Sunteți pe pagina 1din 9

176

G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014


Personalitatea lui Constantin Brncoveanu a impresionat profund ntreaga lume
contemporan` [i continu` s` impresioneze [i ast`zi, dup` scurgerea a trei veacuri
de la martirajul s`u. Domnia sa, ntins` peste un sfert de veac, reprezint` o faz`
complet` n dezvoltarea poporului romn, att prin stabilitatea intern`, leg`turile
externe cu marile puteri [i dorin]a de afirmare a principatului Valahiei n politica
european`, ct [i prin naltul grad de rafinare la care au ajuns artele [i me[te[ugurile
din }ara Romneasc`. Pentru toate acestea, istoricii numesc pe bun` dreptate
domnia sa Epoca Brncoveanu.
SFNTUL DOMNITOR
CONSTANTIN
BRNCOVEANU
300 de ani
de la martiraj (I)
Preot Gruia Mihail ZAMFIRESCU
Motto:
n multe chipuri [i n multe rnduri, Domnul Dumnezeu
a c`utat cu mil` [i cu ndurare spre Neamul nostru Romnesc.
De la Dumnezeu ne-a venit ntotdeauna ajutorul S`u
cel preaputernic [i El a ridicat din mijlocul nostru un lung [ir
de b`rba]i des`vr[i]i, care ne-au sc`pat din nevoi, ne-au f`cut
cinste nepieritoare [i ne-au ar`tat drumul cel drept al vie]ii
celei bine pl`cute att oamenilor, ct [i lui Dumnezeu.
diac. Niculae M. Popescu
1
Preot Gruia Mihail Zamfirescu Facultatea de Teologie Ortodox` Justinian Patriarhul,
Universitatea Bucure[ti.
1
Diac. Niculae M. Popescu, Via]a [i faptele Domnului }`rii Romne[ti, Costandin Vod` Brncoveanu,
care au fost t`iat de turci la }arigrad, mpreun` cu patru feciori ai s`i [i cu un boier, scris` de Diaconul
Niculae M. Popescu, de la biserica Cotroceni, Bucure[ti, Tipografia C`r]ilor Biserice[ti, 1914, p. 5.
Pagini de istorie militar`
177
Copil`ria [i tinere]ea
Constantin Brncoveanu s-a n`scut n anul 1654. Dup` tat`l s`u, postelnicul
Matei (Papa) Brncoveanu, se nrudea cu familia domnitoare a Basarabilor,
iar dup` mama sa, Stanca, era cobortor direct din familia Cantacuzino.
Mo[ia de ba[tin` o aveau la Brncoveni, n jude]ul Romana]i (ast`zi, n jud. Olt).
Tat`l s`u a fost omort ntr-o r`scoal` a seimenilor, pe cnd Constantin
nu mplinise nc` doi ani
2
. A fost crescut de mama sa, ferit de vitregiile vremii
[i intrigile boierimii. O educa]ie aleas` prime[te sub ocrotirea [i n casa unchiului
s`u dinspre mam`, stolnicul Constantin Cantacuzino
3
. Aici a deprins cultura umanist`,
nv`]nd n limbile greac`, latin` [i slavon`. Educa]ia sa deosebit` era puternic
ancorat` n nv`]`tura cre[tin`. Pentru tn`rul Constantin, ca [i pentru to]i boierii
]`rii, ziua ncepea cu slujba [i cu rug`ciunile n paraclisul cur]ii boiere[ti.
Abia dup` slujb` urmau ndeletnicirile casnice, politice, economice etc.
La vremea potrivit`, s-a cununat cu Marica, nepoata domnitorului Antonie Vod`
din Pope[ti. Aceasta i-a d`ruit unsprezece copii, patru b`ie]i (Constantin n. 1683,
{tefan n. 1685, Radu n. 1690 [i Matei n. 1702) [i [apte fete (Stanca n. 1676,
Maria n. 1678, Ilinca n. 1682, Safta n. 1686, Anca n. 1691, B`la[a n. 1693
[i Smaranda n. 1696).
Datorit` alesei sale educa]ii, este chemat n slujba Cur]ii nc` din vremea
Duc`i Vod`, ajungnd pn` la rangul de Mare Sp`tar, iar apoi Mare Logof`t,
n vremea lui Constantin {erban Cantacuzino Voievod (unchiul s`u, dinspre mam`).
Acesta l iubea foarte mult, apreciindu-i caracterul [i distinc]ia manierelor sale,
l`udndu-l fa]` de boieri c` nimeni nu i-ar putea continua domnia cu aceea[i pricepere
4
.
La moartea lui Constantin {erban, n 29 octombrie 1688, cnd boierii l-au chemat
la Mitropolie propunndu-i domnia, tn`rul vel logof`t Brncoveanu a refuzat,
afirmnd c` nu-i trebuie, de vreme ce ca un domn sunt la casa mea. Cronicarul
arat` c` l rugau boierii s` nu lase ]ara s` intre al]i oameni, sau r`i, sau nebuni,
s` o strice, ci, mai bine, s` primeasc` el domnia. {i-l luar` de mini, [i-l mpingeau
de la spate, l mbr`car` cu caftan domnesc [i l duser` la Mitropolie, unde i se citir`
molitvele de domnie; apoi, i s`rutar` to]i mna, zicndu-i: mul]i ani, jurndu-i,
pe Sfnta Evanghelie [i pe Sfnta Cruce, credin]` nestr`mutat`.
2
Pe locul uciderii lui Papa Brncoveanu, tat`l s`u, Preda, va ridica o cruce de lemn, nlocuit` n 1713
cu o troi]` de piatr`, prin grija lui Constantin, nepotul lui Papa [i fiul cel mare al domnitorului
Constantin Brncoveanu. Demolat` n anii comunismului, crucea a fost ref`cut`, dup` 1989, la ini]iativa
vrednicului de pomenire patriarh Teoctist [i poate fi cercetat` n actuala Pia]` a Unirii din Bucure[ti,
la nceputul Aleii Mitropoliei.
3
Mare nv`]at umanist, se consider` c` de]inea cea mai bogat` bibliotec` a vremii sale.
4
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile Valahiei, Editura Basilica a Patriarhiei Romne, Bucure[ti, 2012
(reeditarea trad. S. Cris-Cristian, Editura Via]a Romneasc`, Ia[i, 1929), p. 177.
178
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Calit`]ile diplomatice
Calit`]ile diplomatice ale tn`rului Constantin au fost observate [i just
apreciate, nc` dinaintea suirii sale pe tron, de c`tre domnitorul de atunci,
Constantin {erban Cantacuzino.
ns`rcin`rile domne[ti au fost deosebite personale, ca tratativele duse
cu generalul imperial Federigo Veterani
5
, sau de grup: de la soliile din Moldova
[i Transilvania la cea de la Constantinopole, din 1681.
Ajuns domnitor, Constantin Brncoveanu a trebuit s` fie cu mult` b`gare
de seam` n men]inerea echilibrului ntre Imperiile Otoman, Romano-German
[i nou ap`rutul Imperiu }arist. n acest sens, a cultivat rela]ii diplomatice nu doar
cu patriarhii [i mitropoli]ii sau cu capetele ncoronate ale vremii (mp`ra]ii de la Viena,
]arul Rusiei, regele Poloniei, al Fran]ei, suveranul pontif etc.), dar [i cu oamenii
care i puteau influen]a pe ace[tia (ambasadori, generali, cardinali, negustori etc.).
n acest scop, domnitorul ]inea la curtea sa mai mul]i secretari pentru fiecare limb`
n care purta coresponden]a (greac`, latin`, italian`, german`, polon`, maghiar`,
rus` [i turc`), trimi]nd misiuni secrete [i folosind cifrul pentru protec]ia informa]iilor
6
.
Cu toat` luarea aminte, totu[i via]a nu avea s`-l cru]e, punndu-l la grele cumpene.
Una dintre ele a fost pentru domnitor luna aprilie a anului 1703, cnd i se hot`rse
mazilirea. La Bucure[ti sosi un imbrohor, care ceru plecarea nentrziat`
a lui Brncoveanu la Adrianopole, pentru a prezenta omagiul s`u sultanului.
De[i a r`spuns c` se supune imediat, a z`bovit aproape trei s`pt`mni, iar drumul
l-a f`cut n alte 30, n loc de 10 zile. Se pare c` amnarea plec`rii s-ar fi datorat
unei mboln`viri nea[teptate, dar reale
7
. Oricum, acest timp, cel c[tigat
cu prelungirea drumului cu nc` trei s`pt`mni [i alte zece zile scurse de la ajungerea
la Adrianopole [i pn` cnd a fost primit de sultan, au fost folosite de Brncoveanu
pentru a se asigura de c[tigarea bun`voin]ei sultanului. Pe lng` acesta st`teau
5
n august 1688, generalul Veterani intrase cu armata n Oltenia, venind dinspre Lugoj, Caransebe[,
Or[ova. n fa]a pericolului ocupa]iei str`ine, domnitorul Constantin {erban Cantacuzino l trimite n solie
pe Constantin Brncoveanul. Tratative au fost purtate la Cerne]i, solul asigurndu-l pe general
despre dorin]a ]`rii de a scutura jugul p`gn, dar, rugndu-l totodat`, cu multe daruri scumpe, s` p`r`seasc`
]ara, pentru a nu trezi suspiciunile turcilor [i a fi n pericol de invazie t`t`reasc`. ns`, Veterani nainteaz`
[i ocup` Cmpulungul. O nou` solie, compus` din Constantin Brncoveanul, mpreun` cu unchiul s`u,
Toma Cantacuzino, [i cu marele ag` Constantin B`l`ceanu, fratele [i ginerele domnitorului, reu[esc
s` l nduplece pe general s` treac` mun]ii n Transilvania. Vezi, n acest sens, [i C. Giurescu [i N. Dobrescu,
Documente [i Regeste privitoare la Constantin Brncoveanu, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucure[ti,
1907, p. III-V.
6
Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brncoveanu. Vedere de ansamblu,
n
***
, Constantin Brncoveanu, Academia de {tiin]e Sociale [i Politice a Republicii Socialiste Romnia,
Institutul de Istorie Nicolae Iorga, coord. Paul Cernovodeanu [i Florin Constantiniu, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucure[ti, 1989, p. 130.
7
Anton Maria Del Chiaro vorbe[te de un erizipel, Revolu]iile..., p. 122.
Pagini de istorie militar`
179
Marele Vizir, Rami Pa[a, [i sfetnicul s`u favorit, b`trnul Mavrocordat, du[manii
s`i nemp`ca]i, care nu se l`sau ndupleca]i de nimic [i ]inteau la marea avere
a lui Brncoveanu [i la depunerea sa de pe tronul Valahiei
8
. Pus n fa]a pericolului,
Domnitorul nu a plecat din Bucure[ti pn` nu a primit asigur`rile prietenilor
s`i de pe lng` sultan
9
, c` totul i va fi favorabil.
Calit`]ile diplomatice alese se v`desc [i din faptul c`, n ziua ajungerii
la Adrianopole, primind vizita marelui s`u du[man, b`trnul Mavrocordat, a [tiut,
dup` lungi discu]ii, s` l c[tige de partea sa, f`cndu-l s` mijloceasc` la marele
vizir pentru cauza sa. Sultanul i confirm` tronul [i-l mbr`c` [...] cu caftan
[i fu condus cu mare pomp` la locuin]a sa, pe un cal de ras` ales din grajdurile
mp`r`te[ti [i cu surguciul pe cap, semnul demnit`]ii [i al investirii (sic!).
Odat` primit` nvestitura, Brncoveanu s-a gr`bit s` revin` acas`, pentru a-[i vedea
ct mai repede familia [i supu[ii s`i [i a ie[i din p`ienjeni[ul de intrigi. Drumul de ntoarcere
a durat doar [ase zile. Nu este exclus ca plecarea precipitat` a lui Brncoveanu
s` se fi datorat unor informa]ii primite de la oamenii s`i de ncredere privind o posibil`
revolt` a corpului ienicerilor. Anton Maria del Chiaro arat` c`, imediat dup` plecarea
sa, izbucni revolta ienicerilor, cari pornir` n mar[ spre Adrianopol, asediar`
palatul [i l detronar` pe sultan. Dac` Principele ar fi fost surprins de aceste evenimente,
sfr[itul s`u era inevitabil (...), dar, ajuns n ]ar` [i aflnd de schimb`rile de la Poart`,
scrie capuchehaielor de a se adapta noii situa]ii [i, n locul fo[tilor protectori, s`-[i procure
al]ii, mai cu seam` s` c[tige favoarea sultanei Valide
10
.
Mare trebuie s` fi fost groaza domnitorului de a merge la Adrianopole;
un raport vene]ian ar`ta c` ar fi oferit 800 000 de taleri doar s` nu fie nevoit s` plece
[i, desigur, nu pl`tise mai pu]in ducndu-se acolo. Se pare c` darul pentru sultan
a fost de 200 de pungi, iar pentru ceilal]i dreg`tori, 600 000 de florini
11
. n schimb,
p`strarea capului [i confirmarea domniei au avut un pre] [i mai mare.
8
Ibidem, p. 122.
9
Muftiul Kislar aga, Ali-Salictar aga, viitor mare vizir, [i Hasan pa[a, cumnatul sultanului.
10
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., p. 123. Cronicarul turc Silahdar Findiklili Mehmed aga
noteaz` n Nusretame (Cartea victoriilor) mult mai succint acest episod: Spre a cerceta unele fapte
ale domniei }`rii Romne[ti, voievodul acestei ]`ri, Constantin, a fost adus la Adrianopol de c`tre micul
imbrohor Selim aga. Dup` ce au fost discutate la nalta poart` treburile acestui principat, n ziua urm`toare
voievodul a fost poftit la divan. Dup` ce a fost mbr`cat cu cabani]`, c`ptu[it` cu blan` de samur [i cuc`,
mpodobit` cu sorguci, potrivit cu obiceiul, a fost luat de la spatele vizirilor [i dus la azrodas , unde s-a nchinat
la naltul tron. Apoi, padi[ahul nostru a ng`duit lui Constantin voievod s` se ntoarc` n ]ara sa,
vezi Mihail Gublogu, Cronici turce[ti privind ]`rile romne, Extrase, vol. II, sec. XVII nceputul sec. XVIII,
Academia de {tiin]e Sociale [i Politice a Republicii Socialiste Romnia, Institutul de Istorie Nicolae Iorga
[i Institutul de Studii Sud-Est Europene, n colec]ia Izvoare orientale privind istoria Romniei,
Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucure[ti 1974, p. 511.
11
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., p. XLII.
180
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
Turcii, aducndu-i argumentul c` ]ara i s-au nmul]it [i i s-a umplut de norod,
a[a au socotit s` i se mai nal]e [i haraciul, care Domnul auzind una ca aceia,
mhnitu-s-au pn` n suflet [i s-au ntristat, v`znd [i cunoscnd ce p`s mare avea
s` cad` [i s` cuprind` pre tic`loasa de ]ar`. Atunci, ca s` scape de primejdie
cu mare sup`rare [i mult` groaz` [i struncinare a domnului [i a toat` boierimea
n sil` [i f`r` de voie, cu nfrico[ate [i grele porunci acel spor al haraciului au primit.
Dar, domnitorul a g`sit totu[i un mod s` ndulceasc` aceast` n`past`. A rugat
pe marele vizir, care a mijlocit la sultan, [i, n ziua renvestirii domnitorului, s-a nt`rit
[i hati[eriful care scutea ]ara de alte angari, mnc`turi, mucareruri, huzmeturi,
bumba[iri [...] [i altele [...], pentru c`ci s-au adaus haraciul
12
.
Tot n cadrul eforturilor domne[ti de a nlesni obliga]iile ]`rii, trebuie amintite
[i st`ruin]ele f`cute n multe ocazii pe lng` nal]ii demnitari, pentru sc`derea
d`rilor impuse cu ocazia diferitelor ac]iuni [i mi[c`ri de trupe otomane. Nu o dat`
acestea au fost sc`zute la jum`tate, la o treime sau chiar la o cincime, [i nu o dat`
domnitorul a acoperit din banii lui d`rile r`mase, pentru a nu mai asupri ]ara
13
.
O viziune de ansamblu asupra calit`]ilor diplomatice deosebite ale domnitorului,
recunoa[terea acestora [i a pozi]iei strategice a ]`rii, rvnite de to]i mai marii vecini,
ne-o dau acordarea titlului de principe al Imperiului Romano-German,
la 30 ianuarie 1695, [i decorarea de c`tre imperialii ]ari[ti cu crucea de cavaler
al ordinului Sf. Andrei, la 21 august 1700.
Calit`]i organizatorice
De[i ]ara se afla cuprins` de un greoi sistem administrativ [i o fiscalitate
sc`pat` de sub control, care f`ceau s` fie abandonat` orice ncercare de schimbare,
totu[i Constantin Brncoveanu a f`cut primii pa[i reformatori.
n 1701, domnitorul reu[e[te s` mbun`t`]easc` sistemul fiscal, prin practica
ruptorii, desfiin]nd toate birurile pl`tite numai de ]`rani [i p`strnd numai
pe cele patru, la care contribuiau cu to]ii, haraciul [i cele trei Semi
14
. Se delimitau
mai exact sarcinile b`ne[ti [i timpul la care acestea trebuiau pl`tite, ngr`dind
astfel multele abuzuri de pn` atunci. Din 1704, seama a doua este pus` pe vite,
v`c`ritul a[a de urt [i att de atacat de boieri, tocmai pentru c` era singura dare
propor]ional`
15
.
12
Radu Greci anu, Via]a lui Costandin Vod` Brncoveanu, edi ]i a {tefan D. Greci anu,
n col. Din cronicile }`rii Romne[ti, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucure[ti, 1906, pp. 126-127.
13
Ibidem, pp. 219-221, 231.
14
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., p. XLI.
15
Ibidem, p. XLI.
Pagini de istorie militar`
181
Tot n categoria reformelor interne trebuie num`rat` reorganizarea efectivelor
militare ale ]`rii. Predecesorul s`u desfiin]ase corpurile de seimeni, ]ara r`mnnd
f`r` corpuri ost`[e[ti regulate. Dat` fiind situa]ia, domnitorul nfiin]eaz` corpurile
de t`lpa[i (pedestra[i, aproximativ 1 000, organiza]i n 15 steaguri) [i a celor
de martalogi (pentru ap`rarea hotarelor).
Totodat`, domniei lui Brncoveanu i dator`m [i construirea primei flote
fluviale militare a }`rii Romne[ti, compus` din trei ambarca]iuni, cu 54 de vsla[i
[i trei crmaci
16
.
Calit`]i militare
Domnia lui Brncoveanu a avut loc n vremuri tulburi. Pu]in nainte, la 1683,
turcii ajunseser` sub zidurile Vienei, Europa ntreag` era n pericol. Corpul de oaste
muntean d`duse dovad` de solidaritate cre[tin`, supunndu-se de bun` voie
unui real pericol pentru ei [i pentru ]ar`, dac` s-ar fi aflat c` bombardeaz` cetatea
cu cl]i n loc de ghiulele [i c` transmit imperialilor date despre inten]iile otomane.
Totu[i, n c]iva ani, situa]ia se schimba dramatic pentru nalta Poart`.
ncepe declinul [i, cu el, zvcnirile transform`rilor prin care trebuie s` treac`
zonele recent supuse. Poarta pierduse cucerirea maghiar` [i suzeranitatea
transilvan`. ncheiase Pacea de la Karlowitz [i, cu ea, accepta linia Dun`rii
ca grani]` de stat. n contrapondere, Poarta nt`re[te asuprirea teritoriilor
asupra c`rora simte c` pierde controlul [i, n special, asupra celor de margine.
n acest context, Moldova [i }ara Romneasc` caut` s` scape de sub domina]ia
otoman`, apropiindu-se de puterile cre[tine. Nu existau dect trei variante:
austriecii, polonii [i ru[ii. Primii nc` sl`bi]i de luptele anterioare
17
, iar cei din urm`
prea departe, dar ncercnd [i ei alian]e cu domnitorul muntean. Tuturor acestora
le-a r`spuns printr-o dibace politic` de refuz, un refuz care nu provoca [i nu jignea,
care amna, l`snd toat` n`dejdea acelora care niciodat` nu erau s` aib`,
n locul turcilor, necum st`pnirea absolut`, ci nici m`car suzeranitatea
asupra p`mntului nostru
18
.
Dat` fiind situa]ia interna]ional`, Constantin Brncoveanu a urm`rit politica
nainta[ilor s`i ngrijat aflndu-se n ce chip ar face ca ntr-o vreme cumplit` ca aceia,
16
Const ant i n Rezachevi ci , El ement e noi n oast ea l ui Const ant i n Brncoveanu,
n
***
, Constantin Brncoveanu, pp. 103-108.
17
Se va vedea c`, dup` domnia lui Brncoveanu, de[i au luat n st`pnire Oltenia, imperialii
nu au reu[it s` impun` un control sistematic [i nici nu au putut r`mne aici dect dou` decenii
(art. I al Tratatului de pace de la Passarowitz, din 1718 art. IV al Tratatului de la Belgrad, din 1739),
Ion Iona[cu, Petre B`rbulescu [i Gheorghe Gheorghe, Rela]iile interna]ionale ale Romniei n documente
(1368-1900), Editura Politic`, Bucure[ti, 1971, pp. 204, 216.
18
Nicolae Iorga, Valoarea politic` a lui Constantin Brncoveanu, Tipografia Neamul Romnesc,
V`lenii de Munte, 1914, p. 30.
182
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
ntreag` s` p`zeasc` ]ara [i f`r` de primejdie de c`tre amndou` p`r]ile
19
prin observarea cuminte a tuturor mprejur`rilor, ferirea de oricare riscuri, p`strarea
n orice fel de greut`]i a p`mntului ]`rii, a culturii sale [i preg`tirea viitorului
legat de acest p`mnt
20
, avnd mereu n suflet rug`ciunea c`tre Dumnezeu [i n`dejdea
c` to]i c]i s-au pus mpotriva de au p`gubit ]ara aceasta, niciunul n-a sc`pat
de osnda [i de judecata Dumnezeiasc`
21
.
De[i ]ara s-a bucurat de o relativ` lini[te n ceea ce prive[te campanile militare,
totu[i acestea nu au lipsit, prin vremelnica ocupare a ]`rii prin ac]iunea generalului
austriac Donat Heissler [i contraofensiva n Ardeal [i prin diferitele obliga]ii
de mobilizare [i participare la ac]iunile otomane, la Belgrad sau la grani]a
spre Moldova, n campania din 1711.
Imediat dup` decesul domnitorului Constantin {erban Cantacuzino,
n octombrie 1688, scopul turcilor a fost acela de a pune mna pe averile sale.
V`duva domnitorului, aflat` la mn`stirea Cotroceni, pentru rnduielile parastaselor,
a fost pus` sub supraveghere armat`. Noul domn aprecia c` poate lini[ti pofta turcilor,
dac` v`duva doamn` ar fi putut face rost de 300 de pungi cu galbeni
22
.
Aceasta ns` a trimis mesaje ginerelui ei, aga B`l`ceanu
23
, prin care ar`ta pericolul
pentru ei, n special pentru beizadeaua Gheorghe, n vrst` de numai opt ani,
[i pentru imensa avere dobndit`. Aga B`l`ceanu l-a convins pe generalul austriac
Heissler s` intervin` cu un corp de oaste pentru salvarea lor. Ajuns la Bucure[ti,
acesta trimise familia cu bunurile ei, care nu erau de dispre]uit, la Bra[ov,
[i ocup` capitala timp de [ase s`pt`mni.
Interven]ia oastei turco-t`tare
24
, ajutat` de corpurile muntene[ti, moldovene[ti
[i un corp de unguri r`scula]i sub comanda lui Tkly, i goni pe austrieci
19
Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 198.
20
Nicolae Iorga, Valoarea politic`..., pp. 19-20.
21
Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 99.
22
300 pungi echivaleaz` cu 150 000 de monete. Unii autori apreciaz` c` aceast` sum` reprezenta,
de fapt, restul haraciului nepl`tit de r`posatul domnitor vezi C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente
[i Regeste..., p. VI [i doc. 11, 12 [i 466 (unde suma indicat` ca restant` era de 133 000 de taleri),
pp. 5, 6, 311-313.
23
Trimis n solie la Viena de r`posatul domn Constantin {erban Cantacuzino, nu a putut duce solia
la bun sfr[it, pe drum ajungndu-l vestea mor]ii domne[ti (vestirea domniei lui Constantin Vod`
peste voe fiind(u-i), altele mai de demult n inima lui hr`nind [i socotind [i n zavistie vr`jma[ul adev`rului
Diavolul l-au adus [i cu tot felul de vr`jm`[ie asupra ]`rii [i a Domniei s-au ntors, vel logof`t
Radu Grecianu, Via]a lui..., p. 13). A predat darurile pentru imperiali noilor soli, trimi[i de Brncoveanu,
dar nu s-a mai ntors la Bucure[ti, ne[tiind care va fi atitudinea noului domn fa]` de el. A r`mas la Bra[ov,
acolo unde l vor ajunge mesajele venite din partea soacrei sale.
24
Azamet Ghirai [i, ap`r`torul Dun`rii, vizirul Mustafa pa[a au trecut Dun`rea pe la Rusciuc (ora[ul
Russe de ast`zi, n Bulgaria) cronica turceasc` Silahdar Tarih (Cronica lui Silahdar) a lui Silahdar
Findiklili Mehmed aga, vezi Mihail Gublogu, Cronici turce[ti ..., p. 385.
Pagini de istorie militar`
183
spre Transilvania. n lupta care a avut loc \ntre Tohani [i Z`rne[ti, Heissler
c`zu prizonier, iar aga B`l`ceanu fu ucis
25
. Este ocupat sudul Transilvaniei,
iar turcii l proclamar` principe pe Tkly. Apropierea armatei imperiale i ntoarse
ns` n Muntenia, unde Tkly primi refugiu, mpreun` cu oastea sa. Turcii trec
Dun`rea, iar ungurii se comport` aici ca ni[te invadatori. Ar`tnd, pe de o parte,
turcilor c` purtarea ungurilor l va pune n imposibilitatea pl`]ii tributului,
iar, pe de alta, asigurndu-i pe austrieci c` i poate sc`pa de r`zvr`ti]ii unguri,
domnitorul atac` oastea maghiar`. O mic` parte a acesteia scap` n Moldova
[i peste Dun`re, iar Tkly [i g`se[te ad`post n Nicomidia, uitat de glorie
26
.
O alt` campanie, care l-a pus la grea ncercare pe domnitor, este cea din 1711.
Domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, ncheiase un tratat cu ]arul Petru I al Rusiei
prin care urm`rea scoaterea ]`rii de sub domina]ia otoman`. n schimbul garant`rii
integrit`]ii teritoriale, ru[ii aveau permisiunea de a intra pe teritoriul Moldovei
[i a lupta cu turcii. Constantin Brncoveanu a fost atras [i el n alian]`, dar aceasta
nu se putea face pe fa]`, datorit` imediatei vecin`t`]i a Por]ii Otomane. n vederea
organiz`rii campaniei ]ariste, domnitorul muntean a primit bani pentru asigurarea
proviziilor armatei aliate. Dar ]ari[tii nu au naintat spre Dun`re, iar lupta
s-a desf`[urat la St`nile[ti, pe Prut. Cu proviziile preg`tite, a[teptnd venirea ru[ilor,
pe de o parte, iar pe de alta cu obliga]ia fa]` de otomani de a preg`ti un corp
de oaste [i a le asigura trecerea prin ]ar` (drumuri, ncartiruiri [i hran`), domnitorul
muntean se vede singur, pus, att el, ct [i ]ara, n mare primejdie. n tab`ra ]arist`
nu putea trece, c`ci ar fi l`sat ]ara singur` la discre]ia jafului turco-t`tar, iar cu otomanii
nu ar fi vrut s` lupte al`turi. Alege o pozi]ie ct se poate de n]eleapt`, sta]ionnd
cu un corp de oaste lng` Urla]i, a[teptnd nclinarea balan]ei. V`znd neputin]a
ruseasc`, trimite napoi banii da]i de ]ar pentru aprovizionare, ar`tndu-i situa]ia
n care se afla. Din prea mult avnt ns`, marele sp`tar Toma Cantacuzino, unchiul
domnitorului, fuge cu corpul s`u de oaste n tab`ra ]arist`. Vestea cade
ca un tr`znet asupra Brncoveanului, care se vedea n[elat n a[tept`ri de ru[i
[i tr`dat de nse[i rudele sale. Nu se putea a[tepta dect la acuza de hainie
[i la o rapid` mazilire din partea sultanului. Din nou, rela]iile sale l salveaz`.
Pungile de bani ajung la timp la Marele Vizir, care mijloce[te acordul sultanului
pentru retragerea domnitorului la curtea de la Trgovi[te.
25
Cronica Silahdar Tarih arat` c` victoria asupra austriecilor a avut loc ntr-un sfert de ceas,
c` afurisitul Heissler [i optsprezece c`petenii, fiind lua]i prizonieri, au fost pu[i n lan]uri [i c` s-a t`iat
[i capul ghiaurului numit B`l`ceanu, care era ginerele fostului voievod al }`rii Romne[tu, {erban bei,
Mihail Gublogu, Cronici turce[ti..., pp. 390-391. Vezi [i vel logof`t Radu Grecianu, Via]a lui..., pp. 33-35.
26
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., pp. 118-121. Vezi [i C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente
[i Regeste..., doc. 147, pp. 89-90.
184
G#ndirea militar` rom#neasc` ~ 1/2014
27
Vel logof`t Radu Grecianu, Via]a lui Costandin Vod`..., p. 16.
28
Ibidem, pp. 18-19.
29
Ibidem, p. 25.
30
Ibidem, p. 27.
31
Anton Maria Del Chiaro, Revolu]iile ..., p. 124.
32
C. Giurescu [i N. Dobrescu, Documente [i Regeste..., doc. 135, 257, 275, 279, 282, 317, 320-322,
343-345, 347-349, 351, 354, 366-371, 373-375, 378, 392-394, 400, 440, la pp. 85-86, 153, 173-175,
196-197, 200-202, 217-219, 221-225, 227, 237-241, 244-245, 247, 256-257, 260, 289.
Se vede, din aceste dou` episoade, c` ntotdeauna domnitorul a urm`rit
mai presus de orice ap`rarea ]`rii, ferirea ei de ocupare efectiv` [i supunere
la jafuri sistematice. n tratativele cu austriecii, ar`ta c` nu se poate alia cu ei
pe fa]` dect n momentul n care ace[tia trec Dun`rea, ap`rnd ]ara de turci
[i de t`tari. Trimi[ii domnitorului, vel aga Cornea Br`iloiu [i vtori logof`t
{tefan Grecianu, cu mare jalb` [i cu mult` rug`ciune au insistat s` nu intre
armatele n ]ar`, ar`tnd [i n tot chipul dovedind neputin]a ]`rii [...] c` n-au loc
nic`iri n ]ar` a sta s` se apere, cnd vreo vreme de primejdie ar fi despre vr`jma[ii
lor, nefiind cet`]i [i altele multe ca acestea nainte s` le puie
27
. Iar atunci cnd nem]ii
au vrut s` ia cu for]a ceea ce nu li s-a dat de bun` voie, intrnd n ]ar` pentru iernaticul
trupelor, domnitorul a trebuit s` cad` la n]elegere cu ei, pentru cele multe
[i peste putin]` cereri [i pohte ale nem]ilor, tratnd cu ei s` mearg` spre munte,
la Cmpulung, unde, primind hran` ndestul, s` nu prade ntreaga ]ar`
28
.
Atunci cnd nici cu vorba bun` nu reu[ea, domnitorul apela la amenin]area
judec`]ii divine. Dup` ocuparea capitalei de c`tre generalul Haissler, n fa]a pericolului
turco-t`tar, domnitorul i transmite acestuia c`, de va vrea s` se lupte, s` o fac` afar`
de ora[, n cmp deschis, nu s` se nchid` n Bucure[ti, c` aceea va fi stingerea
nevinovatei ]`ri [i vor da seama la Dumnezeu de r`ul ce se va face
29
. Iar dup` plecarea
nem]ilor, cu multe cheltuieli despre Domnie [i cu sume mari de daruri, abia s-au ridicat
[i t`tarii [i s-au dus din ]ar`
30
. De asemenea, n tratativele cu ru[ii, din tab`ra
de lng` Gura Urla]ilor, le arat` c` nu le poate trimite ajutorul de alimente
dect dup` ocuparea ]`rii [i ap`rarea ei contra turcilor, cari ar pustii-o n caz
de ajutorare a inamicului lor
31
. Ct despre protec]ia personal`, n toate aceste tratative,
domnitorul nu cerea dect ca, n caz de pericol str`in, s` primeasc` drept de refugiu
n Transilvania, la una dintre mo[iile sale. n acest scop, urm`re[te cump`rarea
unor noi sate, ns` nu toate tranzac]iile au fost aprobate de imperiali
32
.
*
|n partea a doua a materialului, autorul va prezenta sf#r[itul domniei lui Constantin Br#ncoveanu,
acuza]iile aduse acestuia, \nchisoarea [i torturile la care a fost supus.