Sunteți pe pagina 1din 24

Vlad Pslaru

Reformarea sistemului educa!ional n


contextul integr"rii europene
Studiu elaborat n cadrul proiectului Politici educa!ionale
Chi!in"u 200#
2
Cuprins
Introducere 3
#. Premise pentru o politic" european" de compatibilizare a sistemelor de
nv"!"mnt
5
".". Noua hart# a Europei (factorul politic) 5
".2. Noua filosofie a educa!iei 6
".3. Problemele lumii contemporane 7
".4. Axiologia lumii contemporane 7
".5. Noile educa!ii 8
".6. Ra!iunea integr#rii sistemelor de nv#!#mnt 9
2. Doctrine educa!ionale n Europa contemporan" #0
2.". Educa!ia $i nv#!#mntul n Europa occidental# (Olanda, Marea Britanie,
Danemarca)
""
2.2. Educa!ia $i nv#!#mntul n !#rile est-europene (Rusia, Ukraina, Bielarusi,
Georgia, Armenia, Azerbaigean)
"6
2.3. Educa!ia $i nv#!#mntul n !#rile Europei centrale (Estonia, Lituania, Letonia,
Polonia, Cehia, Slovenia, Ungaria, Romnia, Bulgaria, Jugoslavia, Macedonia,
Serbia, Muntenegru, Albania)
"7
3. Doctrina educa!ional" n Republica Moldova #8
3.". Retrospectiva elabor#rii documentelor "8
3.2. Reformarea educa!iei $i nv#!#mntului n Republica Moldova "9
3.3. Repere $i deschideri ale sistemului de nv#!#mnt din Republica Moldova
pentru o compatibilizare cu sisteme educa!ionale din Europa
2"
Bibliografie 22
3
Introducere
Termenul care inaugureaz# acest compartiment al studiului politica european", este
oarecum conven!ional, dac# ncerc#m s# stabilim cu rigorizitate o anumit# politic# european#
n domeniul educa!iei $i nv#!#mntului, $tiindu-se c# politica reprezint# arta de a conduce un
ora$. Accep!ia modern# a termenului angajeaz# noi conota!ii, admise de c#tre majoritatea
utilizatorilor, $i se refer# la anumite ac!iuni speciale de definire-stabilire-proiectare a rela!iilor
dintre !#ri, executate de organisme interna!ionale sau care se produc n procesul altor tipuri de
raporturi sociale interstatale. No!iunea de politic" european" este utilizat# n acest studiu
anume cu sensul de rela!ii interstatale, proiectate sau realizate, n domeniul educa!iei $i
nv#!#mntului. Nu-i vor fi ns# ignorate $i sensurille de imperativ, op$iune, deoarece ac!iunea
de a proiecta, indispensabil# oric#rei politici, presupune cu necesitate o desf#$urare a acesteia
n domeniul dorin!elor, op!iunilor, imperativelor. De asemenea, sensul pe care-l accept#m
pentru no!iunea de politici europene nu refuz# ci include $i acele ac!iuni ale statelor, care,
desf#$urate n interiorul s#u, f#r# o participare sau o conlucrare cu alte state, chiar $i n lipsa
unor minime coordon#ri, reprezint# totu$i deschideri semnificative pentru alte popoare $i alte
state de conlucrare n vederea execut#rii unor politici comune (europene) n domeniul
educa!iei $i nv#!#mntului. Studiul profund al limbilor moderne, de circula!ie interna!ional#,
de ex., nu este neap#rat o ac!iune de politic# european#, $i realizarea lui este decis# n cadrul
competen!elor statului, ns# o astfel de politic# educa!ional# intern# determin# esen!ial
deschiderea statului respectiv pentru o conlucrare pe plan european $i mondial. C#ci atunci
cnd cineva studiaz# o limb# str#in# parc# $i-ar declara prin aceasta inten!ia de a cunoa$te, de
a colabora, de a se integra cu vorbitorii acestei limbi, precum $i invita!ia pentru vorbitorii
respectivei limbi de a-i vizita !ara, localitatea, casa, familia. Aceast# ac!iune mai certific# $i
faptul c# persoana-grupul-institu!ia-!ara, fie c# dore$te pur $i simplu s# dezvolte anumite
domenii prin colaborare interna!ional#, fie c# sper# s#-$i solu!ioneze mai u$or anumite
probleme.
Republica Moldova, de$i este printre ultimele state postsocialiste n topul dezvolt#rii
economice, nu $i-a pierdut poten!ialul intelectual $i capacitatea de a-$i solu!iona problemele,
de aceea r#mne a fi un stat apt s# conlucreze $i s# dezvolte rela!ii interna!ionale. Concluzia
f#cut# de dnii Al.Cri$an, O.P#curari $i J.Spiro, exper!i interna!ionali ai B#ncii Mondiale
pentru proiectul Dezvoltarea nv"$"mntului n Republica Moldova, acord# f#r# rezerve
R.Moldova primul loc printre !#rile postsocialiste n realizarea sus-numitelor proiecte. n
opinia dnei O.P#curari, faptul se datoreaaz# martiriatului, fenomen recent care se observ#
masiv n !#rile postcomuniste $i care const# n asumarea benevol# de c#tre intelectualitatea
acestor !#ri a solu!ion#rii n condi!ii deosebit de grele, nocive chiar, a problemelor educa!iei,
nv#!#mntului, culturii, $tiin!ei, artei, precum $i a celor de politic# a statului n orice
domeniu. Conform acelora$i observ#ri $i compara!ii, intelectualitatea R. Moldova, n special
intelectualitatea pedagogic#, $i-a asumat martiriatul n cea mai mare m#sur#.
Explorarea expres# a unor probleme de politici europene n domeniul educa!iei $i
nv#!#mntului nu o dorim ns# realizat# pe temeiul martiriatului. Fenomenul n cauz# ne
reprezint# doar vitalitatea $i, odat# cu ea, speran!a pentru redresarea situa!iei. Un argument
forte pentru implicarea R. Moldova n examinarea-producerea-realizarea unor politici
europene n domeniul educa!iei $i nv#!#mntului l reprezint# nti de toate faptul c# echipele
de intelectuali care sunt angajate n educa!ie $i nv#!#mnt au reu$it s# conceptualizeze, s"
proiecteze $i s" realizeze reforma n nv#!#mnt la parametri pe care n-a reu$it s#-i ating# nici
un domeniu al vie!ii publice. Au fost elaborate Concep$ia dezvolt"rii nv"$"mntului n
Republica Moldova, Programul na$ional de dezvoltare a nv"$"mntului n Republica
Moldova, Concep$ia educa$iei n Republica Moldova, concep!iile tuturor disciplinelor $colare,
4
Curriculumul de baz", curricula pentru toate disciplinele $colare, ghidurile de implementare a
curricula, manualele noi pentru clasele primare, manualele pentru prima clas# gimnazial#;
sunt n curs de elaborare manualele pentru celelalte clase, Concep$ia evalu"rii rezultatelor
!colare n institu$iile de nv"$"mnt preuniversitar din Republica Moldova, a evoluat cu
succes cea mai important# perioad# de formare a cadrelor didactice pentru activitatea cu noile
documente normative curricula, ac!iune coordonat# de Institutul de %tiin$e ale Educa$iei.
Este semnificativ $i faptul c#, n pofida s#r#ciei, a aproximativ 80% din popula!ie,
veniturile c#reia se situeaz# la un nivel inferior co$ului minim de consum, n R. Moldova se
atest# o tendin!# foarte puternic# a tineretului pentru studii. Un fenomen negativ, care de altfel
este caracteristic tuturor statelor s#race, mita !i corup$ia, recunoscut ca atare nu numai de
c#tre sondajele efectuate dar $i de c#tre institu!iile statului, este deosebit de r#spndit $i n
institu!iile de nv#!#mnt (Emisiunea Intersec$ii de la TVM din 7."".2000). Or, aceasta
demonstreaz# indirect nu numai faptul c# cet#!enii R. Moldova nu sunt ajuta!i $i proteja!i de
c#tre stat n solu!ionarea problemelor educa!iei $i instruirii copiilor $i de aceea apeleaz# la
metode nelegale (politologul O. Serebrian, emisiunea Intersec$ii de la TVM din 7."".2000),
dar $i convingerea puternic# a majorit#!ii popula!iei adulte a R. Moldova c# factorul cel mai
sigur de ie$ire din criz# este educa!ia $i nv#!#mntul, nu redresarea economic#, cum se crede
n mediul politicienilor.
Este de remarcat $i faptul c# tineretul studios din R. Moldova acord# prioritate studiului
limbilor moderne, deci este conceptual deschis pentru colaborare interna!ional# $i pentru
l#rgirea spa!iului de referin!# social#; jurispruden$ei, ceea ce presupune c# ideea edific#rii
unui stat de drept nu are doar o conota!ie simbolic#, de drept politic, ci $i una material# $i
vital#; !tiin$elor economice !i finan$elor, adic# $i leag# speran!ele de o mbun#t#!ire
substan!ial# a situa!iei economice a !#rii; n-a sc#zut interesul pentru profesiile domeniului
artistic, filosofic, istoric profesii remunerate, la moment, mult mai prost dect cele indicate
mai sus, prin urmare popula!ia din R. Moldova $i revendic#, prin op!iunile f#cute de c#tre
tn#ra genera!ie, dreptul la istorie $i spiritualitate, la con$tientizarea sensului filosofic al
existen!ei sale; $i, paradoxal la prima vedere, nu acord# prioritate profesiilor din domeniul
educa!iei $i nv#!#mntului, ceea ce ar putea si semnifice dezacordul implicit al tinerilor cu
politica economico-financiar# a statului n domeniul indicat. Examinarea retrospectiv# a
situa!iei n nv#!#mntul voca!ional demonstreaz# ns# c# profesiile pedagogice niciodat# n-au
fost suprasolicitate de c#tre tinerii din spa!iul ex-sovietic, cei mai dota!i prefernd alte
domenii dect cel al nv#!#mntului $i educa!iei.
Este plin# de speran!# $i calitatea studiilor pe care o demonstreaz# tinerii din R.
Moldova n institu!iile de nv#!#mnt de peste hotare $i la concursurile interna!ionale, acestea
demonstrnd performan!e mult mai mari dect seme$ii lor din !#rile nalt dezvoltate.
Corelat# cu performan!ele ob!inute n ultimii ani n reformarea conceptual#, teoretic#,
curricular#, de formare continu# $i managerial# a nv#!#mntului, valoarea acordat# de c#tre
popula!ie nv#!#mntului, al#turi de martiriatul manifestat de c#tre cea mai bun# parte a
intelectualit#!ii, inspir# ncredere c# realiz#rile de azi din educa!ie $i nv#!#mnt vor avea un
impact pozitiv asupra tuturor sferelor vie!ii publice din Moldova.
Realit#!ile constatate n nv#!#mntul din R. Moldova predispun la o astfel de colaborare
pe plan interna!ional n domeniu care s# valorifice experien!ele $i poten!ialul intelectual al
!#rii, opernd concomitent dezvolt#ri n propriul domeniu educa!ional prin studiul
experien!elor altor state europene acesta ar fi principiul diriguitor de participare a R.
Moldova la elaborarea $i transpunerea n via!# a politicilor europene n domeniul educa!iei $i
nv#!#mntului. Or, R. Moldova n-ar trebui s# aspire la o integrare european# pentru a se salva
identitatea !#rilor $i a popoarelor nu admit o astfel de integrare c#ci ea nu duce la rezultatul
scontat ci la dispari!ia prin asimilare a celui ajutat; R. Moldova ar trebui s#-$i propun# o
integrare fireasc# prin expansiunea propriilor valori, pe care s# le complementeze -- prin
interac!iune! cu valorile educa!iei ale altor !#ri $i popoare. n sensul preocupat,
5
compatibilizarea sistemelor de nv#!#mnt ale statelor europene pune cu necesitate o serie
ntreag# de probleme, obiectul de examinare al c#rora l formeaz# prezentul studiu.
#. Premise pentru o politic" european" de compatibilizare a sistemelor de
nv"!"mnt
#.#. Noua hart" a Europei (factorul politic)
Divizarea politic# a Europei a fost eliminat# de seria de revolu!ii, violente sau de
catifea, care s-au declan$at la sfr$itul deceniului al nou#lea al secolului al XX-lea. Lag#rul
socialist s-a destr#mat, s-a destr#mat n consecin!# $i Uniunea Sovietic#. ns# n locul
diviz#rii dup# sisteme politice, sociale $i doctrinare, Europa cunoa$te ast#zi o divizare $i mai
acut#, subliniat# imperturbabil de interminabila perioad# de tranzi!ie se presupune -- de la
socialism la capitalism, de la totalitarism la statul de drept. n aceste condi!ii fostele state
socialiste $i statele ap#rute pe mapamond n urma destr#m#rii URSS $i-au revendicat spontan
dreptul de a-$i elabora un concept propriu al educa!iei $i nv#!#mntului. Ac!iunea nu este
similar# tuturor statelor eliberate sau formate. Unele Republica Democrat# German#,
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Romnia, Bulgaria, Jugoslavia, precum $i trei din republicile
ex-sovietice, Estonia, Letonia, Lituania, au fost hot#rte s#-$i recapete independen!a pierdut#
odat# cu incorporarea n URSS sau n lag#rul comunist, a c#rei esen!# de nchisoare a
popoarelor a fost camuflat# n denumirea de Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc
(CAER), deci $i conceptele de reform# a nv#!#mntului, pentru aceste !#ri, revendicau n
mare parte revenirea la sistemele de nv#!#mnt tradi!ionale, care, de altfel, erau ni$te sisteme
de nv#!#mnt specific europene.
Bielarusi, Ukraina, R. Moldova, Georgia, Armenia $i Azerbaigeanul, republici ex-
sovietice, cu un grad net inferior de independen!#, n compara!ie cu !#rile membre ale CAER,
dar $i cu o tradi!ie de organizare a nv#!#mntului legat# esen!ial de cea a Rusiei (Bielarusi,
Ukraina, mai pu!in Georgia, Armenia, Azerbaigeanul), de cea a Romniei (R. Moldova)
$i/sau, par!ial, de cea a Orientului (R. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaigeanul), au pledat,
ini!ial, pentru o mai mare independen!# a sistemelor de nv#!#mnt fa!# de nv#!#mntul din
Rusia, apoi pentru o independen!# deplin# a propriilor sisteme de nv#!#mnt. Rusia ns# n-a
dorit s# renun!e la preten!ia de a-$i subordona $i n continuare popoarele ex-sovietice, opernd
diverse $i multiple ac!iuni de aprofundare a dependen!ei economice, financiare, militare,
eclesiastice etc. a statelor declarate independente. Cele mai importante dintre aceste ac!iuni
sunt formarea Comunit#!ii Statelor Independente (CSI), sanc!iunile economice, blocajul
economic $i financiar, men!inerea trupelor sale pe teritoriile noilor state independente sub
acoperirea diverselor pretexte, men!inerea dependen!ei eclesiastice totale pentru cre$tinii
ortodic$i din Moldova $i din alte regiuni, lansarea ideii de spa!iu educa!ional unic n CSI,
ncurajarea cona!ionalilor stabili!i cu traiul n noile !#ri independente s# nu accepte integrarea
lingvistic#, instruc!ional# $i cultural# prin revendicarea statutului de limb# oficial# a statului
pentru limba rus# $i abrogarea obligativit#!ii persoanelor cu serviciul n domeniul public de a
cunoa$te $i a utiliza limba oficial# a statului; revendicarea studiilor n limba rus# la toate
treptele sistemului de nv#!#mnt, a manualelor $colare editate n Rusia, a unor ample spa!ii
de emisie radio $i TV exclusiv n limba rus#; ocuparea aproape integral# a spa!iului publicitar
etc.
Printre aspectele pozitive ale compatibiliz#rii sistemelor de nv#!#mnt n zona statelor
ex-comuniste s-a remarcat tendin!a de a-$i face recunoscute actele de studii n !#rile dezvoltate
ale Europei $i ale Americii. R. Moldova, de ex., a instituit obligativitatea absolvirii oric#rei
facult#!i pe baz# de bacalaureat, realiznd n acest scop anumite modific#ri n sistemul de
nv#!#mnt:
6
a introdus, pentru absolven!ii $colii generale, examenele de bacalaureat la colegii $i
universit#!i;
a corelat durata studiilor la cele mai multe specialit#!i cu durata studiilor la acelea$i
specialit#!i n marile universit#!i ale Europei;
a modificat planurile $i programele analitice n nv#!#mntul voca!ional de toate gradele;
a trecut, n nv#!#mntul preuniversitar, la instruirea n baza curricula etc.,
fapt care a apropiat nv#!#mntul din R. Moldova de nv#!#mntul din Europa nu numai la
nivel de sistem dar $i sub aspect conceptual. Mai exact, modific#rile cu caracter conceptual
din nv#!#mntul R. Moldova au condus n mod firesc la modific#ri n sistemul de nv#!#mnt,
apropiindu-l esen!ial de sistemele de nv#!#mnt ale !#rilor din Europa.
Pentru toate statele ex-comuniste este caracteristic# tendin!a de (re)integrare n Europa,
prin aceasta n!elegndu-se n#zuin!a pentru un trai apropiat de cel al !#rilor dezvoltate. Aceast#
tendin!# este complexat# ns# de necesitatea de a se men!ine valorile perene na!ionale, de
capacitatea redus# de comunicare, n sensul cel mai amplu al termenului, de mizeria material#
$i cea moral#, dar mai ales de o mentalitate inadecvat# scopului $i sensului integr#rii
europene, ceea ce compromite, uneori la scar# na!ional#, ns#$i ideea de integrare european#
(=ideea european").
Blocajul principal al integr#rii europene fiind de natur# psihologic#, mental#,
conceptual#, fenomenul dorit al unor politici europene n vederea compatibiliz#rii sistemelor
de nv#!#mnt necesit# $i o abordare filosofic#.
#.2. Noua filosofie a educa$iei
La finele secolului al XX-lea popoarele Europei s-au v#zut nevoite s#-$i
reconceptualizeze cele mai importante domenii ale vie!ii. %i deoarece educa!ia este
responsabil#, n m#sura $i n termenii adecva!i esen!ei sale, de tot ce se ntmpl# n via!a
uman# $i n cea a popoarelor, Europa s-a v#zut nevoit# s#-$i gndeasc# noi sensuri $i noi
dimensiuni existen!iale $i ontologice $i pentru educa!ie $i nv#!#mnt.
Noua filosofie a educa!iei (n termeni mai simpli noul concept al educa$iei) se
compune din mai multe caracteristici, cele esen!iale, n opinia noastr#, fiind urm#toarele:
prefigureaz# o nou# viziune asupra fiin!ei umane integr# nu numai moral dar $i ca
individ na!ional $i social; des#vr$it# conceptual, teleologic, spiritual, teosofic, estetic;
echilibrat# ecologic $i s#n#toas# fizic; tolerant# na!ional, cultural $i religios; liber# prin
con$tientizarea propriei valori $i a valorilor $i problemelor lumii contemporane, a
valorilor $i problemelor celor din alteritate; con$tient# de propria identitate $i de
identitatea lumii n care tr#ie$te; deschis# la schimbare $i adaptabil# schimb#rilor;
elaboreaz# un model de educa!ie centrat pe fiin!a celui educat, n baza principiilor
libert#!ii n educa!ie $i al identit#!ii fiin!ei sale;
identific# teleologia educa!iei cu fiin!a celui educat;
accept# ideea c# educa!ia este omniprezent# $i universal#, continu# $i peren#;
preconizeaz# principiul pozitiv al educa!iei;
recunoa$te c# educa!ia se realizeaz# preponderent n dimensiunea suprasensibilului, a
metafizicului, n interac!iune cu dimensiunea fizic# a existen!ei umane;
accept# educabilitatea ca principiu fundamental al existen!ei umane.
Noua filosofie a educa!iei r#spunde oportun la ntrebarea cum este, cum poate $i cum
trebuie s" fie fiin$a uman" ntr-o lume a schimb#rii, a comunic#rii interumane $i
interculturale, ntr-o lume a consumului $i a crea!iei, ntr-o lume amenin!at# de pericole $i
cataclisme sociale $i naturale la scar# planetar#, $i totu$i ncrez#toare n ideea pozitiv# a lumii
$i a fiin!ei umane. Prin aceasta filosofia educa!iei ofer# un temei peren educa!iei ca activitate
uman# $i fiin!ei umane ca o axis mundi, sugereaz# solu!ii eficiente, motivate ontologic $i
existen!ial, problemelor lumii contemporane.
7
#.3. Problemele lumii contemporane
Lumea contemporan# este h#r!uit# de un $ir de probleme globale. Definirea $i
elucidarea acestora a constituit unul din pa$ii grandio$i pe care i-a f#cut omenirea n
dezvoltarea $i organizarea sa social#:
pericolul distrugerii vie!ii planetare printr-un r#zboi nuclear $i pacea mondial#;
dezechilibrarea tot mai mare a sistemului ecologic planetar $i pericolul distrugerii
naturii prin interven!ia nechibzuit# $i iresponsabil# a omului;
s#n#tatea uman# $i maladiile incurabile (SIDA, cancerul etc.);
viciile distrug#toare a fiin!ei umane (narcomania, tabagismul, alcoolismul etc.);
s#r#cia, mizeria, subalimentarea a mai mult de o treime din popula!ia planetei $i
supraproduc!ia n !#rile superdezvoltate;
exploziile demografice n !#rile lumii a treia $i cre$terea num#rului persoanelor
handicapate n !#rile nalt dezvoltate;
r#zboaiele interetnice;
r#zboaiele pe temei religios;
fascismul, rasismul $i totalitarismul;
sectarismul religios;
migra!ia nereglementat# a popula!iilor s#race spre !#rile nst#rite;
$omajul;
sclavia camuflat# etc.
reprezint# problemele comune tuturor popoarelor lumii, indiferent de spa!iul geografic pe care
l locuiesc, ras#, civiliza!ie, tip de cultur#, religia confesat# etc. Oriunde nu s-ar manifesta una
din problemele indicate, ea produce un impact negativ, mai devreme sau mai trziu, asupra
tuturor popoarelor lumii, deci $i solu!ionarea lor este de competen!a ntregii lumi.
Importan!a educa!iei devine $i mai mare atunci cnd se constat# c# solu!ionarea acestor
probleme este esen!ial legat# de filosofia educa!iei, de politicile educa!ionale ale statelor
lumii.
#.4. Axiologia lumii contemporane
Lumea contemporan# este totu$i ghidat# de anumite sisteme de valori, fapt care inspir#
ncredere pentru o solu!ionare pozitiv# $i oportun# a problemelor indicate n compartimentul
anterior.
De asemenea, prezen!a unor valori d# sens educa!iei. Acestea sunt deduse-definite-
structurate din axiologia lumii contemporane. Sistemul de valori al lumii contemporane este
$i el construit pe ntregul spectru de valori ale humanitasului, incluznd valorile produse-
antrenate-vehiculate n trecut, despre care m#rturisesc monumentele de cultur#, $i valorile
contemporane propriu-zise, adic# acele valori care dau sens vie!ii oamenilor contemporani.
Num#rul acestor valori este, practic, nelimitat, ele sunt foarte diferite ca importan!# $i
angajeaz# ntreaga diversitate de preocup#ri ale omenirii. Multitudinea $i diversitatea lor ns#
nu constituie o piedic# de nenl#turat n stabilirea unei tipologii a valorilor $i a unei axiologii
reprezentative pentru lumea contemporan#. n fiecare perioad# istoric#, omenirea $i
formuleaz# cu claritate op!iunea pentru un anumit sistem de valori, pe care l creaz#, l
urmeaz# $i l dezvolt# cu necesitate pn# la stabilirea unei situa!ii axiologice suficient# sie$i.
Lumea contemporan#, prin reprezentan!ii s#i de seam# n domeniu, $i-a formulat op!iunea
pentru urm#toarele valori:
pacea planetar# $i cooperarea;
echilibrul ecologic;
prosperitatea economic#;
8
interculturalitatea sau colaborarea poliaspectual# ntre toate !#rile $i popoarele, ntre etnii
$i popoare, institu!ii culturale, $tiin!ifice, de cult, sportive, artistice etc. ca principiu de
coexisten!# pa$nic# $i condi!ie a progresului n toate domeniile;
schimbarea pozitiv# $i dezvoltarea;
tehnologiile avansate $i progresul social, tehnico-$tiin!ific, intercultural etc.;
libertatea $i inviolabilitatea mass media;
democra!ia;
con$tiin!a demografic# $i sanitar#;
con$tientizarea unit#!ii lumii $i a omenirii, a valorilor create de omenire (humanitasul);
noile educa!ii etc.
Aceste tipuri de valori sunt ntemeiate, ca $i cele din epocile moderne anterioare, pe
valorile fundamentale ale humanitasului: Adev"rul. Binele. Frumosul. Dreptatea. Libertatea.
#.5. Noile educa$ii
Fiind con$tientizate problemele $i valorile lumii contemporane, omenirea a $tiut s#-$i
formuleze strategiile de solu!ionare a problemelor, antrennd valorile n interiorul c#rora
fiin!eaz#.
Tipul cel mai important de strategii este cel care realizeaz# schimbarea de mentalitate.
%i este $tiut c# orice schimbare de mentalitate se produce efectiv $i global prin ac!iunea
transformatoare a educa!iei, de$i nu se exclude nici influen!a asupra mentalit#!ii pe care o
exercit# realit#!ile economice, politice, sociale etc. n!eleas# n sensul cel mai desf#$urat al
acestei no!iuni, educa!ia este omniprezent# (deci afecteaz# $i domeniile economic, politic,
social etc.), universal#, iminent# oric#rui individ $i grup social, deoarece influen!eaz# orice
schimbare n economic, politic $i social prin schimbarea mentalit#!ii celor care provoac#
schimbarea n aceste domenii.
Noile educa$ii, n sensul preocupat de autorii $i utilizatorii termenului, reprezint# de fapt
un nomenclator de obiective generale care r#spund imperativelor indicate de problemele lumii
contemporane, $i nu ni$te concepte educa!ionale noi. Noile educa!ii se includ n tipurile de
educa!ie care s-au constituit tradi!ional: educa$ia intelectual", educa$ia moral", educa$ia
estetic", educa$ia tehnologic", educa$ia religioas", educa$ia filosofic" etc. Prin noile educa!ii
sunt marcate domeniile imperative $i prioritare ale educa!iei la zi, nomenclatorul lor ns# nu
epuizeaz# priorit#!ile educa!iei contemporane, ci le complementeaz#. UNESCO (institu!ia de
unde vine termenul de educa$ii noi, datorit# n mare parte romnului George V#ideanu, care a
ini!iat programul), prin strategiile educa!ionale formulate, atrage aten!ia opiniei publice
mondiale asupra unor poten!e nevalorificate de solu!ionare a problemelor lumii
contemporane. n expresia dat# de G. V#ideanu aceste obiective sunt:
Educa!ia relativ# la mediu sau educa!ia ecologic#
Educa!ia pentru schimbare $i dezvoltare
Educa!ia pentru tehnologie $i progres
Educa!ia fa!# de mass media
Educa!ia n materie de popula!ie sau demografic#
Educa!ia pentru pace $i cooperare
Educa!ia pentru democra!ie
Educa!ia sanitar# modern# (V#ideanu G., I966, p.65-66).
O compatibilizare eficient# a sistemelor de nv#!#mnt ale statelor europene ar angaja o
suit# de activit#!i, n fiecare !ar# ce accept# ideea european", concepute pe realizarea corelat#
a tuturor obiectivelor educa!ionale indicate de termenul educa$ii noi cu obiectivele
educa!ionale na!ionale, prin idee european# n!elegndu-se ideea de unitate economic#,
9
social#, tehnico-$tiin!ific#, cultural# $i spiritual# a popoarelor care locuiesc spa!iul european,
fiecare popor men!inndu-$i identitatea $i culoarea specific#.
#.6. Ra$iunea integr"rii sistemelor de nv"$"mnt
Elaborarea $i aplicarea unor politici eficiente pentru compatibilizarea $i integrarea
sistemelor de nv#!#mnt $i au ra!iunea n idealul pentru o via!# mai bun# pentru to!i
europenii. Europa se consider# tradi!ional leag#nul civiliza!iei contemporane, $i aceast#
credin!# nu trebuie neap#rat s# alimenteze conceptul eurocentrist, ci, mai degrab#, s#
contribuie la solu!ionarea problemelor lumii contemporane.
Prin educa!ie, a$a cum s-a mai afirmat n acest studiu, este posibil a schimba vechea
mentalitate $i a forma, a dezvolta una capabil# s# ofere lumii un nou model de convie!uire a
popoarelor.
n viziune praxiologic#, compatibilizarea $i integrarea sistemelor de nv#!#mnt ale
!#rilor europene r#spunde mai multor imperative de care se leag# speran!a oamenilor pentru
un viitor mai bun $i o via!# mai decent#:
- s-ar asigura o mai bun# circula!ie a valorilor care ar spori interculturalitatea $i
multiculturalitatea ca fenomene compatibile $i dorite de fiin!a uman#,
- s-ar amplifica comunicarea interuman# $i cea intercultural#, care, n sine,
reprezint# o valoare aparte a oamenilor;
- interculturalitatea, multiculturalitatea $i comunicarea interuman# $i intercultural#
ar contribui esen!ial la solu!ionarea problemelor lumii contemporane: a p#cii $i a r#zboiului, a
echilibrului ecologic, a bunelor rela!ii interetnice, a integrit#!ii etnice $i a elimin#rii
separatismului aduc#tor de conflicte de tot felul, inclusiv armate; a s#r#ciei, epidemiilor $i
s#n#t#!ii fizice; a democra!iei $i progresului social care genereaz# libertatea uman# etc.;
- sistemele compatibilizate de nv#!#mnt ar face studiul, educa!ia $i nv#!#tura mai
accesibile, mai productive;
- nv#!#mntul corelat la scar# european# ar contribui la stabilirea unei economii mai
rentabile att pentru !#rile postindustrializate ct $i pentru !#rile care au abandonat modelul
economic socialist $i persevereaz# pentru remodelarea unei economii de pia!#;
- solu!ionarea problemei uniformiz#rii decente a economiei !#rilor europene ar
provoca reglementarea situa!iei n zonele afectate de conflicte interetnice $i religioase, ar
elimina continuu migra!ia popula!iei s#race c#tre zonele mai asigurate ale Europei;
- n fine, compatibilizarea sistemelor de nv#!#mnt ale statelor din Europa ar
conduce, direct sau indirect, la democratizarea rela!iilor umane nu numai din !#rile europene
ci $i din ntreaga lume.
Pentru R. Moldova compatibilizarea sistemelor de nv#!#mnt, integrarea lor ar oferi
multiple deschideri de valorificare $i inser!ie cultural#, de colaborare n domeniul educa!iei $i
nv#!#mntului, $tiin!ei, culturi, politicii, democratiz#rii tuturor sferelor vie!ii publice. R.
Moldova sper#, de asemenea, la o inser!ie cultural# $i $tiin!ific# proprie (care se produce deja,
dar nc# timid) n universul cultural $i spiritual al popoarelor Europei, independent de modelul
de via!# social# la care se afl# !ara respectiv#, c#ci popula!ia romneasc# din R. Moldova,
afectat# de cele dou# tipuri de cultur# european# $i oriental#, realizeaz# o viziune original#
asupra lumii $i a propriei identit#!i.
Inser!ia cultural# a R. Moldova n spa!iul cultural european, se sper#, ar provoca
deschideri pentru o retehnologizare a agriculturii, industriei, transporturilor, energeticii etc.
ale R. Moldova, resursele naturale $i umane ale c#reia nu cedeaz#, ba chiar le devanseaz# pe
cele ale multor !#ri europene nalt dezvoltate.
* * *
Demersul preocupat n acest compartiment al studiului a conturat premisele mai
importante, care ar putea contribui efectiv $i eficient la constituirea unor politici europene,
echilibrate conceptual $i praxiologic, de compatibilizare a sistemelor de nv#!#mnt.
"0
Dezvoltarea acestora va fi f#cut# n compartimentele urm#toare, care vor aborda fenomene
concrete ale domeniului examinat.
2. Doctrine educa!ionale n Europa contemporan"
Este cunoscut faptul c# !#rile din Europa occidental# performeaz# un nivel avansat, fa!#
de celelalte !#ri ale continentului, dar $i din lume, de dezvoltare economic# $i social#. Se
men!ine aceea$i situa!ie $i n domeniul inv#!#mntului? Sunt aceste domenii comparabile
(avndu-se n vedere complexitatea lor)?
Unul din posibilele r#spunsuri la aceste ntreb#ri l poate da examinarea teleologiei
educa!ionale n !#rile vest- $i est-europene.
Domeniul teleologiei educa!ionale este unul din cele mai complexe, mai dificile de
studiat $i chiar unul din cele mai controversate fenomene. Se obi$nuie$te s# se afirme c#
obiectivele educa!ionale reprezint# concep!ia societ#!ii despre cum ar trebui s# fie educa!ia $i
rezultatele acesteia, concep!ie elaborat# de c#tre speciali$tii n domeniu. n mare, afirma!ia este
corect# $i nu cere dovezi suplimentare, c#ci acest adev#r a fost elaborat $i validat de experien!a
mondial# pe parcursul ntregii sale existen!e. Sunt ns# necesare anumite concretiz#ri $i
preciz#ri ale acestui adev#r, pentru a-l putea instala n contextul prezentului studiu.
Societatea uman# este nu numai unitar# dar $i foarte variat# sub aspectul demersurilor
educa!ionale construite de c#tre cet#!enii $i institu!iile sale, de aceea o teleologie educa!ional#
elaborat# de speciali$tii n materie reprezint# mai degrab# aspectele n care sunt de acord
majoritatea cet#!enilor $i a institu!iilor statului dect suma dolean!elor acestora. Aceast#
constatare este ns# valabil# doar pentru societ#!ile democratice. Societ#!ile totalitare nu
exprim# un punct de vedere comun asupra educa!iei, ci unul formulat de elitele politice $i
impus tuturor cet#!enilor $i institu!iilor.
Constat"m astfel o diferen$" esen$ial" ntre subiec$ii produc"tori de teleologie !i
doctrine educa$ionale n cele dou" tipuri de $"ri europene.
Diferen!a ntre cele dou# tipuri de educa!ii, occidental# $i r#s#ritean#, se manifest# $i la
nivelul valorii doctrinelor !i teleologiilor educa$ionale. Doctrinele educa!ionale ale !#rilor
vest-europene acord# prioritate form#rii $i dezvolt#rii indivizilor n baza propriilor
particularit#!i; ele sunt preponderent pragmatice, $i, de$i s-au stabilit n societ#!i n care religia
n-a fost prigonit# vreodat#, sunt mai materialiste dect cele din !#rile est-europene, care au
avansat teleologii educa!ionale mai idealiste, n sensul ndep#rt#rii idealului educa!ional de la
via!a real# a celor educa!i.
n raport cu societatea din care fac parte, subiec!ii educa!i din !#rile vest-europene sunt
mai iner!i $i mai indiferen!i fa!# de ideea schimb#rii sociale; ei caut# mai degrab# s# se
adapteze societ#!ii din care fac parte dect s-o schimbe, prefernd s# se schimbe pe sine dect
societatea. Educa!ii din !#rile est-europene n#zuiesc s# schimbe mai degrab# societatea dect s#
se schimbe pe sine. Prima atitudine pare s# fie mai angajat# conceptual deoarece ia n
considera!ie universul exterior al celui educat, fa!# de care se promoveaz# ideea integr#rii
educatului ca o monad#, ca un univers propriu. Cea de a doua se opune conceptual universului
exterior, considerndu-l responsabil doar pe el de propriile succese sau e$ecuri, de aceea ideea
schimb#rii sociale este predominant# $i chiar obsesiv# n toate doctrinele $i teleologiile
educa!ionale ale estului european.
Aspectul care face ca cele dou# tipuri de doctrine educa!ionale s# se asemene este
orientarea lor la adaptarea educa!ilor la sistemele economice ale !#rilor respective, precum $i la
ideologia statului (este valorificat# n special ideea de patriotism).
""
2.# Educa$ia !i nv"$"mntul n Europa occidental"
Teleologia este esen!ial# oric#rui tip, model de educa!ie, ea marcheaz# esen!ial $i
doctrina educa!ional# a oric#rui stat, deoarece r#spunde la ntrebarea, cum trebuie s" fie
educa$ia $i cum ar trebui s" fie cet"$enii statului respectiv, astfel ca ntre stat $i cet#!eni s# se
stabileasc# o rela!ie de armonie. Iat# de ce examinarea unui anumit sistem de nv#!#mnt
na!ional poate fi limitat# la sistemul de obiective al acestuia.
Olanda, stat asem#n#tor R. Moldova dup# teritoriu $i num#rul de popula!ie, $i-a
elaborat o teleologie a educa!iei ntemeiat# pe tradi!ia social-democratic#, proprie !#rilor
nordice ale Europei.
Multicolor# sub aspect etnic, fenomen produs n urma experien!ei sale istorice de !ar#
colonial# dar $i datorit# principiilor democratice la care subscrie mpreun# cu celelalte !#ri ale
comunit#!ii europene, Olanda $i ocrote$te totu$i entitatea prin instituirea unui nv#!#mnt
exclusiv n limba olandez#, la toate treptele, $i neadmi!nd o ct de mic# diferen!iere a
teleologiei $i a con!inuturilor educa!ionale n func!ie de na!ionalitatea celor educa!i. n acest
scop, statul suport# cheltuieli suplimentare de pn# la ",4 ori mai mari pentru instruirea $i
adaptarea copiilor emigran!ilor dect cele stabilite pentru copiii care nu necesit# o adaptare
special# la sistemul de nv#!#mnt olandez. Olanda prefer# s#-$i asume obliga!iuni
suplimentare fa!# de alolingvi n vederea integr#rii lor n societatea olandez#, f#r# ns# a ceda
ctu$i de pu!in din propria identitate, na!ional# $i teritorial#, persoanelor alolingve, indiferent
n ce mod s-au stabilit acestea n Olanda.
Acest mod de n!elegere a problemei na!ionale $i de solu!ionare a ei prin educa!ie $i
nv#!#mnt este proprie majorit#!ii !#rilor vest-europene, care consider# c# acordarea de
drepturi speciale minorit#!ilor na!ionale duce neap#rat la separatism, fenomen neacceptat de
nici un stat din lume. Solu!ia acceptat# de societatea olandez# pentru problema rela!iilor
interetnice este deci total diferit# de cea considerat# adecvat# !#rilor ex-socialiste, c#rora li se
subscrie obliga!ia de a acorda ample posibilit#!i $i drepturi de instruire $i educa!ie n limba
matern# minorit#!ilor na!ionale, inclusiv teleologii $i con!inuturi educa!ionale speciale,
revendicate de c#tre minorit#!ile respective. Astfel se trece cu u$urin!# peste faptul c#, n
special pentru !#rile ex-sovietice, situa!ia interetnic# actual# reprezint# rezultatul politicii
coloniale a Rusiei $i tendin!a acesteia de a-$i men!ine influen!a (=domina!ia) n fostele
teritorii etnice ale imperiului.
Or, statutul $i pozi!ia Olandei fa!# de minorit#!ile na!ionale n materie de teleologie
educa!ional# este invers# celor ale R. Moldova:
- Olanda $i integreaz# minorit#!ile na!ionale prin politica educa!ional#, n special, la
nivel de teleologie $i de finan!are; n consecin!#, n aceast# !ar# nu exist# problema integr#rii
lingvistice $i a educa!iei culturale;
- R. Moldova se adapteaz# la nevoile minorit#!ilor na!ionale prin politica educa!ional#
(Art. 35 (2) al Constitu!iei R. Moldova prevede dreptul persoanelor de a-$i alege limba de
instruire $i educare), finan!are, teleologie $i con!inuturi, institu!ii preuniversitare $i grupe cu
predarea n limba minorit#!ilor n nv#!#mntul profesional de toate gradele.
n interior ns# sistemul educa!ional al Olandei este ct se poate de democratic:
Olanda a dep#$it rela!ia cultur# politic#cultur# profesional#, caracteristic# !#rilor n curs
de tranzi!ie, rela!ie care are repercusiuni nedorite pentru dezvoltarea $i buna func!ionare a
nv#!#mntului;
are un sistem descentralizat, finan!ele pentru nv#!#mnt $i educa!ie sunt gestionate de
autorit#!ile locale, institu!iile de nv#!#mnt se bucur# de o autonomie foarte mare,
aproape nelimitat# (municipalit#!ile, de ex., administreaz# cl#dirile $colilor, se ocup# de
priorit#!ile educa!ionale, cum ar fi copiii cu probleme, de emigran!i, de minorit#!i, de
educa!ia adul!ilor, de problemele stringente la zi ), celelalte activit#!i fiind de competen!a
exclusiv# a $colii;
"2
standardele educa!ionale sunt ntemeiate pe ideea schimb#rii: De ce? Ce? Cine? Pentru
ce? etc. se face schimbarea, r#spunsul la aceste ntreb#ri trebuind s# asocieze oamenii la
schimbare, s#-i fac# s# devin# agen!i ai schimb#rii; testele de evaluare sunt diferen!iate, nu
exist# standarde na!ionale de evaluare;
copiii sunt supaveghea!i sub toate aspectele permanent, inclusiv prin cele vreo 60 de
servicii locale de consultan!#, $i sunt oportun ajuta!i s#-$i corecteze dezvoltarea , s#
beneficieze de clasa, $coala adecvat# etc.;
calea de la o teorie nou# (concept, idee, principiu etc.) c#tre praxis este mediat#, de regul#,
de o teorie proprie, care ia n calcul specificul autohton, local $i personal al utilizatorilor.
Experien!ele Olandei n domeniul politicilor educa!ionale pot fi redate sintetic de
concluziile:
Olanda promoveaz# o politic# educa!ional# etnocentrist# n raport cu exterioritatea $i o
politic# de maxim# descentralizare n interior;
centrarea politicii educa!ionale a Olandei pe nevoile celui educat, pe dolean!ele p#rin!ilor
$i ale comunit#!ii locale face din sistemul ei educa!ional unul deschis c#tre alteritate nu
att prin institu!iile, teleologia $i con!inuturile pred#rii-nv#!#rii (care sunt mai mult
etnocentriste), ct mai ales prin sprijinul amplu pe care l ofer# Olanda celor care doresc
s# depun# efortul pentru a se integra n propriul sistem de nv#!#mnt $i n propria entitate;
deoarece principiul op!iunii personale este considerat unul din principiile fundamentale
ale Occidentului, Olanda se nscrie astfel n comunitatea european# prin asem#nare, nu
prin racordarea propriului sistem la sisteme str#ine.
Cu alte cuvinte, ideea de comunitate pentru Olanda este una transna!ional#.
Marea Britanie. Cunoscut# pentru statornicia sa, Anglia $i conserv# prin tradi!ii $i
cutume un nv#!#mnt stabil prin ce are mai bun, opernd cu mult# precau!ie schimb#ri n
doctrina educa!ional# $i n politica care o determin# esen!ial. Este una din ultimele !#ri din
Europa occidental# care a realizat reforma curricular# n nv#!#mnt la scar# na!ional#,
prefernd s# aib# un nv#!#mnt clasic sigur dect s# se angajeze n experimente sociale.
Stabilitatea $i tradi!ia clasic# n nv#!#mntul din Anglia se datoreaz# n primul rnd
stabilit#!ii din societate $i experien!elor de mare putere, iar stabilitatea este asigurat#, nu n
ultimul rnd, de obi$nuin!a britanicului de a face orice lucru ct mai bine, ct mai temeinic.
&ara englezilor este o istorie deschis#, din care te privesc case, palate, biserici $i oameni care-
$i $optesc vrerea: noi a$a am fost, noi a$a dorm s# fim.
n pofida tradi!iei, s-ar p#rea, Anglia $i rennoie$te curriculumul aproape anual, iar
odat# la cinci ani efectueaz# o schimbare fundamental# a acestuia.
Ca $i n Olanda, educa!ia este institu!ionalizat# la o vrst# fraged#, la 5 ani, ns#
disciplinele obligatorii pentru studiu se men!in doar pn# la vrsta de "6 ani. Tot atunci are
loc $i primul examen. Limba matern# $i matematica sunt disciplinele considerate drept cele
mai importante. De la aceast# vrst# elevii nu mai au discipline obligatorii, ei f#cnd op!iune
pentru $tiin!ele, artele, tehnologiile pe care urmeaz# s# le studieze n continuare. Ultimele
clase, a XI-a $i a XII-a, sunt clase de preg#tire pentru admiterea la universitate. Standardele
educa!ionale sunt definite de evaluare $i prin evaluare.
nv#!#mntul este descentralizat prin tradi!ie. Exist# un curriculum na!ional, care ns#
nu stabile$te cu claritate nici chiar ariile curriculare. Acest curriculum seam#n# mai mult a
ideal eduac!ional na!ional. De aceea fiecare $coal# este n drept s#-$i stabileasc# propriul
curriculum. Doar pentru matematic# $i limba englez# statul $i declar# monopolul n
elaborarea concep!iei disciplinei. %colile $i fixeaz# propriile sisteme de !inte/obiective pentru
fiecare an $colar. Nu exist# o divizare clar# a lec!iilor pe discipline; sunt arii de
studiu/disciplinare; totul e s# se ating# standardele de nv#!are. De regul#, se predau discipline
integrate.
n Anglia nu exist# manuale $colare na!ionale, ci o gam# larg# de manuale comerciale,
din care $colile aleg ce doresc. Pia!a de manuale n Anglia este foarte dezvoltat#.
"3
Inspec!ia $colar# este efectuat# de speciali$ti n domeniul evalu#rii, care $i ob!in dreptul
de a inspecta $colile dintr-un anumit teritoriu prin participare la concursul anun!at de
autorit#!ile $colare ale departamentului.
Descentralizarea este manifest# la fel de puternic $i n domeniul finan!#rii
nv#!#mntului: sursa de finan!are este aleas# de c#tre unitatea $colar# de la guvern sau
local#; noul guvern va stabili finan!area exclusiv prin autorit#!ile locale. Universit#!ile,
institu!iile de cercetare au un buget constituit din surse diferite: de la guvern, din oferirea
serviciilor educa!ionale $i de cercetare (masteratul, doctorantura, care sunt cu plat#), din
proiectele interna!ionale etc.
Faptele recoltate din realitatea educa!ional# a Angliei certific# tr#s#turile esen!iale ale
sistemului de nv#!#mnt britanic:
Anglia se ngrije$te de integrarea sistemului s#u de nv#!#mnt n sistemul european de
nv#!#mnt poate mai pu!in dect oricare alt# !ar# occidental#; ea $i cultiv# continuu
propriul sistem de nv#!#mnt, racordndu-l nu la alte sisteme de nv#!#mnt, ci
valorificnd principiile democra!iei sociale pe temeiul tradi!iei britanice;
unitate n diversitate: principiul este general pentru nv#!#mntul $i educa!ia din Anglia, el
penetrnd toate sferele sale managerial#, financiar#, curricular#, tehnologic# etc.;
tradi!ia $i inova!ia coexist# $i se alimenteaz#, se condi!ioneaz# reciproc, ceea ce confer#
ideii de statornicie $i stabilitate mnv#!#mntului din Marea Britanie o calitate deosebit#
de cele ale altor !#ri;
educa!ia $i nv#!#mntul sunt centrate pe nevoile celor educa!i, ca $i pe acelea ale cadrelor
didactice, dar sunt penetrate de o idee na!ional#, impus# de autoritatea statului, care le
confer# siguran!# $i statornicie; autoritatea statului n educa!ie $i nv#!#mnt este
certificat# $i de faptul c# n Anglia 93 la sut# din unit#!ile de nv#!#mnt sunt de stat $i
doar 7 la sut# particulare;
op!iunea $i responsabilitatea personal# a elevilor din clasele superioare este temeinic
sprijinit# de stat prin acordarea a doi ani de preg#tire pentru facultate, ceea ce
demonstreaz# c# valorile democratice s-au suprapus pe cele ale tradi!iei, n Anglia
existnd o ierarhie universitar# foarte dezvoltat# timp de sute de ani, dar $i priorit#!ile pe
care le acord# statul britanic educa!iei $i nv#!#mntului.
Este sistemul de nv#!#mnt al Angliei unul deschis c#tre celelalte sisteme de
nv#!#mnt ale Europei sau nu? R#spunsul ar fi unul mai pu!in categoric: sistemul de
nv#!#mnt britanic formeaz# astfel de tineri care sunt capabili s# se inserteze n orice !ar#
dezvoltat" din Europa, prin urmare $i n acest caz conteaz# ideea european" la care ader# !ara
$i mai pu!in sistemul concret de nv#!#mnt al !#rii, sistem care se constituie pe tradi!ia
istoric# $i na!ional-cultural# a poporului.
Danemarca este o !ar# al c#rui sistem de nv#!#mnt se aseam#n# foarte mult cu cel al
R. Moldova.
Aici copiii sunt nscri$i la gr#dini!# de la vrsta de 3 ani, iar la $coal#, de regul#, la
vrsta de $apte ani, dar nu este o obligativitate: p#rin!ii $i pot da oricnd copilul la $coal#,
pn# atunci fiind liberi s#-l instruiasc# acas#. La vrsta de 6-7 ani se face un an de preg#tire
pentru $coal#. nv#!#mntul obligatoriu este de 9 ani, c#ruia i urmeaz# clasa a X-a, an de
preg#tire pentru nv#!#mntul profesional $i cel gimnazial (echivalent nv#!#mntului liceal de
la noi).
Gimnaziile sunt de 3 ani, dar exigen!ele sunt foarte mari; aici merg 40-45 % din
absolven!ii clasei a X-a. Doar 3 candida!i din 5 sunt nscri$i n gimnaziu. n gimnazii se sus!in
"0 examene, dintre care 6 n ultimul an.
n $colile tehnice merg 30% $i n $colile bussines iar 30%. Instruirea n institu!iile de
nv#!#mnt profesional se face conform modelului numit sandwich: 3 luni teorie, 3 luni
practic# (n $colile tehnice) $i 2 ani teorie, 2 ani practic# (n $colile bussines). %colile tehnice
sunt dotate f#r# deosebire de laboratoarele $tiin!ifice sau fabrici $i uzine.
"4
Pn# la clasa a VII-a inclusiv nu se pun note. Primul test se d# abia la clasa a IX-a, n
scris, test de la minister.
Elitele nu sunt ncurajate n nv#!#mntul din Danemarca. Este important s#-i ajut#m pe
cei mul!i, consider# danezii, cei dota!i $i supradota!i se vor descurca $i singuri.
Planul de nv#!#mnt vine de la parlament $i con!ine un num#r minim de ore pentru
fiecare disciplin# $colar#.
De la minister vin ghidurile, care ns# nu sunt obligatorii.
La clasele I-III lec!iile sunt predate de cte doi profesori concomitent. La clasele IV-X
un profesor pred# 4 discipline $colare, fiecare clas# avnd , de regul#, nu mai mult de 4
profesori, care predau pe tot parcursul celor $ase ani. Una din cele patru discipline pe care le
pred# profesorul trebuie s# fie limba danez# sau matematica. Lec!iile sunt activit#!i complexe
de formare $i dezvoltare, construite, de regul#, pe cteva materii care sunt abordate n scopul
esen!ializ#rii fenomenelor universului uman (intern) $i al cosmosului extrauman, extern
omului.
Manualele $i materialele didactice sunt procurate pe pia!a liber#. Acestea nu sunt
finan!ate de minister, dar nici nu sunt controlate.
Profesorii $colari sunt preg#ti!i n seminarii (=universit#!i pedagogice). nv#!#mntul
universitar este gratuit, studen!ii mai avnd $i o burs# care le permite s# aib# un trai decent
Danemarca este o !ar# unde oamenii nu se mbog#!esc, unde banii nu se acumuleaz#, ei
circul#, f#cnd astfel tuturor danezilor un trai mai bun. Danezii cu aproximativ acela$i nivel
de trai reprezint# circa 95 la sut# din popula!ia !#rii. Sunt un popor comunitar (nu colectivist),
dar libertatea persoanei nu sufer# din aceast# cauz# ci c$tig# doar, fiind ocrotit# de
comunitatea na!ional# care s-a contopit cu statul (danezii reprezint# 90 la sut# din popula!ia
!#rii). Emigran!ii sunt trata!i f#r# prejudicii, dar cei care doresc s# se stabileasc# aici cu traiul
trebuie s# accepte nsu$irea limbii daneze $i alte rigori care fac posibil# integrarea alolingvilor
f#r# repercusiuni nedorite pentru ntreaga comunitate danez#. Poli!i$tii sunt v#zu!i foarte rar n
strad#, sistemul de nv#!#mnt n schimb este constituit dintr-o varietate larg# de $coli, care
r#spund tuturor dolean!elor $i intereselor: $coli alternative, deschise de comunit#!i artistice,
confesionale sau locale; $coli populare, n care pot studia diverse categorii de cet#!eni, de la
"8 la 95 de ani $i ale c#ror durat# de studii $i plan de nv#!#mnt sunt elaborate n func!ie de
dolean!ele $i interesele celor care se nscriu la studii; $coli de produc!ie, pentru a estompa
$omajul tinerilor; $coli libere etc. n toate tipurile de $coli de alternativ# statul suport# 80 la
sut# din buget , cealalt# parte fiind acoperit# de comunitate $i/sau de cei care frecventeaz#
$coala. Altfel spus, danezii cheltuiesc pentru $coli ca s# nu cheltuiasc# pentru nchisori.
Lucrul cel mai mult respins n Danemarca este etalarea. Aici profesorii din toate tipurile
de $coli nu vor mbr#ca haine care s#-i deosebeasc# de elevii sau studen!ii lor, ca s# le
sublinieze superioritatea. Profesorii $i cei educa!i/instrui!i/forma!i sunt parteneri ai aceluia$i
proces de educa!ie, instruire, formare, fiecare fiind respectat n calitatea pe care o are.
Fiecare $coal#, institu!ie, ntreprindere $i fiecare danez care are o cas# ridic# zilnic pe un
catarg special drapelul na!ional. n Danemarca nu exist# case particulare intrarea c#rora s# nu
fie str#juit# de cel pu!in o vaz# special# cu flori vii Sunt buni cre$tini, dar consider# c# $i raiul,
$i iadul sunt pe p#mnt, deci depinde de fiecare n parte s#-$i fac# via!a mai bun#. O idee
similar# este atestat# $i la noi, prin spusa lui C. Noica Depinde de tine s" ai un zeu
Conceptul educa!ional danez contemporan este ntemeiat pe filosofia lui Grundtvig
("783-"872) $i Kold ("8"6-"870), conform c#reia educa!ia $i gndirea trebuie s# fie dominate
de principiul pozitiv: depinde de noi n cea mai mare m#sur# s# ob!inem prin educa!ie ceea ce
dorim, nu de ideile c#rora ne conform#m.
Democra!ia social# danez# mai poart# numele de paradoxul danez: pe de o parte,
danezii refuz# competi!ia $i etalarea (noi nu educ"m nici regi, nici servitori $i ne place s"
fim mpreun", s" facem sport mpreun", dar f"r" competi$ie, afirm# danezii); pe de alta,
Danemarca ocup# o pozi!ie avansat# n topul !#rilor dezvoltate. Aceast# performan!# se
datoreaz# con$tiin!ei na!ionale cultivate insistent (drapelul na!ional n fa!a fiec#rei $coli,
"5
ntreprinderi, institu!ii, cas# particular#, intonarea imnului na!ional nainte de orele de clas#,
ideea de comunitate ca valoare suprem# n care familia se integreaz# organic, nefor!at).
Danezii sunt comunitari, dar $i solitari, toat# !ara fiindu-le mpnzit# de ferme, sem#nate la o
distan!# de 2-3 km una de alta, c#ci apartenen!a la comunitatea na!ional# (care se identific# cu
cea statal#!) nu-i desfiin!eaz# ca indivizi ci le spore$te propria valoare; ei sunt n esen!#
sociali$ti, statul asumndu-$i importante responsabilit#!i fa!# de cet#!enii s#i n schimbul a
52,5% impozite din venit, dar ur#sc socialismul $i comunismul; sunt boga!i, dar n-au bog#!ii
acumulate, bog#!ia lor fiind capacitatea de circula!ie a banului. Danezul nu accept# arg#!ia,
servilismul (Mai bine dorm s"rac dect s" muncesc s"rac, spune el), cu toate acestea, n
Danemarca nu exist# profesii prestigioase. Danezii au repulsie fa!# de revolu!ii, considernd
c# orice problem# poate fi solu!ionat# prin ra!iune $i bunul sim!.
Pe danezi i deosebe$te o mndrie na!ional# n care etalarea lipse$te cu des#vr$ire: m#
mndresc nu pentru faptul c# sunt danez, ci, danez fiind, mi valorific fiin!a na!ional# ntru
binele $i prosperarea mea $i a tuturor danezilor. Astfel se constat# c# democra!ia danez# este
ntemeiat# pe dezvoltarea for!elor latente ale individului n interesul comunit#!ii na!ionale; n
Danemarca democra!ia a crescut $i se men!ine datorit# spiritului $i filosofiei poporului danez.
Este evident# deosebirea democra!iei daneze de cea american#, ntemeiat# pe competi!ia
indivizilor n cadrul unui sistem social protejat de stat. Americanii nu sunt comunitari, ei sunt
singulari n baza dreptului social. %i nv#!#mntul american valorific# nu personalitatea celui
educat, ci acele premise ale acesteia care i-ar u$ura inser!ia social#. Elevul danez, prin
nv#!#mnt $i educa!ie, se creeaz# pe sine $i, odat# cu aceasta, mbun#t#!e$te condi!ia
existen!ial# $i spiritual# a poporului $i a !#rii sale.
Distingem din caracteristicile $i faptele realit#!ii daneze urm#toarele tr#s#turi ale
sistemului de nv#!#mnt al Danemarcii:
Danemarca este o !ar# independent# $i are un concept independent de educa!ie $i
nv#!#mnt care s-a constituit pe temeiul spiritului na!ional danez $i pe care-l valorific#
prin educa!ie $i nv#!#mnt;
Danemarca $i-a elaborat $i promoveaz# o politic# educa!ional# conform# caracterului
na!ional danez $i filosofiei daneze cu privire la educa!ie $i nv#!#mnt;
politica educa!ional# a Danemarcii este deschis# fa!# de to!i cet#!enii s#i ca $i fa!# de cei
str#ini, discriminarea pe temei social, na!ional, rasial sau religios fiind o no!iune improprie
acestei !#ri;
unica ideologie educa!ional# a danezilor este credin!a c# prin educa!ie $i efort propriu po!i
ob!ine ceea ce dore$ti, avnd un acut sim! al realit#!ii;
educa!ia $i nv#!#mntul danez sunt dominate de principiul pozitiv;
educa!ia $i nv#!#mntul danez sunt centrate pe personalitatea celui educat/instruit/format;
conceptul educa!ional danez favorizeaz# o viziune unitar# asupra universului uman $i a
cosmosului a universului din exteriorul omului;
n Danemarca educa!ia $i nv#!#mntul sunt generale, universale $i omniprezente: sistemul
s#u de nv#!#mnt acoper# n mod real toate sferele vie!ii sociale $i particulare, r#spunde
nevoilor tuturor cet#!enilor, indiferent de vrst#, sex, confesiune etc., $i cu toate acestea nu
este un nv#!#mnt impus;
sistemul de nv#!#mnt al Danemarcii estompeaz# $omajul tineretului, infrac!iunile $i
criminalitatea.
Danemarca particip# la constituirea ideii europene prin propria idee de democra!ie,
alimentat# de spiritul na!ional, $i printr-un nv#!#mnt care face aceast# idee viabil# $i
performant# pentru to!i cet#!enii s#i, ca $i pentru cei str#ini, dac# este acceptat principiul
pozitiv al integr#rii.
* * *
Politicile educa!ionale ale celor trei !#ri nord-vest-europene certific# o realitate
educa!ional# ntemeiat# pe tradi!ia istoric# $i na!ional-cultural#, pe independen!a de jure $i de
"6
facto a statului. Ideea european" comunitatea cultural#, istoric# $i axiologic# a popoarelor
Europei, consolidat# de principii economice unice sau asem#n#toare, care str#bate conceptual
toate sistemele $i politicile educa!ionale ale popoarelor Europei, a generat conceptul de
democra!ie, aplicat n mod firesc n societatea $i sistemele de nv#!#mnt $i educa!ie ale
acestor popoare. Or, ideea european" a fost generat# nu att prin consens interparlamentar $i
interguvernamental, ct mai ales de un context cultural-istoric comun sau asem#n#tor. Prin
urmare, comunitatea european#, ca principiu de coexisten!# $i colaborare a popoarelor,
teoretic, nu ar permite integrarea altor !#ri $i popoare dac# acestea nu sunt congenital afiliate
acestui principiu. Pentru !#rile est- $i sud-est-europene ideea european# este una congenital#.
Poporul romn, separat istoric de Imperiul Rus n dou# state, de ex., este legat congenital de
popoarele italian, francez, spaniol, portughez, elve!ian, belgian, maltez, luxemburghez, de
popula!iile din San Marino, Vatican, Monaco etc., istoric $i cultural de majoritatea !#rilor
Europei. ns# puterea de via!# a ideii europene a fost estompat# de experien!a social# impus#
de dictatura comunist#. Problema acestor !#ri ar fi s#-$i redobndeasc# identitatea, opernd
concomitent ac!iuni de afiliere la cadrul economic $i juridic al comunit#!ii europene, ac!iuni
care ar angaja puterea exemplului celui care a reu$it $i experien!a proprie care este dobndit#
pe parcursul activit#!ilor. Consider#m aceste concluzii un reper important pentru elaborarea $i
corelarea politicii educa!ionale a R. Moldova cu politicile educa!ionale ale statelor europene.
2.2. Educa$ia !i nv"$"mntul n $"rile est-europene
Rusia, Ucraina, Bielarusi, Georgia, Armenia, Azerbaigean sunt !#rile est-europene care
$i-au declarat independen!a n rezultatul destr#m#rii URSS. Toate au, n fond, acelea$i sisteme
de nv#!#mnt pe care le-au avut $i n cadrul URSS, constituite din educa!ia pre$colar# pn# la
vrsta de 6-7 ani, nv#!#mntul primar, nv#!#mntul gimnazial pn# la vrsta de "5-"6 ani
(care are denumiri diferite), nv#!#mntul general superior, echivalent ca finalitate cu
nv#!#mntul liceal.
Aceste !#ri $i-au elaborat ns# concep!ii educa!ionale proprii, a c#ror destina!ie este s#-$i
redobndeasc# $i prin educa!ie, identitatea na!ional-cultural#. Modificarea cea mai
important# care s-a realizat n toate politicile educa!ionale $i sistemele de nv#!#mnt din
aceste !#ri este dezndoctrinarea rendoctrinarea nv"$"mntului !i a educa$iei: teleologia $i
con!inuturile suprasaturate de ideologia comunist# $i de cea ruso-sovietic# $ovinist# au fost
substituite cu o teleologie $i con!inuturi mai mult sau mai pu!in rendoctrinate pe ideea
na!ional# $i/sau pe occidentalism, acesta fiind n!eles drept o descongestionare total# a
nv#!#mntului sub aspectul specificului na!ional. n celelalte aspecte politicile educa!ionale
ale !#rilor est-europene manifest# o anumit# tendin!# de apropiere de politicile educa!ionale
vest-europene prin valorificarea unor experien!e cum ar fi construc!ia $i dezvoltarea
curricular#, evaluarea complex# a capacit#!ilor elevilor, elaborarea de standarde educa!ionale
na!ionale n baza c#rora s# se fac# evaluarea, descentralizarea excesiv# a managementului
$colar $i a tehnologiz#rii nv#!#mntului, acceptarea de c#tre stat a unei particip#ri mai largi a
p#rin!ilor n managementul $i activit#!ile educa!ionale ale $colilor, n dotarea tehnico-
material# a acestora etc., ultima fiind o ac!iune impus# de bugetul foarte s#rac al
nv#!#mntului din aceste !#ri.
Se constat# o tendin!# de globalizare a form#rii tinerei genera!ii, manifest# prin ratingul
nalt al limbilor str#ine, ingineriei electronice $i al profesiilor care favorizeaz# activitatea de
munc# peste hotarele !#rii (rela!ii economice interna!ionale, drept economic interna!ional).
Inversul ideilor democratice ale Occidentului, manifest n !#rile est-europene, este
separarea cet#!enilor boga!i de restul societ#!ii, inclusiv prin deschiderea de institu!ii de
nv#!#mnt particulare de toate treptele $i nivelele, n care copiii, elevii, studen!ii beneficiaz#,
n schimbul unei remuner#ri net superioare fa!# de cea de stat, de condi!ii de instruire $i
educa!ie mai bune chiar dect n !#rile dezvoltate ale Occidentului.
"7
O alt# tendin!#, care dep#$e$te experien!a occidental#, este rendoctrinarea religioas" a
nv"$"mntului, sub influen!a bisericii, care n aceast# regiune este foarte mare, din cauza
vidului ideologic creat de nl#turarea politic# a partidelor comuniste de la putere, vid care a
fost umplut f#r# ezitare de c#tre ac!iunile bisericii.
Toate acestea sunt asistate continuu de responsabilitatea sc#zut# a elevilor $i p#rin!ilor
pentru educa!ia $i instruirea primilor, de centrarea n continuare a instruirii $i educa!iei pe
con!inuturi (materiile de predare-nv#!are), de proasta remunerare a cadrelor didactice de
toate gradele, de restan!ele permenente la salarii $i, drept consecin!#, de sc#derea nivelului
instruc!ional general $i de p#trunderea corup!iei n nv#!#mnt.
O doctrin# educa!ional# clar# $i de perspectiv# nu are nici un stat din estul Europei, $i
nu din lips# de poten!ial uman ($coala educa!ional# sovietic# a fost foarte puternic# $i $i-a
creat un poten!ial profesionist n domeniu la fel de puternic, care s-a p#strat aproape n
ntregime), ci din cauza incapacit#!ii statelor respective de a solu!iona oportun problemele
sociale, aceast# situa!ie avnd $i ea o cauz# mai profund#, una esen!ial#: lipsa unei idei clare
cu privire la calea de dezvoltare social" a acestor $"ri, situa!ie ngreuiat# esen!ial de
men!inerea la putere a structurilor $i ideologiilor antipopulare, populiste sau pseudopopulare,
precum $i, nu n ultimul rnd, de men!inerea n zon# a influen!ei militare, economice,
ideologice a Rusiei $i de invazia pe aceast# cale a culturii marginalizate $i a subculturii ruse $i
a celei occidentale.
2.3. Educa$ia !i nv"$"mntul n $"rile Europei centrale
n aceast# zon# a Europei se desf#$oar# procese de nnoire a nv#!#mntului, similare
celor din !#rile postcomuniste est-europene, deosebirea fiind n gradul de deteriorare a
sistemelor tradi!ionale de nv#!#mnt n anii de domina!ie comunist# $i n conceptele de
reform# aplicate la sistemele de nv#!#mnt mo$tenite de la regimul comunist.
Reformele n aceast# zon#, spre deosebire de cea est-european# unde acestea decurg
aproximativ la fel, sunt neunivoce, de$i le caracterizeaz# aceea$i tendin!# de eliminare din
nv#!#mnt a ideologiei comuniste $i de revenire la tradi!ia na!ional# $i cea european#. &#rile
baltice dup# denumirea lor n ex-URSS (Estonia, Lituania, Letonia), de ex., au renun!at cu
toat# hot#rrea la conceptul $i sistemul sovietic de nv#!#mnt, persevernd la reedificarea
unui nv#!#mnt conform cu tradi!ia $i idealurile sociale $i umaniste ale popoarelor
respective. Romnia a revenit la sistemul de nv#!#mnt stabilit n perioada interbelic#,
opernd doar unele modific#ri corespunz#toare noilor realit#!i economice $i sociale, dar n-a
readus n societate $i statutul prioritar al cadrelor didactice din acea perioad#, cum au f#cut-o
majoritatea !#rilor central-europene. Jugoslavia, Serbia $i Albania sunt preocupate de
nl#turarea consecin!elor r#zboaielor civile $i interetnice, fapt care, putem presupune, va avea
implica!ii evidente $i asupra concep!iilor, politicilor $i sistemelor de educa!ie $i nv#!#mnt ale
acestor !#ri, competi!ia dintre tradi!ional $i occidental fiind mai puternic# ca n celelalte !#ri
n tranzi!ie. Polonia, Cehia $i Slovenia, de$i n plan economico-social le-au devansat pe
celelalte !#ri n tranzi!ie, cedeaz# acestora la capitolul construc!ie $i dezvoltare curricular#,
componenta cea mai important# n ac!iunile de compatibilizare a sistemelor de nv#!#mnt
europene. A fost o surpriz# s# se afle c# Polonia, o !ar# cu o popula!ie profund religioas#, s#
se arate mult mai liberal# n ceea ce prive$te educa!ia religioas# a elevilor dect !#rile
dominate de ateism. Bulgaria, Macedonia $i Muntenegru realizeaz#, n fond, o deideologizare
a nv#!#mntului, fiind mai refractare la experien!ele curriculare ale Occiddentului, dar mai
sensibile la nonconformism $i libertatea profesional# a celor angaja!i n nv#!#mnt $i
educa!ie.
Pentru toate !#rile din zon# este caracteristic# occidentalizarea teleologiei $i
con!inuturilor educa!ionale. Se trece la instruirea $i educa!ia elevilor conform curricula,
acestea avnd o putere mai mare de democratizare a nv#!#mntului $i educa!iei, de instaurare
"8
n acest domeniu al principiului libert#!ii. Se editeaz# manuale alternative, acest drept fiind
ob!inut de editurile participante la concurs n baza unor concepte originale de carte didactic#.
Principalul instrument de instruire, manualul, nu mai este elaborat doar de speciali$ti din
interiorul !#rii. La concursul de manuale pot participa $i edituri de peste hotare. Se
promoveaz# conceptul de evaluare individual# diferen!iat#. Standardele educa!ionale sunt
concepute la nivel teoretic, apoi sunt validate de evaluarea desf#$urat# conform noului
concept. Tehnologiile educa!ionale includ tot mai frecvent metode netradi!ionale, interactive
de instruire $i educa!ie. Perfec!ionarea cadrelor didactice este centrat# n mare m#sur# pe
efortul propriu al celor forma!i, formatorii trebuind s#-i orienteze oportun la nevoile $i
a$tept#rile fiec#ruia.
Performan!ele enumerate reprezint# ac!iuni importante de compatibilizare a sistemelor
$i politicilor educa!ionale ale estului $i vestului Europei $i se datoreaz# n mare parte faptului
c# guvernele acestor !#ri au semnat acorduri de creditare de c#tre Banca Mondial# a unor
proiecte complexe de dezvoltare a nv#!#mntului, cuprinznd elaborarea $i dezvoltarea
curriculumului, evaluarea, elaborarea manualelor $i perfec!ionarea cadrelor didactice.
Opozan!ii acestui proces insist# pe consolidarea caracteristicilor tradi!ionale ale
nv#!#mntului $i educa!iei, demers n general pozitiv, $tiindu-se c# n perioadele de reformare
a nv#!#mntului apar excese inova!ionale inadecvate tradi!iei na!ionale $i tradi!iei n general.
Eliminndu-se subtextul tenden!ios politic $i de alt# natur# al acestui demers, el ar trebui luat
n vedere pentru o mai riguroas# monitorizare a implement#rii inova!iilor n educa!ie $i
nv#!#mnt.
3. Doctrina educa!ional" n Republica Moldova
3.#. Restrospectiva elabor"rii documentelor
Reforma nv#!#mntului n R. Moldova a fost preconizat# de reformele declan$ate de
perestroika lui M. Gorbaciov n URSS, unde a fost elaborat $i un proiect de concep!ie a
nv#!#mntului care $i propunea o anumit# democratizare a acestuia, n cadrul sistemului
social existent $i al statului sovietic. Democratizarea nv#!#mntului presupunea $i
participarea republicilor unionale la reconceptualizarea acestuia. Grupul de crea!ie &'()*,
abilitat s# elaboreze noua concep!ie educa!ional# a URSS, a fost constituit la Moscova
(coordonator V.Dneprov) $i se compunea doar din speciali$ti din Federa!ia Rus#. Au fost
organizate ns# $i dou# seminare unionale (Tallinn, "988 $i Mensk, "989), la care au fost
invita!i reprezentan!i ai provinciilor, pentru a se realiza, a$a cum s-a constatat mai trziu, doar
un sondaj camuflat de opinie, nu $i pentru o participare efectiv# la elaborarea concep!iei, a$a
cum s-a declarat oficial. Din partea R. Moldova au fost delega!i de c#tre Institutul de %tiin!e
ale Educa!iei (I%E) (denumirea de atunci: Institutul de cercet#ri $tiin!ifice n domeniul
pedagogiei -- IC%P) pentru a participa la aceste seminare Vl. Pslaru $i V. Bcu (Tallinn) $i
Vl. Pslaru (Mensk). La Tallinn s-a produs o ruptur# de principiu ntre grupul unional de
crea!ie &'()*, care insista pe un sistem educa!ional centralizat $i dur, provinciilor oferindu-
li-se doar libert#!i neesen!iale, $i reprezentan!ii Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Georgiei $i
Moldovei, care nu puteau accepta s# renun!e la ocazia istoric# de a-$i elabora propriul concept
educa!ional. Reprezentan!ii Moldovei aveau deja la acea or# varianta brut# a concep!iei, pe
care au f#cut-o cunoscut# participan!ilor la seminar. (Din publica!iile de mai trziu s-a aflat c#
unele republici unionale din partea asiatic# a URSS s-au inspirat copios din concep!ia
moldovenilor). Evenimentele de la acel seminar s-au derulat furtunos, acesta ncheindu-se cu
declara!ia delega!iei Moldovei, sprijinit# cu entuziasm de cele ale Estoniei, Lituaniei, Letoniei
$i Georgiei, c# ei merg acas# s# elaboreze concep!ii proprii ale nv#!#mntului na!ional. La fel
au procedat, n fapt, $i celelalte republici unionale, de$i n-au declarat-o public.
"9
La propunerea lui Vl. Pslaru, Consiliul $tiin!ific al I%E (IC%P) a luat decizia de a
elabora concep!ia nv#!#mntului n Moldova $i a aprobat componen!a grupului de crea!ie
pentru elaborarea concep!iei. Participarea la acest proiect a fost facultativ#, a$a nct din cei
care s-au declarat ini!ial disponibili s# elaboreze concep!ia $i-au men!inut efortul doar Vl.
Pslaru $i V. Bcu, asista!i de oficialii V. I. Cojocaru (director al IC%P), N. Bucun (director
adjunct) $i de P. Panko (secretar al organiza!iei de partid din institut). Examinat# de pe pozi!ia
zilei de azi, componen!a colectivului de autori de la "989 sugereaz# inser!ia camuflat# a
organelor de partid $i sovietice n acele activit#!i de reformare a nv#!#mntului care le
sc#paser# de sub control n toiul evenimentelor din acea perioad#.
Cercetat# minu!ios sub aspect ideologic n birourile ministerului $i ale comitetului
central al partidului comunist din Moldova, Concep$ia nv"$"mntului mediu de cultur"
general" n RSS Moldoveneasc" a fost n sfr$it publicat# la "7 mai "989, n limba romn# $i
n limba rus#, apoi revizuit# $i editat# de Institutul de %tiin!e ale Educa!iei (IC%P) ntr-o
bro$ur# n acela$i an, rev#zut# din nou $i editat# n alt# bro$ur# a I%E (Institutul de %tiin!e
Pedagogice $i Psihologice -- I%PP) n "992; iar rev#zut#, de data aceasta sub ochiul vigilent al
Comisiei pentru cultur#, $tiin!#, nv#!#mnt $i mass media a parlamentului agrarian n "994
(pre$edintele comisiei V. Senic) $i aprobat# ca document oficial al statului cu denumirea
Concep$ia dezvolt"rii nv"$"mntului n Republica Moldova.. Comisia parlamentar#, ignornd
dreptul de autor al elaboratorilor, a inclus un preambul propriu la textul Concep$iei, care-i
modific# esen!ial interpretarea componentei referitoare la teleologia educa!iei n R. Moldova.
O echip# constituit# special a elaborat Legea nv"$"mntului n Republica Moldova,
principalele idei ale concep!iei ob!innd astfel $i suportul juridic necesar. Aceasta declar#
nv#!#mntul prioritate na!ional# a statului $i obligativitatea statului de a nu finan!a
nv#!#mntul mai pu!in dect cu 7 la sut# din PIB (produsul intern brut).
n aceea$i perioad# Institutul de %tiin!e ale Educa!iei (I%PP) elaboreaz# Programul
Na$ional de dezvoltare a nv"$"mntului n Republica Moldova: #995-2005, care reprezint#
strategiile $i obiectivele mai importante ale tuturor domeniilor participante la instruire $i
educa!ie: managementul educa!iei $i nv#!#mntului, $tiin!ele educa!iei, elaborarea
complexului de manuale, ghiduri, materiale didactice etc., formarea, perfec!ionarea $i
dezvoltarea profesional#, igiena $colar# $i ocrotirea s#n#t#!ii, economia, finan!ele, asisten!a
psihologic#, juridic#, social# etc.
Concomitent au fost elaborate concep!iile tuturor disciplinelor $colare prev#zute de
planul de nv#!#mnt (Cf.: Valen!ele reformei nv#!#mntului, I-V).
Acestea au servit drept repere conceptuale importante pentru elaborarea curriculumului
de baz# $i a curricula disciplinelor $colare, pentru elaborarea de noi manuale $i ghiduri,
desf#$urarea stagiilor de perfec!ionare $i dezvoltare profesional#, elaborarea unui nou concept
de evaluare a succesului $colar componentele proiectului cofinan!at de Guvernul R.
Moldova $i Banca Mondial#.
Putem constata astfel c# baza conceptual# $i cea didactic# a educa!iei $i nv#!#mntului
n R. Moldova sunt elaborate, pe principii noi, aferente tradi!iei, istoriei $i culturii na!ionale $i
ideii europene, reforma acestui domeniu fiind n continuare n dependen!# de reu$ita
modific#rii mentalit#!ii cadrelor didactice $i a elitei politice care s# asigure n fapt principiul
declarat al priorit#!ii na!ionale a nv#!#mntului.
3.2. Reforma educa$iei !i nv"$"mntului n Republica Moldova
se desf#$oar# n urm#toarele aspecte $i principii:
a fost inaugurat# de jos, n toiul mi$c#rii de eliberare na!ional# $i social# de sub
domina!ia ruso-sovietic#, de c#tre entuzia$ti ai dezvolt#rii nv#!#mntului pe principiile
tradi!iei na!ionale, unit#!ii na!ionale, istorice $i culturale romne$ti, democra!iei $i
libert#!ii, $i a fost preluat# de factorii politici $i cei administrativi pentru a o reglementa
$i/sau a o adapta la doctrina politic# la care subscriu;
20
concep!ia nv#!#mntului a sugerat oportun $i concep!ia reformei nv#!#mntului: fiind
prima elaborat# cu doi ani nainte de destr#marea URSS, reforma efectiv# a
nv#!#mntului n R. Moldova a anticipat declara!ia de independen!# $i a oferit cadrul
conceptual necesar pentru schimb#ri complexe n domeniu;
ini!iat# ca parte component# a obiectivelor de eliberare na!ional# $i social#, dup#
declara!ia de independen!# a R. Moldova reforma nv#!#mntului s-a sedimentat n
propriul domeniu, reorientndu-se oportun spre o deschidere ampl# pentru valorile
general-umane $i experien!ele occidentale pe care le accept# ca fiind unele ce se potrivesc
n general idealului uman aspirat, f#r# s# desfiin!eze tradi!ia cultural# na!ional#;
angajeaz# toate sferele mai importante ale domeniului, astfel c# la ora actual# ntregul
sistem de nv#!#mnt este supus impactului schimb#rii: sfera teleologic# general# (care
impune o nou# doctrin# educa!ional#), sfera curricular#, elaborarea de manuale, ghiduri $i
alte materiale didactice, reconceptualizarea evalu#rii succesului $colar, perfec!ionarea $i
dezvoltarea profesional# a cadrelor didactice, managementul educa!ional (acesta mai fiind
cauzat $i de reforma administrativ-teritorial#) etc. reprezentnd aplica!iile practice ale
doctrinei educa!ionale;
nsu$i sistemul de nv#!#mnt, ca structur# institu!ional-administrativ#, a fost modificat
sub ac!iunea a doi factori: factorul de competen!# specific#, care a operat schimb#ri n
treptele de nv#!#mnt (s-au re-instituit liceele $i examenele de bacalaureat, s-a legalizat
obligativitatea anului de preg#tire pentru $coal#), $i factorul social care, ca o consecin!# a
separ#rii oamenilor boga!i de restul societ#!ii, a remuner#rii proaste a cadrelor didactice, a
instituit un sistem de nv#!#mnt paralel celui de stat nv#!#mntul particular.
n pofida modific#rilor de fond care au fost operate n nv#!#mnt, R. Moldova nu $i-a
elaborat pn# la moment o doctrin# politic# a educa!iei, cauza principal# fiind incertitudinea
strategiei politice a guvernan!ilor $i a popula!iei, care este neomogen#:
etnic (65% de popula!ie b#$tina$# n mare parte ori $i declin# identitatea romneasc# ori
n general nu acord# vreo importan!# apartenen!ei na!ionale, celelalte etnii fiind de orientare
prorus# $i/sau prosovietic#);
cultural (majoritatea popula!iei o reprezint# genera!iile de oameni forma!i preponderent
n contextul variantei sovietice a culturii ruse);
confesional (prezen!a unei mul!ime de secte nregistrate $i nenregistrate, care, dup#
num#rul aderen!ilor, concureaz# serios biserica ortodox# rus# majoritar#);
economic (nici una din estim#rile speciali$tilor f#cute pn# la moment nu atribuie
economiei tenebre mai pu!in de 60%; aspectul etnic al propor!iei averilor de!inute este n
defavoarea popula!iei b#$tina$e; peste jum#tate de milion de popula!ie apt# de munc# din
cele 4 mln. n total, fac munca la negru peste hotare, nefiind protejate n vreun fel);
ideologic (genera!iile mai n vrst# sunt decep!ionate $i sper# la revenirea n socialism;
majoritatea genera!iei care a luptat pentru eliberarea na!ional# $i social#, inclusiv combatan!ii
care au ap#rat integritatea teritorial# a R. Moldova, au abandonat-o decep!iona!i sau au
acceptat conformarea la legile dure ale societ#!ii n continuu declin; genera!ia educat# n $coli
dup# "987 reprezint# speran!a schimb#rii, dar $i aceasta este serios periclitat# de domina!ia
f#r#delegii $i a corup!iei, de pierderea idealurilor na!ionale $i deci nu poate impune o voin!#
politic# precump#nitoare, determinant#).
Or, reforma n nv#!#mntul din R. Moldova se datoreaz# nu att factorilor sociali, de
decizie politic# $i/sau managerial# ci mai degrab# intelectualit#!ii care, pe parcursul a deja
cincisprezece ani, realizeaz# un martiriat f#r# precedent n ntreaga Europ# pentru a oferi
tinerei genera!ii $ansa decisiv# de a dep#$i condi!ia existen!ial# a p#rin!ilor, n aceasta
v#zndu-se $i speran!a pentru reob!inerea identit#!ii $i propriet#!ii na!ionale a popula!iei R.
Moldova. n sensul preocupat, elaborarea unei doctrine politice clare pentru educa!ie $i
nv#!#mnt mai r#mne a fi o speran!# din rndul celor care determin# esen!ial existen!a unui
popor.
2"
2.3. Repere !i deschideri ale sistemului de nv"$"mnt din Republica Moldova pentru o
compatibilizare cu sisteme educa$ionale din Europa
De$i nu se pretind nici exhaustive nici suficient de profunde $i ample, disocierile $i
sintezele care s-au f#cut pn# la acest compartiment pot fi considerate relevante datorit#
execut#rii lor din interior $i participative; sau sunt relevante n acea parte a problemei care
solicit# o abordare a fenomenului din interior. n acest sens pot fi elaborate $i anumite
concluzii referitoare la capacitatea ideologic#, axiologic# $i structural# a doctrinei $i
sistemului de nv#!#mnt al R. Moldova de a realiza deschideri pentru o posibil#
compatibilizare cu sistemele de nv#!#mnt din Europa.
Ideologia sistemului na!ional de nv#!#mnt, cu toate c# la moment nu este oficializat#
de o doctrin# politic# a educa!iei, se manifest# pozitiv n toate componentele concep!iei $i
sistemului de nv#!#mnt $i relev# centrarea educa!iei $i nv#!#mntului din R. Moldova pe
acelea$i valori pe care sunt construite politicile $i sistemele na!ionale de nv#!#mnt ale !#rilor
din Europa:
instituirea principiului pozitiv al educa!iei: lumea este perfectibil# nti de toate prin
educa!ie;
deta$area hot#rt# de ideologia comunist# $i pansovietic#;
consolidarea identit#!ii $i propriet#!ii na!ionale $i deschiderea pentru valorile general-
umane;
n!elegerea democra!iei ca valoare construit# din interior, nu importat# din exterior, f#r#
ns# a se ignora posibilitatea studiului experien!elor str#ine $i chiar a unor inser!ii str#ine
benefice sistemului de nv#!#mnt $i doctrinei na!ionale a educa!iei;
instituirea $i valorificarea principiului libert#!ii n educa!ie.
Axiologia educa!iei $i sistemului de nv#!#mnt na!ional, precum se poate constata din
documentele reformei nv#!#mntului, din curricula $i manualele elaborate, din alte lucr#ri,
include:
valorile fundamentale ale humanitasului: Adev#rul, Binele, Frumosul, Dreptatea,
Libertatea;
valorile lumii contemporane (exprimate $i/sau sugerate $i de problemele lumii
contemporane);
valorile perene ale na!iunii: folclorice, artistice $i estetice, morale, istorice, juridice,
filosofice, educa!ionale, $tiin!ifice, tehnologice, economice;
valorile contextuale ale con!inuturilor educa!ionale;
valorile educa!ionale ale sferelor educa!iei, componentelor $i instrumentelor de educa!ie,
ale sistemului na!ional de nv#!#mnt.
Structura sistemului na!ional de nv#!#mnt este compatibil# structurii sistemelor de
nv#!#mnt din Europa datorit#:
dreptului universal al tuturor cet#!enilor la educa!ie, instruire $i nv#!#mnt general,
voca!ional, profesional, indiferent de sex, ras#, na!ionalitate, confesiune;
asigur#rii de c#tre stat a nv#!#mntului general obligatoriu de nou# ani;
delimit#rii stricte -- teleologice, con!inutale $i a evalu#rii finale -- a nv#!#mntului $i
educa!iei pre$colare, nv#!#mntului primar, nv#!#mntului gimnazial, nv#!#mntului
liceal; nv#!#mntului profesional secundar; nv#!#mntului universitar;
caracterului deschis al fiec#rei trepte de nv#!#mnt c#tre o treapt# superioar# de
nv#!#mnt;
existen!ei unui sistem (n refacere) de instruire continu#;
func!ion#rii eficiente a unor sisteme na!ionale, n permanent# mbun#t#!ire, de
perfec!ionare $i dezvoltare profesional# a cadrelor din nv#!#mnt $i $tiin!#, ocrotirea
22
s#n#t#!ii, agricultur#, unele ramuri ale industriei, construc!iilor, transporturilor $i
energeticii;
procesului de constituire a unui nv#!#mnt al adul!ilor;
inser!iei masive a tineretului studios n universit#!ile $i centrele de cercetare din toate
zonele Europei;
p#trunderii masive, n urma c#derii cortinei de fier, a valorilor intelectuale $i artistice ale
lumii, n special ale occidentului, n nv#!#mntul, $tiin!a $i tehnologiile din R. Moldova;
competitivit#!ii, deocamdat# doar n unele ramuri $i la niveluri elementare, $tiin!ei $i
nv#!#mntului R. Moldova pe plan mondial: savan!i moldoveni sunt invita!i n
universit#!ile $i centrele de cercetare $tiin!ific# din Occident; tineri din !#rile CSI, din
!#rile arabe $i din Romnia solicit# $i ob!in burse de studii $i cercetare n R. Moldova.
Blocaje ale compatibiliz!rii doctrinei educa!ionale $i sistemului na!ional de nv#!#mnt
cu sistemele de nv#!#mnt ale statelor Europei:
criza de identitate $i criza de proprietate a popula!iei R. Moldova;
mentalitatea colectivist-comunist# a unei mari p#r!i a popula!iei;
instabilitatea $i incertitudinea guvernan!ilor, a strategiei politice na!ionale;
corup!ia din nv#!#mnt; agresivitatea mediocrit#!ii $i a pungilor umflate;
existen!a paralel# a unui nv#!#mnt particular cu plat#;
caracterul (nc#) rutinier al nv#!#mntului psihopedagogic universitar;
criza economic# acut#: R. Moldova se afl# pe ultimul loc printre !#rile n tranzi!ie dup#
nivelul de trai al popula!iei;
influen!a masiv# militar#, economic#, ideologic# a Rusiei n teritoriu, dependen!a
economic# a R. Moldova de Rusia;
incertitudinea Occidentului fa!# de destinul istoric al popula!iei din R. Moldova $i fa!# de
perspectiva acesteia.
Solu"ii posibile de nl!turare a blocajelor n procesul de compatibilizare a sistemelor
de nv!"!mnt ale R. Moldova #i ale altor state europene:
nl#turarea blocajelor indicate n compartimentul anterior;
valorificarea insistent# $i metodic# a poten!ialului agen!ilor martiriatului n educa!ie,
nv#!#mnt $i $tiin!#: a sprijini pe cei mai buni, intoleran!# fa!# de compromi$i $i
incompeten!i; competi!ia deschis# $i loial#; transparen!a oportun#, conform# deontologiei
jurnalistice;
sprijinul (eventual, cerin!a) comunit#!ii europene n consolidarea independen!ei R.
Moldova.
Bibliografie
". Aftinic#, M. ("994). Valoare $i valorizare. Contribu!ii moderne la filozofia valorilor.
Bucure$ti, Editura Academiei Romne
2. A Guide to the National Curriculum ("996).SCAA, ACAC, London
3. Andrei, P. ("945). Filozofia valorii. Bucure$ti
4. Antonesei, L. ("996). Fundamentele culturale ale educa!iei. Ia$i, Editura Polirom.
5. Arhip, A., Papuc L. ("996). Noile educa!ii imperative ale lumii contemporane .
Chi$in#u
6. Boudilu, P. ("985, mai). Propositions pour 'enseignement de 'avenir. Le monde de
+Education
7. Concep!ia nv#!#mntului n Moldova ("992). n: Valen!ele reformei nv#!#mntului
(Partea I) / Baltag I., Bucun N., Bcu V., Cojocaru V., Constandoglo I., Pslaru Vl.,
Paniko V. Chi$in#u: I%PP al M%
23
8. Concep!ii $i sisteme actuale de nv#!#mnt n !#rile CSI $i n Europa ("992).
Conferin$a !tiin$ific" !i practic". Chi$in#u-Dseldorf.
9. Constitu!ia Republicii Moldova. Adoptat# la 29 Iulie "994. The Constitution of
Republic of Moldova. Adopted on 29
th
July "994
"0. Cuco$,C. ("995). Pedagogie $i axiologie. Bucure$ti, Editura Didactic# $i Pedagogic#
"". Cristea,S. ("996). Fundamentele pedagogice ale reformei nv#!#mntului. Bucure$ti,
Editura Didactic# $i Pedagogic#.
"2. Formarea continu# a cadrelor didactice n Uniunea European# $i statele AELS/SEE
("997). Bucure$ti, Editura Alternative.
"3. Husar Al. ("993). Ideea european# sau noi $i Europa. Ia$i, Institutul European;
Chi$in#u, Editura Hyperion
"4. Ionescu, M. ("997). Pedagogia nv#!#mntului superior n fa!a unor noi solicit#ri. A.
(Ed.). (#997). Cmpul universitar !i actorii s"i. Ia$i, Editura Polirom.
"5. nv#!#mntul particular ("996). Forme $i condi!ii n statele membre ale Comunit#!ii
europene. Bucure$ti, Editura Alternative.
"6. Legea nv#!#mntului ("996). Chi$in#u
"7. Maciuc, I. ("998). Formarea formatorilor. Modele alternative $i programe modulare.
Bucure$ti, Editura Didactic# $i Pedagogic#.
"8. Mih#ilescu, I. ("997). Sisteme de nv#!#mnt superior n Europa Central# $i de Est.
Bucure$ti, Edituira Alternative.
#9. Monteil, J.-M. ("997). Educa!ie $i formare. Perspective psihosociale. Ia$i, Polirom.
20. Neculau, A. (Ed.). ("997). Cmpul universitar $i actorii s#i.. Ia$i, Editura Polirom.
2". Neculau, A. ("994). Pedagogie social#. Experien!e romne$ti. Ia$i, Polirom.
22. Negur#, I. ("994, ianuarie-iunie). Legisla!ia $colar# n !#rile postcomuniste. Revista
de pedagogie !i psihologie
23. Negur#, I.("998). The Educational System of Republic of Moldova. Human
Development National Report-#997.Chi$in#u.
24. Negur#, I. Papuc, L., Pslaru Vl. (2000). Curriculum psihopedagogic universitar de
baz#.. Chi$in#u, Universitatea Pedagogic# de Stat Ion Creang# din Chi$in#u.
25. Papuc, L., Negur#, I. ("999). Curriculumul psihopedagogic pentru formarea cadrelor
didactice n Fran!a. Probleme ale !tiin$elor socio-umane !i modeliz"rii
nv"$"mntului. Chi$in#u, p.6.
26. Papuc, L., Pslaru, Vl., Negur#, I. ("998). Evaluarea curriculumului psihopedagogic
universitar. Principii !i modalit"$i de evaluare a calit"$ii n nv"$"mntul superior.
Materialele seminarului interna$ional (Chi!in"u, 27-28 noiembrie #997). Chi$in#u,
Editura ARC.
27. Pslaru Vl.(2000). Principiul pozitiv al educa!iei. In: Perspective $i tendin!e
moderne n educa!ia $i instruirea copiilor din grupele preg#titoare (5-7 ani). Vol.I. /
Institutul de %tiin!e ale Educa!iei, Chi$in#u; F#clia, "0 iunie 2000
28. Pslaru, Vl., Dr#gu!an A., Gru E. ("998). Atitudini fundamentale. Constituire,
formare, proiectare. Chi$in#u, Editura Cartier Educa!ional.
29. Pslaru Vl. ("996). Standardul de stat $i libertatea n educa!ie // F#clia, "" mai "996
30. Pslaru Vl.("994). nv#!#mntul $i cultura // F#clia, 2 septembrie "994
3". Pslaru Vl. ("993). Consecin!ele dezna!ionaliz#rii // F#clia, "2 martie "993
32. Pslaru Vl. ("993) Principiul etno-cultural n nv#!#mntul din Republica Moldova //
Revista de Pedagogie, nr. 8-"2 (Bucure$ti, Romnia)
33. Pslaru Vl. ("99"). Cu privire la conceptul de $coal# na!ional# // F#clia, 2 august
"99"
34. Pslaru Vl. ("990). %coala na!ional# n contextul culturii na!ionale //Nistru, nr. 8, p.
"26-"39
35. Peretti, A. ("996). Educa!ia n schimbare. Ia$i, Editura Spiru Haret
36. Practical Test in variants ("996). CITO Netherlands, Arnhem
24
37. Programul Na!ional de dezvoltare a nv#!#mntului n Republica Moldova "995-
2005 (Compendiu)("995). Chi$in#u: Ministerul nv#!#mntului, Institutul de %tiin!e
Pedagogice $i Psihologice
38. Standards setting in the Netherlands. The policy and practice. 7 December "3
December "998. Enschede, Netherlands
39. Surdu, A. ("993). Pentamorfoza artei. Bucure$ti, Editura Academiei Romne.
40. The National Literacy Strategy ("998). Departament for Education and
Employment. Crown.
4". Toader, A. D. ("995). Psihologia schimb#rii $i educa!ia. Polarit#!i $i accente ale
procesului educa!ional. Bucure$ti, Editura Didactic# $i Pedagogic#
42. Valen!ele reformei nv#!#mntului ("992). I-V. Chi$in#u: Ministerul %tiin!ei $i
nv#!#mntului, Institutul de %tiin!e Pedagogice $i Psihologice
43. V#ideanu, G. ("988). Educa!ia la frontiera dintre milenii. Bucure$ti, Editura Politic#.
44. V#ideanu, G. ("996). UNESCO-50. Educa!ie. Bucure$ti, Editura Didactic# $i
Pedagogic#.
45. ()*+,-./0 1*23.341*56768 4,9/6 9, :6756;3 <,*,;=73 1* >??
@)79)2,*0A:3 ("989) // B*23.341*567 -6C7/:, "7 4=8"989
46. ()*+,-./0 1*23.341*56768 4,9/6 9, :6756;3 <,*,;=73 1* >??
@)79)2,*0A:3 ("989) / D6:6* E.F., D1:6 G.H., ()<):=;6 G.F., I=*J:) I.E.,
I1A7=;6 G.@.- (/K/*36, @BI, FLMI
47. N,;K6*A:/8, D.?. ("998). O/7)A)P/0 )C;=Q)2=*/0 970 RRI 2,:= (2 -)/A:=S
-;=:5/:)-);/,*5/;)2=**1S )C;=Q)2=5,7T*1S :)*.,-./8). @)A:2=:
?)2,;K,*A52).
48. ()*.,-./0 )CU,V) A;,9*,V) )C;=Q)2=*/0 2 @)79=2A:)8 ??> ("989) //
E=;)9*), )C;=Q)2=*/,, "7 4=0 "989
49. W=:)* >)AA/A:)8 O,9,;=.// )C )C;=Q)2=*// ("992). @)A:2=.
50. ()*.,-./0 )+,;,9*)V) 35=-= ;,P);4/;)2=*/0 A/A5,41 )C;=Q)2=*/0 ("997).
@)A:2=, ?X-IG-40243.
5". I05J /A-15=**1S /**)2=./)**1S :)*.,-./8 ("995). XCU/8 -,9=V)V/+,A:/8
6+,C*18 .,*5; (H>S), E/9,;7=*91.
52. XC;=Q)2=5,7T*)--;)P,AA/)*=7T*1, -;)V;=441 C=Q)2)V) 21AK,V) )C;=Q)2=*/0
("993). ,-./00 (12*3(4*560 7(..66, 8 21, .. #34-#85.
53. ?5=*9=;51 21AK,V) -,9=V)V/+,A:)V) )C;=Q)2=*/0 / -)9V)5)2:/ 6+/5,70
("996). 90:*;(;6'*, 8 6, ..58-66.
54. ?5=*9=;51 -,9=V)V/+,A:)V) )C;=Q)2=*/0 / ).,*:= ,V) :=+,A52= 2 >)AA// / Q=
;6C,<)4 ("994). ?C);*/: *=6+*1S A))CU,*/8. @)A:2=.