Sunteți pe pagina 1din 47

Prezentare curs

Referent Comer!
Exterior
Standard ocupa!ional 333911
Formator Matei Corvin - Marian Formator Matei Corvin - Marian
Prezentare curs
Referent Comer!
Exterior
Cuvnt
nainte
Existen!a unei economii reale de pia!" #i capacitatea de a face fa!"
competi!iei economice sunt dou" dintre premizele de baz" care au stat la
aderarea la Uniunea European".
Pe o piat" competitiv" #i dinamic" nu se poate ob!ine o mbun"t"!ire
a infrastructurii de afaceri f"r" dezvoltarea aptitudinilor #i competen!elor
profesionale ale persoanelor implicate n desf"#urarea procesului
economic.
Formarea profesional" a adul!ilor trebuie s" e un proces continuu,
avnd drept scop facilitarea integr"rii sociale a ec"rei persoane n
concordan!" cu satisfacerea aspira!iilor sale profesionale, actualizarea #i
perfec!ionarea preg"tirii n ocupa!ia de baz", precum #i n ocupa!ii
adiacente.
Lucrarea Manual-ul Referentului de Comer! Exterior r"spunde
cerin!elor unei form"ri profesionale continue, menit" s" mbun"t"!easc"
competen!ele profesionale specice sau s" asigure dobndirea unor
competen!e #i ablit"!i noi celor ce aleg acum #ansa de a-#i schimba via!a
profesional".
Acest ghid de preg"tire poate avea un impact direct asupra
mediului romnesc de afaceri, oferind un cadru optim de preg"tire celor
ce vizeaz" att o schimbare de carier", ct #i o mbun"t"!ire a preg"tirii
profesionale de baz" n domeniul comer!ului interna!ional.
Prezentarea conceptelor tradi!ionale de reguli #i uzan!e interna!ionale
ce reglementeaz" comer!ul interna!ional, dar #i a metodelor #i mijloacelor
moderne de promovare a activit"!ii de export, fac din aceast" lucrare un
instrument practic n demararea afacerilor cu un grad mare de
operativitate #i rentabilitate.
Autorul
Modulul 1
Contractul de vnzare
interna!ional" de
bunuri materiale
Contractul de vnzare
interna!ional" de
bunuri materiale
n ultimii ani, activitatea de export-import a sporit
considerabil n complexitate #i n importan!". Proturile, dar #i
riscurile nsemnate ale acestei activit"!i, reclam" prezen!a unor
profesioni#ti cu un nalt grad de preg"tire teoretic" #i practic".
Acest suport de curs este un ndreptar valoros n mna
oric"rui om de afaceri, angrenat n activitatea de comer!
exterior.
n acela#i timp, ntr-un mod sistematic sunt prezentate
tehnicile majore ale exportului #i importului de m"rfuri #i servicii,
derularea efectiv" a opera!iunilor comerciale interna!ionale,
mecanismele comerciale, regulile #i uzan!ele consacrate n
practica interna!ional".
Sunt analizate tehnici #i proceduri din toate domeniile
activit"!ii de comer! interna!ional, precum #i din cele
contingente: contracte comerciale, pl"!i interna!ionale,
transporturi #i expedi!ii interna!ionale, politici comerciale.
Manualul subliniaz" posibilit"!ile de optimizare a activit"!ii de
comer! exterior prin prezentarea de exemple practice,
claricnd astfel aspectele teoretice, adesea complexe.
Sec!iunea 1
Aspecte juridice
fundamentale
1. Legea de crmuire a contractului;
2. Uzan!ele interna!ionale "i normele uniforme
de drept comercial interna!ional;
3. Dreptul p#r!ilor de a determina elementele
contractului;
4. Condi!iile de fond ale contractului;
5. Condi!iile de form# ale contractului.
Aspecte juridice
fundamentale
Sec!iunea 3
Opera!iuni
precontractuale
1. Oferta;
2. Factura pro-forma;
3. Cererea de ofert#;
4. Comanda.
Opera!iuni
precontractuale
Sec!iunea 4
Elementele
contractului
1. P#r!ile contractante;
2. Obiectul contractului;
3. Ambalajul "i marcarea;
4. Termenul de livrare;
5. Pre!ul m#ri;
6. Condi!iile de livrare;
7. Garan!iile cu privire la calitatea m#ri;
8. Controlul "i recep!ia m#ri;
9. Respingerea m#ri;
10. ntocmirea "i respingerea documentelor;
11. Modul de efectuare al transportului;
12. Condi!iile "i modalit#!ile de plat#;
Elementele
contractului
13. Reclama!iile;
14. Penalit#!i "i daune;
15. Instruc!iunile privind expedierea m#ri;
16. For!a major# "i cazurile fortuite;
17. Solu!ionarea litigiilor;
18. Dispozi!ii nale
Sec!iunea 5
Anex" - Model Contract
de vnzare
interna!ional" de bunuri
materiale (limba romn"
#i englez")
1. Model Contract de vnzare - cump#rare, n
limba romn#;
2. Model Contract de vnzare - cump#rare, n
limba englez#.
Anex" - Model Contract
de vnzare
interna!ional" de bunuri
materiale (limba romn"
#i englez")
Modulul 2
Contracte comerciale
interna!ionale
speciale
Contracte comerciale
interna!ionale
speciale
Prin no!iunea de comer! interna!ional se n!elege totalitatea
schimburilor de bunuri #i servicii dintre dou" sau mai multe
state. n cazul n care comer!ul interna!ional cuprinde toate
statele lumii, el devine comer! mondial.
Comer!ul interna!ional privit din unghiul de vedere al unei
singure !"ri se nume#te comer! exterior. Orice comer! exterior
este alc"tuit din: export, import, reexport #i tranzit.
n obiectul comer!ului interna!ional intr" schimbul de bunuri
materiale #i schimbul de servicii.
Prin export se n!elege vnzarea de bunuri #i servicii
apar!innd economiei unei !"ri, n alte !"ri, iar prin import,
cump"rarea pentru economia na!ional" de bunuri #i servicii din
alte !"ri.
Exportul #i importul de servicii sunt cunoscute #i sub
denumirile de export invizibil #i import invizibil. Reexportul
const" n activitatea desf"#urat" de persoane autorizate, de a
cump"ra m"rfuri din unele !"ri #i de a le revinde n altele, cu sau
f"r" indigenarea lor...

Sec!iunea 1
Contracte n
vnzarea indirect#
1. Contracte ncheiate de comerciant;
2. Contractul de comision;
3. Contractul de consigna!ie;
4. Contractul de depozit;
5. Contractul de concesiune comercial#;
6. Contractul de mandat comercial;
7. Contractul de franchising;
8. Contractul de forfaiting.
Contracte n
vnzarea indirect#
Sec!iunea 2
Contracte
interna!ionale de
cooperare
industrial#
A. Aspecte generale;
B. Tipuri de contracte.
1. Contractul de licen!#;
2. Contractul de transmisie de cuno"tin!e
tehnice (know-how);
3. Contractul de asisten!# tehnic# limitat#;
4. Contractul interna!ional de cooproduc!ie "i
specializare;
5. Contractul de vnzare-cump#rare de uzine
complete sau linii tehnologice;
6. Contractul de cooperare tehnic#;
7. Subcontractarea;
Contracte
interna!ionale de
cooperare
industrial#
10. Contractul de service;
11. Contractul de concesiune teritorial#;
12. Contractul de prelucrare n lohn;
13. Contractul interna!ional de munc#;
14. Contractul de joint-venture.
Sec!iunea 3
Contractul de gaj
"i contractul de
ipotec#
1. Contractul de gaj;
2. Contractul de ipotec#.
Contractul de gaj
"i contractul de
ipotec#
Sec!iunea 4
Solu!ionarea litigiilor
rezultate din derularea
contractelor comerciale
interna!ionale
1. Stingerea litigiilor pe calea negocierii;
2. Stingerea litigiilor pe calea arbitrajului
interna!ional. Aspecte juridice generale;
3. Conicte de legi;
4. Procedura;
5. Hot#rrea arbitrajului;
6. Exonerarea de r#spundere;
7. Prescrip!ia dreptului la ac!iune.
Solu!ionarea litigiilor
rezultate din derularea
contractelor comerciale
interna!ionale
Sec!iunea 5
Anex# - Modele
de contracte n
limba romn# "i
englez#
1. Contractul de comision (Comission
Agreement);
2. Contractul de consigna!ie (Consignation
Agreement);
3. Contractul de franchising (Franchising
Agreement);
4. Contractul de leasing (Contract of Lease);
5. Contractul de licen!# (Contract of Licence).
Anex# - Modele
de contracte n
limba romn# "i
englez#
Modulul 3
Modalit"!i, tehnici #i
instrumente bancare
#i valutare
Rela!iile comerciale #i de pl"!i ale unei !"ri pot avea la baz"
acordurile #i conven!iile ncheiate n acest sens cu alte state cu
care aceasta ntre!ine rela!ii.
Indiferent de obiectul lor, acordurile economice reprezint"
n!elegeri interna!ionale ce consemneaz" acordul de voin!" a
dou" (sau mai multe) state care #i asum" anumite drepturi #i
obliga!ii n domeniul economic, nanciar sau de pl"!i. Dintre
toate tipurile de acorduri, acordul comercial #i de pl"!i ncheiat
ntre dou" state constituie documentul cel mai important din
punct de vedere al reglement"rii rela!iilor de comer! dintre
acestea.
Realiznd la nivel bilateral unicarea normelor aplicabile
raporturilor respective, indiferent de deosebirile dintre legisla!iile
interne ale !"rilor, reglementarea interna!ional" are prioritate n
raport cu reglementarea intern", care poate interveni numai n
subsidiar #i numai pentru acele aspecte care nu sunt cuprinse n
reglementarea interna!ional".
Modalit"!i, tehnici #i
instrumente bancare
#i valutare
Sec!iunea 1
Acreditivul
documentar
1. n!elesul termenului de acreditiv
documentar;
2. Elementele esen!iale privind derularea AD;
2.1. P#r!i implicate;
2.2. Mecanismul pl#!ii prin AD n contextul
unei afaceri;
3. Forme "i tipuri de acreditive documentare;
3.1. Forma acreditivelor documentare;
3.2. Modul de utilizare (plat#) a AD;
3.3. Clauze speciale privind utilizarea AD.
Acreditivul
documentar
Sec!iunea 2
Incassoul
documentar
1. Deni!ie. Mecanismul derul#rii;
2. P#r!ile implicate. Obliga!ii;
3. Documente;
4. Riscurile derul#rii pl#!ilor prin incasso
documentar;
5. Modalit#!i de diminuare a riscurilor n
opera!iunile comerciale cu plat# prin incasso
documentar;
6. Incassoul simplu.
Incassoul
documentar
Sec!iunea 3
Ordinul de plat#
1. Concept. Caracteristici;
2. P#r!i implicare. Derularea pl#!ii;
3. Ordinul de plat# "i pl#!ile prin open account/
cont deschis;
4. Reglement#ri privind ordinul de plat#.
Ordinul de plat#
Sec!iunea 4
Cambia (Trata)
1. Cambia (trata);
2. Circula!ia cambiei (tratei);
3. Func!iile cambiei (tratei);
4. Andosarea (girarea);
5. Regresul cambial;
6. Protestul cambiei.
Cambia (Trata)
Modulul 4
Opera!iuni de
v"muire
Codul vamal al Romniei (Legea 86/2006) #i implicit
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romniei (HG
707/2006), se aplic" n mod uniform #i nediscriminatoriu, cu
aceea#i for!" juridic", att persoanelor zice ct #i juridice, pe
ntreg teritoriu n care statul romn i#i exercit" suveranitatea.
Prin teritoriul unui stat n!elegndu-se spa!iul geograc
asupra c"ruia statul respectiv #i exercit" suveranitatea
exclusiv". Teritoriul este alc"tuit din sol, subsol, ape #i coloana
aerian" de deasupra solului #i apelor. Deasemenea por!iunea
apelor m"rilor sau oceanelor adiacente t"rmului unui stat,
denumit" mare teritorial", se a" sub suveranitatea statului
respectiv. Pentru Romnia, ntinderea m"rii teritoriale a fost
stabilit" la 12 mile marine, m"surate de la limita de baz" a
uscatului.
Bunurile pot introduse sau scoase din !ar", iar persoanele
zice #i mijloacele de transport pot intra sau ie#i, numai prin
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat...

Opera!iuni de
v"muire
Sec!iunea 1
Dispozi!ii
generale
1. Domeniul de aplicare "i deni!ii;
2. Sistemul institu!ional al autorit#!ii vamale;
3. Dispozi!ii generale privind drepturile "i
obliga!iile persoanelor cu privire la
reglement#rile vamale;
Dispozi!ii
generale
Sec!iunea 2
Elemente pe baza c"rora
se aplic" drepturile de
import sau celelalte m"suri
prev"zute pentru schimbul
interna!ional de m"rfuri
1. Tariful vamal "i clasicarea tarifar# a
m#rfurilor;
2. Originea m#rfurilor;
3. Valoarea n vam# a m#rfurilor;
Elemente pe baza c"rora
se aplic" drepturile de
import sau celelalte m"suri
prev"zute pentru schimbul
interna!ional de m"rfuri
Sec!iunea 3
Dispozi!ii aplicabile
m"rfurilor introduse pe
teritoriul vamal al
Romniei pn" la
stabilirea unei destina!ii
vamale
1. Introducerea m#rfurilor pe teritoriul vamal al
Romniei;
2. Prezentarea m#rfurilor n vam#;
3. Desc#rcarea m#rfurilor prezentate n vam#;
4. Obliga!ia de a atribui o destina!ie vamal#
m#rfurilor prezentate n vam#;
5. Depozitarea temporar# a m#rfurilor;
6. Dispozi!ii aplicabile m#rfurilor str#ine care au
circulat sub un regim de tranzit;
7. Alte dispozi!ii.
Dispozi!ii aplicabile
m"rfurilor introduse pe
teritoriul vamal al
Romniei pn" la
stabilirea unei destina!ii
vamale
Sec!iunea 4
Destina!ia vamal#
1. Introducere;
2. Plasarea m#rfurilor sub un regim vamal;
3. Declara!ia n scris. Procedura normal#;
4. Declara!ia n scris. Procedura simplicat#;
5. Alte declara!ii;
6. Controlul ulterior al declara!iilor.
Destina!ia vamal#
Sec!iunea 5
Regimuri vamale
1.Punerea n liber# circula!ie;
2. Regimuri suspensive "i regimuri vamale
economice;
2.1. Dispozi!ii comune;
2.2. Tranzitul;
2.3. Antrepozitarea vamal#;
2.4. Perfec!ionarea activ#;
2.5. Transformarea sub control vamal;
2.6. Admiterea temporar#;
2.7. Perfec!ionarea pasiv#;
3. Exportul.
Regimuri vamale
Sec!iunea 6
Alte destina!ii
vamale
1. Zone libere "i antrepozite libere
1.1. Dispozi!ii generale;
1.2. Plasarea m#rfurilor n zone libere sau
antrepozite libere;
1.3. Func!ionarea zonelor libere "i a
antrepozitelor libere;
1.4. Scoaterea m#rfurilor din zonele libere sau
din antrepozitele libere;
2. Reexportul, distrugerea "i abandonul.
Alte destina!ii
vamale
Sec!iunea 7
M#rfuri care
p#r#sesc teritoriul
vamal al Romniei
1. M#rfuri care p#r#sesc teritoriul vamal al Romniei
M#rfuri care
p#r#sesc teritoriul
vamal al Romniei
Sec!iunea 8
Opera!iuni
privilegiate
1. Scutiri de taxe vamale;
2. M#rfuri returnate;
Opera!iuni
privilegiate
Sec!iunea 9
Datoria vamal#
1. Garantarea cuantumului datoriei vamale;
2. Na"terea datoriei vamale;
3. Recuperarea cuantumului datoriei vamale;
3.1. nscrierea n eviden!a contabil# "i
comunicarea c#tre debitor a cuantumului
drepturilor;
3.2. Termene "i modalit#!i de plat# a
cuantumului drepturilor;
4. Stingerea datoriei vamale;
5. Rambursarea "i remiterea drepturilor.
Datoria vamal#
Sec!iunea 10
Dreptul la ac!iune
1. Dreptul la ac!iune.
Dreptul la ac!iune
Sec!iunea 11
Prohibi!ii "i
restric!ii
1. Prohibi!ii "i restric!ii.
Prohibi!ii "i
restric!ii
Sec!iunea 12
Sanc!iuni
1. Infrac!iuni;
2. Contraven!ii.
Sanc!iuni
Sec!iunea 13
Dispozi!ii nale "i
tranzitorii
1. Dispozi!ii nale "i tranzitorii.
Dispozi!ii nale "i
tranzitorii
Modulul 5
Transportul
interna!ional de
m"rfuri
Prin expedi!ie interna!ional" n!elegem organizarea #i
coordonarea efectu"rii transportului n trac interna!ional, de
c"tre societ"!ile comerciale specializate.
Orice exportator poate s" organizeze expedi!ia propriului
export. Dar gradul de rentabilitate cre#te numai n contextul
diviziunii muncii, cnd exportatorul ncredin!eaz" activitatea de
expedi!ie interna!ional" unor societ"!i comerciale specializate.
Societ"!ile comerciale care organizeaz" #i coordoneaz"
expedi!ia interna!ional" poart" diferite denumiri: expeditor
interna!ional, tranzitar interna!ional, comisionarul de transport,
tranzitar n vam", etc.
Expeditorul interna!ional este, prin urmare, un intermediar
care face leg"tura ntre nc"rc"tor #i c"r"u#. nc"rc"torul poate
s" e exportatorul sau importatorul, n func!ie de condi!ia de
livrare. n principiu, expeditorul interna!ional este un mandatar al
nc"rc"torului sau al c"r"u#ului. Atunci cnd #i asum"
atribu!iuni de operator multimodal, expeditorul interna!ional
poate ac!iona n nume propriu...
Transportul
interna!ional de
m"rfuri
Sec!iunea 1
Conven!ii interna!ionale
pentru reglementarea
transportului maritim
1. Conven!ii interna!ionale pentru reglementarea
transportului maritim.
Conven!ii interna!ionale
pentru reglementarea
transportului maritim
Sec!iunea 1
Contractul de
transport maritim
A. Deni!ie. Baz# juridic#;
B. No!iuni de baz#;
C. Tipuri de contracte de transport maritim
1. Contractele de navlosire care sunt numai
contracte de nchiriere de nave;
2. Contracte de navlosire charter-party, care
sunt "i contracte de transport;
3. Contractul de transport sub form# de aviz de
angajament;
4. Contractul de transport maritim reprezentat
prin conosament
Contractul de
transport maritim
5. Tipuri specice de contracte de transport maritim
6. Tipuri de charter-party n func!ie de zone geograce "i
m#rfuri
Sec!iunea 2
Analiza elementelor
fundamentale ale
contractului de
transport maritim
1. Navlu (fracht - freight);
2. Condi!ia de navlosire;
3. Normele de nc#rcare "i desc#rcare;
4. R#spunderea p#r!ilor contractante;
5. Reclama!iile;
6. Arbitrajul
Analiza elementelor
fundamentale ale
contractului de
transport maritim
Sec!iunea 3
Conosamentul
1. Prezentare general#;
2. Func!iile conosamentului;
3. Con!inutul conosamentului;
4. Eliberarea conosamentului;
5. Tipuri de conosamente;
6. Sea Waybill (Scrisoarea de transport maritim);
7. Nota na!ional# standard (NSSN - National
Standard Shipping Note);
8. Conosament asociat cu un Charter-Party;
9. Discrepan!e frecvente la completarea
conosamentelor
Conosamentul
Sec!iunea 4
Etapele realiz#rii
transportului
maritim
1. Data de sosire aproximativ# a navei n port
(ETA - Expected Time of Arrival);
2. Liber# practic# (la nc#rcare);
3. Noticarea comandantului navei (Notice of
Readiness - NOR);
4. Termenul de respiro (r#gaz);
5. Data rezilierii (Canceling Date);
6. nc#rcarea m#rfurilor pe bordul navei "i
stivuirea lor;
7. Elaborarea planului de nc#rcare-stivuire
(cargo plan - stowage plan)
8. Pontarea m#ri (num#rarea);
9. Marcarea m#ri;
Etapele realiz#rii
transportului
maritim
10. Ordinul de imbarco sau recipisa primului o!er
(Mates Receipt);
11. Procurarea materialului de stivuire (dunnage);
12. Stivuirea m#rfurilor (stowage);
13. ntocmirea Time-Sheet (Foaia timpului) la nc#rcare);
14. Raportul zilnic de stivador;
15. Istoricul opera!iunilor;
16. ntocmirea manifestului;
17. ntocmirea avizului de plecare;
18. Avizarea plec#rii;
19. Avizarea sosirii m#ri n portul de destina!ie;
20. Libera practic# (la desc#rcare);
21. Emiterea NOR (Notice of Readiness);
22. Eliberarea m#ri c#tre beneciar;
23. Semnarea copiei conosamentului aat n posesia
comandantului;
24. Raportul de desc#rcare (cargo-report);
25. Protestul la nav#;
26. ntocmirea Time-Sheet la desc#rcare;
27. Desc#rcarea m#rfurilor n alt port dect la destina!ie
28. Documente specice ce pot interveni n
transporturile maritime
Sec!iunea 5
Transportul uvial
interna!ional
1. Baza tehnico - material#;
2. Contractul de transport uvial.
Transportul uvial
interna!ional
Sec!iunea 6
Transportul
feroviar
interna!ional
1. Conven!ii interna!ionale
Transportul
feroviar
interna!ional
Sec!iunea 6
M#rfurile
transportabile pe
cale ferat#
1. Obiectul transportului pe cale ferat#;
2. M#rfurile excluse de la transportul
interna!ional feroviar;
3. Primirea m#rfurilor de cale ferat# n mod
condi!ionat;
M#rfurile
transportabile pe
cale ferat#
Sec!iunea 7
Contractul de
transport feroviar
interna!ional
1. Forma "i con!inutul contractului;
2. Structura scrisorii de tr#sur# CIM.
Contractul de
transport feroviar
interna!ional
Sec!iunea 8
Opera!iuni de
preg#tire a
expedi!iei
1. Ambalarea;
2. Marcarea;
3. nc#rcarea;
4. Stabilirea greut#!ii;
5. Plumbuirea vagoanelor.
Opera!iuni de
preg#tire a
expedi!iei
Sec!iunea 9
Documente "i
formalit#!i
1. Documente;
2. Formalit#!i.
Documente "i
formalit#!i
Sec!iunea 10
Modicarea
contractului de
transport feroviar
1. Drepturile pred#torului;
2. Drepturile destinatarului
Modicarea
contractului de
transport feroviar
Sec!iunea 11
R"spunderea solidar" a
c"ilor ferate.
Desp"gubirile datorate
de calea ferat".
1. Pierderea total# sau par!ial# a m#ri;
2. Avarierea m#ri;
3. Desp#gubirea pentru dep#"irea termenului de
executare a contractului
4. Alte desp#gubiri.
R"spunderea solidar" a
c"ilor ferate.
Desp"gubirile datorate
de calea ferat".
Sec!iunea 12
Drepturile
beneciarilor de
transport
1. Constatarea pierderiim#rfurilor;
2. ntocmirea reclama!iilor;
3. Prescrip!ia reclama!iilor.
Drepturile
beneciarilor de
transport