Sunteți pe pagina 1din 13

1

Metodologia cercet Metodologia cercetrii #tiin&ifice rii #tiin&ifice


Curs1
03, 04.10.2013
ef lucr#ri dr. Lucia Maria Rus
Conf. dr. Cristina Iuga
Curicula cursului Curicula cursului
1. Redactarea tiin#ific$
2. Suportul audiovizual n practic$
3. Etapele cercet$ri tiin#ifice
2
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Obiective Obiective
1. Obiectivul principal al redact$rii tiin#ifice este de a
transmite un mesaj tiin#ific
2. Obiectivul secundar al redact$rii tiin#ifice este ca lucrarea
s$ fie citit$
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
3
Stilul Stilul
Utilizarea corespunz$toare a timpului verbelor
Suprimarea varia#iilor elegante (sinonime) i a expresiilor
emo#ionale
Suprimarea pasivului de modestie
Stilul Stilul
Calit$#ile fundamentale ale redact$rii tiin#ifice:
1. Precizia- traduce rigoarea tiin#ific$
2. Claritatea- faciliteaz$ citirea i n#elegerea
Cuvinte simple, sintax$ simpl$
Folosirea corect$ a virgulei
Utilizarea deficitar$ a lui "etc(et caetera = " i ceea ce r$mne")
Prescurt$rile
3. Concizia- absen#a repeti#iei
4
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
Titlul Titlul
Anun#$ con#inutul articolului cu maximum de precizie i
concizie
Se evit$:
Prea concis
Prea precis
Condi#iile unui titlu corespunz$tor:
Lungimea- 10-15 cuvinte
Subtitlurile
5
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
Rezumatul Rezumatul
Prezint$ cititorului, ntr-un volum redus, con#inutul articolului
Respect$ structura IMRAD
R$spunde la 4 ntreb$ri:
Care a fost scopul lucr$rii?
Cum s-a efectuat lucrarea?
Care au fost rezultatele?
Care au fost concluziile?
6
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
Introducerea Introducerea
Obiective:
Informativ- realizeaz$ o leg$tur$ ntre cunotin#ele
autorului i cele ale cititorului
stimularea interesului pentru lucrare
7
Modularea introducerii Modularea introducerii
Coninutul introducerii - adaptat cunotin#elor cititorilor
Cantitatea de informaii - invers propor#ional$ cu nivelul
presupus de cunotin#e ale cititorilor
Lungimea introducerii - mai scurt$ pentru o audien#$
specializat$ dect pentru una nespecializat$
Formularea introducerii - n func#ie de domeniul tiin#ific
abordat
Construirea introducerii Construirea introducerii
Prima parte:
Expune aspectul general al subiectului
Trebuie s$ ofere cititorului elementele care i permit n#elegerea
articolului
Singura parte a articolului care are conota#ie pedagogic$
Partea a doua:
Precizeaz! aspectul particular al subiectului expus n prima parte
Partea a treia:
Indic! scopul lucr!rii
8
Erori de construc&ie n introducere Erori de construc&ie n introducere
Un istoric prea lung scurt, concis, schematic
Digresiunile trebuie evitate
Prea multe sau insuficiente referine cele mai pertinente, mai recente i
mai accesibile n ordinea descresc$toare a importan#ei lor
Utilizarea inadecvat! a timpului verbelor:
prezentul pentru expunerea faptelor admise sau dovedite n literatura
tiin#ific$
trecutul dac$ se citeaz$ un autor n text i pentru expunerea scopului
lucr$rii
Trebuie incluse rezultatele n introducere?- controversat
Introducerea Introducerea-- sumar sumar
Introducerea trebuie:
S$ prezinte aspectul aspectul general al subiectului (uneori una sau
dou$ fraze sunt suficiente)
S$ precizeze aspectul particular al subiectului abordat
Aceste dou$ p$r#i trebuie adaptat cititorilor revistei
S$ expun$ clar scopul lucr$rii, utilitatea sau justificarea r$spunsului
ateptat la ntrebarea pus$ la ini#ierea lucr$rii
S$ #in$ cont de obiceiul revistei asupra lungimii introducerii
9
Introducerea Introducerea-- sumar sumar
Introducerea nu trebuie:
S$ dezvolte istoria subiectului
S$ fac$ referin#$ la o bibliografie prea extins$ sau prea
exhaustiv$
S$ adopte un obiectiv didactic
S$ formuleze afirma#ii f$r$ a le justifica printr-un indice
bibliografic sau mai mul#i
Introducerea Introducerea-- sumar sumar
Introducerea corect este cea care:
Permite cititorului s$ urm$reasc$ lectura articolului f$r$
s$ aib$ nevoie s$ caute elemente pentru n#elegerea lui n
alt$ parte
Suscit$ interesul cititorului
Nu con#ine date inutile n#elegerii scopului articolului
10
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
Material #i metod Material #i metod
Trebuie s$ fie suficient de precis pentru ca lucrarea prezentat$ s$ poat$ fi
reprodus$ i verificat$
ntrebri:
Care a fost materialul utilizat?
Care au fost reactivii i standardele utilizate (denumire chimic$,
firma produc$toare)?
Care au fost echipamentele utilizate?
Care au fost condi#iile de lucru?
Care au fost parametrii alei pentru evaluare?
Care au fost criteriile folosite pentru evaluare?
11
Material #i metod Material #i metod
Ordine logic (cronologic):
Materialele, aparatura $i condiiile de lucru utilizate
Ce s-a c!utat s! se evalueze- ac#iunea unui medicament, date calitative,
cantitative
Criteriile de evaluare- determin$ri biologice (snge integral, plasm$),
unit$#ile de m$sur$ (mg, g, mol, mmol/l, mmol/ml )
Validarea rezultatelor- teste statistice (parametrice, nonparametrice, T
student)
Material #i metod Material #i metod--
Nomenclator Nomenclator
Terminologie biomedical$ interna#ional$
Numele unui medicament:
Denumirea comun$ interna#ional$ (DCI) f$r$ majuscul$- amoxicilin$
Denumirea comercial$ cu majuscul$ i semnul - Augmentin

Numele unei bacterii sau al unui animal ce are dou nume latine:
Cu caractere italice, primul cuvnt are majuscul$- Streptococcus
viridans
12
Material #i metod Material #i metod-- Erori Erori
Introducerea comentariilor/ rezultatelor:
Nu se discut$ metoda de lucru n timp ce este descris$
Nu se dau rezultate
Trebuie f$cut$ distinc#ia ntre modalitatea de studiere, selec#ie i
descriere a eantionului
Stilul telegrafic, datele marginale:
Nu trebuie utilizat n scopul ctig$rii de timp sau spa#iu
Nu se utilizeaz$ prescurt$ri
Corect gramatical- verbele la timpul trecut
Redactarea Redactarea #tiin&ific #tiin&ific
Structura articolului original- IMRAD
1. Titlu
2. Rezumat
3. Introducere (I)
4. Material i metod$ (M)
5. Rezultate (R) i Discu#ii (D)
6. Concluzii
7. Bibliografie
13
Bibliografie Bibliografie
1. Achima Cadariu A. Metodologia cercet$rii tiin#ifice
medicale, Editura Medical$ Universitar$ Iuliu Ha#ieganu,
Cluj Napoca, 1999
2. Benichoux R. Guide de la communication mdicale et
scientifique, Sauramps Editions, 1997