Sunteți pe pagina 1din 10

HOTRRE Nr.

1579 din 8 decembrie 2005


pentru aprobarea Statutuui per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare
E&'TENT( )*+ERN*, RO&N'E'
-*.,'/0T 1N( &ON'TOR*, O2'/'0, NR. 19 din 10 ianuarie 2003
1n temeiu art. 108 din /on!titu$ia Rom4niei5 repubicat%5 6i a art. 17 din ,e#ea nr.
78182007 pri"ind protec$ia ci"i%5
)u"ernu Rom4niei adopt% pre9enta :ot%r4re.
0RT. 1
Se aprob% Statutu per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare5 pre"%9ut ;n
ane<a care =ace parte inte#rant% din pre9enta :ot%r4re.
0RT. 2
-re9enta :ot%r4re intr% ;n "i#oare a >0 de 9ie de a pubicarea ;n &onitoru O=icia a
Rom4niei5 -artea '.
-R'&?&'N'STR*
/,'N -O-ES/*?TR'/E0N*
/ontra!emnea9%(
p. &ini!tru admini!tra$iei 6i interneor5
-au +ictor @obre5
!ecretar de !tat
&ini!tru muncii5 !oidarit%$ii
!ociae 6i =amiiei5
):eor#:e .arbu
&ini!tru =inan$eor pubice5
Seba!tian Teodor ):eor#:e +%de!cu
0NEA0 1
ST0T*T*,
per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare
/0-. 1
@i!po9i$ii #enerae
0RT. 1
-re9entu !tatut re#ementea9% !eec$ionarea5 promo"area 6i =aciitarea particip%rii
per!onauui "ountar5 ;n !piritu !oidarit%$ii ci"ice5 a ac$iunie or#ani9ate de autorit%$ie
admini!tra$iei pubice ocae ;n cadru !er"iciior de ur#en$% "ountare5 precum 6i drepturie 6i
obi#a$iie ace!tuia.
0RT. 2
B1C 1n !en!u pre9entuui !tatut5 prin "ountariat !e ;n$ee#e acti"itatea de intere! pubic
de!=%6urat% bene"o de per!oane =i9ice ;n !er"iciie pubice de ur#en$% "ountare5 ;n cadru
unor raporturi Duridice5 atee dec4t raportu Duridic de munc%.
B2C .ene=iciar a "ountariatuui e!te comunitatea ;n =oo!u c%reia !e de!=%6oar% acti"itatea
de "ountariat5 repre9entat% de con!iiu oca care a con!tituit5 potri"it e#ii5 !er"iciu pubic
"ountar pentru !itua$ii de ur#en$%5 denumit ;n continuare !er"iciu de ur#en$% "ountar.
B>C /on!iiu oca ;n !ubordinea c%ruia =unc$ionea9% !er"iciu de ur#en$% "ountar ;nc:eie
contract de "ountariat cu =iecare per!oan% !eec$ionat%5 ;n condi$iie pre9entuui !tatut.
0RT. >
-rincipiie care !tau a ba9a e<ercit%rii "ountariatuui ;n !er"iciie de ur#en$% !unt(
aC impicarea acti"% a "ountaruui ;n "ia$a comunit%$iiE
bC !eec$ionarea "ountarior5 =%r% di!crimin%ri5 pe ba9a e#ait%$ii de 6an!eE
cC participarea ca "ountar numai pe ba9a con!im$%m4ntuui !cri!5 e<primat prin !emnarea
contractuui de "ountariatE
dC ;ncadrarea 6i promo"area "ountaruui con=orm pre#%tirii 6i5 re!pecti"5 re9utateor
ob$inute ;n cadru !er"iciuui de ur#en$% "ountarE
eC a!umarea iber con!im$it% de c%tre "ountar a !uport%rii ri!curior pe care e pre!upune
acti"itatea ;n !er"iciu de ur#en$% "ountar.
/0-. 2
/ondi$ii de ;ncadrare a per!onauui "ountar
0RT. 7
B1C -er!oana care !oicit% !% !e ;ncadre9e ca "ountar ;n !er"iciie de ur#en$% "ountare
trebuie !% ;ndepinea!c% urm%toaree condi$ii(
aC !% aib% domiciiu ;n unitatea admini!trati"?teritoria% repre9entat% de con!iiu oca a
municipiuui5 ora6uui8!ectoruui !au comunei5 bene=iciar a "ountariatuuiE
bC !% aib% "4r!ta cuprin!% ;ntre 18 ani 6i 50 de aniE
cC !% =ie apt din punct de "edere medicaE
dC !% po!ede documentee care !% ;i ate!te pre#%tirea ;n !peciai9area pentru care ;nc:eie
contractu de "ountariatE
eC !% nu =i =o!t condamnat pentru !%"4r6irea de in=rac$iuni cu inten$ieE
=C !% nu =i pierdut anterior caitatea de "ountar ;n !er"iciu de ur#en$% "ountar ;n condi$iie
art. 10 it. cC.
B2C ,a ;nc:eierea contractuui de "ountariat au prioritate per!oanee care(
aC au !ati!=%cut !er"iciu miitar ;n termen !au cu termen redu!5 ;n !peciait%$ie( pompieri5
protec$ie ci"i%5 #eniu5 tran!mi!iuni5 c:imie5 medicin%5 marin%E
bC au ab!o"it cur!urie !peci=ice adapt%rii a mi!iuni 6i a e<ecutarea ac$iunior de
inter"en$ie ;n !itua$ii de ur#en$%8de9a!tre.
B>C -romo"area per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare !e =ace pe ba9a
criteriior de per=orman$% !tabiite prin ordin a mini!truui admini!tra$iei 6i interneor5 potri"it
e#ii.
/0-. >
/ontractu de "ountariat
0RT. 5
B1C +ountariatu !e de!=%6oar% pe ba9a unui contract5 ;nc:eiat ;n =orm% !cri!%5 !ub
!anc$iunea nuit%$ii ab!oute5 ;ntre "ountar 6i bene=iciaru "ountariatuui5 ;n condi$iie
ibert%$ii contractuae a p%r$ior 6i cu re!pectarea di!po9i$iior pre9entuui !tatut.
B2C /ontractu de "ountariat !e ;nc:eie ;n dou% e<empare ori#inae5 dintre care unu !e
;nm4nea9% "ountaruui5 iar ce de?a doiea !e p%!trea9% ;n e"iden$a bene=iciaruui
"ountariatuui.
B>C /ontractu de "ountariat !e ;nc:eie pe perioad% de 5 ani 6i !e re;nnoie6te tacit dac% nici
una dintre p%r$i nu ;6i e<prim% ;n !cri! inten$ia de denun$are a contractuui cu 15 9ie ;nainte de
e<pirarea termenuui pe care a =o!t ;nc:eiat.
B7C -rimu contract de "ountariat cuprinde o perioad% de prob% de > ? 3 uni5 incu!% ;n
durata tota% a ace!tuia5 care !e =inai9ea9% prin te!te 6i "eri=ic%ri practice. 1n perioada de prob%
p%r$ie pot re9iia contractu din proprie ini$iati"%.
B5C /ontractu cu per!oanee care nu promo"ea9% te!tee 6i "eri=ic%rie pre"%9ute a ain. B7C
!e re9iia9% de pin drept.
B3C &odeu contractuui de "ountariat e!te pre9entat ;n ane<a nr. 1.
0RT. 3
B1C .ene=iciaru "ountariatuui are obi#a$ia !% in=orme9e !eme!tria in!titu$iie 6i operatorii
economici ai c%ror !aaria$i =ac parte din !er"iciu de ur#en$% "ountar de!pre pro#ramu 6i
acti"it%$ie de pre#%tire ae ace!tora.
B2C 'n!titu$iie 6i operatorii economici "or =aciita !aaria$ior pre"%9u$i a ain. B1C
participarea a acti"it%$ie de pre#%tire 6i de inter"en$ie ae !er"iciuui de ur#en$% "ountar.
/0-. 7
@repturi 6i obi#a$ii
SE/F'*NE0 1
@repturi
0RT. 7
-rincipaee drepturi de care bene=icia9% "ountaru din !er"iciie de ur#en$% "ountare !unt(
aC participarea acti"% a eaborarea 6i deruarea pro#rameor ;n domeniu !itua$iior de
ur#en$%E
bC ;ncadrarea ;n !er"iciu pe =unc$ii core!pun9%toare pre#%tirii !ae pro=e!ionaeE
cC a!i#urarea de c%tre bene=iciaru "ountariatuui a de!=%6ur%rii acti"it%$ior ;n condi$iie
e#ae de protec$ie a muncii5 ;n =unc$ie de natura 6i de caracteri!ticie acti"it%$ii re!pecti"eE
dC a!i#urarea5 de c%tre bene=iciaru "ountariatuui5 ;n condi$iie e#ii5 ;mpotri"a ri!curior de
accident 6i de boa% ce decur# din natura acti"it%$ii5 cu pata primeor de a!i#urare de c%tre
bene=iciaru "ountariatuuiE ;n ip!a a!i#ur%rii !au ;n ca9u nep%$ii primeor de a!i#urare5
co!tu pre!ta$iior medicae !e !uport% inte#ra de c%tre bene=iciaru "ountariatuuiE
eC eiberarea de c%tre bene=iciaru "ountariatuui a unui certi=icat nomina care !% ate!te
caitatea de "ountar ;n !er"iciu de ur#en$% "ountar5 con=orm modeuui pre9entat ;n ane<a nr.
2E
=C rambur!area de c%tre bene=iciaru "ountariatuui5 ;n condi$iie con"enite ;n contract5
potri"it pre9entuui !tatut5 a c:etuieior e=ectuate de per!onau "ountar pentru reai9area
acti"it%$ii de inter"en$ieE
#C durata timpuui de ucru !tabiit% ;n condi$iie pre9entuui !tatut 6i cu re!pectarea duratei
timpuui de munc% pre"%9ut de art. 108 6i urm%toaree din ,e#ea nr. 5>8200> ? /odu muncii5
cu modi=ic%rie 6i compet%rie uterioare5 !% nu a=ecte9e !%n%tatea 6i re!ur!ee p!i:o=i9ice ae
"ountaruuiE
:C p%!trarea ocuui de munc% 6i a drepturior !aariae a in!titu$ia8operatoru economic a
care e!te an#aDat5 pe perioada ;n care particip% a inter"en$ii5 cur!uri de pre#%tire !au
concur!uri pro=e!ionaeE
iC contro medica anua5 a!i#urat #ratuit de con!iiu oca care a ;n=iin$at !er"iciu de
ur#en$% "ountarE
DC #ratuit%$i pe miDoacee de tran!port ;n comun5 a=ate !ub autoritatea bene=iciaruui
"ountariatuui 6i8!au ;n ba9a contracteor ;nc:eiate de ace!ta cu !ociet%$ie pri"ateE
GC uni=orm%5 ec:ipament de protec$ie5 aparatur% 6i miDoace de ;n6tiin$are5 a!i#urate #ratuit
de bene=iciaru "ountariatuuiE
C de!p%#ubirea core!pun9%toare5 de c%tre bene=iciaru "ountariatuui5 ;n ca9u ;n care pe
timpu inter"en$iei i !?a de#radat ;mbr%c%mintea ori ate bunuri per!onaeE
mC e<onerarea de r%!punderea materia% pentru daunee produ!e pe timpu ac$iunior de
inter"en$ie e<ecutate cu re!pectarea procedurior !peci=iceE
nC dreptu a antidot adec"at naturii mediuui de ucru pe timpu inter"en$iei5 a!i#urat de
bene=iciaru "ountariatuui !au de bene=iciaru inter"en$ieiE
oC :ran% #ratuit%5 ;n ec:i"aentu a ce pu$in 2.000 de caorii89i5 ;n ca9u opera$iunior de
pe!te 7 ore5 a!i#urat% de bene=iciaru "ountariatuui !au de bene=iciaru inter"en$ieiE
pC drepturi de depa!are5 ca9are 6i diurn% pe timpu c4t !e a=% a cur!uri de pre#%tire 6i
concur!uri pro=e!ionae or#ani9ate ;n a=ara ocait%$ii ;n care =unc$ionea9% !er"iciu de ur#en$%
"ountar5 acordate de bene=iciaru "ountariatuui5 con=orm e#iiE
HC compen!a$ii ;n bani pentru timpu e=ecti" de ucru pre!tat a inter"en$ii 6i a ceeate
acti"it%$i pre"%9ute ;n pro#ramu !er"iciuui de ur#en$% "ountarE cuantumu orar a
compen!a$iei acordate "ountaruui !e !tabie6te 6i !e ac:it% de con!iiu oca5 di=eren$iat pe
cate#orii de =unc$ii5 6i nu poate =i mai mic dec4t cuantumu orar cacuat a "aoarea !aariuui
unar minim pe economie.
SE/F'*NE0 a 2?a
Obi#a$ii
0RT. 8
B1C -rincipaee obi#a$ii ae "ountaruui din !er"iciu de ur#en$% "ountar !unt urm%toaree(
aC !% re!pecte cu !tricte$e cau9ee contractuui de "ountariatE
bC !% ;ndepinea!c% !arcinie primite 6i atribu$iie !tabiite prin re#uamentu de or#ani9are 6i
=unc$ionare aprobat de bene=iciaru "ountariatuuiE
cC !% p%!tre9e con=iden$iaitatea in=orma$iior a care are acce! ;n cadru acti"it%$ii de
"ountariatE
dC !% re!pecte timpu de pre9entare ;n ca9 de aert% a ocu !tabiit de bene=iciaru
"ountariatuuiE
eC !% participe a cur!urie de in!truire or#ani9ate !au !tabiite de bene=iciaru
"ountariatuuiE
=C !% utii9e9e ;n condi$ii de e=icien$%5 e=icacitate 6i economicitate bunurie a=ate ;n =oo!in$a
!er"iciuui de ur#en$% "ountar 6i !% ac$ione9e pentru p%!trarea miDoaceor te:nice din dotarea
ace!tuia ;n per=ect% !tare de =unc$ionareE
#C !% !e!i9e9e or#anee ;n drept de!pre nere#uie din domeniu de acti"itate con!tatate ;n
!ectoru de competen$%E
:C !% =ie re!pectuo!5 cu"iincio! 6i corect ;n rea$iie cu per!onau !er"iciuui de ur#en$%
"ountar 6i !% do"edea!c% !oicitudine 6i re!pect =a$% de orice per!oan%E
iC !% acorde !priDin coe#ior pe timpu e<ecut%rii mi!iunior 6i inter"en$iiorE
DC !% =ie di!cipinat 6i !% do"edea!c% probitate pro=e!iona% 6i mora% ;n ;ntrea#a acti"itateE
GC prin ;ntre#u !%u comportament !% !e arate demn de con!idera$ia 6i ;ncrederea impu!e de
!tatutu de "ountarE
C !% ;6i probe9e caitatea de "ountar5 ;n e<ercitarea atribu$iior !peci=ice5 cu e#itima$ia
eiberat% de bene=iciaru "ountariatuui5 a c%rei mode e!te pre9entat ;n ane<a nr. >.
B2C -er!onau "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare are obi#a$ia !% poarte uni=orm%5
ec:ipament de protec$ie 6i ;n!emne di!tincti"e5 ae c%ror de!criere5 condi$ii de acordare 6i
=oo!ire !e !tabie!c prin re#uamentu eaborat de &ini!teru 0dmini!tra$iei 6i 'nterneor5
aprobat prin :ot%r4re a )u"ernuui 6i pubicat ;n &onitoru O=icia a Rom4niei5 -artea '.
SE/F'*NE0 a >?a
Recompen!e 6i !anc$iuni
0RT. 9
-entru acte de eroi!m5 curaD 6i de"otament ;n e<ecutarea unor mi!iuni5 precum 6i pentru
merite deo!ebite ;n ;ndepinirea ;ndatoririor ce ;i re"in5 per!onauui "ountar i !e pot acorda
urm%toaree recompen!e morae 6i materiae(
aC mu$umiri "erbae 6i !cri!eE
bC !cri!ori de mu$umire per!onae !au adre!ate in!titu$iei ori operatoruui economic care are
caitatea de an#aDator ;n raport cu "ountaruE
cC e"iden$ierea ;n ma!!?media ocae 6i centrae a ac$iunior ;ntreprin!e de "ountarE
dC citarea prin ordin de 9i a in!pectoruui 6e= a in!pectoratuui Dude$ean8a municipiuui
.ucure6ti pentru !itua$ii de ur#en$% !au a in!pectoruui #enera a 'n!pectoratuui )enera
pentru Situa$ii de *r#en$%E
eC acordarea5 ;n condi$iie e#ii5 de tituri onori=ice5 decora$ii 6i premii ;n obiecte !au bani.
0RT. 10
-entru abateri de a re#uie de di!cipin%5 ne;ndepinirea ;ndatoririor !au a condi$iior
contractuae per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare i !e pot apica
urm%toaree !anc$iuni(
aC a"erti!mentE
bC !u!pendarea dreptuui de a acti"a ;n cadru !er"iciuui de ur#en$% "ountar5 precum 6i a
drepturior a=erente5 pe o perioad% cuprin!% ;ntre 1 6i 3 uni5 ;n =unc$ie de #ra"itatea abateriiE
cC re9iierea contractuui.
/0-. 5
1ncetarea contractuui de "ountariat
0RT. 11
B1C /ontractu de "ountariat ;ncetea9% de drept c4nd "ountaru ;mpine6te "4r!ta de 55 de
ani5 nu mai ;ndepine6te condi$iie pre"%9ute a art. 7 ain. B1C it. aC5 cC 6i eC5 precum 6i ;n ca9
de dece!.
B2C O preun#ire a contractuui men$ionat a ain. B1C cu un an5 re;nnoibi% de ma<imum 7
ori5 poate =i acordat% "ountaruui5 ;n ba9a !oicit%rii !cri!e a ace!tuia5 ;n!o$it% de certi=icatu
medica care !% ate!te !tarea de !%n%tate.
B>C @up% ;ncetarea contractuui de "ountariat5 "ountaru poate ;ndepini =unc$ii onori=ice
6i8!au acti"it%$i de con!utan$% ;n cadru !er"iciuui de ur#en$% "ountar.
0RT. 12
@ac% pe parcur!u e<ecut%rii contractuui de "ountariat inter"ine5 independent de "oin$a
p%r$ior5 o !itua$ie de natur% !% ;n#reune9e e<ecutarea obi#a$iior ce re"in "ountaruui5
contractu "a =i rene#ociat5 iar dac% !itua$ia =ace impo!ibi% e<ecutarea ;n continuare a
contractuui5 ace!ta e!te re9iiat de pin drept.
0RT. 1>
Rene#ocierea contractuui de "ountariat !e =ace a cererea !cri!% a uneia dintre p%r$i5
=ormuat% ;n termen de 15 9ie de a data a care a inter"enit !itua$ia pre"%9ut% a art. 12.
0RT. 17
@enun$area uniatera% a contractuui de "ountariat are oc din ini$iati"a "ountaruui !au a
bene=iciaruui "ountariatuui5 cu un prea"i9 de 15 9ie5 cu obi#a$ia pre9ent%rii moti"eor.
0RT. 15
,iti#iie i9"or4te din ;nc:eierea5 modi=icarea5 e<ecutarea !au ;ncetarea contractuui de
"ountariat !unt de competen$a in!tan$eor Dudec%tore6ti5 dac% p%r$ie a contract nu e pot
re9o"a pe cae amiabi%.
/0-. 3
@i!po9i$ii tran9itorii 6i =inae
0RT. 13
E<ecutarea obi#a$iior contractuae ce re"in "ountaruui din !er"iciu de ur#en$% "ountar
nu !e poate =ace prin repre9entare.
0RT. 17
R%!punderea pentru nee<ecutarea !au pentru e<ecutarea necore!pun9%toare a contractuui de
"ountariat e!te !upu!% re#uior pre"%9ute de /odu ci"i.
0RT. 18
0cti"itatea de "ountar ;ntr?un !er"iciu de ur#en$% "ountar e!te incompatibi% cu e<ercitarea
=unc$iior de primar5 "iceprimar5 !ecretar a prim%riei 6i con!iier oca.
0RT. 19
Ie=u !er"iciuui de ur#en$% "ountar $ine5 pentru ;ntre#u per!ona "ountar5 un do!ar
indi"idua care cuprinde toate documentee re=eritoare a contractu de "ountariat5 ;ncadrare5
a"i9e5 rene#ocierea 6i ;ncetarea acti"it%$ii5 !itua$ia medica%5 precum 6i recompen!ee 6i
!anc$iunie.
0RT. 20
0ne<ee nr. 1 ? > =ac parte inte#rant% din pre9entu !tatut.
0NEA0 1
a !tatut
RO&N'0
J*@EF*,8&*N'/'-'*, .*/*REIT' .........................
/on!iiu ,oca a ...................................
/ONTR0/T @E +O,*NT0R'0T
nr. ...........5 ;nc:eiat a!t%9i ...................
0. -%r$ie contractuui
1. .ene=iciaru contractuui( /on!iiu ,oca a ........................5 cu !ediu
;n .................................5 repre9entat prin domnu8doamna ..................................5 ;n caitate
de ...........................
2. +ountar( domnu8doamna ...................................5 =iu8=iica ui ........................... 6i
a8a .....................................5 n%!cut8n%!cut% ;n anu ......5 una .............5 9iua ....5 ;n
comuna8ora6u ..............................5 Dude$u ..............5 domiciiat8domiciiat% ;n
!tr. ......................... nr. ......5 b. .....5 !c. .....5 et. .....5 ap. .....5 ocaitatea .........................5
Dude$u ...................5 po!e!or8po!e!oare a8a buetinuui8c%r$ii de identitate !eria ................
nr. ................5 eiberat8eiberat% de .......................... a data de .....................5 cod numeric
per!ona ..............................5 ab!o"ent a8ab!o"ent% a .................5 de pro=e!ie ....................5 cu
o "ec:ime de .............5 an#aDat8an#aDat% a ...........................
.. Obiectu contractuui( pre!tarea de acti"it%$i ;n domeniu !itua$iior de ur#en$%5 con=orm
Statutuui per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare
/. @urata contractuui( 5 ani5 cu po!ibiitatea preun#irii5 ;n condi$iie Statutuui
per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare
@. Kona de de!=%6urare a acti"it%$ii(
aC ;n 9ona de competen$% a !er"iciuui "ountar pentru !itua$ii de ur#en$%E
bC pe teritoriu ocait%$ior ;n"ecinate5 ;n ba9a contracteor de inter"en$ie ;nc:eiate ;ntre
con!iiie ocae.
E. 0tribu$iie po!tuui( cee pre"%9ute ;n =i6a po!tuui5 ane<% a contractu de "ountariat
2. /ondi$ii de acti"itate( acti"itatea !e de!=%6oar% ;n con=ormitate cu e#i!a$ia ;n "i#oare5
con=orm condi$iior !peci=ice.
). @urata acti"it%$ii( acti"itatea e!te nenormat%.
H. @repturie 6i obi#a$iie p%r$ior pri"ind !ecuritatea 6i !%n%tatea ;n munc%(
aC a!i#urarea ;n ca9 de accident 6i de boa%5 ce pot inter"eni ;n timpu acti"it%$ior
de!=%6urate5 ;nc:eiat% de con!iiu oca bene=iciar a "ountariatuui5 ;n condi$iie e#iiE
bC ec:ipament indi"idua de protec$ieE
cC materiae i#ienico?!anitareE
dC !upiment aimentarE
eC ate drepturi( ........................................................
'. 0te cau9e(
aC perioada de prea"i9 e!te de 15 9ieE
bC ate cau9e( ..........................................................
J. @repturi 6i obi#a$ii #enerae ae p%r$ior
1. +ountaru
1.1. @repturi(
aC !% =ie reparti9at pe un po!t con=orm pre#%tiriiE
bC !% bene=icie9e de m%!uri de !ecuritate 6i !%n%tate a munciiE
cC !% bene=icie9e de =ormare pro=e!iona%E
dC !% bene=icie9e de compen!a$ii ;n bani pentru timpu e=ecti" de ucru a inter"en$ii5
con=orm Statutuui per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountareE
eC !% bene=icie9e de reducere din impo9itu oca pe perioada(
1. .............................5 cu ..................................LE
2. .............................5 cu ..................................LE
>. .............................5 cu ..................................LE
=C !% bene=icie9e de !cutire pentru urm%toaree ta<e ocae(
.........................................................................E
#C !% bene=icie9e de #ratuit%$i pe miDoacee de tran!port ;n comun din ocaitate5 apar$in4nd
unit%$ior din !ubordinea con!iiuui ocaE
:C !% bene=icie9e de !cutire de urm%toaree !er"icii ;n =oo!u comunit%$ii(
.........................................................................E
iC ate drepturi( ........................................................
1.2. Obi#a$ii(
aC ;ndepinirea atribu$iior con=orm =i6ei po!tuuiE
bC re!pectarea di!cipinei ;n timpu acti"it%$iorE
cC re!pectarea m%!urior de !ecuritate 6i !%n%tate a munciiE
dC p%!trarea !ecretuui de !er"iciuE
eC portu ;n mod core!pun9%tor a uni=ormei 6i utii9area5 potri"it pre!crip$iior te:nice
!peci=ice5 a te:nicii de inter"en$ie5 a ec:ipamentuui de protec$ie5 a aparaturii 6i miDoaceor de
;n6tiin$areE
=C participarea a cur!urie de pre#%tire5 or#ani9ate de con!iiu oca bene=iciar a
"ountariatuui ori de ate autorit%$i ae admini!tra$iei pubice centrae !au ocae5 dup% ca9E
#C ate obi#a$ii( .......................................................
2. .ene=iciaru "ountariatuui
2.1. @repturi(
aC !% dea di!po9i$ii cu caracter obi#atoriu pentru "ountarE
bC !% e<ercite controu a!upra moduui de ;ndepinire a !arcinior de !er"iciuE
cC !% con!tate !%"4r6irea abaterior di!cipinare 6i !% apice !anc$iunie core!pun9%toare5
potri"it e#iiE
dC ate drepturi( ........................................................
2.2. Obi#a$ii(
aC !% acorde "ountaruui toate drepturie ce decur# din contractu de "ountariatE
bC !% a!i#ure permanent condi$iie te:nice 6i or#ani9atorice pentru de!=%6urarea acti"it%$ior
!peci=iceE
cC !% in=orme9e "ountaru a!upra condi$iior 6i rea$iior de munc% ce pri"e!c de!=%6urarea
acti"it%$ior !peci=iceE
dC !% eibere9e5 a cerere5 documente care ate!t% caitatea "ountaruuiE
eC !% a!i#ure con=iden$iaitatea dateor cu caracter per!ona ae "ountaruuiE
=C ate obi#a$ii( .......................................................
M. @i!po9i$ii =inae
1. -re"ederie pre9entuui contract de "ountariat !e competea9% cu di!po9i$iie Statutuui
per!onauui "ountar din !er"iciie de ur#en$% "ountare.
2. 1n e<ecutarea contractuui de "ountariat5 "ountaru !e !ubordonea9% conducerii
bene=iciaruui "ountariatuui cu care a ;nc:eiat contractu.
>. &odi=icarea contractuui de "ountariat !e poate =ace a cererea !cri!% a uneia dintre p%r$i5
=ormuat% ;n termen de 15 9ie de a data a care a inter"enit !itua$ia de natur% a duce a
modi=ic%rie contractuae.
7. -re9entu contract indi"idua de "ountariat !?a ;nc:eiat ;n dou% e<empare5 c4te unu
pentru =iecare parte.
Beneficiarul voluntariatului, Voluntar,
............................ ............
-re9entu contract !e preun#e6te5 con=orm pre"ederior Hot%r4rii )u"ernuui nr.
1.579820055 a!t=e(
1. .......................................................................
2. .......................................................................
>. .......................................................................
Organizaie gazd, Voluntar,
.................. .............
-e data de ........................ pre9entu contract ;ncetea9% ;n temeiu art. ........ din ....................5
;n urma ;ndepinirii procedurii e#ae.
.ene=iciaru "ountariatuui5
.............................
0NEA0 2NC
a !tatut
NC 0ne<a nr. 2 e!te reprodu!% ;n =ac!imi.
______________________________ _____________________________________________
| ROMNIA ||| |
|!"#$!%&Mun. B!'!R#()I ...... ||| ROMNIA ______ |
|'ON*I%I!% %O'A% A% .......... ||| !"#$!%&Mun. B!'!R#()I ........... | | |
| ||| 'ON*I%I!% %O'A% A% ............... | %O' | |
| '#R)I+I'A) NOMINA% "# ||| *eria ..... nr. .......... | +O)O | |
| VO%!N)AR ||| |______| |
| *eria .... nr. ......... ||| '#R)I+I'A) NOMINA% "# VO%!N)AR |
| "o,nul&doa,na ............, ||| -MO"#%. |
|'N/ ......................... ||| |
|n0cut-. 1n anul .........., ||| "o,nul&doa,na ..........................., |
|luna ........., ziua ......., |||'N/ .............. n0cut-. 1n anul ......, |
|1n localitatea ............., |||luna ........, ziua ..., localitatea ......, |
|2udeul&0ector .............. |||2udeul&0ector ........ fiul&fiica lui ..... |
|fiul&fiica lui .............. |||3i al&a ......................, a activat 1n |
|3i al&a ...................., |||4erioada ............. 1n cadrul 0erviciului |
|a activat 1n 4erioada ....... |||voluntar 4entru 0ituaii de urgen organizat|
|................... 1n cadrul |||1n 0u5ordinea 'on0iliului %ocal al ........, |
|0erviciului voluntar 4entru |||1n funcia de .............................. |
|0ituaii de urgen organizat ||| /rezentul certificat 0e eli5ereaz 1n |
|1n 0u5ordinea 'on0iliului |||confor,itate cu 6.7. nr. .......&899:. |
|%ocal al ..................., ||| |
|1n funcia de ............... ||| /ri,ar, *ecretar, |
| /rezentul certificat 0e ||| |
|eli5ereaz 1n confor,itate cu ||| |
|6.7. nr. ........&899:. ||| |
| ||| %.*. |
|*ecretarul unitii ||| |
|ad,ini0trativ;teritoriale ||| |
|............................. ||| |
| ||| |
|%.*. ||| |
| ||| |
| *e,ntura titularului ||| |
| ............................ ||| |
| ||| |
|Nr. 1nregi0trare ............ ||| |
|"ata eli5errii ............. ||| |
|<ntoc,it de ................. ||| |
| |||Nr. ............ "ata eli5errii= anul ..... |
| |||luna ....... ziua ........ |
|______________________________|||_____________________________________________|
0NEA0 >
a !tatut
ROMNIA
!"#$!%&M!NI'I/I!% B!'!R#()I ...........
'on0iliul %ocal al ..................... ______
Nr. ............... din ................ | |
| %O' |
%#7I)IMA$I# "# VO%!N)AR | +O)O |
-,odel. |______|
"o,nul&"oa,na .........................................................., voluntar
1n 0erviciul de urgen voluntar ...................................,
-denu,irea 0erviciului.
e0te a5ilitat&a5ilitat 0 controleze re04ectarea 4revederilor legale 4entru 4revenirea
ti4urilor de ri0c 04ecifice 3i 0 intervin 1n 0ituaii de urgen 1n 0ectorul de
co,4eten.
/ri,ar,
..................
???????????????

S-ar putea să vă placă și