Sunteți pe pagina 1din 15

b a e r t n e t - e d e c u n e i t n a g e v !

t n u S N A G E V i n e r a c e i f i z m t i c i l e f u r t n e p a t s a !
u N m a b e r t n i e p e n i m e d e c t n u s
, n a g e v a b e r t n v - i e p i o v e d e c u n
e t n u s i !
t n u S n a g e v e d c a v i . i n a e t s E
, r a n i d r o a r t x e a n u a e d t o t n c m a t u
e t x e t e r p u r t n e p a s u s e n i n u i h c e v
, i e c i b o r a d a t s a u n n m a e s n c
l u i h c e v i e c i b o e i . t c e r o c
a e t n i M e r e c c u b a c i e d , e n r a c u n
l u m s i n a g r o !
r o l e C u c s e r c i e d i c i m n i i l i m a f , e n a g e v
e d n u p n i r i i u n u a t a l u c o n i t s a e c a , e e d i u n ( e t i c i d i r e d a l s a m pn u n
mn i c n c i n r a , ) u n e l e r e c l u m s i n a g r o . e n r a c
a e r a M a e m e r a b m i h c s !
m A n u n e r t a a l e n r a c , c s u r b fr o i c i n g e r p , e r i t e d t p a f c d n m a t a u l a i z i c e d a r e
u r t n e p a m i r p t a d c d n g m a e d n aa . a v e c m a r E a l e r a m i m a t a r t n i n u - r t n
t n a r u a t s e r , , e g n i p m . " a v a t m u C m a e c e r t u e e p l g n e t a o t e l e t n e m i t r o s , e s u p x e
e d t a d o m a s i z e r a t : u E " u n i a m mn c n e n r a c , " ! m a - n t i b r o v , r u g n i s m a r e u c
a i l i m a f . n i D l e c a t n e m o m u n m a i a m t a m u s n o c , e n r a c r a i a l . a c c 2 i n u l m a
n u n e r t a i a l e t a t c a l i u o , e p e l e t u e m a - l t a r e d i s n o c a n u a e d t o t n , e n r a c a i b a
i a m t u i z r m a v t u z c u r t n e p l a i i e p e l e t u n a r t n i n a i r o g e t a c . e n r a c e n i B n s e l e
c o t i u c s o n u c , i i , a i l i m a f p n i r , i i u a s t i r e p , e n i m e s u a l u c i h e v t o t l u l e f e d
, i r e n u p u s e r p m a t a r t n i n e n i c e i t e c t c e s , . c t e e n i B n , s e l e i r u t a f s e d a l , i c i d e m
n e r a c , e , l o c i r e p , e t r a o m a t s a u n e s . e t a o p l u t e l f u S u e m e s e s e l a , a j e d m u c a i e
r a o d u a r e p s c e r a o d o e i t s e h c c e r t . e r a o t a i b A p u d a t s a e c a m a t u p e c n s m
, z e t n e m u c o d s c s e t i c i s c e s i d e r a c e i f a m r o f n i , e i s r a p m o c u c a e r a t s a e m e d
e n i b i sn . . . e t a t e C s . . i a m t n u s e t l u m e d . s u p s m A t a r t n i i o p a , u r t n e p a m i r p
t a d , n u - r t n t n a r u a t s e r . n a g e v A t s o f l u i a r e p pm ! t n t a d o i c i N u n m a e t u p b i u n
e c e d ! i r u t s u g e C e d ! e m o r a e C , s i v e c n m a e s n l p a e r e c e d a m . a c n i c i N u n
m a i t ct e d t a c i f i s r e v i d e c u b t a i r n a g e v .
m a r E b r o !
i t i a z n e s a i a e c a l p e n t u c e p e r a c o m e v a c a d m e n u p m a n u a s e n
d r u m m i r e d ? a v e c a e c A e r a t s d o m o c n i e r a c z a e r u d pn a l a e c i a m t a i p o r p a
s r u s e d p a e d n u s e n p s l . m e n i B n s e l e c o i t . i E l p e n t u c s e t m i s i
a v m u c r a d r u m d r u m ( . ) t i r i c n u t A u c n a r u g i s c i t i i a e c a l p t u c a z n e s e i e c
e n i v p u d e c v p s a l , i c d n v m i s ii n i d u o n a r u c , i i u m e r c , i a m u f r a p , i c d n
m i s ii e n i b n s e l e c o i t ! i
n a l e c a i l e f u a t s e l i r u r c u l i u c l u r o i r e t n i i u l u m s i n a g r o , u r t s o n p u d e c i c e r t a l
a n a r h l a t e g e v , e t m i s i t a r u c e p r o i r e t n i i e d e r c m - i e . r a n i d r o a r t x e
e t n e r e d i s n o C e c i m o t a n a
c i m o t a n A l u m o e t s e . n a i r a t e g e v i t n e D a i t a l u n e c i f i c e p s , r o l i r o v i n r a c i m a e r a c
t i r o t a d ( i e n u a l u c i t r a i i ) e l a i c e p s l a r e t a l a i e l u b i d n a m e c i f i c e p s u r t n e p , e r o v i b r e i
a v i l a s n o c e n i n i l a i t p r a o d a l e l e l a m i n a , e n e i r a t e g e v a t s a e c a d n i i f r a s e c e n
u r t n e p a i t s e g i d , i u l u n o d i m a a v i l a s n i l a c l a a f e d d i c a a l , e r o v i n r a c c a m o t s u c
n e d o u d u n u a , e l e r o v i n r a c a e t s a d n i i f r a o d c a v e t . e t c e p s a e C i t i e r p s e d
e c i d n e p a u a s e c n u p s ? i i c i d e m ! c i m i N E n u aa s i z n a g r o e d s o s i r p p u d p a e r e r
r o t l u m , i c i d e m m u c e r p i i i n e i c i t e n e g n u p s c t s i x e o e t r a p a , i u l u - N D A t i s o l o f e n ,
n n e l o d n i a r o l u a o - t i m u n N D A . l a u d i z e r l u c i d n e p A e n u n a g r o c i f i c e p s r a o d
r o l e r o v i b r e i t n i z e r p e r n u " " r o v r e z e r u r t n e p e s r e v i d i i r e t c a b e r a s e c e n n l u t c a r t
. v i t s e g i d
r a i h C c a d e i m i r a f a e t r a o f , s e d a e m i g n u l e r a m a r o l e n i t s e t n i c i f i c e p s ( r a o d
, ) r o l e r o v i b r e e c a f a c o n u b e t r a p n i d n a r h e d e n i g i r o l a m i n a s e z e n g a t s
s i m r e p e n e d t l u m n . e n i t s e t n i l e f t s A r a p a u p m o c i , i c i x o t a n i e z e r t u p i , a n i r e v a d a c
e r a c t n u s i b r o s b a i n i r p e l e t e r e p l a n i t s e t n i n . m s i n a g r o n e r e f i D a e d , e m i g n u l
v i t a r a p m o c e r t n e r o v i n r a c i , e n e i r a t e g e v e e t r a o f . e r a m a L e l e l a m i n a e r o v i n r a c
a e m i g n u l r o l e n i t s e t n i e e d . a c c 3 i r o a e m i g n u l , i u l u p r o c r a i a l e n e i r a t e g e v e d . a c c
2 1 . i r o m e v A i i h g n u u n e r a e h g i . e l e t l a
, n a i r a t e g e V r o v i n r a c u a s r o v i n m o
n c n u f e i e d l u d o m e d e r a t n e m i l a e i v e l e r a o t i u t n u s e t a g o l a t a c e p e l e c i e r t
i i r o g e t a c e d i a m . s u s n r u t a n i a m t s i x e c a v e t a u t i s i i i a m , e r a r v i t o m n i d e r a c
e l e u n t n u s e s u d a s e d n u c s i d , e i m u c e r p e l e l a m i n a e g a f o r c e n i n i r u z a c l u t s e d
e d e r a r i i f o r t o t u a .
l u m O e t s e t a g o l a t a c t p e r d . r o v i n m o a t n e m i l A a i r o v i n m o e t i n i f e d a c d n i i f o
a t n e m i l a e i t a n i b m o c t a t n a i r a t e g e v r a d i r o v i n r a c . e l e l a m i n A , e r o v i n r a c
c i d a e l e c e r a c e s r h c s e n u c , e n r a c i c e d a n a r h r o l o t n i z e r p e r e t l a , e l a m i n a u a
s n o n e r e f i d r o j a m a f e d l u t c e p s a r o v i n r a c l a , i u l u m o e l e u n m u s n o c
a e n r a c r o l e l a m i n a . e t r a o m n U l a m i n a , r o v i n r a c c a d g e s e t n u l a m i n a , t r o m u a s
r o m o t e d t l a , r o v i n r a c u n mn c n n i d . a t s e c a i c e D e l e l a m i n a e r o v i n r a c
a m u s n o c a e n r a c i u l u l a m i n a , s i c u t a i d e m i p u d , ct c n e l e l u l e c i u l u l a m i n a c n
r t , c s e i l m u s n o c a l , d l a c c i d a a m u s n o c a n a r h , e i v ct c n s e l e g n z a e s l u p
i e t s e . d l a c e c i r O l a m i n a r o v i n r a c i e d i c u r u g n i s a d a r p e s - u d n i s o l o f e d n i d i i i
e l e r a e h g u c s a e t i e c i f i c e p s ( ) r o l . t s i x E o e i r o g e t a c e d e l a m i n a e r a c m u s n o c
e l a m i n a e t r a o m , ) i c e r ( i r u t i o h u a s e l i r u t s e r r o l e l a m i n a r o m o e t e d i r o v i n r a c e r a c (
- u n i d i c u e r u g n i s , ) a d a r p a e t s e c a t n u s e t i m u n . e g a f o r c e n i c e D e l e l a m i n a e r a c
m u s n o c e n r a c t r a o m c i d a ( a c r o r e l u l e c u a ) t i r u m e s c s e m u n . e g a f o r c e n
l u m O r o v i n m o u n e d i c u l u l a m i n a e s - u d n i s o l o f e d n i d i i a l i / u a s i e d i i h g n u
i i r p o r p m i ( u r t n e p ) a t s a i i c i n u n mn c n l u l a m i n a a l , d l a c c d n c n e l e l u l e c i u l
t n u s . i i v l u m O , r o v i n m o m u s n o c n l e c i a m e r a m t n e c o r p a n a r h t r a o m
( t a r a p e r p . ) c i m r e t n l u z a c c , i i n r e t s e r a l c c a t s a e c a e t s e t a m u s n o c e d , m o
p u d e c e a j e d t r a o m e l e l u l e c ( c i i n r u a t a t e c n s r t c s a i ) i e t s e i t a r a p e r p
. c i m r e t
i c e D e e r g t i s t u c s i d m e d l u t c e p s a r o v i n r a c l a i u l u m o , r o v i n m o e r a c e d t p a f e r a
e t a o t e l i c i t s i r e t c a r a c e c i f i c e p s . i u l u g a f o r c e n
u C , e l e l a t e g e v t s i x e o e r e d n o p l u t s e d e d e r a m a , a r o t s e c a e p e r a c i i i r o v i n m o e l
m u s n o c i i v e n ( e t a r a p e r p . ) c i m r e t n l u z a c , r o l e t c u r f n u mr e s n e m e n i u i v
e l e l u l e c ( e l a s r t ) c s e i o g n u l d a o i r e p e d , p m i t t p a f e r a c u n e l i b a l a v n l u z a c
c , i i n r a c r o r e l u l e c r o m p u d a e r e p u r e r t n t n e m i l a i i r r o l u c s e g n , ) n e g i x o (
c i d a n m i x a m 2 e r o p u d a e t r a o m , i u l u l a m i n a a l e r a c e s g u a d a i a e r a r a p e r p
c i m r e t e p a o r p a . e i r o t a g i l b o n i D e t s e c a , e t n e r e d i s n o c d e r c c i n i f e d a i t c e r o c a
i u l u r o v i n m o e t s e c a t n e m i l a a i i u l e t s e t a t n a i r a t e g e v ct i g a f o r c e n !
e n i B n s e l e c a e e c e c m r i f a z a e j n a r e d , r a d l u t n e m a t r o p m o c e d e r a r o n g i a
r o t s e c a e t c e p s a e r a o d a l e c a e d a b a g l u p a c n p i s i n i i r o v i n r a C ( t a d o i c i n u n
g a b l u p a c n i p i s i n . )
l u m s i r o v i n m O e s a v n !
u N e n a r u t a n r t s a o n s m c n m , e l a m i n a u r t n e p c u n m e t n u s i r o v i n r a c n i d
a n , e r e t u r t n e p c t s e c a i e c i b o u n e t s e l u n u l a r u t a n , n a m u i c e t s e l u n u v n . t a
P n i r i i t n u s i e c i a m i n u b i r o s e f o r p . i n i m m i e d i c i m e p , i i p o c e d e d n u e n i v o r p
c u b a c i e d , e n r a c r a i c d n t n u s l u d a i g n u j a a l i i m o t o h i d e d : l u n e g s n u p s c
c s e b u i , e l e l a m i n a e d i mn c n a e n r a c a r o n u e r t n i d . e l e
c a D m a e n u p s i u l u l i p o c c a p u s e p e r a c o mn c n e n i d l u l e i m u c e r a c e s
u a c u j n e r a c e i f , i z u n r a - s e g n i t a e d . a e
c a D n p u t l u i u n u l i p o c , c i m m e n u p n u mr i n u a r u p e i , a n u a e d t o t n l u l i p o c
e s a v a c u j u c a r u p e i l u i a v m a c n m . l u r
c a D n l u c r a i u n u i u p e d , u e l m e n u p n u mr i n u a r u p e i , a n u a e d t o t n l u i u p e d
u e l a v m a c n a r u p e i l u i e s a v a c u j u c m . l u r
c a D n u l i p o c rm e n t a l o z i ) t a c o l b ( o - r t n c n , e r e p e d n u e r a t o t l u l e f e d , e t c u r f
m e r a c n u r t n e p , e l a m i n a r a d i e l a m i n a m u c e r p , i z e i , i e i m ps i r e d , e t r u c o s
mn e c n , e l e t c u r f r a d t a d o i c i n u n e s a v g i d n s mn e c n , e l e l a m i n a i c i n r a i h c
p u d e c n i m r e t t a o t a i z i v o r p e d . e t c u r f
e t n e r e d i s n o C e d sn e t a t
e l i r u r c u L t n u s t l u m i a m , e d n u f o r p e t a o t e l i l o b e n u m i o t u a i , l u r e c n a c u a e d t p a f
t s a e c a z u a c l a p i c n i r p : l u m u s n o c e d n i e t o r p l a m i n a . m e t n u S t l u m a e r p
i l i b i t a p m o c u c e l e l a m i n a a l l e v i n e d , N D A e d i c i a c a e l p t o t l u r t s a z e d r o t s e c a . i l o b
S c i l p x e n u c i p a e e c e c m a t u r v s : n u p s t i r o t a d m e s a n i r e l a i u l u - N D A e l e n u (
e n e g d n i i f t u l o s b a ) e c i t n e d i e t n e m g a r f e d N D A , n a m u n e t i m u n a i d n o c , i i e s
n i b m o c u c e t n e m g a r f e l a i u l u - N D A i u l u l a m i n a m . t a c n t l u z e R l e f t s a o l u l e c
, d i r b i h n u , t n a t u m m u c e r p e l e l u l e c i u n u l i p o c t a t l u z e r n i r p i c u r c n a e r a i u l u m o u c
l u l a m i n a m . t a c n
n l u s e c o r p e d , e i t s e g i d e t n e m a l i f p ( ri n i d l u - N D A i u l u l a m i n a m , t a c n c e r t n i r p
e l e t e r e p l a n i t s e t n i t c e r i d n s . e g n e t s e c A e t n e m g a r f n l u m u r d r o l t u a c s e s
a t a e z e r o t l a e t n e m g a r f , N D A e d t s a t a d a r o l e l u l e c i u l u m s i n a g r o d z a g ( e n u
m s i n a c e m c i g o l o i b e d , e r a r a p e r e r , e r i g e r t n a i u l u - N D A t a r e t l a e d e s r e v i d . e z u a c
t l u z e R l e f t s a a m i r p l u l e c , t n a t u m e r a c e s e d i v i d r a i i , r a i pn c d n t l u z e r o
l a o b n u m i o t u a u a s o . e r a o m u t n e r e f i D a e f t u c e d r o p o r p e l i i e d , N D A ct
e t s e l a m " c n " i u l u r o t i ct l a i u l u l a m i n a m . t a c n n c n u f e i e d t s e c a t c e p s a
m e v a u o d a u t i s i i : e t c n i t s i d i r O l u m e t s i s r a t i n u m i c i f i t n e d i a l u l e c t n a t u m a c
d n i i f r t s n i i u l u p r o c , u r t s o n i z a e e r c n u p r o c i t n a u r t n e p a e r a r a c a r t n o c . i e
e c A i t i p r o c i t n a c i f i t n e d i e l e l u l e c e t n a t u m p u d ( i - r e k r a m ) e l e n u . i c i t s i r e t c a r a c
c a D l u - r e k r a m m r u t i r e d i p r o c i t n a e e t r a o f t a i p o r p a e d l u - r e k r a m r o l e l u l e c
i i r p o r p i a t s a e i r o e s e d a d n i i f n u d i r b i h u c t n e c o r p e r a m e d m e s a , e r a n i c n u t a
i i p r o c i t n a a e r c i t o p e c a f i i z u f n o c e r t n e l e l u l e c e t n a t u m i e l e l u l e c sn e s a o t a c (
e r a m r u a i e n u i r a m m e s a n ) i r i l e f t s a c a t a i e l e l u l e c i u l u i r p o r p m s i n a g r o .
m e v A l e f t s a o l a o b n u m i o t u a . n a e c a - e d a u o d a u t i s , e i e l e l u l e c e t n a t u m t n u s
t a t e d u p n i e t i r e f i d e d e l e l u l e c i u l u m s i n a g r o , u i r p o r p c n t i i p r o c i t n a e l r o n g i ,
t n u s e t a r e d i s n o c e l u l e c . i i r p o r p Aa e s e g n u j a a l i r o m u t , n i r p a e r a t l o v z e d
t i r e h g n i t s e n a r o t s e c a e l u l e c . e t n a t u m m A s u p s e l i r u r c u l e t r a o f e p , t r u c s r a d r e p s
c m a s i m s n a r t . a e e d i i a M t s i x e i c i a n u u i l a t e d d n i v i r p a e r a r o n g i r o l e l u l e c
e t n a t u m e d c e r t : i p r o c i t n a e t s e a b r o v e d n u t u c s e d c e t o r p e i l a a r o t s e c a
t i u t i t s n o c n i d r g , e m i s e r a c e c a f a c i i p r o c i t n a s u n c s a o n u c e r a e r a o m u t t p e r d
p r o c r t s . n i t s i x E o m i z n e s u d o r p e d t a c i f e r a c e r a l u l o r e d a a v l o z i d t s e c a
t u c s e d r g e m i s e r a c e d n u c s a e l e l u l e c , e s a o r e c n a c r a d a l m o l u t a c i f e c u d o r p n
e t a t i t n a c t l u m a e r p c i m a t s a e c a m i z n e . e D t p a f t s a e c a m i z n e e t s e t i s o l o f i
n l u s e c o r p e d e i t s e g i d u r t n e p a e r a r e g i d r g r o l i m i s , e l a m i n a a e d n i i f l e f t s a
t a m u s n o c t i p i s i r ( , ) rmn d n t n e i c i f u s n i u r t n e p a e r a v l o z i d r g r o l i m i s e r a c
d n u c s a . e l i r o m u t l u t a c i F r o l e l a m i n a e r o v i n r a c e c u d o r p t s a e c a m i z n e n
e t a t i t n a c e d pn a l e c e z i r o i a m . e r a m
e t l u M n i d e l i l o b r o l e l a m i n a e s t i m s n a r t a l l e c e r a c m u s n o c , e n r a c l u m i u r i v , i
, i b o r c i m i i r e t c a b i i c o c o t p e r t s i m s n a r t e s - u d n l e f t s a a l . m o
n U t l a t c e p s a e d e r a c e i u b e r t s m e n i a m a e s t n u s i i n o m r o h i c i t n e d i ( u c i a o n i i r t )
e p e r a c i u l m t a d o u c a n a r h i u l u l a m i n a m . t a c n i i n o m r o H c u d o r p b m i h c s i r
e r o j a m n l u m s i n a g r o , u r t s o n r a i h c i o m e , e l i i , a i r u f n e l o i v , a t o p i f l u d o r i u l u t r o p a
e d , i n o m r o h c i d a c s i r m a c o m e e l i i i r t e l i r i s u n i a m e i f e l a e r t s a o n i c e l a
i u l u l a m i n a m . t a c n
e D e c e d e r c i c i i n u i n o m r o h t n u s i m u n i i i n o m r o h e d ? s e r t s l u s e r t S e t a o p i f l a
u r t s o n t a r o t a d ( t i v i t c a i i n i m i i , ) r a d e t a o p i f i t a r e n e g e d i i n o m r o h e d s e r t s n i d
a t n e m i l a . e i
n i D t s e c a v i t o m u a - s t a c r e c n e s r e v i d e d o t e m e d , e r a m o s a t c a x e u r t n e p a a t i v e
n a l c e d a e r a r e b i l e i i r e v i s a m e d i n o m r o h e d s e r t s e r a c e s e c u d o r p n l u l a m i n a
t a c i f i r c a s n l u p m i t i e z a o r g r o m , i i r a d fr , t a t l u z e r e l e l a m i n a c r a c s e d e c a i t
i n o m r o h u c t l u m , e t n i a n t m i s a t s a i t i c ( i l u t n e m i r e p x E n e t n I , e i a c s n e g e l e . ) i
n u - r t n t n e m i r e p x e e r a c a t a z i r o t i n o m n u p u r g e d , i c a v a e t s e c a u a t u p e c n s
e z e r e b i l e i i n o m r o h e d s e r t s c d n l u n o i m a c e r a c e l a t r o p s n a r t a l r o t a b a u r t n e p
e r a c i f i r c a s a r e a l e t s e p e c e z i r t e m o l i k e d . r o t a b a u n ( e s e i t t c a x e e c m i s i r u e l a
r o l e l a m i n a n a l c e d z a e t s e c a , u r c u l e t a o p i f a b r o v e d s o r i m e d ( s , ) e g n e d
, i n o m o r e f c l u p m , c i t e n e g o f r o m , e i t a p e l e t ) . c t e
e r p s e D n e r a c e l e e r a t n e m i l a
O s u i f , t r u c s u r t n e p c i c i a a m r o f n i e l i i i a c i l p x e e l i i e t a c i l p m o c d n u b a .
Aa m u c o c a v e c u d o r p e t p a l . . . n i d b r a i . n U m r a r a s e r a o r o f m e r t x e , e d i
mn c n r a o d b r a i . l u r u a T e t a t e d t i s o l o f t p e r d t n e m e l e e d a r a p m o c e i u r t n e p
n e t o p a l a u x e s b b r c s a e t , r a d mn c n r a o d b r a i . i e l e l p m e x e t o p . a u n i t n o c
d e r C c e t n u s i e d d r o c a c e t a o t e t s e c a e l a m i n a u n u a n e r a c e . e r a t n e m i l a
l u i d u t S t a r a , a n i h C i e d e v o d e t l a t n e m i r e p x e a c p e d a e r i a 5 - 0 1 % n i e t o r p
l a m i n a n n a r h , e c u d o r p i l o b , e v a r g r e c n a c i i l o b e n u m i o t u a e r t n i r p . e l e t l a
M r a c s m i t c , e l e t n e m i t n e s l u t n e m a t r o p m o c i t o t e c e , t a n o i t s e g t a n i m r e t e d
, l a n o m r o h t n u s e l a , e r t s a o n u n e l a i u l u l a m i n a e p e r a c m a - l m . t a c n
e t n e r e d i s n o C e l a r o m
u N e t s e l a r o m a c u r t n e p r h a e r i n r t s a o n s e i f t a u l a i v a r o t l a n i i f . e i a M , t l u m
u r t n e p n a r h ( r b m c , a e t n i m , e l e c i t e m s o c . c t e ) r t s a o n s e r e f u s e t l a n i i f . e
t n u S l u m i i e c e r a c n u p s c e a l l e f e d l a r o m i i s m c n m , e t n a l p u r t n e p c i - u n
aa i e l e t n a l p u a a i v . t s e c A u r c u l e s e r o d e t a i f r a o d o z u c s a
i u l u t n e m a t r o p m o c r o l e d a m a c n , e l a m i n a c t u d n l e f t s a a v m u c o z u c s n i r p
l u t p a f c i a m a c n e t n a l p e a l l e f e d r . u
e L z e z i c e r p l u t p a f c a m a c n l u t c u r f u n n m a e s n a t a i . l u m o p A t a i l u m o p e
n u t c a a r t n o c e i v , i i a m a c n e l e t c u r f i u l e r a c e s e l u c e n m u c i r o . . . u a e z e r t u p
a e t a t i r o j a M r o l e m u g e l i , r o l e l a e r e c c a d s m e n u p u s e r p c u n t n u s , e t a t l o c e r
z a e t e c n s i a m e t s i x e n i i n a m r u . i r o t e r p S , u l p m e x e a c r e c n i s u n e g e l u c i
o r e l i i l u n a , a t s r a i a l l u n a u n i a m e v a i i c i n m r u e d t n a l p . E e t r a o f v e d a t a r c
i e l e t n a l p u a a i v , c t m i s g e l i r u d n i e l e t n e m i t n e s e r t s a o n i z e v ( l u t n e m i r e p x E
n e t n I e i , ) r a d u n e t a o p i f f t u c n i c i n n u z a c o l e l a r a p u c m i s , e l i r u
e l e t n e m i t n e s i n i r e f u s a r o l e l a m i n a r o m o . e t
t n u S i n e m a o i l i b a p a c s c s a e b r o v " , " u c , e l e l a m i n a u c e l e t n a l p i r a i h c u c
l u n a v o l o b e p e r a c e s c s e r p o s e s c s a e n h i d o . t n u S i r u t l u c e r a c i r e c e r a t r e i
i u l u l a m i n a e p e r a c z a e m r u s l - e c i f i r c a s ( i z e v a e r a c i f i r c a s , ) L A L A H t n u s i n e m a o
e r a c r e c e i o v m i u l u r s g a e l u c n u m , r t n u s i n e m a o e r a c u i t r a o d i e m u c s
g a e l u c e l e t n a l p . e l a n i c i d e m u r t n e P , i o n n a r o n g i i i r o t s e c a , i r u r c u l e r a p a e r p , t l u m
r a d u c n a r u g i s c n u l o v e a i r t s a o n a c ( , ) e t e l f u s z a e m r u s r t m i i i o n . l e f t s a
e S e r a p c a e t a t i t n a c e d i n o m r o h e d s e r t s t a r e b i l e n s e g n e d e l e l a m i n a t e t a i
m r o f n o c r o l i r u l a u t i r , L A L A H e t l u m i a m c i m c e d t n l u z a c r o l e c t e t a i c i s a l c i
r a i h c a f e d e l e c . e t a m o s a e l e d o t e M m o s a , i i r z a e z i v e d t p a f t c a x e a e r a u n i m i d
t i t n a c i i e d i n o m r o h e d s e r t s e t a r e b i l e e d l a m i n a n a z a o r g r o m i i c i d a ( a e t r a o m
s n i v r u s c s u r b fr a c l u l a m i n a s-i a e d , ) a m a e s r a d e s e r a p c a e r a m o s a u n
a t a v l o z e r . c i m i n e l e l a m i n A p e c n s e z e r e b i l e i i n o m r o h u c t l u m , e t n i a n r a o d c d n
a v e n i c g e d n e t a l a e t r a o m . r o l e l e l a m i n A , e t a c i f i r c a s p u d e c i i n e m a o i r e c
e z u c s a f e d e l e (n e s r e v i d i r u l a u t i r n e g , ) L A L A H r o m i a m p m e t a c i u n i a m
z a e r e b i l e e l i r a m t i t n a c i e d . i n o m r o h a L e t n a l p e l i r u r c u l t n u s u p n i , e t i r e f i d c i d a
m l u r u n e r a o m c a d e , s e l u c r a i l u t c u r f i u l u n i t n o c s r t c s a i i p u d . a i t s e g i D
, i u l u t c u r f e a v e d n u r a l i m i s u c c a e r e d i u l l a r u t a n e p pm , t n e d n u r a o d e t r a p
n i d e l e c c e t u z c a f n u r o t i i v , d o r l u t s e r d n i z e r t u p g o l a n a ( . ) i e i t s e g i d i e C e r a c
c i n u m o c u c e l e t n a l p n u p s r a i h c c a e t s e c a t n u s c n e t a t n c a d t o p i v r e s a c
n a r h i u l e c . t a t e m o f n l i b a b o r P c a t s a e a e r i n e m . r o l
e t n e r e d i s n o C e c i t e
c a D r o m i n e m a o e d , e m a o f e r a g e l r u t t c e r i d u c l u m u s n o c e d . e n r a c
e l e s r u s e R e d n a r h (n e r a m e t r a p e d e n i g i r o l a t e g e v ) t n u s e t a m u s n o c t c a x e e d
e l e l a m i n a e t u c s e r c u r t n e p a n a r h . r o l i n e m a o c a D i i n e m a o r a a m u s n o c t c e r i d
e l e s u d o r p e l a t e g e v e t a t n a l p e p e f a r p u s e l e e l o c i r g a e t a n i t s e d i z a i e n a r h
, r o l e l a m i n a a e m u l r a a e v a e s r u s e r e t n e i c i f u s u r t n e p i e c e r a c r o m i z a e d . e m a o f
e f a r p u S e l e e t a v i t l u c u r t n e p t s a e c a a t n e m i l a e i t c e r i d n i , c i d a a n a r h u r t n e p
e l a m i n a e r a c t n u s e t u c s e r c u r t n e p a n a r h , r o l i n e m a o t n u s e d i c e z e d i r o i a m i r a m
c e d t c a d e p e l e r a - s a v i t l u c t c e r i d a n a r h u r t n e p . i n e m a o e l e s r u s e R e t a m u s n o c
u r t n e p a e r c e t v i s n e t n i e l a m i n a u r t n e p a n a r h , r o l i n e m a o p e d c s e e d e t l u m i c e z
e d i r o e l e s r u s e r e r a c t n u s e r a s e c e n u r t n e p r h a e r i n t c e r i d a . r o l i n e m a o c i d A
a n a r h m t a c n e d o c a v n u - r t n , n a e t a o p i f t a m u s n o c e d n u m o n . a c c 0 2 e d
i n a . d e r C c m a s u p s , l u t s e d l u t s e r t n u s c e d t l u p i n a m i r u c e s e r e t n i i r a m
e r a i c n a n i f e l a i e i r t s u d n i e r a t n e m i l a i e n i b n s e l e e c i t u e c a m r a f u r t n e p ( c, i - u n
a , a o s b i a l u m i n e i c a p i i a i r t s u d n i c i t u e c a m r a f . )
n a e e c e c e v i r p e t l u t p a f c a r u t l u c i r g a u n e t a o p s u s e n i l u m u s n o c e d e t n e m i l a
, e l a t e g e v e n u e r a m . s l a f e r p S , u l p m e x e u r t n e p a r h i n o c a v , m e v a e i o v e n e d o
a f a r p u s e d n e r e t e p ( e r a c s i - m e c u d o r p n a r h ) e d i c e z e d i r o i a m e r a m c e d t
u r t n e p a r h i n t c e r i d u c e l e s u d o r p e l a t e g e v b o e t u n i n u . m o e l i r u r c u L u a t s a l l e f n
a e e c e c e v i r p e t e t a o t e l e s r u s e r e t a c o l a e r c i i r e t i e t s e c a . i c a v o T i i e c e r a c
z a e l u p i n a m , a e m u l u a s n u j a s c a f e l u c l a c e d s u s e r e n i a a l u p o p i e i , i e t e n a l p
r a d i c i n i n u u n c s e b r o v e d m u n l u r e d e i v e r a o t i u e r a c t o p i u c o l e p t s a e c a
t e n a l p . i E u i t c l e c i a m e r a m m u n r e d , e s r u s e r e t a o p a l a p i c n i r p s r u s e d , 2 O C
e t a c o l a v i t c e p s e r e n i v o r p e d a l e l e l a m i n a e t u c s e r c u r t n e p a n a r h r t s a o n . i e C
e r a c i u c o l i a l r a , e v a i e e d i e d ct e d t s a o r p i t s e v n i e i e n e r c a e r e t i u n u . c r o p
c a D a n u d a i e t a o t e l i l e i u t l e h c e t u v a u r t n e p e r c a e r e t , i u l u c r o p a e t s e c a t n u s u c
t l u m i a m i r a m c e d t a e r a o l a v e d v e r a z n a . i u l r a D e d e l e c i a m e t l u m , i r o i i n e m a o
u n r o v s g c s a e d n a l e t s e c a . e t c e p s a g r e M n , t e k r a m r e p u s p m u c r e n r a c i
u n e s g c s e d n i c i n o d n u c e s a l l u t p a f c n i j i r p s t c e r i d n i n u m s i n a c e m e c
e c u d n o c a l a e r a z i u p e d i p a r a r o r u t u t . r o l e s r u s e r u N e s g c s e d n c u c a s r u s e r
t a m u s n o c u r t n e p b o a e r e n i i u n u . g k e d , e n r a c u a e t u p i f r h i n i c n e t l a 9 1
e n a o s r e p n i d a e m u l s c a r . r a D m u c s g m i d n a l e t s e c a e t c e p s a u c a m l u . n i l p
: o p o r p A t n u s i n e m a o e r a c e s r h c s e n u c j a o c e d , c a p o c u r t n e p a e i v a r p u s , i u
t n u s l a i i e r a c u n u a p a , e l i c a v ( , i i c r o p e t a o t e l e l a m i n a e t u c s e r c u r t n e p n a r h u a
e t a r u g i s a e t a o t . ) a e t s e c a i z e r T v - i ! u N i a m c a t u i e z u c s u r t n e p n u
t n e m a t r o p m o c t a v o n i v e d a e r a t e m o f n . a r o t l a
e t n e r e d i s n o C e l a u t i r i p s
a n U n i d e l i c n u r o p e c i l b i B e n u p s : S " u n ! " i z i c u m u c A e s c r a e c n o e r a t p a d a , o
d a e r i g u l e f t s a c n t a c n u r o p e n i v e d : " S u n i z i c u i n e m a o " , e r a o e d e c ? ,
l u j a s e m i n i l a i a r e a e r p u e r g e d , " t a r e g i d " p a u a e r a e r p e t l u m e x e l p m o c e d
n o c n i i t ? E i a m d o m o c s b m i h c s m , e l e j a s e m r a i h c , e c i l b i b c e d t s e l
t c e p s e r , m u n ? n U u r c u l e : r a l c i c i n n u p e t n i r u n e n u p s i u l u l i p o c s , u c d n
e n i b n s e l e l u l i p o c e t a o p n , e g e l e e d e d n u e n i v o r p c i n r a n i d . e i r u f r a f u N c i l p x e
c e e d a l n u , l a m i n a l u l a m i n a e t a o p e r a c n m r u u c a v e c p m i t e s a r u c u b i l e e d
a i v , r a d e r a c u r t n e p , i n u i - u n a , a t n i z e r p e r r a o d n a r h i t a . t e D e c i - u n
e n u p s ? a t s a E c i r f ! E c i r f e d b e r t n e l i r i o r p e r e l i r u , i u l u l i p o c e d . a t s a i c e D e s
e t m i s a v m u c . t a v o n i v
M a e r a c n u n e t e c a f , l a u t i r i p s s n c a d e i t , l a u t i r i p s e l i r u i e c i b o e r a n i l u c i e s r o v
, a b m i h c s l u d o m n e r a c e t i c a r b m i e s a v , a b m i h c s e d t p a f l u d o m tu e d a i v e s
a v . a b m i h c s e s u m u r F a e e t s e c n i d t s e c a n e g e d n a r h u n o p i m a c n i a m t l u m
c e d t i a . e i o v e n t o T e c e l a r u t a n e t . e c a f s i t a s e T m i s i s . l u t ) O H S O (
e t n e r e d i s n o C e r a i c n a n i f
n U t c e p s a e r a c u n e i u b e r t c o l e d t a j i l g e n e t s e i l e c . r a i c n a n i f Ct t s o c a e r e c e r t
c e r t o a t n e m i l a e i n a g e v , c e r t a n a r h t n e t a c e l e s t a n o i , t a c i f i t r e c , o i b ct i a m
t i s p i l e d e l e l a c i m i h c e t i s o l o f n r u t l u c i r g a l a i r t s u d n i ? r u g i s e D c a l a m i r p
e r e d e v e t s e c a e t n e m i l a t n u s i a m e p m u c s i i c e d t l u m i a m u e r g . e l i b i s e c c a n U
, n a g e v p u d o d a o i r e p e d p m i t e p e c n s e c i f i t n e d i e s r u s e d e r a n o i z i v o r p a t l u m
i a m e s a o j a t n a v a n i r p i z i h c a a i r o l e s u d o r p t c e r i d e d a l , i n a r n i d e n o z e d n u c n
e s e s o l o f e t r g n m t n l a r u t a n u a s r a i h c e d a l i e c e r a c u a t u p e c n s e c i t c a r p
a r u t l u c i r g a , o i b r a i h c c a d a l n u l e v i n i a m e r a m u r t n e p ( v . ) e r a z n
S m i n e v e r m u c a a l e l i r u t s o c u c : e l e t n e m i l a u r t n e p a e c a f n u l u c l a c , t c e r o c e r a c
s e t c e l f e r t c e r o c , e l i l e i u t l e h c e i u b e r t s m e n i a m a e s i e d e t c e p s a , e l a r e t a l o c
c i d a i l e i u t l e h c e t a r o t a d i u n u d o m e r g t i e d a t n e m i l a . e i i c e D l u l u c l a c t c e r o c l a
r o l i l e i u t l e h c e e n i b s d n i r p u c i e l i l e i u t l e h c u r t n e p sn , e t a t c i d a i l e i u t l e h c u c
, e t n e m a c i d e m , e r a z i l a t i p s a r e p o , i i . c t e e t s e c A i l e i u t l e h c t n u s l u t s e d e d i r a m a l i e c
e r a c u a o a t n e m i l a e i r o v i n m o , e p ct e m e r v a l i n a g e v a e t s e c a d n i t c e r t . o r e z
m e d e V a e s e d a e m a l c e r e d : l u n e g " e n i V l u n o i l e v e r i e i t t a r o j i r g n c u n o s o p i
m a c n t o t e c i e r v i ct i e r v ? , l i b e l o C e t s e u l o s , a i a - i l i b e l o C i o p i m a c n e c
i e r v i ct ! i e r v l i b e l o c e n u p a l i b e n e l a l b a e r t "
r a i h C u n z i l a e r m m u c u a t s ? e l i r u r c u l M c n m t s o r p i o v l o z e r m u c
, e t n e m a c i d e m e ? t c e r o c
e s e r e t n I i r a m e r a i c n a n i f e r t n n i e t s e c a . i c i t c a r p O a t n e m i l a e i t n e d n u b a i
t s a o r p e c u d a i r u t i f o r p i r a m i e i r t s u d n i , e r a t n e m i l a r a d i i e l e c . e c i t u e c a m r a f
a e r a s e c o r P l a i r t s u d n i a r o l e s u d o r p e r a t n e m i l a
S m i b r o v e d c u d o r p a i l a i r t s u d n i a r o l e t n e m i l a e p z a b e d . e n r a c i c i A e l i r u r c u l
u a t s i i a m . r o t i z o r g n e P l g n e l e l e r e s u d o r p e d e t n e m e l e n o c e t u n i l a r u t a n n
n a r h e d e n i g i r o l a m i n a ( , i n o m r o h , a n i e z a c , l o r e t s e l o c ) c t e , r a p a aa e l e s i z
i r u s o a d a u r t n e p e r a v r e s n o c i e r a r o i l e m a e d t s u g i . e r a o l u c n t s e c a s n e s n u p s i d
e d r t s i g e r n i r o e d i v e t a z i l a e r l a n o s r e p n i c i r b a f e d . i r u l e z e m r a D m u c e , l a m r o n
s o u l m u c : l u t u p e c n
e r C a e r e t v i s n e t n i a r o l e l a m i n a
e S m r u e r e t b o a e r e n i i e n u t l o v z e d i r e t r a o f e d i p a r a i e s a m " , " e r a l u c s u m a
c u d o r p i e i e d e t p a l u a s e d u o . n t s e c a s n e s e l e l a m i n a t n u s c i t c a r p e t a p o d n u c
l e f e d l e f e d i n o m r o h e d e r c , e r e t , e c i t o i b i t n a . c t e e l e l a m i n A e t u c s e r c v i s n e t n i t n u s
e d i e c i b o e m s i n a g r o e t a c i f i d o m . c i t e n e g u r t n e P a a t i v e a p i s i r e d e i g r e n e u r t n e p (
a e r a m r o f s n a r t i e n a r h n e t a t u e r g l a r o p r o c , ) e l e l a m i n a t n u s e t u n i n , i r u c r a
, i i r e t a b e r a c e l z a e t i m i l l a t o t a e t a t r e b i l e d i m . e r a c O t l a m e l b o r p e r a p a n i d
a n a r h r o t s e c a . e l a m i n a a n a r H t i m i r p u n i a m t c e p s e r i c i n m r a c n i r e c e l e
, e l a r u t a n c i d a , e l i c a v e d i t n u s , e r o v i b r e i c s e m i r p n a r h e d e n i g i r o l a m i n a
f ( n i e d e p , e t e d , e s a o ) c t e u a s c s e m i r p b m u r o p n , s e c x e a e e c e c e c u d n o c a l
. i l o c E i i c r o P c s e m i r p n a r h t a r a p e r p n i d i i c r o p e r a c , r o m . c t e i c e D i c i n m r a c
t s e c a u r b i l i h c e l a r u t a n n a n a r h r o l u n i a m e t s e . t a t c e p s e r u C n a r u g i s c e t s e c a
e t c e p s a t n u s e t u n i e t r a p e d e d , i r o t a m u s n o c e c a a i t vd r a o d e m a l c e r , V T u c
v u c e e t i c i r e f e c c s a p r e b i l e p n a i o p .
t l u M r t i b m l u t a m e t s i s , M D M t u c s o n u c i u l u c i l b u p a c d n i i f n u u e d e c o r p e d
e r a s o z e d c i n a c e m
e n i c i r O e m i r p e t t s a e c a e r i m u n e d i a c i l p x e e i e s g e d n e t c, a e n r a c e
p e d n t a t r c i n a c e m e d e p , e s a o s n e l i r u r c u l u n u a t s e d c o l a . a l u e d e c o r P e s
r e f e r a l a e r a c o t i u l u l a m i n a , g e r t n u c t o t u c e s a o , , e n i t s e t n i p , r , e n e p e t i p o c ,
, e r a e h g . c t e Aa e s b o e n i e d i e c i b o a t s a p n i d " " e n r a c u r t n e p r u v n e r c i t i , r e z i r a p
s a e r d e n i b n s e l e u c t n a r o l o c l a r u t a n n i m r a c b o ( t u n i n i d g , ) i c a d n i r o t a r o i l e m a
e d t s u g i n a v r e s n o c . i
n i r P e d r a d n a t s , e r a t n e m i l a e d t p a f e s e r o d e t a e r a n i m i l e n ct i a m e r a m m r u s
a i d a r t , i u l u l a n o i fc d n c o l r o l i c i n h e t " e n r e d o m " e d e r a s e c o r p i e r a v r e s n o c a
r o l e s u d o r p . e r a t n e m i l a b O a e r e n i e d i r u - G M O e t n a l p u c e n e g , e l a m i n a u l p m e x e
cp i n u u c e n e g e d e p , e t e t s e e t a o p a n u n i d e l e c i a m e s a o l u c i r e p n e v r e t n i i i
. e c i t e n e g t n u S e t l u m e p a o r p a ( , ) e t a o t , i r u - G M O l u b m u r o p u n e l e c i a m t i c i r e f
, u l p m e x e e c e r a o e d m u c i r o e s e r a p c u n e r a i n i g i r o , e l a r u t a n i c e d e o t n a l p
t a e r c . l a i c i f i t r a e C u a e r v s n u p s n i r p : a t s a l u b m u r o p e s e r a p c a t s o f t a e r c
l a i c i f i t r a e d e t l a a z i l i v i c , i i u n p a e n t a r . e r t s e r e t l u b m u r o P u n e s e t a o p l u m n i
, r u g n i s fr l u r o t u j a . i u l u m o n U e t e l u i t e d b m u r o p p e d e n u n , t a r a i h c c t u z e p
pm t n , u n e c a f . d o r n m o R , a i n u p n i e m u l e i t , l u b m u r o p a s n u j a t a i d e m i
p u d 0 0 9 1 i a t s o f e i o v e n e d c a v i i n a u r t n e p a i f . t a t p e c c a Pn i c n u t a n
m o R , a i n e d z a b a r e . l u i e m l e C i a m v a r g u r c u l a t s o f d a a e r a g u u a s a e r i u c o l n
r o n u e n e g e d e n i g i r o l a m i n a n l u - N D A . r o l e t n a l p t s e c A c e t s e m a e e t r a o f
. s o l u c i r e p l u - N D A r o l e t n a l p , e c e r a o e d r e f i d n a t s b u s l a i a f e d l u - N D A
r o l e l a m i n a ) i u l u m o ( u n t s i x e l u c s i r n i b m o c i i r t n l p m e r a o t e r t n e l e c u o d
, i i r o g e t a c e l a t e g e v u c . e l a m i n a , m u c A n i r p e t s e c a l u p i n a m i r e c i t e n e g n i b m o c ( i r
e d e n e g e r t n e t n a l p i , ) e l a m i n a m r o f m e d t p a f e m s i n a g r o e r a c t a d o i c i n u n e s
u a e t u p a m r o f e p e l a c l a r u t a n . a e r a n i b m o C l a r u t a n e s e c a f a l l e v i n e d e l a r i p s
, N D A r a i n e r e f i d e l e e r t n i d e t n a l p i e l a m i n a u n t i m r e p l e f t s a e d n i b m o c i r (n
r u t a n . ) i c e D n e v r e t n i a i n a m u c e t s e m a n i b m o c ( ) u o d i r u m a r e d u l o v e e i a
, r o l e m s i n a g r o p s e d r e t i e d e t l u m i c e z e d . i i n e l i m o R e l i i e d , a e n e m e s a u a t i n e v
n a p o r u E a l f s r l u t i i u l u l o c e s . 8 1 n m o R , a i n u a p s n u r t a l l u t u p e c n r o l i n a . 0 0 9 1
a e e c A i n e c i t e r a m o r r o l i n n a a t p o d a , e l e t a m o t a c i n l u z a c , i u l u b m u r o p a
f t u c a c a l i o n o r e l i i s e i f e t a v i t l u c u c t n e r e i z r e d c a v i i c e z e d i n a a f e d
. a p o r u E m u c A m e v a a z n e s , a i r a i h c i , i i n a r c o r e l i i u a t s o f n i d a n u a e d t o t
e t a v i t l u c e d . i o n a j e D e p a o r p a c u n i a m m e p e c n o c o s a m fr o r , i i m e v a a j e d
o e r e d n i r p e d t a m r o f . m A f t u c e t s e c a z i c e r p i r u r t n e p a a e d e v c u n e e i o v e n e d
e d a o i r e p e t r a o f i g n u l n a e r a t p o d a r o n u i r u i e c i b o . e r a t n e m i l a e D r u g i s i n a e e c
e c e v i r p e t l u m u s n o c e d e n r a c e d c e r t , m o e l i r u r c u l u a - s t n t a l p m . r a l i m i s i
c a d m e n i a m a e s c a t s a e c a a - s t n t a l p m m u c a i i m e d , i n a n m e g e l e e d e c
m e v a t s a e c a e r e g n i v n o c c m e t n u s . i r o v i n m o
u P n i e i r o t s i n e v n o c e n l a n o i e r p s e d m u c m a t i n e v e d i r o v i n m o
l P u c e l e e n e i r e m u S
E o e t s e v o p i a m , e h c e v e r a p a s i r c s n t i l b e l e . e n e i r e m u S E a b r o v e d
l u j a n o s r e p t u c s o n u c e d i o n b u s e l e m u n e d . e o N n l p u c e l e e n e i r e m u S a e v a n u
t l a , e m u n r a d a e t s e v o p e v i t a l e r c i t n e d i . t s e c A , e o N n u e r p m u c o t i
e i v a r p u s i i r o t i u i n e i r a t e g e v ( , ) d n i i f u a t s o f r o f ai s mn e c n e l e l a m i n a e t a v l a s e d
i e e p c r a . Pn c d n e l e p a u a - s s a r t e r i pn c d n u a u e r t i s b o n i e l e d a o r
r o l e m i r p , i r u t l u c a t s a a t s o f a n a r h . r o l u N u a , t i r u m u a e i v a r p u s , t i u r a d a t s o f n u
m u r d e r a c t a d o , s i h c s e d u r t n e p l u m i e r t n i d , i e a r s a m o t n a i r a v e d
e r a c i f i s r e v i d a a t n e m i l a , i e i r a i n p m i t c i d a ( n e l i r u p m i t , ) e r t s a o n a t i n e v e d r a i h c
l u d o m l a p i c n i r p e d a t n e m i l a . e i
l P u c e l e e n e i r e m u s t n u s i e l e b u s a v r e z e r i e n u i r e c u d a r t e t a n o r e u a s r a i h c a
. i u l u s l a f Aa c e t s e c a a m r o f n i , i i a c e d t p a f t a o t a m r o f n i , a i e i u b e r t t i v i r p u c
v r e z e r i e r e d i h c s e d c e r t i a m e t l u m . e s r u s
a e r e d n u c s A c i f a r g o i b
e t r a o F l u m i e r t n i d i e c e r a c c a f e t r a p e r t n i d t i l a n o s r e p e l i t i n a m u i i u a t s o f
. i n e i r a t e g e v
e D e c e d e r c i c n l a o c n i d e t a o t e l i i f a r g o i b r o l i n e m a o , i r b e l e c u a t s o f e s a o c s
e l e t c e p s a e t a g e l e d l u m s i n a i r a t e g e v ? r o l : u l p m i S u r t n e p c i e u a e r a o l a v e d
, l e d o m l u l p m e x e r o l t u p d n i f t a m r u e d l u m i , i n e m a o r a i a t s a r a e c u d a i i c i d u j e r p
r o l e s e r e t n i e r a i c n a n i f n i d a i r t s u d n i r a t n e m i l a i u n . i a m u n
S m u n e r r a o d c a v i e r t n i d e c a a i t : , e t a r c o p i H , n o t a l P , a r o g a t i P o d r a n o e L a D
, i c n i V , e r i a t l o V . c t e
e C u a s u p s e s r e v i d t i l a n o s r e p i e r p s e d m s i n a i r a t e g e v :
l u m s i n a i r a t e g e V e t s e n u s a p e r p s o e t a t e i c o s t c e f r e p i i e c e c e s g c s e d n a l l e
a c a l n u , j a t n a v a t o p i f a r e d i s n o c i n u - r t n r d n u c l e f t s a e d i n e m a o : a c , a r o g a t i P
, e t a r c o S , n o t a l P o d r a n o e L a d , i c n i V n h o J , n o t l i M r i S c a a s I , n o t w e N , e r i a t l o V
n i m a j n e B , n i l k n a r F s e u q c a J - n a e J , u a e s s u o R v e L , i o t s l o T t r e b l A , n i e t s n i E
, e n i t r a m a L e g r o e G d r a n r e B , w a h S , a h d d u B , e l c o d e p m E , r u c i p E , u i d i v O , a c e n e S
, n o c a B m a d A , h t i m S , r e l l i h S , n i p e R , e v u r t S l u a P c c M y e n t r A i l u m i l u m i l a . i i
l u t i m u n e R n a i c i t a m e t a m l a t i h c i t n a i i a r o g a t i P : a e n u p s a r F " i i , i e m u n v a c r u p s i
l u p r o c su u c m e r a c n pc s a o t . m e v A r g , u m e v a e r e m b u s a e t a t u e r g c a r o r
e s e i a o d n e l i g n e r c r o l i m o p i i r u g u r t s e r a c e s d n i t n n . e i v t n u S i r u t i z r e v , e t a m o r a
e t c u r f e p e r a c e l m e t u p g e r p i t a l , c o f u n m e v a s p i l e d , e t p a l , e r e i m u r b m i c
. r o t i s o r i m Pm l u t n e n e c a f i r u r a d n i d g o b e l i i , e l a s n u p o r p e n - u d n m a e r a c n i u l
t a r u c , i e n t i v n i a l n u p s o , e r a c u n e t s e t i r g e n n e d e r e g r u c s e d s ; e g n i a m u n
e l e l a m i n a i c s e l o t o p a e m a o f u c , e n r a c i r a i h c i c i n a t s a u n o c a f , e t a o t c i c r a o d
, i i a c e l i c a v i e l i o u c b r a i e s r h . " c s e n
n , l u t a t a r t e r p s e D m a e r a c n c , i i n r l u c i r o t s i n a m o r h r a t u l P : a i r c s e r a O " e r a s n e s
e d t a b e r t n e d e c a r o g a t i P a n u n e r t a a l ? e n r a c e P e n i m l a n o s r e p i a m t l u m m
z a e s e r e t n i n e c e r a t s a i u l u t e l f u s e s a l f a l u m o c d n u r t n e p a m i r p t a d a - s s n i t a
e d a e n r a c s n t a r e g n i p u d e c a t a t s u g n i d t r o m , e n u i c e c a l f t u c a c s
e l p m u e l e s e m e l a s u c e n r a c n e r e n u p m o c s e d i s c s a e m u n m e r a c n a e e c e c
r a i h c u n t l u m e d , a e g u m r , a e g e s i m c i . a r i p s e r e D e c e r a o i o n u n m c n m i e l
i i p u l e r a c t n i z e r p l o c i r e p e i v i i , e r t s a o n r a d n c o l e d a t s a e c a r o m o m t e i v e l i
e v i s n e f o n i i t l u c s a , e r a o t e r a c u n e n t o p e c a f n u e r v ru e c e r a o e d u n u a e r a e h g
i l o c . i e D l u g a r d i e n u c u b i e d e n r a c i o n e l m i s p i l e d , e r a o s a n i m u l i a i v , a a l
e r a c e l e u a a l e c a i t p e r d a c i . " i o n
i o p A h r a t u l P c n u r a o e r a c o v o r p m c n r o l i r o t e d : e n r a c c a D " i o v e t n u s i aa
u z e r c n i c e l e l a m i n a v t n u s e t a n i t s e d u r t n e p m , e r a c n i c n u t a i a m t n i r o m o i
i r u g n i s i o v a e c a e t a t e i v a c i e r e n r a c e r v i s o m a c n . i r a D s o r o m o i u c
m e l i n i i n i d i i i u n u c u c , t i m c u i c u a s . " r o p o t
l u t e o P z e l g n e y l l e h S a e n e m e s a e d a r e n u n a i r a t e g e v . s n i v n o c n l u e s e su "n
p a a e r a r m c n i i r " e l a r u t a n l e : a i r c s S " e z e r t s n o m e d m c n l u r o t e d e n r a c
a e r e g n i v n o c a s n i r p . e t p a f s a L a c , l e m r u d n l u t a f s i u l h r a t u l P s p u r n c u b i
n u l e i m , u i v r a d i a m u n d n i s o l o f n i d i i si i m c n i - u d n m , e l e i a t n u r s-i
c s a e l o t o p a e m a o f u c s e l e g n e r a c e s s r a v e r i , i c n u t a i a m u n i c n u t a l e a v i f e d
. " t a m r u
e g r o e G d r a n r e B w a h S a i u n i v n i i n e m a o e d f : e i c i n r C " d n l u m o a e r v s e r a o m o
, l u r g i t a t s a e s e m u n e t , t r o p s r a d c d n l u r g i t a e r v s e r a o m o , l u m o a t s a e s
e m u n e t " e m i z u r c
v e L i o t s l o T , a i r c s c r o m o d n e l e l a m i n a u r t n e p m , e r a c n l u m o " e g u r t s i d n e n i
e t a o t m i s e l i r u e t e l f u s i t e t l a n a e n u i s a p m o c i a e r a r u d n i a f e d e t l a i r u t a e r c , i i v
e r a l i m i s i u l , i c e r t d n e t s e p , e n i s i e r t e i p m e t . " a m i n i l E a e n e m e s a e d
e r p t n : a n i p m m u C " o p i s e r o d i t a c e p pm t n s e i f e c a p i , e t a t i r e p s o r p c a d
e l i r u p r o c e r t s a o n t n u s i n e t , e t n i m r o m n e r a c t n u s e t a p o r g n e l a m i n a . " ? e t r a o m
z r e i P d n a m i t s a f e d e i v e l i , r o l e l a m i n a i i n e m a o z a e t e c n s e r p c s a i u i
e i v e l i . r o l i n e m a o 2 0 0 6 e d i n a n m r u , a r o g a t i P : a e n u p s , i e C " e c r a o m o
e l e l a m i n a u r t n e p a e l m a c n i a m i o p a , a e n r a c r a a e t u p s e r a o m o i i n e m e s , i u l
fr a e s e n u p e p g . " i r u d n
i o N e n o c i r f n m e d , e l e m r a , e l e b m o b e l e t e h c a r , r o l i c i m a n i s n m e d i h c n i n i l t i t
i i h c o a f e d a e r e r u d l a t r o m i a z a o r g e p e r a c o r e f u s n e r a c e i f i z e d l u g a r d
m c n i i r , e r t s a o n 5 . 1 e d r a i l i m e d , i c a v , i o i c r o p i 5 . 2 2 e d r a i l i m e d ps . i r
a e t a t i t n a C e d e p , e t e r a c e s e i u c s e p e t n e r a c e i f , n a e s m u n r a l , e n a o i l i r t
d n i b r o v i a m e n e d i c e z e d e n a o i l i m e d e l a m i n a e t a r u t r o t n g a l " e r e d e r a r t n e c n o c
i r u t r o t , " e r a o t a r o b a l n i i t e c i f i i e d n i c i d e m , i e r p s e d e l e l a m i n a e p e r a c a l
r a o m o u r t n e p n a l b , e l e i p i r u p i u l p m i s u r t n e p c a r t s i d e i a l vn . e r a o t
e n i C e t a o p s e g e n l u t p a f c l e f t s a e d s b l t i m i c c s e r t e i p m e l i m i n i ? e r t s a o n
o d r a n o e L a d i c n i V : a i r c s " v e d a - r t n , r l u m o e t s e e l e g e r , r o l e l a m i n a c i c n i r p
a e m i z u r c , a s l e e l p e d e e t u c . t l u m i o N r t m i e p a i v a . a r o t l a e l i r u p r o C e r t s a o n
t n u s i n e t e r i t i m i c l b m u " ! e r a o t i i a m : e t r a p e d a V " i n e v , l u p m i t c d n l u m o a v
i v i r p a l n u a g i c u l a r o l e l a m i n a a l l e f m u c l e e v i r p e t m u c a n u a g i c u e d " m o
a m t a h a M i d n a h G a r e d i s n o c c e l i i p i c n i r p e c i t e t n u s i n e t e t n e m u g r a t l u m i a m
e t a z a b u r t n e p a i n e v e d , n a i r a t e g e v c e d t j i r g e d a sn a e t a t . a s u E " t n u s , t u z e r c n
a i r c s , l e c a d i o n m e d n i t c e r t s e d vr a e r i l a u t i r i p s , i c n u t a i o n e i u b e r t s m i r p o
r o m o a e r a r f r o l i o n i r t i a m i c i m e d l u g a r d i i r i l o t o p t i s e c e n r o l i e r t s a o n . " e c i z i f
a e n e m e s a e D i u l i r a p a e n i " : a m i x a m e r p s e D m e r a i i e n u i r i e l i i p i c n i r p i e
e l a r o m e s e t a o p a c e d u j p u d l u t p a f m u c a e e s t r o p m o c a f e d . " e l a m i n a
e r e i e h c n
C d n m a r e , r o v i n m o m a r e , K O u n m a e v a i c i n n u t n e m i t n e s e d n i v , r a d o - r t n
i z . . . . . m u c A m t i c i l e f n e r a c e i f i z u r t n e p a i z i c e d t a u l . e t a o T a l l u p m i t r o l u r t n e p
. e r a c e i f n i D e l e t n e r e d i s n o c e d i a m , s u s c a d m e v a e d s e l a s m c n m r a o d i o n o
r u t p i r f i e t l a 9 1 e n a o s r e p s u n mn e c n c i m i n u a s s m c n m o t i 0 2 c e t o
t a l a s , e c m a ? e g e l a u C n a r u g i s c i i e c i a m i r o v i n m o e r t n i d i o n m a e g e l a
. a t a l a s s u S a r e t a t n e z e r p n u t n e m u g r a n a e e c e c e v i r p e t l u m u s n o c e r a m e d
e s r u s e r t a c o l a a t n e m i l a i e i , e t c e r i d n i c i d a e r c m e t u c e l a t e g e v e l a m i n a e p e r a c
i o p a e l m c n , m n a r a p m o c e i u c e l e s r u s e r e t a m u s n o c n l u z a c a t n e m i l a i e i
, e t c e r i d c i d a t n a l p m e l a t e g e v e p e r a c i o p a e l m c n . m c a D z i l a e r m t s e c a
, t c e p s a a l u p o p a i m i x a m e p e r a c m e v a e s r u s e r s o s u s m e n i e p Pm t n e e d
l u n i d r o r o l i c e z e d e d r a i l i m 0 3 ( . . . 0 4 . ) e d r a i l i m e t a o P c l u m i u n m i r o d s
d n u f o r p a m m u c a e t s e c a , e t c e p s a r a d u c n a r u g i s c n r o t i i v . . . . u N m a c i m i n
u c , i i r o v i n m o p n i r i i i e m t n u s , i r o v i n m o i i n e t e i r p , i e m n e r a m , e t r a p u e m a , t s o f
aa c u n c a t a e p . i n e m i n e t a o P c n i d a v i t c e p s r e p , r o l i r o v i n m o aa e s , e d e v r a d
u e u n c s e r o d c e d t s i - g o r s e d r o c a n u p m i t u r t n e p a a z i l a n a e t s e c a
o l o c n i d , i r u r c u l e d l p e l i r e c ) e t a c u d e ( e l a i u l u t s u g e d . e n r a c u N e i u b e r t s i m - a d i
, e t a t p e r d l e c u p n i u n . m u c a r a o D s a t c e l f e r i i a m d n u f o r p a l e t s e c a . e t c e p s a
d e r C c i e c e r a c u a t a c r e c n o d a o i r e p n a i v o l e f t s a e d a t n e m i l a e i , t n u s t l u m
i a m a z i v a i s-i a e d u c p a e r e r n i d l u l p m i s v i t o m c i e u a t a t n e m i r e p x e e l e b m a
. e t n a i r a v
d A t a g u :
l u r e b i L u r t i b r a r a t n e m i l a :
C i p n i r i t c e p s e r l u r e b i l u r t i b r a l a r o l i i p o c ? r o l E n u e r v r o v i n m o e r a c a t s o f
l t a s s g a e l a ? e D i e c i b o p n i r , i i r a i h c c a d i i i p o c e d l u g e r z u f e r a e n r a c t m i s (
i e e c ) t m i s t s i s n i a c i e s mn e c n c u b " " a c i e d , e n r a c i a m t l u m e l e d n u c s a e d
e d n u e n i v o r p c u b a c i e d e n r a c u r t n e p ( c i c n u t a u c n a r u g i s r a - n i a m m , ) o - a c n
z a e m r u e n i b n s e l e e l i r u t i m i e l e n a g o l s e t a g e l e d e r e t u p , r o f m ( n c n a c s
i a r o f , s i f ) c i n r e t u p u a s mn c n s e t i c a f , e r a m . c t e e d n U e i c i a l u r e b i l
? u r t i b r a n i D p e t a c e r a o d a e r a l u p i n a m r o l e t e l f u s r o l . e t a r u c u N m a c i m i n u c i e c
e r a c mn c n , e n r a c r a o d c r e c n s e l r a t a e e c e c a - e l t s o f s n u c s a e d , i c i m
l u t p a f c t o p e g e l a i . a v e c t l a m A i e r t , i i p o c n i d p e t a c a e r a b m i h c s a e m
r a t n e m i l a (n a e r e g e l e r o t s e c a ) i r u r c u l a t i n e v p u d e c i e r e s i m i r p a j e d
a c u d e " " a i c i s a l c r a t n e m i l a . u N m a s i z r e t n i a i u n u i c i n s e m u s n o c , e n r a c r a d l e c
i a m e r a m a - i m t a m r u . l u l p m e x e l u l o c i t r A u e m u n r g n e d e t l u r e b i l u r t i b r a m i n , i u n
r a i i e c a n i m i r c s i d i m e t n u s i o n , i i n a g e v n e p a o r p a e c i r o , t n a r u a t s e r a l e c i r o
, e r e c e r t e p n i r p e t a o t e l e n a c p a c e r a t n e m i l a e d e p a i p . a e r a t c e p s e R i u l u r e b i l
u r t s o n u r t i b r a e d n u ? e n i D p e t a c e t s e c a e n a c p a c e r a t n e m i l a e d e t l u m i r o c s e v o l
i n i e c , i r o v i n m o n i r p l u t p a f c e c a a i t m u s n o c fr s e i t e n r a c e d e s r e v i d
e l a m i n a c ( , e n i c i s i p , , l a c . c t e , ) r a d i a m v a r g e n r a c e d . m o ! a D Ai n s e l e , e n i b
r a d u n u a e r v s v n e u l f n i z e l u r e b i l . u r t i b r a
u E c a d u i r c s e r p s e d a t s a u n n m a e s n c c i z r e t n i a v i u c s i a m c s a e s o l o f l u j u r x
u a s s i a m a e b , i s p e P u e r a o d i n u p s a e e c e c l a i i i . d n u c s a l i b a b o r P c n g e l e
u e e r g t i l u r e b i l . u r t i b r a l i b a b o r P c l u r e b i l u r t i b r a e i c n u t a c d n u n i c i r t s i n i l " " a e t
r o l e c e r a c i c i n u n u i t e c . c a f
i i c i f i r c a S e d s e g n :
i r a M a r o p r o c i i c s e s o l o f n e s u d o r p e r a t n e m i l a i e c i t e m s o c u t e f i . i n a m u i s p e P
a l o C b ( a r u t u t a r e f e r p a , ) a r o t l u m u r t n e p a e c a n e d n e p e d e s o l o f e t e m o r a
e t a t l u z e r n i d u t e f i i n a m u i t n e c a l p . i i r a M c u d o r p i r o t e d e c i t e m s o c , i r u j u r (
e m e r c e d a f , e d . p r o c ) . c t e v c l a c n l u r e b i l u r t i b r a u r t n e p c c s e s o l o f
a e n e m e s a e d e l u l e c e d u t e f i . i n a m u
l u m u s n o C e d e n r a c c i l p m i n l i b a l a e r p n u , u i c i f i r c a s r a i i e c e r a c c s e r o d s n i
a e t a t i n a m u i c i a e t r a o f ( ) s o j u a e t a o t e l e v i t o m s e z e j a r u c n l u m u s n o c e d . e n r a c
e n i B n s e l e c i e l e s e r e t n i e r a i c n a n i f t n u s , e t a z i v r a d a t s a e n u t l a . t c e p s a e D i a
t a r t n i n i b o n i u n a r t s a o n l u m u s n o c e d , e n r a c t s e c a i e c i b o r a t n e m i l a c i l p m i
i i c i f i r c a s e d s . e g n e l i i c i f i r c a S e d s , e g n t n e r e f i d n i e d a e e c e c d e r c l u m i e r t n i d
i e c e r a c i t i c i t s e c a , u i r a t n e m o c t n u s e t r a p n i d e l i r u l a u t i r . e c i n a t a S r a D l u i c i f i r c a s
c i n a t a S m e r p u s e r e c f t r e j n a m u . n t s e c a , t x e t n o c c a d u a u e r t i s e z e m r o f n u
i e c i b o r a t n e m i l a u i r p o r p m i , i u l u m o c i d a l u m u s n o c e d e n r a c t r a o m r a o d (
e l e l a m i n a e g a f o r c e n c a f , a t s a e l e l a m i n a e r o v i n r a c ) u n , n i r p e r v e n a m e s n u c s a u a
u e r t i s p g n c s a e r d r u m ( c s a e r ) e t e l f u s e t i e p u r t e t e p l u m i e r t n i d
i n e m a o r a i h c ( i e p i e c i a m o i c n i d e r c i e r t n i d . ) i e ? m u C : u l p m i S u a s u d o r t n i n
d o m s n u c s a n e l e t n e m i l a e t a s e c o r p v e t u d n e p a i p , pri u a s u p m o c i a r t x e i
n i d u t e f i . i n a m u l e f t s A f ( r a c l e c e c m u s n o c e t s e c a e t n e m i l a s ) e i t i e c u d
pn a l p a c t n u l a u t i r c i n a t a S c i d a ( f t r e j i . ) m u s n o c f t r e J , u r t n e p c u t e f i i
i n a m u n i v o r p e d a l i i i p o c a t r o v a i u c ( n u b n i i t u a s ) u n i m u s n o c a e n e m e s a e d (
u c n u b n i i t u a s . ) u n
p e c r e P a i r o l i r o v i n m o s i v - a - s i v e d a e c a r o l i n a g e v
a l i t S , i n a g e l e i i l u c i
e P o s a m t a r u c , u c a f e d s a m t a l u c a m i , u c c a t i r u m e d t n i g r a i e r a h a p e d
, l a t s i r c t s s o m u r f , t a t n e m a n r o u c n u mr n r u g , n u u r v a d a c e d u l e c r u p .
s o m u r F r o c e d , u n m a e c . e c i z r u J l u r u j e r p m , i e s e m o c i d n a m i s i n e m u t s o c
t u c s i d e r p s e d e t r a , e s a o m u r f t l u c s a c i z u m t l u c i b m i h c s t i l i b a m a . i
V t u z e d a l t l a , l e v i n e o t a e c e d , i b o n s i r a b r a b i , i v i t i m i r p r t s ni s e z e r o v e d
l u r v a d a c i u l u i u p e d l e c r u p e c u c u p n i p m i t n m r u a e g u s a l a m a m . i u l p u D
a s a m s a o i p o c , e s g r e t s o m u r f a l r u g u c e p a o s o r p , e t a m u f r a p a t s a u r t n e p a
p a r t s n e r a p a e l e r o n u i n e m a o a r u c " " i . n a e m u l l a m i n a , e l e l a m i n a e r a c
m u s n o c , e r v a d a c u n t n u s e l e c , e r o v i n r a c aa m u c ai a e t u p , e d e r c i c e l e c
e g a f o r c e n aa m u c m a i a m . s u p s
s i r c S , e d
d r a n o e L e h C a c
e p a e n i g r a m r o l i i r a t n e m o c e l e m e p t s a e c a m e t .
6 1 e i r a u n a I 4 1 0 2
i t o N k o o b e c a F :
- i t s e - u n - e c - e d - e t - a b a e r t n i / a c s e h c - d r a n o e l / s e t o n / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
7 0 1 8 7 7 5 4 1 5 0 9 2 0 2 0 1 / - n a g e v
e v i r D y k S :
8 3 0 9 F 1 E 1 1 = d i s e r & D 6 5 9 6 4 8 3 0 9 F 1 E 1 1 0 = d i c ? x p s a . w e i v / m o c . e v i l . e v i r d e n o / / : s p t t h
9 3 2 3 1 2 % D 6 5 9 6 4
i t i C i / e d e v i : i
O e t r a c e d n i r e f e r n e l i i d u t s e t a g e l e d e l i l o b a t n e m i l a , i e i l u i d u t S a n i h C :
8 3 0 9 F 1 E 1 1 = d i s e r & D 6 5 9 6 4 8 3 0 9 F 1 E 1 1 0 = d i c ? x p s a . w e i v / m o c . e v i l . e v i r d y k s / / : s p t t h
3 6 9 2 1 2 % D 6 5 9 6 4
l u i d u t S , a n i h C e n u e r a m c . g i t n U m l i f t a z i l a e r e p a e n i g r a m cr , i i
i l u c r u F " e n c o l e d u c " e t i : - e d - c o l - n i - e t i l u c r u f / o r . a n e r a l a t i g i d . e r a t n e m u c o d / / : p t t h
- e t i t u c
a t e i D n a g e v a c i f i d o m e t s e p 0 0 5 e d e n e g n l u p r o c u r t s o n n i a m u n 3 i n u l :
- l u p r o c - n i - e n e g - e d - 0 0 5 - e t s e p - a c i f i d o m - a n a g e v - a t e i d / o r . u i v e d r e v a t a i v / / : p t t h
/ i n u l - 3 - i a m u n - n i - u r t s o n
l u s o m u r F v e d a r - l u t a f S u e m u r t n e p e n i t e t s e : u d A a e r e t u p r o l e t n a l p n
l u m s i n a g r o t . u
E e 0 V D 7 e 0 N 0 Z = v ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : s p t t h
i c i A e d e v i n u s r u c s i d , l u t s e d e d , r u d e r a c e g n i t a e t a o t e l e t c e p s a :
g E C v m x T _ u A n = v ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : p t t h
i c i A e d e v i i l u t i t s e v u e d e c o r p . M D M e r a n o i z i V l p t u c :
/ m o c . o e d i v t a e m . w w w / / : p t t h
a t n e m i l A e i i a e t a t i l a u t i r i p s :
t a # o m x 3 U d C 1 8 w w = v & d e d d e b m e _ r e y a l p = e r u t a e f ? h c t a w / m o c . e b u t u o y . w w w / / : p t t h
6 7 =
u r t n e P c a t i n e v a b r o v e d n a r h u c , a n a r p e d i e t a o p e a e r p t l u m u r t n e p i e c e r a c
u n t o p n u n e r a i c i n a l , e n r a c m r u i r i a t s e c a , e t a o p r a d i t i c i i a e r e i r c s e d a t n e r e f a :
0 9 8 0 7 1 4 0 1 2 . b v = t e s & 7 1 2 9 3 2 3 1 4 4 8 7 4 3 5 = v ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
6 8 2 9 0
S e d e v i e c v u c e r g u s e i e n i b m e t a c n t n u s i c i a :
0 0 0 6 5 9 3 6 1 . a = t e s & 7 6 6 0 9 2 6 9 6 1 6 7 4 0 3 = d i b f ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
2 3 2 3 6 9 6 9 3 9 6 3 1 3 1 . 3 0 8 4 2 . 8 3 2 1 7 3
a s r u s e R e d n a r h :
- a n a r h - e d - a s r u s e r - / a c s e h c - d r a n o e l / s e t o n / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
4 4 7 2 5 3 7 1 9 8 4 3 2 0 2 0 1 /
i i i p o C u i t e c , r o v r a i c a d u a e t r a p i e d p n i r i n e g i l e t n i i . . . n U l i p o c e d i e r t i n a
e s b a e r t n i r u r c u l e p e r a c n u t l u d a e l t i v e :
4 2 1 2 3 8 0 0 1 / - i n a - 3 - e d - l i p o c / o e d i v / m o c . y c n e u q e r f . w w w / / : p t t h
a t s i L u c i n e i r a t e g e v , i i r b e l e c i c i a :
i n e i r a t e g e v _ e d _ 3 8 % 4 C % t s i L / i k i w / g r o . a i d e p i k i w . o r / / : p t t h
i u r t n e p a a l o m e d l u t i m m r o f n o c c a i u r i i n e i r a t e g e v u a s / i i i n a g e v t n u s i l i b a p a c n i
e d t r o f e , c i z i f i c i a e v a i a t s i l u c i v i t r o p s i i r b e l e c i n a g e v u a s i n e i r a t e g e v :
r a M a n i a v o l i t a r v a N s i n e t
l l i B l r a e P m s i r u t l u c
e o J h t a m a N l a b t o f n a c i r e m a
y n o T a L a s s u R l l a b e s a b
n a d n e r B r e i z a r B n o l t a i r t
k c i r t a P s r e n i e R m s i r u t l u c
r e d n a x e l A z t a g r a D m s i r u t l u c
t r e b o R h s i r a P t e h c s a b
e c n i r P r e d l e i F l l a b e s a b
e n i t s i r h C s o r a d r a V m s i l c i c
e v a D t t o c S n o l t a i r t
e i l l i B n a e J g n i K s i n e t
t r e b o R e k e e h C m s i r u t l u c
i n o T r e u a n n I s i r u t i r i h c s
t r e b o R r e n l a w n e t h c i L m s i l c i c
d n o m s e D d r a w o H l a b t o f n a c i r e m a
t r e b o R r a l l i M m s i l c i c
y o R n n e g i l l i H m s i r u t l u c
t a P s e v e e R m s i t e l t a
n a y R n o s l i W m s i t e l t a
m i l a S e r i m a d u o t S t e h c s a b
l r a C s i w e L m s i t e l t a
n o t n A r e u a n n I s i r u t i r i h c s
s i r h C e c n i r P e t r a r a m e l a i
o m o c a i G e s e h c r a M t s i r u t l u c
k c a J e n n a L a L s s e n t i f
a y n o T y a K s n a d
e u q c a J n h g u a V t e l t a
m i J s i r r o M m s i r u t l u c
l e o J s i l i k r i K m s i r u t l u c
n h o J y e l l a S t e h c s a b
h t e n n e K . G s m a i l l i W m s i r u t l u c
y n n h o J r e l l u m s s i e W t o n
e c a t s u E s e l i M s i n e t
y d u J e g l n e d e L a t n a p a r a p
a t t u J M r e l l j a n i t a p
b o R d o o w g i B g r e b n e d n a k s
g i a r C h t a e H j a n i t a p c i t s i t r a
g e r G l e p p a h c t e k c i r c
h p e s o J n w o r B s n a d
r e t e P k c o r B m s i l i b o m o t u a
a i s a t s a n A y e l h s A f r u s
l l i B i t t e n n a M g n i t f i l r e w o p
e c n a L g n o r t s m r A m s i l c i c
e k i M n o s y T x o b
t r e b o R h s i r r a P t e h c s a b
s i r h C l l e b p m a C g n i l t s e r w
h t i e K s e m l o H x o b
l l i B l r a e P m s i r u t l u c
s a e r d n A g n i l h a C , m s i r u t l u c s i r u t i r i h c s
t r A l l i t S l a b t o f n a c i r e m a
h t u R h c i r d i e H n o r i n a m o w
t r e b l A s e l k c e B m s i r u t l u c
y n o h t n A r e l e e P t e h c s a b
a r u A w e r d n A m s i r u t l u c
B J g n o r t s m r A t e h c s a b
l l i B n o t l a W t e h c s a b
y r o C n o s r e v E m s i r u t l u c
e v a D t t o c S n o l t a i r t
e s i n e D e l o c i N m s i r u t l u c
y n n o D e d n o l a L x o b
d E r e u a B m s i r u t l u c
d E n o t e l p m e T d r a o b e t a k s
a n e l E k i z d n e l a W x o b
y h t a K n o s n h o J c i t s a n m i g
r e l l i K i k s l a w o K g n i l t s e r w
y o r e L l l e r r u B m s i t e l t a
n a i t s a b e S b b u r G s s e n t i f
e i l s e L x r a M m i r c s
z i u L s a t i e r F m s i r u t l u c
c a M g i z n a D e t r a r a m e l a i
n i w d E s e s o M m s i t e l t a
v r a M y v e L l a b t o f n a c i r e m a
y a r r u M o R e t o n
o v a a P i m r u N m s i t e l t a
r e t e P g n i s s u H x o b
h c i R l l o R m s i t e l t a
e i b b o R y e l e z a H m s i r u t l u c
t t o c S k e r u J m s i t e l t a
n e k l i S n n a m u a L j a t o n a c
y n a f f i T r e k o r C e r e t l a h
m i T n e d r O n a V m s i t e l t a
o d r a c i R a r i e r o M e t r a r a m e l a i
a i e W d u o b n i e R m s i t e l t a
e i l l i W n i t s u A m s i t e l t a

S-ar putea să vă placă și