Sunteți pe pagina 1din 35

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SE APROB,

DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA MANAGER


Nr._____________/_________________ Dr. Pop Ovidi L!r"!#
INVITAIE DE PARTICIPARE
Pri# pr"$"#%!, v& i#vi%&' pri# d"p#"r"! d" o("r%" )! !*+i$i,io#!r"! pri# !*+i$i,i" dir"*%& d"
!)i'"#%" div"r-" p"#%r Spi%!)) C)i#i* M#i*ip!) .Dr. G!vri) Cr%"!#.
Valoarea estimat a achiziiei i codul C.P.V.:
Nr.
*r%.
C.P.V. D"#'ir" C.P.V.
V!)o!r"
"-%i'!%&
(&r&
T.V.A., )"i
V!)o!r"
"-%i'!%&
(&r&
T.V.A.,
"ro
/ 01/1200034 Co#di'"#%" #"pr")*r!%" 500 /52.67
2 01/7240031 O! 77700 /0/72.05
1 012//10038 Or"$ 28800 8068.//
7 /4/1/1/03/ P!%" 6500 /65/.62
4 /421400037 Co#-"rv" d" p"-%" /400 172.87
8 /412/10036 S* d" )!'!i" /280 256.52
6 /411//1839 Ard"i %r!#-(or'!%i 7400 /026.9/
5 /411/72531 So- d" %o'!%" 10/00 8564.8
9 /471//0039 M!r:!ri#! 22704 4//6.56
/0 /44/200030 S'!#%!#! 72000 9491.58
// /447/00032 Br!#$! d" '!-! 25000 8194.9/
/2 /447100038
Br!#$! r!-!, p);"r", * '*":!i -i !)%"
%ipri d" ;r!#$! 28700 8010.71
/1 /447400030 Br!#$! %!r%i#!;i)! 7/800 9402.79
/7 /444/00034 I!r% -i !)%" prod-" )!*%!%" ("r'"#%!%" 2700 475.22
/4 /444/10035 I!r% 79700 //257.2/
/8 /48/2/0032 <!i#! d" :r! 9900 228/.7/
/6 /48/22/038 <!i#! d" por'; /8000 1847.5
/5 /482400034 Gri- 8900 /468./1
/9 /482800032 Pr!( d" ;di#*! 500 /52.67
20 /45/200031 Prod-" d" p!%i-"ri" -i d" *o("%!ri" 7000 9/1.6
2/ /452/2003/ Bi-*i%i d)*i 14900 5200.78
22 /451/00032 =!+!r 87000 /78/9.22
21 /451/20037 =!+!r !); 100 85.41
27 /457/00034 C!*!o 1180 686.4/
24 /457210034 D)*iri 12140 6159.48
28 /45721/035 Bo';o!#" 2600 8/8.64
26 /454/2/031 P!-%" (!i#o!-" pr"p!r!%" 19580 9/04.02
1
25 /454/24034 C-*- /540 722.49
29 /458100034 C"!i /5000 7///.84
10 /456000036 Co#di'"#%" -i 'irod"#ii 4540 /118.29
1/ /456///035 O%"% -! "*+iv!)"#% /600 155.12
12 /456/21034 >"%*+p 824 /72.66
11 /456/2403/ M-%!r 6144 /850.06
17 /456/26036 A'"-%"*ri d" *o#di'"#%" /2400 2544.1/
14 /4562/0032 Pip"r 7000 9/1.6
18 /456270034 S!r" 2240 4/1.98
16 /495//0039 Ap! 'i#"r!)! p)!%! 9800 2/92.55
15 /495/20030 Ap! 'i#"r!)! *!r;o:!$o!-! 8100 /719.05
19 1181///038 A*id -!)i*i)i* /40 17.28
ursa de !i"a"are ? v"#i%ri proprii
Perioada de #ala$ilitate a o!ertelor? 80 $i)" d" )! d!%! )i'i%& d" d"p#"r" ! o("r%")or
%$iectul achiziiei directe ? !)i'"#%" div"r-" *o#(or' *!i"%)i d" -!r*i#i
&odul de !i"alizare a achiziiei directe? @#*+"i"r"! #i *o#%r!*% d" !*+i$i,i" p;)i*&
Docume"tele de cali!icare solicitate
- S" vor pr"$"#%! r'&%o!r")" do*'"#%"?
'. Declaraie (ri#i"d situaia (erso"al a o!erta"tului) A*o#(or' (or')!r)i !#"B!% @#
do*'"#%!,i" * pri# *!r" -& dov"d"!-*& *& # -" @#*!dr"!$& )! pr"v"d"ri)" !r%./50,/5/ Ci
89D/ di# O.U.G. #r.17/2008E
+. Certi!icat de ,"re-istrare emis de %!iciul Re-istrului Comertului A*opi" CUIF d" p"
)G#:& Tri;#!)")" T"ri%ori!)" -! Certi!icat co"statator emis de %!iciul Re-istrului
Comerului de (e l."- tri$u"alele teritoriale/ @# *o#(or'i%!%" * pr"v"d"ri)" L":ii
#r.28//990 privi#d R":i-%r) Co'"r%)i, r"p;)i*!%& Ci !*%!)i$!%&, %"r'"# '!Bi' @#%r"
"'i%"r" Ci d!%! )i'i%& d" d"p#"r" ! o("r%")or H 10 $i)" di# *!r" -& r"$)%" *& o$iectul de
acti#itate !) o("r%!#%)i !%ori$"!$& d"-(!Cr!r"! d" !*%ivi%&,i @# do'"#i) *" (!*"
o;i"*%) !*+i$i,i"i. 0orma de (reze"tare 3 *"r%i(i*!%) d" @#r":i-%r!r" -" v! pr"$"#%! @#
*opi" )i$i;i)& C%!'pi)!%&, -"'#!%& d" *&%r" r"pr"$"#%!#%) )":!) !) o("r%!#%)i Ci *o#,i#G#d
'"#,i#"! I*o#(or' * ori:i#!))IE
1. Docume"t de ,"re-istrare (e"tru si-ura"a alime"telor/ eli$erat de D..V..A. 3
*opi" )i$i;i)& * '"#,i#"! *o#(or' * ori:i#!))E
2. 0ia de i"!ormaii -e"erale H A<or')!r IG 3 IN<ORMAJII GENERALEF di# *!r" -&
r"i!-& d!%")" d" id"#%i(i*!r", #'&r) d" %")"(o#, (!B, *o#%) d"-*+i- )! Tr"$or"ri" Ci *i(r!
'"di" d" !(!*"ri p" )%i'ii %r"i !#iE
2
3. E4(erie"a similar H # " *!$).
%!erta #a co"i"e:
Prop#"r"! %"+#i*& *!r" v! *o#,i#" # *o'"#%!ri !) -p"*i(i*!,ii)or %"+#i*"
pr"$"#%!%" @# *!i"%) d" -!r*i#i, pri# *!r" -& -" d"'o#-%r"$" *or"-po#d"#,!
prop#"rii %"+#i*" * -p"*i(i*!,ii)" r"-p"*%iv". O("r%!#,ii %r";i" -& i#*)d& @# o("r%!
)or %o!%" d!%")" Ci i#(or'!,ii)" -p"*i(i*!%" @# *!i"%) d" -!r*i#i, @# (or'! *"r%& d!r Ci
ori*" !)%" i#(or'!,ii p" *!r" !*"C%i! )" *o#-id"r& #"*"-!r" p"#%r *)!ri(i*!r"!
prop#"rii )or %"+#i*" H (or')!r) PT.
Prop#"r"! (i#!#*i!r&?
(or')!r) d" o("r%!, *!r" r"pr"$i#%& ")"'"#%) pri#*ip!) !) prop#"rii
(i#!#*i!r". Pr",) di# (or')!r) d" o("r%& v! r"pr"$"#%! pr",) %o%!) !)
prod-")or *" (!* o;i"*%) !*+i$i,i"i A(&r& T.V.A.F Ci v! (i "Bpri'!% @# )"i H
(or')!r) OP.
A)%" i#(or'!,ii *o#-id"r!%" -"'#i(i*!%iv" p"#%r @#d"p)i#ir"! pr"$"#%)i *o#%r!*%
N5 -" !**"p%& !-o*i"ri, -;*o#%r!*%&ri -! !#:!K!'"#%" ("r'" d" --,i#"r" di#
p!r%"! #i %"r,.
N5 -" !**"p%& o("r%" !)%"r#!%iv" )! o("r%! d" ;!$&.
N5 -" !**"p%& o("r%" @#%Gr$i!%", !*"-%"! (ii#d r"%r#!%" "Bp"di%or)i #"d"-*+i-".
%!erta"ii care ,"ce(a"d cu data de +6.6+.+6'+ au re!uzat sem"area
co"tractului de achiziie (u$lic sau i*au retras o!erta du( deschiderea
acesteia/ #or !i res(i"i di" toate achiziiile directe care se #or or-a"iza (e
(arcursul a"ului +6'+.
S" -o)i*i%! pr"$"#%!r"! %%ror do*'"#%")or -o)i*i%!%" @# do*'"#%!,i" pG#& )! d!%!
)i'i%& d" d"p#"r" ! o("r%")or.
&odul de ,"tocmire a o!ertei
Do*'"#%")" d" *!)i(i*!r" @'pr"#& * prop#"r"! %"+#i*& Ci (i#!#*i!r& -" @#%o*'"-* @#%r3
# -i#:r "B"'p)!r Ci -" i#%rod* (i"*!r" @# p)i*ri -"p!r!%" '!r*!%" *or"-p#$!%or. C")" 2
p)i*ri -" i#%rod* i#%r3# p)i* "B%"rior, i#*+i- Ci #"%r!#-p!r"#% .
P)i*) "B%"rior %r";i" -! (i" '!r*!% *?
d"#'ir"! Ci !dr"-! !%ori%&,ii *o#%r!*%!#%", d"#'ir"! o;i"*%)i !*+i$i%i"i dir"*%"
p"#%r *!r" -3! d"p- o("r%! 7%!erta (ri#i"d achiziia direct 8 alime"te
di#erse9.
d"#'ir"! Ci !dr"-! o("r%!#%)i, p"#%r ! p"r'i%" r"%r#!r"! o("r%"i @#%Gr$i!%"
#"d"-*+i-&.
i#-*rip,i!? :A "u se deschide ,"ai"te de data de ''.63.+6'+/ ora 6;:66).
P)i*)i "B%"rior i -" vor !%!C!, @#%r3o (o)i" d" p)!-%i* %r!#-p!r"#%&, do*'"#%")" *!r"
@#-o%"-* o("r%! dp& *' r'"!$& ?
3
-*ri-o!r"! d" @#!i#%!r" H (or')!r) SI
Criteriul de atri$uire? 3 pr",) %o%!) *") '!i -*&$%, di#%r" o("r%")" d"*)!r!%" !d'i-i;i)".
e #a (reze"ta mostre de (rodus? 3 *!r" (!* o;i"*%) !*+i$i,i"i i# *!$&, * %i%) :r!%i% Ci
o;)i:!%oriE @# !';!)!K ori:i#!) Ci "%i*+"%!r" * #'")" o("r%!#%)i.
%!erta se #a de(u" e la adresa autoritii co"tracta"te: Spi%!)) C)i#i* M#i*ip!) Dr.
G!vri) Cr%"!# Or!d"!, -%r. Cor#")i Copo-, #r./2, -"*r"%!ri!%, *!'./07, "%!K /.
Data limit (e"tru de(u"erea o!ertei: //.04.20/2, or! 09?00.
Deschiderea o!ertelor: //.04.20/2, or! 09?00, Spi%!)) C)i#i* M#i*ip!) Dr.G!vri)
Cr%"!# Or!d"!, -%r. Cor#")i Copo-, #r./2, *!'.///, "%!K /.
Co"stituirea -ara"iei de $u" e4ecuie: /0L di# v!)o!r"! *o#%r!*%)i, (&r& T.V.A., @#
%"r'"# d" 4 $i)" d" )! d!%! -"'#&rii *o#%r!*%)i.
<or')!r")", *!i"%) d" -!r*i#i Ci *o#%r!*%) %ip -#% !%!C!%" i#vi%!,i"i d" p!r%i*ip!r", p" -i%"3
) MMM.-*'o.ro/ -"*,i#"! !##,ri !*+i$i,ii p;)i*".
Dir"*%or (i#!#*i!r *o#%!;i), Dir"*%or !d'i#i-%r!%iv,
E*. Br!d A#*! I#:. T!r,! Ni*o)!i"
N"( ;iro !*+i$i,ii p;)i*", Avi$!% Kridi*,
E*. Poi#!r Mir")!
4
CAIET DE SARCINI
Natura i cantitatea produselor ce se vor achiziiona :
Nr.
crt.
Cod C.P.V. Denuire produs !ora de prezentare
"nitate de
#sur#
Cantitate
1 1$%&12''-' apa inerala a(ala) de '*$l. +l. &''
2 1$%&12''-' apa inerala a(ala) de 2l. +l. 2'''
3 1$%&11''-% apa plata a(ala) de 1%l. (idon &''
4 1$&212''-1 (iscuiti pachet* $'-,'-r. pac. .''''
$ 1$&423''-$
(iscuiti tip
/eu-enia0
pachet de in.3'-r. (uc. 4''''
. 1$&212''-1 (iscuiti vrac 1-. ,3'
, 1$&,''''-, (oia pun-a de cel puin '*$1-. 1-. 2,'
& 1$&4231'-& (o(oane de po a(alate individual 1-. 2''
% 1$$41'''-2 (ranza teleea vidat 1-. 133'
1' 1$$4$'''-' (ranza topita pachet* 1$-2'-r. 1-. 1213
11 1$.2.'''-2 (udinca pra+ de (udinc# (uc. .,'
12 1$&41'''-$ cacao
coninut de -r#sie 2ntre
12-2'3.
1-. &'
13 1$$43'''-. cascaval vidat 1-. &''
14 1$&.3'''-$ ceai 1-r. plic 2'''''
1$ 1$&,''''-, chiin ne#cinat 1-. ,'
1. 1$&,12,'-, condiente diverse plic de a4i 1''-r. pac. 133'
1, 1$&,12,'-,
condiente
universale tip
5deli1at5
coninut de le-ue uscate
de ini 1$36
1-. .''
1& 1$&12'''-3 cozonac* chec &''-r. (uc. 33'
1% 1$&$12$'-$ cuscus vrac 1-. 33'
2' 1$.121''-2 +aina de -rau
pachet de ini 11-. -
a4i 21-.
1-. 3'''
$
21 1$.1221'-. +aina de alai a(ala) de a4i $1-. 1-. $33'
22 1$&$121'-3 +idea a(ala)e de a4i $1-. 1-. 14,'
23 '3132'''-$ +oi de da+in
pun-i din +olie de
polietilen# de a4i
'*31-.
1-. 1'
24 1$.2$'''-$ -ris pachet de a4i $1-. 1-. 2'''
2$ 1$3213''-, helas a(ala) de a4i 1l. l. 24'
2. 1$$$1'''-$ iaurt pahare de 1''-r. 1-. 2,'
2, 1$&,123'-$ 1etchup dulce a(ala) de a4i 11-. 1-. &'
2& 1$$$13''-& lapte (atut cutie sau pet de 1l. l. 12.,'
2% 1$4311''-% ar-arina ve-etala cutie de $''-r. cut. ..,'
3' 1$4311''-%
ar-arina* cu(
pentru crea
pachet de 2$'-r. cu( 1''
31 1$&,12$'-1 ustar (oa(e pachet de p7n# la 1''-r. 1-. 1
32 1$&,12$'-1 ustar dulce
a(ala) cu un coninut de
p7n# la 11-.
1-. &,'
33 1$&423''-$ napolitane
produsul va +i su(a(alat
2n +olie de celo+an.
1-. 33'
34 '32113''-. orez calitatea 8* clasa 9 1-. 4.,'
3$ 1$&,111'-& otet aciditate total# de %
o
l. .,'
3. '3142$''-3 oua
cate-oria 9* #rie
ini :
(uc. &''''
3, 1$33113.-% pasta ardei 1-. 33'
3& 1$33142&-3 pasta de toate
coninut ini de
su(stan# solu(il# de in.
24 3
(or. 4.,'
3% 1$&$121'-3 paste +ainoase cu ou coninut iin de 123 ou 1-. .'''
4' 1$13131'-1 pateu +icat cutie la 1''-r. cu chei# (uc. &''
41 1$13131'-1 pateu +icat cutie la 2''-r. cu chei# (uc. 2'''
42 1$23$'''-4 peste conserva cutie la 2''-r. (uc. $''
.
43 1$&,21''-2 piper a(ala) de a4i 11-. 1-. 1,'
44 33.3111'-. salicil pac. 3'
4$ 1$&,24''-$ sare a(ala) de a4i 2$1-. 1-. 333'
4. 1$&,''''-, sare
de l#7ie* plic de a4i
2'-r.
-r. 1333'
4, 1$$12'''-' santana ini 2'3 1-. 4'''
4& 1$&31'''-2 zahar a(ala)e de 1 - $ 1-. 1-. 1'.,'
4% 1$&312''-4 zahar vanilat plic de a4i $-r. -r. 1''''
Specificaii:
Produs: ap
mineral
(nr. crt.!
e4tras# din surse controlate i oolo-ate6
od de a(alare: a(ala) de '.$l.
Produs: ap
mineral
(nr. crt."!
e4tras# din surse controlate i oolo-ate6
od de a(alare: a(ala) de 2l.
Produs: ap
plat
e4tras# din surse controlate i oolo-ate6
od de a(alare: (idon de 1%l.
Produs:
#iscui
(nr. crt.$!
aspect la e4terior: (uc#i* plate* 2ntre-i* supra+a# neted#6 la interior: (ine
copt* straturi uni+ore6
culoare: -al(en ; (run6
-ust: placut* dulcea-6
iros: pl#cut* speci+ic aroelor utilizate6
od de a(alare: pachete de $'-,'-r..
Produs:
#iscuii tip
%eu&enia'
din dou# (uc#i suprapuse cu cre# la i)loc de in. 3'36
aspect: (uc#i plate* +or# re-ulat#* +#r# -oluri* iez (ine copt* porozitate
+in#6
culoare: speci+ic produsului6
-ust: pl#cut* dulce* +#r# -ust str#in6
iros: pl#cut* speci+ic aroelor utilizate
consisten#: +ra-ed#
od de a(alare: pachet de in.3'-r.
Produs:
#iscuii
(nr. crt.(!
+or#: re-ulat#
aspect: (uc#i plate* +#r# -oluri* iez (ine copt* cu porozitate +in#*6
culoare: -#l(uie6
-ust: pl#cut* dulce* +#r# iros str#in6
iros: pl#cut* speci+ic6
,
consisten#: +ra-ed#6
od de a(alare: vrac.
Produs: #oia din ardei dulce6
aspect: pul(ere +in#* +#r# puncte de culoare nea-r# sau al(#
culoare: uni+or#* roie aprins p2n# la portocaliu
iros: speci+ic
od de a(alare: pun-a de cel puin '*$1-.
Produs:
#r)n*a
telemea
din lapte de vac#6
+or# i diensiuni: +ora paralipipedic# cu (aza p#trat#
'*$ - 1 1-.6
aspect: e4terior - supra+a# curat#* al(#* +#r# poriuni
2nroite* 2n-#l(enite* uce-#ite* sau cu ipurit#i* 2n seciune - past#
curat#* uni+or#* nu se adite past# neoo-en#* cu ipurit#i sau aspect
(uretos6
consisten#: as# copact#* le-at#* de consisten#
uni+or#* se rupe uor* +#r# a se s+#r7a6 nu se adite consisten#
creoas#* nu se adite consisten# cauciucoas#6
culoare: al(# p7n# la al(# cu nuan# -#l(uie* uni+or# 2n
toat# asa6
iros i -ust: pl#cut* speci+ic (r7nzei aturate de lapte de
vac#* acrior* uor s#rat6 nu se adit -usturi i irosuri str#ine: de aar*
de iod* de +ura)* de +erentaie str#in#* de chiicale* etalic+
-r#sie raportat# la su(stan# uscat#: in.4236
od de a(alare: vidat
teren de vala(ilitate de in. 3' zile de la data
livr#rii.
Produs:
#r)n* topit
od de a(alare: pachet* 1$-2'-r.
Produs:
#udinc
pra+ de (udinc#6
diverse sortiente.
Produs: cacao aspect: pul(ere +in#
culoare: (run#6
-ust:pl#cut* a#rui6
coninut de -r#sie 2ntre 12-2'3.
Produs:
ca,ca-al
+or# i diensiuni: +ora rotund# sau p#trat# cu o
-reutate de 1-2 1-.6
produs o(inut din lapte de vac#6
aspect: e4terior ; cu coa)# neted#* 2ntrea-#* curat# i +#r# cr#p#turi*
2n seciune - curat* oo-en* +#r# -oluri* +#r# ure de uce-ai6
consistena: puin elestic# la rupere6
culoare: al( p7n# la -al(en deschis 2n toat# asa6
iros i -ust: pl#cut de lapte 6
&
-r#sie raportat# la su(stan# uscat#: in.4'36
od de a(alare: vidat.
Produs: ceai din diverse plante sau +ructe6
+#r# conservani* colorani sau su(stane str#ine6
od de a(alare: plic de 1-r.
Produs:
condimente
di-erse
pentru +riptur# de porc i pui6
od de a(alare: plic de a4i 1''-r.
Produs:
condimente
uni-ersale tip
%deli.at'
coninut de le-ue uscate de ini 1$36
Produs: cus/
cus
cu ou6
culoare: -al(en auriu6
-ust: pl#cut6
coportaent dup# +ier(ere:s# p#streze +ora* s# +ie elastice* s# nu se
lipeasc# 2ntre ele6
od de a(alare: vrac.
Produs: fin
de &r)u
tip ''6
al(#6
din -r7u6
se va livra din producia anului 2'116
culoare: al(--#l(ui6
iros: pl#cut* speci+ic +#inii* +#r# iros de uce-ai* de 2ncins sau alt
iros str#in6
od de a(alare: pachet de ini 11-. - a4i 21-.
Produs: fin
de mlai
din poru(6
-rizat6
se va livra din cel puin din producia anului 2'116
aspectul e4terior: 2nveliul e4terior al a(ala)ului s# +ie continuu*
rezistent* curat* uni+or* s# nu prezinte +isuri* cu supra+aa curat#*
eticheta vizi(il ipriat# cu toate eleentele de identi+icare* aplicat#
corespunz#tor pe +iecare unitate de produs6
aspectul coninutului: calitate s#n#toas#* corespunz#toare* produs uscat*
+#r# cocoloae* coninut li(er cur-#tor* 2n coninutul produsului nu se
adite prezena corpurilor str#ine* insectelor sau acarienilor 2n nici un
stadiu de dezvoltare6
culoare: -al(en#6
iros: pl#cut* speci+ic +#inii* +#r# iros de uce-ai* de 2ncins sau alt
iros str#in6
-ust: noral* puin dulcea-* nici aar* nici acru* +#r# scr7net la
estecare <datorit# ipurit#ilor inerale: p#7nt* nisip etc.=6
od de a(alare: a(ala) de a4i $1-.
%
Produs: fidea aspect: supra+a# neted#* at#* +#r# ure de +#in#* cu ici asperit#i*
2ndoituri uoare i de+or#ri ne2nsenate6
iros i -ust: caracteristic* +#r# iros* -ust str#in i>sau de uce-ai6
od de a(alare: a(ala)e de a4i $1-.
Produs: foi de
dafin
+runzele de da+in +olosite la +a(ricarea produsului 5+oi de da+in5 tre(uie s#
+ie 2ntre-i* neatacate de insecte* nep#tate* neuce-#ite i s# corespund#
standardelor i le-islaiei 2n vi-oare6
aspect: +runze de diverse diensiuni* cu ar-inea uor ondulat#* 2ntre-i
cu codia natural# de lun-ie edie6 sunt adise i +runze parial
s+#r7ate6
culoare: verde* verde intens* verde deschis spre verde ; -ri cu nuane uor
-#l(ui sau al(uriu6
iros i -ust: p#trunz#tor* aroat* caracteristic* +#r# iros i -ust str#in6
od de a(alare: pun-i din +olie de polietilen# de a4i '*31-.
Produs: &ri -riul pentru consu -eneral este o(inut prin prelucrarea -r7ului pentru
pani+icaie6
se va livra din producia anului 2'116
aspect: -ranulos* se adit poriuni vizi(ile de 2nveli6
culoare: al(--#l(uie* uni+or#6
iros: caracteristic* +#r# iros de uce-ai* de 2ncins sau alt iros str#in6
-ust: caracteristic* puin dulcea-* +#r# -ust aar* acru sau alt -ust str#in*
+#r# scr7net la estecare6
corpuri str#ine: +#r#6
nu se adite prezena insectelor sau a acarienilor 2n nici un stadiu de
dezvoltare6
od de a(alare: pachet de a4i $1-.
Produs: 0elas cu aro# de l#7ie6
od de a(alare: a(ala) de a4i 1l.
Produs: iaurt produs o(inut din lapte de vac# de-resat sau nu* pasteurizat*
+erentat cu culturi selectionate6
ateriile prie i au4iliare +olosite la +a(ricarea iaurtului tre(uie
s# corespund# docuentelor tehnice norative ale produselor respective
i s# respecte norele sanitare i sanitar-veterinare 2n vi-oare6
aspect: oo-en#* v7scoas#6
culoare: al(# de lapte sau cu nuan# sla( -#l(uie6
iros i -ust: speci+ic de iaurt* pl#cut* acrior* +#r# -ust i iros
str#in6
-r#sie raportat# la su(stan# uscat#: in.1*236
proteine 336
od de a(alare: pahare de 1''-r.
1'
Produs:
.etc0up
-ust dulce6
concentrat de toate6
od de a(alare: a(ala) de a4i 11-.
Produs: lapte
#tut
iros i -ust: caracteristic6
coninut de -r#sie: ini 236
condiiile (acteriolo-ice i indicatorii or-anoleptici i +izico-chiici vor +i
con+or norativelor 2n vi-oare6
od de a(alare: cutie sau pet de 1 litru6
Produs:
mar&arin
aspect: copact* ne+#r#icioas#* uscat 2n seciunea proasp#t t#iat6
culoare: al( -#l(ui6
-r#sie ve-etal#: de ini 3'3
iros i -ust speci+ic6
od de a(alare: cutie de $''-r.
Produs:
mar&arin
pentru cree6
coninut de -r#sie de ini 4'36
od de a(alare: pachet de 2$'-r.
Produs:
mu,tar
(oa(e6
od de a(alare: pachet de p7n# la 1''-r.
Produs:
mu,tar
utarul de as# este o(inut din (oa(e de utar #cinate6
utar de as#: o(inuit* aroatizat* superior* e4tra6
consistena poate s# +ie +luid ; v7scos* 2n coninutul produsului nu se
adite prezena corpurilor str#ine6
culoare: speci+ic# produsului* uni+or# 2n toat# asa* variaz# 2n +uncie
de sortient6
iros: pl#cut* caracteristic* uor 2nep#tor* +#r# iros str#in.
-ust: dulce* pl#cut* acrior* cu di+erite aroe* variaz# 2n +uncie de
sortient6
od de a(alare: a(ala) cu un coninut de p7n# la 11-.
Produs:
napolitane
aspect: (uc#i cu ar-ini re-ulate* +#r# cr#p#turi sau rupturi* supra+aa
+#r# pete sau ure de uplutur#* straturi alternative de va+e i uplutur#6
coninut de cre# de cacao de ini $'3 sau de vanilie de ini ,'36
culoare: speci+ic produsului 2n +unctie de aroa utilizata la +a(ricare6
iros: aroat* speci+ic produsului +#r# iros de uce-ai* statut sau alt
iros str#in6
-ust: dulcea-* speci+ic aroei6
od de a(alare: 2n cutii din carton* produsul va +i su(a(alat 2n +olie de
celo+an.
Produs: ore* orez decorticat calitatea 8* clasa 96
aspect: (oa(e coplet decorticate6
culoare: al(#6
iros: caracteristic* +#r# iros str#in6
11
-ust: pl#cut* speci+ic6
nu se adite prezena insectelor sau acarienilor 2n nici un stadiu de
dezvoltare6
corpuri str#ine: a4i '*,36
nu sunt adise sp#rturi ai ari de ,36
od de a(alare: 2nveliul e4terior al a(ala)ului s# +ie continuu*
rezistent* curat* uni+or* s# nu prezinte +isuri* cu supra+aa curat#* a(ala)
de a4i 11-.
Produs: oet oet alientar de +erentaie cu o aciditate total# de %
o
6
aspect: lipede* +#r# suspensii i +#r# sedient6
culoare: al( -#l(ui p7n# la (run rocat6
iros: caracteristic6
-ust: speci+ic* acrior* nu se adite -ust i iros str#ine6
od de a(alare: recipiente din sticl# sau plastic cu coninut a4i de
1l.
Produs: ou ou# proaspete de -#in# pentru consu alientar6
cate-oria 9* #rie ini :* -reutate 2ncep2nd de la ini .3-,3-r.6
aspect ; coa)#: nev#t#at#* curat#* de +ora noral#* uscat#* va +i
ipriat terenul de e4pirare6 al(u - transparent* lipede* de o
consisten# -elatinoas# i lipsit de corpuri str#ine de orice natur#6
-#l(enu - vizi(il la e4ainare doar su( +ora unei u(re* +#r# contur
aparent* s# nu se distaneze vizi(il de poziia central# 2n cazul rotirii oului*
lipsit de corpuri str#ine de orice natur#6 la spar-erea oului - al(uul tre(uie
s# +ie de consistent# dens#* transparent* iar -al(enuul sei-lo(ulos* uor
aplatizat i (ine deliitat de al(u6
iros i -ust: caracteristic oului proasp#t +#r# iros i -ust str#in6
vor +i livrate produse a+late 2n pria s#pt#an# a perioadei de
vala(ilitate6
od de a(alare: 2n pachete de co+ra)e.
Produs: past
tomate
past# de toate o(inut# prin zdro(irea* strecurarea toatelor i
concentrarea sucului prin +ier(ere* p7n# la consistena potrivit#6
se prepar# din toate proaspete* s#n#toase* 2ntre-i* a)unse la aturitate
industrial#* de culoare roie intens#* +#r# sene de +erentare sau
uce-ai6
coninut ini de su(stan# solu(il# de in. 24 36
aspect: as# oo-en#* dens#* +#r# corpuri str#ine* +#r# sene de alterare6
culoare: roie intens# p7n# la roie c#r#izie* uni+or# 2n toat# asa6 la
supra+aa pastei de toate a(alat# 2n recipiente eretice* se adite o
culoare ai 2nchis# +a# de culorile enionate6
iros i -ust: speci+ice concentratelor de toate* +#r# -ust i iros str#in6
nu se adite -ust aar sau acru6
od de a(alare: a(ala) de ,2'-r.
Produs: paste coninut iin de 123 ou6
12
finoase cu
ou
paste +#inoase scurte: acaroane* spa-hete* etc6
aspect: supra+a# neted#* at#* +#r# ure de +#in#* cu ici asperit#i*
2ndoituri uoare i de+or#ri ne2nsenate6
culoare* iros i -ust: speci+ice produsului* +#r# iros de uce-ai* st#tut
sau alt iros str#in6
coportarea la +ier(ere: dup# +ier(ere* tre(uie s# +ie elastice* s# nu se
lipeasc# 2ntre ele* s# nu +oreze con-loerate* s#-i p#streze +ora* s# nu
se des+ac# la 2ncheieturi6
od de a(alare: 2nveliul e4terior al a(ala)ului s# +ie continuu*
rezistent* curat* uni+or* s# nu prezinte +isuri* cu supra+aa curat#* a(ala)
de a4i $1-.
Produs: pateu
de ficat
(nr.crt.$1!
pateu de +icat de porc sau pas#re6
aspect: past# oo-en#* +#r# -oluri de aer sau a-loer#ri de suc sau
-r#sie6
culoare: roz--al(ui p7n# la ca+eniu6
-ust i iros: pl#cut* caracteristic* cu aroa condientelor ad#u-ate* +#r#
-ust sau iros str#in6
od de a(alare: cutie la 1''-r. cu chei#
Produs: pateu
de ficat
(nr.crt.$!
pateu de +icat de porc sau pas#re6
aspect: past# oo-en#* +#r# -oluri de aer sau a-loer#ri de suc sau
-r#sie6
culoare: roz--al(ui p7n# la ca+eniu6
-ust i iros: pl#cut* caracteristic* cu aroa condientelor ad#u-ate* +#r#
-ust sau iros str#in6
od de a(alare: cutie la 2''-r. cu chei#.
Produs: pe,te pete 2n conserv#6
iros i -ust: pl#cut* speci+ic speciei de pete* peti 2ntre-i sau porionai
din aceeai specie* de #rie uni+or# i +#r# chia-uri de s7n-e6
od de a(alare: cutie la 2''-r.
Produs: piper sortient de piper #cinat i (oa(e6
od de a(alare: a(ala) de a4i 11-.
Produs: sare
(nr. crt.$2!
sare de (uc#t#rie iodat#6
od de a(alare: a(ala) de a4i 2$1-.
Produs: sare
(nr. crt.$(!
sortient sare de l#7ie6
od de a(alare: plic de a4i 2'-r.
Produs:
sm)nt)n
produs din lapte de vac#6
aspect i consisten#: oo-en#* v7scoas# +#r# a-loer#ri de
-r#sie sau de su(stane proteice6
culoare: al( p7n# la al(--#l(ui* uni+or# de lapte6
iros i -ust: pl#cut* aroat* sla( acrior speci+ic de +erentaie
lactic#* +#r# -ust i iros str#in6
coninut de -r#sie: ini 2'36
13
condiiile (acteriolo-ice i indicatorii or-anoleptici i +izico-chiici vor +i
con+or norativelor 2n vi-oare6
od de a(alare: cutie de PVC cu capacitate '*& - 3 1-.
Produs:
*a0r
(nr. crt.$3!
produs din s+ecl# de zah#r6
zaharoz# raportat# la su(stana uscat#: ini %%*&36
uiditate: a4i '*'.36
+ora: cristal6
aspectul e4terior: 2nveliul e4terior al a(ala)ului s# +ie continuu*
rezistent* curat* uni+or* s# nu prezinte +isuri* cu supra+aa curat#* eticheta
vizi(il ipriat# cu toate eleentele de identi+icare* aplicat#
corespunz#tor pe +iecare unitate de produs6
aspectul coninutului: calitate s#n#toas#* corespunz#toare* uscat* cu
cristale de -ranulaie oo-en#* coninut li(er cur-#tor* nelipicioase*
nea-loerate6 2n coninutul produsului nu se adite prezena corpurilor
str#ine* a insectelor sau acarienilor 2n nici un stadiu de dezvoltare6
culoare: al( ; cristal* cu str#lucire caracteristic#6
iros: pl#cut* speci+ic produsului6
-ust: dulce6
od de a(alare: a(ala)e de 1 - $ 1-.
Produs:
*a0r -anilat
(nr. crt.$4!
od de a(alare: plic de a4i $-r.
:ivrarea produselor contractate se va +ace nuai la cererea achizitorului 2n teren de a4i
24 ore de la transiterea coenzii +ere <tele+onic sau +a4=* cantit#ile +iind 2n +uncie de
necesit#ile proprii i +ondurile disponi(ile.
Produsele se livreaz# cu teren de vala(ilitate de cel puin &'3 din terenul total de
vala(ilitate.
?+ertantul c7ti-#tor asi-ur# prezena unui dele-at la +iecare livrare.
Produsul va +i 2nsoit de certi+icat de calitate i 2nscripionat ?@:8A9B?C8" 2n li(a
ro7n#* <denuire produs* nu#r lot +urnizor* data +a(ricaiei* teren de vala(ilitate=.
:a livrare produsele vor +i 2nsoite de:
+actura +iscal#6
aviz de 2nsoire a #r+ii6
declaraie de con+oritate6
docuent de certi+icare a calit#ii 2ntocit con+or re-leent#rilor le-ale 2n vi-oare.
9(alarea i transportul produselor cade 2n sarcina +urnizorului i se va +ace con+or
le-islaiei 2n vi-oare* av7nd 2n vedere natura i speci+icul produsului ce ureaz# a +i livrat.
Director +inanciar conta(il* Director 2n-ri)iri*
Dc. @rad 9nca 9s. ed. Eatea ?lipia
14
Fe+ serviciu adinistrativ* Dr. Gzila-Hi 9riana
8n-. Bara Nicolaie
Dr. Eoldovan Corina 9s. ed. dietetic*
!raiu Victoria
9s. ed. dietetic* 9s. ed. dietetic*
Chereche Caelia ?prea Caren
Fe+ serviciu aprovizionare* Fe+ (irou achiziii pu(lice*
Dc. Aanea Ga(in Dc. Poinar Eirela
1$
?PDC9B?C DC?N?E8C 5ormular SI
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<denuirea>nuele=
CRI%ARE DE <NAINTARE
C&%r" ....................................................................................................
Ad"#'ir"! !%ori%&,ii *o#%r!*%!#%" Ci !dr"-! *o'p)"%&F
<" ate"ia mem$rilor Comisiei de E#aluare
S;-*ri-! OOOOOO............OOOOOOO, * -"di) @# OOOOOOOOOOOOO..
#r. OOO, ;). OO.., -*. OO., !p. OO, CUI OOOOOOOOO.., *! r'!r" ! i#vi%!,i"i #r.
OOOOOOO di# d!%! d" OOOOOOOOOOO.., p;)i*!%& p" MMM.-*'o.ro @# v"d"r"!
!%ri;irii *o#%r!*%)i d" !*+i$i,i" p;)i*& d" OOOOOOOO.., pri# pr"$"#%! v& %r!#-'i%"' o("r%!
#o!-%r&, pr"*' Ci r'&%o!r")" do*'"#%"?
/. *o)"%) -i:i)!% Ci '!r*!% @# 'od vi$i;i), *o#,i#G#d o("r%! @# ori:i#!) Ci @# *opi",
2. do*'"#%")" *!r" @#-o,"-* o("r%!.
P# -p"r!#,! *&, o("r%! #o!-%r& "-%" *or"-p#$&%o!r" Ci v& -!%i-(!*" %o!%" *"ri#,")", v&
!-i:r&' d" @#%r"!:! #o!-%r& *o#-id"r!,i".
Cu deose$it res(ect/
D!%! *o'p)"%&rii ..............................
Op"r!%or "*o#o'i*,
OOOOOOOOOO.
A-"'#!%r! !%ori$!%& F
1.
?PDC9B?C DC?N?E8C 5ormular DPE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(denumirea/numele)
DEC6ARA7IE PRI8IND E6I9I:I6ITATEA
Gu(senatul* reprezentant 2puternicit al IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria r#spundere* su( sanciunea e4cluderii din procedur# i a sanciunilor aplicate +aptei
de +als 2n acte pu(lice* c# nu ne a+l# in situaia prevazut# la art. 1&o din ?rdonana de ur-ena a
Auvernului nr. 34>2''. privind atri(uirea contractelor de achiziie pu(lic#* a contractelor de
concesiune de lucr#ri pu(lice i a contractelor de concesiune de servicii* respectiv 2n ultiii $ ani nu
a +ost condanat prin hot#r7re de+initiv# a unei instane )udec#toreti pentru participarea la
activit#i ale unei or-anizaii criinale* pentru corupie* +raud# i> sau sp#lare de (ani.
De aseenea* declar c# la prezenta procedur# nu particip 2n dou# sau ai ulte asocieri de
operatori econoici* nu depun candidatur#>o+ert# individual# i o alta candidatur#>o+ert# coun#* nu
depun o+ert# individual#* +iind noinalizat ca su(contractant 2n cadrul unei alte o+erte.
Gu(senatul declar c# in+oraiile +urnizate sunt coplete i corecte 2n +iecare detaliu i
2nele- c# autoritatea contractant# are dreptul de a solicita* 2n scopul veri+ic#rii i con+ir#rii
declaraiilor orice docuente doveditoare de care dispune.
Prezenta declaraie este vala(il# p7n# la data de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .
<se precizeaz# data e4pir#rii perioadei de vala(ilitate a o+ertei=
Data coplet#rii ......................
?perator econoic*
_________________
(semnatura autorizat)
1,
?PDC9B?C DC?N?E8C 5ormular DPNS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<denuirea>nuele=
DEC6ARA7IE
pri-ind ne;ncadrarea ;n situaiile pre-*ute la art. 3
Gu(senatul<a=.................................................. Jse insereaza nuele operatorului econoic-
persoana )uridic#K* 2n calitate de o+ertant la procedura de ...........................................din data
de...................... Jse insereaz# dataK* or-anizat# de Gpitalul Clinic Eunicipal LDr.Aavril Curteanu0
?radea* declar pe proprie r#spundere c#:
a= a intrat 2n +alient ca urare a hot#r7rii pronunate de )udec#torul-sindic6
(= i-a 2ndeplinit o(li-aiile de plat# a ipozitelor* ta4elor i contri(uiilor de asi-ur#ri
sociale c#tre (u-etele coponente ale (u-etului -eneral consolidat* 2n con+oritate cu
prevederile le-ale 2n vi-oare 2n Co7nia sau 2n ara 2n care este sta(ilit p7n# la data solicitat#
................6
c= 2n ultiii 2 ani nu a +ost 2n situaia de a nu-i 2ndeplini sau de a a-i 2ndeplini 2n od de+ectuos
o(li-aiile contractuale* din otive iputa(ile o+ertantului 2n cauz#* +apt care a produs sau este de
natur# s# produc# -rave pre)udicii (ene+iciarilor acestuia6
d= nu a +ost condanat* 2n ultiii trei ani* prin hot#r7rea de+initiv# a unei instane
)udec#toreti* pentru o +apt# care a adus atin-ere eticii pro+esionale sau pentru coiterea unei
-reeli 2n aterie pro+esional#6
e= nu sunt 2n situaia de a prezinta in+oraii +alse saude a nu prezenta in+oraiile solicitate de
c#tre autoritatea contractant#* 2n scopul deonstr#rii 2ndeplinirii criteriilor de cali+icare i
selecie.
Gu(senatul declar c# in+oraiile +urnizate sunt coplete i corecte 2n +iecare detaliu i
2ntele- c# autoritatea contractant# are dreptul de a solicita* 2n scopul veri+ic#rii i con+ir#rii
declaraiilor orice docuente doveditoare de care dispune.
Mntele- c# 2n cazul 2n care aceast# declaraie nu este con+or# cu realitatea sunt pasi(il de
2ncalcarea prevederilor le-islaiei penale privind +alsul 2n declaraii.
?perator econoic*
NNNNNNNNNN.
<senatura autorizat# =
1&
?PDC9B?C DC?N?E8C 5ormular DPNP
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<denuirea>nuele=
DEC6ARA7IE
pri-ind ne;ncadrarea ;n situaiile pre-*ute la art.(4

din <.=.9. nr.>$?"11(@ cu modificrile ,i completrile ulterioare


Gu(senatul* ..............................................................................................................................
reprezentant 2puternicit al ....................................................................................................................
<denuirea operatorului econoic=* 2n calitate de candidat>o+ertant>o+ertant asociat>ter susin#tor al
candidatului>o+ertantului* la procedura de ........................................................................................ <se
enioneaz# procedura= pentru atri(uirea contractului de achiziie pu(lic# av7nd ca
o(iect ......................................................................................................... <denuirea produsului*
serviciului sau lucr#rii=* codul CPV ..........................................................* la data de ................
<zi>luna>an=* or-anizat# de .......................................................................................................
<denuirea autorit#ii contractante=* declar pe propria r#spundere su( sanciunea e4cluderii din
procedura de achiziie pu(lic# i su( sanciunile aplica(ile +aptei de +als 2n acte pu(lice*c# nu #
a+lu 2n situaia prev#zut# la art. .%
1
din ?rdonana de "r-en# a Auvernului nr.34>2''. privind
atri(uirea contractelor de achiziie pu(lic#* a contractelor de concesiune de lucr#ri pu(lice i a
contractelor de concesiune de servicii* cu odi+ic#rile i coplet#rile ulterioare* apro(at# prin
:e-ea nr. 33,>2''. respectiv:
Nu ave drept e(ri 2n cadrul consiliului de adinistraie>or-an de conducere sau de
supervizare i>sau acionari ori asociai* persoane care sunt so>soie* rud# sau a+in p7n# la -radul al
patrulea inclusiv sau care se a+l# 2n relaii coerciale* ast+el cu sunt acestea prev#zute la art. .% lit.
a=* cu persoane ce dein +uncii de decizie 2n cadrul autorit#ii contractante: Dr. Pop ?vidiu :aurean -
Eana-er i Dc. @rad 9nca ; Director +inanciar conta(il.
Gu(senatulNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. declar c# in+oraiile +urnizate
sunt coplete i corecte 2n +iecare detaliu i 2nele- ca autoritatea contractant# are dreptul de a
solicita* 2n scopul veri+ic#rii i con+ir#rii declaraiilor* orice docuente doveditoare de care dispun.
Mnele- ca 2n cazul 2n care aceast# declaraie nu este con+or# cu realitatea sunt pasi(il de
2nc#lcarea prevederilor le-islaiei penale privind +alsul 2n declaraii
?+ertant* Data
NNNNNNNNNN. NNNNNNNNNN.
Ceprezentant>Ceprezentani le-ali <sen#turi=
1%
?PDC9B?C DC?N?E8C 5ormular I9
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
<denuirea>nuele=
IN5<RAA7II 9ENERA6E
1. Denuirea>nuele: ....................................................................................................................
2. Codul +iscal: ...............................................................................................................................
3. 9dresa sediului central: ..............................................................................................................
4. Bele+on: ......................................................................................................................................
$. !a4: .............................................................................................................................................
.. D-ail: ........................................................................................................................................
,. Certi+icatul de 2natriculare>2nre-istrare: ..................................................................................
.................................................................<nu#rul* data i locul de 2natriculare>2nre-istrare=
&. ?(iectul de activitate* pe doenii: .............................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................<2n con+oritate cu prevederile din statutul propriu=
%. @irourile +ilialelor>sucursalelor locale* dac# este cazul: .............................................................
.....................................................................................................................................................
...........................<adrese coplete* tele+on>tele4>+a4* certi+icate de 2natriculare>2nre-istrare=
1'. Principala pia# a a+acerilor: .......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
11. Ci+ra de a+aceri pe ultiii 3 ani:
9nul
Ci+ra de a+aceri anual#
la 31 dece(rie
<lei=
Ci+ra de a+aceri anual#
la 31 dece(rie
<euro=
Eedia ci+rei de a+aceri
?perator econoic*
NNNNNNNNNN.
<senatura autorizat#=
2'
?PDC9B?C": DC?N?E8C 5ormular 5<
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(denumirea/numele)
5<RA=6AR DE <5ERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Donilor*
1. D4ainand docuentatia de atri(uire* su(senatii* reprezentanti ai o+ertantului
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* ne o+eri ca* in con+oritate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in docuentatia ai sus entionata* sa +urniza>sa inchirie>sa
livra in siste leasin- cu optiune de cuparare>sa livra in siste leasin- +ara optiune de
cuparare (se elimina optiunile neaplicabile) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*
(denumirea produselor)
pentru sua de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII <oneda o+ertei=.
(suma in litere si in cifre)
plati(ila dupa receptia produselor>in rate lunare sau triestriale (se elimina optiunile neaplicabile)* la care se
adau-a ta4a pe valoarea adau-ata in valoare de IIIIIIIIIIIIIII.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne an-a)a ca* in cazul in care o+erta noastra este sta(ilita casti-atoare* sa +urniza
produsele in -ra+icul de tip ane4at.
3. Ne an-a)a sa entine aceasta o+erta vala(ila pentru o durata de IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zile* respectiv pana la data de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va raane o(li-atorie pentru noi si poate +i acceptata oricand inainte de e4pirarea perioadei de
vala(ilitate.
4. Pana la incheierea si senarea contractului de achizitie pu(lica aceasta o+erta* ipreuna
cu counicarea transisa de duneavoastra* prin care o+erta noastra este sta(ilita casti-atoare* vor
constitui un contract an-a)ant intre noi.
$. Preciza ca:
I
OIO depune o+erta alternativa* ale carei detalii sunt prezentate intr-un +orular de o+erta separat*
arcat in od clar 5alternativa56
I
OIO nu depune o+erta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
8. A' i#%")"- -i *o#-i'%i' *!, i# *!$) i# *!r" o("r%! #o!-%r! "-%" -%!;i)i%! *! (ii#d
*!-%i:!%o!r", -! *o#-%i%i' :!r!#%i! d" ;#! "B"*%i" i# *o#(or'i%!%" * pr"v"d"ri)" di#
do*'"#%!%i! d" !%ri;ir".
6. I#%")":"' *! # -#%"%i o;)i:!%i -! !**"p%!%i o("r%! * *") '!i -*!$% pr"% -!
ori*" !)%! o("r%! p" *!r" o p%"%i pri'i.
D!%! _____/_____/_____
_____________, i# *!)i%!%" d" ____________, )":!) !%ori$!% -! -"'#"$
(semnatura)
o("r%! p"#%r -i i# #'")" ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
21
5ormular PT
Propunere te0nic
Nr.
crt.
Cod C.P.V. Denuire produs !ora de
prezentare
Denuie
coercial#
Caracteristici
1 1$%&12''-' apa inerala
a(ala) de
'*$l.
2 1$%&12''-' apa inerala
a(ala) de
2l.
3 1$%&11''-% apa plata
a(ala) de
1%l.
4 1$&212''-1 (iscuiti
pachet* $'-
,'-r.
$ 1$&423''-$
(iscuiti tip
/eu-enia0
pachet de
in.3'-r.
. 1$&212''-1 (iscuiti vrac
, 1$&,''''-, (oia
pun-a de cel
puin '*$1-.
& 1$&4231'-& (o(oane de po
a(alate
individual
% 1$$41'''-2 (ranza teleea vidat
1' 1$$4$'''-' (ranza topita
pachet* 1$-
2'-r.
11 1$.2.'''-2 (udinca
pra+ de
(udinc#
12 1$&41'''-$ cacao
coninut de
-r#sie
2ntre 12-
2'3.
13 1$$43'''-. cascaval vidat
14 1$&.3'''-$ ceai 1-r.
1$ 1$&,''''-, chiin ne#cinat
22
1. 1$&,12,'-, condiente diverse
plic de
a4i
1''-r.
1, 1$&,12,'-,
condiente
universale tip
5deli1at5
coninut de
le-ue
uscate de
ini 1$36
1& 1$&12'''-3 cozonac* chec &''-r.
1% 1$&$12$'-$ cuscus vrac
2' 1$.121''-2 +aina de -rau
pachet de
ini 11-.
- a4i
21-.
21 1$.1221'-. +aina de alai
a(ala) de
a4i $1-.
22 1$&$121'-3 +idea
a(ala)e de
a4i $1-.
23 '3132'''-$ +oi de da+in
pun-i din
+olie de
polietilen#
de a4i
'*31-.
24 1$.2$'''-$ -ris
pachet de
a4i $1-.
2$ 1$3213''-, helas
a(ala) de
a4i 1l.
2. 1$$$1'''-$ iaurt
pahare de
1''-r.
2, 1$&,123'-$ 1etchup dulce
a(ala) de
a4i 11-.
2& 1$$$13''-& lapte (atut
cutie sau pet
de 1l.
2% 1$4311''-% ar-arina ve-etala
cutie de
$''-r.
3' 1$4311''-%
ar-arina* cu(
pentru crea
pachet de
2$'-r.
31 1$&,12$'-1 ustar (oa(e
pachet de
p7n# la
1''-r.
32 1$&,12$'-1 ustar dulce a(ala) cu
un coninut
23
de p7n# la
11-.
33 1$&423''-$ napolitane
produsul va
+i
su(a(alat
2n +olie de
celo+an.
34 '32113''-. orez
calitatea 8*
clasa 9
3$ 1$&,111'-& otet
aciditate
total# de %
o
3. '3142$''-3 oua
cate-oria 9*
#rie
ini :
3, 1$33113.-% pasta ardei
3& 1$33142&-3 pasta de toate
coninut
ini de
su(stan#
solu(il# de
in. 24 3
3% 1$&$121'-3
paste +ainoase cu
ou
coninut
iin de
123 ou
4' 1$13131'-1 pateu +icat
cutie la
1''-r. cu
chei#
41 1$13131'-1 pateu +icat
cutie la
2''-r. cu
chei#
42 1$23$'''-4 peste conserva
cutie la
2''-r.
43 1$&,21''-2 piper
a(ala) de
a4i 11-.
44 33.3111'-. salicil
4$ 1$&,24''-$ sare
a(ala) de
a4i
2$1-.
4. 1$&,''''-, sare
de l#7ie*
plic de
a4i 2'-r.
4, 1$$12'''-' santana ini 2'3
24
4& 1$&31'''-2 zahar
a(ala)e de
1 - $ 1-.
4% 1$&312''-4 zahar vanilat
plic de
a4i $-r.
Op"r!%or "*o#o'i*,
OOOOOOOOOO.
<senatura autorizat# =
2$
5ormular <P
<5ERTA DE PRE7
Va +i coplectat de c#tre o+ertant
Nr.
crt.
Cod C.P.V.
Denuire
produs
!ora de prezentare
Denuire
coercial#
"nitate
de
#sur#
Cantitate
P.".
+ara B.V.9.
Valoare
+#r# B.V.9.
B.V.9.
Botal
valoare
lei euro lei euro lei euro lei euro
1 1$%&12''-'
apa
inerala
a(ala) de '*$l. +l. &''
2 1$%&12''-'
apa
inerala
a(ala) de 2l. +l. 2'''
3 1$%&11''-% apa plata a(ala) de 1%l. (idon &''
4 1$&212''-1 (iscuiti pachet* $'-,'-r. pac. .''''
$ 1$&423''-$
(iscuiti tip
/eu-enia0
pachet de in.3'-r. (uc. 4''''
. 1$&212''-1 (iscuiti vrac 1-. ,3'
, 1$&,''''-, (oia
pun-a de cel puin
'*$1-.
1-. 2,'
& 1$&4231'-&
(o(oane
de po
a(alate individual 1-. 2''
% 1$$41'''-2
(ranza
teleea
vidat 1-. 133'
1' 1$$4$'''-'
(ranza
topita
pachet* 1$-2'-r. 1-. 1213
2.
11 1$.2.'''-2 (udinca pra+ de (udinc# (uc. .,'
12 1$&41'''-$ cacao
coninut de -r#sie
2ntre 12-2'3.
1-. &'
13 1$$43'''-. cascaval vidat 1-. &''
14 1$&.3'''-$ ceai 1-r. plic 2'''''
1$ 1$&,''''-, chiin ne#cinat 1-. ,'
1. 1$&,12,'-,
condiente
diverse
plic de a4i 1''-r. pac. 133'
1, 1$&,12,'-,
condiente
universale
tip
5deli1at5
coninut de le-ue
uscate de ini
1$36
1-. .''
1& 1$&12'''-3
cozonac*
chec
&''-r. (uc. 33'
1% 1$&$12$'-$ cuscus vrac 1-. 33'
2' 1$.121''-2
+aina de
-rau
pachet de ini
11-. - a4i 21-.
1-. 3'''
21 1$.1221'-.
+aina de
alai
a(ala) de a4i
$1-.
1-. $33'
22 1$&$121'-3 +idea
a(ala)e de a4i
$1-.
1-. 14,'
23 '3132'''-$ +oi de da+in
pun-i din +olie de
polietilen# de a4i
'*31-.
1-. 1'
2,
24 1$.2$'''-$ -ris
pachet de a4i
$1-.
1-. 2'''
2$ 1$3213''-, helas
a(ala) de a4i
1l.
l. 24'
2. 1$$$1'''-$ iaurt pahare de 1''-r. 1-. 2,'
2, 1$&,123'-$
1etchup
dulce
a(ala) de a4i
11-.
1-. &'
2& 1$$$13''-& lapte (atut cutie sau pet de 1l. l. 12.,'
2% 1$4311''-%
ar-arina
ve-etala
cutie de $''-r. cut. ..,'
3' 1$4311''-%
ar-arina*
cu( pentru
crea
pachet de 2$'-r. cu( 1''
31 1$&,12$'-1
ustar
(oa(e
pachet de p7n# la
1''-r.
1-. 1
32 1$&,12$'-1
ustar
dulce
a(ala) cu un
coninut de p7n# la
11-.
1-. &,'
33 1$&423''-$ napolitane
produsul va +i
su(a(alat 2n +olie
de celo+an.
1-. 33'
34 '32113''-. orez calitatea 8* clasa 9 1-. 4.,'
3$ 1$&,111'-& otet aciditate total# de %
o
l. .,'
3. '3142$''-3 oua
cate-oria 9* #rie
ini :
(uc. &''''
3, 1$33113.-% pasta ardei 1-. 33'
2&
3& 1$33142&-3
pasta de
toate
coninut ini de
su(stan# solu(il# de
in. 24 3
(or. 4.,'
3% 1$&$121'-3
paste
+ainoase cu
ou
coninut iin de
123 ou
1-. .'''
4' 1$13131'-1 pateu +icat
cutie la 1''-r. cu
chei#
(uc. &''
41 1$13131'-1 pateu +icat
cutie la 2''-r. cu
chei#
(uc. 2'''
42 1$23$'''-4
peste
conserva
cutie la 2''-r. (uc. $''
43 1$&,21''-2 piper
a(ala) de a4i
11-.
1-. 1,'
44 33.3111'-. salicil pac. 3'
4$ 1$&,24''-$ sare
a(ala) de a4i
2$1-.
1-. 333'
4. 1$&,''''-, sare
de l#7ie* plic de
a4i 2'-r.
-r. 1333'
4, 1$$12'''-' santana ini 2'3 1-. 4'''
4& 1$&31'''-2 zahar a(ala)e de 1 - $ 1-. 1-. 1'.,'
4% 1$&312''-4
zahar
vanilat
plic de a4i $-r. -r. 1''''
Preul unitar fr T.8.A. se -a oferta corespun*tor unitii de msur specificate ;n formular (EB. dc ofertantul ofer
produsul .etc0up la am#alaC de 1@2.&. se -a oferta la preul pe .&.!.
Preul produselor va include transportul i asi-urarea p7n# la destinaia +inal# la punctul de lucru:
str. 8zvorului* nr.$,* cod postal: 41'1,.* loc. ?radea* )ud. @ihor* tel.: '2$%-41.141* '3$%-4131,3* +a4: '3$%-4134,'6
2%
str. :ouis Pasteur* nr.2.* cod postal: 41'1$4* loc. ?radea* )ud. @ihor* tel.: '2$%-4'%.%.* '3$%-41212.* '3$%-41212,* +a4: '2$%-
211'.,.
Ca oneda de re+erinta se considera euro la cursul @.N.C. din data de 2$.'4.2'12 1 euro P 4*3,,& lei.
?perator econoic*
NNNNNNNNNN.
<senatura autorizat# =
3'
C<NTRACT DE 5=RNIDARE
nr.IIIIIIIIII data IIIIIIIIII
. Mn teeiul ?.".A. nr.34>2''. privind atri(uirea contractelor de achiziie pu(lic#* apro(at# cu
odi+ic#ri i coplet#ri prin :e-ea nr.33,>2''.* s-a 2ncheiat prezentul contract de +urnizare de
produse* 2ntre:
Spitalul Clinic Aunicipal EDr.9a-ril Curteanu <radea'* cu sediul 2n loc. ?radea* str.
Corneliu Coposu* nr.12* tel.:'2$%-441&44* +a4:'2$%-442.&,* cod +iscal:42'&4.3*
cont:C?2&BCDQ',.$'41RRR'''2,' deschis la Brezoreria operativ# Eunicipiul ?radea
reprezentat# prin Dr. Pop ?vidiu :aurean* av7nd +uncia de Eana-er i Dc. @rad 9nca* av7nd
+uncia de Director +inanciar conta(il* 2n calitate de achizitor* pe de o parte*
i
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF cu sediul 2n
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII * IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* 2n calitate de +urnizor* pe de alta parte
". <#iectul principal al contractului
2.1. - !urnizorul se o(li-# s# +urnizeze pe (aza coenzii eise de autoritatea contractanta*
produsele prevazute in ane4a la prezentul contract.
2.2. - 9utoritatea contractanta se o(li-# s# achiziioneze i s# pl#teasc# preul convenit 2n prezentul
contract.
>. Pretul contractului
3.1. Preul convenit pentru 2ndeplinirea contractului* pl#ti(il +urnizorului de c#tre autoritatea
contractanta* este de IIIIIIlei la care se adau-a BV9 IIIIIlei.
3.2. Preul este +er pe toat# perioada derularii contractului.
$. Durata contractului
4.1. - Prezentul contract produce e+ecte dup# constituire -araniei de (un# e4ecuie in perioada
IIIIIIIII - IIIIIIII.
4.2. 9utoritatea contractant# are dreptul de a prelun-i durata contractului de +urnizare pe o durata ce
nu poate dep#i 4 luni de la data e4pir#rii duratei iniiale prev#zute la pct. 4.1.
2. Documentele contractului
$.1. - Docuentele contractului sunt: docuentatia de atri(uire* o+erta* -arania de (un# e4ecuie*
coanda precu i ane4ele la prezentul contract +ac parte inte-ranta din acesta.
(. <#li&aiile principale ale furni*orului
..1. - !urnizorul se o(li-# s# +urnizeze produsele care prezint# si-uran#* sunt salu(re* apte pentru
consu i respecta speci+icatiile tehnice din Caietul de sarcini.
..2. - !urnizorul se o(li-# s# +urnizeze produsele pe (aza coenzii eise de autoritatea
contractant#.
..3. - !urnizorul se o(li-# s# desp#-u(easc# autoritatea contractanta 2potriva oric#ror:
i= reclaaii i aciuni 2n )ustiie* ce rezult# din 2nc#lcarea unor drepturi de proprietate intelectual#
<(revete* nue* #rci 2nre-istrate etc.=* le-ate de echipaentele* aterialele* instalaiile sau utila)ele
+olosite pentru sau 2n le-#tur# cu produsele achiziionate6 i
ii= daune-interese* costuri* ta4e i cheltuieli de orice natur#.
G. <#li&aiile principale ale autoritatii contractante
,.1. - 9utoritatea contractanta se o(li-# s# recepioneze produsele 2n terenul convenit.
,.2. - 9utoritatea contractanta se o(li-# s# pl#teasc# preul produselor c#tre +urnizor 2n teren de .'
zile de la counicarea +acturii.
31
3. Sanciuni pentru ne;ndeplinirea culpa#il a o#li&aiilor
&.1. - Mn cazul 2n care* +urnizorul nu 2i 2ndeplineasc# o(li-aiile asuate prin contract* acesta
datoreaz# achizitorului penalit#i de '*13 pe zi de 2nt7rziere* aplicate la valoarea produselor
ne+urnizate>+urnizate cu 2nt7rziere* p7n# la data +urniz#rii lor e+ective.
&.2.. - Mn cazul 2n care autoritatea contractanta nu onoreaz# +acturile 2n terenul prev#zut la art.,.2.*
acesta datoreaz# +urnizorului penalit#i de '*13 pe zi 2nt7rziere* aplicate la valoarea +acturii
neachitate* p7n# la plata e+ectiv#.
&.3. - Nerespectarea o(li-aiilor asuate prin prezentul contract de c#tre una dintre p#ri* la a doua
a(atere d# dreptul p#rii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de
daune-interese* cu noti+icare preala(ila* +ara cur-erea vreunui teren.
4. 9arania de #un eBecuie a contractului
%.1 - !urnizorul se o(li-# s# constituie -arania de (un# e4ecuie a contractului 2n cuantu de
IIIIIIlei. Clauzele contractuale 2i vor produce e+ecte nuai dup# constituirea -araniei.
%.2. - Cuantuul -araniei de (un# e4ecuie va +i de 1'3* din valoarea +#r# B.V.9. a contractului. Mn
cazul 2n care contractantul (ene+iciaz# de prevederile :e-ii nr.34.>2''4 cu privire la stiularea
2n+iin#rii i dezvolt#rii 2ntreprinderilor ici i i)locii prezen7nd p7n# cel t7rziu la data sen#rii
contractului LDeclaraia privind 2ncadrarea 2n cate-oria 2ntreprinderilor ici i i)locii0* va
(ene+icia de o reducere de $'3 a -araniei de (un# e4ecuie
%.3. - 9chizitorul se o(li-# s# eli(ereze -arania pentru participare i* dup# caz* s# eit# ordinul de
2ncepere a contractului* nuai dup# ce +urnizorul a +#cut dovada constituirii -araniei de (un#
e4ecuie.
%.4. - 9chizitorul are dreptul de a eite pretenii asupra -araniei de (un# e4ecuie* 2n liita
pre)udiciului creat* dac# +urnizorul nu 2i e4ecut#* e4ecut# cu 2nt7rziere sau e4ecut# necorespunz#tor
o(li-aiile asuate prin prezentul contract. 9nterior eiterii unei pretenii asupra -araniei de (un#
e4ecuie* achizitorul are o(li-aia de a noti+ica acest lucru +urnizorului* preciz7nd totodat# o(li-aiile
care nu au +ost respectate.
%.$ - 9chizitorul se o(li-# s# restituie -arania de (un# e4ecuie 2n teren de 14 zile de la
2ndeplinirea o(li-aiilor asuate.
%.. - Aarania produselor este distinct# de -arania de (un# e4ecuie a contractului.
1'. Recepie@ inspecii ,i teste
1'.1. - 9utoritatea contractanta sau reprezentantul s#u are dreptul de a inspecta i>sau de a testa
produsele pentru a veri+ica con+oritatea lor cu speci+icatiile tehnice din o+erta* inclusiv in
la(oratoare de analiza a produselor alientare.
1'.2. - 8nspeciile i testele din cadrul recepiei calitative si cantitative se vor +ace la destinaia +inal#
a produselor* respectiv la sediul autoritatii contractante.
1'.3. / Dac# vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde din punct de vedere
or-anoleptic* autoritatea contractanta are dreptul s# 2l respin-#* iar +urnizorul se o(li-a sa
inlocuiasca +ara alte costuri produsul in teren de 2 ore.
1'.4. - Dac# +urnizorul* dup# ce a +ost 2ntiinat* nu reuete s# inlocuiasca produsul
necorespunzator* autoritatea contractanta poate achizitiona produsul de la alt operator econoic*
urand ca eventualele di+erente de pret si costuri suplientare<transport* daune interese* etc.= sa +ie
suportate de +urnizorul.
1'.$. / Dreptul autoritatii contractante de a inspecta* testa <inclusiv in la(oratoare de analiza a
produselor alientare= i* dac# este necesar* de a respin-e nu va +i liitat sau a7nat datorit#
+aptului c# produsele au +ost inspectate i testate de +urnizor* cu sau +#r# participarea unui
reprezentant al autoritatii contractante* anterior livr#rii acestora la destinaia +inal#.
32
1'... / Prevederile clauzelor 1'.1.-1'.$. nu 2l vor a(solvi pe +urnizor de o(li-aia asu#rii
-araniilor sau altor o(li-aii prev#zute 2n contract.
. Am#alare ,i marcare
11.1. - <1= !urnizorul are o(li-aia de a a(ala produsele 2n aa +el 2nc7t s# a)un-# 2n (un# stare la
destinaia +inal#.
<2= Mn cazul a(al#rii -reut#ilor i voluelor 2n cutii* +urnizorul va lua 2n considerare* unde
este cazul* distana are p7n# la destinaia +inal# a produselor i a(sena +acilit#ilor de anipulare
-rea 2n toate punctele de tranzit.
". 6i-rarea ,i documentele care ;nsoesc produsele
12.1. - :ivrarea produselor contractate se va +ace nuai la cererea achizitorului 2n teren de a4i
24 ore de la transiterea coenzii +ere <tele+onic* +a4 si ail=* cantit#ile +iind 2n +uncie de
necesit#ile proprii i +ondurile disponi(ile.
12.2 - !urnizorul are o(li-aia de a livra produsele la destinaia +inal# indicat# de autoritatea
contractanta* respect7nd terenul coercial sta(ilit* dup# priirea coenzii. !urnizorul va
transite autoritatii contractante docuentele care 2nsoesc produsele: +actura +iscal#* aviz de
2nsoire a #r+ii* declaraie de con+oritate* docuent de certi+icare a calit#ii 2ntocit con+or
re-leent#rilor le-ale 2n vi-oare.
12.3. - Certi+icarea de c#tre autoritatea contractanta a +aptului c# produsele au +ost livrate parial sau
total se +ace dup# recepie* prin senarea docuentelor de receptie.
12.4. - :ivrarea produselor se consider# 2ncheiat# 2n oentul 2n care sunt 2ndeplinite prevederile
clauzelor de recepie a produselor.
>. Asi&urri
13.1. - !urnizorul are o(li-aia de a suporta toate riscurile contractului 2potriva pierderii sau
deterior#rii neprev#zute* inclusiv +orta a)ora* pe durata transportului si pana la destinatia +inala.
$. Perioada de &aranie acordat produselor
14.1. - !urnizorul are o(li-aia de a -aranta c# produsele +urnizate prin contract sunt con+ore cu
prescriptiile tehnice si sunt in terenul de vala(ilitate. :a recepie achizitorul poate respin-e
produsele a caror perioada de vala(ilitate raasa este ai ica de &'3 din perioada total# de
vala(ilitate* iar +urnizorul este o(li-at sa inlocuiasca inte-ral produsele livrate.
14.2. - !urnizorul are o(li-aia de a 2nlocui produsele 2n cel ult 24 de ore* +#r# costuri suplientare
pentru autoritatea contractanta.
2. Amendamente
1$.1. - P#rile contractante au dreptul* pe durata 2ndeplinirii contractului* de a conveni odi+icarea
clauzelor contractului* prin act adiional* 2n cazul apariiei unor circustane care lezeaz# interesele
le-itie ale acestora i care nu au putut +i prev#zute la data 2ncheierii contractului.
1$.2. - 9utoritatea contractanta are dreptul de a suplienta cantit#ile de produse pana la nivelul
indicat in docuentatia de atri(uire. Guplientarea cantit#ilor de produse este condiionata de
e4istena resurselor +inanciare alocate cu aceast# destinaie
(. Hnt)r*ieri ;n ;ndeplinirea contractului
1..1. - Dac# pe parcursul 2ndeplinirii contractului +urnizorul nu respect# clauzele contractuale
prev#zute 2n contract* +urnizorul are o(li-aia de a noti+ica* 2n tip util* autoritatea contractanta.
1..2. - Mn a+ara cazului 2n care autoritatea contractanta este de acord cu o prelun-ire a terenului de
livrare* orice 2nt7rziere 2n 2ndeplinirea contractului d# dreptul autoritatii contractante de a solicita
penalit#i +urnizorului si de a denunta unilateral contractul.
G. Cesiunea
33
1,.1. ; Mntr-un contract de achiziie pu(lic# este peris# doar cesiunea creanelor n#scute din acel
contract* o(li-aiile n#scute r#7n7nd 2n sarcina p#rilor contractante* ast+el cu au +ost stipulate i
asuate iniial.
3. Conditii de incetare a contractului
1&.1. ; Contractul inceteaz# 2n ur#toarele condiii: prin a)un-ere la teren* prin acordul p#rilor i
prin nerespectarea o(li-aiilor asuate prin prezentul contract de c#tre una dintre p#ri.
1&.2. - 9utoritatea contractanta 2i rezerv# dreptul de a renuna la contract* printr-o noti+icare scris#
adresat# +urnizorului* +#r# nici o copensaie* dac# acesta din ur# d# +alient* cu condiia ca
aceast# anulare s# nu pre)udicieze sau s# a+ecteze dreptul la aciune sau desp#-u(ire pentru +urnizor.
Mn acest caz* +urnizorul are dreptul de a pretinde nuai plata corespunz#toare pentru partea din
contract 2ndeplinit# p7n# la data denun#rii unilaterale a contractului.
4. Soluionarea liti&iilor
1%.1. - 9utoritatea contractanta i +urnizorul vor depune toate e+orturile pentru a rezolva pe cale
aia(il#* prin tratative directe* orice ne2nele-ere sau disput# care se poate ivi 2ntre ei 2n cadrul sau
2n le-#tur# cu 2ndeplinirea contractului.
1%.2. - Dac#* dup# 1$ de zile de la 2nceperea acestor tratative* autoritatea contractanta i +urnizorul
nu reuesc s# rezolve 2n od aia(il o diver-en# contractual#* +iecare poate solicita ca disputa s# se
soluioneze de c#tre instanele )udec#toreti din Co7nia copetente de la sediul autoritatii
contractante.
"1. 6im#a care &u-ernea* contractul
2'.1. - :i(a care -uverneaz# contractul este li(a ro7n#.
"1. Comunicri
21.1. - <1= ?rice counicare 2ntre p#ri* re+eritoare la 2ndeplinirea prezentului contract* tre(uie s# +ie
transis# 2n scris.
<2= ?rice docuent scris tre(uie 2nre-istrat at7t 2n oentul transiterii* c7t i 2n oentul
priirii.
21.2. - Counic#rile dintre p#ri se pot +ace i prin tele+on* tele-ra#* tele4* +a4 sau e-ail* cu
condiia con+ir#rii 2n scris a priirii counic#rii.
"". 6e&ea aplica#il contractului
22.1. - Contractul va +i interpretat con+or le-ilor din Co7nia.
P#rile au 2neles s# 2ncheie ast#zi* IIIIIIIII* prezentul contract 2n dou# e4eplare* c7te unul
pentru +iecare parte.
34
A"e4a la co"tractul de !ur"izare (roduse "r.======= di" ========
Nr.
crt.
De"u"ire (rodus 5.&. Ca"titate Pret u"itar
Valoare !ara
T.V.A.
T.V.A.
Valoare
totala
/
2
Total >lei?:
A5T%RITATEA C%NTRACTANTA/
PITA@5@ C@INIC ADR.BAVRI@ C5RTEAN5 A %RADEA
05RNIC%R/
===================
M!#!:"r,
_______________________
Dir"*%or (i#!#*i!r *o#%!;i),
Avi$!%,
Control +inanciar preventiv
Ge+ (irou*
3$