Sunteți pe pagina 1din 39

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL I
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/1
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Gheorghe Dinu
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect. Univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir
2.5. Anul de studiu 4 2.6.Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
ob
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 4
8
din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 48
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept civil. Parte General,Drept civil. Persoanele, Drept civil.
Drepturile reale, Drept civil. Teoria Obligaiilor, Drept civil. Contracte Speciale,
Drept civil. Succesiuni, Drept comercial i Dreptul familiei
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
nsuirea unui set de cunotine, abiliti, competene profesionale i transversale necesare formrii profesionale
a juritilor n legtur cu principiile care guverneaz tiinele juridice.
Competene profesionale: Dezvoltarea capacitii de analiz, sintez i de utilizare adecvat a ansamblului
integrat, coerent, dinamic i deschis de cunotine i abiliti n vederea aprrii drepturilor subiective ale
subiecilor din diferite raporturi juridice. Capacitatea de a susine public un discurs coerent, logic i retoric;
Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii.
Competene afectiv-valorice: Dezvoltarea capacitii de a elabora decizii independent, fr imixtiuni i
influene; Dezvoltarea capacitii de evaluare i autoevaluare; Capacitatea de a avea un comportament etic i de
respectare a regulilor deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi situaii.

C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline consta in nsuirea de ctre studenti a
dreptului procesual civil. Dreptul procesul civil ca ramur de drept
romnesc formeaz studentii pentru ntelegerea exact a normelor care
reglementeaz procesul civil din momentul sesizrii instantei de judecat de
ctre prtile interesate i pn n momentul punerii n executare a hotrrii
rmase irevocabile.
n realizarea obiectivului propus, procedurile folosite n activitatea didactic
sunt:cursuri, seminarii, n care sunt dezbtute aspectele teoretice, ct i
practice, referate tiintifice,dezbateri de caz.
7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea principalelor institiuii de procedur civil
Disciplina Drept procesual civil urmrete realizarea urmtoarelor obiective :
1. Asimilarea n principal prin nelegerea interaciunii lor a principiilor,
regulilor i conceptelor fundamentale ale procesului civil ca tiin prin care
dreptul substanial civil s fie transpuns n via, pentru ca teoria s prind
contur concret, pentru c noiuni mai abstracte s capete o manifestare ct mai
material.
2. Urmrirea cursului logic, pe etape obligatorii, a procesului civil pe toate
gradele de jurisdicie acceptate n legislaia actual, la fond, n cile de atac
ordinare i extraordinare.
3. Cunoaterea unor concepte procesuale fundamentale, a cerinelor valabilitii
oricrei cereri i act procesual, nelegerea fazei scrise i fazei orale a procesului
civil n plenitudinea lui, respectiv incluznd i analiza executrii silite ca faz
terminal a procesului.
4. nsuirea procedurii de drept comun, ct i a procedurilor speciale
contencioase sau necontencioase, cu accent pe procedurile speciale contencioase
sau necontencioase, cu accent pe procedurile nou reglementate n legislaia n
vigoare.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Noiuni introductive- Dreptul procesual
civil
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
2. Normele dreptului procesual civil Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
3. Procesul civil
1. Definiie
2. Fazele i etapele procesului civil
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
4. Principiile fundamentale ale procesului
civil
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
5. Aciunea civil Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
6. Condiiile de exercitare a aciunii civile. Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
7. Clasificarea cererilor n justiie Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
8. Participantii la procesul civil Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
9. Incidente procedurale privind
compunerea sau constituirea instanei
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
10. Prile Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
11. Reprezentarea prilor n judecat Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
12. Competenta instantelor judecatoresti Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
13. Actele de procedur i termenele
procedurale
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
14. Amenzi judiciare i despgubiri Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza,
Ed.National, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod de procedura civila - editia III - 11 aprilie 2013, Editura Best Publishing, Bucuresti 2013
Ion Rebeca, Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil, Editura Hamangiu Bucuresti 2013
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
3. Procesul civil
1. Definiie
2. Fazele i etapele procesului civil
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
4. Principiile fundamentale ale procesului civil Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
5. Aciunea civil Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
6. Condiiile de exercitare a aciunii civile. Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
7. Clasificarea cererilor n justiie
A. Cererea de chemare in judecata
B. Intampinarea
c. Cererea reconventionala
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
8. Participantii la procesul civil Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
9. Incidente procedurale privind compunerea sau
constituirea instanei
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
10. Prile Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul
Cod de procedur civil ; Legile
speciale cu aplicabilitate n
procedura civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza,
Ed.National, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod de procedura civila - editia III - 11 aprilie 2013, Editura Best Publishing, Bucuresti 2013
Ion Rebeca, Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil, Editura Hamangiu Bucuresti 2013

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs examen
10.5 Seminar/laborator Referate, rezolvare spete
10.6 Standard minim de performan

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Relatii individuale si colective de munca
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/2
2.3. Titularul activitilor de curs Conf univ dr Mihnea Claudiu Drumea
2.4.Titularul activitilor de
seminar
Asist univ. drd Georgiana Covrig
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul VIII 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Obligatorie
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5
curs
28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 40
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 16
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti Elaborare teme si subiecte de examinare 8
3.7 Total ore studiu individual 124
3.9 Total ore pe semestru 180
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil I partea generala,Drept comercial, Drept civil-contracte, Procedura civila. Drept
constitutional, etc.
4.2 de competene Utilizarea curenta a metodelor statistice de investigare deprinse in timpul studiilor de licenta.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Seminariile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cursul ofera posibilitatea studentilor de a cunoaste si aprofunda conceptele privitoare la dreptul muncii,
cunostiintele necesare institutiilor specifice acestuia.
Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunostintelor in domeniu din legislatia romaneasca cu cele din
dreptul european si dreptul altor state.
Aplicarea notiunilor din legislatia in vigoare in analiza situatiilor juridice cu incadrarea corecta din punct de
vedere juridic in solutionarea lor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Studentul trebuie s poat aplica corect cunotinele dobndite, inclusiv prin rezolvarea unor cazuri practice.
Studentul trebuie s poat redacta corect documente practice (nscrisuri, cereri etc.) care s ncorporeze elemente
ale noiunilor dobndite din dreptul muncii.
Aplicarea tehnicilor de munca in echipa cu respectarea treptelor ierarhice.
Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Acumulare i aprofundare de cunotine specifice dreptului muncii.
Cunoaterea din punct de vedere legal, doctrinar si practic a principalelor
probleme legate de dreptul muncii
Acumulare de cunotine referitoare la instituiile dreptului muncii din
sisteme europene si internationale care au aplicabilitate si au influentat relatiile si
raporturile din dreptul muncii in legislatia nationala.
Capacitate de sintetizare i interpretare a informaiilor primite, de rezolvare
a unor probleme de baz i extinderea la probleme specifice.
7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a utiliza limba instrumentele si notiunile specifice dreptului muncii;
- capacitatea de a lucra n echip;
- capacitatea de sintez i interpretare a informaiilor primite i extinderea la
probleme specifice dreptului muncii.
- posibilitatea transpunerii n practic a cunotinelor dobndite;
- capacitatea de a intelege si interpretare teoretica si practica a notiunilor studiate.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1.Dreptul muncii-ramur i tiin a dreptului
- scurt istoric privind formarea i dezvoltarea dreptului muncii
- noiunea i obiectul dreptului muncii
- raporturile juridice individuale de munc(noiune, trsturi i forme ale
raporturilor juridice de munc
- izvoarele dreptului muncii
- principiile dreptului muncii
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea
practicii in domeniu.
Suportul de curs
este cunoscut de
studenti fiind
postat pe platforma
e-learning
Blackboard, iar
bibliografia se
regaseste a
Biblioteca
Facultatii
2.Organizaia I nternaional a Muncii
- istoricul, structura i competena Organizaiei Internaionale a Muncii
- principiul tripartismului
- Romnia i Organizaia Internaional a Muncii
3.Sindicatele i Patronatele
- trsturile caracteristice ale sindicatelor
- constituirea organizaiilor sindicale
- reprezentanii salariailor
- noiunea i importana patronatului n relaiile de munc
4.Contractul colectiv de munc
- noiune, natura juridic i importana contractului colectiv de munc
- durata i forma, nregistrarea i publicitatea contractului colectiv de munc
- modificarea, suspendarea i ncetarea contractului colectiv de munc
5.Contractul individual de munc
- ncheierea contractului individual de munc
- definiie i reglementare
- condiiile ncheierii contractului individual de munc, caracteristici
6.Durata i executarea contractului individual de munc
- forma i nregistrarea, clauze specifice, fora obligatorie
- drepturile i obligaiile angajatorului i angajatului
- modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc
7.Concedierea
- noiunea concedierii
- concedierea pentru motive care in de persoana salariatului
- concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului
- concedierea colectiv
- demisia.
8..Timpul de munc i timpul de odihn
- definiie i clasificare, durata timpului de munc
- formele timpului de munc altele dect concediul
- concediul de odihn
9.Sntatea i securitatea n munc
- noiunea i domeniul de aplicare a normelor de sntate i securitate n
munc
- principii ale sntii i securitii n munc
- accidentele de munc
10.Rspunderea disciplinar, rspunderea patrimonial i rspunderea
contravenional
- noiunea de disciplin a muncii i trsturile caracteristice ale acesteia
- noiunea i clasificarea sanciunilor disciplinare
- definiia i trsturile rspunderii patrimoniale ale salariailor
- rspunderea patrimonial a angajatorului fa de salariai
- reglementarea i specificul rspunderii contravenionale n dreptul muncii
11.Conflictele de munc
- noiunea i clasificarea conflictelor de munc
- greva( definiie i trsturi)
- categorii de greve
12.Dreptul securitii sociale
- obiect,raporturile de asigurri sociale i raporturile de asisten social
- izvoarele i principiile securitii sociale
13.Sistemul de pensii i alte drepturi de asigurri sociale
- principiile sistemului public de pensii
- categorii de pensii
14.omajul
- categorii de asigurai
- categorii de beneficiari
- indemnizaia de omaj
- msuri pentru prevenirea omajului i stimularea ocuprii forei de munc
Bibliografie
CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE*
Drumea Mihnea Claudiu, Dreptul muncii, Ed. Europolis, 2008
Tofan, Mihaela, Petrisor Mihai-Bogdan. 2013. Dreptul muncii. Curs universitar. Bucuresti: Ed. Hamangiu
Ticlea, Alexandru. 2013. Tratat de dreptul muncii, ed. 7, Bucuresti: Ed. Universul Juridic
Andrei Popescu, Dreptul internaional i european al muncii, Ediia a doua, Ed. CH. Beck, 2008;
Nicolae Voiculescu Drept comunitar al munii, Ed. Wolters Kluwer, 2009;
Philippe Coursie-Travaux diriges de droit de la securite sociale, Litec 2008
Facultativa
Teyssie Bernard, Droit europeen du travail, LexisNexisLITEC, 4e edition, 2010
Costel Glc, Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Culegere de practica judiciara, Ed. CH Beck, 2008;
Costel Glc, Codul european al muncii i securitii sociale, d. Wolters Kluwer, 2009;
Peskine Elsa, Wolmark Cyril, Droit du travail 2013, 7e edition, Dalloz, 2012
Collins Hugh, Ewing KD, McColgan Aileen, Labour law, Cambridge University Press, 2012
Guerin Lisa, Employment law, NOLO, Berkley, 2011
Ray Douglas, Sharpe Calvin William, Strassfeld Robert, Understanding Labor Law, LexisNexis, 2011
Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Institutul European din Romnia, seria aquis comunitar, 2009
Diana Ungureanu-Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, Ed. Ch.Beck, 2010;
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Principiile fundamentale ale dreptului muncii, legtura acestora cu
principiile fundamentale ale altor ramuri de drept, dezbaterea
jurisprudenei cu privire la nclcarea principiului liberei circulaii n
cadrul Dreptului European al Muncii, dezbaterea raportului
ntocmit de Comisia European despre discriminare n Romnia
Aplicarea notiunilor
teoretice in studii de
caz, discutii libere si
analize pe spete
specifice institutiilor
de dreptul muncii.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu
practica de specialitate
prin discutii libere si
dezbateri
Sisteme internaionale de protecie a drepturilor economice-i
sociale:Organizaia Internaional a Muncii i Consiliul Europei
Prezentarea coninutului Contractului colectiv de munc unic la nivel
naional
Prezentarea formularului tip al contractului individual de munc,
accentund i dezvoltnd elementele acestuia
Jurisprudena cu privire la contractul individual de munc( ncheiere,
condiii de valabilitate)
Jurisprudena cu privire la contractul individual de munc( modificare,
desfacere), prezentarea i ntocmirea formularelor tip de desfacere a
contractului individual de munc
Coninutul demisiei, jurisprudena acestei instituii
Sntate i securitate n munc norme comunitare
Tratate i alte documente comunitare relevante in domeniul securitii
sociale
Sanciuni disciplinare speciale aplicabile diferitelor categorii de
salariai
Bibliografie
Drumea Mihnea Claudiu, Dreptul muncii, Ed. Europolis, 2008
Tofan, Mihaela, Petrisor Mihai-Bogdan. 2013. Dreptul muncii. Curs universitar. Bucuresti: Ed. Hamangiu
Ticlea, Alexandru. 2013. Tratat de dreptul muncii, ed. 7, Bucuresti: Ed. Universul Juridic
Andrei Popescu, Dreptul internaional i european al muncii, Ediia a doua, Ed. CH. Beck, 2008;
Nicolae Voiculescu Drept comunitar al munii, Ed. Wolters Kluwer, 2009;
Philippe Coursie-Travaux diriges de droit de la securite sociale, Litec 2008
Facultativa
Teyssie Bernard, Droit europeen du travail, LexisNexisLITEC, 4e edition, 2010
Costel Glc, Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Culegere de practica judiciara, Ed. CH Beck, 2008;
Costel Glc, Codul european al muncii i securitii sociale, d. Wolters Kluwer, 2009;
Peskine Elsa, Wolmark Cyril, Droit du travail 2013, 7e edition, Dalloz, 2012
Collins Hugh, Ewing KD, McColgan Aileen, Labour law, Cambridge University Press, 2012
Guerin Lisa, Employment law, NOLO, Berkley, 2011
Ray Douglas, Sharpe Calvin William, Strassfeld Robert, Understanding Labor Law, LexisNexis, 2011
Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Institutul European din Romnia, seria aquis comunitar, 2009
Diana Ungureanu-Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, Ed. Ch.Beck, 2010;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Barou i INM sau alte examene
ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1.10.2013 Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea asist. univ. drd. Georgiana Covrig
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
3.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2. Facultatea Drept i Administraie Public Constana
1.3. Departamentul Drept
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licenta
1.6..Programul.de.studii/Calificarea Drept / Jurist
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea
disciplinei
Criminalistic
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/3
2.3. Titularul
activitilor de curs
Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe
2.4. Titularul
activitilor de seminar
Lect. univ. dr. Anghel Ion
Lect. univ. drd. Bara Bogdan
2.5. Anul
de studii
II 2.5
Semestrul
I 2.6 Tipul de
evaluare
Examen 2.7 Regimul
disciplinei
Obligatorie
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numrul de ore pe
sptmn
4 din care: 3.2
curs
2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
nvmnt
56 din care: 3.5
curs
28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp 40 ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 15
Tutoriat -
Examinri 5
Alte activiti -
3.7 Total ore studiu individual 40
3.9 Total ore pe semestru 96
3.10 Numrul de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum *Cunostinte din domeniul penal, procesual-penal i psihologie.
4.2 de competene *Cunostinte de comportament in echipa, in Politie, Parchete, Instante de judecata,
dezvoltarea abilitatilor de investigare i cercetare etc.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului
*Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia.
5.2 de desfurare a
seminarului
*Seminariile se desfasoara in sala 301 de criminalistic -, special amenajat, unde
mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
nsuirea corect de ctre studeni a tehnicilor i tacticilor de investigaie criminalistic necesare
identificrii de probe materiale n vederea probaiunii unor infraciuni grave;
Formarea de specialiti/experi criminaliti prin cunoaterea i nsuirea tehnicilor, tacticilor i
metodologiei de investigare criminalistic;
Aplicarea tacticilor criminalistice n vederea investigrii locului faptei i a audierea suspecilor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau
informale care pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii sociale si ordinii juridice;
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de
specialist/expert n domeniul criminalistic;
Combaterea oricror forme de criminalitate organizat.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cunotinele de la aceast disciplin vor completa pregtirea juridic i vor
facilita interpretarea, nelegerea i nsuirea probelor ce pot fi administrate
n soluionarea temeinic i legal a cauzelor penale.
7.2 Obiectivele specifice Studierea, nelegerea i dobndirea de ctre studeni a cunotinelor
specifice criminalisticii, respectiv metodele i mijloacele tehnico-tiinifice
criminalistice folosite pentru identificarea infraciunilor i infractorilor, n
vederea tragerii la rspundere a acestora i soluionarea cu celeritate a
cauzelor penale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. NOIUNEA, OBIECTUL, METODELE,
PRINCIPIILE, CRIMINALISTICII I
IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA
Prelegeri, Prezentare-Power-Point,
Slideuri, Filme video, Analiz de
caz, Argumentare cu exemple din
Practica judiciar (dup caz).
Interactiunea cu studentii este
dezvoltata prin brainstorming si
predare.
Suportul de curs este
pus la dispozitia
studentilor pe Platforma
Blackboard,
recomandandu-se
lecturarea sa inainte de
sustinerea prelegerii.
2. METODE I MIJLOACE TEHNICO-
TIINIFICE DESTINATE
INVESTIGAIILOR CRIMINALISTICE
Idem Idem
3. FOTOGRAFIA JUDICIAR Idem Idem
4. IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP
URMELE LSATE DE CORPUL UMAN
Idem Idem
5..IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP
SEMNALMENTE, DUP VOCE I VORBIRE
I PRIN ALTE METODE CRIMINALISTICE
Idem Idem
6. BALISTIC JUDICIAR Idem Idem
7. CERCETAREA CRIMINALISTIC A
SCRISULUI , A NSCRISURILOR , A
FALSULUI N NSCRISURI I A ALTOR
CATEGORII DE FALSURI
Idem Idem
8. CERCETARE LA FAA LOCULUI Idem Idem
9. TACTICA ASCULTARII MARTORILOR,
VICTIMEI
Idem Idem
10. TACTICA ASCULTRII NVINUITULUI
I A INCULPATULUI. TACTICA
EFECTURII UNOR ACTE DE URMRIRE
PENAL
Idem Idem
11. REGULI I PROCEDEE TACTICE
APLICATE N EFECTUAREA UNOR ACTE
DE URMRIRE PENAL. PREZENTAREA
PENTRU RECUNOASTERE I
RECONSTITUIREA
Idem Idem
12. TACTICA EFECTURII PERCHEZIIEI Idem Idem
13. METODOLOGIA INVESTIGRII
OMORULUI
Idem Idem
14. PROCEDEE I MIJLOACE FOLOSITE DE
FAPTUITORI PENTRU SUPRIMAREA VIEII
VICTIMEI
Idem Idem
Bibliografie:
1. Gh. Alecu, Criminalistic. Elemente
Introductive, Editura Ex Ponto,
Constana, 2001;
2. Gh Alecu, Criminalistic. Curs
universitar, Ovidius University Press,
Constana, 2004;
3. Gh. Alecu, Criminalistic. Noiuni
teoretice i practice, Editura Europolis,
Constana, 2004 (Caiet de seminar);
4. Gh. Alecu, Criminalistic. Noiuni
teoretice i practice, Ediia a II-a, Ed.
Europolis, Constanta, 2006;
5. Gh. Alecu, Criminalistic, Editura Ex
Ponto, Constana, 2008;
6. Gh. Alecu, Criminalistic, ediia a II-a,
Editura Ex Ponto, Constana, 2009;
7. Em. Stancu, Tratat de criminalistic, Ed.
Universul juridic, Bucureti, 2004.
8.2 Seminar Metode Observaii
1. NOIUNEA, OBIECTUL, METODELE,
PRINCIPIILE, CRIMINALISTICII I
IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA
Activitatea de interactiune cu
studentii in prezentarea, audierea,
evaluarea si recapitularea
cunostintelor se realizeaza cu
ajutorul monitorilor de seminar, a
echipelor de eseu, actualizarea
legislatiei sau prezentarii de
articole. Studiile de caz sunt
prelucrate si prezentate atat din
initiativa studentilor cat si ca
,,Analiz de caz.
Se.recomanda
studentilor.parcurgerea
prealabila.a.suportului
de curs pentru a putea
interactiona in timpul
temelor de seminar
2. METODE I MIJLOACE TEHNICO-
TIINIFICE DESTINATE
INVESTIGAIILOR CRIMINALISTICE
Idem
3. FOTOGRAFIA JUDICIAR Idem Idem
4. IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP
URMELE LSATE DE CORPUL UMAN
Idem Idem
5..IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP
SEMNALMENTE, DUP VOCE I VORBIRE
I PRIN ALTE METODE CRIMINALISTICE
Idem Idem
6. BALISTIC JUDICIAR Idem Idem
7. CERCETAREA CRIMINALISTIC A
SCRISULUI , A NSCRISURILOR , A
FALSULUI N NSCRISURI I A ALTOR
CATEGORII DE FALSURI
Idem Idem
8. CERCETARE LA FAA LOCULUI Idem Idem
9. TACTICA ASCULTARII MARTORILOR,
VICTIMEI
Idem Idem
10. TACTICA ASCULTRII NVINUITULUI
I A INCULPATULUI. TACTICA
EFECTURII UNOR ACTE DE URMRIRE
PENAL
Idem Idem
11. REGULI I PROCEDEE TACTICE
APLICATE N EFECTUAREA UNOR ACTE
DE URMRIRE PENAL. PREZENTAREA
PENTRU RECUNOASTERE I
RECONSTITUIREA
Idem Idem
12. TACTICA EFECTURII PERCHEZIIEI Idem Idem
13. 13. METODOLOGIA INVESTIGRII
OMORULUI
Idem Idem
14. PROCEDEE I MIJLOACE FOLOSITE DE
FAPTUITORI PENTRU SUPRIMAREA VIEII
VICTIMEI
Idem Idem
Bibliografie:
8. Gh. Alecu, Criminalistic. Elemente
Introductive, Editura Ex Ponto,
Constana, 2001;
9. Gh Alecu, Criminalistic. Curs
universitar, Ovidius University Press,
Constana, 2004;
10. Gh. Alecu, Criminalistic. Noiuni
teoretice i practice, Editura Europolis,
Constana, 2004. (Caiet de seminar);
11. Gh. Alecu, Criminalistic. Noiuni
teoretice i practice, Ediia a II-a, Ed.
Europolis, Constanta, 2006;
12. Gh. Alecu, Criminalistic, Editura Ex
Ponto, Constana, 2008;
13. Gh. Alecu, Criminalistic, ediia a II-a,
Editura Ex Ponto, Constana, 2009;
14. Em. Stancu, Tratat de criminalistic, Ed.
Universul juridic, Bucureti, 2004.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competenele ce le vor dobndi viitorii absoloveni - specialiti n domeniu (magistrai, avocai, consilieri
juridici, cercettori tiinifici etc.) -, vor asigura o calificare superioar acestora, ntruct coninuturilor
disciplinei au fost coroborate cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale din domeniul juridic i angajatorilor interesai.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4.1 Curs Prezen, Interactivitate,
Comentarii, ntrebri,
Rspunsuri etc.
Se inregistreaza frecventa si soliditatea
interactiunii la orele de curs.
20%
10.4.2 Seminar/laborator
10.5. Evaluarea final
Prezen,Referate,
Implicarea in pregatirea
si.discutarea.probleme-
lor
Se inregistreaza frecventarea si
activitatea in timpul cursului si
seminarului si soliditatea interactiunii la
temele de seminar care este premiata la
fiecare tip de activitate. Dovedirea
participarii la activitasile colective este
conditie obligatorie de prezentare la
evaluarea finala
20%
Examen cu gril complex 60%
10.6 Standard minim de performan
Interpretarea coninuturilor teoretice i practice ale instituiilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor
de specialist/expert n domeniul criminalisticii;
Contributia activa in prezentarea, analiza de studii de caz, lucrri practice de laborator - individual i n colectiv
doveditoare a intelegerii fenomenelor predate si dezbatute la seminar, sau aplicaii n teren i laborator.
Participarea la activitatea de cercetare stiinifica studenteasca .
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
01.10.2013 Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe Lect. univ. dr. Anghel Ion;
Lect. univ. drd. Bara Bogdan
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
01.10.2013 Conf. univ. dr. Rcanu Anton
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licen
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Dreptul asigurarilor
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/4
2.3. Titularul activitilor de curs Conf univ dr Mihnea Claudiu Drumea
2.4.Titularul activitilor de
seminar
Asist univ. drd Georgiana Covrig
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul VIII 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Obligatorie
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5
curs
28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 40
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 16
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti Elaborare teme si subiecte de examinare 8
3.7 Total ore studiu individual 124
3.9 Total ore pe semestru 180
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil. Teoria general a dreptului civil. Actul juridic Drept civil. Teoria general a obliga-
iilor, Drept civil. Contracte
4.2 de competene Utilizarea curenta a metodelor statistice de investigare deprinse in timpul studiilor de licenta.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Seminariile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cursul isi propune cunoaterea de ctre studeni a conceptelor fundamentale ale dreptului asigurrilor
Dobndirea unor atitudini necesare pentru analizarea, interpretarea i rezolvarea posibilelor problemelor juridice n
domeniul dreptului asigurrilor
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Studentul trebuie s poat aplica corect cunotinele dobndite, inclusiv prin rezolvarea unor cazuri practice.
Studentul trebuie s poat redacta corect documente practice (nscrisuri, cereri etc.) care s ncorporeze elemente
ale noiunilor dobndite din dreptul asigurarilor.
Aplicarea tehnicilor de munca in echipa cu respectarea treptelor ierarhice.
Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Acumulare i aprofundare de cunotine specifice dreptului muncii.
Cunoaterea din punct de vedere legal, doctrinar si practic a principalelor
probleme legate de dreptul asigurarilor
Dezvoltarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea teoretic i
practic n domeniu, cunoaterea evoluiei legislative n materie condiii
indispensabile pentru o abordare corect, ca practician al dreptului, a situaiilor
concrete care implic contractul de asigurare
7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a utiliza limba instrumentele si notiunile specifice dreptului
asigurarilor;
- capacitatea de a lucra n echip;
- capacitatea de sintez i interpretare a informaiilor primite i extinderea la
probleme specifice dreptului asigurarilor.
- posibilitatea transpunerii n practic a cunotinelor dobndite;
- capacitatea de a intelege si interpretare teoretica si practica a notiunilor studiate.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Istoricul i importana asigurrilor. Legislaia intern i comunitar n
materie. Influena directivelor comunitare asupra sistemului asigurrilor
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea
practicii in domeniu.
Suportul de curs
este cunoscut de
studenti fiind
postat pe platforma
e-learning
Blackboard, iar
bibliografia se
regaseste a
Biblioteca
Facultatii
Asigurarea, coasigurarea i reasigurarea : concepte, importan i funcii;
Prile i intermediarii contractului de asigurare
Formarea, interpretarea i legea aplicabil contractului de asigurare 1
Formarea, interpretarea i legea aplicabil contractului de asigurare 2
Condiiile de validitate ale contractului de asigurare 1
Condiiile de validitate ale contractului de asigurare 2
Contractul de asigurare de bunuri 1
Contractul de asigurare de bunuri 2
Contractul de asigurare de persoane 1
Contractul de asigurare de persoane 2
Contractul de asigurare de rspundere civil 1
Contractul de asigurare de rspundere civil 2
Contractul de asigurare de credit i garanii 1
Contractul de asigurare de credit i garanii 2
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Funciile i principiile asigurrii
Clasificarea asigurarilor
Aplicarea notiunilor
teoretice in studii de
caz, discutii libere si
analize pe spete
specifice institutiilor
de dreptul muncii.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu
practica de specialitate
prin discutii libere si
dezbateri
Tipuri de asiguratori
Tipuri de asigurai
Tipuri de intermediari n asigurari
ncheierea i interpretarea contractului de asigurare
Regimul de drept internaional privat al contractului de asigurare
Condiiile generale de validitate
Condiiile speciale de validitate
Interesul asigurabil
Obiectul asigurrii
Efectele contractului de asigurare de bunuri
Contractul de asigurare de via
Alte tipuri de contracte de asigurare de persoane
Asigurare faclultativ de rspundere civil
Asigurarea obligatorie de rspundere civil
Elementele eseniale ale contractului de asigurare de credit
Modaliti clasice de garantare a creditului
Bibliografie
1. Francisc Deak : Tratat de drept civil . Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Bucureti 2001;
2. Violeta Ciurel : Asigurri i reasigurri. Abordri teoretice i practici internaionale, Ed. All Beck, Bucureti, 2000;
3. Titel Negru: Asigurri, Ghid practic, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006. ; Irina Sferdian: Contractul de asigurare de
bunuri, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004;
4. Irina Sferdian: Dreptul asigurrilor, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007;
LEGEA nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor;
LEGEA nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romnia;
LEGEA nr. 287/2009 privind Codul Civil ;
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Barou i INM sau alte examene
ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
s dovedeasc nsuirea minim a materiei
lucrarea s nu conin erori grave
activitate minim n timpul semestrului
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
1.10.2013 Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea asist. univ. drd. Georgiana Covrig
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
3.10.2013 Conf. univ. dr. Anton Rascanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Uiversitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administratie Publica, Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Stiinte juridice
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL COMERULUI INTERNAIONAL
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/5
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I 2.7.Tipul de evaluare Examen scris 2.8.Regimul
disciplinei
O
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total oredin planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 25
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 25
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti 17
3.7 Total ore studiu individual 89
3.9 Total ore pe semestru 125
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolounde este cazul)
4.1 de curriculum Studentul trebuie s fie n anul IV
4.2 de competene Studentul trebuie s aib o cunoatere suficient a contractelor, a dreptului internaional public i privat pentru a nelege aceast materie.
5. Condiii ( acolounde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfoar n sli de curs cu acces la internet i cu echipament de predare multimedia
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Seminariile se desfoar n sli de curs cu acces lainternet
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Disciplina studiat urmrete ca finalitate: contientizarea de ctre student a rolului juristului n cadrul societii noastre, a importanei conferit acestei profesii ntr-un stat
de drept, pentru o bun dezvoltare a relaiilor sociale. Studentul trebuie s dobndeasc, cunotiine despre principiile, izvoarele i principiile comerului internaional,
despre arbitrajul comercial internaional. ).Studentul trebuie s i nsueasc cunotinele din domeniul contractelor internaionale, n strns conexiune cu cele din
domeniul dreptului civil romn deja studiate, astfel nct s devin capabil de a nelege regimul juridic specific fiecrui contract, efectele juridice ale contractelor studiate
prin raportare la efectele generale ale contractelor internaionale i la noiunile i principiile fundamentale ale dreptului civil romn. La finalul semestrului, studentul trebuie
s poat aplica cunotinele dobndite, prin soluionarea unor cazuri practice (spee), prin comentariul asupra unor soluii mbriate de practica judiciar, prin realizarea
unor disertaii, comentariul unor texte de lege cu aplicabilitate n domeniul contractelor internaionale.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Studentul trebuie s poat aplica corect cunotinele dobndite.
Aplicarea tehnicilor de munc n echip cu respectarea treptelor ierarhice.
Realizarea sarcinilor profesionale n mod eficient i responsabil cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
Posibilitatea transpunerii n practic a cunotinelor teoretice.
Capacitatea de sintez i interpretare a informaiilor primite, de rezolvare a unor probleme de baz i extinderea la problemele specifice.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Studentul trebuie s dobndeasc, din domeniul dreptului comerului internaional, cunotinele necesare despre principalele
concepte, categorii i instituii juridice ce definesc raporturile complexe de comer internaional ( principiile, izvoarele,
contractele de comer internaional, arbitrajul comercial internaional etc. ).
7.2 Obiectivele specifice
Obiectul de studiu al disciplinei Dreptul comerului internaional, l constituie analiza principalelor contracte internaionale, cu
accent pe regulile aplicabile fiecruia dintre contractele analizate i pe problematica specific ce apare n legtur cu
formarea valabil, efectele i modalitile de ncetare a fiecruia dintre aceste contracte.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Noiunea i particularitii ale dreptului comerului internaional. Principii fundamentale ale
dreptului comerului internaional;
Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii decaz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Izvoarele dreptului comerului internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Raportul juridic de comer internaional, actele i faptele de comer internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Procedura reorganizrii juridiciare i a falimentului n comerul internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Contractele comerciale internaionaleprezentare general, teoria contractelor comerciale
internationale;
Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
ncheierea, executarea, modificarea i efectele contractului de comer internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Contractul internaional de vnzare de mrfuri i vnzarea prin burse; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Contractele de finanare i intermediere internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Contractele de transport n comerul internaional; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Concesionarea internaional. Contractul de concesiune exclusiv. Contractul de franchising; Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Soluionarea litigiilor care decurg din activitatea de comer exterior i cooperarea economic
i tehno- tiinific internaional;
Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii decaz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Arbitrajul comercial internaional. Expunerea noiunilor, dezbateri i
prezentarea unor studii de caz
Suportul de curs este cunoscut de
studeni fiind postat pe site-ul facultii
Bibliografie
1. Jenic Drgan, Introducere in dreptul comerului internaional, Editura Fundaiei "Romnia de Mine", Bucureti, 2009;
2. Dumitru Mazilu, Dreptul comerului internaional-Partea speciala, editia a-V-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2008.;
3. D.A.Sitaru, Dreptul comerului internaional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ;
4. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed.C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Noiunea i particularitii ale dreptului comerului internaional. Principii
fundamentale ale dreptului comerului internaional;
Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Izvoarele dreptului comerului internaional; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Raportul juridic de comer internaional, actele i faptele de comer internaional; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Procedura reorganizrii juridiciare i a falimentului n comerul internaional; Aplicareanoiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Contractele comerciale internaionaleprezentare general, teoria contractelor
comerciale internationale;
Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
ncheierea, executarea, modificarea i efectele contractului de comer internaional; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de cazprin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Contractul internaional de vnzare de mrfuri i vnzarea prin burse; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specificedomeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Contractele de finanare i intermediere internaional; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Contractele de transport n comerul internaional; Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Concesionarea internaional. Contractul de concesiune exclusiv. Contractul de
franchising;
Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Soluionarea litigiilor care decurg din activitatea de comer exterior i cooperarea
economic i tehno- tiinific internaional;
Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
Arbitrajul comercial internaional. Aplicarea noiunilor teoretice n studii de caz,
discuii libere i analize specifice domeniului
Prezentarea unor studii de caz prin
coroborarea cu noiunile dobndite la curs prin
intermediul unor discuii libere i dezbateri
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din ari din strintate
i asigur o bun pregtire pentru examenul de adminitere n Barou/ INMsau
alte examenecein de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
10.4 Curs Evaluare pe parcurs (2) Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minimde performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practiceprezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administraie Public Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL II
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/8/6
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Gheorghe Dinu
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect. Univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir
2.5. Anul de studiu 4 2.6.Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
o
b
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 4
0
din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 48
3.10 Numr de credite 6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept civil. Parte General,Drept civil. Persoanele, Drept civil.
Drepturile reale, Drept civil. Teoria Obligaiilor, Drept civil. Contracte Speciale,
Drept civil. Succesiuni, Drept comercial i Dreptul familiei
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
nsuirea unui set de cunotine, abiliti, competene profesionale i transversale necesare formrii profesionale
a juritilor n legtur cu principiile care guverneaz tiinele juridice.
Competene profesionale: Dezvoltarea capacitii de analiz, sintez i de utilizare adecvat a ansamblului
integrat, coerent, dinamic i deschis de cunotine i abiliti n vederea aprrii drepturilor subiective ale
subiecilor din diferite raporturi juridice. Capacitatea de a susine public un discurs coerent, logic i retoric;
Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii.
Competene afectiv-valorice: Dezvoltarea capacitii de a elabora decizii independent, fr imixtiuni i
influene; Dezvoltarea capacitii de evaluare i autoevaluare; Capacitatea de a avea un comportament etic i de
respectare a regulilor deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi situaii.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline consta in nsuirea de ctre studenti a
dreptului procesual civil. Dreptul procesul civil ca ramur de drept
romnesc formeaz studentii pentru ntelegerea exact a normelor care
reglementeaz procesul civil din momentul sesizrii instantei de judecat de
ctre prtile interesate i pn n momentul punerii n executare a hotrrii
rmase irevocabile.
n realizarea obiectivului propus, procedurile folosite n activitatea didactic
sunt:cursuri, seminarii, n care sunt dezbtute aspectele teoretice, ct i
practice, referate tiintifice,dezbateri de caz.
7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea principalelor institiuii de procedur civil
Disciplina Drept procesual civil urmrete realizarea urmtoarelor obiective :
1. Asimilarea n principal prin nelegerea interaciunii lor a principiilor,
regulilor i conceptelor fundamentale ale procesului civil ca tiin prin care
dreptul substanial civil s fie transpuns n via, pentru ca teoria s prind
contur concret, pentru c noiuni mai abstracte s capete o manifestare ct mai
material.
2. Urmrirea cursului logic, pe etape obligatorii, a procesului civil pe toate
gradele de jurisdicie acceptate n legislaia actual, la fond, n cile de atac
ordinare i extraordinare.
3. Cunoaterea unor concepte procesuale fundamentale, a cerinelor valabilitii
oricrei cereri i act procesual, nelegerea fazei scrise i fazei orale a procesului
civil n plenitudinea lui, respectiv incluznd i analiza executrii silite ca faz
terminal a procesului.
4. nsuirea procedurii de drept comun, ct i a procedurilor speciale
contencioase sau necontencioase, cu accent pe procedurile speciale contencioase
sau necontencioase, cu accent pe procedurile nou reglementate n legislaia n
vigoare.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Judecata n prima instanta Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
2. Masurile asiguratorii Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
3. Citarea si comunicarea actelor de
procedura
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
4. Exceptiile procesuale Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
5. Procedura de solutionare a
exceptiilor procesuale.
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
6. Probele. Reguli comune referitoare
la admisibilitatea, administrarea si
aprecierea probelor
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
7. Suspendarea judecatii si perimarea.
Actele procesuale de dispozitie ale
partilor
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
8. Apelul. Contestatia n anulare.
Revizuirea
Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
9. Proceduri speciale Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
10. Executarea silita Prelegere, dezbatere, studiu de caz Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu
aplicabilitate n procedura civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza,
Ed.National, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod de procedura civila - editia III - 11 aprilie 2013, Editura Best Publishing, Bucuresti 2013
Ion Rebeca, Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil, Editura Hamangiu Bucuresti 2013
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Judecata n prima instanta Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
2. Masurile asiguratorii Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
3. Citarea si comunicarea actelor de
procedura
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
4. Exceptiile procesuale Procedura
de solutionare a exceptiilor
procesuale.
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
5. Probele. Reguli comune referitoare
la admisibilitatea, administrarea si
aprecierea probelor
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
6. Suspendarea judecatii si
perimarea. Actele procesuale de
dispozitie ale partilor
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
7. Apelul. Contestatia n anulare.
Revizuirea
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
8. Proceduri speciale Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Lista materialelor necesare: Noul Cod de
procedur civil ; Legile speciale cu aplicabilitate
n procedura civil
Bibliografie
Minimal obligatorie:
V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept executional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza,
Ed.National, Bucuresti, 2013;
Facultativ:
Noul cod de procedura civila - editia III - 11 aprilie 2013, Editura Best Publishing, Bucuresti 2013
Ion Rebeca, Introducere in procedura civila. Principiile procesului civil, Editura Hamangiu Bucuresti 2013

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i


angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs examen
10.5 Seminar/laborator Referate, spete rezolvate
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
Dialogul Social European
1.Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Drept si Administratie Publica Constanta
1.3.Departamentul Drept
1.4.Domeniul de studii Drept
1.5.Ciclul de studii Licenta
1.6.Programul de studii/Calificarea Drept/Jurist
2. Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei Dreptul securitatii sociale
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/8/7
2.3. Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Durmea Mihnea Claudiu
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf. univ. dr. Durmea Mihnea Claudiu
2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 8 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul
disciplinei
Ob.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 60
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 40
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30
Tutoriat 10
Examinri 4
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 144
3.9 Total ore pe semestru 200
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Dreptul muncii, Drept social european, Dreptul european
4.2 de competene Utilizarea coerent a cunotinelor de baz ale dom
eniului juridic.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Sala cu videoproector
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Sala de seminar cu tabla magnetica
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul juridic
Aplicarea tehnicilor i instrumentelor specifice domeniului juridic
Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice internaionale
Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul european i dreptul altor
state
Aplicarea cunotinelor necesare n culegerea datelor i informaiilor referitoare la o problem de drept concret
Utilizarea legislaiei n vigoare n analiza situaiilor juridice, n ncadrarea lor corect din punct de vedere juridic
i n soluionarea lor
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
ndeplinirea la termen, n mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor etice si a deontologiei profesionale.
Aplicarea tehnicilor de relationare n grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice n munca de echipa, prin
dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala.
Autoevaluarea nevoii de formare profesionala i identificarea resurselor si modalitatilor de formare i dezvoltare
personala si profesionala, n scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Cursul are ca principale obiective:
nsuirea temeinic, sistematic, aplicat a conceptelor i legislaiei speciale, n
materie de dialog social european.
Dezvoltarea abilitilor i competenelor de a gndi i expune diferite opinii,
proiecte i programe cu inciden n domeniul dialogului social.
Realizarea conexiunilor dintre legislaie, jurispruden i opinii doctrinare din
dreptul social european, dreptul securitatii sociale.
Familiarizarea cu legislaia european relevant domeniului dialogului social.
Formarea unei culturi a legalitaii, n concordan cu valorile libertii
academice i ale integritii etice.
Dobndirea competenelor cognitive i profesionale, armonizarea cunoasterii
juridice cu dinamica economiei de piata, a pietei munci.
Dobndirea cunotinelor, competenelor i abilitilor necesare i utile pentru
analiza, interpretarea, aplicarea reglementrilor legale la situaii juridice
concrete, n domeniul dialogului social european.
Dezvoltarea capacitilor de anticipare, a abilitatilor argumentative i decizionale
ale studentilor.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor
specifice disciplinei):
Desfurarea de activiti didactice aplicative n materia dialogului social
european care s ofere studenilor oportuniti semnificative, cu valene
generatoare de ntrebri, interactive (cu ce se vor corela), predictive (ce se va
ntmpla), rezumative (sintetice), clarificative/ explicative, integrative (asigur
viziuni globale), transferabile (asigur eficacitate pedagogic), multiplicative de
parcursuri cognitive.
2. Explicare i interpretare
Cutarea i identificarea de ctre studeni a sensurilor i finalitii practice a
studiului dreptului social european, prin emiterea de interogaii, ipoteze,
interactiviti directe sau mediate.
Reglarea strategiilor de comunicare n funcie de nevoile sociale, cognitive,
emoionale i spirituale ale studenilor.
Dinamizarea studiului sistemelor sociale europene, asimilarea i formarea de
competene reflective n aciune, utilizarea sinergiei dialog-dialectic-analiz
3. Instrumental aplicative
Utilizarea metodelor didactice moderne, cu valene formative i caracter activ, de
natur s declaneze angajarea studenilor n activitate, concret sau mental, s
le stimuleze motivaia, capacitile cognitive i creatoare (prelegerea-dezbatere,
conversaia de verificare (catihetic), conversaia euristic, conversaia de
consolidare, problematizarea, experimentul cu caracter aplicativ, studiul de caz,
simularea, nvarea prin colaborare, instruirea asistat de calculator).
4.Atitudinale:
Stimularea i cultivarea motivaiei pozitive intrinseci pentru un studiu constant i
performant, educarea independenei i autonomiei n activitatea intelectual,
ncredere n propriile mecanisme ale muncii intelectuale eficiente.
Dezvoltarea responsabilitii asumate n cadrul procesului de nvare a dreptului
social european in general si a dialogului social in special.
Formarea i dezvoltarea atitudinii academice de nvare i perfecionare
continu, legislaia sociala evolund corespunztor dinamicii sociale europene,.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Sistemul national integrat al dialogului social institutionalizat in
Romania. Cadrul legislativ
Prelegere, dezbatere, studiu
de caz
Dialogul Social in statele membre ale Uniunii Europene. Ibidem
Relatiile de munca, Negocierea colectiva, Extinderea acordurilor
colective
Ibidem
Partenerii sociali: Sindicatele, Patronatele, Reprezentantii
salariatilor
Ibidem
Drepturile angajatilor in ceea ce priveste dialogul social Ibidem
Politica sociala a UE. Dezvoltare Ibidem
Instrumente si realizari ale Europei sociale Ibidem
Dreptul securitatii sociale Ibidem
Cooperarea Ibidem
Dreptul european al muncii Ibidem
Migratia fortei de munca Ibidem
Mobililitatea fortei de munca, redistribuirea si reforma Ibidem
pensiilor in Europa
Dreptul la asistenta sociala Ibidem
Coordonarea sistemelor de securitate in cadrul UE Ibidem
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Tratat de Dreptul muncii, Legislatie, Doctrina, Jurisprudenta, Editia a VI-a, 2012
Andrei Popescu, Dreptul internaional i european al muncii, Ediia a doua, Ed. CH. Beck, 2008;
Nicolae Voiculescu Drept comunitar al munii, Ed. Wolters Kluwer, 2009;
Philippe Coursie-Travaux diriges de droit de la securite sociale, Litec 2008
Drumea Mihnea Claudiu, Dreptul muncii,, Ed. Europolis, 2008
Drumea Mihnea Claudiu, Dreptul social european, Suport de curs, 2009, Biblioteca
Ghid de informare legislativa a dialogului european, 2012
Legea 62/2011
Facultativ:
Costel Glc, Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Culegere de practica judiciara, Ed. CH Beck, 2008;
Costel Glc, Codul european al muncii i securitii sociale, d. Wolters Kluwer, 2009;
Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Institutul European din Romnia, seria aquis comunitar, 2009
Diana Ungureanu-Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, Ed. Ch.Beck, 2010;
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Exercitarea profesiilor liberale Dezbatere, studiu de caz
Recunoasterea calificarilor profesionale Ibidem
Prestatiile sociale ale lucratorilor migranti Ibidem
Instrumente finaciare pentru politici de coeziune Ibidem
Flexicuritatea Ibidem
Strategia UE 2020 Ibidem
Rolul legislatiei europene in dezvoltarea dreptului social in
Romania
Ibidem
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Tratat de Dreptul muncii,Legislatie, Doctrina, Jurisprudenta, Editia a VI-a, 2012
Andrei Popescu, Dreptul internaional i european al muncii, Ediia a doua, Ed. CH. Beck, 2008;
Nicolae Voiculescu Drept comunitar al munii, Ed. Wolters Kluwer, 2009;
Drumea Mihnea Claudiu, Dreptul social european, Suport de curs, 2009, Biblioteca
Facultativ:
Costel Glc, Codul european al muncii i securitii sociale, d. Wolters Kluwer, 2009;
Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Institutul European din Romnia, seria aquis comunitar, 2009
Diana Ungureanu-Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, Ed. Ch.Beck, 2010;
Legea nr. 62/2011 Legea dialogului social, cu modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 467/2006 - Legea privind cadrul general de informare i consultare a angajailor
Legea nr. 217/2005 - Legea comitetelor europene de ntreprindere
HG nr. 187/2007 privind informarea i consultarea angajailor n societile europene
HG nr. 188/2007 privind informarea i consultarea angajailor n societile cooperative europene
H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii 62/2011
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea studenilor la conferine, seminarii sau dezbateri organizate de diferii actori/reprezentani ai comunitii
epistemice;
Interpretarea informaiilor teoretice i practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de: Consilier for de munc i
omaj 241201; Expert for de munc i omaj 241202; Inspector de specialitate for de munc i omaj 241203; Referent de
specialitate for de munc i omaj 241206; Consilier proprietate industrial autorizat 241918; Expert jurist 242904; Consilier
de justiie 242905; Referent de specialitate n justiie 242906; Mediator 244702; Purttor de cuvnt 244706; Cercettor n
domeniul tiinelor juridice 257001; Asistent de cercetare n domeniul tiinelor juridice 257002;
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Evaluare pe parcurs (2) Test gril 20%
Examen final Susinere oral 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Realizarea unei sarcini de lucru ntr-o limit de timp: prezentarea/expunerea unei lucrri personale n legtur cu
tematica prezentat la curs;
participarea la realizarea unui proiect n echip, demonstrnd capaciti de comunicare interpersonal i de asumare
de roluri specifice;
rezultatul examenului s demonstreze nsuirea bibliografiei minimale
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,
10.04.2013 Conf. univ. dr. Durmea Mihnea Claudiu Conf. univ. dr. Drumea Mihnea Claudiu
Data avizrii n departament Semntura efului de departament
10.04.2013 Conf. univ. dr. Anton Rcanu
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPT INTERNAIONAL PRIVAT
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/8/8
2.3. Titularul activitilor de curs LECT.UNIV.DRD. ANCA-IULIA STOIAN
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu 4 2.6.Semestrul 8 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
o
b
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 2
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 26
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept civil. Parte General,Drept civil. Persoanele, Drept civil.
Drepturile reale, Drept civil. Teoria Obligaiilor, Drept civil. Contracte Speciale,
Drept civil. Succesiuni, Drept comercial i Dreptul familiei
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
1. Cunoatere i nelegere
preluarea cunotinelor de drept privat i utilizarea lor n corelaie cu noii termeni specifici dreptului
internaional privat
nsuirea adecvat a elementelor ce configureaz mecanismul conflictual specific dreptului
internaional privat
2. Explicare si interpretare
nelegerea normelor conflictuale (instrumentul principal de lucru al dreptului internaional privat) i
corelarea n aplicare cu lex causae (norma material)
nelegerea corect a tuturor cazurilor de conflict de legi generate de elementul de extraneitate
3. Atitudinale
nelegerea creterii importanei dreptului internaional privat n condiiile tot mai deselor raporturi cu
element de extraneitate la care subiectele de drept romn particip
tendina de apropiere a sistemului de drept romn (cu normele sale conflictuale) de alte sisteme de
drept moderne prin cunoaterea dreptului internaional privat, o ct mai larg deschidere spre
recunoaterea drepturilor dobndite potrivit altor sisteme de drept
manifestarea unei atitudini responsabile fa de pregtirea continu, cunoaterea operativ i aplicarea
corespunztoare a noilor legi sau a modificrilor legislative i jurisprudeniale
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
1. abilitatea de lucru n echip
2. interpretarea corect i aplicarea concret a principiilor dreptului familiei;
3. utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
4. rezolvarea unor probleme n domeniu i luarea deciziilor
5.cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice
6.atitudine responsabil fa de formarea continu, neleas ca element sine qua non al reuitei profesionale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de analiz i sintez
Cunotine generale de baz
Capacitatea de evaluare i autoevaluare
Abilitatea de negociere i elaborare de proiecte de convenii/tratate
Abilitatea de a colabora cu specialiti/experi din alte domenii
Capacitatea de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea
Abilitatea de a lucra ntr-un context internaional
Capacitatea de a transpune n practic cunotine dobndite
Abiliti de cercetare
Capacitatea de a se adapta procesului de integrare european i de
armonizare a legislaiei
Capacitatea de a interpreta legile
Cunoaterea jurisprudenei
Corelarea legislaiei interne cu legislaia i jurisprudena din alte ri,
precum i cu tratatele i
conveniile internaionale.
7.2 Obiectivele specifice 1. Prezentarea conceptelor de baz i a principiilor fundamentale ale
dreptului internaional privat;
2. Cunoaterea i analiza principalelor instituii ale dreptului
internaional privat;
3. Studiul i aprofundarea practicii judiciare interne i internaionale,
att n evoluia lor, ct i ca parte a dreptului internaional privat.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Particularitile raportului juridic de drept internaional privat.
Coninutul dreptului internaional privat
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Domeniul dreptului internaional privat. Diferite feluri de aplicare
a legii strine
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Conflictele de legi n situaii speciale. Izvoarele dreptului
internaional privat
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Calificarea i conflictul de calificri. Conflictul n spaiu al
normei conflictuale i remiterea
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Aplicarea legii strine ca lex causae. Cazurile de nlturare de la
aplicare a legii strine
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Conflictul de legi n timp i spaiu. Conflictul mobil de legi Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind starea i capacitatea persoanei fizice Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind numele i domiciliul persoanei
fizice
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind persoanele juridice Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind bunurile. Normele conflictuale
privind motenirea
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind forma actului juridic. Normele
conflictuale privind condiiile de fond ale actului juridic
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind contractele civile speciale Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale n materia dreptului procesual civil Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Normele de drept internaional privat n sistemul de drept al
Uniunii Europene
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.P. Filipescu, I.A. Filipescu - Tratat de drept internaional privat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008
Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat
Facultativ:
Pricopi, Adrian; Fuerea, Augustin - Drept internaional privat, Editura Actami, Bucureti, 1999
Sitaru, Drago Alexandru - Drept internaional privat. Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Particularitile raportului juridic de drept internaional privat.
Coninutul dreptului internaional privat. Domeniul dreptului
internaional privat. Diferite feluri de aplicare a legii strine
Dezbatere, studiu de caz
Conflictele de legi n situaii speciale. Izvoarele dreptului
internaional privat. Calificarea i conflictul de calificri. Conflictul
n spaiu al normei conflictuale i remiterea
Dezbatere, studiu de caz
Aplicarea legii strine ca lex causae. Cazurile de nlturare de la
aplicare a legii strine. Conflictul de legi n timp i spaiu.
Conflictul mobil de legi
Dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind starea i capacitatea persoanei fizice.
Normele conflictuale privind numele i domiciliul persoanei fizice
Dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind persoanele juridice. Normele
conflictuale privind bunurile. Normele conflictuale privind
motenirea
Dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale privind forma actului juridic. Normele
conflictuale privind condiiile de fond ale actului juridic. Normele
conflictuale privind contractele civile speciale
Dezbatere, studiu de caz
Normele conflictuale n materia dreptului procesual civil Dezbatere, studiu de caz
Normele de drept internaional privat n sistemul de drept al
Uniunii Europene
Dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
I.P. Filipescu, I.A. Filipescu - Tratat de drept internaional privat, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2008
Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat
Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu completrile i modificrile aduse prin Legea nr. 71/2011, publicat n
Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011, CARTEA A VII-A, DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
Facultativ:
Pricopi, Adrian; Fuerea, Augustin - Drept internaional privat, Editura Actami, Bucureti, 1999
Sitaru, Drago Alexandru - Drept internaional privat. Tratat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


. ..
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT/JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL TRANSPORTURILOR
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/8/9
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de
seminar
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul VIII 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
Obligatorie
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5
curs
20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 10
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti Elaborare teme si subiecte de examinare 8
3.7 Total ore studiu individual 45
3.9 Total ore pe semestru 75
3.10 Numr de credite 4
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept civil I partea generala,Drept comercial, Drept civil-contracte, Procedura civila. Drept
constitutional, etc.
4.2 de competene Utilizarea curenta a metodelor statistice de investigare deprinse in timpul studiilor de licenta.
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Seminariile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e Cursul ofera posibilitatea studentilor de a cunoaste si aprofunda conceptele privitoare la dreptul
transporturilor,cunostiintele necesare institutiilor specifice privitoare la :transporturile rutiere, transporturile
feroviare, transporturile maritime, transporturile fluviale si pe cale navigabila, etc.
Studentul trebuie s dobndeasc, din domeniul dreptului trasnporturilor cunotinele necesare instituiilor
specifice: transporturile rutiere, transporturile feroviare, transporturile maritime, transporturile fluviale si pe cale
navigabila, etc.
Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunostintelor in domeniu din legislatia romaneasca cu cele din
dreptul european si dreptul altor state.
Aplicarea notiunilor din legislatia in vigoare in analiza situatiilor juridice cu incadrarea corecta din punct de
vedere juridic in solutionarea lor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Studentul trebuie s poat aplica corect cunotinele dobndite, inclusiv prin rezolvarea unor cazuri practice.
Studentul trebuie s poat redacta corect documente practice (nscrisuri, cereri etc.) care s ncorporeze elemente
ale noiunilor dobndite din dreptul transporturilor.
Aplicarea tehnicilor de munca in echipa cu respectarea treptelor ierarhice.
Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice din domeniu.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Acumulare i aprofundare de cunotine specifice dreptului transporturilor.
Acumulare de cunotine referitoare la instituiile dreptului transporturilor
din sisteme europene si internationale care au aplicabilitate si au influentat relatiile
si raporturile din dreptul transporturilor in legislatia nationala.
Capacitate de sintetizare i interpretare a informaiilor primite, de rezolvare
a unor probleme de baz i extinderea la probleme specifice.
7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a utiliza limba instrumentele si notiunile specifice dreptului
transporturilor;
- capacitatea de a lucra n echip;
- capacitatea de sintez i interpretare a informaiilor primite i extinderea
la probleme specifice dreptului transporturilor.
- posibilitatea transpunerii n practic a cunotinelor dobndite;
- capacitatea de a intelege si interpretare teoretica si practica a notiunilor
studiate.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Dreptul transporturilor i contractul comercial
de transport.
- Noiunea dreptului transporturilor
- Felurile transporturilor
- Contractul comercial de trasnport
- Participanii la contractul de transport
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
2. ncheierea contractului de transport
- Elementele constitutive ale contractului de
transport
- Condiiile eseniale ale contractului de
transport
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
3. Transporturile feroviare interne
- Cadrul legal i instituional
- Transportul feroviar de persoane
- Transportul feroviar de mrfuri
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
4. Transporturile feroviare internaionale
- Noiune, particulariti
- Cadrul legal i instituional
- Transportul feroviar internaional de persoane
- Transportul feroviar internaional de mrfuri
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
5. Transporturile rutiere n trafic intern
- Reglementri legale
- Contractul de transport intern rutier
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
6. Transporturile rutiere n trafic internaional
- Cadrul legal instituit
- Cadrul instituional
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
7. Transporturile maritime
- Caracteristici generale
- Cadrul legal de desfurare a transporturilor
maritime
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
8. Transporturile fluviale
- Cadrul geografic i statutul juridic
- ncheierea contractului de transport fluvial
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
9. Transporturile pe canale navigabile
- Caracterizare general
- Cadrul legal i instituional
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
10. Transporturile aeriene i transporturile
multimodale
- Regimul juridic al transporturilor aeriene
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
- Caracterizare general a transporturilor
multimodale
Bibliografie
1. Economia de pia, instituii i mecanisme. Bucureti, Ed. Tribuna economic, 1992.
2. Revista de drept comercial nr.1/1997; nr. 3/1997; nr. 1/1997; nr. 7-8/1998; nr. 12/1998; nr. 1/1999; nr. 7-8/1999; nr.
11/1999.
3. Dreptul transporturilor practic judiciar, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2000.
4. Transport rutier, Ghid legislativ, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2000.
5. Transport aerian, Ghid legislativ, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2002.
6. Dan Lupacu, Culegere de practic judiciar a Tribunalului Bucureti n materie comercial, 1990-1998, Bucureti, Ed.
AllBeck, 1999.
7. Vasile Ptulea, Corneliu Turianu, Drept economic i comercial. Instituii i practic jurisdicional. Bucureti, Ed.
Continent XXI, 1996.
8. Mariana Ciocoiu, Dreptul transporturilor, Bucureti, Ed. Didactic i Pedagogic, 2010.
9.Mariana Ciocoiu, Cezar Tit, Elena Giorgescu, Dreptul transporturilor. Caiet de seminar, Bucureti, Ed. Didactic i
Pedagogic, 2010.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Dreptul transporturilor i contractul comercial
de transport.
- Noiunea dreptului transporturilor
- Felurile transporturilor
- Contractul comercial de trasnport
- Participanii la contractul de transport
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
2. ncheierea contractului de transport
- Elementele constitutive ale contractului de
transport
- Condiiile eseniale ale contractului de
transport
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
3. Transporturile feroviare interne
- Cadrul legal i instituional
- Transportul feroviar de persoane
- Transportul feroviar de mrfuri
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
4 Transporturile feroviare internaionale
- Noiune, particulariti
- Cadrul legal i instituional
- Transportul feroviar internaional de persoane
- Transportul feroviar internaional de mrfuri
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
5 Transporturile rutiere n trafic intern
- Reglementri legale
- Contractul de transport intern rutier
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
6. Transporturile rutiere n trafic internaional
- Cadrul legal instituit
- Cadrul instituional
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
7. Transporturile maritime
- Caracteristici generale
- Cadrul legal de desfurare a transporturilor
maritime
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
8. Transporturile fluviale
- Cadrul geografic i statutul juridic
- ncheierea contractului de transport fluvial
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
9. Transporturile pe canale navigabile
- Caracterizare general
- Cadrul legal i instituional
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
transporturilor.
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
10. Transporturile aeriene i transporturile
multimodale
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
- Regimul juridic al transporturilor aeriene
Caracterizare general a transporturilor multimodale
si analize pe spete specifice
institutiilor de dreptul
trasnporturilor.
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
Bibliografie :
1. Economia de pia, instituii i mecanisme. Bucureti, Ed. Tribuna economic, 1992.
2. Revista de drept comercial nr.1/1997; nr. 3/1997; nr. 1/1997; nr. 7-8/1998; nr. 12/1998; nr. 1/1999; nr. 7-8/1999; nr.
11/1999.
3. Dreptul transporturilor practic judiciar, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2000.
4. Transport rutier, Ghid legislativ, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2000.
5. Transport aerian, Ghid legislativ, Florin Finii, Ed. Fundaia Romnia de mine, Bucureti, 2002.
6. Dan Lupacu, Culegere de practic judiciar a Tribunalului Bucureti n materie comercial, 1990-1998, Bucureti, Ed.
AllBeck, 1999.
7. Vasile Ptulea, Corneliu Turianu, Drept economic i comercial. Instituii i practic jurisdicional. Bucureti, Ed.
Continent XXI, 1996.
8. Mariana Ciocoiu, Dreptul transporturilor, Bucureti, Ed. Didactic i Pedagogic, 2010.
9.Mariana Ciocoiu, Cezar Tit, Elena Giorgescu, Dreptul transporturilor. Caiet de seminar, Bucureti, Ed. Didactic i
Pedagogic, 2010.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Barou i INM sau alte examene
ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii LICEN
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT/JURIST
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENEI
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/8/10
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de
seminar
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de
evaluare
EC 2.8.Regimul
disciplinei
Obligatorie
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2
curs
2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 30 din care: 3.5
curs
20 3.6 seminar/laborator 10
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 40
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 5
Tutoriat 1
Examinri 1
Alte activiti Elaborare teme si subiecte de examinare 43
3.7 Total ore studiu individual 95
3.9 Total ore pe semestru 30
3.10 Numr de credite 5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Drept financiar i fiscal, Drept comercial, Dreptul asigurrilor
4.2 de competene Utilizarea curenta a metodelor statistice de investigare deprinse in timpul studiilor de licenta
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet si cu echipament de predare
multimedia
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului
Seminariile se desfasoara in sali de curs cu acces la internet
6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
Cursul ofera posibilitatea studentilor de a cunoaste si aprofunda conceptele privitoare la definitia dreptului
concurentei, trasaturile dreptului concurentei, felurile concurentei, concurenta neloiala, abuzul de putere dominanta etc.
Corelarea, interpretarea, utilizarea, compararea cunostintelor in domeniu din legislatia romaneasca cu cele din
dreptul european si dreptul altor state.
Aplicarea notiunilor din legislatia in vigoare in analiza situatiilor juridice cu incadrarea corecta din punct de
vedere juridic in solutionarea lor.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
Studentul trebuie s poat aplica corect cunotinele dobndite, inclusiv prin rezolvarea unor cazuri practice.
Studentul trebuie s poat redacta corect documente practice (nscrisuri, cereri etc.) care s ncorporeze elemente ale
noiunilor dobndite n domeniul dreptului concurenei.
Aplicarea tehnicilor de munca in echipa cu respectarea treptelor ierarhice.
Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil cu respectarea regulilor deontologice din
domeniu.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Acumulare i aprofundare de cunotine specifice dreptului concurenei.
Acumulare de cunotine referitoare la instituiile dreptului concurenei din sistemul naional
i internaional.
Capacitate de sintetizare i interpretare a informaiilor primite, de rezolvare a unor probleme
de baz i extinderea la probleme specifice.
7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a utiliza limba, instrumentele si notiunile specifice dreptului concurenei;
- capacitatea de a lucra n echip;
- capacitatea de sintez i interpretare a informaiilor primite i extinderea la probleme
specifice dreptului concurenei;
- posibilitatea transpunerii n practic a cunotinelor dobndite;
- capacitatea de a intelegere si interpretare teoretica si practica a notiunilor studiate.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Aspecte generale privind Dreptul concurenei
- Definiia dreptului concurenei
- Obiectul dreptului concurenei
Trsturile dreptului concurenei
- Legtura dreptului concurenei cu alte ramuri de drept
- Izvoarele dreptului concurenei.
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site-
ul facultatii
2. Instituii fundamentale ale dreptului concurenei
- Concurena
- Piaa relevant
- ntreprinderea
- Felurile concurenei.
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site
3. Practicile monopoliste
- nelegerile i acordurile anti concureniale
- Abuzul de poziie dominant
- Concentrrile economice
- Ajutoarele de stat
- Aspecte procedurale i sanciuni.
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site
4. Concurena comercial neloial
- Aspecte introductive
- Rspunderea pentru concurena neloial
- Actele de concuren neloial.
Expunerea notiunilor,
dezbateri, prezentarea practicii
in domeniu.
Suportul de curs este cunoscut
de studenti fiind postat pe site
Bibliografie
1. Lazr, V.,Concurena Neloial. Rspunderea juridic pentru practicile anticoncureniale din domeniul economic i
faptele abuzive de concuren comercial care se svresc pe teritoriul Romniei, Editura Universitar, Bucureti, 2008
2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenei n dreptul comunitar, Editura All Beck, Bucureti,1997
3. Mathijesen, P.,Compediu de drept european, Editura Club Europa, Bucureti, 2002
4. Mihai, E., Dreptul concurenei. Drept comunitar i drept romnesc, Editura Mirton, Timioara, 2001
5. Mihai, E., Concurena economic. Libertate i constrngere juridic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004
6. Mihai, E, Dreptul concurenei, Editura All Beck, Bucureti, 2004
7. R. Motica, Gh. Mihai,Teoria general a dreptului, Editura All Beck, Bucureti, 2001
8. Mrejeru, Th., Florescu, A., Regimul juridic al concurenei. Teorie i jurispruden., Editura All Beck, Bucureti,
2003
9. Prescure, T., Curs de dreptul concurenei comerciale, Editura Rosetti, Bucureti, 2004
10. Turcu, I.,Teoria i practica dreptului comercial romn, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2008
11. Voicu, M., Jurispruden comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2005
12. Boroi, G., Dreptul concurenei, Bucureti, 1996
13. Butacu, C., Legislaia concurenei. Comentarii i explicaii, Editura All Beck, Bucureti, 2005
14. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale - partea general, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1998
15. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale - concurena onest , Editura Lumina Lex, Bucureti, 1994
16. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale - concurena patologic - monopolismul, Editura Lumina Lex,
Bucureti,1993
17. Cpn, O., Dreptul concurenei comerciale - concurena neloial pe piaa intern i internaional, Editura
Lumina Lex , Bucureti, 1996
18. Crpenaru, St., Drept comercial romn , Editura All Beck, Bucureti, 2001
19. Crpenaru, St., Tratat de drept comercial romn, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2009.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Aspecte generale privind Dreptul concurenei
- Definiia dreptului concurenei
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
- Obiectul dreptului concurenei
Trsturile dreptului concurenei
- Legtura dreptului concurenei cu alte ramuri de drept
- Izvoarele dreptului concurenei.
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
2. Instituii fundamentale ale dreptului concurenei
- Concurena
- Piaa relevant
- ntreprinderea
- Felurile concurenei.
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
3. Practicile monopoliste
- nelegerile i acordurile anti concureniale
- Abuzul de poziie dominant
- Concentrrile economice
- Ajutoarele de stat
- Aspecte procedurale i sanciuni.
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
4. Concurena comercial neloial
- Aspecte introductive
- Rspunderea pentru concurena neloial
- Actele de concuren neloial.
Aplicarea notiunilor teoretice
in studii de caz, discutii libere
Prezentarea spetelor,
coroborarea notiunilor
dobandite la curs cu practica de
specialitate prin discutii libere
si dezbateri
Bibliografie
1. Lazr, V.,Concurena Neloial. Rspunderea juridic pentru practicile anticoncureniale din domeniul economic i faptele
abuzive de concuren comercial care se svresc pe teritoriul Romniei, Editura Universitar, Bucureti, 2008
2. Manolache, O., Regimul juridic al concurenei n dreptul comunitar, Editura All Beck, Bucureti,1997
3. Mathijesen, P.,Compediu de drept european, Editura Club Europa, Bucureti, 2002
4. Mihai, E., Dreptul concurenei. Drept comunitar i drept romnesc, Editura Mirton, Timioara, 2001
5. Mihai, E., Concurena economic. Libertate i constrngere juridic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004
6. Mihai, E, Dreptul concurenei, Editura All Beck, Bucureti, 2004.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cerinele pentru examenul de adminitere n Barou i INM sau alte examene
ce in de parcursul profesional din domeniul dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen partial Test gril 20%
Examen final Test gril 80%
10.5 Seminar/laborator Referat 1 Susinere oral
Referat 2 Susinere oral
10.6 Standard minim de performan
Realizarea de referate cu teme din materia studiata
Intelegerea si comentarea textelor de lege in materie
Gasirea de solutii pentru aplicatii practice prezentate
Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului
de seminar,
................................................ .....................................................
Data avizrii n departament Semntura efului de departament

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CONSTANTA
1.3.Departamentul DREPT
1.4.Domeniul de studii DREPT
1.5.Ciclul de studii I BOLONIA
1.6.Programul de studii/Calificarea DREPT
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei MEDIERE SI ARBITRAJ
2.2. Codul disciplinei D/DRCT/4/7/15
2.3. Titularul activitilor de curs Lect. Univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir
2.4.Titularul activitilor de seminar Lect. Univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir
2.5. Anul de studiu 4 2.6.Semestrul 7 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul
disciplinei
opt
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 3
6
din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 2
Tutoriat 2
Examinri 10
Alte activiti 2
3.7 Total ore studiu individual 36
3.9 Total ore pe semestru 48
3.10 Numr de credite 2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Studierea disciplnelor Drept civil. Parte General,Drept civil. Persoanele, Drept civil.
Drepturile reale, Drept civil. Teoria Obligaiilor, Drept civil. Contracte Speciale,
Drept civil. Succesiuni, Drept comercial i Dreptul familiei, Drept procesual civil,
Dreptul muncii
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
-Cunoaterea i utilizarea noiunilor specifice disciplinei
- Dezvoltarea capacitii de analiz, sintez i de utilizare adecvat a ansamblului integrat, coerent, dinamic i
deschis de cunotine i abiliti n vederea aprrii drepturilor subiective ale subiecilor din diferite raporturi
juridice. Capacitatea de a susine public un discurs coerent, logic i retoric;
-Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii.
- - Identificarea de termeni, relaii, procese; perceperea unor relaii i conexiuni n cadrul sesiunilor comune i
separate de mediere.
- Utilizarea corect a termenilor de specialitate n domeniul medierii si a arbitrajului
C
o
m
p
e
t
e
n

e
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
-manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fata de domeniul tiinific / cultivarea unui mediu tiinific
centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice /
valorificarea optima i creativa a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea
n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria
dezvoltare profesional)
-Promovarea medierii bazat pe susinerea principalelor valori ale comunitii;
- nelegerea necesitii dezvoltrii procedurilor de mediere si arbitraj
-nelegerea necesitii pregtirii mediatorului ca specialist att n comunicare, ct i n negociere.
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Pregtirea studentilor n domeniul teoriei i practicii medierii si a arbitrajului
precum si in alte domenii de rezolvare alternativa a conflictelor
nsuirea cunotinelor necesare identificrii, prevenirii i analizei conflictelor
n msura in care sunt utile exercitrii profesiei
Cunoaterea modului de realizare a unei medieri, a metodelor, procedeelor i
tehnicilor specifice medierii i a bunei practici de mediere dar si a altor metode
de rezolvare alternativa a conflictelor
Aprofundarea cunotinelor privind legislaia intern i internaional specific
domeniului medierii; cunoaterea modului de
organizare a profesie de mediator i de ntocmire a documentelor cerute de lege;
nsuirea i dezvoltarea abilitilor necesare, exercitrii profesiei de mediator;
nsuirea Codului etic al mediatorilor.
7.2 Obiectivele specifice -Dezvoltarea abilitilor i aptitudinilor personale pentru a susine i finaliza cu
succes un proces de mediere;
-Dezvoltarea comunicrii verbale, non-verbale i paraverbale, precum i a
limbajului transformaional;
-Dezvoltarea tehnicilor de lucru i control al emoiilor;
-Dezvoltarea capacitilor de gestionare a situaiilor conflictuale.
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Negociere, facilitare, conciliere. Concepte, utilitate, proceduri,
reglementare
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
2. Introducere n problematica conflictului. Definirea conflictului.
Tipuri de conflicte. Structura conflictului. Cauzele conflictului.
Dinamica conflictului
Analiza conflictului. Atitudini fat de conflict
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
3. Medierea n dreptul romnesc i n dreptul Uniunii Europene
Procedura de mediere
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
4. Medierea, alternativ la sistemul justiiei penale. Principii i
avantaje. Comunicarea n mediere. Tehnici de comunicare. Ascultarea
activ i feed back. Etapele procedurii de mediere
Aranjamentele preliminare. Contractul de mediere
Deschiderea sesiunii de mediere. Facilitarea schimbului de informaii
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
5. Arbitrabilitatea litigiilor comerciale. Arbitrajul comercial avantaje
i dezavantaje
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
6. Identificarea i clarificarea subiectelor. Generarea de opiuni.
Negocierea. Acordul de mediere. ncheierea procedurii de mediere
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
7. Convenia arbitral clauza compromisorie, compromisul Prelegere, dezbatere, studiu de caz
8. Tribunalul arbitral care soluioneaz litigiul Prelegere, dezbatere, studiu de caz
9. Procedura de sesizare a instantei arbitrale i desfurarea procesului
arbitral
Prelegere, dezbatere, studiu de caz
10. Desfiinarea hotrrii arbitrale Prelegere, dezbatere, studiu de caz
11. Litigiile arbitrale cu caracter internaional Prelegere, dezbatere, studiu de caz
12. Recunoaterea i executarea hotrrii arbitrale strine Prelegere, dezbatere, studiu de caz
13. Arbtrajul n Uniunea European Prelegere, dezbatere, studiu de caz
14. Jurisprudena CEDO referitoare la arbitraj Prelegere, dezbatere, studiu de caz
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Z. utac, C. Ignat, C. Dnile, Ghid de mediere, Ed. Universitar, Bucureti, 2010;
2. Z.utac, C.Danile, C.Ignat, Medierea standarde i proceduri, Ed. Universitar, Bucureti, 2009;
Facultativ:
Abric Jean Claude Psihologia comunicrii. Teorii i metode, Ed. Polirom, Bucureti, 2002;
Cohen Herb Arta de a negocia, Ed. Humanitas, Bucureti, 2008;
Cornelius H., Faire S., tiinta rezolvrii conflictelor, Ed. tiinific i Tehnic, Bucureti, 1996;
J.Krivis, N.Lucks, Cum s faci bani ca mediator. Ghid pentru o carier de succes n mediere, Editura Consensus,
2008.
F.G.Pncescu, Legea medierii, comentarii i explicaii, Ediia 2, Editura C.H.Beck, 2008.
S.R.Rdulescu, D.Banciu, C.Dmboeanu, Justiia restaurativ. Tendine i perspective n lumea contemporan,
Editura Lumina Lex, Bucureti, 2006.
Z.utac, C.Danile, C.Ignat, Medierea standarde i proceduri, Editura Universitar, Bucureti, 2008.
Z.utac, C.Danile, C.Ignat, Ghid de mediere, Editura Universitar, Bucureti, 2009.
V.Tran, Tehnici de comunicare, Editura Print 1999.
Giorgiana Dnil, Procedura arbitral n litigiile comerciale interne, Ed. Universul Juridic, 2006
Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, Arbitrajul intern i internaional, Ed. Rosetti, Bucureti, 2005.
Monica Iona-Slgean, Arbitrajul comercial, Editura AllBeck, Bucureti, 2001
Titus Prescure, Radu Crian, Arbitrajul comercial. Modalitate alternativ de soluionare a litigiilor
patrimoniale, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2010.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
1. Negociere, facilitare, conciliere. Concepte, utilitate, proceduri,
reglementare
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
2. Introducere n problematica conflictului. Definirea conflictului.
Tipuri de conflicte. Structura conflictului. Cauzele conflictului.
Dinamica conflictului
Analiza conflictului. Atitudini fat de conflict
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
3. Medierea n dreptul romnesc i n dreptul Uniunii Europene
Procedura de mediere
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
4. Medierea, alternativ la sistemul justiiei penale. Principii i
avantaje. Comunicarea n mediere. Tehnici de comunicare.
Ascultarea activ i feed back. Etapele procedurii de mediere
Aranjamentele preliminare. Contractul de mediere
Deschiderea sesiunii de mediere. Facilitarea schimbului de
informaii
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
5. Arbitrabilitatea litigiilor comerciale. Arbitrajul comercial
avantaje i dezavantaje
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
6. Identificarea i clarificarea subiectelor 4 1 3
Generarea de opiuni. Negocierea. Acordul de mediere.
ncheierea procedurii de mediere
Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
7. Convenia arbitral clauza compromisorie, compromisul Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
8. Tribunalul arbitral care soluioneaz litigiul Discutii libere, studii de caz-analiza,
intocmirea actelor de procedura
Bibliografie
Minimal obligatorie:
Z. utac, C. Ignat, C. Dnile, Ghid de mediere, Ed. Universitar, Bucureti, 2010;
2. Z.utac, C.Danile, C.Ignat, Medierea standarde i proceduri, Ed. Universitar, Bucureti, 2009;
Facultativ:
C.Ignat, Z. ustag, C. Dnile Ghid de mediere, ed. Universitar, 2009.
H. Cornelius, Sh. Faire, tiina rezolvrii conflictelor, ed. tiin i tehnic Bucureti 1996
Z. ustag, C.Ignat, Modaliti alternative de soluionare a conflictelor(ADR), Ed. Universitar 2008
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs examen
10.5 Seminar/laborator Referate, rezolvare spete
10.6 Standard minim de performan