Sunteți pe pagina 1din 7

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.

ro/
S.C. ADI&MIHAI INSTALS.R.L.
NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2013
-lei-
Creane Nr. Sold la Termen de lichiditate
rd. sfritul
exerc.fnanc. sub 1 an peste 1 an
A 1=2! 2 !
I.CREANE DIN ACTIVE IMOBILIZATE!".2#$% 1 0 0 0
"urni#ori-debitori pt.prest$ri ser%icii&ct.'()2* 2 3&'05 ( !+)(,
-lien.i&ct.'11'1!'1/* ! 0 ( (
-rean.e personal i asi0ur$ri sociale&ct.'2,'2/2'!1'!1'!/2* ' 0 ( (
2mpo#it pe proft&ct.''1* , 0 ( (
Taxa pe %aloarea ad$u0at$&ct.''2'* 3 0 ( (
Alte crean.e cu statul i institu.ii publice&ct.''2/''''',''3''1''/2* 1 0 ( (
4econt$ri din opera.ii 5n participa.ie&ct.',1',2',3',/2* / 0 ( (
4ebitori di%eri&ct.'31'1!,1/1* ) 0 ( (
II. CREANE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTALr(.2 )a '% 10 3&'05 0 3&'05
11 0 0 0
IV. CHELTUIELI *NRE+ISTRATE *N AVANS!".,$1% 12 0 0 0
TOTAL CREANEr(.1-10.11-12% 13 3&'05 0 3&'05
III./ROVIZIOANE /T. DE/RECIEREA CREANELOR&se scad*
!".,'1-5-#%%
2n decursul anului 2(12 nu au fost constituite pro%i#ioane+ creantele sunt certe ce se %or incasa in termenii contractuali+ in
exercitul urmator+ iar pentru creantele comerciale ce nu se %or incasa in termeni contractuali si a caror incasare %a f
considerata incerta de catre conducerea societatii+ se %or constitui pro%i#ioane+ iar pe masura ce acestea se %or recupera
pro%i#ioanele %or find reluate la %enituri.
Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/
-lei-
Da"0r11 Nr. Sold la Termen de exi0ibilitate
rd. sfritul
exerc.fnanc. sub 1 an 1 6 , ani peste , ani
A 1=2!' 2 ! '
I. Da"0r11 2nan!1are 3 "0"a)& (1n !are4 1, 10 10 0 0
6credite bancare pe termen lun0 i mediu&ct.132* 1, 10 1( ( (
6credite pe termen scurt&ct.,12,1),1)/* 13 0 ( ( (
6dobn#i aferente creditelor bancare&ct.13/,1/3,1)/* 11 0 ( ( (
6alte 5mprumuturi i datorii fnanciare&ct.13113313113/13)23)* 1/ 0 ( ( (
II.A)"e (a"0r11 3 "0"a)& (1n!are4 1' 3&'15 10 3&'05 0
6furni#ori6total&ct.'(1'(!'(''(,'(/* 2( 3&'05 ( !+)(, (
6clien.i creditori&ct.'1)* 21 10 1( ( (
6datorii fa.$ de bu0etul asi0ur$rilor sociale&ct.'!1'!1'!/1''/1* 22 0 ( ( (
6datorii fa.$ de bu0etele fondurilor speciale&ct.''1''/1analitic* 2! 0 ( ( (
6datorii fa.$ de bu0etul de stat&ct.''1'''''2!''2/''3''/1* 2' 0 ( ( (
6datorii fa.$ de bu0etele locale&ct.''3''/1analitic* 2, 0 ( ( (
6creditori di%eri&ct.'32* 23 0 ( ( (
6datorii fa.$ de al.i creditori&ct.'21'2!'2''23'21'2/1'',
',1',2',, ',3',1',/1'1!etc.* 21 0 ( ( (
III. Ven1"5r1 6nre718"ra"e 6n a9an8!".,$2% 2: 0 0 0 0
TOTAL DATORIIr(.1,-1'-2:% 2' 3&'25 20 3&'05 0
Se %or mentiona urmatoarele informatii &unde este ca#ul*7
c* %aloarea obli0atiilor pentru care s-au constituit pro%i#ioane8
d* %aloarea obli0atiilor pri%ind plata pensiilor.
4irector 9eneral+ 2ntocmit+
a* clau#ele le0ate de achitarea datoriilor si rata doban#ii aferente
imprumuturilor8
b* datoriile pentru care s-au depus 0arantii sau au fost efectuate
ipotecari7
PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin
ajustrile pentru creante incerte) cu care se inscriu in bilant!
Pentru creantele incerte in ve"erea constituirii unor ajustri "e "epreciere se face o analiza ce are in ve"ere vec#imile litigiile in curs si$sau alte riscuri contractuale!
Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate con"itiile pentru a % clasi%cate ca nerecuperabile sunt scoase "in activ printr-un cont "e c#eltuieli! &alorile
aferente creantelor ce au termen "e lic#i"are pina la un an sunt prezentate in continuare
Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/
:;: A4<2AN
4ANA
A9A<=2->
AN?
Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:
Exercitiul financiar incheiat la data de
31.12.2008 (lei) 31.12.200 (lei)
!n"titutii bancare
!n"titutii de lea"in#
TOTAL
Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:
31-$ec-08 31-$ec-0
%ub 1 an
!ntre 1 "i & ani
TOTAL
Obligatii din leasing valoarea platilor minime
31-$ec-08 31-$ec-0
%ub 1 an
!ntre 1 "i & ani
TOTAL
Sume datorate institutiilor de credit
31-$ec-08 31-$ec-0
TOTAL
Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe
termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa
ortiunea pe termen
lung:
'bli#atii in cadrul
contractelor de lea"in#
financiar
(redite bancare pe ter)en
lun#
%ocietatea nu are in derulare contracte pentru i)pru)uturi pe ter)en "curt "i lun#.
*"ociatii au adu" aporturi pentru de"fa"urarea acti+itatii.
@odel oferit de - http7AABBB.cabinetexpert.roA
Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt: