Sunteți pe pagina 1din 53

HOTRRE nr.

611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea


normelor privind organizarea i dezvoltarea !arierei
"un!#ionarilor publi!i
Forma sintetic la data 15-Oct-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
#n temeiul art. 10$ din %onstitu&ia 'om(niei) re*u+licat) i al art. ,-- alin. .1/ lit. a/ din
0egea nr. 2$1%2006 *entru modificarea i com*letarea 0egii nr. 188%1&&& *ri1ind Statutul
func&ionarilor *u+lici)
'uvernul Rom(niei ado*t *rezenta hotr(re.
T)T*+* ), -i.pozi#ii generale privind organizarea i
dezvoltarea !arierei "un!#ionarilor publi!i
/rt. 1
2rezenta hotr(re reglementeaz organizarea i dez1oltarea carierei func&ionarilor *u+lici.
/rt. 2
%ariera 3n func&ia *u+lic cu*rinde ansam+lul situa&iilor 4uridice i efectele *roduse) care
inter1in de la data naterii ra*ortului de ser1iciu al func&ionarului *u+lic *(n 3n momentul
3ncetrii acestui ra*ort) 3n condi&iile legii.
/rt. 0
#n sensul *rezentei hotr(ri) termenii i no&iunile folosite au urmtoarele semnifica&ii5
a1comisie de concurs - organ colegial s*ecial constituit 3n 1ederea lurii unei decizii)
conform legii) asu*ra rezultatelor desfurrii *rocedurilor de recrutare i selec&ie) *recum i
de *romo1are a func&ionarilor *u+lici6
b1comisie de solu&ionare a contesta&iilor - organ colegial s*ecial constituit 3n 1ederea lurii
unei decizii) conform legii) 3n urma solicitrii *rimite din *artea unuia sau mai multor
candida&i la ocu*area unei func&ii *u+lice) *rin recrutare ori *romo1are) asu*ra men&inerii
sau) du* caz) modificrii rezultatelor sta+ilite de comisia de concurs6
!1dezvoltarea !arierei 2 evolu#ia an.amblului .itua#iilor 3uridi!e i e"e!telor
produ.e4 prin mobilitate i promovare 5ntr2o "un!#ie publi!6 .uperioar64 !are
intervin de la data naterii raportului de .ervi!iu al "un!#ionarului publi! i p(n6 5n
momentul 5n!et6rii a!e.tui raport7
(la data 01-Jan-2011 Art. 3, litera C. din titlul I modificat de Art. 43, punctul 1. din capitolul IV din
Legea 284/2010 )
d1e1aluare a *erforman&elor *rofesionale indi1iduale - ansam+lul *roceselor i *rocedurilor
im*lementate anual) *rin a*licarea criteriilor de *erforman& la gradul de 3nde*linire a
o+iecti1elor *rofesionale indi1iduale) sta+ilite 3n +aza atri+u&iilor *re1zute 3n fia *ostului6
e1e1aluator - *ersoana din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice cu atri+u&ii de conducere
a com*artimentului 3n cadrul cruia 3i desfoar acti1itatea func&ionarul *u+lic e1aluat sau)
du* caz) care coordoneaz acti1itatea res*ecti1ului func&ionar *u+lic6
"13ndrumtor - func&ionar *u+lic definiti1 desemnat de conductorul autorit&ii sau institu&iei
*u+lice) de regul din cadrul com*artimentului 3n cadrul cruia urmeaz a-i desfura
acti1itatea func&ionarul *u+lic de+utant) cu atri+u&ii 3n sta+ilirea *rogramului de desfurare
a *erioadei de stagiu i 3n coordonarea acti1it&ii func&ionarului *u+lic de+utant *e toat
*erioada de stagiu6
g1*romo1are - modalitatea de dez1oltare a carierei func&ionarilor *u+lici *rin ocu*area unei
func&ii *u+lice de ni1el su*erior celei de&inute ca urmare a 3nde*linirii condi&iilor *re1zute
de lege i a *romo1rii concursului sau e7amenului organizat 3n 1ederea *romo1rii6
81*romo1are ra*id - modalitatea de dez1oltare a carierei func&ionarilor *u+lici *rin
ocu*area unei func&ii *u+lice de ni1el su*erior celei de&inute cu 3nde*linirea condi&iilor
*re1zute de lege i ca urmare a *romo1rii concursului na&ional) anual organizat 3n acest
sco*6
i1recrutare - ansam+lul *roceselor i *rocedurilor a*licate de autorit&ile i institu&iile
*u+lice) conform com*eten&elor *re1zute de lege 3n organizarea i desfurarea
concursurilor) destinate identificrii i atragerii de candida&i 3n 1ederea ocu*rii *osturilor
1acante sau) du* caz) tem*orar 1acante6
31selec&ie - ansam+lul *roceselor i *rocedurilor a*licate conform atri+u&iilor *re1zute de
lege) de ctre comisiile de concurs i comisiile de solu&ionare a contesta&iilor) 3n cazul
concursurilor de recrutare) res*ecti1 de ctre re*rezentan&ii desemna&i ai autorit&ilor i
institu&iilor *u+lice) 3n cazul *romo1rii ra*ide) destinate e1alurii candidaturilor de*use i a
candida&ilor *entru ocu*area *osturilor 1acante) tem*orar 1acante sau 3n 1ederea
*romo1rii6
91stagiu - eta*a din cariera func&ionarului *u+lic sta+ilit conform legii i cu*rins 3ntre data
numirii ca func&ionar *u+lic de+utant) 3n urma *romo1rii concursului de recrutare) i data
numirii ca func&ionar *u+lic definiti16
l11echime 3n s*ecialitatea studiilor necesare e7ercitrii func&iei *u+lice - e7*erien&a
do+(ndit 3n temeiul unui contract indi1idual de munc) a unui ra*ort de ser1iciu sau ca
*rofesie li+eral) demonstrat cu documente cores*unztoare de ctre *ersoana care a
desfurat o acti1itate 3ntr-o func&ie de s*ecialitate cores*unztoare *rofesiei sau
s*ecializrii sale) *rin ra*ortare la domeniul general de a+sol1ire a studiilor *otri1it
ni1elurilor de organizare a 3n1&m(ntului 3n 'om(nia.
/rt. 4
2rinci*iile care stau la +aza organizrii i dez1oltrii carierei func&ionarului *u+lic sunt5
a1com*eten&a) *rinci*iu *otri1it cruia *ersoanele care doresc s accead sau s *romo1eze
3ntr-o func&ie *u+lic tre+uie s de&in i s confirme cunotin&ele i a*titudinile necesare
e7ercitrii func&iei *u+lice res*ecti1e6
b1com*eti&ia) *rinci*iu *otri1it cruia confirmarea cunotin&elor i a*titudinilor necesare
e7ercitrii unei func&ii *u+lice se face *rin concurs sau e7amen6
!1egalitatea de anse) *rinci*iu *otri1it cruia este recunoscut 1oca&ia la carier 3n func&ia
*u+lic a oricrei *ersoane care 3nde*linete condi&iile sta+ilite *otri1it legii6
d1*rofesionalismul) *rinci*iu *otri1it cruia e7ercitarea func&iei *u+lice se face *rin
3nde*linirea 3n mod eficient a atri+u&iilor care im*lic e7ercitarea *rerogati1elor de *utere
*u+lic) 3n limitele *re1zute de dis*ozi&iile legale care reglementeaz atri+u&iile res*ecti1e6
e1moti1area) *rinci*iu *otri1it cruia) 3n 1ederea dez1oltrii carierei func&ionarilor *u+lici)
autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia s identifice i s a*lice) 3n condi&iile legii)
instrumente de moti1are financiar i nonfinanciar a func&ionarilor *u+lici) *recum i s
s*ri4ine ini&iati1ele *ri1ind dez1oltarea *rofesional indi1idual a acestora6
"1trans*aren&a) *rinci*iu *otri1it cruia autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a
*une la dis*ozi&ie tuturor celor interesa&i informa&iile de interes *u+lic referitoare la cariera
3n func&ia *u+lic.
T)T*+* )), Organizarea !arierei "un!#ionarilor publi!i
:/;)TO*+* 1, -i.pozi#ii generale privind managementul !arierei 5n
"un!#ia publi!6
/rt. $
8anagementul carierei 3n func&ia *u+lic se asigur de ctre5
a1Agen&ia 9a&ional a Func&ionarilor 2u+lici) denumit 3n continuare Agen&ia) *rin ela+orarea
cadrului legal) a *oliticilor i a instrumentelor necesare *lanificrii) organizrii i dez1oltrii
carierei 3n func&ia *u+lic) *recum i *rin monitorizarea i controlul im*lementrii acestora)
3n condi&iile legii6
b1autorit&ile i institu&iile *u+lice) *rin ela+orarea *oliticilor i instrumentelor interne de
gestiune i *lanificare a resurselor umane) a*licarea *rinci*iilor egalit&ii de anse) moti1rii
i trans*aren&ei6
!1func&ionarul *u+lic) *rin 3m+unt&irea *erforman&elor *rofesionale i a *erfec&ionrii
continue 3n 1ederea dez1oltrii *rofesionale indi1iduale.
/rt. 6
-nstrumentele de *lanificare *ri1ind dez1oltarea carierei 3n func&ia *u+lic sunt5
a1*lanul de ocu*are a func&iilor *u+lice) ela+orat i a*ro+at 3n condi&iile legii6
b1instrumentele interne de gestiune i *lanificare a resurselor umane din cadrul fiecrei
autorit&i sau institu&ii *u+lice6
!1*lanurile de formare *rofesional a func&ionarilor *u+lici.
/rt. <
Ocu*area func&iilor *u+lice se face *otri1it modalit&ilor sta+ilite anual *rin *lanul de
ocu*are a func&iilor *u+lice.
/rt. 8
=un!#iile publi!e !are .e va!anteaz6 5n !ur.ul anului i nu au "o.t prev6zute 5n
planul de o!upare a "un!#iilor publi!e pot "i o!upate prin re!rutare4 promovare4
tran."er i redi.tribuire4 5n !ondi#iile legii.
(la data 02-Oct-200 Art. din titlul II, capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
1173/2008 )
/rt. &
>112ostul aferent unei func&ii *u+lice re*rezint suma atri+u&iilor sta+ilite unei *ozi&ii din
structura unei autorit&i sau institu&ii *u+lice.
>212osturile aferente func&iilor *u+lice i re*artizarea lor *e com*artimente se sta+ilesc *e
+aza5
a1atri+u&iilor i func&iilor sta+ilite *rin acte normati1e *entru autoritatea sau institu&ia
*u+lic res*ecti16
b1structurii organizatorice a*ro+ate6
!1acti1it&ilor care im*lic e7ercitarea *rerogati1elor de *utere *u+lic.
/rt. 10
>11Fia *ostului aferent unei func&ii *u+lice definete i delimiteaz) 3n *rinci*al)
urmtoarele elemente5
a1contri+u&ia la realizarea sco*urilor) func&iilor) atri+u&iilor i o+iecti1elor institu&iei6
b1con&inutul i rezultatele *reconizate ale muncii care 1a fi *restat6
!1limitele de autoritate aferente e7ercitrii func&iei *u+lice6
d1cerin&ele i condi&iile *e care tre+uie s le 3nde*lineasc o *ersoan *entru a ocu*a *ostul
res*ecti1.
>212rinci*alele elemente care tre+uie a1ute 3n 1edere la 3ntocmirea fiei *ostului sunt
cu*rinse 3n modelul *re1zut 3n ane7a nr. 1.
/rt. 11
>11-ntrarea 3n cor*ul func&ionarilor *u+lici se face *rin concurs de recrutare) organizat
*otri1it *re1ederilor *rezentei hotr(ri sau *otri1it regulilor sta+ilite *entru *ersoanele care
ocu*) 3n condi&iile legii) o func&ie *u+lic s*ecific de manager *u+lic) i *rin transformarea
*osturilor ocu*ate 3n regim contractual 3n func&ii *u+lice.
>21%oncursul de recrutare se organizeaz 3n 1ederea ocu*rii unei func&ii *u+lice *e
*erioad nedeterminat.
>012rin e7ce*&ie de la *re1ederile alin. .2/) 3n cazul func&iilor *u+lice de e7ecu&ie tem*orar
1acante) concursul de recrutare se *oate organiza i 3n 1ederea ocu*rii unei func&ii *u+lice
de e7ecu&ie *e *erioad determinat) 3n condi&iile legii.
>41#n situa&ia 3n care concursul de recrutare se organizeaz 3n 1ederea ocu*rii) *e o
*erioad determinat) a unei func&ii *u+lice de e7ecu&ie cu grad *rofesional de+utant)
candidatului declarat admis 3i 1a fi a*lica+il regimul func&ionarilor *u+lici de+utan&i *e
3ntreaga durat a ocu*rii func&iei *u+lice.
/rt. 12
Func&ionarii *u+lici care intr 3n cor*ul func&ionarilor *u+lici *e o func&ie *u+lic de e7ecu&ie
cu grad *rofesional de+utant efectueaz o *erioad de stagiu) 3n condi&iile legii) 3n sco*ul
cunoaterii acti1it&ii i a o+iecti1elor autorit&ii sau institu&iei *u+lice) *recum i 3n sco*ul
de*rinderii a+ilit&ilor s*ecifice e7ercitrii func&iei *u+lice.
/rt. 10
:1aluarea func&ionarilor *u+lici se realizeaz) 3n condi&iile legii) 3n 1ederea sta+ilirii gradului
de atingere de ctre func&ionarii *u+lici a o+iecti1elor *rofesionale) *rin ra*ortare la
atri+u&iile curente din fia *ostului) *recum i 3n 1ederea sta+ilirii gradului de 3nde*linire a
criteriilor de *erforman&.
/rt. 14
2romo1area re*rezint modalitatea de dez1oltare a carierei func&ionarilor *u+lici *rin
ocu*area) 3n condi&iile legii) ca urmare a *romo1rii concursului sau e7amenului organizat 3n
acest sens) a5
a1unei func&ii *u+lice cu grad *rofesional su*erior celui de&inut anterior *romo1rii6
b1unei func&ii *u+lice dintr-o clas su*erioar6
!1unei func&ii *u+lice de conducere.
/rt. 1$
Func&iile *u+lice a4unse la gradul *rofesional su*erior ca urmare a *romo1rii func&ionarilor
*u+lici i care de1in 1acante se *ot transforma) 3n condi&iile legii) 3n func&ii *u+lice cu grad
*rofesional de+utant sau asistent) 3n func&ie de necesit&ile identificate 3n cadrul autorit&ii
ori institu&iei *u+lice.
:/;)TO*+* )), Organizarea !on!ur.ului de re!rutare a
"un!#ionarilor publi!i
?E:@)+AE/ 1, -i.pozi#ii generale privind organizarea !on!ur.ului
de re!rutare a "un!#ionarilor publi!i
/rt. 16
Organizarea !on!ur.ului pre.upune derularea etapelor !uprin.e 5ntre .oli!itarea
avizului4 re.pe!tiv 5ntiin#area /gen#iei4 i a.igurarea publi!it6#ii !on!ur.ului4 5n
!ondi#iile legii.
(la data 02-Oct-200 Art. 1! din titlul II, capitolul II, "ectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din
Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 1<
>11'ecrutarea func&ionarilor *u+lici se face *rin concurs organizat 3n limita func&iilor *u+lice
1acante *re1zute anual 3n acest sco* *rin *lanul de ocu*are a func&iilor *u+lice.
>21%oncursul de recrutare a func&ionarilor *u+lici se organizeaz) de regul) trimestrial.
/rt. 18
0a concursul de recrutare organizat *entru ocu*area unei func&ii *u+lice *oate *artici*a
orice *ersoan care 3nde*linete condi&iile generale *re1zute de lege i condi&iile s*ecifice
sta+ilite *entru ocu*area res*ecti1ei func&ii *u+lice.
/rt. 1&
%oncursul de recrutare *entru ocu*area func&iilor *u+lice 1acante se organizeaz *otri1it
com*eten&elor sta+ilite la art. 5$ alin. .1/ i .2/ din 0egea nr. 188%1&&& *ri1ind Statutul
func&ionarilor *u+lici) re*u+licat.
/rt. 20
>11%ondi&iile s*ecifice de *artici*are la concursul de recrutare *entru ocu*area func&iilor
*u+lice 1acante se sta+ilesc) *e +aza fiei *ostului) du* cum urmeaz5
a1*entru func&iile *u+lice *entru care com*eten&a de organizare a concursului a*ar&ine
Agen&iei) condi&iile s*ecifice se a*ro+ de Agen&ie) la *ro*unerea autorit&ilor i institu&iilor
*u+lice6
b1*entru func&iile *u+lice *entru care com*eten&a de organizare a concursului a*ar&ine
autorit&ilor i institu&iilor *u+lice din administra&ia *u+lic central) condi&iile s*ecifice se
sta+ilesc de autorit&ile sau institu&iile *u+lice 3n al cror stat de func&ii se afl func&ia
*u+lic 1acant) cu a1izul Agen&iei6
!1*entru func&iile *u+lice *entru care com*eten&a de organizare a concursului a*ar&ine
autorit&ilor i institu&iilor *u+lice din administra&ia *u+lic local) condi&iile s*ecifice se
a*ro+ de conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii se gsete
func&ia *u+lic *entru care se organizeaz concursul) cu 3ntiin&area Agen&iei.
>21:ondi#iile .pe!i"i!e re"eritoare la .tudiile ne!e.are pentru o!uparea "un!#iilor
publi!e va!ante din !la.ele ) i a ))2a .e .tabile.! 5n !on"ormitate !u
nomen!latoarele domeniilor i .pe!ializ6rilor din 5nv6#6m(ntul univer.itar de
lung6 durat6 i .!urt6 durat64 re.pe!tiv nomen!latoarele domeniilor de .tudii
univer.itare de li!en#6 i .pe!ializ6rilor i programelor de .tudii din !adrul
a!e.tora.
(la data 02-Oct-200 Art. 20, alin. (2) din titlul II, capitolul II, "ectiunea 1 modificat de Art. I,
punctul 3. din Hotarirea 1173/2008 )
>01#n unit&ile administrati1-teritoriale 3n care *ersoanele a*ar&in(nd unei minorit&i
na&ionale de&in o *ondere de *este 20; unii func&ionari *u+lici din ser1iciile care au
contacte direct cu cet&enii 1or cunoate i lim+a minorit&ii na&ionale res*ecti1e.
?E:@)+AE/ 2, ?oli!itarea avizului i 5ntiin#area /gen#iei
/rt. 21
>11#n 1ederea organizrii i desfurrii concursurilor) 3n cazul concursurilor de recrutare
*entru care com*eten&a de organizare a*ar&ine Agen&iei sau autorit&ilor i institu&iilor
*u+lice din administra&ia *u+lic central) acestea au o+liga&ia de a solicita a1izul Agen&iei
cu cel *u&in <5 de zile 3nainte de data organizrii *ro+ei scrise a concursului.
>21Solicitarea *re1zut la alin. .1/ tre+uie s cu*rind urmtoarele5
a1denumirea fiecrei func&ii *u+lice 1acante) cu e1iden&ierea clasei i gradului) *recum i
3ncadrarea acesteia 3n structura organizatoric a institu&iei6
b1*ro+ele sta+ilite *entru concurs6
!1!ondi#iile de de."6urare a !on!ur.ului4 re.pe!tiv data p(n6 la !are .e pot
depune do.arele de 5n.!riere4 data4 ora i lo!ul organiz6rii probei .!ri.e i4 dup6
!az4 i a probei .uplimentare7
(la data 02-Oct-200 Art. 21, alin. (2), litera C. din titlul II, capitolul II, "ectiunea 2 modificat de Art.
I, punctul 4. din Hotarirea 1173/2008 )
d1condi&iile de *artici*are la concurs) res*ecti1 condi&iile *re1zute de lege *entru ocu*area
func&iilor *u+lice 1acante i alte condi&ii s*ecifice *re1zute 3n fia *ostului aferent
res*ecti1ei func&ii *u+lice6
e1+i+liografia i) dac este cazul) tematica sta+ilit de ctre conductorul autorit&ii sau
institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) *e +aza *ro*unerilor com*artimentelor de
s*ecialitate6
"1numele mem+rilor *ro*ui *entru a face *arte din comisia de concurs i din comisia de
solu&ionare a contesta&iilor) cu e1iden&ierea func&iei *u+lice de&inute de fiecare *ersoan 3n
*arte i a com*artimentului 3n care 3i desfoar acti1itatea6
g1alte men&iuni referitoare la organizarea concursului sau la condi&iile de *artici*are la
concurs.
>01=i+liografia cu*rinde acte normati1e) lucrri) articole de s*ecialitate sau surse de
informare i documentare e7*res indicate) cu rele1an& *entru func&ia *u+lic 1acant
*entru care se organizeaz concursul. >ematica concursului se sta+ilete *e +aza
+i+liografiei.
>41=i+liografia con&ine) 3n mod o+ligatoriu) 0egea nr. 188%1&&&) re*u+licat) i 0egea nr.
<%2004 *ri1ind %odul de conduit a func&ionarilor *u+lici) re*u+licat.
/rt. 22
>11#n cazul concursului de recrutare *entru care com*eten&a de organizare a*ar&ine
autorit&ilor i institu&iilor *u+lice din administra&ia *u+lic local 3n al cror stat de func&ii se
afl func&ia *u+lic 1acant) acestea au o+liga&ia s 3ntiin&eze Agen&ia cu cel *u&in <0 de
zile 3nainte de data organizrii *ro+ei scrise a concursului.
>21#ntiin&area *re1zut la alin. .1/ tre+uie s cu*rind elementele *re1zute la art. 21
alin. .2/ lit. a/-d/ i f/.
/rt. 20
Agen&ia *oate acorda5
a1a1iz fa1ora+il6
b1a1iz fa1ora+il cu o+ser1a&ii) 3n situa&ia 3n care nu sunt 3nde*linite condi&iile legale sau nu
sunt res*ectate *rinci*iile care stau la +aza organizrii i dez1oltrii carierei) iar efectele
neres*ectrii acestora *ot fi remediate fr a afecta desfurarea *rocedurii 3n condi&iile
*re1zute de lege. #n acest caz) autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a-i 3nsui
o+ser1a&iile Agen&iei6
!1a1iz nefa1ora+il) 3n situa&ia 3n care nu sunt 3nde*linite condi&iile legale sau nu sunt
res*ectate *rinci*iile care stau la +aza organizrii i dez1oltrii carierei) iar efectele
neres*ectrii acestora 3m*iedic desfurarea *rocedurii 3n condi&iile *re1zute de lege. #n
acest caz autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a relua *rocedura *ri1ind
organizarea concursului) cu res*ectarea *re1ederilor legale.
/rt. 24
>11#n situa&ia concursului de recrutare *entru care com*eten&a de organizare a*ar&ine
Agen&iei sau autorit&ilor i institu&iilor *u+lice din administra&ia *u+lic central) Agen&ia
emite a1izul solicitat 3n termen de 10 zile lucrtoare de la data *rimirii solicitrii.
>21#n cazul concursului de recrutare *entru care com*eten&a de organizare a*ar&ine
autorit&ilor i institu&iilor *u+lice din administra&ia *u+lic local 3n al cror stat de func&ii se
afl func&ia *u+lic 1acant) dac nu sunt 3nde*linite condi&iile legale sau nu sunt res*ectate
*rinci*iile care stau la +aza organizrii i dez1oltrii carierei) Agen&ia dis*une am(narea
organizrii i desfurrii concursului) 3n condi&iile *rezentei hotr(ri.
?E:@)+AE/ 0, :on.tituirea !omi.iilor de !on!ur. i de .olu#ionare a
!onte.ta#ilor
/rt. 2$
>11#n 1ederea organizrii i desfurrii concursurilor *entru recrutarea func&ionarilor
*u+lici) cu minimum 20 de zile 3naintea desfurrii concursului) se constituie comisii de
concurs) res*ecti1 comisii de solu&ionare a contesta&iilor) *rin act administrati1 al
conductorului autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) 3n condi&iile
*rezentei hotr(ri.
>212reedintele comisiei de concurs) res*ecti1 al comisiei de solu&ionare a contesta&iilor) se
desemneaz din r(ndul mem+rilor acestora) *rin actul administrati1 de constituire a
comisiilor.
>01Fiecare comisie de concurs) res*ecti1 comisie de solu&ionare a contesta&iilor) are un
secretar numit *rin actul *re1zut la alin. .1/.
>41Secretarul comisiei de concurs i secretarul comisiei de solu&ionare a contesta&iilor se
asigur) de regul) de ctre func&ionarii *u+lici din cadrul com*artimentelor de resurse
umane sau de ctre func&ionarii *u+lici cu atri+u&ii 3n acest domeniu) *re1zute 3n fia
*ostului) din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului.
/rt. 26
>112entru concursurile organizate 3n 1ederea ocu*rii func&iilor *u+lice de conducere
comisia de concurs i comisia de solu&ionare a contesta&iilor sunt com*use fiecare din c(te 5
mem+ri) desemna&i du* cum urmeaz5
a1? mem+ri sunt re*rezentan&i ai autorit&ii ori institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii se
afl func&ia *u+lic 1acant *entru care se organizeaz concursul sau) du* caz) sunt
desemna&i din institu&ia *u+lic ierarhic su*erioar6
b12 mem+ri sunt re*rezentan&i ai Agen&iei.
>212entru concursurile organizate 3n 1ederea ocu*rii func&iilor *u+lice de e7ecu&ie comisia
de concurs i comisia de solu&ionare a contesta&iilor sunt com*use din c(te ? mem+ri)
desemna&i du* cum urmeaz5
a12 mem+ri sunt re*rezentan&i ai autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii
se afl func&ia *u+lic 1acant *entru care se organizeaz concursul6
b1un mem+ru este re*rezentant al Agen&iei.
/rt. 2<
>110a solicitarea organiza&iilor sindicale re*rezentati1e ale func&ionarilor *u+lici) adresat
autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) cu a1izul Agen&iei) un mem+ru
al comisiei 1a fi desemnat din *artea acestora.
>21Solicitarea organiza&iilor sindicale re*rezentati1e ale func&ionarilor *u+lici se de*une
*(n cel t(rziu 3n ultima zi *re1zut *entru de*unerea dosarelor de ctre candida&ii la
ocu*area func&iei *u+lice 1acante *entru care se organizeaz concursul.
>018em+rul comisiei de concurs sau al comisiei de solu&ionare a contesta&iilor desemnat
*otri1it alin. .1/ 3l 1a 3nlocui *e unul dintre re*rezentan&ii autorit&ii ori institu&iei *u+lice 3n
al crei stat de func&ii se afl func&ia *u+lic 1acant *entru care se organizeaz concursul.
>412ersoanele desemnate de organiza&iile sindicale re*rezentati1e ale func&ionarilor *u+lici
tre+uie s 3nde*lineasc condi&iile *re1zute la art. ?1 alin. .2/.
/rt. 28
>112entru concursurile organizate de autorit&ile i institu&iile *u+lice din administra&ia
*u+lic local i *entru autorit&ile i institu&iile *u+lice deconcentrate) re*rezentantul
Agen&iei *oate fi numit din cadrul institu&iei *refectului sau al consiliului 4ude&ean din 4ude&ul
3n care 3i are sediul institu&ia *u+lic 3n al crei stat de func&ii se afl func&ia *u+lic 1acant
*entru care se organizeaz concursul.
>21@esemnarea re*rezentan&ilor Agen&iei conform alin. .1/ se face cu acordul autorit&ii
*u+lice 3n care 3i desfoar acti1itatea func&ionarul *u+lic.
>01Selec&ia *ersoanelor care *ot fi desemnate re*rezentan&i ai Agen&iei *otri1it alin. .1/ se
face *rin concurs. 8odul de organizare i desfurare a concursului se sta+ilete *rin ordin
al *reedintelui Agen&iei.
(la data 14-#o$-200 Art. 2, alin. (3) din titlul II, capitolul II, "ectiunea 3 a fo"t re%lementat de
Ordinul 11430/2008 )
/rt. 2&
#n situa&ia 3n care 3n cadrul unei autorit&i sau institu&ii *u+lice constituirea comisiei de
concurs i a comisiei de solu&ionare a contesta&iilor nu se *oate realiza cu res*ectarea
*re1ederilor *rezentei hotr(ri din cauza numrului mic de func&ionari *u+lici) *ot fi
desemna&i mem+ri din cadrul altor autorit&i sau institu&ii *u+lice) la solicitarea autorit&ii
sau institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii se afl func&ia *u+lic 1acant *entru care se
organizeaz concursul.
/rt. 00
>112rin e7ce*&ie de la *re1ederile art. 2A alin. .1/) 3n cazul concursurilor organizate 3n
1ederea ocu*rii func&iilor *u+lice de secretar al unit&ii administrati1-teritoriale comisia de
concurs i comisia de solu&ionare a contesta&iilor se constituie du* cum urmeaz5
a12 mem+ri sunt re*rezentan&i ai institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii se afl func&ia
*u+lic 1acant *entru care se organizeaz concursul6
b12 mem+ri sunt re*rezentan&i ai Agen&iei6
!1un mem+ru este re*rezentant al institu&iei *refectului din 4ude&ul 3n care se gsete
institu&ia *u+lic *entru care se organizeaz concursul.
>21#n situa&ia concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor *u+lice de director
e7ecuti1 sau a func&iilor *u+lice s*ecifice asimilate acestora din cadrul ser1iciilor *u+lice
deconcentrate ale autorit&ilor i institu&iilor *u+lice) comisia de concurs i comisia de
solu&ionare a contesta&iilor se constituie du* cum urmeaz5
a12 mem+ri desemna&i din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice care coordoneaz
acti1itatea ser1iciului *u+lic deconcentrat6
b12 mem+ri sunt re*rezentan&i ai Agen&iei6
!1un mem+ru este re*rezentantul institu&iei *refectului din 4ude&ul 3n care 3i are sediul
ser1iciul *u+lic deconcentrat) desemnat *rin ordin al *refectului.
/rt. 01
>112ot fi desemna&i ca mem+ri 3n comisiile de concurs sau de solu&ionare a contesta&iilor
func&ionarii *u+lici definiti1i.
>212entru a fi desemna&i 3n comisiile de concurs sau de solu&ionare a contesta&iilor)
func&ionarii *u+lici tre+uie s 3nde*lineasc cumulati1 urmtoarele condi&ii5
a1s ai+ cunotin&e a*rofundate 3n unul dintre domeniile func&iilor *u+lice *entru care se
organizeaz concursul sau cunotin&e generale 3n administra&ia *u+lic6
b1s ai+ *regtire iBsau e7*erien& 3n unul dintre domeniile func&iilor *u+lice *entru care
se organizeaz concursul) managementul resurselor umane sau 3n administra&ia *u+lic6
!1s ai+ o *ro+itate moral recunoscut6
d1s de&in o func&ie *u+lic cel *u&in din aceeai clas cu func&ia sau func&iile *u+lice
1acante *entru ocu*area crora se organizeaz concursul6
e1s nu se afle 3n cazurile de incom*ati+ilitate sau conflict de interese *re1zute la art. ?2 i
??.
>012entru concursurile organizate 3n 1ederea ocu*rii func&iilor *u+lice de conducere) cel
*u&in 2 dintre mem+rii comisiei de concurs) res*ecti1 ai comisiei de solu&ionare a
contesta&iilor tre+uie s fie func&ionari *u+lici de conducere.
>41#n cazul 3n care se testeaz a+ilit&i sau com*eten&e s*ecifice 3n domeniul tehnologiei
informa&iei) lim+i strine) lim+a minorit&ilor na&ionale ori alte com*eten&e s*ecifice) cel
*u&in un mem+ru tre+uie s ai+ cunotin&e sau e7*erien& 3n aceste domenii. %omisia de
concurs sau comisia de solu&ionare a contesta&iilor *oate +eneficia de consilierea unor
e7*er&i 3n domeniul res*ecti1.
/rt. 02
>119u *oate fi desemnat mem+ru 3n comisia de concurs sau 3n comisia de solu&ionare a
contesta&iilor func&ionarul *u+lic care a fost sanc&ionat disci*linar) iar sanc&iunea a*licat nu
a fost radiat) conform legii.
>21%alitatea de mem+ru 3n comisia de concurs este incom*ati+il cu calitatea de mem+ru 3n
comisia de solu&ionare a contesta&iilor.
/rt. 00
9u *oate fi desemnat mem+ru 3n comisia de concurs sau 3n comisia de solu&ionare a
contesta&iilor func&ionarul *u+lic care se afl 3n urmtoarele cazuri de conflict de interese5
a1are rela&ii cu caracter *atrimonial cu oricare dintre candida&i sau interesele *atrimoniale
ale sale ori ale so&ului sau so&iei *ot afecta im*ar&ialitatea i o+iecti1itatea e1alurii6
b1este so&) so&ie) rud sau afin *(n la gradul al -,-lea inclusi1 cu oricare dintre candida&i
ori cu un alt mem+ru al comisiei de concurs sau al comisiei de solu&ionare a contesta&iilor6
!1este sau urmeaz a fi) 3n situa&ia ocu*rii func&iei *u+lice de conducere *entru care se
organizeaz concursul) direct su+ordonat ierarhic al oricruia dintre candida&i.
/rt. 04
>11Situa&iile de incom*ati+ilitate *re1zute la art. ?2) *recum i situa&iile de conflict de
interese *re1zute la art. ?? se sesizeaz de *ersoana 3n cauz) de oricare dintre candida&i)
de conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului ori de orice alt
*ersoan interesat) 3n orice moment al organizrii i desfurrii concursului.
>218em+rii comisiei de concurs sau ai comisiei de solu&ionare a contesta&iilor au o+liga&ia s
informeze) 3n scris) cu celeritate) *ersoanele care i-au desemnat des*re orice conflict de
interese care a inter1enit sau ar *utea inter1eni. #n aceste cazuri) mem+rii comisiei de
concurs sau ai comisiei de solu&ionare a contesta&iilor au o+liga&ia s se a+&in de la
*artici*area ori luarea 1reunei decizii cu *ri1ire la concursul 3n cadrul cruia a inter1enit
conflictul de interese.
>01#n cazul constatrii e7isten&ei unei situa&ii de incom*ati+ilitate sau conflict de interese)
actul de numire a comisiei se modific 3n mod cores*unztor) 3n termen de cel mult dou zile
de la data constatrii) *rin 3nlocuirea *ersoanei aflate 3n res*ecti1a situa&ie.
>41#n cazul 3n care situa&ia de incom*ati+ilitate sau conflictul de interese se constat ulterior
desfurrii uneia dintre *ro+ele concursului) rezultatul *ro+ei ori *ro+elor desfurate se
recalculeaz *rin eliminarea e1alurii mem+rului aflat 3n situa&ie de incom*ati+ilitate sau
conflict de interese) su+ rezer1a asigurrii 1alidit&ii e1alurii a cel *u&in dou treimi din
numrul mem+rilor comisiei de concurs.
>$1#n situa&ia 3n care nu este asigurat 1aliditatea e1alurii a cel *u&in dou treimi din
numrul mem+rilor comisiei de concurs) *rocedura de organizare i desfurare a
concursului se reia.
>618em+rii comisiei de concurs *rezint) la cererea *ersoanelor interesate) cazierul
administrati1 eli+erat de Agen&ie. %azierul administrati1 are o 1ala+ilitate de A luni) cu
e7ce*&ia cazurilor 3n care au e7istat modificri cu *ri1ire la situa&ia disci*linar.
/rt. 0$
9e3nde*linirea de ctre mem+rii comisiilor de concurs i de solu&ionare a contesta&iilor a
o+liga&iei *re1zute la art. ?< alin. .2/ constituie a+atere disci*linar i se sanc&ioneaz
*otri1it legii.
/rt. 06
>11Autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a asigura *erfec&ionarea func&ionarilor
*u+lici care *ot a1ea calitate de mem+ru 3n cadrul comisiei de concurs sau al comisiei de
solu&ionare a contesta&iilor) *recum i a *ersoanelor cu atri+u&ii 3n asigurarea secretariatului
acestor comisii) 3n domenii s*ecifice recrutrii i selec&iei de *ersonal.
>212eriodic) Agen&ia *oate organiza *rograme de formare a re*rezentan&ilor *re1zu&i la
art. 2$.
/rt. 0<
>11#n func&ie de numrul i de s*ecificul func&iilor *u+lice 1acante *entru care se
organizeaz concursul) se *ot constitui mai multe comisii de concurs.
>21#n situa&ia 3n care o autoritate sau institu&ie *u+lic organizeaz 3n aceeai *erioad
concurs *entru ocu*area mai multor func&ii *u+lice similare din *unctul de 1edere al
atri+u&iilor) se *oate constitui o singur comisie de concurs) res*ecti1 de solu&ionare a
contesta&iilor.
?E:@)+AE/ 4, ;ubli!itatea !on!ur.ului
/rt. 08
#nainte cu cel *u&in ?0 de zile de data sta+ilit *entru *ro+a scris) *e +aza a1izului sau)
du* caz) cu do1ada 3ntiin&rii Agen&iei) autoritatea ori institu&ia *u+lic organizatoare a
concursului are o+liga&ia asigurrii *u+licit&ii concursului) 3n condi&iile legii.
/rt. 0&
>11Anun&ul *ri1ind concursul se *u+lic de ctre autoritatea sau institu&ia *u+lic
organizatoare 3n 8onitorul Oficial al 'om(niei) 2artea a --- - a) i 3ntr-un cotidian de larg
circula&ie) cu cel *u&in ?0 de zile 3nainte de data sta+ilit *entru *ro+a scris.
>21%u cel *u&in ?0 de zile 3nainte de data sta+ilit *entru *ro+a scris) condi&iile de
*artici*are i condi&iile de desfurare a concursului) +i+liografia) tematica i alte date
necesare desfurrii concursului se afieaz la sediul autorit&ii sau institu&iei *u+lice
organizatoare a concursului. @ac autoritatea sau institu&ia *u+lic are *agin de internet)
afiarea se face i *e aceast *agin) la sec&iunea s*ecial creat 3n acest sco*. -nforma&iile
men&ionate se men&in la locul de afiare *(n la finalizarea concursului.
>01#n situa&ia 3n care autorit&ile sau institu&iile *u+lice consider necesar) *ot asigura
*u+licarea anun&ului i *rin alte forme de *u+licitate su*limentare.
?E:@)+AE/ $, /tribu#iile !omi.iei de !on!ur.4 ale !omi.iei de
.olu#ionare a !onte.ta#iilor i ale .e!retarului
/rt. 40
>11%omisia de concurs are urmtoarele atri+u&ii *rinci*ale5
a1selecteaz dosarele de concurs ale candida&ilor6
b1sta+ilete su+iectele *entru *ro+a scris6
!1sta+ilete *lanul inter1iului i realizeaz inter1iul6
d1noteaz *entru fiecare candidat *ro+a scris i inter1iul6
e1transmite secretarului comisiei rezultatele concursului *entru a fi comunicate candida&ilor.
>21%omisia de solu&ionare a contesta&iilor are urmtoarele atri+u&ii *rinci*ale5
a1solu&ioneaz contesta&iile de*use de candida&i cu *ri1ire la selec&ia dosarelor i cu *ri1ire
la notarea *ro+ei scrise i a inter1iului6
b1transmite secretarului comisiei rezultatele contesta&iilor *entru a fi comunicate
candida&ilor.
/rt. 41
Secretarul comisiei de concurs i secretarul comisiei de solu&ionare a contesta&iilor au
urmtoarele atri+u&ii *rinci*ale5
a1*rimesc dosarele de concurs ale candida&ilor6
b1con1oac mem+rii comisiei de concurs) res*ecti1 mem+rii comisiei de solu&ionare a
contesta&iilor6
!13ntocmesc) redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs) res*ecti1 comisia de
solu&ionare a contesta&iilor) 3ntreaga documenta&ie *ri1ind acti1itatea s*ecific a acesteia6
d1asigur transmiterea rezultatelor concursului) res*ecti1 rezultatelor contesta&iei
candida&ilor6
e13nde*linesc orice sarcini s*ecifice necesare *entru +una desfurare a concursului.
/rt. 42
>11;entru parti!iparea la lu!r6rile !omi.iei de !on!ur.4 pre!um i la !ele ale
!omi.iei de .olu#ionare a !onte.ta#iilor4 membrii a!e.tora au dreptul la o
indemniza#ie reprezent(nd 1B din .alariul de baz64 .tabilit !on"orm legii.
>21;er.oanele !are a.igur6 .e!retariatul !omi.iilor de !on!ur. i al !omi.iilor de
.olu#ionare a !onte.ta#iilor au dreptul la o indemniza#ie de 1B din .alariul de
baz64 .tabilit !on"orm legii.
(la data 14-Apr-200& Art. 42 din titlul II, capitolul II, "ectiunea ' modificat de Art. (VII din
Ordonanta urgenta 35/2009 )
?E:@)+AE/ 6, Organizarea !on!ur.urilor pentru o!uparea "un!#iilor
publi!e de eCe!u#ie temporar va!ante
/rt. 40
>11#n situa&ia organizrii i desfurrii concursurilor *entru ocu*area func&iilor *u+lice de
e7ecu&ie tem*orar 1acante) autorit&ile i institu&iile *u+lice au o+liga&ia s solicite a1izul)
res*ecti1 s 3ntiin&eze Agen&ia cu cel *u&in 20 de zile 3nainte de data sta+ilit *entru *ro+a
scris.
>21Agen&ia emite a1izul solicitat *otri1it alin. .1/ 3n termen de 5 zile lucrtoare de la data
*rimirii solicitrii.
>01%omisia de concurs i comisia de solu&ionare a contesta&iilor se constituie 3nainte cu cei
*u&in 10 zile 3nainte de data sta+ilit *entru *ro+a scris.
>412u+licitatea concursului se realizeaz) 3n condi&iile *rezentei hotr(ri) cu cel *u&in 10 zile
3nainte de data sta+ilit *entru *ro+a scris.
>$1;revederile art. 2$242 .e apli!6 5n mod !ore.punz6tor4 !u eC!ep#ia termenelor
prev6zute la art. 2$ alin. >114 art. 08 i 0&4 pre!um i !u eC!ep#ia art. 26 alin. >114
art. 00 i art. 01 alin. >01.
(la data 02-Oct-200 Art. 43, alin. (') din titlul II, capitolul II, "ectiunea ! modificat de Art. I,
punctul '. din Hotarirea 1173/2008 )
:/;)TO*+* ))), -e."6urarea !on!ur.ului de re!rutare
?E:@)+AE/ 1, -i.pozi#ii generale privind de."6urarea !on!ur.ului
de re!rutare
/rt. 44
@esfurarea concursului de recrutare const 3n eta*ele cu*rinse 3ntre *rima zi de de*unere
a dosarelor candida&ilor i formularea *ro*unerilor de numire 3n func&iile *u+lice 1acante
*entru care s-a organizat concursul.
/rt. 4$
Func&iile *u+lice *entru care a fost demarat *rocedura de desfurare a concursului de
recrutare nu *ot fi5
a1transformate din func&ii *u+lice 3n func&ii 3n regim contractual6
b1transformate 3n func&ii *u+lice din alt clas sau grad *rofesional ori *rin modificarea
su+stan&ial a atri+u&iilor6
!1reduse) cu e7ce*&ia reorganizrii *rin reducerea *osturilor din com*artimentul 3n cadrul
creia este *re1zut func&ia *u+lic *entru care au fost demarate *rocedurile de concurs6
d1ocu*ate *rin transfer.
/rt. 46
>11%oncursul de recrutare const 3n ? eta*e succesi1e) du* cum urmeaz5
a1selec&ia dosarelor de 3nscriere6
b1*ro+a scris6
!1inter1iul.
>21?e pot prezenta la urm6toarea etap6 numai !andida#ii de!lara#i admii la etapa
pre!edent6.
(la data 02-Oct-200 Art. 4!, alin. (2) din titlul II, capitolul III, "ectiunea 1 modificat de Art. I,
punctul !. din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 4<
>112rin e7ce*&ie de la *re1ederile art. <A alin. .1/) 3n cazul func&iilor *u+lice *entru a cror
ocu*are este necesar 3nde*linirea unor condi&ii s*ecifice care nu *ot fi e1aluate *rin *ro+a
scris i inter1iu) se *oate organiza o *ro+ su*limentar.
>212ro+a su*limentar *re1zut la alin. .1/ se desfoar du* selec&ia dosarelor i se
e1alueaz cu calificati1ul CadmisC sau Cres*insC. 2ot *artici*a la *ro+a scris a concursului
de recrutare numai candida&ii declara&i admii la *ro+a su*limentar.
/rt. 48
>11:ta*ele concursului de recrutare se e1alueaz de fiecare mem+ru al comisiei de concurs)
res*ecti1 de fiecare mem+ru al comisiei de solu&ionare a contesta&iilor) inde*endent.
>21#n e7ercitarea atri+u&iilor *re1zute de *rezenta hotr(re) fiecare mem+ru ai comisiei de
concurs) res*ecti1 fiecare mem+ru al comisiei de solu&ionare a contesta&iilor are o+liga&ia de
a com*leta fia indi1idual *re1zut 3n ane7a nr. 2 A.
?E:@)+AE/ 2, -o.arul de !on!ur.
/rt. 4&
>11#n 1ederea *artici*rii la concurs) 3n termen de 20 de zile de la data *u+licrii anun&ului
3n 8onitorul Oficial al 'om(niei) 2artea a --- - a) candida&ii de*un dosarul de concurs) care
1a con&ine 3n mod o+ligatoriu5
a1formularul de 3nscriere *re1zut 3n ane7a nr. ?6
b1co*ia actului de identitate6
!1co*iile di*lomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor s*ecializri6
d1co*ia carnetului de munc sau) du* caz) o ade1erin& care s ateste 1echimea 3n munc
i) du* caz) 3n s*ecialitatea studiilor necesare ocu*rii func&iei *u+lice6
e1cazierul 4udiciar6
"1ade1erin&a care s ateste starea de sntate cores*unztoare) eli+erat cu cel mult A luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre
unit&ile sanitare a+ilitate6
g1declara&ia *e *ro*ria rs*undere sau ade1erin&a care s ateste c nu a desfurat
acti1it&i de *oli&ie *olitic.
>21Ade1erin&a care atest starea de sntate con&ine) 3n clar) numrul) data) numele
emitentului i calitatea acestuia) 3n formatul standard sta+ilit de 8inisterul Snt&ii 2u+lice.
>01%o*iile de *e actele *re1zute la alin. .1/ se *rezint 3n co*ii legalizate sau 3nso&ite de
documentele originale) care se certific *entru conformitatea cu originalul de ctre
secretarul comisiei de concurs.
>41@ocumentul *re1zut la alin. .1/ lit. e/ *oate fi 3nlocuit cu o declara&ie *e *ro*rie
rs*undere. #n acest caz) candidatul declarat admis la selec&ia dosarelor are o+liga&ia de a
com*leta dosarul de concurs cu originalul documentului *e tot *arcursul desfurrii
concursului) dar nu mai t(rziu de 5 zile lucrtoare de la data la care a fost declarat admis 3n
urma selec&iei dosarelor) su+ sanc&iunea neemiterii actului administrati1 de numire.
>$1Formularul de 3nscriere se *une la dis*ozi&ie candida&ilor *rin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului.
?E:@)+AE/ 0, ?ele!#ia do.arelor de !on!ur.
/rt. $0
>11#n termen de ma7imum 5 zile lucrtoare de la data e7*irrii termenului de de*unere a
dosarelor) comisia de concurs are o+liga&ia de a selecta dosarele de concurs *e +aza
3nde*linirii condi&iilor de *artici*are la concurs.
>21'ezultatele selectrii dosarelor de 3nscriere se afieaz de ctre secretarul comisiei de
concurs) cu men&iunea CadmisC sau Cres*insC) 3nso&it de moti1ul res*ingerii dosarului) la
sediul autorit&ii ori institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) 3n termenul *re1zut la
alin. .1/.
>012(n 3n ultima zi *re1zut *entru selec&ia dosarelor) mem+rii comisiei de concurs *ot
solicita candida&ilor informa&ii sau alte documente rele1ante) din categoria celor *re1zute la
art. <D alin. .1/) *entru desfurarea concursului.
?E:@)+AE/ 4, ;roba .!ri.6 a !on!ur.ului
/rt. $1
>112ro+a scris const 3n redactarea unei lucrri iBsau 3n rezol1area unor teste-gril.
>212rin *ro+a scris se testeaz cunotin&ele teoretice i a+ilit&ile *ractice necesare
ocu*rii func&iei *u+lice *entru care se organizeaz concursul. #n cadrul *ro+ei scrise se
testeaz) 3n mod o+ligatoriu) inclusi1 cunotin&ele generale ale candidatului 3n domeniul
administra&iei *u+lice.
/rt. $2
>11Su+iectele *entru *ro+a scris se sta+ilesc *e +aza +i+liografiei i a tematicii de concurs)
astfel 3nc(t s reflecte ca*acitatea de analiz i sintez a candida&ilor) 3n concordan& cu
ni1elul i s*ecificul func&iilor *u+lice *entru care se organizeaz concursul.
>212entru candida&ii la ocu*area aceleiai func&ii *u+lice) su+iectele sunt identice 3n cadrul
aceluiai concurs) cu e7ce*&ia cazului 3n care concursul se desfoar 3n mai multe serii.
>01%omisia de concurs sta+ilete su+iectele i alctuiete seturile de su+iecte *entru *ro+a
scris) 3n ziua 3n care se desfoar *ro+a scris.
>41Fiecare mem+ru al comisiei de concurs *ro*une cel *u&in ? su+iecte. 2e +aza
*ro*unerilor mem+rilor comisiei de concurs sunt astfel 3ntocmite minimum dou seturi de
su+iecte care 1or fi *rezentate candida&ilor.
>$1Dembrii !omi.iei de !on!ur. r6.pund individual pentru a.igurarea
!on"iden#ialit6#ii .ubie!telor propu.e. *i.ta .ubie!telor propu.e de "ie!are membru
al !omi.iei de !on!ur. .e aneCeaz6 la raportul "inal al !on!ur.ului4 !u men#ionarea
membrului !omi.iei de !on!ur. !are a propu. .ubie!tul.
(la data 02-Oct-200 Art. '2, alin. (') din titlul II, capitolul III, "ectiunea 4 modificat de Art. I,
punctul ). din Hotarirea 1173/2008 )
>61Seturile de su+iecte se semneaz de to&i mem+rii comisiei de concurs i se 3nchid 3n
*licuri sigilate *urt(nd tam*ila autorit&ii sau a institu&iei *u+lice organizatoare a
concursului.
><1%omisia de concurs sta+ilete *uncta4ul ma7im *entru fiecare su+iect) care se comunic
odat cu su+iectele.
>81#n cazul 3n care *ro+a scris const 3n rezol1area unor teste-gril) 3ntre+rile *ot fi
formulate cu cel mult dou zile 3nainte de *ro+a scris) cu condi&ia ca numrul acestora s
fie de ? ori mai mare dec(t numrul 3ntre+rilor sta+ilit *entru fiecare test-gril. #ntre+rile
*entru fiecare test-gril se sta+ilesc 3n ziua 3n care se desfoar *ro+a scris) 3nainte de
3nce*erea acestei *ro+e) cu a*licarea cores*unztoare a *re1ederilor alin. .2/ i alin. .5/-
.E/.
>&1#n cazul concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor *u+lice de conducere)
*uncta4ul ma7im sta+ilit *entru testele-gril nu *oate de*i ?0; din *uncta4ul *ro+ei
scrise) diferen&a de *uncta4 fiind alocat su+iectelor de sintez sau rezol1rii unor situa&ii
*ractice.
>1012(n la ora sta+ilit *entru terminarea *ro+ei scrise a concursului) mem+rii comisiei de
concurs au o+liga&ia de a sta+ili +aremul detaliat de corectare a su+iectelor. Acesta se
afieaz la locul desfurrii concursului anterior corectrii lucrrilor.
/rt. $0
>11#nainte de 3nce*erea *ro+ei scrise) la locul desfurrii acesteia) dac este cazul) se
afieaz re*artizarea *e sli a candida&ilor.
>21#nainte de 3nce*erea *ro+ei scrise se face a*elul nominal al candida&ilor) 3n 1ederea
3nde*linirii formalit&ilor *reala+ile) res*ecti1 1erificarea identit&ii. ,erificarea identit&ii
candida&ilor se face numai *e +aza +uletinului) a cr&ii de identitate sau a oricrui document
care atest identitatea) *otri1it legii. %andida&ii care nu sunt *rezen&i la efectuarea a*elului
nominal ori care nu *ot face do1ada identit&ii *rin *rezentarea +uletinului) a cr&ii de
identitate sau a oricrui document care s ateste identitatea sunt considera&i a+sen&i.
>01@u* 1erificarea identit&ii candida&ilor) ieirea din sal a acestora atrage eliminarea din
concurs) cu e7ce*&ia situa&iilor de urgen& 3n care acetia *ot fi 3nso&i&i de unul dintre
mem+rii comisiei de concurs sau de *ersoanele care asigur su*ra1egherea.
>41@urata *ro+ei scrise se sta+ilete de comisia de concurs 3n func&ie de gradul de
dificultate i com*le7itate al su+iectelor) dar nu *oate de*i ? ore.
>$10a ora sta+ilit *entru 3nce*erea *ro+ei scrise) comisia de concurs *rezint candida&ilor
seturile de su+iecte i in1it un candidat s e7trag un *lic cu su+iectele de concurs.
>61@u* 3nce*erea comunicrii su+iectelor este interzis accesul candida&ilor care 3nt(rzie
sau al oricrei *ersoane) 3n afara mem+rilor comisiei de concurs) *recum i a *ersoanelor
care asigur secretariatul comisiei de concurs) res*ecti1 su*ra1egherea desfurrii *ro+ei.
><1#n 3nc*erea 3n care are loc concursul) *e toat *erioada derulrii acestuia) inclusi1 a
formalit&ilor *reala+ile i a celor ulterioare finalizrii *ro+ei) candida&ilor nu le este *ermis
de&inerea sau folosirea 1reunei surse de consultare sau a telefoanelor mo+ile ori a altor
mi4loace de comunicare la distan&.
>819eres*ectarea dis*ozi&iilor *re1zute la alin. .E/ atrage eliminarea candidatului din *ro+a
de concurs. %omisia de concurs) constat(nd 3nclcarea acestor dis*ozi&ii) elimin candidatul
din sal) 3nscrie men&iunea CanulatC *e lucrare i consemneaz cele 3nt(m*late 3n *rocesul-
1er+al.
>&10ucrrile se redacteaz) su+ sanc&iunea anulrii) doar *e seturile de h(rtie asigurate de
autoritatea sau institu&ia *u+lic organizatoare a concursului) *urt(nd tam*ila acesteia *e
fiecare fil. 2rima fil) du* 3nscrierea numelui i a *renumelui 3n col&ul din drea*ta) se
li*ete astfel 3nc(t datele 3nscrise s nu *oat fi identificate i se a*lic tam*ila autorit&ii
sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) cu e7ce*&ia situa&iei c(nd e7ist un singur
candidat *entru func&ia *u+lic 1acant) caz 3n care nu mai e7ist o+liga&ia sigilrii lucrrii.
>101%andidatul are o+liga&ia de a *reda comisiei de concurs lucrarea scris) res*ecti1
testul-gril) la finalizarea lucrrii ori la e7*irarea tim*ului alocat *ro+ei scrise) semn(nd
+orderoul s*ecial 3ntocmit 3n acest sens.
?E:@)+AE/ $, )nterviul
/rt. $4
#n cadrul inter1iului se testeaz a+ilit&ile) a*titudinile i moti1a&ia candida&ilor.
/rt. $$
>112ro+a inter1iului *oate fi sus&inut doar de ctre acei candida&i declara&i admii la *ro+a
scris.
>21inter1iul se realizeaz conform *lanului de inter1iu 3ntocmit de comisia de concurs 3n
ziua desfurrii acestei *ro+e) *e +aza criteriilor de e1aluare. %riteriile de e1aluare *entru
sta+ilirea *lanului de inter1iu sunt5
a1a+ilit&ile de comunicare6
b1ca*acitatea de analiz i sintez6
!1a+ilit&ile im*use de func&ie6
d1moti1a&ia candidatului6
e1com*ortamentul 3n situa&iile de criz.
>012entru func&iile de conducere *lanul de inter1iu include i elemente referitoare la5
a1ca*acitatea de a lua decizii i de a e1alua im*actul acestora6
b1e7ercitarea controlului decizional6
!1ca*acitatea managerial.
/rt. $6
>11-nter1iul se sus&ine) de regul) 3ntr-un termen de ma7imum 5 zile lucrtoare de la data
sus&inerii *ro+ei scrise.
>21@ata i ora sus&inerii inter1iului se afieaz o+ligatoriu odat cu rezultatele la *ro+a
scris.
>012rin e7ce*&ie de la *re1ederile art. A?) cu acordul tuturor candida&ilor sau la cererea
scris a acestora i cu acordul mem+rilor comisiei de concurs) *reedintele comisiei de
concurs *oate a*ro+a reducerea termenului *re1zut *entru sus&inerea inter1iului) cu
3nde*linirea cumulati1 a urmtoarelor condi&ii5
a1to&i candida&ii au luat cunotin& des*re rezultatul *ro+ei scrise6
b1niciunul dintre candida&i nu inten&ioneaz contestarea rezultatului o+&inut la *ro+a scris.
/rt. $<
>11Fiecare mem+ru al comisiei de concurs 1a adresa 3ntre+ri candidatului. 9u se *ot
adresa 3ntre+ri referitoare la o*iniile *olitice ale candidatului) acti1itatea sindical) religie)
etnie) starea material) originea social sau care *ot constitui discriminare *e criterii de se7.
>21Entreb6rile i r6.pun.urile la interviu .e 5nregi.treaz6 .au .e !on.emneaz6 5n
aneCa la raportul "inal al !on!ur.ului4 5nto!mit6 de .e!retarul !omi.iei de !on!ur.4
i .e .emneaz6 de membrii a!e.tei !omi.ii i de !andidat.
(la data 02-Oct-200 Art. '), alin. (2) din titlul II, capitolul III, "ectiunea ' modificat de Art. I,
punctul . din Hotarirea 1173/2008 )
>01#nregistrarea inter1iului se *streaz) 3n condi&iile legii) tim* de minimum un an de la
data afirii rezultatelor finale ale concursului.
?E:@)+AE/ 6, Aotarea probelor i !omuni!area rezultatelor
/rt. $8
2entru *ro+ele concursului *uncta4ele se sta+ilesc du* cum urmeaz5
a1*entru *ro+a scris *uncta4ul este de ma7imum 100 de *uncte6
b1*entru inter1iu *uncta4ul este de ma7imum 100 de *uncte.
/rt. $&
>11Anterior 3nce*erii corectrii lucrrilor la *ro+a scris) fiecare lucrare 1a fi numerotat) cu
e7ce*&ia cazului 3n care e7ist un singur candidat *entru ocu*area func&iei *u+lice 1acante.
>219otarea *ro+ei scrise sau a inter1iului se face) de regul) 3n termen de ma7imum E2 de
ore de la finalizarea fiecrei *ro+e.
>010ucrrile de la *ro+a scris) cu e7ce*&ia cazului 3n care e7ist un singur candidat *entru
ocu*area func&iei *u+lice 1acante) se corecteaz sigilate.
>412uncta4ele se acord de ctre fiecare mem+ru al comisiei de concurs 3n *arte) *entru
fiecare lucrare scris) i se noteaz 3n +orderoul de notare. Acordarea *uncta4ului *entru
*ro+a scris se face *e +aza mediei aritmetice a *uncta4elor acordate de fiecare mem+ru al
comisiei de concurs.
>$10ucrrile care *rezint 3nsemnri 3n sco*ul identificrii candida&ilor se anuleaz i nu se
mai corecteaz. 8en&iunea CanulatC se 3nscrie at(t *e lucrare) c(t i *e +orderoul de notare
i *e centralizatorul nominal) consemn(ndu-se aceasta 3n *rocesul-1er+al.
>61#n situa&ia 3n care *entru o lucrare se 3nregistreaz diferen&e mai mari de 10 *uncte 3ntre
*uncta4ele acordate de mem+rii comisiei de concurs) lucrarea se recorecteaz de ctre to&i
mem+rii acesteia. 2rocedura recorectrii se reia ori de c(te ori se constat c e7ist
diferen&e mai mari de 10 *uncte 3ntre *uncta4ele acordate de mem+rii comisiei de concurs.
><1Se interzice desigilarea lucrrilor anterior recorectrii 3n condi&iile *re1zute la alin. .A/.
/rt. 60
>11*u!r6rile .!ri.e4 dup6 a!ordarea pun!ta3elor "inale !u re.pe!tarea prevederilor
art. $&4 .e de.igileaz6.
(la data 02-Oct-200 Art. !0, alin. (1) din titlul II, capitolul III, "ectiunea ! modificat de Art. I,
punctul &. din Hotarirea 1173/2008 )
>212uncta4ele o+&inute de fiecare dintre candida&i i men&iunea CadmisC ori Cres*insC se
afieaz la sediul autorit&ii sau institu&iei organizatoare a concursului) 3n termenul *re1zut
la art. 5D alin. .2/) astfel 3nc(t s se asigure rm(nerea a cel *u&in <$ de ore *(n la
sus&inerea urmtoarei *ro+e) *entru de*unerea i solu&ionarea unor e1entuale contesta&ii.
>01Sunt declara&i admii la *ro+a scris candida&ii care au o+&inut5
a1minimum 50 de *uncte) 3n cazul concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor
*u+lice de e7ecu&ie6
b1minimum E0 de *uncte) 3n cazul concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor
*u+lice de conducere.
/rt. 61
>11-nter1iul se noteaz *e +aza criteriilor *re1zute la art. 55 alin. .2/ i .?/ i a *uncta4elor
ma7ime sta+ilite de comisia de concurs *entru aceste criterii *rin *lanul de inter1iu.
>218em+rii comisiei de concurs acord) indi1idual) *uncta4e *entru fiecare dintre criteriile
*re1zute la art. 55 alin. .2/ i .?/. 2uncta4ele se acord de ctre fiecare mem+ru al
comisiei de concurs 3n *arte) *entru fiecare candidat) i se noteaz 3n +orderoul de notare.
>012uncta4ul final la inter1iu al fiecrui candidat se sta+ilete cu res*ectarea *re1ederilor
art. 5D alin. .</ i .A/.
>412uncta4ele o+&inute de fiecare dintre candida&i i men&iunea CadmisC ori Cres*insC se
afieaz la sediul autorit&ii sau institu&iei organizatoare a concursului) 3n termenul *re1zut
la art. 5D alin. .2/.
>$1Sunt declara&i admii la inter1iu candida&ii care au o+&inut5
a1minimum 50 de *uncte) 3n cazul concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor
*u+lice de e7ecu&ie6
b1minimum E0 de *uncte) 3n cazul concursurilor organizate *entru ocu*area func&iilor
*u+lice de conducere.
/rt. 62
>112uncta4ul final se calculeaz *rin 3nsumarea *uncta4elor o+&inute la *ro+a scris i
inter1iu.
>212uncta4ele finale ale concursului) 3n ordine descresctoare) 1or fi 3nscrise 3ntr-un
centralizator nominal) 3n care se 1a men&iona *entru fiecare candidat *uncta4ul o+&inut la
fiecare dintre *ro+ele concursului. %entralizatorul nominal se semneaz *e fiecare *agin de
fiecare dintre mem+rii comisiei de concurs.
>01%omunicarea rezultatelor la fiecare *ro+ a concursului) inclusi1 a rezultatelor finale ale
concursului) se face *rin men&ionarea *uncta4ului final al fiecrui candidat i a sintagmei
CadmisC sau Cres*insC) *rin afiare la locul desfurrii concursului. %omunicarea rezultatelor
finale se face 3n termen de ma7imum ? zile lucrtoare de la data sus&inerii ultimei *ro+e.
>41Se consider admis la concursul *entru ocu*area unei func&ii *u+lice 1acante candidatul
care a o+&inut cel mai mare *uncta4 dintre candida&ii care au concurat *entru aceeai func&ie
*u+lic) cu condi&ia ca acetia s fi o+&inut *uncta4ul minim necesar) *otri1it *re1ederilor
*rezentei hotr(ri.
>$10a *uncta4e egale are *rioritate candidatul care a o+&inut *uncta4ul cel mai mare la
*ro+a scris) iar dac egalitatea se men&ine) candida&ii afla&i 3n aceast situa&ie 1or fi in1ita&i
la un nou inter1iu 3n urma cruia comisia de concurs 1a decide asu*ra candidatului
c(tigtor) cu res*ectarea termenului *re1zut la alin. .?/.
?E:@)+AE/ <, ?olu#ionarea !onte.ta#iilor
/rt. 60
@u* afiarea rezultatelor o+&inute la selec&ia dosarelor) *ro+a scris sau inter1iu) candida&ii
nemul&umi&i *ot face contesta&ie) 3n termen de cel mult 2< de ore de la data afirii
rezultatului selec&iei dosarelor) res*ecti1 de la data afirii rezultatului *ro+ei scrise ori a
inter1iului) la sediul autorit&ii sau institu&iei *u+lice organizatoare a concursului) su+
sanc&iunea decderii din acest dre*t.
/rt. 64
>11#n situa&ia contesta&iilor formulate fa& de rezultatul selec&iei dosarelor) comisia de
solu&ionare a contesta&iilor 1a 1erifica 3nde*linirea de ctre candidatul contestatar a
condi&iilor *entru *artici*are la concurs 3n termen de ma7imum 2< de ore de la e7*irarea
termenului de de*unere a contesta&iilor.
>21#n situa&ia contesta&iilor formulate fa& de rezultatul *ro+ei scrise sau a inter1iului
comisia de solu&ionare a contesta&iilor 1a analiza lucrarea sau consemnarea rs*unsurilor la
inter1iu doar *entru candidatul contestatar 3n termen de ma7imum 2< de ore de la
e7*irarea termenului de de*unere a contesta&iilor.
/rt. 6$
%omisia de solu&ionare a contesta&iilor admite contesta&ia modific(nd *uncta4ul final acordat
de comisia de concurs 3n situa&ia 3n care5
a1candidatul 3nde*linete condi&iile *entru a *artici*a la concurs) 3n situa&ia contesta&iilor
formulate fa& de rezultatul selec&iei dosarelor6
b1constat c *uncta4ele nu au fost acordate *otri1it +aremului i rs*unsurilor din lucrarea
scris sau *uncta4ele de la inter1iu nu au fost acordate *otri1it *lanului de inter1iu)
3ntre+rilor formulate i rs*unsurilor candida&ilor 3n cadrul inter1iului6
!1constat c e7ist o diferen& mai mare de 10 *uncte la *ro+a scris 3ntre *uncta4ele
acordate de comisia de concurs i comisia de solu&ionare a contesta&iilor6
d1ca urmare a recorectrii lucrrii de la *ro+a scris) res*ecti1 a analizrii consemnrii
rs*unsurilor la inter1iu) candidatul declarat ini&ial Cres*insC o+&ine cel *u&in *uncta4ul minim
*entru *romo1area *ro+ei scrise sau a inter1iului.
/rt. 66
%ontesta&ia 1a fi res*ins 3n urmtoarele situa&ii5
a1candidatul nu 3nde*linete condi&iile *entru a *artici*a la concurs6
b1*uncta4ele au fost acordate *otri1it +aremului i rs*unsurilor din lucrarea scris sau
*uncta4ele de la inter1iu au fost acordate *otri1it *lanului de inter1iu) 3ntre+rilor formulate
i rs*unsurilor candida&ilor 3n cadrul inter1iului6
!13ntre *uncta4ul acordat de comisia de concurs i cel acordat de comisia de solu&ionare a
contesta&iilor nu este o diferen& mai mare de 10 *uncteB*ro+.
/rt. 6<
%omunicarea rezultatelor la contesta&iile de*use se face *rin afiare la sediul autorit&ii sau
institu&iei organizatoare a concursului) imediat du* solu&ionarea contesta&iilor.
/rt. 68
#n cazul res*ingerii contesta&iei candidatul se *oate adresa instan&ei de contencios
administrati1) 3n condi&iile legii.
/rt. 6&
0a finalizarea concursului se 3ntocmete un ra*ort final al concursului) *otri1it modelului
*re1zut 3n ane7a nr. 2 =) care s con&in modul de desfurare a concursului i rezultatele
o+&inute de candida&i) semnat de mem+rii comisiei de concurs i de secretarul acesteia) la
care se ane7eaz fiele indi1iduale ale tuturor mem+rilor comisiei.
/rt. <0
>11Autoritatea sau institu&ia *u+lic organizatoare a concursului *une la dis*ozi&ie
candida&ilor interesa&i) la solicitarea acestora) documentele ela+orate de comisia de concurs)
res*ecti1 de comisia de solu&ionare a contesta&iilor) care sunt informa&ii de interes *u+lic) cu
res*ectarea confiden&ialit&ii datelor cu caracter *ersonal) *otri1it legii.
>21Se e7ce*teaz de la *re1ederile alin. .1/ documentele ela+orate de comisia de concurs)
res*ecti1 de comisia de solu&ionare a contesta&iilor) care con&in date cu caracter *ersonal ale
candida&ilor) *otri1it legii.
>01Orice candidat 3i *oate consulta) la solicitarea sa) lucrarea scris indi1idual redactat 3n
cadrul *ro+ei scrise a concursului) du* corectarea i notarea acesteia.
/rt. <1
%oncursurile *entru ocu*area func&iilor *u+lice din cadrul autorit&ilor i institu&iilor *u+lice)
organizate cu neres*ectarea *re1ederilor *rezentei hotr(ri) sunt nule de dre*t. 9ulitatea se
constat de instan&a de contencios administrati1.
?E:@)+AE/ 8, -e."6urarea !on!ur.ului pentru o!uparea "un!#iilor
publi!e de eCe!u#ie temporar va!ante
/rt. <2
>110a concursurile *entru ocu*area func&iilor *u+lice de e7ecu&ie tem*orar 1acante dosarele
de concurs se de*un 3n ma7imum $ zile de la data *u+licrii anun&ului.
>210a concursurile *entru ocu*area func&iilor *u+lice de e7ecu&ie tem*orar 1acante comisia
de concurs are o+liga&ia de a selecta dosarele de concurs *e +aza 3nde*linirii condi&iilor de
*artici*are la concurs) 3n termen de 2< de ore de la data e7*irrii termenului de de*unere a
dosarelor.
>01-i.pozi#iile art. 442<$ .e apli!6 5n mod !ore.punz6tor4 !u eC!ep#ia art. 4$ i a
termenelor prev6zute la art. 4& alin. >11 i art. $0 alin. >11.
(la data 02-Oct-200 Art. )2, alin. (3) din titlul II, capitolul III, "ectiunea modificat de Art. I,
punctul 10. din Hotarirea 1173/2008 )
:/;)TO*+* )F, ?u.pendarea i am(narea !on!ur.ului de re!rutare
/rt. <0
>11#n cazul 3n care) de la data anun&rii concursului i *(n la afiarea rezultatelor finale ale
acestuia) conductorul autorit&ii ori institu&iei *u+lice 3n al crei stat de func&ii se gsete
func&ia *u+lic *entru care se organizeaz concursul sau Agen&ia este sesizat./ cu *ri1ire la
neres*ectarea *re1ederilor legale *ri1ind organizarea i desfurarea concursului) se 1a
*roceda la 1erificarea celor sesizate cu celeritate. #n cazul 3n care se constat c nu au fost
res*ectate *re1ederile legale sau c(nd as*ectele sesizate nu *ot fi cercetate cu 3ncadrarea 3n
termenele *rocedurale *re1zute de lege) desfurarea concursului 1a fi sus*endat.
>21Sus*endarea se dis*une de ctre Agen&ie) du* o 1erificare *reala+il) 3n regim de
urgen&) a situa&iei 3n fa*t sesizate) dac se constat e7isten&a unor deficien&e 3n
res*ectarea *re1ederilor legale.
>01Sesizarea *oate fi fcut de ctre mem+rii comisiei de concurs ori ai comisiei de
solu&ionare a contesta&iilor) de ctre oricare dintre candida&i sau de ctre orice *ersoan
interesat.
>41#n cazul 3n care sesizarea se adreseaz conductorului autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n
al crei stat de func&ii se gsete func&ia *u+lic *entru care se organizeaz concursul)
acesta are o+liga&ia de a o transmite Agen&iei 3n regim de urgen&.
>$1#n situa&ia 3n care) 3n urma 1erificrii realizate *otri1it alin. .1/) se constat c sunt
res*ectate *re1ederile legale *ri1ind organizarea i desfurarea concursului) acesta se
desfoar 3n continuare.
>61#n situa&ia *re1zut la alin. .2/) *rocedura de organizare a concursului 1a fi reluat 3n
condi&iile legii.
/rt. <4
>11#n cazul 3n care) din moti1e o+iecti1e) nu se *ot res*ecta data i ora desfurrii
concursului5
a1concursul se am(n *entru o *erioad de ma7imum 15 zile calendaristice6
b1se reia *rocedura de organizare i desfurare a acestuia dac am(narea nu *oate fi
dis*us conform lit. a/.
>21#n situa&ia constatrii necesit&ii am(nrii concursului) autoritatea sau institu&ia *u+lic
organizatoare a concursului are o+liga&ia5
a1comunicrii noii date de desfurare a concursului Agen&iei6
b1anun&rii *rin aceleai mi4loace de informare *re1zute la art. ?D a modificrilor
inter1enite 3n desfurarea concursului6
!1informrii candida&ilor ale cror dosare au fost 3nregistrate) dac este cazul) *rin orice
mi4loc de informare care *oate fi do1edit.
>01#n situa&ia *re1zut la alin. .1/ lit. a/) am(narea *oate fi dis*us de ctre autoritatea
sau institu&ia *u+lic organizatoare a concursului) cu a1izul ori) *entru administra&ia *u+lic
local *entru care legea nu *re1ede o+ligati1itatea solicitrii a1izului *entru organizarea i
desfurarea concursurilor) cu 3ntiin&area Agen&iei.
/rt. <$
%andidaturile 3nregistrate la concursul a crui *rocedur a fost sus*endat sau am(nat 3n
condi&iile art. E< alin. .1/ lit. +/ se consider 1alide dac *ersoanele care au de*us dosarele
de concurs com*leteaz i de*un un formular de 3nscriere 3n noul termen.
T)T*+* ))), -ezvoltarea !arierei "un!#ionarilor publi!i
:/;)TO*+* ), Aumirea "un!#ionarilor publi!i
/rt. <6
>11%andidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit) *otri1it legii) 3n func&ia
*u+lic *entru care a candidat.
>21#n termen de 15 zile de la data afirii rezultatelor finale ale concursului com*artimentul
de resurse umane) res*ecti1 Agen&ia) 3n situa&ia concursurilor *entru care com*eten&a de
organizare a*ar&ine acesteia) are o+liga&ia de a emite *ro*unerea de numire a candidatului
declarat admis. 2ro*unerea de numire se comunic 3n co*ie) 3n mod cores*unztor)
candidatului declarat admis *ersonal) *e +az de semntur) *rin scrisoare recomandat
sau scrisoare cu confirmare de *rimire.
/rt. <<
>11:miterea actului administrati1 de numire se face 3n termen de cel mult 10 zile lucrtoare
de la data comunicrii *ro*unerii de numire 3n condi&iile art. EA.
>21Fia *ostului aferent func&iei *u+lice se ane7eaz la actul administrati1 de numire) iar o
co*ie a acestuia se 3nm(neaz func&ionarului *u+lic.
/rt. <8
2rin e7ce*&ie de la *re1ederile art. EE) la solicitarea scris i moti1at a candidatului
declarat admis) de*us 3n termenul *re1zut la art. EA alin. .2/) conductorul autorit&ii sau
institu&iei *u+lice *oate *relungi termenul sta+ilit *entru emiterea actului administrati1 de
numire la cel mult ?1 de zile de la data comunicrii *ro*unerii de numire 3n condi&iile art. EA
alin. .2/.
:/;)TO*+* )), ;erioada de .tagiu a "un!#ionarilor publi!i debutan#i
?E:@)+AE/ 1, Organizarea perioadei de .tagiu a "un!#ionarilor
publi!i debutan#i
/rt. <&
>112erioada de stagiu este eta*a din cariera func&ionarului *u+lic cu*rins 3ntre data numirii
ca func&ionar *u+lic de+utant) 3n urma *romo1rii concursului de recrutare) i data numirii
ca func&ionar *u+lic definiti1.
>212erioada de stagiu are ca sco* confirmarea a*titudinilor *rofesionale ale func&ionarilor
*u+lici de+utan&i 3n 3nde*linirea atri+u&iilor i res*onsa+ilit&ilor unei func&ii *u+lice)
formarea lor *ractic) 3nsuirea s*ecificului acti1it&ii autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n
cadrul creia 3i desfoar acti1itatea) *recum i a e7igen&elor administra&iei *u+lice.
>012arcurgerea *erioadei de stagiu este o+ligatorie) cu e7ce*&ia situa&iilor *re1zute de
lege.
/rt. 80
2erioada de stagiu este de 12 luni *entru func&ionarii *u+lici din clasa -) $ luni *entru cei din
clasa a -- - a i A luni *entru cei din clasa a --- - a) calculat de la data numirii ca func&ionari
*u+lici de+utan&i.
/rt. 81
>112erioada de stagiu se 3ntreru*e 3n situa&ia sus*endrii ra*ortului de ser1iciu al
func&ionarului *u+lic de+utant) 3n condi&iile legii.
>21@urata sus*endrii ra*ortului de ser1iciu nu se ia 3n considerare la calculul *erioadei de
stagiu. @u* 3ncetarea moti1elor care au determinat 3ntreru*erea *erioadei de stagiu)
func&ionarul *u+lic de+utant 3i continu acti1itatea *(n la aco*erirea integral a duratei
*re1zute la art. $0.
/rt. 82
>112erioada de stagiu se desfoar *e +aza unui *rogram a*ro+at de conductorul
autorit&ii sau institu&iei *u+lice) la *ro*unerea conductorului com*artimentului 3n care
urmeaz s 3i desfoare acti1itatea func&ionarul *u+lic de+utant i al com*artimentului de
resurse umane.
>212rin *rogramul de desfurare a *erioadei de stagiu se sta+ilesc urmtoarele5
a1alocarea a dou ore zilnic din tim*ul normal de lucru studiului indi1idual sau *rogramelor
de formare la care tre+uie s *artici*e func&ionarul *u+lic de+utant) 3n condi&iile legii6
b1*lanificarea acti1it&ilor ce urmeaz s fie desfurate) 3n func&ie de ni1elul cunotin&elor
teoretice i al de*rinderilor *ractice do+(ndite *e *arcursul *erioadei de stagiu.
>01#n sco*ul cunoaterii s*ecificului acti1it&ii autorit&ii sau institu&iei *u+lice) func&ionarului
*u+lic de+utant i se 1a asigura *osi+ilitatea de a asista la 3nde*linirea atri+u&iilor de ser1iciu
de ctre func&ionarii *u+lici definiti1i din cadrul altor com*artimente. Aceast acti1itate se 1a
desfura 3n coordonarea func&ionarului *u+lic su+ a crui 3ndrumare 3i desfoar
acti1itatea i nu *oate de*i un sfert din durata *erioadei de stagiu.
/rt. 80
>112e *arcursul *erioadei de stagiu) acti1itatea func&ionarului *u+lic de+utant se desfoar
su+ 3ndrumarea unui func&ionar *u+lic definiti1) de regul din cadrul aceluiai com*artiment)
denumit 3n continuare #ndrumtor.
>212ersoana desemnat ca 3ndrumtor tre+uie s cunoasc legisla&ia *otri1it creia 3i
desfoar acti1itatea autoritatea sau institu&ia *u+lic res*ecti1) *recum i acti1it&ile
desfurate 3n cadrul com*artimentului 3n care este numit func&ionarul *u+lic de+utant.
>01#ndrumtorul este numit de conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice) de regul) la
*ro*unerea conductorului com*artimentului 3n care 3i desfoar acti1itatea func&ionarul
*u+lic de+utant.
/rt. 84
9u *oate a1ea calitatea de 3ndrumtor func&ionarul *u+lic care5
a1a fost sanc&ionat disci*linar cu una dintre sanc&iunile *re1zute la art. EE alin. .?/ din
0egea nr. 188%1&&&) re*u+licat) iar sanc&iunea disci*linar nu a fost radiat) 3n condi&iile
legii6
b1este so&) so&ie) afin ori rud *(n la gradul al -,-lea inclusi1 cu func&ionarul *u+lic
de+utant.
/rt. 8$
#ndrumtorul are urmtoarele atri+u&ii5
a1coordoneaz acti1itatea func&ionarului *u+lic de+utant *e *arcursul *erioadei de stagiu6
b1s*ri4in func&ionarul *u+lic de+utant 3n identificarea celor mai +une modalit&i de
rezol1are a lucrrilor re*artizate acestuia6
!1su*ra1egheaz modul de 3nde*linire a atri+u&iilor de ser1iciu de ctre func&ionarul *u+lic
de+utant6
d1*ro*une conductorului com*artimentului cursurile de *erfec&ionare *rofesional la care
tre+uie s *artici*e func&ionarul *u+lic de+utant6
e13ntocmete un referat 3n 1ederea e1alurii func&ionarului *u+lic de+utant) la finalizarea
*erioadei de stagiu.
?E:@)+AE/ 2, Evaluarea "un!#ionarilor publi!i debutan#i
/rt. 86
>11:1aluarea acti1it&ii func&ionarului *u+lic de+utant se face 3n termen de 5 zile lucrtoare
de la terminarea *erioadei de stagiu) de regul) de ctre conductorul com*artimentului 3n
care 3i desfoar acti1itatea) denumit 3n continuare e1aluator.
>21#n mod e7ce*&ional) 3n cazul autorit&ilor sau institu&iilor *u+lice a cror structur nu este
detaliat *e com*artimente ori 3n cadrul crora nu e7ist un func&ionar *u+lic de conducere
care s coordoneze com*artimentul) e1aluator este un func&ionar *u+lic de conducere)
desemnat de conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice.
>01:1aluatorul desemnat 3n condi&iile alin. .2/ nu *oate a1ea i calitatea de 3ndrumtor.
/rt. 8<
>11:1aluarea acti1it&ii func&ionarului *u+lic de+utant const 3n a*recierea ni1elului
cunotin&elor teoretice i a de*rinderilor *ractice do+(ndite) necesare 3nde*linirii atri+u&iilor
aferente unei func&ii *u+lice) a cunoaterii s*ecificului acti1it&ii autorit&ii sau institu&iei
*u+lice i a e7igen&elor administra&iei *u+lice.
>21:1aluarea acti1it&ii func&ionarilor *u+lici de+utan&i se face *e +aza5
a1ra*ortului de stagiu 3ntocmit de func&ionarul *u+lic de+utant6
b1referatului 3ntocmit de 3ndrumtor6
!1inter1iului de e1aluare cu func&ionarul *u+lic de+utant.
/rt. 88
>118odelul ra*ortului de e1aluare a *erioadei de stagiu a func&ionarului *u+lic de+utant este
*re1zut 3n ane7a nr. < A.
>212entru com*letarea ra*ortului de e1aluare a *erioadei de stagiu) e1aluatorul5
a1analizeaz referatul 3ntocmit de 3ndrumtor i ra*ortul de stagiu com*letat de func&ionarul
*u+lic de+utant6
b1noteaz criteriile de e1aluare 3n func&ie de gradul de 3nde*linire a atri+u&iilor de ser1iciu6
!1sta+ilete calificati1ul de e1aluare6
d1face *ro*uneri cu *ri1ire la numirea 3ntr-o func&ie *u+lic definiti1 sau eli+erarea din
func&ia *u+lic.
/rt. 8&
>110a terminarea *erioadei de stagiu func&ionarul *u+lic de+utant com*leteaz ra*ortul de
stagiu) al crui model este *re1zut 3n ane7a nr. < =.
>21'a*ortul de stagiu cu*rinde descrierea acti1it&ii desfurate de func&ionarul *u+lic
de+utant *e *arcursul *erioadei de stagiu) *rin *rezentarea atri+u&iilor de ser1iciu) a
modalit&ilor de 3nde*linire a acestora) *recum i e1entualele dificult&i 3nt(m*inate.
>01'a*ortul de stagiu se 3nainteaz de ctre func&ionarul *u+lic de+utant e1aluatorului.
/rt. &0
>11'eferatul 3ndrumtorului *re1zut la art. $E alin. .2/ lit. +/) al crui model este
*re1zut 3n ane7a nr. < %) se 3ntocmete cu 5 zile lucrtoare 3nainte de terminarea *erioadei
de stagiu i cu*rinde urmtoarele elemente5
a1descrierea acti1it&ii desfurate de func&ionarul *u+lic de+utant6
b1a*titudinile *e care -e-a do1edit func&ionarul *u+lic de+utant 3n modul de 3nde*linire a
atri+u&iilor de ser1iciu6
!1conduita func&ionarului *u+lic de+utant 3n tim*ul ser1iciului6
d1concluzii *ri1ind desfurarea *erioadei de stagiu i recomandri *ri1ind definiti1area
acesteia.
>21'eferatul *re1zut la art. $E alin. .2/ lit. +/ se 3nainteaz conductorului
com*artimentului 3n care 3i desfoar acti1itatea func&ionarul *u+lic de+utant.
/rt. &1
>11#n cazul modificrii) sus*endrii sau 3ncetrii ra*ortului de ser1iciu al 3ndrumtorului)
acesta 3ntocmete referatul *entru *erioada de stagiu *arcurs de func&ionarul *u+lic
de+utant *(n 3n acel moment.
>21#n situa&ia *re1zut la alin. .1/ conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice numete)
de regul la *ro*unerea conductorului com*artimentului 3n care 3i desfoar acti1itatea
func&ionarul *u+lic de+utant) un alt func&ionar *u+lic definiti1) 3n calitate de 3ndrumtor)
*entru *erioada de stagiu rmas neefectuat.
>01'eferatul 3ntocmit 3n condi&iile *re1zute la alin. .1/ se 3nainteaz conductorului
com*artimentului 3n care 3i desfoar acti1itatea func&ionarul *u+lic de+utant i este a1ut
3n 1edere la e1aluarea acestuia la terminarea *erioadei de stagiu.
/rt. &2
2re1ederile art. D1 se a*lic 3n mod cores*unztor 3n situa&ia sanc&ionrii disci*linare a
3ndrumtorului cu una dintre sanc&iunile *re1zute la art. EE alin. .?/ din 0egea nr.
188%1&&&) re*u+licat.
/rt. &0
>11-nter1iul de e1aluare cu func&ionarul *u+lic de+utant se sus&ine cu e1aluatorul anterior
finalizrii ra*ortului de e1aluare.
>21-nter1iul re*rezint un schim+ de informa&ii care are loc 3ntre e1aluator i func&ionarul
*u+lic de+utant) 3n cadrul cruia5
a1se aduc la cunotin& func&ionarului *u+lic e1aluat consemnrile fcute de e1aluator 3n
ra*ortul de e1aluare6
b1se semneaz i se dateaz ra*ortul de e1aluare de ctre e1aluator i de func&ionarul
*u+lic e1aluat.
>01#n cazul 3n care 3ntre func&ionarul *u+lic de+utant e1aluat i e1aluator e7ist diferen&e de
o*inie asu*ra consemnrilor fcute) comentariile func&ionarului *u+lic se consemneaz 3n
ra*ortul de e1aluare. :1aluatorul *oate modifica ra*ortul de e1aluare dac se a4unge la un
*unct de 1edere comun.
/rt. &4
%riteriile de e1aluare a acti1it&ii func&ionarului *u+lic de+utant sunt5
a1gradul de cunoatere a reglementrilor s*ecifice domeniului de acti1itate6
b1gradul de cunoatere a s*ecificului i a *rinci*iilor care gu1erneaz administra&ia *u+lic
i a ra*orturilor administrati1e din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice6
!1ca*acitatea de 3nde*linire a atri+u&iilor6
d1gradul de ada*ta+ilitate i fle7i+ilitate 3n 3nde*linirea atri+u&iilor6
e1a*titudinea de a distinge corect 3ntre caracteristicile di1erselor o*&iuni 3n 3nde*linirea
atri+u&iilor de ser1iciu i de a identifica cea mai +un 1ariant de ac&iune6
"1ca*acitatea de transmitere a ideilor) 3n scris i 1er+al) fluen& 3n scris) incluz(nd
ca*acitatea de a scrie clar i concis6
g1ca*acitatea de a lucra 3n echi*) res*ecti1 ca*acitatea de a se integra 3ntr-o echi*) de a-
i aduce contri+u&ia *rin *artici*are efecti1) de a s*ri4ini acti1itatea echi*ei 3n realizarea
o+iecti1elor acesteia.
/rt. &$
3n ra*ort cu s*ecificul acti1it&ii autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n care 3i desfoar
acti1itatea) *entru e1aluarea func&ionarului *u+lic de+utant) su*eriorul ierarhic al acestuia
*oate utiliza criterii de e1aluare su*limentare. #n acest caz) criteriile de e1aluare se aduc la
cunotin&a func&ionarului *u+lic de+utant la 3nce*utul *erioadei de stagiu) su+ sanc&iunea
im*osi+ilit&ii utilizrii acestora.
/rt. &6
>119ota e7*rim a*recierea 3nde*linirii fiecrui criteriu de e1aluare 3n realizarea atri+u&iilor
de ser1iciu. 9otarea criteriilor de e1aluare i sta+ilirea calificati1ului de e1aluare se fac
astfel5
a1fiecare criteriu de e1aluare se noteaz de la 1 la 5) nota 1 fiind cea mai mic) iar nota 5
fiind cea mai mare6
b1se face media aritmetic a notelor acordate *entru fiecare criteriu de e1aluare i se o+&ine
o not final6
!1calificati1ul de e1aluare se acord 3n func&ie de nota final o+&inut) du* cum urmeaz5
3ntre 1.00-?.00 se acord calificati1ul Cnecores*unztorC) iar 3ntre ?)01-5)00 se acord
calificati1ul Ccores*unztorC.
>21Semnifica&ia calificati1elor de e1aluare este urmtoarea5
a1Cnecores*unztorC - func&ionarul *u+lic de+utant nu a fcut do1ada cunotin&elor teoretice
i a de*rinderilor *ractice necesare e7ercitrii func&iei *u+lice6
b1Ccores*unztorC - func&ionarul *u+lic de+utant a fcut do1ada c de&ine cunotin&ele
teoretice i de*rinderile *ractice necesare e7ercitrii func&iei *u+lice.
/rt. &<
:1aluatorul formuleaz 3n ra*ortul de e1aluare a *erioadei de stagiu5
a1*ro*unerea *ri1ind numirea func&ionarului *u+lic de+utant 3ntr-o func&ie *u+lic definiti1)
3n situa&ia 3n care calificati1ul de e1aluare este Ccores*unztorC6
b1*ro*unerea de eli+erare din func&ie) 3n condi&iile legii) 3n situa&ia 3n care func&ionarul *u+lic
de+utant a o+&inut calificati1ul Cnecores*unztorC.
/rt. &8
>11'a*ortul de e1aluare a *erioadei de stagiu se aduce la cunotin&a func&ionarului *u+lic
de+utant 3n termen de ? zile lucrtoare de la com*letare.
>21Func&ionarul *u+lic de+utant nemul&umit de rezultatul e1alurii *oate contesta
calificati1ul de e1aluare) 3n termen de 5 zile lucrtoare de la data lurii la cunotin&) la
func&ionarul *u+lic ierarhic su*erior e1aluatorului. #n situa&ia *re1zut la art. $A alin. .2/
contesta&ia se de*une la conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice.
/rt. &&
>11Func&ionarul *u+lic ierarhic su*erior e1aluatorului ori) du* caz) conductorul autorit&ii
sau institu&iei *u+lice analizeaz ra*ortul de e1aluare a *erioadei de stagiu) referatul
3ntocmit de 3ndrumtor i ra*ortul de stagiu redactat de func&ionarul *u+lic de+utant.
>21'a*ortul de e1aluare a *erioadei de stagiu *oate fi modificat conform deciziei moti1ate a
su*eriorului ierarhic al func&ionarului *u+lic de+utant ori) du* caz) a conductorului
autorit&ii sau institu&iei *u+lice) 3n situa&ia 3n care constat c a*recierile consemnate nu
cores*und realit&ii.
>01'a*ortul de e1aluare a *erioadei de stagiu) modificat 3n condi&iile *re1zute la alin. .2/)
este adus la cunotin& func&ionarului *u+lic de+utant 3n termen de ? zile lucrtoare de la
de*unerea contesta&iei.
/rt. 100
Func&ionarul *u+lic de+utant nemul&umit de rezultatul contesta&iei se *oate adresa instan&ei
de contencios administrati1) 3n condi&iile legii.
/rt. 101
>11Func&ionarii *u+lici de+utan&i care au o+&inut la e1aluarea acti1it&ii calificati1ul
Ccores*unztorC 1or fi numi&i) *rin transformarea *ostului) func&ionari *u+lici definiti1i 3ntr-o
func&ie *u+lic de e7ecu&ie din clasa cores*unztoare studiilor a+sol1ite) 3n gradul
*rofesional CasistentC) la data e7*irrii termenului *re1zut la art. D$ alin. .1/ sau) 3n
situa&ia 3n care) 3n condi&iile art. D$ alin. .2/) func&ionarul *u+lic de+utant care a o+&inut
calificati1ul Cnecores*unztorC formuleaz o contesta&ie) la data rezol1rii fa1ora+ile a
acesteia.
>21#n situa&ia 3n care func&ionarii *u+lici de+utan&i au o+&inut la e1aluarea acti1it&ii
calificati1ul Cnecores*unztorC) conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice 1a dis*une *rin
act administrati1 eli+erarea din func&ie) 3n condi&iile legii.
?E:@)+AE/ 0, Reguli .pe!i"i!e apli!abile "un!#ionarilor publi!i
debutan#i
/rt. 102
Func&ionarul *u+lic de+utant are dre*turile i 3ndatoririle *re1zute de 0egea nr. 188%1&&&)
re*u+licat) *recum i unele dre*turi i 3ndatoriri s*ecifice statutului su) 3n condi&iile
*rezentei hotr(ri)
/rt. 100
Func&ionarul *u+lic de+utant are urmtoarele dre*turi s*ecifice5
a1s fie s*ri4init i 3ndrumat 3n 3nde*linirea atri+u&iilor de ser1iciu *e *arcursul *erioadei de
stagiu6
b1s i se sta+ileasc atri+u&ii de ser1iciu al cror ni1el de dificultate i com*le7itate s
creasc gradual *e *arcursul *erioadei de stagiu6
!1s i se asigure tim*ul necesar *regtirii indi1iduale) 3n sco*ul do+(ndirii cunotin&elor
teoretice i a de*rinderilor *ractice necesare e7ercitrii unei func&ii *u+lice) i s *artici*e la
formele de *regtire *rofesional organizate *entru func&ionarii *u+lici de+utan&i6
d1s i se asigure) *rin gri4a autorit&ii sau institu&iei *u+lice) accesul la sursele de informare
utile *erfec&ionrii sale6
e1s *artici*e la formele de *regtire organizate *entru func&ionarii *u+lici de+utan&i)
/rt. 104
Func&ionarul *u+lic de+utant are urmtoarele 3ndatoriri s*ecifice5
a1s 3i *erfec&ioneze *regtirea *rofesional teoretic i s 3i 3nsueasc de*rinderile
*ractice necesare e7ercitrii unei func&ii *u+lice6
b1s 3l consulte *e 3ndrumtor *entru realizarea lucrrilor re*artizate de conductorul
com*artimentului6
!1s *artici*e la manifestri tiin&ifice i *rofesionale) 3n 1ederea com*letrii *regtirii
*rofesionale6
d1s *artici*e la formele de *regtire organizate *entru func&ionarii *u+lici de+utan&i6
e1s 3i organizeze o e1iden& *ro*rie a *regtirii *rofesionale *e care o efectueaz *otri1it
*re1ederilor *rezentei hotr(ri)
/rt. 10$
>112e *arcursul *erioadei de stagiu) ra*ortul de ser1iciu al func&ionarului *u+lic de+utant
*oate fi modificat doar *rin transfer 3n interes *u+lic sau *rin mutare 3n cadrul altui
com*artiment ori altei structuri fr *ersonalitate 4uridic a autorit&ii sau institu&iei *u+lice)
3n condi&iile legii.
>21#n cazul 3n care ra*ortul de ser1iciu al func&ionarului *u+lic de+utant se modific *rin
transfer 3n interes *u+lic) acesta 1a fi e1aluat *entru *erioada lucrat *(n la data
transferului *otri1it *re1ederilor art. $A-101.
>01#n cazul 3n care ra*ortul de ser1iciu al unui func&ionar *u+lic de+utant se modific *rin
mutare 3n cadrul altui com*artiment din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice) acesta 1a fi
e1aluat 3n cadrul com*artimentului din care se mut) urm(nd ca 3n cadrul noului
com*artiment s 3i fie 3ntocmit un nou *rogram i s fie desemnat un nou 3ndrumtor *entru
*erioada de stagiu rmas de efectuat.
>41Func&ionarul *u+lic de+utant *oate fi sanc&ionat *otri1it dis*ozi&iilor 0egii nr. 188%1&&&)
re*u+licat.
>$12entru sta+ilirea sanc&iunii disci*linare a*lica+ile func&ionarului *u+lic de+utant) comisia
de disci*lin 3l 1a audia 3n mod o+ligatoriu i *e 3ndrumtor.
:/;)TO*+* ))), Evaluarea per"orman#elor pro"e.ionale individuale
ale "un!#ionarilor publi!i
/rt. 106
#n sco*ul formrii unui cor* *rofesionist de func&ionari *u+lici) e1aluarea *erforman&elor
*rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor *u+lici sta+ilete cadrul general *entru5
a1corelarea o+iecti1 dintre acti1itatea func&ionarului *u+lic i cerin&ele func&iei *u+lice6
b1a*recierea o+iecti1 a *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor *u+lici)
*rin com*ararea gradului de 3nde*linirea o+iecti1elor indi1iduale sta+ilite cu rezultatele
o+&inute 3n mod efecti16
!1asigurarea unui sistem moti1a&ional) *rin recom*ensarea func&ionarilor *u+lici care au
o+&inut rezultate deose+ite) astfel 3nc(t s fie determinat creterea *erforman&elor
*rofesionale indi1iduale6
d1identificarea necesit&ilor de instruire a func&ionarilor *u+lici) *entru 3m+unt&irea
rezultatelor acti1it&ii desfurate 3n sco*ul 3nde*linirii o+iecti1elor sta+ilite.
/rt. 10<
>11:1aluarea *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarului *u+lic se realizeaz
de ctre e1aluator.
>21#n sensul *rezentei hotr(ri) are calitatea de e1aluator5
a1func&ionarul *u+lic de conducere care coordoneaz com*artimentul 3n cadrul cruia 3i
desfoar acti1itatea func&ionarul *u+lic de e7ecu&ie sau care coordoneaz acti1itatea
acestuia6
b1func&ionarul *u+lic de conducere ierarhic su*erior *otri1it structurii organizatorice a
autorit&ii sau institu&iei *u+lice) *entru func&ionarul *u+lic de conducere6
!15naltul "un!#ionar publi!4 pentru "un!#ionarii publi!i de !ondu!ere din .ubordine
.au pentru "un!#ionarii publi!i de eCe!u#ie4 atun!i !(nd a!etia 5i de."6oar6
a!tivitatea 5n !adrul unor !ompartimente !are nu .unt !oordonate de un "un!#ionar
publi! de !ondu!ere4 !u eC!ep#ia !azului 5n !are eCi.t6 un raport dire!t de
.ubordonare !u !ondu!6torul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e ori ad3un!tul
a!e.tuia7
(la data 02-Oct-200 Art. 10), alin. (2), litera C. din titlul III, capitolul III modificat de Art. I,
punctul 11. din Hotarirea 1173/2008 )
d1*rimarul) *e +aza *ro*unerii consiliului local) *entru secretarul comunei) oraului i al
su+di1iziunii administrati1-teritoriale a munici*iilor6
e1!ondu!6torul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e ori ad3un!tul a!e.tuia4 pentru
"un!#ionarii publi!i !are .unt 5n .ubordinea dire!t6 a a!e.tuia.
(la data 02-Oct-200 Art. 10), alin. (2), litera *. din titlul III, capitolul III modificat de Art. I,
punctul 11. din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 108
>112erioada e1aluat este cu*rins 3ntre 1 ianuarie i ?1 decem+rie din anul *entru care se
face e1aluarea.
>212erioada de e1aluare este cu*rins 3ntre 1 i ?1 ianuarie din anul urmtor *erioadei
e1aluate.
>01#n mod e7ce*&ional) e1aluarea *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor
*u+lici se face i 3n cursul *erioadei e1aluate) 3n urmtoarele cazuri5
a1atunci c(nd *e *arcursul *erioadei e1aluate ra*ortul de ser1iciu al func&ionarului *u+lic
e1aluat 3nceteaz) se sus*end sau se modific) 3n condi&iile legii. #n acest caz func&ionarul
*u+lic 1a fi e1aluat *entru *erioada de *(n la 3ncetarea) sus*endarea sau modificarea
ra*orturilor de ser1iciu. 0a o+&inerea calificati1ului anual 1a fi a1ut 3n 1edere) 3n func&ie de
s*ecificul atri+u&iilor *re1zute 3n fia *ostului) i calificati1ul o+&inut 3nainte de sus*endarea
sau modificarea ra*orturilor de ser1iciu6
b1atunci c(nd *e *arcursul *erioadei e1aluate ra*ortul de ser1iciu sau) du* caz) ra*ortul
de munc al e1aluatorului 3nceteaz) se sus*end sau se modific) 3n condi&iile legii. #n acest
caz e1aluatorul are o+liga&ia ca) 3nainte de 3ncetarea) sus*endarea sau modificarea
ra*orturilor de ser1iciu sau ra*orturilor de munc ori) du* caz) 3ntr-o *erioad de cel mult
15 zile calendaristice de la 3ncetarea sau modificarea ra*orturilor de ser1iciu sau ra*orturilor
de munc) s realizeze e1aluarea *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor
*u+lici din su+ordine. %alificati1ul acordat se 1a lua 3n considerare la e1aluarea anual a
*erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale acestora6
!1atunci c(nd *e *arcursul *erioadei e1aluate func&ionarul *u+lic do+(ndete o di*lom de
studii de ni1el su*erior i urmeaz s fie *romo1at) 3n condi&iile legii) 3ntr-o func&ie *u+lic
cores*unztoare studiilor a+sol1ite6
d1atunci c(nd *e *arcursul *erioadei e1aluate func&ionarul *u+lic este *romo1at 3n grad
*rofesional.
>41:1aluarea *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor *u+lici se face cu
res*ectarea regimului 4uridic al conflictului de interese *ri1ind func&ionarii *u+lici.
>$12rin e7ce*&ie de la *re1ederile alin. .?/ lit. a/ i +/) e1aluarea func&ionarilor *u+lici nu
1a fi fcut 3n urmtoarele situa&ii5
a1delegarea func&ionarului *u+lic6
b1sus*endarea ra*orturilor de ser1iciu ale func&ionarului *u+lic 3n condi&iile art. D< alin. .1/
lit. f/) h/) i/ i F/ din 0egea nr. 188%1&&&) re*u+licat6
!13ncetarea ra*orturilor de ser1iciu ale func&ionarului *u+lic 3n condi&iile art. D$ alin. .1/ lit.
a/ i +/ din 0egea nr. 188%1&&&) re*u+licat.
/rt. 10&
:1aluarea func&ionarilor *u+lici are urmtoarele com*onente5
a1e1aluarea gradului i modului de atingere a o+iecti1elor indi1iduale6
b1e1aluarea gradului de 3nde*linire a criteriilor de *erforman&.
/rt. 110
>112ersoanele care au calitatea de e1aluator *otri1it art. 10E alin. .2/ au o+liga&ia de a
sta+ili o+iecti1e indi1iduale *entru func&ionarii *u+lici *rin ra*ortare la func&ia *u+lic
de&inut) gradul *rofesional al acesteia) cunotin&ele teoretice i *ractice i a+ilit&ile
func&ionarului *u+lic.
>212erforman&ele *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor *u+lici sunt e1aluate *e +aza
criteriilor de *erforman& sta+ilite *otri1it *re1ederilor *rezentei hotr(ri) 3n func&ie de
s*ecificul acti1it&ii com*artimentului 3n care func&ionarul *u+lic 3i desfoar acti1itatea.
/rt. 111
>11O+iecti1ele indi1iduale tre+uie s cores*und urmtoarelor cerin&e5
a1s fie s*ecifice acti1it&ilor care *resu*un e7ercitarea *rerogati1elor de *utere *u+lic6
b1s fie cuantifica+ile - s ai+ o form concret de realizare6
!1s fie *re1zute cu termene de realizare6
d1s fie realiste - s *oat fi duse la 3nde*linire 3n termenele de realizare *re1zute i cu
resursele alocate6
e1s fie fle7i+ile - s *oat fi re1izuite 3n func&ie de modificrile inter1enite 3n *riorit&ile
autorit&ii sau institu&iei *u+lice.
>21Obie!tivele individuale pot "i revizuite trime.trial .au ori de !(te ori intervin
modi"i!6ri 5n .tru!tura organizatori!6 a autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e.
Obie!tivele revizuite .e vor men#iona 5n raportul de evaluare a per"orman#elor
pro"e.ionale individuale ale "un!#ionarului publi!.
(la data 02-Oct-200 Art. 111, alin. (2) din titlul III, capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din
Hotarirea 1173/2008 )
>012entru fiecare dintre o+iecti1ele sta+ilite e1aluatorul 1a sta+ili i indicatorii de
*erforman&.
/rt. 112
>11%riteriile de *erforman& ale func&ionarilor *u+lici sunt *re1zute 3n ane7a nr. 5.
>21#n func&ie de s*ecificul acti1it&ii autorit&ii sau institu&iei *u+lice i de acti1it&ile efecti1
desfurate de ctre func&ionarul *u+lic) e1aluatorul *oate sta+ili i alte criterii de
*erforman&. %riteriile de *erforman& astfel sta+ilite se aduc la cunotin&a func&ionarului
*u+lic e1aluat la 3nce*utul *erioadei e1aluate) su+ sanc&iunea nelurii lor 3n seam.
>01Func&ionarii *u+lici care e7ercit cu caracter tem*orar o func&ie *u+lic de conducere 1or
fi e1alua&i) *entru *erioada e7ercitrii tem*orare) *e +aza criteriilor de *erforman& sta+ilite
*entru func&ia *u+lic de conducere res*ecti1.
/rt. 110
>119otarea o+iecti1elor indi1iduale i a criteriilor de *erforman& se face *arcurg(ndu-se
urmtoarele eta*e5
a1fiecare o+iecti1 se a*reciaz cu note de la 1 la 5) nota e7*rim(nd gradul de 3nde*linire a
o+iecti1ului res*ecti1) 3n ra*ort cu indicatorii de *erforman&6
b1fiecare criteriu de *erforman& se noteaz de la 1 la 5) nota e7*rim(nd a*recierea
3nde*linirii criteriului de *erforman& 3n realizarea o+iecti1elor indi1iduale sta+ilite.
>212entru a o+&ine nota acordat *entru 3nde*linirea o+iecti1elor se face media aritmetic a
notelor acordate *entru 3nde*linirea fiecrui o+iecti1) inclusi1 a o+iecti1elor indi1iduale
re1izuite) dac s-a im*us re1izuirea acestora *e *arcursul *erioadei e1aluate.
>012entru a o+&ine nota acordat *entru 3nde*linirea criteriilor de *erforman& se face
media aritmetic a notelor acordate *entru 3nde*linirea fiecrui criteriu.
>412uncta4ul final al e1alurii anuale este media aritmetic a notelor o+&inute *entru
o+iecti1ele indi1iduale i criteriile de *erforman&) *otri1it alin. .2/ i .?/.
>$1Semnifica&ia notelor *re1zute la alin. .1/ lit. a/ i +/ este urmtoarea5 nota 1 - ni1el
minim i nota 5 - ni1el ma7im.
/rt. 114
2rocedura e1alurii finale se realizeaz 3n urmtoarele ? eta*e) du* cum urmeaz5
a1com*letarea ra*ortului de e1aluare de ctre e1aluator6
b1inter1iul6
!1contrasemnarea ra*ortului de e1aluare.
/rt. 11$
#n 1ederea com*letrii ra*ortului de e1aluare a *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale
func&ionarilor *u+lici) al crui model este *re1zut la ane7a nr. A) e1aluatorul5
a1sta+ilete calificati1ul final de e1aluare a *erforman&elor *rofesionale indi1iduale6
b1consemneaz rezultatele deose+ite ale func&ionarului *u+lic) dificult&ile o+iecti1e
3nt(m*inate de acesta 3n *erioada e1aluat i orice alte o+ser1a&ii *e care le consider
rele1ante6
!1sta+ilete necesit&ile de formare *rofesional *entru anul urmtor *erioadei e1aluate6
d1sta+ilete o+iecti1ele indi1iduale *entru anul urmtor *erioadei e1aluate.
/rt. 116
>11-nter1iul) ca eta* a *rocesului de e1aluare) re*rezint un schim+ de informa&ii care
are loc 3ntre e1aluator i func&ionarul *u+lic) 3n cadrul cruia5
a1se aduc la cunotin& func&ionarului *u+lic e1aluat consemnrile fcute de e1aluator 3n
ra*ortul de e1aluare6
b1se semneaz i se dateaz ra*ortul de e1aluare de ctre e1aluator i de func&ionarul
*u+lic e1aluat.
>21#n cazul 3n care 3ntre func&ionarul *u+lic e1aluat i e1aluator e7ist diferen&e de o*inie
asu*ra consemnrilor fcute) comentariile func&ionarului *u+lic se consemneaz 3n ra*ortul
de e1aluare. :1aluatorul *oate modifica ra*ortul de e1aluare dac se a4unge la un *unct de
1edere comun.
/rt. 11<
%alificati1ul final al e1alurii se sta+ilete *e +aza notei finale) du* cum urmeaz5
a13ntre 1)00-2)00 - nesatisfctor6
b13ntre 2)01-?)50 - satisfctor6
!15ntre 04$1244$0 2 bine7
(la data 20-Jan-200& Art. 11), litera C. din titlul III, capitolul III rectificat de Actul din Rectificare
din 2009 )
d13ntre <)51-5)00 - foarte +ine.
/rt. 118
>11'a*ortul de e1aluare se 3nainteaz contrasemnatarului. #n situa&ia 3n care calitatea de
e1aluator o are conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice) ra*ortul de e1aluare nu se
contrasemneaz.
>21#n sensul *rezentei hotr(ri) are calitatea de contrasemnatar func&ionarul *u+lic ierarhic
su*erior e1aluatorului) *otri1it structurii organizatorice a autorit&ii sau institu&iei *u+lice. #n
mod e7ce*&ional) 3n cazul 3n care) *otri1it structurii organizatorice a autorit&ii ori institu&iei
*u+lice) nu e7ist un func&ionar *u+lic ierarhic su*erior e1aluatorului) 1a fi desemnat
contrasemnatar func&ionarul *u+lic care de&ine cea mai 3nalt func&ie *u+lic din autoritatea
sau institu&ia *u+lic res*ecti1) iar atunci c(nd nu este *osi+il) contrasemnatar 1a fi
ad4unctul conductorului autorit&ii sau institu&iei *u+lice sau un demnitar din su+ordinea
acestuia.
/rt. 11&
>11'a*ortul de e1aluare *oate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului 3n
urmtoarele cazuri5
a1a*recierile consemnate nu cores*und realit&ii6
b13ntre e1aluator i func&ionarul *u+lic e1aluat e7ist diferen&e de o*inie care nu au *utut fi
solu&ionate de comun acord.
>21'a*ortul de e1aluare modificat 3n condi&iile *re1zute la alin. .1/ se aduce la cunotin&
func&ionarului *u+lic.
/rt. 120
>11Func&ionarii *u+lici nemul&umi&i de rezultatul e1alurii *ot s 3l conteste la conductorul
autorit&ii sau institu&iei *u+lice. %onductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice solu&ioneaz
contesta&ia *e +aza ra*ortului de e1aluare i a referatelor 3ntocmite de ctre func&ionarul
*u+lic e1aluat) e1aluator i contrasemnatar.
>21%ontesta&ia se formuleaz 3n termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunotin& de
ctre func&ionarul *u+lic e1aluat a calificati1ului acordat i se solu&ioneaz 3n termen de 15
zile calendaristice de la data e7*irrii termenului de de*unere a contesta&iei.
>01'ezultatul contesta&iei se comunic func&ionarului *u+lic 3n termen de 5 zile
calendaristice de la solu&ionarea contesta&iei)
>41Func&ionarul *u+lic nemul&umit de modul de solu&ionare a contesta&iei formulate *otri1it
alin. .1/ se *oate adresa instan&ei de contencios administrati1) 3n condi&iile legii.
>$1Func&ionarii *u+lici e1alua&i direct de ctre conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice)
conform art. 10E alin. .2/ lit. d/ i e/) nemul&umi&i de rezultatul e1alurii) se *ot adresa
direct instan&ei de contencios administrati1) 3n condi&iile legii.
:/;)TO*+* )F, ;romovarea "un!#ionarilor publi!i
?E:@)+AE/ 1, -i.pozi#ii generale
/rt. 121
>112romo1area re*rezint modalitatea de dez1oltare a carierei func&ionarilor *u+lici *rin
ocu*area) 3n condi&iile legii) a unei5
a1func&ii *u+lice cu grad *rofesional su*erior celui de&inut anterior *romo1rii6
b1func&ii *u+lice dintr-o clas su*erioar) ca urmare a o+&inerii unei di*lome de ni1el
su*erior i a *romo1rii e7amenului sau concursului organizat 3n acest sens6
!1func&ii *u+lice de conducere ca urmare a *romo1rii e7amenului sau concursului organizat
3n acest sens) 3n condi&iile *rezentei hotr(ri.
>212romo1area *oate fi5
a1definiti1) atunci c(nd func&ia *u+lic su*erioar se ocu* *rin concurs sau e7amen) 3n
condi&iile *re1zute de *rezenta hotr(re6
b1tem*orar) atunci c(nd func&ia *u+lic de conducere se ocu* *e *erioad determinat)
3n condi&iile legii.
/rt. 122
>112entru *romo1area 3n grad *rofesional i *romo1area 3n clas nu este necesar e7isten&a
unei func&ii *u+lice 1acante.
>21%a urmare a *romo1rii 3n grad *rofesional i a *romo1rii 3n clas) fia *ostului
func&ionarului *u+lic 1a fi com*letat cu noi atri+u&ii) 3n ra*ort cu ni1elul func&iei *u+lice.
O+liga&ia de a com*leta fia *ostului cu noile atri+u&ii a*ar&ine su*eriorului ierarhic al
func&ionarului *u+lic *romo1at.
>012ersoanele cu atri+u&ii 3n domeniul managementului resurselor umane din cadrul
autorit&ii sau institu&iei *u+lice au o+liga&ia de a acorda asisten& func&ionarilor *u+lici de
conducere 3n 1ederea 3nde*linirii o+liga&iei *re1zute la alin. .2/ i de a monitoriza
res*ectarea *re1ederilor alin. .2/.
/rt. 120
>11Func&ionarii *u+lici au dre*tul de a fi informa&i 3n legtur cu ac&iunile 3ntre*rinse de
autorit&ile i institu&iile *u+lice 3n 1ederea asigurrii dre*tului la *romo1are a acestora.
>212rin instrumentele de organizare a carierei ela+orate de autorit&ile i institu&iile *u+lice
se sta+ilete *eriodicitatea organizrii concursului de *romo1are *rin ra*ortare la numrul
de func&ionari *u+lici care 3nde*linesc anual condi&iile *re1zute de lege *entru *romo1are.
/rt. 124
Sistemul de *romo1are ra*id *entru *ersoanele care au a+sol1it *rograme organizate) 3n
condi&iile legii) *entru o+&inerea statutului de manager *u+lic se sta+ilete *rin cadrul
normati1 ce reglementeaz func&ia *u+lic s*ecific de manager *u+lic.
?E:@)+AE/ 2, ;romovarea 5n grad pro"e.ional
/rt. 12$
>11Func&ionarii *u+lici *ot *romo1a 3ntr-un grad *rofesional su*erior *e +az de e7amen
sau concurs) 3n limita func&iilor *u+lice rezer1ate *romo1rii din *lanul de ocu*are a
func&iilor *u+lice i 3n limita fondurilor +ugetare.
>21ECamenul .au !on!ur.ul .e organizeaz6 anual4 p(n6 la data de 1$ augu.t a
"ie!6rui an4 de !6tre autoritatea .au in.titu#ia publi!6 5n al !6rei .tat de "un!#ii .e
a"l6 "un!#iile publi!e4 !u avizul /gen#iei.
(la data 02-Oct-200 Art. 12', alin. (2) din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 13. din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 126
>11%om*onen&a comisiei de concurs) res*ecti1 a comisiei de solu&ionare a contesta&iilor) se
sta+ilete conform regulilor *re1zute *rin *rezenta hotr(re *entru concursul de recrutare.
>21;revederile art. 212<$ .e apli!6 5n mod !ore.punz6tor4 !u eC!ep#ia art. 21 alin.
>21 lit. a1 i d14 art. 224 art. 244 art. 26 alin. >114 art. 004 art. 084 art. 0& alin. >114
art. 404 art. 4$4 art. 4& i art. <2.
(la data 02-Oct-200 Art. 12!, alin. (2) din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 2 modificat de Art. I,
punctul 14. din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 12<
-o.arul de !on!ur. .e depune de !6tre !andida#i 5n termen de 20 de zile de la data
a"i6rii anun#ului privind organizarea eCamenului .au !on!ur.ului de promovare i
!on#ine 5n mod obligatoriu,
a1!opie de pe !arnetul de mun!6 .au adeverin#a eliberat6 de !ompartimentul de
re.ur.e umane 5n vederea ate.t6rii ve!8imii 5n gradul pro"e.ional din !are .e
promoveaz67
(la data 01-Jan-2011 Art. 12), litera A. din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 2 modificat de Art. 43,
punctul 2. din capitolul IV din Legea 284/2010 )
b1!opii de pe rapoartele de evaluare a per"orman#elor pro"e.ionale individuale din
ultimii 2 ani7
!1"ormularul de 5n.!riere prev6zut 5n aneCa nr. 0.
(la data 02-Oct-200 Art. 12) din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1'.
din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 128
>11#n termen de ma7imum 5 zile de la rm(nerea definiti1 a rezultatelor concursului de
*romo1are 3n grad *rofesional autoritatea sau institu&ia *u+lic 3n cadrul creia este numit
func&ionarul *u+lic care a *romo1at concursul 1a solicita a1izul Agen&iei 3n 1ederea
transformrii *ostului. Solicitarea a1izului 1a con&ine 3n mod o+ligatoriu *rocesul-1er+al final
al concursului de *romo1are) *recum i fia *ostului com*letat cu noi atri+u&ii *otri1it
ni1elului func&iei *u+lice 3n care se *romo1eaz.
>21#n termen de 15 zile de la data *rimirii a1izului solicitat 3n condi&iile alin. .1/) autoritatea
sau institu&ia *u+lic 3n cadrul creia este numit func&ionarul *u+lic care a *romo1at
concursul 1a emite actul administrati1 de numire 3n func&ia *u+lic su*erioar a acestuia.
>010a actul administrati1 de numire 1a fi ataat 3n mod o+ligatoriu fia *ostului com*letat
cu noi atri+u&ii *otri1it ni1elului func&iei *u+lice.
>419e3nde*linirea o+liga&iei *re1zute la alin. .2/ i .?/ de ctre autoritatea sau institu&ia
*u+lic *oate fi atacat 3n contencios administrati1 de ctre func&ionarul *u+lic) de ctre
orice *ersoan interesat sau de ctre Agen&ie) conform legii.
?E:@)+AE/ 0, ;romovarea rapid6
/rt. 12&
>11%oncursul de *romo1are ra*id 3n gradul *rofesional urmtor se organizeaz anual de
ctre Agen&ie) 3n limita numrului de *osturi *re1zute *rin *lanul de ocu*are a func&iilor
*u+lice.
>21Func&ionarii *u+lici de conducere au o+liga&ia de a s*ri4ini dez1oltarea carierei
func&ionarilor *u+lici *rin *romo1are ra*id) du* cum urmeaz5
a1se im*lic acti1 3n dez1oltarea com*eten&elor) cunotin&elor i a+ilit&ilor func&ionarilor
*u+lici din su+ordine) inclusi1 *rin desemnarea *artici*rii la *rogramele de formare
*rofesional6
b1identific necesarul de formare 3n 1ederea ocu*rii unei func&ii *u+lice su*erioare i a
e7ercitrii atri+u&iilor noii func&ii 3n condi&ii de *rofesionalism i eficien&.
/rt. 100
>11Anual) cu 3ncadrarea 3n limita fondurilor alocate *rin +uget) autorit&ile i institu&iile
*u+lice sta+ilesc 3n *lanul de ocu*are a func&iilor *u+lice numrul ma7im al func&iilor *u+lice
de e7ecu&ie rezer1ate 3n sco*ul *romo1rii ra*ide) *recum i numrul ma7im al func&iilor
*u+lice destinate transformrii 3n func&ii *u+lice s*ecifice de manager *u+lic.
>219umrul ma7im al func&iilor *u+lice destinate transformrii 3n func&ii *u+lice s*ecifice de
manager *u+lic se sta+ilete conform *rocedurilor a*ro+ate *rin cadrul normati1 ce
reglementeaz func&ia *u+lic s*ecific de manager *u+lic) fr afectarea numrului ma7im
al func&iilor *u+lice de e7ecu&ie rezer1ate 3n sco*ul *romo1rii ra*ide.
/rt. 101
>11%oncursul *entru *romo1area ra*id destinat func&ionarilor *u+lici de e7ecu&ie se
organizeaz anual de ctre Agen&ie.
>21#n 1ederea *artici*rii la concursul de *romo1are ra*id) autoritatea sau institu&ia
*u+lic care i-a *re1zut 3n *lanul de ocu*are func&ii *u+lice de e7ecu&ie rezer1ate 3n
sco*ul *romo1rii ra*ide organizeaz o *reselec&ie 3n dou eta*e5
a11erificarea 3nde*linirii condi&iilor *re1zute de lege necesare *entru 3nscrierea la concurs6
b1testarea cunotin&elor de s*ecialitate ale func&ionarilor *u+lici de e7ecu&ie *reselecta&i.
>01>estarea cunotin&elor de s*ecialitate se face 3n cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice)
*e domeniile generale de acti1itate identificate 3n +aza actului normati1 de organizare i
func&ionare) conform *rocedurilor interne a*ro+ate *rin act administrati1 al conductorului
autorit&ii sau institu&iei *u+lice.
/rt. 102
>11Actul administrati1 *re1zut la art. 1?1 alin. .?/ se ela+oreaz i se emite cu
res*ectarea urmtoarelor reguli5
a1domeniile 3n care se organizeaz testarea cunotin&elor de s*ecialitate sunt domenii
generale i se identific e7clusi1 3n +aza atri+u&iilor *re1zute) conform structurii
organizatorice a autorit&ii sau institu&iei *u+lice 3n cadrul creia se organizeaz testarea)
*rin regulamentul de organizare i func&ionare6
b1modalit&ile de testare nu *ot diferi de la un domeniu la altul ori de la un com*artiment la
altul) *rocedura de testare fiind unic la ni1elul autorit&ii sau institu&iei *u+lice6
!1sunt *re1zute modalitatea i *rocedurile interne de contestare a deciziilor i) res*ecti1) a
rezultatelor) *recum i modalitatea 3n care modificrile inter1enite ca urmare a rezol1rii
contesta&iilor afecteaz rezultatul final al eta*ei de recrutare6
d1sunt definite res*onsa+ilit&ile 3n cadrul *arcurgerii ansam+lului *roceselor i *rocedurilor
a*licate) *recum i rs*underea cores*unztoare fiecreia dintre *ersoanele im*licate6
e1este *re1zut e7*res modalitatea de asigurare a confiden&ialit&ii su+iectelor6
"13naintea a*ro+rii se asigur o+ligatoriu *arcurgerea unei *erioade de cel *u&in 10 zile
lucrtoare de consultri 3n cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice.
>21Aducerea la cunotin&a func&ionarilor *u+lici a *rocedurilor interne de testare a
cunotin&elor de s*ecialitate se face *rin *u+licare) de ctre de*artamentul de resurse
umane) la a1izierul autorit&ii sau institu&iei *u+lice) *recum i *rin informare direct) de
ctre func&ionarii *u+lici de conducere *entru *ersoanele din su+ordine.
/rt. 100
>11#n termen de cel mult 20 de zile lucrtoare de la finalizarea testrii cunotin&elor de
s*ecialitate) autorit&ile i institu&iile *u+lice transmit Agen&iei lista cu func&ionarii *u+lici de
e7ecu&ie care 1or *artici*a la *rocedura de selec&ie.
>21@ocumentul *re1zut la alin. .1/ se 3nainteaz 3n mod oficial) su+ semntura
conductorului autorit&ii sau institu&iei *u+lice) i cu*rinde urmtoarele date5
a1numele i *renumele) *recum i actul 3n +az cruia urmeaz s se fac 1erificarea
identit&ii func&ionarilor *u+lici care urmeaz a se *rezenta la concursul organizat de
Agen&ie6
b1*entru fiecare dintre func&ionarii *u+lici) func&ia *u+lic ocu*at6
!1*entru fiecare dintre func&ionarii *u+lici) func&ia *u+lic *entru care candideaz6
d1men&iunea c datele transmise sunt reale i corecte) iar *ersoanele de *e list 3nde*linesc
condi&iile *re1zute de lege *entru a +eneficia de sistemul de *romo1are ra*id.
>01@ocumentul *re1zut la alin. .1/ se transmite centralizat) du* cum urmeaz5
a1de ctre fiecare ordonator *rinci*al de credite din administra&ia *u+lic central i *entru
fiecare institu&ie din su+ordinea acestuia sau finan&at *rin +ugetul su) *e +aza listelor
transmise de acestea6
b1de ctre *refectul din fiecare 4ude&) *entru fiecare ordonator *rinci*al de credite din
administra&ia *u+lic local) *e +aza listelor transmise de ctre acetia) inclusi1 *entru
fiecare institu&ie *u+lic din su+ordinea acestuia sau finan&at *rin +ugetul su. 2refectul nu
se *ronun& asu*ra legalit&ii sau corectitudinii datelor *rimite.
>41%onductorii institu&iilor *u+lice rs*und *entru e7actitatea datelor transmise 3n
condi&iile alin. .2/.
/rt. 104
>11#n termen de 20 de zile lucrtoare de la data *rimirii rezultatelor transmise *otri1it art.
1??) Agen&ia se *oate sesiza din oficiu sau *oate fi sesizat de ctre orice *ersoan
interesat asu*ra res*ectrii dis*ozi&iilor cu *ri1ire la organizarea i desfurarea
*rocedurilor de testare *re1zute la art. 1?1 alin. .2/ lit. +/.
>212entru analizarea sesizrii) Agen&ia *oate solicita autorit&ii sau institu&iei *u+lice a crei
*rocedur de testare a cunotin&elor face o+iectul sesizrii orice informa&ii) date sau
documente rele1ante.
>01#n situa&ia 3n care) 3n urma analizei informa&iilor) datelor i documentelor referitoare la
o+iectul sesizrii) se do1edete c au fost res*ectate dis*ozi&iile cu *ri1ire la organizarea i
desfurarea *rocedurilor de testare a cunotin&elor) sesizarea se claseaz. 2ersoana sau
*ersoanele nemul&umite de rezultatul sesizrii se *ot adresa instan&ei com*etente) 3n
condi&iile legii.
>41#n situa&ia 3n care) 3n urma analizei informa&iilor) datelor i documentelor referitoare la
o+iectul sesizrii) se do1edete c nu au fost res*ectate dis*ozi&iile cu *ri1ire la organizarea
i desfurarea *rocedurilor de testare a cunotin&elor) 3n termen de 20 de zile de la data
sesizrii) Agen&ia comunic5
a1reluarea *rocedurii de testare *re1zute la art. 1?1 alin. .2/ lit. +/ *entru func&ionarii
*u+lici care s-au do1edit a fi afecta&i 3n dre*turile lor indi1iduale ca urmare a a*licrii
deficitare a dis*ozi&iilor *ri1ind organizarea i desfurarea *rocedurilor de testare6
b1anularea *rocedurii de testare *re1zute la art. 1?1 alin. .2/ lit. +/ i solicitarea de
reluare a acesteia la ni1elul autorit&ii sau institu&iei *u+lice) dac sunt constatate deficien&e
gra1e 3n a*licarea *rocedurii) de natur a afecta egalitatea de anse i egalitatea de
tratament a*lica+il candida&ilor6
!1anularea *rocedurii de testare *re1zute la art. 1?1 alin. .2/ lit. +/ i solicitarea adresat
conductorului autorit&ii sau institu&iei *u+lice sau) du* caz) instan&ei com*etente de
anulare a actului administrati1 3n +aza cruia se organizeaz i se desfoar *rocedura de
testare) dac acesta a fost ela+orat cu neres*ectarea *re1ederilor legale i afecteaz dre*tul
la dez1oltare a carierei func&ionarului *u+lic.
>$1#n termen de A0 de zile de la data comunicrii *re1zute la alin. .</ autorit&ile i
institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a finaliza *rocedura de testare i de a transmite Agen&iei
rezultatele finale) cu res*ectarea *re1ederilor art. 1?? alin. .2/.
>61#n cazul 3n care autorit&ile i institu&iile *u+lice nu transmit Agen&iei rezultatele finale 3n
condi&iile *re1zute la alin. .5/) concursul de *romo1are ra*id nu se organizeaz *entru
res*ecti1ele autorit&i sau institu&ii *u+lice 3n anul 3n curs.
/rt. 10$
.1/3n 1ederea organizrii i desfurrii concursului de *romo1are se ela+oreaz un
regulament a*ro+at *rin ordin al *reedintelui Agen&iei.
>21'egulamentul *re1zut la alin. .1/ se *u+lic 3n 8onitorul Oficial al 'om(niei) 2artea -)
cu cel *u&in D0 de zile 3naintea organizrii i desfurrii selec&iei i con&ine5
a1datele e7acte) locul i modalitatea de desfurare a concursului6
b1modalitatea de testare 3n 1ederea selec&iei candida&ilor6
!1tematica i +i+liografia a1ute 3n 1edere la sta+ilirea su+iectelor6
d1modalitatea de notare) *recum i cea de contestare a rezultatelor6
e1mem+rii comisiei de concurs i cei ai comisiei de solu&ionare a contesta&iilor6
"1modalitatea de comunicare a rezultatelor la finalizarea concursului i) res*ecti1) a
*erioadei de de*unere i solu&ionare a contesta&iilor)
>01%om*onen&a comisiilor de concurs i de solu&ionare a contesta&iilor se 1a sta+ili *rin
ordin al *reedintelui Agen&iei) du* cum urmeaz5
a12 re*rezentan&i ai Agen&iei6
b1c(te un re*rezentant al 8inisterului -nternelor i 'eformei Administrati1e) 8inisterului
:conomiei i Finan&elor i 8inisterului 8uncii) Familiei i :galit&ii de Ganse) la *ro*unerea
acestora.
/rt. 106
2u+licitatea concursului se asigur de ctre Agen&ie. Anun&ul *ri1ind concursul se *u+lic 3n
8onitorul Oficial al 'om(niei) 2artea a --- - a) *e *agina de internet a Agen&iei i 3n cel *u&in
un cotidian de larg circula&ie) cu cel *u&in ?0 de zile 3nainte de data sta+ilit *entru
desfurarea concursului.
/rt. 10<
>11>ematica i +i+liografia *entru selec&ia candida&ilor recruta&i 3n 1ederea *romo1rii
ra*ide a func&ionarilor *u+lici din clasele a -- - a i a --- - a se sta+ilesc de ctre Agen&ie 3n
urmtoarele domenii5
a1organizarea administrati1-teritorial a statului rom(n6
b1organizarea i func&ionarea ser1iciilor *u+lice) res*ecti1 a autorit&ilor i institu&iilor
*u+lice6
!1func&ia *u+lic i func&ionarii *u+lici.
>21>ematica i +i+liografia *entru selec&ia candida&ilor recruta&i 3n 1ederea *romo1rii
ra*ide a func&ionarilor *u+lici din clasa - din grad *rofesional asistent 3n grad *rofesional
*rinci*al se sta+ilesc de ctre Agen&ie 3n urmtoarele domenii5
a1domeniile *re1zute la alin. .1/6
b1finan&area acti1it&ilor 3n sectorul *u+lic6
!1organizarea i derularea *roiectelor.
>01>ematica i +i+liografia *entru selec&ia candida&ilor recruta&i 3n 1ederea *romo1rii
ra*ide a func&ionarilor *u+lici din clasa - din grad *rofesional *rinci*al 3n grad *rofesional
su*erior se sta+ilesc de ctre Agen&ie 3n urmtoarele domenii5
a1domeniile *re1zute la alin. .2/6
b1institu&ii) afaceri i *olitici euro*ene.
/rt. 108
>11%andida&ii nemul&umi&i de rezultatul selec&iei organizate de ctre Agen&ie *ot de*une
contesta&ii 3n termen de ? zile lucrtoare de la data afirii rezultatelor.
>21%ontesta&iile se solu&ioneaz 3n termen de cei mult 5 zile lucrtoare de la data e7*irrii
termenului *re1zut *entru de*unerea contesta&iilor.
/rt. 10&
2uncta4ul minim de *romo1are a fiecreia dintre *ro+ele concursului de *romo1are ra*id 1a
fi de E0 de *uncte.
?E:@)+AE/ 4, ;romovarea 5n "un!#ii publi!e de !ondu!ere
/rt. 140
Func&ionarii *u+lici *ot *romo1a 3ntr-o func&ie *u+lic de conducere 1acant) *e +az de
e7amen sau concurs.
/rt. 141
%oncursul sau e7amenul *entru *romo1are 3n func&iile *u+lice de conducere se organizeaz
cu 3ncadrarea 3n fondurile +ugetare alocate) 3n conformitate cu com*eten&ele sta+ilite
conform legii *entru organizarea concursului de recrutare.
/rt. 142
>11%om*onen&a comisiei de concurs) res*ecti1 a comisiei de solu&ionare a contesta&iilor se
sta+ilete conform regulilor *re1zute *rin *rezenta hotr(re *entru concursul de recrutare.
>21;revederile art. 162<$ .e apli!6 5n mod !ore.punz6tor4 !u eC!ep#ia art. 1<4 art.
184 art. 224 art. 26 alin. >214 art. 404 art. 4&4 art. 60 alin. >01 lit. a14 art. 61 alin. >$1
lit. a1 i art. <2.
(la data 02-Oct-200 Art. 142, alin. (2) din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 4 modificat de Art. I,
punctul 1!. din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 140
@osarul de concurs de*us de ctre candida&i la concursul de *romo1are 3n func&ii *u+lice de
conducere 1a con&ine 3n mod o+ligatoriu5
a1formularul de 3nscriere *re1zut 3n ane7a nr. ?6
b1co*ia actului de identitate6
!1co*iile di*lomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor s*ecializri6
d1co*ie de *e di*loma de masterat sau de studii *ostuni1ersitare 3n domeniul administra&iei
*u+lice) management ori 3n s*ecialitatea studiilor necesare e7ercitrii func&iei *u+lice6
e1co*ia carnetului de munc sau) du* caz) o ade1erin& care s ateste 1echimea 3n munc
i) du* caz) 3n s*ecialitatea studiilor necesare ocu*rii func&iei *u+lice.
"1!azierul admini.trativ.
(la data 02-Oct-200 Art. 143 din titlul III, capitolul IV, "ectiunea 4 completat de Art. I, punctul 1).
din Hotarirea 1173/2008 )
?E:@)+AE/ $, ;romovarea 5n !la.6
/rt. 144
>11*a eCamenul de promovare 5n !la.6 a "un!#ionarilor publi!i pot parti!ipa
"un!#ionarii publi!i 5n!adra#i pe "un!#ii publi!e !u nivel de .tudii in"erior4 !are au
ab.olvit o "orm6 de 5nv6#6m(nt .uperior de lung6 durat64 .tudii univer.itare de
li!en#6 .au o "orm6 de 5nv6#6m(nt .uperior de .!urt6 durat64 5n .pe!ialitatea 5n
!are 5i de."6oar6 a!tivitatea.
(la data 02-Oct-200 Art. 144, alin. (1) din titlul III, capitolul IV, "ectiunea ' modificat de Art. I,
punctul 1. din Hotarirea 1173/2008 )
>21:7amenul de *romo1are 3n clas se organizeaz de ctre autoritatea sau institu&ia
*u+lic 3n care 3i desfoar acti1itatea func&ionarii *u+lici) 3n condi&iile *rezentei hotr(ri.
>01%u cel *u&in 15 zile 3nainte de data organizrii e7amenului de *romo1are 3n clas)
conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice are o+liga&ia de a emite un act administrati1
*rin care se sta+ilesc5
a1com*onen&a comisiei de e7amen6
b1data sus&inerii e7amenului6
!1+i+liografia) *e +aza *ro*unerilor com*artimentelor 3n care 3i desfoar acti1itatea
func&ionarii *u+lici care *artici* la e7amen.
>41%om*artimentul de resurse umane are o+liga&ia s afieze la sediul autorit&ii sau
institu&iei *u+lice) cu 15 zile 3nainte de data organizrii e7amenului de *romo1are 3n clas)
data) ora) locul desfurrii i +i+liografia e7amenului.
>$1#n cazul 3n care) din moti1e o+iecti1e) nu se *ot res*ecta data i ora desfurrii
e7amenului de *romo1are 3n clas) com*artimentul de resurse umane are o+liga&ia de a
afia la sediul autorit&ii sau institu&iei *u+lice modificrile inter1enite 3n desfurarea
acestuia.
/rt. 14$
=un!#ionarii publi!i prev6zu#i la art. 144 alin. >11 trebuie .6 prezinte diploma de
ab.olvire .au4 dup6 !az4 adeverin#a !are .6 ate.te ab.olvirea unei "orme de
5nv6#6m(nt .uperior de lung6 durat64 de .!urt6 durat6 .au a .tudiilor univer.itare
de li!en#64 pre!um i o !erere de 5n.!riere la eCamenul de promovare 5n !la.64 5n
termen de $ zile de la data a"i6rii.
(la data 02-Oct-200 Art. 14' din titlul III, capitolul IV, "ectiunea ' modificat de Art. I, punctul 1&.
din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 146
ECamenul .e organizeaz6 de autoritatea .au in.titu#ia publi!6 5n !adrul !6reia
"un!#ionarii publi!i prev6zu#i la art. 144 alin. >11 5i de."6oar6 a!tivitatea4 potrivit
regulamentului privind organizarea i de."6urarea eCamenului de promovare 5n
!la.64 aprobat prin ordin al preedintelui /gen#iei.
(la data 02-Oct-200 Art. 14! din titlul III, capitolul IV, "ectiunea ' modificat de Art. I, punctul 20.
din Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 14<
>11%a urmare a *romo1rii func&ionarilor *u+lici) fia *ostului 1a fi com*letat cu noi
atri+u&ii) 3n ra*ort cu ni1elul func&iei *u+lice. O+liga&ia de a com*leta fia *ostului cu noile
atri+u&ii a*ar&ine su*eriorului ierarhic al func&ionarului *u+lic *romo1at.
>212ersoanele cu atri+u&ii 3n domeniul managementului resurselor umane din cadrul
autorit&ii sau institu&iei *u+lice au o+liga&ia de a acorda asisten& func&ionarilor *u+lici de
conducere 3n 1ederea 3nde*linirii o+liga&iei *re1zute la alin. .1/ i de a monitoriza
res*ectarea *re1ederilor alin. .1/.
:/;)TO*+* F, Dobilitatea "un!#ionarilor publi!i
/rt. 148
8odificarea ra*orturilor de ser1iciu ale func&ionarilor *u+lici de e7ecu&ie i func&ionarilor
*u+lici de conducere se face *otri1it 0egii nr. 188%1&&&) re*u+licat.
/rt. 14&
>11Func&ionarii *u+lici *ot solicita) 3n condi&iile legii) transferul 3ntr-o alt autoritate sau
institu&ie *u+lic.
>21Autorit&ile sau institu&iile *u+lice au o+liga&ia de a afia la sediu i *e site-ul de internet
al acestora anun&ul *ri1ind ocu*area *rin transfer la cerere a func&iilor *u+lice res*ecti1e.
>01Anun&ul *re1zut la alin. .2/ 1a fi fcut cu cel *u&in ?0 de zile anterior datei *re1zute
*entru ocu*area *rin transfer la cerere a func&iilor *u+lice.
>41Func&ionarii *u+lici interesa&i 1or de*une cererile de transfer) 3nso&ite de un curriculum
1itae) 3n termen de 20 de zile de la data afirii anun&ului.
>$1#n situa&ia 3n care sunt de*use mai multe cereri de transfer) autoritatea sau institu&ia
*u+lic 1a organiza un inter1iu cu func&ionarii *u+lici solicitan&i. -nter1iul 1a fi sus&inut cu
conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice ori cu *ersoana desemnat de ctre acesta.
@ata) ora i locul sus&inerii inter1iului 1or fi aduse la cunotin&a solicitan&ilor conform alin.
.2/.
>61#n urma sus&inerii inter1iului cu func&ionarii *u+lici solicitan&i se 1a 3ncheia un *roces-
1er+al al inter1iului) care 1a fi semnat de conductorul autorit&ii sau institu&iei *u+lice ori
de ctre *ersoana desemnat de acesta.
/rt. 1$0
>11#n condi&iile *rezentei hotr(ri) 3n 1ederea do+(ndirii de noi cunotin&e i a+ilit&i 3n
s*ecialitatea 3n care 3i desfoar acti1itatea) func&ionarii *u+lici de e7ecu&ie *ot desfura
stagii de *regtire *ractic 3n alte autorit&i i institu&ii *u+lice rele1ante din *unctul de
1edere al s*ecificului acti1it&ii.
>212erioadele de stagiu *re1zute la alin. .1/ *ot fi organizate *rin acorduri institu&ionale
3ntre autorit&ile i institu&iile *u+lice i se desfoar cu acordul func&ionarului *u+lic.
>012erioada de stagiu la care *artici* func&ionarul *u+lic nu *oate de*i 15 zile lucrtoare
anual.
/rt. 1$1
2e *erioada de desfurare a stagiului de *regtire func&ionarul *u+lic +eneficiaz de
dre*turile oferite *rin lege 3n situa&ia delegrii) cu e7ce*&ia indemniza&iei de delegare.
/rt. 1$2
>11Autorit&ile i institu&iile *u+lice *ot asigura instrumentele de dez1oltare a carierei
func&ionarilor *u+lici *rin mo+ilitate *entru dez1oltarea carierei 3n func&ia *u+lic.
>218o+ilitatea func&ionarilor *u+lici din cadrul unei autorit&i sau institu&ii *u+lice se 1a
realiza) 3n *rinci*al) 3n 1ederea asigurrii5
a1*rotec&iei func&ionarilor *u+lici din sectoarele 1ulnera+ile la coru*&ie) *rin e7ercitarea
*eriodic a unor atri+u&ii diferite ori *rin utilizarea mutrii tem*orare 3n cadrul unui alt
com*artiment al autorit&ii sau institu&iei *u+lice6
b1dez1oltrii cunotin&elor) a+ilit&ilor i com*eten&elor func&ionarilor *u+lici *rin realizarea
unor stagii *ractice 3n cadrul altor autorit&i sau institu&ii *u+lice) 3n condi&iile legii) ori *rin
utilizarea mutrii tem*orare 3n cadrul unui alt com*artiment al autorit&ii sau institu&iei
*u+lice.
:/;)TO*+* F), -i.pozi#ii tranzitorii i "inale
(la data 01-Jan-2011 Art. 1'3 din titlul III, capitolul VI a+ro%at de Art. 43, punctul 3. din capitolul IV
din Legea 284/2010 )
/rt. 1$4
#n sco*ul realizrii rolului i atri+u&iilor ce 3i re1in) Agen&ia coordoneaz metodologic)
monitorizeaz) 1erific i controleaz a*licarea i res*ectarea *re1ederilor *rezentei hotr(ri
de ctre autorit&ile i institu&iile *u+lice.
/rt. 1$$
@is*ozi&iile *rezentei hotr(ri nu se a*lic categoriei 3nal&ilor func&ionari *u+lici.
/rt. 1$6
>11>ermenele *re1zute 3n *rezenta hotr(re se calculeaz a1(ndu-se 3n 1edere inclusi1
ziua c(nd au 3nce*ut i ziua c(nd s-au sf(rit.
>21>ermenele sta+ilite *e ore se calculeaz 3nce*(nd de la ora afirii.
>01>ermenul care 3nce*e 3ntr-o zi nelucrtoare sau de sr+toare legal se consider c
3nce*e 3n *rima zi de lucru urmtoare.
>41>ermenul care se sf(rete 3ntr-o zi nelucrtoare sau de sr+toare legal se 1a *relungi
*(n la sf(ritul *rimei zile de lucru urmtoare.
/rt. 1$<
>11#n termen de A0 de zile de la data intrrii 3n 1igoare a *rezentei hotr(ri autorit&ile i
institu&iile *u+lice au o+liga&ia s ela+oreze i s a*ro+e actul administrati1 *re1zut la art.
1?1 alin. .?/.
>21#n termen de A0 de zile de la data intrrii 3n 1igoare a *rezentei hotr(ri) *rin ordin al
*reedintelui Agen&iei se a*ro+ modul de organizare i desfurare a concursului *entru
selec&ia *ersoanelor care *ot fi desemnate re*rezentan&i ai Agen&iei *otri1it art. 2$.
>01#n 1ederea ela+orrii de ctre autorit&ile i institu&iile *u+lice a *rocedurilor interne
*re1zute la art. 1?1 alin. .?/) Agen&ia *oate ela+ora un regulament-cadru *ri1ind testarea)
3n cadrul autorit&ilor sau institu&iilor *u+lice) a cunotin&elor de s*ecialitate 3n 1ederea
*romo1rii ra*ide.
/rt. 1$8
%oncursurile de recrutare *entru care a fost demarat *rocedura de organizare i
desfurare la data intrrii 3n 1igoare a *rezentei hotr(ri se desfoar 3n continuare) cu
res*ectarea *re1ederilor Hotr(rii Iu1ernului nr. 1.20&%2000 *ri1ind organizarea i
dez1oltarea carierei func&ionarilor *u+lici) cu modificrile ulterioare.
>21;rin eC!ep#ie de la di.pozi#iile art. 12$ alin. >214 promovarea "un!#ionarilor
publi!i 5n grad pro"e.ional 5n anul 2008 .e "a!e pe baz6 de eCamen .au !on!ur.4 5n
limita "un!#iilor publi!e rezervate promov6rii din planul de o!upare a "un!#iilor
publi!e i 5n limita "ondurilor bugetare aprobate4 !u avizul /gen#iei4 p(n6 la data
de 1$ de!embrie 2008.
(la data 02-Oct-200 Art. 1' din titlul III, capitolul VI completat de Art. I, punctul 21. din
Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 1$&
:1aluarea *erforman&elor *rofesionale indi1iduale ale func&ionarilor *u+lici *entru anul 200$
cu*rinde i *erioada 1-?1 decem+rie 200E.
>21Evaluarea per"orman#elor pro"e.ionale individuale ale "un!#ionarilor publi!i
realizat6 potrivit alin. >11 .e "a!e pe baza !riteriilor de per"orman#6 prev6zute 5n
aneCa nr. $ i "6r6 apli!area di.pozi#iilor din prezenta 8ot6r(re re"eritoare la
.tabilirea indi!atorilor de per"orman#6.
(la data 02-Oct-200 Art. 1'& din titlul III, capitolul VI completat de Art. I, punctul 22. din
Hotarirea 1173/2008 )
/rt. 160
Ane7ele nr. 1) 2A) 2=) ?)<A) <=) <%) 5 i A fac *arte integrant din *rezenta hotr(re.
/rt. 161
>112rezenta hotr(re intr 3n 1igoare 3n termen de <5 de zile de la data *u+licrii 3n
8onitorul Oficial al 'om(niei) 2artea -.
>21;e data intr6rii 5n vigoare a prezentei 8ot6r(ri .e abrog6 Hot6r(rea 'uvernului
nr. 1.20&%2000 privind organizarea i dezvoltarea !arierei "un!#ionarilor publi!i4
publi!at6 5n Donitorul O"i!ial al Rom(niei4 ;artea )4 nr. <$< din 2& o!tombrie 20004
!u modi"i!6rile ulterioare4 !u eC!ep#ia .e!#iunii a 22a GReguli .pe!i"i!e privind
evaluarea per"orman#elor pro"e.ionale individuale ale 5nal#ilor "un!#ionari publi!iG
din aneCa nr. 04 !are .e abrog6 la &0 de zile de la data intr6rii 5n vigoare a
prezentei 8ot6r(ri.
(la data 12-Au%-200 Art. 1!1, alin. (2) din titlul III, capitolul VI modificat de Art. III din Hotarirea
787/2008 )
-JJJJ-
2'-8-8-9-S>'K
:*)A ;O;E?:+2TR):E/A+
%ontrasemneaz5
*. 8inistrul internelor i reformei administrati1e)
*iviu Radu)
secretar de stat
*. 2reedintele Agen&iei 9a&ionale a Func&ionarilor 2u+lici)
Eugen :oi"an
8inistrul muncii) familiei i egalit&ii de anse)
;aul ;6!uraru
8inistrul economiei i finan&elor)
Faru3an Fo.ganian
/AEH/ Ar. 1,
@enumirea autorit&ii sau institu&iei *u+lice........................................
@irec&ia general ............................................................................
@irec&ia..........................................................................................
Ser1iciul.........................................................................................
=iroulB%om*artimentul.....................................................................
A*ro+
1
-nforma&ii generale *ri1ind *ostul
1. @enumirea *ostului...................................................................................................................
2. 9i1elul *ostului.........................................................................................................................
?. Sco*ul *rinci*al al *ostului........................................................................................................
%ondi&ii s*ecifice *entru ocu*area *ostului
2
1. Studii de s*ecialitate................................................................................................................
2. 2erfec&ionri .s*ecializri/........................................................................................................
?. %unotin&e de o*erareB*rogramare *e calculator .necesitate i ni1el/...........................................
<. 0im+i strine
?
.necesitate i ni1el
<
de cunoatere/.....................................................................
5. A+ilit&i) calit&i i a*titudini necesare........................................................................................
A. %erin&e s*ecifice
5
...................................................................................................................
E. %om*eten&a managerial .cunotin&e de management) calit&i i a*titudini manageriale/....................................................
Atri+u&iile *ostului
A
5
1..............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
?..............................................................................................................................................
<..............................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................
A.............................................................................................................................................
E.............................................................................................................................................
$.............................................................................................................................................
D.............................................................................................................................................
10............................................................................................................................................
-dentificarea func&iei *u+lice cores*unztoare *ostului
1. @enumire.............................................................................................................................
2. %lasa ..................................................................................................................................
?. Iradul *rofesional
E
...............................................................................................................
<. ,echimea .3n s*ecialitate necesar/ .......................................................................................
Sfera rela&ional a titularului *ostului
1.Sfera rela&ional intern5
a/'ela&ii ierarhice5
- su+ordonat fa& de.........................................................................................................................
- su*erior *entru.............................................................................................................................................
+/'ela&ii func&ionale5.........................................................................................................................
c/'ela&ii de control5...........................................................................................................................................
d/'ela&ii de re*rezentare5..................................................................................................................................
2.Sfera rela&ional e7tern5
a/cu autorit&i i institu&ii *u+lice5..........................................................................................................................................
+/cu organiza&ii interna&ionale5.................................................................................................................................
c/cu *ersoane 4uridice *ri1ate5...........................................................................................................................................
?.0imite de com*eten&
$
....................................................................................................................................
<.@elegarea de atri+u&ii i com*etent................................................................................................
#ntocmit de
D
5
1. 9umele i *renumele..............................................................................................
2. Func&ia *u+lic de conducere....................................................................................
?. Semntura.............................................................................................................
<. @ata 3ntocmirii.........................................................................................................
0uat la cunotin& de ctre ocu*antul *ostului
1. 9umele i *renumele................................................................................................
2. Semntura...............................................................................................................
?. @ata.........................................................................................................................
A1izat de
10
5
1. 9umele i *renumele..................................................................................................
2. Func&ia......................................................................................................................
?. Semntura................................................................................................................
<. @ata..........................................................................................................................
@enumirea autorit&ii sau institu&iei *u+lice.............................................................
@irec&ia general.................................................................................................
@irec&ia...............................................................................................................
Ser1iciul..............................................................................................................
=iroul B %om*artimentul...................................................................................................
=)I/ ;O?T+*+)
Ar. ...............................
-nforma&ii generale *ri1ind *ostul
1. @enumirea *ostului ............................................................................
2. 9i1elul *ostului ...................................................................................
?. Sco*ul *rinci*al al *ostului ..................................................................
%ondi&ii s*ecifice *entru ocu*area *ostului
2
/
1. Studii de s*ecialitate............................................................................
2. 2erfec&ionri .s*ecializri/....................................................................
?. %unotin&e de o*erare B *rogramare *e calculator .necesitate i ni1el/...................................................
<. 0im+i strine
?
/ .necesitate i ni1el
<
/ de cunoatere/.............................................................................
5. A+ilit&i) calit&i i a*titudini necesare..................................................................................................
A. %erin&e s*ecifice
5
/ ...........................................................................................................................
E. %om*eten&a managerial .cunotin&e de management) calit&i i a*titudini manageriale/.........................................
Atri+u&iile *ostului
A
/5..................................................................................................................
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
?...............................................................................................................................................
<...............................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................
A...............................................................................................................................................
E...............................................................................................................................................
$...............................................................................................................................................
D...............................................................................................................................................
10...............................................................................................................................................
-dentificarea func&iei *u+lice cores*unztoare *ostului
1. @enumire.................................................................................................................................
2. %lasa.......................................................................................................................................
?. Iradul *rofesional
E
/ ..................................................................................................................
<. ,echimea 3n s*ecialitate necesar ................................................................................................................................
Sfera rela&ional a titularului *ostului
1. Sfera rela&ional intern5
a/ 'ela&ii ierarhice5
- su+ordonat fa& de...............................................................................................................
- su*erior *entru....................................................................................................................
+/ 'ela&ii func&ionale5..............................................................................................................
c/ 'ela&ii de control5...............................................................................................................
d/ 'ela&ii de re*rezentare5.....................................................................................................
2. Sfera rela&ional e7tern5
a/ cu autorit&i i institu&ii *u+lice5..................................................................................................................................
+/ cu organiza&ii interna&ionale5................................................................................................
c/ cu *ersoane 4uridice *ri1ate5..................................................................................................................................
?. 0imite de com*eten&
$
/........................................................................................................
<. @elegarea de atri+u&ii i com*eten&..........................................................................................................................
JJJJJJJJJJ
1
1 ?e va !ompleta !u numele i "un!#ia !ondu!6torului autorit6#ii .au in.titu#iei
publi!e. ?e va .emna de !6tre !ondu!6torul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e i .e
va tampila 5n mod obligatoriu.
2
1 ?e va !ompleta !u in"orma#iile !ore.punz6toare !ondi#iilor prev6zute de lege i
.tabilite la nivelul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e pentru o!uparea "un!#iei
publi!e !ore.punz6toare.
0
1 -a!6 e.te !azul.
4
1 ?e vor .tabili pentru "ie!are dintre !riteriile G!ititG4 G.!ri.G i GvorbitG4 dup6 !um
urmeaz6, G!unotin#e de baz6G4 Gnivel mediuG4 Gnivel avan.atG.
$
1 -e eCemplu, !6l6torii "re!vente4 deleg6ri4 deta6ri4 di.ponibilitate pentru lu!ru
5n program prelungit 5n anumite !ondi#ii.
6
1 ?e .tabile.! pe baza a!tivit6#ilor !are pre.upun eCer!itarea prerogativelor de
putere publi!64 5n !on!ordan#6 !u .pe!i"i!ul "un!#iei publi!e !ore.punz6toare
po.tului.
<
1 ?e .tabilete potrivit prevederilor legale.
8
1 Reprezint6 libertatea de!izional6 de !are bene"i!iaz6 titularul pentru
5ndeplinirea atribu#iilor !are 5i revin.
#ntocmit de
D
/5
1. 9umele i *renumele................................................................................................
2. Func&ia *u+lic de conducere....................................................................................................................
?. Semntura...............................................................................................................
<. @ata 3ntocmirii...........................................................................................................
0uat la cunotin& de ctre ocu*antul *ostului
1. 9umele i *renumele.................................................................................................
2. Semntura................................................................................................................
?. @ata..........................................................................................................................
%ontrasemneaz
10
/5
1. 9umele i *renumele..................................................................................................
2. Func&ia.......................................................................................................................
?. Semntura..................................................................................................................
<. @ata ..........................................................................................................................
JJJJJJJJJ
&
1 ?e 5nto!mete de !ondu!6torul !ompartimentului 5n !are 5i de."6oar6
a!tivitatea titularul po.tului.
10
1 /re !alitatea de !ontra.emnatar per.oana prev6zut6 la art. 118 alin. >21 din
8ot6r(re.
(la data 02-Oct-200 ane,a 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1173/2008 )
/AEH/ Ar. 2
/
,
Func&ia *u+lic sau func&iile *u+lice *entru care se organizeaz concursul
1
5
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
?........................................................................................................................................................
9umele i *renumele mem+rului 3n comisia de concurs5
.........................................................................................................................................................
@ata selec&iei dosarelor5
9umele i *renumele candidatului 'ezultatul selec&iei dosarelor
?
8oti1ul res*ingerii dosarului
1...............................................
2.............................................
?...............................................
<...............................................
5................................................
@ata desfurrii *ro+ei scrise5
9umrul
lucrrii
9ota la su+iectul nr. 1 9ota la su+iectul nr. 2 9ota la su+iectul nr. ? 9ota la su+iectul nr. < 9ota la su+iectul nr. 5
1.
9umele i *renumele candidatuluiJ5.......................................................................................................
2.
9umele i *renumele candidatuluiJ5.......................................................................................................
?.
9umele i *renumele candidatuluiJ5.......................................................................................................
<.
9umele i *renumele candidatuluiJ5.......................................................................................................
5.
9umele i *renumele candidatuluiJ5.......................................................................................................
@ata desfurrii inter1iului5
9umele i *renumele candidatului5
..........................................................
2lanul inter1iuluiJJ 9ota acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
.........................................................
2lanul inter1iuluiJJ 9ota acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
........................................................
2lanul inter1iuluiJJ 9ota acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
..........................................................
2lanul inter1iuluiJJ 9ota acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
.........................................................
2lanul inter1iuluiJJ 9ota acordat
1.
2.
?.
<.
Semntura mem+rului comisiei5
Func&ia *u+lic sau func&iile *u+lice *entru care se organizeaz concursul
1
/5
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
?...........................................................................................................
9umele i *renumele mem+rului 3n comisia de concurs sau comisia de solu&ionare a contesta&iilor5
...........................................................................................................
-nforma&ii *ri1ind selec&ia dosarelor
2
/
@ata selec&iei dosarelor5
9umele i *renumele candidatului 'ezultatul selec&iei dosarelor
?
/ 8oti1ul res*ingerii dosarului
<
1.............................................................
2.............................................................
?.............................................................
<.............................................................
5.............................................................
-nforma&ii *ri1ind *ro+a scrisa
5
/
@ata desfurrii *ro+ei scrise5
9umrul lucrrii 2uncta4 la su+iectul
nr. 1
2uncta4 la su+iectul
nr. 2
2uncta4 la su+iectul
nr. ?
2uncta4 la su+iectul
nr. <
2uncta4 la su+iectul
nr. 5
1.
9umele i *renumele candidatuluiJ/5.............................................................................................................................
2.
9umele i *renumele candidatuluiJ/5......................................................................................................................
?.
9umele i *renumele candidatuluiJ/5.......................................................................................................
JJJJJJJJ
1
1 ?e vor men#iona, denumirea "un!#iei publi!e4 gradul pro"e.ional i
!ompartimentul din !adrul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e 5n !are e.te prev6zut
po.tul.
2
1 ?e va !ompleta la data prev6zut6 !on"orm legii pentru realizarea .ele!#iei
do.arelor !andida#ilor.
0
1 ?e va !ompleta !u Gadmi.G4 re.pe!tiv Gre.pin.G.
4
1 ?e va !ompleta4 da!6 e.te !azul4 pentru "ie!are !andidat 5n parte.
$
1 ?e va !ompleta la data de."6ur6rii probei .!ri.e4 re.pe!tiv la data !ore!t6rii
lu!r6rilor.
K1 ?e va !ompleta dup6 de.igilarea lu!r6rilor4 dup6 !e to#i membrii !omi.iei au
a!ordat notele.
9umrul lucrrii 2uncta4 la su+iectul
nr. 1
2uncta4 la su+iectul nr.
2
2uncta4 la su+iectul
nr. ?
2uncta4 la su+iectul nr.
<
2uncta4 la su+iectul
nr. 5
<.
9umele i *renumele candidatuluiJ/5.......................................................................................................
5.
9umele i *renumele candidatuluiJ/5.......................................................................................................
-nforma&ii *ri1ind inter1iul
A
/
@ata desfurrii inter1iului5
9umele i *renumele candidatului5
.................................................
2lanul inter1iuluiJJ/ 2uncta4 acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
................................................
2lanul inter1iuluiJJ/ 2uncta4 acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
...................................................
2lanul inter1iuluiJJ/ 2uncta4 acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
..............................................
2lanul inter1iuluiJJ/ 2uncta4 acordat
1.
2.
?.
<.
9umele i *renumele candidatului5
.....................................................
2lanul inter1iuluiJJ/ 2uncta4 acordat
1.
2.
?.
<.
Semntura mem+rului comisiei5
JJJJJJJJJ
6
1 ?e va !ompleta la data de."6ur6rii interviului.
K1 ?e va !ompleta dup6 de.igilarea lu!r6rilor4 dup6 !e to#i membrii !omi.iei au
a!ordat notele.
KK1 Fa "i a!elai pentru to#i !andida#ii la o!uparea a!eleiai "un!#ii publi!e.
(la data 02-Oct-200 ane,a 2-A modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1173/2008 )
/AEH/ Ar. 2
L
,
Func&ia *u+lic sau func&iile *u+lice *entru care se organizeaz concursul
$
5
1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
?........................................................................................................
@ata selec&iei dosarelor5
9umele i *renumele candidatului 'ezultatul selec&iei dosarelor 8oti1ul res*ingerii dosarului
1.......................................................
2.......................................................
?.......................................................
<.......................................................
5.......................................................
O+ser1a&ii formulate de ctre mem+rii comisiei5
@ata i ora desfurrii *ro+ei scrise5
2ro+leme inter1enite *e durata desfurrii *ro+ei scrise5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al *ro+ei scrise 'ezultatulJJJ
1.....................................................
2.....................................................
?....................................................
<....................................................
5....................................................
@ata i ora desfurrii inter1iului5
2ro+leme inter1enite *e durata desfurrii inter1iului5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al *ro+ei scrise 'ezultatul JJJ
1..............................................
2..............................................
?..............................................
<..............................................
5..............................................
Func&ia *u+lic5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al concursului 'ezultatulCJ
1................................................
2................................................
?................................................
Func&ia *u+lic5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al concursului 'ezultatulCJ
1................................................
2................................................
?................................................
%omisia de concurs5 Semntura
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
?...........................................................................................................
<...........................................................................................................
5...........................................................................................................
Secretarul comisiei5....................................................................................
Semntura5

R/;ORT+* =)A/* /* :OA:+R?+*+)
Func&ia *u+lic sau func&iile *u+lice *entru care se organizeaz concursul
$
/5 1
2..................................................................................................................................
?..................................................................................................................................
-nforma&ii *ri1ind selec&ia dosarelor
@ata selec&iei dosarelor5
9umele i *renumele candidatului 'ezultatul selec&iei dosarelor 8oti1ul res*ingerii dosarului
1...........................................
2...........................................
?...........................................
<...........................................
5...........................................
O+ser1a&ii formulate de ctre mem+rii comisiei5
-nforma&ii *ri1ind *ro+a scris
@ata i ora desfurrii *ro+ei scrise5
2ro+leme inter1enite *e durata desfurrii *ro+ei scrise5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al *ro+ei scrise 'ezultatulJJJ/
1..............................................
2..............................................
?..............................................
<..............................................
5..............................................
-nforma&ii *ri1ind inter1iul
@ata i ora desfurrii inter1iului5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al inter1iului 'ezultatulJJJ/
1..............................................
2..............................................
?..............................................
<..............................................
5..............................................
'ezultatul final al concursului
Func&ia *u+lic5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al concursului 'ezultatulJJJ/
1................................................
2................................................
?................................................
Func&ia *u+lic5
9umele i *renumele candidatului 2uncta4ul final al concursului 'ezultatulJJJ/
1................................................
2................................................
?................................................
%omisia de concurs5 Semntura
1..........................................................................
2..........................................................................
?..........................................................................
<..........................................................................
5..........................................................................
Secretarul comisiei5.................................................................................................
Semntura5
JJJJJJJJJJ
<
1 ?e va !ompleta de !6tre .e!retarul !omi.iei de !on!ur..
8
1 ?e vor men#iona, denumirea "un!#iei publi!e4 gradul pro"e.ional i
!ompartimentul din !adrul autorit6#ii .au in.titu#iei publi!e 5n !are e.te prev6zut
po.tul.
KKK1 ?e va !ompleta !u men#iunea Gadmi.G4 re.pe!tiv Gre.pin.G.
(la data 02-Oct-200 ane,a 2-. modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1173/2008 )
/AEH/ Ar. 0, =ORD+*/R -E EA?:R)ERE
Autoritatea sau institu&ia *u+lic5..................................................................
Func&ia *u+lic solicitat5..............................................................................
9umele i *renumele5..................................................................................
Adresa5............................................................................................ >elefon5.........................................
Studii generale i de s*ecialitate
Studii medii liceale sau *ostliceale
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii su*erioare de scurt durat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii su*erioare de lung durat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii *ostuni1ersitare) masterat i doctorat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutAlte ti*uri de studii
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inut0im+i strine
1
0im+a Scris %itit%unotin&e o*erare calculator5
...............................................................................................................................................
%ariera *rofesional
2erioada -nstitu&iaBFirma Func&ia 2rinci*alele res*onsa+ilit&i@etalii des*re ultimul loc de munc
2
5
1..................................................................................
2...................................................................................
2ersoane de contact *entru recomandri
?
5
1.........................................................................................
2.........................................................................................
?.........................................................................................
/utoritatea .au in.titu#ia publi!6,....................................
Func&ia *u+lic solicitat5................................................
9umele i *renumele5.....................................................
Adresa5..........................................................................
>elefon5.........................................................................
Studii generale i de s*ecialitate
Studii medii liceale sau *ostliceale
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii su*erioare de scurt durat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii su*erioare de lung durat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inutStudii *ostuni1ersitare) masterat i doctorat
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inut


Alte ti*uri de studii
-nstitu&ia 2erioada @i*loma o+&inut


0im+i strine
1
/
0im+a Scris %itit%unotin&e o*erare calculator.......................................................................................................................................
%ariera *rofesional
2erioada -nstitu&ia B firma Func&ia 2rinci*alele res*onsa+ilit&i@etalii des*re ultimul loc de munc
2
/5
1...................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................
2ersoane de contact *entru recomandri
?
/5
1...................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................
?....................................................................................................................................................................................
-e!lar pe propria r6.pundere4 !uno.!(nd prevederile art. 2&2 din :odul penal !u
privire la "al.ul 5n de!lara#ii4 !6 datele "urnizate 5n a!e.t "ormular .unt adev6rate.
-ata......................
?emn6tura.................
JJJJJJJJ
1
1 ?e vor tre!e !ali"i!ativele G!unotin#e de baz6G4 GbineG .au G"oarte bineG.
2
1 ?e vor men#iona !ali"i!ativele a!ordate la evaluarea per"orman#elor pro"e.ionale
5n ultimii 2 ani4 da!6 e.te !azul.
0
1 For "i men#ionate numele i prenumele4 lo!ul de mun!64 "un!#ia i num6rul de
tele"on.
(la data 02-Oct-200 ane,a 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1173/2008 )
/AEH/ Ar. 4
/
,
'A2O'>K0 @: :,A0KA': a *erioadei de stagiu a func&ionarului *u+lic de+utant
Autoritatea sau institu&ia *u+lic.........................................................................................................
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic de+utant................................................................................
Func&ia *u+lic
%om*artimentul..............................................................................................................
2erioada de stagiu5 de la ..................................la
@ata e1alurii..............................................................
%riterii de e1aluare *entru func&ionarii *u+lici de+utan&i clasa - 2uncta4ul o+&inut
1. Iradul de cunoatere a reglementrilor s*ecifice domeniului de acti1itate 1.............................
2. Iradul de cunoatere a s*ecificului i a *rinci*iilor care gu1erneaz administra&ia *u+lic i a ra*orturilor administrati1e
din cadrul autorit&ii sau institu&iei *u+lice
2.............................
?. %a*acitatea de 3nde*linire a atri+u&iilor ?.............................
<. Iradul de ada*ta+ilitate i fle7i+ilitate 3n 3nde*linirea atri+u&iilor <.............................
5. A*titudinea de a distinge corect 3ntre caracteristicile di1erselor o*&iuni 3n 3nde*linirea atri+u&iilor de ser1iciu i de a
identifica cea mai +un 1ariant de ac&iune
5.............................
A. %a*acitatea de transmitere a ideilor) 3n scris i 1er+al) fluen& 3n scris) incluz(nd ca*acitatea de a scrie clar i concis A.............................
E. %a*acitatea de a lucra 3n echi*) res*ecti1 ca*acitatea de a se integra 3ntr-o echi*) de a-i aduce contri+u&ia *rin
*artici*are efecti1) de a s*ri4ini acti1itatea echi*ei 3n realizarea o+iecti1elor acesteia
E.............................
%riterii de e1aluare *entru func&ionarii *u+lici de+utan&i clasele a -- - a i a --- - a 2uncta4ul o+&inut
1. %unoaterea s*ecificului administra&iei *u+lice
2. 'a*iditatea i calitatea 3nde*linirii sarcinilor alocate
?. -ni&iati1 <.
%a*acitatea de rela&ionare cu *u+licul
5. 2unctualitate) disci*lin i res*onsa+ilitate
1.............................
2.............................
?.............................
<.............................
5.............................
8en&iuni *ri1ind inter1iul de e1aluare5............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
%alificati1 de e1aluareC................................................................................................
2ro*uneri....................................................................................................................
'ecomandri...............................................................................................................
9umele i *renumele e1aluatorului
Func&ia *u+lic............................................................................................................
@ata 3ntocmirii....................
Semntura..........................
LLLLLL
1
Se 1a com*leta cu Cnecores*unztorC) res*ecti1 Ccores*unztorC.
/AEH/ Ar. 4
L
, R/;ORT+* -E ?T/')+ al "un!#ionarului publi!
debutant
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic de+utant...................................................................................
Func&ia *u+lic .de+utant/.......................................................................................................................
2erioada de stagiu5 de la............... la......................................................................................................
Atri+u&iile de ser1iciu .conform fiei *ostului/5
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
?...........................................................................................................................................................
<...........................................................................................................................................................
Acti1it&ile desfurate efecti15
1..........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
?..........................................................................................................................................................
@ificult&i 3nt(m*inate *e *arcursul *erioadei de stagiu5
1..........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
?.........................................................................................................................................................
Acti1it&i din afara institu&iei 3n care s-a im*licat5
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
?........................................................................................................................................................
@ata 3ntocmirii..................
Semntura........................
/AEH/ Ar. 4
:
, RE=ER/T+* EA-R+DTOR+*+)
Autoritatea sau institu&ia *u+lic................................................................................................................
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic de+utant....................................................................................
Func&ia *u+lic........................................................................................................................................
%om*artimentul......................................................................................................................................
2erioada de stagiu5 de la................... la...................................................................................................
2rinci*alele acti1it&i ale func&ionarului *u+lic de+utant5
1..................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
?..................................................................................................................................................
<..................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................
Acti1it&i desfurate 3n cadrul altor com*artimente ale autorit&ii sau institu&iei *u+lice5
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
?....................................................................................................................................................
'ezultate deose+ite *e durata stagiului
2
5 1...................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
?..................................................................................................................................................
A*titudinile *e care -e-a do1edit func&ionarul *u+lic de+utant 3n modul de 3nde*linire a atri+u&iilor de ser1iciu5
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
?....................................................................................................................................................
%onduita func&ionarului *u+lic de+utant 3n tim*ul ser1iciului5
.....................................................................................................................................................
8odul de cola+orare cu *ersonalul autorit&ii sau institu&iei *u+lice5
....................................................................................................................................................
2rogramele de formare la care a *artici*at func&ionarul *u+lic de+utant5
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
%oncluzii........................................................................................................................................
'ecomandri..................................................................................................................................
2ro*uneri *ri1ind *erfec&ionarea func&ionarului *u+lic de+utant5
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
9umele i *renumele 3ndrumtorului.................................................................................................
Func&ia *u+lic...............................................................................................................................
@ata com*letrii................................................
Semntura........................................................
LLLLLLL
2
@ac este cazul.
/AEH/ Ar. $, :R)TER)) -E ;ER=ORD/A@ pentru "un!#ionarii
publi!i de eCe!u#ie
9r. %riteriul de *erforman& @efinirea criteriului *entru func&ionarii @efinirea criteriului *entru func&ionarii @efinirea criteriului *entru func&ionarii
crt. *u+lici din clasa - *u+lici din clasa a -- - a *u+lici din clasa a --- - a
1. %a*acitate de
im*lementare
%a*acitatea de a *une eficient 3n
*ractic solu&iile *ro*rii i *e cele
dis*use *entru desfurarea 3n mod
cores*unztor a acti1it&ilor) 3n sco*ul
realizrii o+iecti1elor
%a*acitatea de a *une eficient 3n *ractic
solu&iile *ro*rii i *e cele dis*use *entru
desfurarea 3n mod cores*unztor a
acti1it&ilor) 3n sco*ul realizrii o+iecti1elor
%a*acitatea de a *une eficient 3n *ractic
solu&iile *ro*rii i *e cele dis*use *entru
desfurarea 3n mod cores*unztor a
acti1it&ilor) 3n sco*ul realizrii
o+iecti1elor
2. %a*acitatea de a rezol1a
eficient *ro+lemele
%a*acitatea de a de*i o+stacolele
sau dificult&ile inter1enite 3n
acti1itatea curent) *rin identificarea
solu&iilor adec1ate de rezol1are i
asumarea riscurilor identificate
%a*acitatea de a de*i o+stacolele sau
dificult&ile inter1enite 3n acti1itatea
curent) *rin identificarea solu&iilor
adec1ate de rezol1are i asumarea riscurilor
identificate
%a*acitatea de a de*i o+stacolele sau
dificult&ile inter1enite 3n acti1itatea
curent) *rin identificarea solu&iilor
adec1ate de rezol1are
?. %a*acitatea de asumare a
res*onsa+ilit&ilor
%a*acitatea de a desfura 3n mod
curent) la solicitarea su*eriorilor
ierarhici) acti1it&i care de*esc cadrul
de res*onsa+ilitate definit conform fiei
*ostului6 ca*acitatea de a acce*ta
erorile sau) du* caz) deficien&ele
*ro*riei acti1it&i i de a rs*unde
*entru acestea6 ca*acitatea de a
3n1&a din *ro*riile greeli
%a*acitatea de a acce*ta erorile sau) du*
caz) deficien&ele *ro*riei acti1it&i i de a
rs*unde *entru acestea6 ca*acitatea de a
3n1&a din *ro*riile greeli
%a*acitatea de a acce*ta erorile sau)
du* caz) deficien&ele *ro*riei acti1it&i
i de a rs*unde *entru acestea6
ca*acitatea de a 3n1&a din *ro*riile
greeli
<. %a*acitatea de
auto*erfec&ionare i de
1alorificare a e7*erien&ei
do+(ndite
%a*acitatea de cretere *ermanent a
*erforman&elor *rofesionale) de
3m+unt&ire a rezultatelor acti1it&ii
curente *rin *unerea 3n *ractic a
cunotin&elor i a+ilit&ilor do+(ndite
%a*acitatea de cretere *ermanent a
*erforman&elor *rofesionale) de
3m+unt&ire a rezultatelor acti1it&ii
curente *rin *unerea 3n *ractic a
cunotin&elor i a+ilit&ilor do+(ndite
%a*acitatea de cretere *ermanent a
*erforman&elor *rofesionale) de
3m+unt&ire a rezultatelor acti1it&ii
curente *rin *unerea 3n *ractic a
cunotin&elor i a+ilit&ilor do+(ndite
5. %a*acitatea de analiz i
sintez
%a*acitatea de a inter*reta un 1olum
mare de informa&ii) de a identifica i
1alorifica elementele comune) *recum
i *e cele noi i de a selecta as*ectele
esen&iale *entru domeniul analizat
%a*acitatea de a inter*reta un 1olum mare
de informa&ii) de a identifica i 1alorifica
elementele comune) *recum i *e cele noi
i de a selecta as*ectele esen&iale *entru
domeniul analizat

A. %reati1itate i s*irit de
ini&iati1
Atitudine acti1 3n solu&ionarea
*ro+lemelor i realizarea o+iecti1elor
*rin identificarea unor moduri
alternati1e de rezol1are a acestor
*ro+leme6 in1enti1itate 3n gsirea unor
ci de o*timizare a acti1it&ii6 atitudine
*oziti1 fa& de idei noi
Atitudine acti1 3n solu&ionarea *ro+lemelor
i realizarea o+iecti1elor *rin identificarea
unor moduri alternati1e de rezol1are a
acestor *ro+leme6 in1enti1itate 3n gsirea
unor ci de o*timizare a acti1it&ii6 atitudine
*oziti1 fa& de idei noi
Atitudine acti1 3n solu&ionarea
*ro+lemelor i realizarea o+iecti1elor
*rin identificarea unor moduri alternati1e
de rezol1are a acestor *ro+leme6
atitudine *oziti1 fa& de idei noi6 s*irit
in1enti1
E. %a*acitatea de *lanificare
i de a ac&iona strategic
%a*acitatea de a *re1iziona cerin&ele)
o*ortunit&ile i *osi+ilele riscuri i
consecin&ele acestora6 ca*acitatea de a
antici*a solu&ii i de a-i organiza
tim*ul *ro*riu sau) du* caz) al
celorlal&i .3n func&ie de ni1elul de
com*eten&/) *entru 3nde*linirea
eficient a atri+u&iilor de ser1iciu
%a*acitatea de a *re1iziona cerin&ele)
o*ortunit&ile i *osi+ilele riscuri i
consecin&ele acestora6 ca*acitatea de a
antici*a solu&ii i de a-i organiza tim*ul
*ro*riu *entru 3nde*linirea eficient a
atri+u&iilor de ser1iciu
%a*acitatea de a-i organiza tim*ul
*ro*riu *entru 3nde*linirea eficient a
atri+u&iilor de ser1iciu
$. %a*acitatea de a lucra
inde*endent
%a*acitatea de a desfura acti1it&i
*entru 3nde*linirea atri+u&iilor de
ser1iciu fr a solicita coordonare) cu
e7ce*&ia cazurilor 3n care acti1it&ile
im*lic luarea unor decizii care
de*esc limitele de com*eten&

D. %a*acitatea de a lucra 3n
echi*
%a*acitatea de a se integra 3ntr-o
echi*) de a-i aduce contri+u&ia *rin
*artici*are efecti1) de a transmite
eficient i de a *ermite dez1oltarea
ideilor noi) *entru realizarea
o+iecti1elor echi*ei
%a*acitatea de a se integra 3ntr-o echi*)
de a-i aduce contri+u&ia *rin *artici*are
efecti1) de a transmite eficient i de a
*ermite dez1oltarea ideilor noi) *entru
realizarea o+iecti1elor echi*ei
%a*acitatea de a se integra 3ntr-o echi*)
de a-i aduce contri+u&ia *rin *artici*are
efecti1) de a transmite eficient idei)
*entru realizarea o+iecti1elor echi*ei
10. %om*eten&a 3n
gestionarea resurselor
alocate
%a*acitatea de a utiliza eficient
resursele materiale i financiare
alocate fr a *re4udicia acti1itatea
%a*acitatea de a utiliza eficient resursele
materiale i financiare alocate fr a
*re4udicia acti1itatea institu&iei
%a*acitatea de a utiliza eficient resursele
materiale i financiare alocate fr a
*re4udicia acti1itatea institu&iei
institu&iei
%'->:'-- @: 2:'FO'8A9MN *entru func&ionarii *u+lici de conducere
9r.
crt.
%riterii de *erforman& @efinirea criteriului
1. %a*acitatea de a organiza %a*acitatea de a identifica acti1it&ile care tre+uie desfurate de structura condus) delimitarea lor 3n atri+u&ii) sta+ilirea *e
+aza acestora a o+iecti1elor6 re*artizarea echili+rat i echita+il a atri+u&iilor i a o+iecti1elor 3n func&ie de ni1elul) categoria)
clasa i gradul *rofesional al *ersonalului din su+ordine
2. %a*acitatea de a conduce A+ilitatea de a crea o 1iziune realist) de a trans*une 3n *ractic i de a o sus&ine6 a+ilitatea de a *lanifica i de a administra
acti1itatea unei echi*e formate din *ersonalit&i diferite) cu ni1el diferit al ca*acit&ii de a cola+ora la 3nde*linirea unei
atri+u&ii6 ca*acitatea de a ada*ta stilul de conducere la situa&ii diferite) *recum i de a ac&iona *entru gestionarea i
rezol1area conflictelor
?. %a*acitatea de coordonare Armonizarea deciziilor i ac&iunilor *ersonalului) *recum i a acti1it&ilor din cadrul unui com*artiment) 3n 1ederea realizrii
o+iecti1elor acestuia
<. %a*acitatea de control %a*acitatea de su*ra1eghere a modului de transformare a deciziilor 3n solu&ii realiste) de*istarea deficien&elor i luarea
msurilor necesare *entru corectarea la tim* a acestora
5. %a*acitatea de a o+&ine
cele mai +une rezultate
%a*acitatea de a moti1a i de a 3ncura4a dez1oltarea *erforman&elor *ersonalului *rin5 cunoaterea as*ira&iilor colecti1ului)
asigurarea unei *ers*ecti1e de dez1oltare i a unei atitudini de 3ncredere6 a*titudinea de a asculta i de a lua 3n considerare
diferite o*inii) *recum i de a oferi s*ri4in *entru o+&inerea unor rezultate *oziti1e *entru colecti16 recunoaterea meritelor i
culti1area *erforman&elor
A. %om*eten&a decizional %a*acitatea de a lua hotr(ri ra*id) cu sim& de rs*undere i conform com*eten&ei legale) cu *ri1ire la desfurarea acti1it&ii
structurii conduse
E. %a*acitatea de a delega %a*acitatea de a transfera atri+u&ii *ersonalului din su+ordine care cores*unde din *unct de 1edere legal i al com*eten&elor
*ro*rii) 3n sco*ul realizrii la tim* i 3n mod cores*unztor a o+iecti1elor structurii conduse
$. A+ilit&i 3n gestionarea
resurselor umane
%a*acitatea de a *lanifica i de a administra eficient acti1itatea *ersonalului su+ordonat) asigur(nd s*ri4inul i moti1area
cores*unztoare
D. %a*acitatea de a dez1olta
a+ilit&ile *ersonalului
%unoaterea a*titudinilor *ersonalului din su+ordine) inclusi1 *rin ca*acitatea de a crea) de a im*lementa i de a men&ine
*olitici de *ersonal eficiente) 3n sco*ul moti1rii acestuia. %a*acitatea de a identifica ne1oile de instruire ale *ersonalului din
su+ordine i de a forma *ro*uneri *ri1ind tematica i formele concrete de realizare a instruirii
10. A+ilit&i de mediere i
negociere
%a*acitatea de a organiza i de a conduce o 3nt(lnire) *recum i de a o orienta ctre o solu&ie comun acce*tat) &in(nd seama
de *ozi&iile diferite ale *r&ilor6 ca*acitatea de a *lanifica i de a desfura inter1iuri
11. O+iecti1itate 3n a*reciere %orectitudine 3n luarea deciziilor6 im*ar&ialitate 3n e1aluarea *ersonalului din su+ordine i 3n modul de acordare a
recom*enselor *entru rezultatele deose+ite 3n acti1itate
12. %riteriile de *erformante O *entru func&ionarii *u+lici de e7ecu&ie din clasa -) *re1zute la *ct. 1-E i 10
/AEH/ Ar. 6, R/;ORT -E EF/*+/RE a per"orman#elor
pro"e.ionale individuale ale "un!#ionarilor publi!i
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic e1aluat.........................................................................................
Func&ia *u+lic...................................................................................................................................................
>rea*ta de salarizare..............................................................................................................................
@ata ultimei *romo1ri.............................................................................................................................
9umele i *renumele e1aluatorului.......................................................................................................................................
Func&ia................................................................................................................................................
2erioada e1aluat5 de la.......................................................... la.........................................................
2rograme de formare la care func&ionarul *u+lic e1aluat a *artici*at 3n *erioada e1aluat5
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
?.........................................................................................................................................................
O+iecti1e 3n *erioada e1aluat ; din tim* -ndicatori 'ealizat .*ondere/ ;
1.
2.
?.
<.
5.
A.
E.
$.
D.
10.
O+iecti1e re1izuite 3n *erioada e1aluat ; din tim* -ndicatori 'ealizat .*ondere/ ;
1.
2.
?.
<.
5.
9ota final *entru 3nde*linirea o+iecti1elor
%riteriile de *erforman& utilizate 3n e1aluare 9ota %omentarii
1.
2.
?.
<.
5.
A.
E.
$.
D.
10.
9ota *entru 3nde*linirea criteriilor de *erforman&
9ota final a e1alurii5
.9ota final *entru 3nde*linirea o+iecti1elor P 9ota *entru 3nde*linirea criteriilor de *erforman&/B 2 %alificati1ul e1alurii5
'ezultate deose+ite5
1..........................................................................................
2..........................................................................................
?.........................................................................................
@ificult&i o+iecti1e 3nt(m*inate 3n *erioada e1aluat5
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
?......................................................................................................................................
Alte o+ser1a&ii5
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
?.......................................................................................................................................
%omentariile func&ionarului *u+lic e1aluat5
Semntura func&ionarului *u+lic e1aluat.................................................................................
@ata...................................................................................................................................
Semntura e1aluatorului.......................................................................................................
@ata...................................................................................................................................
O+ser1a&iile sau comentariile *ersoanei care contrasemneaz5
9umele i *renumele *ersoanei care contrasemneaz.............................................................
Func&ia................................................................................................................................
Semntura *ersoanei care contrasemneaz...........................................................................
@ata..........................................................................................
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic e1aluat5..................................................
Func&ia *u+lic5...............................................
>rea*ta de salarizare5.........................................
@ata ultimei *romo1ri5......................................
9umele i *renumele e1aluatorului5.......................
Func&ia5..............................................
2erioada e1aluat5 de la................... la...................
2rograme de formare la care func&ionarul *u+lic e1aluat a *artici*at 3n *erioada e1aluat5
1.....................................................
2.................................................
?.................................................
O+iecti1e 3n *erioada e1aluat ; din tim* -ndicatori de
*erforman&
'ealizat .*ondere/ ;
1.
2.
?.
<.
5.
A.
E.
$.
D.
10.
O+iecti1e re1izuite 3n *erioada e1aluat ; din tim* -ndicatori de
*erforman&
'ealizat .*ondere/ ;
1.
2.
?.
<.
5.
9ota final *entru 3nde*linirea o+iecti1elor
%riteriile de *erforman& utilizate 3n e1aluare 9ota %omentarii
1.
2.
?.
<.
5.
A.
E.
$.
D.
10.
9ota *entru 3nde*linirea criteriilor de *erforman&
9ota final a e1alurii5
.9ota final *entru 3nde*linirea o+iecti1elor P 9ota *entru 3nde*linirea criteriilor de *erforman&/B2
%alificati1ul e1alurii5
'ezultate deose+ite5
1..............................................................................................................
2..............................................................................................................
?..............................................................................................................
@ificult&i o+iecti1e 3nt(m*inate 3n *erioada e1aluat5
1................................................
2................................................
?................................................
Alte o+ser1a&ii5
1................................................
2.................................................
?.................................................
O+iecti1e *entru urmtoarea *erioad *entru care se 1a face e1aluarea5
O+iecti1ul ; din tim* -ndicatori de *erforman&
1.
2.
?.
<.
5.
2rograme de instruire recomandate a fi urmate 3n urmtoarea *erioad *entru care se 1a face e1aluarea5 1.................................................
2.................................................
?.................................................
%omentariile func&ionarului *u+lic e1aluat5
9umele i *renumele func&ionarului *u+lic e1aluat...........................
Func&ia
Semntura func&ionarului *u+lic e1aluat
@ata5................................................
9umele i *renumele e1aluatorului
Func&ia
Semntura e1aluatorului
@ata5...............................................
O+ser1a&iile sau comentariile *ersoanei care contrasemneaz5
9umele i *renumele *ersoanei care contrasemneaz
Func&ia
Semntura *ersoanei care contrasemneaz
@ata5................................................
(la data 02-Oct-200 ane,a ! modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 1173/2008 )

K1 2 primul r(nd din tabel .e modi"i!6 i va avea urm6torul !uprin.,
GAumele i prenumele "un!#ionarului publi! evaluat ...........................
=un!#ia publi!6 ..........................
-ata ultimei promov6ri ................G
(la data 01-Jan-2011 ane,a ! modificat de Art. 43, punctul 4. din capitolul IV din Legea
284/2010 )
2u+licat 3n 8onitorul Oficial cu numrul 5?0 din data de 1< iulie 200$
Forma sintetic la data 15-Oct-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.

S-ar putea să vă placă și