Sunteți pe pagina 1din 90

Sisteme informatice pentru

Sisteme informatice pentru


managementul de proiect
managementul de proiect
2
SUMAR
Cap.1 Software pentru managementul de
Cap.1 Software pentru managementul de
proiect. Concepte. Generalitati
proiect. Concepte. Generalitati
Cap.2 Sisteme informatice utilizate pentru
Cap.2 Sisteme informatice utilizate pentru
managementul de proiect
managementul de proiect
Cap.3 Microsoft Office Project
Cap.3 Microsoft Office Project
3
Capitolul 1
Capitolul 1
Software pentru managementul de proiect.
Software pentru managementul de proiect.
Concepte. Generalitati
Concepte. Generalitati
4
Conceptul de sistem
Conceptul de sistem
M Mul ul imea de componenete imea de componenete i legturi identificabile i legturi identificabile i i
interdependente evolund conform unor legi interdependente evolund conform unor legi i/sau planuri i/sau planuri i/sau i/sau
scopuri date scopuri date sau ca sau ca ansamblu compus din pr ansamblu compus din pr i avnd fiecare i avnd fiecare
independen independen a sa par a sa par ial ial i legi proprii i legi proprii
sau sau
S Sistemul reprezint un complex de elemente structrurate istemul reprezint un complex de elemente structrurate, ,
interdependente interdependente i interconectate, constituind un ansamblu unitar i interconectate, constituind un ansamblu unitar
care func care func ioneaz ioneaz ntr ntr- -un mediu dat, un mediu dat, n vederea n vederea ndeplinirii unui ndeplinirii unui
scop (obiectiv) determinat scop (obiectiv) determinat. .
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
5
S Sistemul poate fi definit prin trei aspecte esen istemul poate fi definit prin trei aspecte esen iale, iale, i i
anume: anume:
structur structur, ,
func func ionare ionare
scop (func scop (func ie). ie).
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
6
Structura Structura - - este dat de mul este dat de mul imea elementelor imea elementelor n interac n interac iune iune i i
func func iunile reprezentate de ansamblul de componente iunile reprezentate de ansamblul de componente
determinate de influen determinate de influen ele exterioare. ele exterioare.
Func Func ionarea ionarea - - este definit de regulile care determin rela este definit de regulile care determin rela iile dintre iile dintre
elementele sistemului elementele sistemului i pentru care s i pentru care s- -a constituit a constituit i func i func ioneaz ioneaz
acesta, cu men acesta, cu men iunea c iunea c ntre structur ntre structur i func i func ionare exist o ionare exist o
strns legtur strns legtur i i n aceste condi n aceste condi ii sistemul mai poate fi definit ii sistemul mai poate fi definit
ca ansamblul elementelor componente ca ansamblul elementelor componente i a rela i a rela iilor ce se iilor ce se
stabilesc stabilesc ntre respectivele elemente. ntre respectivele elemente.
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
7
Scopul Scopul - - reprezint un concept care are o importan reprezint un concept care are o importan specific specific n n
teoria general a sistemelor teoria general a sistemelor i care a fost relevat mai ales i care a fost relevat mai ales n n
legtur cu modelul de sistem organic legtur cu modelul de sistem organic, care presupune o , care presupune o
mul mul imea relativ numeroas de elemente aflate imea relativ numeroas de elemente aflate n rela n rela ii ii
determinate, formnd o determinate, formnd o totalitate organizat totalitate organizat, o , orientat spre rientat spre
realizarea anumitor finalit realizarea anumitor finalit i i
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
8
Sistemul Informational Sistemul Informational - - este definit ca ansamblul datelor, este definit ca ansamblul datelor,
informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedu informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor si rilor si
mijloacelor de tratare a informatiilor menit sa contribuie la mijloacelor de tratare a informatiilor menit sa contribuie la
realizarea obiectivelor strategice ale organizatiei. realizarea obiectivelor strategice ale organizatiei.
Sistemul informatic Sistemul informatic este compus din: baza informa este compus din: baza informa ional ional, b , baza aza
tehnic tehnic, sistemul de programe, baza , sistemul de programe, baza tiin tiin ific ific i metodologic i metodologic, ,
factorul uman factorul uman i cadrul organizatoric i cadrul organizatoric i are ca obiect de activitate, i are ca obiect de activitate,
n general, procesul de culegerea, verificare, transmitere, stoca n general, procesul de culegerea, verificare, transmitere, stocare re
i prelucrare automat a datelor i prelucrare automat a datelor. .
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
9
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
Ieiri
informaionale
Intrri
informaionale
Schema bloc a unui sistem informatic
Resurse
oameni
Proceduri
echipamente
Reguli
10
Sistemul Informational = Sistem Informatic ? Sistemul Informational = Sistem Informatic ?
Sistemul Informational este delimitat de Sistemul Informatic, Sistemul Informational este delimitat de Sistemul Informatic,
acesta din urma fiind parte componenta a primului. Sistemul acesta din urma fiind parte componenta a primului. Sistemul
informatic este mai redus ca volum de informatii, insa este informatic este mai redus ca volum de informatii, insa este
superior din punct de vedere tehnic sistemului informational pri superior din punct de vedere tehnic sistemului informational prin n
procedurile automate de prelucrare a datelor si cuprinde doar procedurile automate de prelucrare a datelor si cuprinde doar
partial informatiile generale ale desfasurarii activitatii curen partial informatiile generale ale desfasurarii activitatii curente a te a
organizatiei. organizatiei.
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
11
Baza tehnic a sistemului informatic Baza tehnic a sistemului informatic este constituit din este constituit din
totalitatea mijloacelor tehnice de culegerea, transmitere, stoca totalitatea mijloacelor tehnice de culegerea, transmitere, stocare re
i prelucrare a datelor, i prelucrare a datelor, n care locul central revine desigur, n care locul central revine desigur,
calculatoarelor electronice. calculatoarelor electronice.
Pentru functionarea unui sistem informatic sunt necesare diferit Pentru functionarea unui sistem informatic sunt necesare diferite e
programe: programe: programele de baz programele de baz (software (software- -ul de baz ul de baz) ) i i
programele aplicative (software programele aplicative (software- -ul aplicativ). ul aplicativ).
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
12
Software pentru managementul de proiect. Concepte. Software pentru managementul de proiect. Concepte.
Generalitati Generalitati
Elementele bazei tehnice a sistemului de calcul Elementele bazei tehnice a sistemului de calcul
Echipamente de culegere
Echipament de transmitere
Calculatoare electronice
Echipamente de stocare
Echipamente de vizualizare i
readare a informaiilor
Suporturi de date
Baza tehnic a
sistemului de calcul
13
Capitolul 2
Capitolul 2
Sisteme informatice utilizate pentru
Sisteme informatice utilizate pentru
managementul de proiect
managementul de proiect
14
Activitatea de management de proiect este o activitate complex Activitatea de management de proiect este o activitate complex
ce presupune printre altele: ce presupune printre altele:
rela rela ionarea de informa ionarea de informa ii referitoare la proiect, informa ii referitoare la proiect, informa ii care din ii care din
ce ce n ce mai des sunt n ce mai des sunt n cantitti mari n cantitti mari; ;
aplicarea de diverse modele de calcul specifice managementului aplicarea de diverse modele de calcul specifice managementului
de proiect care de multe ori sunt complexe. de proiect care de multe ori sunt complexe.
Toate aceste argumente justific apari Toate aceste argumente justific apari ia instrumentelor software ia instrumentelor software
specializate care s asiste activitatea de management de proiect specializate care s asiste activitatea de management de proiect. .
Implicarea acestor software are drept scop u Implicarea acestor software are drept scop u urarea urarea
managementului de proiect. managementului de proiect.
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
15
Printre Printre facilit facilit ile/avantajele ile/avantajele software software- -ilor pentru management ilor pentru management
de proiect se pot enumera: de proiect se pot enumera:
precizie, permisivitate, u precizie, permisivitate, u or de folosit, or de folosit, permite modificri permite modificri, v , vitez itez, ,
calculeaz bugete calculeaz bugete i controleaz costuri i controleaz costuri, permit definirea de , permit definirea de
calendare de lucru, comunic calendare de lucru, comunicare prin E are prin E- -mail, gra mail, grafice, sto fice, stocheaz cheaz, ,
import import/expor /export date t date, s , sortez ortez i filtreaz date i filtreaz date, l , lucreaz cu ucreaz cu
proiecte multiple proiecte multiple i subproiecte, i subproiecte, genereaz rapoarte genereaz rapoarte, ,
management de resurse, planific management de resurse, planificare, mo are, monitorizeaz nitorizeaz i i
controleaz proiecte controleaz proiecte, securitate, analize , securitate, analize What What- -if if . .
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
16
Dezavantaje Dezavantaje cu privire la folosirea de Software pentru cu privire la folosirea de Software pentru
Management de Proiect: Management de Proiect:
deconcentrare cauzat de software deconcentrare cauzat de software
supra supra- - ncrcare cu informa ncrcare cu informa ii ii
supra supra- - ncredere ncredere n software n software
senza senza ie fals de securitate ie fals de securitate. .
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
17
Exist astzi un mare numr de pachete de software pentru Exist astzi un mare numr de pachete de software pentru
managementul de proiect, care repre managementul de proiect, care reprezint instrumente eficiente zint instrumente eficiente
pentru planificarea, controlul, pentru planificarea, controlul, i ajustarea proiectelor. i ajustarea proiectelor. n general, n general,
ele permit gestionarea grupurilor de proiecte, a proiectelor ele permit gestionarea grupurilor de proiecte, a proiectelor i a i a
subproiectelor, la diferite niveluri de complexitate. subproiectelor, la diferite niveluri de complexitate.
Folosirea de software Folosirea de software este esen este esen ial pentru proiectele de mare ial pentru proiectele de mare
anvergur anvergur, deoarece permite gestionarea tuturor opera , deoarece permite gestionarea tuturor opera iunilor iunilor n n
func func ie de parametrii stabili ie de parametrii stabili i, oferind i, oferind n acela n acela i timp variate i timp variate
posibilit posibilit i de vizualizare a informa i de vizualizare a informa iilor. iilor.
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
18
Printre cele mai importante aplicatii pentru managementul de Printre cele mai importante aplicatii pentru managementul de
proiecte: proiecte:
Microsoft Office Project Microsoft Office Project
Spider Project Professional Spider Project Professional
Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise
Charisma Enterprise Charisma Enterprise
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
19
Microsoft Office Project Microsoft Office Project
Este Este folosit folosit n proiectarea, planificarea n proiectarea, planificarea i urmrirea proiectelor i urmrirea proiectelor, ,
punnd la dispozi punnd la dispozi ie o gam larg de posibilit ie o gam larg de posibilit i de reprezentare i de reprezentare
grafic a informa grafic a informa iilor. iilor.
Avantajele utilizarii Microsoft Project Avantajele utilizarii Microsoft Project
ofera ofera posibilitatea planificrii costurilor posibilitatea planificrii costurilor i resurselor (oameni i resurselor (oameni i i
echipamente). echipamente).
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
20
I In afara planificrii activit n afara planificrii activit ilor, se poate realiza ilor, se poate realiza i un proiect de i un proiect de
control a acestora, prin care se poate compara planificarea control a acestora, prin care se poate compara planificarea
ini ini ial cu cea actualizat ial cu cea actualizat i se pot elabora rapoarte de stare i se pot elabora rapoarte de stare
comparative comparative ntre situa ntre situa ia real existent ia real existent i cea corespunztoare i cea corespunztoare
planificrii ini planificrii ini iale. iale.
Se pot defini mai multe variante de planificare a proiectului in Se pot defini mai multe variante de planificare a proiectului in
vederea alegerii variantei optime vederea alegerii variantei optime
Desfasurarea proiectului poate fi reprezentata cu ajutorul acest Desfasurarea proiectului poate fi reprezentata cu ajutorul acestui ui
soft in mai multe modalitati (Grafice, Tabelare, Structuri detal soft in mai multe modalitati (Grafice, Tabelare, Structuri detaliate) iate)
Pe tot parcursul utilizrii lui Pe tot parcursul utilizrii lui, M , Microsoft Project monitorizeaz toate icrosoft Project monitorizeaz toate
ac ac iunile oferind sugestii iunile oferind sugestii i alternative i alternative n elaborarea planificrii n elaborarea planificrii i i
urmririi proiectelor urmririi proiectelor. .
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
21
Spider Project Professional Spider Project Professional
Folosit pentru managementul de proiect in diferite domenii Folosit pentru managementul de proiect in diferite domenii
precum Banci, Constructii, Consultanta, Dezvoltare de soft, precum Banci, Constructii, Consultanta, Dezvoltare de soft,
Telecomunicatii Telecomunicatii
Se customizeaza in functii de specificul activitatii/proiectului Se customizeaza in functii de specificul activitatii/proiectului
pentru care se achizitioneaza. pentru care se achizitioneaza.
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
22
Avantajele folosirii Spider Project Avantajele folosirii Spider Project
Are functionalitate mai larga si solutii mai bune pentru aceleas Are functionalitate mai larga si solutii mai bune pentru aceleasi i
activitati decat celelalte programe similare activitati decat celelalte programe similare
Ofera posibilitatea de a crea modele de simulare a proceselor de Ofera posibilitatea de a crea modele de simulare a proceselor de
management si operationale ale unui proiect management si operationale ale unui proiect
Nu este necesara ajustarea proceselor dupa capabilitatile Nu este necesara ajustarea proceselor dupa capabilitatile
software software- -ului ului
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
23
Avantajele folosirii Spider Project Avantajele folosirii Spider Project
Simuleaza procese reale si ofera managerilor de proiect solutii Simuleaza procese reale si ofera managerilor de proiect solutii
optime pentru diferite probleme optime pentru diferite probleme
Poate functiona pe centre de cost (centre de venituri si cheltui Poate functiona pe centre de cost (centre de venituri si cheltuieli) eli)
Se poate folosi si pentru raportare financiara in plus fata de Se poate folosi si pentru raportare financiara in plus fata de
raportarea de status raportarea de status
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
24
Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise
E Es ste te unul din cele mai puternice sisteme de project management unul din cele mai puternice sisteme de project management
fiind un sistem multi fiind un sistem multi- -user, multi user, multi- -program program i multi i multi- -project project, , p proiectat roiectat
s lucreze pe baze de date de tip Oracle s lucreze pe baze de date de tip Oracle i MS SQL i MS SQL. .
Permite Permite planificarea planificarea i controlul tuturor proiectelor pe care le i controlul tuturor proiectelor pe care le
deruleaz o companie att din punct de vedere a timpului ct deruleaz o companie att din punct de vedere a timpului ct i i
din punct de vedere al resurselor/costurilor din punct de vedere al resurselor/costurilor. .
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
25
Sistemul Primavera Project Planner for Enterprise Sistemul Primavera Project Planner for Enterprise - - este alctuit este alctuit
dintr dintr- -o suit de programe care dau complet satisfac o suit de programe care dau complet satisfac ie ie n n
managementul proiectelor din orice companie: managementul proiectelor din orice companie:
Primavera Project Planner for Enterprise Primavera Project Planner for Enterprise este destinat este destinat
managerilor de proiect; el include managementul de proiect managerilor de proiect; el include managementul de proiect
general, planificarea, raportarea, controlul resurselor general, planificarea, raportarea, controlul resurselor i i
managementul riscului; managementul riscului;
Primavera Portfolio Analyst Primavera Portfolio Analyst este un instrument de analiz a este un instrument de analiz a
managementului proiectelor, punnd la dispozi managementului proiectelor, punnd la dispozi ia ia
managementului superior informa managementului superior informa ii critice despre proiecte; ii critice despre proiecte;
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
26
Primavera Progress Reporter Primavera Progress Reporter este un sistem de tip web care este un sistem de tip web care
permite colectarea datelor privind participarea resurselor permite colectarea datelor privind participarea resurselor
umane la desf umane la desf urarea activit urarea activit ilor ilor i actualizarea automat a i actualizarea automat a
activit activit ilor, comportndu ilor, comportndu- -se ca un program de pontaj se ca un program de pontaj i ordine i ordine
de lucrri de lucrri; ;
Primavision Primavision reprezint o interfa reprezint o interfa de tip web pentru de tip web pentru
managementul superior managementul superior i pentru managerii de proiect, i pentru managerii de proiect,
permi permi nd participarea acestora la luarea de decizii cu un nd participarea acestora la luarea de decizii cu un
minim de efort. minim de efort.
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
27
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
Managementul proceselor folosind Primavera
Project
Website
Analize/
Rapoarte
Managementul
proiectului
Managementul
costurilor
Controlul
proiectului
Resurse/ Materiale
Management
PRIMAVERA
Planificare &
Programare
Resurse
Bugetare de
vrf
Iniiere
Acces
limitat
Managementul
riscurilor
Integrarea
contractorilor
Rezultate
Colaborri
Valori ctigate
28
Charisma Enterprise Charisma Enterprise
E Este un sistem informatic integrat de management al resurselor ste un sistem informatic integrat de management al resurselor
companiei destinat organiza companiei destinat organiza iilor din toate sectoarele de iilor din toate sectoarele de
activitate. Pornind d activitate. Pornind de la necesit e la necesit ile specifice fiecrei companii ile specifice fiecrei companii, ,
sistemul Charisma sistemul Charisma permite culegerea permite culegerea i interpretarea i interpretarea
informa informa iilor iilor n scopul ob n scopul ob inerii deciziilor optime necesare inerii deciziilor optime necesare
eficientizrii activit eficientizrii activit ii. ii.
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
29
Principalele avantaje oferite de Charisma Enterprise sunt: Principalele avantaje oferite de Charisma Enterprise sunt:
Integrabilitate Integrabilitate solu solu ia integreaz ia integreaz ntreaga activitate a unei ntreaga activitate a unei
companii companii ntr ntr- -un sistem unitar cu o baz de date unic un sistem unitar cu o baz de date unic; ;
Scalabilitate Scalabilitate se poate porni de la o configura se poate porni de la o configura ie minim ie minim, ,
module suplimentare putnd fi adugate ulterior module suplimentare putnd fi adugate ulterior. . n plus, n plus,
pachetul software nu necesit transformri pachetul software nu necesit transformri n cazul unor n cazul unor
modificri esen modificri esen iale ale dimensiunii iale ale dimensiunii i complexit i complexit ii companiei; ii companiei;
Modularitate Modularitate - - structura pachetului este modular structura pachetului este modular, f , fiecare iecare
aspect al activit aspect al activit ii unei companii fiind tratat ii unei companii fiind tratat ntr ntr- -un mod un mod
specific specific i adecvat; i adecvat;
Securitate Securitate sistemul asigur un nivel avansat de securitate sistemul asigur un nivel avansat de securitate, ,
drepturile sau restric drepturile sau restric iile utilizatorilor ajungnd pn la nivelul iile utilizatorilor ajungnd pn la nivelul
cmpurilor din baza de date; cmpurilor din baza de date;
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
30
Flexibilitate Flexibilitate - - sistemul se muleaz pe activitatea companiilor sistemul se muleaz pe activitatea companiilor
din toate domeniile de activitate, d din toate domeniile de activitate, datorit extensiilor specifice atorit extensiilor specifice, ,
flexibile flexibile i rapid configurabile de care dispune (retail, leasing, i rapid configurabile de care dispune (retail, leasing,
contracte, rate, cr contracte, rate, credite, asig edite, asigurri urri, produc , produc ie, service, parc ie, service, parc- -auto, auto,
managementul flotelor, resurse umane managementul flotelor, resurse umane i salarizare, etc.); i salarizare, etc.);
Raportare Raportare sistemul asigur proiec sistemul asigur proiec ia ia ntregii activit ntregii activit i i n setul n setul
de documente tip de documente tip - - raportrile impuse de legisla raportrile impuse de legisla ie, r ie, raportri aportri
specifice, document specifice, documentele prevzute de procedurile interne ele prevzute de procedurile interne - -
eliminnd astfel inconsisten eliminnd astfel inconsisten ele ele i redundan i redundan ele; ele;
Aliniere la obiectivele organiza Aliniere la obiectivele organiza ionale ionale - - control control n timp real, n timp real,
optimizarea activit optimizarea activit ii ii i cre i cre terea eficien terea eficien ei, suport decizional; ei, suport decizional;
Orientare pe procese, fluxuri de documente Orientare pe procese, fluxuri de documente i evenimente i evenimente
Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect Sisteme informatice utilizate pentru managementul de proiect
31
Capitolul 3
Capitolul 3
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
32
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
1 Introducere 1 Introducere
2 Managementul activitatilor proiectului 2 Managementul activitatilor proiectului
3 3 Administrarea duratei proiectului Administrarea duratei proiectului
4 Managementul costului proiectului 4 Managementul costului proiectului
5 Gestiunea resurselor umane din cadrul proiectului 5 Gestiunea resurselor umane din cadrul proiectului
33
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
1. Introducere
1. Introducere
Lansarea in executie a MS Project si fereastra help Lansarea in executie a MS Project si fereastra help
Elementele ferestrei principale Elementele ferestrei principale
View View- -urile Project urile Project
Filtrele Project Filtrele Project
34
Introducere
Introducere
1.1. Lansarea in executie Project si fereastra
1.1. Lansarea in executie Project si fereastra
Help
Help
Lansarea MS Project: Lansarea MS Project:
Start Start - -> Programs > Programs - -> Microsoft Office > Microsoft Office - -> Microsoft Office > Microsoft Office
Project Project
Fereastra Help: Fereastra Help:
Meniul Principal Meniul Principal - -> Help > Help - -> Microsoft Project Help > Microsoft Project Help
sau F1 sau F1
35
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
1.2. Elementele ferestrei principale
1.2. Elementele ferestrei principale
Bara de meniu Bara de meniu
Bara de instrumente Bara de instrumente
Tabel introducere date Tabel introducere date
Bara de modificare a marimii de vizualizare a Bara de modificare a marimii de vizualizare a
tabelului tabelului
Ecranul de vizualizare a diagramei Gantt Ecranul de vizualizare a diagramei Gantt
36
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
1.3. View
1.3. View
-
-
urile Project
urile Project
Graphical Graphical
Task Sheet or Table Task Sheet or Table
Form Form
37
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Graphical Graphical
Gantt Chart Gantt Chart
Network Diagram Network Diagram
Task Sheet or Table Task Sheet or Table
Form Entry Table Form Entry Table
Schedule Table Schedule Table
Cost Table Cost Table
Tracking Table Tracking Table
Earned Value Earned Value
38
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Form Form
Task Details Form Task Details Form
Task Name Form Task Name Form
39
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
1.4. Filtrele Project
1.4. Filtrele Project
Pentru a filtra informatiile se apasa pe sageata Pentru a filtra informatiile se apasa pe sageata
text Filter text Filter din bara de instrumente din bara de instrumente
sau sau
Autofilter Autofilter
40
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2. Managementul activitatilor
2. Managementul activitatilor
proiectului
proiectului
Crearea unui nou fisier pentru proiect Crearea unui nou fisier pentru proiect
Realizarea structurii de descompunere a lucrarii Realizarea structurii de descompunere a lucrarii
Salvarea fisierelor de proiect Salvarea fisierelor de proiect
41
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2.1. Crearea unui nou fisier pentru proiect
2.1. Crearea unui nou fisier pentru proiect
Crearea fisierului pentru un nou proiect: Crearea fisierului pentru un nou proiect:
Iconita Iconita New New
sau sau
Meniul: File Meniul: File - -> New > New - -> Blank Project > Blank Project
sau sau
Ctr + N Ctr + N
42
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project

Introducerea caracteristicilor proiectului:


Introducerea caracteristicilor proiectului:
Meniul File Meniul File - -> Properties > Properties - -> Summary > Summary
- - se pot introduce informatii: se pot introduce informatii:
titlul, subiectul, autorul, managerul, compania, titlul, subiectul, autorul, managerul, compania,
etc. etc.
43
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2.2. Realizarea structurii de descompunere a
2.2. Realizarea structurii de descompunere a
lucrarilor (Work Breakdown Structure)
lucrarilor (Work Breakdown Structure)

Inainte de a se folosi Project este necesara sa se realizeze Inainte de a se folosi Project este necesara sa se realizeze
structura de descompunere a proiectului. structura de descompunere a proiectului.
Este bine sa se stabileasca jaloanele/reperele inainte de a Este bine sa se stabileasca jaloanele/reperele inainte de a
introduce activitatile in Project introduce activitatile in Project
44
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru a se realiza structura de descompunere a Pentru a se realiza structura de descompunere a
proiectului se urmeaza pasii: proiectului se urmeaza pasii:
Introducerea numelui activitatilor Introducerea numelui activitatilor
se introduc numele activitatilor in coloana Task Name se introduc numele activitatilor in coloana Task Name
Pentru trecere la urmatorul rand: Enter sau Pentru trecere la urmatorul rand: Enter sau
Pentru inserare de randuri se foloseste Insert Pentru inserare de randuri se foloseste Insert - -> New Task > New Task
sau Click dreapta sau Click dreapta - -> New Task > New Task
45
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Ajustarea coloanei Task Name Ajustarea coloanei Task Name
se plaseaza mouse se plaseaza mouse- -ul deasupra coloanei din dreapta in ul deasupra coloanei din dreapta in
Task Name Task Name
Se redimensioneaza cu click stanga. Se redimensioneaza cu click stanga.
Se autodimensioneaza folosind dublu click Se autodimensioneaza folosind dublu click
46
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2.2.1 Crearea activitatilor principale (Summary Tasks) 2.2.1 Crearea activitatilor principale (Summary Tasks)
Selectarea nivelului inferior sau a subactivitatilor Selectarea nivelului inferior sau a subactivitatilor
Indentarea activitatilor selectate Indentarea activitatilor selectate
Click pe Click pe Indent Indent sau sau Alt+Shift+Right Alt+Shift+Right
Activitatea principala devine Bold si e marcata cu Activitatea principala devine Bold si e marcata cu
Click pe Click pe - -/+ pentru a grupa/degrupa activitatile /+ pentru a grupa/degrupa activitatile
Se observa ca simbolul din graficul Gantt a devenit negru, Se observa ca simbolul din graficul Gantt a devenit negru,
marcand inceputul si sfarsitul activitatii marcand inceputul si sfarsitul activitatii
47
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Crearea de alte activitati cu subactivitati Crearea de alte activitati cu subactivitati
Se selecteaza subactivitatile si se indenteaza (acceasi pasi Se selecteaza subactivitatile si se indenteaza (acceasi pasi
ca la prima activitate) ca la prima activitate)
Pentru a transforma o subactivitate in activitate: Pentru a transforma o subactivitate in activitate:
Se selecteaza subactivitatile Se selecteaza subactivitatile
Se utilizeaza Se utilizeaza Outdent Outdent sau sau Alt+Shift+Left Alt+Shift+Left
48
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2.2.2 Numerotarea activitatilor 2.2.2 Numerotarea activitatilor
Activarea automata a numerotarii activitatilor: Activarea automata a numerotarii activitatilor:
Meniul Tools Meniul Tools - -> Options > Options - -> View > View - -> Show Outline Number > Show Outline Number
Se bifeaza sau debifeaza optiunea si apoi Se bifeaza sau debifeaza optiunea si apoi OK OK
49
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
2.3 Salvarea fisierelor 2.3 Salvarea fisierelor
Salvarea fisierului Salvarea fisierului
File File - -> Save sau iconita sau > Save sau iconita sau Ctrl+S Ctrl+S
Introducerea locatiei de salvare si a numelui Introducerea locatiei de salvare si a numelui
Se alege locatia de salvare din fereastra Save As Se alege locatia de salvare din fereastra Save As
In casuta Filename se introduce numele proiectului In casuta Filename se introduce numele proiectului
50
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3. Administrarea duratei proiectului
3. Administrarea duratei proiectului
Introducerea duratelor activitatilor Introducerea duratelor activitatilor
Stabilirea dependentelor dintre activitati Stabilirea dependentelor dintre activitati
Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati
Diagramele Gantt Diagramele Gantt
Diagramele retea Diagramele retea
Analiza drumui critic Analiza drumui critic
51
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.1 Introducere duratelor activitatilor 3.1 Introducere duratelor activitatilor
Implicit, MS Project aloca 1 zi pentru fiecare activitate (1d) Implicit, MS Project aloca 1 zi pentru fiecare activitate (1d)
Pentru a schimba durata se tasteaza durata estimata in Pentru a schimba durata se tasteaza durata estimata in
coloana Duration; unitati de masura folosite: coloana Duration; unitati de masura folosite:
Minut (m) Minut (m)
Ora (h) Ora (h)
Zi (d) Zi (d)
Saptamana (w) Saptamana (w)
Luna (mon) Luna (mon)
Daca nu se stie exact durata activitatii se trece la sfarsit Daca nu se stie exact durata activitatii se trece la sfarsit ? ?
52
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
MS Project permite filtrarea activitatilor incerte ca si durata MS Project permite filtrarea activitatilor incerte ca si durata
din filtrul Task; se selecteaza din filtrul Task; se selecteaza Task With Estimated Duration Task With Estimated Duration
Duratele pentru activitatile de baza sunt calculate prin Duratele pentru activitatile de baza sunt calculate prin
insumarea duratelor subactivitatilor; MsProject nu permite insumarea duratelor subactivitatilor; MsProject nu permite
introducerea duratelor pentru activitatile de baza introducerea duratelor pentru activitatile de baza
Pentru a marca o activitate ca jalon se introduce durata 0 Pentru a marca o activitate ca jalon se introduce durata 0
Pentru a stabili activitati periodice se foloseste Meniul Inser Pentru a stabili activitati periodice se foloseste Meniul Insert t
- -> Recurring Task > Recurring Task
Se introduce numele activitatii, durata, data de inceput, sfarsi Se introduce numele activitatii, durata, data de inceput, sfarsit, t,
regula de repetara a activitatilor. regula de repetara a activitatilor.
53
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
In loc sa se introduca durata activitatii se pot introduce datal In loc sa se introduca durata activitatii se pot introduce datale e
de inceput si sfarsit in coloanele Start si Finish de inceput si sfarsit in coloanele Start si Finish
MsProject foloseste un calendar cu 5 zile lucratoare pe MsProject foloseste un calendar cu 5 zile lucratoare pe
saptamana si 8 ore pe zi. Din aceasta cauza in saptamana si 8 ore pe zi. Din aceasta cauza in
reprezentarea Gantt, pot aparea mai multe zile (inclusiv reprezentarea Gantt, pot aparea mai multe zile (inclusiv
weekend). Anumite zile se pot transforma din lucratoare in weekend). Anumite zile se pot transforma din lucratoare in
nelucratoare si invers din meniul: Tools nelucratoare si invers din meniul: Tools - -> Change Working > Change Working
Time. Time.
Pentru a modifica scara de reprezentare a graficului Gantt, Pentru a modifica scara de reprezentare a graficului Gantt,
se foloseste Zoom In si Zoom Out. se foloseste Zoom In si Zoom Out.
54
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.2 Stabilirea dependentelor intre activitati 3.2 Stabilirea dependentelor intre activitati
Iconita Iconita Link Tasks Link Tasks
Se selecteaza activitatile pentru care se doreste crearea de Se selecteaza activitatile pentru care se doreste crearea de
dependente dependente
Se apasa iconita Se apasa iconita Link Tasks Link Tasks
Implicit, legatura este de tip final la start (finish to start) Implicit, legatura este de tip final la start (finish to start)
55
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Coloana Coloana Predecesors Predecesors din tabelul de introducere a datelor din tabelul de introducere a datelor
Se introduce manual numarul liniei pe care se afla activitatea Se introduce manual numarul liniei pe care se afla activitatea
cu care se doreste stabilirea dependentei cu care se doreste stabilirea dependentei
Utilizarea barei de reprezentare a activitatii din diagrama Utilizarea barei de reprezentare a activitatii din diagrama
Gantt Gantt
Se selecteaza bara si se trage pana se aduce in dreptul Se selecteaza bara si se trage pana se aduce in dreptul
activitatii de care se doreste a fi legata. activitatii de care se doreste a fi legata.
In acel moment, putem alege daca vrem sa o legam de alta In acel moment, putem alege daca vrem sa o legam de alta
activitate sau nu. activitate sau nu.
56
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.3 Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati 3.3 Schimbarea tipurilor de dependente intre activitati
MsProject permite 4 tipuri de dependente: MsProject permite 4 tipuri de dependente:
Finish Finish- -to to- -start (FS) start (FS) cel mai comun cel mai comun
Start Start- -to start (SS) to start (SS)
Finish Finish- -to to- -finish (FF) finish (FF)
Start Start- -to to- -finish (SF) finish (SF)
57
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru a modifica tipul de dependenta, se deschide casuta Pentru a modifica tipul de dependenta, se deschide casuta
text text Task Information Task Information (dublu click pe activitate) (dublu click pe activitate)
Tabul Tabul Predecessors Predecessors - -> coloana > coloana Type Type
Adaugarea timpului Adaugarea timpului avans avans sau sau restant restant : :
Tabul Tabul Predecessors Predecessors - -> coloana > coloana Lag Lag
Se poate completa in unitatile standard de masura (min, ore, Se poate completa in unitatile standard de masura (min, ore,
zile, luni zile, luni ) sau procent. ) sau procent.
Timpul avans se introduce negativ ( Timpul avans se introduce negativ (- -2d, 2d, - -50%, etc) 50%, etc)
modalitate de a comprima un proiect modalitate de a comprima un proiect
Timpul restant se introduce pozitiv (2d, 50%, etc) Timpul restant se introduce pozitiv (2d, 50%, etc)
58
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Tipul de dependenta, se poate modifica si direct din coloana Tipul de dependenta, se poate modifica si direct din coloana
Predecess, prin modifcarea valorilor Predecess, prin modifcarea valorilor
Recomandare: Recomandare: Introducerea unui timp tampon inaintea unei Introducerea unui timp tampon inaintea unei
activitati importante (ex. Implementarea unui sistem) activitati importante (ex. Implementarea unui sistem)
59
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.4 Diagramele Gantt 3.4 Diagramele Gantt
Prezinta grafic scala timpului si duratele activitatilor Prezinta grafic scala timpului si duratele activitatilor
Informatii necesare in utilizarea diagramelor Gantt: Informatii necesare in utilizarea diagramelor Gantt:
Pentru a ajusta scala timpului, click Pentru a ajusta scala timpului, click Zoom In Zoom In sau sau Zoom Out Zoom Out
poate fi vizualizata in minute, ore, zile, saptamani, luni, poate fi vizualizata in minute, ore, zile, saptamani, luni,
trimestre, trimestre, etc. etc.
Modificarea scalei timpului se poate face si din Meniul Format Modificarea scalei timpului se poate face si din Meniul Format
- -> Timescale > Timescale
Units Units
Size Size
60
Introducere
Introducere
Pentru modificarea formatului digramei Gantt: Meniul Format Pentru modificarea formatului digramei Gantt: Meniul Format
- -> Gantt Chart Wizard > Gantt Chart Wizard
Next Next
Se alege tipul informatiei Se alege tipul informatiei
Se alege compelzitatea informatiilor (Task Information) Se alege compelzitatea informatiilor (Task Information)
Se alege optiune cu linii de legatura sau fara Se alege optiune cu linii de legatura sau fara
Finish & Format It Finish & Format It
Pentru modificare formatului/culorii activitatilor: Meniul Pentru modificare formatului/culorii activitatilor: Meniul
Format Format - -> Text Styles > Text Styles
61
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.5 Diagramele de Retea 3.5 Diagramele de Retea
Reda activitatile in forma rectangulara, jaloanele sub forma Reda activitatile in forma rectangulara, jaloanele sub forma
de hexagon iar dependentele dintre ele prin linii de hexagon iar dependentele dintre ele prin linii
Activitatile critice apar automat cu rosu Activitatile critice apar automat cu rosu
Pentru a vizualiza proiectul ca si diagrama retea: Meniul Pentru a vizualiza proiectul ca si diagrama retea: Meniul
View View - -> Network Diagram > Network Diagram
62
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru a adauga o noua activitate: Pentru a adauga o noua activitate:
Meniul Insert Meniul Insert - -> New task > New task
Insert Insert
Pentru a edita noua activitate, dublu click pe reprezentare Pentru a edita noua activitate, dublu click pe reprezentare
Pentru revenire la diagrama Gantt: Meniul View Pentru revenire la diagrama Gantt: Meniul View - -> Gantt > Gantt
Chart Chart
63
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
3.6 Analiza drumului critic 3.6 Analiza drumului critic
MsProject are mai multe view MsProject are mai multe view- -uri si rapoarte care ajuta la uri si rapoarte care ajuta la
analiza informatiilor privind drumul critic. Exista 2 analiza informatiilor privind drumul critic. Exista 2
componente foarte utile: Schedule Table si raportul Critical componente foarte utile: Schedule Table si raportul Critical
Tasks. Tasks.
View View- -ul Schedule Table prezinta datele timpurii sau tarzii de ul Schedule Table prezinta datele timpurii sau tarzii de
start si finish pentru fiecare activitate si duratele dintre start si finish pentru fiecare activitate si duratele dintre
activitati activitati
64
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Vizualizare Schedule Table: Vizualizare Schedule Table:
Meniul View Meniul View - -> Table: Entry si Schedule > Table: Entry si Schedule
Vizualizarea tuturor coloanelor din Schedule Table: se Vizualizarea tuturor coloanelor din Schedule Table: se
deplaseaza bara de splitare pana apar toate coloanele deplaseaza bara de splitare pana apar toate coloanele
Deschiderea ferestrei de dialog Reports: Deschiderea ferestrei de dialog Reports:
Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> dublu click pe Overview > dublu click pe Overview
Vizualizarea raportului Critical Tasks: dublu click pe Critical Vizualizarea raportului Critical Tasks: dublu click pe Critical
Task Task
65
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
4. Managementul costurilor
4. Managementul costurilor
proiectului
proiectului
Estimarea de costuri fixe si variabile Estimarea de costuri fixe si variabile
Alocarea resurselor pe activitati Alocarea resurselor pe activitati
Planul initial, costurile si duratele efective Planul initial, costurile si duratele efective
Managementul valorii castigate Managementul valorii castigate
66
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
4.1 Estimarea de costuri fixe si variabile
4.1 Estimarea de costuri fixe si variabile
Primul pas consta in introducerea informatiilor privind Primul pas consta in introducerea informatiilor privind
costurile sub forma de costuri fixe sau variabile pe baza costurile sub forma de costuri fixe sau variabile pe baza
costului de utilizare a unei resurse sau a tipului si cantitatii costului de utilizare a unei resurse sau a tipului si cantitatii
resurselor utilizate resurselor utilizate
Costurile cu personalul, de cele mai multe ori detin o pondere Costurile cu personalul, de cele mai multe ori detin o pondere
substantiala in costul proiectului substantiala in costul proiectului
67
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Introducerea costurilor fixe in Tabelul Costuri (Cost Introducerea costurilor fixe in Tabelul Costuri (Cost
Table) Table)
Meniul View Meniul View - -> Table Cost > Table Cost
Introducerea costurilor cu resursele umane Introducerea costurilor cu resursele umane
View View - -> Resource Sheet > Resource Sheet
Se pot introduce informatiile: Nume, Initiale, Grupul de care Se pot introduce informatiile: Nume, Initiale, Grupul de care
apartine, Numarul maxim de unitati, pretul standard, pretul apartine, Numarul maxim de unitati, pretul standard, pretul
orelor suplimentare, cost/unitate de utilizare, caledarul de orelor suplimentare, cost/unitate de utilizare, caledarul de
baza, codul baza, codul
68
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Se pot face operatii de sortare si filtrare asupra resurselor Se pot face operatii de sortare si filtrare asupra resurselor
Meniul Project Meniul Project - -> Sort > Sort
Meniul Project Meniul Project - -> Filtered For > Filtered For - -> Autofilter > Autofilter
Alocarea resurselor se face in modul initial de vizualizare Alocarea resurselor se face in modul initial de vizualizare
(Entry Table) (Entry Table)
Pentru fiecare activitate, pe coloana Resource Name se Pentru fiecare activitate, pe coloana Resource Name se
selecteaza o resursa din cele definite selecteaza o resursa din cele definite
69
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Ajustarea costurilor resurselor Ajustarea costurilor resurselor
Pentru a realiza ajustara costurilor unei resurse: Pentru a realiza ajustara costurilor unei resurse:
In modul de afisare Resource Sheet, coloana Resource In modul de afisare Resource Sheet, coloana Resource
Name, dublu click pe numele resursei Name, dublu click pe numele resursei - -> Resource > Resource
Information Information - -> Costs > Costs
Pe linia imediat urmatoare se selecteaza: Pe linia imediat urmatoare se selecteaza:
data din care e activ noul cost data din care e activ noul cost
noul standard rate (valoare fixa sau procent de crestere fata noul standard rate (valoare fixa sau procent de crestere fata
de cel initial) de cel initial)
noul overtime rate noul overtime rate
70
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
4.2 Alocarea resurselor pe activitati
4.2 Alocarea resurselor pe activitati
Exista 3 modalitati de alocare a resurselor: Exista 3 modalitati de alocare a resurselor:
Alocarea resurselor folosind Entry Table ( prin aceasta Alocarea resurselor folosind Entry Table ( prin aceasta
metoda se poate aloca o singura resursa) metoda se poate aloca o singura resursa)
Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea
resursei resursei
Afisarea coloanei Resource Names (mutarea barei de splitare) Afisarea coloanei Resource Names (mutarea barei de splitare)
Selectarea unei resurse din coloana Resource Names Selectarea unei resurse din coloana Resource Names
Pentru stergere : selectare, Edit Pentru stergere : selectare, Edit - -> Clear > Clear - -> Content sau > Content sau
Ctrl+Delete Ctrl+Delete
71
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Alocarea resurselor apeland la Toolbar: Alocarea resurselor apeland la Toolbar:
Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea Se selecteaza activitatea pentru care se doreste alocarea
resurselor resurselor
Deschiderea ferestrei de dialog Assign Resources: click pe Deschiderea ferestrei de dialog Assign Resources: click pe
iconita Asign Resources iconita Asign Resources
Se selecteaza resursele si se aloca (se pot selecta mai multe Se selecteaza resursele si se aloca (se pot selecta mai multe
resurse pentru o activitate) resurse pentru o activitate)
72
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Alocarea resurselor folosind fereastra de splitare si view Alocarea resurselor folosind fereastra de splitare si view- -ul ul
Resource Cost Resource Cost
Se imparte ecranul: Meniul Window Se imparte ecranul: Meniul Window - -> Split > Split
In partea inferioara apare tabela cu informatii despre In partea inferioara apare tabela cu informatii despre
resurse resurse
Click drepta in partea inferiora si se alege Resource Cost Click drepta in partea inferiora si se alege Resource Cost
Se selecteaza resursele si se apasa OK Se selecteaza resursele si se apasa OK
Pentru renuntarea la impartirea ecranului: Meniul Window Pentru renuntarea la impartirea ecranului: Meniul Window - -> >
Remove Split Remove Split
73
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Vizualizarea informatiilor despre costurile Vizualizarea informatiilor despre costurile
proiectului proiectului
Afisarea View Afisarea View- -ului Cost Table ului Cost Table
Deschiderea ferestrei de dialog Cost Reports Deschiderea ferestrei de dialog Cost Reports
Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> dublu click Costs > dublu click Costs
Setarea unitatilor de timp pentru raport Setarea unitatilor de timp pentru raport
Click Cash Flow Click Cash Flow - -> Edit > Edit - -> Se selecteaza > Se selecteaza
unitatea pentru raportare (Days, Weeks, unitatea pentru raportare (Days, Weeks,
Months, Years) Months, Years)
Se apasa OK si apoi Select pentru listarea Se apasa OK si apoi Select pentru listarea
raportului raportului
74
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Vizualizarea raportului Project Summary Vizualizarea raportului Project Summary
Raportul Project Summary ofera o imagine generala Raportul Project Summary ofera o imagine generala
asupra proiectului asupra proiectului
Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor,
orelor de lucru, a costurilor, orelor de lucru, a costurilor,
Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> Overview > Overview - -> Project > Project
Summary Summary
Fereastra se inchide folosind Fereastra se inchide folosind Close Close
75
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Vizualizarea raportului Project Summary Vizualizarea raportului Project Summary
Raportul Project Summary ofera o imagine generala Raportul Project Summary ofera o imagine generala
asupra proiectului asupra proiectului
Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor, Datele initiale de start si finish, sinteze ale duratelor,
orelor de lucru, a costurilor, orelor de lucru, a costurilor,
Meniul View Meniul View - -> Reports > Reports - -> Overview > Overview - -> Project > Project
Summary Summary
Fereastra se inchide folosind Fereastra se inchide folosind Close Close
76
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
4.3 Planul initial, costurile si duratele efective
4.3 Planul initial, costurile si duratele efective
Dupa ce a fost finalizat procesul initial de creare a planului Dupa ce a fost finalizat procesul initial de creare a planului
proiectului proiectului introducerea activitatilor, stabilirea introducerea activitatilor, stabilirea
dependentelor, atribuire costurilor, ..etc dependentelor, atribuire costurilor, ..etc se poate realiza se poate realiza
planul initial (baseline project). planul initial (baseline project).
Prin compararea informatiilor din planul initial cu planul Prin compararea informatiilor din planul initial cu planul
actualizat pe masura derularii proiectului se pot identifica si actualizat pe masura derularii proiectului se pot identifica si
rezolva probleme. rezolva probleme.
77
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project

Stabilirea planului initial
Stabilirea planului initial
Se salveaza proiectul cu alta denumire (backup) Se salveaza proiectul cu alta denumire (backup)
Meniul File Meniul File - -> Save As > Save As - -> > Project Project baseline baseline
Se deschide fereastra pentru definirea lui ca Baseline Se deschide fereastra pentru definirea lui ca Baseline
Project Project
Meniul Tools Meniul Tools - -> Tracking > Tracking - -> Save Baseline > Save Baseline
Verificarea optiunilor Save Baseline si salvarea Verificarea optiunilor Save Baseline si salvarea
proiectului ca baseline. proiectului ca baseline.
78
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project

Introducerea costurilor si duratelor efective
Introducerea costurilor si duratelor efective
Dupa ce a fost stabilit planul initial, este posibil sa se Dupa ce a fost stabilit planul initial, este posibil sa se
urmareasca informatiile pe fiecare activitate pe masura urmareasca informatiile pe fiecare activitate pe masura
ce proiectul se implementeaza. Pentru aceasta se ce proiectul se implementeaza. Pentru aceasta se
foloseste bara de instrumente Tracking. foloseste bara de instrumente Tracking.
Meniul View Meniul View - -> Toolbars > Toolbars - -> Tracking > Tracking
79
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Functionalitatile Tracking: Functionalitatile Tracking:
Project Statistics Project Statistics informatii sintetice despre planul initial al informatii sintetice despre planul initial al
proiectului, datele reale de start si finish, durata proiectului proiectului, datele reale de start si finish, durata proiectului, ,
costurile si eforturile depuse costurile si eforturile depuse
Update as Scheduled Update as Scheduled actualizeaza activitatile selectate actualizeaza activitatile selectate
petru a indica faptul ca valorile reale ale datelor calendaristi petru a indica faptul ca valorile reale ale datelor calendaristice, ce,
costurilor si muncii depuse corespund valorilor planificate. costurilor si muncii depuse corespund valorilor planificate.
Replanificarea eforturilor Replanificarea eforturilor planifica durata ramasa pentru o planifica durata ramasa pentru o
activitate care este in intarziere astfel incat sa poata continu activitate care este in intarziere astfel incat sa poata continua a
de la data stabilita. de la data stabilita.
80
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Add Progress Line Add Progress Line afiseaza o linie de evolutie a afiseaza o linie de evolutie a
proiectului in diagrama Gantt ; pentru a elimina linia, dublu proiectului in diagrama Gantt ; pentru a elimina linia, dublu
click pe ea si click pe ea si delete delete
X% Complete X% Complete marcheaza activitatile selectata ca fii marcheaza activitatile selectata ca fii
complete in proportie de x% complete in proportie de x%
Update Tasks Update Tasks Afiseaza fereastra de dialog Update Tasks Afiseaza fereastra de dialog Update Tasks
pentru activitatile selectate. pentru activitatile selectate.
Vizualizarea statusului activitatilor se poate face si pe Vizualizarea statusului activitatilor se poate face si pe
coloana Indicators. coloana Indicators.
Pentru inserare: Click pe o coloana Pentru inserare: Click pe o coloana - ->Meniul Insert >Meniul Insert - -> >
Column Column - -> Field Name = Indicators > Field Name = Indicators
81
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Vizualizarea informatiilor privind planificarea initiala si Vizualizarea informatiilor privind planificarea initiala si
valorile efective se poate obtine prin Tracking Gantt Chart valorile efective se poate obtine prin Tracking Gantt Chart
Pentru vizualizarea diagramei Tracking Gantt: Meniul View Pentru vizualizarea diagramei Tracking Gantt: Meniul View - -
> Tracking Gantt > Tracking Gantt
Pentru modificarea unitatii de afisare (zile, saptamani, Pentru modificarea unitatii de afisare (zile, saptamani,
etc): etc): Zoom In Zoom In si si Zoom Out Zoom Out
Afisari suplimentare in diagrama Tracking Gantt: Afisari suplimentare in diagrama Tracking Gantt:
Procentele de completare pentru fiecare activitate in parte Procentele de completare pentru fiecare activitate in parte
82
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
4.4 Managementul valorii castigate
4.4 Managementul valorii castigate
Managementul valorii castigate reprezinta o tehnica Managementul valorii castigate reprezinta o tehnica
importanta pentru evaluarea performantelor unui proiect. importanta pentru evaluarea performantelor unui proiect.
Pentru vizualizarea informatiilor privind valoarea castigata se Pentru vizualizarea informatiilor privind valoarea castigata se
parcurg pasii: parcurg pasii:
Vizualizarea tabelei Earned Value: Meniul View Vizualizarea tabelei Earned Value: Meniul View - -> Table:Entry > Table:Entry
- -> More Tables > More Tables - -> dublu click Earned Value. > dublu click Earned Value.
83
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Afisarea coloanelor: Afisarea coloanelor:
BCWS BCWS Budgeted Cost for Work Scheduled Budgeted Cost for Work Scheduled
BCWP BCWP Budgeted Cost for Work Performed Budgeted Cost for Work Performed
ACWP ACWP Actual Cost for Work Performed Actual Cost for Work Performed
SV SV Schedule Variance Schedule Variance
CV CV Cost Variance Cost Variance
EAC EAC Estimate at Completion Estimate at Completion
BAC BAC Budgeted at Completion Budgeted at Completion
VAC VAC Variance at Completion Variance at Completion
84
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
5. Gestiunea resurselor umane din cadrul
5. Gestiunea resurselor umane din cadrul
proiectului
proiectului
Calendarul resurselor Calendarul resurselor
Histograma resurselor Histograma resurselor
Echilibrarea resurselor Echilibrarea resurselor
85
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
5.1 Calendarul resurselor
5.1 Calendarul resurselor
MsProject are un calendar standard cu perioada de lucru de MsProject are un calendar standard cu perioada de lucru de
Luni pana Vineri si program de 8 ore/zi Luni pana Vineri si program de 8 ore/zi
Pentru a crea un nou calendar: Pentru a crea un nou calendar:
Meniul Tools Meniul Tools - -> Change Working Time > Change Working Time
New New - -> Create New Base Calendar > Create New Base Calendar
Se va completa: Se va completa:
Numele Numele
Zilele lucratoare si nelucratoare Zilele lucratoare si nelucratoare
Orele de lucru Orele de lucru
86
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru atribuirea noului calendar la pentru intreg proiectul Pentru atribuirea noului calendar la pentru intreg proiectul
Meniul Project Meniul Project - -> Project Information > Project Information - -> Selectam > Selectam
calendarul dorit pentru intreg proiectul calendarul dorit pentru intreg proiectul
Pentru atribuirea unui calendar pentru o resursa anume: Pentru atribuirea unui calendar pentru o resursa anume:
Meniul View Meniul View - -> Resource Sheet > Resource Sheet
Se selecteaza numele resursei Se selecteaza numele resursei
Se alege un calendar din coloana Base Calendar Se alege un calendar din coloana Base Calendar
Dublu click pe numele resursei Dublu click pe numele resursei - -> Working Time > Working Time
87
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
5.2 Histograma resurselor
5.2 Histograma resurselor
Reprezinta un tip de grafic ce prezinta numarul resurselor Reprezinta un tip de grafic ce prezinta numarul resurselor
alocate unui proiect de alocate unui proiect de- -a lungul timpului a lungul timpului
Histograma pentru o anumita persoana prezinta daca este Histograma pentru o anumita persoana prezinta daca este
supraincarcata sau neutilizata intr supraincarcata sau neutilizata intr- -o anumita perioada de o anumita perioada de
timp timp
88
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru a vizualiza histograma resurselor: Pentru a vizualiza histograma resurselor:
Meniul View Meniul View - -> Resource Graph > Resource Graph
Ajustarea scalei de timp pentru histograma: Zoom In sau Ajustarea scalei de timp pentru histograma: Zoom In sau
Zoom Out Zoom Out
Sectiune rosie arata ca resursa este supraincarcata Sectiune rosie arata ca resursa este supraincarcata
Sectiunea albastra arata procentul cu care resursa Sectiunea albastra arata procentul cu care resursa
contribuie la realizarea activitatilor contribuie la realizarea activitatilor
89
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
Pentru a vedea mai multe detalii despre o resursa Pentru a vedea mai multe detalii despre o resursa
supraincarcata: supraincarcata:
Meniul View Meniul View - -> Resource Usage > Resource Usage
Ajustarea modului de afisare a informatiilor Ajustarea modului de afisare a informatiilor
Pentru vizualizare toate resursele, scrol mouse sau din Pentru vizualizare toate resursele, scrol mouse sau din
sageata derulanta sageata derulanta
Pentru ajustarea scarii se foloseste Zoom In si Zoom Out Pentru ajustarea scarii se foloseste Zoom In si Zoom Out
90
Prezentare Microsoft Office Project
Prezentare Microsoft Office Project
5.3 Echilibrarea resurselor
5.3 Echilibrarea resurselor
Reprezinta o tehnica prin care se rezolva conflictele dintre Reprezinta o tehnica prin care se rezolva conflictele dintre
resurse prin intarzierea activitatilor resurse prin intarzierea activitatilor
Pentru echilibrarea resurselor: Pentru echilibrarea resurselor:
Meniul Tools Meniul Tools - -> Level Resources > Level Resources - -> Level Now > Level Now - -> OK > OK
Vizualizare rezultate echilibrare: Vizualizare rezultate echilibrare:
Meniul View Meniul View - -> Resource Graph > Resource Graph