Sunteți pe pagina 1din 4
„Cea mai purã formã de iubire este libertatea voinþei, pe care Tatãl a dat-o fiecãruia dintre

„Cea mai purã formã de iubire este libertatea voinþei, pe care Tatãl a dat-o fiecãruia dintre voi, pentru ca, exercitându-vã acea voinþã, sã exploraþi dimensiunile gândului ºi sã vã extindeþi într-o mãreþie, extinzând astfel mintea lui Dumnezeu.“

— Ramtha

Ramtha

„Cea mai purã formã de iubire este libertatea voinþei, pe care Tatãl a dat-o fiecãruia dintre

Darul iubirii

Extras din:

Ramtha, Cartea albã

„Cea mai purã formã de iubire este libertatea voinþei, pe care Tatãl a dat-o fiecãruia dintre

JZK Publishing, diviziune a JZK, Inc. Copyright © 1999, 2001, 2004 JZ Knight

N u existã voinþa lui Dumnezeu, în afara propriei voastre voinþe divine. Dacã Dumnezeu ar fi vrut ca viaþa sã fie lumescul unei expresii singulare, nu v-ar fi creat pe voi întru fiinþã, nici nu v-ar fi dat voinþa, ca sã vã exprimaþi propria

unicitate, intenþionatã. Ceea ce se numeºte voinþa lui Dumnezeu a fost creat de om, pentru ca acesta sã poatã sã îºi guverneze ºi sã îºi controleze fraþii. Însã dacã credeþi în acea învãþãturã ºi vedeþi voinþa lui Dumnezeu ca fiind separatã de voinþa voastrã, atunci întotdeauna veþi fi într-o luptã, între voinþa lui ºi voinþa voastrã, cãci veþi vrea sã faceþi anumite lucruri – ºi veþi simþi cã trebuie sã le faceþi, dar voinþa lui Dumnezeu spune cã nu aveþi voie. Dumnezeu nu e separat de voi. Voi ºi cu el sunteþi acelaºi lucru. Voinþa voastrã e voinþa lui. Ceea ce vreþi sã faceþi este ceea ce numiþi providenþa divinã, voinþa divinã. Aºa cã voi nu sunteþi niciodatã în conflict cu destinul, cãci destinul nu este prestabilit; el este stabilit în întregime de voi. Tot ce gândiþi creeazã momentele voastre urmãtoare. Fiecare moment Acum, pentru voi, este pur ºi simplu produsul gândurilor pe care le-aþi avut cu câteva momente mai înainte. Aceasta este ºtiinþa lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl voieºte pentru voi este sã e xperimentaþi totalitatea vieþii care este el, corespunzãtor cu sentimentele din sufletul vostru. De ce? Ca sã ajungeþi sã înþelegeþi ce este bucuria ºi sã înþelegeþi iubirea necondiþionatã pe care o are Dumnezeu pentru voi ºi pentru tot ce este viaþã.

1

Darul iubirrii

Dacã simþiþi cã sunteþi certaþi cu Dumnezeu, poate cã ar trebui sã vã reconstruiþi imaginea a ceea ce este Dumnezeu, cãci vã spun cã, dacã trebuie sã vã luptaþi cu el, el nu este atoateiubitor. La început, când Tatãl ºi-a contemplat sinele sãu preasplendid, s-a extins în splendoarea luminii. Din acea expansiune în luminã, f iecare dintre voi aþi devenit Dumnezeu, sub forma unei miºcãri unice, singulare, ca sã continuaþi expansiunea gândului în eternitate. Pentru ca Dumnezeu sã fie o unicitate veºnic în extindere, prin gândurile voastre contemplatoare, a trebuit ca fiecãruia dintre voi sã vi se dea puterea de a crea în mod unic, din gândul care este el. ªi a fãcut acest lucru, dându-vã acþiunea numitã liberul arbitru. Principiul voinþei v -a fost dat fiecãruia dintre voi, ca sã fiþi unici ºi suverani, sã fiþi creatorii propriului vostru adevãr, suverani în înþelegerea voastrã. Ceea ce vã dã esenþa divinã este faptul cã aveþi libertatea sã adoptaþi ºi sã experimentaþi orice gânduri doriþi. ªi aceastã esenþã divinã, numitã liberul arbitru, este iubirea. Este darul de iubire al lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre voi. Fiecare dintre voi are esenþa divinã a voinþei, ca sã aveþi libertatea de a crea în mod unic orice ideal pe care îl imaginaþi prin gând. Iubirea în forma ei supremã este dorinþa Tatãlui de a permite vieþii care este el o continuitate, prin fiecare dintre voi. Cea mai purã formã de iubire este liberul arbitru, pe care Tatãl v-a dat-o fiecãruia dintre voi, pentru ca, exercitând acea voinþã, sã exploraþi dimensiunile gândului ºi sã vã extindeþi într-o mãreþie, extinzând astfel mintea lui Dumnezeu. Liberul arbitru vã dã o unicitate – ºi totuºi, o stare de unire cu Tatãl – care permite proceselor voastre de gând sã aibã propriul lor curs creator. ªi în fiecare moment pe care îl creaþi prin contemplarea ºi extinderea propriilor voastre gânduri, imitaþi aceeaºi iubire pe care Tatãl a avut-o pentru sine, când v-a creat pe voi într u fiinþã, cãci creaþia este actul de a aduce iubirea dinlãuntrul vostru într-o formã unicã, liberã în miºcare ºi creatoare, care va trãi mai departe, în eternitate. De la momentul ilustru al naºterii voastre, Tatãl a dat fiecãruia dintre voi, prin iubire purã, necondiþionatã, acest legãmânt: Orice gândeºti, orice doreºti, Tatãl va deveni. Prin acest legãmânt – care încã mai este ºi va fi întotdeauna – fiecare dintre voi aþi devenit moºtenitorii totalitãþii a ceea ce este Tatãl. Astfel, Tatãl vã dã întotdeauna tot ce a devenit el, pentru ca voi sã puteþi experimenta ºi înþelege totalitatea vieþii care este el. El este baza pe care se împlinesc visele voastre. Dar cine este visãtorul? Voi. ªi din ce sunt fãcute visele voastre? Din gând, din Dumnezeu, din viaþã. Puteþi sã luaþi din totalitatea de gând care este Dumnezeu ºi sã creaþi orice adevãr, orice atitudine, orice dorinþã pe care o aveþi. Orice adevãr sau atitudine creaþi în procesele voastre de gândire, Dumnezeu, viaþa devine imediat acel lucru. ªi orice ideal de gândire aþi dori, Tatãl îl manifestã liber în materia care este, pentru ca voi sã îl puteþi experimenta. Ca sã vã dau un exemplu de iubirea lui Dumnezeu pentru voi, sã analizãm o creaturã numitã ºarpele, un ideal creat de un Dumnezeu, în scopul prelungirii vieþii într-o ramurã a

2

Darul iubirrii

vieþii. Aceastã creaturã are un corp lung, suplu, cu mulþi muºchi ºi multe oase. Se deplaseazã foarte rapid ºi are un cap foarte mare, cu colþi care înþeapã – ca singur mijloc de apãrare. Deºi muºcãtura lui poate sã doboare un om foarte mare în câteva clipe, oricine poate sã taie ºarpele în bucãþele sau sã îl zdrobeascã cu uºurinþã. ªi acum, sã luãm doi Dumnezei. Primul, care are o minte ºtiinþif icã, vede ºarpele ca pe o creaþie minunatã, pentru cã se poate deplasa foarte rapid, chiar ºi fãrã picioare – ºi are un tipar ºi o culoare frumoasã pe piele ºi un schelet minunat, care pare sã se continue la nesfârºit. Apare al doilea Dumnezeu ºi spune cã ºarpele e hidos ºi rãu, cã e o creaturã oribilã, pentru cã are o muºcãturã periculoasã ºi poate sã ucidã un om. Pentru Tatã, starea de Eu din tot ce este viaþã, toate lucrurile sunt pure în starea lor de a fi. Toate lucrurile sunt inocente, în modul lor de a exprima viaþa care este. Doar atitudinea fiecãrei entitãþi faþã de ceva face acel lucru frumos sau rãu, urât. Numai noi, Dumnezeii – care avem capacitatea creatoare de a lua din gândul care este Tatãl, de a îl contempla ºi de a îl modifica – suntem cei care judecãm ceva care este chiar pur ºi inocent ca fiind altceva decât o fiinþã. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu, care este substanþa vitalã care este ºarpele, care vã dã vouã, cea mai mãreaþã creaþie a lui, dreptul sã vã exprimaþi atitudinea ºi voinþa asupra ºarpelui, în orice fel alegeþi. Iubirea pe care sursa vieþii o are pentru voi este atât de mare, încât aceasta va deveni orice lucru pe care îl doriþi prin gând. Tatãl va fi orice doriþi ca el sã fie. Vã va da voie sã îl modificaþi în orice fel doriþi sã-l modificaþi. Viaþa care este el va deveni rea sau urâtã sau vulgarã, sau va ajunge pe culmile frumuseþii – cum vreþi sã o vedeþi. ªi nu este acesta un lucru minunat, cã Tatãl devine orice percepeþi ºi doriþi ca el sã fie, pur ºi simplu prin capriciile proceselor voastre de gândire? Chiar aºa este. Asta e iubire. Puteþi face cu gândul orice vreþi, cãci iubirea Tatãlui pentru voi e neclintitã. Indiferent cât de rea sau de decãzutã percepeþi a fi viaþa care este Dumnezeu, pentru el, tot el este. Tot Dumnezeu este. Tot purã, ºi tot iubitã este. Promisiunea aceasta nu poate fi desfãcutã, cãci Tatãl este el în întregime, fãrã atitudini; el este, pur ºi simplu. Iubirea dintre voi ºi Dumnezeu nu are nicio condiþie. Dacã Tatãl v-ar fi cenzurat în vreun fel gândurile sau v-ar fi oprit de la a experimenta totalitatea vieþii care este el, atunci nu aþi avea libertatea de a îi continua expansiunea în eternitate. Nici nu aþi dobândi înþelepciunea din aventurile voastre, în gânduri, ca sã înþelegeþi iubirea ºi bucuria care este Tatãl cu adevãrat, în starea sa supremã de a fi. Dumnezeu vã iubeºte cu libertatea completã ca voi sã faceþi cum vreþi, cãci voinþa voastrã este voinþa lui. Acesta e legãmântul între Dumnezeu ºi fiii sãi, între Dumnezeu ºi el însuºi. Orice faceþi, oriunde în el vã aventuraþi, întotdeauna sunteþi iubiþi. El vã dã voie sã faceþi orice doriþi, cãci ºtie cã sunteþi continui, cã nimic nu poate sã vã ia de la el. Tatãl n- a creat nimic care sã-i fie superior ºi care sã poatã vreodatã sã vã îndepãrteze forþa vieþii,

3

Darul iubirrii

aºa cã veþi exista, întotdeauna. ªi când viaþa voastrã aici s-a petrecut, va mai fi o alta, cu libertatea de a o crea aºa cum alegeþi. Veþi trãi aceastã viaþã ºi toate cele care vor veni dupã voinþa voastrã. Iar ceea ce v-a dat libertatea sã faceþi acest lucru este ceea ce vã iubeºte, ceea ce se numeºte Tatãl vostru, Dumnezeu Atotputernicul, iubitorul tuturor lucr urilor. Sunteþi entitãþi libere. Cum? Prin puterea numitã lliberul arbitru º i prin capacitatea numitã iubire.

„Nu existã voinþa lui Dumnezeu, în afara propriei voastre voinþe divine. Dacã Dumnezeu ar fi vrut ca viaþa sã fie lumescul unei expresii singulare, nu v-ar fi creat pe voi întru fiinþã, nici nu v-ar fi dat voinþa, ca sã vã exprimaþi propria unicitate, intenþionatã.“

— Ramtha

Pentru informaþii despre Ramtha ºi ªcoala de Iluminare a lui Ramtha, vã rugãm sã contactaþi:

Ramtha’s School of Enlightenment, P. O. Box 1210, Yelm, WA 98597, sau sunaþi la 1.800.347.0439, 1.360.458.5201. Vizitaþi-ne online la www.ramtha.com sau www.jzkpublishing.com

4