Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMISION

DE AGENTIE IMOBILIARA

PĂRŢILE

1. S.C. DACICUS S.R.L, cu sediul în Timişoara, Str. Miorita nr.4, bl.1, parter, camera 3,
jud.Timis, inregistrata la ORC Timis cu nr. J35/1588/2005, CUI 17781281, valabil
reprezentată prin DINU DANUTA, denumită în continuare şi comitent;
2. D-na/D-ul...................................................,cu domiciliul in............................,
Str.................... nr................., bl................., sc....................... ap...................,
jud............................., identificat/a cu BI/CI seria..............., nr.................................,
denumita în continuare şi comisionar imobiliar;

OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI

Art.1. – Obiectul prezentului contract îl constituie obligaţia asumată de comisionar de a


îndeplini servicii de promovare si intermediere imobiliara în contul şi la ordinul comitentului,
precum şi obligaţia corelativă a comitentului de a achita comisionarului comisionul convenit.

Art.2. –Durata prezentului contract este de 1 an, cu începere de la data semnării prezentei.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.3. – Comitentul se obligă la următoarele :


a. Să precizeze comisionarului care sunt obiectivele concrete a căror intermediere o
promovează;
b. Să achite comisionul cuvenit comisionarului, la termenele convenite;
c. Să îl înştiinţeze pe comisionar cu privire la orice modificare a limitelor sau obiectivelor
mandatului încredinţat.

Art.4. – Comisionarul se obligă la următoarele :


a. Să efectueze toate formalităţile de promovare si intermediere a imobilelor asupra cărora
s-a convenit;
b. Să respecte normele legale si regulile de onestitate în materie.

COMISIONUL

Art.5. – Pentru serviciile prestate de comisionar, acesta va primi un comision constând


din ......% din valoarea facturată a onorariului primit de comitent.

Art.6. – Plata comisionului se face după fiecare serviciu efectuat, în termen de 10 zile de la
facturare.
Comisionul se achită în lei.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ŞI LITIGIILE

1
Art.7. – Nerespectarea clauzelor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în
culpă la plata de daune interese.

Art.8. – Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile
legii.

DISPOZIŢII FINALE

Art.10. – Cele stipulate în prezentul contract se completează cu prevederile art.405 C.com.,


coroborate cu art.1539 şi urm. C.civ.

Art.11. – De comun acord, părţile pot modifica clauzele prezentului contract.

Incheiat astăzi, _................... la Timişoara, în 3 exemplare originale.

C o m i t e n t, C o m i s i o n a r,

S-ar putea să vă placă și