Sunteți pe pagina 1din 23

ROMNIA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU
BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR
Volumul 1
M 01 -05
Ve!"u#e $o#!ol"%&'& 1(
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
)00* -)01+
CUPRINS,
1- DEFINITII SI PRESCURTARI
2. SCOP
+- DOMENIU DE APLICARE
(- DESCRIEREA ACTIVITATII
(-1 PROCEDURI DE ACHIZITIE
(-) PREVEDERI GENERALE
(-+ DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII
(-( AD.UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
(-5 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
(-/ CONFLICTUL DE INTERESE
ANE0A 1 ACT ADITIONAL LA CONTRACT 1MODEL2
ANE0A ) INVITATIE DE PARTICIPARE
ANE0A + DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE
ANE0A ( DECLARATIE PENTRU RESPECTAREA REGULILOR PRIVIND EVITAREA
CONFLICTULUI DE INTERESE
ANE0A 5 DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE
ANE0A / DECLARATIE DE CONFORMITATE
ANE0A * ANUNTUL DE AD.UDECARE
INSTRUCTIUNI DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR
1- DEFINITII SI PRESCURTARI
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara
comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare
rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara;
PERE Planul European de Redresare Economica;
APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, institutie responsabila cu
implementarea te!nica si financiara a P"DR;
CE Comisia Europeana
P"DR Programul "ational de Dezvoltare Rurala
#ADR #inisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CRPDRP Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate regionala
a APDRP
$%PDRP $ficiul %udetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, entitate judeteana a
APDRP
$%PDRPCA $%PDRPCompartimentul Ac!izitii
CRPDRP&A CRPDRP&erviciul Ac!izitii
)- SCOP
Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai P"DR
pentru adjudecarea contractelor de ac!izitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de
e'ecutie lucrari cu fonduri din FEADR sau PERE(
+-DOMENIU DE APLICARE
I# 3e%ee& &$4"5"'"o#&"" %e !e3"$""6 7u#u" !&u lu$&"6 7e#e8"$"&"" 9"3&'" &"
PNDR cu fonduri din FEADR sau PERE &u 9o!"7"l"'&'e& %e & o9'& 9e#'u u#& %"#
3&"&#'ele %e m&" :o!,
1- Po$e%u"le %e &$4"5"'"" !e 3o %e!8&!u& 8"e 9"# &9l"$&e& 9e5e#'elo
"#!'u$'"u#";
)- Po$e%u"le %e &$4"5"'"" !e 3o %e!8&!u& 8"e 9"# &9l"$&e& le<"!l&'"e" #&'"o#&le "#
%ome#"ul &$4"5"'""lo 9u7l"$e-
I# &$e!' $&5 7e#e8"$"&"" 9"3&'" 3o e!9e$'& $e"#'ele APDRP "m9u!e 9"#
=I#!'u$'"u#"le 9"3"#% &$4"5"'""le 9u7l"$e 9e#'u 7e#e8"$"&"" PNDR= 13olumul 1 &l
M&#u&lulu" %e 9o$e%u" 9e#'u &'"7u"e& $o#'&$'elo %e &$4"5"'"e 9u7l"$& 9e#'u
9o"e$'ele 8"#&#'&'e 9"# PNDR M01-0/2 !" 3o &9l"$& 9o$e%u"le %e l"$"'&'"e 9"# $eee
%e o8e'&6 l"$"'&'"e %e!$4"!& e'$- "# 8u#$'"e %e 9&<u"le 3&lo"$e "m9u!e 9"# le<"!l&'"&
#&'"o#&l&6 e!9e$'&#% $o#%"'""le %e 9u7l"$&e & "#3"'&'""lo !&u &#u#'u"lo %e
9&'"$"9&e "# SEAP6 'eme#ele l"m"'& %e %e9u#ee & o8e'elo6 mo%&l"'&'e& %e e3&lu&e
& o8e'elo6 %e !em#&e & $o#'&$'elo6 %e !olu'"o#&e & $o#'e!'&'""lo !" 'o&'e $elel&l'e
9e3e%e" %"# OUG #- +(>)00/ !" HG ?)5>)00/ 1Nome %e &9l"$&e2 $u mo%"8"$&"le !"
$om9le'&"le ul'e"o&e- Du9& !em#&e& $o#'&$'elo %e 8"#&#'&e !" "#&"#'e& o<&#"5&""
9"me" l"$"'&'"" %e &$4"5"'""6 7e#e8"$"&"" 9"3&'" $&e %oe!$ !& &9l"$e le<"!l&'"& #&'"o#&l&
"# %ome#"ul &$4"5"'""lo 9u7l"$e 3o !ol"$"'& APDRP &9o7&e& u#u" &$' &%"'"o#&l 9e#'u
"#lo$u"e& A#e@e" IV $u =I#!'u$'"u#"le 9"3"#% &$4"5"'""le 9u7l"$e 9e#'u 7e#e8"$"&""
PNDR=-
Be#e8"$"&"" 9"3&'" $&e "#'& !u7 "#$"%e#'& &'"$olulu" #- ? %"# OUG +(>)00/ $u
mo%"8"$&"le !" $om9le'&"le ul'e"o&e 3o &9l"$& o7l"<&'o"u le<"!l&'"& #&'"o#&l& "#
%ome#"ul &$4"5"'""lo 9u7l"$e6 "& $o#'&$'ele %e 8"#&#'&e !e 3o "#$4e"& &3&#% $&
A#e@& IV I#!'u$'"u#"le 9"3"#% &$4"5"'""le 9u7l"$e 9e#'u 7e#e8"$"&"" PNDR
I# $&5ul &9l"$&"" %e $&'e 7e#e8"$"&"" 9"3&'" &" PNDR & le<"!l&'"e" #&'"o#&le "#
%ome#"ul &$4"5"'""lo 9u7l"$e6 &$e!'"& 3o %e9u#e %o$ume#'&'"& %e &$4"5"'"" 9e#'u
3e"8"$&e !" &3"5&e #um&" l& Se3"$""le A$4"5"'"" %"# $&%ul CRPDRP-
E!'e #e$e!& $& "# $&%ul 9o"e$'elo PNDR6 $om9o#e#'ele $&e !e 8"#&#'e&5&
9"# PERE !& 8"e e3"%e#'"&'e !e9&&'6 &3&#% &lo$&e 8"#&#$"&& %"!'"#$'&- A$4"5"'""le %e
!e3"$"">7u#u">lu$&" 8"#&#'&'e 9"# PERE 3o 8" l"$"'&'e 9e lo'u" %"!'"#$'e 9e#'u $&e
!e 3o "#$4e"& $o#'&$'e %e &$4"5"'"e !e9&&'e %e e!'ul lo'u"lo 8"#&#'&'e 9"# FEADR6
$u 9e$"5&e& $& 9o$e%u& &9l"$&'& !e 3& &le<e "# 8u#$'"e %e 3&lo&e& $umul&'& &
'u'uo lo'u"lo 8"#&#'&'e 9"# FEADR !" PERE- Pe!o#&lul %e!em#&' $u &'"7u'"" "#
&$4"5"'"" %"# $&%ul O.PDRP-CA 3& "#'o$m" 8"!e %e &3"5&e %"!'"#$'e 9e#'u
$om9o#e#'ele $&e !e 8"#&#'e&5& 9"# PERE-

(- DESCRIEREA ACTIVITATII
(-1- PROCEDURI DE ACHIZITIE
(-1-1- Sele$'"& %e o8e'e
Co#'&$'e A 15-000 EURO, fara )*A, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte
cu conditia publicarii pe siteul +++(apdrp(ro a unei invitatii de participare si a dosarului
cererii de oferte si primirii de catre beneficiarul privat a cel putin , oferte conforme din punct
de vedere te!nic si financiar al ofertantilor( $fertele conforme trebuie sa se incadreze in
valoarea licitata corespunzatoare din bugetul indicativ( -nvitatia de participare trebuie
inregistrata in Registrul de intrari iesiri al beneficiarului privat(
Aditional, beneficiarul privat are dreptul de a transmite invitatii de participare in mod direct
agentilor economici .in ziua publicarii pe siteul +++(apdrp(ro/, in vederea asigurarii unui
grad de competitie adecvat(
)ermenul limita de depunere a ofertelor este de minim 01 zile lucratoare de la data publicarii
pe siteul +++(apdpr(ro(
(-1-)- O !"#<u& o8e'&
Co#'&$'e 05-000 EURO, fara )*A, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura
oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta( -n acest
caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul si Ane'a 2
Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese(
Este interzisa divizarea ac!izitiilor de acelas tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror
valoare depaseste 03(111 de E4R$, fara )*A, in contracte mai mici cu scopul evitarii
procedurii de selectie de oferte(
-nitierea procedurilor de ac!izitie se face prin "#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e formular Ane'a 5 care
trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale6
Denumirea beneficiarului privat
Cod unic de inregistrare .cu e'ceptia persoanelor fizice/
Adresa
)elefon7fa'7email
Denumire invitatie se vor detalia serviciile7bunurile7lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile
Criteriul de selectie este pretul cel mai mic(
$fertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul $RC7institutii ec!ivalente pentru furnizorii e'terni, care raspunde cererii de oferte
)ip contract .servicii, bunuri sau lucrari/
)ermenul limita de depunere a ofertelor
Adresa la care se trimit ofertele
Data si ora desc!iderii ofertelor
*aloarea supusa licitatiei .eligibila 8 neeligibila/
&unt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele6
Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):
1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice,
topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia).
2. Proiectare si inginerie (S ! P"# $ %%& $ %ocumentatii pentru avize acorduri si autorizatii
$ e'pertiza tehnica $ audit energetic! (erificare tehnica)
3. )onsultanta (consultanta la elaborarea memoriului *ustificativ, studiilor de piata, de
evaluare, la intocmirea cererii de finantare ! )onsultanta in domeniul managementului
investitiei sau administrarea contractului de e'ecutie)
+. ,sistenta tehnica (," din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului
! %iriginte de santier).
-ucrari de acelasi tip:
1. )ap. 1.2 $ 1.3 $ +.1 $ +.2 $ +.3 $ ..1.1 $ /.2 &'ecutie de lucrari.
2. )ap. 2 ,sigurarea utilitatilor necesare obiectivului.
0unuri de acelasi tip:
1. )ap. +.+ 1tila*e si echipamente fara monta*, mi*loace de transport, alte achizitii specifice.
2. )ap. +.. %otari.
3. )ap. +./ ,ctive necorporale .e' programe soft+are/
)ipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau
bunurilor sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata(
(-)- PREVEDERI GENERALE
Cofinantarea din fonduri publice in cadrul P"DR se acorda pentru toate contractele de
ac!izitii lucrari, bunuri si servicii, 9nc!eiate de beneficiarii privati care 9ndeplinesc urmatoarele
conditii6
Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au
obtinut cel putin , oferte conforme in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte(
$biectul contractului de ac!izitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste
parametrii de performanta productivitate prevazuti in documentatia te!nica si
financiara a proiectului(
O8e'ele $o#8ome e9e5"#'& o8e'e $om9&&7"le6 $&e &!9u#% $e"#'elo %"# 9u#$' %e
3e%ee &l 9e8om&#'elo !" 9&&me'"lo 'e4#"$" %"# $&"e'ele %e !&$"#"6 9o"e$'ul 'e4#"$
!" $eee& %e o8e'e6 &l o7"e$'ulu" &$e!'o& !" %"# 9u#$' %e 3e%ee 8"#&#$"& !" !u#'
'&#!m"!e %e $&'e o9e&'o" e$o#om"$" e&l" !" $&e "#%e9l"#e!$ $o#%"'""le %e $&l"8"$&e6
3e"8"$&7"le %e $&'e e@9e'"" e3&lu&'o"-
Se $o#!"%e& $& 9o$e%u& %e !ele$'"e %e o8e'e e!'e e!9e$'&'& "# !"'u&'"& "# $&e !e
9e5"#'& $el 9u'"# + o8e'e $o#8ome %"# 9u#$' %e 3e%ee 'e4#"$ !" 8"#&#$"&-
O8e'ele 8"#&#$"&e $u 3&lo&e& 1el"<"7"l& !" #eel"<"7"l&2 m&" m&e %e$B' 3&lo&e&
1el"<"7"l& !" #eel"<"7"l&2 !u9u!& l"$"'&'"e" !e e!9"#< %e $om"!""le %e e3&lu&e !" !u#'
%e$l&&'e #e$o#8ome-
O8e'ele 'e7u"e !& !e "#$&%e5e "# 3&lo&e& l"$"'&'& 1&'&' el"<"7"l& $&' !" #el"<"7"l&2
$oe!9u#5&'o&e %"# 7u<e'ul "#%"$&'"3-
Se3"$""le>7u#u"le>lu$&"le $&e !e $om9u# %"# $4el'u"el" el"<"7"le 9lu! #eel"<"7"le !"
!u#' "#!e9&&7"le !e !u9u# 9o$e%u"lo %e &$4"5"'"" $o#8om 9e5e#'ulu" m&#u&l-
I# $&5ul "# $&e 9o$e%u& %e &$4"5"'"e e!'e #e&3"5&'& %e $&'e O.PDRP C CA>CRPDRP-
SA6 $u e$om&#%&e& %e !ol"$"'&e %e $l&"8"$&">"#8om&'"" !u9l"me#'&e6 7e#e8"$"&ul
9"3&' e!'e o7l"<&' !& 9e5"#'e e!9e$'"3ele $l&"8"$&">"#8om&'"" !u9l"me#'&e "# 'eme#
%e 10 5"le lu$&'o&e $u e@$e9'"& $&5ulu" "# $&e !-& !ol"$"'&' 9elu#<"e& 'eme#ulu" %e
%e9u#ee & %o!&elo %e &$4"5"'""- I# $&5 $o#'& %o!&ul 3& 8" e!9"#! %e $&'e O.PDRP C
CA "& 7e#e8"$"&ul 9"3&' 3& %e9u#e u# #ou %o!& $om9le' "# 3e%ee& 9"m""" &3"5ulu"
8&3o&7"l-
O8e'&#'"" 'e7u"e !& #u !e &8le "#'-o !"'u&'"e $&e "#'& !u7 "#$"%e#'& $o#8l"$'ulu" %e
"#'ee!e-
L& 3e"8"$&e& %o!&ulu" %e $&'e e9e5e#'&#'ul le<&l>$om"!"& %e e3&lu&e #um"'& %e
$&'e 7e#e8"$"& 9"3&' !e 3& !ol"$"'& $e'"8"$&'ul ORC "# o"<"#&l !&u $o9"e le<&l"5&'&
9e#'u 'o&'e 8"mele 9&'"$"9&#'e l& l"$"'&'"e- I# $&5ul "# $&e o8e'&#'ul #u 9e5"#'&
$e'"8"$&'ul ORC !ol"$"'&' o8e'& e!9e$'"3& 3& 8" %e$l&&'& #e$o#8om&- Ce'"8"$&'ele
ORC !&u $ele e$4"3&le#'e 9e#'u 8u#"5o"" e@'e#" !e 3o 9e5e#'& &'&' 9e#'u 8"mele
o8e'&#'e $&' !" 9e#'u !u7$o#'&$'&#'" !" 'o&'e 9e!o&#ele :u"%"$e 18"me2 &$'"o#&e
9&#& l& 9o9"e'&"" 8"#&l" &le &$e!'o& 19e!o&#e 8"5"$e2-
Be#e8"$"&ul 9"3&' 9o&'e 9"m" o !um& "# &3&#! e9e5e#'&#% u# 9o$e#' m&@"m &!& $u
e!'e 9e$"5&' "# le<"!l&'"& "# 3"<o&e6 %"# 3&lo&e& el"<"7"l& & $o8"#&#'&""
#e&m7u!&7"le %"# 7u<e'ul "#%"$&'"3- A3&#!ul 9o&'e 8" &$o%&' %u9& 9"m"e& &3"5ulu"
8&3o&7"l %"# 9&'e& APDRP & 9o$e%u"" %e &$4"5"'"" 9"o"'& m&:o"'&& - %e e@em9lu "#
$&5ul 9o"e$'elo $&e 9e3&% $o#!'u$'"" %u9& &3"5&e& &$4"5"'"e" %e lu$&" !&u "#
$&5ul 9o"e$'elo 9e#'u &$4"5"'"" %e 7u#u" 17u#u" !" lu$&"2 %u9& 9"m"e& &3"5&"" &
$el 9u'"# 50D %"# 3&lo&e& el"<"7"l& & 9o"e$'ulu"- A$e!' 8&9' 3& 8" me#'"o#&' "# !$"! "#
F"!& %e &3"5&e & %o!&elo %e &$4"5"'"" %e $&'e e@9e'ul 1 $&e o "#'o$me!'e !"
e$o#8"m&' e@9e'ul ) CA-O.PDRP "# $eee& %e 9l&'& 9e#'u &3&#!-
(-+-DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE ACHIZITII
Dosarul de ac!izitii trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata( Dosarul de ac!izitii se
intocmeste in , e'emplare, 0 e'emplar original, cu documente in original ramane la
beneficiarul privat, 0 e'emplar pe suport de !artie si 0 e'emplar in format electronic pe CD
.copii conforme cu originalul/ care se depun la $%PDRP( Dosarul de ac!izitii 0 e'emplar pe
suport de !artie si 0 e'emplar in format electronic pe CD va fi depus la $%PDRP fiecare
e'emplar av:nd6
"umele beneficiarului privat;
)itlul proiectului;
)ipul de ac!izitie si procedura aplicata(
Conformitatea dintre cele doua e'emplare .cel pe suport de !artie si cel in format electronic
pe CD/ ale dosarului de ac!izitii se certifica de catre beneficiarul privat prin Declaratia de
conformitate formular Ane'a ;(
De9u#ee& %e $&'e 7e#e8"$"&ul 9"3&' & %o!&ulu" %e &$4"5"'"" l& O.PDRP "# 3e%ee&
3e"8"$&"" !" &3"5&"" !e 8&$e "# %ou& e'&9e,
E'&9& 1, Be#e8"$"&ul 9"3&' %e9u#e l& O.PDRP-CA I#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e !" %o!&ul
$ee"" %e o8e'e 9e !u9o' %e 4&'"e !" "# 8om&' ele$'o#"$ 9e CD 19u#$'ele 16 ) !" 11 %e
m&" :o!2-
I# &$e!' !e#! 7e#e8"$"&ul 9"3&' 3& %e!$&$& I#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e %e 9e !"'e-ul
EEE-&9%9-o 6 o 3& $om9le'& !" o 3& $o9"& 9e CD- To'o%&'& "#3"'&'"& $om9le'&'& 3& 8"
9"#'&'&6 !em#&'& %e e9e5e#'&#'ul le<&l !" !$&#&'& "# 8om&' =-9%8-=
A'&' I#3"'&'"& %e!$&$&'& %e 9e !"'e $&' !" I#3"'&'"& !$&#&'& !" %o!&ul $ee"" %e o8e'e
!$&#&' "# 8om&' =-9%8= 3o 8" $o9"&'e 9e CD-ul $&e !e 3& %e9u#e l& O.PDRP CA-
O.PDRP-CA 3e"8"$& !" &3"5e&5& I#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e !" %o!&ul $ee"" %e o8e'e 9e
$&e le 9u7l"$& 9e !"'e-ul EEE-&9%9-o- I# I#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e 7e#e8"$"&ul 9"3&' 3&
9e$"5& %&'& l"m"'& %e %e9u#ee & o8e'elo lu&#% "# $o#!"%e&e 'eme#ul l"m"'& %e
%e9u#ee & o8e'elo %e m"#"m 10 5"le lu$&'o&e 9o$e%u&le F 'eme#ul %e 3e"8"$&e !"
&3"5&e %e m"#"m 5 5"le lu$&'o&e-
E'&9& ), Be#e8"$"&ul 9"3&' %e9u#e l& O.PDRP A#u#'ul %e &%:u%e$&e6 R&9o'ul %e
!ele$'"e !" Co#'&$'ul "#!o'"'e %e &#e@ele &$e!'o& 9e !u9o' %e 4&'"e !" "# 8om&'
ele$'o#"$ 9e CD 19u#$'ele + - 1) %e m&" :o!2- A$e!'e& 3o 8" 9e5e#'&'e 9e CD "# 8om&'
=G-9%8=- O.PDRP-CA 3e"8"$& !" &3"5e&5& R&9o'ul %e !ele$'"e !" $o#'&$'ul- Pe#'u
$om9le'&e& A#u#'ulu" %e &%:u%e$&e 7e#e8"$"&ul 9"3&' 3& 9o$e%& "%e#'"$ $& 9e#'u
I#3"'&'"& %e 9&'"$"9&e- A#u#'ul %e &%:u%e$&e 3& 8" 9u7l"$&' 9e !"'e-ul EEE-&9%9-o %e
$&'e O.PDRP-CA-
Teme#ul %e 3e"8"$&e !" &3"5&e 9e#'u 8"e$&e e'&9& e!'e %e 5 5"le lu$&'o&e-
Pentru procedura de selectie de oferte dosarul de ac!izitii trebuie sa contina urmatoarele6
0( -nvitatia de participare Ane'a 5 care se publica pe siteul +++(apdrp(ro(
5( Dosarul cererii de oferta(
,( Decizia de numire a comisiei de evaluare(
2( Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de
evaluare la data desc!iderii ofertelor .Ane'a ,/(
3( Raportul de selectie(
;( <otararea 7 Decizia de aprobare a Raportului de selectie
=( "otificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori .inclusiv dovada transmiterii/(
>( Contractul cu oferta te!nica si financiara si celelalte oferte necastigatoare(
?( Ane'a 2 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese(
01( Ane'a 3 Declaratie privind respectarea procedurii de ac!izitie(
00( Ane'a ; Declaratia de conformitate(
05( Ane'a = Anuntul de adjudecare(
Dosarul de ac!izitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari iesiri al
beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare si cererile de oferta
transmise(

Pe#'u &$4"5"'""le !"m9le beneficiarul privat este obligat sa depuna la $%PDRPCA dosarele
de ac!izitii in doua e'emplare, 9n ma'im + lu#" de la semnarea Contractului de finantare(
Prin ac!izitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de
catre beneficiarul privat al finantarii prin P"DR a unor bunuri .de e'(6 tractoare, masini, utilaje
si instalatii te!nologice fara montaj/ si servicii .e'(6 consultanta daca este cazul/ prin
atribuirea unui contract de ac!izitie(
Pe#'u &$4"5"'""le $&e 9e3&% $o#!'u$'"" mo#'&: .sau mi'te care prevad atat ac!izitii cu
constructii montaj cat si ac!izitii simple/ beneficiarul privat este obligat sa depuna la
$%PDRPCA cel putin un dosar de ac!izitii .e'(6 dosar ac!izitii prestari servicii/ si Proiectul
te!nic, in doua e'emplare, in ma'im ( lu#" de la semnarea contractului de finantare(
Prin ac!izitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei
proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin P"DR a unor bunuri .e'(6
utilaje si instalatii te!nologice cu montajcap( 2(5 si 2(, din bugetul indicativ/, si7sau lucrari de
constructii si instalatii .cap( 2(0 din bugetul indicativ/ si servicii prin atribuirea unui contract de
ac!izitie(
-n cazul in care nu sunt respectate termenele de mai sus dosarele de ac!izitii nu se avizeaza
iar beneficiarii privati vor inc!eia act aditional la contractul de finantare pentru prelungirea
acestora( -n cazul in care se depun dosare de ac!izitii spre verificare in ultimele zile ale
perioadelor de mai sus acestea se pot aviza in termenul procedural de 3 zile lucratoare( -n
cazul in care nu se avizeaza si se solicita clarificari nu este necesara intocmirea unui act
aditional la contractul de finantare pentru prelungirea termenului( Acesta va fi insa necesar in
cazul in care dosarul de ac!izitii este neavizat cu recomandarea de anulare a licitatiei(
-n functie de tipul ac!izitiei, documentatia de ac!izitii pentru procedura prin selectie de oferte
trebuie sa contina urmatoarele documente6
N-
$'-
DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII
Document solicitat pentru tipul de ac!izitie
A$4"5"'"" %e,
Lu$&" Bu#u" Se3"$""
0
-nvitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie
sa cuprinda date referitoare la6 a/ instructiunile pentru
ofertanti; b/ specificatiile te!nice pentru bunuri si lucrari
sau termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii; c/
garantii, daca este cazul(

5
Proiectul te!nic de e'ecutie insotit de caietele de sarcini
pe specialitati .pentru ac!izitii de bunuri in situatia
ac!izitiei de utilaje te!nologice in flu' integrat se vor
prezenta piese scrise si desenate ale sc!emele flu'ului
te!nologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz/, listele de cantitati si graficul de
e'ecutie a lucrarilor .numai in cazul e'ecutiei de lucrari
constructii sau modernizari/(

,
4n original si o copie ale ofertelor adresate
beneficiarului privat(

2
Raportul7Rapoartele de selectie a ofertelor
.semnat7semnate de membrii comisiei de evaluare,
formata din reprezentantul legal al proiectului si7sau alti
specialisti in domeniu/ aprobat7aprobate prin <otararea
adunarii generale a asociatilor7actionarilor7Decizia
asociatului unic7Decizia Consiliului de administratie sau
orice alt act legal in acest sens .cu e'ceptia persoanelor
fizice autorizate/(

3
Contractul7contractele si ane'ele la contractul7contractele
de ac!izitii semnate de ambele parti si celelalte oferte
necastigatoare(

;
Certificatele $RC pentru beneficiarul privat si toate
persoanele juridice .firme/ actionare ale acestuia pana la
proprietarii finali ai acestuia .persoane fizice/(

=
Declaratiile de confidentialitate si impartialitate .Ane'a ,/
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu
au nici un fel de interese de orice natura cu firmele
ofertante participante(

>
Certificatul constatator emis de $RC pentru firmele
participante, inclus in oferta te!nica .minim ,/ si
certificatele $RC sau cele ec!ivalente pentru furnizorii
e'terni pentru subcontractanti si toate persoanele
juridice .firme/ actionare pana la proprietarii finali ale
acestora .persoane fizice/(
Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese .Ane'a 2/,Declaratia privind
respectarea procedurii de ac!izitie .Ane'a 3/, Declaratia
de conformitate .Ane'a ;/(


?
Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus
in oferta te!nica .minim ,/(

01 Raport de solutionare a contestatiilor .daca este cazul/
Certificatele $RC pentru persoanele juridice romane sau cele ec!ivalente pentru furnizorii
e'terni nu trebuie sa aiba o vec!ime mai mare de ; luni de la data depunerii ofertelor(
Certificatele $RC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice .firme/ actionare ale
acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia .persoane fizice/ nu trebuie sa aiba o vec!ime
mai mare de ; luni de la data depunerii ofertelor( @eneficiarii privati pot depune aceste
certificate doar la prima ac!izitie daca le finalizeaza si pe celelalte in termenul de ; luni( -n
caz contrar beneficiarii privati vor trebui sa depuna certifcatele $RC actualizate(
Do!&ul $ee"" %e o8e'&
Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea
dosarului cu oferte( )oate cererile de oferte trebuie sa fie identice intre ele si trebuie sa aiba
urmatoarele caracteristici6
- sa fie inregistrate in Registrul de intrari iesiri, personalizate si semnate;
- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;
- sa nu contina nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumite tipuri de
bunuri7lucrari sau servicii .sa nu se regaseasca referinte la nume de firme furnizoare
de bunuri7servicii7lucrari/;
- in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie e'plicita, detaliata, si suficient de clara
pentru proiectant;
- pentru ac!izitiile de bunuri se vor avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea
specificatiilor te!nice de baza;
- pentru ac!izitiile de lucrari .constructii/ cererea de oferta trebuie sa aiba ane'at caietul
te!nic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;
- se vor detalia serviciile7bunurile7lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile(
Do!&ul $ee"" %e o8e'& $o#'"#e,
A- I#!'u$'"u#"le 9e#'u o8e'&#'", trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare
pentru intocmirea corecta a ofertelor6
ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul $RC care raspunde cererii de oferte;
ofertantii vor depune certificate $RC .documente ec!ivalente pentru ofertanti e'terni/
pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare7asociate pana la proprietarii finali
.persoane fizice/( Aceste certificate nu trebuie sa aiba o vec!ime mai mare de ; luni de la
data depunerii ofertelor(
certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului;
programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor .termenul limita de depunere a
ofertelor, data sesiunii de desc!idere a ofertelor, locatia/;
daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; daca
da, se va mentiona locul si data acestora;
redactarea ofertelor va fi in limba romana .sau traducere autorizata, sau o traducere
efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal/;
moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este R$" sau Euro .cu precizarea
cursului de sc!imb din bugetul indicativ/;
perioada de valabilitate a ofertelor;
criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut(
declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art( 03 din $4A
;;75100(
conditiile pentru semnarea contractului, inclusiv durata de e'ecutie a contractului;
B- S9e$"8"$&'""le 'e4#"$e 9e#'u 7u#u" !" lu$&" !&u 'eme#"" %e e8e"#'& 9e#'u
&$4"5"'"" %e !e3"$""
C- G&&#'""6 %&$& e!'e $&5ul
R&9o'ul %e !ele$'"e 1pentru procedura de selectie de oferte/ trebuie sa mentioneze6
date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor .nume ofertanti, nr de
inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea
ofertantilor la desc!iderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au e'istat
observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la desc!iderea ofertelor/;
certificarea prin codul CAE" inscris in certificatul $RC a domeniului de activitate
prevazut in cererea de oferta;
indeplinirea clauzei etice privind absenta conflictului de interese;
respectarea termenilor de referinta7specificatiilor te!nice prevazute in studiul de
fezabilitate7memoriul justificativ din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse
prin cerere de oferta;
concluzia comisiei de selectie a ofertelor(
Raportul de selectie va fi aprobat printrun act .!otarare7decizie, etc/ de catre organul de
conducere al beneficiarului privat(
-n cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza a fi furnizat, e'ecutat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara )*A, reprezinta mai
putin de >3B din valoarea licitata, comisia de evaluare are obligatia de a efectua verificari
detaliate in sensul ca va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la
furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele
utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si
costurile implicate de anumite utilaje sau ec!ipamente de lucru( -n cazul in care ofertantul nu
prezinta informatiile solicitate in termen de , zile lucratoare sau aceste informatii nu pot
justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa(
Araficul de e'ecutie a lucrarilor trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula prin
contractul de lucrari .e'(6 activitati de constructii, instalare, montare, etc(/, luna7lunile in care
se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea .programarea cas!flo+
ului/(
PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA- ORICE MA.ORARE A VALORII
UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE LA
SECTIUNEA (-5-

(-(- AD.UDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
$fertele firmelor participante .termenii de referinta pentru ac!izitii de servicii, specificatiile
te!nice pentru ac!izitii de bunuri sau caietele de sarcini pe specialitati7listele de cantitati din
Proiectul )e!nic de e'ecutie a lucrarilor/ trebuie sa contina toate datele te!nicofinanciare de
identificare a ac!izitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele te!nicofinanciare
din proiectul selectat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit( )ermenul limita
permis ofertantilor pentru asi prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta,
trebuie sa fie suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate te!nic si financiar(
$fertantii trebuie sasi pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta(
Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa e'amineze ofertele, sa aprobe
propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul(
Ca primirea ofertelor, beneficiarul privat trebuie sa le inregistreze( )oate ofertele se transmit
pe !artie, semnate pe fiecare pagina de reprezentantul imputernicit al ofertantului(
$fertele primite vor fi considerate $o#8ome daca sunt compatibile din punct de vedere al
performantelor si parametrilor te!nici din caietele de sarcini, proiectul te!nic si cererea de
oferte, al obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei .eligibila si
neeligibila/(
$fertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora( $fertele trebuie sa fie
verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului( $fertele trebuie sa fie
redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana(
)raducerea va fi autorizata sau va fi realizata de beneficiarul privat, cu mentiunea din partea
acestuia6 D2mi asum raspunderea privind corectitudinea traduceriiE dupa care se va mentiona
numele in clar al reprezentantului legal care va semna(
@eneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor
proiectului propuse prin memoriul justificativ7studiul de fezabilitate7proiectul te!nic si planului
de afaceri si care este conforma(
Contractul va fi inc!eiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator(
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare
.identificarea administrativa si identificarea financiara sediu social, telefon, fa', email, codul
unic de inregistrare, banca, contul bancar/, obiectul, valoarea, documentele contractului,
durata si conditiile contractuale( Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat(
Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita
implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele
ane'ate acesteia(
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul privat
poate relua procedura de ac!izitie( De asemenea in cazul rezilierii contractului, beneficiarul
privat poate relua procedura de ac!izitie iar daca termenul de depunere a dosarului de
ac!izitie este depasit, este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare(
@eneficiarul privat poate rezilia un contract inc!eiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau
lucrari in cazul in care nu sunt respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de
reziliere( -n cazul in care se reziliaza un contract de lucrari, noul dosar al cererii de oferte va
contine obligatoriu e'pertiza te!nica autorizata pentru lucrarile e'ecutate si caiete de sarcini
actualizate pentru lucrarile ramase de e'ecutat( -n cazul in care ac!izitiile necesita
subcontractanti, ofertele firmelor participante vor declara subcontractantii( Contractele de
subcontractare insotite de certificatele constatatoare $RC se vor prezenta in dosarul de
ac!izitie care se depune la APDRP pentru verificare si avizare( Pe parcursul derularii
contractului, contractantul nu are dreptul de a 9nlocui subcontractantii nominalizati 9n oferta
fara acceptul beneficiarului privat .prin act aditional/, iar eventuala 9nlocuire a acestora nu
trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale(
Solu'"o#&e& $o#'e!'&'""lo,
$rice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune
contestatie catre beneficiarul privat()ermenul de asteptare in vederea depunerii unor
eventuale contestatii este de minim ; zile de la transmiterea notificarilor catre ofertantul
castigator si ofertantii necastigatori( -n caz contrar contestatiile nu se vor lua in consideratie(
-n cazul primirii unei contestatii beneficiarul privat are obligatia de a numi prin
!otarare7decizie o comisie de solutionare a contestatiei formata obligatoriu din alti membri
decat cei care au facut parte din comisia de evaluare( Comisia va analiza si solutiona
contestatia in termen de ma'im 01 zile de la primirea acesteia, care se va finaliza printrun
Raport de solutionare a contestatiei( Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea
contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se
primesc clarificarile( Raportul va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre
Reprezentantul legal de proiect spre luare la cunostinta si va fi inregistrat in Registrul de
intrari7iesiri dupa care va fi comunicat contestatarului( Reprezentantul legal de proiect nu are
dreptul de a face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor( -n cazul in care e'ista
contestatii, Raportul de solutionare a contestatiilor va face parte din dosarul de ac!izitii care
va fi depus la $%PDRP( Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii unor eventuale
contestatii de minim ; zile cat si in perioada de solutionare a contestatiilor beneficiarul privat
nu are dreptul de a inc!eia contractul de ac!izitie cu ofertantul castigator( -n caz contrar
contractul devine nul( -n cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul
Raportului de solutionare a contestatiei acesta are dreptul de a se adresa justitiei, 9n
conditiile legii contenciosuluiadministrativ dar beneficiarul privat va avea dreptul de a inc!eia
contractul cu ofertantul castigator( -n perioada de solutionare a contestatiilor de catre
beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de ac!izitii
depusa la $%PDRP(
-nstructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind termenul limita
de depunere a eventualelor contestatii, ulterior notificarii rezultatului procesului de
selectie catre operatorii economici participanti(
(-5- MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Contractele de ac!izitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii
proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa
beneficiarului privat, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de
ac!izitie .e'(6 ac!izitii de servicii, bunuri, lucrari aditionale sau suplimentare pentru care
e'ista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din
bugetul indicativ/(
#odificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui A$'
&%"'"o#&l l& $o#'&$'ul "#"'"&l Ane'a 0, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii
contractului initial si nu trebuie sa cuprinda servicii7lucrari7bunuri anterioare sau sa intre in
vigoare inaintea datei la care a fost semnat de parti( Actele aditionale vor fi avizate prin fisa
de verificare A0 si Fisa de avizare A2 din #anualul $perational de catre $%PDRPCA(
)rebuie respectate urmatoarele principii6
#odificari la contract se pot face doar in perioada de e'ecutie a contractului si nu au
efect retroactiv(
&copul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul
initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate si calificare inscrise in cererea de oferta(
Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de referinta sau
dupa caz specificatiile te!nice din oferta( Pentru contractele de ac!izitie de bunuri nu
se accepta modificari ale specificatiilor te!nice ofertate initial(
Actul aditional nu trebuie sa modifice conditiile de concurenta stabilite in perioada
adjudecarii contractului(
#ajorarea preturilor contractelor de e'ecutie se poate face doar in baza unei noi
proceduri de negociere directa in cazul ac!izitiilor de lucrari neprevazute pentru care
e'ista surse financiare in contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din
bugetul indicativ si pentru care aceste suplimentari au fost acceptate din punct de vedere
te!nic de catre serviciile de specialitate( -n acest caz se va intocmi un raport de negociere
de catre beneficiarul privat, acceptat si semnat de catre contractantul initial(
-n cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul
suplimentarii cantitatilor de bunuri7servicii7lucrari acestea vor fi obiectul unor noi
proceduri de ac!izitie( -n cazul suplimentarii cantitatilor de bunuri7servicii7lucrari de
acelasi tip procedura aplicata va fi in functie de valoarea insumata a acestora cu
bunurile7serviciile7lucrarile contractate anterior( Daca valoarea insumata a acestora
depaseste 03(111 de Euro fara )*A .valoarea initiala fiind sub 03(111 Euro/, licitatia
initiala trebuie anulata si se va initia o noua licitatie prin procedura de selectie de oferte
pentru intreaga valoare a bunurilor7serviciilor7lucrarilor de acelasi tip(
4rmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de
furnizare7presatare servicii7e'ecutie lucrari6 modificari de adresa, cont bancar,
sc!imbarea reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei de
e'ecutie, modificari ale transelor de plata(

(-/- CONFLICTUL DE INTERESE
S"'u&'""le %e $o#8l"$' %e "#'ee!e "# $&5ul !ele$'"e" %e o8e'e !u#',
I- Co#8l"$'ul %e "#'ee!e "#'e 7e#e8"$"&ul 9"3&' >$om"!""le %e e3&lu&e !"
o8e'&#'",
Actionariatul beneficiarului privat .9&#& l& 9o9"e'&"" 8"#&l"/, reprezentantii legali
ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat .administratori,
membri in consilii de administratie etc/ si membrii comisiilor de evaluare6
- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
- fac parte din structurile de conducere .reprezentanti legali, administratori, membri ai
consiliilor de administratie etc(/ sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul -* sau afin cu persoane aflate in situatiile de
mai sus(
II- Co#8l"$'ul %e "#'ee!e "#'e o8e'&#'",
Actionariatului ofertantilor 19&#& l& 9o9"e'&"" 8"#&l"2, reprezentantii legali, membrii in
structurile de conducere ale beneficiarului privat .consilii de administratie etc/6
- detin pac!etul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi
ac!izitie .conform( <A( 5527511> si $4A ;;75100/;
- fac parte din structurile de conducere .reprezentanti legali, administratori, membri ai
consiliilor de administratie etc(/ sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul -* sau afin cu persoane aflate in situatiile de
mai sus(
A#e@& 1
ACT ADITIONAL #-----LA CONTRACT #-----
1MODEL2
F "umele complet si adresa @eneficiarului privat G
9e %e o 9&'e,
si
F"umele complet al Contractantului sediul la Fadresa, cod fiscal si numar de inregistrare la
Registrul ComertuluiG(
9e %e &l'& 9&'e,
convin urmatoarele6
4rmatoarele prevederi din Contractul F numar de identificare si titlul contractului G inc!eiat
intre F@eneficiar privat G si FContractantG la F dataG sunt inlocuite 7completate astfel6
Articol F numar G 6 F titlu G
F te'tul amendat G
Ane'a F numar G 6 F titlu G
H "oua versiune a Ane'ei F numar G 6 F titlu G este atasata la acest act aditionalI
)oti ceilalti termeni si conditii din Contract H si actul aditional anterior I raman nemodificate(
Acest act aditional va intra in vigoare la data la care este semnat de ambele parti(
Pentru FContractantG Pentru F@eneficiarul privat G
"ume6 "ume6
&emnatura6 &emnatura6
Data6 Data6
A#e@& +
DECLARATIEG
%e $o#8"%e#'"&l"'&'e !" "m9&'"&l"'&'e
&ubsemnatul.a/((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((membru 9n comisia de evaluare pentru
ac!izitia de((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((, la procedura de selectie de oferte organizata
de (((((((((((((((( Hse insereaza denumirea 0eneficiarului privatI,
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului 9n declaratii urmatoarele6
a/ nu detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si
toate persoanele juridice .firme/ actionare pana la proprietarii finali ale acestora .persoane fizice/;
b/ nu fac parte din consiliul de administratie7organul de conducere sau de supervizare
al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate persoanele juridice .firme/ actionare pana
la proprietarii finali ale acestora .persoane fizice/;
c/ nu sunt ruda de gradul - -* sau afin cu nici o persoana aflata in situatiile de mai sus
d/ nu am nici un interes care sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de
verificare7evaluare a ofertelor.
)otodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor,
precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire
ar putea aduce atingere dreptului acestora de asi proteja proprietatea intelectuala sau
secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare(
-nteleg ca 9n cazul 9n care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de 9ncalcarea
prevederilor legislatiei civile si penale(
3embru al comisiei de evaluare,
4444444444.
(Semnatura autorizata)
J Aceasta declaratie este obligatorie pentru fiecare membru al comisiei de evaluare
A#e@& (
DECLARATIEG
9e#'u e!9e$'&e& e<ul"lo 9"3"#% e3"'&e& $o#8l"$'ulu" %e "#'ee!e
&ubsemnatul(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( reprezentant legal de proiect declar sub
sanctiunea de fals si uz de fals in declaratii, ca au fost respectate regulile privind evitarea
conflictului de interese asa cum sunt precizate la cap( 2(; din -nstructiunile de ac!izitii pentru
beneficiarii privati ai P"DR(
Knteleg ca 9n cazul 9n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de 9ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul 9n declaratii(
Reprezentant legal de proiect
&emnatura
Data
J Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de ac!izitie(
A#e@& 5
DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIEG
&ubsemnatul (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( reprezentant legal de proiect declar
prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de ac!izitie prin selectie de oferte initiata
pentru Proiectul (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,
.denumirea proiectului/, respecta prevederile instructiunilor pentru beneficiarii privati ai
P"DR(
Knteleg ca 9n cazul 9n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de 9ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul 9n declaratii(
Reprezentant legal de proiect
&emnatura
Data
J Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de ac!izitie(
A#e@& /
DECLARATIE DE CONFORMITATEG
&ubsemnatul (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( reprezentant legal de proiect declar
prin prezenta ca documentatia aferenta procedurii de ac!izitie prin selectie de oferte initiata
pentru Proiectul (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,
.denumirea proiectului/, pe suport de !artie este conforma cu originalul si cu copia in format
electronic pe CD(
Knteleg ca 9n cazul 9n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de 9ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul 9n declaratii(
Reprezentant legal de proiect
&emnatura
Data
JJ Aceasta declaratie va insoti obligatoriu in ambele etape de depunere a dosarului de
ac!izitie documentatia pe suport de !artie si in format electronic(