Sunteți pe pagina 1din 5

.

1
Traducere din spaniola
DURO FELGUERA S.A.
GUIILERMO QUIROS PINTADO, Secretar al Consiliului de Administratie
al DURO FELGUERA S.A., cu sediul in Oviedo (Asturias) str. Marques
de Santa Cruz nr. 1 4 si C. I. F. A-28004026
ADEVERETE
Ca in sedin^a Consiliului de Administratie tinuta pe 28 ianuarie
2009 la birourile societatii din Poligonul tiintific Tehnologic
(Pare. R-23) str. Luis Moya Blanco nr. 82 Gijon, sub presidin^ia
Domnului Juan Carlos Torres Inclan, si cu participarea personals
si prin reprezentare a 1 1 dintre cei 1 1 consilieri, (Domnul Juan
Carlos Torres Inclan, Presedinte; Inversiones Somio S. R. L. ,
Vicepresedinte; Inversiones de Piles S. R. L. , Consilier delegat;
Domnul Acacio F. Rodriguez Garcia; Domnul Jose Manuel Aguera
Sirgo; Domnul Marcos Antuna Egocheaga; RESIDENCIAL VEGASOL S. L. ;
Construcciones Urbanas del Principado S. L. ; CONSTRUCCION OBRAS
x
INTEGRALES NORTENAS S. L. (reprezentata de Doamna Marta Aguilera
Martinez), Construcciones Termoracama S. R. L. si Liquidambar
Inversiones Financieras S. L. , s-au luat in unanimitate, printre
altele, urmatoarele hot&rari:
I. - Sa intre ca actionar al societatii romane EOLIAN PARK
MANAGEMENT S. A. si pentru aceasta sa participe la majorarea de
capital al societatii EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. subscriind
integral majorarea de capital in valoare de 400. 000 sau
contravaloarea in moneda si la cursul legal din Romania,
achitand-o in forma hotarata de adunarea generala a EOLIAN PARK
MANAGEMENT S. A.
II.- Sa exercite drepturile inerente calitatii de actionar in
adunarile generale ale EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. putand in acest
sens sa voteze diferitele probleme la ordinea zilei si indeosebi
in privinta numirii si demiterii administratorilor.
s
III.- Sa accepte expres, in caz de numire, functia de consilier in
consiliul EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. si sa numeasca pe Domnul
Alejandro Puerta Tamango, major, domiciliat in acest scop in
Poligonul tiin^ific Tehnologic (P. R. -23) str. Luis Moya Blanco
nr. 82 Gijon (Asturias) cu CI 1 0. 865. 751 -E si pasaport AA 81 8952
in vigoare pana pe 25-05-201 4 drept reprezentant in Consiliul de
Administrate al EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A.
IV.- Sa imputerniceasca pe Domnul Alejandro Puerta Tamango,
major, domiciliat in acest scop in Poligonul Stiintific
Tehnologic (P. R. -23) str. Luis Moya Blanco nr. 82 Gijon
(Asturias) cu CI 1 0. 865. 751 -E si pasaport AA 81 8952 in
vigoare pana pe 25-05-201 4 pentru ca in numele si
reprezentarea lui DURO FELGUERA S. A. referitor la
investitia aprobata pentru preluarea unei participarii in
EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. sa poata:
Sa reprezinte pe DURO FELGUERA S. A. in adunarile generale
ale actionarilor lui EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. exercitand
toate drepturile inerente calita^ii de actionar in aceasta
societate.
Sa accepte numirea lui DURO FELGUERA S. A. drept consilier si sa
reprezinte societatea in Consiliul de Administratie al EOLIAN PARK
MANAGEMENT S. A.
Sa semneze acordurile asocia^ilor precum si, daca e cazul,
amendamentele, modificarile si rezolvarile, impreuna cu restul
actionarilor EOLIAN PARK MANAGEMENT S. A. in conditiile pe care le
considers convenabile.
Sa reprezinte numai in cadrul geografic al Romaniei pe DURO
FELGUERA S. A. fa^a de terti si orice fel de Organe Administrative,
Camere, Comitete, Asocia^ii, Case de Ajutor Reciproc, Registre,
Societalpi, Filiale, Birouri si Departamente de Stat, Provincie,
Municipiu si ale centre si organe administrative, guvernamentale
sau de orice natura la toate nivelele si sediile; sa exercite
drepturile si interesele care, dupa caz, revin societatii, sa
inainteze solicitari si cereri si dosarele de cuviinta; sa
inainteze cerin1 ;e, sa primeasca informari si corespondents, sa se
supuna arbitrajului; sa reprezinte societatea in judecata si sa
numeasca avocati si alti profesionisti necesari pentru asistarea in
judecata si in general pentru orice aclpiune judiciara sau
administrativa de orice natura; sa publice si sa intocmeasca in
numele societatii orice act notarial; Sa solicite la orice
Prestator de Servicii de Certificare sau Autoritate de Certificare,
eliberarea de certificate digitale pentru indeplinirea
formalitatilor in mod sigur pe internet, prin semnatura
electronica, in numele si reprezentarea societatii si in scopul de
a se identifica in faa organelor sau institutiilor insarcinate cu
verificarea in timpul procesului de solicitare, va putea prezenta
orice tip de document public saurivat cerut de lege sau necesar in
orice alt mod pentru ob^inerea certificatului.
*
V. - Sa delege expres pe Secretarul Consiliului, Domnul Guiilermo
Quiros Pintado, si pe Secretarul Adjunct, Domnul Secundino
Felguenoso Fuentes, pentru ca oricare dintre ei, indiferent care si
separat, sa poata indeplini hotararile anterioare, sa se adreseze
notarului ales de ei precum si sa semneze orice fel de document,
public sau privat, inclusiv inscrisuri de rectificare, ratificare,
auxiliare si de indreptare, in scopul de a indeplini hotararile
adoptate si sa le inregistreze la Registrul Comertului.
VI.- Sa aprobe in unanimitate procesul verbal al sedin^ei.
Drept pentru care, pentru a servi la nevoie, eliberez aceasta
certificare cu viza Presedintelui Juan Carlos Torres Inclan, la
Gijon, pe 28 ianuarie 2009.
Viza PRES. EDINTELUI, ss indescifrabil
ss indescifrabil
PRIMA COPIE LITERALA a originalului caruia ii corspunde intocmai si
unde este mentionata. O eliberez la cererea lui DURO FELGUERA S. A.
pe cinci coli numai pentru documente notariale, nr. 8Y3946500,
rj
i ., v>y
'3946501 , 8Y3946502, 8Y3946503 si 8Y3946504. La Gijon, la data
autentificarii. PENTRU CONFORMITATE,
ss indescifrabil L. S.
. . . a Conven^iei de la Haga din 5 octombrie 1 961 in scopul de a
legaliza semnatura autografa a unui document intocmit pe cinci coli
numai pentru documente notariale, seria 8Y nr. 3946500 si
urmatoarele patru in ordine corelativa.
APOSTILA
(Conventia de la Haga din 5 octombrie 1 961 )
1 Tara SPANIA
Acest document oficial
2 a fost semnat de DOMNUL ANGEL LUIS TORRES SERRANO
3 in calitate de Notar
4 ?i poarta tampila Notariatului din GIJON (Asturias).
Certificat
5 la Oviedo 6 pe 30 ianuarie 2009
7 de catre JOSE LUIS FERNANDEZ LOZANO, Decan al Camerei Notarilor
din Asturias
8 cu nr. 368/2009
9 tampila 1 0. semnatura
traducatoare autorizata cu nr. 1 1 87 certific exactitatoa
-T ^ -
--
cu textul inscrisului 6Cu~ vOti C" 7 limba
izut de mine.
j I
Traducatoare Autorizata - Ur-. 4JJ
IU/t
(
^- ' I I
'
v^:
ROMANIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI
GEORGETA ENCIU
f
SILVIA SECULA,
DAN TATARU, FLORIN BIVOLARU
STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 39
SECTOR 1 BUCURESTI
LEGALIZARE DE SEMNATURA TRADUCATOR
NR. ffffy DIN 0 1 . I U L 2 D 1 0
NOTARUL PUBLIC, in temeiul art. 8 Iit."e" $i "j" din Legea nr.
36/1995 legalizeaza semnatura de mai sus data in prezen^a sa de
traducatoarea autorizata Ana Ha$ - nr. 1187de pe
exemplar \J^-/ inscrisului.
S-aperceput onorariul cu facturp
NOT;
"7
%
tsD
3t
o.
Or
^N
^ ^/
t
\
i,
/