Sunteți pe pagina 1din 47

S.C. PROMETEU CONSULTING S.R.L.

NORME GENERALE
de aprare mpotriva incendiilor
ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale
de aprare mpotri!a in"endiilor
#$I%#N%& $INI'%#R() *D$INI'%R*+I#I ,I IN%#RN#)OR
-(.)I/*% 0N& $ONI%OR() O1I/I*) NR. 216 din 22 martie 2007
CAP.
!i"po#i$ii %enerale
*R%. 1
Normele generale de aprare mpotri!a in"endiilor, denumite n "ontinuare norme generale, 3tabile3"
prin"ipiile, "riteriile de performan4 5i "ondi4iile te6ni"e generale pri!ind a3igurarea "erin4ei e3en4iale
73e"uritate la in"endiu7 pentru "on3tru"4ii, in3tala4ii 5i amena8ri, pre"um 5i regulile 5i m3urile generale de
pre!enire 5i 3tingere a in"endiilor.
*R%. 2
'"opul pre9entelor norme generale e3te pre!enirea 5i redu"erea ri3"urilor de in"endii 5i a3igurarea
"ondi4iilor pentru limitarea propagrii 5i de9!oltrii in"endiilor, prin m3uri te6ni"e 5i organi9atori"e, pentru
prote"4ia utili9atorilor, a for4elor "are a"4ionea9 la inter!en4ie, a bunurilor 5i mediului mpotri!a efe"telor
3itua4iilor de urgen4 determinate de in"endii.
*R%. 3
-re9entele norme generale 3e apli" la proie"tarea, e:e"utarea 5i e:ploatarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i
a amena8rilor, la lu"rrile de moderni9are, e:tindere, 3"6imbare a de3tina4iei "elor e:i3tente, pre"um 5i la
organi9area 5i de3f5urarea a"ti!it4ilor de aprare mpotri!a in"endiilor 5i la e"6iparea "u mi8loa"e te6ni"e
de aprare mpotri!a in"endiilor.
*R%. ;
-re9entele norme generale 3unt obligatorii pentru autorit4ile admini3tra4iei publi"e "entrale 5i lo"ale,
pentru toate "elelalte per3oane 8uridi"e, pre"um 5i pentru per3oanele fi9i"e aflate pe teritoriul Rom<niei.
CAP. &
Or%ani#area 'i de"(')rarea activit$ii de aprare mpotriva incendiilor
'#/+I(N#* 1
/on4inutul organi9rii a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor
*R%. =
Organi9area aprrii mpotri!a in"endiilor pre3upune&
a> 3tabilirea 3tru"turilor "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor?
b> elaborarea, aprobarea 5i difu9area a"telor de autoritate& de"i9ii, di3po9i4ii, 6otr<ri 5i altele a3emenea,
prin "are 3e 3tabile3" r3punderi pe linia aprrii mpotri!a in"endiilor?
"> elaborarea, aprobarea 5i difu9area do"umentelor 5i e!iden4elor 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a
in"endiilor?
d> organi9area aprrii mpotri!a in"endiilor la lo"urile de mun"?
e> planifi"area 5i e:e"utarea de "ontroale proprii periodi"e, n 3"opul depi3trii, "unoa5terii 5i nlturrii
ori"ror 3tri de peri"ol "are pot fa!ori9a ini4ierea 3au de9!oltarea in"endiilor?
1
f> anali9a periodi" a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
g> elaborarea de programe de optimi9are a a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
6> ndeplinirea "riteriilor 5i a "erin4elor de in3truire, a!i9are, autori9are, ate3tare, "ertifi"are, agrementare,
pre!9ute de a"tele normati!e n !igoare?
i> reali9area unui 3i3tem operati! de ob3er!are 5i anun4are a in"endiului, pre"um 5i de alertare n "a9ul
produ"erii unui a3tfel de e!eniment?
8> a3igurarea fun"4ionrii la parametrii proie"ta4i a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor?
@> planifi"area inter!en4iei 3alaria4ilor, a popula4iei 5i a for4elor 3pe"iali9ate, n "a9 de in"endiu?
l> anali9area in"endiilor produ3e, de3prinderea "on"lu9iilor 5i 3tabilirea mpre8urrilor 5i a fa"torilor
determinan4i, pre"um 5i a unor m3uri "onforme "u realitatea?
m> reglementarea raporturilor pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor n rela4iile generate de
"ontra"teA"on!en4ii?
n> a3igurarea formularelor tipi9ate, "um 3unt permi3ele de lu"ru "u fo"ul, fi5ele de in3truire.
'#/+I(N#* a 2Ba
'tru"turi "u atribu4ii de aprare mpotri!a in"endiilor
*R%. 6
C1> 0n "adrul autorit4ilor admini3tra4iei publi"e "entrale 5i al "elorlalte organe "entrale de 3pe"ialitate, al
/on3iliului Deneral al $uni"ipiului .u"ure5ti, al "on3iliilor 8ude4ene, muni"ipale 5i ale 3e"toarelor
muni"ipiului .u"ure5ti, or5ene5ti 5i "omunale, al in3titu4iilor publi"e 5i al operatorilor e"onomi"i, n fun"4ie
de ni!elul ri3"ului de in"endiu 5i de 3pe"ifi"ul a"ti!it4ii, 3e "on3tituie, dup "a9, urmtoarele 3tru"turi "u
atribu4ii de aprare mpotri!a in"endiilor&
a> "ompartiment de aprare mpotri!a in"endiilor, "ompu3 din dou 3au mai multe "adre te6ni"e 3au
per3onal de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor?
b> "adru te6ni" 3au per3onal de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor numit
e:"lu3i! pentru a"ea3t a"ti!itate, "onform legii?
"> 3er!i"iu publi" !oluntar 3au pri!at pentru 3itua4ii de urgen4.
C2> 0n !ederea ndeplinirii atribu4iilor pe linia aprrii mpotri!a in"endiilor, "on3iliile lo"ale 5i operatorii
e"onomi"i "are nu au obliga4ia, prin lege, 3 anga8e9e "el pu4in un "adru te6ni" "u atribu4ii n domeniul
aprrii mpotri!a in"endiilor 3au per3onal de 3pe"ialitate, pre!9ut la alin. C1> lit. b>, pot de3emna din
r<ndul per3onalului propriu un 3alariat "are 3 ndeplinea3" 5i atribu4ii 3pe"ifi"e n domeniul aprrii
mpotri!a in"endiilor 3au pot n"6eia un "ontra"t "u o per3oan fi9i" 3au 8uridi" ate3tat, n "ondi4iile legii.
*R%. 7
C1> )a ni!elul unit4ii admini3trati!Bteritoriale, "adrul te6ni" "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a
in"endiilor pre!9ut la art. 6 alin. C1> lit. b> 3e de3emnea9 de "on3iliul lo"al.
C2> *"ti!it4ile de pre!enire a in"endiilor 3e de3f5oar de "tre per3onalul din "ompartimentul de
pre!enire din "adrul 3er!i"iului !oluntar pentru 3itua4ii de urgen4, pe ba9a regulamentului elaborat de
In3pe"toratul Deneral pentru 'itua4ii de (rgen4 5i aprobat prin ordin al mini3trului admini3tra4iei 5i
internelor.
*R%. 8
*tribu4iile pentru 3tru"turile pre!9ute la art. 6 3e 3tabile3" 5i 3e detalia9 a3tfel n"<t 3 permit
ndeplinirea obliga4iilor legale "are re!in admini3tratorului operatorului e"onomi"A"ondu"torului in3titu4iei,
re3pe"ti! autorit4ilor admini3tra4iei publi"e.
*R%. 2
-entru "elelalte "ategorii de 3alaria4i atribu4iile din domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor 3e 3tabile3" n
fi5ele po3turilor.
2
'#/+I(N#* a 3Ba
*"tele de autoritate, do"umente 3pe"ifi"e 5i e!iden4e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor
*R%. 10
*"tele normati!e obligatorii pe teritoriul Rom<niei elaborate, "onform legii, de In3pe"toratul Deneral
pentru 'itua4ii de (rgen4 3unt norme, reglementri te6ni"e 5i di3po9i4ii generale pri!ind aprarea mpotri!a
in"endiilor.
*R%. 11
*"tele de autoritate 5i do"umentele 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de
mini3tereA"elelalte organe ale admini3tra4iei publi"e "entrale 3unt&
a> 3trategia 3e"torial pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor n domeniul de "ompeten4?
b> norme 5i reglementri te6ni"e 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor?
"> metodeApro"eduri pentru identifi"area, e!aluarea 5i "ontrolul ri3"urilor de in"endiu 3pe"ifi"e
domeniului de "ompeten4?
d> programe de informare 5i edu"a4ie 3pe"ifi"e?
e> programe de optimi9are a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
f> raportul anual de e!aluare a ni!elului de aprare mpotri!a in"endiilor?
g> de"i9ia de numire a "adrului te6ni" 3au a per3onalului de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii
mpotri!a in"endiilor.
*R%. 12
*"tele de autoritate 5i do"umentele 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de "on3iliul
8ude4eanA/on3iliul Deneral al $uni"ipiului .u"ure5ti 3unt&
a> 6otr<rea de aprobare a planului de anali9 5i a"operire a ri3"urilor aferent 8ude4ului 3au muni"ipiului
.u"ure5ti?
b> reguli 5i di3po9i4ii 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor pentru domeniul publi" 5i pri!at al unit4ii
admini3trati!Bteritoriale?
"> raportul anual de e!aluare a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
d> programe de optimi9are a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
e> 6otr<re de nfiin4are a unor "entre de formare 5i e!aluare a per3onalului din 3er!i"iile publi"e
!oluntare pentru 3itua4ii de urgen4?
f> de"i9ia de numire a "adrului te6ni" 3au a per3onalului de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii
mpotri!a in"endiilor.
*R%. 13
*"tele de autoritate 5i do"umentele 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de prefe"t 3unt
m3urile obligatorii pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor, !alabile la ni!elul 8ude4ului.
*R%. 1;
*"tele de autoritate pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de "on3iliul lo"al 3unt&
a> de"i9ia de aprobare a planului de anali9 5i a"operire a ri3"urilor aferent unit4ii admini3trati!B
teritoriale pe "are o repre9int?
b> 6otr<ri pri!ind modul de organi9are a aprrii mpotri!a in"endiilor n unitatea admini3trati!B
teritorial?
"> reguli 5i m3uri 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor, "orelate "u ni!elul 5i natura ri3"urilor lo"ale?
d> di3po9i4ie pri!ind reglementarea lu"rului "u fo" de3"6i3 5i a fumatului?
e> raportul 3eme3trial de e!aluare a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
f> m3uri de optimi9are a "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
g> do"umente pri!ind 3er!i"iul publi" !oluntar pentru 3itua4ii de urgen4& 6otr<re de nfiin4are,
regulament de organi9are 5i fun"4ionare, di3po9i4ie de numire a 5efului 3er!i"iului?
6> di3po9i4ia de numire a "adrului te6ni" 3au a per3onalului de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul
aprrii mpotri!a in"endiilor, "onform legii.

3
*R%. 1=
Do"umentele 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de primar 3unt&
a> planul de anali9 5i a"operire a ri3"urilor?
b> fi5a lo"alit4iiA3e"torului, la 3oli"itarea in3pe"toratului 8ude4eanAal muni"ipiului .u"ure5ti pentru 3itua4ii
de urgen4, "onform modelului pre9entat n ane:a nr. 6 la Regulamentul de planifi"are, organi9are, pregtire
5i de3f5urare a a"ti!it4ii de pre!enire a 3itua4iilor de urgen4, aprobat prin Ordinul mini3trului
admini3tra4iei 5i internelor nr. 1.;7;A2006, publi"at n $onitorul Ofi"ial al Rom<niei, -artea I, nr. 88= din 31
o"tombrie 2006? un e:emplar din fi5a lo"alit4ii 3e trimite la in3pe"toratul 8ude4eanAal muni"ipiului
.u"ure5ti pentru 3itua4ii de urgen4?
"> raport de anali9 a dotrii "u mi8loa"e de aprare mpotri!a in"endiilor, nto"mit anual, la o dat
anterioar definiti!rii bugetului lo"al.
*R%. 16
Do"umentele 5i e!iden4ele 3pe"ifi"e aprrii mpotri!a in"endiilor la unit4ile admini3trati!Bteritoriale
trebuie 3 "uprind "el pu4in&
a> planul de anali9 5i a"operire a ri3"urilor?
b> fi5a lo"alit4ii, la 3oli"itarea in3pe"toratului 8ude4eanAal muni"ipiului .u"ure5ti pentru 3itua4ii de
urgen4?
"> a!i9ele 5i autori9a4iile de 3e"uritate la in"endiu, ob4inute pentru "on3tru"4iile, in3tala4iile te6nologi"e 5i
pentru alte amena8ri din patrimoniul propriu, n3o4ite de do"umentele !i9ate 3pre ne3"6imbare "are au 3tat
la ba9a emiterii lor?
d> date ale per3onalului din "adrul 3er!i"iului !oluntar pentru 3itua4ii de urgen4, "onform "riteriilor de
performan4?
e> li3ta operatorilor e"onomi"iAin3titu4iilor "u "are 3Bau n"6eiat "ontra"te de n"6iriereA"on!en4ii, "u
3pe"ifi"area obie"tului de a"ti!itate al a"e3tora 5i a numrului 5i termenului de !alabilitate ale
"ontra"tuluiA"on!en4iei? regi3trele pentru e!iden4a permi3elor de lu"ru "u fo"ul, in"lu3i! pentru arderea
miri5tilor?
f> rapoarte de inter!en4ie ale 3er!i"iului publi" !oluntar pentru 3itua4ii de urgen4?
g> fi5ele de in3truire, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e?
6> e!iden4a e:er"i4iilor de inter!en4ie efe"tuate "u 3er!i"iul publi" !oluntar pentru 3itua4ii de urgen4,
a!<nd ane:ate "on"lu9iile re9ultate din efe"tuarea a"e3tora?
i> rapoartele nto"mite n urma "ontroalelor pre!enti!e proprii 3au ale autorit4ii de 3tat "ompetente?
8> programeAplanuri "uprin9<nd m3uri 5i a"4iuni proprii 3au re9ultate n urma "on3tatrilor autorit4ilor de
"ontrol pentru re3pe"tarea reglementrilor n domeniu.
*R%. 17
*"tele de autoritate pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor emi3e de admini3tratorul operatorului
e"onomi"A"ondu"torul in3titu4iei 3unt&
a> di3po9i4ie pri!ind 3tabilirea modului de organi9are 5i a re3pon3abilit4ilor pri!ind aprarea mpotri!a
in"endiilor?
b> in3tru"4iuni de aprare mpotri!a in"endiilor 5i atribu4ii ale 3alaria4ilor la lo"urile de mun"?
"> di3po9i4ie pri!ind reglementarea lu"rului "u fo" de3"6i3 5i a fumatului?
d> di3po9i4ie pri!ind organi9area in3truirii per3onalului?
e> di3po9i4ie de "on3tituire a 3er!i"iului pri!at pentru 3itua4ii de urgen4 ori "ontra"tA"on!en4ie "u un alt
3er!i"iu pri!at pentru 3itua4ii de urgen4?
f> di3po9i4ie de 3i3tare a lu"rrilor de "on3tru"4iiAoprire a fun"4ionrii ori utili9rii
"on3tru"4iilorAamena8rilor, n "a9ul anulrii a!i9uluiAautori9a4iei de 3e"uritate la in"endiu?
g> reguli 5i m3uri de aprare mpotri!a in"endiilor la utili9area, manipularea, tran3portul 5i depo9itarea
3ub3tan4elor peri"uloa3e 3pe"ifi"e produ3elor 3ale?
6> "on!en4iiA"ontra"te "uprin9<nd r3punderile "e re!in pr4ilor pe linia aprrii mpotri!a in"endiilor n
"a9ul tran3miterii temporare a dreptului de folo3in4 a3upra bunurilor imobileAantrepri9?
;
i> di3po9i4ia de numire a "adrului te6ni" 3au a per3onalului de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii
mpotri!a in"endiilor, "onform legii?
8> m3uri 3pe"iale de aprare mpotri!a in"endiilor pentru perioadele "ani"ulare 3au 3e"etoa3e.
*R%. 18
Do"umentele 5i e!iden4ele 3pe"ifi"e aprrii mpotri!a in"endiilor ale operatorilor e"onomi"iAin3titu4iilor
men4ionate la art. = lit. "> trebuie 3 "uprind "el pu4in&
a> planul de anali9 5i a"operire a ri3"urilor al unit4ii admini3trati!Bteritoriale, n partea "e re!ine
operatorului e"onomi"Ain3titu4iei?
b> fi5a obie"ti!ului, "onform modelului pre9entat n ane:a nr. = la Regulamentul de planifi"are,
organi9are, pregtire 5i de3f5urare a a"ti!it4ii de pre!enire a 3itua4iilor de urgen4, aprobat prin Ordinul
mini3trului admini3tra4iei 5i internelor nr. 1.;7;A2006, publi"at n $onitorul Ofi"ial al Rom<niei, -artea I,
nr. 88= din 31 o"tombrie 2006? un e:emplar din fi5a obie"ti!ului 3e trimite la in3pe"toratul 8ude4eanAal
muni"ipiului .u"ure5ti pentru 3itua4ii de urgen4?
"> raportul anual de e!aluare a ni!elului de aprare mpotri!a in"endiilor?
d> do"umenta4ia te6ni" 3pe"ifi", "onform legii& 3"enarii de 3e"uritate la in"endiu, identifi"area 5i anali9a
ri3"urilor de in"endiu et".?
e> a!i9eleAautori9a4iile de 3e"uritate la in"endiu, n3o4ite de do"umentele !i9ate 3pre ne3"6imbare "are au
3tat la ba9a emiterii lor?
f> "ertifi"ate #/, "ertifi"ate de "onformitate, agremente te6ni"e pentru mi8loa"ele te6ni"e de aprare
mpotri!a in"endiilor 5i e"6ipamentele 3pe"ifi"e de prote"4ie utili9ate?
g> regi3trele in3tala4iilor de dete"tareA3emnali9areA3tingere a in"endiilor, "opii dup ate3tatele firmelor "are
au efe"tuatAefe"tuea9 proie"tarea, montarea, !erifi"area, ntre4inerea, repararea a"e3tora 3au "are efe"tuea9
3er!i"ii n domeniu?
6> regi3trul pentru e!iden4a permi3elor de lu"ru "u fo"ul?
i> date ale per3onalului din "adrul 3er!i"iului pri!at pentru 3itua4ii de urgen4, "onform "riteriilor de
performan4?
8> li3ta operatorilor e"onomi"iAin3titu4iilor "u "are a n"6eiat "ontra"te de n"6iriereA"on!en4ii, "u
3pe"ifi"area domeniului de a"ti!itate al a"e3tora 5i a numrului 5i termenului de !alabilitate ale "ontra"tului?
@> planurile de prote"4ie mpotri!a in"endiilor?
l> e!iden4a e:er"i4iilor de e!a"uare a per3onalului propriuAutili9atorilor "on3tru"4iei?
m> e!iden4a e:er"i4iilor de inter!en4ie efe"tuate, a!<nd ane:ate "on"lu9iile re9ultate din efe"tuarea
a"e3tora?
n> rapoartele de inter!en4ie ale 3er!i"iului pri!at pentru 3itua4ii de urgen4?
o> fi5ele de in3truire, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e?
p> li3ta "u 3ub3tan4ele peri"uloa3e, "la3ifi"ate potri!it legii?
E> grafi"e de ntre4inere 5i !erifi"are, "onform in3tru"4iunilor produ"toruluiAfurni9orului, pentru diferite
"ategorii de utila8e, in3tala4ii 5i 3i3teme "are pot genera in"endii 3au "are 3e utili9ea9 n "a9 de in"endiu?
r> rapoartele nto"mite n urma "ontroalelor pre!enti!e proprii 3au ale autorit4ii de 3tat "ompetente?
3> programeAplanuri "uprin9<nd m3uri 5i a"4iuni proprii 3au re9ultate n urma "on3tatrilor autorit4ilor de
"ontrol pentru re3pe"tarea reglementrilor n domeniu.
*R%. 12
Do"umentele 5i e!iden4ele 3pe"ifi"e pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor 3e a"tuali9ea9 de "tre "ei
"are leBau nto"mit 5i aprobat, da"&
a> 3Bau produ3 modifi"ri ale a"telor normati!e 5i ale reglementrilor te6ni"e "are au 3tat la ba9a emiterii
a"e3tora?
b> 3Bau produ3 modifi"ri ale per3onalului "u atribu4ii 3tabilite "onform a"e3tora?
"> 3Bau produ3 modifi"ri referitoare la "on3tru"4ii, in3tala4ii 3au la 3pe"ifi"ul a"ti!it4ii.
*R%. 20
C1> -re!ederile art. 17 5i 18 3e apli" la operatorii e"onomi"i 5i la in3titu4iile "are au un numr de 3alaria4i
"el pu4in egal "u "el 3tabilit, "onform legii, pentru ntreprinderile mi"i.

=
C2> -entru operatorii e"onomi"i, in3titu4iile 5i alte per3oane 8uridi"e "e de3f5oar a"ti!it4i n domeniu
reglementat de o autoritate, "are nu 3e n"adrea9 n pre!ederile alin. C1>, admini3tratorul, "ondu"torul 3au
per3oana "u fun"4ii de "ondu"ere, dup "a9, a3igur organi9area a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor
prin emiterea urmtoarelor do"umente&
a> in3tru"4iuni de aprare mpotri!a in"endiilor 5i atribu4ii ale 3alaria4ilor la lo"urile de mun"?
b> reglementarea lu"rului "u fo" de3"6i3 5i a fumatului?
"> organi9area in3truirii per3onalului?
d> di3po9i4ie de 3i3tare a lu"rrilor de "on3tru"4iiAoprire a fun"4ionrii ori utili9rii
"on3tru"4iilorAamena8rilor, n "a9ul anulrii a!i9uluiAautori9a4iei de 3e"uritate la in"endiu?
e> reguli 5i m3uri de aprare mpotri!a in"endiilor la utili9area, manipularea, tran3portul 5i depo9itarea
3ub3tan4elor peri"uloa3e 3pe"ifi"e produ3elor 3ale.
C3> Operatorii e"onomi"i, in3titu4iile 5i "elelalte per3oane 8uridi"e pre!9ute la alin. C2> a3igur
urmtoarele do"umente 5i e!iden4e 3pe"ifi"e aprrii mpotri!a in"endiilor&
a> do"umenta4ia te6ni" 3pe"ifi", "onform legii& 3"enarii de 3e"uritate la in"endiu, identifi"area 5i anali9a
ri3"urilor de in"endiu et".?
b> a!i9eAautori9a4ii de 3e"uritate la in"endiu, n3o4ite de do"umentele !i9ate 3pre ne3"6imbare "are au 3tat
la ba9a emiterii lor?
"> "ertifi"ate /#, "ertifi"ate de "onformitate, agremente te6ni"e pentru mi8loa"ele te6ni"e de aprare
mpotri!a in"endiilor 5i e"6ipamentele 3pe"ifi"e de prote"4ie utili9ate?
d> regi3trul pentru e!iden4a permi3elor de lu"ru "u fo"ul?
e> organi9area aprrii mpotri!a in"endiilor la lo"ul de mun"?
f> fi5ele de in3truire, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e?
g> li3ta "u 3ub3tan4ele peri"uloa3e, "la3ifi"ate potri!it legii?
6> rapoartele nto"mite n urma "ontroalelor autorit4ii de 3tat 5i m3urile 5i a"4iunile proprii 3au re9ultate
n urma "on3tatrilor autorit4ilor de "ontrol pentru re3pe"tarea reglementrilor n domeniu.
'#/+I(N#* a ;Ba
Organi9area a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor la lo"ul de mun"
*R%. 21
Organi9area a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor la lo"ul de mun", pre!9ut la art. = lit. d> din
pre9entul ordin, are "a 3"op a3igurarea "ondi4iilor "are 3 permit 3alaria4ilorAper3oanelor fi9i"e "a, pe ba9a
in3truirii 5i "u mi8loa"ele te6ni"e pe "are le au la di3po9i4ie, 3 a"4ione9e efi"ient pentru pre!enirea 5i
3tingerea in"endiilor, e!a"uarea 5i 3al!area utili9atorilor "on3tru"4iei, e!a"uarea bunurilor materiale, pre"um
5i pentru nlturarea efe"telor di3tru"ti!e pro!o"ate n "a9 de in"endii, e:plo9ii 3au a""idente te6ni"e.
*R%. 22
C1> -rin lo" de mun", n n4ele3ul pre!ederilor pre9entelor norme generale, 3e n4elege&
a> 3e"4ie, 3e"tor, 6alAatelier de produ"4ie, filial, pun"t de lu"ru 5i altele a3emenea?
b> depo9it de materii prime, materiale, produ3e finite "ombu3tibile?
"> atelier de ntre4inere, repara4ii, "onfe"4ionare, pre3tri de 3er!i"ii, proie"tare 5i altele a3emenea?
d> utila8, e"6ipament, in3tala4ie te6nologi", 3i3tem, 3ta4ie, depo9it de di3tribu4ie "arburan4i pentru
auto!e6i"ule, depo9it "u a3tfel de produ3e, pun"t de de3fa"ere a buteliilor "u D-) pentru "on3umatori?
e> laborator?
f> maga9in, raion 3au 3tand de !<n9are?
g> 3al de 3pe"ta"ole, poli!alent, de reuniuni, de "onferin4e, de 3port, "entru 5i "omple: "ultural, 3tudio
de tele!i9iune, film, radio, nregi3trri 5i altele a3emenea?
6> unitate de alimenta4ie publi", di3"ote", "lub, 3al de 8o"uri ele"troni"e 5i altele a3emenea?
i> "ldire 3au 3pa4iu amena8at n "ldire, a!<nd de3tina4ia de ngri8ire a 3nt4ii& 3pital, poli"lini", "abinet
medi"al, 3e"4ie medi"al, farma"ie 5i altele a3emenea?
8> "on3tru"4ie pentru "a9are?

6
@> "ompartiment, 3e"tor, departament admini3trati! fun"4ional, "on3tru"4ie pentru birouri, "u de3tina4ie
finan"iarBban"ar?
l> bibliote", ar6i!?
m> "ldire 3au 3pa4ii amena8ate n "ldiri, a!<nd "a de3tina4ie n!4m<ntul, 3upra!eg6erea, ngri8irea 3au
"a9area ori adpo3tirea "opiilor pre5"olari, ele!ilor, 3tuden4ilor, btr<nilor, per3oanelor "u di9abilit4i 3au
lip3ite de adpo3t?
n> l"a5 de "ult, 3pa4iu de3tinat !ie4ii mona6ale?
o> "ldire 5iA3au 3pa4iu a!<nd de3tina4ia de gar, autogar, aerogar 5i 3ta4ie de metrou?
p> ferm 9oote6ni" 3au agri"ol?
E> pun"t de re"oltare de "ereale pioa3e 3au de e:ploatare fore3tier?
r> amena8are temporar, n 3pa4iu n"6i3 3au n aer liber.
C2> *tun"i "<nd pe unul 3au mai multe ni!eluri ale a"eleia5i "ldiri 5i de3f5oar a"ti!itatea mai mul4i
operatori e"onomi"i 3au alte per3oane 8uridi"e 3au per3oane fi9i"e autori9ate, lo"ul de mun" 3e delimitea9
la limita 3pa4iilor utili9ate de a"e5tia, iar utilit4ile "omune 3e reparti9ea9, dup "a9, proprietarului "ldirii
ori, prin n4elegere, operatorilor e"onomi"i 3au per3oanelor 8uridi"e re3pe"ti!e.
*R%. 23
Organi9area aprrii mpotri!a in"endiilor la lo"ul de mun" "on3t n&
a> pre!enirea in"endiilor, prin luarea n e!iden4 a materialelor 5i dotrilor te6nologi"e "are pre9int
peri"ol de in"endiu, a 3ur3elor po3ibile de aprindere "e pot aprea 5i a mi8loa"elor "are le pot genera, pre"um
5i prin 3tabilirea 5i apli"area m3urilor 3pe"ifi"e de pre!enire a in"endiilor?
b> organi9area inter!en4iei de 3tingere a in"endiilor?
"> afi5area in3tru"4iunilor de aprare mpotri!a in"endiilor?
d> organi9area 3al!rii utili9atorilor 5i a e!a"urii bunurilor, prin nto"mirea 5i afi5area planurilor de
prote"4ie 3pe"ifi"e 5i prin men4inerea "ondi4iilor de e!a"uare pe tra3eele 3tabilite?
e> elaborarea do"umentelor 3pe"ifi"e de in3truire la lo"ul de mun", de3f5urarea propriuB9i3 5i
!erifi"area efe"turii a"e3teia?
f> mar"area peri"olului de in"endiu prin montarea indi"atoarelor de 3e"uritate 3au a altor in3"rip4ii ori
mi8loa"e de aten4ionare.
*R%. 2;
)a 3tabilirea m3urilor 3pe"ifi"e de pre!enire a in"endiilor 3e au n !edere&
a> pre!enirea manife3trii 3ur3elor 3pe"ifi"e de aprindere?
b> ge3tionarea materialelor 5i a de5eurilor "ombu3tibile 3u3"eptibile a 3e aprinde, "u re3pe"tarea normelor
3pe"ifi"e de pre!enire a in"endiilor?
"> dotarea "u mi8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, pre!9ute n do"umenta4ia te6ni" de
proie"tare?
d> !erifi"area 3pa4iilor la terminarea programului de lu"ru?
e> men4inerea parametrilor te6nologi"i n limitele normate, pe timpul e:ploatrii diferitelor in3tala4ii,
e"6ipamente 5i utila8e te6nologi"e.
*R%. 2=
C1> Organi9area inter!en4iei de 3tingere a in"endiilor la lo"ul de mun" "uprinde&
a> 3tabilirea mi8loa"elor te6ni"e de alarmare 5i de alertare n "a9 de in"endiu a per3onalului de la lo"ul de
mun", a 3er!i"iilor profe3ioni3teA!oluntareApri!ate pentru 3itua4ii de urgen4, a "ondu"torului lo"ului de
mun", proprietaruluiApatronuluiAadmini3tratorului, pre"um 5i a 3pe"iali5tilor 5i a altor for4e 3tabilite 3
parti"ipe la 3tingerea in"endiilor?
b> 3tabilirea 3i3temelor, in3tala4iilor 5i a di3po9iti!elor de limitare a propagrii 5i de 3tingere a in"endiilor,
a 3tingtoarelor 5i a altor aparate de 3tin3 in"endii, a mi8loa"elor de 3al!are 5i de prote"4ie a per3onalului,
pre"i9<nduB3e numrul de mi8loa"e te6ni"e "are trebuie 3 e:i3te la fie"are lo" de mun"?
"> 3tabilirea "omponen4ei e"6ipelor "are trebuie 3 a3igure 3al!area 5i e!a"uarea per3oanelorAbunurilor, pe
3"6imburi de lu"ru 5i n afara programului?

7
d> organi9area efe"ti! a inter!en4iei, prin nominali9area "elor "are trebuie 3 utili9e9e 3au 3 pun n
fun"4iune mi8loa"ele te6ni"e din dotare de 3tingere 5i de limitare a propagrii arderii ori 3 efe"tue9e
mane!re 3au alte opera4iuni la in3tala4iile utilitare 5i, dup "a9, la e"6ipamente 5i utila8e te6nologi"e.
C2> Datele pri!ind organi9area a"ti!it4ii de 3tingere a in"endiilor la lo"ul de mun" pre!9ute la alin. C1>
3e n3"riu ntrBun formular tiprit pe un material re9i3tent, de regul "arton, 5i 3e afi5ea9 ntrBun lo" !i9ibil,
e3timat a fi mai pu4in afe"tat n "a9 de in"endiu.
C3> Datele 3e "ompletea9 de "ondu"torul lo"ului de mun" 5i 3e aprob de "adrul te6ni" 3au de per3oana
de3emnat 3 ndeplinea3" atribu4ii de aprare mpotri!a in"endiilor.
C;> 'tru"turaB"adru a formularului pre!9ut la alin. C2> e3te pre9entat n ane:a nr. 1 la pre9entele norme
generale, a"ea3ta put<nd fi "ompletat, dup "a9, 5i "u alte date 5i informa4ii.
*R%. 26
C1> Inter!en4ia la lo"ul de mun" pre3upune&
a> alarmarea imediat a per3onalului de la lo"ul de mun" 3au a utili9atorilor prin mi8loa"e 3pe"ifi"e,
anun4area in"endiului la for4ele de inter!en4ie, pre"um 5i la di3pe"erat, a"olo unde a"e3ta e3te "on3tituit?
b> 3al!area rapid 5i n 3iguran4 a per3onalului, "onform planurilor 3tabilite?
"> ntreruperea alimentrii "u energie ele"tri", ga9e 5i fluide "ombu3tibile a "on3umatorilor 5i efe"tuarea
altor inter!en4ii 3pe"ifi"e la in3tala4ii 5i utila8e de "tre per3oanele anume de3emnate?
d> a"4ionarea a3upra fo"arului de in"endiu "u mi8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor din
dotare 5i !erifi"area intrrii n fun"4iune a in3tala4iilor 5i a 3i3temelor automate 5i, dup "a9, a"4ionarea lor
manual?
e> e!a"uarea bunurilor peri"litate de in"endiu 5i prote8area e"6ipamentelor "are pot fi deteriorate n timpul
inter!en4iei?
f> prote"4ia per3onalului de inter!en4ie mpotri!a efe"telor negati!e ale in"endiului& temperatur, fum,
ga9e to:i"e?
g> !erifi"area amnun4it a lo"urilor n "are 3e poate propaga in"endiul 5i unde pot aprea fo"are noi,
a"4ion<nduB3e pentru 3tingerea a"e3tora.
C2> -entru efe"tuarea opera4iunilor pre!9ute la alin. C1> nominali9area 3e fa"e pentru fie"are 3"6imb de
a"ti!itate, pre"um 5i n afara programului de lu"ru, n 9ilele de repau3 5i 3rbtori legale.
*R%. 27
-entru perioadele n "are a"ti!itatea normal e3te ntrerupt, de e:emplu, noaptea, n 9ilele nelu"rtoare,
n 3rbtorile legale 3au n alte 3itua4ii, e3te obligatorie a3igurarea m3urilor "ore3pun9toare de aprare
mpotri!a in"endiilor.
*R%. 28
-lanurile de prote"4ie mpotri!a in"endiilor pre!9ute la art. 18 lit. @> 5i art. 23 lit. d> 3unt&
a> planul de e!a"uare a per3oanelor?
b> planul de depo9itare 5i de e!a"uare a materialelor "la3ifi"ate "onform legii "a fiind peri"uloa3e?
"> planul de inter!en4ie.
*R%. 22
C1> -lanurile de e!a"uare a per3oanelor n "a9 de in"endiu "uprind elemente diferen4iate n fun"4ie de tipul
5i de3tina4ia "on3tru"4iei 5i de numrul per3oanelor "are 3e pot afla 3imultan n a"ea3ta 5i 3e nto"me3" a3tfel&
a> pe ni!el, da" 3e afl 3imultan mai mult de 30 de per3oane?
b> pe n"peri, da" n ele 3e afl "el pu4in =0 de per3oane?
"> pentru n"perile de3tinate "a9rii, indiferent de numrul de lo"uri.
C2> -lanurile de e!a"uare 3e afi5ea9 pe fie"are ni!el, pe "ile de a""e3 5i n lo"urile !i9ibile, a3tfel n"<t
3 poat fi "uno3"ute de "tre toate per3oanele, iar n n"peri, pe partea interioar a u5ilor.
C3> -lanul de e!a"uare 3e nto"me5te pe ba9a 3"6i4ei ni!elului 3au a n"perii, pe "are 3e mar"6ea9 "u
"uloare !erde tra3eele de e!a"uare prin u5i, "oridoare 5i "a3e de 3"ri 3au 3"ri e:terioare.
C;> -e planurile de e!a"uare 3e indi" lo"ul mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor&
3tingtoare, 6idran4i interiori, butoane 5i alte 3i3teme de alarmare 5i alertare a in"endiilor, po3ibilit4ile de
refugiu, n"peri 3pe"iale, tera3e, pre"um 5i interdi"4ia de folo3ire a lifturilor n a3emenea 3itua4ii.
C=> $odelul planuluiB"adru de e!a"uare e3te pre9entat n ane:a nr. 2 la pre9entele norme generale.

8
*R%. 30
C1> -lanurile de depo9itare 5i de e!a"uare a materialelor "la3ifi"ate "onform legii "a fiind peri"uloa3e 3e
nto"me3" pentru fie"are n"pere unde 3e afl a3emenea materiale.
C2> )a ampla3area materialelor peri"uloa3e n 3pa4iile de depo9itare trebuie 3 3e 4in 3eama de
"omportarea lor 3pe"ifi" n "a9 de in"endiu, at<t "a po3ibilit4i de rea"4ie re"ipro", "<t 5i de
"ompatibilitatea fa4 de produ3ele de 3tingere.
C3> -lanurile de depo9itare 5i de e!a"uare a materialelor peri"uloa3e 3e nto"me3" pe ba9a 3"6i4elor
n"perilor re3pe"ti!e, pe "are 3e mar"6ea9 9onele "u materiale peri"uloa3e 5i 3e men4ionea9 "la3ele
a"e3tora "onform legii, "antit4ile 5i "odurile de identifi"are ori de peri"ol, produ3ele de 3tingere
re"omandate. %ra3eele de e!a"uare a materialelor 5i ordinea priorit4ilor 3e mar"6ea9 "u "uloare !erde.
C;> -lanuri de depo9itare 5i de e!a"uare 3e nto"me3" 5i pentru materialele 5i bunurile "ombu3tibile "are
au o !aloare finan"iar 3au "ultural deo3ebit.
C=> -lanurile de depo9itare 3e ampla3ea9 n lo"uri "are 3e e3timea9 a fi "el mai pu4in afe"tate de
in"endiu 5i n apropierea lo"urilor de a""e3 n n"peri, pre"um 5i la di3pe"erat, a"olo unde a"e3ta e3te
"on3tituit, a3tfel n"<t a"e3tea 3 poat fi utile for4elor de inter!en4ie.
*R%. 31
C1> -lanurile de inter!en4ie 3e nto"me3" pentru a3igurarea de3f5urrii n "ondi4ii de operati!itate 5i
efi"ien4 a opera4iunilor de inter!en4ie n 3itua4ii de urgen4, potri!it legii.
C2> -lanul de inter!en4ie 3e a!i9ea9 de in3pe"toratul pentru 3itua4ii de urgen4 8ude4eanAal muni"ipiului
.u"ure5ti.
C3> $odelul planuluiB"adru de inter!en4ie e3te pre9entat n ane:a nr. 3 la pre9entele norme generale.
*R%. 32
-lanurile de prote"4ie mpotri!a in"endiilor 3e a"tuali9ea9 ori de "<te ori e3te "a9ul, n fun"4ie de
"ondi4iile reale.
*R%. 33
C1> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor, pre!9ute la art. 23 lit. ">, 3e elaborea9 pentru lo"urile
de mun" 3tabilite de admini3tratorA"ondu"tor, obligatoriu pentru toate lo"urile "u ri3" de in"endiu.
C2> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor "uprind&
a> pre!ederile 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor din reglementrile n !igoare?
b> obliga4iile 3alaria4ilor pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor?
"> regulile 5i m3urile 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor pentru e:ploatarea in3tala4iilor potri!it
"ondi4iilor te6ni"e, te6nologi"e 5i organi9atori"e lo"ale, pre"um 5i pentru repara4ii, re!i9ii, ntre4inere, oprire
5i punere n fun"4iune?
d> e!iden4ierea elementelor "are determin ri3"ul de in"endiu 3au de e:plo9ie?
e> pre9entarea peri"olelor "are pot aprea n "a9 de in"endiu, "um 3unt into:i"rile, ar3urile,
traumati3mele, ele"tro"utarea, iradierea et"., pre"um 5i a regulilor 5i m3urilor de pre!enire a a"e3tora.
C3> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor 3e elaborea9 de 5eful 3e"torului de a"ti!itate,
in3tala4ie, 3e"4ie, atelier, 3e !erifi" de "adrul te6ni" 3au de per3oana de3emnat 3 ndeplinea3" atribu4ii de
aprare mpotri!a in"endiilor 5i 3e aprob de admini3tratorA"ondu"tor.
C;> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor 3e afi5ea9, n ntregime 3au n 3inte9, n fun"4ie de
!olumul lor 5i de "ondi4iile de la lo"ul de mun" re3pe"ti!.
C=> (n e:emplar al tuturor in3tru"4iunilor de aprare mpotri!a in"endiilor 3e p3trea9 la "adrul te6ni"
3au la per3oana de3emnat 3 ndeplinea3" atribu4ii de aprare mpotri!a in"endiilor.
*R%. 3;
'alaria4ii de la lo"urile de mun" pentru "are 3Bau nto"mit in3tru"4iunile pre!9ute la art. 33 au obliga4ia
3 le 3tudie9e, 3 le n3u5ea3" 5i 3 le apli"e.
*R%. 3=
C1> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor 3e "ompletea9 n toate "a9urile "u informa4iile din
planurile de inter!en4ie, a"olo unde a"e3tea 3unt nto"mite.

2
C2> In3tru"4iunile de aprare mpotri!a in"endiilor 3e a"tuali9ea9 la modifi"ri, moderni9ri, de9!oltri,
reprofilri 5i la apari4ia unor noi reglementri.
C3> 1ie"are in3tru"4iune de aprare mpotri!a in"endiilor trebuie 3 aib n3"ri3 data nto"miriiAre!i9iei 5i
data aprobrii.
*R%. 36
C1> Indi"atoarele de 3e"uritate, re3pe"ti! de inter9i"ere, a!erti9are, orientare 5iA3au informare, pre!9ute la
art. 23 lit. f>, 3e e:e"ut, 3e ampla3ea9 5i 3e montea9 "onform reglementrilor 5i 3tandardelor de referin4.
C2> 0n anumite 3itua4ii, indi"atoarele pot fi n3o4ite de n3"ri3uri e:pli"ati!e 5i n limbi de "ir"ula4ie
interna4ional.
C3> Obliga4ia de a ampla3a, de a monta 5i de a p3tra integritatea indi"atoarelor re!ine "ondu"torului
lo"ului de mun".
/*-. 3
Norme generale de aprare mpotri!a in"endiilor la proie"tarea 5i e:e"utarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i
amena8rilor
'#/+I(N#* 1
0ndeplinirea "erin4ei e3en4iale 73e"uritate la in"endiu7
*R%. 37
/on3tru"4iile, in3tala4iile 5i amena8rile trebuie 3 fie proie"tate 5i e:e"utate a3tfel n"<t, pe toat durata de
!ia4 a a"e3tora, n "a9ul ini4ierii unui in"endiu, 3 3e a3igure&
a> e3timarea 3tabilit4ii elementelor portante pentru o perioad determinat de timp?
b> limitarea apari4iei 5i propagrii fo"ului 5i fumului n interiorul "on3tru"4iei?
"> limitarea propagrii in"endiului la !e"int4i?
d> po3ibilitatea utili9atorilor de a 3e e!a"ua n "ondi4ii de 3iguran4 3au de a fi 3al!a4i prin alte mi8loa"e?
e> 3e"uritatea for4elor de inter!en4ie.
*R%. 38
/erin4a e3en4ial 73e"uritate la in"endiu7 trebuie a3igurat prin m3uri 5i reguli 3pe"ifi"e pri!ind
ampla3area, proie"tarea, e:e"u4ia 5i e:ploatarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor, pre"um 5i pri!ind
performan4ele 5i ni!elurile de performan4 n "ondi4ii de in"endiu ale 3tru"turilor de "on3tru"4ii, produ3elor
pentru "on3tru"4ii, in3tala4iilor aferente "on3tru"4iilor 5i ale in3tala4iilor de prote"4ie la in"endiu.
*R%. 32
7'e"uritatea la in"endiu7 are "a obie"ti! redu"erea ri3"ului de in"endiu prin&
a> a3igurarea m3urilor de pre!enire a in"endiilor n fa9ele de proie"tare 5i e:e"utare a "on3tru"4iilor,
in3tala4iilor 5i amena8rilor 5i men4inerea lor la parametrii proie"ta4i n e:ploatarea a"e3tora, n "onformitate
"u pre!ederile reglementrilor 3pe"ifi"e?
b> e"6iparea 5i dotarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor "u mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a
in"endiilor, n "onformitate "u pre!ederile reglementrilor 3pe"ifi"e?
"> organi9area a"ti!it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor?
d> a3igurarea inter!en4iei pompierilor n "a9ul produ"erii unor in"endii la "on3tru"4ii, in3tala4ii 5i
amena8ri, pre"um 5i a altor for4e de 3al!are a per3oanelor 5i bunurilor.
*R%. ;0
C1> Ri3"ul de in"endiu 3e define5te prin produ3ul dintre probabilitatea ini4ierii unui in"endiu ntrBo 3itua4ie
te6ni" dat 5i importan4a e3timat a pagubelor produ3e de in"endiu.
C2> Identifi"area, e!aluarea 5i "ontrolul ri3"urilor de in"endiu 3e fa" prin metode 5i pro"eduri 3pe"ifi"e,
"onform metodologiei elaborate de In3pe"toratul Deneral pentru 'itua4ii de (rgen4, aprobat prin ordin al
mini3trului admini3tra4iei 5i internelor.
C3> Ri3"ul de in"endiu 3e 3tabile5te 5i 3e pre"i9ea9 prin ni!eluri de ri3", pe 9one, n"peri,
"ompartimente, "ldiri 5i in3tala4ii.

10
C;> *riile "ompartimentelor de in"endiu 3e 3tabile3" n fun"4ie de ri3"ul de in"endiu e:i3tent, de de3tina4ia,
de al"tuirea 5i de re9i3ten4a la fo" a elementelor de "on3tru"4ii.
C=> Ni!elurile ri3"ului de in"endiu 3e 3tabile3" prin reglementri te6ni"e 3pe"ifi"e.
C6> Dep5irea ni!elului ri3"ului de in"endiu, 3tabilit prin reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e, e3te inter9i3.
*R%. ;1
'ati3fa"erea "erin4ei e3en4iale 73e"uritate la in"endiu7 pe ntreaga durat de !ia4 a "on3tru"4iei, in3tala4iei
5i a amena8rii 3e a3igur, "onform pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e, prin m3uri
interdependente, pri!ind&
a> "onformarea la fo" a "on3tru"4iilor?
b> a3igurarea unor "ompartimente de in"endiu, n "adrul "on3tru"4iilor, n limite normate, 5i a m3urilor
de limitare a propagrii in"endiului n "adrul "on3tru"4iilorA"ompartimentelor de in"endiu?
"> a3igurarea 3tabilit4ii "on3tru"4iilorA"ompartimentelor de in"endiu pentru o perioad de timp normat?
d> men4inerea performan4elor de rea"4ie la fo" 5i de re9i3ten4 la fo" ale produ3elor pentru "on3tru"4ii pe
timpul utili9rii a"e3tora?
e> dete"tarea in"endiilor n fa9a ini4ial prin 3i3teme 5i in3tala4ii automate de dete"tare, 3emnali9are 5i
alarmare?
f> 3tingerea in"endiilor "u 3i3teme ori in3tala4ii ade"!ate 5i efi"iente.
*R%. ;2
C1> -rin"ipalele performan4e de "omportare la fo" ale produ3elor pentru "on3tru"4ii 3e refer la rea"4ia la
fo" 5i la re9i3ten4a la fo".
C2> 0n"adrarea produ3elor pentru "on3tru"4ii n "la3e de performan4 pri!ind "omportarea la fo" 3e
reali9ea9 pe ba9a "riteriilor de performan4 aferente "la3elor, a !alorilor "riteriilor "ore3pun9toare fie"rei
"la3e, pre"um 5i a metodelor de determinare a a"e3tora, n "ondi4iile de utili9are final, potri!it
Regulamentului pri!ind "la3ifi"area 5i n"adrarea produ3elor de "on3tru"4ii pe ba9a performan4elor de
"omportare la fo", aprobat prin Ordinul "omun al mini3trului tran3porturilor, "on3tru"4iilor 5i turi3mului 5i al
mini3trului de 3tat, mini3trul admini3tra4iei 5i internelor nr. 1.822A32;A200;, publi"at n $onitorul Ofi"ial al
Rom<niei, -artea I, nr. 20 din 27 ianuarie 200=, "u modifi"rile 5i "ompletrile ulterioare.
C3> Ni!elurile performan4elor de "omportare la fo" a produ3elor pentru diferite "ategorii de "on3tru"4ii,
in3tala4ii 5i amena8ri 3e 3tabile3" potri!it reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. ;3
#!aluarea re9i3ten4ei la fo" a 3tru"turilor 3e poate fa"e prin utili9area unor metode ba9ate pe n"er"ri "are
utili9ea9 3"enarii de referin4 "onform 3tandardelor europene 3au pe ba9 de "al"ul, pe ba9a elementelor
pre"i9ate n euro"odurile referitoare la "al"ulul "omportrii la fo" a diferitelor tipuri de 3tru"turi.
*R%. ;;
*"operi5urileAn!elitorile de a"operi5 3e n"adrea9 n "la3e de performan4 la fo" e:terior, pe ba9a
metodelor de n"er"are 3pe"ifi"e din reglementrile te6ni"e, potri!it pre!ederilor Regulamentului pri!ind
"la3ifi"area 5i n"adrarea produ3elor pentru "on3tru"4ii pe ba9a "omportrii la fo", elaborat de In3pe"toratul
Deneral pentru 'itua4ii de (rgen4 5i aprobat prin ordin al mini3trului admini3tra4iei 5i internelor.
*R%. ;=
Reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e nu trebuie 3 "ree9e bariere pentru utili9area produ3elor pentru
"on3tru"4ii "are 3unt "onforme "u 3pe"ifi"a4iile te6ni"e rele!ante.
*R%. ;6
C1> -entru "ategoriile de "on3tru"4ii 3tabilite prin lege, "ondi4iile "e trebuie a3igurate "onform
reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e, pre"um 5i a"4iunile "e trebuie ntreprin3e n "a9 de in"endiu 3unt 3tabilite
printrBun 3"enariu de 3e"uritate la in"endiu, "onform metodologiei elaborate de In3pe"toratul Deneral pentru
'itua4ii de (rgen4 5i aprobate prin ordin al mini3trului admini3tra4iei 5i internelor.
C2> -ot fi elaborate 3"enarii de 3e"uritate la in"endiu 5i pentru alte "ategorii de "on3tru"4ii, la 3oli"itarea
proprietarului 3au a benefi"iarului.

11
*R%. ;7
C1> *"ti!itatea de e:perti9are te6ni" de 3e"uritate la in"endiu 3e efe"tuea9 de "tre e:per4i te6ni"i
ate3ta4i n "ondi4iile legii, atun"i "<nd o reglementare 3au un organi3m "u atribu4ii de "ontrol al 3tatului
pre!ede a"e3t lu"ru ori "<nd 3e refer la 3itua4iile pre!9ute mai 8o3&
a> pentru re9ol!area litigiilor pri!ind "alitatea te6ni" a unor proie"te 3au a e:e"u4iei unor lu"rri de
"on3tru"4ii?
b> la "on3tru"4iile e:i3tente, n "a9ul de9a3trelor 3au al a""identelor datorate fenomenelor naturale,
a"4iunilor umane, a"ti!it4ilor te6nologi"e 3au n !ederea determinrii, n ori"e 3tadiu, a 3trii te6ni"e a
"on3tru"4iei pentru e!aluarea "apa"it4ii a"e3teia de 3ati3fa"ere a "erin4ei 73e"uritate la in"endiu7.
C2> -entru proie"te 5i "on3tru"4ii n "ur3 de e:e"u4ie, prin e:perti9ele te6ni"e de 3e"uritate la in"endiu 3e
a3igur re3pe"tarea integral a m3urilor de 3e"uritate la in"endiu 3tabilite n reglementrile te6ni"e n
!igoare.
C3> -entru "on3tru"4iile e:i3tente, e:perti9ele te6ni"e de 3e"uritate la in"endiu, efe"tuate n 3itua4iile n
"are, 8u3tifi"at te6ni", nu pot fi re3pe"tate pre!ederile reglementrilor te6ni"e, 3tabile3", n fun"4ie de
ri3"urile de in"endiu a"tuali9ate, m3uri alternati!e "are 3 a3igure ni!elurile de performan4 pentru
3e"uritatea la in"endiu 3tabilite prin reglementri te6ni"e 3pe"ifi"e.
'#/+I(N#* a 2Ba
'tabilitatea la fo" a "on3tru"4iei
*R%. ;8
C1> 0n "a9ul produ"erii unui in"endiu, 3tru"tura portant prin"ipal a unei "on3tru"4ii trebuie 3B5i men4in
3tabilitatea la fo", pentru a a3igura&
a> 3e"uritatea utili9atorilor pentru o perioad normat de timp, "<t 3e pre3upune " a"e5tia rm<n n
"ldire, pre"um 5i 3e"uritatea for4elor de inter!en4ie?
b> e!itarea prbu5irii "ldirii?
"> ndeplinirea fun"4iilor 3pe"ifi"e ale produ3elor pentru "on3tru"4ii "u rol n 3ati3fa"erea "erin4ei e3en4iale
73e"uritatea la in"endiu7, pe perioada de timp normat.
C2> -erioada de 3tabilitate la fo" a elementelor de "on3tru"4ii "are intr n al"tuirea 3tru"turii portante
prin"ipale a "ldirii 3e pre"i9ea9 n reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. ;2
C1> #lementele de "on3tru"4ii "are intr n al"tuirea "ldirii pot fi "u 3au fr rol de 3eparare la in"endiu,
"are "ontribuie n mod pa3i! 3au a"ti! la a3igurarea re9i3ten4ei la fo" a "on3tru"4iei.
C2> #lementele de "on3tru"4ii pre!9ute la alin. C1> 5i 3tandardele de referin4 aferente 3unt pre"i9ate n
regulamentul men4ionat la art. ;2 alin. C2> din pre9entul ordin.
'#/+I(N#* a 3Ba
)imitarea i9bu"nirii, propagrii 5i de9!oltrii in"endiului 5i a efluen4ilor in"endiului n interiorul 5i n
afara in"intei fo"arului de in"endiu
*R%. =0
)imitarea i9bu"nirii, propagrii 5i de9!oltrii in"endiului 5i a efluen4ilor in"endiului n interiorul 5i n
afara in"intei fo"arului poate fi ob4inut, n prin"ipal, prin una din urmtoarele m3uri&
a> a3igurarea ni!elurilor "ore3pun9toare ale performan4elor de rea"4ie la fo" 5i de re9i3ten4 la fo"
pre!9ute de reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e pentru produ3ele pentru "on3tru"4ii?
b> pre!ederea elementelor de 3eparare a in"endiului Cpere4i, plan5ee et".>, adaptate la utili9area
"on3tru"4iei, adi" la a"4iunea termi" e3timat n "on3tru"4ie?
"> prote8area "ore3pun9toare a golurilor din elementele de 3eparare a fo"ului?
d> proie"tarea "ore3pun9toare a fa4adelor pentru mpiedi"area propagrii fo"ului "tre pr4ile adia"ente
ale a"eleia5i "ldiri?
e> in3talarea de bariere "ontra fumului, "um 3unt u5ile etan5e la fum.

12
f> pre!ederea 3i3temelor 5i a in3tala4iilor de dete"tare, 3emnali9are, 3tingere a in"endiului?
g> e!a"uarea fumului 5i a ga9elor fierbin4i prin 3i3teme ade"!ate?
6> "rearea de diferen4e de pre3iune ntre 9onele de "on3tru"4ie?
i> pre!ederea m3urilor de prote"4ie la fo" pentru in3tala4iile de !entilareB"limati9are, "um 3unt "analele
de !entilare re9i3tente la fo", "lapetele antifo" 5i altele a3emenea?
8> pre!ederea m3urilor de prote"4ie la fo" pentru "analele 5i g6enele in3tala4iilor aferente "on3tru"4iilor,
"um 3unt& 3anitare, n"l9ire, ele"tri"e 5i altele a3emenea.
*R%. =1
C1> In3tala4iile de n"l9ire, !entilare, "limati9are, ele"tri"e, automati9are 5i altele a3emenea, aferente
"on3tru"4iilor 5i amena8rilor, pre"um 5i 3uban3amblurile lor trebuie proie"tate 5i reali9ate a3tfel n"<t&
a> 3 nu ini4ie9e in"endiu?
b> 3 nu "ontribuie a"ti! la de9!oltarea in"endiului?
"> 3 a3igure limitarea propagrii in"endiului?
d> 3 nu "on3tituie ri3" de in"endiu pentru elementele de "on3tru"4ie 3au pentru obie"tele din n"peri ori
adia"ente a"e3tora?
e> 3uprafe4ele "omponente mari 5i 3uprafe4ele e:pu3e ale 3uban3amblurilor 3 nu 3e poat n"l9i ntrBo
m3ur ina""eptabil?
f> n "a9ul unui in"endiu, 3 3e poat a3igura m3uri efi"iente de 3tingere a a"e3tuia 5i 3 fie po3ibil
3al!area per3oanelor.
C2> -entru e!itarea peri"olului de propagare a fo"ului 5i a fumului la tre"erea unei in3tala4ii de la un
"ompartiment de in"endiu la altul, 3e pre!d m3uri de prote"4ie "onform reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C3> In3tala4iile de ga9e naturaleAga9e petroliere li"6efiate CD-)>, pre"um 5i 3uban3amblurile lor trebuie
proie"tate 5i reali9ate "onform reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. =2
C1> In3tala4iile de prote"4ie mpotri!a in"endiilor fa" parte din m3urile de prote"4ie a"ti! la fo" "u rol
important n a3igurarea "erin4ei e3en4iale 73e"uritatea la in"endiu7 a "on3tru"4iilor, in3tala4iilor te6nologi"e 5i
a amena8rilor, pre"um 5i pentru 3e"uritatea utili9atorilor.
C2> In3tala4iile de prote"4ie mpotri!a in"endiilor pot fi&
a> in3tala4ii de dete"tare a ga9elor inflamabile?
b> in3tala4ii de in6ibare a e:plo9iei?
"> in3tala4ii de dete"tare, 3emnali9are 5i alarmare la in"endiu?
d> in3tala4ii de e!a"uare a fumului 5i a ga9elor fierbin4i?
e> in3tala4ii de 6idran4i interiori, "oloane u3"ate, 6idran4i e:teriori?
f> in3tala4ii 3pe"iale de 3tingere "u ap?
g> in3tala4ii de 3tingere a in"endiilor "u ga9e?
6> in3tala4ii de 3tingere a in"endiilor "u 3pum?
i> in3tala4ii de 3tingere a in"endiilor "u pulberi?
8> in3tala4ii de 3tingere a in"endiilor "u aero3oli.
*R%. =3
In3tala4iile de dete"tare a ga9elor inflamabile trebuie 3 a3igure ndeplinirea urmtoarelor "riterii&
a> 3 di3pun, n ntreaga 9on prote8at, de dete"toare ade"!ate, pentru a permite "a pre9en4a ga9ului
inflamabil 3 fie dete"tat ntrBo fa9 in"ipient?
b> 3 fie pre!9ute "u mi8loa"e de "omuni"are 3igure ntre dete"toare 5i o "entral de "ole"tare a
informa4iilorAe"6ipament de "ontrol 5i 3emnali9are?
"> 3 fie "apabile 3 re9i3te "ondi4iilor de mediu n "are 3unt montate, a3tfel n"<t 3B5i poat ndeplini
fun"4iile pe par"ur3ul duratei de !ia4 normate.
*R%. =;
In3tala4iile de in6ibare a e:plo9iei trebuie proie"tate a3tfel n"<t 3 re9i3te la pre3iunea ma:im de
e:plo9ie, 3 a3igure dete"tarea imediat a "re5terii pre3iunii, pre"um 5i eliberarea n "el mai 3"urt timp
13
po3ibil a unui mediu de 3tingere uniform di3per3at 5i men4inerea produ3ului de 3tingere la o "on"entra4ie de
"al"ul ntrBun timp 3pe"ifi"at n in"inta prote8at.
*R%. ==
C1> In3tala4iile de dete"tare, 3emnali9are 5i alarmare la in"endiu trebuie 3 dete"te9e in"endiul la
momentul ini4ierii, prin dete"tarea parametrilor fi9i"i 5iA3au "6imi"i a3o"ia4i in"endiului B fum, fl"ri 5iA3au
"ldur B, 5i 3 tran3fere un 3emnal 3onor 5iA3au !i9ual la unAo e"6ipament de "ontrol 5i 3emnali9areA"entral
de dete"tareB3emnali9are, a3tfel n"<t 3 dea un 3emnal de alarm 5i, dup "a9, 3 a"4ione9e di3po9iti!ele
pentru e!a"uarea per3oanelor, alertarea for4elor de inter!en4ie, de!er3area automat a 3ub3tan4ei de 3tingere
et".
C2> #"6ipamentul de "ontrol 5i 3emnali9are trebuie 3 a3igure interpretarea 3emnalelor primite de la
dete"toare, pentru identifi"area 9onei de unde 3Ba tran3mi3 ori"e fel de 3emnal 3au a a!erti9rilor gre5ite 5i
pentru ini4ierea a"4iunilor ne"e3are?
C3> In3tala4iile "u a"4ionare manual de alarmare la in"endiu trebuie 3 dea po3ibilitatea "a un utili9ator 3
ini4ie9e 5i 3 tran3fere un 3emnal de alarm la in"endiu la un e"6ipament de "ontrol 5i 3emnali9are, a3tfel
n"<t 3 fie po3ibil ini4ierea diferitelor a"4iuni planifi"ate.
*R%. =6
C1> In3tala4iile de e!a"uare a fumului 5i a ga9elor fierbin4i 5i in3tala4iile de pre3uri9are pentru "ontrolul
fumului trebuie 3 a3igure n "a9 de in"endiu&
a> men4inerea "ilor de e!a"uare 5i de a""e3 libere de fum pe nl4imea de "ir"ula4ie?
b> fa"ilitarea opera4iilor for4elor de inter!en4ie, prin "rearea unor 9one fr fum?
"> nt<r9ierea 3au mpiedi"area generali9rii in"endiului prin apari4ia fenomenului de fla36Bo!er,
pre!enind a3tfel de9!oltarea rapid a in"endiului?
d> redu"erea "on3e"in4elor 5i a!ariilor pro!o"ate de fum 5i ga9e fierbin4i?
e> redu"erea eforturilor "are apar n elementele 3tru"turale ale "on3tru"4iilor 5i in3tala4iilor n "a9 de
in"endiu.
C2> In3tala4iile de e!a"uare a fumului 5i a ga9elor fierbin4i trebuie 3 ndeplinea3" "riteriile referitoare la
"apa"itatea de a a"ti!a 5i de a 3tabili pre3iunea proie"tat ntrBo in"int 3pe"ifi"at 3au o !ite9 "on!enabil a
debitului de aer prin de3"6ideri n pere4ii in"intei 3pe"ifi"ate, a3igur<nduB3e alimentarea ele"tri" din dou
3ur3e, prin"ipal 5i de re9er!.
C3> -e timpul inter!en4iilor, da" 3itua4ia impune e!a"uarea "antit4ilor de fum a"umulate, 3e pot pra"ti"a
de3"6ideri n unele elemente de "on3tru"4ie "are delimitea9 3pa4iile re3pe"ti!e 5i "are nu au rol de
re9i3ten4.
*R%. =7
C1> In3tala4iile de 6idran4i interiori trebuie 3 a3igure po3ibilitatea utili9atorilor de a reali9a inter!en4ia, n
fa9a ini4ial a in"endiului, "u debitele, pre3iunile, durata teoreti" de fun"4ionare, lungimea 8etului 5i a
furtunului normate potri!it pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C2> In3tala4iile de 6idran4i e:teriori trebuie 3 a3igure o legtur la "ondu"ta prin"ipal de ap pentru
e"6ipamentele 5i utila8ele de 3tingere a in"endiilor, "onform pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e,
3tandardelor europene de referin4, pre"um 5i 3tandardelor na4ionale referitoare la "erin4ele de ra"ordare 5i
ad<n"imea de ngropare.
*R%. =8
In3tala4iile 3pe"iale de 3tingere "u ap, "um 3unt "ele de 3prin@lere, in3tala4ii "u "ea4 de ap 5i altele
a3emenea, trebuie a3tfel proie"tate n"<t&
a> 3 a3igure un r3pun3 imediat n "a9 de in"endiu, prin de!er3area apei, ntrBo 3"6em 5i o "antitate
pre3tabilit, "u debitele, inten3it4ile de 3tropire 5i 3tingere normate, pe durata proie"tat de fun"4ionare,
pe3te o 3uprafa4 dat, n 3"opul "ontrolului 3au 3tingerii in"endiului, potri!it pre!ederilor reglementrilor
te6ni"e 3pe"ifi"e?
b> 3 a3igure, dup "a9, r"irea elementelor de "on3tru"4ii 5i in3tala4ii?
"> 3 "ree9e o barier "are mpiedi" propagarea in"endiului.
*R%. =2

1;
C1> In3tala4iile de 3tingere "u ga9e& dio:id de "arbon, argon, a9ot, nlo"uitori de 6aloni 5i altele a3emenea,
pre"um 5i in3tala4iile de 3tingere "u aero3oli pot fi "u inundare total 3au lo"al.
C2> In3tala4iile de 3tingere "u ga9e trebuie 3 ndeplinea3" "riteriile de performan4 pri!ind "apa"itatea de
a fi a"ti!ate manual 3au automat, de!er3area uniform a produ3ului de 3tingere n in"int 3au pe3te 3uprafa4a
3pe"ifi"at, ntrBo "antitate determinat, pentru a 3tabili 5i men4ine "on"entra4ia proie"tat pe durata de timp
normat, potri!it pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C3> -entru in3tala4iile de 3tingere "u ga9e "u inundare total e3te ne"e3ar 3 3e a3igure e!a"uarea tuturor
per3oanelor din "ompartimentul n "are !a fi utili9at ga9ul, nainte "a a"ea3t a"4iune 3 n"eap.
C;> In3tala4iile automate pentru 3tingerea in"endiilor "u ga9e trebuie pre!9ute "u di3po9iti!e de a!erti9are
a utili9atorilor din 3pa4iul prote8at, opti"e 5i a"u3ti"e, pentru 3emnali9area intrrii a"e3tora n fun"4iune.
C=> 0n "a9ul n "are ga9ul de!er3at automat n "a9 de in"endiu poate pune n peri"ol !ia4a utili9atorilor din
9onele prote8ate, in3tala4iile de 3tingere 3e pre!d "u di3po9iti!e de tempori9are "are 3 nt<r9ie intrarea
a"e3tora n fun"4iune "u o perioad pre3tabilit.
C6> -erioada dintre de"lan5area 3emnalului de a!erti9are 5i intrarea n fun"4iune a in3tala4iei de 3tingere 3e
"al"ulea9 a3tfel n"<t 3 3e a3igure e!a"uarea utili9atorilor din ori"e pun"t al 9onei prote8ate.
C7> (5ile de a""e3 n 9one, 3pa4ii 3au n"peri n "are 3unt po3ibile de!er3ri de ga9e "e pot pune n peri"ol
!ia4a utili9atorilor, pre"um 5i "ile de e!a"uare din a"e3te lo"uri 3e mar"6ea9 "u in3"rip4ii de a!erti9are
a3upra peri"olului, ampla3ate n lo"uri !i9ibile pentru per3onalul de la lo"urile de mun" 5i for4ele de
inter!en4ie.
C8> 'emnalele opti"e 5i a"u3ti"e produ3e de di3po9iti!ele de a!erti9are trebuie 3 ndeplinea3"
urmtoarele "ondi4ii&
a> 3 fie ina"ti!e n 3tarea de a5teptare?
b> 3 indi"e toate "ile de e!a"uare din 9onele de 3tingere?
"> 3 poat fi "lar identifi"ate 5i per"epute "u tonalit4i diferite, la n"eputul 5i la 3f<r5itul perioadei de
tempori9are?
d> 3 nu poat fi oprite nainte de e:pirarea timpului de fun"4ionare a in3tala4iei de 3tingere?
e> 3 fie n "on"ordan4 "u "apa"it4ile p3i6omotorii 5i 3en9oriale ale utili9atorilor.
C2> -entru 3i3temele "u 3tingere lo"al nu e3te ne"e3ar e!a"uarea tuturor per3oanelor din "ompartiment,
dar 3unt obligatorii m3uri 3pe"iale pri!ind in3truirea per3onalului.
*R%. 60
In3tala4iile de 3tingere a in"endiilor "u 3pum trebuie 3 ndeplinea3" "riteriile de performan4 referitoare
la po3ibilitatea de a fi a"ti!ate manual 3au automat 5i de a genera 5i di3per3a o "antitate "al"ulat de 3pum,
"u "oefi"ientul de nfoiere 3tabilit, pe3te o 3uprafa4 dat, "u debitele de 3tingere ne"e3are, ntrBun timp
3pe"ifi"at, potri!it pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 61
In3tala4iile de 3tingere a in"endiilor "u pulberi trebuie 3 ndeplinea3" "riteriile de performan4
referitoare la po3ibilitatea de a fi a"ti!ate manual 3au automat 5i de a refula o "antitate "al"ulat de pulbere
pe3te o 3uprafa4 dat 3au un obie"t 3pe"ifi"at, "u inten3it4ile 5i debitele de 3tingere ne"e3are, ntrBun timp
normat 5i n repri9ele normate, potri!it pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 62
-roie"tarea, montarea, e:ploatarea, !erifi"area 5i mentenan4a in3tala4iilor de prote"4ie mpotri!a
in"endiilor 3e efe"tuea9 "onform 3tandardelor europene de referin4 5i reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
'#/+I(N#* a ;Ba
In3tala4iile aferente "on3tru"4iilor 5i in3tala4iile te6nologi"e
*R%. 63
C1> In3tala4iile aferente "on3tru"4iilor, "um 3unt "ele de ga9e, ele"tri"e, de ap, de n"l9ire, de !entilare,
de "limati9are, de "anali9are 5i altele a3emenea, pre"um 5i in3tala4iile te6nologi"e 3e proie"tea9, 3e e:e"ut
5i 3e e:ploatea9 potri!it reglementrilor te6ni"e 5i m3urilor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor,
a3tfel n"<t a"e3tea 3 nu "on3tituie 3ur3e de ini4iere 5iA3au de propagare a in"endiilor.

1=
C2> In3tala4iile pre!9ute la alin. C1> trebuie 3 "ore3pund de3tina4iei, tipului 5i "ategoriei de importan4 a
"on3tru"4iei, pre"um 5i ni!elului de ri3" de in"endiu, 3 aib ni!elul de prote"4ie "ore3pun9tor mediului n
"are 3unt ampla3ate 5i 3 re3pe"te pre!ederile din normele 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor.
C3> In3tala4iile te6nologi"e 3e pun n fun"4iune 5i 3e e:ploatea9 "u re3pe"tarea 3tri"t a in3tru"4iunilor 5i
regulilor de utili9are, pre"um 5i a m3urilor de aprare mpotri!a in"endiilor, 3tabilite de proie"tan4i 5i de
produ"tori.
*R%. 6;
C1> In3tala4iile de !entilare 3au de "limati9are, pre"um 5i "ele de tran3port pneumati" 3e proie"tea9, 3e
reali9ea9 5i 3e e:ploatea9 a3tfel n"<t, n fun"4ionare normal, pr4ile "omponente, "um 3unt e"6ipamente,
motoare, angrena8e, tubulatur, 3 nu genere9e 3ur3e "are pot aprinde 3ub3tan4ele !e6i"ulate prin a"e3tea 5i
3 nu fa"ilite9e propagarea in"endiului.
C2> %ra3eele in3tala4iilor de !entilare, "limati9are 3au tran3port pneumati" din "on3tru"4iile "u ri3" de
in"endiu 3au e:plo9ie, pre"um 5i "ele din 3lile aglomerate ori din n"perile "u bunuri de mare !aloare 3au
de importan4 deo3ebit trebuie 3 fie independente 5i "omplet 3eparate de tra3eele pentru alte 3pa4ii.
C3> 'e inter9i"e e!a"uarea prin a"eea5i in3tala4ie de !entilare, de "limati9are 3au de tran3port pneumati" a
3ub3tan4elor "are, n ame3te" 3au prin "ombina4ie "6imi", pot produ"e in"endii ori e:plo9ii.
*R%. 6=
/on3tru"4iile, in3tala4iile te6nologi"e, pre"um 5i 9onele din !e"intatea a"e3tora, n "are 3e pot dega8a
!apori, ga9e, praf 3au pulberi "ombu3tibile, 3e pre!d, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e, "u 3i3teme de
dete"tare a emi3iilor 5i de in6ibare, inerti9are 3au e!a"uare for4at a a"e3tora, n !ederea prent<mpinrii
a"umulrii de "on"entra4ii peri"uloa3e, pre"um 5i pentru 3emnali9area 3itua4iei "reate.
*R%. 66
C1> In3tala4iile de iluminat de 3iguran4 trebuie 3 fun"4ione9e pentru o perioad de timp normat, n
9onele 3pe"ifi"ate, la ntreruperea iluminatului normal.
C2> %ipurile de in3tala4ii de iluminat de 3iguran4 5i "a9urile n "are 3e pre!d n "on3tru"4ii, modul de
alimentare "u energie ele"tri" a a"e3tora, pre"um 5i ni!elurile de iluminare ne"e3are trebuie 3
ndeplinea3" "erin4ele reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 67
'ur3ele de re9er! de alimentare "u energie a in3tala4iilor de prote"4ie mpotri!a in"endiilor trebuie 3
ndeplinea3" "riteriile de performan4 referitoare la furni9area automat pe durata de timp normat a
alimentrii "u energie a a"e3tora, la ntreruperea alimentrii normale, potri!it pre!ederilor reglementrilor
te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 68
/on3tru"4iile, in3tala4iile te6nologi"e 5i amena8rile 3e prote8ea9 mpotri!a a"4iunii ele"tri"it4ii
atmo3feri"e "u in3tala4ii de prote"4ie mpotri!a tr3netului, "onform "u reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e.
'#/+I(N#* a =Ba
)imitarea propagrii in"endiului la "on3tru"4iile n!e"inate
*R%. 62
C1> )imitarea propagrii in"endiului la "on3tru"4iile n!e"inate poate fi reali9at prin&
a> limitarea efe"tului radia4iei fl"rilor?
b> "ontrolul ini4ierii 5i propagrii fo"ului pe 3uprafa4a e:terioar a a"operi5ului, in"lu3i! a luminatoarelor?
"> "ontrolul ptrunderii fo"ului de la a"operi5 n interiorul "ldirii?
d> "ontrolul aprinderii a"operi5ului de la un in"endiu de dede3ubt.
C2> )imitarea efe"telor radia4iei 3e a3igur prin "ontrolul urmtorilor parametri&
a> di3tan4e de 3iguran4 normate ntre "on3tru"4ii?
b> mrimea 9onelor !itrate neprote8ate?
"> performan4a de rea"4ie la fo" 5i de re9i3ten4 la fo" din interior 5i e:terior a produ3elor pentru fa4ade?
d> "omportarea la fo" a pr4ilor !itrate 3au opa"e ale fa4adelor?
e> m3uri de prote"4ie a"ti!.
*R%. 70
16
/ondi4iile te6ni"e, m3urile, performan4ele 5i ni!elurile de performan4 pri!ind limitarea propagrii
in"endiului la "on3tru"4iile n!e"inate 3e pre"i9ea9 n reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e.
'#/+I(N#* a 6Ba
#!a"uarea utili9atorilor 5i 3e"uritatea for4elor de inter!en4ie
*R%. 71
C1> -entru e!a"uarea n "ondi4ii de 3iguran4 a utili9atorilor n "a9 de in"endiu, "ile de e!a"uare trebuie
3 ndeplinea3" urmtoarele "erin4e&
a> "onformare la fo" 5i ampla3are "ore3pun9toare?
b> 3eparare de alte fun"4iuni prin elemente de 3eparare la fo" 5i fum?
"> a3igurarea "ontrolului fumului?
d> limitarea produ"erii in"endiului 5i fumului.
C2> 0n fun"4ie de "ategoria "on3tru"4iei, in3tala4iei 3au a amena8rii 5i de de3tina4ia a"e3teia, 3e au n
!edere 5i alte m3uri 3pe"ifi"e, "um 3unt&
a> dimen3ionarea, reali9area, di3punerea 5i mar"area "ilor de e!a"uare 5i a ie5irilor de e!a"uare
"ore3pun9tor numrului de utili9atori 5i 3trii 3nt4ii a"e3tora, "onform pre!ederilor reglementrilor
te6ni"e?
b> pre!ederea in3tala4iilor de dete"tare 5i 3emnali9are a in"endiului, pre"um 5i de "omuni"areBa!erti9are?
"> pre!ederea in3tala4iilor de iluminat de 3iguran4, alimentate din 3ur3e "ore3pun9toare? pre!ederea
in3tala4iilor de 3emnali9are a ie5irilor de urgen4?
d> pre!ederea de di3po9iti!e de 3iguran4 la u5i, "um 3unt blo"ri n po9i4ie de3"6i3, di3po9iti!e
antipani" 5i altele a3emenea?
e> pre!ederea de 3i3teme de orientare n "a9 de in"endiu, "um 3unt indi"atoare de 3e"uritate, mar"a8e
fotolumini3"ente 5i altele a3emenea?
f> pre!ederea de in3tala4ii de pre3uri9are 5i alte 3i3teme de "ontrol al fumului?
g> pre!ederea de lo"uri 3igure de 3al!are n interiorul 5iA3au n afara "on3tru"4iei?
6> pre!ederea unor mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor pentru a fi folo3ite de utili9atori 3au
de pompieri, "um 3unt in3tala4iile de 6idran4i, "oloanele u3"ate 5i altele a3emenea.
*R%. 72
In3tala4iile de 3emnali9are a ie5irilor de urgen4 trebuie 3 indi"e utili9atorilor tra3eul de e!a"uare, u5ile de
e!a"uare, mar"area 3"rilor de e!a"uare din "ldire 5i mar"area u5ilor 5i tra3eelor "are nu 3er!e3" la
e!a"uare.
*R%. 73
/on3tru"4iile, "ompartimentele de in"endiu, 3tadioanele 3au arenele 3porti!e ori in"intele amena8ate
trebuie pre!9ute "u "i de e!a"uare a per3oanelor, n numr 3ufi"ient, "ore3pun9tor dimen3ionate 5i
reali9ate, a3tfel n"<t per3oanele 3 a8ung n timpul "el mai 3"urt 5i n deplin 3iguran4 n e:terior, la
ni!elul terenului ori al "ilor de a""e3 "aro3abile, n refugii 3au n alte lo"uri 3pe"ial amena8ate.
*R%. 7;
-entru a""e3ul 5i e!a"uarea "opiilor, per3oanelor "u di9abilit4i, bolna!ilor 5i ale altor "ategorii de
per3oane "are nu 3e pot e!a"ua 3ingure n "a9 de in"endiu, 3e adopt 3olu4ii 5i m3uri ade"!ate, "u
re3pe"tarea reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 7=
)a proie"tarea 5i la e:e"utarea "ilor de e!a"uare 3e inter9i"e pre!ederea u5ilor "are 3e pot blo"a n
po9i4ie n"6i3, redu"erea gabaritelor 3tabilite prin reglementri te6ni"e, pre!ederea de fini3a8e "ombu3tibile,
"u e:"ep4ia "elor admi3e prin norme, de oglin9i, praguri 3au de alte elemente "are pot "rea pe timpul
in"endiilor difi"ult4i la e!a"uare, "um 3unt mpiedi"area, alune"area, "onta"tul 3au "oli9iunea "u di!er3e
obie"te, bu3"ulada, pani"a 5i altele a3emenea.
*R%. 76
-entru 3e"uritatea e"6ipelor de 3al!areAfor4elor de inter!en4ie 3unt ne"e3are&
a> m3uri pentru "a e"6ipele de inter!en4ie 5i 3al!are 3B5i de3f5oare a"ti!itatea la un ni!el ade"!at de
3e"uritate 5i 3 pr3ea3" "ldirea fr ri3"uri de a""idente?
17
b> amena8ri pentru a""e3ul for4elor de inter!en4ie n "ldire 5i in"int, pentru auto3pe"iale 5i pentru
a3"en3oarele de pompieri?
"> m3uri "are 3 permit "a 3tingerea 3 fie reali9at efi"ient n interiorul 5i n 8urul "on3tru"4iei.
*R%. 77
*3"en3oarele de pompieri 3e pre!d 5i 3e reali9ea9 potri!it reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e, a3igur<nd
a""e3ul for4elor de inter!en4ie pe durata 3tabilit n planurile 3pe"ifi"e.
*R%. 78
C1> *3igurarea a""e3ului 5i a "ir"ula4iei auto3pe"ialelor de inter!en4ie n in"intele operatorilor e"onomi"i
5i ale in3titu4iilor, n 9onele lo"uite, pre"um 5i ntre lo"alit4i e3te obligatorie, "onform reglementrilor
te6ni"e 3pe"ifi"e.
C2> 0n lo"urile pre!9ute la alin. C1> trebuie 3 3e a3igure "el pu4in un a""e3 "aro3abil din3pre drumurile
publi"e 5i din3pre drumurile de "ir"ula4ie interioare, amena8at, mar"at, ntre4inut 5i utili9abil n ori"e
anotimp.
C3> /ile de a""e3 5i de "ir"ula4ie 3e dimen3ionea9 potri!it reglementrilor te6ni"e pentru auto!e6i"ule
de tip greu, a3igur<nd a""e3ul auto3pe"ialelor de inter!en4ie.
*R%. 72
$3urile, "ondi4iile te6ni"e, performan4ele 5i ni!elurile de performan4 pri!ind proie"tarea "ilor de
e!a"uare 5i a""e3 aferente "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor 3e reali9ea9 "onform pre!ederilor
reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
/*-. ;
Norme generale de aprare mpotri!a in"endiilor la e:ploatarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor
'#/+I(N#* 1
$3uri generale de pre!enire a in"endiilor la e:ploatarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor
*R%. 80
$3urile generale de pre!enire a in"endiilor la e:ploatarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i amena8rilor
pri!e3"&
a> "ontrolulA3upra!eg6erea din pun"t de !edere al pre!enirii in"endiilor a a"ti!it4ilor, pe timpul
de3f5urrii 5i dup n"6eierea a"e3tora?
b> 3tabilirea m3urilor te6ni"oBorgani9atori"e n !ederea redu"erii ri3"ului de in"endiu ori a "on3e"in4elor
in"endiilor?
"> men4inerea "ondi4iilor reali9ate pentru e!a"uarea utili9atorilor n 3iguran4 5i pentru 3e"uritatea
e"6ipelor de inter!en4ie n "a9ul i9bu"nirii unui in"endiu?
d> ntre4inerea n 3tare operati! a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor.
*R%. 81
C1> #:ploatarea 3i3temelor, in3tala4iilor, di3po9iti!elor, e"6ipamentelor, aparatelor, ma5inilor 5i utila8elor
de ori"e "ategorie 3e fa"e "onform reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C2> #:ploatarea mi8loa"elor te6ni"e pre!9ute la alin. C1> "u defe"4iuni, impro!i9a4ii 3au fr prote"4ia
"ore3pun9toare fa4 de materialele 3au 3ub3tan4ele "ombu3tibile din 3pa4iul n "are 3unt utili9ate e3te
inter9i3.
C3> )a utili9area mi8loa"elor te6ni"e pre!9ute la alin. C1> e3te obligatorie re3pe"tarea in3tru"4iunilor de
fun"4ionare, !erifi"are 5i ntre4inere, pre"um 5i a m3urilor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor, emi3e
5i aprobate potri!it legii.
*R%. 82
-e timpul e:ploatrii in3tala4iilor aferente "on3tru"4iilor 5i in3tala4iilor te6nologi"e pre!9ute la art. 63 3e
inter9i"&
a> nea3igurarea 3upra!eg6erii "onform in3tru"4iunilor de fun"4ionare?
b> fun"4ionarea fr 3i3temele, aparatele 5i e"6ipamentele ne"e3are "onform in3tru"4iunilor de fun"4ionare
pentru "ontrolul 5i men4inerea parametrilor pri!ind 3iguran4a n fun"4ionare 3au nlo"uirea a"e3tora "u altele
3upradimen3ionate?
18
"> ntre4inerea ne"ore3pun9toare a elementelor pre!9ute pentru i9olare termi" 3au ele"tri" ori pentru
3eparare?
d> dep5irea termenelor 3tabilite pentru efe"tuarea lu"rrilor de ntre4inere 5i repara4ii 3au e:e"utarea
ne"ore3pun9toare a a"e3tora?
e> e:e"utarea lu"rrilor de ntre4inere 5i repara4ii 3au a unor modifi"ri de "tre per3onal neautori9at.
*R%. 83
C1> $en4inerea n bun 3tare a in3tala4iilor 5i 3i3temelor de "aptare 5i 3"urgere la pm<nt a de3"r"rilor
ele"tri"e atmo3feri"e e3te obligatorie la "on3tru"4ii 5i in3tala4ii, utila8e 5i e"6ipamente te6nologi"e, "onform
reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C2> (tili9area 3i3temelor de "aptare 5i 3"urgere la pm<nt a ele"tri"it4ii 3tati"e "onform in3tru"4iunilor
3pe"ifi"e 5i reglementrilor te6ni"e e3te obligatorie.
*R%. 8;
C1> 0n 3pa4iile "u ri3" mare de in"endiu 3au de e:plo9ie 3e inter9i"e a""e3ul 3alaria4ilor 5i al altor per3oane
fr e"6ipament de prote"4ie ade"!at "ondi4iilor de lu"ru.
C2> 1olo3irea di3po9iti!elor, aparatelor, uneltelor 5i 3"ulelor neprote8ate "ore3pun9tor 3au "are pot
produ"e 3"<ntei prin fun"4ionare, lo!ire 3au fre"are n 3pa4ii 3au n lo"uri "u ri3" de e:plo9ie e3te inter9i3.
*R%. 8=
C1> -rodu3ele, materialele 5i 3ub3tan4ele "ombu3tibile 3e ampla3ea9 la di3tan4 de 3iguran4 fa4 de
3ur3ele de "ldur ori 3e prote8ea9 a3tfel n"<t 3 nu fie po3ibil aprinderea lor.
C2> 'e inter9i"e folo3irea 3obelor 5i a altor mi8loa"e de n"l9ire defe"te, "u impro!i9a4ii, 3upraalimentate
"u "ombu3tibili 3au ne3upra!eg6eate, pre"um 5i aprinderea fo"ului utili9<nduB3e li"6ide inflamabile.
C3> Ferifi"area, repararea, i9olarea termi" 5i "ur4area periodi" a "o5urilor de e!a"uare a fumului 3unt
obligatorii.
*R%. 86
C1> -e timpul tran3portului, depo9itrii 5i manipulrii produ3elor 3au 3ub3tan4elor "ombu3tibile 3e 4ine
3eama de propriet4ile fi9i"oB"6imi"e ale a"e3tora, a3tfel n"<t la "onta"tul dintre ele 3 nu 3e produ" ori 3
nu 3e propage in"endiul.
C2> -rodu3ele 5i 3ub3tan4ele "ombu3tibile 3e tran3port, 3e manipulea9 5i 3e depo9itea9 n ambala8e
ade"!ate, reali9ate 5i in3"rip4ionate "ore3pun9tor, n !ederea identifi"rii ri3"urilor de in"endiu 5i 3tabilirii
pro"edeelor 5i 3ub3tan4elor de 3tingere ori de neutrali9are ade"!ate.
C3> Di3punerea materialelor peri"uloa3e n depo9it 3e fa"e potri!it planului de depo9itare.
C;> )a elaborarea planurilor de inter!en4ie 3e 4ine 3eama de "ompatibilitatea produ3elor 3au 3ub3tan4elor
"ombu3tibile "u 3ub3tan4ele de 3tingere.
*R%. 87
C1> De5eurile 5i re9iduurile, 3"urgerile 5i depunerile de praf 3au de pulberi "ombu3tibile 3e ndeprtea9
ritmi" prin metode 5i mi8loa"e ade"!ate, obligatoriu la terminarea fie"rui 3"6imb de lu"ru, 5i 3e depun n
lo"uri 3pe"ial de3tinate depo9itrii 3au di3trugerii lor.
C2> De5eurile 5i re9iduurile de li"6ide "ombu3tibile 3au "ele din materiale 3olide, "um 3unt "<rpe, "<l4i,
bumba", rumegu5, "are "on4in a3tfel de produ3e, 3e "ole"tea9 n "utii 3au n !a3e metali"e ori "u "ptu5eal
metali" interioar, pre!9ute "u "apa", ampla3ate n lo"uri fr ri3" de in"endiu 5i mar"ate.
C3> De5eurile, re9iduurile 5i ambala8ele "ombu3tibile, "are 3e reutili9ea9, 3e depo9itea9, "u a3igurarea
di3tan4elor de 3iguran4 fa4 de "ldiri, in3tala4ii, "ulturi agri"ole, 3uprafe4e mpdurite 5i alte materiale
"ombu3tibile, n fun"4ie de natura 5i de propriet4ile fi9i"oB"6imi"e ale a"e3tora.
C;> De5eurile, re9iduurile 5i ambala8ele "ombu3tibile, "are nu 3e reutili9ea9, 3e di3trug "onform
reglementrilor 3pe"ifi"e.
*R%. 88
C1> $aterialele 5i 3ub3tan4ele "are pre9int peri"ol de autoaprindere 3e p3trea9 n "ondi4ii ade"!ate
naturii lor, bine !entilate 5i lu<nduB3e m3uri de "ontrol 5i prent<mpinare a fenomenului de auton"l9ire.
C2> -re!enirea apari4iei fenomenului de autoaprindere 3e urmre5te 5i la depo9itarea fura8elor 5i plantelor
te6ni"e, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e.
C3> *mpla3area depo9itelor de "ombu3tibili, fura8e 5i plante te6ni"e 3e fa"e la di3tan4e de 3iguran4, a3tfel
n"<t e!entualele in"endii produ3e la a"e3tea 3 nu peri"lite9e !e"int4ile.
12
*R%. 82
%oate in3tala4iileA"ondu"tele prin "are "ir"ul 3ub3tan4e li"6ide 3au ga9e 3e mar"6ea9 prin "ulori 3pe"ifi"e
de identifi"are a naturii 3ub3tan4ei, re3pe"ti! peri"olului a"e3teia, pre!9ute de normele te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 20
C1> %ratarea 3au prote8area materialelor 5i elementelor de "on3tru"4ii "ombu3tibile 5iA3au a 3tru"turilor din
al"tuirea "on3tru"4iilor 3au a in3tala4iilor "u 3ub3tan4e de termoprote"4ie ori ignifuge 3e efe"tuea9 potri!it
reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
C2> )u"rrile de termoprote"4ie 3e e:e"ut numai de "tre per3onal ate3tat, "onform normelor te6ni"e
3pe"ifi"e.
C3> /alitatea lu"rrilor de ignifugare e:e"utate 3e "ertifi" prin rapoarte de n"er"are emi3e de laboratoare
autori9ate "onform legii.
*R%. 21
#lementele de limitare a propagrii fo"ului, de i9olare termi" 5i de etan5are la fum 5i la ga9e fierbin4i din
al"tuirea "on3tru"4iilor 5i a in3tala4iilor 3e men4in permanent n bun 3tare, pentru aB5i ndeplini rolul
3tabilit.
*R%. 22
C1> 0n "on3tru"4iile "i!ileApubli"e 5i de produ"4ie, "antit4ile de materiale 5i de 3ub3tan4e "ombu3tibile
utili9ate nu trebuie 3 "ondu" la dep5irea den3it4ii 3ar"inii termi"e 3tabilite prin reglementri te6ni"e 3au
prin do"umenta4iile te6ni"e de proie"tare 5i e:e"u4ie.
C2> 0n 3lile aglomerate 5i de 3port, pe 3tadioane 3au pe alte arene 3porti!e ori n in"inte amena8ate pentru
a"ti!it4i "u publi" e3te inter9i3 a""e3ul publi"ului "u produ3e 5i 3ub3tan4e inflamabile 3au "u alte mi8loa"e
"are pot produ"e in"endii 3au e:plo9ii.
C3> Depo9itarea 5i utili9area n 3pa4ii publi"e a mi8loa"elor, produ3elor 5i 3ub3tan4elor pre!9ute la alin.
C2> e3te permi3 numai n lo"urile amena8ate n a"e3t 3"op 5i "u re3pe"tarea m3urilor de aprare mpotri!a
in"endiilor.
*R%. 23
C1> )a "ldiri admini3trati!eAbirouri, a"ti!itatea 3e organi9ea9 a3tfel n"<t 3 nu 3e "ree9e aglomerri ale
publi"ului, "are 3 ngreune9e 3au "6iar 3 blo"6e9e e!a"uarea n "a9 de in"endiu.
C2> -e timpul e:ploatrii n"perilor, "ompartimentelor 5i 3pa4iilor aferente "ldirilor admini3trati!e
trebuie luate m3uri de redu"ere la minim po3ibil a ri3"ului de in"endiu prin limitarea la 3tri"tul ne"e3ar a
"antit4ilor de materiale "ombu3tibile 5i a e!entualelor 3ur3e "u poten4ial de aprindere a a"e3tora.
*R%. 2;
C1> 0n 3lile aglomerate ori amena8rile temporare n "are 3e de3f5oar a"ti!it4i "u publi" nu 3e admite
a""e3ul unui numr de per3oane mai mare de"<t "apa"itatea 3tabilit prin proie"t.
C2> *mpla3area mobilierului n 3lile aglomerate 3e reali9ea9 a3tfel n"<t 3 3e a3igure "uloare de tre"ere
"u l4imi "are 3 permit depla3area publi"ului "tre ie5irile din 3al.
C3> 0n in"intele pre!9ute la alin. C1>, 3"aunele 3au bn"ile 3e fi:ea9 de pardo3eal a3tfel n"<t 3 nu fie
r3turnate n "a9 de pani" 5i 3 a3igure e!a"uarea rapid 5i fr a""idente a publi"ului.
C;> )a finali9area a"ti!it4ii n 3ala aglomerat 3au amena8area temporar 3e e:e"ut un "ontrol de
!erifi"are pentru depi3tarea 5i nlturarea e!entualelor nereguli n domeniul pre!enirii in"endiilor pe timpul
e:ploatrii.
C=> 'e re"omand a3igurarea unui 3i3tem de alarmare n "a9 de in"endiu, "u me3a8 prenregi3trat.
*R%. 2=
C1> 0n perioadele "ani"ulare 3au 3e"etoa3e, "on3iliile 8ude4ene 3au lo"ale din 9onele "u ri3" "re3"ut de
in"endiu 5i, dup "a9, admini3tratorii operatorilor e"onomi"iA"ondu"torii in3titu4iilor din 9onele men4ionate
trebuie 3 elabore9e programe 3pe"iale de m3uri pentru pre!enirea in"endiilor 3pe"ifi"e.
C2> $3urile 3pe"iale pe timpul 3e"eto3 "uprind&
a> identifi"area 5i nominali9area 3e"toarelor de a"ti!itate n "are "re5te ri3"ul de in"endiu n "ondi4iile
"ara"teri3ti"e temperaturilor atmo3feri"e ridi"ate 5i lip3ei de pre"ipita4ii?
b> inter9i"erea utili9rii fo"ului de3"6i3 n 9onele afe"tate de u3""iune a!an3at?
"> re3tri"4ionarea efe"turii, n anumite inter!ale din timpul 9ilei, a unor lu"rri "are "reea9 "ondi4ii
fa!ori9ante pentru produ"erea de in"endii prin dega8ri de 3ub3tan4e !olatile 3au 3upran"l9iri e:"e3i!e?
20
d> a3igurarea prote8rii fa4 de efe"tul dire"t al ra9elor 3olare a re"ipientelor, re9er!oarelor 5i a altor tipuri
de ambala8e "are "on4in !apori inflamabili 3au ga9e li"6efiate 3ub pre3iune, prin depo9itare la umbr?
e> inten3ifi"area "ontroalelor n 9onele "u "ulturi agri"ole 5i n lo"uri "u !egeta4ie fore3tier, mai ale3 "ele
fre"!entate pentru agrement?
f> a3igurarea 5i !erifi"area 9ilni" a re9er!elor de ap pentru in"endiu.
C3> $3urile 3pe"iale 3tabilite 3unt adu3e la "uno5tin4 tuturor 3alaria4ilor 5i, dup "a9, popula4iei.
*R%. 26
0nainte de n"eperea 3e9onului re"e 3e iau urmtoarele m3uri de pre!enire&
a> "ontrolul in3tala4iilor 5i al 3i3temelor de n"l9ire e:i3tente la operatorii e"onomi"i, in3titu4iile publi"e,
lo"uin4ele 5i go3podriile popula4iei, "um 3unt 3ur3e de "ldur, "ondu"te, "orpuri 5i elemente de n"l9ire,
3obe, "o5uri 5i "anale de fum, 5i nlturarea defe"4iunilor "on3tatate, a3igur<nduB3e fun"4ionarea la parametrii
norma4i?
b> prote8area "ontra ng6e4ului a "omponentelor in3tala4iilor de 3tingere "u ap?
"> a3igurarea uneltelor 5i a""e3oriilor pentru de39pe9irea "ilor de a""e3, de e!a"uare 5i de inter!en4ie.
'#/+I(N#* a 2Ba
$3uri generale de pre!enire a in"endiilor la e:e"utarea lu"rrilor "u fo" de3"6i3
*R%. 27
C1> (tili9area fo"ului de3"6i3 n lo"uri "u peri"ol de in"endiu 5i pe timp de !<nt e3te inter9i3? lo"urile "u
peri"ol de in"endiu, n "are 3e apli" a"ea3t interdi"4ie, 3e 3tabile3" 5i 3e mar"6ea9 de per3oanele n drept.
C2> -repararea 6ranei prin utili9area fo"ului de3"6i3 n in"intele unit4ilor, n 9onele de agrement 5i n
go3podriile popula4iei 3e fa"e numai n lo"uri 3pe"ial amena8ate, n "ondi4ii 5i la di3tan4e "are 3 nu permit
propagarea fo"ului la "on3tru"4ii, depo9ite, "ulturi agri"ole, pduri, planta4ii 3au la alte !e"int4i.
C3> *rderea re3turilor !egetale, gunoaielor, de5eurilor 5i a altor materiale "ombu3tibile 3e fa"e n lo"uri
3pe"ial amena8ate ori pe terenuri pregtite, "u luarea m3urilor "e 3e impun pentru mpiedi"area propagrii
fo"ului la !e"int4i, a3igur<nduB3e 3upra!eg6erea permanent a arderii, pre"um 5i 3tingerea 8arului dup
terminarea a"ti!it4ii.
C;> *rderea miri5tilor 3e fa"e numai dup luarea m3urilor "e 3e impun pentru mpiedi"area propagrii
fo"ului la !e"int4i, a3igur<nduB3e 3upra!eg6erea permanent a arderii.
C=> (tili9area fo"ului de3"6i3 nu 3e admite la di3tan4e mai mi"i de ;0 m fa4 de lo"urile "u peri"ol de
e:plo9ie& ga9e 5i li"6ide "ombu3tibile, !apori inflamabili, e:plo9i!i et"., re3pe"ti! 10 m fa4 de materiale
3au 3ub3tan4e "ombu3tibile& lemn, 6<rtie, te:tile, "arton a3faltat, bitum, ulei et"., fr a fi 3upra!eg6eat 5i
a3igurat prin m3uri "ore3pun9toare.
C6> )uarea m3urilor pentru pre!enirea 8o"ului "opiilor "u fo"ul n "ondi4ii 5i n lo"uri n "are 3e pot
produ"e in"endii "on3tituie o obliga4ie a per3oanelor "are r3pund, potri!it legii, de "re5terea, edu"area 5i
ngri8irea "opiilor.
*R%. 28
C1> Reglementarea de "tre admini3tratorul operatorului e"onomi"A"ondu"torul in3titu4iei 3au, dup "a9,
de "on3iliul lo"al a modului de e:e"utare a lu"rrilor "u fo" de3"6i3 pre3upune&
a> 3tabilirea lo"urilor unde, periodi" 3au permanent, 3e pot efe"tua lu"rri "u fo" de3"6i3, "um 3unt topirea
bitumului, arderea de5eurilor "ombu3tibile, "ur4rile prin ardere, pre"um 5i a per3oanelor "are le
3upra!eg6ea9?
b> 3tabilirea 5i mar"area lo"urilor "u peri"ol de in"endiu n "are e3te inter9i3 utili9area fo"ului de3"6i3?
"> nominali9area per3oanelor "are au dreptul 3 emit permi3 de lu"ru "u fo"?
d> de3"rierea pro"edurii de emitere, 3emnare, adu"ere la "uno5tin4 5i p3trare a permi3ului de lu"ru "u
fo"?
e> aprobarea unor in3tru"4iuni 3pe"ifi"e de pre!enire a in"endiilor pentru a3tfel de lu"rri.
C2> Di3trugerea prin ardere a unor de5euri 3au re9iduuri "ombu3tibile 3e efe"tuea9 "u re3pe"tarea
legi3la4iei 3pe"ifi"e pri!ind prote"4ia mediului.
*R%. 22
21
C1> #fe"tuarea lu"rrilor de 3udare, tiere, lipire 3au a altor a3emenea opera4iuni "are pre9int peri"ol de
in"endiu, n "on3tru"4ii "i!ile Cpubli"e>, pe timpul programului "u publi"ul, n in3tala4ii te6nologi"e "u ri3"
de in"endiu 3au e:plo9ie, n depo9ite ori n alte 3pa4ii "u peri"ol de aprindere a materialelor, produ3elor 3au
3ub3tan4elor "ombu3tibile e3te inter9i3.
C2> )u"rrile pre!9ute la alin. C1> 3e pot e:e"uta n 3pa4iile re3pe"ti!e numai dup "e 3Bau luat m3uri
pentru& e!a"uarea per3oanelor, ndeprtarea 3au prote8area materialelor "ombu3tibile, golirea, 3plarea,
blindarea tra3eelor de "ondu"te ori a utila8elor, aeri3irea 3au !entilarea 3pa4iilor, dotarea lo"urilor de mun"
"u mi8loa"e de limitare 5i 3tingere a in"endiilor.
C3> )u"rrile men4ionate la alin. C1> 5i la art. 27 alin. C;> 3e e:e"ut numai pe ba9a permi3ului de lu"ru "u
fo", al "rui model e3te pre9entat n ane:a nr. ; la pre9entele norme generale.
C;> 0n toate "a9urile pre!9ute la alin. C1> B C3> 3unt obligatorii in3truirea per3onalului de e:e"u4ie, "ontrol
5i 3upra!eg6ere a3upra m3urilor de aprare mpotri!a in"endiilor, pre"um 5i informarea 3er!i"iului
pri!atA!oluntar pentru 3itua4ii de urgen4.
*R%. 100
C1> -ermi3ul de lu"ru "u fo", pre!9ut la art. 22 alin. C3>, 3e nto"me5te n dou e:emplare, dintre "are
unul 3e nm<nea9 5efului forma4iei de lu"ru 3au per3oanei "are e:e"ut opera4iunile "u fo" de3"6i3, iar
"ellalt rm<ne la emitent.
C2> -ermi3ul de lu"ru "u fo" e3te !alabil o 3ingur 9i.
C3> )a terminarea lu"rului, permi3ul de lu"ru "u fo" 3e pred de "tre e:e"utant emitentului.
*R%. 101
,eful 3e"torului de a"ti!itate, atelier, 3e"4ie, depo9it, in3tala4ie et". n "are 3e e:e"ut opera4iuni "u fo"
de3"6i3 are obliga4ia 3 a3igure m3uri pentru&
a> pregtirea lo"ului?
b> in3truirea per3onalului?
"> "ontrolul dup terminarea lu"rrii.
*R%. 102
C1> #:e"utantul lu"rrii are obliga4ia de a utili9a pentru e:e"utarea lu"rrilor "u fo" de3"6i3 numai
e"6ipamente 5i aparate n bun 3tare de fun"4ionare.
C2> %oate e"6ipamentele 5i aparatele pentru e:e"utarea lu"rrilor "u fo" de3"6i3 3e ntre4in 5i 3e !erifi" n
"onformitate "u in3tru"4iunile furni9orului.
*R%. 103
0n timpul e:e"utrii lu"rrii trebuie 3 3e a3igure&
a> 3upra!eg6erea permanent a fl"rii, a r3p<ndirii 5i a traie"toriilor 3"<nteilor 3au parti"ulelor de
materiale in"ande3"ente 5i a inten3it4ii flu:ului de "ldur?
b> 3tr<ngerea 5i depo9itarea re3turilor de ele"tro9i n !a3e 3pe"iale "u ni3ip 3au "u ap?
"> n"6iderea robinetelor buteliei de o:igen 5i a generatorului de a"etilen, da" durata ntreruperii
e:e"utrii lu"rrii dep5e5te 10 minute?
d> inter9i"erea ag4rii ar9toarelor, "6iar 3tin3e, de buteliile de o:igen 3au de generatoarele de a"etilen?
e> neefe"tuarea de depla3ri "u ar9toarele aprin3e n afara 9onei de lu"ru 3au de ur"ri pe 3"ri, 3"6ele
et".?
f> e!a"uarea "arbidului din generator, n "a9ul ntreruperii lu"rului pe o perioad mai ndelungat.
*R%. 10;
Dup terminarea lu"rrii, 5eful 3e"torului de a"ti!itate, pre!9ut la art. 101, trebuie 3 a3igure urmtoarele
m3uri&
a> !erifi"area lo"ului n "are 3Ba e:e"utat lu"rarea, pre"um 5i a 3pa4iilor adia"ente 5i a "elor 3ituate la
"otele inferioare 3au 3uperioare, pentru a "on3tata da" nu 3Bau "reat fo"are de in"endiu& 9one in"ande3"ente,
miro3 de ar3 3au dega8ri de fum et".?
b> de3"operirea tuturor 9onelor prote8ate, !erifi"<nduB3e da" 3tarea lor e3te inta"t, 5i luarea de m3uri n
"on3e"in4?
"> !erifi"area, la anumite inter!ale, pe par"ur3ul mai multor ore 5i n timpul nop4ii, a 3itua4iei e:i3tente la
lo"ul n "are 3Ba efe"tuat lu"rarea 5i n imediata apropiere a a"e3tuia?
d> depo9itarea n "ondi4ii de 3iguran4 a e"6ipamentelor folo3ite la lu"rare?
22
e> reampla3area pe po9i4iile ini4iale a elementelor 5i materialelor "ombu3tibile la "el pu4in 6 ore de la
terminarea lu"rrii?
f> "ole"tarea 5lamului de "arbid n "ontainere de3tinate a"e3tui 3"op 5i depo9itarea a"e3tora ntrBun lo"
3pe"ial amena8at.
*R%. 10=
C1> 1olo3irea fl"rii& lum<nri, f"lii, tor4e 5i altele a3emenea pe timpul 3pe"ta"olelor de teatru, oper,
operet, a fe3ti!it4ilor de3f5urate n re3taurante 3au pentru ambian4 ori di!erti3ment n re3taurante, baruri,
"luburi, di3"ote"i et". e3te inter9i3.
C2> -entru durate 3"urte, 3tabilite pre"i3, 3e admite folo3irea fl"rii n 3itua4iile men4ionate la alin. C1>, "u
"ondi4ia a3igurrii "ondi4iilor de mpiedi"are a ini4ierii 5i propagrii in"endiului, dup "um urmea9&
a> e!itarea ampla3rii n apropierea 3au "onta"tul "u materiale "ombu3tibile& de"oruri, "o3tume, 6aine,
perdele et".?
b> folo3irea unor 3uporturi in"ombu3tibile?
"> pre!enirea produ"erii unor in"endii prin r3turnare, mane!rare gre5it et".?
d> 3tingerea obligatorie a fl"rilor la terminarea e!enimentului?
e> nominali9area per3onalului propriu "e a3igur 3upra!eg6erea 5i inter!en4ia n "a9 de in"endiu?
f> a3igurarea mi8loa"elor te6ni"e ade"!ate de aprare mpotri!a in"endiilor?
g> anun4area, dup "a9, a 3er!i"iului profe3ioni3t, !oluntar 3au pri!at, pentru 3itua4ii de urgen4, a "adrului
te6ni" 3au a per3onalului de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor.
C3> -entru 3pe"ta"olele de tipul men4ionat la alin. C1>, "are au lo" pe timpul unei 3tagiuni, 3e tran3mite la
in3pe"toratul pentru 3itua4ii de urgen4 8ude4eanAal muni"ipiului .u"ure5ti, la n"eputul 3tagiunii, programul
3pe"ta"olelor re3pe"ti!e.
*R%. 106
C1> Reglementarea fumatului din pun"t de !edere al pre!enirii in"endiilor e3te obligatorie n "adrul
fie"rui operator e"onomi" 3au al fie"rei in3titu4ii publi"e 5i 3e fa"e prin di3po9i4ie 3"ri3, dat de per3oana
"u atribu4ii de "ondu"ere.
C2> -entru 3itua4iile n "are o "on3tru"4ie 3au o amena8are e3te folo3it de mai mul4i utili9atori,
reglementarea fumatului 3e fa"e prin di3po9i4ie emi3 de proprietarul "on3tru"4iei 3au al amena8rii
re3pe"ti!e, n3u5it de utili9atorii n "au9.
C3> 0n di3po9i4ia pentru reglementarea fumatului 3e men4ionea9&
a> lo"urile "u peri"ol de in"endiu 3au de e:plo9ie, pe l<ng 3pa4iile publi"e n"6i3e, "onform legii, n "are
e3te inter9i3 fumatul 3au, dup "a9, a""e3ul "u 4igri, "6ibrituri 3au bri"6ete? 3e pre!d obligatoriu lo"urile "u
3"6ele, "ofra8e 5i e5afoda8e, reali9ate din materiale "ombu3tibile, pre"um 5i lanurile de "ereale n fa9a de
"oa"ere 5i 9onele mpdurite?
b> lo"urile amena8ate pentru fumat?
"> per3oanele de3emnate 3 r3pund de 3upra!eg6erea re3pe"trii reglementrii, pe lo"uri 5i 3e"toare de
a"ti!itate?
d> alte date 5i informa4ii ne"e3are 3 fie pre"i9ate pentru a diminua peri"olul de in"endiu.
C;> )o"urile n "are e3te inter9i3 fumatul 3e mar"6ea9 "onform legii.
C=> )o"urile n "are e3te permi3 fumatul 3e mar"6ea9 "u indi"atorul 7)O/ -#N%R( 1($*%7.
C6> )o"urile pentru fumat 3tabilite n e:teriorul "ldirilor 3unt ampla3ate la o di3tan4 mai mare de ;0 m
fa4 de lo"urile n "are e:i3t peri"ol de e:plo9ie& ga9e 5i li"6ide "ombu3tibile, e:plo9i!i, !apori inflamabili
et"., 10 m fa4 de lo"urile n "are e:i3t materiale 3olide "ombu3tibile& lemn, te:tile, 6<rtie, "arton a3faltat,
bitum, 5i =0 m fa4 de "ulturile de "ereale pioa3e n perioada "oa"erii 5i re"oltrii 3au de 9onele mpdurite.
C7> )o"urile 3tabilite pentru fumat 3e pre!d "u&
a> 3"rumiere 3au !a3e "u ap, ni3ip 3au pm<nt?
b> in3tru"4iuni afi5ate, "uprin9<nd m3uri de pre!enire a in"endiilor 5i reguli de "omportare n "a9 de
in"endiu?
"> mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor.
C8> '"rumierele din interiorul "ldirilor 3e ampla3ea9 a3tfel n"<t 3 nu fie po3ibil aprinderea
materialelor "ombu3tibile din apropiere, "um ar fi draperii, perdele, 8alu9ele.
23
C2> Depunerea n 3"rumiere a altor de5euri de materiale "ombu3tibile, "um 3unt 6<rtia, "artonul, te:tilele,
e3te inter9i3.
C10> Dolirea 3"rumierelor n "o5urile de 6<rtie 3au n alte lo"uri n "are e:i3t materiale "ombu3tibile e3te
inter9i3.
C11> *run"area la nt<mplare a re3turilor de 4igri 3au "6ibrituri aprin3e e3te inter9i3.
'#/+I(N#* a 3Ba
$3uri generale de pre!enire a in"endiilor la e:ploatarea "ilor de e!a"uare
*R%. 107
-entru a3igurarea "ondi4iilor de e!a"uare 5i 3al!are a utili9atorilor n 3iguran4 n "a9 de in"endiu 3e
adopt urmtoarele m3uri&
a> ntre4inerea n bun 3tare de fun"4ionare a 3i3temelor de de"omprimare 3au de etan5are la fum 5i ga9e
fierbin4i, pre"um 5i a elementelor de limitare a propagrii fo"ului ori de i9olare termi" din "ompunerea
"on3tru"4iilor 5i in3tala4iilor?
b> p3trarea "ilor de e!a"uare libere 5i n 3tare de utili9are la parametrii la "are au fo3t proie"tate 5i
reali9ate?
"> fun"4ionarea iluminatului de 3iguran4 5i a "elei deBa doua 3ur3e de energie ele"tri", "onform
reglementrilor te6ni"e?
d> fun"4ionarea 3i3temelor de alarmare 5i 3emnali9are a in"endiilor la parametrii de performan4 pentru
"are au fo3t proie"tate?
e> organi9area 5i de3f5urarea, periodi", de e:er"i4ii 5i apli"a4ii "u 3alaria4ii, n "ondi4iile legii.
*R%. 108
C1> /ile de e!a"uare, in"lu3i! "ele "are du" pe tera3e, n refugii 3au n alte lo"uri 3pe"ial amena8ate
pentru e!a"uare, 3e mar"6ea9 "u indi"atoare 3tandardi9ate, "onform reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e,
a3tfel n"<t tra3eele a"e3tora 3 fie re"uno3"ute "u u5urin4, at<t 9iua "<t 5i noaptea, de per3oanele "are le
utili9ea9 n "a9 de in"endiu.
C2> 'e montea9 indi"atoare "ore3pun9toare la rampele 3"rilor "are du" la demi3ol 3au 3ub3ol ori la u5ile
de a""e3 "tre alte 3pa4ii 5i n"peri din "are e!a"uarea nu poate fi "ontinuat.
*R%. 102
C1> Di3po9iti!ele "are a3igur n"6iderea automat n "a9 de in"endiu a elementelor de prote"4ie a
golurilor, "ele de a"4ionare a trapelor 5i "lapetelor, pre"um 5i "ele "are men4in n po9i4ie n"6i3 u5ile
n"perilor tampon 3e men4in n permanen4 n 3tare de fun"4ionare.
C2> 'e inter9i"e blo"area n po9i4ie de3"6i3 a u5ilor "a3elor 3"rilor, a "elor de pe "oridoare, a "elor "u
di3po9iti!e de n"6idere automat 3au a altor u5i "are, n "a9 de in"endiu, au rolul de a opri ptrunderea
fumului, ga9elor fierbin4i 5i propagarea in"endiilor pe !erti"al 3au ori9ontal.
C3> Di3po9iti!ele de la alin. C2>, "are a3igur n"6iderea automat a u5ilor, 3e !erifi" periodi" 5i 3e men4in
n 3tare de fun"4ionare.
C;> 'i3temul de n"6idere a u5ilor de pe tra3eele de e!a"uare trebuie 3 permit de3"6iderea u5oar a
a"e3tora n "a9 de in"endiu.
*R%. 110
C1> #3te inter9i3 blo"area "ilor de a""e3, de e!a"uare 5i de inter!en4ie "u materiale "are redu" l4imea
3au nl4imea liber de "ir"ula4ie 3tabilit ori "are pre9int peri"ol de in"endiu 3au e:plo9ie, pre"um 5i
efe"tuarea unor modifi"ri la a"e3tea, prin "are 3e nrut4e5te 3itua4ia ini4ial.
C2> 0n "a3ele 3"rilor, pe "oridoare 3au pe alte "i de e!a"uare ale "ldirilor 3e inter9i" amena8area de bo:e
ori lo"uri de lu"ru, depo9itarea de materiale, mobilier 3au obie"te, ampla3area de ma5ini de foto"opiat,
do9atoare pentru 3u"uriA"afea et"., "are ar putea mpiedi"a e!a"uarea per3oanelor 5i bunurilor, pre"um 5i
a""e3ul per3onalului de inter!en4ie.
*R%. 111
C1> *""e3ul mi8loa"elor 5i per3onalului pentru inter!en4iile operati!e n "a9 de in"endiu, n !ederea
3al!rii 5i a"ordrii a8utorului per3oanelor aflate n peri"ol, 3tingerii in"endiilor 5i limitrii efe"telor
a"e3tora, trebuie 3 fie a3igurat n permanen4 la toate&
2;
a> "on3tru"4iile 5i n"perile a"e3tora?
b> in3tala4iile te6nologi"e 5i ane:e?
"> depo9itele n"6i3e 5i de3"6i3e de materii prime, 3emifabri"ate, produ3e finite 5i au:iliare?
d> mi8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, pre"um 5i la pun"tele de "omand ale a"e3tora,
"um 3unt& "entrale 5i butoane de 3emnali9are a in"endiilor, 3ta4ii de pompare a apei, 6idran4i de in"endiu,
3tingtoare, panouri de in"endiu, ba9ine, re9er!oare 5i "a3tele de ap, rampe ale 3ur3elor de ap naturale?
e> di3po9iti!ele de a"4ionare a unor mi8loa"e "u rol de prote"4ie n "a9 de in"endiu& "ortine de 3iguran4,
3i3teme de e!a"uare a fumului 5i a ga9elor fierbin4i, "lapete de pe tubulatura de !entilare 5i altele a3emenea?
f> tablourile de di3tribu4ie 5i ntreruptoarele generale ale in3tala4iilor ele"tri"e de iluminat, de for4 5i de
3iguran4, pre"um 5i la 3ur3ele de alimentare de re9er! "are 3unt de3tinate alimentrii re"eptoarelor
ele"tri"e "u rol n "a9 de in"endiu?
g> !anele in3tala4iilor te6nologi"e 3au au:iliare "are trebuie mane!rate n "a9 de in"endiu 5i pun"tele de
"omand ale a"e3tora& ga9e 5i li"6ide "ombu3tibile, ben9i tran3portoare 5i altele a3emenea?
6> alte mi8loa"e utili9ate pentru inter!en4ie n "a9 de in"endiu& !e6i"ule pentru tra"tare 3au tran3port,
"i3terne ori auto"i3terne pentru ap 5i altele a3emenea.
C2> -er3oanele fi9i"e 3au 8uridi"e "are de4in 3au admini3trea9 "on3tru"4iile, in3tala4iile, 3i3temele,
di3po9iti!ele 3au mi8loa"ele re3pe"ti!e 3unt obligate 3 mar"6e9e prin indi"atoare, potri!it reglementrilor
te6ni"e 3pe"ifi"e, pre9en4a mi8loa"elor de la alin. C1> 5i 3 afi5e9e regulile 3pe"ifi"e "are trebuie re3pe"tate.
*R%. 112
C1> Intrrile n in"intele unit4ilor 5i "ir"ula4iile "aro3abile din interiorul a"e3tora, prin "are 3e a3igur
a""e3ul la "ldiri 5i in3tala4ii, la ra"ordurile de alimentare "u ap, "um 3unt re4ele, ba9ine, r<uri, la"uri,
tra!er3rile de "ale ferat 5i altele a3emenea, 3e men4in, indiferent de 3e9on, pra"ti"abile, "urate 5i libere de
ori"e ob3ta"ole, "um ar fi& materiale, utila8e, ambala8e, 9pad 5i altele a3emenea, "are ar putea mpiedi"a
inter!en4ia operati! pentru 3tingerea in"endiilor.
C2> 0n "a9ul n "are a"e3t lu"ru nu e3te po3ibil, 3e a3igur 5i 3e mar"6ea9, potri!it reglementrilor te6ni"e
3pe"ifi"e, "i de a""e3 5i "ir"ula4ii o"olitoare.
*R%. 113
/ile de a""e3 5i de e!a"uare din "ldiri, limitele 9onelor peri"uloa3e de in"endiu, e:plo9ie, ele"tro"utare,
radia4ii, lo"urile n "are 3unt ampla3ate utila8ele 5i in3tala4iile pentru 3tingerea in"endiilor 5i ori"e alte
in3tala4ii "are, n "a9 de in"endiu, pre3upun mane!re obligatorii 3e mar"6ea9 !i9ibil, potri!it
reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 11;
-latformele de a""e3 5i de ampla3are a auto3pe"ialelor de inter!en4ie 5i 3al!are de la nl4imi, pre!9ute n
imediata !e"intate a "on3tru"4iilor, 3e mar"6ea9 "ore3pun9tor 5i 3e men4in libere.
*R%. 11=
*3"en3oarele de pompieri 3e men4in permanent n bun 3tare de fun"4ionare, pentru a putea fi utili9ate
operati! n "a9 de ne"e3itate, 5i 3e mar"6ea9 "ore3pun9tor.
'#/+I(N#* a ;Ba
$3uri generale de pre!enire a in"endiilor n lo"uin4ele unifamilialeAmultifamilialeAgo3podriile
popula4iei
*R%. 116
0n lo"uin4ele unifamilialeAmultifamilialeAgo3podriile popula4iei 3e inter9i"&
a> utili9area aparatelor ele"tri"e, "ablurilor ele"tri"e, pri9elor, ntreruptoarelor, di3po9iti!elor de prote"4ie
"u defe"4iuni 3au "u impro!i9a4ii?
b> 3upra3oli"itarea re4elei ele"tri"e prin folo3irea 3imultan a mai multor re"eptori?
"> ne3upra!eg6erea aparatelor ele"tri"e 3ub ten3iune, "um 3unt& fier de "l"at, re5ou, radiator 5i altele
a3emenea?
d> folo3irea 3iguran4elor fu9ibile 3upradimen3ionate prin nlo"uirea "u li4 a fu9ibilului "alibrat?
e> folo3irea "6ibriturilor, lum<nrilor, lmpilor de iluminat "u petrol, n 3pa4ii "u peri"ol de in"endiu, "um
3unt& depo9ite de fura8e, gra8duri, maga9ii, poduri 5i altele a3emenea?
2=
f> folo3irea "6ibriturilor, lum<nrilor, lmpilor de iluminat "u petrol at<t n 3pa4ii "u peri"ol de e:plo9ie,
re3pe"ti! n n"peri n "are 3unt depo9itate produ3e petroliere, "<t 5i n lanuri de "ereale, pa8i5ti, n pduri 5i
n apropierea a"e3tora?
g> a5e9area 3au p3trarea buteliilor de ga9e n apropierea ori"ror 3ur3e de "ldur ori 3ub a"4iunea dire"t
a ra9elor 3olare?
6> folo3irea buteliilor de ga9e li"6efiate fr regulatori de pre3iune, "u garnituri deteriorate ori "u
furtunuri de "au"iu" fi3urate 3au lrgite la "apete?
i> folo3irea fl"rii pentru !erifi"area etan5eit4ii buteliei, garniturilor, regulatorilor de pre3iune 3au a
furtunuluiA"ondu"tei de ga9? !erifi"area 3e fa"e numai "u emul3ie de ap "u 3pun?
8> n"l9irea "u fla"r a buteliilor ori folo3irea a"e3tora n po9i4ie "ul"at, r3turnat 3au n"linat?
@> tran3!a9area ga9ului din butelie n ori"e alte re"ipiente 3au folo3irea de butelii impro!i9ate?
l> p3trarea 3ur3elor de fo", "um 3unt "6ibrituri, bri"6ete, lum<nri, lmpi "u ga9 5i altele a3emenea, n
lo"uri n "are au a""e3 "opiii?
m> ne3upra!eg6erea "opiilor, pre"um 5i blo"area lor n "a3 "u lum<nri aprin3e, 3obe, plite 5iA3au aparate
ele"tri"e aflate n fun"4iune.
n> depo9itarea de materiale "ombu3tibile 3au inflamabile, "um 3unt butelii, bidoane "u produ3e petroliere
5i altele a3emenea, n podurile "ldirilor?
o> folo3irea afumtoarelor impro!i9ate ori ampla3area a"e3tora n maga9ii, poduri, remi9e, 3ub 5oproane
3au l<ng materiale "ombu3tibile? afumtorile 3e "onfe"4ionea9 din 9idrii de "rmid 5i materiale
in"ombu3tibile 5i 3e ampla3ea9 independent de "elelalte "on3tru"4ii din go3podrie.
*R%. 117
0n lo"uin4e de tip unifamilial 3au n apartamentele blo"urilor de lo"uit, "arburan4ii 3au alte li"6ide
inflamabile pentru u9 "a3ni" 3e p3trea9 numai n ambala8e metali"e 3pe"ial de3tinate, n"6i3e ermeti", n
lo"uri prote8ate 5i fr a 3e dep5i 2= l.
*R%. 118
$3urile de pre!enire a in"endiilor pri!ind in3tala4iile ele"tri"e, de n"l9ire, de ga9eAD-), fumatul,
depo9itarea, utili9area fo"ului de3"6i3, "ole"tarea de5eurilor, pre"um 5i "ele mpotri!a de3"r"rilor ele"tri"e
atmo3feri"eAele"tri"it4ii 3tati"e 3e apli" 5i n lo"uin4ele unifamilialeAmultifamilialeAgo3podriile popula4iei.
*R%. 112
-entru a3igurarea inter!en4iei n "a9 de in"endiu 3e re"omand ampla3area n bu"trii a unui 3tingtor
3au a unei pturi de in"endiu.
'#/+I(N#* a =Ba
$3uri generale de pre!enire a in"endiilor n 3pa4ii de3tinate per3oanelor "u di9abilit4iA3oli"itan4ilor de
a9il
*R%. 120
C1> 0n 3pa4iile de3tinate per3oanelor "u di9abilit4i 3e inter9i"e&
a> fumatul?
b> utili9area lum<nrilor, "6ibriturilor, lmpilor "u ga9 3au a altor 3ur3e "u fla"r?
"> utili9area pentru n"l9ire a re5ourilor 5i radiatoarelor ele"tri"e.
C2> Nu e3te permi3 a""e3ul per3oanelor "u di9abilit4i n 9onele de lu"ru "u fo".
*R%. 121
-entru e!a"uarea n "ondi4ii efi"iente 5i 3igure 3e a3igur&
a> un 3i3tem de alarmare n "a9 de in"endiu, ade"!at utili9atorilor?
b> un telefon "u legtur dire"t la 3er!i"iul publi" !oluntar 3au pri!at pentru 3itua4ii de urgen4A3er!i"iul
profe3ioni3t pentru 3itua4ii de urgen4 "el mai apropiat?
"> mar"area u5ilor "amerelor "u "ulori, dup "um urmea9&
1. ro5u B per3oane "are nu 3e pot e!a"ua 3ingure?
2. galben B per3oane "are ne"e3it 3pri8in la e!a"uare?
3. !erde B per3oane "are 3e e!a"uea9 3ingure?
26
d> mar"area dire"4iei de e!a"uare pentru 3pa4iile n "are 3e afl per3oane "u defi"ien4e de !edere prin
pi"tograma "ore3pun9toare n relief, ampla3at pe perete la o di3tan4 de "ir"a 120 "m fa4 de 3ol?
e> organi9area de e:er"i4ii 3pe"iale de e!a"uare pentru per3oanele "u defi"ien4e p3i6i"e.
*R%. 122
0n "entrele de "a9are 5i primire a 3oli"itan4ilor de a9il, aflate n 3ubordinea Ofi"iului Na4ional pentru
Refugia4i, 3e a3igur afi5area de in3tru"4iuni de pre!enire a in"endiilor 5i de "omportament n "a9 de
in"endiu ntrBo limb de "ir"ula4ie interna4ional 5i 3e !erifi" n4elegerea lor "ore"t de "tre a"e5tia.
/*-. =
#"6iparea 5i dotarea "u mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor
*R%. 123
C1> #"6iparea 5i dotarea "on3tru"4iilor, in3tala4iilor 5i a amena8rilor "u in3tala4ii de prote"4ie mpotri!a
in"endiilor 5i "u alte mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, 3tabilirea "ategoriilor, tipurilor 5i
parametrilor 3pe"ifi"i, pre"um 5i dimen3ionarea 5i ampla3area a"e3tora 3e a3igur "onform reglementrilor
te6ni"e 5i normelor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor.
C2> $i8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor trebuie 3 ndeplinea3" 5i 3 a3igure "riteriile 5i
ni!elurile de performan4 pre!9ute de reglementrile te6ni"e apli"abile 5i de 3pe"ifi"a4iile te6ni"e de
referin4.
*R%. 12;
/ategoriile prin"ipale de mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor 3unt pre9entate n ane:a nr. =,
potri!it rolului pe "are l au n a3igurarea prote"4iei "on3tru"4iilor, in3tala4iilor te6nologi"e, amena8rilor 5i a
utili9atorilor la a"4iunea in"endiului.
*R%. 12=
Dotarea operatorilor e"onomi"i 5i a in3titu4iilor "u mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor 3e
fa"e pe ba9a normelor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor 5i reglementrilor te6ni"e.
*R%. 126
-entru tipurile de "on3tru"4ii, in3tala4ii te6nologi"e 5i amena8ri "are nu 3e n"adrea9 n pre!ederile
reglementrilor te6ni"e 5i ale normelor 3pe"ifi"e 3e re"omand !erifi"area ne"e3it4ii 5i oportunit4ii
e"6iprii 5i dotrii a"e3tora "u anumite tipuri de mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, prin
utili9area unor metode de anali9 3au prin elaborarea unui 3"enariu de 3e"uritate la in"endiu.
*R%. 127
-roie"tan4ii 5i benefi"iarii au obliga4ia de a in"lude n do"umenta4ie, re3pe"ti! de a utili9a numai mi8loa"e
te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor "u mar"a8 /#, "ertifi"ate 3au agrementate, "onform legii.
*R%. 128
C1> -rodu"torii, furni9orii, proie"tan4ii 5i e:e"utan4ii de mi8loa"e te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor
trebuie 3 pun la di3po9i4ia benefi"iarului urmtoarele&
a> do"umentele ne"e3are "onform legii pentru introdu"erea pe pia4, dup "a9, a "ertifi"atului #/ 5i a
de"lara4iei de "onformitate, a "ertifi"atului de "onformitate al produ3ului, a agrementului te6ni"?
b> do"umenta4ia te6ni" aferent, "onform 3tandardului de referin4?
"> 3"6ema 3inopti" a 3i3temuluiAin3tala4iei, 3"6emele blo" 5i de ra"ordare 5i 3oftul ne"e3ar?
d> in3tru"4iuni de utili9are 5i pentru "ontrolul 3trii de fun"4ionare?
e> m3uri "are 3e adopt n "a9 de nefun"4ionare.
C2> Do"umentele de la alin. C1> lit. a> 5i b> 3e pun la di3po9i4ie de produ"tori, furni9ori 5i utili9atori, la
"erere, organului de "ontrol pentru 3upra!eg6erea pie4ei.
*R%. 122
$ontarea, e:ploatarea 5i mentenan4a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor 3e fa" n
"onformitate "u reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e, "u in3tru"4iunile de monta8, utili9are, !erifi"are 5i
ntre4inere ale produ"torilor 5i "u 3tandardele europene de referin4, a3tfel n"<t 3 li 3e a3igure permanent
performan4ele normate.
*R%. 130
27
)a 3tabilirea tipurilor de in3tala4ii de prote"4ie mpotri!a in"endiilor 5i a altor mi8loa"e te6ni"e de aprare
mpotri!a in"endiilor "u "are 3e e"6ipea9 "on3tru"4iile, in3tala4iile 5i amena8rile 3e au n !edere
urmtoarele "riterii&
a> "ondi4iile 5i "erin4ele te6ni"e pre"i9ate n reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e?
b> po3ibilit4ile de a"4ionare n 3pa4ii n"6i3e, n 3ub3oluri, la nl4ime 3au n medii "u no"i!itate mrit?
"> "ara"teri3ti"ile 5i performan4ele mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor?
d> "ompatibilitatea 3ub3tan4elor de 3tingere "u "la3ele de in"endiu 5i "u alte 3ub3tan4e de 3tingere utili9ate
3imultan 3au 3u""e3i!?
e> influen4a 3ub3tan4elor de 3tingere a3upra utili9atorilor, elementelor de "on3tru"4ie ale "ldirii 5i
mediului.
*R%. 131
C1> %ipul 5i numrul de 3tingtoare "u "are 3e dotea9 "on3tru"4iile 3e 3tabile3" potri!it reglementrilor
te6ni"e ori normelor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor.
C2> Numrul orientati! de 3tingtoare pentru dotarea "ategoriilor de "on3tru"4ii pentru "are nu e:i3t
pre!ederi n reglementrile te6ni"e 3pe"ifi"e e3te pre9entat n ane:a nr. 6.
*R%. 132
$i8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, "u "are 3unt e"6ipate 5i dotate "on3tru"4iile,
in3tala4iile 5i amena8rile, 3e ampla3ea9 5iA3au 3e depo9itea9, "onform do"umenta4iilor te6ni"e de e:e"u4ie
5i reglementrilor 3pe"ifi"e, n lo"uri ferite de intemperii, agen4i "oro9i!i, efe"te negati!e ale temperaturii
et". ori 3e prote8ea9 "ore3pun9tor mediilor n "are 3e utili9ea9.
*R%. 133
)a ampla3area mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, "are 3unt utili9ate de per3onalul de pe
lo"urile de mun" 5iA3au de for4ele de inter!en4ie, n "a9 de in"endiu, 3e au n !edere 5i urmtoarele "erin4e&
a> lo"urile de ampla3are 3 fie !i9ibile, u5or a""e3ibile 5i la di3tan4e optime fa4 de fo"arele "ele mai
probabile?
b> nl4imea de montare 3 fie a""e3ibil?
"> 3 fie bine fi:ate 5i 3 nu mpiedi"e e!a"uarea per3oanelor n "a9 de in"endiu.
*R%. 13;
C1> $i8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor 3e mar"6ea9 n "onformitate "u pre!ederile
reglementrilor te6ni"e 5i ale 3tandardelor 3pe"ifi"e.
C2> -e timpul e:ploatrii 3e a3igur !i9ibilitatea 5i li9ibilitatea mar"a8elor.
*R%. 13=
$i8loa"ele te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, "u "are 3e e"6ipea9 5i 3e dotea9 "on3tru"4iile,
in3tala4iile te6nologi"e 5i amena8rile, 3e ntre4in permanent n 3tare de fun"4ionare, "u a3igurarea fiabilit4ii
5i efi"ien4ei ne"e3are, "onform reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 136
In3tala4iile de dete"tare 5i 3emnali9are a in"endiului, de e!a"uare a fumului 5i a ga9elor fierbin4i 5i de
pre3uri9are pentru "ontrolul fumului trebuie 3 ndeplinea3" "riteriile de performan4 pri!ind men4inerea
fun"4ionrii pe o durat minim normat, n "a9ul ntreruperii 3ur3ei prin"ipale de alimentare "u energie.
*R%. 137
Re4elele interioare 5i e:terioare de alimentare "u ap a in3tala4iilor de 3tingere a in"endiilor 5i re9er!ele de
ap de in"endiu trebuie 3 a3igure alimentarea "ore3pun9toare a a"e3tora, "u debitele 5i pre3iunile ne"e3are
5i pe durata de timp normat, potri!it pre!ederilor reglementrilor te6ni"e 3pe"ifi"e.
*R%. 138
Dotarea operatorilor e"onomi"i, a in3titu4iilor 5i lo"alit4ilor "u auto3pe"iale 5i "u alte mi8loa"e mobile de
inter!en4ie la in"endii 3e fa"e pe ba9a reglementrilor 5i a normelor 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a
in"endiilor, re3pe"t<nduB3e "riteriile minime de performan4 pri!ind organi9area 5i fun"4ionarea 3er!i"iilor
publi"e, !oluntare 5i pri!ate pentru 3itua4ii de urgen4.
*R%. 132
C1> -roprietariiAutili9atorii "on3tru"4iilor, in3tala4iilor te6nologi"e 5i amena8rilor trebuie 3 e:e"ute
periodi" "ontrolul 3trii de fun"4ionare a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, "u "are
a"e3tea 3unt e"6ipate 5i dotate, prin per3onal anume de3emnat 5i in3truit n a"e3t 3"op.
28
C2> '"oaterea din fun"4iune a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor fr luarea unor m3uri
alternati!e de aprare mpotri!a in"endiilor ori nea3igurarea parametrilor ne"e3ari fun"4ionrii a"e3tora n
"ondi4ii de efi"ien4 e3te 3tri"t inter9i3.
C3> /ontrolul 3trii de fun"4ionare a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor 3e e:e"ut
"onform pre!ederilor "uprin3e n reglementrile te6ni"e, normele 3pe"ifi"e de aprare mpotri!a in"endiilor,
pre"um 5i n in3tru"4iunile te6ni"e elaborate de proie"tan4i 5iA3au de produ"toriAfurni9ori.
*R%. 1;0
C1> -er3oanele fi9i"e 5i 8uridi"e "are efe"tuea9 proie"tarea, montarea, !erifi"area, ntre4inerea 5i repararea
mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor trebuie 3 fie ate3tate n a"e3t 3en3, n "ondi4iile legii.
C2> -eriodi"itatea lu"rrilor pre!9ute la alin. C1> 3e 3tabile5te "onform normelor 3pe"ifi"e de aprare
mpotri!a in"endiilor, reglementrilor te6ni"e de e:ploatare 5i pre"i9rilor produ"torilorAfurni9orilor
a"e3tor mi8loa"e te6ni"e.
C3> -e perioadele de oprire a fun"4ionrii 3i3temelor, in3tala4iilor, aparatelor 5i di3po9iti!elor de
3emnali9are, alarmare, a!erti9are, alertare, limitare 5i 3tingere a in"endiilor, pentru e:e"utarea lu"rrilor de
ntre4inere 5i reparare ori n "a9 de opriri a""identale, proprietariiAutili9atorii trebuie 3 a3igure m3uri
te6ni"e 5i organi9atori"e alternati!e pentru e!itarea produ"erii unor e!entuale in"endii, pre"um 5i de a"4iune
n "a9 de ne"e3itate.
C;> 'ub3tan4ele 3pe"iale pentru 3tingerea in"endiilor 3e 3upun !erifi"rilor periodi"e pri!ind men4inerea
"alit4ilor n timp, "onform reglementrilor 3pe"ifi"e 5i pre"i9rilor produ"toruluiAfurni9orului.
*R%. 1;1
C1> #:ploatarea, ntre4inerea, re!i9iile 5i repara4iile la auto3pe"iale, utila8e 5i "elelalte mi8loa"e mobile de
inter!en4ie la in"endii 3e e:e"ut "onform normelor te6ni"e emi3e de In3pe"toratul Deneral pentru 'itua4ii
de (rgen4.
C2> Repara4iile la mi8loa"ele te6ni"e pre"i9ate la alin. C1> 3e planifi" 5i 3e reali9ea9 la termene "<t mai
3"urte, a3igur<nduB3e, n perioada 3"oaterii din inter!en4ie a a"e3tora, m3uri alternati!e de aprare
mpotri!a in"endiilor.
*R%. 1;2
C1> -roprietarulAutili9atorul "on3tru"4iilor, in3tala4iilor te6nologi"e 5i amena8rilor trebuie 3 a3igure
e:i3ten4a unui regi3tru de "ontrol al in3tala4iilor de 3emnali9are, alarmare, alertare, limitare 5i 3tingere a
in"endiilor, n "are 3e "on3emnea9 toate datele rele!ante pri!ind&
a> e:e"utarea "ontroalelor 3trii de fun"4ionare, a opera4iunilor de !erifi"are, ntre4inere 5i repara4ii?
b> e:e"utarea de modifi"ri, e:tinderi, reabilitri, moderni9ri et".?
"> produ"erea unor deran8amente, alarme de in"endiu, alarme fal3e, ntreruperi, de"lan5ri intempe3ti!e
et"., "u men4ionarea "au9elor "are leBau determinat.
C2> Datele "on3emnate trebuie 3 indi"e "u "laritate 9iua, luna, anul, ora 5i lo"ul produ"erii e!enimentului.
C3> $odelul regi3trului de "ontrol e3te pre9entat n ane:a nr. 7 la pre9entul ordin.
*R%. 1;3
-e toat durata de folo3ire a mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, admini3tratorii
operatorilor e"onomi"iA"ondu"torii in3titu4iilor publi"e au obliga4ia 3 demon3tre9e organelor de "ontrol
re3pe"tarea pre!ederilor pre9entelor norme generale, "onform legii.
/*-. 6
-lanifi"area 5i e:e"utarea e:er"i4iilor pri!ind modul de a"4iune n "a9 de in"endiu
*R%. 1;;
C1> #:er"i4iile pri!ind modul de inter!en4ie n "a9 de in"endiu "on3tituie formele de ba9 prin "are 3e
!erifi" 3tadiul 5i "apa"itatea de a"4iune a per3onalului de la lo"ul de mun".
C2> #:er"i4iile 5i apli"a4iile !i9ea9 modul n "are 3e e:e"ut&
a> alarmarea?
b> e!a"uarea?
"> 3tingerea in"endiului.
*R%. 1;=
22
#:er"i4iile de inter!en4ie 3e efe"tuea9&
a> planifi"at, pe ba9 de grafi", a3tfel n"<t la a"e3tea 3 parti"ipe e5alonat to4i 3alaria4ii "u atribu4ii de
inter!en4ie de la lo"urile de mun"?
b> inopinat, de "tre admini3tratorA"ondu"tor, autorit4ile de "ontrol 3au de al4i fa"tori de de"i9ie?
"> planifi"at, pe ba9 de grafi", "u per3onalul 3er!i"iului pri!at pentru 3itua4ii de urgen4.
*R%. 1;6
C1> #!iden4a apli"a4iilor 5i e:er"i4iilor efe"tuate 3e 4ine ntrBun regi3tru 3pe"ial.
C2> Regi3trul are "on4inutul "onform modelului pre9entat n ane:a nr. 8 la pre9entul ordin.
*R%. 1;7
1ie"are e:er"i4iu de inter!en4ie 3e finali9ea9 printrBun raport, n "are 3e fa" referiri "el pu4in la&
a> obie"ti!ele 5i 3"opul e:er"i4iului?
b> men4iuni pri!ind "unoa5terea 5i "apa"itatea de punere n apli"are a 3ar"inilor "e re!in per3onalului de la
lo"ul de mun" n "a9 de in"endiu?
"> ndeplinirea anumitor bareme de timp 3tabilite 5i a timpilor operati!i de inter!en4ie?
d> men4iuni pri!ind alarmarea Calertarea> per3onalului?
e> apre"ieri pri!ind fun"4ionarea mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor?
f> de3f5urarea a"ti!it4ii de 3al!are 5i e!a"uare a per3oanelor 5i a materialelor peri"uloa3e?
g> propunerea de m3uri pri!ind mbunt4irea a"ti!it4ii re3pe"ti!e.
/*-. 7
/ontrolul re3pe"trii normelor de aprare mpotri!a in"endiilor
*R%. 1;8
-er3onalul autorit4ilor publi"e, "are, potri!it "ompeten4elor 5i pre!ederilor legale, e:e"ut "ontroale n
domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor, e3te&
a> per3onalul de3emnat din In3pe"toratul Deneral pentru 'itua4ii de (rgen4 5i din in3pe"toratele pentru
3itua4ii de urgen4 8ude4eneAal muni"ipiului .u"ure5ti?
b> "adrele te6ni"e 3au per3onalul de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor din
3tru"tura mini3terelor 5i a "elorlalte organe de 3pe"ialitate ale admini3tra4iei publi"e "entrale?
"> "adrele te6ni"e 3au per3onalul de 3pe"ialitate "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor din
3tru"tura autorit4ilor admini3tra4iei publi"e lo"ale.
*R%. 1;2
C1> /ontrolul propriu al re3pe"trii normelor, di3po9i4iilor 5i m3urilor de aprare mpotri!a in"endiilor 3e
efe"tuea9 de&
a> 3tru"turile "u atribu4ii de aprare mpotri!a in"endiilor, "on3tituite n "adrul operatorului
e"onomi"Ain3titu4ieiAlo"alit4ii pe ba9a unui grafi" anual, trime3trial, lunar, 9ilni"?
b> per3onalul din "omponenta pre!enti! a 3er!i"iilor publi"e, !oluntare 5i pri!ate?
"> 5efii lo"urilor de mun" re3pe"ti!e, 9ilni" 3au pe 3"6imb, dup "a9.
C2> /ontrolul efe"tuat de 3tru"turile 3tabilite la alin. C1> lit. a> 3e finali9ea9 prin do"umente 3"ri3e, n "are
3e "on3emnea9&
a> "on3tru"4iile 5i in3tala4iile "are au fo3t "uprin3e n "ontrol?
b> "on3tatrile re9ultate din teren?
"> propuneri de m3uri 5i a"4iuni de nlturare a defi"ien4elor 5i de mbunt4ire a a"ti!it4ii.
C3> %rime3trial, 3tru"turile enumerate la alin. C1> lit. a> efe"tuea9 un "ontrol de !erifi"are pri!ind
re3pe"tarea obliga4iilor "ontra"tuale din domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor 5i a normelor 3pe"ifi"e de
aprare mpotri!a in"endiilor la per3oanele fi9i"eA8uridi"e "are de3f5oar a"ti!it4i n perimetrul
operatorului e"onomi"Ain3titu4ieiAlo"alit4ii.
C;> /on3tatrile, m3urile 5i de"i9iile adoptate n urma "ontroalelor 3e adu" la "uno5tin4, prin do"umente
3"ri3e, tuturor per3oanelor impli"ate.
*R%. 1=0
30
0n ba9a "on"lu9iilor re9ultate din "ontroalele autorit4ii de 3tat 3au din "ontroalele proprii, admini3tratorul
operatorului e"onomi", "ondu"torul in3titu4iei 3au, dup "a9, primarul e3te obligat 3 ia m3uri imediate de
remediere a tuturor neregulilor "on3tatate n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor.
*R%. 1=1
C1> *"ti!itatea de aprare mpotri!a in"endiilor de3f5urat de operatorul e"onomi", in3titu4ie 3au organul
admini3tra4iei publi"e "entrale 3au lo"ale 3e anali9ea9, "onform legii, 3eme3trial 3au anual, pre"um 5i "u
prile8ul finali9rii "ontroalelor 5i dup produ"erea unor in"endii.
C2> *nali9a pre!9ut la alin. C1> 3e de3f5oar pe ba9 de raport 3au informare nto"mitAnto"mit de
3tru"tura "are are atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor.
*R%. 1=2
C1> Raportul de anali9 "on4ine urmtoarele&
a> implementarea noilor pre!ederi legale?
b> 3tadiul ndeplinirii m3urilor 3tabilite?
"> defi"ien4ele "are 3e manife3t n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor?
d> "on"lu9ii din a"ti!itatea de in3truire 5i pregtire a per3onalului?
e> rela4iile "u ter4ii pri!ind aprarea mpotri!a in"endiilor?
f> a3igurarea dotrii, "alitatea 5i fun"4ionarea mi8loa"elor te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor?
g> efi"ien4a a"ti!it4ilor de3f5urate de 3tru"turile "u atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor?
6> propuneri de m3uri pentru mbunt4irea a"ti!it4ii.
C2> *3pe"tele di3"utate pe timpul anali9ei 3e "on3emnea9 ntrBun pro"e3B!erbal, iar de"i9iile "are 3e iau
3e aprob printrBo 6otr<re "are 3e adu"e la "uno5tin4 per3oanelor intere3ate.
*R%. 1=3
)a anali9 parti"ip n mod obligatoriu, dup "a9, pre5edintele "on3iliului 8ude4ean, primarul,
admini3tratorul operatorului e"onomi", "ondu"torul in3titu4iei publi"e, pre"um 5i 5efii 3tru"turilor "u
atribu4ii n domeniul aprrii mpotri!a in"endiilor, 5efii 3e"toarelor de a"ti!itate la "are 3unt f"ute men4iuni
n raport 5i proprietarii "on3tru"4iilor, n 3itua4ia utili9rii unei "ldiri 3au in"inte de "tre mai mul4i operatori
e"onomi"i.
/*-. 8
Di3po9i4ii finale
*R%. 1=;
-re9entele norme generale 3e "ompletea9 "u di3po9i4ii generale pentru "ategorii de "on3tru"4ii 5i de
a"ti!it4i, emi3e de In3pe"toratul Deneral pentru 'itua4ii de (rgen4 5i aprobate prin ordin al mini3trului
admini3tra4iei 5i internelor.
*R%. 1==
C1> -e ba9a pre9entelor norme generale, mini3terele 5i "elelalte organe ale admini3tra4iei publi"e "entrale
emit norme 5i reglementri te6ni"e de aprare mpotri!a in"endiilor, 3pe"ifi"e domeniilor de "ompeten4 ale
a"e3tora, iar organele admini3tra4iei publi"e lo"ale in3tituie reguli 5i m3uri 3pe"ifi"e n domeniul aprrii
mpotri!a in"endiilor, potri!it "ompeten4elor 5i obliga4iilor legale.
C2> Reglementrile pre!9ute la alin. C1> 3unt obligatorii pentru domeniul de a"ti!itate 3pe"ifi", re3pe"ti!
pentru unitatea admini3trati!Bteritorial.
*R%. 1=6
0n"l"area di3po9i4iilor pre9entelor norme generale atrage r3punderea di3"iplinar, "ontra!en4ional,
material, "i!il 3au penal, dup "a9.
*R%. 1=7
*ne:ele nr. 1 B 8 fa" parte integrant din pre9entele norme generale.
*N#G* 1
la normele generale
Operatorul economic/instituia
31
ORGANIZAREA APRRII MPOTRIVA INCENII!OR
!ocul "e munc# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
& I$ ' Pre(enirea incen"iilor
&
& )$ Materiale com*usti*ile +i in,lama*ile -"e e.emplu/ pro"use ,inite
"in &
& lemn/ lacuri/ sol(eni etc$0
&
& 1$ 2urse "e aprin"ere posi*ile -"e natur# electric#/ termic#/
autoaprin"ere&
& etc$0
&
& 3$ Ec4ipamente +i mi5loace "e lucru -"e e.emplu/ motoare electrice/
&
& instalaii "e (entilaie/ scule +i "ispo6iti(e etc$0
&
& 7$ M#suri 8enerale -"e e.emplu/ inter6icerea ,ocului "esc4is/
inter6icerea &
& ,umatului/ colectarea "e+eurilor etc$0
&
& 9$ M#suri speci,ice -"e e.emplu/ asi8urarea ,uncion#rii sistemului
"e &
& meninere constant# a temperaturii/ "e e(acuare a 8a6elor/ utili6area
"oar a &
& sculelor care nu pro"uc sc:ntei etc$0
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& II$ ' Or8ani6area primei inter(enii "e stin8ere a incen"iilor
&
& )$ Mi5loace "e alarmare/alertare -tele,on/num#r ser(iciu
pro,esionist &
& pentru situaii "e ur8en# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"ispecerat/+e, tur# &
& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *uton "e alarmare amplasat la $$$$$$$$$$$$$$$$$
etc$0 &
& 1$ Instalaii +i "ispo6iti(e "e limitare +i stin8ere a incen"iilor
-"e &
& e.emplu/ sprin;lere/ u+i re6istente la ,oc/ trape0
&
& 3$ Mi5loace "e protecie a salariailor -"e e.emplu/ aparate "e
respiraie0&
& 7$ Personalul care asi8ur# prima inter(enie<
&
& '
stin8#toare $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
32
& ' 4i"rani
interiori $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &
& ' ta*lou
electric $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &
& ' "eclan+are/oprire
instalaiile $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &
& 9$ Personalul care asi8ur# e(acuarea
persoanelor/*unurilor $$$$$$$$$$$$$$ &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
ntocmit
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-numele +i prenumele0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2emn#tura
*N#G* 2
la normele generale
P!AN=! E EVAC=ARE
a persoanelor/*unurilor

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
& )$ ate "e i"enti,icare<
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& enumirea operatorului economic/instituiei
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 2e"iul/ num#r "e tele,on/ ,a./ e'mail
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Pro,ilul "e acti(itate
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 1$ ' Planul 8eneral al operatorului economic/instituiei -la scar#0/
pe &
& care se marc4ea6#<
&
33
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Amplasarea cl#"irilor +i a "epo6itelor >n incint#/ preci6:n"u'se<
&
& ' num#rul "e ni(eluri -su*terane +i supraterane0?
&
& ' num#rul ma.im "e persoane care poate ,i la un moment "at >n
cl#"ire? &
& ' tipul "e *unuri +i cantitatea ce pot ,i la un moment "at >n
&
& cl#"ire/"epo6it?
&
& ' lista cu su*stane periculoase/caracteristici con,orm ,i+ei "e
pericol &
& pentru ,iecare cate8orie "e su*stan#
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& C#ile "e acces/ e(acuare +i "e inter(enie "in incint# +i cele
a"iacente &
& acesteia
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& !ocul/locurile "e a"unare a persoanelor >n ca6 "e incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& !ocul/locurile "e e(acuare a *unurilor >n ca6 "e incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 3$ ' Concepia "e or8ani6are a e(acu#rii persoanelor/*unurilor
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Mi5loacele prin care se reali6ea6# anunarea -alertarea0 persoanelor
ce &
& r#spun" "e e.ecutarea +i "iri5area e(acu#rii >n ca6 "e incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Nominali6area persoanelor care au atri*uii >n ceea ce pri(e+te
e(acuarea &
& persoanelor/*unurilor pentru ,iecare ni(el >n parte
&
3;
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Nominali6area persoanelor care se ocup# "e >ntocmirea listelor celor
&
& pre6eni la locul "e a"unare amena5at +i marcat corespun6#tor
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Or"inea >n care urmea6# s# se ,ac# e(acuarea persoanelor +i a
*unurilor/ >n&
& ,uncie "e (aloarea lor +i "e (ulnera*ilitatea la incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& n ca6ul su*stanelor periculoase se (or ,ace preci6#ri cu pri(ire
la &
& m#suri ce tre*uie a"optate la e(acuarea acestora
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 7$ ' Or8ani6area e(acu#rii persoanelor/*unurilor pe ni(eluri
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 2e >ntocme+te/ pentru ,iecare ni(el la care se a,l# persoane sau
*unuri &
& necesar a ,i e(acuate/ sc4ia ni(elului/ pe care se speci,ic# num#rul
&
& ni(elului +i num#rul ma.im al persoanelor ce pot ,i la un moment "at
pe ni(el&
& +i se marc4ea6# prin sim*olurile corespun6#toare c#ile "e e(acuare/
&
& >nc#perile/locurile >n care se a,l# persoane/su*stane periculoase sau
*unuri&
& "e e(acuat
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 2e nominali6ea6# persoana/persoanele care are/au atri*uii pentru
e(acuarea&
& persoanelor/*unurilor
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 2e sta*ilesc traseele pe care se ,ace e(acuarea persoanelor/ pe c:t
&
3=
& posi*il/ urm#rin"u'se ca e(acuarea persoanelor s# se ,ac# pe alte c#i
"ec:t &
& cele "estinate e(acu#rii materialelor +i ast,el sta*ilite >nc:t s# nu
&
& >n8reune6e inter(enia pompierilor la stin8ere?
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& M#surile "e si8uran# care tre*uie luate la e,ectuarea e(acu#rii
&
& persoanelor +i a materialelor care pre6int# pericol "eose*it
-e.plo6i(i/ &
& recipiente pentru 8a6e sau lic4i"e su* presiune0 ori a materialelor cu
&
& "eose*it# (aloare sau care se "eteriorea6# u+or su* e,ectele
temperaturii &
& -aparate "e preci6ie etc$0?
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Num#rul +i locul >n care se a,l# mi5loacele "e iluminat mo*ile/ "e
&
& transport/ precum +i alte materiale au.iliare necesare pentru
e,ectuarea &
& e(acu#rii$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Instruciuni "e urmat >n ca6 "e incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& !ocul/locurile "e a"unare a persoanelor "e pe ni(elul respecti(
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& !ocul/locurile "e e(acuare a *unurilor >n ca6 "e incen"iu
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
*N#G* 3
la normele generale
-)*N() D# IN%#RF#N+I#
B 3tru"turaB"adru B
36
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
I 1. Datele de identifi"are& I
I B denumirea operatorului e"onomi" 3au a in3titu4iei? I
I B adre3, numr de telefon, fa:, eBmail? I
I B profilul de a"ti!itate. I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
I 2. -lanul general al unit4ii Cla 3"ar>, pe "are 3e mar"6ea9& I
I B ampla3area "ldirilor, in3tala4iilor te6nologi"e 5i a depo9itelor n I
I in"int? I
I B "ile de a""e3 5i de inter!en4ie din in"int 5i "ele adia"ente I
I a"e3teia? I
I B re4elele 5i 3ur3ele proprii de alimentare "u ap? I
I B re9er!ele de agen4i de 3tingere 5i de mi8loa"e de prote"4ie a I
I per3onalului de inter!en4ie? I
I B re4elele 5i ra"ordurile de alimentare "u energie ele"tri", agent I
I termi", ga9e 5i alte fluide "ombu3tibile? I
I B re4elele de "anali9are? I
I B !e"int4ile. I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
I 3. /on"ep4ia de organi9are 5i de de3f5urare a inter!en4iei n "a9 de I
I in"endiu& I
I B "on"lu9ii pri!ind inter!en4ia, re9ultate din 3"enariul de 3e"uritate I
I la in"endiu 3au din e!aluarea "apa"it4ii de aprare mpotri!a in"endiilor? I
I B parti"ularit4i ta"ti"e de inter!en4ie pentru& I
I B e!a"uarea utili9atorilor Cper3oane 5i, dup "a9, animale 3au I
I bunuri>, a"ordarea primului a8utor 5i prote8area bunurilor peri"litate? I
I B lo"ali9area 5i li"6idarea in"endiilor? I
I B prote"4ia per3onalului de inter!en4ie? I
I B prote"4ia !e"int4ilor? I
I B nlturarea efe"telor negati!e ma8ore produ3e de in"endiu. I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
I ;. 1or4e de inter!en4ie n "a9 de in"endiu& I
I B 3er!i"iul pri!at pentru 3itua4ii de urgen4 Cdotare, n"adrare>? I
I B 3er!i"ii publi"e !oluntare pentru 3itua4ii de urgen4 "u "are 3e I
I "ooperea9 C"ategoria, lo"alitatea, di3tan4a, itinerarul de depla3are, I
I telefonul 3au alte mi8loa"e de alarmare 5i alertare>? I
I B 3ubunitatea de pompieri militari de raion Clo"alitatea, di3tan4a, I
I itinerarul de depla3are, telefonul 3au alte mi8loa"e de alarmare 5i I
I alertare>? I
I B alte for4e "u "are 3e "ooperea9 5i modul de anun4are Cde e:emplu, I
I ambulan4a>? I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
I =. 'ur3e de alimentare "u ap n "a9 de in"endiu, e:terioare unit4ii& I
I B re4ele de alimentare "u ap& I
I B debite? I
I B pre3iuni? I
I B ampla3area 6idran4ilor e:teriori 5i 3tabilirea di3tan4elor fa4 de I
I in"inta unit4ii? I
I B alte 3ur3e artifi"iale 3au naturale de ap& I
I B felul 5i "apa"itatea a"e3tora? I
I B platforme Cpun"te> de alimentare 5i di3tan4ele fa4 de unitate. I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
37
I 6. -lanul fie"rei "on3tru"4ii, in3tala4ii te6nologi"e 3au platforme de I
I depo9itare Cla 3"ar>, pe "are 3e mar"6ea9 ori 3e n3"riu date pri!ind& I
I B de3tina4ia 3pa4iilor Cn"perilor>? I
I B 3uprafa4a "on3truit 5i aria de3f5urat? I
I B regimul de nl4ime Cnumrul de ni!eluri>? I
I B numrul de per3oane "are utili9ea9 "on3tru"4ia, pe ni!eluri 5i pe I
I total? I
I B "ile interioare de a""e3, e!a"uare 5i de inter!en4ie? I
I B natura materialelor 5i a elementelor de "on3tru"4ii? I
I B ni!elurile "riteriilor de performan4 pri!ind 3e"uritatea la in"endiu I
I a3igurate? I
I B in3tala4iile utilitare aferente? I
I B in3tala4iile, 3i3temele, di3po9iti!ele 5i aparatele de pre!enire 5i I
I 3tingere a in"endiilor "u "are e3te e"6ipat? I
I B di3po9iti!ul de inter!en4ie n "a9 de in"endiu. I
IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI
NO%J&
0n "a9ul operatorilor e"onomi"i 5i al in3titu4iilor a!<nd numai "on3tru"4ii, in3tala4ii te6nologi"e 3au
platforme de depo9itare "u ri3" mi" de in"endiu 5i "are nu 3e n"adrea9 n "ategoriile de "ldiri nalte 5i
foarte nalte, fr 3li aglomerate ori "u aglomerri de per3oane 5i fr depo9ite de mari !alori, nu e3te
obligatorie nto"mirea planurilor detaliate pre!9ute la p"t. 6 din 3tru"turaB"adru. 0n a"e3te 3itua4ii, n
"onturul "on3tru"4iilor, in3tala4iilor te6nologi"e 5i al platformelor de depo9itare, mar"ate n planul general al
in"intei unit4ii Cp"t. 2> ori ntrBun tabel 3eparat, 3e n3"riu 3uplimentar& de3tina4ia, 3uprafa4a, numrul de
ni!eluri, re9i3ten4a la fo" 5i, dup "a9, "ategoriile peri"olului de in"endiu.
(n e:emplar al planului de inter!en4ie a!i9at 3e pune la di3po9i4ie in3pe"toratului pentru 3itua4ii de
urgen4 8ude4eanAal muni"ipiului .u"ure5ti pentru efe"tuarea re"unoa5terilor 5i a 3tudiilor ta"ti"e 5i pentru
punerea a"e3tora n apli"are "u prile8ul e:er"i4iilor, apli"a4iilor ta"ti"e de inter!en4ie, pre"um 5i n 3itua4iile
de urgen4.
*N#G* ;
la normele generale
=nitatea emitent#
PERMI2 E !=CR= C= @OC
Nr$ $$$$ "in $$$$$$$$$$$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
& 2e eli*erea6# pre6entul permis "e lucru cu ,oc
"oamnei/"omnului $$$$$$$$$$/&
& a5utat "e "oamna/"omnul $$$$$$$$$$$$$/ care urmea6# s#
e.ecute $$$$$$$$$$$$$/&
& ,olosin" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ la
->n0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ &
& !ucr#rile >ncep la "ata "e $$$$$$$$$$$ ora $$$$/ +i se >nc4eie la "ata
"e &
& $$$$$$$$$$$$ ora $$$$ $
&
38
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Premer8#tor/ pe timpul +i la terminarea lucr#rilor cu ,oc se (or lua
&
& urm#toarele m#suri<
&
& )$ n"ep#rtarea sau prote5area materialelor com*usti*ile "in 6ona "e
&
& e.ecutare a lucr#rilor +i "in apropierea acesteia/ pe o ra6# "e $$$$$
metri/ &
& ast,el<
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 1$ Golirea/ i6olarea/ sp#larea/ aerisirea con"uctelor/ utila5elor
sau &
& instalaiilor/ prin<
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 3$ Ventilarea spaiilor >n care se e.ecut# lucr#rile se reali6ea6#
ast,el< &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 7$ Veri,icarea 6onei "e lucru +i a (ecin#t#ilor acesteia/
>nl#turarea &
& surselor "e aprin"ere +i a con"iiilor care ,a(ori6ea6# pro"ucerea
&
32
& incen"iilor +i a e.plo6iilor/ prote5area anti,oc a materialelor "in
6on#$ &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 9$ nceperea lucr#rilor cu ,oc s'a ,#cut >n *a6a *uletinului "e
anali6# &
& nr$ $$$$$$ "in $$$$$$$$$/ eli*erat
"e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &
& -acolo un"e este ca6ul0
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& A$ Respectarea normelor "e ap#rare >mpotri(a incen"iilor/ speci,ice
&
& te4nolo8iei "e lucru<
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& B$ n 6ona "e lucru se asi8ur# urm#toarele mi5loace "e stin8ere a
&
& incen"iilor<
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
;0
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& C$ !ucr#rile cu ,oc "esc4is nu se e.ecut# "ac# sunt con"iii "e (:nt
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& D$ Pe timpul lucr#rilor se asi8ur# supra(e84erea acestora "e c#tre
&
& "oamna/"omnul $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& )E$ Fe,ul ser(iciului pu*lic (oluntar/pri(at pentru situaii "e
ur8en# este&
& anunat "espre >nceperea/ >ntreruperea +i >nc4eierea lucr#rii$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& ))$ Controlul m#surilor "e ap#rare >mpotri(a incen"iilor se asi8ur#
"e c#tre&
& "oamna/"omnul $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& )1$ 2upra(e84erea lucr#rilor cu ,oc se asi8ur# "e c#tre "oamna/"omnul
&
& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& )3$ Incen"iul sau orice alt e(eniment se anun#
la $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ &
& prin $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& )7$ Alte m#suri speci,ice "e ap#rare >mpotri(a incen"iului
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
;1
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& )9$ Personalul "e e.ecuie/ control +i supra(e84ere a ,ost instruit
asupra &
& m#surilor "e ap#rare >mpotri(a incen"iului$
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Responsa*ili & Numele +i prenumele &
2emn#tura &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& Emitentul & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& Fe,ul sectorului >n care se & &
&
& e.ecut# lucr#rile & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& E.ecutanii lucr#rilor cu ,oc & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 2er(iciul pu*lic (oluntar/pri(at & &
&
& pentru situaii "e ur8en# & &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
*N#G* =
la normele generale
$IK)O*/# %#LNI/#
de aprare mpotri!a in"endiilor
B /ategorii prin"ipale B
1. -entru e"6iparea "on3tru"4iilor, a in3tala4iilor te6nologi"e 5i a platformelor amena8ate&
a> in3tala4ii de prote"4ie mpotri!a in"endiilor?
;2
b> 3tingtoare 5i alte aparate de 3tin3 in"endii?
"> utila8e, unelte 5i alte mi8loa"e de inter!en4ie.
2. -entru dotarea 3er!i"iilor profe3ioni3teA!oluntareApri!ate pentru 3itua4ii de urgen4&
a> auto3pe"iale pentru 3tingerea in"endiilor?
b> auto3pe"iale au:iliare de inter!en4ie?
"> na!e pentru 3tingerea in"endiilor?
d> trenuri pentru 3tingerea in"endiilor?
e> aerona!e de inter!en4ie la in"endii?
f> motopompe 5i alte utila8e?
g> ambulan4e 5i auto3anitare.
3. -entru ntreruperea pro"e3ului de ardere a materialelor 5i 3ub3tan4elor "ombu3tibile 3au pentru prote"4ia
"elor din apropierea fo"arului&
a> produ3e de 3tingere?
b> agen4i neutrali9atori, 3pe"iali.
;. -entru prote"4ia per3onalului de inter!en4ie&
a> e"6ipament de prote"4ie la temperatur, 5o"uri me"ani"e 5i la umiditate?
b> mi8loa"e de prote"4ie a "ilor re3piratorii?
"> a""e3orii de 3iguran4?
d> a""e3orii de prote"4ie la ele"tro"utare?
e> mi8loa"e de iluminat?
f> aparatur de "omuni"a4ii?
g> e"6ipament, aparatur, !a""inuri 5i in3trumentar de prote"4ie 3pe"ial mpotri!a efe"telor agen4ilor
"6imi"i, radioa"ti!i 3au biologi"i?
6> aparatur de dete"tare a "on"entra4iilor e:plo9i!e 3au a pre9en4ei unor 3ub3tan4e no"i!e.
*N#G* 6
la normele generale
N=MR ORIENTATIV
"e stin8#toare portati(e pentru unele cate8orii "e construcii

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
& Cate8orii "e construcii Num#r minim "e
stin8#toare
& supra,a# "es,#+urat#
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& )$ Cl#"iri a"ministrati(e< & )
*uc$/3EE mp &
& ' se"ii ale a"ministraiei pu*lice centrale +i locale? &
&
& ' se"ii "e ,un"aii/ or8ani6aii ne8u(ernamentale/ &
&
& asociaii/ a8enii +i altele asemenea? &
&
& ' se"ii "e *irouri$ &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
;3
& 1$ Cl#"iri comerciale< & )
*uc$/1EE mp &
& ' comer alimentar +i nealimentar? &
&
& ' ma8a6ine 8enerale? &
&
& ' alimentaie pu*lic# -restaurante/ *raserii +i altele &
&
& asemenea0? &
&
& ' spaii +i >nc#peri "estinate ser(iciilor$ &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 3$ Cl#"iri "e locuit -cu caracter "e recoman"are0< & )
*uc$/ni(el/ &
& ' *locuri? &
apartament &
& ' locuine uni,amiliale$ &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 7$ Cl#"iri ci(ile cu ,unciuni mi.te -comer/ *irouri/ & )
*uc$/3EE mp &
& reuniuni0 &
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
& 9$ Alte amena5#ri< & )
*uc$/)9E mp &
& ' circuri mo*ile? &
&
& ' scene +i tri*une amena5ate pro(i6oriu >n aer li*er &
&
& -pentru spectacole/ mitin8uri/ competiii sporti(e etc$0? &
&
& ' stu"iouri "e ra"io/ tele(i6iune/ >n"eose*i cu pu*lic$&
&
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%&
G0 Per,ormana "e stin8ere ec4i(alent# cu ,ocarele 1) A +i ))3 H/
con,orm stan"ar"ului european "e re,erin#$
NO%J&
%ipul 5i numrul de 3tingtoare 3e 3tabile3" de proie"tant 5i, pentru "on3tru"4iile e:i3tente, prin 3"enariile
de in"endiu 3au de per3oana "u atribu4ii 3pe"ifi"e, n fun"4ie de ni!elul de ri3" de in"endiu, tipul 5i "antitatea
de material 3au 3ub3tan4 "ombu3tibilA!olumul de li"6id "ombu3tibil din 3pa4iul "e trebuie prote8at.
*N#G* 7
la normele generale
REGI2TR= E CONTRO!
;;
pentru instalaiile "e "etectare/ semnali6are/ alarmare/ alertare/
limitare +i stin8ere a incen"iilor
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
& Nr$ crt$ -,i+#0 $$$$$$$$$$$$$$ &
&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
& enumirea instalaiei
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Pro"uc#tor/importator/,urni6or
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Caracteristici principale -loc amplasare/ 6one prote5ate/ componente
etc$0 &
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Certi,icat CE/Certi,icat "e con,ormitate al pro"usului/A8rement
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& ocumentaie te4nic# a,erent# certi,icatului
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Persoana ,i6ic#/5uri"ic# ce a e.ecutat proiectarea
&
& Certi,icat atestare
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Persoana ,i6ic#/5uri"ic# ce a e.ecutat montarea
&
& Certi,icat atestare
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Persoana ,i6ic#/5uri"ic# ce e.ecut# (eri,icarea/ >ntreinerea/
repararea &
& Certi,icat atestare
&
;=
& Contract nr$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$
&
& Perioa"a contractului
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& 2olicitare ser(ice "eran5amente
&
& Tele,on/ e'mail/ ,a.
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
& Personal responsa*il
&
& ata
&
&
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%&
ate e(enimente

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
&Nr$ & ata & !ocul & E(enimentul & Cau6a & Aciune & Numele
>n clar&
&crt$& & & & & corecti(#& '
2emn#tura ' &
&%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%&
&%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%&
&%%%%&%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%%%%%&
NO%J&
1. 0n regi3trul de "ontrol pentru in3tala4iile de dete"tare, 3emnali9are, alertare, alarmare, limitare 5i
3tingere a in"endiilor 3e "on3emnea9 toate datele rele!ante pri!ind&
a> e:e"utarea "ontroalelor 3trii de fun"4ionare, a opera4iunilor de !erifi"are, ntre4inere 5i repara4ii?
b> e:e"utarea de modifi"ri?
"> a"4ionrile n 3itua4ii de in"endiu?
d> e!enimente produ3e& alarme de in"endiu, alarme fal3e de in"endiu, defe"te, ntreruperi, de"lan5ri
intempe3ti!e, te3te, de9a"ti!ri temporare B "u men4ionarea "au9elor "are leBau determinat 5i a a"4iunilor
"ore"ti!e efe"tuate.
2. Datele "on3emnate trebuie 3 indi"e "lar 5i pre"i3 data Canul, luna, 9iua, ora, dup "a9, minutele 5i
3e"undele> 5i lo"ul de produ"ere a e!enimentului.
3. %oate e!enimentele trebuie nregi3trate "ore3pun9tor.
;. Regi3trul 3e "ompletea9 pentru fie"are in3tala4ie din dotare.
=. 'e nume5te un re3pon3abil pentru "ompletarea regi3trului? numele re3pon3abilului e3te tre"ut n
regi3tru.
6. 'e notea9 "omponentele nlo"uite 5i "au9ele nlo"uirii.
;6
*N#G* 8
la normele generale
EVIENIA
e.erciiilor "e inter(enie e,ectuate la $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%
&Nr$ & ata +i ora & Tipul & !ocul/2ectorul& Cine a or8ani6at&
O*ser(aii&
&crt$& e.ecut#rii & e.erciiului& "e acti(itate & e.erciiul &
&
& & e.erciiului& & & Numele/ &
&
& & & & & semn#tura +i &
&
& & & & & ,uncia &
&
&%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&
&%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&
&%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%&
%%%%%%%%%%%&
BBBBBBBBBBBBBBB
;7

S-ar putea să vă placă și