuia supuse urmririi orice
informa#ie necesar efecturii executrii, dup cum poate solicita oricror institu#ii, inclusiv
bncilor $i oricror persoane, s-i comunice, de ndat, n scris, datele $i informa#iile necesare
14
realizrii executrii silite, chiar dac prin legi speciale s-ar dispune altfel;
- n cazurile $i condi#iile prevzute de lege, poate lua, la cererea executorului
judectoresc sau a persoanei interesate, msura sanc#ionatorie a aplicrii unei amenzi civile;
- la cererea pr#ii interesate oblig pe cel care, cu inten#ie sau din culp, a pricinuit
amnarea executrii silite prin una din faptele prevzute de art.108/1 $i 108/2 C.pr.civ., la
plata de despgubiri pentru paguba cauzat prin amnare;
- dispune, la cererea persoanei interesate, reunirea executrilor silite pornite mpotriva
acelora$i bunuri;
- autorizeaz intrarea executorului judectoresc n ncperile ce reprezint domiciliul,
re$edin#a sau sediul unei persoane, precum $i n orice alte locuri aflate n legtur cu
executarea silit a altor titluri executorii dect hotrrile judectore$ti;
- ncuviin#eaz, n cazurile urgente, efectuarea executrii silite inclusiv n zilele
nelucrtoare ori la alte ore dect cele stabilite de lege;
- solu#ioneaz contesta#iile la executare;
- hotr$te asupra cererii de repunere n termenul de prescrip#ie a dreptului de a cere
executarea silit;
- n cazul n care exist pericol evident de sustragere a bunurilor mobile supuse
executrii silite indirecte, dispune ca odat cu nmnarea soma#iei s se aplice $i sechestrul;
decide, n caz de nevoie, urgen# sau pericol, ca obliga#ia de predare de bunuri sau alte
obliga#ii de a face s fie executate fr soma#ie;
- decide asupra cererii, formulate de debitor sau alt persoan interesat, pentru
ncetarea sau suspendarea urmririi silite indirecte, mobiliare sau imobiliare;
- dispune, din oficiu, nfiin#area popririi n cazul sumelor datorate cu titlu de obliga#ie
de ntre#inere sau de aloca#ie pentru copii, precum $i n cazul sumelor datorate cu titlu de
despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vtmarea integrit#ii corporale
sau a snt#ii, cnd executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice
cunoscute realizate de debitor;
- hotr$te asupra cererii de validare a popririi;
- solu#ioneaz contesta#iile cu privire la modul de eliberare sau distribuire a sumei
rezultate prin executare;
- stabile$te valoarea bunului mobil sau imobil ce trebuie predat de ctre debitor $i care
nu se mai afl n fiin#;
- autorizeaz creditorul s ndeplineasc el nsu$i sau prin alte persoane obliga#ia de a
face a crei executare este refuzat de debitor;
- stabile$te, n limitele legii, cuantumul amenzii civile pe care debitorul unei obliga#ii
de a face sau de a nu face intuitu personae trebuie s o plteasc statului, pe zi de ntrziere,
n caz de neexecutare.

15
1.3.3. Organul de executare

- n sistemul Codului de procedur civil organul de executare este reprezentat, n
regul, de executorul judectoresc, fiind de excep#ie situa#ia n care instan#a capt asemenea
atribu#ii;
- n limitele $i condi#iile prevzute de legi speciale, exist $i alte categorii de organe
de executare.

Executorul judec)toresc

1.3.3.1. Defini&ie - este organul ce are ca principal atribu#ie ndeplinirea serviciului
de interes public al executrii silite a dispozi#iilor cu caracter civil din titlurile executorii, el
putnd ns ndeplini $i alte atribu#ii stabilite prin lege n competen#a sa;
- coordonarea $i controlul activit#ii executorilor judectore$ti sunt exercitate de
Ministerul Justi#iei;
- actul ndeplinit de executorul judectoresc, n limitele competen#elor legale, purtnd
semntura $i $tampila acestuia, precum $i numrul de nregistrare $i data, este act de autoritate
public $i are for#a probant prevzut de lege;
- pentru serviciul prestat executorul judectoresc are dreptul la onorariu, nivelul
minim al acestuia fiind stabilit de Ministerul Justi#iei, cu consultarea Consiliului Uniunii
Na#ionale a Executorilor Judectore$ti.

1.3.3.2. Atribu&iile executorului judec)toresc sunt, n principal, urmtoarele:

1) punerea n executare a dispozi#iilor cu caracter civil din titlurile executorii;
2) notificarea actelor judiciare $i extrajudiciare;
3) comunicarea actelor de procedur;
4) recuperarea pe cale amiabil a oricrei crean#e;
5) aplicarea msurilor asigurtorii dispuse de instan#a judectoreasc (sechestrul
asigurtor, sechestrul judiciar, poprirea asigurtorie);
6) constatarea unor stri de fapt n condi#iile prevzute de Codul de procedur civil;
7) ntocmirea proceselor-verbale de constatare, n cazul ofertei reale urmate de
consemnarea sumei de ctre debitor, potrivit dispozi#iilor Codului de procedur civil;
8) ntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplat a cambiilor, biletelor la ordin $i a
cecurilor;
9) orice alte acte sau opera#iuni date de lege n competen#a sa.

16
1.3.3.3. Competen&a executorilor judec)tore'ti

- n cazul de la pct.1) este competent executorul judectoresc din circumscrip#ia
judectoriei unde urmeaz a se face executarea, afar de cazul cnd urmrirea silit s-ar face
asupra unor bunuri, caz n care este competent executorul judectoresc din circumscrip#ia
judectoriei n a crei raz teritorial sunt situate sau se afl acestea. Cnd bunurile urmribile
se afl n circumscrip#iile mai multor judectorii, competen#a apar#ine oricruia dintre
executorii judectore$ti care func#ioneaz pe lng acestea;
- n cazul prevzut la pct.5) competen#a apar#ine executorului din circumscrip#ia
instan#ei judectore$ti care a ncuviin#at msura de asigurare;
- n cazul prevzut la pct.6) competen#a apar#ine executorului judectoresc din
circumscrip#ia instan#ei n a crei raz teritorial se va face constatarea;
- n toate celelalte cazuri, competen#a apar#ine oricrui executor judectoresc nvestit
de partea interesat.

1.3.3.4. Conflictul de competen&)
- ntre executorii judectore$ti pot interveni conflicte de competen#, acestea putnd fi
pozitive sau negative;
- cnd conflictul de competen# intervine ntre birourile executorilor judectore$ti
situate n circumscrip#ia aceleia$i judectorii , se solu#ioneaz de acea judectorie, la sesizarea
pr#ii interesate;
- cnd intervine ntre birouri situate n circumscrip#ii diferite, competen#a apar#ine
judectoriei n a crei circumscrip#ie se afl biroul executorului judectoresc cel dinti sesizat;
- spre deosebire de procedura de solu#ionare a conflictelor de competen# ivite ntre
instan#ele judectore$ti, cele dintre birourile executorilor se solu#ioneaz prin ncheiere
irevocabil.

1.3.3.5. Recuzarea executorului judectoresc

- se poate face n ipotezele prevzute de art.27 pct.1, 2, 3, 5, 6, 8, $i 9 C.pr.civ.,
executorul mpotriva cruia recuzarea a fost cerut putnd ns declara c se ab#ine;
- competen#a de solu#ionare a cererii de recuzare apar#ine instan#ei de executare;
- ncheierea prin care s-a respins ab#inerea, precum $i cea prin care s-a ncuviin#at
recuzarea, nu sunt supuse nici unei ci de atac; cea prin care s-a respins recuzarea poate fi
atacat cu recurs n 5 zile de la comunicare;
- ncheierea prin care s-a admis cererea de recuzare va arta msura n care actele
ndeplinite de executorul recuzat urmeaz a fi pstrate.
17

1.3.3.6. R)spunderea executorului judec)toresc

- poate fi: - penal
- disciplinar
- civil (n condi#iile legii civile pentru cauzarea de prejudicii prin
nclcarea obliga#iilor sale profesionale.


1.3.4. Procurorul

- conform art.45 alin.ultim C.pr.civ., procurorul poate, n condi#iile legii, s cear
punerea n executare a hotrrilor pronun#ate n favoarea minorilor, persoanelor puse sub
interdic#ie $i dispru#ilor, precum $i n alte eventuale cazuri expres prevzute prin norme
speciale;
- rezult, implicit, c pentru protec#ia unor asemenea persoane procurorul va putea
formula $i contesta#ie la executare, va putea ataca cu apel sau recurs hotrrea dat ntr-o
contesta#ie la executare, va putea solicita, cnd este cazul, ntoarcerea executrii, va putea cere
recuzarea executorului judectoresc sau solu#ionarea conflictelor de competen# ivite ntre
birourile executorilor $i, n genere, va putea face toate actele procedurale execu#ionale
recunoscute de lege, inclusiv solicitarea nvestirii cu formul executorie a titlului executoriu.

1.3.5. Ter&ii

Uneori, la executarea silit pot participa $i ter#e persoane, precum:
- ter#ul care, formulnd contesta#ie la executare, pretinde c bunul urmrit este al lui,
iar nu al debitorului;
- ter#ul poprit;
- custodele (n cazul urmririi silite mobiliare), administratorul sechestru (n cazul
urmririi silite imobiliare);
- creditorii neurmritori care, nf#i$ndu-$i titlul de crean# solicit a fi avu#i n
vedere la distribuirea pre#ului.
18

Capitolul 2. DREPTUL DE A PORNI EXECUTAREA SILIT#

Caracterul crean&elor puse n executare

Conform art.379 alin.1 C.pr.civ., nici o urmrire asupra bunurilor mobile sau imobile
nu poate avea loc dect pentru o crean# cert, lichid $i exigibil.
- este cert (art.379 alin.3 C.pr.civ.) crean#a a crei existen# rezult din nsu$i actul de
crean# sau $i din alte nscrisuri, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de
el;
- este lichid (art.379 alin.4 C.pr.civ.) crean#a al crei cuantum este determinat prin
nsu$i actul de crean# sau care este determinabil cu ajutorul actului de crean#, inclusiv cu al
altor acte, fie $i neautentice, emanate de la debitor, recunoscute de el sau opozabile lui n baza
unei dispozi#ii legale sau stipula#iilor cuprinse n actul de crean#, chiar dac pentru aceast
determinare este necesar efectuarea unor calcule;
- este exigibil acea crean# cu privire la care termenul de plat a ei s-a mplinit.
Sanc&iuni cnd crean#a nu este cert sau exigibil, debitorul poate cere anularea
titlului executoriu sau a formelor de executare;
- cnd crean#a nu este lichid, executarea silit se va amna pn la
determinarea cuantumului.


Capitolul 3. TITLURILE EXECUTORII

3.1. Definiie: Titlul executoriu este nscrisul care, alctuit cu respectarea cerin#elor
stabilite de lege, permite executarea silit a crean#ei pe care o constat.
- conform art.372 C.pr.civ., executarea silit se va efectua numai n temeiul unei
hotrri judectore$ti ori al unui alt nscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

3.2. Hot!rrea judec!toreasc! n calitate de titlu executoriu
Pentru a putea fi pus n executare, hotrrea judectoreasc trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condi#ii:
a) s fie definitiv
- totu$i, exist situa#ii de excep#ie n care este necesar ca hotrrea s fie
19
neaprat irevocabil: desfiin#are de construc#ii, planta#ii, lucrri cu a$ezare fix,
strmutare de hotare, alte cazuri prevzute de lege (ex.: ntabularea unui drept
n cartea funciar);
- pe de alt parte, exist situa#ii n care unele hotrri judectore$ti, de$i
nu sunt definitive, pot fi puse n executare (a se vedea cazurile de execu#ie
vremelnic de drept art.278 C.pr.civ.: plata salariilor sau altor drepturi
provenite din raporturile juridice de munc, precum $i a sumelor cuvenite,
potrivit legii, $omerilor; despgubiri pentru accidente de munc; rente ori sume
datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere sau aloca#ie pentru copii, precum $i
pensii acordate n cadrul asigurrilor sociale; despgubiri n caz de moarte sau
vtmare a integrit#ii corporale, dac despgubirile s-au acordat sub form de
presta#ii bne$ti periodice; repara#ii grabnice; punerea sau ridicarea pece#ilor
ori facerea inventarului; pricini privitoare la posesiune, numai n ceea ce
prive$te posesiunea; n cazul prevzut de art.270 C.pr.civ.; n orice alte cazuri
prevzute de lege. De asemenea, a se vedea: situa#iile n care se poate acorda
execu#ia vremelnic judectoreasc (fa# cu temeinicia vdit a dreptului,
starea de insolvabilitate a debitorului sau existen#a unei primejdii vdite n caz
de ntrziere a executrii); cazul ncheierilor premergtoare date n temeiul
art.108/4 C.pr.civ., prin care s-a dispus aplicarea amenzii judiciare sau plata de
despgubiri etc.

b) hotrrea s fie nvestit cu formula executorie prevzut de art.269
C.pr.civ.
- potrivit art.373/3 C.pr.civ., cererea de nvestire cu formul executorie se
solu#ioneaz prin ncheiere de ctre pre$edintele primei instan#e;
- mpotriva ncheierii de respingere a cererii de nvestire cu formula executorie
creditorul poate declara recurs n 5 zile de la pronun#are (pentru creditorul prezent),
respectiv de la comunicare (pentru creditorul lips);
- nvestirea cu formula executorie este o cerin# de ordine public, debitorul
putnd invoca nelegalitatea nvestirii sau lipsa ei doar pe calea contesta#iei la
executare.
- totu$i, unele categorii de hotrri judectore$ti nu trebuie nvestite cu formula
executorie, precum: hotrrile date cu executare vremelnic (art.374 C.pr.civ.);
ncheierile executorii; hotrrea judectoreasc dat n materie comercial care se
aduce la ndeplinire pe cale de executare silit $i care, purtnd men#iunea c este
irevocabil, constituie titlu executoriu fr efectuarea altor formalit#i (art. 720/9
C.pr.civ.).

20
c) Hotrrile judectore$ti strine care nu sunt executate voluntar pot fi puse n
executare pe teritoriul Romniei n temeiul ncuviin#rii date de tribunalul n
circumscrip#ia cruia urmeaz s se fac executarea sau unde domiciliaz partea n
contra creia se face executarea la cererea pr#ii interesate (exequatur);
- de regul, executarea unei hotrri judectore$ti strine se ncuviin#eaz n
urmtoarele condi#ii:
- hotrrea este definitiv conform legii statului unde a fost pronun#at;
- hotrrea a fost pronun#at de o instan# competent;
- exist reciprocitate, fie $i de fapt, cu privire la efectele hotrrilor
judectore$ti strine, ntre Romnia $i statul a crui instan# a pronun#at
hotrrea;
- hotrrea este executorie potrivit legii statului n care s-a pronun#at
hotrrea;
- dac hotrrea a fost pronun#at n lipsa pr#ii care a pierdut procesul,
trebuie s se fac dovada c pentru termenul de judecat la care au avut loc
dezbaterile n fond partea a fost legal citat, precum $i c actul de sesizare a
instan#ei i s-a comunicat n timp util; de asemenea, c pr#ii i s-a creat
posibilitatea de a exercita calea de atac;
- dreptul a ob#ine executarea silit nu este prescris potrivit legii romne.
Not). a) n ce prive$te recunoa$terea $i ncuviin#area executrii silite pe
teritoriul Romniei a hotrrilor n materie civil $i comercial pronun#ate ntr-un alt
stat membru al Uniunii Europene, n condi#iile Regulamentului nr. 44/2001(CE),
cererile formulate n acest scop de ctre cei interesa#i sunt de competen#a tribunalului,
hotrrea pronun#at putnd fi atacat numai cu recurs. n cazul hotrrilor
judectore$ti pronun#ate n Romnia $i pentru care se solicit recunoa$terea sau
ncuviin#area executrii ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competen#a de a
emite certificatul i apar#ine primei instan#e;
- n cazul n care, potrivit art. 57 din Regulamentul nr. 44/2001, se solicit
recunoa$terea sau ncuviin#area executrii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii romne, competen#a de a emite
certificatul i apar#ine judectoriei n a crei circumscrip#ie se afl emitentul actului.
b) n ce prive$te regulile aplicabile n cazul hotrrilor n materie matrimonial
$i n materia rspunderii printe$ti:
- cererile pentru recunoa$terea, precum $i cele pentru ncuviin#area executrii
silite pe teritoriul Romniei a hotrrilor n materie matrimonial $i n materia
rspunderii printe$ti pronun#ate ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, n
condi#iile prevederilor Regulamentului nr. 2201/2003, sunt de competen#a
tribunalului, hotrrea pronun#at de acesta fiind supus numai recursului, n termen
21
de 15 zile de la comunicare;
- n cazul hotrrilor judectore$ti pronun#ate n Romnia $i pentru care se
solicit recunoa$terea sau ncuviin#area executrii ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene, competen#a de a emite certificatele necesare i apar#ine primei instan#e.

3.3. Titlul executoriu european

- n scopul de a se facilita executarea silit ntre #rile Uniunii Europene, prin Legea
nr. 191/2007 s-a stabilit c titlurile executorii privind drepturi de crean# avnd ca obiect
obliga#ia de plat a unei sume de bani necontestat, constituite potrivit legii romne, pot fi
certificate, la cererea pr#ii interesate, ca titluri executorii europene, n condi#iile prevederilor
Regulamentului nr. 805/2004 al Parlamentului European $i al Consiliului (CE);
- n cazul n care titlul executoriu este reprezentat de o hotrre judectoreasc,
inclusiv cea care constat o tranzac#ie judiciar sau o alt nvoial a pr#ilor n condi#iile legii,
certificarea este de competen#a primei instan#e;
- n cazul n care titlul executoriu este un alt act autentic, certificarea este de
competen#a judectoriei n a crei circumscrip#ie se afl emitentul actului;
- instan#a se pronun# asupra cererii de eliberare a certificatului fr citarea pr#ilor,
prin ncheiere. ncheierea prin care cererea a fost admis nu este supus niciunei ci de atac, iar
aceea prin care cererea a fost respins poate fi atacat cu recurs de ctre creditor n termen de
5 zile de la pronun#are (pentru creditorul prezent), respectiv de la comunicare (pentru
creditorul care a lipsit);
- n termen de o lun de la comunicarea acestuia, debitorul poate solicita instan#ei
competente s dispun retragerea certificatului n cazul n care acesta ar fi fost emis fr
ndeplinirea condi#iilor prevzute de Regulamentul nr. 805/2004. Instan#a dispune printr-o
ncheiere ce poate fi atacat separat cu recurs n termen de 5 zile de la comunicare.

22

Capitolul 4. CEREREA DE EXECUTARE SILIT#, NTIIN+AREA PREALABIL# A
DEBITORULUI. UNELE INCIDENTE LA EXECUTAREA SILIT#

4.1. Cererea de executare silit!

- reprezint actul de procedur care, emannd de la creditor, declan$eaz executarea
silit;
- n lipsa unor dispozi#ii legale care s o vizeze expres, cererii de executare silit i
sunt aplicabile, ct prive$te determinarea elementelor ei de con#inut, dispozi#iile art.82-84
C.pr.civ. privitoare la cererile n justi#ie n general. Astfel, ea trebuie s cuprind: artarea
executorului judectoresc cruia i se solicit efectuarea executrii; numele $i domiciliul
(denumirea $i sediul) creditorului $i debitorului; numele $i domiciliul reprezentantului, cnd
partea n#elege a ac#iona printr-un reprezentant; obiectul cererii (punerea n executare a titlului
executoriu, cu precizarea formei de executare silit pe care o alege); artarea titlului
executoriu; men#iunea c crean#a este cert, lichid $i exigibil; men#iunea c debitorul refuz
a-$i ndeplini obliga#ia n mod voluntar; semntura.
- cererea se depune la executorul judectoresc ales de creditor cu observarea regulilor
de competen#;
- la cerere se vor anexa titlul executoriu (n copie), precum $i, cnd este cazul, dovada
calit#ii de reprezentant (legal, conven#ional sau judiciar).4.2. n$tiinarea prealabil! a debitorului

- conform art.387 C.pr.civ., executarea silit poate ncepe, afar de cazurile cnd legea
prevede altfel, numai dup ce se va comunica debitorului o soma#ie la care se anexeaz o
copie a titlului executoriu;
- soma#ia va cuprinde:
- denumirea $i sediul organului de executare;
- data emiterii soma#iei $i nr. dosarului de executare;
- numele $i domiciliul / denumirea $i sediul debitorului;
- artarea titlului executoriu n baza cruia urmeaz a se face executarea;
23
- termenul n care cel somat urmeaz s-$i execute de bun-voie obliga#ia
prevzut n titlul executoriu $i artarea consecin#elor nerespectrii acesteia;
- semntura $i $tampila organului de executare.
- n ceea ce prive$te termenul n care debitorul este dator a-$i ndeplini voluntar
obliga#ia, acesta difer n func#ie de forma executrii silite: o zi n cazul urmririi bunurilor
mobile $i predrii silite a bunurilor mobile; 2 zile n cazul urmririi silite a fructelor neculese
$i recoltelor prinse de rdcini; 15 zile n cazul urmririi silite a bunurilor imobile; 5 zile n
cazul predrii silite a bunurilor imobile; 10 zile n cazul executrii silite a altor obliga#ii de a
face sau a obliga#iilor de nu face;
- comunicarea soma#iei se face conform regulilor stabilite de lege pentru citarea $i
comunicarea actelor de procedur n general (art.91-100 C.pr.civ.);
- n$tiin#area debitorului prin soma#ie nu este necesar cnd legea prevede o asemenea
posibilitate (ex. nu este necesar, dac instan#a dispune, n cazul ordonan#ei pre$edin#iale -
art.581 alin.ultim C.pr.civ.; n cazul decderii debitorului din termenul de gra#ie art.382
C.pr.civ.; n ipoteza aplicrii art.573 C.pr.civ).

4.3. Incidente care mpiedic!, temporizeaz! sau sting executarea silit!

A) Prescrip&ia dreptului de a cere executarea silit):

- reglementarea general a prescrip#iei dreptului de a cere executarea silit este oferit
de dispozi#iile art.405-405/3 C.pr.civ.;
- termenul general de prescrip#ie a dreptului de a cere executarea silit este de 3 ani;
- ca excep#ie, n cazul titlurilor emise n materia ac#iunilor reale imobiliare termenul
general de prescrip#ie este de 10 ani;
- termenul de prescrip#ie ncepe s curg de la data cnd se na$te dreptul de a cere
executarea silit (n cazul hotrrii judectore$ti, de la data rmnerii lor definitive, afar de
situa#iile n care recursul este suspensiv de executare, cnd ncepe a curge de la data
pronun#rii hotrrii irevocabile, ori, dimpotriv, cnd hotrrile primei instan#e sunt
executorii (ex.: ordonan#a pre$edin#ial, cazul hotrrilor cu executare vremelnic de drept,
ncheierile executorii);
- n condi#iile legii, cursul prescrip#iei poate fi suspendat sau ntrerupt;
- cursul prescrip#iei se suspend):
- n caz de for# major;
- cnd creditorul sau debitorul face parte din for#ele armate ale Romniei,
iar acestea se afl pe picior de rzboi;
- ntre prin#i sau tutore $i cel ce se afl sub ocrotirea lor, ntre curator $i
24
acei pe care i reprezint, precum $i ntre orice alt persoan care, n temeiul legii
sau al hotrrii judectore$ti, administreaz bunurile altora $i cei ale cror bunuri
sunt astfel administrate, prescrip#ia nu curge ct timp socotelile nu au fost date $i
aprobate;
- ct timp cel lipsit de capacitate de exerci#iu nu are reprezentant legal $i
ct timp pentru cel cu capacitate de exerci#iu restrns nu a fost desemnat cel care
s-i ncuviin#eze actele;
- ntre so#i n timpul cstoriei;
- pe timpul ct suspendarea executrii silite este prevzut de lege ori a
fost stabilit de instan# sau de alt organ jurisdic#ional competent;
- ct timp debitorul $i sustrage veniturile $i bunurile de la urmrire;
- n alte cazuri prevzute de lege.
Prescrip#ia nu se suspend atta timp ct suspendarea s-a dispus la cererea creditorului
urmritor.
- Efectul suspendrii prescrip#iei este acela de oprire a cursului prescrip#iei pe timpul
ct dinuie cauza de suspendare, el relundu-se la ncetarea acestei cauze; la reluare, se va
socoti $i timpul scurs anterior.
- Cursul prescrip#iei se ntrerupe:
- pe data ndeplinirii de ctre debitor, nainte de nceperea executrii
silite sau n timpul acesteia, a unui act voluntar de executare a obliga#iei
prevzute n titlul executoriu ori a recunoa$terii, n orice mod, a datoriei;
- pe data depunerii cererii de executare silit, nso#ite de titlul
executoriu, chiar dac a fost adresat unui organ de executare necompetent;
- pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, n condi#iile
art.453 alin.2 C.pr.civ.;
- pe data ndeplinirii n cursul executrii silite a unui act de executare;
- pe data depunerii cererii de reluare a executrii n condi#iile art.371/6
alin.1 C.pr.civ. (cnd s-au descoperit noi bunuri ale debitorului);
- n alte cazuri prevzute de lege.
- ntreruperea prescrip#iei are ca efect $tergerea prescrip#iei ncepute nainte de
apari#ia cauzei de ntrerupere $i curgerea unui nou termen.
- Repunerea n termenul de prescrip#ie poate fi cerut instan#ei de executare de
creditor n termen de 15 zile de la ncetarea mpiedicrii, urmnd a fi admis doar n
cazul n care mpiedicarea creditorului de a ac#iona s-a datorat unor motive temeinice.

B) Suspendarea execut)rii silite

- poate fi voluntar sau legal;
25
- Suspendarea voluntar concretizeaz principiul disponibilit#ii, ea intervenind: atunci
cnd creditorul solicit aceasta; atunci cnd debitorul sau alt persoan interesat au depus
valoarea ce se cere ori, dup caz, a bunului reclamat.
- Suspendarea legal intervine:
- n cazul mor#ii debitorului, survenit dup pornirea executrii silite,
ns numai pentru 8 zile; cnd printre mo$tenitori sunt minori, pn la numirea
reprezentantului legal;
- n cazul n care, exercitndu-se recursul sau, dup caz, contesta#ia n
anulare ori revizuirea, instan#a a dispus suspendarea executrii hotrrii ce
reprezint titlu executoriu $i care face obiectul acestor ci de atac;
- n cazul declarrii apelului n termenul legal;
- pn la solu#ionarea cererii formulat de debitorul terenului ipotecat n
condi#iile art.492 alin.2 C.pr.civ.
- n cazul formulrii contesta#iei la executare, dac s-a solicitat $i
ob#inut $i suspendarea executrii silite;
- n cazul n care ter#ul ce se pretinde proprietar al bunului imobil
urmrit a formulat, nainte de mpr#irea pre#ului adjudecrii, o cerere de
evic#iune, instan#a de executare va putea s dispun, la solicitarea
adjudecatarului, suspendarea mpr#elii pre#ului pn la judecarea cererii de
evic#iune (art.521 C.pr.civ.);
- n cazul admiterii cererii formulate n cadrul urmririi silite imobiliare
de debitor pentru ca plata datoriei s se fac din veniturile imobilului urmrit
sau din alte venituri ale debitorului pe timp de 6 luni (art.499 alin.2 C.pr.civ.).C) Perimarea execut)rii silite

- este o sanc#iune procedural care are ca efect desfiin#area actelor de
executare, datorit inactivit#ii creditorului;
- conform art.389 alin.1 C.pr.civ., dac creditorul a lsat s treac 6 luni de la
data ndeplinirii oricrui act de executare, fr s fi urmat alte asemenea acte,
executarea se perim de drept $i orice parte interesat poate cere desfiin#area ei;
- termenul de perimare nu curge dac actul de executare trebuia ndeplinit din
oficiu;
- n cazul n care executarea silit a fost suspendat din alte motive dect la
cererea creditorului, termenul de perimare curge de la data ncetrii suspendrii;
- Perimarea are ca efect desfiin#area tuturor actelor de executare ndeplinite n
26
cauz.

D) ncetarea execut)rii silite
- ncetarea executrii silite este un incident procedural care, potrivit legii, intervine n
urmtoarele cazuri:
- dac s-a realizat integral obliga#ia prevzut n titlul executoriu, s-au
achitat cheltuielile de executare, precum $i alte sume datorate potrivit legii. n
acest caz executorul va urma a preda debitorului titlul executoriu, men#ionnd
pe acesta stingerea total a obliga#iilor;
- executarea silit nu mai poate fi efectuat ori continuat din cauza
lipsei de bunuri urmribile ori a imposibilit#ii de valorificare a unor astfel de
bunuri; $i n aceste cazuri, executorul va restitui creditorului titlul executoriu,
men#ionnd pe acesta cauza restituirii $i partea din obliga#ie ce a fost executat;
- creditorul a renun#at la executare;
- a fost desfiin#at titlul executoriu.

E) Alte impedimente care pot surveni n timpul executrii silite, mpiedicnd sau
temporiznd executarea silit sunt:
- acordarea unui termen de gra#ie n beneficiul debitorului de ctre instan#a care a
judecat pricina;
- termenul stabilit de lege pentru n$tiin#area prealabil a debitorului;
- executarea silit nu se poate face dect n zilele lucrtoare $i, oricum, nu nainte de
ora 6 $i dup ora 20. Totu$i, executarea silit nceput va putea continua n aceea$i zi sau n
zilele urmtoare, iar n cazurile urgente pre$edintele instan#ei de executare va putea ncuviin#a
efectuarea executrii inclusiv n zilele nelucrtoare ori la alte ore dect cele sus-artate;
- imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdic#ie nu poate fi urmrit silit
naintea urmririi bunurilor sale mobile, afar de situa#ia n care imobilul urmrit este
proprietatea comun a celor de mai sus $i a unei persoane cu capacitate de exerci#iu deplin,
iar obliga#ia nscris n titlul executoriu este comun (art.491 C.pr.civ.);
- n cazul n care se urmre$te un imobil ipotecat nstrinat, dobnditorul acestui bun,
care nu este personal obligat pentru crean#a ipotecar, poate s cear instan#ei de executare
urmrirea altor imobile ipotecate pentru aceea$i obliga#ie, aflate n posesiunea debitorului
(art.492 alin.2 C.pr.civ.);
- creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevlma$ nu vor putea s
urmreasc partea acestuia din imobilele aflate n proprietate comun, ei trebuind s cear mai
nti mpr#eala acestora. Creditorii personali pot urmri ns cota-parte determinat a
debitorului lor din imobilul aflat n coproprietate fr a mai fi necesar s cear mpr#eala
(art.493 C.pr.civ.);
27
- beneficiul de discu#iune $i beneficiul de diviziune n cazul fidejusiunii.


4.4. Contestaia la executare

Defini#ie:
- este mijlocul procedural specific fazei executrii silite a procesului civil prin
intermediul cruia persoanele vtmate prin executare sau interesate ori, n anumite condi#ii,
procurorul solicit instan#ei anularea ori ndreptarea unor acte de executare, anularea ori
ncetarea executrii silite ns$i, anularea titlului executoriu, efectuarea actului de executare a
crui ndeplinire se refuz, obligarea executorului la nceperea executrii ori lmurirea titlului
executoriu.
- sub aspectul naturii sale juridice, contesta#ia la executare are fie caracterul
unei ci de atac specifice executrii silite (cnd este exercitat de creditor sau debitor), fie al
unei ac#iuni civile (cnd este exercitat de un ter# ce se pretinde proprietar al bunului ori
bunurilor ce fac obiectul executrii silite sau invoc un alt drept real cu privire la acestea).

4.4.1. Subiectele contesta&iei la executare

- conform art.399 C.pr.civ., contesta#ia la executare poate fi fcut de ctre
cei interesa#i sau vtma#i prin executare.
- astfel fiind, pot introduce contesta#ie la executare creditorul sau debitorul,
precum $i orice ter#e persoane care pretind c li se urmresc bunuri nu pentru propria lor
obliga#ie, ci pentru a aceea a debitorului $i n raport cu care ei nu sunt #inu#i a rspunde;
- la ndemna ter#ilor stau ns $i alte mijloace de aprare, precum, dup caz,
ac#iunea n revendicare ori cea posesorie sau ac#iunea confesorie de uzufruct.

4.4.2. Obiectul contesta&iei la executare:

- potrivit dispozi#iilor art.399 C.pr.civ. contesta#ia la executare poate avea ca
obiect fie lmurirea n#elesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu (caz n care ia forma
contesta#iei la titlu), fie urmrirea silit ns$i (caz n care este denumit contesta#ie la
executare propriu-zis);
- prin contesta#ia la titlu este pus n discu#ie nsu$i titlul executoriu, ns nu sub
aspectul validit#ii sale de fond, ci doar n scopul lmuririi, al clarificrii n#elesului ori
ntinderii lui sau precizrii limitelor lui de aplicare. Prin urmare, nu s-ar putea pune n discu#ie
legalitatea ori temeinicia titlului, cci acesta se afl intrat n puterea lucrului judecat (dac este
28
o hotrre judectoreasc), pentru aceasta pr#ilor fiindu-le recunoscute n faza judec#ii, prin
lege, cile de atac;
- prin contesta#ia la executare propriu-zis sunt puse n discu#ie aspecte de
nelegalitate ale executrii silite, precum: nerespectarea dispozi#iilor privitoare la nvestirea cu
formul executorie a titlului executorii; prescrip#ia dreptului de a cere executarea silit;
perimarea executrii silite; caracterul incert, nelichid sau neexigibil al crean#ei creditorului;
nerespectarea termenelor, ulterioare soma#iei, dup care se poate trece la efectuarea actelor
propriu-zise pentru executare; urmrirea unor bunuri declarate de lege ori de pr#i ca
insesizabile; dep$irea limitelor n care pot fi urmrite veniturile bne$ti; urmrirea unor
bunuri care nu-i apar#in debitorului; refuzul nejustificat executorului judectoresc de a
ndeplini un anume act de executare sau de a porni executarea silit; neobservarea
dispozi#iilor legale privitoare la condi#iile de timp $i form cerute n legtur cu efectuarea
executrii; intervenirea, ulterior rmnerii definitive sau irevocabile a hotrrii judectore$ti
puse n executare, a unei cauze de stingere a obliga#iei debitorului etc.
- regula este c printr-o contesta#ie la executare nu se poate modifica nici n
totul $i nici n parte titlul executoriu ce ntemeiaz urmrirea. Totu$i, ca excep#ie, art.399
alin.ultim C.pr.civ. stabile$te c n cazul n care executarea silit se face n temeiul unui titlu
executoriu care nu este emis de o instan# judectoreasc se pot invoca, n cadrul contesta#iei
la executare, aprri de fond (privitoare la existen#a, ntinderea $i valabilitatea crean#ei)
mpotriva titlului executoriu, dac legea nu prevede n acest scop o cale de atac. De
asemenea, trebuie admis ca excep#ie, chiar dac titlul executoriu este reprezentat de o
hotrre dat de o instan# judectoreasc, ipoteza invocrii ca aprri de fond a unor cauze de
stingere a obliga#iei consemnate n titlul executoriu (precum plata voluntar, compensa#ia etc.)
ce au intervenit dup rmnerea definitiv sau irevocabil a hotrrii, cci, obiectiv, acestea
nu puteau fi invocate n faza judec#ii.

4.4.3. Instan&a competent) s) judece contesta&ia la executare

- stabilirea instan#ei competente este influen#at de obiectul contesta#iei la
executare.
- astfel, contesta#ia la executare propriu-zis se introduce la instan#a de
executare;
- contesta#ia privitoare la n#elesul, ntinderea sau aplicarea titlului executoriu
(contesta#ia la titlu) se introduce la instan#a care a pronun#at hotrrea ce se execut ori, n
genere, la organul de jurisdic#ie. Totu$i, dac se solicit lmurirea n#elesului, ntinderii sau
aplicrii unui titlu executoriu ce nu eman de la un organ de jurisdic#ie, competen#a de
solu#ionare i apar#ine instan#ei de executare;
- contesta#ia la titlu privitoare la dispozi#iile cu caracter civil cuprinse ntr-o
29
hotrre judectoreasc penal se solu#ioneaz de ctre instan#a penal care a pronun#at
hotrrea ce se execut;
- contesta#ia la executare propriu-zis privitoare la executarea dispozi#iilor cu
caracter civil dintr-o hotrre penal se solu#ioneaz de ctre instan#a civil de executare.

4.4.4. Termenul de exercitare a contesta&iei la executare

- conform art.401 C.pr.civ., contesta#ia se poate face n termen de 15 zile de la
data cnd:
- contestatorul a luat cuno$tin# de actul de executare pe care l contest
sau de refuzul de a ndeplini un act de executare;
- cel interesat a primit, dup caz, comunicarea (ter#ul poprit) ori
n$tiin#area (debitorul poprit) privind nfiin#area popririi. Dac poprirea este
nfiin#at asupra unor venituri periodice, termenul de contesta#ie pentru debitor
ncepe cel mai trziu la data efecturii primei re#ineri din aceste venituri de
ctre ter#ul poprit;
- debitorul care contest executarea ns$i a primit soma#ia ori, n
cazurile n care nu a primit soma#ia sau executarea se face fr soma#ie, de la
data cnd a luat cuno$tin# de primul act de executare;
- cnd o ter# persoan pretinde, prin contesta#ia la executare ce o formuleaz, c
asupra bunului supus urmririi de#ine un drept real, termenul de 15 zile curge de la data cnd
s-a efectuat vnzarea bunului (n cazul executrii silite indirecte) ori de la data predrii silite
(n cazul executrii silite directe) a bunului. Neintroducerea contesta#iei de ctre ter# n acest
termen atrage decderea lui din dreptul de a formula contesta#ie la executare, ns ter#ului i
rmne deschis calea unei ac#iuni de drept comun (revendicare, ac#iunea posesorie etc.)
pentru protec#ia dreptului su;
- contesta#ia privind lmurirea n#elesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu se
poate face oricnd nuntrul termenului de prescrip#ie a dreptului de a cere executarea silit;
- n condi#iile art.103 alin.1 C.pr.civ., contestatorul poate solicita repunerea n
termenul de exercitare a contesta#iei la executare.

4.4.5. Cererea de contesta&ie la executare (elemente de con&inut)

- n lipsa unor prevederi legale exprese rmn aplicabile dispozi#iile art.82-84
C.pr.civ. privitoare la cererile n justi#ie n general, ceea ce nseamn c ea trebuie s
cuprind: artarea instan#ei, numele $i domiciliul (sediul $i denumirea) contestatorului $i ale
intimatului ori intima#ilor, cele ale reprezentantului, al executorului, obiectul (ce anume
30
contest), motivele de fapt $i de drept ale contesta#iei, dovezile care sus#in contesta#ia $i
semntura; dac este cazul, se va altura la cerere $i dovada calit#ii de reprezentant;
- la depunerea contesta#iei se va face $i dovada pl#ii taxei de timbru $i a timbrului
judiciar, calculate n raport cu dispozi#iile legii. In caz de admitere a contesta#iei, taxa de
timbru se restituie.

4.4.6. Procedura de judecat)

- potrivit art.402 C.pr.civ., contesta#ia la executare, fie propriu-zis fie la titlu, se
judec , de regul, dup procedura prevzut pentru judecata n prim instan#. Regimul
procedural al judec#ii este, n principal, urmtorul:
- pr#ile se citeaz;
- termenele fixate de instan# trebuie s fie scurte;
- judecata se face de urgen# $i cu precdere;
- hotrrea dat n solu#ionarea unei contesta#ii la titlu este supus cilor
de atac recunoscute de lege mpotriva hotrrii reprezentnd titlul executoriu;
- hotrrea (sentin#a) dat n prim instan# cu privire la contesta#ia la
executare propriu-zis este atacabil doar cu recurs; totu$i, ea poate fi atacat
inclusiv cu apel atunci cnd este formulat de un ter# care se pretinde titular al
unui drept real asupra bunului urmrit sau cnd prin contesta#ie s-a solicitat, de
ctre partea interesat $i mpr#irea bunurilor comune;
- sub aspectul efectelor, re#inem c n cazul admiterii contesta#iei instan#a dispune,
dup caz: anularea actului de executare contestat; ndreptarea, cnd este posibil, a acestui act;
anularea ori ncetarea executrii silite ns$i; anularea ori lmurirea titlului executoriu;
efectuarea actului de executare a crui ndeplinire a fost refuzat de executorul judectoresc;
- n cazul respingerii contesta#iei contestatorul poate fi obligat, la cererea celui
interesat, la plata de despgubiri pentru pagubele cauzate prin ntrzierea executrii; cnd
contesta#ia a fost exercitat cu rea-credin#, instan#a va putea dispune $i obligarea lui la plata
unei amenzi civile de la 50 la 700 lei.

4.4.7. Suspendarea execut)rii silite

- art.403 C.pr.civ. permite instan#ei nvestite cu solu#ionarea contesta#iei ca pn la
solu#ionarea acesteia sau a altei cereri privind executarea silit s dispun suspendarea
judec#ii;
- afar de cazurile n care legea ar stabili altfel, prealabil dispunerii suspendrii
instan#a este datoare s stabileasc, n sarcina contestatorului, o cau#iune;
31
- cnd bunurile supuse urmririi sunt perisabile (supuse stricciunii, pieririi sau
deprecierii) se va putea suspenda doar distribuirea pre#ului, ns nu $i vnzarea bunurilor;
- instan#a se pronun# asupra cererii prin ncheiere executorie susceptibil de a fi
atacat separat cu recurs n termen de 15 zile de la comunicarea ei cu pr#ile;
- n cazuri urgente, dac s-a pltit cau#iunea stabilit de lege, pre$edintele instan#ei
poate dispune fr citarea pr#ilor, prin ncheiere, suspendarea provizorie a executrii pn la
solu#ionarea de ctre instan# a cererii de suspendare. ncheierea nu este supus niciunei ci de
atac;
- cau#iunea ce trebuie depus este n cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii
sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile n bani, cau#iunea depus fiind deductibil din
cau#iunea stabilit de instan#, dac este cazul.


Capitolul 5. INTOARCEREA EXECUT#RII

- desemneaz, n principiu, restabilirea situa#iei anterioare executrii silite ntruct
titlul executoriu sau executarea silit ns$i au fost desfiin#ate;
- sub aspectul restabilirii situa#iei anterioare trebuiesc fcute urmtoarele precizri:
a) conform regulii afirmate de art.404/1 alin.2 C.pr.civ., bunurile asupra
crora s-a fcut executarea se vor restitui celui ndrept#it (concret, este vorba
de: executarea silit direct; poprirea ce poart asupra unor sume de bani;
urmrirea silit asupra bunurilor imobile);
b) aceast regul nu este ns de aplica#ie general, deoarece n cazul
urmririi bunurilor mobile, a fructelor neculese $i a recoltelor prinse de
rdcini, precum $i n cazul popririi titlurilor de valoare, repunerea n situa#ia
anterioar se realizeaz prin restituirea de ctre creditor, n favoarea
debitorului, a sumei rezultate din vnzare, actualizate n raport cu rata infla#iei.
Fac excep#ie situa#iile de urmrire silit a bunurilor imobile, cnd: 1)
adjudecatar este creditorul; 2) a existat fraud din partea ter#ului adjudecatar
(ex. mituie$te executorul judectoresc pentru a face o executare silit nelegal).
ntr-o asemenea situa#ie, repunerea n situa#ia anterioar ia forma restituirii
ctre debitor a bunului ce a fcut obiectul urmririi, vnzarea fiind desfiin#at
ori de cte ori adjudecatarul a fost de rea-credin#.

- n ce prive$te procedura de solu#ionare a cererii de ntoarcere a executrii, vom avea
n vedere c:
- restabilirea situa#iei anterioare nu se realizeaz de drept, fiind necesar
ca debitorul ndrept#it s formuleze o cerere cu acest obiect;
- instan#a competent s solu#ioneze aceast cerere este cea care a
desfiin#at titlul executoriu (instan#a de apel, recurs sau care a judecat o cale de
atac de retractare) ori executarea silit ns$i (ex.: instan#a ce a solu#ionat
contesta#ia la executare);
- cnd instan#a de recurs a hotrt casarea cu trimitere, iar hotrrea
reprezint titlul executoriu, ns nu a dispus $i ntoarcerea executrii, msura va
putea fi luat, la cererea pr#ii, de ctre instan#a ce rejudec fondul dup casare;
- cnd ntoarcerea executrii nu s-a dispus n condi#iile de mai sus, ea va
putea fi cerut n condi#iile dreptului comun, la instan#a competent potrivit
regulilor generale n materie de competen#;
- cnd titlul executoriu emis de un alt organ jurisdic#ional dect o
34
instan# judectoreasc a fost desfiin#at de acest organ ori de un alt organ din
afara sistemului instan#elor judectore$ti, iar modalitatea restabilirii situa#iei
anterioare nu este prevzut de lege ori, de$i este prevzut, nu s-a luat aceast
msur, ea se va putea ob#ine prin sesizarea, printr-o cerere, a instan#ei
judectore$ti competente potrivit dreptului comun.

Capitolul 6. OBIECTUL EXECUT#RII SILITE

- pot fi supuse executrii silite veniturile $i bunurile debitorului, ns numai n msura
necesar realizrii drepturilor creditorilor $i sub condi#ia ca legea sau pr#ile s nu le fi
declarat neurmribile;
- rezult, deci, c numai bunurile aflate n patrimoniul debitorului pot face obiectul
executrii silite, fiind de excep#ie situa#ia n care pot fi supuse urmririi bunuri apar#innd
unor ter#i (ex.: imobilul ipotecat de ctre debitor $i vndut unui ter#);
- n cazul executrii silite directe, obiectul executrii silite coincide cu obiectul
obliga#iei artate n titlul executoriu;
- n cazul executrii silite indirecte, obiectul executrii silite este reprezentat de oricare
dintre bunurile urmribile aflate n patrimoniul debitorului la momentul executrii, fiind
posibil inclusiv urmrirea bunurilor viitoare (ex.: poprirea asupra salariului).


6.1. Bunuri exceptate de lege de la urm!rire

Vom distinge, sub acest aspect, dup cum urmeaz:
a) Bunuri insesizabile (exceptate de la urmrire) datorit caracterului lor inalienabil:

- dreptul de uz $i dreptul de abita#ie, acestea avnd caracter direct personal;
- bunuri inalienabile temporar $i, prin aceasta, $i insesizabile (ex.: locuin#ele
cumprate prin creditare, din fondul locativ de stat, caz n care cumprarea nu poate fi
fcut fr autorizarea prealabil a CEC, conform Decretului-Lege nr.61/1990;
bunurile cumprate n rate, conform HG nr.280/1990).

b) Bunuri insesizabile n considerarea scopului pentru care sunt folosite, cu
urmtoarele distinc#ii:
b.1.- bunuri supuse unei insesizabilit#i necondi#ionate (n sensul c este
fr interes dac debitorul mai de#ine ori nu $i alte bunuri urmribile) $i
35
absolute (n sensul c este fr nsemntate felul crean#ei), $i anume:
- bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului $i
familiei sale, precum $i obiectele de cult religios, dac nu sunt mai
multe de acela$i fel;
- alimentele necesare debitorului $i familiei sale pe timp de dou
luni, iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura, alimentele
necesare pn la noua recolt, animalele destinate ob#inerii mijloacelor
de existen# $i furajele necesare pentru aceste animale pn la noua
recolt;
- combustibilul necesar debitorului $i familiei sale pentru trei
luni de iarn;
- bunurile declarate neurmribile prin alte dispozi#ii legale.
b.2.- bunuri supuse unei insesizabilit#i condi#ionate $i relative, sens n
care avem n vedere c bunurile care servesc la exercitarea ocupa#iei
debitorului nu pot fi urmrite dect numai n lipsa altor bunuri urmribile $i
doar pentru obliga#ii de ntre#inere, chirii, amenzi sau alte crean#e privilegiate
asupra imobilelor. Dac debitorul se ocup cu agricultura nu vor putea fi
urmrite, n msura necesar continurii lucrrilor n agricultur, inventarul
agricol, inclusiv animalele de munc, furajele pentru aceste animale $i
semin#ele pentru cultura pmntului, afar de cazul n care asupra acestor
bunuri exist un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea crean#ei.

c) Bunuri insesizabile n temeiul voin#ei pr#ilor
- astfel, art. 371/4 C.pr.civ. prevede c n tot cursul executrii silite, sub
supraveghea organului de executare, creditorul $i debitorul pot conveni ca aceasta s
se efectueze, n tot sau n parte, numai asupra veniturilor bne$ti ale debitorului, ca
vnzarea bunurilor supuse urmririi s se fac prin bun nvoial sau ca plata
obliga#iei s se fac n alt mod admis de lege.


6.2. Regimul juridic al veniturilor debitorului

n ce prive$te veniturile debitorului, distingem ntre:
a) Venituri supuse unei insesizabilit#i absolute, dar par#iale (par#iale, adic doar o
parte a acestora nu poate fi urmrit, cealalt fcnd obiect al urmririi). Astfel:
- salariile $i alte venituri periodice realizate din munc, pensiile acordate n
cadrul asigurrilor sociale, precum $i alte sume ce se pltesc periodic debitorului $i
36
sunt destinate asigurrii mijloacelor de existen# ale acestuia pot fi urmrite:
- pn la din venitul net lunar pentru sumele datorate cu titlu de
obliga#ie de ntre#inere sau aloca#ie pentru copii;
- pn la 1/3 din venitul lunar net pentru orice alte datorii;
- dac sunt mai multe urmriri asupra aceleia$i sume, urmrirea nu
poate dep$i din venitul lunar net al debitorului, afar de cazul cnd legea
prevede, prin norme speciale, altfel;
- veniturile din munc sau orice alte sume ce se pltesc periodic
debitorului $i sunt destinate asigurrii mijloacelor lui de existen#, pot fi
urmrite, n cazul n care sunt mai mici dect cuantumul salariului minim net
pe economie, doar asupra pr#ii ce dep$e$te jumtate din acest cuantum.

b) Venituri supuse unei insesizabilit#i relative $i par#iale
- astfel, ajutoarele pentru incapacitate temporar de munc, compensa#ia
acordat salaria#ilor n caz de desfacere a contractului individual de munc pe baza
oricror dispozi#ii legale, precum $i sumele cuvenite $omerilor, nu pot fi urmrite
dect pentru sume datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere $i despgubiri pentru
repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vtmri corporale, afar de cazurile
cnd legea ar dispune altfel. Aceste venituri vor putea fi urmrite n limita a din
cuantumul lor, iar distribuirea lor, ca de altfel $i a veniturilor insesizabile absolut $i
par#ial, mai sus-artate, se va realiza cu respectarea ordinii de preferin# stabilite de
art.563 C.pr.civ.;

c) Venituri insesizabile absolut $i total
- ntr n aceast categorie aloca#iile de stat $i indemniza#iile pentru copii,
ajutoarele pentru ngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate $i cele acordate
n caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum $i orice alte
asemenea indemniza#ii cu destina#ie special, stabilite potrivit legii, care nu pot fi
urmrite pentru nici un fel de datorii.

Sanc&iunea nerespectrii celor de mai sus este nulitatea urmririi silite.

Titlul II. EXECUTAREA SILIT# INDIRECT#
Capitolul 1. URM#RIREA BUNURILOR MOBILE

37
1.1. Definiie
- este acea form de executare silit indirect prin care creditorul tinde la realizarea
crean#ei sale prin vnzarea bunurilor mobile ale debitorului;
- cunoa$te urmtoarele etape: a) identificarea $i sechestrarea bunurilor; b) vnzarea
bunurilor; c) distribuirea sumei ob#inute prin vnzare.

1.2. Identificarea $i sechestrarea bunurilor

- dac se constat c a trecut o zi de la comunicarea soma#iei ctre debitor, iar acesta
nu $i-a executat voluntar $i n totul obliga#ia ce-i revine potrivit titlului executoriu, executorul
judectoresc de pe lng instan#a de executare se va deplasa la domiciliul debitorului sau la
locul unde se afl bunurile, inclusiv la locul de#inerii lor de ctre un ter#;
- executorul va proceda la somarea verbal a debitorului, solicitndu-i s plteasc
ceea ce datoreaz, dup care, constatnd refuzul debitorului de a plti, va proceda la
identificarea bunurilor, precum $i la evaluarea lor cu acordul creditorului $i debitorului;
- cnd acest acord al pr#ilor nu se poate realiza, executorul judectoresc va solicita
efectuarea unei expertize de stabilire a valorii lor de circula#ie, o copie a raportului de
expertiz urmnd a fi comunicat debitorului;
- dac u$ile debitorului sunt nchise $i acesta refuz s le deschid sau cnd refuz s
deschid u$ile camerelor ori ale mobilelor sau dac nici debitorul, nici o rud care s-l
reprezinte, nu sunt prezen#i, executorul judectoresc trebuie s fie, sub sanc#iunea nulit#ii,
nso#it de un lucrtor de poli#ie ori de primar sau un ajutor al acestuia;
- dup ce u$ile s-au deschis n condi#iile de mai sus, lucrtorul de poli#ie, primarul sau
ajutorul su se pot retrage, fiind suficient nlocuirea lor cu doi martori avnd deplin
capacitate de exerci#iu;
- deschiderea camerelor $i obiectelor de mobilier trebuie fcut treptat, creditorul
neavnd obliga#ia de a fi prezent la efectuarea acestor acte de executare, ns avnd dreptul de
a participa, dac dore$te;
- executorul judectoresc va ntocmi de ndat un proces-verbal, care va cuprinde:
- enun#area titlului executoriu n virtutea cruia se face urmrirea;
- artarea, cnd este cazul, a bunurilor cu privire la care creditorul a
artat c dore$te a fi urmrite;
- numele, prenumele $i domiciliul pr#ilor, ale executorului
judectoresc, precum $i ale altor persoane care au fost de fa# la urmrire;
- men#iunea c debitorul a fost somat verbal s plteasc, precum $i
rspunsul lui, cnd a fost de fa#;
38
- descrierea bunurilor sechestrate $i indicarea valorii fiecrui bun, dup
aprecierea executorului judectoresc, dac aceasta este cu putin#;
- artarea locului, zilei $i orei cnd s-a fcut urmrirea.
- acest proces-verbal trebuie s fie semnat de executorul judectoresc, precum $i de
toate persoanele ce au participat la urmrire;
- ntocmirea procesului-verbal marcheaz momentul sechestrrii bunurilor urmrite,
avnd $i semnifica#ia nceputului executrii silite propriu-zise; totodat, din momentul
sechestrrii bunurilor debitorul nu mai poate dispune de ele pe tot timpul ct dureaz
executarea, sub sanc#iunea unei amenzi civile de la 200 lei la 1000 lei, n cazul n care fapta
nu constituie infrac#iune, debitorul putnd fi obligat inclusiv la plata unor eventuale
despgubiri cauzate creditorului, conform procedurii artate de art.108/3-108/5 C.pr.civ.
- un exemplar al procesului-verbal se las debitorului sau, cnd el lipse$te, la
domiciliul su, dup cum, cnd este cazul, un exemplar se va lsa $i custodelui;
- debitorul va putea folosi bunurile sechestrate numai dac, fa# de natura lor, acestea
nu-$i pierd din valoare prin ntrebuin#are, iar prin sechestrare au fost lsate n custodia
debitorului;
- sechestrul dispus de executorul judectoresc poate fi: simplu, cu sigilii sau cu
ridicata;
- sechestrul simplu presupune lsarea bunurilor n custodia debitorului, ns numai
dac att debitorul, ct $i creditorul sunt de acord;
- sechestrul cu sigilii, poate fi dispus de executor doar dac exist pericolul ca
debitorul s nstrineze, s substituie ori s deterioreze bunurile sechestrate; bunurile rmn
deci la debitor, ns pe fiecare dintre ele ori pe u$a camerei sau dulapului n care se afl se va
aplica sigiliu. Prin urmare, nfiin#area unui sechestru cu sigilii exclude posibilitatea ca
debitorul s poat folosi bunurile, chiar dac, prin natura lor, ele n-ar pierde din valoare ca
urmare a folosirii;
- sechestrul cu ridicata presupune ncredin#area bunurilor unui ter# numit custode $i
poate fi dispus dac: 1) debitorul refuz s primeasc bunurile n custodie ori nu este prezent
la nfiin#area sechestrului; 2) creditorul se opune lsrii bunurilor n custodia debitorului
ntruct exist pericolul ca debitorul s nstrineze, s substituie ori s deterioreze bunurile
sechestrate;
- cnd custode este o alt persoan dect debitorul, aceasta are dreptul la o
remunera#ie stabilit de executorul judectoresc avndu-se drept criteriu activitatea depus de
custode. Remunera#ia acordat custodelui, precum $i celelalte cheltuieli pe care le presupune
ridicarea bunurilor vor fi pltite cu anticipa#ie de ctre creditorul urmritor, ns acesta se va
putea ndestula cu precdere la finele executrii, din suma ob#inut prin vnzarea bunurilor;
- cnd bunurile supuse sechestrrii sunt sume n lei sau valut, titluri de valoare,
obiecte din metale pre#ioase, pietre pre#ioase, obiecte de art, colec#ii valoroase sau alte
39
asemenea bunuri, sechestrarea acestora se face ntotdeauna cu ridicata, n sensul c bunurile
se depun cel trziu a doua zi la unit#i specializate, semnarea procesului-verbal de sechestru
urmnd a fi fcut, n acest caz, $i de func#ionarul ce a primit bunurile;
- dac executorul judectoresc constat c bunurile mobile ale debitorului au fost deja
sechestrate n cadrul unei alte executri silite, va arta n procesul-verbal aceast mprejurare,
precum $i numele executorului judectoresc ce face urmrirea, declarnd $i el urmrite aceste
bunuri;

1.3. Valorificarea bunurilor urm!rite
- valorificarea bunurilor sechestrate se poate face ntr-una din urmtoarele
modalit#i:
- vnzarea direct de ctre executorul judectoresc;
- vnzarea fcut de debitor;
- vnzarea bunurilor la licita#ie public;
- alte modalit#i prevzute de lege.

b.1. Vnzarea direct const n vnzarea bunului ctre un ter# care,
manifestndu-$i voin#a de a cumpra, plte$te pre#ul cerut;
- potrivit legii, executorul poate proceda, cu acceptul ambelor pr#i, la
valorificarea bunurilor prin vnzare direct ctre cumprtorul care ofer cel pu#in
pre#ul stabilit prin acordul creditorului $i debitorului sau, n lips, prin expertiz.


b.2. Vnzarea fcut de ctre debitor

- conform art.431 alin.2 C.pr.civ., executorul judectoresc va putea, dac $i
creditorul este de acord, s-i ncuviin#eze debitorului s procedeze el nsu$i la
valorificarea bunurilor sechestrate;
- n acest caz, debitorul este obligat s-l informeze n scris pe executor despre
ofertele primite, indicnd numele $i domiciliul (denumirea $i sediul) poten#ialului
cumprtor, precum $i termenul n care acesta din urm se angajeaz s consemneze
pre#ul propus.

b.3. Vnzarea la licita#ie public
Regimul procedural ata$at acestei modalit#i de vnzare presupune, n
principal, urmtoarele:
- n termen de o zi de la ntocmirea procesului-verbal de sechestru ori, n cazul
40
n care i se ncuviin#ase debitorului efectuarea vnzrii, ns aceasta nu s-a realizat, n
termen de o zi de la data la care poten#ialul cumprtor se obligase a consemna pre#ul
propus, executorul judectoresc este obligat s fixeze data, ora $i locul licita#iei;
- despre acestea executorul l va n$tiin#a pe debitor, ns nu $i pe creditor;
- locul vnzrii este acela unde se afl bunurile sechestrate sau, cnd exist
motive temeinice, un altul stabilit de ctre executor;
- sub aspectul termenului de vnzare, art.434 C.pr.civ. dispune c vnzarea nu
se va putea face n mai pu#in de dou sptmni, nici n mai mult de dou luni calculat
de la data procesului-verbal de sechestru ori, dup caz, de la data la care poten#ialul
cumprtor se obligase a consemna pre#ul;
- acest termen va putea fi scurtat sau prelungit atunci cnd creditorul $i
debitorul o solicit de comun acord; de asemeni, va putea fi scurtat de ctre executor
din oficiu atunci cnd sunt supuse vnzrii bunuri perisabile;

- cu cel pu#in 3 zile nainte de data stabilit pentru licita#ie, executorul va
ntocmi publica#ia de vnzare;
- publica#ia de vnzare va arta: data, ora $i locul licita#iei; bunurile oferite
spre vnzare $i pre#ul de ncepere a licita#iei pentru fiecare dintre ele (pre#ul stabilit
prin acordul pr#ilor ori, cnd el lipse$te, cel stabilit prin expertiz);
- publica#ia de vnzare va fi afi$at la locul licita#iei, la sediul organului de
executare al primriei de la locul vnzrii bunurilor $i la cel al instan#ei de executare,
iar atunci cnd se apreciaz ca necesar vnzarea va fi anun#at $i ntr-un ziar de larg
circula#ie;
- cnd datorit formulrii unei contesta#ii sau dac pr#ile au convenit, precum
$i atunci cnd data, locul sau ora vnzrii au fost schimbate de ctre autoritatea
competent, se vor face alte publica#ii $i anun#uri, n acelea$i condi#ii;
- costul acestor publica#ii $i anun#uri va fi avansat de ctre creditor, el urmnd
a-l recupera din sumele ob#inute prin vnzare;
- n regul, poate participa la licita#ie orice persoan (inclusiv creditorii
urmritori sau intervenien#ii) care, cel mai trziu pn la nceperea licita#iei, a
consemnat la Trezoreria Statului, la Casa de Economii $i Consemna#iuni sau la orice
alt institu#ie bancar, la dispozi#ia executorului judectoresc, cel pu#in 10% din pre#ul
de ncepere a licita#iei pentru bunurile pe care inten#ioneaz s le cumpere;

- n ziua stabilit pentru vnzare, executorul se va deplasa la locul unde se afl
bunurile; dac bunurile se afl n alt localitate, executorul va fi nso#it de un lucrtor
de poli#ie, de primarul localit#ii ori de un ajutor al acestora;
- cnd bunurile au fost sechestrate cu sigilii, se vor rupe sigiliile; cnd s-a
41
numit un custode, el va preda bunurile ctre executor, primind de la acesta chitan#
liberatorie;
- vnzarea se face n mod public de ctre executorul judectoresc, acesta
oferind spre vnzare fiecare bun n parte sau mai multe mpreun, n func#ie de natura
$i destina#ia lor;
- pre#ul de ncepere a licita#iei este cel artat n publica#iile de vnzare,
adjudecatar urmnd a fi declarat acela care dup trei strigri succesive, fcute la
intervale de timp care s permit op#iuni $i suprasolicitri, ofer pre#ul cel mai mare;
- dac nu se ob#ine pre#ul de ncepere a licita#iei, bunurile ar fi vndute, la
acela$i termen, la cel mai mare pre# oferit, sub condi#ia de a fi serios; n caz de pre#
egal, va fi preferat cel care are un drept de preem#iune asupra bunului urmrit;
- validitatea vnzrii nu este afectat dac a existat un singur ofertant;
- dup adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat s depun de ndat
ntregul pre#, n numerar, cu ordin de plat sau prin orice alt instrument legal de plat.
Totu$i, executorul judectoresc i va putea acorda adjudecatarului un termen de pn
la 5 zile n interiorul cruia s depun suma;
- cnd adjudecatar este un creditor urmritor sau intervenient, acesta nu poate
dobndi bunul la un pre# mai mic de 75% din pre#ul de ncepere a licita#iei; dac
adjudecatar este creditorul urmritor, iar la urmrire nu particip al#i creditori ori
ace$tia se afl ntr-un rang de preferin# inferior celui al creditorului adjudecatar, el va
putea depune n contul pre#ului ntreaga sa crean# ori, dup caz, o parte din ea;
- executorul este obligat s consemneze, de ndat, sumele de bani ob#inute,
pstrnd dovada consemnrii;
- dac adjudecatarul nu depune pre#ul de ndat ori n termenul ce i-a fost
acordat de executor, licita#ia se va relua, fiind posibil $i valorificarea bunului printr-o
alt form de vnzare; n acest caz, primul adjudecatar va suporta costurile celei de-a
doua vnzri, precum $i eventuala scdere a pre#ului, aceste sume urmnd a fi
constatate de executor printr-un proces-verbal cu valoare de titlu executoriu; ele pot fi
re#inute din cau#iunea de 10% din pre#, depus de primul adjudecatar anterior licita#iei.
- nchiderea licita#iei are loc de ndat ce sumele ob#inute prin vnzare sunt
suficiente pentru ndestularea creditorilor $i acoperirea cheltuielilor de executare;
- dup nchiderea licita#iei executorul va ntocmi un proces-verbal care va
descrie desf$urarea acesteia $i rezultatul ei, proces-verbal ce va fi semnat de
executor, creditor, debitor $i adjudecatar;
- executorul judectoresc i va elibera fiecruia dintre adjudecatari o dovad
care va face men#iune despre data $i locul licita#iei, numele adjudecatarului, bunul
adjudecat $i pre#ul adjudecrii;
- aceast dovad constituie titlu de proprietate; n cazul titlurilor de credit
42
normative (ex.: ac#iunile nominative) adjudecatarul va putea ob#ine transferul acestora
pe numele su n temeiul unei copii legalizate de pe procesul-verbal men#ionat mai
sus.
- vnzarea fcut n condi#iile de mai sus are ca principal efect transmiterea
ctre adjudecatar a dreptului de proprietate asupra bunului (bunurilor);
- din momentul pl#ii integrale a pre#ului, adjudecatarul este ndrept#it la a-i fi
predat bunul;
- cnd adjudecatarului i s-a acordat un termen de plat, predarea bunului se va
face doar dup plata pre#ului, ns pn la predare adjudecatarul suport riscul pieririi
bunului (res perit domino);
- desfiin#area vnzrii la licita#ie va putea fi dispus mpotriva ter#ului
adjudecatar care a pltit pre#ul doar dac a existat fraud din partea acestuia;
- cnd adjudecatar a fost creditorul, vnzarea va putea fi desfiin#at dac
exist temei de nulitate.


1.4. Imposibilitatea vnz!rii bunului sechestrat

- dac bunul (bunurile) nu s-au putut vinde, orice creditor care, potrivit legii, putea
cere executarea silit asupra bunurilor mobile ale debitorului le poate prelua n contul crean#ei
sale la pre#ul de ncepere a licita#iei;
- dac pre#ul este mai mare dect valoarea crean#ei, creditorul va prelua bunul doar
dac depune, la data prelurii ori n termenul acordat de executor, diferen#a dintre pre# $i
valoarea crean#ei;
- cnd mai mul#i creditori declar c doresc s preia bunul, atribuirea se va face cu
respectarea ordinii de preferin# stabilite de art.563 $i 564 C.pr.civ.;
- cnd nici creditorul nu dore$te preluarea, bunurile rmn indisponibilizate cel mult 6
luni de la data sechestrrii lor. In interiorul acestui termen executorul poate proceda la o nou
valorificare a bunurilor; dac nici astfel bunurile nu au putut fi valorificate, ele se restituie
debitorului.

Capitolul 2. POPRIREA

2.1. Definiie. Poprirea este acea form de executare silit indirect prin care
creditorul urmre$te sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale
urmribile datorate debitorului de o a treia persoan sau pe care aceasta o le va datora n viitor
n temeiul unor raporturi juridice existente la data formulrii cererii de poprire.

2.2. Subiectele popririi
- poprirea presupune, obi$nuit, trei subiecte: creditorul popritor, debitorul poprit $i ter#ul
poprit;
- de esen#a popririi nu este ns numrul subiectelor, ci acela al raporturilor juridice existente
la data formulrii cererii: un raport juridic existent ntre creditorul popritor $i debitorul poprit;
un alt raport juridic existent ntre debitorul poprit $i ter#ul poprit, ambele fiind raporturi de
obliga#ie, n sensul c debitorul poprit datoreaz creditorului popritor, iar ter#ul poprit i
datoreaz debitorului poprit;
- creditorului popritor i revine obliga#ia de a dovedi att propria sa calitate, ct $i pe aceea a
debitorului poprit $i a ter#ului poprit;
- calitatea de creditor popritor o pot avea att creditorii chirografari, ct $i cei care se bucur
de o garan#ie real sau personal ori de privilegii;
- cererea de poprire poate fi formulat $i de creditorul creditorului (art.974 C.pr.civ.), precum
$i de procuror, ns acesta din urm numai pentru aprarea intereselor minorilor, persoanelor
puse sub interdic#ie $i dispru#ilor (art.45 alin.ultim C.pr.civ.);
- procedura popririi nu exclude pluralitatea creditorilor, fie pentru c mai mul#i creditori
pornesc procedura mpotriva unui singur debitor, fie pentru c la poprirea pornit de un singur
creditor se altur al#i creditori ai debitorului poprit;
- n situa#ia pluralit#ii creditorilor, distribuirea sumei de#inute de ter#ul poprit se va face
conform art.563 $i urm. C.pr.civ., iar cnd este cazul $i cu respectarea art.409 C.pr.civ.;
- debitor poprit este persoana fizic sau juridic #inut de ndeplinirea obliga#iei nscrise n
titlul executoriu $i care are calitatea de creditor al ter#ului poprit;
- ter# poprit poate fi orice persoan fizic sau juridic ce are calitatea de debitoare a
debitorului poprit.

44
2.3. Obiectul popririi

- de pe temeiul art.452 C.pr.civ., obiectul popririi poate reprezentat de: sumele de bani pe care
debitorul poprit le are de primit de la ter#ul poprit; titlurile de valoare de#inute de ter#i (titluri
de mprumut, ac#iuni sau obliga#iuni emise de societ#ile comerciale), efectele de comer#
(cambia, cecul, biletul la ordin $i, n genere, contul curent sau alte bunuri mobile incorporale);
- pot forma obiect al popririi $i sumele datorate n viitor debitorului (cele care corespund unor
crean#e neajunse nc la scaden#), ns plata efectiv a unor asemenea crean#e va fi fcut
doar n momentul exigibilit#ii lor;
- pot fi urmrite, de asemenea, $i veniturile periodice (ex. salariile) ale debitorului, care pot
face obiect al popririi de$i nu sunt ns exigibile, ns plata efectiv va fi fcut de ter#ul
poprit doar pe msura ce vor deveni exigibile;
- nu sunt ns supuse executrii silite prin poprire:
- sumele care sunt destinate unei afecta#iuni speciale prevzute de lege $i
asupra crora debitorul este lipsit de dreptul de dispozi#ie;
- sumele reprezentnd credite nerambursabile sau finan#ri primite de la
institu#ii sau organiza#ii interna#ionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
- sumele necesare pl#ii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la
data nfiin#rii popririi.2.4. Procedura popririi

- presupune dou faze: una - ntotdeauna obligatorie a nfiin#rii popririi (incluznd, n
regul, $i eliberarea sau distribuirea sumelor) $i o alta, a crei parcurgere este condi#ionat de
conduita ter#ului poprit validarea popririi, $i care presupune sesizarea instan#ei de executare.

a) nfiin&area popririi

- n scopul nfiin#rii popririi, creditorul este dator s formuleze o cerere de poprire care
trebuie s cuprind elementele prevzute de art.82, 83 C.pr.civ., s arate titlul executoriu n
temeiul cruia se solicit poprirea $i valoarea crean#ei (capital, dobnzi $i cheltuieli de
judecat);
- organul competent s solu#ioneze aceast cerere, deci s dispun nfiin#area popririi, este
executorul judectoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul
45
ter#ului poprit;
- cu caracter de excep#ie, nfiin#area popririi este dispus de instan#a de fond din oficiu, de
ndat ce a devenit executorie hotrrea prin care s-a dispus obligarea debitorului la a-i plti
creditorului sume datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere sau aloca#ie pentru copii ori sume
datorate cu titlu de despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vtmarea
integrit#ii corporale sau a snt#ii, cnd executarea se face asupra salariului sau asupra altor
venituri periodice cunoscute realizate de debitor;
- poprirea se nfiin#eaz fr soma#ie printr-o adres, nso#it de o copie de pe titlul executoriu,
comunicat ter#ului;
- copia de pe titlul executoriu va fi certificat de executor c este conform cu titlul
executoriu;
- despre nfiin#area popririi va fi n$tiin#at $i debitorul, de ctre executor;
- prin adresa de poprire, ter#ului care din acest moment devine poprit i se va pune n
vedere interdic#ia de a plti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le
datoreaz sau pe care i le va datora n viitor, acestea fiind declarate poprite n msura necesar
realizrii obliga#iei nscrise n titlul executoriu;
- adresa de nfiin#are a popririi trebuie s cuprind numele $i domiciliul debitorului persoan
fizic ori, pentru persoanele juridice, denumirea $i sediul lor, precum $i codul de nregistrare
fiscal;
- dac poprirea are ca obiect venituri dintre acelea artate de art.409 alin.1-5 C.pr.civ. (salarii,
ajutoare pentru incapacitate de munc etc.), indisponibilizarea se face n limitele $i condi#iile
artate de acest articol;
- efectul nfiin#rii popririi este reprezentat de indisponibilizarea, n msura necesar realizrii
crean#ei creditorului popritor, a sumelor ori bunurilor mobile incorporale datorate de ter#,
astfel c orice plat pe care el i-o face debitorului n-ar putea fi opus creditorului, deci nu este
liberatorie pentru ter#, care va putea fi urmrit n continuare;
- dac poprirea fusese anterior nfiin#at ca msur asigurtorie $i nu a fost desfiin#at pn la
ob#inerea titlului executoriu, ter#ului poprit i se va comunica o copie certificat de pe titlul
executoriu;
- indisponibilizarea sumelor de bani ori, n genere, a bunurilor obiect al popririi va nceta dac
debitorul consemneaz cu afecta#iune special, la dispozi#ia creditorului popritor, ntreaga
valoare a crean#ei; n acest caz, debitorul este dator s nmneze recipisa de consemnare a
sumei executorului judectoresc, acesta urmnd s-l n$tiin#eze pe ter#ul poprit;
- n cazul n care crean#a creditorului prive$te sume datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere,
aloca#ie pentru copii sau despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte,
vtmarea integrit#ii corporale sau a snt#ii, poprirea rmne n fiin# $i atunci cnd
debitorul $i schimb locul de munc sau este pensionat, ntr-o atare ipotez unitatea de la care
debitorul pleac fiind obligat s trimit unit#ii ce reprezint noul loc de munc al debitorului
46
sau, dup caz, organului de ocrotire social, nscrisurile prin care s-a nfiin#at poprirea (adresa
de poprire $i copia titlului executoriu), acestea devenind, de la data primirii nscrisurilor, ter#
poprit. Dac debitorul prse$te unitatea, iar aceasta nu cunoa$te noul lui loc de munc, l va
ncuno$tin#a pe creditor despre aceast mprejurare, urmnd ca dup ce creditorul afl noul loc
de munc al debitorului s informeze unitatea, care va proceda la trimiterea nscrisurilor ctre
acest nou loc de munc;
- n termen de 15 zile de la comunicarea adresei de nfiin#are a popririi, iar n cazul sumelor de
bani datorate n viitor de la data scaden#ei lor, ter#ul poprit este obligat s consemneze la CEC
suma de bani ori, dac obiectul urmririi sunt bunuri mobile incorporale, s le
indisponibilizeze $i s trimit dovada executorului;
- dac crean#a creditorului prive$te o sum datorat cu titlu de pensie de ntre#inere, aloca#ie
pentru copii sau despgubiri pentru cauz de moarte, vtmarea integrit#ii corporale sau a
snt#ii, iar executarea se face asupra salariului sau altor venituri periodice ale debitorului,
ter#ul poprit este obligat ca, n acela$i termen, s-i plteasc n mod direct creditorului suma
ce i se datoreaz, aceasta urmnd a-i fi trimis la domiciliul sau re$edin#a pe care el le-a
indicat, cheltuielile trimiterii cznd n sarcina debitorului;
- cnd asupra aceleia$i sume sunt nfiin#ate mai multe popriri, ter#ul poprit va proceda
conform celor artate mai sus, avnd ns $i obliga#ia de a comunica executorului judectoresc
ori creditorilor numele $i adresa celorlal#i creditori, precum $i sumele poprite de fiecare;
- dac sumele de bani poprite se afl n conturi bancare, pot face obiectul executrii silite prin
poprire att soldul creditor al acestor conturi, ct $i ncasrile viitoare;
- cnd debitorul este titular de conturi bancare, att sumele existente n contul debitorului la
data comunicrii adresei de poprire, ct $i cele provenite din ncasrile viitoare, se
indisponibilizeaz n msura necesar realizrii crean#ei, bncii fiindu-i interzis, pn la
achitarea integral a obliga#iei nscrise n titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendrii
executrii silite prin poprire, efectuarea oricrei pl#i sau a altei opera#iuni care ar putea
diminua suma indisponibilizat, afar de cazurile n care prin lege s-ar stabili altfel;
- acelea$i dispozi#ii sunt aplicabile $i n cazurile n care poprirea se nfiin#eaz asupra
bunurilor mobile incorporale ce s-ar afla n pstrarea unor unit#i specializate.

Eliberarea (distribuirea) sumei de bani consemnate

- va fi fcut de executor, ns doar dup trecerea a 15 zile de la primirea de ctre el a dovezii
de consemnare a sumei la CEC;
- cnd poprirea are ca obiect titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale executorul
trebuie, mai nti, s realizeze valorificarea acestora urmnd procedura aplicabil vnzrii
bunurilor mobile aflate n posesia debitorului, ns #innd seama de regulile prevzute n
legile speciale privitoare la aceste bunuri. Suma ob#inut printr-o asemenea valorificare va
47
putea fi, dup caz, eliberat sau distribuit ctre creditori;
- cnd sunt nfiin#ate mai multe popriri, iar sumele cuvenite creditorilor sunt mai mari dect
suma urmrit, executorul va face distribuirea conform dispozi#iilor art.562-571 C.pr.civ.

b) Validarea popririi

- este dispus de instan#a de executare atunci cnd ter#ul poprit nu-$i ndepline$te obliga#iile
ce-i revin n urma nfiin#rii popririi, inclusiv n cazul n care, n loc s consemneze suma
urmribil, a liberat-o debitorului poprit;
- instan#a de executare poate fi sesizat, prin cerere, de creditor, debitor sau de organul de
executare, n termen de 3 luni de la data cnd ter#ul poprit trebuia s consemneze ori s
plteasc suma pretins de creditor sau s indisponibilizeze bunurile mobile incorporale;
- cererea de validare se solu#ioneaz cu citarea pr#ilor (creditor, debitor, ter# poprit);
- cel care formuleaz cererea de validare are sarcina de a dovedi c ter#ul poprit i datoreaz
crean#a debitorului;
- dac o asemenea dovad este fcut, instan#a va pronun#a o sentin# prin care dispune
validarea popririi, oblignd ter#ul poprit s-i plteasc creditorului, n limita crean#ei, suma
datorat debitorului, putnd dispune $i amendarea cu 200 - 1000 lei a ter#ului care cu rea-
credin# a refuzat s-$i ndeplineasc obliga#iile;
- dac o asemenea dovad nu a fost fcut, prin sentin# se va desfiin#a poprirea nfiin#at de
executorul judectoresc;
- sentin#a este susceptibil de atacare cu apel, respectiv recurs n condi#iile dreptului comun;
- dac nici dup validarea popririi ter#ul nu n#elege a-$i executa obliga#ia, patrimoniul lui va
putea fi urmrit, pe calea executrii silite, creditorul putnd alege oricare din formele de
executare silit indirect permise de lege.

Capitolul 3. URM#RIREA SILIT# A FRUCTELOR NECULESE I A
RECOLTELOR PRINSE DE R#D#CINI

- atunci cnd creditorul de#ine un titlu executoriu, el poate urmri fructele neculese ori
recoltele prinse de rdcini ce se afl n proprietatea debitorului su (debitorul poate fi $i
uzufructuar al fondului, ns bunurile trebuie s se afle n proprietatea sa);
- urmrirea silit a unor asemenea fructe sau recolte nu se poate face dect n maximum 6
sptmni naintea coacerii lor;
- nfiin#area sechestrului se face dup regulile specifice urmririi silite a bunurilor mobile,
soma#ia de plat trebuind ns s-i fie comunicat debitorului cu cel pu#in 2 zile naintea
nceperii urmririi propriu-zise;
48
- vnzarea la licita#ie urmeaz, de asemenea, regulile specifice vnzrii bunurilor mobile, fiind
posibil fie vnzarea fructelor sau a recoltelor a$a cum sunt prinse de rdcini, fie dup ce vor
fi culese.

Capitolul 4. URM#RIREA SILIT# ASUPRA BUNURILOR IMOBILE

4.1. Definiie: este acea form de executare silit indirect prin care se valorific bunurile
imobile ale debitorului pentru ca din suma rezultat creditorul s poat fi ndestulat.
- pot face obiectul urmririi silite imobiliare:
- imobilele prin natura lor, sub condi#ia de a se afla n circuitul civil;
- imobilele prin destina#ie (art.468-470 C.civ.), ns numai odat cu fondul pe
care l deservesc;
- imobilele prin obiectul la care se aplic (uzufructul imobilelor $i dreptul de
servitute, acesta din urm numai odat cu fondul dominant cruia i profit);
- dreptul de superficie;
- conform art.489 alin.1 C.pr.civ. urmrirea imobilelor nscrise n cartea funciar se face pe
corpuri de proprietate n ntregimea lor, putnd fi ns supuse urmririi, n mod separat,
construc#iile ce formeaz o proprietate distinct de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe
etaje sau pe apartamente, precum $i orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le
declar imobile;
- cnd sunt supuse urmririi mai multe imobile, procedura de vnzare trebuie
ndeplinit pentru fiecare n parte.

4.2. Formalit!ile premerg!toare vnz!rii la licitaie

- pentru pornirea executrii este necesar formularea unei cereri de ctre creditor, acesta fiind
dator s indice n cuprinsul cererii $i imobilul a crui valorificare o dore$te;
- executorul se va deplasa la imobil, ncheind un proces-verbal de situa#ie care va cuprinde, pe
lng denumirea $i sediul organului de executare, titlul executoriu n temeiul cruia se face
urmrirea, identificarea imobilului, semntura $i $tampila executorului judectoresc, precum
$i o descriere ct mai detaliat a imobilului supus urmririi;
- ulterior ncheierii procesului-verbal de situa#ie, executorul l va soma pe debitor, solicitndu-
i executarea voluntar a obliga#iei, totodat men#ionnd c, n caz contrar, se va trece la
vnzarea imobilului artat n procesul-verbal. Soma#ia va cuprinde $i datele de identificare ale
imobilului, precum $i men#iunea c s-a luat msura nscrierii ei n cartea funciar;
- executorul judectoresc are obliga#ia de a-i solicita biroului de carte funciar al judectoriei
49
n a crei raz teritorial se afl situat imobilul s nscrie soma#ia n cartea funciar;
- notarea soma#iei n cartea funciar indisponibilizeaz imobilul urmrit, n sensul c:
- orice act de nstrinare sau constituire de drepturi reale (drepturile de
proprietate sau dezmembrminte ale acestora) este inopozabil creditorului $i
adjudecatarului, afar de cazurile expres prevzute de lege, precum $i de cazul n care
ace$tia s-au declarat de acord cu acest act ori dac debitorul sau dobnditorul
subsecvent al imobilului a consemnat sumele ce corespund valorii integrale a crean#ei,
dobnzilor la aceasta $i cheltuielilor de executare;
- orice act de nchiriere, de arendare ori de cesiune de venituri fcut de debitor
sau de dobnditorul subsecvent nu i este opozabil creditorului urmritor sau
adjudecatarului; actele fcute naintea notrii soma#iei n cartea funciar le sunt ns
opozabile, ei putnd eventual cere, n condi#iile legii, doar revocarea lor printr-o
ac#iune paulian;
- indiferent de comunicarea ori necomunicarea soma#iei, orice chirie sau
arend pltit debitorului nainte de scaden# i este opozabil creditorului urmritor
sau adjudecatarului doar dac este constatat prin act scris cu data cert.


4.3. Vnzarea imobilului

- imobilul ce face obiectul urmririi poate fi vndut n una din urmtoarele modalit#i:
vnzarea direct; vnzarea de ctre debitorul nsu$i conform art.431 alin.2 C.pr.civ.; vnzarea
la licita#ie public; alte modalit#i permise de lege.

4.4. Vnzarea la licitaie

- procedura de vnzare nu poate ncepe nainte de trecerea a 15 zile (calculate dup sistemul
exclusiv) de la primirea soma#iei, totodat fr ca debitorul s fi fcut plata datoriei;
- pre#ul imobilului va fi stabilit de executor cu acordul pr#ilor (creditor $i debitor), iar n lipsa
acestui acord se va solicita unui expert stabilirea valorii de circula#ie a bunului;
- executorul va cere biroului de carte funciar s-i comunice drepturile reale $i eventualele
sarcini care greveaz imobilul, titularii unor asemenea drepturi urmnd a fi n$tiin#a#i de ctre
executor cu privire la existen#a urmririi, dup care vor fi cita#i la termenele ce s-au fixat
pentru vnzarea imobilului;
- dac imobilul este grevat de un drept de uzufruct, uz, abita#ie sau servitute ntabulate
ulterior nscrierii vreunei ipoteci, prin expertize se va stabili, separat de valoarea imobilului $i
50
valoarea acestor drepturi. Stabilirea prin expertiz nu este necesar dac valoarea acestor
drepturi se gsea deja determinat $i nscris n cartea funciar;
- din momentul emiterii soma#iei executorul poate, dac apreciaz ca necesar pentru buna
administrare a imobilului (ncasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, reprezentare n litigii
etc.), ori dac o solicit creditorul, s numeasc un administrator-sechestru;
- poate fi numit administrator-sechestru creditorul, debitorul sau oricare alt persoan fizic
sau juridic;
- cnd este numit un altul dect debitorul, executorul i va fixa o remunera#ie n raport cu
activitatea depus, stabilind $i modalitatea de plat a ei;
- revocarea administratorului-sechestru va putea fi dispus de executor la cererea oricrei
persoane interesate, n caz de nendeplinire a obliga#iilor stabilite n sarcina sa, instan#a de
executare putndu-l obliga $i la plata de despgubiri;
- n termen de 5 zile de la stabilirea pre#ului imobilului, executorul va ntocmi publica#ia de
vnzare, elementele ei de con#inut fiind cele stabilite prin art.504 alin.1 C.pr.civ.;
- termenul stabilit pentru vnzare nu va putea fi nici mai scurt de 30 zile, nici mai lung de 60
zile, calculat de la data afi$rii publica#iei de vnzare la locul stabilit pentru desf$urarea
licita#iei;
- publica#ia de vnzare va fi afi$at de executor la propriul su sediu, la acela al instan#ei de
executare, la locul siturii imobilului, la sediul primriei n a crei raz teritorial este situat
imobilul, precum $i la locul unde se desf$oar licita#ia (dac este altul dect acela al siturii
imobilului);
- la cererea oricrei persoane interesate, executorul va anun#a vnzarea $i ntr-un ziar de larg
circula#ie;
- despre data, ora $i locul vnzrii debitorul va fi n$tiin#at prin grija executorului;
- cnd urmrirea poart asupra imobilului unui minor sau pus sub interdic#ie, o copie de pe
publica#ia de vnzare trebuie depus $i la parchetul de pe lng instan#a de executare;
- participan#ii la licita#ie sunt datori s depun la Trezoreria Statului, la Casa de Economii $i
Consemna#iuni CEC S.A. sau la orice alt institu#ie bancar, la dispozi#ia executorului,
prealabil termenului stabilit pentru vnzare, o cau#iune reprezentnd 10% din pre#ul la care
imobilul a fost evaluat;
- sunt exonera#i de plata cau#iunii creditorii ce de#in crean#e n rang util, precum $i
coproprietarii, alturi de debitor, ai imobilului;
- participarea la licita#ie este precedat de formularea ofertei de cumprare la care va fi ata$at
recipisa;
- vnzarea se poate face: la sediul organului de executare; al instan#ei de executare; la locul
siturii imobilului; n orice alt loc cu privire la care se apreciaz c ar nlesni valorificarea. In
comune, vnzarea se poate efectua $i la sediul primriei n a crei raz este situat imobilul;
- vnzarea se face n mod public, fiind distinct pentru fiecare imobil sau corp de proprietate.
51
Totu$i, dac mai multe corpuri de proprietate sunt grevate cu o unic ipotec ori dac corpul
de proprietate este compus din mai multe parcele, executorul poate dispune, la cererea
debitorului sau a creditorului, ca vnzarea s se fac deodat pentru mai multe corpuri de
proprietate sau, dimpotriv, separat, pentru fiecare parcel n parte;
- cnd corpurile de proprietate sau parcelele se vnd separat, ordinea vnzrii este cea stabilit
de debitor, n lipsa unei asemenea indicri urmnd a fi stabilit de executor;
- licita#ia ncepe prin citirea de ctre executor a publica#iei de vnzare $i a ofertelor primite;
- oferirea spre vnzare va fi fcut de executor, prin strigri succesive, la intervale de timp
care s permit op#iuni $i supralicitri, pornindu-se de la pre#ul care, oferit fiind de un
licitator, l dep$e$te pe cel artat n publica#ia de vnzare;
- n lipsa unui asemenea pre# de ofert, licita#ia va porni de la pre#ul artat n publica#ia de
vnzare;
- dac imobilul este grevat de un drept de uzufruct, uz, abita#ie sau servitute ntabulate ulterior
nscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vnzare strigrile vor ncepe de la pre#ul cel mai
mare oferit sau, n lips, de la cel fixat prin licita#ie, sczut cu valoarea acestor drepturi astfel
cum a fost stabilit prin expertiz ori, dup caz, la nscrierea lor n cartea funciar;
- cnd datorit existen#ei unor asemenea drepturi nu s-a putut ob#ine un pre# suficient pentru
acoperirea crean#elor ipotecare nscrise anterior, executorul va relua licita#ia n aceea$i zi,
oferind imobilul liber de aceste drepturi;
- dac nu este oferit pre#ul la care imobilul a fost evaluat, vnzarea se va amna pentru un nou
termen ce nu va putea dep$i 60 zile, urmnd a se face $i o nou publica#ie de licita#ie;
- la acest nou termen licita#ia ncepe de la un pre# de 75% din cel la care imobilul a fost
evaluat, iar dac nici acesta nu se ob#ine, imobilul se va vinde, la acela$i termen, la cel mai
mare pre# oferit, chiar dac exist un singur ofertant;
- executorul l va declara adjudecatar pe cel care a oferit pre#ul conform celor de mai sus, n
caz de pre# egal urmnd a fi preferat cel care are un drept de preem#iune asupra bunului;
- cnd participantul la licita#ie este un creditor urmritor sau intervenient, acesta nu va putea
s-$i adjudece bunul la un pre# mai mic de 75% din cel de evaluare;
- executorul este obligat s ntocmeasc un proces-verbal privitor la desf$urarea $i rezultatul
licita#iei, $i care trebuie semnat de executor, creditor, debitor $i de adjudecatar;
- adjudecatarul trebuie s depun pre#ul la dispozi#ia executorului n termen de cel mult 30
zile calculat de la data vnzrii, scznd din el valoarea cau#iunii depuse anterior licita#iei;
- cnd adjudecatar este un creditor el va putea s depun n contul pre#ului propria sa crean#,
iar dac aceasta este mai redus dect pre#ul, $i diferen#a necesar. Cnd exist creditori cu
crean#e prioritare celei a adjudecatarului, acesta este #inut s depun, pn la concuren#a
pre#ului de adjudecare, $i suma necesar pentru plata crean#elor lor, n msura n care acestea
nu sunt acoperite prin diferen#a de pre#;
- dac adjudecatarul nu depune pre#ul n termenul legal, imobilul se va scoate din nou la
52
vnzare, primul adjudecatar urmnd s suporte cheltuielile noii licita#ii $i eventuala scdere de
pre#. Primul adjudecatar are posibilitatea de a achita la noul termen de licita#ie pre#ul oferit
ini#ial, caz n care este obligat s suporte numai cheltuielile noii licita#ii;
- la cererea adjudecatarului executorul va putea, cu acordul creditorului, s ncuviin#eze plata
pre#ului n rate, stabilind avansul, numrul ratelor, cuantumul lor $i data scaden#ei.

4.5. Actul de adjudecare $i efectele adjudec!rii

- dup plata integral a pre#ului sau, n cazul vnzrii n rate, a avansului, precum $i dup
expirarea termenului de 15 zile prevzut de art. 401 alin. 1 lit. c) C.pr.civ., executorul va
ntocmi actul de adjudecare, elementele lui de con#inut fiind cele artate de art.516 C.pr.civ.;
- un exemplar al actului de adjudecare se va preda adjudecatarului constituind titlul su de
proprietate asupra imobilului;
- dac imobilul a fost vndut cu plata pre#ului n rate, executorul va nainta un exemplar al
actului de adjudecare biroului de carte funciar pentru a se nscrie n cartea funciar
interdic#ia de nstrinare $i grevare a imobilului, pn la plata integral a pre#ului $i a dobnzii
corespunztoare;
- un exemplar al actului de adjudecare se va preda, n cazul vnzrii n rate, $i creditorului
urmritor pentru a-i servi ca titlu executoriu mpotriva cumprtorului, dac acesta nu va plti
la scaden# ratele datorate.

Efectele adjudecrii sunt, n principal, urmtoarele:
- adjudecatarul dobnde$te dreptul real supus urmririi;
- adjudecatarul are dreptul la fructe;
- adjudecatarul poate pretinde posesia bunului;
- adjudecatarul dobnde$te dreptul de a dispune de bun, afar de cazul n care cumprarea s-a
fcut cu plata pre#ului n rate, cnd, n lipsa unui acord al creditorilor, bunul nu va putea fi
nstrinat sau grevat mai nainte de plata integral a pre#ului;
- de la data adjudecrii adjudecatarul datoreaz dobnzi pn la plata integral a pre#ului $i
suport toate sarcinile imobilului (dac a cumprat cu aceste sarcini, vezi art.509 alin.3
C.pr.civ.);
- de la data ntabulrii dreptului de proprietate al adjudecatarului, imobilul rmne liber de
orice ipoteci sau alte sarcini ce au garantat drepturi de crean#e, titularii acestora din urm
putndu-le realiza exclusiv din pre#ul ob#inut prin vnzare. Cnd pre#ul adjudecrii se plte$te
n rate, sarcinile ce prevaleaz imobilul se sting la plata ultimei rate;
- se vor men#ine drepturile reale ntabulate ulterior nscrierii n CF a vreunei ipoteci, ns
numai dac adjudecarea s-a fcut cu pstrarea acestor drepturi, conform art.509 alin.3
53
C.pr.civ.;
- adjudecatarul are dreptul s fie garantat contra evic#iunii de ctre debitorul urmrit.

4.6. Cererea n evic&iune privind imobilul adjudecat

- Conform art.520 alin. 2 C.pr.civ., orice cerere de evic#iune, total sau par#ial, privitoare la
imobilul adjudecat poate fi fcut n termen de 3 ani de la data nscrierii actului de adjudecare
n CF, ns numai n cazul imobilelor nscrise pentru prima dat n cartea funciar n baza
actului de adjudecare;
- pentru imobilele deja nscrise n cartea funciar, orice cerere de evic#iune, total sau par#ial,
este stins dac de la data nregistrrii cererii de nscriere formulat de dobnditorul anterior
ale dreptului nscris n folosul ter#ului au trecut cel pu#in 3 ani;
- dac adjudecatarul a fost evins total sau par#ial, el l poate ac#iona pe debitor pentru
despgubiri. Cnd averea debitorului nu este suficient, adjudecatarul i va putea urmri $i pe
creditorii ce au ncasat pre#ul adjudecrii, n limita sumei ce au ncasat-o;
- cnd cererea n evic#iune este introdus anterior mpr#irii pre#ului adjudecrii, instan#a de
executare, la solicitarea adjudecatarului, va putea s suspende, cu sau fr cau#iune,
mpr#eala pre#ului pn la judecarea definitiv a cererii de evic#iune;
- cererea n evic#iune va putea fi pornit doar dac, anterior, ter#ul nu ncercase, pe calea
contesta#iei la executare, valorificarea dreptului, n caz contrar existnd autoritate de lucru
judecat.

Capitolul 5. ELIBERAREA I DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN
EXECUTAREA SILIT#

- suma de bani realizat prin executarea silit indirect, precum $i veniturile debitorului, se
distribuie ntre creditori pn la realizarea integral (dac este posibil) a drepturilor lor, suma
rmas disponibil urmnd a se preda debitorului;
- distribuirea sau eliberarea sunt fcute de executorul judectoresc;
- particip la distribuirea sumei att creditorul ori creditorii urmritori (deci cei care au pornit
executarea silit), ct $i aceia care au intervenit n timpul executrii, depunnd titlurile lor de
crean# pn la data ntocmirii de ctre executorul judectoresc a procesului-verbal de
eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare;
- cnd executarea silit a fost pornit de mai mul#i creditori ori dac pe timpul executrii au
depus titlurile de crean# $i al#i creditori, executorul procedeaz la distribuirea sumei conform
urmtoarei ordini de preferin#, afar de cazurile n care legea ar prevedea expres altfel:
1. crean#ele reprezentnd cheltuieli de judecat, pentru msuri asigurtorii sau de executare
silit, pentru conservarea bunurilor al cror pre# se distribuie, precum $i orice alte cheltuieli
fcute n interesul comun al creditorilor;
2. crean#ele reprezentnd salarii $i alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite
$omerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru ntre#inerea $i ngrijirea copiilor, pentru maternitate,
pentru incapacitate temporar de munc, prevenirea mbolnvirilor, refacerea sau ntrirea
snt#ii, ajutoarele de deces acordate n cadrul asigurrilor sociale, precum $i crean#ele
reprezentnd obliga#ia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vtmarea integrit#ii
corporale sau a snt#ii;
3. crean#ele rezultnd din obliga#ia de ntre#inere, aloca#ii pentru copii sau obliga#ia de plat
a altor sume periodice destinate asigurrii mijloacelor de existen#;
4. crean#ele bugetare provenite din impozite, taxe, contribu#ii $i din alte sume stabilite
potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor locale
$i bugetelor fondurilor speciale;
5. crean#ele rezultnd din mprumuturi acordate de stat;
6. crean#ele reprezentnd despgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite propriet#ii
publice prin fapte ilicite;
7. crean#ele rezultnd din mprumuturi bancare, din livrri de produse, prestri de servicii
sau executri de lucrri, precum $i din chirii sau arenzi;
8. crean#ele reprezentnd amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
9. alte crean#e.
- dac exist creditori care de#in drepturi de gaj ori ipotec sau privilegii conservate n
56
condi#iile legii asupra bunului vndut, la distribuirea sumei crean#ele lor vor fi pltite dup
cele men#ionate la punctul 1 de mai sus;
- ordinea de preferin# acordat crean#ei principale va fi urmat $i de sumele reprezentnd
dobnzi, penalit#i sau alte asemenea sume accesorii crean#ei principale;
- n cazul n care unul din titlurile depuse de creditorii urmritori con#ine obliga#ia debitorului
de a plti o sum de bani n mod periodic, iar bunurile rmase n patrimoniul debitorului dup
efectuarea executrii sau veniturile sale nu asigur plata n viitor a ratelor datorate, executorul
judectoresc sau partea interesat va solicita instan#ei n circumscrip#ia creia se face
executarea s stabileasc suma global cu care creditorul va participa la distribuirea sumei
realizate prin urmrire. Instan#a hotr$te cu citarea pr#ilor, printr-o ncheiere supus doar
recursului;
- eliberarea sau distribuirea sumei ob#inute prin urmrire se va putea face numai dup trecerea
unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei $i sub condi#ia citrii debitorului $i a
creditorilor urmritori sau intervenien#i;
- cu privire la modul de eliberare sau distribuire a sumei rezultate din executare executorul va
ntocmi de ndat un proces-verbal, care va fi semnat inclusiv de persoanele interesate $i care
sunt prezente;
- partea nemul#umit de modalitatea de eliberare sau distribuire a sumelor este ndrept#it s-i
solicite executorului s consemneze obiec#iunile sale, putnd face $i contesta#ie la executare n
termen de 3 zile de la ntocmirea procesului-verbal, la instan#a de executare;
- formularea contesta#iei suspend de drept eliberarea sau distribuirea sumei;
- judecata se face de urgen# $i cu precdere, cu citarea pr#ilor.
Titlul III. EXECUTAREA SILIT# DIRECT#

Capitolul 1. NO+IUNI GENERALE
- conform art.572 C.pr.civ., n cazul n care obliga#ia debitorului prevzut n titlul executoriu
const n lsarea posesiunii unui bun, predarea unui bun ori a folosin#ei acestuia n
desfiin#area unei construc#ii, planta#ii sau altei lucrri ori n ndeplinirea oricrei alte activit#i
stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execut de bun-voie
obliga#ia sa n termenul prevzut n soma#ie, executorul sau, dup caz, creditorul, n raport cu
mprejurrile cauzei $i natura obliga#iei ce se execut, va proceda fie la executarea silit, fie
va sesiza instan#a de executare n vederea aplicrii unei amenzi civile;
- toate formele de executare silit directe presupun somarea debitorului prealabil executrii
silite propriu-zise, ns atunci cnd creditorul justific o nevoie urgent sau exist pericol ca
debitorul s se sustrag de la urmrire, pre$edintele instan#ei de executare va putea dispune, la
cererea creditorului, prin ncheiere irevocabil, dat fr citarea pr#ilor, ca executarea silit a
obliga#iilor de mai sus s se fac de ndat $i fr soma#ie.

Capitolul 2. PREDAREA SILIT# A BUNURILOR MOBILE

- dac n termen de o zi de la primirea soma#iei debitorul nu-$i ndepline$te obliga#ia de a
preda un bun mobil determinat prin calitate $i cantitate, executorul judectoresc se va deplasa
la locul siturii bunului, ridicndu-l de la debitor sau de la ter#ul care l de#ine $i predndu-l
creditorului conform cu drepturile acestuia stabilite prin titlul executoriu.
- executorul judectoresc va ncheia un proces-verbal care s ateste ndeplinirea executrii,
stabilind totodat cheltuielile de executare pe care urmeaz s le plteasc debitorul. Procesul-
verbal astfel ntocmit constituie titlu executoriu n privin#a cheltuielilor de executare stabilite
n sarcina debitorului.

Capitolul 3. PREDAREA SILIT# A BUNURILOR IMOBILE

- dac n termen de 5 zile de la primirea soma#iei, debitorul obligat la a prsi sau preda un
imobil nu $i ndepline$te aceast obliga#ie, executorul judectoresc se va deplasa la imobil,
58
cerndu-i debitorului s-l prseasc de ndat, n caz de refuz putnd solicita sprijinul
agen#ilor for#ei publice pentru a-l pune pe creditor n drepturile sale;
- cnd n imobil se gsesc bunuri mobile ce nu formeaz obiectul executrii silite $i pe care
debitorul nu le ridic singur, executorul va numi, pe cheltuiala debitorului, un custode cruia
i va ncredin#a bunurile.
- despre ndeplinirea executrii executorul va ntocmi un proces-verbal avnd con#inutul
stabilit de art.388 C.pr.civ.

Capitolul 4. EXECUTAREA SILIT# A ALTOR OBLIGA+II DE A FACE
(art.580/2- 580/4, 580/5)

- dac n termen de 10 zile de la primirea soma#iei debitorul refuz s ndeplineasc obliga#ia
de a o face artat n titlul executoriu $i care nu presupune faptul personal al debitorului,
creditorul poate:
a) s solicite executorului prin cerere executarea silit a obliga#iei, dac natura
obliga#iei permite aceasta (ex.: demolarea unui gard);
b) s solicite instan#ei de executare s l autorizeze, s ndeplineasc obliga#ia
el nsu$i sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. In acest caz, instan#a va
hotr, cu citarea pr#ilor, prin ncheiere irevocabil .
- n aceste dou ipoteze executarea obliga#iei se va putea face $i cu ajutorul organelor de
poli#ie, jandarmerie, dac debitorul se opune;
- cnd executarea obliga#iei implic faptul personal al debitorului ( este cazul obliga#iilor
intuitu personae), aceasta se poate realiza prin aplicarea mijlocului de constrngere indirect
al unei amenzi civile.
- n acest caz, creditorul va solicita instan#ei de executare, prin cerere, obligarea
debitorului la plata unei amenzi civile n favoarea statului, n cuantum de 20 lei pn la
50 lei, stabilit pe zi de ntrziere pn la executarea obliga#iei prevzute n titlul
executoriu. Instan#a judectoreasc va judeca cererea cu citarea pr#ilor, prin ncheiere
irevocabil;
- cnd prin ntrzierea n executarea obliga#iei de mai sus, creditorul a fost
prejudiciat, el poate cere instan#ei de executare obligarea debitorului la a-i plti daune-
interese. Instan#a va judeca cererea cu citarea pr#ilor, prin ncheiere executorie supus
doar recursului;
- dac n termen de 6 luni debitorul nu va executa obliga#ia prevzut n titlul
executoriu, la cererea creditorului, instan#a care a dispus obligarea debitorului la plata
unei amenzi civile pe zi de ntrziere n favoarea statului va fixa suma datorat statului
cu acest titlu. Instan#a va dispune cu citarea pr#ilor, prin ncheiere;
59
- n scopul acoperirii prejudiciului cauzat prin nendeplinirea obliga#iei de a
face intuitu personae, creditorul poate cere $i obligarea debitorului la plata de daune
interese, instan#a pronun#ndu-se cu citarea pr#ilor, printr-o ncheiere supus doar
recursului;
- amenda civil aplicat debitorului va putea fi anulat, n tot sau n parte, ori
redus, dac debitorul execut obliga#ia prevzut n titlul executoriu sau, dup caz,
pentru alte motive temeinice, pe cale de contesta#ie la executare;
- prin dispozi#ie expres legiuitorul a prevzut c pentru neexecutarea
obliga#iilor ce nu ar putea fi ndeplinite de o alt persoan dect debitorul nu se pot
acorda daune cominatorii.


Capitolul 5. EXECUTAREA SILIT# A OBLIGA+IILOR DE A NU FACE

- se realizeaz prin aplicarea n mod corespunztor a dispozi#iilor specifice executrii
obliga#iilor de a face, sus-artate;
- cnd debitorul nu a respectat o obliga#ie de a nu face, creditorul va putea solicita instan#ei de
executare s desfiin#eze el nsu$i sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului, lucrrile
realizate de acesta prin nerespectarea obliga#iei. Instan#a va judeca cererea cu citarea pr#ilor,
prin ncheiere irevocabil.
60

Cuprins

Titlul I. PARTEA GENERAL#................................................................................... 9
Capitolul 1. NO+IUNI GENERALE............................................................................ 9
1.1. Defini#ie ...................................................................................................................... 9
1.2. Modalit#ile $i formele executrii silite ........................................................................ 9
1.3. Participan#ii la executarea silit.................................................................................. 10
1.3.1. Pr#ile...............................................................................10
1.3.1.1. Identificarea pr#ilor.......................................................10
1.3.1.2. Coparticiparea procesual...............................................11
1.3.1.3. Drepturile $i obliga#iile comune ale creditorului $i
debitorului ...........................................................................................12
1.3.1.4. Drepturi specifice creditorului..........................................12
1.3.1.5. Obliga#ii specifice creditorului..........................................13
1.3.1.6. Obliga#ii specifice debitorului...........................................13
1.3.2. Instan#a judectoreasc ...................................................13
1.3.2.1. Competen#a material $i teritorial..................................13
1.3.2.2. Atribu#iile $i prerogativele instan#ei de judecat...............13
1.3.3. Organul de executare........................................................15
1.3.3.1. Defini#ie.........................................................................15
1.3.3.2. Atribu#iile executorului judectoresc................................15
1.3.3.3. Competen#a executorilor judectore$ti ............................16
1.3.3.4. Conflictul de competen# ................................................16
1.3.3.5. Recuzarea......................................................................16
1.3.3.6. Rspunderea executorului judectoresc...........................17
1.3.4. Procurorul.........................................................................17
1.3.5. Ter#ii ...............................................................................17
Capitolul 2. DREPTUL DE A PORNI EXECUTAREA SILIT#.............................. 18
61
Capitolul 3. TITLURILE EXECUTORII .................................................................. 18
3.1. Defini#ie .................................................................................................................... 18
3.2. Hotrrea judectoreasc n calitate de titlu executoriu .............................................. 18
3.3. Titlul executoriu european......................................................................................... 21
Capitolul 4. CEREREA DE EXECUTARE SILIT#, NTIIN+AREA
PREALABIL# A DEBITORULUI. UNELE INCIDENTE LA EXECUTAREA
SILIT# ........................................................................................................................ 22
4.1. Cererea de executare silit ......................................................................................... 22
4.2. n$tiin#area prealabil a debitorului ............................................................................ 22
4.3. Incidente care mpiedic, temporizeaz sau sting executarea silit ............................. 23
4.4. Contesta#ia la executare ............................................................................................. 27
4.4.3. Instan#a competent s judece contesta#ia la executare.....28
4.4.4. Termenul de exercitare a contesta#iei la executare.............29
4.4.5. Cererea de contesta#ie la executare (elemente de
con#inut)..............................................................................................29
4.4.6. Procedura de judecat.......................................................30
4.4.7. Suspendarea executrii silite..............................................30
Capitolul 5. INTOARCEREA EXECUT#RII........................................................... 33
Capitolul 6. OBIECTUL EXECUT#RII SILITE...................................................... 34
6.1. Bunuri exceptate de lege de la urmrire ..................................................................... 34
6.2. Regimul juridic al veniturilor debitorului................................................................... 35
Titlul II. EXECUTAREA SILIT# INDIRECT#....................................................... 36
Capitolul 1. URM#RIREA BUNURILOR MOBILE................................................ 36
1.1. Defini#ie .................................................................................................................... 37
1.2. Identificarea $i sechestrarea bunurilor........................................................................ 37
1.3. Valorificarea bunurilor urmrite ............................................................................... 39
1.4. Imposibilitatea vnzrii bunului sechestrat................................................................. 42
Capitolul 2. POPRIREA............................................................................................. 43
2.1. Defini#ie .................................................................................................................... 43
2.2. Subiectele popririi ..................................................................................................... 43
2.3. Obiectul popririi ........................................................................................................ 44
2.4. Procedura popririi...................................................................................................... 44
Capitolul 3. URM#RIREA SILIT# A FRUCTELOR NECULESE I A
RECOLTELOR PRINSE DE R#D#CINI ................................................................ 47
62
Capitolul 4. URM#RIREA SILIT# ASUPRA BUNURILOR IMOBILE................ 48
4.1. Defini#ie .................................................................................................................... 48
4.2. Formalit#ile premergtoare vnzrii la licita#ie ......................................................... 48
4.3. Vnzarea imobilului .................................................................................................. 49
4.4. Vnzarea la licita#ie ................................................................................................... 49
4.5. Actul de adjudecare $i efectele adjudecrii................................................................. 52
Capitolul 5. ELIBERAREA I DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN
EXECUTAREA SILIT#............................................................................................. 55
Titlul III. EXECUTAREA SILIT# DIRECT#......................................................... 57
Capitolul 1. NO+IUNI GENERALE.......................................................................... 57
Capitolul 2. PREDAREA SILIT# A BUNURILOR MOBILE................................. 57
Capitolul 3. PREDAREA SILIT# A BUNURILOR IMOBILE ............................... 57
Capitolul 4. EXECUTAREA SILIT# A ALTOR OBLIGA+II DE A FACE........... 58
Capitolul 5. EXECUTAREA SILIT# A OBLIGA+IILOR DE A NU FACE .......... 59