Sunteți pe pagina 1din 25

Word XP

Programul Microsoft Word XP este un procesor de texte.


Pornirea programului (aplicaiei) Word
1. clic pe butonul Start Programs Microsoft Word; sau 2. dublu clic pe pictograma (shortcut) sub care scrie Word.
Pe ecranul monitorului va aprea imaginea specific acestui program! ce con"ine#
bar de titlu bar de meniuri
bar de instrumente standard bar de formatare

Task Pane

$uprafa"a de lucru
riglele
cursorul text
bar de derulare pe vertical

bar de derulare pe ori%ontal
butoane pentru tipuri de vi%uali%are

bar de desenare (este afi&at numai dac este apsat butonul Drawing de pe bara de instrumente standard
bar de stare
Panoul de activitate (Task Pane) se poate 'nchide! dac da"i un clic pe X din dreapta textului ew Document.
(ntroduce"i urmtorul text#
)*+,(-. /01.-(2+ ,(- 23456-.P02.
)rdina /otanic din 2lu76-apoca a fost 'nfiin"at 'n anul 1829 de ctre prof. .lexandru /or%a.
Sal!area unui document Word (care nu are "nc# un nume)
1. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Sa!e %s (sau Sa!e) sau clic pe al treilea
buton de pe bara de instrumente standard Sa!e ; deoarece fi&ierul nu are
'nc nume orice comand! din cele de mai sus! va afi&a fereastra Sa!e %s;
2. 'n dreapta textului Sa!e in (salvare 'n) ave"i textul M& Documents
(documentele mele) clic pe sgeata : din dreapta &i clic pe 'ocal Disk(()) *
;. dublu clic pe folder6ul cu numele vostru;
<. 'n c=mpul $ile name (nume fi&ier) da"i un clic pe textul
+radina ,otanica.doc &terge"i tot cu tasta ,ackspace &i Delete
>. introduce"i de la tastatur -.emplul /; ?. clic pe butonul Sa!e.
(pe bara de titlu apare )
(ntroduce"i urmtoarea fra%#
)rdina ocup o suprafa" de 1< ha de teren
accidentat &i variat! care se pretea% cu succes la
cultivarea unor colec"ii de plante extrem de diversificate.
Sal!#ri repetate
,eoarece fi&ierul are de7a un nume pe bara de titlu (-.emplul /.doc) nu se mai salvea% cu comanda Sa!e %s din meniul
$ile ci cu clic pe butonul (Sa!e) sau clic pe $ile &i clic pe Sa!e.
1
Desc0iderea unui document nou
1. clic pe meniul $ile*
2. clic pe ew* se deschide Task Pane1ul;
;. clic pe ,lank Document; (a7unge"i 'n documentul 2);
,ac nu vrem s se deschid Task Pane1ul)
1 clic pe primul buton de pe bara de instrumente (ew ,lank Document)*
2nc0iderea unui document
@nchide"i documentul ; cu un clic pe de pe 3ara de meniuri sau clic pe meniul
$ile &i clic pe (lose*
@n documentul 2 (pe bara de titlu ave"i Document 41Microsoft Word) introduce"i
urmtorul text#
ABste bine ca foarte mul"i rom=ni s se pregteasc de pe acum pentru a &ti s se foloseasc de un
calculator. @n cur=nd! asemenea cuno&tin"e vor fi obligatorii la anga7are! inclusiv pentru func"ionarii publici.A
,an -ica! Ministrul 2omunica"iilor &i 1ehnologia (nforma"iei.
@ncerca"i s 'nchide"i documentul cu un clic pe de pe 3ara de meniuri
v apare o fereastr 'n care v 'ntreab dac nu vre"i s salva"i#
6 clic pe o5 se pierde documentul dac se 'nchide calculatorul;
6 clic pe (ancel (anulare) se revine 'n fereastra Word6ului;
6 clic pe 6es5 se deschide fereastra Sa!e %s7
,a"i un clic pe (ancel &i salva"i (clic pe ) pe discul 2! 'n folderul cu numele vostru &i cu numele -.emplul 4.
(omutarea "ntre documente desc0ise
1. se d un clic pe numele documentului de pe bara de programe sau
2. clic pe meniul Window &i clic pe numele documentului;
( 'n Bxemplul 1)
2nc0iderea programului Word
1. clic pe bara de titlu pe butonul sau 2. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda -.it.
(deschide"i din nou programul Word cu dublu clic pe shortcut6ul Word de pe desCtop)
Desc0iderea unui document (fi8ier) ce a fost sal!at pe 0ard disk (9 metode)
(. 'n Task Pane5 sub textul :pen apare numele ultimelor < fi&iere cu care s6a lucrat! clic pe numele fi&ierului;
;;. clic pe meniul $ile5 'n partea de 7os a meniului! ave"i din nou numele ultimelor < fi&iere cu care s6a lucrat!
clic pe numele fi&ierului;
,ac numele fi&ierului nu este afi&at 'n lista ultimelor < fi&iere#
;;;. clic pe al doilea buton de pe bara de instrumente :pen
;<. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda :pen*
@n ca%ul metodelor ;;; &i ;< se afi&ea% fereastra :pen
asemntoare cu fereastra Sa!e %s.
,eschide"i fi&ierul de pe discul 2#! din folderul cu
numele vostru #
2. 'n dreapta textului 'ook in (caut 'n) ave"i textul M&
Documents (documentele mele) clic pe sgeata : din dreapta &i
clic pe 'ocal Disk(()) *
;. dublu clic pe folder6ul cu numele vostru; <. clic pe numele fi&ierului (-.emplul 4.doc)* >. clic pe butonul :pen*
*epeta"i &i deschide"i &i -.emplul /.doc.
Selectarea te.tului
Bxist mai multe posibilit"i de a selecta text ('n carte sunt la pagina 129). 2ele mai folosite sunt#
1. se mut cursorul mouse6ului la 'nceputul paragrafului &i se d un clic;
2. se "ine butonul st=ng al mouse6ului apsat &i
se deplasea% p=n la sf=r&itul paragrafului
(adic p=n la punct).
Deselectare D clic 'n afara textului selectat
Selectare o singur# linie de te.t
1. muta"i cursorul mouse6ului 'n partea
st=ng a titlului! 'n apropierea riglei din st=nga;
2. c=nd se schimb forma cursorului 'ntr6o
sgeat alb se d un clic;
Pute"i continua pe margine! l=ng rigl! cu butonul st=ng al mouse6ului apsat! p=n selecta"i tot textul;
,eselecta"i cu un clic 'n afara textului selectat.
Selectarea unui singur cu!=nt din te.t
Muta"i cursorul mouse6ului pe cuv=ntul
2
respectiv (.lexandru) &i du3lu clic;
Selectarea "ntregului te.t al unui document
4n document poate avea mai multe pagini &i pentru a selecta automat 'ntregul text al unui document#
1. clic pe meniul -dit* 2. clic pe comanda Select %ll.
4n te.t selectat poate fi apoi formatat! mutat5 copiat sau 8ters.
>tergerea D apsa"i tasta Delete*
%nulare ultima comand#) clic pe butonul (?ndo). @e!enire la ultima comand#) (@edo)
,a"i 'nc un clic pe butonul ?ndo.
%fi8area codurilor ascunse)
6 clic pe butonul E (S0owABide) de pe bara
de instrumente#
6 unde a"i apsat pe tasta Ta3 se afi&ea%
6 unde a"i apasat pe tasta Spaiu se afi&ea% un punct C
6 unde a"i apsat pe tasta -nter se afi&ea% D
2odurile ascunse servesc la po%i"ionarea
'ntr6un document &i la selectarea textului#
,e exemplu#
1. muta"i cursorul mouse6ului 'n fa"a la ultimul E
&i da"i un clic;
2. apsa"i 'nc o dat pe tasta -nter*
;. selecta"i tot textul (clic pe -dit &i clic pe Select %ll)*
(opiere
<. clic pe meniul -dit &i clic pe (op& sau clic pe
butonul (op& de pe bara de instrumente;
>. muta"i cursorul pe cel de al doilea D &i clic;
?. clic pe meniul -dit &i clic pe Paste sau clic pe
butonul Paste de pe bara de instrumente;
F. muta"i cursorul mouse6ului (la sf=r&itul textului
al doilea) &i clic pe al doilea D ;
G. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente.
Pute"i &terge un -nter dac apsa"i pe tasta Delete. *epeta"i 'nc de < ori pa&ii F &i G. (s ave"i < copii ale textului).
$alva"i cu clic pe butonul Sa!e de pe bara de instrumente (sau $ile &i Sa!e)
,eschide"i un document nou# clic pe primul buton (ew ,lank Document) de pe bara de instrumente &i clic pe
butonul Paste de pe bara de instrumente.
*eveni"i! cu un clic pe -.emplul /.doc de pe bara de programe.
Mutare
1. 'n primul text! dublu6clic pe %le.andru*
2. clic pe meniul -dit &i clic pe (ut sau clic pe butonul (ut de pe bara de instrumente;
;. clic pe -.emplul 4. doc de pe bara de programe;
<. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente;
>. reveni"i! cu un clic pe -.emplul /.doc de pe bara de programe; 'n primul text nu mai ave"i cuv=ntul %le.andru.
$alva"i cu clic pe butonul Sa!e de pe bara de instrumente (sau $ile &i Sa!e)
Sal!area unui document5 sal!at anterior pe 0ard disk5 dar cu un alt nume)
1. clic pe meniul $ile ; 2. clic pe comanda Sa!e %s7
;. 'n fereastra Sa!e %s7! 'n c=mpul $ile name) introduce"i +radina &i clic pe Sa!e.
(,eschide"i fi&ierul -.emplul /.doc* dac nu 'l mai ave"i pe bara de programe da"i un clic pe meniul $ile &i 'n partea de 7os
a meniului! da"i un clic pe numele fi&ierului -.emplul /.doc);
%fi8area unui document pe ecran "n diferite moduri# ('n carte pag. 11<611>)
/. clic pe meniul <iew (vi%uali%are);
vi%uali%are normal
vi%uali%are ca &i pagin Web (ca &i 'n (nternet Bxplorer! dar fr a6l deschide)
vi%uali%are cu aspect pagin de imprimant
vi%uali%are sub form de schi"
@nchide"i meniul <iew cu clic 'n pagin.
@n loc s folosim comen%ile din meniul <iew putem s folosim butoanele din st=nga 7os! din dreptul barei de derulare
pe vertical! care au aceia&i semnifica"ie#
;

6 da"i un clic pe fiecare buton! dup care rm=ne"i pe vi%uali%are
cu aspect pagin de imprimant (Print 'a&out);
ormal We3 'a&out Print 'a&out :utline
4. clic pe meniul $ile &i clic pe Print Pre!iew7 6 vi%uali%are 'nainte de tiprire pe imprimant; clic pe butonul (lose;
;. (!iEualiEare pe ecran "ntreg) clic pe meniul <iew &i clic pe comanda $ull Screen (ecran 'ntreg)
6 muta"i cursorul mouse6ului 'n partea de sus &i o s observa"i c apare bara de meniuri;
6 apare &i o mic fereastr 'n care da"i un clic pe (lose $ull Screen pentru a 'nchide vi%uali%area pe
ecran 'ntreg.
Modificarea dimensiunii de !iEualiEare a documentului pe ecran
1. clic pe meniul <iew
2. clic pe comanda Foom7 (panoramare);
;. 'n fereastra Foom da"i un clic pe 299H;
<. clic pe butonul :G*
>. pe bara de instrumente! ave"i o caset
'n care acum o s ave"i afi&at 299H;
?. clic pe sgeata : din caset#
F. clic pe 1>9H;
,ac vrem o vi%uali%are! de exemplu de 1<9H#
1. clic pe meniul <iew &i clic pe Ioom7
2. la caseta Percent ) da"i mai multe clic6uri
pe sgeata 'n 7os :p=n c=nd a7unge"i la 1<9;
;. clic pe butonul :G*
*eveni"i la vi%uali%are 199H! din caseta de pe bara de instrumente.
@n document! pentru a a7unge rapid la ultimul -nter5 apsa"i pe r=nd tastele (trl J -nd &i apoi
le elibera"i. .psa"i pe tasta -nter p=n c=nd a7unge"i 'n pagina 2 (pe bara de stare se vede Page 4);
1. clic pe meniul <iew &i clic pe Ioom7
2. sub textul Man& pages ave"i desenat un televi%or! da"i un clic pe sgeata 'n 7os : de pe desen;
;. muta"i cursorul mouse6ului p=n 'n pagina a 26a! pe ori%ontal &i da"i un clic;
<. clic pe butonul :G*
*eveni"i la vi%uali%are 199H! din caseta de pe bara de instrumente;
%fi8area sau ascunderea panoului de acti!itate (Task Pane)
1. clic pe meniul <iew* 2. clic pe Task Pane*
;. (ascundere) clic pe meniul <iew &i clic pe Task Pane;
%fi8area sau ascunderea 3arelor de instrumente
1. clic pe meniul <iew*
2. muta"i cursorul pe Tool3ars (bare de instrumente);
;. cele bifate! 'nseamn c le ave"i pe ecran;
<. muta"i cursorul pe Ta3les and ,orders (bara de instrumente pentru tabele &i borduri) &i clic;
*epeta"i pa&ii 16< &i o s deselecta"i bara de instrumente! care va disprea de pe ecran.
%scunderea sau afi8area riglelor
1. clic pe meniul <iew* 2. clic pe @uler (riglele). *epeta"i pa&ii 1 &i 2 ca s afi&a"i riglele;
(@n documentul Bxemplul 1.doc D apsa"i pe r=nd tastele (trl H Bome! pentru a a7unge rapid
pe primul caracter)
(#utare 8i "nlocuire te.t dintr1un document
@n meniul -dit ave"i dou comen%i care deschid
de fapt aceia&i fereastr# $indK (a cuta un text)
&i @eplace7 ('nlocuire text).
1. clic pe meniul -dit* 2. clic pe comanda @eplace7 ;. 'n c=mpul $ind W0at se introduce textul care se caut (/or%a);
<. 'n c=mpul @eplace wit0 se introduce textul cu care se 'nlocuie&te (Popa);
Pentru a 'nlocui numai anumite cuvinte din text se folosesc butoanele $ind e.t &i @eplace)
6 clic pe $ind e.t (gse&te primul /or%a); 6 clic pe $ind e.t (gse&te al doilea /or%a); 6 clic pe butonul @eplace*
6 clic pe $ind e.t (gse&te al treilea /or%a); 6 clic pe $ind e.t (gse&te al patrulea /or%a); 6 clic pe butonul @eplace*
6 apare o fereastr 'n care v spune c a terminat de cutat! clic pe :G*
@nchide"i fereastra $ind and @eplace cu clic pe de pe bara de titlu a ferestrei.
Pentru a 'nlocui automat un text cu alt text#
1. clic pe meniul -dit* 2. clic pe comanda @eplace7
;. 'n c=mpul $ind W0at se &terge &i se introduce textul care se caut (.lexandru)
<. 'n c=mpul @eplace wit0 se introduce textul cu care se 'nlocuie&te (Lictor);
>. clic pe butonul @eplace %ll*
<
?. apare o fereastr 'n care v spune c=te 'nlocuiri a fcut 'n text;
I. clic pe butonul :G
G. 'nchide"i fereastra $ind and @eplace cu clic pe
(@n document v po%i"iona"i la sf=r&itul textului! derula"i de
bara de derulare &i da"i un clic pe al treilea D )
;nserare de sim3oluri "n te.t
1. clic pe meniul ;nsert; 2. clic pe comanda S&m3ol7
;. se deschide o fereastr! 'n care derula"i de bara de derulare
pe ori%ontal! p=n vede"i 'n dreptunghi simbolul dorit (lira );
<. clic pe simbolul respectiv; >. clic pe butonul ;nsert.
,ac deschide"i lista de la $ont o s vede"i c exist mai multe
seturi de simboluri! 'n func"ie de fonturile care au fost instalate.
,e exemplu! apsa"i pe tasta W! pentru a a7unge mai repede 'n
list la fontul We3dings* apoi da"i un clic pe oricare dintre
desenele respective &i un clic pe butonul ;nsert.
,ac 'n text folosi"i un simbol 'n mai multe locuri! pentru a
nu deschide tot timpul fereastra S&m3ol! se poate ata&a unui
simbol o anumit combina"ie de taste! astfel#
1. clic pe unul din simboluri ( );
2. clic pe butonul S0ortcut Ge&7
;. 'n caseta Press new s0ortcut ke& (apsa"i noua
combina"ie de taste) apsa"i pe r=nd tastele
%ltH( &i elibera"i tastele;
<. clic pe butonul %ssign* >. clic pe butonul (lose*
?. 'nchide"i &i fereastra S&m3ol5 clic pe butonul (lose*
F. apsa"i combina"ia de taste %lt H(*
@enunarea la o com3inaie de taste.
1. clic pe meniul ;nsert &i clic pe comanda S&m3ol7
2. clic pe simbolul respectiv ( );
;. clic pe butonul S0ort Ge&7
<. 'n caseta (urrent ke&s5 clic pe combina"ia de taste
%ltH(; >. clic pe butonul @emo!e*
?. clic pe butonul (lose; F. 'nchide"i &i fereastra
S&m3ol5 clic pe butonul (lose* (renun"area la combina"ia de taste)
(salva"i cu clic pe butonul Sa!e5 &i deschide"i un document nou cu un clic pe butonul (ew ,lank Document)*
$ormatarea caracterelor
. formata caracterele dintr6un text 'nseamn a le atribui anumite caracteristici# dimensiune! culoare! efecte etc.
1. clic pe meniul $ormat* 2. clic pe comanda $ont* se deschide o fereastr#
J list# de fonturi J stiluri J dimensiuni (pt. J puncte pe ecran)
'ist# cu stiluri de su3linieri
'ist# culori pt. caractere 'ist# cu culori pentru su3linieri

-fecte um3r# te.t cu contur
1 taie te.tul cu o linie sc0im3# "n litere mari
1 taie te.tul cu 4 linii sc0im3# "n litere mari
1 e.ponent (.
4
) ascunde te.tul
1 indice (.4) te.t "n relief
te.t cu contur te.t cu um3r# deplasat#

>
,e exemplu#
1. 'n lista de la $ont5 derula"i de bara de derulare! 'n sus! p=n vede"i fontul (ourier ew*
2. clic pe fontul (ourier ew * ;. 'n lista $ont St&le da"i un clic pe ,old ;talic (adic 'ngro&at &i 'nclinat);
<. 'n lista de la dimensiuni! derula"i de bara de derulare! 'n 7os! &i clic pe /K*
>. deschide"i lista $ont (olor (culori pentru texte) cu un clic pe sgeat : &i clic pe culoarea al3astr#*
?. deschide"i lista ?nderline St&le (stiluri de sublinieri) cu un clic pe sgeat : &i clic pe cea cu 2 linii ( )*
F. deschide"i lista ?nderline (olor (culori pentru sublinieri) cu un clic pe sgeat : &i clic pe culoarea ro8ie*
G. la efecte! selecta"i cu un clic S0adow &i Small caps* 8. 'nchide"i cu un clic pe butonul :G.
19. introduce"i de la tastatur urmtorul text# P PROGRAMUL ROGRAMUL W WORD ORD ESTE ESTE UN UN PROCESOR PROCESOR DE DE TEXTE TEXTE. . (&i Bnter)
:3ser!aii
2ele mai importante comen%i le ave"i &i pe bara de formatare.
,ac textul a fost de7a introdus 'n pagin pentru a putea fi formatat trebuie s fie prima dat selectat (adic cu butonul st=ng
al mouse6ului apsat se deplasea% mouse6ul peste textul respectiv sau cu dublu clic pe un cuv=nt)
,e exemplu#
1. dublu clic pe cuv=ntul Word; &i de pe bara de formatare#
2. a doua caset de pe bara de formatare! clic pe sgeat &i se deschide lista de fonturi;
;. da"i un clic pe fontul %rial*
<. a treia caset este pentru dimensiuni! clic pe sgeat &i clic pe 4L*
>. butonele /old &i (talic sunt apsate! deci da"i un clic pe ca s renun"am la 'nclinat (sau cursiv);
(butonul 4nderline este pentru subliniere cu o singur linie! deci nu este apsat)
?. pentru a schimba culoarea la text! clic pe sgeata de la butonul cu &i clic pe culoarea !erde;
F. pentru a pune o culoare de fond 'n spatele unui text! clic pe sgeata de la butonul &i clic pe culoarea gal3en#*
.fi&a"i codurile ascunse (clic pe butonul cu E ) &i clic pe al doilea E (al doilea Bnter)
1. clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda $ont* 2. 'n lista $ont5 selecta"i fontul Times ew @oman;
;. 'n lista $ont st&le! selecta"i @egular* <. 'n lista SiEe5 selecta"i /4*
>. deschide"i lista de la $ont color &i clic pe textul %utomatic;
?. deschide"i lista de la ?nderline st&le &i clic pe textul none*
I. la efecte! deselecta"i# clic pe S0adow &i clic pe Small caps* G. clic pe butonul :G*
(ntroduce"i urmtorul text#
Programul Word este o aplica"ie care necesit mediul WindoMs. (Bnter)
4tili%area comen%ilor. (Bnter)
,ac o comand apare estompat (gri)! ea nu are sens 'n contextul 'n care 'ncercm s o folosim. ,e
exemplu! comanda Paste din meniul Bdit apare estompat dac nu s6au folosit 'nainte comen%ile 2ut sau
2opN. (2 Bnter).
Sal!ai pe discul 2#! 'n folderul cu numele vostru &i cu numele (urs.doc#
1. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Sa!e %s7 2. clic pe sgeata : din c=mpul Sa!e in &i clic pe Bard disk (())*
;. dublu clic pe folder6ul cu numele vostru;
<. 'n c=mpul $ile name &terge"i tot cu /acCspace sau ,elete &i introduce"i (urs >. clic pe butonul Sa!e.
$alvm 'nc o dat! pe discul 2#! 'n folderul cu numele vostru dar cu un alt nume;
1. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Sa!e %s7 2. clic pe sgeata : din c=mpul Sa!e in &i clic pe Bard disk (())*
;. dublu clic pe folder6ul cu numele vostru;
<. 'n c=mpul $ile name &terge"i tot cu ,ackspace sau Delete &i introduce"i Programul Word >. clic pe butonul Sa!e.
(opiem te.tul de "nc# M ori)
1. selecta"i tot textul# clic pe meniul -dit &i clic pe comanda Select %ll*
2. clic pe butonul (op& de pe bara de instrumente (sau clic pe meniul -dit &i comanda (op&)*
;. la sf=r&itul textului! clic pe al ;6lea E (al ;6lea Bnter);
<. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente (sau clic pe meniul -dit &i comanda Paste)* (/)
>. clic pe butonul Paste * (4) ?. clic pe butonul Paste * (N) F. clic pe butonul Paste * (9)
G. clic pe butonul Paste * (M)
8. revenim 'n primul text! pute"i apsa pe tasta Page ?p sau de pe bara de derulare;
19. muta"i cursorul mouse6ului pe margine! 'n apropierea riglei din partea st=ng! 'n dreptul liniei# Programul Word este o
aplicaie ce necesit# mediul Windows &i da"i un clic;
11. pe bara de formatare# 6 clic pe sgeata de la a doua caset &i clic pe fontul %rial*
6 clic 'n caseta de la dimensiuni &i introduce"i de la tastatur# /9.M &i apsa"i -nter;
6 clic pe butonul , &i clic pe butonul I *
?
6 clic pe sgeata de la butonul &i clic pe More (olors7(mai multe culori); 'n fereastra care se deschide! 'n fila
Standard! da"i un clic pe o culoare (maro) &i clic pe butonul :G*
(salva"i cu un clic pe butonul Sa!e de pe bara de instrumente (sau $ile &i Sa!e))
(opierea format#rilor peste un te.t care a fost deOa introdus)
1. selecta"i linia de text# Programul Word este o aplicaie ce necesit# mediul Windows.
2. pe bara de instrumente! clic pe butonul $ormat Painter;
;. muta"i cursorul mouse6ului 'n fa" la Dac#7 &i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat! deplasa"i mouse6ul p=n selecta"i
tot textul (adic p=n la punctul de dup (op&); <. elibera"i butonul st=ng al mouse6ului.
-.ponent 8i ;ndice
1. clic pe E de la sf=r&itul primului text (al doilea E); apsa"i pe tasta Bnter;
2. mri"i dimensiunea fontului la /K* ;. introduce"i de la tastatur F;
<. pe bara de formatare! clic pe butonul X
4
* M. introduce"i de la tastatur 4; (cursorul text! rm=ne sus);
?. pe bara de formatare! clic pe butonul X
4
* I. introduce"i de la tastatur H 6;
G. pe bara de formatare! clic pe butonul X4 * 8. introduce"i de la tastatur N; (cursorul text rm=ne 7os);
19. pe bara de formatare! clic pe butonul X4 * 11. introduce"i de la tastatur J /L* re%ultatul va fi # F
4
H 6N J /L*
*epeta"i &i introduce"i # X4 H 6
9
J M.
MaOuscule 8i minuscule J prima liter# dintr1o propoEiie selectat# de!ine liter# mare
1. 'n primul text! selecta"i cu dublu clic cuv=ntul (op&*
2. clic pe meniul $ormat;
;. clic pe comanda (0ange (ase7 J prima liter# din fiecare cu!=nt al seleciei de!ine liter# mare
<. 'n fereastra care se deschide clic pe lowercase J fiecare minuscul# a seleciei de!ine maOuscul# 8i in!ers.
(litere mici) &i :G*
>. clic pe meniul $ormat;
?. clic pe comanda (0ange (ase7 F. 'n fereastra care se deschide clic pe ?PP-@(%S- (litere mari)&i :G*
$ormatarea paragrafelor
4n paragraf este considerat terminat c=nd a"i apsat tasta -nter ( adic pute"i avea o singur linie de text sau mai multe linii
de text. Pe bara de formatare ave"i < butoane pentru alinierea paragrafelor pe ori%ontal#

%lign 'eft (aliniere la st=nga) (enter ('n centrul paginii) %lign @ig0t (aliniere la dreapta) Pustif& (aliniere &i la st=nga &i la dreapta)
2n primul te.t)
1. selecta"i primul paragraf (clic! 'n partea st=ng! 'n dreptul liniei# Programul Word este un procesor de te.te)
2. pe bara de formatare! clic pe butonul (enter*
;. selecta"i paragraful# ?tiliEarea comenEilor*
<. pe bara de formatare! clic pe butonul %lign @ig0t*
>. selecta"i tot paragraful# Dac# o comand# 7 p=n la punctul
de dup (op&. ?. pe bara de formatare! clic pe butonul Pustif&.
2n al doilea te.t) 1. selecta"i tot paragraful# Dac# o comand# 7
p=n la punctul de dup (op&.
2. clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda Paragrap07
;. (se deschide o fereastr) clic pe sgeata de la caseta %lignment &i
clic pe Pustified (sunt de fapt acelea&i alinieri pe ori%ontal)
<. (spa"iul gol dintre liniile de text) ,efore ('nainte de paragraful
selectat)# clic pe sgeata O p=n a7unge"i la /4 pt; %fter (dup
paragraful selectat)# clic pe sgeata O p=n la /4 pt*
>. sub textul 'ine spacing)5 clic pe sgeat : &i 'n
list# clic pe textul -.actl& (exact);
o singur# linie goal#
o linie 8i Oum#tate goal#
4 linii goale
cel puin5 se alege o dimensiune "n caseta %t.
?. %t) (la) clic pe sgeata O p=n a7unge"i la /Q pt. e.act5 la dimensiunea aleas# "n caseta %t)
F. clic pe butonul :G.
multiple spaii5 la dimensiunea aleas# "n caseta %t.
(-umai 'n versiunea Word XP! pentru a mrii spa"iul gol dintre liniile de text ale unui paragraf se poate utili%a butonul
('ine Spacing) de pe bara de formatare)
2n al treilea te.t)
1. selecta"i tot paragraful# Dac# o comand# 7 p=n la punctul de dup (op&.
4. clic pe sgeata de pe butonul ('ine Spacing) &i clic pe 4.M (dou linii &i 7umtate goale);
2n al patrulea te.t)
1. selecta"i tot paragraful# Dac# o comand# 7 p=n la punctul de dup (op&.
2. clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda Paragrap07
F
;. 'n fereastra care se afi&ea%! sub textul ;ndentation ((ndentri P dimensiunea spa"iului gol din st=nga &i din dreapta
paragrafului selectat)# 'eft (st=nga)! clic pe sgeata O p=n a7unge"i la L.Q cm;
@ig0t (dreapta) clic pe sgeata O p=n la L.Q cm* <. clic pe butonul :G
2n al cincilea te.t)
1. selecta"i tot paragraful# Dac# o comand# 7 p=n la punctul de dup (op&.
2. clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda Paragrap07
;. 'n fereastra care se afi&ea%! clic pe sgeata de la caseta %lignment &i clic pe Pustified
<. sub textul ;ndentation # 'eft (st=nga)! clic pe sgeata O p=n a7unge"i la / cm;
>. clic pe sgeata de sub textul Special &i clic pe textul $irst 'ine (prima linie);
?. sub textul ,& (la)! clic pe sgeat : p=n a7unge"i de la /.4M cm la / cm
F. (spa"iul gol dintre liniile de text) ,efore ('nainte de paragraful selectat)# clic pe sgeata O p=n a7unge"i la /4 pt;
G. sub textul 'ine spacing)5 clic pe sgeat : &i 'n list# clic pe textul /.M lines; 8. clic pe butonul :G
?tiliEarea stilurilor)
1. selecta"i linia de text# ?tiliEarea comenEilor din al doilea text;
(clic 'n dreptul liniei# 4tili%area comen%ilor ); 1itlu
2. pe bara de formatare! clic pe sgeata : de la prima caset ; $ubtitlu
se deschide o list de stiluri# $ubsubtitlu
;. da"i un clic pe Beading / (titlu P .rial! 1? pt. &i ,); -ormal
<. deschide"i din nou lista de la stiluri &i clic pe Beading 4 Mai multe stiluri
(subtitlu P .rial! de 1< pt.! , &i I)
,eci! stilurile reali%ea% automat mai multe formatri deodat.
Pentru a vedea mai multe stiluri#
1. deschide"i din nou lista de la stiluri &i clic pe textul More7
2. se deschide panoul de activitate (Task Pane)* 'n partea de 7os a panoului!
'n dreptul textului S0ow5 clic pe sgeata : din caset;
;. clic pe textul %ll st&les (toate stilurile);
<. derula"i de bara de derulare de la Task Pane p=n vede"i
Qeading 1! Qeading 2! Qeading ; etc.
M. da"i un clic pe Beading M.
(rearea unui stil)
1. 'n Task Pane5 mai sus! clic pe butonul ew St&le (stil nou)#
se deschide o fereastr#
2. apsa"i pe tasta /acCspace &i introduce"i de la tastatur!
numele noului stil ((olorat)*
;. (sub textul $ormatting) clic pe sgeata : din dreapta textului
Times ew @oman &i clic pe fontul (omic Sans MS;
<. clic pe sgeata : din dreapta lui /N &i clic pe /K*
>. clic pe sgeata : din dreapta lui % &i clic pe culoarea ro&ie;
?. clic pe butonul $ormat &i clic pe $ont* se deschide fereastra $ont*
I. clic pe S0adow*
G. clic pe :G* 8. clic pe :G*
19. 'n Task Pane clic pe (olorat;
11. 7os 'n Task Pane5 clic pe sgeata de la caseta S0ow &i clic pe
%!aila3le st&les (pentru a vedea mai pu"ine stiluri);
12. 'nchide"i 1asC Pane6ul cu clic pe x ; 1;. selecta"i! 'n al treilea text! tot linia# ?tiliEarea comenEilor*
1<. pe bara de formatare! clic pe sgeata de la prima caset! &i clic pe stilul (olorat. (sal!ai cu un clic pe 3utonul Sa!e)
,orduri 8i 0a8uri
@n textul al treilea selecta"i cu dublu clic cuv=ntul
(op& &i pe bara de formatare clic pe butonul
(:utside ,order) bordur simpl;
1. 'n textul al patrulea selecta"i cuvintele#
mediul Windows*
2. clic pe meniul $ormat
;. clic pe comanda ,orders and S0ading (/orduri &i
ha&uri); se deschide o fereastr &i 'n fila ,orders)
<. clic pe desenul din fa"a textului ,o. (cutie);
one (fr bordur)! S0adow (bordur cu umbr)!
N1D (bordur tridimensional)! (ustom (utili%ator);
>. derula"i de lista de sub textul St&le (stiluri de linii)
(mai multe clic pe sgeata : ) &i clic pe cea cu 2 linii;
?. deschide"i lista (olor &i clic pe culoarea
albastru 'nchis;
G
F. deschide"i lista Widt0 (l"imea liniilor) &i clic
pe /
/A4
pt.
G. clic pe fila S0ading (0a8uri) &i clic pe culoarea galben; 8. clic pe butonul :G.
@epetai)
1 selecta"i din textul al patrulea# comanda Paste din meniul -dit*
2. clic pe meniul $ormat; ;. clic pe comanda ,orders and S0ading; <. clic pe desenul din fa"a textului S0adow*
>. derula"i de lista de sub textul St&le (stiluri de linii) &i clic pe cea cu ; linii;
?. deschide"i lista (olor &i clic pe culoarea verde 'nchis; F. deschide"i lista Widt0 (l"imea liniilor) &i clic pe 4
/A4
pt.
G. clic pe eticheta S0ading (0a8uri) &i clic pe culoarea ro%;
8. clic pe butonul :G.
%plicare fond "n spatele unui te.t (um3r# sau 0a8ur#)
2n te.tul al cincilea)
1. muta"i cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n dreptul primei linii &i da"i un clic (pentru a selecta prima linie de
text# Programul Word este o ...)
2. clic pe meniul $ormat; ;. clic pe comanda ,orders and S0ading;
<. clic pe eticheta S0ading &i clic pe culoarea verde deschis; >. clic pe butonul :G;
Pentru a aplica o umbr colorat care s "in exact c=t textul &i nu dintr6o margine 'n cealalt a foii#
1. muta"i cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n dreptul liniei a doua &i da"i un clic (pentru a selecta a doua linie
de text# ?tiliEarea comenEilor)
2. clic pe meniul $ormat; ;. clic pe comanda ,orders and S0ading;
<. (la eticheta S0ading) sub textul %ppl& to (aplicare la) clic pe sgeat : &i clic pe Te.t;
>. clic pe culoarea galben &i clic pe butonul :G;
$electa"i tot paragraful# Dac# o comand# 7 p=n la punctul de dup (op&5 repeta"i pa&ii /1M de mai sus! iar la
pasul al >6lea selecta"i culoarea albastru deschis.
,ordur# pe prima pagin#)
1. clic oriunde 'n prima pagin; 2. clic pe meniul $ormat;
;. clic pe comanda ,orders and S0ading;
<. clic pe eticheta Page ,order*
>. clic pe desenul din fa" de la textul N1D*
?. derula"i de lista de sub textul St&le (stiluri de linii) &i clic
pe cea cu 1 linie 'mpletit (cu 2 culori# negru &i gri);
F. deschide"i lista (olor &i clic pe culoarea ro&u;
G. deschide"i lista Widt0 (l"imea liniilor) &i clic pe N pt*
8. 'n partea dreapt a ferestrei sub textul %ppl& to) 5
clic pe sgeata : de la list;
19. clic pe textul T0is section R $irst page onl&
11. clic pe butonul :G* (sal!ai cu un clic pe butonul
(desc0idei un document nou5 clic pe butonul ew
,lank Document)
'iste numerotate 8i liste marcate
1. introduce"i de la tastatur# Prima list# numerotat#) (Bnter)
2. pe bara de formatare! clic pe butonul um3ering (numerotare); ;. introduce"i de la tastatur! urmtoarea list#
1. caiet (Bnter)
2. creion (Bnter)
;. stilou (Bnter)
<. pix (Bnter)
>. radier (Bnter)
?. clic pe butonul um3ering (pentru al deselecta) &i (Bnter);
<. introduce"i de la tastatur# % doua list# numerotat#) (Bnter).
>. pe bara de formatare! clic pe butonul um3ering (numerotare);
?. introduce"i de la tastatur! urmtoarea list#
1. monitor (Bnter)
2. tastatur (Bnter)
;. mouse (Bnter)
<. unitatea central (Bnter)
>. imprimant (Bnter)
?. clic pe butonul um3ering &i (Bnter);
Sc0im3area tipului de numerotare
1. selecta"i a doua list (de la monitor la imprimant);
2. clic pe meniul $ormat*
;. clic pe comanda ,ullets and um3ering*
<. se deschide o fereastr &i 'n fila um3ered! da"i un clic pe unul
8
din desene ( .)! /)! 2) ) >. clic pe butonul :G.
?. selecta"i prima list;
F. clic pe meniul $ormat*
G. clic pe comanda ,ullets and um3ering*
8. se deschide o fereastr &i 'n fila um3ered! da"i un clic pe unul din desene ( a)! b)! c) )
19. clic pe butonul (ustomiEe7(particulari%at)
?. deschide"i lista de la um3er st&le (stiluri de numerotri) &i clic pe ;5 ;;5 ;;;57
F. la caseta %ligned at) (aliniere la) seta"i la /.M cm;
G. la caseta Ta3 space after) (dimensiunea tab6ulatorului de dup numr)
seta"i la / cm;
8. la caseta ;ndent at) (indentare la) seta"i la /.M cm; 19. clic pe butonul :G.
(muta"i cursorul la sf=r&itul celei de a doua liste &i mai da"i un Bnter)
'iste marcate
1. introduce"i de la tastatur# Prima list# cu marcatori)
2. clic pe butonul ,ullets (marcatori) de pe bara de formatare;
;. introduce"i de la tastatur urmtoarea list#
Paris
3ondra
*oma
.tena
clic pe butonul ,ullets pentru a6l deselecta.
<. introduce"i de la tastatur# % doua list# cu marcatori)
>. clic pe butonul ,ullets de pe bara de formatare;
?. introduce"i de la tastatur urmtoarea list#
spun
detergent
deodorant
parfum
clic pe butonul ,ullets pentru a6l deselecta.
Sc0im3area tipului de marcatori
1. selecta"i a doua list (de la spun la parfum);
2. clic pe meniul $ormat*
;. clic pe comanda ,ullets and um3ering*
<. se deschide o fereastr &i 'n fila ,ulleted!
da"i un clic pe unul din desene (cu sge"i )
>. clic pe butonul :G.
?. selecta"i prima list;
F. clic pe meniul $ormat* Q. clic pe comanda ,ullets and um3ering*
8. se deschide o fereastr &i 'n fila ! ,ulleted!
da"i un clic pe unul din desene (cu ptrate ) >. clic pe butonul (ustomiEe*
?. clic pe butonul (0aracter7
(se deschide aceia&i fereastr
S&m3ol (meniul (nsert &i $Nmbol);
F. clic pe unul dintre simboluri (*);
G. clic pe butonul :G*
8. clic pe butonul $ont7 (se
deschide aceia&i fereastr $ont
(meniul Rormat &i Ront)
19. deschide"i lista de sub textul
$ont (olor) &i clic pe o culoare
(ro&u);
11. clic pe butonul :G*
12. clic pe butonul :G.
(sal!ai fi8ierul5 cu numele 'iste! pe discul 2#! 'n folder6ul cu numele vostru
&i 'nchide"i fi&ierul cu clic pe meniul $ile &i clic pe (lose)
(*eveni"i 'n fi&ierul cu numele Programul Word &i elimina"i bordura de pe
prima pagin# 6 clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda ,orders and S0ading7
6 clic pe fila Page ,order* 6 clic pe desenul din fa"a textului one &i clic pe :G.
$ormatarea paginilor unui document (fi8ier) pentru tip#rire
19
1. clic pe meniul $ile*
2. clic pe comanda Page Setup7 (setare pagin);
;. se deschide o fereastr cu ; file;
<. clic pe fila Paper (dimensiune h=rtiei);
>. deschide"i lista de la Paper SiEe*
?. clic pe dimensiunea %9 (dac nu este selectat);
F. clic pe fila Margins (marginile);
sus Oos
st=nga dreapta
+utter P o margine 'n plus! pentru documentele care se vor lega cu spiral
PoEiia marginii)
J orientarea 0=rtiei (portret sau !edere) st=nga
sus


o singur# pagin# pe o foaie %9
margini "n oglind#
4 pagini pe o foaie %9
mai multe pagini pe o foaie %9 (95 Q5 /45 /K)
%plicare la)

toate paginile documentului
din acest punct mai departe (de la poEiia
cursorului te.t5 p=n# la sf=r8itul documentului)*
,e exemplu#
1. da"i mai multe clic6uri pe sge"ile de 7os (:) de la casetele
Top (sus)! ,ottom (5os)! 'eft (st=nga)! @ig0t (dreapta)! astfel 'nc=t s ave"i#
:3ser!aie) ,ac da"i un clic pe butonul Default7 &i 'n fereastra
care se deschide un clic pe butonul 6es5 orice document nou pe care
'l ve"i deschide va avea marginile (1op! /ottom! 3eft! *ight) setate
la acelea&i dimensiuni (clic pe butonul :);
2. clic pe butonul :G*
Po%i"iona"i cursorul text 'n pagina a 26a a documentului# 6 apsa"i pe tasta Page Down* 6 clic pe primul caracter din pagina
a 26a;
1. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Page Setup7*
;. 'n fila Margins modifica"i astfel#
6 deschide"i lista de la %ppl& to) &i clic pe T0is point forward (din acest punct mai departe)*
6 clic pe desenul sub care scrie 'andscape*
6 da"i mai multe clic6uri pe sge"ile 'n sus (O) de la casetele
Top (sus)! ,ottom (5os)! 'eft (st=nga)! @ig0t (dreapta)! astfel 'nc=t s ave"i#
<. clic pe butonul :G >. clic pe butonul ?ndo (pentru a reveni la setrile anterioare);
;nserarea 8i 8tergerea "ntreruperilor de pagin#
(afi&a"i codurile ascunse# clic pe butonul E de pe bara de instrumente "ntrerupere pagin#
(clic pe al doilea E de sub al doilea text ) "ntrerupere coloan#
1.clic pe meniul ;nsert* "ntrerupere linie de te.t
2. clic pe comanda ,reak7
;. se deschide o fereastr 'n care
(se d un clic pe Page ,reak dac nu este selectat)
se d un clic pe butonul :G*
@n document o s apar un cod ascuns care v arat po%i"ia din care
s6a 'ntrerup prima pagin! iar urmtorul text va fi trimis 'n pagina a 26a.
>tergerea)
1. clic pe textul Page ,reak
2. apsa"i pe tasta Delete*
;. clic pe butonul ?ndo
(pentru a reveni la pagin 'ntrerupt);
;nserarea 8i 8tergerea "ntreruperilor de linie (creare de paragrafe noi)
11
1.'n al doilea text! muta"i cursorul mouse6ului 'n fa" la n de la cuv=ntul necesit# mediul Windows*
2. apsa"i pe r=nd combina"ia de taste S0ift H-nter &i elibera"i;
;. textul necesit# mediul Windows o s fie trimis pe lina de text
urmtoare &i o s apar un cod ascuns de forma#
<. pentru a &terge 'ntreruperea de linie pute"i apsa pe tasta ,ackspace sau da"i un clic 'n fa"a codului &i apsa"i pe
tasta Delete.
;ntroducere antete 8i su3soluri
1. clic pe meniul <iew* 2. clic pe comanda Beader and $ooter*
;. apare o bar de instrumente pentru antete &i subsoluri;
<. clic pe ceas (;nsert Time) pentru a insera automat ora;
>. clic pe calendar (;nsert Date) pentru a insera automat data calendaristic;
?. apsa"i pe tasta spa"iu de pe tastatur;
F. clic pe sgeata din dreapta textului ;nsert %utoTe.t* se deschide o list cu texte ce pot fi
introduse automat 'n antete sau subsoluri; 6 clic pe $ilename and pat0 (nume fi&ier &i cale);
G. apsa"i pe tasta ,ackspace p=n &terge"i tot textul din antet;
:3ser!aie) 1extele din antete &i subsoluri pot fi formatate! exact ca orice text de
pe bara de formatare sau utili%=nd meniul $ormat. ,e exemplu#
1. pe bara de formatare! clic pe butonul (enter*
2. clic pe sgeata de la butonul pentru dimensiuni &i clic pe /9*
;. clic pe butonul , ,old ('ngro&at); <. introduce"i de la tastatur# (?@S W:@D.
Su3soluri
1. pe bara de instrumente pentru antete &i subsoluri! clic pe butonul Switc0 ,etween Beader and $ooter
(pentru a a7unge din antet 'n subsol);
2. clic pe primul buton de l=ng ;nsert %utoTe.t
( ;nsert Page um3er) o s ave"i 'n subsol#
,ac un document nu 'ncepe cu 1 pe prima pagin
(de exemplu cr"ile au prima pagin numerotat cu ;)#
1. clic pe al ;6lea buton de l=ng ;nsert %utoTe.t ( $ormat Page um3er)
2. 'n fereastra care se deschide# 6 deschide"i lista de l=ng textul um3er $ormat &i
clic pe R / 15 1 4 15 1 N 1 57
6 clic pe textul Start at)*
6 clic pe sgeata O de la caset! p=n a7unge"i la N
1 clic pe butonul :G*
;. pe bara de formatare! clic pe %lign @ig0t*
Le"i avea#
Sta3ilirea dimensiunii pentru antete 8i su3soluri
1. pe bara de instrumente pentru antete &i subsoluri! clic
pe al ;6lea buton de l=ng ;nsert %utoTe.t ( Page Setup)
2. se deschide aceia&i fereastr de la setarea marginilor paginilor
(meniul $ile &i comanda Page SetupK) dar 'n fila 'a&out*
6 la caseta pentru antete da"i clic pe sgeata
'n 7os : p=n a7unge"i la / cm
6 la caseta pentru subsoluri da"i clic pe
sgeata 'n 7os : p=n a7unge"i la L.M cm ;. clic pe butonul :G.
2nc0idei bara de instrumente pentru antete &i subsoluri cu clic pe (lose*
(0bserva"i c antetul apare pe fiecare pagin &i este acela&i text! iar 'n subsol
apare numrul paginii! 'ncep=nd cu pagina R N 1)
Modificarea antetului 8i a su3solului) se execut du3lu clic pe textul din antet! ori pe numrul paginii din subsol &i va
aprea din nou bara de instrumente pentru antete &i subsoluri.
,e exemplu# 1. dublu clic pe textul! din antet! (?@S W:@D*
2. pe bara de instrumente pentru antete! clic pe ceas ( ;nsert Time)
;. apsa"i pe tasta spa"iu;
<. pe bara de instrumente pentru antete! clic pe calendar ( ;nsert Date);
>. pe bara de instrumente! clic pe butonul (lose.
?. sal!ai cu un clic pe butonul Sa!e &i 'nchide"i cu clic pe meniul $ile &i (lose;
I. desc0idei un document nou5 cu clic pe butonul ew ,lank Document)
12
Sc0im3area dimensiunii Ta31ulatorilor
1. clic pe meniul $ormat* 2. clic pe comanda Ta3s7*
;. 'n fereastra care se deschide! la caseta! de sub textul Default ta3 stops)
da"i clic pe sgeata 'n 7os : p=n a7unge"i la L.M cm <. clic pe butonul :G*
<. introduce"i urmtorul text#
Bnter
1ab
;nserarea automat# a datei calendaristice)
>. clic pe meniul ;nsert &i clic pe comanda Date and Time...
?. 'n fereastra care se afi&ea%! sub textul 'anguage! clic pe sgeat :
F. clic pe @omanian(@omania) &i clic pe butonul :G;
G. clic 'n fa"a datei calendaristice; 8. clic pe meniul $ormat
19. clic pe comanda Ta3s... 11. 'n fereastra care se afi&ea%! 'n caseta de
sub textul Ta3 stop position 12. introduce"i de la tastatur ?.2> cm;
1;. clic pe butonul :G;
1<. apsa"i pe tasta Ta3*
@n ca%ul 'n care 'ntr6un document trebuie s introducem doar numrul paginii &i nu avem nevoie de antete! exist o metod
mai rapid &i anume#
1. clic pe meniul ;nsert*
2. clic pe comanda Page um3ers7
;. 'n fereastra care se deschide#
6 deschide"i lista de la alinieri &i clic pe (enter
6 c=nd este selectat cutia din fa"a textului
S0ow num3er on first page (arat numrul paginii pe prima pagin)
(deselectat cu un clic P nu mai arat numrul paginii pe prima pagin);
6 clic pe butonul $ormat*
<. se deschide aceia&i fereastr# 6 clic pe sgeata : de la um3er format#
6 clic pe D16! 626! 6;6;
6 clic pe textul Start at! clic pe sgeata 'n sus O s a7unge"i la 2*
6 clic pe butonul :G*
>. salva"i cu clic pe meniul $ile &i clic pe Sa!e %s7 (pe discul 2#! 'n folderul
cu numele vostru &i cu numele @eclama )
Sal!area unui document Word cu e.tensie .t.t5 .rtf .0tm (.0tml)*
@n ca%ul 'n care dorim s deschidem un document Word cu un alt program
-otepad! WordPad sau (nternet Bxplorer vom salva fi&ierul cu extensia
corespun%toare programului respectiv. ,e exemplu! salvm din nou fi&ierul @eclama.doc 'n dosarul cu numele vostru
cu extensie .rtf)
1. clic pe meniul $ile* 2. clic pe Sa!e %s7
(dac 'n dreapta textului Sa!e in (salvare 'n) ave"i
textul M& Documents (documentele mele) clic pe
sgeata : din dreapta &i clic pe 'ocal Disk(()) *
dublu6clic pe dosarul cu numele vostru)
;. 'n partea de 7os a ferestrei! 'n c=mpul Sa!e as
t&pe) (tipul documentului) da"i un clic pe sgeat
:; se deschide o list cu extensii;
<. derula"i lista! (clic pe : de la list);
>. clic pe @ic0 Te.t $ormat (S.rtf)*
?. (dac dorim s schimbm &i numele fi&ierului) 'n
c=mpul $ile name) &terge"i cu /acCspace sau
,elete &i introduce"i :ferta* F. clic pe butonul Sa!e* (pe bara de titlu se observ c sunte"i 'n fi&ierul cu numele
:ferta 8i cu extensie .rtf.) G. 'nchide"i fi&ierul cu clic pe $ile &i clic pe (lose.
8. deschide"i fi&ierul @eclama.doc cu clic pe meniul $ile &i clic pe numele fi&ierului.
1;
*eclama.doc
19. minimi%a"i toate ferestrele cu clic pe butonul R de pe bara de titlu;
11. deschide"i programul WordPad utili%=nd calea# clic pe butonul Start Programs%ccessories WordPad*
12. clic pe meniul $ile* 1;. clic pe comanda :pen* 1<. 'n fereastra :pen5 dac 'n dreapta textului 'ook in (caut 'n)
ave"i textul M& Documents (documentele mele) clic pe sgeata : din dreapta &i clic pe 'ocal Disk(())*
1>. dublu clic pe dosarul cu numele vostru; 1?. clic pe numele fi&ierului :ferta.rtf.
1F. 'nchide"i fereastra programului WordPad5 cu clic pe pe butonul de pe bara de titlu;
1G. reveni"i 'n fi&ierul @eclama.doc (pe bara de programe clic pe @eclama.doc)
$alvm din nou fi&ierul @eclama.doc 'n dosarul cu numele vostru cu extensie .t.t)
1. clic pe meniul $ile* 2. clic pe comanda Sa!e %s7
;. 'n partea de 7os a ferestrei! 'n c=mpul Sa!e as t&pe) (tipul documentului) da"i un clic pe sgeat :; se deschide o
list cu extensii; <. derula"i lista! (clic pe : de la list); >. clic pe Te.t :nl& (S.t.t)*
?. 'n c=mpul $ile name) lsm numere fi&ierului @eclama.t.t* F. clic pe butonul Sa!e*
G. apare o fereastr 'n care v anun" c ve6"i pierde formatrile pentru texte sau dac ave"i imagini le ve6"i pierde prin
conversie. ,a"i un clic pe butonul :G* (pe bara de titlu se observ c sunte"i 'n fi&ierul cu extensie .t.t)
8. 'nchide"i fi&ierul cu clic pe $ile &i clic pe (lose.
19. deschide"i fi&ierul @eclama.doc cu clic pe meniul $ile &i clic pe numele fi&ierului.
Pentru a deschide fi&ierul cu programul otepad se procedea% la fel ca &i cu programul WordPad! urm=nd pa&ii
1161G! dar la pasul 11 se utili%ea% calea# Start Programs%ccessories otepad
Sal!are ca 8i pagin# We3 (pagin# de ;nternet) (e.ist# 4 metode)
1. clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Sa!e %s7 sau clic pe comanda Sa!e as We3 Page7
2. se afi&ea% de fapt aceia&i fereastr Sa!e %s7! dar 'n c=mpul Sa!e as t&pe) ave"i de7a We3 Page (S.0tm* S.0tml)5
'n c=mpul $ile name) se poate modifica numele fi&ierului sau se poate lsa @eclama.0tm
;. da"i un clic pe butonul Sa!e*
<. fi&ierul se poate vedea acum cu programul ;nternet -.plorer# clic pe meniul $ile &i clic pe comanda We3 Page
Pre!iew7 >. 'nchide"i fereastra programului ;nternet -.plorer cu clic pe butonul de pe bara de titlu;
?. 'nchide"i &i fi&ierul @eclama.0tm cu clic pe $ile &i clic pe (lose.
F. (deschide"i fi&ierul @eclama.doc) clic pe meniul $ile &i 'n partea de 7os a meniului! clic pe numele fi&ierului
@eclama.doc.
Sal!area unui fi8ier Word ca 8i 8a3lon (Document Template (S.dot))
1. muta"i cursorul mouse6ului 'n fa" la numele Pop &i da"i un clic; 2. &terge"i cu tasta Delete
;. clic pe meniul $ile* <. clic pe Sa!e %sK >. 'n partea de 7os a ferestrei! 'n c=mpul Sa!e as t&pe) (tipul
documentului) da"i un clic pe sgeat :; se deschide o list cu extensii;
?. derula"i lista! (clic pe : de la list); F. clic pe Document Template (S.dot)*
G. 'n dreapta textului Sa!e in (salvare 'n) apare textul Templates (&abloane) deoarece acesta este un dosar 'n care mai exist
fi&iere cu extensia .dot (sunt &abloane pentru $crisori de afaceri! 2urriculum Litae! 2alendar etc. dar 'n limba engle%);
(nu salvm 'n acest dosar) clic pe sgeata : din dreapta &i clic pe 'ocal Disk(())* dublu6clic pe dosarul cu numele vostru
8. (dac dorim s schimbm &i numele fi&ierului) 'n c=mpul $ile name) &terge"i cu /acCspace &i introduce"i Sa3lon*
19. clic pe butonul Sa!e* (pe bara de titlu se observ c sunte"i 'n fi&ierul cu numele Sa3lon &i cu extensie .dot.)
11. 'n loc de numele Pop pe care l6a"i &ters pute"i s introduce"i un alt nume de exemplu# ,oca
12. clic pe meniul $ile* 1;. clic pe Sa!e %sK 1<. 'n partea de 7os a ferestrei! 'n c=mpul Sa!e as t&pe) (tipul
documentului) da"i un clic pe sgeat :; 1>. clic pe Word Document (S.doc)*
1?. 'n c=mpul $ile name) &terge"i cu /acCspace &i introduce"i @eclama/* 1F. clic pe butonul Sa!e*
1F. 'nchide"i fi&ierul @eclama/.doc cu clic pe $ile &i clic pe (lose
Ri&ierul Sa3lon.dot nu se modific. ,eci! poate fi folosit 'n continuare pentru a reali%a oric=te fi&iere cu extensia .doc.
<iEualiEare "naintea imprim#rii
(,eschide"i fi&ierul Programul Word.doc)
1. clic pe meniul $ile* 2. clic pe comanda Print Pre!iew* @n fereastra Print Pre!iew ave"i o bara de instrumente cu
umtoarele butoane#
1) Print (imprimanta P dac da"i un clic pe ea! se porne&te imprimanta! dar fr a mai aprea fereastra Print);
2) Magnifier (lup)(c=nd este selectat cu un clic! clic pe pagin P mre&te! 'nc un clic pe pagin P mic&orea%);
;) :ne Page (afi&ea% o singur pagin odat! dac apsa"i tasta Page Down afi&a"i a 26a pagin &i cu tasta Page ?p
reveni"i 'n prima pagin);
<) Multiple Pages (afi&ea% mai multe pagini (maxim ? pagini)! de exemplu#
1 clic pe butonul Multiple Pages; 6 muta"i cursorul p=n 'n pagina a 26a &i da"i un clic;
6 reveni"i cu un clic pe butonul :ne Page *
>) Foom (list cu dimensiuni de afi&are! de exemplu# clic pe sgeata 'n 7os! &i clic pe IMT ;
?) <iew @uler (clic pe el P ascunde riglele! 'nc un clic pe el P reafi&ea% riglele)
1<
F) S0rink to $it ( c=nd da"i clic pe el P str=nge te.tul! de exemplu din 2 pagini 'ntr6o singur pagin)
G) $ull Screen (vi%uali%are pe ecran 'ntreg! numai cu bara de meniuri); 8) (clic pe el P 'nchide fereastra Print
Pre!iew)
19) Belp (clic pe el &i un clic pe prima linie de text din pagin P se deschide 1asC Pane6ul! 'n care se afi&ea%
formatrile textului respectiv).
$alva"i (clic pe butonul Sa!e) &i 'nchide"i fi&ierul (meniul $ile &i comanda (lose)
,eschide"i un document (fi&ier) nou (clic pe butonul ew ,lank Document).
Ta3ele. ;ntroducere ta3el)
1. clic pe meniul Ta3le*
2. muta"i cursorul pe comanda ;nsert * clic p=n# aOungei la N coloane
;. muta"i cursorul pe comanda Ta3le &i clic; clic p=n# aOungei la N r=nduri
<. 'n fereastra care se deschide#
6 seta"i 'n caseta um3er of columns (numr de
coloane) la N5 iar 'n caseta um3er of rows (numr
de r=nduri) la N* 6 clic pe butonul :G*
(afi&a"i codurile ascunse! clic pe butonul E )
Pentru a trece dintr6o celul 'n alt celul a tabelului
se utili%ea% tasta Ta35 sau tastele cu sge"i! sau cu
un clic cu mouse6ul 'n fiecare celul. (ntroduce"i 'n tabel urmtorul text#
-ume (1ab) Prenume (1ab) $alar (1ab)
Pop (1ab) (oan (1ab) 2 G99 (1ab)
(onescu (1ab) Mihai (1ab) ; 999
:3ser!aie) ,ac apsa"i pe tasta Bnter! la sf=r&itul unui text dintr6o celul! mri"i dimensiunea celulei &i cursorul rm=ne 'n
aceia&i celul. ,e exemplu# dup ; 999 apsa"i pe tasta Bnter (apare codul ascuns E)
(onescu Mihai ; 999 E
U
6 pentru a &terge apsa"i pe tasta ,ackspace;
Selectare o singur# celul# din ta3el)
6 muta"i cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n interiorul unei celule ('n prima celul cu textul ume)! &i c=nd se schimb
forma cursorului 'ntr6o sgeat neagr (din I devine 7 ) da"i un clic;
Selectarea unui r=nd al ta3elui
6 muta"i cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n afara celulei ('n dreptul celulei cu textul ume)! &i c=nd se schimb forma
cursorului 'ntr6o sgeat alb (din I devine ) da"i un clic;
:3ser!aie) 1extul din tabele poate fi formatat tot de pe bara de formatare sau cu meniul $ormat &i comanda $ont sau
comanda Paragrap0 ca orice text.
De e.emplu) (dup ce a6"i selectat primul r=nd al tabelului) pe bara de formatare# 1. clic pe butonul (enter*
2. clic pe butonul , ,old; ;. clic pe sgeata de la butonul $ont (olor &i clic pe culoarea albastr;
Selectarea unei coloane a ta3elului
6 muta"i cursorul mouse6ului deasupra tabelului! 'n dreptul coloanei a 26a (celula cu textul Prenume)! &i c=nd se schimb
forma cursorului 'ntr6o sgeat neagr (din I devine + ) da"i un clic;
Selectarea "ntregului ta3el se poate face ca &i la orice text! adic se mut cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n afara
tabelului! 'n dreptul primului r=nd al tabelului &i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat se deplasea% mouse6ul pe marginea
din st=nga a tabelului p=n se selectea% &i ultimul r=nd &i se eliberea% butonul st=ng.
$electarea unei celule! a unui r=nd! a unei coloane sau a 'ntregului tabel se poate
reali%a &i cu a7utorul meniului Ta3le &i comanda Select .
De e.emplu) 1. clic pe meniul Ta3le* 2. muta"i cursorul pe comanda Select ;
;. muta"i cursorul pe comanda Ta3le ('ntregul tabel) &i clic;
4n tabel selectat poate fi copiat sau mutat 'n alt loc ('n acela&i document
sau 'n alt document). De e.emplu)
1. clic pe butonul (op&5 de pe bara de instrumente;
2. clic pe E (Bnter) de sub tabel; mai apsa"i de 2 ori pe tasta Bnter;
;. clic pe butonul Paste5 de pe bara de instrumente.
$electa"i din nou primul tabel (tot tabelul) &i schimba"i fontul
Times ew @oman cu fontul %rial (de pe bara de formatare).
Selectai al doilea ta3el (tot ta3elul))
1. clic pe meniul $ormat &i clic pe comanda ,orders and S0ading*
2. derula"i lista de sub textul St&le &i clic pe 2 linii ( );
;. deschide"i lista (olor &i clic pe culoarea !erde*
<. deschide"i lista Widt0 &i clic pe N pt;
>. clic pe fila S0ading &i clic pe culoarea gal3en#*
?. clic pe butonul :G* (oneJfr borduri; ,o.Jborduri exterioare;
%llPtoate bordurile; +ridJborduri interioare sub"iri fa" de cele exterioare)
1>
;nserare coloan# 8i r=nd
1. ('n primul tabel) clic pe textul Prenume*
2. clic pe meniul Ta3le* coloane la st=nga
;. muta"i cursorul pe comanda ;nsert coloane la dreapta
<. muta"i cursorul pe (olumns to t0e @ig0t &i clic; r=nduri deasupra
>. ('n primul tabel) clic pe textul Pop r=nduri de dedesupt
?. clic pe meniul Ta3le
F. muta"i cursorul pe comanda ;nsert G. muta"i cursorul pe comanda @ows ,elow &i clic
>tergere coloan#5 r=nd sau "ntreg ta3elul)
1. clic pe celula goal dintre Prenume &i Salar
4. clic pe meniul Ta3le &i muta"i cursorul pe comanda Delete
;. muta"i cursorul pe comanda (olumns &i clic
<. clic pe celula goal de sub celula cu textul Pop
M. clic pe meniul Ta3le &i muta"i cursorul pe comanda Delete
?. muta"i cursorul pe comanda @ows &i clic
I. clic pe meniul Ta3le (8tergere ta3el "ntreg) (:3ser!aie) ,ac selecta"i tot tabelul &i apsa"i pe tasta Delete
G. muta"i cursorul pe comanda Delete o s &terge"i numai textul din tabel.)
8. muta"i cursorul pe comanda Ta3le &i clic (clic pe butonul ?ndo pentru a anula &tergerea tabelului)
(salva"i fi&ierul cu numele Ta3ele5 pe discul 2# &i 'n folderul cu numele vostru).
Modificarea dimensiunilor r=ndurilor 8i coloanelor (se poate face cu mouse6ul sau utili%=nd meniul Ta3le)
1. muta"i cursorul mouse6ului pe a 26a linie ori%ontal din
primul tabel (sub ume! Prenume &i Salar)
2. c=nd se schimb forma cursorului (din I devine )
trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat 'n 7os
(se mre&te dimensiunea r=ndului) &i elibera"i butonul st=ng;
;. muta"i cursor6ul mouse6ului pe linia vertical din dreapta celulei Salar*
<. c=nd se schimb forma cursorului (din I devine ) trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat spre st=nga
(se mic&orea% dimensiunea coloanei) &i elibera"i butonul st=ng;
(0rice linie din tabel poate fi tras cu butonul st=ng al mouse6ului apsat! cu excep"ia primei linii de sus.)
,ac dorim s dimensionm coloanele! r=ndurile sau 'ntreg tabelul la o dimensiune exact ('n cm) se selectea% o
coloan! un r=nd sau mai multe coloane sau r=nduri! sau 'ntreg tabelul!
se execut clic pe meniul Ta3le &i clic pe comanda Ta3le Properties...
(propriet"ile tabelului). De e.emplu#
1. (selectare coloan) muta"i cursorul mouse6ului deasupra tabelului! 'n dreptul
coloanei a 26a (celula cu textul Prenume)! &i c=nd se schimb forma cursorului
'ntr6o sgeat neagr (din I devine + ) da"i un clic; 2. clic pe meniul Ta3le;
;. muta"i cursorul mouse6ului pe comanda Ta3le Properties... &i da"i un clic;
<. 'n fereastra care se afi&ea%! la eticheta (olumn (coloane)! 'n dreapta textului
Preferred widt0 (l"imea preferat) da"i mai multe clic6uri pe sgeata :
p=n c=nd a7unge"i de la K.4V cm la N.M cm*
>. se poate continua dimensionarea coloanelor! cu clic pe butoanele Pre!ious
(olumn (coloana din fa"! adic prima coloan) sau clic pe butonul e.t
(olumn (urmtoarea coloan! adic a ;6a coloan).
,e exemplu! clic pe butonul Pre!ious (olumn*
?. 'n dreapta textului Preferred widt0 (l"imea preferat) da"i mai multe clic6uri
pe sgeata 'n 7os : p=n c=nd a7unge"i de la K.4V cm la 2.M cm*
F. clic pe butonul :G (primele 2 coloane au fost mic&orate);
G. (selectare r=nd) muta"i cursorul mouse6ului 'n partea st=ng! 'n afara celulei
('n dreptul celulei cu textul ume)! &i c=nd se schimb forma cursorului 'ntr6o
sgeat alb (din I devine ) da"i un clic;
8. clic pe meniul Ta3le &i clic pe Ta3le Properties;
19. 'n fereastra care se afi&ea%! la eticheta @ow (r=nduri)! 'n dreapta textului
Specif& 0eig0t ('nl"imea specificat) da"i mai multe clic6uri pe sgeata 'n O
p=n c=nd a7unge"i de la L cm la / cm* (se poate continua redimensionarea
r=ndurilor cu clic pe butoanele e.t @ow (urmtorul r=nd! adic al doilea r=nd)
sau clic Pre!ious @ow (r=ndul din fa"! adic primul).
11. (pentru a centra textul pe vertical 'ntr6o celul) clic pe eticheta (ell*
12. clic pe desenul de deasupra textului (enter;
1;. pentru a centra tot tabelul 'n pagin sau dac
dorim s introducem text pe l=ng tabel se d un
clic pe eticheta Ta3le; 1<. clic pe desenul de
1G. la sf=r&itul primului tabel insera"i 'nc 2 deasupra textului (enter
1?
r=nduri# (clic pe ;onescu; clic pe meniul Ta3le; ('n centrul paginii);
muta"i cursorul pe ;nsert &i apoi pe @ows ,elow 1>. clic pe desenul de
&i clic; (&i 'nc o dat); clic 'n prima celul goal deasupra textului %round
&i introduce"i# ('n 7urul);
1?. clic pe butonul :G*
1F. apsa"i pe tasta -nter
de 'nc /L ori;
Sortare ta3el (clic pe meniul <iew; muta"i cursorul pe Tool3ars S! muta"i pe
Ta3les and ,orders &i da"i un clic. $e afi&ea% bara de instrumente pentru
tabele &i borduri) 1. selecta"i toat coloana ume*
2. clic pe butonul Sort %scending (sortare 'n ordine cresctoare);
;. clic pe butonul Sort Descending (sortare 'n ordine descresctoare)
$alva"i (clic pe butonul Sa!e) &i 'nchide"i fi&ierul (meniul $ile &i comanda (lose)
,eschide"i un document (fi&ier) nou (clic pe butonul ew ,lank Document).
Desenarea o3iectelor
/ara de desenare se poate afi&a sau ascunde din meniul <iew Tool3ars &i clic pe Drawing (dac este bifat
Drawing este afi&at pe ecran! iar dac nu este bifat nu este afi&at pe ecran) sau cu un clic pe butonul Drawing de pe
bara de instrumente standard! pentru a o afi&a! &i 'nc un clic pe acela&i buton pentru a o ascunde.
.fi&a"i codurile ascunse (clic pe butonul E de pe bara de instrumente standard) &i apsa"i pe tasta -nter p=n a7unge"i 'n pagina N.
.psa"i combina"ia de taste (trlHBome (pentru a a7unge pe primul -nter (E) din prima pagin).
1. pe bara de desenare! clic pe butonul @ectangle (dreptunghi);
2. muta"i cursorul mouse6ului 'n pagin (cam 'n dreptul celui de al ;6lea E)!
forma cursorului s6a schimbat 'ntr6un plus ( H );
;. cu butonul st=ng al mouse6ului apsat trage"i pe diagonal p=n desena"i un dreptunghi &i apoi
elibera"i butonul st=ng al mouse6ului; Pe marginea dreptunghiului apar marcatori ;
<. muta"i cursorul mouse6ului pe marcatorul din dreapta 7os &i c=nd se schimb forma cursorului 'n trage"i cu butonul
st=ng al mouse6ului apsat spre exteriorul dreptunghiului (mr"i dreptunghiul) &i apoi spre interiorul dreptunghiului
(mic&ora"i). Blibera"i butonul st=ng al mouse6ului.
>. (mutare obiect) muta"i cursorul mouse6ului pe chenarul (sau 'n interiorul) dreptunghiului! 'ntre marcatori! &i cu butonul
st=ng al mouse6ului apsat deplasa"i spre st=nga! dreapta! sus &i 7os. Blibera"i butonul st=ng al mouse6ului;
?. clic 'n afara dreptunghiului! 'l deselecta"i (nu se mai vd marcatorii);
F. clic pe o linie a dreptunghiului (sau 'n interiorul dreptunghiului)! 'l selecta"i (apar din nou marcatorii);
G. (fondul obiectului) pe bara de desenare! clic pe sgeata de la butonul $ill (olor &i clic pe culoarea roE*
8. (chenarul obiectului) pe bara de desenare! clic pe butonul 'ine St&le &i clic pe linia N pt*
6 (culoarea chenarului) pe bara de desenare clic pe sgeata de la butonul 'ine (olor &i clic pe maro;
19. (text introdus 'ntr6un obiect) muta"i cursor6ul mouse6ului pe al 26lea E ce
este po%i"ionat cam 'n dreptul mi7locului dreptunghiului
&i clic;
6 apsa"i tasta Ta3 &i introduce"i de la tastatur
Dreptung0i (nu se vede scrisul deoarece dreptunghiul este peste scris);
6 clic pe dreptunghi! pentru a6l selecta;
6 pe bara de desenare! clic pe butonul ;
6 'n meniul care se deschide! muta"i cursorul pe comanda :rder*
6 muta"i cursorul pe comanda Send ,e0ind Te.t (trimitere 'n spatele textului) &i clic;
($alva"i fi&ierul cu numele desene! pe discul 2# 'n folder6ul cu numele vostru)
(1extul (selectat) poate fi apoi formatat ca orice text de pe bara de formatare sau cu meniul Rormat)
11. (desena"i un oval) pe bara de desenare! clic pe butonul :!al;
12. muta"i cursorul mouse6ului sub dreptunghi &i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat trasa"i
un oval; 1;. colora"i fondul ovalului (clic pe sgeata de la butonul $ill (olor &i clic pe ro8u);
:3ser!aii
1) ,ac se "ine apsat tasta S0ift 'n timp ce desena"i ovalul (cu butonul st=ng al mouse6ului apsat)! acesta devine cerc;
2) ,ac se "ine apsat tasta S0ift 'n timp ce desena"i un dreptunghi (cu butonul st=ng al mouse6ului apsat)! acesta devine
p#trat;
;) ,ac se "ine apsat tasta S0ift 'n timp ce desena"i o linie sau o sgeat (cu butonul st=ng al mouse6ului apsat)! acesta
este mult mai dreapt.
De e.emplu)
1. pe bara de desenare! clic pe butonul 'ine; 2. muta"i cursorul 'n pagin! sub oval;
;. apsa"i tasta S0ift! &i o "ine"i apsat! 'n timp ce trasa"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat o linie;
1F
<. elibera"i butonul st=ng al mouse6ului &i tasta S0ift;
>. pe bara de desenare! clic pe butonul %rrow; ?. muta"i cursorul 'n pagin! sub linie;
F. apsa"i tasta S0ift! &i o "ine"i apsat! 'n timp ce trasa"i cu butonul st=ng al mouse6ului o s#geat#;
G. elibera"i butonul st=ng al mouse6ului &i tasta S0ift;
8. pe bara de desenare! clic pe butonul :!al; 19. muta"i cursorul 'n pagin! sub sgeat;
11. apsa"i tasta S0ift! &i o "ine"i apsat! 'n timp ce trasa"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat un cerc;
12. elibera"i butonul st=ng al mouse6ului &i tasta S0ift;
1;. muta"i cursorul mouse6ului pe linie &i da"i un clic (selectare linie);
1<. pe bara de desenare! clic pe butonul 'ine St&le (stiluri de linii) &i clic pe N pt*
1>. pe bara de desenare! clic pe butonul Das0 St&le (linii 'ntrerupte) &i clic pe a ;6a linie ( )
1?. pe bara de desenare! clic pe butonul %rrow St&le (stiluri de s#gei) &i clic pe a F6a linie ( )
1F. pe bara de desenare! clic pe sgeata de la butonul ! $ill (olor
(culoarea liniilor) &i clic pe !erde;
1G. muta"i cursorul mouse6ului pe a doua s#geat#! &i da"i un clic;
18. pe bara de desenare! clic pe butonul %rrow St&le &i clic pe
textul More %rrows7 (mai multe sge"i) ;
29. se deschide o fereastr! 'n care se pot modifica culorile! stilul &i
dimensiunile sge"ilor#
6 deschide"i lista -nd siEe &i clic pe o form de sgeat;
6 clic pe butonul :G;
sgeata devine
(opiere o3iect desenat
1. (selecta"i obiectul) clic pe cerc;
2. clic pe butonul (op& de pe bara de instrumente;
;. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente;
<. copia este a&e%at l=ng original &i o pute"i muta cu butonul st=ng
al mouse6ului apsat unde dori"i (muta"i6o l=ng);
>tergere o3iect desenat
1. (selecta"i obiectul) clic pe primul cerc; 2. apsa"i tasta Delete*
(utie de te.t (Te.t ,o.)
1. pe bara de desenare! clic pe butonul Te.t ,o.*
2. muta"i cursorul mouse6ului 'n pagin (sub a doua sgeat) &i cu butonul
st=ng al mouse6ului apsat trage"i p=n apare un dreptunghi;
;. (ntroduce"i urmtorul text#
<. clic 'n afara cutiei (deselectare); >. clic pe chenarul cutiei (selectare);
?. dac trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat de marcatori spre
exteriorul cutiei sau spre interiorul cutiei! mri"i sau mic&ora"i cutia de text;
F. dac muta"i cursorul mouse6ului pe chenar! 'ntre marcatori! &i trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat spre st=nga!
dreapta! sus sau 7os pute"i muta cutia de text 'n locul dorit;
G. pe bara de desenare! clic pe butonul 'ine St&le &i clic pe N pt*
8. pe bara de desenare! clic pe sgeata de la butonul $ill (olor &i clic pe maro;
19. colora"i fondul cutiei (clic pe sgeata de la butonul $ill (olor &i clic pe !erde desc0is);
11. selecta"i tot textul din cutie (cu butonul st=ng al mouse6ului apsat);
12. clic pe sgeata de la butonul $ont (olor (de pe bara de desenare sau de pe bara de formatare) &i clic pe culoarea ro8ie*
1;. pe bara de formatare! clic pe , &i modifica"i dimensiunea la /9 pt. (dac textul numai 'ncape 'n cutie! trage"i cu butonul
st=ng al mouse6ului apsat de marcatori). Tipuri de linii
$orme automate (onectori
1. pe bara de desenare! clic pe butonul ! $orme de 3aE#
se deschide un meniu cu comen%i! care fiecare deschide S#gei
un alt submeniu! din care pot fi alese diferite forme %lte forme Stele 8i ,anere
ce pot fi desenate. ,e exemplu# (utii de te.t
2. muta"i cursorul pe Stars and ,anners ; Mai multe forme
;. muta"i cursorul pe steaua cu > col"uri &i clic;
<. muta"i cursorul 'n pagin (sub cutia de text) &i cu butonul
st=ng al mouse6ului apsat trage"i p=n desena"i o stea.
2a orice obiect desenat poate fi redimensionat! copiat! mutat! colorat.
,e exemplu! mri"i conturul la N pt &i colora"i6l 'n portocaliu! iar fondul 'n gal3en.
1oate obiectele desenate pot fi &i rotite! de exemplu#
6 muta"i cursorul mouse6ului pe marcatorul de culoare verde &i dup ce se schimb
forma cursorului ! trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat spre st=nga;
1G
elibera"i butonul st=ng al mouse6ului.
(0biectele desenate mai pot fi rotite sau puse 'n oglind cu rotaie li3er#
a7utorul meniului butonului Draw5 comanda @otate or $lip) spre st=nga VL
L
0biectele desenate pot fi aliniate exact 'n pagin cu a7utorul spre dreapta VL
L

comen%ii %lign or Distri3ute din meniul butonului Draw. "n oglind#
De e.emplu) "n oglind#
1. (dup ce a"i selectat obiectul desenat) clic pe butonul Draw*
2. muta"i cursorul pe comanda %lign or Distri3ute* st=nga
;. (dac nu este selectat ultima comand @elati!e to Page) centru
6 muta"i cursorul pe comanda @elati!e to Page &i clic; dreapta
6 clic pe butonul Draw* sus
6 muta"i cursorul pe comanda %lign or Distri3ute* miOloc
6 muta"i cursorul pe comanda %lign (enter &i clic; Oos
(o s alinia"i steaua! pe ori%ontal! 'n centrul paginii)

1uturor obiectelor desenate li se poate ata&a o um3r#.
1. (se selectea% obiectul desenat) clic pe stea; 2. pe bara de desenare! clic pe butonul S0adow
;. 'n lista care se deschide! clic pe primul desen (S0adow St&le /)
Mai multe forme automate (More %utoS0apes7)
1. 'n pagin! clic pe al doilea E de sub stea (pt. a po%i"iona cursorul);
2. pe bara de desenare! clic pe butonul ;
;. muta"i cursorul pe More %utoS0apes7&i clic;
<. se deschide Task Pane1ul 'n care ave"i mai multe desene;
>. (pute"i derula de bara de derulare de la 1asC Pane) clic pe
unul din desene (de exemplu pe frun%a verde); 1asC Pane
,esenul va fi pus 'n mod automat 'n pagin.
Word%rt +aller&
1. 'n pagin! clic pe al doilea E de sub frun%;
2. pe bara de desenare! clic pe butonul ;nsert
Word%rt*
;. se deschide o fereastr 'n care da"i un clic pe unul
din ptrate (de exemplu pe cel 'n care scrie Word%rt
cu culoare portocalie) &i clic pe :G*
<. 'n urmtoarea fereastr! &terge"i textul (6our Te.t
Bere) cu tasta ,ackspace;
>. introduce"i de la tastatur# -fect de te.t
?. clic pe butonul :G;
(La aprea &i o bar de instrumente (nu vi se cere)! care poate fi
utili%at pentru modificarea culorilor! contururilor etc. )
(2a orice obiect desenat! poate fi redimensionat! copiat sau mutat)
F. clic pe al doilea E de sub obiectul -fect de te.t. Task Pane
;nserare de o3iecte de tip imagine
1. pe bara de desenare! clic pe butonul ;nsert (lip %rt
(sau clic pe meniul ;nsert5 muta"i cursorul pe comanda Picture 5
muta"i cursorul pe comanda (lip %rt7&i clic);
2. 7os 'n Task Pane! clic pe (lip :rganiEer7
;. se deschide o fereastr! 'n care da"i un clic pe H din fa"a textului :ffice
(ollections (colec"ia de imagini pentru 0ffice);
<. (imaginile sunt grupate pe categorii &i subcategorii) clic pe categoria
,uildings (cldiri); >. clic pe o imagine (turnul -fel);
?. ('n fereastra cu imagini) clic pe meniul -dit &i clic
pe comanda (op& (sau clic pe butonul (op&)
F. ('nchide"i fereastra cu imagini) clic pe butonul de
pe bara de titlu;
G. apare o fereastr 'n care v 'ntreab dac imaginea s
rm=n sau nu! 'n memoria (lip3oard dup 'nchiderea
18
ferestrei cu imagini*
6 clic pe butonul 6es (da);
8. ('n fereastra Word6ului) clic pe butonul Paste*
.pare imaginea 'n locul 'n care a fost po%i"ionat cursorul.
19. clic pe imagine; pentru a o selecta; va aprea &i bara de
instrumente pentru imagini; (dac nu apare bara de
instrumente pentru imagini! pute"i s o afi&a"i cu meniul
<iew5 comanda Tool3ars &i clic pe Picture)
11. (pentru a putea muta sau redimensiona imaginea! aceasta
trebuie pus 'n fa"a sau 'n spatele textului) pe bara de
instrumente pentru imagini! clic pe butonul Te.t
Wrapping &i clic pe comanda ;n $ront of Te.t
('n fa"a textului); se vor schimba marcatorii.
12. trage"i cu butonul st=ng al mouse6ului apsat de marcatorul din dreapta 7os! spre exterior!
pentru a mri imaginea;
1;.(bordur pentru imagine) pe bara de instrumente pentru imagini! clic pe butonul 'ine
St&le &i clic pe N pt*
1<. pe bara de desenare! clic pe sgeata de la butonul $ill (olor &i clic pe !erde
1>. (t#iere imagine) pe bara de instrumente pentru imagini! clic pe butonul (rop*
6 muta"i cursorul pe un marcator! (cel din dreapta! din mi7loc);
6 cu butonul st=ng al mouse6ului apsat! trage"i spre interiorul imaginii;
6 clic pe butonul (rop pentru al deselecta;
1?. (pentru a reduce imaginea la dimensiunea original) pe bara de instrumente
pentru imagini! clic pe butonul @eset Picture
1F. (pentru a roti imaginea! la 89
9
) pe bara de instrumente pentru imagini! clic
pe butonul @otate 'eft (pentru a reveni! clic de ; ori pe acela&i buton)
1G. (copiere imagine) clic pe butonul (op& de pe bara de instrumente;
18. pentru ca copia s nu fie pus peste original! clic pe al 26lea E de sub imagine
29. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente;
21. (redimensionare imagine) clic pe prima imagine;
22. pe bara de instrumente pentru imagini! clic pe butonul $ormat Picture
2;. 'n fereastra care se afi&ea%! clic pe eticheta SiEe (dimensiuni)
2<. se deselectea% cu un clic casetele 'ock aspect ratio &i @elati!e to original
siEe pentru a putea modifica at=t 'nl"imea c=t &i l"imea imaginii;
2>. 'n caseta din dreapta textului Beig0t ('nl"ime)! clic 'n fa" la M &terge"i cu
tasta Delete &i introduce"i 9 cm
2?. . 'n caseta din dreapta textului Widt0 (l"ime)! clic 'n fa" la M &terge"i cu
tasta Delete &i introduce"i 9 cm 2F. clic pe butonul :G*
2G. (alt metod) muta"i cursorul mouse6ului pe a doua imagine &i clic cu dreptul
28. 'n meniul care se afi&ea%! clic pe comanda $ormat Picture;
;9. se afi&ea% aceia&i fereastr ($ormat Picture)! clic pe eticheta SiEe;
;1. se deselectea% cu un clic casetele 'ock aspect ratio &i @elati!e to original siEe
;2. sub textul Scale! la caseta din dreapta textului Beig0t ('nl"ime)! clic pe sgeata : p=n a7unge"i la VLT
;;. sub textul Scale! la caseta din dreapta textului Widt0 (l"ime)! clic pe sgeata : p=n a7unge"i la VLT
;<. clic pe butonul :G*
(.lte butoane de pe bara de instrumente pentru imagini# (nu vi se cer))
6 clic pe butonul ;mage (ontrol &i se deschide meniul cu comen%ile#
imagine color
imagine colorat# "n nuane de gri
imagine "n al3 8i negru
imagine color cu nuane desc0ise (sp#late)
6 urmea% < butoane pentru contrast &i strlucire pe care pute"i da clic6uri;
;nserare imagine dintr1un fi8ier de pe 0ard disk (sau dischet)
Ri&ierele cu imagini au 'n general extensiile# .3mp! .gif! .Opg (sau
.7peg) &i se pot gsi 'n diferite dosare (foldere) cum sunt# M&
Pictures5 Windows sau 'n foldere create de utili%ator# ;magini5 etc.
1. clic pe al doilea E de sub a doua imagine cu turnul Bfel;
2. pe bara de desenare! clic pe butonul ;nsert Picture (sau clic
pe meniul ;nsert! muta"i cursorul pe Picture S&i clic pe comanda
29
$rom $ile7(din fi&ier))
;. 'n fereastra care se afi&ea%! 'n c=mpul 'ook in ave"i dosarul M&
Pictures (imaginile mele) care se instalea% odat cu sistemul de
operare Windows XP; dublu6clic pe subdosarul Sample Pictures
(exemple de imagini);
<. se afi&ea% o list cu imagini! cu extensie .7pg! clic pe Sunset.Opg*
>. clic pe butonul ;nsert; ?. clic cu dreptul pe imagine;
F. clic pe $ormat Picture; G. clic pe eticheta SiEe*
8. sub textul Scale! la caseta din dreapta textului Beig0t ('nl"ime)! clic pe sgeata : p=n a7unge"i la NLT*
19. clic pe butonul :G*
11. pe bara de instrumente pentru imagini! clic pe butonul Te.t Wrapping &i clic pe comanda ;n $ront of Te.t
('n fa"a textului); se vor schimba marcatorii;
12. clic pe al doilea E de sub imagine.
@n ca%ul 'n care pe discul 2# avem creat un dosar 'n care avem
imagini! de exemplu dosarul ;magini5 procedm astfel#
1. pe bara de desenare! clic pe butonul ;nsert Picture
2. 'n fereastra care se afi&ea%! 'n dreapta dosarul M&
Pictures (imaginile mele) clic pe sgeat :
;. clic pe 'ocal Disk (()); <. dublu clic pe ;magini*
>. clic pe numele unei imagini (4.Opg)
?. clic pe butonul ;nsert;
F. clic pe imagine &i apare aceia&i bar de instrumente
pentru imagini;
8. (pentru a putea muta sau redimensiona imaginea!
aceasta trebuie pus 'n fa"a sau 'n spatele textului) pe
bara de instrumente pentru imagini! clic pe butonul
Te.t Wrapping &i clic pe comanda ;n front of Te.t
('n fa"a textului); se vor schimba marcatorii.
(maginile (din 2lip .rt sau dintr6un fi&ier) pot fi copiate
(cu butoanele (op& &i Paste de pe bara de instrumente) sau &terse (se apas tasta Delete) exact la fel! ca orice obiect desenat
cu a7utorul barei de desenare. (maginile &i obiectele desenate pot fi introduse &i 'n tabele! sau 'n antete &i subsoluri.
De e.emplu) 1. clic pe meniul Ta3le* 2. muta"i cursorul pe comanda ;nsert ;. clic pe comanda Ta3le*
<. seta"i la 2 coloane &i 2 r=nduri &i :G* >. clic 'n a <6a celul a tabelului;
?. pe bara de desenare! clic pe butonul ;nsert Picture F. deschide"i lista 'ook in) &i clic pe 'ocal Disk (())*
G.dublu clic pe ;magini* 8. clic pe numele unei imagini (N.Opg)* 19. clic pe butonul ;nsert;
11. (copiere imagine) clic pe butonul (op& de pe bara de instrumente;
12. clic 'n prima celul a tabelului; 1;. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente;
1<. clic 'n a doua celul a tabelului &i clic pe butonul Paste
1>. clic 'n a treia celul a tabelului &i clic pe butonul Paste
1?. (mutare imagine) clic pe imaginea din celula a <6a
1F. clic pe butonul (ut 1G. clic pe al doilea E de sub tabel;
18. clic pe butonul Paste
(@n antet# 6 clic pe meniul <iew &i clic pe comanda Beader and
$ooter* 1 pe bara de desenare clic pe butonul ;nsert Picture*
6 pa&ii F619 de mai sus; 6 clic pe butonul (lose de pe bara de
instrumente pentru antete &i subsoluri).
1ot imagine este considerat &i captura de ecran#
1. minimi%a"i fereastra programului Word (clic pe de pe
bara de titlu );
2. apsa"i tasta Prn Scrn de pe tastatur ('n partea de sus a tastaturii! 'n dreapta tastei R12); imaginea de pe ecran (adic
desCtop6ul) va fi copiat 'n memoria (lip3oard;
;. pe bara de programe! clic pe Desene.doc* <. clic pe al doilea E de sub ultima imagine*
>. clic pe butonul Paste; (imaginea va fi adus din memorie)
$alva"i (clic pe butonul Sa!e) &i 'nchide"i fi&ierul
( clic pe meniul $ile &i comanda (lose)
,eschide"i un document (fi&ier) nou
(clic pe butonul ew ,lank Document).
;nserare diagrame
1. clic pe meniul ;nsert*
2. muta"i cursorul pe comanda Picture
;. muta"i cursorul pe comanda (0art &i clic*
21
(magini
<. datele care vor aprea pe diagram se introduc 'n foaia
de calcul Bxcel (Datas0eet) exact ca 'ntr6un tabel;
6 introduce"i direct de la tastatur 'n fiecare celul!
'ncep=nd cu celula cu textul -ast (se poate introduce
direct peste textul respectiv! fr a mai &terge);
6 deplasarea de la o celul la alt celul se face cu
a7utorul tastelor cu sge"i sau cu un clic 'n fiecare celul.
>. dup ce a"i terminat de introdus datele 'n foaia
Datas0eet se d un clic 'ntr6un loc gol din pagin.
,iagrama este considerat de programul Word tot imagine.
.psa"i de 2 ori pe tasta Bnter &i clic pe butonul E pentru
a afi&a codurile ascunse.
1. clic pe diagram;
2. clic pe butonul (op& de pe bara de instrumente;
;. clic pe al 26lea E de sub diagram;
<. clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente;
>. clic 'ntr6un loc gol din pagin.
?. salva"i fi&ierul cu numele Diagrame pe discul 2# &i 'n
folder6ul cu numele vostru;
F. 'nchide"i fi&ierul ($ile &i (lose);
G. deschide"i un fi&ier nou (clic pe butonul ew ,lank
Document)
2m3inarea corespondenei (Mail Merge)
Pentru a trimite o scrisoare cu un text identic la mai multe persoane se parcurg urmtoarele etape#
;. se crea% un tabel cu persoanele &i adresele lor#
1) clic pe meniul Ta3le* 2) muta"i cursorul pe comanda ;nsert ;) clic pe comanda Ta3le*
<) seta"i numrul de coloane la I &i numrul de r=nduri la 9 &i :G; >) introduce"i urmtoarele date 'n tabel
?) salva"i fi&ierul pe discul
() 'n folder6ul cu numele
vostru &i cu numele %drese*
F) 'nchide"i fi&ierul ($ile &i (lose)
;;. se crea% documentul principal (scrisoarea)# 1) deschide"i un fi&ier nou (clic pe butonul ew ,lank Document )
2) clic pe meniul Tools* ;) muta"i cursorul pe comanda 'etters and Mailings
<) muta"i cursorul pe comanda Mail Merge WiEard7 &i clic;
>) 'n Task Pane se deschide un Wi%ard (program expert) care are ? pa&i (steps);
?) 'n primul pas se selectea% tipul documentului principal!
'n ca%ul nostru 'etters (scrisori) &i clic pe * ("ncepe documentul)
F) 'n al doilea pas se las selectat ?se t0e current document (utiliEarea
documentului curent) &i clic pe (selecteaE# destinatarii)
G) 'n al N 1 lea pas se selectea% fi&ierul cu adresele
persoanelor crora li se va trimite scrisoarea astfel#
6 clic pe textul ; (a naviga);
6 clic pe sgeata : de la caseta 'ook in)
6 clic pe 'ocal Disk () * 6 dublu clic pe folder6ul cu
numele vostru; 6 (dac nu este selectat) clic pe numele
fi&ierului %drese.doc &i clic pe butonul :pen;

6 se afi&ea% fereastra Mail Merge
@ecipients5 'n care se d un clic pe :G


6 'n Task Pane (tot 'n pasul ;)! se d un clic
pe ; ;
8) 'n al 9 R lea pas se introduce scrisoarea astfel#
6 'n pagin se introduce de la tastatur D1lui
se apas tasta Spaiu*
6 'n Task Pane! se d un clic pe
6 se afi&ea% o fereastr 'n care da"i un clic
22
pe butonul ;nsert; apoi clic pe Prenume &i
clic pe butonul ;nsert* apoi clic pe $unctie
&i clic pe butonul ;nsert; la fel pentru $irma5
%dresa5 (od &i 'ocalitate*
6 'nchide"i fereastra ;nsert Merge $ield cu
un clic pe de pe bara de titlu;
6 'n pagin ve"i avea#
6 aran7a"i c=mpurile astfel# 6 dup c=mpul TT-umeUU da"i un clic &i apsa"i tasta spa"iu;
6 dup c=mpul TTPrenumeUU da"i un clic &i apsa"i pe tasta Bnter; 6 dup c=mpurile TTRunctieUU!
TTRirmaUU!TT.dresaUU!TT2odUU &i TT3ocalitateUU da"i un clic &i apsa"i pe tasta Bnter;
6 apsa"i 'nc o dat pe tasta -nter &i introduce"i Stimate Domnule*
6 'n Task Pane! se d un clic pe
(mai multe articole)
6 &i 'n fereastra ;nsert Merge $ield clic pe
butonul ;nsert &i clic pe de pe bara de titlu;
1 apsa"i pe tasta -nter &i Ta3! apoi continua"i
s introduce"i textul#
6 'n Task Pane5 se d un clic pe
(afi&ea% scrisorile)
19) 'n al M 1 lea pas5 se pot vi%uali%a cele trei scrisori;
6 trecerea de la o scrisoare la alt scrisoare se poate reali%a printr6un clic pe butonul ! din Task Pane
iar revenirea la scrisoarea anterioar printr6un clic pe butonul .
;;;. 2m3inarea te.tului scrisorii cu lista de persoane
1) 'n Task Pane! clic pe (terminare "m3inare)
2) 'n al K 1 lea pas! 'n Task Pane! clic pe
;) 'n fereastra care se afi&ea%! clic pe :G*
(pentru a 'mbina textul scrisorii cu
toate persoanele (%ll) din lista de
adrese! 'ntr6un document nou.)
Le"i avea un document nou cu
numele implicit 'etters/ (pe bara
de titlu) care are pe fiecare pagin
o scrisoare.
,e&i! pe bara de titlu are numele 'etters/ fi&ierul (documentul)
nu este salvat pe hard disC.
$alva"i fi&ierul pe discul 2# 'n folder6ul cu numele vostru &i cu
numele Scrisori/ (cu clic pe meniul $ile &i clic pe comanda Sa!e %s)
;mprimare (tip#rire) "n fi8ier
1. clic pe meniul $ile;
2. muta"i cursorul pe comanda Print7 &i clic;
;. 'n fereastra Print! 'n partea dreapt! clic pe
(imprimare 'n fi&ier);
<. (imprimare o singur pagin) 'n partea st=ng a ferestrei
sub textul Page range este selectat butonul radio 1 %ll
adic toate paginile documentului (; pagini); clic pe Pages*
>. introduce"i de la tastatur cifra 2 (adic numai pagina 2);
?. clic pe butonul :G;
F.'n urmtoarea fereastr (Print to file)! 'n c=mpul $ile
name) &terge"i cu tasta /acCspace &i introduce"i de la
de la tastatur ;mprimare &i clic pe butonul :G.
(fi&ierul ;mprimare.prn va fi depus 'n dosarul cu numele
vostru)
('nchide"i fi&ierele cu $ile &i (lose &i deschide"i un
fi&ier nou cu clic pe butonul ew ,lank Document)
?tiliEarea corectorului ortografic
0dat cu instalarea programului Word se instalea% &i
2;
3avinia
un dic"ionar al limbii engle%e. Pentru a utili%a
corectorul ortografic#
1. clic pe meniul Tools (instrumente);
2. muta"i cursorul pe ultima comand :ptions7 (op"iuni) &i clic;
;. se deschide o fereastr cu mai multe etichete! clic pe eticheta SpellingW+rammar*
<. (dac nu sunt bifate cutiile) clic pe (0eck spelling as &ou t&pe5 (corectea% 'n timp ce introduc datele de la tastatur)
clic pe %lwa&s suggest corrections ('ntodeauna d sugestii pentru a corecta) &i clic pe butonul :G.
>. introduce"i urmtorul text! cu gre&eli! 'n pagin#
(gre&elile vor fi subliniate cu ro&u).
?. clic pe meniul Tools &i clic pe comanda Spelling and +rammar7
(sau clic pe butonul Spelling and +rammar de pe bara de
instrumente standard)
F. se afi&ea% o fereastr! 'n care vi se dau sugestii de corectare
pentru fiecare cuv=nt gre&it; cu un clic pe butonul (0ange se
accept sugestia &i cuv=ntul este corectat automat; dac nu se dore&te
corectarea cuv=ntului respectiv se d un clic pe butonul ;gnore :nce &i
se sare la urmtorul cuv=nt gre&it;
G. dac dori"i s corecta"i rapid! automat! toate cuvintele se d un clic pe
butonul (0ange %ll; dac dori"i s corecta"i pe r=nd fiecare cuv=nt se d
clic pe butonul (0ange p=n corecta"i tot textul;
8. se afi&ea% o fereastr 'n care v spune
c a terminat de corectat; clic pe :G*
$alva"i fi&ierul pe discul 2# 'n folder6ul cu numele vostru &i cu
numele Scrisoare 4 (cu clic pe meniul $ile &i clic pe comanda
Sa!e %s)
:3ser!aie
,ac ave"i instalat pe calculator un dic"ionar rom=n
acesta poate fi selectat astfel#
1. clic pe meniul Tools (instrumente);
2. muta"i cursorul pe comanda 'anguage (limba7);
;. muta"i cursorul pe comanda Set 'anguage
(setare limba7)
<. 'n fereastra care se afi&ea%! se d un clic pe
@omanian (@omania)
>. dac dorim ca 'ntotdeauna s fie selectat dic"ionarul
rom=nesc! adic de fiecare dat c=nd deschidem un
nou document &i introducem text 'n limba rom=n!
s fie subliniate cuvintele gre&ite cu ro&u#
6 se d un clic pe butonul Default;
6 'n fereastra care se afi&ea% se d un clic pe butonul 6es;
?. (pornirea corectorului) clic pe meniul Tools &i clic pe comanda Spelling and +rammar7
(sau clic pe butonul Spelling and +rammar de pe bara de
2<
instrumente standard)
F. se afi&ea% aceia&i fereastr! ca mai sus! 'n care vi se dau sugestii de corectare! dar 'n limba rom=n;
G. pentru a corecta se folosesc la fel butoanele (0ange! ;gnore :nce sau (0ange %ll.
2>

S-ar putea să vă placă și