Sunteți pe pagina 1din 20

ORDIN Nr.

132 din 29 ianuarie 2007


pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz i aoperire a
ri!urilor i a "truturii#adru a Planului de analiz i aoperire a ri!urilor
$MI%$N%& MINI"%$R'( )DMINI"%R)*I$I +I IN%$RN$(OR
P',(I-)% .N& MONI%OR'( O/I-I)( NR. 79 din 1 0ebruarie 2007
)12nd 3n 1edere pre1ederile art. 4 alin. 536 din (egea nr. 30772008 pri1ind
aprarea 39potri1a inendiilor:
3n te9eiul art. 9 alin. 546 din Ordonan;a de urgen; a <u1ernului nr. 8372003
pri1ind organizarea i 0un;ionarea Mini!terului )d9ini!tra;iei i Internelor:
aprobat u 9odi0iri i o9pletri prin (egea nr. 80472003: u 9odi0irile i
o9pletrile ulterioare:
9ini!trul ad9ini!tra;iei i internelor e9ite prezentul ordin.
)R%. 1
"e aprob Metodologia de elaborare a Planului de analiz i aoperire a ri!urilor
i "trutura#adru a Planului de analiz i aoperire a ri!urilor: pre1zute 3n ane=ele
nr. 1 i 2 la prezentul ordin.
)R%. 2
In!petoratul <eneral pentru "itua;ii de 'rgen;: prin in!petoratele >ude;ene7al
9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen;: 1a ur9ri punerea 3n apliare a
pre1ederilor prezentului ordin.
)R%. 3
)ne=ele nr. 1 i 2 0a parte integrant din prezentul ordin.
)R%. 4
Prezentul ordin !e publi 3n Monitorul O0iial al Ro92niei: Partea I: i intr 3n
1igoare la 30 de zile de la data publirii.
Mini!trul ad9ini!tra;iei i internelor:
?a!ile ,laga
)N$@) 1
M$%ODO(O<I$
de elaborare a Planului de analiz i aoperire a ri!urilor
-)P. 1
Di!pozi;ii generale
"$-*I'N$) 1
De0ini;ie: !opuri: obieti1e
)R%. 1
Prezenta 9etodologie !tabilete !opurile: obieti1ele: r!punderile: preu9 i
prinipalele ele9ente i etape de parur! are trebuie a1ute 3n 1edere la elaborarea
planurilor de analiz i aoperire a ri!urilor.
)R%. 2
Planul de analiz i aoperire a ri!urilor: denu9it 3n ontinuare P))R: uprinde
ri!urile poten;iale identi0iate la ni1elul unit;ilor ad9ini!trati1#teritoriale:
9!urile: a;iunile i re!ur!ele nee!are pentru 9anage9entul ri!urilor re!peti1e.
)R%. 3
"opurile P))R !unt de a a!igura unoaterea de tre to;i 0atorii i9plia;i a
!arinilor i atribu;iilor e le re1in pre9ergtor: pe ti9pul i dup apari;ia unei
!itua;ii de urgen;: de a rea un adru unitar i oerent de a;iune pentru pre1enirea
i ge!tionarea ri!urilor generatoare de !itua;ii de urgen; i de a a!igura un r!pun!
opti9 3n az de urgen;: ade1at 0ierui tip de ri! identi0iat.
)R%. 4
Obieti1ele P))R !unt&
a6 a!igurarea pre1enirii ri!urilor generatoare de !itua;ii de urgen;: prin e1itarea
9ani0e!trii ae!tora: reduerea 0re1en;ei de produere ori li9itarea on!ein;elor
lor: 3n baza onluziilor rezultate 3n ur9a identi0irii i e1alurii tipurilor de ri!:
on0or9 !Ae9ei u ri!urile teritorialeB
b6 a9pla!area i di9en!ionarea unit;ilor operati1e i a elorlalte 0or;e de!tinate
a!igurrii 0un;iilor de !pri>in pri1ind pre1enirea i ge!tionarea !itua;iilor de urgen;B
6 !tabilirea onep;iei de inter1en;ie 3n !itua;ii de urgen; i elaborarea planurilor
operati1eB
d6 aloarea i opti9izarea 0or;elor i 9i>loaelor nee!are pre1enirii i ge!tionrii
!itua;iilor de urgen;.
"$-*I'N$) a 2#a
Re!pon!abilit;i pri1ind analiza i aoperirea ri!urilor
)R%. C
Re!pon!abilit;ile pri1ind analiza i aoperirea ri!urilor re1in tuturor 0atorilor
are: potri1it legii: au atribu;ii ori a!igur 0un;ii de !pri>in pri1ind pre1enirea i
ge!tionarea !itua;iilor de urgen; 3n pro0il teritorial.
)R%. 8
516 P))R !e 3nto9e! de o9itetul >ude;ean7al 9uniipiului ,uureti pentru
!itua;ii de urgen;: re!peti1 de o9itetele loale pentru !itua;ii de urgen; i !e
aprob de on!iliul >ude;ean7-on!iliul <eneral al Muniipiului ,uureti: re!peti1
de on!iliile loale: ore!punztor unit;ilor ad9ini!trati1#teritoriale pe are le
reprezint.
526 P))R !e 3nto9e! i !e aprob 3n ter9en de 9a=i9u9 80 de zile de la
aprobarea de tre pre0et a "Ae9ei u ri!urile teritoriale din unitatea
ad9ini!trati1#teritorial: elaborat de in!petoratul >ude;ean7al 9uniipiului
,uureti pentru !itua;ii de urgen;: i !e atualizeaz la 0ieare 3neput de an !au ori
de 2te ori apar alte ri!uri de2t ele analizate !au 9odi0iri 3n organizarea
!truturilor are: potri1it legii: au atribu;ii ori a!igur 0un;ii de !pri>in pri1ind
pre1enirea i ge!tionarea !itua;iilor de urgen; 3n pro0il teritorial.
)R%. 7
516 Pre0e;ii: pri9arul general al 9uniipiului ,uureti i pri9arii r!pund de
a!igurarea ondi;iilor nee!are elaborrii P))R.
526 Pentru !pri>inirea ati1it;ii de analiz i aoperire a ri!urilor: on!iliile
>ude;ene7-on!iliul <eneral al Muniipiului ,uureti i on!iliile loale pot
o9anda !peialitilor 3n do9eniu elaborarea de !tudii: prognoze i alte 9ateriale de
!peialitate.
)R%. D
Dup elaborare i aprobare: P))R !e pun la di!pozi;ie !eretariatelor teAnie
per9anente ale o9itetelor >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti7loale pentru !itua;ii
de urgen;: iar e=tra!e din dou9entele re!peti1e !e tran!9it elorlalte in!titu;ii i
organi!9e u atribu;ii 3n pre1enirea i ge!tionarea ri!urilor generatoare de !itua;ii
de urgen;: ae!tea a12nd obliga;ia ! unoa!: 3n pr;ile are le pri1e!: on;inutul
planurilor i ! le aplie ore!punztor !itua;iilor de urgen; !pei0ie.
)R%. 9
In!petoratele >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen;: prin
entrele opera;ionale: a!igur pregtirea: organizarea i oordonarea a;iunilor de
r!pun!: preu9 i elaborarea proedurilor !pei0ie de inter1en;ie: ore!punztoare
tipurilor de ri!uri generatoare de !itua;ii de urgen;.
)R%. 10
516 Operatorii eono9ii: in!titu;iile publie: organiza;iile negu1erna9entale i
alte !truturi din unitatea ad9ini!trati1#teritorial au obliga;ia de a pune la di!pozi;ie
o9itetelor pentru !itua;ii de urgen; toate dou9entele: datele i in0or9a;iile
!oliitate 3n 1ederea 3nto9irii P))R.
526 Dou9entele: datele i in0or9a;iile a ror di1ulgare poate pre>udiia
!iguran;a na;ional i aprarea ;rii ori e!te de natur ! deter9ine pre>udiii unei
per!oane >uridie de drept publi !au pri1at !e !upun regulilor i 9!urilor !tabilite
prin legi!la;ia pri1ind prote;ia in0or9a;iilor la!i0iate.

-)P. 2
-arateri!tiile unit;ii ad9ini!trati1#teritoriale
)R%. 11
Pe baza datelor uprin!e 3n "Ae9a u ri!urile teritoriale din unitatea
ad9ini!trati1#teritorial: aprobat de pre0etul >ude;ului: 3n on;inutul P))R !e 0ae
o prezentare pe !e;iuni a arateri!tiilor unit;ii ad9ini!trati1#teritoriale: dup u9
ur9eaz&
a6 a9pla!are geogra0i i relie0B
b6 arateri!tii li9aterieB
6 re;ea Aidrogra0iB
d6 popula;ieB
e6 i de tran!portB
06 dez1oltare eono9iB
g6 in0ra!truturi loaleB
A6 !pei0i regional.
)R%. 12
.n uprin!ul !e;iunii 1 E)9pla!are geogra0i i relie0E !e 0a re0eriri u pri1ire
la&
a6 !upra0a;: 1eint;iB
b6 0or9e de relie0: !pei0iit;i: in0luen;eB
6 arateri!tiile pedologie ale !olului.
)R%. 13
.n uprin!ul !e;iunii a 2#a E-arateri!tii li9atieE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 regi9ul li9ati: !pei0iit;i: in0luen;eB
b6 regi9ul preipita;iilor # antit;i lunare i anuale: 1alori 9edii: 1alori e=tre9e
3nregi!trate # 12r0uri i!torieB
6 te9peraturi # lunare i anuale: 1alori 9edii: 1alori e=tre9e 3nregi!trate # 12r0uri
i!torieB
d6 0eno9ene 9eteorologie e=tre9e # 0urtuni: tornade et.
)R%. 14
.n uprin!ul !e;iunii a 3#a ERe;ea Aidrogra0iE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 ur!urile de ap: debite nor9ale: reteri 3nregi!trate # 12r0uri i!torieB
b6 bazinele Aidrogra0ie: laurile de au9ulare # !upra0e;e: 1olu9eB
6 arateri!tiile pedologieB
d6 lauri: iazuri # !upra0e;e: ad2ni9iB
e6 au9ulri pi!iole # !upra0e;eB
06 a9ena>ri AidroteAnie # diguri: bara>e: alte lurri de aprare 39potri1a
inunda;iilor et.
)R%. 1C
516 .n uprin!ul !e;iunii a 4#a EPopula;ieE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 nu9rul popula;ieiB
b6 !trutura de9ogra0iB
6 9iarea naturalB
d6 den!itatea7onentrarea popula;iei pe zone # aglo9erri.
526 Datele !unt ele rezultate dup ulti9ul reen!92nt de!0urat la ni1el
na;ional.
)R%. 18
.n uprin!ul !e;iunii a C#a E-i de tran!portE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 ile de tran!port rutiere # auto!trzi: dru9uri europene i na;ionale: dru9uri
>ude;ene: rute de tran!port pentru 9ateriale periuloa!e: tuneluri et.: preiz2ndu#!e
!tarea ae!toraB
b6 ile de tran!port 0ero1iare # tria>e: tuneluriB
6 ile de tran!port aeriene # aeroporturi: aeroluburi et.B
d6 ile de tran!port !ubterane # 9etrouB
e6 ile na1igabile # porturiB
06 re;ele de ondute 9agi!trale # gaze: petrol i produ!e petroliere et.
)R%. 17
.n uprin!ul !e;iunii a 8#a EDez1oltare eono9iE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 zonele indu!trializate7ra9uriB
b6 depozite7rezer1oare: apait;i de !toareB
6 e=ploatrile 9iniere: petroliereB
d6 0ondul 0uniar # terenuri agriole: !upra0e;e 39pduriteB
e6 reterea ani9alelorB
06 turi!97apait;i de pri9ire turi!tiB
g6 apari;ii de noi ati1it;i eono9ie 3n adrul zoneiB
A6 re!ur!e naturale.
)R%. 1D
.n uprin!ul !e;iunii a 7#a EIn0ra!truturi loaleE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
a6 in!titu;ii publie # ultur: orotirea !nt;ii et.B
b6 re;ele de utilit;i: ap: analizare: eletrie: gaze: et.
6 louri de adunare i azare a popula;iei 3n !itua;ii de urgen; # tabere de
!ini!tra;i.
)R%. 19
.n uprin!ul !e;iunii a D#a E"pei0i regional7loalE !e 0a re0eriri u pri1ire la&
# 1eint;i: in0luen;e: ri!uri tran!0rontaliere.
-)P. 3
)naliza ri!urilor generatoare de !itua;ii de urgen;
)R%. 20
516 )naliza ri!urilor uprin!e 3n "Ae9a u ri!urile teritoriale din unitatea
ad9ini!trati1#teritorial trebuie ! per9it unoaterea 9eani!9elor i ondi;iilor
de produere79ani0e!tare: a9plorii i e0etelor po!ibile ale ae!tora.
526 )naliza !e realizeaz pe tipuri de ri!uri: pe baza datelor i e1iden;elor
!tati!tie: preu9 i a altor dou9ente a1ute la di!pozi;ie # !tudii: prognoze et.:
0iind a1ute 3n 1edere&
a6 ri!urile naturaleB
b6 ri!urile teAnologieB
6 ri!urile biologieB
d6 ri!urile de inendiuB
e6 ri!urile !oialeB
06 alte tipuri de ri!uri.
)R%. 21
"e;iunea 1 E)naliza ri!urilor naturaleE uprinde re0eriri u pri1ire la&
a6 0eno9ene 9eteorologie periuloa!e # !e analizeaz zonele unde !#au produ!
a!t0el de 0eno9ene: preu9 i po!ibilitatea apari;iei ae!tora 3n noi louriB
a16 inunda;ii # !e analizeaz da inunda;iile !unt pre1izibile i u 2t ti9p 3nainte:
e0etele dina9ie i da nee!it e1auarea per!oanelor: nee!itatea in!talrii
e1entualelor tabere pentru !ini!tra;i: !tarea teAni i de 3ntre;inere a lurrilor
AidroteAnie: zonele plani0iate a 0i inundate ontrolat et.: !e in1entariaz
on!tru;iile realizate 3n zone inundabile: e=i!ten;a unor 9!uri de prote;ie
!upli9entare i !e analizeaz po!ibilitatea !tr9utrii on!tru;iilor re!peti1e 3n
zone 0erite de inunda;iiB
a26 0urtuni: tornade: !eet: 3ngAe; et. # !e analizeaz i da 0eno9enele
re!peti1e !unt pre1izibile: u 2t ti9p 3nainte: loalit;ile7terenurile7obieti1ele are
pot 0i a0etate i da e!te nee!ar e1auarea per!oanelorB
b6 inendii de pdure # !e analizeaz po!ibilitatea produerii inendiilor de aea!t
natur: perioadele i 0re1en;a ae!tora: !upra0e;ele 39pdurite are pot 0i a0etateB
6 a1alane # !e analizeaz po!ibilitatea produerii ae!tora: perioadele i
0re1en;a lor: loalit;i i a9ena>ri are pot 0i a0etateB
d6 0eno9ene di!truti1e de origine geologi&
d16 utre9ure # !e au 3n 1edere& 9aro# i 9irozonarea !ei!9i a teritoriului
na;ional: arateri!tiile 0ondului on!truit: datele !tati!tie pri1ind 1iti9ele i
daunele pro1oate de !ei!9ele produ!e 3n anii anteriori: zonele on!truite po!ibil a 0i
a0etate de un utre9ur 9a>orB
d26 aluneri de teren # !e analizeaz lourile uno!ute 3n are !e produ a!t0el de
0eno9ene: preu9 i po!ibilele noi louri de apari;ie a ae!tora: !upra0e;ele de teren
i on!tru;iile are pot 0i a0etate: nee!itatea e1aurii per!oanelor i a in!talrii
e1entualelor tabere pentru !ini!tra;i.
)R%. 22
"e;iunea a 2#a E)naliza ri!urilor teAnologieE uprinde re0eriri u pri1ire la&
a6 ri!uri indu!triale # !e analizeaz ati1it;ile are prezint periole de aidente
9a>ore 3n are !unt i9pliate !ub!tan;e periuloa!e: tipurile de !ub!tan;e Ai9ie
periuloa!e 0olo!ite 3n proe!ul de produ;ieB
b6 ri!uri de tran!port i depozitare de produ!e periuloa!e # !e analizeaz
po!ibilele aidente are !e pot produe pe re;eaua rutier: 0ero1iar: 0lu1ial i
9ariti9 pentru tran!portul 9aterialelor periuloa!e: din e !e o9pun tran!porturile
i de!tina;ia ae!toraB
b16 tran!port rutier # la analiza ae!tor ri!uri !e ;ine ont de in0ra!trutura
e=i!tent: tran!portul 9aterialelor periuloa!e: din e !e o9pun tran!porturile i
de!tina;ia ae!tora: nu9rul de aidente pe Filo9etru i pe an et.B
b26 tran!port 0ero1iar # la analiza ae!tor ri!uri !e ;ine ont de re;eaua 0ero1iar
e=i!tent: tran!portul 9aterialelor periuloa!e: din e !e o9pune i de!tina;ia:
nu9rul de e1eni9ente produ!e i 0re1en;a ae!tora: nu9rul de ltori anualB
b36 tran!port 0lu1ial i 9ariti9 # !e analizeaz ri!urile 3n 0un;ie de e=i!ten;a
porturilor i a ilor de tran!port na1igabileB
b46 tran!port aerian # !e analizeaz ri!urile 3n 0un;ie de e=i!ten;a aeroporturilor:
apaitatea i la!a ae!tora: a rutelor de zborB
bC6 tran!port prin re;ele 9agi!trale # !e analizeaz ri!urile 3n 0un;ie de e=i!ten;a
9agi!tralelor de tran!port i de natura produ!elor 1eAiulateB
6 ri!uri nuleare # !e analizeaz ri!urile 3n 0un;ie de e=i!ten;a obieti1elor
!pei0ie i ri!urile tran!0rontaliereB
d6 ri!uri de poluare a apelor # !e in1entariaz lourile 3n are au a1ut lo a!t0el de
0eno9ene: preu9 i po!ibilele noi louri de apari;ie a ae!tora: zonele are ar putea
0i a0etateB
e6 prbuiri de on!tru;ii: in!tala;ii !au a9ena>ri # !e analizeaz on!tru;iile:
in!tala;iile i alte a9ena>ri a0late 3n !tare a1an!at de degradare i la are e=i!t
ri!ul de prbuireB
06 eeul utilit;ilor publie # !e in1entariaz i !e analizeaz !i!te9ele: in!tala;iile
i eAipa9entele a ror !oatere din 0un;iune poate ondue la 3ntreruperea
ali9entrii u ap: gaze naturale: energie eletri i ter9i pentru o zon e=tin!
din adrul loalit;ii7>ude;uluiB
g6 deri de obiete din at9o!0er !au din o!9o! # !e in1entariaz lourile 3n are
au a1ut lo a!t0el de 0eno9ene i on!ein;ele lorB
A6 9uni;ie nee=plodat # !e analizeaz e=i!ten;a 0o!telor zone de on0lite 9ilitare
3n are !e poate a0la 9uni;ie nee=plodat: utiliz2ndu#!e i datele !tati!tie re0eritoare
la 9i!iunile de a!anare piroteAni.
)R%. 23
"e;iunea a 3#a E)naliza ri!urilor biologieE uprinde re0eriri u pri1ire la
in1entarierea i analizarea !ur!elor poten;iale de izbunire a unor epide9ii7epizootii
3n on!tru;ii: 0er9e zooteAnie: !pitale de boli ontagioa!e: laboratoare de analize
epide9iologie: olonii de 9unitori: zone louite paupere # 0r utilit;i publie:
tabere de !ini!tra;i !au re0ugia;i et. # i polurile aidentale.
)R%. 24
"e;iunea a 4#a E)naliza ri!urilor de inendiuE uprinde re0eriri u pri1ire la
analizarea i di0eren;ierea ri!urilor de inendiu dup onte=t& !tati!tia inendiilor i
a altor !itua;ii de urgen;: e1iden;ele e=i!tente pe loalit;i: operatori eono9ii:
in!tala;ii publie et.: 0ond on!truit: 1egeta;ie !au 1eAiule.
)R%. 2C
"e;iunea a C#a E)naliza ri!urilor !oialeE uprinde re0eriri u pri1ire la
analizarea ri!urilor !oiale 3n 0un;ie de e1iden;ele e=i!tente pri1ind adunri:
t2rguri: 0e!ti1aluri i alte 9ani0e!tri periodie u a0luen; 9are de publi i
9irile !oiale po!ibile: 3n raport de politia !oial i !itua;ia 0or;ei de 9un din
zon.
)R%. 28
"e;iunea a 8#a E)naliza altor tipuri de ri!uriE uprinde re0eriri u pri1ire la
analizarea: pe baza !tati!tiilor: a inter1en;iilor ele 9ai de! de!0urate: u9 !unt&
de!arerri: a!i!ten; 9edial i tran!port 9edial: deblori de per!oane: e1auare
a apei din !ub!olul ldirilor: !al1ri de ani9ale.
)R%. 27
.n ati1itatea de analiz a ri!urilor !e pot de0ini zone geogra0ie a12nd o
onentra;ie a ri!urilor de aeeai natur: legate de in0ra!truturi i on!tru;ii:
denu9ite zone de ri! re!ut.
)R%. 2D
$le9entele are !unt a1ute 3n 1edere pentru !tabilirea zonelor de ri! re!ut !unt&
a6 zonele de ati1itate dez1oltate de#a lungul ilor de o9unia;iiB
b6 ldirile publie: 0ie datorit nu9rului de per!oane: 0ie datorit 1ulnerabilit;ii
lor: aa u9 !unt teatrele: Aotelurile: !pitalele: olile: entrele o9erialeB
6 in!tala;iile teAnologieB
d6 alte ele9ente: u9 !unt& zone inundabile: zone predi!pu!e
alunerilor7prbuirilor de teren et.
)R%. 29
Din puntul de 1edere al tipului unit;ii ad9ini!trati1#teritoriale: !e !tabile! 3
la!i0iri ale zonelor de ri!&
a6 zone de ri! urbaneB
b6 zone de ri! periurbane& o9une li9itro0e: orae: zone indu!triale !au
o9erialeB
6 zone de ri! rurale.
-)P. 4
)operirea ri!urilor
"$-*I'N$) 1
-onep;ia de!0urrii a;iunilor de prote;ie#inter1en;ie
)R%. 30
$laborarea onep;iei de de!0urare a a;iunilor de prote;ie#inter1en;ie on!t 3n
!tabilirea etapelor i 0azelor de inter1en;ie: 3n 0un;ie de e1olu;ia probabil a
!itua;iilor de urgen;: de0inirea obieti1elor: rearea de !enarii pe baza a;iunilor de
dez1oltare: a pre9i!elor re0eritoare la ondi;iile 1iitoare 5o9pletarea alternati1elor
0a; de obieti1ele ur9rite: identi0iarea i alegerea alternati1ei de a;iune opti9e i
are reo9and planul de a;iune e ur9eaz ! 0ie apliat6: !eletarea ur!ului
opti9 de a;iune i !tabilirea di!poziti1ului de inter1en;ie: luarea deiziei i
preizarea7tran!9iterea ae!teia la !truturile proprii i ele de ooperare.
)R%. 31
Pentru aoperirea ri!urilor tran!0rontaliere !e 3nAeie protooale de olaborare u
in!titu;iile !i9ilare din ;rile u are e=i!t grani;e o9une: are pre1d 9odalit;i
de in0or9are a!upra periolelor probabile: de a1ertizare7alar9are 3n azul
9ani0e!trii ae!tora: 9odalit;ile de inter1en;ie o9un a!upra ri!urilor
tran!0rontaliere: preu9 i e=eri;iile i aplia;iile u partiipare interna;ional.
)R%. 32
516 $1itarea 9ani0e!trii ri!urilor: reduerea 0re1en;ei de produere ori li9itarea
on!ein;elor ae!tora !e realizeaz prin ur9toarele a;iuni&
a6 9onitorizarea per9anent a para9etrilor 9eteo: !ei!9ii: de 9ediu:
Aidrogra0ii et. i tran!9iterea datelor la autorit;ile o9petenteB
b6 ati1it;i pre1enti1e ale autorit;ilor: pe do9enii de o9peten;B
6 in0or9area popula;iei a!upra periolelor !pei0ie unit;ii ad9ini!trati1#
teritoriale i a!upra o9porta9entului de adoptat 3n azul 9ani0e!trii unui periolB
d6 e=eri;ii i aplia;ii.
526 )ti1it;ile pre1enti1e plani0iate: organizate i de!0urate 3n !opul
aoperirii ri!urilor !unt&
a6 ontroale i in!pe;ii de pre1enireB
b6 a1izare7autorizare de !euritate la inendiu i prote;ie i1ilB
6 aordulB
d6 a!i!ten;a teAni de !peialitateB
e6 in0or9area pre1enti1B
06 pregtirea popula;ieiB
g6 on!tatarea i !an;ionarea 3nlrilor pre1ederilor legaleB
A6 alte 0or9e.
)R%. 33
Planurile de inter1en;ie 1or uprinde in0or9a;ii re0eritoare la&
a6 ategoriile de !er1iii de !al1are7inter1en;ie 3n az de urgen; i a9pla!area
unit;ilor operati1eB
b6 3nadrarea i 9i>loaele de inter1en;ie i prote;ie a per!onalului7popula;iei
pentru 0ieare tip de ri!: pe ategorii de 0or;e i 9i>loae: u9 !unt& auto!peiale de
luru u ap i !pu9: auto!peiale de !tingere u pulbere i azot: auto!peiale
pentru de!arerare i ilu9inat: auto!ri pentru !al1are de la 3nl;i9e i alte tipuri
de auto!peiale: !er1an;i po9pieri: !al1atori: a!i!ten;i 9ediali: !a0andri: alpiniti
et.B
6 zona de aoperire a ri!urilorB
d6 ti9pii de r!pun!: uanti0ia;i de o o9i!ie o9pu! din !peialiti ai
in!petoratului >ude;ean7al 9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen;B
e6 ati1itatea opera;ional: prin prezentarea detaliat a ponderii inter1en;iilor la
inendiiB a!i!ten; 9edial de urgen;: reani9are i de!arerareB deblori7!al1ri
de per!oaneB !al1ri de ani9ale et.B
06 alte in0or9a;ii on!iderate nee!are.
"$-*I'N$) a 2#a
$tapele de realizare a a;iunilor
)R%. 34
De!0urarea inter1en;iei uprinde ur9toarele opera;iuni prinipale&
a6 alertarea i7!au alar9area unit;ilor i a !ubunit;ilor pentru inter1en;ieB
b6 in0or9area per!onalului de onduere a!upra !itua;iei reateB
6 depla!area la loul inter1en;ieiB
d6 intrarea 3n a;iune a 0or;elor: a9pla!area 9i>loaelor i realizarea di!poziti1ului
preli9inar de inter1en;ieB
e6 tran!9iterea di!pozi;iilor preli9inareB
06 reunoaterea: analiza !itua;iei: luarea deiziei i darea ordinului de inter1en;ieB
g6 e1auarea: !al1area i7!au prote>area per!oanelor: ani9alelor i bunurilorB
A6 realizarea: adaptarea i 0inalizarea di!poziti1ului de inter1en;ie la !itua;ia
onretB
i6 9ane1ra de 0or;eB
>6 loalizarea i li9itarea e0etelor e1eni9entului7deza!truluiB
F6 3nlturarea unor e0ete negati1e ale e1eni9entului7deza!truluiB
l6 regruparea 0or;elor i a 9i>loaelor dup 3ndeplinirea 9i!iuniiB
96 !tabilirea auzei produerii e1eni9entului i a ondi;iilor are au 0a1orizat
e1olu;ia ae!tuiaB
n6 3nto9irea proe!ului#1erbal de inter1en;ie i a raportului de inter1en;ieB
o6 retragerea 0or;elor i a 9i>loaelor de la loul a;iunii 3n loul de di!loare
per9anentB
p6 re!tabilirea apait;ii de inter1en;ieB
G6 in0or9area in!petorului general7in!petorului#e07o9andantului i a
ealonului !uperiorB
r6 analiza inter1en;iilor i e1iden;ierea 9!urilor de pre1enire7opti9izare
nee!are.
"$-*I'N$) a 3#a
/aze de urgen; a a;iunilor
)R%. 3C
.n 0un;ie de loul: natura: a9ploarea i de e1olu;ia e1eni9entului: inter1en;iile
!er1iiilor pro0e!ioni!te pentru !itua;ii de urgen; !unt organizate a!t0el&
a6 urgen;a I # a!igurat de garda7grzile de inter1en;ie a7ale !ubunit;ii 3n
raionul7obieti1ul a0etatB
b6 urgen;a a II#a # a!igurat de !ubunit;ile in!petoratului >ude;ean7al
9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen;B
6 urgen;a a III#a # a!igurat de dou !au 9ai 9ulte unit;i li9itro0eB
d6 urgen;a a I?#a # a!igurat prin grupri operati1e: di!loate la ordinul
in!petorului general al In!petoratului <eneral pentru "itua;ii de 'rgen;: 3n azul
unor inter1en;ii de a9ploare i de lung durat.
"$-*I'N$) a 4#a
);iunile de prote;ie#inter1en;ie
)R%. 38
/or;ele de inter1en;ie !peializate a;ioneaz on0or9 do9eniului lor de
o9peten;: pentru&
a6 !al1area i7!au prote>area oa9enilor: ani9alelor i bunurilor 9ateriale:
e1auarea i tran!portul 1iti9elor: azarea !ini!tra;ilor: apro1izionarea u ali9ente:
9edia9ente i 9ateriale de pri9 nee!itateB
b6 aordarea pri9ului a>utor 9edial i p!iAologi: preu9 i partiiparea la
e1auarea popula;iei: in!titu;iilor publie i a operatorilor eono9ii a0eta;iB
6 apliarea 9!urilor pri1ind ordinea i !iguran;a publi pe ti9pul produerii
!itua;iei de urgen; !pei0ieB
d6 diri>area i 3ndru9area irula;iei pe dire;iile i 3n zonele !tabilite a
ae!ibileB
e6 di9inuarea i7!au eli9inarea a1ariilor la re;ele i ldiri u 0un;iuni e!en;iale:
a ror integritate pe durata utre9urelor e!te 1ital pentru prote;ia popula;iei&
!ta;iile de po9pieri i !ediile poli;iei: !pitale i alte on!tru;ii a0erente !er1iiilor
!anitare are !unt dotate u !e;ii de Airurgie i de urgen;: ldirile in!titu;iilor u
re!pon!abilitate 3n ge!tionarea !itua;iilor de urgen;: 3n aprarea i !euritatea
na;ional: !ta;iile de produere i di!tribu;ie a energiei i7!au are a!igur !er1iii
e!en;iale pentru elelalte ategorii de ldiri 9en;ionate: gara>ele de 1eAiule ale
!er1iiilor de urgen; de di0erite ategorii: rezer1oare de ap i !ta;ii de po9pare
e!en;iale pentru !itua;ii de urgen;: ldiri are on;in gaze to=ie: e=plozi1i i alte
!ub!tan;e periuloa!e: preu9 i pentru i de tran!port: ldiri pentru 3n1;92ntB
06 li9itarea propor;iilor !itua;iei de urgen; !pei0ie i 3nlturarea e0etelor
ae!teia u 9i>loaele din dotare.
"$-*I'N$) a C#a
In!truirea
)R%. 37
516 Pregtirea 0or;elor pro0e!ioni!te de inter1en;ie !e realizeaz 3n adrul
in!titu;iilor abilitate prin lege: pe baza unor progra9e ade1ate a1izate de
in!petoratele >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen; i
aprobate de o9itetele >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti pentru !itua;ii de urgen;.
526 Pre0e;ii: pri9arii i onduerile operatorilor eono9ii i in!titu;iilor publie
au obliga;ia de a a!igura unoaterea de tre 0or;ele de!tinate inter1en;iei: preu9 i
de tre popula;ie a 9odalit;ilor de a;iune on0or9 planurilor aprobate de analiz
i aoperire a ri!urilor.
"$-*I'N$) a 8#a
Realizarea iruitului in0or9a;ional#deizional i de ooperare
)R%. 3D
"i!te9ul in0or9a;ional#deizional uprinde an!a9blul !ub!i!te9elor de!tinate
ob!er1rii: detetrii: 9!urrii: 3nregi!trrii: !torii i prelurrii datelor !pei0ie:
alar9rii: noti0irii: ulegerii i tran!9iterii in0or9a;iilor i a deiziilor de tre
0atorii i9plia;i 3n a;iunile de pre1enire i ge!tionare a unei !itua;ii de urgen;.
)R%. 39
In0or9area !eretariatelor teAnie per9anente ale o9itetelor pentru !itua;ii de
urgen; ierarAi !uperioare a!upra loului produerii unei !itua;ii de urgen;
!pei0i: e1olu;iei ae!teia: e0etelor negati1e produ!e: preu9 i a!upra 9!urilor
luate !e realizeaz prin rapoarte operati1e.
)R%. 40
Pri9arii: o9itetele >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti i o9itetele loale pentru
!itua;ii de urgen;: preu9 i onduerile operatorilor eono9ii i in!titu;iilor
a9pla!ate 3n zone de ri! au obliga;ia ! a!igure preluarea de la !ta;iile entrale i
loale a datelor i a1ertizrilor 9eteorologie i Aidrologie: 3n 1ederea delanrii
a;iunilor pre1enti1e i de inter1en;ie.
-)P. C
Re!ur!e u9ane: 9ateriale i 0inaniare
)R%. 41
516 )loarea re!ur!elor 9ateriale i 0inaniare nee!are de!0urrii ati1it;ii de
analiz i aoperire a ri!urilor !e realizeaz: potri1it regle9entrilor 3n 1igoare: prin
planurile de a!igurare u re!ur!e u9ane: 9ateriale i 0inaniare pentru ge!tionarea
!itua;iilor de urgen;: elaborate de o9itetele >ude;ene7al 9uniipiului ,uureti i
o9itetele loale pentru !itua;ii de urgen;.
526 -on!iliile >ude;ene7-on!iliul <eneral al Muniipiului ,uureti i on!iliile
loale pre1d anual: 3n bugetele proprii: 0ondurile nee!are pentru a!igurarea
re!ur!elor u9ane: 9ateriale i 0inaniare nee!are analizei i aoperirii ri!urilor din
unit;ile ad9ini!trati1#teritoriale pe are le reprezint.
)R%. 42
.n 0un;ie de ategoriile de ri!uri identi0iate: 9eani!9ele i ondi;iile de
produere79ani0e!tare: de a9ploarea i e0etele po!ibile ale ae!tora: !e !tabile!
tipurile de 0or;e i 9i>loae nee!are de pre1enire i o9batere a ri!urilor: a!t0el&
a6 in!pe;ii de pre1enireB
b6 !er1iii pro0e!ioni!te71oluntare7pri1ate pentru !itua;ii de urgen;B
6 0or9a;iuni de a!i!ten; 9edial de urgen; i de!arerareB
d6 0or9a;iuni de prote;ie i1il& eAipe de utare#!al1are: N,- i piroteAnieB
e6 alte 0or9a;iuni de !al1are& -ruea Roie: ")(?)MON%: !a0andri pro0e!ioniti
et.B
06 grupe de !pri>in.
)R%. 43
Pe l2ng tipurile de 0or;e preizate la art. 42: 9ai pot a;iona: dup az: 3n
ondi;iile legii& unit;ile poli;iei: >andar9eriei i poli;iei de 0rontier: !truturile
poli;iei o9unitare: unitatea !peial de a1ia;ie a Mini!terului )d9ini!tra;iei i
Internelor: unit;ile !peializate7detaa9ente din adrul Mini!terului )prrii:
unit;ile pentru a!i!ten;a 9edial de urgen; ale Mini!terului "nt;ii Publie:
organiza;iile negu1erna9entale !peializate 3n a;iuni de !al1are: unit;ile i
0or9a;iunile !anitare i de in!pe;ie !anitar 1eterinar: 0or9a;iuni de paz a
per!oanelor i a bunurilor: preu9 i detaa9ente i eAipe din adrul !er1iiilor
publie de!entralizate i al !oiet;ilor o9eriale !peializate: inlu!e 3n planurile
de aprare i dotate u 0or;e i 9i>loae de inter1en;ie: 0or9a;iunile de 1oluntari ai
!oiet;ii i1ile !peializa;i 3n inter1en;ia 3n !itua;ii de urgen; i organiza;i 3n
organiza;ii negu1erna9entale u ati1it;i !pei0ie.
)R%. 44
/or;ele au=iliare !e !tabile! din r2ndul popula;iei i !alaria;ilor: al 0or9a;iunilor
de 1oluntari: altele de2t ele in!truite !peial pentru !itua;ii de urgen;: are
a;ioneaz on0or9 !arinilor !tabilite pentru 0or9a;iunile de prote;ie i1il
organizate la operatorii eono9ii i !oiet;ile o9eriale 3n planurile de aprare
!pei0ie: elaborate potri1it legii.
-)P. 8
(ogi!tia a;iunilor
)R%. 4C
516 "i!te9ul 0or;elor i 9i>loaelor de inter1en;ie 3n azul produerii unei !itua;ii
de urgen; !e !tabilete prin planurile de aprare !pei0ie elaborate: potri1it legii: de
autorit;ile: in!titu;iile publie: !oietatea i1il i operatorii eono9ii u atribu;ii
3n ae!t do9eniu: on0or9 regula9entelor pri1ind pre1enirea i ge!tionarea
!itua;iilor de urgen; !pei0ie tipurilor de ri!uri.
526 /or;ele i 9i>loaele de inter1en;ie !e organizeaz: !e !tabile! i !e pregte!
din ti9p i a;ioneaz on0or9 !arinilor !tabilite prin planurile de aprare !pei0ie.
)R%. 48
(ogi!tia a;iunilor de pregtire teoreti i prati: de pre1enire i ge!tionare a
!itua;iei de urgen; !pei0ie !e a!igur de autorit;ile: in!titu;iile i operatorii
eono9ii u atribu;ii 3n do9eniu: 3n raport de r!punderi: 9!uri i re!ur!e
nee!are.
-)P. 7
Di!pozi;ii 0inale
)R%. 47
(a P))R !e ataeaz ur9toarele dou9ente&
a6 li!ta autorit;ilor i 0atorilor are au re!pon!abilit;i 3n analiza i aoperirea
ri!urilor 3n unitatea ad9ini!trati1#teritorial: on0or9 9odelului pre1zut 3n ane=a
nr. 1 are 0ae parte integrant din prezenta 9etodologieB
b6 atribu;iile autorit;ilor i re!pon!abililor uprini 3n P))R: on0or9 9odelului
pre1zut 3n ane=a nr. 2 are 0ae parte integrant din prezenta 9etodologieB
6 o9ponen;a no9inal a !truturilor u atribu;ii 3n do9eniul ge!tionrii
!itua;iilor de urgen;: u preizarea unit;ii la are !unt 3nadra;i 9e9brii
!truturilor: 0un;iei: adre!ei i a tele0oanelor de la !er1iiu i de la do9iiliu: a
re!pon!abilit;ilor i 9i!iunilorB
d6 ri!uri poten;iale 3n loalit;i7>ude;e 1eine are pot a0eta zona de o9peten;
a unit;ii ad9ini!trati1#teritorialeB
e6 Ar;i de ri!B
06 9!uri ore!punztoare de e1itare a 9ani0e!trii ri!urilor: de reduere a
0re1en;ei de produere ori de li9itare a on!ein;elor ae!tora: pe tipuri de ri!uriB
g6 !i!te9e e=i!tente de prea1ertizare7a1ertizare a atingerii unor 1alori ritie i de
alar9are a popula;iei 3n azul e1auriiB
A6 tabel uprinz2nd obieti1ele are pot 0i a0etate de produerea unei !itua;ii de
urgen; 5!ei!9: inunda;ie: aluneare de teren: aident teAnologi et.6B
i6 planuri i proeduri de inter1en;ieB
>6 !Ae9a 0lu=ului in0or9a;ional#deizionalB
F6 louri7!pa;ii de e1auare 3n az de urgen; i dotarea ae!toraB
l6 plani0iarea e=eri;iilor7aplia;iilor on0or9 regle9entrilor teAnie !pei0ieB
96 rapoarte lunare de in0or9are i analiz tre pre0etB
n6 protooale de olaborare u in!titu;ii !i9ilare din ;rile u are e=i!t grani;e
o9une: 3n azul produerii unor !itua;ii de urgen;B
o6 !itua;ia re!ur!elor: tabelul u !toul de 9i>loae i 9ateriale de aprare
e=i!tente: 9odul u9 !e aoper de0iitul din di!ponibilit;i loale i u !pri>in de la
o9itetul pentru !itua;ii de urgen; ierarAi !uperior et.B
p6 reguli de o9portare 3n azul produerii unei !itua;ii de urgen;.
)N$@) 1H6
la 9etodologie
H6 )ne=a nr. 1 e!te reprodu! 3n 0a!i9il.
Lista autoritilor i factorilor care au responsabiliti n analiza i
acoperirea riscurilor n judeul/localitatea X
- Model -
______________________________________________________________________________
|Nr. | enu!ire | "oordonate | #ersoan$e% | &tribuii n
#&&'(|
|crt.| autoritate | autoritate | de contact | confor! fiei nr.
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| ) | #ri!ar | str. *( nr. +, | #opescu -on ) | .ia nr.
|
| | | tel/fa*/!obil, | #ri!ar/ |
|
| | | | tel/fa*/!obil, |
|
| | | | #ri0at/ str. 1( nr. 2(|
|
| | | | nr. 2( |
|
| | | | tel. fi*/!obil |
|
| | | |_______________________|
___________________|
| | | | #opescu -on 3 | .ia nr.
|
| | | | 4icepri!ar/ |
|
| | | | tel/fa*/!obil, |
|
| | | | #ri0at/ str. 1( nr. 2(|
|
| | | | tel. fi*/!obil |
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| .. | .......... | .............. | ..................... | .................
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| 35 | 6pital 7 | str. *( nr. +, | #opescu -on 38 | .ia nr.
|
| | | tel/fa*/!obil, | irector/ |
|
| | | | tel/fa*/!obil, |
|
| | | | #ri0at/ str. 1( nr. 2(|
|
| | | | tel. fi*/!obil |
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| .. | .......... | .............. | ..................... | .................
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| 38 | 9coala 2 | str. *( nr. +, | #opescu -on :: | .ia nr.
|
| | | tel/fa*/!obil, | irector/ |
|
| | | | tel/fa*/!obil, |
|
| | | | #ri0at/ str. 1( nr. 2(|
|
| | | | tel( fi*/!obil |
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
| .. | .......... | .............. | ..................... | .................
|
|____|____________|________________|_______________________|
___________________|
NO%I&
)utorit;ile i 0atorii u re!pon!abilit;i 3n analiza i aoperirea ri!urilor 3n
unitatea ad9ini!trati1 teritorial !unt: dup az&
a6 autorit;ile publie loale 5pri9ar: on!ilii loale7on!ilii >ude;ene: !er1iii
publie deonentrate7de!entralizate6B
b6 !ta;ii 5punte6 de 9!urtori a para9etrilor 9eteorologii: !ei!9ii:
Aidrogra0ii: de 9ediu et.
6 in!titute de eretri tiin;i0ieB
d6 organiza;ii nongu1erna9entale 5-ruea Roie: ")(?)MON%: et.6
)N$@) 2H6
la 9etodologie
H6 )ne=a nr. 2 e!te reprodu! 3n 0a!i9il.
&tribuiile autoritilor i responsabililor cuprini n #&&'
- Model-
______________________________________________________________________________
| &;<='-<&<>&/ $denu!ire n clar% | .ia nr. ________
|
|__________________________________________________________|
___________________|
| -. - ?>6<-=N&'>& '-6";'-L=' |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| a. - !onitorizarea per!anent a | se precizeaz ce para!etri se !soar(
|
| para!etrilor !eteo( seis!ici( de | cu ce periodicitate( ce autoritate$i%
|
| !ediu( @idroArafici etc. i | se infor!eaz asupra atinAerii
0alorilor|
| trans!iterea datelor la | critice, e0entual n ane* se
stabilete|
| autoritile co!petente, | structura raportului de infor!are
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| b. - controlul pre0enti0 al | ce operatori econo!ici/instituii
|
| autoritilor pe do!eniu de | controleaz( n ce do!enii de
|
| co!peten, | co!peten, pe cine infor!eaz asupra
|
| | concluziilor, e0entual periodicitatea
|
| | controlului
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| c. - infor!are pre0enti0 a | n ce do!eniu de co!peten,
|
| populaiei asupra pericolelor | periodicitate
|
| specifice unitii ad!inistrati0- |
|
| teritoriale i asupra |
|
| co!porta!entului de adoptat n |
|
| cazul !anifestrii unui pericol, |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| d. - e*erciii i aplicaii, | cu cine( n ce do!eniu de co!peten,
|
| | periodicitate
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| --. - '>6;'6> N>">6&'> |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| a. - !onitorizarea per!anent a | aparatur/ec@ipa!ente de !sur/control
|
| para!etrilor !eteo( seis!ici( de | necesare, loc de a!plasare
|
| !ediu( @idroArafici etc. i |
|
| trans!iterea datelor la |
|
| autoritile co!petente, |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| b. - controlul pre0enti0 al | !ateriale/ec@ipa!ente necesare
|
| autoritilor pe do!enii de |
|
| co!peten, |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| c. - infor!are pre0enti0 a | !ateriale infor!ati0e/docu!entare(
|
| populaiei asupra pericolelor | rapoarte( planuri de urAen( pliante(
|
| specifice unitii ad!inistrati0 | !ass-!edia( fil!e( conferine(
|
| teritoriale i asupra | si!pozioane( afie( ca!panii
|
| co!porta!entului de adoptat n | infor!ati0e( #orile desc@ise ....
|
| cazul !anifestrii unui pericol, |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| d. - e*erciii i aplicaii, | !ateriale/ec@ipa!ente necesare, loc de
|
| | desfurare
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| ---. - -N<>'4>NB-> |
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| a. - alar!are | ce acti0iti ntreprinde, cu ce
|
| | !ijloace, ti!p de intrare n aciune
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| b. - aciuni de cutare/sal0are/ | ce acti0iti ntreprinde, cu ce
|
| descarcerare | !ijloace, ti!p de intrare n aciune
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| c. - asisten !edical | ce acti0iti ntreprinde, cu ce
|
| | !ijloace, ti!p de intrare n aciune
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| d. - aciuni de ndeprtare a | ce acti0iti ntreprinde, cu ce
|
| !anifestrii pericolului produs | !ijloace, ti!p de intrare n aciune
|
|____________________________________|
_________________________________________|
| e. - aciuni de li!itare a | ce acti0iti ntreprinde, cu ce
|
| consecinelor unui pericol | !ijloace, ti!p de intrare n aciune
|
|____________________________________|
_________________________________________|
NO%I&
"e o9pleteaz doar rubriile ore!punztoare o9peten;elor.
)N$@) 2
"%R'-%'R)#-)DR'
a Planului de analiz i aoperire a ri!urilor
-apitolul I # Di!pozi;ii generale
"e;iunea I. De0ini;ie: !op: obieti1e
"e;iunea a 2#a. Re!pon!abilit;i pri1ind analiza i aoperirea ri!urilor
2.1. )te nor9ati1e de re0erin;
2.2. "truturi organizatorie i9pliate
2.3. Re!pon!abilit;i ale organi!9elor i autorit;ilor u atribu;ii 3n do9eniu
-apitolul II # -arateri!tiile unit;ii ad9ini!trati1#teritoriale
"e;iunea 1. )9pla!are geogra0i i relie0
"e;iunea a 2#a. -arateri!tii li9atie
"e;iunea a 3#a. Re;ea Aidrogra0i
"e;iunea a 4#a. Popula;ie
"e;iunea a C#a. -i de tran!port
"e;iunea a 8#a. Dez1oltare eono9i
"e;iunea a 7#a. In0ra!truturi loale
"e;iunea a D#a. "pei0i regional7loal
-apitolul III # )naliza ri!urilor generatoare de !itua;ii de urgen;
"e;iunea 1. )naliza ri!urilor naturale
"e;iunea a 2#a. )naliza ri!urilor teAnologie
"e;iunea a 3#a. )naliza ri!urilor biologie
"e;iunea a 4#a. )naliza ri!urilor de inendiu
"e;iunea a C#a. )naliza ri!urilor !oiale
"e;iunea a 8#a. )naliza altor tipuri de ri!uri
"e;iunea a 7#a. Jone de ri! re!ut
-apitolul I? # )operirea ri!urilor
"e;iunea 1. -onep;ia de!0urrii a;iunilor de prote;ie#inter1en;ie
"e;iunea a 2#a. $tapele de realizare a a;iunilor
"e;iunea a 3#a. /aze de urgen; a a;iunilor
"e;iunea a 4#a. );iunile de prote;ie#inter1en;ie
"e;iunea a C#a. In!truirea
"e;iunea a 8#a. Realizarea iruitului in0or9a;ional#deizional i de ooperare
-apitolul ? # Re!ur!e u9ane: 9ateriale i 0inaniare
-apitolul ?I # (ogi!tia a;iunilor
)ne=e
###############

S-ar putea să vă placă și