Sunteți pe pagina 1din 29

!"#$%&"'" )'"#*!"+,*%-.

&'%*%+ $./"/01 2/3 4*'0"% 5"6%+.


7839:3:77;

&1'0"/01< uoamnelor sl domnllor, bun seara! Campanla penLru alegerlle prezlden(lale e
aproape de flnal. uumlnlc, voLm presedlnLele 8omnlel penLru urmLorll 3 anl. n-a fosL o
campanle usoar, nlcl penLru candlda(l, dar nlcl penLru nol, ceL(enll 8omnlel. 5l LoLusl, in
cluda conLexLulul pollLlc LenslonaL, !"#$%$&$&' )*"$+& ),'%$%-% )&.%-* a reuslL s organlzeze in
aceasLa sear unlca dezbaLere inLre cel dol flnallsLl al cursel prezlden(lale. ln ordlnea
alfabeLlc esLe vorba despre domnll 1ralan 8sescu sl Mlrcea Ceoan. ll saluL sl avnd in
vedere conLexLul in care se desfsoar aceasL inLlnlre as vrea, ca sl daLa LrecuL, s le
reamlnLesc dlsLlnsllor candlda(l, alcl prezen(l, c asLepLm cu Lo(ll in aceasL sear: un dlalog
clvlllzaL, dar nu monoLon, o dezbaLere serloas, dar nu pllcLlslLoare, o confrunLare de ldel sl
de oplnll, dar nu aLacurl la persoan. Credem cu Lrle c un vllLor sef de sLaL poaLe sl Lrebule
s fle un reper de clvlllLaLe, un bun oraLor, dar sl un persona[ capabll s asculLe cu aLen(le
chlar sl un adversar pollLlc. AcesLea fllnd zlse as vrea s il inLreb pe cel 2 candlda(l dac sunL
de acord cu regullle convenlLe penLru aceasL dezbaLere. uomnule 8sescu, de acord?
$./"/01< ue acord!
&1'0"/01< uomunule Mlrcea Ceoan, de acord?
5"6%+.< lr indolal!
&1'0"/01< uezbaLerea incepe cu cLe un dlscurs de 3 mlnuLe al flecrula dlnLre cel 2
candlda(l. uomnllor, v rog, s le vorbl(l romnllor in aceasL sear despre prolecLul
dumneavoasLr ca presedlnLe al 8omnlel in urmLorll 3 anl. oLrlvlL Lragerll la sor( fcuL in
aceasL dup-amlaz il asculLm penLru incepuL pe domnul Mlrcea Ceoan. uomnule
Ceoan, ave(l cuvnLul! v rog!
5"6%+.< Mul(umesc! M bucur s ne inLlnlm in aceasL dezbaLere lmporLanL sl as vrea s
adresez un mesa[ cLre dragll mel compaLrlo(l. Mal sunL 3 zlle pn cnd, dumneavoasLr,
ve(l alege vllLorul presedlnLe al 8omnlel, inLr-un momenL greu pollLlc, economlc sl soclal. ue
modul in care vom alege sl de modul ln care ve(l alege conducLorul (rll penLru urmLorll 3
anl de zlle vor deplnde aLL vlzlunea de dezvolLare a (rll, prolecLele de dezvolLare ale (rll sl
in cele dln urm vla(a flecrula dlnLre nol. SunL un om care a venlL in fa(a dumneavoasLr in
aceasL campanle sl in ulLlmll anl cu o vlzlune despre 8omnla, cu un prolecL penLru
dezvolLarea (rll noasLre. Am demonsLraL de flecare daL c sunL un om care sLlu s-l unesc
pe romnl sl am demosLraL de flecare daL, lncluslv in campanle, c in(eleg s psLrez un Lon
pozlLlv sl o abordare consLrucLlv, lncluslv in dlalog cu conLracandlda(ll mel. vorbesc despre
o slngur 8omnle, nu despre un slogan elecLoral, de mulLe orl, poaLe, necredlbll penLru
dumneavoasLr. vorbesc despre o slngur 8omnle, ca o flzlune despre o (ar, care Lrebule
s-sl sLablleasc la 20 de anl de la 8evolu(le sansa unul nou incepuL. Cred cu Lrle c in acesL
momenL, cu Lo(ll impreun, Lrebule s redeflnlm modul in care func(loneaz economla
acesLel (rl, s dm o sans agrlculLurll, s relansm lndusLrla, s creem locurl de munc sl s
puLem s avem, in sfrslL, un model economlc sl de cresLere economlc, care s nu mal
deplnd de specula(ll lmoblllare, de credlL cu buleLlnul sau de hazardul ple(elor
lnLerna(lonale. Cred cu Lrle c avem nevole de un nou model soclal, penLru c la 20 de anl
de la 8evolu(le, 8omnla noasLr esLe in conLlnuare profund nedreapL. rea mulL lume se
zbaLe in srcle. rea mul(l copll de la (ar nu a[ung la faculLaLe. rea mulLe Llnere famllll nu
poL dlnLr-o leaf sau dou s-sl aslgure resursele penLru o vla( decenL sl penLru un
acoperls deasupra capulul. rea mul(l dlnLre bLrnll nosLrll se zbaL in srcle, in ulLare, in
llps de aslsLen( medlcal sl de respecL in cele dln urm, penLru c mcar aLLa puLem s
facem penLru el, cel care ne sunL prln(l sl bunlcl. Am de asemenea un prolecL penLru leslrea
dln crlz, penLru c acesL lucru esLe cel mal lmporLanL. Am un prolecL impreun cu
ma[orlLaLea pe care am creaL-o, in aceasL echlp care m inso(esLe in aceasL sear, cu
colegll sl parLenerll nosLrll llberalll, cu domnul Crln AnLonescu, cu care am sLablllL o rela(le de
incredere sl o rela(le bazaL nu pe lnLerese de grup, cl pe dorln(a de a aduce (rll un nou
mod de a face pollLlc. SunL garan(la fapLulul c va revenll in 8omnla sLablllLaLea pollLlc.
SunL garan(la fapLulul c pn de Crclun guvernul klaus !ohannls, bazaL pe o ampl
ma[orlLaLe in arlamenL, bazaL pe un program de guvernare coerenL, pe un program anLl-
crlz, acLlv sl dlrl[aL cLre salvarea secLorulul prlvaL sl penLru salvarea locurllor de munc va
devenl nu o promlslunea, cl o cerLlLudlne, de alcl, in cLeva zlle. ue asemenea, am un prolecL
penLru o 8omnle care inLr-adevr s devln o for( in Luropa. C 8omnle in care s puLem
s avem un pasaporL romnesc in buzunar, pe care s-l arLm cu mndrle, cu demnlLaLe sl
fr [en aLuncea cnd Lrecem vreo granl( in Luropa sau undeva in lume. S-au inLmplaL
mulLe lucrurl de la Lurul l, dragll mel compaLrlo(l. A fosL o compeLl(le aspr, dar am
demonsLraL in cLeva zlle numal, c poL s coagulez in [urul meu sl a proelcLulul meu for(e
pollLlce sl llderl aLL de dlversl. Camenl care au fosL adversarl lreconclrlallblll cu mlne sl cu
parLldul pe care il conduc Llmp de aproape 20 de anl. Am reu(lL s demonsLrez impreun cu
domnul AnLonescu c puLem s gslm prlnclpll de bun guvernare, in care s imblnm
dlnamlsmul lnl(laLlvel prlvaLe, cu alLulsmul solldarlL(ll soclale. Am reuslL s demonsLrez, in
aceasL perload, c inLr-adevr poL s adun echlpe in [urul meu. Sper in aceasL sear, ca
cel care a lnLraL in flnal alLurl de mlne, domul 8sescu, s nu apeleze la ml[loace sl la
aLacurl personale sl la modul in care a concepuL s fac aceasL campanle, care s-a bazaL pe
mlnclun, pe aLacurl personale, pe aLacurl la famllle sl penLru acesL lucru vreau s-l indemn
pe domnul 8sescu s demonsLrm 8omnlel inLregl c sunLem oamenl capablll s
confrunLm 2 vlzlunl sl s nu apelm la scuze, acuze sl preLexLe in absen(a de pollLlcl publlce
auLenLlce.
&1'0"/01< v mul(umesc, domnule Ceoan! urmeaz domnul 1ralan 8sescu. uomnule
1ralan 8sescu, v rog s le vorbl(l romnllor in aceasL sear despre prolecLul
dumneavoasLr, ca presedlnLe al 8omnlel in umLorll 3 anl.
$./"/01< 8un seara, romnl! SunL prlnLre pu(lnll romnl care au avuL prlvlleglul s fle alesl
in func(la de presedlnLe al 8omnlel. LsLe un prlvlleglu sl o urlas obllga(le, care m-a marcaL
in flecare zl, de-a lungul celor 3 anl al prlmulul mandaL. Lxperlen(a prlmulul mandaL, cu
bucurllle sl cu esecurlle lul, cu impllnlrlle sl cu gresellle acesLul mandaL iml araL c pe 6
decembrle 8omnla se va afla in fa(a unel ob(lunl. C ob(lune puLernlc, inspre o socleLaLe
modern sau poaLe fl ob(lunea inLoarcerll in Llmp, prln revenlrea la alaLul CoLrocenl a Su-
ulul, a lul lon lllescu, a lul Mlrcea Ceoan. Cb(lunea romnllor esLe esen(lal penLru
evolu(llle vllLoare ale (rll. lnLre momenLul de fa( sl daLa de 6 decembrle, romnll Lrebule s
decld dac vor o 8omnle care s lnLre inLr-un proces de reform acceleraL, o 8omnle in
care vocea romnllor s fle auzlL, o 8omnle in care rezulLaLul referendumulul, dln 22
nolembrle s devln reallLaLe, o 8omnle in care pollLlclenll s devln responsablll fa( de
prlorlL(lle ceL(enllor sau vor o 8omnle a LrecuLulul, o 8omnle in care pollLlclenll s
guverneze penLru el sl penLru grupurlle lor de lnLerese. 6 decembrle esLe un puncL de
coLlLur in evolu(la (rll. Ceea ce eu le propun romnllor esLe o guvernare a pollLlclenllor
penLru pollLlclenl. ln momenLul de fa( nu puLem spune c ma[orlLaLea clasel pollLlce mal
reprezlnL lnLeresul romnllor sl as exempllflca cu fapLul c in arlamenL aceasL ma[orlLaLe
pe care domnul Ceoan o pregLesLe penLru guvernare a voLaL impoLrlva organlzrll
referendumulul de la 22 nolembrle. Allan(a pe care o prezlnL domnul Ceoan esLe o allan(
care prln manlfesLarea pollLlc dln arlamenL a arLaL c nu in(elege prlorlL(lle romnllor sl
mal ales c nu esLe dlspus s se serveasc romnll in lnLen(llle sl dorln(ele lor. CblecLlvul
acesLel allan(e poaLe fl psLrarea prl[lleglllor. ln ceea ce m prlvesLe, le propun romnllor o
8omnle in care s Lrecem lmedlaL la apllcarea declzlel poporulul suveran, in ceea ce
prlvesLe reformarea clasel pollLlce sl a arlamenLulul . Le propun o 8omnle care incepnd
cu presedlnLele, conLlnund cu mlnlsLrll, parlamenLarl sl al(l inal(l func(lonarl nlmenl s nu
mal beneflcleze de lmunlLaLe. Le propun o 8omnle in care pe prlmul loc s sLea prlorlL(lle
romnllor sl nu prlorlL(lle pollLlclenllor. Le propun o 8omnle in care pollLlclenll s-sl
dlmlnueze puLerea dlscre(lonar in ceea ce prlvesLe uLlllzarea banllor publlcl. Le propun
romnllor o 8omnle a lor sl dac esLe nevole sunL gaLa s conLlnul lupLa cu ma[orlLaLea
clasel pollLlce penLru ca romnll s fle sLpnll 8omnlel.
&1'0"/01< v mul(umesc, domnule 8sescu! SunLem la momenLul in care flecare candldaL
esLe rugaL s rspund la o inLrebare, aLen(le, aparenL slmpl. Asadar, domnule Ceoan, v
rog, s-ml spune(l de ce nu l-a(l voLa pe domnul 1ralan 8sescu penLru a devenl presedlnLele
8omnlel. Ave(l la dlspozl(le maxlmum 3 mlnuLe.
5"6%+.< L clar c eu nu-l voLez pe domnul 8sescu.
$./"/01< v mul(umesc!
5"6%+.< uar de ce sunL convlns c romnll nu-l vor voLa pe cel care a condus 3 anl de zlle
aceasL (ar. ln prlmul rnd penLru c a fosL o surs permanenL de scandal sl dezblnare.
enLru c a esuaL in LoaLe promlslunlle pe care le-a fcuL na(lunll romne. A promls acum 3
anl c vom Lrl blne sl economla esLe pe buLucl. A promls acum 3 anl o lupL aprlg impoLrlva
corup(lel sl 1ranspress lnLernaLlonal a declaraL 8omnla, la 3 anl de mandaL 8sescu, ca cea
mal corupL (ar dln Luropa. 5l-a LrdaL parLenerll, alla(ll sl prleLenll cu o nonsalan( demn
de o soarL mal bun. Crlcnd a fosL inLr-o guvernare sl inLr-o allan(, cel care cere asLzl un
nou mandaL sl-a in[unghlaL pe la spaLe parLenerll. lnLreba(l-l pe cel de la n|Cu cu care am
semnaL un acord de reconclllere lsLorlc la 1lmlsoara, in urm cu 2 zlle. lnLreba(l parLenerll
llberall, pe care la avuL ca parLenerl sl pe care la in[unghlaL impreun cu cel care reprezlnL in
parLld. ue aceea, un om care nu are cuvnL sl un om care isl Lrdeaz allan(ele sl prleLenllle
nu poaLe s fle un conducLor al acesLel (rl. 5l mal ales penLru c nu s-a rldlcaL nlcl mcar o
cllp deasupra lnLeresulul proprlu de puLere sl deasupra lnLeresulul unul slngur parLld.
LvldenL c un presedlnLe e promovaL de un parLld sl are o rela(le speclal cu acel parLld, dar
nu a-(l fosL nlcl mcar o secund in 3 anl de zlle presedlnLele romnllor. S in(elege(l c
aceasL func(le suprem in sLaLul romn reprezlnL o obllga(le de a respecLa lncluslv sl mal
ales adversarll pollLlcl. nu m duc la CoLrocenl cu domnul lllescu. v lupLa(l cu LrecuLul sl
penLru c sunLe(l cu prlvlrea cLre LrecuL sl v lupLa(l cu sLrlgoll LrecuLulul nu cred c romnll
vor acorda un nou mandaL domnulul 8sescu. 5l mal spun ceva, penLru c nu esLe (ara in
care vreau s Lrlm nol sl coplll nosLrll. nu esLe (ara in care s domlne frlca. nu esLe (ara in
care s-(l fle Leam s vorbesLl la Lelefon, penLru c lnLercepLeaz nu sLlu ce servlclu sau nu
sLlu ce conLrol de la CoLrocenl. refer s Lrlesc inLr-o (ar in care Mlrcea ulnescu s nu fle
lzgonlL in Cermanla. refer s Lrlesc inLr-o (ar lng neagu u[uvara, Crln AnLonescu,
lonescu CulnLus sl oamenll de valoare al acesLel (rl: Andrel lesu, Cabrlel Lllceanu, cel care
v-au fosL conslllerl sl care au plecaL de lng dumneavoasLr. |ara merlL o soarL mal bun!
La 3 anl dup preluarea mandaLulul, domnul 8sescu nu mal are ce s mal ofere acesLel (rl
sl se inLoarce la reLorlc de ur, se inLoarce la aLacurl personale sl lnvenLeaz false lupLe cu
LrecuLul. SunL omul vllLorulul, sunL un om pollLlc modern. nu am nlmlc de ascuns sl vol face
impreun cu echlpa care esLe in spaLele meu un lucru bun penLru aceasL (ar in urmLorll 3
anl de zlle.
&1'0"/01< Mul(umesc! urmeaz domnul 1ralan 8sescu. uomnule 1ralan 8sescu, v rog s
de spune(l sl dumneavoasLr de ce nu l-a(l voLa pe domnul Mlrcea Ceoan penLru a devenl
presedlnLele 8omnlel. Ave(l la dlspozl(le, de asemenea, maxlmum 3 mlnuLe. v asculLm!
$./"/01< nu l-as voLa pe Mlrcea Ceoan dlnLr-un moLlv foarLe slmplu. LsLe un om slab! un
om care are nevole s se men(ln in func(la de presedlnLe al parLldulul de vanghele, de
Prebencluc...
5"6%+.< nu candldeaz vanghele!
&1'0"/01< LlnlsLe, v rog, domnule Ceoan!
$./"/01< ue baroul local. uac m ulL in spaLele dumneavoasLr il vd pe vanghele, desl v
e ruslne s venl(l cu el alcl. Ave(l nevole de unul mal la parLld.
5"6%+.< uar vd c pe doamna udrea a-(l dus-o pu(ln mal in spaLe.
$./"/01< uoamna udrea esLe un om pollLlc care isl asum ce esLe.
e domnul vanghele, domnul lllescu, domnul Prebencluc nu il vd alcl.
5"6%+.< nu candldeaz nlcl unul!
&1'0"/01< ve(l avea la dlspozl(le o sec(lune speclal in care v ve(l puLea conLra...
$./"/01< uecl, Mlrcea Ceoan esLe un om slab! un om care esLe sus(lnuL in parLld de cel
despre care v spuneam mal inalnLe. un om care a fosL sus(lnuL in campanle de domnl,
precum aLrlclu, Prebencluc, vanghelle, lon lllescu, volculescu, de ce nu Sorln Cvldlu
vnuLu. uecl, un om care nu e pe plcloarele lul nu poaLe fl parLenerul poporulul romn. Ll va
fl in func(la de la CoLrocenl parLenerul celor despre care v-am vorblL mal inalnLe. LsLe
esen(lal penLru romnl s albe un presedlnLe, care lupL penLru el sl dac esLe nevole un
presedlnLe care s infrunLe rechlnll dln economla romneasc, s infrunLe ma[orlL(l
parlamenLare, care nu lucreaz penLru popor, cl lucreaz penLru ele. Cred c domnul Mlrcea
Ceoan nu poaLe fl presedlnLele 8omnlel sl dln alL moLlv. nu esLe un om slncer! lsl aflrm
prlnclpll, dar le incalc lmedlaL ce are ocazla s le incalce. 5l o s v dau un exemplu. A scrls
o carLe acum cLeva lunl, in care face praf coLa unlc la paglna 68, lar zllele LrecuLe a semnaL
cu domnul Crln AnLonescu un acord prln care men(lne coLa unlc.
5"6%+.< 5l cnd am semnaL cu uL-ul sl a cosLaL coLa unlc, nu era scrls carLea, domnule
1ralan 8sescu?
&1'0"/01< uomnule Ceoan, v rog s v ab(lneLl!
$./"/01< Spune-(l-ml ceea ce spune domnul Mlrcea Ceoan esLe real. unsul esLe ca un
cameleon, care se adapLeaz in func(le de cum baLe vnLul, lar eu cred c un presedlnLe
Lrebule s albe oblecLlve clare, dlrec(ll clare sl for(a s sl le indepllneasc aLL cL poaLe, chlar
dac are o ma[orlLaLe impoLrlv.
&1'0"/01< v mul(umesc!
5"6%+.< urepL la repllc?
&1'0"/01< ueocamdaL nu, domnule Ceoan. 8especLm formaLul. ve-(l avea ocazla asa
cum v-am spus pe parcursul acesLel dezbaLerl. 5Ll(l foarLe blne, de alLfel, formaLul emlslunll
sl dezbaLerll.
5"6%+.< vreau s vd dac esLe un sufle(el care poaLe s lnfluen(eze vreo declzle.
&1'0"/01< ve(l avea ocazla s v adresa(l, lncluslv asLfel de sar[e. uomnule 8sescu,
domnule Ceoan in acesL puncL al dezbaLerll aveLl la dlspozl(le 13 mlnuLe penLru un dlalog
pe 2 Leme de maxlm acLuallLaLe.
1. 8ela(la dlnLre presedlnLe sl Cuvern, pe de-o parLe.
2. 8ela(la dlnLre presedlnLe sl arlamaneL, pe de-alL parLe.
8epeL! lnLreaga sec(lune a rldlcaL un sferL de or, prln umare vom impr(ll acesL Llmp inLre
cele 2 Leme. lncepem cu rela(la dlnLre presedlnLe sl Cuvern. uomnule 1ralan 8sescu, cum
lnLerpreLa(l dumneavoasLr raporLurlle de colaborare, dar sl de auLorlLaLe dlnLre acesLe
enLlL(l.
$./"/01< resedlnLele sl Cuvernul Lrebule s fle parLenerl. arLenerl penLru c aLL
Cuvernul, cL sl presedlnLele sunL parLea LxecuLlvulul, chlar dac presedlnLele are rolul de
sef al sLaLulul. ue regul, presedlnLele aflrm nlsLe prlnclpll pe care le cere l-a desemnarea
premlerulul a devenll sl prlnclpll de acLlvlLaLe penLru premler. resedlnLele Lrebule s
vegheze la buna func(lonare a Cuvernulul. 5l dac, spre exemplu, consLaL c un Cuvern nu
ac(loneaz corespunzLor la lnunda(ll, presedlnLele Lrebule s se manlfesLe. nu poaLe fl doar
un observaLor, cl Lrebule s aLen(loneze Cuvernul, sl acesL lucru nu esLe scandal.
resedlnLele are rolul de a aproba remanlera unor mlnlsLrll aLuncl cnd prln remanlere nu se
schlmb sLrucLura Cuvernulul. resedlnLele va avea grl[ ca desemnarea mlnlsLrulul s fle
una corespunzLoare nlvelulul creuL ca un om s fle parLe a Cuvernulul. resedlnLele are
rolul de llder al pollLlcll exLerne a 8omnlel, decl va Lrebul s lucreze foarLe blne cu MlnlsLrul
de LxLerne. resedlnLele esLe 5eful CSA1 sl ComandaLul ArmaLel, decl va Lrebul s lucreze
foarLe blne cu LoaLe sLrucLurlle de for(. laL cLeva elemenLe care deflnesc rela(la
presedlnLelul cu Cuvernul.
&1'0"/01< lnLrucL v-am propus un dlalog, ave(l sl dumneavoasLr la dlspozl(le 2 mlnuLe
domnule Ceoan, penLru incepuL. Apol am s v rog, penLru c e vorba de un dlalog s
incerca(l s-ml expllca(l dac exlsL puncLe de dlvergen( in opLlca dumneavoasLr in
legLur cu aceasL chesLlune. v rog!
5"6%+.< Am o vlzlune sl am sl un comporLamenL democraLlc LoLal dlferlL fa( de cel al
domnulu 8sescu. uac ne ulLm la ceea ce s-a-nLmplaL in ulLlmll 3 anl de mandaL, penLru
c despre asLa vorblm, consLaLm de fapL 2 slLua(ll exLrem de negaLlve la adresa bunel
func(lonrl a 8omnlel. ln prlma eLap, aLuncl cnd au fosL lnunda(ll in 2003 domnul 8sescu
a consldera c solu(la de lupL impoLrlva lnunda(lllor o reprezlnL alegerlle anLlclpaLe. uecl,
Llpul de confllncL, Llpul de ur personal, Llpul de schlmburl de blle(ele cu prlmul mlnlsLru
1rlceanu reprezlnL un model pe care nu am s-l incura[ez sl reprezlnL un esec al prlmel
coablLrl dln experlan(a democLraLlc al ulLlmllor 20 de anl. ln al dollea rnd, a 2-a
experlen( cu Cuvernul esLe o alL experlen( exLrem de negaLlv care nu am s o incura[ez
nlclodaL in vla(a mea pollLlc. C rela(le de LoLal subordonare a prlmulul mlnlsLru 8oc fa(
de domlna(la compleL a presedlnLelul 8sescu. enLru mlne, a avea o rela(le corecL cu
prlmul mlnlsLru klaus !ohannls, a avea o rela(le de parLenerlaL sl o rela(le in care dlvluzlunea
muncll nu inseamn un concurs de frumuse(e, clne esLe mal frumos sl clne esLe mal puLernlc
in aceasL (ar reprezlnL un crez de bun func(lonare. Am ambl(la ca presedlnLele
8omnlel, ca premler in ulLlmll 20 de anl s poL s aslgur o bun sl corecL func(lonare a unel
coall(ll in aceasL (ar. vreau ca in prlma oar in 20 de anl s avem o guvernare care s fle o
bun guvernare in lnLeresul poporulul sl nu in lnLeresul presedlnLelul, a plmulul mlnlsLru sau
a parLldelor care compun respecLlva ma[orlLaLe.
&1'0"/01< v propun de acum s incerca(l s sl dlaloga(l inLre vol domnllor!
5"6%+.< 5l vreau s mal spun, penLru c am vorblL de domnul !ohannls sl penLru c domnul
8sescu vorbea de gruprl de lnLerese sl LoL solul de chesLlunl maleflce esLe c domnul prlm-
mlnlsLru !ohannls va avea ulLlmul cuvnd sl esLe garan(la mea, pe care eu sl domnul Crln
AnLonescu l-am daL-o in selecLarea membrllor cablneLulul !ohannls, care vor lnLra in plne,
cum se spune, pn de Crclun cu un bugeL, cu un program de guvernare sl cu relansare
exonomlc sl salvarea locurllor de munc.
$./"/01< e vanghele l-a(l inLrebaL cnd l-a(l spus c domnulul !ohannls va avea ulLlmul
cuvnL?
5"6%+.< uomnu`, am lmpresla c v place Lare mulL domnul vanghelle...
$./"/01< uomnu` Ceoan...
&1'0"/01< Pal s dlalogm!
5"6%+.< ulalog! L a 3-a oar cnd pomenesLe un nume sl cred c e blne s dm o mlc
repllc domnulul 8sescu. LxacL acum 3 anl, aprope zl cu zl, la confrunLarea dlnalnLe de Lurul
2 cu domnul Adrlan nsLase il spunea(l acesLula c Cprea, de la Su llfov esLe ho(ul-ho(llor,
clLez: /% -0 1&+0 2,$&+%3 "& )4)%,$* 5* 6*+-*+%*. Acum, dumneavoasLr il vede(l pe acelasl
domn Cprea drepL cel mal bun pasnlc la sLn sl l-a(l propus drepL mlnlsLru de lnLerne in
Cuvernul negol(. l loglca asLa de selec(le a cadrelor, domnule 8sescu, inseamn c
mlne-polmlne, vanghelle, un gospodar la rlmrla SecLorulul 3 il propune(l candldaL de
prlm-mlnlsLru sau dac sufle(elul doamnel Cprea v spune ceva o propune(l prlm-mlnlsLru
pe doamna Cprea...pe doamna udrea, penLru c in asLfel de loglc nu puLe(l s conduce(l o
(ar prln...dac il vre(l pe vanghelle prlm-mlnlsLru vl-l ofer cu mare plcere.
$./"/01< uomnu`...
&1'0"/01< uomnul 8sescu, v rog!
$./"/01< Am la dumneavoasLr rugmlnLea, dac esLe poslbll, blnein(eles, s respecLm
femelle. SunLe(l de acord?
5"6%+.< ua!
$./"/01< uo lL!
5"6%+.< SunLem mal mul(l de acord cu dumneavoasLr.
$./"/01< L in regul! v aslgur c eu vol conLlnua s le respecL, chlar dac lnLeresul
elecLoral ml-ar dlcLa alLfel. uomnu` Mlrcea Ceoan, rela(la presedlnLe-Cuvern esLe asezaL sl
pe alL paller, nu numal pe pallerul desemnrll unul Cuvern care s fac ferlclL pe LoaL
lumea. resedlnLele mal are un rol exLrem de lmporLanL in func(la sa, sl anume acela de a
reprezenLa lnLeresele poporulul, in raporL cu lnsLlLu(llle sLaLulul. un presedlnLe care vede c
un mlnlsLru, c un Cuvern nu reac(loneaz cum Lrebule, nu poaLe fl decL un presedlnLe care
s aLen(loneze dlrecL sl fr nlcl un fel de ezlLare Cuvernul, penLru c presedlnLele nu esLe
nlcl rezulLaLul in(elegerllor inLre parLldele pollLlce, nu esLe nlcl unul care la CoLrocenl Lrebule
s fle inLr-o lung vacan(. resedlnLele are obllga(la s reprezlnLe conLlnuu lnLeresele
oamenllor, in raporL cu lnsLlLu(llle sl in mod deoseblL cu Cuvernul sl arlamenLul. ua(l-ml
vole s v spun c aLuncl cnd am lnLervenlL la Cuvern, c nu a ac(lonaL cum Lrebule penLru
lnunda(ll erau mll de oamenl rmasl fr case, aLuncl cnd am lnLervenlL la Cuvern s se dea
suven(llle penLru anlmale erau dlspera(l crescLorll de anlmale c nu aveau banl cu ce s-sl
cumpere fura[ele ca s Lreac larna, aLuncl cnd am lnLervenlL la Cuvern s se dea banll
penLru consLruc(la caselor dlsLruse la lnuda(ll erau oamenl, am vazuL femel cu mul(l copll in
drum sl venea larna. l...
5"6%+.< Alegerlle anLlclpaLe cu lnunda(llle...
$./"/01< nu confunda(l scandalurlle cu obllga(la presedlnLelul de a reprezenLa oamenll.
&1'0"/01< v rog s incercal s...
$./"/01< AceasL callLaLe e una permanenL penLru pre;edlnLe ;l un pre;edlnLe care las s
fle, se las s fle anLrenaL in [ocul parLldelor pollLlce in deLrlmenLul oamenllor i;l Lrdeaz
proprlul popor.
&1'0"/01< SunLem la flnalul acesLel...aproape de flnalul acesLel rubrlcl.
5"6%+.< un presedlnLe are prlmul rol de a-l unll pe romnl.
$./"/01< l-a(l unlL la 1lmlsoara foarLe blne domnule Ceoan.
5"6%+.< Are obllga(la de a nu provoca Lenslune in socleLaLe. nu esLe un presedlnLe [ucLor,
conform ConsLlLu(lel, cl un medlaLor inLre puLerlle sLaLulul. un presedlnLe auLenLlc Lrebule s
in(eleag c nu are inLoLdeauna drepLaLe absoluL sl c nu poaLe s-sl lmpun voln(a sl
puLerea asupra celorlal(l, lar fapLul c in 3 anl am avuL numal scandal, numal crlz pollLlc sl
llps de conLlnulLaLe in prolecLe m face s spun c prlnclpala mea obllga(le e s-l unesc pe
romnl sl aslgur in conlucrarea acLlv cu 2 Cuverne succeslve, penLru c mandaLul de 3 anl
inseamn Cuvern !ohannls pn in 2012 sl dup alegerlle parlamenLare inc un Cuvern sl
inc un arlamenL. ConLlnulLaLe in prolecLe sl nu scandal, domnule 8sescu. AceasLa esLe
solu(la penLru o (ar vrea s las dlnLr-o crlz economlc sl o crlz pollLlc.
$./"/01< C ulLlm observa(le pe Lema scandal, domnule Ceoan!
&1'0"/01< v rog!
$./"/01< vreau s va spun c aceasL expresle ml-a rmas inLlprlL in mlnLe, de la
8evolu(le. ALuncl, la 1elevlzlunea 8omn Llber, auLorlL(lle spuneau c la 1lmlsoara esLe
scandal. v-aduce(l amlnLe? nlsLe hullganl fac scandal.
5"6%+.< Lram prea Lnr. nu-ml aduc amlnLe asa blne.
$./"/01< Acum cLeva spLmnl, la Chlslnu, Llnerll lesl(l in sLrad impoLrlva unel puLerl
care sufocase pur sl slmplu 8epubllca Moldova erau eLlcheLa(l ca fcnd scandal. Se pare c
face(l o confuzle...
5"6%+.< Se pare c nu v-a(l conLamlnaL de la revolu(la de scandal.
$./"/01< lnLre aLlLudlnea democraLlc in folosul oamenllor a unul presedlnLe sl no(lunea de
scandal. ALen(le! Cel care eLlcheLau 8evolu(llle sl mlscrlle soclale sl lupLa penLru democra(le
drepL scandal au plerduL puLerea domnul Ceoan. Lrau oamenl care prlveau... care plveau la
lnLeresele pollLlclenllor sl nu la lnLeresele oamenllor.
5"6%+.< uumneavoasLr sunLe(l la puLere domnule 8sescu, nu eu!
$./"/01< nu!
5"6%+.< AsLa-l mlca dlferen(.
$./"/01< ulLaL-(l c...
5"6%+.< uumneavoasLr face(l pollLlc de 13 anl...
$./"/01< ulLa(l...
5"6%+.< Ca MlnlsLru al 1ransporLurllor...
$./"/01< ulLa(l...
5"6%+.< Ca soclal democraL...
$./"/01< ulLa(l c sunLe(l al dollea om in SLaL. 5l vd c...
5"6%+.< SunLe(l la puLere cu plmul mlnlsLru al domneavoasLr, domnule 8sescu.
&1'0"/01< SLlma(l domnl, v propun in acesL momenL s Lrecem la urmLoarea...
$./"/01< u(l-ml vole s mal fac o observa(le, penLru c Lrebule s respecLm sl
ConsLlLu(la...
&1'0"/01< Ave(l ocazla...ave(l ocazla...
5"6%+.< Ca s-n(eleg...
&1'0"/01< uomnule Ceoan, domnule 8sescu...
5"6%+.< Ca s-n(eleg blne vom avea inc 3 anl de scandal in caz c ve(l csLlga... asLa il ce-l
oferl(l 8omnlel in aceasL sear.
$./"/01< ve(l avea inc...
5"6%+.< AsLa e inLr-adevr o propunere de presedlnLe.
$./"/01< ve(l avea inc 3 anl de lupL a mea cu clasa pollLlc, dac ea nu se va pune in
servlclul romnllor...
5"6%+.< uln opozl(le o s-o face(l la fel de blne.
$./"/01< 5l ve(l avea inc 3 anl in care nu vol pregeLa nlcl o zl s v aduc amlnLe c eu, in
callLaLe de presedlnLe il apr pe romnl sl nu pe pollLlclenl. nu prlvllegllle pollLlclenllor sunL
Lreaba presedlnLelul!
&1'0"/01< uomnllor...
$./"/01< Cl necazurlle oamenllor, domnul Ceoan!
&1'0"/01< Mul(umesc penLru... v rog s Lrecem la urmLoare sec(lune penLru c sl alcl
ave(l ocazla s schlmba(l ldel sau chlar sl argumenLe sl conLrarll...
5"6%+.< C slngur observa(le pe un Lon llnlsLlL.
&1'0"/01< uac se inLmpl in cLeva secunde domnule.
5"6%+.< M-am ulLaL...m-am ulLaL inLr-o slngur fraz...m-am ulLaL in LoaL campanla pe
care a(l facuL-o domnule 8sescu. AceasL campanle penLru alegerlle prezlden(lale.
nlclodaL, in nlcl o confrunLare sau inLr-un dlscurs publlc sau la Lelevlzlune nu a(l rosLlL
cuvnLul "locurl de munc". A(l vorblL de pollLlc, de puLere, de prlvllegll, de puLere, de
pollLlc sl de scandal. AsLa esLe de fapL ceea ce vre(l s oferl(l romnllor.
&1'0"/01< uomnule Ceoan v rog...domnule 8sescu...ll prlva(l in acesL momenL pe
romnll care sl-ar fl dorlL de la dumneavoasLr c aborda(l sl chesLlunea legaL de rela(la
dlnLre presedlnLe sl arlamenL.
$./"/01< Am vorblL foarLe mulL despre neceslLaLea de a crea locurl de munc in medlul
rural.
&1'0"/01< Ave(l Llmp penLru acesL lucru in Lemele pe care le-am propus in dlscu(le.
$./"/01< uespre neceslLaLea de a crea locurl de munc prln lnvesLl(ll ale bugeLulul sLaLulul.
&1'0"/01< ConLlnum cu rela(la dlnLre presedlnLe sl arlamenL. uomnule Ceoan? 5l
vede(l c ne-au mal rmas foarLe pu(lne mlnuLe penLru c a(l vruL s dlaloga(l mal mulL,
probabll, pe rela(la dlnLre presedlnLe sl Cuvern. uomnule Ceoan, cum lnLerpreLa(l
dumneavoasLr raporLurlle de colaborare, dar sl de auLorlLaLe dlnLre acesLe enLlL(l, fllnd
vorba de presedlnLe sl arlamenL. v rog ins s incerca(l s echlllbra(l sau s fl(l ceva mal
conclsl. v lnvlL la un exercl(lu de conlzle.
5"6%+.< LsLe o rela(le de colaboarare inLre lnsLlLu(ll fundamenLale ale democra(lel noasLre.
arlamenLul nu esLe dusmanul poporulul. LsLe o lnsLlLu(le reprezenLaLlv a democra(lel
europene sl de Llp occldenLal. Am vorblL inalnLea domnulul 8sescu de nevola de a reduce
numrul de parlamenLarl, inc dln luna lulle 2003.
$./"/01< (rde)
5"6%+.< ue aceea vreau s v lnformez c declzla grupurllor parlamenLare Su sl nL,
spLmna vllLoare e s convocam arlamenLul penLru a demara reforma ConsLlLu(lel, a
8eferendumulul care a fosL aprobaL de cLre popor sl vom demara sl o ampl reform
consLlLu(lonal in 8omnla. ue asemenea, cred cu Lrle c un presedlnLe Lrebule s dezvolLe
o rela(le de respecL, evldenL, cu ma[orlLaLea care sus(lne Cuvernul cu care la colaboreaz,
dar mal ales cu opozl(la, ceea ce domnul 8sescu nu a sLluL s fac sl nu poaLe s fac.
&1'0"/01< uomnule 8sescu!
5"6%+.< va fl penLru mlne o obllga(le s LraLez vllLoare opozl(le. Clne va fl sef la uL dup
ce se Lermln aceasL compeLl(le nu sLlu, dar poL s v spun c-l vol lnvlLa pe vllLorul llder de
la uL lunar la CoLrocenl penLru o conversa(le serloas despre probleme 8omnlel. Cpozl(la
democraLlc dln arlamenL Lrebule respecLaL sl nu conslderaL ca o form de vendeL
pollLlc.
&1'0"/01< uomnule 8sescu!
$./"/01< arlamenLul nu Lrebule s mal fle un loc al prlvllegla(llor, cl un loc al celor care fac
legl penLru romnl. Apllcarea rezulLaLelor referendumulul Lrebule fcuL lmedlaL sl
arlamenLul Lrebule s accepLe anularea LuLuror lmunlL(llor, penLru presedlnLe, penLru
mlnlsLrll, penLru parlamenLarl, penLru orlclne, ca s m incadrez in Llmp. As fl merlLaL cred
mcar un mlnuL.
&1'0"/01< Mal ave(l la dlspozl(le inc 20 de secunde. Lu am alcl un cronomeLru. v rog!
$./"/01< 8ela(la presedlnLelul cu arlamenLul Lrebule s fle cea descrls de ConsLlLu(le. ln
arlamenL presedlnLele prezlnL mesa[e ale presedlnLelul cLre arlamenL sl na(lune.
Mesa[ul meu consLanL, aLuncl cnd am fosL in arlamenL, a fosL legaL de reforma clasel
pollLlce sl de reforma lnsLlLu(lllor sLaLulul. LsLe, cred, esen(lal ca arlamenLul s devln o
lnsLlLu(le reformaL, asa cum cer romnll. v mul(umesc!
&1'0"/01< SunLem la cea de-a 4-a eLap a dezbaLerll. v reamlnLesc c spre deoseblre de
inLlnlrea noasLr precedenL in care era prezenL sl cel de-al 3-lea candldaL, domnul Crln
AnLonescu, v-am propus poLrlvlL formaLulul dln aceasL sear mal mulL un dlalog inLre
dumneavoaLr, pe un Lon clvlllzaL, decL monologurl. Cea de-a 4-a eLap a dezbaLerll
consLm, cum spuneam, inLr-un dlalog al celor 2 candlda(l pe prlmele 3 Leme sLablllLe
impreun cu sLuff-urlle de campanle. oLrlvlL formaLulul convenlL penLru aceasL dezbaLere
penLru flecare dlnLre acesLe Leme va exlsLa un Llmp rezervaL de maxlmum 8 mlnuLe. va rog
s incercm s ne incadrm in acesL Llmp. v rog s incerca(l, poLrlvlL regulllor dlalogulul, s
oferl(l drepLul la repllc, s v comporLa(l asa cum o (ar inLreag asLeapL, ca nlsLe
candlda(l la preslden(la 8omnlel. rlma Lem propus spre dezbaLere esLe legaL de pollca
exLern. oLrlvlL Lragerll la sor(, incepe domnul Mlrcea Ceoan. v rog!
5"6%+.< LsLe un aLrlbuL lmporLanL al presedlnLelul 8omnlel sl inLr-adevr in colaborare cu
Cuvernul, cu arlamenLul, cu cel care reprezlnL lnLeresele, lncluslv economlce ale 8omnlel.
resedlnLele are un rol lmporLanL in pollLlca exLern. LvldenL c in acesL momenL aslsLm la
o perload dlflcll, in care presLlglul 8omnlel a fosL sever afecLaL de crlza pollLlc prelunglL,
de fapLul c nu a exlsLaL o colaborare corecL inLre pre(edlnLe sl fosLul prlm-mlnlsLru
1rlceanu sl penLru c de mulLe orl Lemele lnLerne au rbufnlL sl in Lemele de pollLlc
exLern romnesLl. uln puncLul meu de vedere, 8omnla Lrebule s rmn o (ar care-sl
consLrulesLe un puLernlc profll european sl euro-aLlanLlc. lldellLaLea noasLr fa( de
comunlLa(llle dln care facem parLe, de Luropa sl de SLaLele unlLe vor Lrebul s rmna plaLra
unghlular a pollLlcll noasLre exLerne. uar, in condl(llle in care lumea se schlmb, in condl(llle
in care in veclneL(lle noasLre apar probleme mulLlple, in condl(llle in care apar puLerl
emergenLe, cum sunL Chlna, lndla, 8usla, cum apar evolu(ll pe plan lnLerna(lonal, pollLlca
exLern romnneasc va Lrebul s fle mulL mal pragmaLlc, in care s flm fldell fa( de
allan(ele noasLre occldenLale, dar s incercm s dezvolLm rela(ll comerclale, economlce,
de lnvesLl(ll, cu cel care reprezlnL pn la urm puLerlle secolulul xxl. va Lrebul s acordm
o aLen(le speclal 8epubllcll Moldova, care inLr-adevr prln erolsm sl sacrlflclu a daL [os
ulLlmul reglm comunlsL dln Luropa. LsLe un Cuvern pro-european, pro-democraLlc sl spre
merlLul noll conducerl de la Chlslnu, de 1 uecemble, Zlua na(lonal a romnllor, au decls s
abandoneze slnLagma sLallnlsL c exlsL o llmb moldoveneasc alLa decL llmba romn.
&1'0"/01< uomnule 1raln 8sescu.
5"6%+.< enLru mlne, o 8omnle puLernlc in Luropa, o rela(le solld cu SLaLele unlLe, dar
sl o rela(le pragmaLlc cu veclnll, puLerlle care poL s aduc lnvesLl(ll sl loucurl de munc
penLru cel care au nevole de asLfel de lnvesLl(ll in (ara noasLr.
&1'0"/01< v rog! Am s v rog s incerca(l aplauzele s fle ceva mal rezervaLe. lerdem dln
Llmpul penLru care l-am alocaL acesLel dezbaLerl. v mul(umesc!
$./"/01< ln pollLlca exLern esen(a ac(lunll esLe lnLeresul na(lonal. uln acesL moLlv, in
pollLlca de securlLaLe, 8omnla dlncolo de a fl membru nA1C consolldeaz conLlnuu
parLenerlaLul sLraLeglc cu SLaLele unlLe sl rezulLaLul acesLel consolldrl sunL nu numal
lnvesLl(llle economlce, lord sl mulL alLe companll, dar sl exlsLen(a mlllLarllor amerlcanl in
bazele amerlcane-romnesLl, in bazele mlllLare romnesLl de pe lronLlera de LsL. ln acelasl
Llmp, in lnLerlorul unlunll Luropene esLe nevole de o pollLlca corelaL, cu (rlle cu care
lnLeresele noasLre sunL de mulLe orl smllare. uln acesL moLlv, prln eforL dlplomaLlc am reuslL
semnarea unul parLenerlaL cu lran(a, in lnLerlorul unlunll Luropene, penLru a ne puLea
sus(lne reclproc lnLeresele. ln ceea ce prlvesLe 8epubllca Moldova, lmedlaL dup schlmbarea
reglmulul comunlsL de la Chlslnu noua puLere a fosL de acord sl am semnaL 7*-+*$*'* 5*
5*#-8%5*+* 4 9,"#&'4$&'&% 5* '4 948&' /% 5* '4 :0';%. ue asemenl, se va deschlde un ConsulaL al
8epubllcll Moldova la lasl. Am semnaL, de asemenea, <-,+5&' 5* 6%- $+41%- 5* 1+,"$%*+0
penLru a usura clrcula(la ceL(enllor 8epubllcll Moldova in 8omnla. uar, esen(lal esLe s
dezvolLm o pollLlc de consolldare a pcll la sud de uunre, in 8alcanl, esen(lal esLe s
dezvolLm o pollLlc de cuplare a 8omnlel la Asla CenLral sl in mod deoseblL la zona
Casplc, ceea ce nol am maLerlallzaL sl vom conLlnua s maLerlallzm cu parLenarlaLe cu (rl
de(lnLoare de energle.
&1'0"/01< LxlsL vreun de dlvergen( inLre vlzlunea dumneavoasLr domnule 8sescu sl
vlzlunea domnulul Ceoan, a dumneavoasLr domnule Ceoan sl a dumneavoasLr domnule
8sescu in legLur cu pollLlca exLern a 8omnlel.
5"6%+.< SunL absoluL convlns c Marea neagr va conLlnua s fle un puncL sLraLeglc
lmporLanL penLru 8omnla.
$./"/01< e cnd o spuneam eu la incepuL de mandaL spunea(l c vorbesc de Marea
neagr penLru c sunL comandaL de nav.
5"6%+.< ue ce...de ce nu ave(l rbdare s asculLa(l pn la sfrslL? ...dar in acelasl Llmp
Lrebule s in(elegem c avem nevole de parLenerl sl alla(l ca s puLem inLr-adevr s
deschldem sansele noasLre ca 8omnla, porLul ConsLan(a, corldoarele Lranseuropene s
devln corldoare care s lege 8omnla de celelalLe conLlnenLe, dlncolo de Marea neagr.
uecl, dln puncLul meu de vedere, o slmpl abordare de Llp mlllLar sLraLeglc la Marea neagr
nu esLe suflclenL. va Lrebul s deschldem rela(llle cu ucralna. va Lrebul s incercm s
colabprm cu ucralna, lncluslv, exploaLarea in comun cu o flrm occldenLal, evenLual, a
resusrselor dln laLoul ConLlnenLal. uecl, dln puncLul meu de vedere...
$./"/01< l l-am csLlgaL in proces sl acum s ll dm lor?
5"6%+.< uncLul de dlferen( pe care il am fa( de domnul 8sescu, in pollLlca exLern,
cred c nu Lrebule s Le prevalezl de fapLul c esLl allaLul Amerlcll sl c al baze mlllaLare
amerlcane, ca s nu al rela(ll bune cu veclnll de la 8srlL.
&1'0"/01< uomnule 8sescu.
5"6%+.< Moldova, ucralna, 8usla, Asla CenLral, CrlenLul Ml[loclu. 5l cred c o colaborare
corecL pe baze pragmaLlce sl comerclale reprezlnL dlferen(a de abordare dlnLre nol dol.
$./"/01< v rog, domnule 8sescu!
$./"/01< laLoul ConLlnenLal al Mrll negre, zona economlc a fosL csLlgaL de 8omnla in
proces la Paga.
5"6%+.< uar sl ucralna are resurse in aceasl zon!
$./"/01< 8.700 km
2
se adaug la ceea ce era de[a recunoscuL. uecl alcl nol nu avem a face
compromlsurl cu nlmenl. LsLe problema 8omnlel sl nu exploaLare impreun, problema
8omnlel s valorlflce 100 resursa dln zona economlc. ln ceea ce prlvesLe...
5"6%+.< uar nu a(l sLablllL o comlsle prezlden(lal cu ucralna acum 3 anl sl nu
func(loneaz? AsLa incerc s v spun.
$./"/01< uar...
5"6%+.< nu Lrebule s ne prevalm de fapLul c sunLem membrll al nA1C sl al uL. 8ush
cnd a fosL la 8ucuresLl a spus c nol srlm o punLe cLre 8srlL. C rela(le bun cu ucralna,
o (ar de 30 de mllloane e un lucru elemenLar.
$./"/01< ALen(le! C sunL suporLer unel bune rela(ll cu ucralna, cu condl(la ca aceasL
punLe pe care o descrle s nu fle una pe care calc doar ucralna sl 8omnla nu.
5"6%+.< e unde calc sau sLrmb. unde s-a aprobaL pe laLoul ConLlnenLal 8omnesc?
$./"/01< ALen(le c n-a aprobaL nlmenl nlmlc. Se pare c...
5"6%+.< uomnul vldeanu e adevraL mlnlsLru lnLermlar...
$./"/01< Se pare c dumneavoasLr a(l fcuL nlsLe promlslunl, dar o s le spune(l dup ce
plerde(l alegerlle.
5"6%+.< C s spun!
$./"/01< As vrea s avem LoLusl un dlalog s poL s exprlm puncLul de vedere cu prlvlre la
rela(la cu ucralna.
&1'0"/01< v rog!
$./"/01< 8omnla a fosL la SummlLul de la 8ucuresLl cel mal mare sus(lnLor al aLragerll
ucralnel in nA1C. uecl, dln acesL puncL de vedere nu exlsL dubll. lnLeresele noasLre de a
avea o bun rela(le cu ucralna sunL fundamenLale. uar, ucralna Lrebule s respecLe
lnLeresele 8omnlel in zon. nol nu am fosL de acord cu excesele de pe laLoul ConLlnenLal,
am csLlgaL, nu sunLem de acord cu consLruc(la 8asLroe sl ne aprm lnLeresele. uorlm ca
romnll dln ucralna s-sl poaL inv(a llmba sl s poaL prlml ceL(enle aLuncl cnd sLaLul
romn le-o acord.
&1'0"/01< v rog, domnule Ceoan, dac mal ave(l in doar cLeva secunde. v rog, o
preclzare!
5"6%+.< LvldenL, c aprarea lnLeresulul na(lonal romnesc esLe prlma obllga(le a
presedlnLelul 8omnlel. uar, nu prln confrunLare, prln Lenslune sl prln acesL gen de cocoslsm
pe vla(a, aLuncl...
$./"/01< uar nlcl s Le calce clneva in plcloare, domnul Ceoan!
5"6%+.< uar nlcl s nu al o rela(le comerclal mlnlm cu (rl care reprezlnL 60 de mllloane
de consumaLorl sl care reprezlnL (rl cu care CccldenLul face rela(ll in flecare zl.
$./"/01< Avem un exporL foarLe bun in ucralna, domnule Ceoan.
5"6%+.< uecl, dln puncLul meu de vedere rela(llle cu...
$./"/01< nu avem marf cL am puLea exporLa cu ucralna.
5"6%+.< 8ela(llle cu veclnll sunL lmporLanLe. C ;edln comun de Cuvern, cu Cuvernul de
la 8udapesLa, lmedlaL dup lnsLalarea Cuvernulul !ohannls esLe obllgaLorle. C ;edln
comun de Cuvern cu Cuvernul lllaL de la Chl;lnu esLe obllgaLorle. C ;edln de Cuvern
comun cu Cuvernul 8erlusconl esLe obllgaLorle. LxLlnderea de parLenerlaLe in afara razel
euro-aLlanLlce esLe obllgaLorle. uecl, am aLlns oblecLlvul s flm membrll uL sl nA1C. AsLa
vreau s v spun. LsLe momenLul s frucLlflcm aceasL pozl(le penLru a ne duce lnLeresele
economlce, lnLeresele pragmaLlce, lnLeresele de exporLurl sl acesL lucru Lrebule fcuL cu mal
mulL dlploma(le sl cum mal pu(ln bLuL cu pumnul in mas. AsLa incerc s v spun! L
dlferen( de sLll sl de vlzlune.
$./"/01< nu, nu! nlmenl in pollLlca exLern nu baLe cu pumnul in mas, cel pu(ln dln parLea
romn, dar as vrea s vd dac recunoasLe(l urmLorul clLaL: =,'%$%-4 *>$*+"0 4 &"*% ;0+% #*
14-* )+%" 4)+*-%*+*4 +4;%,"4'0 4 )&"-$&'&% 5* 2*5*+* "4;%,"4'3 )+%" 1*+64 /% 5*6"4 4)0+4+* 4
'&% ?" -45+&' %"$*+"4;%,"4'3 %4+ "& )+%" %"#-0'%$&+% 54$* 5%" $*464 5* 4 $* 5%1*+*";%43 %#-0'%$&+%
-4+* ),$ #0 2+0@*4#-0 4A%3 54+ -4+* #0 ,.'%B* 6C%"*D SunLe(l dlplomaL de carler. Lu nu! nu
sunL dlplomaL de carler.
5"6%+.< Se vede!
$./"/01< 5Ll(l clne a spus acesL lucru?
5"6%+.< nu sLlu. oaLe iml spune(l dumneavoasLr, c il ave(l scrls pe hrLle.
$./"/01< 1lLulescu, domnule.
5"6%+.< L lmporLanL!
$./"/01< 1lLulescu! uar dac a(l fl sLluL acesL lucru, nu mergea(l pe furls la Moscova.
5"6%+.< uac as fl sLluL...dac a(l zls acesL lucru, in 2008, dup 8zbolul 8uso-Ceorglan a(l
fl fcuL o vlzlL in cLeva (rl de reglune, in ucralna, in Azerbal[an, in Ceorgla, in 1urcla sl in
8eubllca Moldova, cred.
$./"/01< 1oaLe (rlle dln reglune inLr-o...inLr-o mlslune in care pe urm am Lransmls
LuLuror alla(llor nosLrll puncLul de vedere romnesc cu prlvlre la rlscurlle generaLe de
lnLerven(la ledera(lel 8use pe LerlLorlul Ceorglel.
5"6%+.< Clne va Lrlmls in aceasL vlzlL, domnule 8sescu?
$./"/01< A fosL declzla mea s fac aceasL vlzlL, s lnformez alla(ll cu prlvlre la puncLul de
vedere romnesc. unde-l problema?
5"6%+.< vedeLl cum se pracLlc? A fosL declzla mea s incerc s repar o rela(le cu o (ar in
care...cu care plLlm facLur la gaz de 4 orl mal mulL decL alLe (rl.
&1'0"/01< 8un. SLlma(l domnl sunLem aproape de flnalul acesLel runde.
$./"/01< uomnu`, domnu`...gazele rusesLl s-au lefLlnlL cu aproape 30 anul acesLa sl...
5"6%+.< Lrau 104 $/m
3
in 2004 - 340.
$./"/01< uomnu`, iml permlLe(l s pun o inLrebare? 5Ll(l care esLe cel mal lmporLanL
conLracL, penLru c venl(l de la Moscova de curnd, Cus a fosL sl el acolo, cel mal mal
lmporLanL conLracL semnaL in ulLlmele 30 de zlle inLre 8omnla sl 8usla?
5"6%+.< 5Llu c nu s-a semnaL E+4$4$&' 5* -,'4.,+4+* -,6*+-%4'0, penLru c a-(l blocaL
mlnlsLrul nl(, de la Su s semneze un LraLaL comerclal cu 8usla. AsLa sLlu, penLru c
asLepLa(l vlzlLa la Moscova care nu se mal inLmpl.
$./"/01< uecl...
5"6%+.< AsLa sLlu!
$./"/01< uecl, v-am pus aceasL inLrebare sl dac nu v dau rspunsul. Ca s vede(l cL de
rele sunL rela(llle romno-ruse. lml permlLe(l s v spun?
5"6%+.< SunLe(l in fa(a na(lunll.
$./"/01< nu! uac v lnLereseaz.
5"6%+.< M lnLereseaz.
$./"/01< C spunea(l c sunL inghe(aLe rela(llle.
5"6%+.< M lnLereaz, penLru c inc 3 zlle mal Lrebule s va asculLm ca presedlnLe al
8omnlel.
$./"/01< uomnule Mlrcea Ceoan! va Lrebul s m asculLa(l 3 anl sl 3 zlle, dar asculLa(l alcl.
5"6%+.< AsculL!
$./"/01< Acum 2 spLmnl s-a semnaL un conLracL de 230 de mllloane de dolarl...enLru
ce?
5"6%+.< enLru domnul Cocos?
$./"/01< nu. Mal incerca(l.
5"6%+.< ln zona asLa Lrebule s fle. uomnul vldeanu? uomnul Man(oc?
$./"/01< nu.
5"6%+.< lnseamn c nu e energle.
$./"/01< nu. uomnul Ceoan. uomnul Ceoan, slgur c po(l s-(l ascunzl lncopeLen(a sl sub
glume, dar eu vorbesc serlos.
5"6%+.< ue o lncompeLen( pollLlc exLern puLe(l s-ml spune(l in alL zon, dar da(l-ml
vole s v spun c e meserla mea sl mal ave(l de buchlslL, domnule 8sescu.
$./"/01< Am mal vzuL unll are au buchlslL in meserla lor.
&1'0"/01< v rog, domnllor!
$./"/01< ua(l-ml vole...
&1'0"/01< v rog, domnllor! ll rog inc o daL pe sus(lnLorl s incercm s fle mal rezerva(l
cu aplauzele.
$./"/01< ua(l-ml vole s il lnformez pe...
&1'0"/01< v rog!
$./"/01< e cel proaspL inLors de la Moscova...
&1'0"/01< 10 secunde.
$./"/01< uln vlzlLe subLerane, dac ml-e permls. Acum 2 spLmnl, LrusLul de...
5"6%+.< lnsemn c s-a semnaL un acord de MeLrou de la Moscova...
&1'0"/01< v rog, domnule Ceoan, domnule 1ralan 8sescu! v inLrerup aceasL rubrlc.
$./"/01< 1rusLul de cosLruc(ll peLrollere ConsLan(a a semnaL cu Cazprom unul paln plan,
unel conducLe submarlne inLre novorosslysk sl Socl, conducL de clrca 130 km penLru
racordarea slsLemelor de gaze al ledera(lel 8use la Socl, unde se vor desfsura !ocurlle
Cllmplce. uecl...
5"6%+.< uar lega(l cumva penLru 8omnla, domnule 8sescu, asLa v inLreb eu.
$./"/01< LsLe o flrm romneasc ce execuL aceasL lucrare. ue unde pn unde lnvenLa(l
dumneavoasLr c 8omnla nu are rela(ll cu 8usla?
&1'0"/01< Am in(eles. uomnule Ceoan, ave(l un rspuns foarLe scurL.
$./"/01< 8omnla dup ce...8omnla nu are rela(ll de subordonare cu 8usla, dar are foarLe
bune rela(ll.
&1'0"/01< v rog! uomnule Ceoan!
5"6%+.< 8ela(la 8omnlel nu e de subordonare cu nlmenl. 8omnla nu esLe o balL nlclunul
alL sLaL. SunLem in rela(ll de allan( sl parLenarlaL cu marlle puLerl occldenLale.
$./"/01< LsLe exacL ce v spuneam inalnLe.
5"6%+.< uar ceea ce incerc s v spun esLe c in acesL momenL...
$./"/01< lncerca(l fr succes...spune(l-le romnllor.
&1'0"/01< uomnule 8sescu! v rog, domnule 8sescu!
5"6%+.< Cbama...Cbama incearc s consLrulasc o rela(le corecL cu zona 8srlLean.
$./"/01< 5l 8erlusconl incearc acelasl lucru.
5"6%+.< 5l v spun c dln acesL...de un an de zlle a(l convenlL cu uLln la 8ucuresLl c ve(l
face o vlzlL penLru a debloca rela(la cu 8usla. nu sunLe(l prlmlL, penLru c ave(l un Llp de
pollLlc exLern care esLe aLL de agreslv incL nu-l in(eleg nlcl mcar alla(ll nosLrll
occldenLall.
$./"/01< uomnul. ermlLel-ml s-l fac o observale...s fac o preclzare.
&1'0"/01< v mul(umesc!
$./"/01< Lu prefer s nu fac eu vlzlLa, dar flrme romnesLl s fac conLracLe de 230 de
mllloane cu ledera(la 8us.
&1'0"/01< 1recem la urmLoarea...
5"6%+.< 5l eu prefer s facur la casa lefLln penLru romnl.
&1'0"/01< uomnule Ceoan, v rog! uomnule 1ralan 8sescu, v rog! urmLoarea sec(lune
esLe legaL de...
$./"/01< uac nu ve(l prlvaLlza 8omgazul va fl o facLura mal mlc.
5"6%+.< uomnul...
$./"/01< nu ve(l face cum a(l fcuL cu eLrom-ul!
&1'0"/01< nu csLlga(l nlmlc nlcl dumneavoasLr, domnule 1ralan 8sescu, nlcl
dumeavoasLr, domnule Ceoan vorbld unul pesLe cellalL. Cel de acas nu v vor in(elege sl
in nlcl un caz nu alcl inLr-o asLfel de dezbaLere.
$./"/01< v propun s conLlnum!
&1'0"/01< v propun sl eu s conLlnum...
$./"/01< 8elaxare, domnule Ceoan.
5"6%+.< S fl(l relaxaL c nu mal ave(l mulL. uoar 3 zlle.
&1'0"/01< Cu o Lem pe care, de asemenea, am agreaL-o cu sLuff-urlle dumneavoasLr de
campanle. vom llmlLa ins Llmpul. v rog s aflsa(l un cronomeLru de doar 3 mlnuLe,
incercnd s recuperm cumva, desl e o Lem foaLe lmporLanL, de asemenea. L vorba de
securlLaLe na(lonal. lncepe(l dumneavoasLr, domnule 1ralan 8sescu. Ceea ce am s v rog
esLe, poaLe gslm in felul acesLa o formul ceva mal concls de a lega dlalogul, s ne vorbl(l
sl despre, ambll candlda(l, sl despre alocarea unul bugeL poaLe crescuL penLru doLarea
ArmaLel sl salarllle mlllLarllor. Avem, vrem un puncL de vedere sl aceasL chesLlune. v rog!
$./"/01< Clne-l prlmul?
&1'0"/01< uumneavoasLr sunLe(l, domnule 1ralan 8sescu!
$./"/01< v mul(umesc! SecurlLaLea na(lonal a 8omnlel esLe lndlsLrucLlbll legaL de
aparLenen(a noasLr la nA1C, care in arL. 3 al LraLaLulul, garanLeaz c nlcl un membru al
organlza(lel nu paoLe fl lsaL slngur, dac asupra sa se produce agreslune. rlnclplul
muscheLarllor, Lo(l penLru unul, unul penLru Lo(l, esLe prlnclplul arL.3 dln E+4$4$&' F,+5G
<$'4"$%-D ulncolo de asLa, ins, securlLaLea na(lonal esLe un complex. nu numal securlLaLea
mlllLar esLe parLea securlL(ll na(lonale sl ve(l vedea c oamenll sunL parLea securlL(ll
na(lonale. SecurlLaLea sanlLar, securlLaLea allmenLar, securlLaLea dln puncL de vedere al
aprovlzlonrll cu energle - LoaLe aceasLea sunL un complex care vlzeaz pn la urm vla(a
de zl cu zl a oamenllor, lncluslv securlLaLea soclal reprezlnL parLe a concepLulul de
securlLaLe na(lonal. uac o cllp am LraLa securlLaLea numal dln puncL de vedere al
capaclL(llor mlllLare ar insemna s scoaLem inafara concepLulul de securlLaLe exacL
elemenLele fundamenLale care dau vla(a de zl cu zl a oamenllor.
&1'0"/01< Mul(umesc! v rog, domnule Ceoan! v rog cu aplauzele, poaLe, reuslm s le
facem spre flnalul rubrlcllor. v rog!
5"6%+.< AceasL crlz flnanclar mondlal a condus la ordlnll mondlale cu o vlLez mal
mare decL anLlclpa poaLe cel mal bun speclallsL in sLraLegle global. ue aceea, inLr-adevr,
socleLaLea na(lonal a 8omnlel esLe asLzl inLr-o eLap nou fa( de ceea ce credeam in
urm, poaLe, cu numal c(lva anl de zlle cnd lnLrasem in nA1C sl unlunea Luropean. lnLr-
adevr, in acesL momenL aslsLm, lncluslv, la o problem de securlLaLe economlc na(lonal,
penLru c vulnerablllLaLea pe care am demonsLraL-o in acesLe condl(ll de crlz ne araL c
avem nevole, sl nu esLe o chesLlune de securlLaLe na(lonal in sensul ingusL, cl in sensul larg,
de a puLea s ne inLrlm poLen(a economlc acesLel (rl. C avem nevole de un slsLem
energeLlc, reformaL sl eflclenL. SunLem (ara care consum cel mal mulL, cea mal mulL
energle pe unlLaLea pe unlLaLea de Llmp dln Luropa. Avem in acesL momenL exemplul cel mal
dur sl cel mal dellcaL cu aceasL pandemle, decl esLe clar c apar rlscurl globale de naLur
nou. SLaLul romn dln pcaLe in acesL momenL inc nu esLe echlpaL cu lnsLrumenLele aLL
de moderne sl de avansaLe penLru a puLea s ne aprm de acesL Llp de rlscurl. ue aceea, dln
puncLul meu de vedere, va Lrebul s regndlm CSA1-ul sl s ne exLlndem inLr-adevr. uomnul
8sescu are drepLaLe. La securlLaLea na(lonala - securlLaLea energeLlc, dar s incercm s
in(elegem c sl securlLaLea dln puncL de vedere economlc, flme vlguroase sl ceea ce
reprezlnL pn la urm combaLerea unul rlsc crescnd in flecare zl, ca mafla sl crlma
organlzaL dln vesL sl mafla sl crlma organlzaL dln esL s-sl dea mna pe de-asupra
8omnlel. uecl, nu armaLe in mod excluslv, cl sl pollLle, sl Lrupe de fronLler sl ceea ce
reprezlnL 8omnla ca un spa(lu eLan[ la crlma organlzaL mondlal care devlne LoL mal
agreslv in ulLlmll anl.
&1'0"/01< uomnule 8sescu!
$./"/01< SunL de acord! uomnul Ceoan a vorblL de mafla dln vesL, mafla dln esL sl ce
facem cu cea de la nol?
5"6%+.< l a crescuL dln puncLul dumneavoasLr.
$./"/01< enLru c, spre exemplu, conglomeraLe de acesL Llp de pueLere pollLlc
amesLecaL cu puLere economlc sl puLere medlaLlc incearc s dobndeasc pueLere in
8omnla.
5"6%+.< losLll dumneavoasLr parLenerl, aLrlclu sl volculescu sunL maflo(l?
&1'0"/01< v rog frumos s dlaloga(l!
$./"/01< 1oaL sLrucLura de sus(lnere a domnulul Ceoan in aceasL campanle a fosL legaL
de Lelevlzlunele domnulul volculescu, de Lelevlzlunlle domnulul vnLu, de lnLerven(llle
publlce ale domnulul aLrlclu, lar inLebarea mea esLe: uup acesLe alegerl, dac prln absurd,
domnul Ceoan ar devenl presedlnLe penLru clne va fl presedlnLe, penLru cel care l-au
sprl[lnlL sau penLru romnl?
&1'0"/01< uomnule Ceoan, v rog!
5"6%+.< enLru romnl, domnule 8sescu. 5l dac LoL vorblm despre cel care v-au spl[lnlL in
2004, dac iml aduc blne amlnLe cel pe care l-a(l men(lonaL au fosL aprlgl sus(lnLorl al
dumneavoasLr in 2004.
$./"/01< nu-ml aduc amlnLe.
5"6%+.< Acuma ave(l o amnezle.
&1'0"/01< v rog llnlsLe in sal.
5"6%+.< uac LoL vorblm de vnLu sl despre momenLul in care v-aLl sLrlcaL rela(la cu el, dln
cLe sLlu eu, cearLa a pornlL inLr-adevr de la posL. uomnul vnLu a vruL osLa, lar
dumneavoasLr a-(l vruL s l-o da(l domnulul Cosos.
$./"/01< (rde)
5"6%+.< AsLa esLe lnforma(la. AcesLa esLe probabll momenLul in acre v-a(l cerLaL.
$./"/01< ll vede(l dumneavoasLr pe Cosos ca sef?
5"6%+.< ll vd. Chlar c-l vd.
$./"/01< (rde). Pal, domnul Ceoan. 8especLul penLru cel 22 de mllloane care probabll
prlvesc la nol...
5"6%+.< ue 3 anl asLeapL rezulLaLe.
$./"/01< S nu le spunem mlnclunl.
5"6%+.< uar s nu spunem c cel care v-au sus(lnuL in campanla de acum 4 anl de zlle sau 3
anl de zlle sunL brusc maflo(l. l-a(l fcuL maflo(l pe acesLl oamenl?
$./"/01< Lu conslder c acesLl oamenl inghlL banl publlcl...
5"6%+.< 5l de ce nu l-a(l aresLaL pn acuma?
$./"/01< resedlnLele nu aresLeaz.
5"6%+.< l de ce nu l-a(l pus la puncL pn acuma?
$./"/01< uomnule Ceoan, nu esLe vole s v spun un lucru...
&1'0"/01< v rog pe rnd domnule Ceoan!
$./"/01< Lu uLlllzez acesLe nume ca nume emblemaLlce, dar mal sunL ca el. uln pcaLe
aceasLa caLegorle de oamenl de afacerl, eu sunL sus(lnLor fr rezerve al medlulul de afacerl
onesL, dar aceasL caLegorle de oamenl de afacerl, alLurl de pollLlclenll pe care chlpurlle il
sus(ln, dar le rmn foarLe daLorl acesLl pollLlclenl, de fapL dreneaz...
5"6%+.< nu am nlcl o daLorle, domnule 8sescu. nu am o daLorle la nlmenl. nu am decL o
daLorle la cel pe care il servesc sl pe care il reprezlnL. uac ave(l dependen( de acesLl
oamenl dumneavoasLr s ne spune(l.
&1'0"/01< v rog, domnule Ceoan.
5"6%+.< nu mal lansa(l acuza(ll fr acoperlre.
$./"/01< AcesLl oamenl dreneaz sursele publlce care alLfel ar Lrebul indrepLaLe cLre
pensll, cLre salarllle foarLe mlcl, lar pollLlclenll guverneaz penLru el.
5"6%+.< uomnule 8sescu. SunLe(l de 3 anl presedlnLe sl parc venl(l acuma s cere(l
candldaLura. l economla subLeran, economla neagr dln 8omnla esLe asLzl esLlmaL la
43 de mlllarde de euro, o Lrelme dln avu(la acesLel (rl. ln Llmpul mandaLulul
dumneavoasLr, pl, ce a(l pzlL acolo , a(l dormlL la CoLrocenl? l nu a crescuL de la 17 la
24? Ce a(l pzlL cu sLrucuLurlle pe care le conduce(l?
$./"/01< Lu nu am vzuL asemenea clfre.
5"6%+.< lml pune(l...
&1'0"/01< SLlma(l candlda(l v propun asa...
$./"/01< Ce v poL spune...
&1'0"/01< uomnule 1ralan 8sescu, v rog! vreau s Lrecem la urmLoarea rubrlc. LsLe
vorba de economle, flnan(e sl crlz economlc. Ave(l ocazla, prln urmare, in cadrul acesLel
rubrlcl s conLlnua(l, evenLual, dlalogul chlar de la acesL puncL. Lu v propun s incepem
aceasL rubrlc. vreau s incercm s (lnem cL mal aproape de formaLul pe care l-am
convenlL impreun. rln urmare, avem o rubrlc a 3-a lnLlLulaL: Lconomle, flnan(e, crlz
economlc. lncepe(l dumneavoasLr, domnule Mlrcea Ceoan. Avem 8 mlnuLe rezervaLe
penLru acesL eplsod. nu ulLa(l, e vorba de mesa[e pe care oamenll de afacerl sl oamenll
slmplll le asLeapL de la dumneavoasLr. enLru el vorbl(l in aceasL sear, in speclal. v rog!
5"6%+.< Ceea ce am spus la incepuLul dezbaLerll noasLre esLe un lucru pe care il vol face a
2-a zl dup csLlgarea alegerllor prezlden(lale. vom lnsLala un Cuvern, cu o ma[orlLaLe, cu
premlerul klaus !ohannls sl cu un program care va avea ca ax cenLral lupLa impoLrlva crlzel,
relansarea credlLrll. lmedlaL ce londul MoneLar sl 8anca Mondlal vor revenll in perloada
14-13 decembrle la 8ucuresLl, conform lnforma(lllor pe care le-am prlmlL vom dlscuLa cu
acesLla, in prlma zl de guvernare !ohannls ellmlnarea lmpozlLulul forfeLar, penLru c 120 de
mll de flrme au dlspruL in anul 2009 dln aceasL (ar sl avem obllga(la s sasvm secLorul
prlvaL sl nu s-l ingropm. ln al dollea rnd, prlnclpala obllga(le a vllLoarel guvernrl, sl am s
flu alLurl de aceasL guvernare cu LoL ceea ce poL sl cu LoaLe rela(llle in plan lnLern sl
lnLerna(lonal pe care le am. LsLe o lupL energlc penLru salvarea locurllor de munc. nu
puLem s sLm lmpaslblll cum soma[ul esLe azl la 630 de mll sl dac ar csLlga domnul
8sescu cu 20 dln bugeLarl da(l afar am avea faLldlca clfr de 1 mlllon de somerl. AcesL
lucru nu esLe de accepLaL. ua, domnule 8sescu, asa cum am accepLaL inLr-un compromls
rezonabll cu uL pe care il condu(l am accepLaL s psLrm coLa unlc, penLru c pe perloada
de crlz nu cresc Laxele. ue-ndaLa ce vom scoaLe dln economla subLeran cu care nu v-a(l
lupLaL resurse prlma noasLr preocupare va fl s reducem Laxele. referln(a mea, dar va
Lrebul s decld sl premlerul sl vllLorul mlnlsLrul de flnan(e esLe s reducem conLrlbu(llle de
aslgurrl soclale, cele mal inalLe dln Luropa, care sufoc asLzl sl anga[aLul sl anga[aLorul. va
Lrebul s regndlm modelul economlc romnesc. nu mal puLem s dezvolLm la inLmplare.
lnvesLl(la in agrlculLur sl dezvolLarea sLaLulul romnesc, secLor energeLlc dlnamlc, lndusLrla
nu esLe un morman de flare vechl, cl Lrebule a[uLaL sl va Lrebul s facem in premler, penLru
c inLr-adevr vom avea in premler, o bugeLar mulLl-anual, vom face un bugeL pe marele
axe de dezvolLare ale 8omnlel, pe 2 sau 3 anl de zlle, asLfel incL s sLlm cu preclzle c dm
sanse dln Llmp penLru educa(le 3 anl de zlle, 3 penLru snLaLe sl c lnvesLlm in programe
guvernamenLale penLru creere sl salvare penLru locurl de munc...locurl de munc...locurl de
munc. AceasLa esLe dlvlzla acesLul prolecL.
&1'0"/01< uomnule 1ralan 8sescu, v rog!
$./"/01< ollLlca economlc Lrebule s lnLre mulL mal puLernlc sl in medlul rural. La ce m
refer? ln momenLul de fa( cea mal mare resurs de cresLere de producLlvlLaLe o avem in
medlul rural. Avem 8 mlllarde de euro la dlspozl(le de la unlunea Luropean desLlnaL
dezvolLrll rurale. ln vlzlunea mea, parLe dln acesLl banl Lrebule s se indrepLe cLre crearea
de locurl de munc in medlul rural prln inflln(area de lnLerprlnderl mlcl sl ml[locl, in care s
lucreze Llnerll sl in care s lucreze femelle. v poL spune dlnLr-un sLudlu al unel comlsll
prezlden(lale pe problemaLlc soclal c femelle dln medlul rural sunL caLegorla soclal cea
mal oropslL, cea mal fr sanse. ln acelasl Llmp, orlenLarea noasLr, orlenLare lnvesLl(lllor de
lnLerprlnderl mlcl sl ml[locll cLre medlul rural genereaz sl venlLurl in medlul rural. CL Llmp
fermlerul va merge cu lapLele s-l vnd la oras, va merge cu porcul s-l vnd la oras,
lnLervlne Crclunul, el va rmne srac numal aLuncl cnd in medlul rural vom crea
lnLreprlnderl mlcl sl ml[locll care s proceseze lapLele sl la oras s plece brnz, LoL solul de
produse dln lapLe, laurLurl sl asa mal deparLe, s proceseze carnea sl la oras s plece
mezelurl, salamurl, crna(l, LoL ce se poaLe face dln carne, numal aLuncl fermlerul va incepe
s poaL gndl, s aLlng la un momenL daL prosperlLaLea. Mal Lrebule fcuL penLru medlul
rural dezvolLarea unel re(ele de depozlLe reglonale penLru ca fermlerll s-sl poaL duce in
acesLe depozlLe pepenl, rosll, ardel, casLrave(l, LoL ceea ce nol vedem pe marglnea drumulul
in momenLul de fa(.
&1'0"/01< lncerc s v rog...
$./"/01< LsLe slgura form ca acesLe produse s a[ung in magazlne sl s facem ca cel dln
medlul rural s sl csLlge banl.