Sunteți pe pagina 1din 4

Ramtha

Darul iubirii
Extras din:
Ramtha, Cartea albã

„Cea mai purã formã de iubire este libertatea voinþei, pe


care Tatãl a dat-o fiecãruia dintre voi, pentru ca,
exercitându-vã acea voinþã, sã exploraþi dimensiunile
gândului ºi sã vã extindeþi într-o mãreþie, extinzând astfel
mintea lui Dumnezeu.“
— Ramtha
JZK Publishing, diviziune a JZK, Inc.
Copyright © 1999, 2001, 2004 JZ Knight

N
u existã voinþa lui Dumnezeu, în afara propriei voastre voinþe divine. Dacã
Dumnezeu ar fi vrut ca viaþa sã fie lumescul unei expresii singulare, nu v-ar
fi creat pe voi întru fiinþã, nici nu v-ar fi dat voinþa, ca sã vã exprimaþi propria
unicitate, intenþionatã.
Ceea ce se numeºte voinþa lui Dumnezeu a fost creat de om, pentru ca acesta sã
poatã sã îºi guverneze ºi sã îºi controleze fraþii. Însã dacã credeþi în acea învãþãturã ºi
vedeþi voinþa lui Dumnezeu ca fiind separatã de voinþa voastrã, atunci întotdeauna veþi fi
într-o luptã, între voinþa lui ºi voinþa voastrã, cãci veþi vrea sã faceþi anumite lucruri – ºi veþi
simþi cã trebuie sã le faceþi, dar voinþa lui Dumnezeu spune cã nu aveþi voie.
Dumnezeu nu e separat de voi. Voi ºi cu el sunteþi acelaºi lucru. Voinþa voastrã e
voinþa lui. Ceea ce vreþi sã faceþi este ceea ce numiþi providenþa divinã, voinþa divinã. Aºa
cã voi nu sunteþi niciodatã în conflict cu destinul, cãci destinul nu este prestabilit; el este
stabilit în întregime de voi. Tot ce gândiþi creeazã momentele voastre urmãtoare. Fiecare
moment Acum, pentru voi, este pur ºi simplu produsul gândurilor pe care le-aþi avut cu
câteva momente mai înainte. Aceasta este ºtiinþa lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care
Dumnezeu îl voieºte pentru voi este sã experimentaþi totalitatea vieþii care este el,
corespunzãtor cu sentimentele din sufletul vostru. De ce? Ca sã ajungeþi sã înþelegeþi ce
este bucuria ºi sã înþelegeþi iubirea necondiþionatã pe care o are Dumnezeu pentru voi ºi
pentru tot ce este viaþã.

1
Darul iubirrii
Dacã simþiþi cã sunteþi certaþi cu Dumnezeu, poate cã ar trebui sã vã reconstruiþi
imaginea a ceea ce este Dumnezeu, cãci vã spun cã, dacã trebuie sã vã luptaþi cu el, el nu
este atoateiubitor.
La început, când Tatãl ºi-a contemplat sinele sãu preasplendid, s-a extins în
splendoarea luminii. Din acea expansiune în luminã, fiecare dintre voi aþi devenit
Dumnezeu, sub forma unei miºcãri unice, singulare, ca sã continuaþi expansiunea gândului
în eternitate.
Pentru ca Dumnezeu sã fie o unicitate veºnic în extindere, prin gândurile voastre
contemplatoare, a trebuit ca fiecãruia dintre voi sã vi se dea puterea de a crea în mod unic,
din gândul care este el. ªi a fãcut acest lucru, dându-vã acþiunea numitã liberul arbitru.
Principiul voinþei v-a fost dat fiecãruia dintre voi, ca sã fiþi unici ºi suverani, sã fiþi creatorii
propriului vostru adevãr, suverani în înþelegerea voastrã.
Ceea ce vã dã esenþa divinã este faptul cã aveþi libertatea sã adoptaþi ºi sã experimentaþi
orice gânduri doriþi. ªi aceastã esenþã divinã, numitã liberul arbitru, este iubirea. Este
darul de iubire al lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre voi. Fiecare dintre voi are esenþa
divinã a voinþei, ca sã aveþi libertatea de a crea în mod unic orice ideal pe care îl imaginaþi
prin gând.
Iubirea în forma ei supremã este dorinþa Tatãlui de a permite vieþii care este el o
continuitate, prin fiecare dintre voi. Cea mai purã formã de iubire este liberul arbitru, pe
care Tatãl v-a dat-o fiecãruia dintre voi, pentru ca, exercitând acea voinþã, sã exploraþi
dimensiunile gândului ºi sã vã extindeþi într-o mãreþie, extinzând astfel mintea lui Dumnezeu.
Liberul arbitru vã dã o unicitate – ºi totuºi, o stare de unire cu Tatãl – care permite
proceselor voastre de gând sã aibã propriul lor curs creator. ªi în fiecare moment pe care
îl creaþi prin contemplarea ºi extinderea propriilor voastre gânduri, imitaþi aceeaºi iubire
pe care Tatãl a avut-o pentru sine, când v-a creat pe voi întru fiinþã, cãci creaþia este actul
de a aduce iubirea dinlãuntrul vostru într-o formã unicã, liberã în miºcare ºi creatoare,
care va trãi mai departe, în eternitate.
De la momentul ilustru al naºterii voastre, Tatãl a dat fiecãruia dintre voi, prin iubire
purã, necondiþionatã, acest legãmânt: Orice gândeºti, orice doreºti, Tatãl va deveni. Prin
acest legãmânt – care încã mai este ºi va fi întotdeauna – fiecare dintre voi aþi devenit
moºtenitorii totalitãþii a ceea ce este Tatãl. Astfel, Tatãl vã dã întotdeauna tot ce a devenit
el, pentru ca voi sã puteþi experimenta ºi înþelege totalitatea vieþii care este el. El este baza
pe care se împlinesc visele voastre. Dar cine este visãtorul? Voi. ªi din ce sunt fãcute visele
voastre? Din gând, din Dumnezeu, din viaþã.
Puteþi sã luaþi din totalitatea de gând care este Dumnezeu ºi sã creaþi orice adevãr,
orice atitudine, orice dorinþã pe care o aveþi. Orice adevãr sau atitudine creaþi în procesele
voastre de gândire, Dumnezeu, viaþa devine imediat acel lucru. ªi orice ideal de gândire
aþi dori, Tatãl îl manifestã liber în materia care este, pentru ca voi sã îl puteþi experimenta.
Ca sã vã dau un exemplu de iubirea lui Dumnezeu pentru voi, sã analizãm o creaturã
numitã ºarpele, un ideal creat de un Dumnezeu, în scopul prelungirii vieþii într-o ramurã a

2
Darul iubirrii
vieþii. Aceastã creaturã are un corp lung, suplu, cu mulþi muºchi ºi multe oase. Se deplaseazã
foarte rapid ºi are un cap foarte mare, cu colþi care înþeapã – ca singur mijloc de apãrare.
Deºi muºcãtura lui poate sã doboare un om foarte mare în câteva clipe, oricine poate sã
taie ºarpele în bucãþele sau sã îl zdrobeascã cu uºurinþã. ªi acum, sã luãm doi Dumnezei.
Primul, care are o minte ºtiinþificã, vede ºarpele ca pe o creaþie minunatã, pentru cã se
poate deplasa foarte rapid, chiar ºi fãrã picioare – ºi are un tipar ºi o culoare frumoasã pe
piele ºi un schelet minunat, care pare sã se continue la nesfârºit. Apare al doilea Dumnezeu
ºi spune cã ºarpele e hidos ºi rãu, cã e o creaturã oribilã, pentru cã are o muºcãturã
periculoasã ºi poate sã ucidã un om.
Pentru Tatã, starea de Eu din tot ce este viaþã, toate lucrurile sunt pure în starea lor de
a fi. Toate lucrurile sunt inocente, în modul lor de a exprima viaþa care este. Doar atitudinea
fiecãrei entitãþi faþã de ceva face acel lucru frumos sau rãu, urât. Numai noi, Dumnezeii –
care avem capacitatea creatoare de a lua din gândul care este Tatãl, de a îl contempla ºi de
a îl modifica – suntem cei care judecãm ceva care este chiar pur ºi inocent ca fiind altceva
decât o fiinþã.
Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu, care este substanþa vitalã care este ºarpele,
care vã dã vouã, cea mai mãreaþã creaþie a lui, dreptul sã vã exprimaþi atitudinea ºi voinþa
asupra ºarpelui, în orice fel alegeþi. Iubirea pe care sursa vieþii o are pentru voi este atât de
mare, încât aceasta va deveni orice lucru pe care îl doriþi prin gând. Tatãl va fi orice doriþi
ca el sã fie. Vã va da voie sã îl modificaþi în orice fel doriþi sã-l modificaþi. Viaþa care este el
va deveni rea sau urâtã sau vulgarã, sau va ajunge pe culmile frumuseþii – cum vreþi sã o
vedeþi.
ªi nu este acesta un lucru minunat, cã Tatãl devine orice percepeþi ºi doriþi ca el sã
fie, pur ºi simplu prin capriciile proceselor voastre de gândire? Chiar aºa este. Asta e
iubire.
Puteþi face cu gândul orice vreþi, cãci iubirea Tatãlui pentru voi e neclintitã. Indiferent
cât de rea sau de decãzutã percepeþi a fi viaþa care este Dumnezeu, pentru el, tot el este.
Tot Dumnezeu este. Tot purã, ºi tot iubitã este. Promisiunea aceasta nu poate fi desfãcutã,
cãci Tatãl este el în întregime, fãrã atitudini; el este, pur ºi simplu.
Iubirea dintre voi ºi Dumnezeu nu are nicio condiþie. Dacã Tatãl v-ar fi cenzurat în
vreun fel gândurile sau v-ar fi oprit de la a experimenta totalitatea vieþii care este el, atunci
nu aþi avea libertatea de a îi continua expansiunea în eternitate. Nici nu aþi dobândi
înþelepciunea din aventurile voastre, în gânduri, ca sã înþelegeþi iubirea ºi bucuria care
este Tatãl cu adevãrat, în starea sa supremã de a fi.
Dumnezeu vã iubeºte cu libertatea completã ca voi sã faceþi cum vreþi, cãci voinþa
voastrã este voinþa lui. Acesta e legãmântul între Dumnezeu ºi fiii sãi, între Dumnezeu ºi el
însuºi. Orice faceþi, oriunde în el vã aventuraþi, întotdeauna sunteþi iubiþi. El vã dã voie sã
faceþi orice doriþi, cãci ºtie cã sunteþi continui, cã nimic nu poate sã vã ia de la el. Tatãl n-
a creat nimic care sã-i fie superior ºi care sã poatã vreodatã sã vã îndepãrteze forþa vieþii,

3
Darul iubirrii
aºa cã veþi exista, întotdeauna. ªi când viaþa voastrã aici s-a petrecut, va mai fi o alta, cu
libertatea de a o crea aºa cum alegeþi.
Veþi trãi aceastã viaþã ºi toate cele care vor veni dupã voinþa voastrã. Iar ceea ce v-a
dat libertatea sã faceþi acest lucru este ceea ce vã iubeºte, ceea ce se numeºte Tatãl vostru,
Dumnezeu Atotputernicul, iubitorul tuturor lucrurilor.
Sunteþi entitãþi libere. Cum? Prin puterea numitã lliberul arbitru ºi prin capacitatea
numitã iubire.

„Nu existã voinþa lui Dumnezeu, în afara propriei voastre


voinþe divine. Dacã Dumnezeu ar fi vrut ca viaþa sã fie
lumescul unei expresii singulare, nu v-ar fi creat pe voi
întru fiinþã, nici nu v-ar fi dat voinþa, ca sã vã exprimaþi
propria unicitate, intenþionatã.“
— Ramtha

Pentru informaþii despre Ramtha ºi ªcoala de Iluminare a lui Ramtha, vã rugãm sã contactaþi:
Ramtha’s School of Enlightenment, P. O. Box 1210, Yelm, WA 98597,
sau sunaþi la 1.800.347.0439, 1.360.458.5201.
Vizitaþi-ne online la www.ramtha.com sau www.jzkpublishing.com