Sunteți pe pagina 1din 4

Acord de parteneriat

Numar nregistrare (la solicitant/partener principal)


n temeiul prevederilor:
- Programului Naional de Dezvoltare Rural !""#-!"$% apro&at de ctre
'omisia (uropean prin Decizia nr) '((!""*)%*%$+
- ,egii administraiei pu&lice locale nr) !$-/!""$+ repu&licat+ cu modi.icrile /i
completrile ulterioare+
- ,egii .inanelor pu&lice locale nr) !#%/!""0+ cu modi.icrile /i completrile
ulterioare+
- 1rdonanei 2uvernului nr) !0/!""" cu privire la asociaii /i .undaii+ cu
modi.icrile /i completrile ulterioare+
- ,egii nr) 3*4/!""0 privind li&ertatea religioas /i regimul general al cultelor+
- 1rdonanei de urgen a 2uvernului nr) $$*/!""0 privind n.iinarea+ organizarea
/i .uncionarea activitii a/ezmintelor culturale+ cu modi.icrile /i completrile
ulterioare+
Art. 1. Partile
$)$) '156N7 8)))))))))))+ din ))))))))))))))+ codul .iscal ))))))))+ - n calitate de partener
principal
i
$)!) 1N2/ 6N9:7:(7 D( '6,:/ 7;(<757N:6, '6,:6R7,)))))))))))+ cu sediul n))))))+
codul .iscal ))+ codul :=7 ) > n calitate de partener secundar
au convenit urmatoarele:
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului 7cord de Parteneriat+ partile isi e?prima acordul de
cola&orare in vederea implementarii componentei sociale/culturale a proiectului ce
urmeaz a .i .inanat prin msura %!! din PNDR intitulat @))))))))))A+ pe parcursul perioadei
de monitorizare prevzut n contractul de .inanare incBeiat de catre 7PDRP cu
partenerul principal)
Art. 3. Obiectul
1&iectul acestui parteneriat il reprezinta sta&ilirea modului de implementare si
derulare a activitatiii privind componenta sociala si/sau culturala a proiectului ce
decurge din contractul de .inantare+ Proiect @)))))))))A ce urmeaz a .i depus pentru
.inanare prin PNDR din C(7DR (msura %!!))
Art. 4. Principiile de buna practica ale parteneriatului
3)$ Partenerii tre&uie sa contri&uie la realizarea .unctionarii activitatii sociale/culturale
din cadrul o&iectivului @)A si sa isi asume rolul lor in cadrul proiectului+ asa cum este
de.init in cadrul acestui 7cord de Parteneriat)
3)! Partile tre&uie sa se consulte in mod regulat si sa se in.ormeze asupra tuturor
aspectelor privind activitatea ce .ace o&iectul 7cordului de parteneriat))
3)% Partenerii tre&uie sa des.asoare activitatile cu respectarea standardelor pro.esionale
si de etica cele mai inalte+ respectiv cu ma?imum de pro.esionalism+ e.icien /i
vigilen+ n con.ormitate cu cele mai &une practici n domeniul vizat)
Art. 5. Durata acordului
-)$ 7cordul de Parteneriat intr n vigoare dupa .inalizarea e?ecutiei o&iectivului)
-)!) Prile se o&lig s deruleze prezentul 7cord de Parteneriat pe o perioada de cel
putin 0 ani de la data intrarii in vigoare)
Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal
a) ;a cola&oreze cu partenerul secundar si sa spriDine derularea in &une conditii a
activitatii pe toata durata derularii 7cordului de parteneriat)
&) ;a puna la dispozitia partenerului secundar cadrul necesar des.asurarii activitatii
descrise in prezentul 7cord de parteneriat)
c) ;a comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit in derularea activitatii
des.asurate con.orm prezentului 7cord de parteneriat)
6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar
a) ;a duca la indeplinire activitatea pentru care s-a angaDat prin prezentul 7cord de
parteneriat+ asigurand .unctionalitatea actiunii sociale/culturale prin
(se va completa+ dupa caz/e?: personal+ serviciile de ingrDire/activiti cultural+ etc))
&) ;a ai&a sediul in spatiul ruralE
c) ;a .ac dovada ca activitatea prevazuta in statut concorda cu activitatea pentru care
se angaDeaza prin 7cord+ statutul actualizat al partenerului secundar reprezentand
7ne?a la prezentul 7cord de parteneriatE
d) ;a atraga personal cali.icat pentru realizarea actiunii)+ personal
dimensionat la nivelul activitatii des.asurateE
e) 9n componena /i n conducerea partenerului secundar s nu .ie implicat o
autoritate/instituie pu&lic /i activul patrimonial sa .ie integral privatE
.) ;a nu .ie implicat in derularea a mai mult de doua acorduri de parteneriat avand ca
scop implementarea proiectelor .inantate din PNDRE
g) ;a comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii
des.asurate con.orm 7cordului de parteneriat)
Art. 7. Responsabilitatile partilor n i!ple!entarea Acordului de parteneriat
"Responsa&iliti speci.ice proiectului respectiv):
Responsa&ilitatile Partenerilor sunt descrise n ta&elul de mai Dos si corespund
prevederilor cererii de .inantare > care reprezinta documentul principal n sta&ilirea
acestor aspecte ale parteneriatului: roluri si responsa&ilitati
Nota: ;e vor descrie rolurile si responsa&ilitatile .iecarui partener pe durata
implementarii actiunii/ modul de organizare si .unctionare a activitatii respective
Art. #. R$spunderea partenerilor%
*)$) Partenerul principal va .i direct si integral raspunzator .ata de 7PDRP pentru
implementarea contractului de .inantare si implicit a 7cordului de parteneriat+ pe toata
perioda de vala&ilitate a acestora+ inclusiv pentru mentinerea parteneriatului pentru
perioada de e?ecutie si e?-post a contractului de .inantare)
*)!) Partenerul secundar este raspunzator .ata de partenerul principal din prezentul
acord de parteneriat pentru preDudiciile aduse acestuia+ rezultate din
neimplementarea/implementarea necorespunzatoare a activitatiii privind componenta
sociala si/sau culturala a proiectului ce decurge din contractul de .inantare)
*)%) Partenerii sunt de acord sa asigure contri&utia la acest proiect asa cum se
precizeaza n cererea de .inantare si n prezentul 7cord de Parteneriat)
*)3) 7ngaDamentele .inanciare ale partilor vor .i asumate in con.ormitate cu legislatia in
vigoare)
Art. &. 'oti(icari
4)$) 1rice comunicare ntre Parteneri n legatura cu prezentul 7cord se va .ace n scrisE
4)!) 1rice document scris tre&uie nregistrat atat la transmitere+ cat si la primire)
Art 1). *egea aplicabila
Prezentului 7cord i se va aplica si va .i interpretat n con.ormitate cu legislatia
romaneasca)
Art. 11. A!enda!ente la Acordul de Parteneriat
$$)$) Pe durata prezentului 7cord+ partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modi.icarii anumitor clauze+ prin act aditional+ oricand interesele lor cer acest lucru +
cand aceste circumstante au loc si nu au putut .i prevazute n momentul n care s-a
e?ecutat prezentul 7cord de Parteneriat sau cand modi.icarea anumitor clauze din
prezentul acord de parteneriat deriva din modi.icarea clauzelor contractului de .inantare
incBeiat intre 7PDRP si Partenerul principal)
$$)!) (ventualele amendari ale 7cordului de parteneriat nu tre&uie sa contravina
o&ligatiilor asumate de catre partenerul principal prin 'ontractul de .inantare incBeiat cu
7PDRP)
Art. 12. *itigii
1rice disputa care poate lua nastere din sau n legatura cu prezentul 7cord va .i
solutionata pe calea negocierilor ntre Parti+ iar n situatia n care acestea nu aDung la
niciun acord privind solutionarea acestei dispute+ aceasta va .i solutionata de instantele
competente)
Art.13. Pre+ederi (inale
Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai Dos au
.ost investiti cu toate puterile legale de a semna si e?ecuta prezentul 7cord de
Parteneriat)
Prezentul 7cord a .ost ntocmit si semnat la ))))) astazi+ F)))))))))))))))))))))))))))) G n
() e?emplare originale+ n lim&a romana+ cate unul pentru .iecare parte si
unul pentru 7PDRP+ toate avand aceeasi valoare legala)
Semnaturi
Partener principal Partener secundar
Numele si .unctia persoanelor Numele si .unctia persoanelor
autorizate sa semneze autorizate sa semneze
;emnatura Data si locul ;emnatura Data si locul