Sunteți pe pagina 1din 19

1

GUVERNULROMNIEI

ORDONANnr.2din25ianuarie2012

pentrumodificareaicompletareaOrdonaneiGuvernuluinr.92/2003privindCodul
deprocedurfiscal
PublicatnMonitorulOficialnr.71din30.01.2012

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.1pct.Ipoz.1din
Legeanr.284/2011privindabilitareaGuvernuluideaemiteordonane,

GuvernulRomnieiadoptprezentaordonan:

Art. I Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,


republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:

1.Laarticolul27alineatul(1),dupliterab)seintroduceonouliter,lit.c),cu
urmtorulcuprins:
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu reacredin, declar bncii
potrivitart.149alin.(12)lit.a)cnudeinealtedisponibilitibneti.

2.Dupalineatul(3)alarticolului31seintroducpatrunoialineate,alin.(3^1)
(3^4),cuurmtorulcuprins:
(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) sau (3) se nregistreaz la organul
fiscal n toate cazurile n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin
depunereauneicereridemodificareadomiciliuluifiscal,nsoitdeactedoveditoareale
informaiilorcuprinsenaceasta.
(3^2)Cerereasedepunelaorganulfiscalnacruirazteritorialurmeazase
stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluioneaz de organul fiscal, n termen de 15 zile
lucrtoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a
domiciliuluifiscalcaresecomuniccontribuabiluluipotrivitart.44.
(3^3)Organulfiscalemitedinoficiudeciziademodificareadomiciliuluifiscalori
de cte ori constat c domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar
contribuabilulnuadepuscereredemodificareadomiciliuluifiscal.
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OG_2_2012.pdf
2

(3^4) Data schimbrii domiciliului fiscal este data comunicrii deciziei de
modificareadomiciliuluifiscal.

3. Alineatele (2) i (10) ale articolului 42 se modific i vor avea urmtorul


cuprins:
(2) Acordul de pre n avans este actul administrativ emis de AgeniaNaional
deAdministrareFiscalnvedereasoluionriiuneicereriacontribuabilului,referitoare
la stabilireacondiiilor i modalitilor n care urmeaz s fie determinate, pe parcursul
unei perioade fixe, preurile de transfer, n cazul tranzaciilor efectuate ntre persoane
afiliate, astfel cum sunt definite n Codul fiscal. Tranzaciile viitoare care fac obiectul
acorduluideprenavansseapreciaznfunciededatadepuneriicererii.
..................................................................................................................................
(10)Contribuabilulsolicitantaredreptullarestituireatarifuluiachitatncazuln
care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea soluiei fiscale individuale
anticipatesauaacorduluideprenavans.

4. Dup alineatul (5) al articolului 42 se introduc trei noi alineate, alin. (5^1)
(5^3),cuurmtorulcuprins:
(5^1)nscopulsoluionriicererii,organulfiscalcompetent:
a)sepoatedeplasaladomiciliulfiscalalcontribuabiluluisaunaltlocstabilitde
comun acord cu acesta pentru analizarea documentaiei n vederea fundamentrii
proiectului de soluie fiscal individual anticipat sau acord de pre n avans, potrivit
procedurii aprobate prin ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal;
b) poate solicita contribuabilului clarificri cu privire la cerere i/sau
documenteledepuse.
(5^2)Organulfiscalcompetentprezintcontribuabiluluiproiectulsoluieifiscale
individuale anticipate sau acordului de pre n avans, dup caz, acordndui acestuia
posibilitateadeaiexprimapunctuldevederepotrivitart.9alin.(1),cuexcepiacazului
n care contribuabilul renun la acest drept i notific acest fapt organului fiscal
competent.
(5^3)Contribuabilulpoateprezentaclarificrileprevzutelaalin.(5^1)lit.b)sau
poate exprima punctul de vedere prevzut la alin. (5^2) n termen de 60 de zile
lucrtoare de la data solicitrii clarificrilor necesare sau de la data comunicrii
proiectuluisoluieifiscaleindividualeanticipatesauacorduluideprenavans.

5. Alineatele (3) i (4) ale articolului 43 se modific i vor avea urmtorul


cuprins:
(3) Actul administrativ fiscal emis n condiiile alin. (2) prin intermediul unui
centru de imprimare masiv este valabil i n cazul n care nu poart semntura
persoanelor mputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, i tampila organului
emitent,dacndeplinetecerinelelegaleaplicabilenmaterie.
(4) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilesc categoriile de acte
administrative fiscale care se emit n condiiile alin. (3), de ctre organele fiscale din
cadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.

3

6. Dup alineatul (4) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alin. (5), cu
urmtorulcuprins:
(5) Prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministrului
finanelorpublicesestabilesccategoriiledeacteadministrativefiscale,carepotfiemise
n condiiile alin. (3) de ctre organele fiscale ale autoritilor administraiei publice
locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotrre, dac organele fiscale din cadrul
autoritii administraiei publice locale respective, pot emite acte administrative fiscale
ncondiiilealin.(3).

7. Alineatele (2) (2^2) ale articolului 44 se modific i vor avea urmtorul


cuprins:
(2) Actul administrativ fiscal se comunic prin remiterea acestuia
contribuabilului/mputernicitului, dac se asigur primirea sub semntur a actului
administrativfiscalsauprinpot,cuscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimire.
(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat i prin alte mijloace cum sunt
fax, email sau alte mijloace electronice de transmitere la distan, dac se asigur
transmiterea textului actului administrativ fiscal i confirmarea primirii acestuia i dac
contribuabilulasolicitatexpresacestlucru.
(2^2)ncazulncarecomunicareapotrivitalin.(2)sau(2^1),dupcaz,nuafost
posibil,aceastaserealizeazprinpublicitate.

8. Dup alineatul (2) al articolului 65 se introduc dou noi alineate, alin. (3) i
(4),cuurmtorulcuprins:
(3) n vederea stabilirii scopului sau coninutului economic al unor tranzacii
potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent,
contribuabilii sunt obligai s prezinte, n termenele stabilite de acesta, dosarul
tranzaciei n situaia n care tranzacia este ncheiat cu persoane situate n state cu
carenuexistuninstrumentjuridicnbazacruiasserealizezeschimbuldeinformaii.
(4)ConinutuldosaruluitranzacieiseaprobprinordinalpreedinteluiAgeniei
NaionaledeAdministrareFiscal.

9.Alineatul(4)alarticolului72semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(4)Prinexcepiedeladispoziiileart.18alin.(1),pentrucontribuabiliiprevzui
la alin. (1) lit. e), precum i pentru contribuabilii nerezideni persoane juridice, care
realizeaz numai venituri supuse regulilor de impunere la surs, iar impozitul reinut
este final, atribuirea codului de identificare fiscal se poate face de organul fiscal la
solicitareapltitoruluidevenit.

10.Alineatul(4)alarticolului78seabrog.

11.Alineatul(2)alarticolului79semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(2) n vederea stabilirii preurilor de transfer, contribuabilii care desfoar
tranzaciicupersoaneafiliateauobligaiaca,lasolicitareaorganuluifiscalcompetent,s
ntocmeasc i s prezinte, n termenele stabilite de acesta, dosarul preurilor de
transfer. Coninutul dosarului preurilor de transfer, precum i condiiile n care se
solicitacesta,seaprobprinordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrare
Fiscal.
4

12.Duparticolul93seintroduceunnoutitlu,TitlulVI^1Proceduraamiabil
pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri, cuprinznd articolele 93^1 i 93^2, cu
urmtorulcuprins:
TITLULVI^1
Proceduraamiabilpentruevitarea/eliminareadubleiimpuneri

ARTICOLUL93^1
Proceduraamiabilncazulconveniilordeevitare/eliminareadubleiimpuneri
(1) n baza prevederilor conveniei sau acordului de evitare a dublei impuneri,
contribuabilul rezident n Romnia care consider c impozitarea n cellalt stat
contractant nu este conform cu prevederile conveniei sau acordului respectiv, poate
solicitaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscaliniiereaproceduriiamiabile.
(2)AgeniaNaionaldeAdministrareFiscalrealizeazproceduraamiabilin
cazul n care autoritatea competent a statului cu care Romnia are ncheiat o
conveniesauacorddeevitareadubleiimpuneriisolicitacestlucru.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se completeaz cu prevederile Conveniei de
eliminare a dublei impuneri n cazul ajustrii profiturilor ntreprinderilor multinaionale
(90/436/EEC),aCoduluideconduitrevizuitpentruimplementareaefectivaconveniei
de eliminare a dublei impuneri n cazul ajustrii profiturilor ntreprinderilor
multinaionale (2009/C 322/01) precum i a conveniilor ori acordurilor de evitare a
dubleiimpunerincheiatedeRomniacualtestate.

ARTICOLUL93^2
Procedurapentrueliminareadubleiimpunerintrepersoaneromneafiliate
(1) n sensul prezentului articol prin dubl impunere se nelege situaia n care
acelai venit/profit impozabil se impoziteaz la dou sau mai multe persoane romne
afiliatentrecaresauncheiattranzacii.
(2) n cazul tranzaciilor ntre persoane romne afiliate, ajustarea venitului sau
cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuat de ctre organul fiscal competent
pentru administrarea creanelor datorate de respectiva persoan, este opozabil i
organuluifiscalpentruadministrareacreanelorceleilaltepersoaneafiliate.
(3)Ajustareasedecidedeorganulfiscalcompetentprinemitereauneideciziide
ajustare care st la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a
bazeideimpunere.Deciziadeajustaresecomuniccontribuabiluluilacaresaefectuat
ajustarea, persoanei romne afiliate la care se refer tranzacia ajustat, precum i
organului fiscal competent pentru administrarea creanelor datorate de persoana
romnafiliat.
(4) Ajustarea este opozabil organului fiscal competent pentru administrarea
creanelor datorate de persoana romn afiliat numai dac decizia de ajustare este
definitivnsistemulciloradministrativeijudiciaredeatac.
(5) n vederea eliminrii dublei impuneri ca urmare a ajustrii venitului sau
cheltuielii, cealalt persoan afiliat poate corecta, corespunztor deciziei de ajustare,
declaraia fiscal aferent perioadei fiscale n care sa desfurat respectiva tranzacie.
Aceastsituaiereprezintcondiiecareimpunecorectareabazeideimpozitarepotrivit
prevederilorart.84alin.(4).

5

13. Dup articolul 109^4 se introduce un nou titlu, Titlul VII^1 Cooperarea
administrativndomeniulfiscal,cuprinzndarticolele109^5109^29,cuurmtorul
cuprins:

TITLULVII^1

Cooperareaadministrativndomeniulfiscal

CAPITOLULI
Dispoziiigenerale

ARTICOLUL109^5

Scopul
(1) Prezentul titlu reglementeaz normele i procedurile potrivit crora
Romnia coopereaz cu celelalte state membre n vederea realizrii unui schimb de
informaiicareestenmodprevizibilrelevantpentruadministrareaiaplicarealegilor
internealestatelormembrenprivinataxeloriimpozitelorprevzutelaart.109^6.
(2) Prezentul titlu conine i dispoziii privind schimbul de informaii prevzut
la alin. (1) prin mijloace electronice, precum i norme i proceduri potrivit crora
RomniacoopereazcuComisiaEuropeanpetemedecoordonareievaluare.
(3) Prezentul titlu nu afecteaz aplicarea n Romnia a normelor privind
asistenareciprocnmateriepenalinuaduceatingerendepliniriiniciuneiobligaii
a Romniei n temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau
multilaterale,nceeaceprivetecooperareaadministrativextins.

ARTICOLUL109^6

Sferadeaplicare
(1) Prezentul titlu se aplic tuturor tipurilor de taxe i impozite percepute de
ctre stat, unitile administrativteritoriale ori subdiviziunile administrativteritoriale
alemunicipiilor,orinnumeleacestora.
(2)Fraaduceatingerealin.(1),prezentultitlunuseaplic:
a) taxei pe valoarea adugat, taxelor vamale i accizelor, care fac obiectul
uneialtelegislaiiaUniuniiEuropeneprivindcooperareaadministrativdintrestatele
membre;
b) contribuiilor obligatorii la sistemul de securitate social pltibile statului
sauinstituiilordesecuritatesocialdedreptpublic.
(3) Taxele i impozitele, astfel cum sunt prevzute la alin. (1), nu se
interpreteaznniciuncazcaincluznd:
a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate i alte documente emise de
autoritilepublice;
b) contribuiile de natur contractual, cum ar fi sumele stabilite pentru
utilitilepublice.
(4) Prezentul titlu se aplic taxelor i impozitelor prevzute la alin. (1),
percepute n cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile n
temeiulart.52dinTratatulprivindUniuneaEuropean.

ARTICOLUL109^7

Definiii
6

n sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea
semnificaie:
a) autoritate competent a unui stat membru autoritatea care a fost
desemnat ca atare de ctre statul membru respectiv. n cazul n care acioneaz n
temeiul prezentului titlu, un birou central de legtur, un departament de legtur
sauunfuncionarautorizatesteconsiderat,deasemenea,autoritatecompetentprin
delegare,potrivitart.109^8;
b) birou central de legtur un birou care a fost desemnat ca fiind
responsabilulprincipalpentrucontactelecualtestatemembrendomeniulcooperrii
administrative;
c)departamentdelegturoricebirou,altuldectbiroulcentraldelegtur,
care a fost astfel desemnat n vederea schimbului direct de informaii n temeiul
prezentuluititlu;
d) funcionar autorizat orice funcionar care este autorizat s fac schimb
directdeinformaiintemeiulprezentuluititlu;
e) autoritate solicitant biroul central de legtur, un departament de
legtur sau orice funcionar autorizat al unui stat membru care nainteaz o cerere
deasistennnumeleautoritiicompetente;
f)autoritatesolicitatbiroulcentraldelegtur,undepartamentdelegtur
sauoricefuncionarautorizatalunuistatmembrucareprimeteocereredeasisten
nnumeleautoritiicompetente;
g) anchet administrativ toate controalele, verificrile i alte aciuni
ntreprinse de statele membre n exercitarea atribuiilor lor, n scopul asigurrii
aplicriicorectealegislaieifiscale;
h) schimb de informaii la cerere transmiterea de informaii efectuat pe
bazauneicereriadresatedestatulmembrusolicitantstatuluimembrusolicitatntrun
cazspecific;
i) schimb automat comunicarea sistematic a informaiilor predefinite ctre
altstatmembru,frcerereprealabil,laintervaleregulateprestabilite.ncontextul
art. 109^12, informaiile disponibile se refer la informaii din dosarele fiscale ale
statelor membre care comunic informaiile respective, care pot fi accesate potrivit
procedurilordecolectareiprocesareainformaiilordinacelstatmembru;
j) schimb spontan comunicarea nesistematic, n orice moment i fr o
cerereprealabil,aunorinformaiictreunaltstatmembru;
k) persoan orice persoan fizic sau juridic, orice asociere de persoane
creiaiesterecunoscut,prinlege,capacitateadeancheiaactejuridice,darcarenu
arestatutdepersoanjuridic,sauoricealtentitate,indiferentdenaturasauforma
acesteia, fie c are sau nu personalitate juridic, care deine ori gestioneaz active
care, alturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe sau impozite care
facobiectulprezentuluititlu;
l) mijloace electronice utilizarea unui echipament electronic pentru
procesarea, inclusiv compresia digital, i stocarea datelor, i prin utilizarea
transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace
electromagnetice;
m) reea CCN platforma comun bazat pe reeaua comun de comunicaii
(CCN) dezvoltat de Uniunea European pentru a asigura toate transmisiile prin
mijloaceelectronicentreautoritilecompetentedindomeniulvamalifiscal.
7

ARTICOLUL109^8

AutoritateacompetentdinRomnia
(1) Autoritatea competent din Romnia pentru aplicarea prevederilor
prezentului titlu, precum i pentru contactele cu Comisia European, este Agenia
NaionaldeAdministrareFiscal.
(2) Prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui
AgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,sedesemneazbiroulcentraldelegtur.
Autoritatea competent din Romnia este responsabil de informarea Comisiei
Europene i a celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de
legtur.
(3) Prin ordinul prevzut la alin. (2), biroul central de legtur poate fi
desemnatresponsabilidecontactelecuComisiaEuropean.Autoritateacompetent
din Romnia este responsabil de informarea Comisiei Europene cu privire la acest
lucru.
(4) Autoritatea competent din Romnia poate desemna departamente de
legtur cu competene repartizate potrivit legislaiei sau politicii sale naionale.
Biroul central de legtur are responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor
de legtur i de a o pune la dispoziia birourilor centrale de legtur din celelalte
statemembreinteresate,precumiaComisieiEuropene.
(5)AutoritateacompetentdinRomniapoatedesemnafuncionariautorizai.
Biroulcentraldelegturareresponsabilitateadeaactualizalistaacestorfuncionari
autorizaiideaopuneladispoziiabirourilorcentraledelegturdincelelaltestate
membreinteresate,precumiaComisieiEuropene.
(6) Funcionarii implicai n cooperarea administrativ n temeiul prezentului
titlu sunt considerai, n orice situaie, ca fiind funcionari autorizai n acest sens,
potrivitcondiiilorprevzutedeautoritilecompetente.
(7) n cazul n care un departament de legtur sau un funcionar autorizat,
desemnat potrivit alin. (4) sau (5), trimite sau primete o cerere sau un rspuns la o
cerere de cooperare, acesta informeaz biroul central de legtur din Romnia,
potrivitprocedurilorprevzutedeacestadinurm.
(8) n cazul n care un departament de legtur sau un funcionar autorizat,
desemnat potrivit alin. (4) sau (5), primete o cerere de cooperare care necesit o
aciune n afara competenei care ia fost repartizat potrivit legislaiei sau politicii
naionale din Romnia, el transmite fr ntrziere aceast cerere biroului central de
legtur din Romnia i informeaz autoritatea solicitant. n acest caz, perioada
prevzut la art. 109^11 ncepe n ziua urmtoare transmiterii cererii de cooperare
ctrebiroulcentraldelegtur.

CAPITOLULII
Schimbuldeinformaii

SECIUNEA1
Schimbuldeinformaiilacerere

ARTICOLUL109^9

Proceduraaplicabilschimbuluideinformaiilacerere
8

La cererea autoritii solicitante din alt stat membru, autoritatea solicitat din
Romnia comunic acesteia orice informaii prevzute la art. 109^5 alin. (1) pe care le
deinesaupecareleobinenurmaancheteloradministrative.

ARTICOLUL109^10

Ancheteadministrative
(1) Autoritatea solicitat din Romnia asigur efectuarea oricror anchete
administrativenecesarepentruaobineinformaiileprevzutelaart.109^9.
(2) Cererea prevzut la art. 109^9 poate conine solicitarea motivat a unei
anchete administrative specifice. n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia
decide c nu este necesar nicio anchet administrativ, aceasta comunic de ndat
autoritiisolicitantedinaltstatmembrumotiveleacesteidecizii.
(3) Pentru a obine informaiile solicitate sau a efectua ancheta administrativ
cerut, autoritatea solicitat din Romnia urmeaz aceleai proceduri ca atunci cnd
acioneazdinproprieiniiativsaulacerereauneialteautoritidinRomnia.
(4) n cazul n care autoritatea solicitant din alt stat membru i solicit n mod
expres,autoritateasolicitatdinRomniatransmitedocumenteoriginale,cucondiiaca
acestlucrusnucontravindispoziiilornvigoaredinRomnia.

ARTICOLUL109^11

Termenepentruschimbuldeinformaiilacerere
(1) Autoritatea solicitat din Romnia furnizeaz informaiile prevzute la art.
109^9ncelmaiscurttimpposibildarnumaimultdeaselunideladataprimiriicererii.
n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia deine deja informaiile cerute,
transmitereaacestorasefacentermendedoulunideladataprimiriicererii.
(2)Pentruanumitecazurispeciale,autoritateasolicitantdinaltstatmembrui
ceasolicitatdinRomniapotconveniasupraunortermenediferitedeceleprevzutela
alin.(1).
(3) Autoritatea solicitat din Romnia confirm autoritii solicitante din alt stat
membru,dacesteposibilprinmijloaceelectronice,primireauneicererifrntrziere
darnumaimultdeaptezilelucrtoaredelaprimire.
(4) n termen de o lunde la primireacererii, autoritatea solicitat din Romnia
notific autoritii solicitante din alt stat membru orice nereguli ale cererii, precum i
nevoia unor eventuale informaii suplimentare. ntrun astfel de caz, termenele
prevzutelaalin.(1)secalculeazdinziuaurmtoareceleincareautoritateasolicitat
dinRomniaprimeteinformaiilesuplimentarenecesare.
(5) n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia nu este n msur s
rspundntermenulstabilit,aceastanotificautoritiisolicitantedinaltstatmembru
frntrzieredarnumaimultdetreilunidelaprimireacererii,motivelenerespectrii
termenuluiidatalacareconsidercvafinmsursofereunrspuns.
(6) n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia nu se afl n posesia
informaiilor solicitate i nu este n msur s rspund sau refuz s rspund unei
cereri de informaii din motivele prevzute la art. 109^21, aceasta notific autoritii
solicitantedinaltstatmembrumotivelesalefrntrzieredarnumaimultdeolunde
ladataprimiriicererii.

9

SECIUNEAa2a
Schimbulautomatobligatoriudeinformaii

ARTICOLUL109^12

Sferadeaplicareicondiiileschimbuluiautomatobligatoriudeinformaii
(1) Autoritatea competent din Romnia comunic autoritii competente a
oricruialtstatmembru,prinschimbautomat,informaiilereferitoarelaperioadelede
impozitarecarencepdupdatade1ianuarie2014icaresuntdisponibilecuprivirela
rezidenii din acel stat membru i la urmtoarele categorii specifice de venituri i de
capital,astfelcumsuntacesteanelesentemeiullegislaieinaionaledinRomnia:
a)venituridinmunc;
b)remuneraiipltiteadministratorilorialtorpersoaneasimilateacestora;
c) produse de asigurri de via neacoperite de alte instrumente juridice ale
UniuniiEuropene,ncazulschimbuluideinformaiisaualaltormsurisimilare;
d)pensii;
e)proprietateaasuprabunurilorimobileivenituridinbunuriimobile.
(2) nainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea competent din Romnia
informeazComisiaEuropeancuprivirelacategoriilespecificedevenituriidecapital
prevzute la alin. (1) despre care au informaii disponibile, precum i orice modificri
ulterioarecareaufostaduse.
(3) Autoritatea competent din Romnia poate indica autoritii competente a
oricrui alt stat membru faptul c nu dorete s primeasc informaii referitoare la
categoriiledevenituriidecapitalprevzutelaalin.(1)saucnudoretesprimeasc
informaii cu privire la venitul sau la capitalul care nu depete un anumit plafon, iar
Romnia informeaz Comisia European n acest sens. n cazul n care Romnia nu
informeazComisiaEuropeandespreoricaredintrecategoriilecuprivirelacaredeine
informaii disponibile poate fi considerat drept stat care nu dorete s primeasc
informaiipotrivitalin.(1).
(4)naintededatade1iulie2016,autoritateacompetentdinRomniapunela
dispoziia Comisiei Europene, n fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor
automate i, n msura posibilului, informaii cu privire la costurile i beneficiile
administrativeidealtnaturrelevantelegatedeschimburilecareauavutlociorice
potenialemodificri,attpentruadministraiilefiscale,ctipentruteri.
(5) Comunicarea informaiilor are loc cel puin o dat pe an, n termen de ase
luni de la sfritul anului fiscal din Romnia pe parcursul cruia au devenit disponibile
informaiile.
(6) n cazul n care Romnia convine cu alte state membre s fac automat
schimb de informaii referitoare la categorii suplimentare de venituri i de capital n
cadrul unor acorduri bilaterale sau multilaterale pe care le ncheie, Romnia comunic
acordurilerespectiveComisieiEuropenecarelepuneladispoziiatuturorcelorlaltestate
membre.

SECIUNEAa3a
Schimbulspontandeinformaii

ARTICOLUL109^13

Sferadeaplicareicondiiileschimbuluispontandeinformaii
10

(1) Autoritatea competent din Romnia comunic autoritii competente din
orice alt stat membru interesat informaiile prevzute la art. 109^5 alin. (1), n oricare
dintreurmtoarelesituaii:
a) autoritatea competent din Romnia are dovezi pe baza crora presupune c
potexistapierderifiscalentrunaltstatmembru;
b)opersoanimpozabilobineoreduceresauoscutiredeimpozitnRomnia
care ar putea determina o mrire a impozitului sau o obligaie de plat a impozitului
ntrunaltstatmembru;
c)afacerilentreopersoanimpozabildinRomniaiopersoanimpozabildin
alt stat membru sunt realizate printruna sau mai multe ri, astfel nct s rezulte o
scdereaimpozituluinRomniasauncellaltstatmembrusaunamndou;
d)autoritateacompetentdinRomniaaredovezipebazacrorapresupunec
poate avea loc o diminuare a impozitului n urma unor transferuri artificiale ale
profiturilorncadrulunorgrupuridentreprinderi;
e) informaiile transmise unui stat membru de ctre autoritatea competent a
altui stat membru au permis obinerea unor informaii care pot fi importante n
evaluareaimpozituluidatoratnceldealdoileastatmembru.
(2) Autoritatea competent din Romnia poate s comunice, prin schimb
spontan, autoritilor competente din celelalte state membre orice informaii de care
arecunotinicarepotfiutileacestora.

ARTICOLUL109^14

Termenepentruschimbulspontandeinformaii

(1)AutoritateacompetentdinRomniacreiaisepunladispoziieinformaiile
prevzute la art. 109^13 alin. (1) transmite informaiile respective autoritii
competenteaoricruialtstatmembruinteresat,ctdecurndposibil,darnumaitrziu
deolundeladatalacareinformaiileaufostpuseladispoziie.
(2) Autoritatea competent din Romnia creia i se comunic informaiile n
temeiul art. 109^13 confirm, dac este posibil prin mijloace electronice, primirea
acestor informaii autoritii competente care lea furnizat, fr ntrziere, dar nu mai
multdeaptezilelucrtoaredelaprimire.

CAPITOLULIII
Alteformedecooperareadministrativ

SECIUNEA1
Prezenanbirourileadministrativeiparticiparealaancheteleadministrative

ARTICOLUL109^15

Sferadeaplicareicondiii
(1) Prin acord ntre autoritatea solicitant din alt stat membru i autoritatea
solicitat din Romnia i potrivit condiiilor stabilite de aceasta din urm, funcionarii
mputernicii de autoritatea solicitant din alt stat membru pot, n vederea schimbului
de informaii prevzut la art. 109^5 alin. (1), s fie prezeni n birourile n care i
desfoar activitatea autoritile administrative ale Romniei i/sau s fie prezeni la
anchetele administrative efectuate pe teritoriul Romniei. n cazul n care informaiile
11

solicitatesuntinclusendocumentelacarefuncionariiautoritiisolicitatedinRomnia
auacces,funcionariiautoritiisolicitantedinaltstatmembruprimesccopiialeacestor
documente.
(2) n msura n care acest lucru este permis potrivit legislaiei din Romnia ,
acordul prevzut la alin. (1) poate prevedea c, atunci cnd funcionarii autoritii
solicitantedinaltstatmembrusuntprezenintimpulancheteloradministrative,eipot
intervieva diverse persoane i pot examina diverse registre. Refuzul unei persoanecare
face obiectul unei anchete de a respecta msurile de control luate de funcionarii
autoritii solicitante din alt stat membru este tratat de ctre autoritatea solicitat din
Romniadreptunrefuzmpotrivapropriilorsifuncionari.
(3) Funcionarii mputernicii de statul membru solicitant prezeni n Romnia
potrivit alin. (1) trebuie s fie n msur s prezinte n orice moment o mputernicire
scrisncarelesuntindicateidentitateaicalitateaoficial.

SECIUNEAa2a
Cooperareaadministrativprinefectuareadecontroalesimultane

ARTICOLUL109^16

Controalesimultane
(1) n cazul n care Romnia convine, cu unul sau mai multe state membre, s
efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia sau mai multor
persoane care prezint un interes comun sau complementar, pentru a face schimb cu
informaiileastfelobinute,suntaplicabileprevederilealin.(2)(4).
(2) Autoritatea competent din Romnia identific n mod independent
persoanele pentru care intenioneaz s propun un control simultan. Ea notific
autoritilor competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care
propune efectuarea unui control simultan i indic motivele acestei alegeri, precum i
perioadancaretrebuieefectuateacestecontroale.
(3) Autoritatea competent din Romnia decide dac dorete s participe la
controalele simultane i confirm autoritii competente care a propus controlul
simultanacordulsusauicomunicrefuzulsumotivat.
(4)AutoritateacompetentdinRomniadesemneazunreprezentantnsrcinat
cusupraveghereaicoordonareaoperaiuniidecontrol.

SECIUNEAa3a
Notificriadministrative

ARTICOLUL109^17

Cereridenotificare
(1) La cererea autoritii competente a unui stat membru, autoritatea
competent din Romnia comunic destinatarului, potrivit art. 44, toate actele i
deciziile emise de autoritile administrative ale statului membru solicitant i care se
referlaaplicareapeteritoriulsualegislaieiprivindtaxeleiimpozitelereglementate
deprezentultitlu.
12

(2) Cererile de notificare precizeaz obiectul actului sau al deciziei care trebuie
notificat()iindicnumeleiadresadestinatarului,precumioricealteinformaiicare
potfacilitaidentificareaacestuia.
(3) Autoritatea solicitat din Romnia informeaz de ndat autoritatea
solicitant din alt stat membru cu privire la rspunsul su la cererea respectiv i i
comunic,nspecial,datalacareactulsaudeciziaafostnotificat()destinatarului.
(4) Autoritatea solicitant din Romnia formuleaz o cerere de notificare n
temeiul prezentului articol numai n cazul n care nu este n msur s efectueze
notificarea potrivit normelor care reglementeaz notificarea instrumentelor n cauz n
Romnia sau n cazul n care o astfel de notificare ar cauza dificulti disproporionate.
Autoritatea competent din Romnia poate transmite orice document, prin scrisoare
recomandatsauprinsistemeelectronicedetransmitereladistan,nmoddirectunei
persoaneaflatepeteritoriulunuialtstatmembru.

SECIUNEAa4a
Rezultatulutilizriiinformaiilor

ARTICOLUL109^18

Condiii
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia furnizeaz informaii n
temeiul art. 109^9 sau art. 109^13, aceasta poate solicita autoritii competente care
primete informaiile s transmit rezultatul utilizrii informaiilor primite. n cazul n
care i se solicit un asemenea rspuns, autoritatea competent din Romnia care a
primit informaiile transmite autoritii competente care a furnizat informaiile
rezultatulutilizriiinformaiilor,fraaduceatingerenormelorprivindsecretulfiscali
proteciadatelor,aplicabilenRomnia,ncelmaiscurttimpposibildarnumaimultde
treilunidelamomentulncaresecunoaterezultatulutilizriiinformaiilorsolicitate.
(2)AutoritateacompetentdinRomniatransmiteanualcelorlaltestatemembre
rezultatulutilizriiinformaiilorcefacobiectulschimbuluiautomatdeinformaii,potrivit
msurilorpracticeconvenitebilateral.

SECIUNEAa5a
Schimbuldeexperienidebunepractici

ARTICOLUL109^19

Sferadeaplicareicondiii
(1) mpreun cu Comisia European i celelalte state membre, autoritatea
competentdinRomniaexamineazievalueazcooperareaadministrativprevzut
deprezentultitluifacschimbdeexperiennscopulmbuntiriiacesteicooperrii,
dacestecazul,alelaborriiunornormendomeniilerespective.
(2) Alturi de Comisia European i celelalte state membre, autoritatea
competent din Romnia poate elabora orientri cu privire la orice aspect considerat
necesarpentruschimbuldebunepracticiischimbuldeexperien.

CAPITOLULIV
Condiiiaplicabilecooperriiadministrative
13

ARTICOLUL109^20

Transmitereadeinformaiiidocumente
(1) Informaiile comunicate Romniei de ctre statele membre sub orice form
potrivit prezentului titlu intr sub incidena secretului profesional i se bucur de
proteciaconferitinformaiilordeacesttipntemeiullegislaieidinRomnia.Astfelde
informaii pot fi utilizate pentru administrarea i aplicarea legislaiei din Romnia
referitoare la taxele i impozitele prevzute la art. 109^6. Aceste informaii pot fi
utilizate, deasemenea,pentru evaluarea iaplicarea altor taxe i impozite prevzute la
art. 178^2 sau pentru evaluarea i aplicarea contribuiilor obligatorii la sistemul de
securitate social. De asemenea, acestea pot fi folosite n legtur cu procedurile
judiciare i administrative care pot implica sanciuni, iniiate ca urmare a nclcrii
legislaiei fiscale, fr a aduce atingere normelor i dispoziiilor generale care
reglementeaz drepturile fptuitorului, suspectului sau inculpatului ori
contravenientului,precumialemartorilorncadrulacestorproceduri.
(2) Informaiile i documentele primite de Romnia potrivit prezentului titlu pot
fi utilizate n alte scopuri dect cele prevzute la alin. (1), cu permisiunea autoritii
competente a statului membru care comunic informaii potrivit prezentului titlu i
numai n msura n care acest lucru este permis n temeiul legislaiei din Romnia. O
astfel de permisiune se acord de Romnia dac informaiile pot fi utilizate n scopuri
asemntoarenRomnia.
(3) Dac autoritatea competent din Romnia consider c informaiile primite
delaautoritateacompetentaunuialtstatmembrupotfiutile,nscopurileprevzute
la alin. (1), autoritii competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite
acesteiadinurm,cucondiiacaaceasttransmiteresrespectenormeleiprocedurile
prevzute de prezentul titlu. Autoritatea competent din Romnia informeaz
autoritatea competent a statului membru din care provin informaiile cu privire la
intenia sa de a transmite informaiile respective unui stat membru ter. n situaia n
care Romnia este stat membru din care provin informaiile aceasta se poate opune
transmiterii informaiilor respective n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii
comunicriidinparteastatuluimembrucaredoretestransmitinformaiile.
(4) Permisiunea de a utiliza n temeiul alin. (2) informaiile transmise n temeiul
alin.(3)poatefiacordatnumaidectreautoritateacompetentdinRomnia.
(5)Informaiile,rapoartele,declaraiileioricealtedocumente,precumicopiile
certificatesauextraseledinacestedocumente,obinutedeautoritateasolicitatdinalt
stat membru i comunicate autoritii solicitante din Romnia n temeiul prezentului
titlu,potfiinvocatecadovezidectreorganismelecompetentedinRomnia,nacelai
modcainformaiile,rapoartele,declaraiileioricealtedocumentesimilarefurnizatede
oautoritatedinRomnia.

ARTICOLUL109^21

Limite
(1) Autoritatea solicitat din Romnia furnizeaz autoritii solicitante dintrun
alt stat membru informaiile prevzute la art. 109^9, cu condiia ca autoritatea
solicitant s fi epuizat sursele uzuale de informaii pe care lear fi putut utiliza n
aceast situaie pentru a obine informaiile solicitate, fr a risca s pun n pericol
atingerea scopului urmrit. Autoritatea solicitant din Romnia solicit informaiile
14

prevzutelaart.109^9

autoritiisolicitatedinaltstatmembrunumainsituaiancare
au fost epuizate sursele uzuale de informaii pe care lear fi putut utiliza n aceast
situaie pentru a obine informaiile solicitate, fr a risca s pun n pericol atingerea
scopuluiurmrit.
(2) Prezentul titlu nu impune Romniei obligaia de a efectua anchete sau de a
comunica informaii, n cazul n care efectuarea acestor anchete sau obinerea
informaiilorrespectivepentrupropriilescopuriarficontrarlegislaieidinRomnia.
(3) Autoritatea competent din Romnia poate refuza s furnizeze informaii, n
cazulncarestatulmembrusolicitantnuestenmsur,dinmotivejuridice,sfurnizeze
informaiisimilare.
(4) Furnizarea de informaii poate fi refuzat n cazul n care ar conduce la
divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu
comercialoriaunorinformaiiacrordivulgarearficontrarordiniipublice.
(5)AutoritateasolicitatdinRomniacomunicautoritiisolicitantedinaltstat
membrumotivelerefuzuluidearspundelacerereadeinformaii.

ARTICOLUL109^22

Obligaii
(1)ncazulncareunstatmembrusolicitinformaiintemeiulprezentuluititlu,
Romnia recurge la mecanismul su de colectare de informaii pentru a obine
informaiile solicitate, chiar dac acestea nu i sunt necesare pentru propriile scopuri
fiscale. Aceast obligaie nu aduce atingere art. 109^21 alin. (2)(4), ale cror dispoziii
nu pot fi n niciun caz interpretate n sensul autorizrii Romniei s refuze furnizarea
informaiilorpentrusimplulmotivcacesteanuprezintuninteresnaional.
(2) Prevederile art. 109^21 alin. (2) i (4) nu pot fi n niciun caz interpretate ca
permind autoritii solicitate din Romnia s refuze furnizarea de informaii pentru
simplul motiv c aceste informaii sunt deinute de o banc, de o alt instituie
financiar, de o persoan desemnat sau care acioneaz n calitate de agent sau de
administrator, sau c informaiile respective se refer la participaiile la capitalul unei
persoane.
(3) Fr a aduce atingere alin. (2), Romnia poate refuza transmiterea
informaiilor solicitate n cazul n care aceste informaii se refer la perioade de
impozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de
informaiiarfipututfirefuzatntemeiulart.124^35alin.(1)dinCodulfiscaldacarfi
fostsolicitatenaintededatade11martie2011.

ARTICOLUL109^23

Lrgireacooperriiextinseoferiteuneiritere
n cazul n careRomnia ofer unei ritere ocooperaremai extinsdect cea
prevzut de prezentul titlu, Romnia nu poate refuza o astfel de cooperare extins cu
niciunul dintre celelalte state membre care doresc s iniieze o astfel de cooperare
extinsreciproccuRomnia.

ARTICOLUL109^24

Formularetipiformateelectronice
(1) Cererile de informaii i de anchete administrative formulate potrivit art.
109^9 i rspunsurile aferente, confirmrile de primire, cererile de informaii generale
15

suplimentareideclaraiiledeincapacitatesauderefuzformulatentemeiulart.109^11
setrimit,nmsuraposibilului,pebazaunuiformulartipadoptatdeComisiaEuropean
potrivitproceduriiprevzutelaart.26alin.(2)dinDirectiva2011/16/UE.Formulareletip
pot fi nsoite de rapoarte, declaraii sau orice alte documente, precum i de copii
certificatesaudeextrasedinacestea.
(2) Formularultip prevzut la alin. (1) include cel puin urmtoarele informaii
caretrebuiefurnizatedectreautoritateasolicitant:
a)identitateapersoaneicarefaceobiectulexaminriisaualanchetei;
b)scopulfiscalurmrit.
(3) n msura cunoscut i n acord cu evoluiile internaionale, autoritatea
solicitantdinRomniapoatefurnizanumeleiadresaoricreipersoanedesprecarese
crede c deine informaiile solicitate, precum i orice element care poate facilita
colectareadeinformaiidectreautoritateasolicitatdinaltstatmembru.
(4) Informaiile spontane i confirmarea acestora, prevzute la art. 109^13 i,
respectiv, art. 109^14, cererile de notificri administrative prevzute la art. 109^17 i
rezultatul utilizrii informaiilor prevzut la art. 109^18 se transmit prin intermediul
formularuluitip adoptat de Comisia European potrivit procedurii prevzute la art. 26
alin.(2)dinDirectiva2011/16/UE.
(5) Schimbul automat de informaii prevzut la art. 109^12 se efectueaz
utiliznd un format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de
schimbautomatibazatpeformatulelectronicexistentntemeiulart.124^8dinCodul
fiscal, care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de informaii,
adoptat de Comisia European potrivit procedurii prevzute la art. 26 alin. (2) din
Directiva2011/16/UE.

ARTICOLUL109^25

Msuripractice
(1) Informaiile comunicate n temeiul prezentului titlu se furnizeaz, n msura
posibilului,prinmijloaceelectronice,utilizndreeauaCCN.
(2)nsituaiancareComisiaEuropeanefectueazoriceadaptareareeleiCCN,
Romnia este responsabil s efectueze orice adaptare a sistemelor sale necesar
pentru a permite schimbul de informaii de acest tip prin intermediul reelei CCN.
Romnia renun la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea
prezentuluititlu,exceptnd,dupcaz,cheltuielilecuonorariilepltiteexperilor.
(3)Cereriledecooperare,inclusivcereriledenotificare,idocumenteleanexate
pot fi redactate n orice limb aleas de comun acord de autoritatea solicitat i
autoritatea solicitant. Cererile respective sunt nsoite de o traducere n limba oficial
sau n una dintre limbile oficiale ale statului membru al autoritii solicitate numai n
situaiispeciale,cndautoritateasolicitatmotiveazcerereadetraducere.

ARTICOLUL109^26

Obligaiispeciale
AutoritateacompetentdinRomniadispunetoatemsurilenecesarepentru:
a)aasiguraocoordonareinterneficaceamsurilordeorganizareprevzutela
art.109^8;
b)astabiliocooperaredirectcuautoritilecelorlaltestatemembre,prevzute
laart.109^8;
16

c) a asigura buna funcionare a sistemului de cooperare administrativ prevzut
deprezentultitlu.

CAPITOLULV
RelaiilecuComisiaEuropean

ARTICOLUL109^27

Evaluare
(1)AutoritateacompetentdinRomniampreuncustatelemembreiComisia
Europeanexamineazievalueazfuncionareasistemuluidecooperareadministrativ
prevzutdeDirectiva2011/16/UEitranspusprinprezentultitlu.
(2) Autoritatea competent din Romnia transmite Comisiei Europene orice
informaii pertinente necesare pentru evaluarea eficacitii cooperrii administrative
prevzutedeprezentultitlunceeaceprivetecombatereafraudeiiaevaziuniifiscale.
(3)AutoritateacompetentdinRomniatransmiteComisieiEuropeneoevaluare
anualaeficacitiischimbuluiautomatdeinformaiiprevzutlaart.109^12,precumi
rezultatelepracticeobinute.Formularulicondiiiledetransmitereaevaluriianualese
adopt de ctre Comisia European potrivit procedurii prevzute la art. 26 alin. (2) din
Directiva2011/16/UE.
(4) Informaiile comunicate Comisiei Europene de autoritatea competent din
Romnia n temeiul alin. (2) i (3), precum i orice raport sau document elaborat de
Comisia European pe baza acestor informaii pot fi transmise altor state membre.
Astfel de informaii transmise Romniei intr sub incidena secretului profesional i
beneficiaz de protecia acordat informaiilor asemntoare conform legislaiei din
Romnia.RapoarteleidocumentelentocmitedeComisiaEuropeanpotfiutilizatede
Romniadoarnscopurianalitice,frasepublicsauasepuneladispoziiauneialte
persoanesauaunuialtorganismfracordulexpresalComisieiEuropene.

CAPITOLULVI
Relaiilecuriletere

ARTICOLUL109^28

Schimbuldeinformaiicuriletere
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia primete de la o ar
ter informaii care sunt n mod previzibil relevante pentru administrarea i aplicarea
legilordinRomnianprivinataxeloriimpozitelorprevzutelaart.109^6,autoritatea
competent din Romnia poate, n msura n care acest lucru este permis n temeiul
unui acord cu ara ter respectiv, s comunice aceste informaii autoritilor
competente ale statelor membre pentru care ar putea fi utile i oricrei autoriti
solicitantedinaltstatmembru.
(2)AutoritateacompetentdinRomniapoatetransmiteuneiritere,potrivit
normelor interne privind comunicarea datelor cu caracter personal ctre rile tere,
informaii obinute n temeiul prezentului titlu, dac toate condiiile de mai jos sunt
ndeplinite:
a)autoritateacompetentastatuluimembrudincareprovininformaiileiadat
acordulcuprivirelacomunicareaacestora;
17

b) ara ter n cauz sa angajat s coopereze pentru strngerea dovezilor care
s ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzaciilor care sunt susceptibile s
contravinlegislaieifiscalesausconstituieonclcareaacesteia.

CAPITOLULVII
Dispoziiigeneraleifinale

ARTICOLUL109^29

Proteciadatelor
Toate schimburile de informaii efectuate n temeiul prezentului titlu se
realizeaz cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrileicompletrileulterioare.

14. Dup articolul 110 se introduce un nou articol, art. 110^1, cu urmtorul
cuprins:
ARTICOLUL110^1
Evidenacreanelorfiscale
(1) n scopul exercitrii activitii de colectare a creanelor fiscale, organele
fiscale din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal organizeaz, pentru
fiecarecontribuabil,evidenacreanelorfiscaleimoduldestingereaacestora.
(2) Contribuabilii au acces la informaiile din evidena creanelor fiscale potrivit
procedurii aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.

15.Dupalineatul(5)alarticolului112,seintroduceunnoualineat,alin.(6),cu
urmtorulcuprins:
(6) Orice persoan care deine pri sociale la o societate comercial poate
solicitaeliberareaunuicertificatdeatestarefiscalalsocietii.

16.Dupalineatul(2)alarticolului117seintroduceunnoualineat,alin.(2^1),
cuurmtorulcuprins:
(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), sumele ncasate prin poprire, n
plusfadecreanelefiscalepentrucaresanfiinatpoprirea,serestituiedinoficiude
organulfiscalntermendecelmult5zilelucrtoaredeladatancasrii.

17.Alineatul(6)alarticolului117semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(6) Dac debitorul nregistreaz obligaii fiscale restante, sumele prevzute la
alin. (1), (2) i (2^1), se vor restitui numai dup efectuarea compensrii potrivit
prezentuluicod.

18.Alineatul(1)alarticolului124semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au
dreptulladobnddinziuaurmtoareexpirriitermenuluiprevzutlaart.117alin.(2)
i (2^1) sau la art. 70, dup caz, pn la data stingerii prin oricare dintre modalitile
prevzutedelege.Acordareadobnzilorsefacelacerereacontribuabililor.

18

19.Alineatul(5)alarticolului148semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(5) Msurile de executare silit aplicate n condiiile prezentului cod se ridic
prindecizientocmitncelmultdouziledeladatalacareancetatexecutareasilit,
de ctre organul de executare. Nerespectarea termenului atrage rspunderea potrivit
art.227alin.(2).

20. Dup alineatul (5^1) al articolului 148 se introduc dou noi alineate, alin.
(5^2)i(5^3),cuurmtorulcuprins:
(5^2) Organul de executare ridic poprirea bancar pentru sumele care
depesc cuantumul creanelor nscrise n adresa de nfiinare a popririi n situaia n
care,dininformaiilecomunicatedebncirezultcsumeleindisponibilizatenfavoarea
organuluideexecutareacopercreanelefiscalenscrisenadresadenfiinareapopririi
isuntndeplinitecondiiilepentrurealizareacreanei.
(5^3) Poprirea bancar se ridic i n situaia n care organul de executare
constatcpoprireaarmasfrobiect.

21.Alineatul(12)alarticolului149semodificivaaveaurmtorulcuprins:
(12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data
sesizriibncii,potrivitalin.(11),sumeleexistente,precumiceleviitoareprovenitedin
ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate n limita sumei
necesar pentru realizarea obligaiei ce se execut silit, astfel cum aceasta rezult din
adresadenfiinareapopririi.Dinmomentulindisponibilizrii,respectivdeladataiora
primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti, bncile nu
procedeaz la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea
conturilor debitorilor, i nu accept alte pli din conturile acestora pn la achitarea
integralaobligaiilorfiscalenscrisenadresadenfiinareapopririi,cuexcepia:
a) sumelor necesare plii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor i
contribuiilor aferente acestora, reinute la surs, dac, potrivit declaraiei pe propria
rspundere a debitorului sau reprezentantului su legal, rezult c debitorul nu deine
altedisponibilitibneti;
b)sumelornecesarepliiaccizelordectreantrepozitariiautorizai.nacestcaz,
debitorul va prezenta unitii bancare odat cu dispoziia de plat i copia certificat,
conformcuoriginalul,aautorizaieideantrepozitar;
c) sumelor necesare plii accizelor, n numele antrepozitarilor autorizai, de
ctrecumprtoriideproduseenergetice;
d) sumelor necesare plii impozitelor, taxelor i contribuiilor de care depinde
meninerea valabilitii nlesnirii. n acest caz, debitorul va prezenta unitii bancare
odat cu dispoziia de plat i copia certificat, conform cu originalul, a documentului
princaresaaprobatnlesnirealaplat.

Art.IIDeclaraiaanualdeimpozitpeprofitpentruanul2011sedepunedetoi
contribuabilii, la organul fiscal competent, pn la data de 25 martie 2012, cu excepia
contribuabililor prevzui la art. 34 alin. (5) lit. a) i b) din Codul fiscal care depun
declaraia anual de impozit pe profit pentru anul 2011 pn la data de 25 februarie
2012.

19

Art. III (1) Prevederile art. I pct. 13 din prezenta ordonan se aplicncepnd
cudatade1ianuarie2013,cuexcepiaart.109^13careseaplicncepndcudatade1
ianuarie2015.
(2) Ordinele ministrului finanelor publice i ale preedintelui AgenieiNaionale
deAdministrareFiscalprevzutelaart.42alin.(5^1),art.43alin.(4)i(5),art.79alin.
(2),art.109^8alin.(2)iart.110^1alin.(2)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003,astfel
cum au fost modificate sau completate prin prezenta ordonan, se emit n termen de
30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzutlaart.65alin.(4)careseemitentermende60dezile.

Art. IV Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,


republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu
modificrileicompletrileulterioare,precumicuceleaduseprinprezentaordonan,
se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup aprobarea acesteia prin
lege,dndusetexteloronounumerotare.
*
Articolul I pct. 13 din prezenta ordonan transpune Directiva 2011/16/UE a
Consiliului din 15februarie 2011 privind cooperarea administrativ n domeniul fiscal i
de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seriaLnr.64din11martie2011.

PRIMMINISTRU,
EMILBOC