Sunteți pe pagina 1din 83

Latinitate

i dacism
Ciumau Ioan Alexandru
ignescu Emanuel Claudiu
Vlculescu Alexandru
Lungu Ionu
Varvaroi Mircea
Marocico Cozma
CUPRINS
1 ARGUMENT
2
ETNOGENEZA
3 CULTUR I
CIVILIZAIE
4 ASPECTE LINGVISTICE
5 LITERATURA INSPIRAT
6 CONCLUZII
ARGUMENT
C slav eram, de n-a fi fost latin,
latin a fi, de nu mi-ar zice dac -
dar a ieit aa : s fiu romn -
i vreau cu toat lumea s m-mpac !
Geo Dumitrescu
Pendularea ntre latinitate i dacism este o poveste !r! de
s"rit# Au ost vremuri c"nd ne$am revendicat mai mult daci% au
ost vremuri c"nd ne$am vrut latini i c&iar vremuri c"nd ori'inile
noastre erau r!s!ritene% slave# C! rom"nul nu$i niciunul# Nu$mi
propun s! ar'umente( sistematic aceast! dilem!% ci doar s!
e)pun c"teva idei% constat!ri% *!nuieli% tr!ite de mine i au(ite de
la al+ii#
Am au(it o specula+ie al'e*ric!# Dacia a ost cucerit! de
romani# Unii solda+i romani au r!mas n Dacia i s$au c!s!torit cu
emei dace# Deci ,-. emei dace i /,. *!r*a+i daci 0restul au
murit n r!(*oi1 i /,. solda+i rom"ni# Dar dintre solda+ii romani
nu to+i proveneau din latinitatea Romei# Erau 2e traci% iliri i ale
altor popoare% cam 3um!tate erau romani 0accept!m1# Asta
nseamn! c! 4/%,. din 5pedi'ree$ul6 poporului rom"n este pur
romanic#
Rom"nii pleca+i n Italia nva+! oarte uor lim*a italian!#
Pro*a*il avem aceleai re'uli sintactice i morolo'ice% aceeai
mu(icalitate# Este interesant c! cei ntori de la Roma% vor*esc n
tonalitate italian! !r! s!$i dea seama# Dac! i ntre*i cum e
acolo### 5cam ca la noi6#
Italian! o nv!+!m uor% dar rance(a oarte 'reu# Cel pu+in
'enera+ia noastr!# Am n+eles c! structura i unc+ionalitatea
statului rom"n modern% au ost inspirate dup! modelul rance(#
Cumva suntem datori 7ran+ei% Mamei 7ran+a% dar acest no*lesse
o*li'e% este mai mult apana3ul *unicilor#
8u+ulii% sau &u+anii% care i au locul pe v!ile superioare ale
Moldovei i Moldovi+ei% sunt o minoritate cu ori'ini imprecise# 9
variant! ar spune c! sunt urmaii carpilor 0dacilor li*eri1# :n
aceast! idee% dac! vrem s! vedem un dac care a traversat istoria
n spa+iul i(olat i conservant al mun+ilor% mer'e+i pe la Raca%
Ar'el% Colacu i ncerca+i s! accepta+i c! su2)ul de 5iuc6 a ost
aplicat ulterior#
Un rom"n de la +ar!% pe numele lui ;adea C"r+an% dorind s!
vad! cu proprii oc&i momentele care erau m!rturii ale istoriei
poporului rom"n% a mers pe 3os p"n! la Roma# A3uns n a+a
Columnei seara% s$a &ot!r"t s! se culce acolo# A doua (i
diminea+!% trec!torii% poli+itii% (iaritii au avut o revela+ie% un
+!ran din Cor3a+i% un dac la picioarele Columnei lui Traian# Presa
din Roma a scris n (iua urm!toare< =Un dac a co*or"t de pe
Column!< cu plete% cu c!ma! i cum!% cu i+ari i cu opinci6#
0s"ritul secolului 4>1
Rom"nii sunt latini% latinii sunt catolici% noi suntem ma3oritar
ortodoci# :ncerc!rile de creeare a unui ortodo)ism de lim*! latin!
0'recocatolicism1 au euat% aidoma unui transplant pe care
or'anismul l reu(!#
:n /--?% am ost ntr$o ta*!r! la Sinaia% de cur!+are a
monumentelor istorice 0cimitirelor1 din Primul R!(*oi Mondial# 9
lec+ie de istorie solemn!# @a un moment dat v!("ndu$ne oarte
veseli i '!l!'ioi% 0eram cu un 'rup de elevi de la cole'iul militar1
s$a apropiat de noi un *!tr"nel ce a nceput s! ne vor*easc! n
rance(!# Era un 'en de repro c! pe nscrisurile monumentului de
acolo% nu era nicio reerire la misiunea militar! rance(!# Spre
surprinderea lui% unii elevi au nceput s! converse(e n rance(!
iar proesorii nso+itori au men+ionat c! tiu de meritele
'eneralului ;ert&elot% iar n oc&ii *!tr"nelului a lic!rit o lacrim! de
ericire# :n momentul acela m$am sim+it mai aproape de 7ran+a#
Spun asta de pe po(i+ia unei 'enera+ii de epi'oni care a sc&im*at
maca(ul dinspre 7ran+a nspre Marea ;ritanie i SUA# Nu consider
c! este vina noastr! totui#
ETN9GENEAA
$ Generalit!+i
$ Romani(area 'eto$dacilor
$ 7ormarea poporului roman i a lim*ii romane
$ Societatea vec&e rom"neasc!
$ Surse
$ Cronolo'ie
$
I# Generalit!+i
@a s"ritul antic&it!+ii% nceputul evului mediu% n spa+iul
carpato$*alcanic n re(ultatul evolu+iei istorice s$a ormat un etnos
nou $ poporul roman#
Poporu ro!"# apar+ine de marele 'rup etnolin'vistic
indoeuropean% 2ind unul dintre cele mai vec&i neamuri din
Europa% care locuiete n spa+iul sau de 'ene(! de peste dou!
milenii# Rom"nii repre(int! un popor de ori'ine daco$romana%
ormat n re(ultatul sim*io(ei traco-geto-dacilor cu romanii# :n
perioada medieval! timpurie% la elementele etnolin'vistice de
*a(! s$au ad!u'at i inBuen+e venite din partea unor neamuri
mi'ratoare% n special din partea slavilor vec&i# :n ca(ul romanilor%
slavii% au 3ucat acelai rol ca i 'ermanii n ca(ul popoarelor
romanice occidentale% dat 2ind c! au imprimat etnosului
rom"nesc o coloratur! speci2c!#
L$!%" ro!&#' repre(int! un idiom romanic% care i tra'e
ori'inea din vec&ea latin# 7iind o lim*! romanic de r!s!rit%
lim*a rom"n!% apar+ine n acelai timp de marele 'rup al lim*ilor
neolatine din care mai ac parte italian!% rance(a% spaniola i
portu'&e(!# Dintre toate acestea% lim*a romana% datorit!
condi+iilor speci2ce de evoluare% a conservat cele mai multe
elemente araice% din care cau(! anume ea% n raport cu alte
lim*i neolatine% se '!sete n cea mai apropiat! rela+ie cu latina
antic!# :n acelai timp% spre deose*ire de alte lim*i romanice%
lim*a roman! este unitara n tot spa+iul etnic rom"nesc% !r! a
avea dialecte re'ionale#

Nu!(( ()#$* propriu al romanilor sau etnonimul 0de la
CetnosC $ popor i CnDmeC $ nume1 se '!sete n le'!tur! direct!
cu numele vec&ilor romani# Etnonimul !oman repre(enta o orm!
lin'vistica evoluat! a etnonimului !omanus# :n acest conte)t%
romanii repre(int! unicul popor neolatin care i$a p!strat numele
de ori'ine p"n! la etapa actual!# :n perioada medieval!% str!inii% i$
au desemnat pe romani prin aloetnonimul 0alt etnonim1 Vla
"#la$ %la$ Volo$ etc&'#
Co#+)$$#," ()#$*' a romanilor% care se '!sete n le'!tur!
str"ns! cu lim*a i numele etnic% a p!strat n toate timpurile
amintirea descendentei neamului de la vec&ii romani# :n cadrul
marelui ocean al neamurilor mi'ratoare din Europa de sud$est
romanii repre(entau unicul popor de ori'ine romana% care n
opo(i+ie cu mi'ratorii se concepeau pe sine drept urmai ai
sl!vitei Rome i respectiv succesori a unei civili(a+ii str!lucite#
Sp",$u ()#o-(#(.($ romanilor a cuprins teritorii ntinse
din Europa de sud$est% care corespundeau p!m"nturilor tracilor de
nord 0'eto$dacilor1 i par+ial ale tracilor de sud% care se ntindea
de la C"mpia panonic! p"n! n Transnistria i de la Carpa+ii
nordici p"n! n partea central! a mun+ilor ;alcani# Spa+iul de
etno'ene(a al romanilor avea drept a)a central! *a(inul Dun!rii
de Mi3loc i de Eos% limitat de dou! cet!+i naturale uriae ormate
din mun+ii Carpa+i i ;alcani# :n epoca mi'ra+iunilor% spa+iul
etno'ene(ei poporului roman s$a restr"ns la teritoriul Carpato$
Danu*iano$Nistrean#
T$!pu ()#o-(#(.($ romanilor repre(int! o perioad!
ndelun'at! de restructur!ri etnoculturale% lin'vistice i spirituale%
des!urate pe parcursul a circa >-- ani% av"nd drept limita
inerioar! sec# II$I a#C&r# i limita superioar! sec# FII$FIII p#C&r#
Procesul etno'ene(ei romanilor s$a nceput din momentul
declan!rii e)pansiunii civili(a+iei rom"ne n Dacia i s$a s"rit
odat! cu consolidarea daco$romanilor pe o *a(! etnolin'vistica
calitativ nou!#
/"*)or$$ ()#o-(#(.($ repre(int! elemente care
determinat! caracterul noului popor# :n dependenta de condi+iile
istorice pot 2 eviden+ia+i dieri+i actori ai etno'ene(ei# :n ca(ul
etno'ene(ei romanilor rolul decisiv l$au avut doi actori de natura
spiritual!< romanitatea i cretinismul# !omanitatea a determinat
pro2lul etnolin'vistic al poporului roman% lim*a i contiin+a lui
na+ional!# Prin actorul roman% poporul roman a devenit un etnos
romanoon# Cretinismul a determinat mentalitatea romanic! a
neamului rom"nesc% spiritualitatea% unitatea i continuitatea lui n
condi+iile mi'ra+iunii popoarelor# Prin cretinism romanii au
devenit un etnos pround spiritual% un etnos reli'ios% calit!+i care
n mare m!sur! au contri*uit la p!strarea 2in+ei romanice a
neamului#
Pr(!$0(( ()#o-(#(.($ repre(int! condi+iile care au
'enerat noul etnos# @a *a(a procesului de etno'ene(a a romanilor
s$au aBat trei premise undamentale# Prima premis! a constituit$o
civili(a+ia traco$'eto$daca% care servit drept teren al etno'ene(ei
romanilor# A doua premis! a re(ultat din ncadrarea traco$'eto$
dacilor n sec# FII$II a#C&r# n sistema valorilor antice 'receti# Cea
de$a treia premis! a etno'ene(ei romanilor a ost inte'rarea 'eto$
dacilor n sec# I a#C&r# $ sec# IF p#C&r# n cadrul civili(a+iei antice de
tip roman# Civili(a+ia traco$'eto$daca a constituit materialul
primar al etno'ene(ei romanilor# InBuentele eline au ormat
condi+iile necesare pentru distan+area traco$'eto$dacilor de lumea
*ar*ar! i apropierea lor de valorile civili(a+iei antice# :n 2ne%
includerea traco$'eto$dacilor n sistema civili(a+iei rom"ne a creat
cele mai avora*ile condi+ii pentru des!urarea procesului de
asimilare etnocultural! a auto&tonilor i de constituire a unei noi
etnii#
E)"p(( ()#o-(#(.($ ilustrea(! a(ele de constituire a
noului etnos Procesul etno'ene(ei romanilor cuprinde dou! etape
de *a(!<
etapa primar! 0sec#II$I a#C&r# $ sec#F p#C&r#1 c"nd se ormea(!
comunitatea romanic! de r!s!rit 0daco$romanii1
etapa 2nal! 0sec# FI$FIII1 c"nd se constituie poporul roman
propriu$(is#
II# Romani(area 'eto$dacilor
E0(#," ro!"#$.'r$$1 Romani(area repre(enta procesul
asimil!rii de c!tre imperiul roman a unor popoare antice% inclusiv
a traco$'eto$dacilor# Romani(area traco$'eto$dacilor a nsemnat
m*inarea civili(a+iei romane cu civili(a+ia auto&ton! din spa+iul
carpato$*alcanic% preluarea de c!tre *!tinai a culturii de tip
roman% a structurilor sociale% economice% spirituale romane i a
lim*ii latine ca mi3loc de comunicare#
Romani(area a cuprins doua a(e consecutive< asimilarea
economico$culturala i asimilarea lin'vistico$spirituala# Procesul
romani(!rii traco$'eto$dacilor a avut o durat! cronolo'ic! destul
de mare i o r!sp"ndire teritorial! oarte lar'!# Timpul romani(!rii
cuprinde perioada dintre sec# II$I a#C&r# i sec# IF$F p#C&r#% iar
spa+iul romani(!rii include ntre'ul teritoriu al Daciei istorice%
inclusiv re'iunile dacilor li*eri i 3um!tatea de nord a Traciei
*alcanice#
Pr(!$0(( ro!"#$.'r$$1 Romani(area traco$'eto$dacilor
a avut la *a(! un ir de premise avora*ile% printre care se
eviden+ia(!< ori'inea comun!% indo$europeana% a traco$'eto$
dacilor i a romanilorG includerea traco$'eto$dacilor n sistema
rela+iilor de tip antic prin intermediul lumii 'recetiG 'radul relativ
nalt de de(voltare al civili(a+iei traco$'eto$daceG 'radul nalt de
compati*ilitate dintre civili(a+ia traco$'eto$daca i cea roman!#
C'$( ro!"#$.'r$$1 7enomenul romani(!rii a decurs pe
dou! c!i de *a(!< o2cial! i popular!# Calea o(cial a romani(!rii
repre(enta politica de stat a Romei Antice de asimilare a altor
popoare# Calea )o)ular a romani(!rii repre(enta procesul de
implementare a civili(a+iei romane% inclusiv a lim*ii latine% n
mediul traco$'eto$dacic#
/o*"r(( ro!"#$.'r$$1 Romani(area traco$'eto$dacilor
s$a derulat concomitent prin intermediul mai multor ocare din
provinciile romane Dacia% Moesia Inerior% Moesia Superior% etc#%
care repre(entau nuclee de iradiere a civili(a+iei romane< orae i
t"r'uri romane% ae(!ri rurale de tip roman% ta*ere militare
romane% ae(!ri civile daco$romane% centre economice% centre
administrative romane% centre reli'ioase romane% scoli romane%
etc#
/"*)or$$ ro!"#$.'r$$1 Romani(area traco$'eto$dacilor
s$a reali(at datorit! unor actori% care n dependenta de timp%
spa+iu i alte condi+ii au contri*uit la asimilarea relativ rapid! a
traco$'eto$dacilor# Printre actorii de *a(! ai romani(!rii traco$
'eto$dacilor pot 2 eviden+ia+i urm!torii< lim*a latin!% coloni(area
romana% armata roman!% institu+ia cet!+eniei romane% dreptul
roman% sistema administrativ! provincial!% cultele reli'ioase
romane% reli'ia cretin!% c!s!toriile mi)te daco$romane% educa+ia
de tip roman% valorile culturale i morale romane% ur*ani(area%
ae(!rile rurale romane% rela+iile economico$comerciale% sistemele
de alian+e cu dacii li*eri% limesul dacic% etc# 7actorii &ot!r"tori ai
romani(!rii au ost lim*a latin! i cretinismul#

E)"p(( ro!"#$.'r$$1 Procesul romani(!rii s$a
des!urat n trei etape de *a(!< eta)a )reliminar din sec#II$I
a#C&r# $ 4-? p#C&r#% eta)a decisiv din perioadei de e)isten+a a
provinciei Dacia ntre anii 4-?$/H, p#C&r# i eta)a (nal din
perioada antic! t"r(ie% de la retra'erea administra+iei romane din
provincia Dacia n anul /H, p"n! la de2nitivarea procesului de
ormare a comunit!+ii daco$romane% n sec# F#
Pro*(0u ro!"#$.'r$$ -()o23"*$or1 :n procesul
romani(!rii a ost antrenat tot spa+iul 'eto$dacic% at"t re'iunile
incluse n cadrul provinciilor romane 0Dacia% Moesia Inerior%
Scit&ia Minor% etc#1 c"t i re'iunile dacilor li*eri% r!mase n aara
limesului roman#
Coloni(area provinciilor dun!rene a repre(entat un
actor esen+ial al romani(!rii 'eto$dacilor# Acest proces n Dacia s$
a des!urat o2cial% cu participarea ntre'ului aparat de stat#
Procesul coloni(!rii masive i or'ani(ate a Daciei a ost declanat
de c!tre mp!ratul Traianus i continuat cu aceiai r"vna de
urmaii s!i# Colonitii% dup! inorma+iile unor autori antici% au ost
adui n Dacia pentru Ca popula orae i a cultiva o'oareC#
Colonitii romani au creat n Dacia centre economice i reli'ioase%
au adus aici lim*a latin! i spiritualitatea romana% s$au in2ltrat n
mediul auto&ton% au creat amilii mi)te daco$romane% au
contri*uit direct la atra'erea 'eto$dacilor n sistema de valori
romane i n 2ne la romani(area lor#
%raele din provinciile dun!rene 0Ulpia Traiana%
Apullum% Napoca% Potaisa% Dro*eta% Dierna% Tropaeum Traiani%
Noviodunum% etc#1 erau cele mai eective nuclee de iradiere a
romani(!rii romane% constituind re+ele nc&e'ate i *ine
or'ani(ate# :n cadrul oraelor romane erau concentrate
ma3oritatea institu+iilor purt!toare a procesului de romani(are%
care repre(entau n acelai timp actori undamentali ai
romani(!rii< administra+ia% instan+ele 3udiciare% marile centre
reli'ioase% teatre% coli% con're'a+ii meteu'!reti% etc#
*a+ere militare romane au repre(entat un alt nucleu
important al romani(!rii# Teritoriile provinciilor Dacia i Scit&iei
Minor erau mp"n(ite cu ta*ere militare romane de tip castrum i
castella i ae(!ri civile ale amiliilor ostailor romani de tip
cana+ae#
Lim+a latin a repre(entat principalul actor al
romani(!rii# R!sp"ndirea rapid! a lim*ii latine printre daci s$a
datorat aptului c! latina era unicul mi3loc de comunicare n
administra+ie% n instante 3udiciare% n unit!+i militare% n rela+iile
comerciale% n centrele reli'ioase% n educa+ie% etc#
Instituia ceteniei rom,ne a repre(entat unul dintre
cele mai eective instrumente ale romani(!rii% dat 2ind c! titlul de
cetean al !omei desc&idea numeroase drepturi de ordin social%
economic% politic% etc# Semnarea de c!tre mp!ratul Caracala a
decretului din anul /4/ privind acordarea cet!+eniei romane
tuturor oamenilor li*eri din imperiul roman% inclusiv popula+iei
dacice a repre(entat un eveniment crucial pentru procesul de
romani(are a popula+iei auto&tone din Dacia#
Cel mai important actor a romani(!rii 'eto$dacilor
din perioada de dup! anul /H, a ost religia cretin% care
p!trunde la nordul Dun!rii n mod sporadic nc! n timpul
st!p"nirii romane# Dar pe o scar! mai lar'! noua reli'ie se
r!sp"ndete aici n prima 3um!tate a secolului al IF$lea d#C&r#
Cretinarea masiv! a daco$romanilor a sporit n secolele IF$F prin
activitatea unor misionari% inclusiv a episcopilor Ul2la% Martin%
Audias% etc# Unii dintre ei 2ind e)ecuta+i au devenit martiri pentru
cretini# Prin intermediul cretinismului din lim*a latin! au p!truns
n lim*a romana principalii termeni cretini< -umnezeu 0Domine
Deus1% cretin 0C&ristianus1% cruce 0Cru)% Cruis1% duminica 0Dies
Dominica1% )cat 0pecatum1% rugciune 0ro'atio1 s#a#
III# 7ormarea poporului roman i a lim*ii romane
I!p"*)u !$-r")or$or "0upr" ()#o-(#(.($
ro!"#$or1 Procesul etno'ene(ei romanilor s$a des!urat n
condi+iile Marii Mi'ra+ii a Popoarelor% care n spa+iul Carpato$
Danu*ian spre deose*ire de alte re'iuni ale Europei a durat o
perioad! de peste o mie de ani# Mi'ra+iunea popoarelor i
etno'ene(a romanilor au rpre(entat enomene paralele% cu
anumite tan'ente mai mult sau mai pu+in pronun+ate# Perindarea
prin spa+iul Carpato$Danu*ian a multiplelor popoare mi'ratoare
0sarma+i% 'o+i% &uni% slavi% 'epi(i% avari% *ul'ari% un'uri% pecene'i%
u(i% cumani% etc#1 a 'enerat intereren+e etnoculturale% care au
l!sat amprente i asupra procesului etno'ene(ei romanilor# Dintre
toate poarele mi'ratore numai slavii au reuit s! inBuen+e(e
par+ial procesul etno'ene(ei romanilor% !r! ns! ai sc&im*a
esen+a#
Rou 0"4$or 5# ()#o-(#(." ro!"#$or1
Popula+ia slav! vec&e a mi'rat n spa+iul Carpato$Dunarean n
sec# FI$FII# E)tinderea acestor tri*uri n ;alcani% a avut drept
consecin+! divi(area lumii romanice orientale n dou! p!r+i
distincte< romanici nord$danu*ieni i romanici sud$dunareni#
Romanicii nord$dunareni 0daco$romanii1% n secolele urm!toare vor
supravie+ui n v"ltoarea mi'ra+iunilor% i vor asimila pe slavii
r!mai n re'iunea Carpato$Danu*iano$Nistrean i vor s"ri cu
ormarea unei etnii noi% a poporului roman# :n acelai timp%
romanicii sud$dunareni se vor pierde n cea mai mare parte n
masa slavilor i vor p!stra doar unele insule i(olate n dierite
re'iuni ale peninsulei ;alcanice#

/$#"$."r(" ()#o-(#(.($ ro!"#$or1 :n sec# FII$
FIII% n condi+iile presiunii tot mai puternice din partea dieritor
popoare mi'ratore% la nord de Dun!re are loc un proces de
'enerali(are etnocultural! i etnolin'vistica a popula+iei
romanice# :n acest conte)t se 2nali(ea(! procesul etno'ene(ei i
pro2l!rii poporului roman% popor nou cu tr!s!turi distincte i
ori'inale#
Ap"r$,$" $!%$$ ro!"#(1 9dat! cu nc&eierea
etno'ene(ei s$a 2nali(at i procesul ormarii lim*ii romane% care a
parcurs practic aceleai etape i a cuprins aceiai durata de timp#
@im*a romana s$a ormat din latina popular! 0vul'ar!1 r!sp"ndit!
n provinciile romane dun!rene i preluat! de c!tre traco$'eto$
daci# :n sec# IF$FI latina popular! din re'iunile dun!rene a evoluat
pe undalul lin'vistic auto&ton i s$a transormat n 2nal ntr$o
lim*! romanic! deose*it! $ roman!# @im*a romana dup!
caracterul s!u este o lim*! romanic! sau neolatina% p!str"nd din
ondul lin'vistic traco$'eto$dacic circa 4?- cuvinte#
IF# Societatea vec&e rom"neasca
:n perioada medieval! timpurie% romanii% duceau un
mod de via+a sedentar% 2ind le'a+i puternic de p!m"ntul
str!moesc# Ei locuiau n cadrul unor ae(!ri rurale# Satul
repre(enta locul unde se concentra via+a rom"neasc! i se
conservau tradi+iile etnolin'vistice i etnoculturale# :n vremurile
panice romanii se e)tindeau n lar'ul stepei% iar n cele
r!(*oinice se concentrau n re'iunile de deal% de codru i la
munte# Pe parcursul perioadei mi'artiilor% p!durile i mun+ii% au
repre(entat actorii de *a(! n ocrotirea poporului roman#

Civili(a+ia vec&e rom"neasca purta un caracter pround
rural# :n compara+ie cu civili(a+iile a'ro$ur*ane din Europa
9ccidental!% civili(a+ia vec&e rom"neasca s$a constituit ca o
civili(a+ie pur a'rara% o civili(a+ie +!r!neasc!% o civili(a+ie a
o*tilor s!teti alc!tuite din +!rani li*eri% care au ormat uniuni de
o*ti% sau tari% care au constituit nucleele viitoarelor state
medievale romaneti#
Sur0(
CTraian i$a nvins pe dacii lui Dece*al i a transormat n
provincie romana teritoriul Daciei de dincolo de Dun!reG aceasta
era de 3ur mpre3ur un million de paiG dar n timpul mp!ratului
Gallienus ea a ost pierdut!% iar Aurelian% dup! ce I$a mutat de
acolo pe romani% a creat doua dacii n re'iunile Moesiei i
Dardaniei C#
Ru6u0 /(0)u0 a scris n anul IH/ A#D# despre situa+ia din Dacia
post$romana n lucrarea sa .curt istorie a )o)orului roman
C:n cea+a cea pestri+! rui% 'reci destui erau#
Poloni% vlac&i ca '"ndul de repede (*urau
Pe caii lor cei a'eri# Erau *uni c!l!re+iJ
Precum le era 2rea se se i purtau eroii ndr!(ne+i#
Fenea pe cai s!l*atici% cu apte sute ostai%
:nsui Ramune &erte'ul% care st!p"nea
:n +ara vlac&ilor# S*urau sirepii lor#C
Men+ionarea romanilor n C"ntecul ni*elun'ilor su* denumirea de
vlac&i#
C:n +ara ardealului nu l!cuiesc numai un'uri% ca i sai peste sama
de mul+i i romani peste tot locul% de mai multu$i tara latita de
romani decitu de un'uri Romanii% c"+i se aBa l!cuitori n Kara
Un'ureasca i la Ardeal i la Maramorosu% de la un loc sintu cu
moldovenii i to+i de la Rim s! tra'C# Gr$-or( Ur(*7(% Leto)iseul
rii Moldovei&
CAa i neamul nostru% de care scriem% al +!rilor acestora%
numele vec&iu i mai dreptu este rum"n% adic! r"mlean% de la
Roma Iara streinii i +!rile mpre3ur le$au pus acestu nume vla&% de
pe vlo&% cum s$au mai pomenit% valios% valascos% ola&% volosin% tot
de la strein sintu puse aceste nume% de pre Italia% c!rora (ic vlo&
Cum vedem c!% macara s! ne r!spundem acum moldoveni iara nu
ntre*!m < Ctii moldoveneteL C% ce Cstiiromaneste LCC# M$ro#
Co0)$#% -e neamul moldovenilor&
Cro#oo-$(8
Sec# II$I a#C&r# $ sec# F p#C&r# $ etapa primar! a etno'ene(ei
romanilor
Sec# FI$FIII p#C&r# $ etapa 2nal! a etno'ene(ei romanilor
sec# II$I a#C&r# $ nceputul e)pansiunii economice a romanilor n
Dacia
Sec# II$I a#C&r# $ 4-? p#C&r# $ etapa preliminar! a romani(!rii
4-?$/H, p#C&r# $ etapa decisiv! a romani(!rii
/H, $ sec# IF$F p#C&r# $ etapa 2nal! a romani(!rii
HM$H/ a#C&r# $ nceputul e)pansiunii militare a romanilor la Dun!re
/>$/N a#C&r# $ cucerirea Do*ro'iei de c!tre romani% includerea ei
n componen+a re'atului 9dris#
M$4/ p#C&r# $ primele e)pedi+ii militare romane la nord de Dun!re
4, p#C&r# $ ormarea provinciei romane Moesia
M? p#C&r# $ includerea Do*ro'ei n componen+a provinciei Moesia
,H$?H p#C&r# $ Cucerirea de c!tre romani a teritoriului din sudul
Moldovei i a oraului Tiras
N,$N> $ r!(*oiul daco$roman dintre Dece*al i Domitian
N? p#C&r# $ 7ormarea provinciilor romane Moesia Inerior i Moesia
Superior
4-4$4-/ $ I r!(*oi daco$roman dintre Dece*al i Traian
4-,$4-? $ al II$lea r!(*oi daco$roman dintre Dece*al i Traian
4-?% 44 au'ust $ ormarea provinciei romane Dacia
Sec# FI$FII $ Mi'ra+ia slavilor
Sec# FII$FIII $ 2nali(area etno'ene(ei romanilor
Sec# FI$FIII $ individuali(area lim*ii romane
Sec# FII $ cea mai vec&e atestare scris! a lim*ii romane
Sec# O $ cele mai vec&i atest!ri ale unor antroponime romaneti
?-/ $ c!derea limesului *i(antin la Dun!re% deplasarea n mas! a
slavilor la sud de Dun!re
,?/$H>? $ st!p"nirea avariilor n Panonia
?,- $ mi'ra+ia *ul'arilor la Dun!rea de Eos
?N4 $ ormarea I T"r"t ;ul'ar la sud de Dun!re
>H4$4-4N $ c!derea I T"r"t ;ul'ar% revenirea domina+iei *i(antine
la 'urile Dun!rii
N>? $ Sta*ilirea un'urilor n Panonia% ormarea statului un'ar
N>N $ men+ionarea romanilor n Transilvania de c!tre Cronica
vec&e un'ara
>4, $ instaurarea domina+iei pecene'ilor la est de Carpa+i
sec# IO $ prima men+iune scris! a unei K!ri romaneti la Moisei
C&orenati
>H? $ prima men+iune scris! despre rom"ni la sud de Dun!re
4-MN$4-?, $ domina+ia u(ilor n ;u'eac
4-?H $ sta*ilirea n spa+iul nord$dun!rean a domina+iei cumanilor
4//N $ ormarea episcopiei catolice a cumanilor
4/IM $ prima men+iune scris! despre episcopi romani de rit
ortodo) la sud$est de Carpa+i
4/M4 $ sta*ilirea domina+iei mon'ole n spa+iul rom"nesc
Sec# IO $ sec# O $ voievodatele romaneti din Crisana% ;anat i
Transilvania% su* conducerea lui Menumorut% Glad i Gelu
Sec# OI $ voievo(ii romani A&tum i GDla
Sec# FIII$OI $ ormarea unor orma+iuni prestatale romaneti la est
i sud de Carpa+i
Sec# IO $ sec# OI $ orma+iunea militaro$politica a tivertilor
>MI $ orma+iunea militaro$politica din Do*ro'ea n runte cu
3upanul Dimitrie
44N, $ orma+iunile din Do*ro'ea su* conducerea lui K"+os%
Sestlav i S(ata#

Cu)ur" +$ *$4$$.",$" 3"*$*'
Civili(a+ia i cultura dacilor a avut loc n spa+iul carpato$
dun!rean timp de c"teva sute de ani i a atins nivelul cel mai nalt
n sec# I #8r 0#e#n#1 $ I d#8r#
:n ar&eolo'ie% termenul de cultur! se reer! at"t la aspectele
vie+ii materiale% c"t i la cele spirituale% n totalitatea lor% studiind<
ae(!rile% locuin+ele% uneltele% armele% ceramic!% podoa*ele%
riturile unerare% ritualurile reli'ioase% maniest!rile artistice#
Scriitorul antic Dio C&rDsostom spunea< C'e+ii sunt mai n+elep+i
dec"t aproape to+i *ar*arii i m!i% asemenea 'recilor#
P/Q
Or$-$#$
Tracii% al c!ror nivel de civili(a+ie i cultur! n$a ost e'alat n
antic&itate% pe ntre'ul teritoriu european 0n aara lumii 'receti%
etrusce i romane1 dec"t de civili(a+ia cel+ilor% pe care n unele
privin+e c&iar au dep!it$o% erau un popor a c!rui or+! i cultur!
s$a *ucurat de mult! considera+ie n antic&itate# Denumirea
'eneral! de CtraciC a ost dat! tri*urilor de lim*! tracic! dintre
Marea E'ee i Dun!reG tri*urile din nordul Dun!rii% vor*ind aceeai
lim*! tracic!% purtau nume de daci sau de 'e+i% s!u nume tri*ale
speci2ce 0carpi% costo*oci% etc#1# Mu(ic!% reli'ia% medicina
popular! empiric!% artele meteu'!reti de(voltate de traci erau
unanim apreciate de 'reci i de romani% iar aportul traco$ri'ian la
cultura elenic! a ost considera*il< divinit!+i ca DionDsos% Sa*a(ios%
Semele% Seirenes% Silenus% etc#G medicin! popular!< (eul$CmedicC
Aesculapios% plante medicinale 'eto$dace% c"teva cuvinte
importante n lim*a 'reac! 0am+on% +asileus% etc#1 i o serie de
mari 2'uri ale civili(a+iei elenice< Tucidide% artitii ;rD'os% Doidalses%
antroponime trace% 'ramatici ca DionDsios T&ra)% c"+iva 2lolo'i% etc#
Teritoriul ocupat de traci se ntindea de la Marea E'ee p"n! n
re'iunea ;oemiei% i din (ona Rer*iei actuale p"n! la 'urile ;u'ului#
Dar% n contrast cu tracii dintre 8aemus i Marea E'ee% care n$au
reuit s!$i ntemeie(e o civili(a+ie proprie i o politic! a lor% ci
serveau numai ca unelte oar*e% mercenari s!l*atici% 'e+ii%
st!p"nitorii marelui drum de civili(a+ie al Dun!rii% de la nceput i
urm!reau o politic! a lor i alc!tuiau un stat *ine nc&e'at%
primeau puternice nr"uriri 'receti% dar n aceeai vreme oereau
la r"ndul lor i 'recilor i romanilor o consisten+! spiritual!
superioar! i oarte caracteristic!% pe care literatura antic! a
nsemnat$o cu mirare i admira+ie% !c"nd din 'e+i aproape un
popor a*ulos% prin vite3ia% n+elepciunea i spiritul lui de dreptate#
Dacii i 'e+ii% ramur! a marelui popor indo$european al
tracilor% erau unul i acelai popor 0apt recunoscut de autorii
antici1 i vor*ind aceeai lim*!# Dintre cele peste 4-- de
orma+iuni tri*ale i 'entilice ale tracilor% tri*urile dacilor i 'e+ilor
erau cele mai mari i cele mai puternice# 9cupau teritoriul cuprins
ntre Mun+ii ;alcani 08aemus1 i Mun+ii Slovaciei% i de la litoralul
apusean al M!rii Ne're p"n! dincolo de *a(inul Tisei% adic! p"n! la
;a(inul Panonic# Tri*urile denumite CdaciceC locuiau pe teritoriul
actualei Transilvanii i al ;anatului% iar ale C'e+ilorC n c"mpia Dun!rii
0inclusiv n sudul Buviului1% n Moldova i Do*ro'ea de a(i# Una i
aceeai popula+ie 'eto$dac! apare la scriitorii 'reci de o*icei cu
numele 'eneric de C'e+iC% iar la autorii romani cu denumirea de
CdaciC% pentru prima dat! la Iulius Caesar# Dacii i 'e+ii sunt
men+iona+i de ?I de autori anticiG de I/ n lim*a 'reac! i de I4
n latin!# :ntre etimolo'iile propuse pentru numele de CdaciC este
i cea care l presupune c! deriv"nd din dac 0Ccu+it% pumnalC%
arma caracteristic! popula+iilor 'eto$dace1# Dar ipote(a cea mai
plau(i*il! pare a 2 cea care lea'! acest nume de d/os% cuv"nt
care n ri'ian! 0lim*! nrudit! cu lim*a tracilor1 nseamn! ClupC#
Dup! m!rturia lui Stra*on% dacii nii i spuneau d/oi# Pare destul
de pro*a*il c! numele lor etnic deriv!% n ultim! instan+!% de la
epitetul ritual al unei conrerii r!(*oinice# Tri*uri r!(*oinice cu
numele de ClupiC se nt"lnesc n multe alte p!r+i 0n Spania% Irlanda%
An'lia% etc#1# Acest nume de animal% desi'ur totemic% e)plic! orm!
de lup a stindardului dac# Se pare c! n prima 3um!tate a sec# II
#e#n# toate aceste orma+iuni 'entilice i tri*ale constituiau patru
uniuni puternice% 2ecare emi+"nd 0nc! din secolul anterior1
moned! proprie#
9#:',$+"r("
Dacii aveau% 0dup! unele date istorice1 p!r *run desc&is sau
al*# ;!r*a+ii purtau *!r*i# Cum descrie Stra*on% ei erau de statur!
nalt! i erau Cla+i n umeriC i aveau Cpumnii c! ciocanii de spars
(iduriC#
E*o#o!$"
7orma+iunea social$economic! 'eto$dac! era cea de tipul
o*tei s!teti% a propriet!+ii colective a p!m"nturilor# Dar al!turi
de proprietatea comun! unciar! e)ista i proprietatea privat! a
comatilor% precum i proprietatea privat! a re'elui% a no*ililor i a
preo+ilor# Teoretic% p!m"ntul apar+inea monar&ului# Comatilor le
r!m"nea tripla o*li'a+ie a+! de stat 0a pl!+ii d!rilor% a particip!rii
la lucr!rile pu*lice i a satisacerii o*li'a+iilor militare1#
@a prea pu+inele date transmise de autorii antici cu privire la
economia 'eto$dacilor se adau'! m!rturia istoricului 'ot Iordanes
0sec# FI e#n#1% care n Istoria i originea geilor% olosind i lucrarea
0pierdut!1 a contemporanului s!u Cassiodor% scrie c! 'e+ii au ost
totdeauna superiori aproape tuturor *ar*arilor i aproape e'ali cu
'recii% i dup! cum relatea(! Dio C&rDsostomos% care a compus
istoria i analele lor n lim*a 'reac!# Dio a ost un 2loso i rector
'rec 0cca M-$44/1% care% proscris de mp!ratul Domi+ian% a tr!it
printre 'e+i% l!s"nd i c"teva inorma+ii asupra lor# 9ricum% at"t
te)tele sporadice ale autorilor antici% c"t i descoperirile
ar&eolo'ice conduc la conclu(ia c!% su* raportul de(volt!rii
economice i sociale% civili(a+ia 'eto$dacilor era mult mai
naintat! dec"t cea% de pild!% a 'ermanilor#
A-r$*u)ur"
Asemenea celorlalte ramuri tracice% i 'eto$dacii erau mari
produc!tori de cereale< or(% secar!% linte% *o* i mai multe
variet!+i de 'r"u# ;a(a economiei o ormau a'ricultur! i
creterea vitelor# 7oloseau plu'ul cu *r!(dar i cu+it de 2er nc!
din sec# III #e#n# Inventarul uneltelor a'ricole de 2er nsuma la
acea dat!< coase lun'i 0de tip celtic1% seceri% sape% s!p!li'i%
cosoare pentru t!iatul vi+ei de vie% t"rn!coape% securi% 're*le cu
ase col+i% etc#
Geto$dacii cultivau intensiv i vi+a de vie# C"+iva termeni dacici
le'a+i de aceast! ocupa+ie au r!mas p"n! a(i n lim*a rom"n!
0+utuc% strugure% cur)en1# Practicau tot at"t de intens al*in!ritul
i% *inen+eles% pescuitul# Creteau vite cornute% mici i mariG iar
ras! de cai oarte iu+i ai 'e+ilor era renumit!# Dacia era vestit! i
prin *o'!+iile ei naturale# @emnul p!durilor transilvane era oarte
c!utat de 'reci pentru construc+ia cor!*iilor# Din timpuri vec&i%
dacii oloseau desi'ur p!cura% dar numai cea '!sit! la supraa+!
0c!ci dove(i privind e)trac+ia p!curii nu e)ist! dec"t din epoca
roman!1# Cu sarea 'em! 0mult olosit! at"t pentru conservarea
petelui i a c!rnii% c"t i la ar'!situl pieilor1 'eto$dacii !ceau un
comer+ intens% mai ales cu 'recii#
Pr(u*r"r(" !()"(or
P!m"ntul Daciei era oarte *o'at n minereuri# Meterii 'eto$
daci lucrau 2erul i aram!% ar'intul i aurul# Reduc"nd minereul
de cupru la o temperatur! de 4-N,SC i amestec"ndu$l cu cositor
o*+ineau *ron(ul din care !ceau elurite unelte i podoa*e#
E)ploatau aurul nu numai din aBorismente 0locurile unde% prin
ero(iune% roca aurier! apare la supraa+!1% ci i din nisipul aurier
al r"urilor de munte# 9 mare de(voltare luase prelucrarea 2eruluiG
metalur'ia 2erului a nceput pe teritoriul Rom"niei c!tre anul N--
#e#n# :n timpul lui Dece*al% se pare c! la Sarmi(e'etusa i n
mpre3urimi e)istau cele mai mari ateliere de metalur'ie din
ntre'ul teritoriu al Europei% r!mas n aara Imperiului roman#
:n aceste ateliere se conec+ionau% mai nt"i% ustensilele<
nicovale masive% ciocane de dierite orme i dimensiuni% *aroase
i ciocane de or3!% pile% cleti% d!l+i# Apoi% unelte i o*iecte de 2er
servind la prelucrarea lemnului sau n construc+ii< er!straie cu
p"n(! lat! sau n'ust!% cuie i piroane% topoare% scoa*e% cu+itoaie%
*ur'&ii% tesle% +inte% (!voare i *alamale pentru ui# :n atelierele
'eto$dacilor se a*ricau i marile cantit!+i de arme necesare unei
armate at"t de numeroase< l!nci i suli+e% s!*ii drepte i cur*ate%
pumnale% scuturi% v"ruri de suli+e% etc# Apoi% dierite alte articole<
lan+uri% compase% sule% c"rli'e de undi+e% oareci% lame de *rici%
ri'!ri mari 0cu suporturile respective1 cu doi sau mai mul+i din+i%
cu+ite% etc# Din 2er se conec+ionau i podoa*e sau accesorii
pentru m*r!c!minte 0catarame% patale% nasturi% 2*ule% *r!+!ri%
etc#1#
Dar podoa*ele erau mai ales din ar'int# :n atelierele
ar'intarilor daci 0n care s$au descoperit i uneltele meterilor<
nicovale mici% d!l+i% pile% cioc!nae1 se lucrau coliere% *r!+!ri%
inele% 2*ule% *roe% catarameG de asemenea% piese de
&arnaament# E)istau adev!rate centre meteu'!reti% 'rup"nd
mai multe 'enuri de ateliere% printre care era i c"te un atelier de
orevr!rieG dar e)istau i meteri ar'intari am*ulan+i% care se
sta*ileau temporar n dierite localit!+i mai mici# M!iestria lor se
ar!ta n piese lucrate cu o ante(ie i deose*it! 2ne+e< se cunosc
nc! din secolele IF i III #e#n# podoa*e reproduc"nd prin te&nica
cioc!nitului ima'ini de 2in+e umane i animale% motive scito$
iraniene ve'etale sau antastice% *r!+!ri spiralice% lan+uri
ornamentale o*+inute prin mpletire de 2*re sau m*in!ri de inele%
palmete i capete de animale stili(ate% *r!+!ri cu capete de arpe
de tip elenistic% din te(aurele de la Pecica% Costeti% C!p"lna% St!ncu+a
n 3ude+ul Gala+i% etc# Pe ntre' teritoriul 'eto$dacic e)ista o art!
dacic! a ar'intului% 'enerali(at!% ncep"nd din sec# III #e#n#
Meterii ar'intari daci practicau i te&nic! suB!rii cu aur#
9*iectele de aur descoperite p"n! acum sunt ns! ntr$un num!r
oarte mic# E)plica+ia 0o e)plica+ie cel pu+in par+ial!1 ar putea 2
dat! de aptul c! numai re'ele avea dreptul s! posede o*iecte de
aur# Primul re'e al marelui stat 'eto$dac 0i% pro*a*il c!% naintea
lui% i e2i tri*urilor1 instituise monopolul re'al asupra aurului#
C(r"!$*'
De$a dreptul impresionant! este cantitatea i calitatea
ceramicii 'eto$dacilor% apt atestat de descoperirile ar&eolo'ice#
Meterii daci au nceput s! oloseasc! roata olarului din
prima 3um!tate a sec# F #e#n# Al+i cercet!tori sus+in ns! c! roata
olarului ar 2 ost olosit! pe teritoriul 'eto$dacilor ncep"nd din
sec# III #e#n# @a 'e+ii din Do*ro'ea i din c"mpia de sud a 9lteniei
i Munteniei% te&nica lucr!rii ceramicii la roat! se constat! din
secolele FI$F #e#n# Dei ceramica lucrat! cu m"na de 'eto$daci
datea(! dintr$o perioad! mai vec&e 0vasele descoperite la
Tariverde datea(! din sec# FI #e#n#1% o produc+ie local!
caracteristic!% de ceramic! tipic 'eto$dac! apare mai nt"i n
perioada secolelor F$IF #e#n# Dup! o perioad! considerat!
=medie6 0sec# III$II #e#n#1% epoca de aur a acestei ceramici este
atins! ntre apro)imativ 4-- #e#n# i 4-? e#n#G dat! la care% odat!
cu cucerirea roman!% ceramica 'eto$dac! va 2 mult inBuen+at! 0i
treptat nlocuit!1 de produsele lucrate cu te&nica de depurare a
pastei olosit! de romani#
9larii 'eto$daci au preluat uneori de la meterii str!ini unele
procedee te&nice% sau anumite orme i motive ornamentale%
imit"nd 0de pild!1 cupele 'receti de tipul celor din DelosG dar
ormele vaselor 'eto$dace sunt n marea lor ma3oritate ori'inale#
Ri dac! la aceasta se mai adau'! i aptul c! ceramica 2n!%
cerut! de clien+ii *o'a+i% mai era uneori i pictat! cu motive
animale sau ve'etale 0mai rar umane1% se constat! c! meterii
olari din Dacia nu erau ntru nimic ineriori meterilor celorlate
popoare antice care la acea dat! se aBau pe aceeai treapt! de
civili(a+ie#
C&iar din perioada secolelor F$IF #e#n#% c"nd repertoriul de
orme era nc! s!rac% apar% lucrate cu m"na% cele dou! orme
caracteristice pentru ceramica 'eto$dac!< ceaca cu toart! 0aa
numita ceac! dacic!1 i aruria cu picior nalt% =ructiera6% cum i
se spune de o*icei% 2indc! seam!n! ntr$adev!r cu o ructier!
clasic!# Cea mai vec&e ceac! dacic! cunoscut! 0'!sit! la Sc&ela
Cladovei% l"n'! Turnu Severin1 datea(! din sec# II #e#n#
9rnamenta+ia este nc! simpl!% reduc"ndu$se la linii inci(ate%
alveole !cute cu de'etul% precum i proeminen+e n relie de
*r"ie% *utoane% uneori c&iar repre(ent!ri sc&ematice de Bori sau
animale# :n secolele III$II #e#n# vasele sunt lucrate mult mai n'ri3it#
7ormele de *a(! r!m"n aceleai% dar cu un num!r mare de
variante i 0!r! a 2 nc! pictate1 cu un mult mai *o'at repertoriu
ornamental< *r"u n relie cu alveole% tor+i 0n ca(ul c!nilor de lu)1
lucrate n torsad!% ornamente lustruite# Nu este% 2rete% ca(ul
c&iupurilor% a vaselor mari servind la p!strarea provi(iilor%
n'ropate n p!m"nt i atin'"nd c&iar o dimensiune de /%/- m#
:n perioada ei de apo'eu 0sec# I #e#n#$sec I e#n#1% ceramica
'eto$dac! era n 'eneral lucrat! cu roata 0aceast! te&nic!
predomin"nd cantitativ n sec# I e#n#1# Apar acum% su* inBuen+a
ceramicii elenistice% vasele pictate< peste an'o*a 0vopseaua1 al*$
'!l*uie% motive 'eometrice% mai simple sau mai complicate%
elemente ve'etale redate 2e naturalist 2e stili(at% repre(ent!ri
0niciodat! umane1 de p!s!ri i animale reale sau antastice#
Culorile olosite sunt de o*icei roul i *runul 0n dierite nuan+e1G
mai rar% 'al*enul i ne'rul# P!s!rile i animalele sunt redate n
micare sau n repaos% uneori av"nd pro*a*il semni2ca+ii
sim*olice i 2ind% poate% an'a3ate ntr$o compo(i+ie% ntr$o scen!G
dar p"n! n pre(ent nu s$a descoperit niciun vas ntre' care s!
con2rme aceast! presupunere#
Or-"#$."r(" !$$)"r'
Autorii antici% n 'eneral% su*linia(! virtu+ile r!(*oinice ale
daco$'e+ilorG i ntr$adev!r% crearea% men+inerea i presti'iul
statului s$au ondat n mare m!sur! pe o *un! or'ani(are militar!%
at"t oensiv!% c"t i deensiv!#
Ar!")"
F# P"rvan sus+ine c! Cunele procedee tactice% c! ordinea de
*!taie n un'&i ascu+it pentru a str!pun'e rontul duman% au ost
nv!+ate de 'e+i de la sci+iC# M!rturiile contemporanilor
ndrept!+esc presupunerea 0ormulat! de D# ;erciu1 c! Cn epoca lui
Dece*al e)ista ntr$adev!r o armat! permanent! care se instruia
mereuC i c! Cse practica sistemul de recrutare teritorial$unional!
i pe o*tiC# Dio C&rDsostomos% care cunotea situa+ia din Dacia de
dup! anul N> e#n# relatea(! c! Cacolo la ei Pla daco$'e+iQ puteai s!
ve(i peste tot s!*ii% platoe% l!nci% peste tot cai% peste tot arme%
peste tot oameni narma+iC# :n mpre3ur!ri speciale% 'etul
do*ro'ean CC$o m"n! e pe arm!% cu cealalt! pe plu'C% con2rm!
un alt martor ocular% 9vidiu#
Armata daco$'e+ilor era compus! din pedestrime i din
corpuri de cavalerie# Termenii tratatului de pace nc&eiat de
Dece*al cu Domi+ian% precum i cei ai condi+iilor capitul!rii impuse
de Traian arat! clar c! armata dacilor usese instruit! i dotat!
urm"nd modelul armatei romaneG c! avusese% un timp% n serviciul
ei instructori i in'ineri militari romaniG i c! n doatarea ei
intraser! i arme i maini de r!(*oi romane 0apte care au
asi'urat un nalt poten+ial de r!(*oi i o oarte *un! pre'!tire de
lupt!1#
C()',$ +$ pu#*)( :or)$6*")(
Cet!+ile i ae(!rile orti2cate 0unele dat"nd din perioad!
anterioar! orm!rii statului lui ;ure*ista1 constituie dove(i
elocvente privind nu numai aspectele militare deensive% ci i
te&nic! cu totul remarca*il! de in'inerie militar! a acestor
construc+ii# Num!rul lor este considera*il# Numai n re'iunea
Moldovei au ost descoperite p"n! acum peste /-% dat"nd din
epoca cuprins! ntre secolele FI$III #e#n#
Dintre cet!+ile din aceast! (on! a Moldovei% de$a dreptul
impresionante erau ndeose*i cea din St"nceti 03ud# ;otoani1 i
;"tca Doamnei% de l"n'! oraul Piatra Neam+# St"nceti i ;"tca
Doamnei au ost construite la date dierite% nu aveau e)act
aceeai destina+ie 0;"tca Doamnei era pro*a*il i un centru
politic% nu numai economic i reli'ios1 i nu corespund e)act
acelorai structuri# Prima ntin("ndu$se pe o supraa+! de M, &a%
era ap!rat! pe o lun'ime de un Tilometru de un val de p!m"nt lat
0la *a(!1 de /-$// m i av"nd o n!l+ime care% nc! i a(i% atin'e
,%, mG n timp ce an+ul 0din care s$a s!pat p!m"ntul pentru val1
era lat de /- m i ad"nc de H m% n medie# A doua% cetatea de la
;"tca Doamnei% construit! pe un pisc nalt de 4M- m de la nivelul
F!ii ;istri+ei% era nc&is! din dou! p!r+i% la nceput de un val de
p!m"nt i de piatr! lat de ? mG iar ulterior% de un (id din lespe(i
de piatr! 0spa+iul dintre paramen+i $ du*lul (id de lespe(i 2ind
umplut cu p!m"nt i piatr! de r"u1#
Dar centrul deensiv al statului dac% situat n 3urul centrului
politic i administrativ% era constituit din sistemul de cet!+i i
puncte orti2cate 0cet!+i puternice% ort!re+e% turnuri i(olate de
ap!rare sau de suprave'&ere1 din Mun+ii 9r!tiei< Cun sistem de
orti2ca+ii ce nu$i are e'al% nu numai la noi% dar nici n alt! parte
a EuropeiC 0I# 8# Crian1#
@a construc+ia lor au lucrat desi'ur i ar&itec+i i meteri
'reci% dup! cum o dovedete te&nica elenistic! olosit!# Num!rul
de apro)imativ M- de cet!+i 0c"te au ost e)plorate ar&eolo'ic
p"n! acum1 din acest sistem i din alte (one cuprinse n interiorul
arcului carpatic% dar mai ales e)emplele celor din ;lidaru% Costeti i
Gr!ditea Muncelului% sunt su2ciente pentru a reda o idee clar!% at"t
despre monumentalitatea lor% c"t i despre concep+ia i te&nic!
constructorilor lor#
Puternic! cetate de pe piscul ;lidaru% cu dou! incinte
ocup"nd o supraa+! de aproape ?--- mU avea ase masive
turnuri e)terioare de ap!rare% poart! de intrare Cn ican!C% Ccu
piedic!C% platorme de ap!rare% un el de ca(emate% i o du*l!
incint!% din *locuri de piatr! asonat!# :n 'eneral 'rosimea
(idurilor comple)ului deensiv din Mun+ii 9r!tiei varia ntre / i M
m# Cetatea de la Costeti era ap!rat! mai nt"i de un val de
p!m"nt lar' de ?$N m la *a(!# Creasta valului era nt!rit! cu o
palisad!% din trunc&iuri 'roase de lemnG n dosul valului% urma
(idul de piatr!% 'ros de I m i mai multe *astioane# :ntre cele
dou! paramente de (id din *locuri t!iate re'ulat 0le'ate ntre ele
de *"rne 'roase% prinse la capete n 3'&ea*urile s!pate ntr$un
*loc e)terior i altul interior1 era umplutur! de pietre i p!m"nt# :n
centrul sistemului deensiv din Mun+ii 9r!tiei% cetatea de la
Gr!ditea Muncelului 0situat! la o altitudine de 4/-- m1 nc&idea
ntre (idurile ei o supraa+! de I &a# Aici este de locali(at
Sarmi(e'etusa% pro*a*il localitatea de reedin+! a re'ilor daci# Aidul
de piatr! perect ecarisat! al incintei militare 0cu mai multe
turnuri de ap!rare1 atin'ea ini+ial o n!l+ime mai mare dec"t cea
p!strat! p"n! a(i# Iar unul din turnurile de ap!rare din incinta
cet!+ii tre*uie s! 2 avut n!l+imea de 4, m# :n Transilvania%
ae(!rile orti2cate apar nc! din mileniul al II$lea #e#n#G iar la
nceputul mileniului I #e#n#% acestor nt!rituri 0cu val de p!m"nt%
an+ i palisad!1 li se adau'! i (iduri de piatr! *rut!# Din
perioada cuprins! ntre secolele FIII$IF #e#n# se cunosc peste II
de asemenea ae(!ri orti2cate 0proto$dacice s$ar putea spune1
unele din ele acoperind ntinderi aprecia*ile< ?H &a ae(area de la
Corneti% HN &a cea de la S"ntana 0conorm lui I# 8 Crian1#
Cu#o+)$#,( +)$$#,$6*(
M(3$*$#" 3"*$or
Platon% n dialo'ul s!u 0armides% 4,? e $ 4,H *% i atri*uie lui
Socrate unele a2rma+ii despre medicii traci ai lui 1amolxis% care
credeau c! tot aa cum nu se cuvine s ncercm a vindeca ocii
2r a ( vindecat ca)ul$ tot aa nu tre+uie s tmduim ca)ul
2r a ine seama de tru)$ cu at,t mai mult nu tre+uie s
ncercm a vindeca tru)ul 2r a ncerca s tm2uim su3etul#
Arian% n 4ragmente% III% IH% scrie despre desc"ntecele i vr!3ile
menite s! ndep!rte(e inBuen+ele male2ce sau% dimpotriv!% s! le
atra'! contra unor oameni# Acestea erau st!p"nite mai ales de
c!tre emei# Geto$dacii aveau i cunotin+e armaceutice # Medicul
'rec Discoride 0-e materia medic% II$IF1 reproduce I, de denumiri
de plante medicinale din lim*a dac! la care Pseudo$Apuleius mai adau'!
nc! 4M# @a Sarmi(e'etusa a ost descoperit! o trus medical% care
con+inea printre altele i o ta+let medicamentoas! din cenu+! de
la vulcanii mediteraneeni% cenu! olosit! ca a*sor*ant pentru
r!ni# @a Poiana s$a '!sit un craniu dac cu urme de trepana+ii#
A0)ro#o!$" 3"*$or
:n 5etica% Iordanes scrie n detaliu despre secretele
astronomice i teoria des)re cele 67 semne ale zodiacului% pe
care Deceneu le$ar 2 mp!r+it compatrio+ilor s!i# Men+ionea(!
evolu+ia glo+ului de 2oc al soarelui i al celor trei sute )atruzeci i
ase de stele% cunotin+e care dac! cu adev!rat au ost st!p"nite
de 'eto$daci ar 2 putut sta la *a(! i a unui calendar# 8adrian
Daicoviciu pe *a(a teoriilor lui Constantin Daicoviciu presupune c! la
Sarmi(e'etusa% pe l"n'! construc+ii reli'ioase e)ist! i un
tem)lu-calendar# Demonstra+ia lui se *a(ea(! pe aptul c! marele
sanctuar circular din incinta sacr! de la Sarmi(e'etusa cuprinde
trei cercuri concentrice 0un cerc din *locuri de ande(it% unul din
st"lpi de ande(it i un cerc de st"lpi 'roi din lemn1#
L$!%"
Cunoscutul 'eo'ra 'rec din epoca roman!% Stra*on% a2rm!
despre daci c! Cau aceeai lim+ ca i geiiC care Csunt mai +ine
cunoscui de eleni$ deoarece se mut des de )e o )arte )e alta a
Istrului i totodat mulumit 2a)tului c s-au amestecat cu tracii i
cu misii&C Din a2rma+ia lui Stra*on se deduce o rela+ie lin'vistic!
ntre daci i 'e+i% dar totodat! o rela+ie ntre lim*! vor*it! de daci
i cea vor*it! de traci# Geo'raul 'rec ns! nu i ar'umentea(!
a2rma+ia% opinia sa ne2ind con2rmat! direct de al+i autori#
Indirect% prin aptul c! romanii i$au numit daci pe 'e+i aa cum
sus+ine printre al+ii i Pliniu cel *!tr"n se poate considera i o
anumit! rela+ie lin'vistic!
9 alt! surs! privind lim*a dacilor se re'!sete n *ristele i n
.crisorile din 8ont ale poetului roman e)ilat la Tomis% Pu*lius 9vidius
Naso% care ini+ial m!rturisete c! nu n+ele'e lim*! vor*it! de 'e+i
i c! 'e+ii% la r"ndul lor% r"d prostete la au(ul poemelor recitate
de 9vidiu# Poetul% ns!% a2rm! ulterior c! a nv!+at lim*a 'e+ilor i
c! a i scris un volum n lim*a acestora#
S*r$(r(" 3"*$or
Aristotel% contemporan cu Androtion% se ntrea*! n
8ro+leme% OIO% /N $ -e ce se numesc legi unele c,ntece9 %are
)entru c nainte de cunoaterea literelor se c,ntau$ ca s nu se
uite$ )recum era o+iceiul la agat,ri9# Aceast! popula+ie este
locali(at! de 8erodot la i(voarele Mureului#
Dio Cassius 0Istoria roman% @FIII% H% 4#1 ne spune c! Domi+ian
trimisese la !oma ntre altele i o )retins scrisoare a acestuia$
des)re care se s)une c a )lsmuit-o el# :n aceeai lucrare% Dio
Cassius mai arat! c! n momentul n care *raian a )ornit
m)otriva geto-dacilor i se a)ro)ia de *a)ae&&& i s-a adus o
ciu)erc mare$ )e care era scris cu litere latine c at,t ceilali
aliai$ c,t i +urii s2tuiesc s se ntoarc i s 2ac )ace#
Ar&eolo'ul i istoricul rom"n Constantin Daicoviciu consider! c!
pe vremea lui ;ure*ista% scrisul era 2olosit )entru nsemne
religioase$ )olitice$ cu litere greceti% iar n vremea lui Dece*al s$a
trecut la caracterele latine# Constantin Daicoviciu consider!
nsemn!rile de pe unele *alustrade ale unui (id de la Gr!ditea
Muncelului repre(int! un al*um de nume de re'i% mari preo+i i al+i
demnitari &
Pe un vas descoperit la 9cni+a$Cosota 03ud# F"lcea1 apare
inscrip+ia n 'reac! !egele *iamarcos# Pe un alt vas '!sit la
Gr!ditea Muncelului scrie cu litere latine -ECE#AL:. 8E!
.C%!IL%% interpretat ca -ece+al$ (ul lui .corilo sau o simpl!
marc! de olar#
Mitul lui Zamolxis
Mitul lui Aamol)is este redat dierit n numeroasele relat!ri
antice% dar posi*il ca varianta lui 8erodot s! 2e cea mai apropiat!
de varianta real!% datorit! aptului c! este varianta cea mai
detaliat! i pentru c! )rintele istoriei s$a inspirat din medii
culturale apropiate de societatea 'etic!% i anume a cules date
din coloniile 'receti pontice pe care le$a vi(itat#
Pe scurt% pasa3ele lui din Cartea IV% >I$>?% redau inten+ia de
a e)plica credin+a n nemurire a 'e+ilor% i anume dup! moarte ei
mer' la Aalmo)is# Sunt descrise i ritualurile de trimitere a solilor
la Aalmo)is 0aruncarea n suli+i1 ca i alte rituri 0tra'erea de s!'e+i
c!tre cer1#
Se descriu n continuare aptele lui Aalmo)is$omul dup!
ntoarcere< introducerea do'mei imortalit!+ii omului i alte rituri
0tot de esen+! pita'oreic!< ospe+ele comune1 i actului retra'erii
ntr$o locuin+! su*teran!% urmat de apari+ii periodice ale sale# @a
nc&eiera pasa3ului c&iar 8erodot i e)prim! nencrederea n
unele detalii e)primate de el% mai ales asupra le'!turii directe
dintre Aalmo)is i Pita'ora# Totui pasa3ul a ost reluat de
numeroi autori% ale c!ror scrieri despre Aalmo)is pot 2 ncadrate
tradi+iei lui 8omer< 8ellanicos 09*iceiuri *ar*are% HI1% Clement din
Ale)andria 0Covoarele% I% IF1% 9ri'ene 0:mpotriva lui Celsus% II% 4,1%
Iam*lic& 0Fia+a lui PDt&a'oras% OOO% HI1% Porp&Drius din TDros 0Fia+a
lui PDt&a'oras% 4M1% Suidas 0@e)icon% ,--1#
Principalele orme olosite ale numelui n i(voarele str!vec&i
sunt Aalmo)is% Aamol)is sau Salmo)is# 9ri'inea numelui este
incert!% dar mul+i cercet!tori ac apropierea cu cuv"ntul (emel
0p!m"nt1% termen de ori'ine indo$european!# Pe aceast! *a(!%
I#I#Rusu consider! c! Aalmo)is era o (eitate a p!m"ntului
P4NQ
#
Ar)" +$ *u)ur"
/o*oru 3"*$or
Practicile ceremoniale se mpleteau cu mu(ic! i dansuri%
duc"nd la un sincretism al ormelor de e)presie care a r!mas
speci2c olclorului i o*iceiurilor populare# Oenop&on n Ana+is %
scrie despre dansurile r!(*oinice ale tracilor% ntre care unul cu
caracter colectiv% n care mai mul+i dansatori narma+i simulau
nr"n'erea unor dumani# Posi*il ca aceste dansuri s! 2 e)istat i
la tracii nord$dun!reni i s! 2 stat la *a(a C!luului rom"nesc# :n
*ristele lui 9vidius apare versul 8storul c,nta din 3uierele lui
li)ite cu smoal 8erodot mai amintete to*a olosit! de 'e+i% iar
At&enaios men+ionea(! Buierele i o lir! speci2c 'etic!% numit!
magadis# 9 inorma+ie dat! de Teopomp i p!strat! de At&enaios n
#ancetul nele)ilor% OIF% /M% ne spune c! geii c,nt din citerele
)e care le aduc cu ei$ c,nd se gsesc ntr-o solie# ;#P#8adeu
consider! c! doina are o ori'ine 'eto$dac! i nu roman!%
deoarece romanii preerau 'enul epic spre deose*ire de str!moii
rom"nilor care preerau 'enul liric# :n *a(a acestei idei ;#P#8adeu
aduce un ar'ument privind continuitatea culturii 'eto$dacice dup!
cucerirea i retra'erea roman! din Dacia#
@e'!turile dintre cultur! i art! la daci
Rolul pe care l$au avut daco$'e+ii n cultura rom"neasc! este
unul oarte nsemnat# Pe l"n'! aptul c! olclorul rom"nesc% arta
plastic!% mu(ica% dansurile% ritmurile% o*iceiurile% ceramica
rom"neti con+in urme ale civili(a+iei acestui popor al tracilor%
le)icul rom"nesc con+ine 4--$/-- cuvinte de ori'ine dacic!% ce
denumesc p!r+i ale corpului omenesc% unc+ii 2(iolo'ice% *oli% st!ri
aective% rela+ii amiliale% nc!l+!minte% m*r!c!minte% locuin+!%
'ospod!rie% Bor! i aun! 0cele mai multe1 etc# Pe l"n'! celelalte
moteniri daco$'etice% cuvintele de ori'ine dacic!% intrate de2nitiv
n ondul principal le)ical al lim*ii rom"ne% arat! nc! o dat! c!
poporul rom"n este continuatorul civili(a+iei i culturii daco$'e+ilor
T$!pur$ 0)r'4(*7$
Pe teritoriul Rom"niei au ost descoperite vesti'ii de o rar!
rumuse+e ale culturilor neoliticeG n acest spa+iu a nBorit
civili(a+ia 'eto$dacilor% un neam apar+in"nd marii amilii a tracilor#
Geto$dacii s$au impus n a+a celorlalte neamuri n condi+ii de
mare nsemn!tate istoric! 0 n anul II, #e#n# ei au luptat
mpotriva cele*rului Ale)andru cel Mare% iar n 3urul anului />-
#e#n# ei au luat ca ostatic pe succesorul acestuia% re'ele @isimac1#
Domniile elene au inBuen+at po(itiv cultura i civili(a+ia 'eto$
dacilor% care au asimilat *ene2c aceast! inBuent!#
Prin aptul c! a reuit s!$i sperie pe 'eto$daci% e)pansiunea
Imperiului Roman n Peninsul! ;alcanic! a contri*uit la nt!rirea
unit!+ii lor# @a mi3locul secolului I al erei noastre% re'ele 'et
;ure*ista reuete s! ntemeie(e un stat oarte puternic% unind
tri*urile 'eto$dacice dintr$un spa+iu vast% care se ntindea de la
actualul teritoriu al Slovaciei p"n! n ;alcaniG el a or+at toate
oraele pontice% de la 9l*ia la Apolonia din Tracia% s! se supun!
st!p"nirii sale# @upta dintre armatele conduse de ;ure*ista i cele
conduse de Iuliu Ce(ar urma s! ai*! loc n anul MM #e#n#G tocmai
atunci nsa mp!ratul roman a ost asasinatG dup! pu+in timp%
;ure*ista a avut aceeai soart!#
@a nceputul erei noastre% Imperiul Roman% n e)pansiunea
s!% s$a apropiat tot mai mult de Dun!re% 'eto$dacii neav"nd alt!
solu+ie dec"t s! men+in! rela+ii cu acesta% 2e cordiale% 2e ostile%
s! asimile(e elemente ale civili(a+iei romane i de te&nica
militar!# Acetia vor +ine piept romanilor din punct de vedere
politic i militar vreme de aproape un secol% p"n! n vremea
mp!ratului roman Traian# :n anul 4-? e#n#% dup! lun'i i teri*ile
r!(*oaie% acesta reuete s! nr"n'! re(istenta eroic! a dacilor%
al c!ror re'e% Dece*al% intrat n le'enda pentru cura3ul sau% a
preerat s!$i ia via+a dec"t s! devin! pri(onierul romanilor#
Genera+iile ce aveau s! urme(e au p!strat n contiin+a lor% ca pe
o apt! 'lorioas!% re(istenta i nr"n'erea Daciei conduse de
Dece*al# Monumentele care d!inuie $ Columna lui Traian% aBat! la
Roma% i Tropaeum Tra3ani de la Adamclisi% Do*ro'ea $ stau
m!rturie% prin scenele pe care le repre(int!% a cura3ului ar!tat de
daci n ap!rarea +inutului lor i a mun+ilor lor ca o pav!(! i plini
de *o'!+ii#
Cu toate suerin+ele ndurate% includerea Daciei n Imperiul
Roman a avut i p!r+ile ei *une< prin str!dania localnicilor i a
colonitilor romani% prin spiritul lor ntreprin(!tor% Dacia atin'e un
nalt 'rad de de(voltare material! i spiritual!% i are loc un
important proces de romani(are% cu amprente dura*ile% ce pot 2
re'!site p"n! ast!(i n lim*a latin! a poporului rom"n% n numele
sau n contiin+a i cultura# :n etno'ene(a poporului rom"n
elementul etnic primordial este cel 'eto$dacic% peste care se
suprapune elementul etnic roman#
:n anul /H4 e#n#% datorit! cri(ei care macina Imperiul Roman%
precum i presiunii e)ercitate de popoarele *ar*are% :mp!ratul
Aurelian s$a v!(ut nevoit s! treac! la retra'erea din Dacia a
trupelor sale% a administra+iei i a unei p!r+i din popula+ia
oraelor% deplas"ndu$le la sud de Dun!re# Cu toate acestea%
ma3oritatea popula+iei% alc!tuit! din +!rani rom"ni i daci
romani(a+i% nu i$a p!r!sit p!m"ntul% r!m"n"nd str"ns le'at! de
lumea roman! sud$dun!rean!# Daco$romanii% n contact cu
popoarele *ar*are% au adoptat orme de or'ani(are impuse de
nou createle condi+ii istorice# Ei s$au or'ani(at n ceea ce marele
istoric roman Nicolae Ior'a numea Cromanii populariC sau Cromanii
ruraliC% respectiv acele teritorii unde autoritatea imperial!
ncetase i a c!ror popula+ie se 'rupase n or'anisme populare#
Aceasta era considerat! drept romani prin locuitori% care erau
contien+i c! apar+in sau c! apar+inuser! Imperiului Roman#
CULTUR I CIVILIZAIA GETO2;ACILOR
Geto$dacii sunt considera+i% pe *un! dreptate% str!moii
direc+i ai romanilor# Aadar% a vor*i despre cultura i civili(a+ia
rom"neasc! !r! a o pune n eviden+! pe cea a 'eto$dacilor este
ca i cum ai ter'e din n+ele'erea omului matur copil!ria s!# Prea
multe elemente din trecut s$au altoit n 2(ionomia poporului
roman 0e adev!rat% oarte 'reu de pus n eviden+!1 nc"t a
n+ele'e ceea ce suntem presupune s! acem acest pas napoi%
peste timp# Dar cine erau 'eto$daciiL
Etno$lin'vistic% 'eto$dacii erau indo$europeni% din 'rupul satem%
constituind ramura nordic! a numeroaselor popula+ii tracice#
Relativ la lim*a 'eto$dacilor% lin'vitii au avansat mai multe
ipote(e% cea mai consistent! apar+in"nd lui I#I# Russu# I#I#Russu
conc&ide% n urma unei anali(e comple)e a tuturor datelor
pro*lemei% ca VVpo(itia lim*ii traco$dace este urm!toarea< un idiom
indo$european independent din 'rupa de r!s!rit satemVV #
Una din cele mai importante pro*leme ale istoriei 'eto$dacilor o
constituie delimitarea teritoriului locuit de 'eto$daci nainte de
cucerirea roman!# Descoperirile ar&eolo'ice de la noi din +ar! i
din str!in!tate i$au ndemnat pe cercet!torii avi(a+i ai c&estiunii
s! sus+in! c! e)pansiunea 'eto$dacilor a avut ca puncte e)treme
9l*ia #;ratislava % Cerepin 0re'iunea @vov1% la nord% FeliTo Tirnovo%
la sud# C"t privete r!sp"ndirea culturii VVclasiceVV a 'eto$dacilor
0sec#II i#d#8r#$sec I d#8r#1% se sus+ine c! ea cuprinde doua arii
principale concentrice< o arie central!% n care aceast! cultur!
este repre(entat! prin ae(!ri% descoperiri unerare% depo(ite%
te(aure etc#% n care principalele componente i '!sesc
antecedente locale% i o arie perieric!% unde descoperirile 'eto$
dacice apar ntr$un mediu care% c&iar dac! avusese ini+ial un ond
'eneral tracic% a !cut parte apoi% n secolele IF$II i#d#8r#% din aria
culturii @atWne celtice 0n vest1 sau a celei scitice 0n est1 i unde%
deci% o ori'ine local! e 'reu de dovedit# Aceast! arie central!
poate 2 cuprins! ntre Nistru% Tisa% Carpa+ii Nordici i ;alcani#
CIVILIZAIA GETO2;ACILOR
Prin e)presia VVcivili(atia 'eto$dacilorVV desemnam
ansam*lul maniest!rilor de civili(a+ie ale 'eto$dacilor# Am !cut
aceasta preci(are din capul locului pentru a$l aten+iona pe cititor
asupra aptului c!< 4# n teritoriul 'eto$dacilor e)istau maniest!ri
de civili(a+ie apar+in"nd altor etnii 0'receti% celtice% scitice etc#1%
anali(a lor ar 2 presupus o scim*are de titlu 0VVcivili(atii din spa+iul
'eto$dacicVV1% aspect ce nu corespunde o*iectivelor demersului
nostruG /# civili(a+ia 'eto$dacilor cuprinde elemente de mprumut%
preluate de la etniile cu care a intrat n contact i care aveau ceva
de VVdatVV 0numai din aceast! perspectiv! vom aduce n discu+ie
raporturile cu aceste etnii1% iar pe de alt! parte civili(a+ia lor
cuprinde elemente ori'inale% rod al unor sinte(e sau inov!ri 0din
aceast! perspectiv! se poate vor*i de civili(a+ia VV'eto$dacicaVV%
adic! a 'eto$dacilor% speci2ca lor1G I# ad3ectivul cel mai corect
pentru a e)prima apte ale 'eto$dacilor este VV'eto$dacicVV sau
VVdaco$'eticVV
STATUL GETO2;ACILOR
:n secolul I i#d#8r#% ncep"nd cu ;ure*ista% lumea 'eto$dacica
intra ntr$o alt! etap! a evolu+iei ei% n etapa statal!# Acum se
poate vor*i de pre(en+a unui re'e la daci% n n+elesuri deose*ite
de cele date acestei unc+ii pentru perioad! anterioar!# Acum
re'ele nu mai este at"t un comandant de oaste% unc+ie ce se va
men+ine n m!sura deose*it!% c"t% din ce n ce mai mult% un
le'iuitor% un om preocupat de pro*leme administrativ$civile#
Re'ele nu mai este% ca pe vremea lui Dromic&aites% de e)emplu%
primus inter pares# Pre(enta adun!rii armate l"n'! re'e% n
vremea aceasta% nu mai nseamn! VVdemocratie militaraVV% nu
nseamn! transormarea re'elui ntr$un e militar doar# :ncep"nd
cu ;ure*ista% se poate admite instituirea principiului priorit!+ii
a'na+ilor la motenirea tronului# Dup! detronarea i moartea lui
;ure*ista statul sau a ost mp!r+it ntre 2ii sau nepo+ii sau alte
rude ale marelui re'e# Este 'reu s! ne nc&ipuim c! ;ure*ista nu
a c!utat% nc! din timpul domniei% s!$i asi'ure tronul cu
motenitori de s"n'e# Re'ele a3un'e% n vremea statului dacic% un
adev!rat conduc!tor% preocupat de toate pro*lemele societ!+ii% de
la purtarea r!(*oaielor i p"n! la ridicarea cet!+ilor% de la
ap!rarea clasei dominante i p"n! la re'lementarea vie+ii moral$
spirituale# Pre+uit de popor% 'lori2c"ndu$l c"nd i$a ap!rat tara%
cum s$a nt"mplat cu Diurpaneus% supranumit Dece*alus% re'ele
nu era considerat (eu# Puterea re'elui 'eto$dacilor nu era
despotic!% ci m!r'inita% c&iar controlat! de un consiliu
aristocratic% dar i de adunarea poporului% ca la vec&ii
macedoneni# Un a*solutism ntunecat% cumplit% s"n'eros% de
re(onan+! oriental!% teocratic% nu 2in+a la 'eto$daci# Pre(en+a unui
consiliu no*iliar% a adun!rii armate% nu a impietat asupra
coerentei sistemului politic din statul 'eto$dacic# Nu cunoatem
cu e)actitate ierar&ia n cadrul conducerii statului 'eto$dacilor i%
implicit% a consiliului re'al# Este si'ur ns! ca re'ele ncerca un
control al ntre'ului stat printr$un aparat administrativ compus% n
partea sa superioar!% din tara*ostes#
:n antic&itate% pentru ca o +ar! s! 2e considerat! c! ar avea
condi+ie de stat era a*solut necesar! e)isten+a unei armate
permanente# Dac! pentru timpul lui ;ure*ista nu avem date
si'ure 0nimic nu ne oprete ns! s! ne ima'in!m pre(en+a unei
numeroase '!r(i personale pentru prent"mpinarea eventualelor
mic!ri interne% pentru a domina i ridic! tri*utul de la oraele
'receti supuse sau c&iar pentru o rapid! interven+ie la &otare1%
pentru epoca lui Dece*al ns!% avem dove(i certe despre
e)isten+a unei armate permanente# Astel% n unul din discursurile
sale Dion C&rDsostomos 0OII% 4>1% care% trec"nd prin Dacia lui
Dece*al dup! anul NH% adic! ntr$o vreme de linite i pace din
partea romanilor% spune c! acolo el a v!(ut VVpeste tot s!*ii% l!nci%
peste tot cai% peste tot arme% peste tot oameni inarmatiVV# Tot din
timpul acestui re'e% tim de la Cassius Dio 0@OF% N% ,1 ca una
dintre condi+iile p!cii impuse lui Dece*al de c!tre Traian n 4-/
prevedea ca re'ele dac VVsa predea armele% mainile de r!(*oi
mpreun! cu constructorii acestor masiniVV# 9r% o asemenea clau(a
ec&ivala cu des2in+area unei armate cu caracter permanent# Dar
dovada cea mai puternic! o constituie cea ar&eolo'ica# Este vor*a
de multitudinea cet!+ilor dacice care% n timp de pace% aveau
2ecare c"te o 'arni(oan!#
:n ansam*lul statului 'eto$dacilor un rol deose*it l 3uca
sacerdo+iul# :ncep"nd cu ;ure*ista% cinul preo+esc 'eto$dacic a
devenit o institu+ie or'ani(at! i cu unc+iuni social$politice oarte
importante# Conduc!torul sacerdo+iului era marele preot al
cultului (eului cel mai cinstit de c!tre 'eto$daci# Nu avem date cu
privire la or'ani(area intern! a sacerdo+iului# Despre preo+i putem
a2rma c! se *ucurau de mare cinste# Marele preot era un el de
c!petenie spiritual! n societatea 'eto$dacica# Ei contri*uiau% prin
cultivarea i ntre+inerea unui anumit cult le'at de VVpanteonulVV
pan$dacic% la nt!rirea unit!+ii politice a 'eto$dacilor% la p!strarea
unei anume moralit!+i# Contri*u+ia sacerdo+iului la crearea
valorilor spirituale n societatea 'eto$dacica a ost% la vremea
aceea% remarca*il! ntruc"t el era depo(itarul aproape al tuturor
cunotin+elor VVstiinti2ceVV# Cu toate acestea% statul 'eto$dacilor nu
era unul teocratic% c&iar dac! unii re'i au de+inut i unc+ia de
mare preot sau% ca n timpul lui ;ure*ista% marele preot a avut o
po(i+ie oarte important! n stat#
Despre alte elemente% pe care le reclama 2in+a de stat n
lumea popoarelor antice% i anume< emiterea i olosirea monedei
ca mi3loc de sc&im*% e)istenta oraului% capitala etc# vom vor*i n
pa'inile urm!toare#
Cu toate aspectele statalit!+ii 'eto$dacice mai sus pre(entate%
se poate spune ns!% n 2nal% ca acest re'num al dacilor nc! nu a
atins nivelul unui stat n adev!ratul n+eles clasic# @ipsesc multe
din caracteristicile unui stat antic# Scrisul% *un!oar!% este rar
nt"lnit i n nici un ca( nu e)ista o administra+ie 0cu un aparat
unc+ion!resc% cu *irouri% ar&ive1 unde s! se redacte(e actele i
dispo(i+iile% s! se codi2ce le'ile% s! se +in! re'istre etc# Despre
runtarii *ine delimitate 0sau contiin+a acestora1% despre o
eventual! or'ani(are administrativ! 0dac! a e)istat1% nu vem nici
un el de indicii#
Conclu(ia care poate 2 desprinsa este ca statul dacic $ ca
orm! de conducere% or'ani(are% inte'ritate etnic!% centrali(area
puterii% unitatea spiritual! $ VVse situea(! pe o treapt! inerioar!
raportat la monar&ia elenistic!###% i '!sete locul la mi3loc% intre
monar&ia elenistic! i st!tule+ele celticeVV #
STRUCTURA RI STAREA S9CIA@X
Numele clasei no*iliare 'eto$dacice l aBam n scrierile mai
multor autori antici# Aa% de e)emplu% 2losoul$calator n Dacia%
Dion C&rDsostomos% ne relatea(!% n ale sale Discursuri 0@OOIII% I1%
ca VV### aici% uneori% se pot vedea oameni av"nd pe cap un el de
c!ciuli% aa cum poart! ast!(i unii traci% numi+i 'e+i ###VV # Aceeai
denumire ne$o transmite i Criton% care i amintete VVpe 'e+ii
purt!tori de pileus 0c!ciula1VV# Cea mai important! inorma+ie
le'at! de numele clasei no*iliare apar+ine lui Iordanes ce ne
transmite% de apt% o tire raportat! de Dion C&rDsostomos< VVEl
0Dios C&rDsostomos1 spune c! acei dintre ei 0'e+i1% care erau de
neam s$au numit la nceput tara*ostes% iar apoi pilea+i###VV #
Aceti no*ili de+ineau po(i+ii oarte importante n stat< n
consiliul re'al% n conducerea armatei% n aparatul administrativ%
dintre ei se ale'ea re'ele etc# :n plan economic aceti tara*ostes
dispuneau de importante *unuri mo*ile 0turme% cire(i% &er'&elii1%
erau interesa+i n ne'o+ul cu str!inii% pro*a*il c! aveau sclavi# Nu
tim nimic ns! despre rela+iile lor cu cealalt! stare social!
importanta $ capillati% i nu putem avansa date si'ure despre
aptul dac! tara*ostes aveau moii n proprietate privat! sau le
datorau re'elui% iar dac! le aveau nu putem preci(a dac! erau
situate n teritoriile o*tilor sau n locuri neocupate de ele# :n
conclu(ie% aceti tara*ostes constituiau o clas! no*iliara
r!(*oinic!% puternic! i *o'at!% cu un rol social important# VVSe
cuvine remarcat% totui% ca tara*ostes nu se puteau maniesta
despotic ata de popor% care avea nc! solide drepturi politice i n
vremea statului dacVV#
Despre cealalt! stare social! $ capillati% i(voarele vec&i ne
spun pu+ine% doar Columna lui Traian 2ind mai 'eneroas!# Nu
putem% din datele p!strate% s! tim numele lor 'eto$dacic% ci doar
cel 'reco$latin% cum nu putem ti nici care a ost numele lor
autentic de clas!# Numele lor% care nu are semni2ca+ie social!%
este le'at doar de n!+iarea lor e)terioar!# Despre numele lor
0latin $ capillati% 'recesc $ comati1% dic+ionarele u(uale dau
nsemnarea de VVpletosiVV% VVcei care poart! p!rul n pleteVV%
nsemnare ce corespunde repre(ent!rilor de pe Columna lui
Traian#
Ma3oritatea istoricilor sus+in c! prin comati tre*uie s!
n+ele'em poporul de r"nd# Ca atare% acetia de+ineau po(i+ia
dominant! n economia dacic!% acoperind practic toate activit!+ile
cunoscute% la vremea aceea% de economia Daciei li*ere# Nu poate
2 ne'li3at! ns! participarea lor la acea adunare armat! 'eneral!%
cu rol politic i militar important#
C"t privete cate'oria social! ormat! din sclavi i
captivi% se pot avansa n momentul de a+!% c"teva idei# :n vremea
statului% Dacia nu mai era o urni(oare de sclavi lumii 'reco$
romane dec"t% n cea mai mare parte% su* orma captivilor !cu+i
de armatele romane e)pedi+ionare la Dun!re# Societatea 'eto$
dacica atinsese un nivel al de(volt!rii sale economice i sociale%
care s!$i permit! valori2carea local! a aparentului surplus de
or+a de munc!% iar din punct de vedere spiritual s! duc! la
nl!turarea practicii v"n(!rii VVconationalilorVV ca sclavi#
Pre(enta sclavilor ca o cate'orie social! inte'rat! n
economia Daciei este o realitate atestat! de *une i(voare istorice#
Dintre acetia% captivii de r!(*oi constituiau o cate'orie aparte%
cu un statut special# Ei erau sili+i la cele mai 'rele munci% iar via+a
le era mereu n prime3die# Aceti captivi nu se aBau la dispo(i+ia
vreunui particular% ci n puterea re'elui% a statului# Este oarte
pro*a*il ca re'ii daci% an'a3a+i ntr$un mare eort constructiv%
acordau deose*it! aten+ie acestei componente a pr!(ii de r!(*oi#
FIAKA C9TIDIANX
Prin e)presia VVviata cotidianaVV desemnam civili(a+ia n actu%
adic! acele maniest!ri de civili(a+ie pe care le '!sim n via+a de
toate (ilele ale 'eto$dacilor% precum i modul de convertire a unor
apte poten+iale de civili(a+ie 0te&nici i o*iecte% cunotin+e de tot
elul% norme sociale i morale1 n apte de civili(a+ie eective#
Pentru c! ce este civili(a+ia dac! nu inserarea n via+a de 2ecare
(i a 2ec!ruia a *unurilor culturale i materiale% recunoaterea
valorii i acceptarea valorii lor sociale i individuale# Iar m!sura
civili(a+iei unui popor nu este altceva dec"t via+a cotidian! a
indivi(ilor acelui popor% elul lor de a se m*r!ca i locui% de a se
&r!ni% de a se instrui% de a convie+ui cu semenii% de a$i duce via+!
de amilie% de a$i crete copii% de a munci i a$i petrece timpul
li*er% raporturile lor cu natura etc# Dintre toate acestea ne vom
opri doar la c"teva aspecte% acelea despre care putem spune
ceva cu certitudine#
a# Cele mai multe date le avem despre &a*itatul 'eto$
dacilor% n+eles c! tipuri de ae(!ri i locuin+e% dar i ca mod de
locuire# Aona cea mai interesant!% dar i cea mai studiat!% este
cea din Mun+ii Yureanu% (ona asupra c!reia ne vom opri cu
preponderenta i o vom oeri ca model pentru &a*itatul 'eto$
dacilor#
Ae(!rile civile 'eto$dacice% preponderent rurale% pot 2
'rupate n trei tipuri distincte< r!s2rate% caracteristice n 'eneral
(onelor montane% c&iar i n epocile ulterioare% cvasicompacte i
compacte# :n ae(!rile r!s2rate% 'ospod!riile% uneori 'rupate c"te
dou!$trei% se aBau la sute de metri unele de altele i erau dispuse
pe terase par+ial amena3ate n pantele domoale sau pie(ie ale
n!l+imilor# Alteori% p"lcurile de case erau situate% n unc+ie de
ormele de relie e)istente% de aa maniera nc"t eorturile pentru
amena3area terenului n vederea ridic!rii construc+iilor s! 2e
minime# :n ae(!rile cvasicompacte se nt"lnete aceeai
preocupare pentru dispunerea locuin+elor i a ane)elor
'ospod!reti n unc+ie de ormele de relie% evit"ndu$se
n'&esuirea construc+iilor c&iar dac! terenul se preta la iruri
0str!(i1 de construc+ii# :n 3urul locuin+elor din prima cate'orie se
aBau% pro*a*il% at"t restr"nsele terenuri ara*ile% c"t i p!unile#
@"n'! acelea din a doua cate'orie se aBau doar cur+ile i
'r!dinile sau live(ile% p!m"ntul ara*il i p!unile comune 2ind n
aara ariei ocupate de ae(are# Nu putem ns! avansa date certe
reeritoare la ntinderea ae(!rilor# :n (ona amintit!% compacte
sunt doar ae(!rile de la 7ata Cetei% 7etele Al*e i Sarmi(e'etusa%
toate situate pe locuri improprii% apt ce a necesitat teras!ri pe
versantele nsorite ale n!l+imilor# :n cadrul acestor ae(!ri toate
cate'oriile de construc+ii se aBa numai pe terase i ele nu ocupau
inte'ral supraa+a teraselor antropo'ene% r!m"n"nd loc pentru
cur+i# Din punct de vedere economic% ae(!rile n discu+ie
repre(entau% n primul r"nd% mari centre de produc+ie
meteu'!reasc! i mari consumatoare de produse a'ro$
alimentare# Prin unc+ia lor economic!% ele repre(entau a'lomer!ri
protour*ane% av"nd un caracter oppidan% cum sus+ine 8#
Daicoviciu#
C"t privete locuin+ele 'eto$dacilor% domeniu n care
sc&im*!rile survenite n cursul de(volt!rii istorice n ceea ce
privete conceperea i amena3area sunt dintre cele mai lente% n
(ona Mun+ilor Yureanu domina locuin+ele de supraa+!% ridicate
direct pe sol i n ma3oritate din lemn# Unele locuin+e sunt
patrulatere% altele sunt rotunde% ovale sau poli'onale# Ca acest tip
de locuin+! a evoluat din acelea ad"ncite sau semiadancite n
p!m"nt 0pre(ente n (onele mai 3oase ale Daciei1% o
demonstrea(!% mai nt"i% perpetuarea unor sisteme de construc+ie
VVimpropriiVV noului tip de locuin+! 0ridicarea pere+ilor pe un sc&elet
de st"lpi n2p+i n p!m"nt1 i% n al doilea r"nd% planul lor# Numai
c! acum nu mai avem de a ace cu un sc&elet de st"lpi uni+i ntre
ei cu mpletitura de nuiele lipit! apoi cu lut% ci din pere+i din lut
armat cu lemn% deci !r! pomenita mpletitura de nuiele# :n alte
ca(uri% la construc+iile poli'onale cu nc!peri concentrice%
constatam aplicarea simultan! a dou! sisteme dierite de ridicare
a pere+ilor# Cel de acum cunoscut 0lut armat cu lemn1% pentru
piesa VVcentralaVV $ patrulatera sau cu a*sida% i altul cu piatra la
*a(a peretelui sau a pere+ilor din lemn ai nc!perii sau ai
nc!perilor e)terioare% speci2c locuin+elor de supraa+!# Pietrele de
la *a(a pere+ilor% dispuse distan+at sau n ir continuu% nu
constituiau temelia cl!dirii pentru c! se ae(au direct pe
supraa+a amena3at! a solului# At"t la cl!dirile poli'onale% c"t i la
cele rotunde% nvelitoarea 0acoperiul1 era din indrila montat! pe
c!priori% n a+ete triun'&iulare# @umina p!trundea n locuin+a prin
spa+iul dat de rostuirea indrilelor sau prin lucarnele practicate n
acoperi#
@a locuin+ele cu plan patrulater% pere+ii din lemn au ost
ridica+i totdeauna pe o *a(! de piatr!# Se constat! e)isten+a mai
multor nc!peri dispuse n ir sau 'rupat% indicii pentru planul
evoluat al acestora# :nvelitoarea era n dou! ape i tot din indrila#
P!trunderea n locuin+e se reali(a prin ui de lemn% iar n nc!peri
prin desc&ideri practicate n pere+i% uneori acoperite cu produse
re(ultate din prelucrarea unor or'ane interne ale animalelor#
Pere+ii erau% uneori% (u'r!vi+i% pro*a*il n diverse culori#
:n!+iarea n ansam*lu a locuin+elor tre*uie s! 2 ost
nrumuse+ata i prin meteu'ite cioplituri n lemn i prin +inte
ornamentale de 2er# Podina nc!perilor era din lut *!t!torit% uneori
nre'istr"ndu$se desc&iderea unor 'ropi n aceast! menite unor
mici depo(ite de provi(ii#
Ieit! din comun este apari+ia n (ona capitalei dacice a
locuin+elor cu eta3% construite cu aceiai pere+i din lut armat#
Comunicarea ntre parter i eta3 se !cea% desi'ur% cu a3utorul unei
sc!ri interioare% conec+ionat! din lemn# Raportate la realit!+ile de
atunci% acestea pot 2 considerate palate#
@a toate construc+iile cu mai multe nc!peri destina+ia
acestora era dierit!# @a acelea cu nc!peri concentrice% n ca(ul n
care ele constau din trei piese% prima% e)terioar!% era t"rna+ul% a
doua ma'a(ia sau celarul% iar a treia nc!perea propriu$(is! de
locuit% dup! cum demonstrea(! amplasarea vetrei de oc i
inventarul acesteia#
Raportate la lumea VV*ar*araVV european!% dar nu numai% de$
a dreptul impresionante sunt capt!rile de ap! ale i(voarelor%
conductele de teracota pentru ap! pota*il!% care% nsumate% a3un'
la lun'imi de Tilometri% 2ltrele de plum*% cisternele simple%
c!ptuite cu lemn sau construite dup! cea mai avansat! te&nic! a
vremii% canalele d!ltuite direct n st"nc! sau alc!tuite din *locuri
anume cioplite% sc!rile monumentale din piatr! asonat!%
drumurile pavate% unele din lespe(i de calcar i prote3ate de
acoperiuri# Toate acestea% c&iar dac! au avut drept modele
construc+ii similare din lumea 'reco$romana sau au ost reali(ate
i cu participarea unor meteri str!ini% demonstrea(! nivelul
elevat de civili(a+ie la care a3unse o parte a lumii 'eto$dacice#
Atari preten+ii de conort i *un!stare% cel pu+in n lumea capitalei
i la nivelul st!rilor superioare ale locuitorilor% se dovedesc net
superioare celui al popoarelor vecine i sunt de comparat cu
realit!+ile din lumea 'reco$romana#
*# Despre modul de &r!nire al 'eto$dacilor putem avansa%
mai mult pe cai deductive i pe *a(a materialului descoperit%
c"teva idei# @a nivelul st!rilor nst!rite% aa cum ne arata
descoperirile ar&eolo'ice% &rana era comple)!% a*undent!%
completata cu produse ra2nate din import 0untdelemn% vin1%
re'ulat! i o*+inut!% n marea ei ma3oritate% prin prelucrarea
alimentelor de *a(!# Nevoile acestora erau asi'urate printr$un
comer+ activ cu celelalte re'iuni ale Daciei# Dacii% ca i alte
popoare% cunoteau tot elul de metode de conservare
ndelun'at! a unor produse 0uscare% aumare% olosirea sarii%
n'&e+area etc#1 i de p!strare a acestora 0'ropi arse% c&iupuri i
&am*are pentru tot elul de 'r!un+e% vase din lemn% ceramica sau
metal pentru alte produse1# 7iecare locuin+!% cum am v!(ut% avea
amena3ata vatra pentru oc% olosit pentru '!tit i nc!l(it#
Multitudinea o*iectelor din 2er 0cu+ite% topoare etc#1% dar cele mai
multe din lemn i ceramic! 0lin'uri% stac&ini% oale etc#1% ntre'esc
ima'inea unei ndeletniciri civili(ate n acest sens#
St!rile mai nevoiae 0oamenii de r"nd1 erau mult mai
dependente de natura din acest punct de vedere% aspect p!strat
p"n! spre (ilele noastre# Procurarea &ranei era o pro*lem!% &rana
n sine era dependenta de tipul de ocupa+ie al comunit!+ii
respective% de se(on% de (on! 'eo'ra2c! etc# Credem c! nu
'reim dac! a2rm!m c! &rana acestora era predominant de
provenien+a animalier!% completata cu produse ve'etale oarte
diverse 0culese din natura ndeose*i% dar i cultivate1% c! 'radul
de prelucrare era modest i ca o*+inerea acesteia era ocupa+ia
principal! a tuturor mem*rilor amiliei% 2ecare n elul s!u# Nu de
pu+ine ori tenta+ia civili(a+iei 'reco$romane i$a mpins% i din acest
motiv% dac! nu e)clusiv din acest motiv% pe 'eto$daci la ac+iuni de
prad! la sudul Dun!rii# Evident% cel mai 'reu% pentru omul de r"nd
era perioada de iarn!#
c# Despre via+a de amilie a 'eto$dacilor tim pu+ine lucruri#
7amilia lor% ca i la alte popoare ale vremii% ndeose*i din cele mai
evoluate% era una patriar&ala% n care cultul str!moilor% rolul
*!r*atului i un ansam*lu de moravuri i norme de via+! 0vom
reveni1 3ucau un rol oarte important# :n perioad! la care ne
reerim% aa cum am v!(ut% ncetase practic! mai vec&e a vinderii
unor copii ca sclavi# De asemenea% sus+in cei mai mul+i specialiti
ai perioadei% 'eto$dacii din vremea statului erau mono'ami% apt
dovedit de dou! pre+ioase documente $ Columna lui Traian i
Troeul de la Adamclisi% unde *!r*a+ii daco$'eti sunt n!+ia+i cu
c"te o sin'ur! emeie# :n moralitatea vie+ii de amilie la 'eto$daci
un rol oarte important l$a avut sacerdo+iul din timpul statului
'eto$dacic# De creterea copiilor mici se ocupau cu predilec+ie
mamele# De la o anumit! v"rst!% de educarea acestora pentru
via+a se ocupau *!r*a+ii% n ca(ul *!ie+ilor% i mamele% n ca(ul
etelor# Era acesta% n lipsa unuia or'ani(at $ scoal!% ca i n ca(ul
'recilor sau romanilor% sistemul tradi+ional% care s$a p!strat n
societatea noastr! p"n! n vremile contemporane% n mediul rural
nc! cu valente deose*it de importante#
d# :m*r!c!mintea 'eto$dacilor cu 'reu poate 2 surprins! n
toate detaliile i iposta(ele sale# Columna lui Traian% monumentul
de la Adamclisi i c"teva piese de ar'int!rie 0Surcea% 8er!str!u1
ne permit s! desprindem doar c"teva aspecte din ceea ce se
poate numi portul 0costumul1 'eto$dacilor# ;!r*a+ii purtau
pantaloni lun'i i lar'i% str"ni pe 'le(n!% doua tunici% una mai
scurt! cu m"nec! lun'!% care% pro*a*il% se *a'! n pantaloni% alta
mai lun'!% despicata n p!r+ile laterale i nc&eiat! *ord Z *ord pe
piept% ncinsa pe talie cu o curea su*+ire i cu poalele c!("nd p"n!
aproape de 'enunc&i# Pe deasupra purtau o mantie nc&is! cu o
2*ul! pe um!rul drept% care% dup! ran3urii mari ce o m!r'inesc%
putea 2 dintr$o +es!tur! mi+oas!# :n picioare purtau opinci# No*ilii
purtau pe cap o *onet! moale% asem!n!toare celei ri'ieneG
oamenii de r"nd um*lau descoperi+i% dar se pare c! mantiile erau
prev!(ute cu 'lu'!# 7emeile purtau o tunic! lun'! p"n! la
p!m"nt% ncinsa pe talie i de'a3"nd '"tul% peste care puneau alta
tunica mai scurt!% nc&is!% se pare% la el ca i cea *!r*!teasc!#
Purtau i ele mantie% care ns! se drapa li*er# P!rul l aveau lun'%
piept!nat cu c!rare% n onduleuri mari% pe l"n'! o*ra3i i adunat
ntr$un coc amplu pe cea!# Nu purtau nimic pe cap# Cu anumite
oca(ii sau la anumite tipuri de m*r!c!minte% cu si'uran+! ns! la
st!rile *o'ate% se purtau tot elul de podoa*e 0*r!+!ri spiralate%
2*ule% colier$lant% centura$lant% *i3uterii din metale no*ile1# Dincolo
de aceste aspecte 'enerale% se poate deduce totui caracterul
sumar i s!r!c!cios al m*r!c!mintei celor cu stare social!
sc!(ut!% di2cultatea producerii i asi'ur!rii m*r!c!mintei pentru
toat! amilia n mod continuu# Multe din elementele de
m*r!c!minte te)tile erau nlocuite sau suplimentate% pentru
timpul rece% cu tot elul de *l!nuri i piei% mai mult sau mai pu+in
prelucrate#
e# C"t privete n'ri3irea s!n!t!+ii% i'iena (ilnic!% ritmul (ilnic
de via+!% nu putem spune aproape nimic cu certitudine% mai ales
n ce$i privete pe cei mul+i% poporul de r"nd# @a nivelul
aristocra+iei 'eto$dacice din (ona capitalei e)istau% cu certitudine%
astel de preocup!ri# Diversele o*iecte 0o'lin(i% VVtrusa medicalaVV
etc#1% conductele de ap!% canalele i 'ropile de 'unoi atestate prin
descoperirile ar&eolo'ice ne ndeamn! spre conclu(ia e)isten+ei
unor preocup!ri de i'iena i s!n!tate# Contactul cu lumea roman!
i 'receasca a deprins aristocra+ia 'eto$dacica i cu o anume
via+a monden!#
Reli'ia 'eto$dacilor
Reli'ia 'eto$dacilor% c! a tuturor popoarelor din antic&itate%
constituie unul dintre su*iectele cele mai pasionante% at"t prin
ascina+ia su*iectului n sine% c"t mai ales prin aura creat! n 3urul
lui de c!tre o literatur! de tot elul# Dei istorio'ra2a noastr! 0dar
nu numai1 a reuit ac&i(i+ii nota*ile% ea este totui destul de
departe de a avea i a ne oeri o ima'ine a reli'iei 'eto$dacice c"t
mai complet! i 'eneral acceptat!#
Intre pro*lemele de *a(! ale reli'iei 'eto$dacice se nscrie
caracterul acesteia# Dup! o lun'! disputa ntre specialiti% ipote(!
care sus+ine caracterul politeist al reli'iei 'eto$dacilor tinde s! se
impun!# :l aten+ionam pe cititorul mai pu+in avi(at ca
superioritatea 0mai de'ra*! armecul% proun(imea i *o'!+ia1
unei reli'ii nu este dat! de caracterul s!u% o reli'ie monoteist! nu
este mai evoluat! dec"t una politeista% i% ca atare% nu tre*uie s!
manieste nici un el de re+ineri su*iective n a accepta caracterul
politeist al reli'iei 'eto$dacilor#
Mult mai di2cil! este situa+ia atunci c"nd tre*uie s! se arate
natura (eit!+ilor adorate de 'eto$daci% atri*utele sau elementele
le'ate de ierar&i(area ntr$un VVpanteonVV% ori date despre perioada
c"nd au ost la apo'eul ador!rii lor#
Aeul cel mai recvent men+ionat la autorii vec&i este Aalmo)is
0specialitii nu au a3uns la un consens asupra ormei numelui<
Salmo)is $ Aalmo)is $ Aamol)is1# C"t privete natura i atri*utele
sale% unii sus+in c! este o divinitate c&tonian!% al+ii c! este
uraniana# Mai vec&ea teorie potrivit c!reia Aalmo)is ar 2 ost
2in+a p!m"ntean! s$a dovedit a 2 ante(ist!# :n vremea lui
;ure*ista i al lui Dece*al % se pare c! Aalmo)is nu mai era ns!
adorat ca (eitate suprem!% 2ind destul de pro*a*il! c&iar
pre(enta sa n VVpanteonulVV 'eto$dacic# 9 astel de ipote(a se
spri3in! pe aptul c! la autorii 'reci de dup! 8erodot% Aalmo)is
este amintit ca o divinitate vec&e% iar unii autori latini 0Fer'ilius% n
Eneida% 9vidius% n Pontice i Tristele1 i 'reci 0Dion C&rDsostomos1
arata adorarea lui Marte de c!tre 'eto$daci de o manier!
neo*inuit! n perioada ;ure*ista$Dece*al# Acestui (eu% ne spune
Iordanes% VVi se 3erteau primele pr!(i% lui i se at"rnau pe
trunc&iurile ar*orilor pr!(ile de r!(*oi cele dint"i i e)ista un
sim+!m"nt reli'ios ad"nc n compara+ie cu ceilal+i (ei% deoarece
se p!rea c! invoca+ia spiritului s!u era ca aceea adresat! unui
parinteVV#
:n ceea ce privete alte (eit!+i adorate de 'eto$daci%
documentele literar ar&eolo'ice vor*esc despre divinit!+ile
eminine 8estia i ;endis% prima considerat! drept protectoare a
ocului din c!min i a c!minului% n 'eneral% a doua $ (ei+! a
p!durii% a lunii% a armecelor i protectoare a emeii#
Dei nu sunt su2cient de e)plicite% i(voarele vec&i lasa totui
s! se n+elea'! c! Aalmo)is% Ge*elei(is% Marte% 8estia% ;endis% ca
(eit!+i% erau adorate nu de un tri* anume% ci de c!tre 'eto$daci n
totalitatea lor# Aadar% se poate vor*i de pre(en+a unui VVpanteonVV
la 'eto$daci 0n spri3inul acestei a2rma+ii situ"ndu$se 'ruparea
marilor sanctuare de la Sarmi(e'etusa i a altora asem!n!toare
n alte locuri ale Daciei1% de unitatea lor spiritual! i de e)isten+a
contiin+ei comunit!+ii etno$lin'vistice#
Un alt element al reli'iei 'eto$dacice l constituie aa$(isa
credin+a n nemurire# VVNemurireaVV a ost considerat! adeseori c!
un element speci2c concep+iei reli'ioase a 'eto$dacilor% care i$ar
2 deose*it ntre toate popoarele antic&it!+ii# S$a considerat a 2 o
2loso2e% o doctrin! promovat! de Aalmo)is a c!rei esen+a ar 2
credin+a n nemurirea suBetului# :mp!rt!im ideea potrivit c!reia
VVnemurireaVV 'eto$dacica este o credin+! o*inuit!% ca VVdincoloVV
vor continua via+a p!m"ntean! n mare des!tare# Aceast!
credin+! nu are nimic enomenal% e)cep+ional% n sensul unei
spirituali(!ri su*lime% cum s$a pre(entat adeseori n tot elul de
c!r+i#
Fia+a reli'ioas! a 'eto$dacilor se aBa su* controlul i
conducerea sacerdo+iului despre care am vor*it mai nainte# Este
posi*il ca n vremea lui ;ure*ista% marele preot Deceneu s! 2
s!v"rit o adev!rat! reorma reli'ioas!% contient de autoritatea
castei preo+eti pe care o conducea i de rolul ma3or al reli'iei ca
element de unitate politic! a 'eto$dacilor# Aceasta reorma nu a
ost violent!% i este oarte pro*a*il c! 'eto$dacii adorau n acest
Marte nu numai pe (eul r!(*oiului% el av"nd i atri*u+ii care%
poate% apar+ineau altor divinit!+i% cum ar 2 ca(ul lui Aalmo)is% de
pild!#
Str"ns le'at! de via+a lor reli'ioas!% dac! nu cumva c&iar
parte a acesteia% sunt miturile i riturile 'eto$dacilor#
Mitul cel mai cunoscut este cel al lui Aalmo)is% dac! nu este
cumva i sin'urul despre care tim ceva# 7aptul c! din te(aurul de
mituri 'eto$dacice% pe care eervescenta cultural! a2rmata de
acest popor ne d! dreptul s!$l presupunem c! ar 2 ost deose*it
de *o'at% s$a p!strat i a a3uns p"n! la noi n primul r"nd acest
mit 0mai de'ra*! VVmitulVV mitului lui Aalmo)is1 se datorea(!
consemn!rilor scrise ale unor autori str!ini# Curio(itatea st"rnit!
de oamenii ndep!rtatelor t!r"muri carpato$danu*ioano$pontice%
ecoul ac+iunilor 'eto$dacilor i orma+iunilor lor politice% dar i o
recunoatere a calit!+ilor intrinseci ale mitolo'iei lor au
determinat aceasta aplecare a scriitorilor antici asupra
spiritualit!+ii 'eto$dacilor# Mitul lui Aalmo)is a repre(entat%
pro*a*il% cel mai important i cel mai repre(entativ mit al 'eto$
dacilor# Acest mit i nsui persona3ul sau central s$au cristali(at
devreme n lumea 'eto$dacica% ca re(ultat al unor enomene de
sincretism des!urate pe dierite planuri cultural$istorice# :n
epoca clasic! a statului 'eto$dacic% cultul Aalmo)ian scade ca
intensitate% pentru c! mai t"r(iu urmele sale s! dispar!% din
diverse motive% din spiritualitatea daco$romanilor i din olclorul
rom"nesc#
Despre riturile 'eto$dacilor% oarte *o'ate% ca la oricare popor
antic% de altel% putem avansa c"teva idei doar n le'!tur! cu
c"teva dintre acestea# 8erodot% Falerius Ma)imus i Pomponius
Mela ne vor*esc de ntristarea ce$i cuprindea pe Traci 0su*liniem
traci1 la naterea unui copil% stare maniestat! prin pl"nsul rudelor
apropiate% care nu vedeau n via+a p!m"nteasc! dec"t prile3 de
suerin+e i 'reut!+i#
C"t privete ritul de nmorm"ntare% n epoca clasic! a
civili(a+iei lor 'eto$dacii practicau cu preponderenta incinera+iaG
in&uma+ia se nt"lnete mai rar# Morm"ntul de incinera+ie plan
repre(int! tipul cel mai des nt"lnit la 'eto$daci# De cele mai
multe ori resturile unerare sunt pur i simplu ae(ate ntr$o
'roap!% n pu+ine ca(uri 2ind depuse n preala*il ntr$o urn!#
Mormintele plane cu caseta din piatr! sunt e)trem de rare# Cu
prile3ul nmorm"nt!rii se !ceau anumite 3erte% se ae(au n
'roapa o*iectele de care mortul ar putea avea nevoie n via+a de
apoi% precum i vase cu m"ncare i *!utur!# @a moartea celor
*o'a+i se !ceau i ospe+e unerare cu spar'erea ritual! deasupra
morm"ntului a vaselor olosite#
@a 'eto$daci nt"lnim% n ansam*lul riturilor de sacri2ciu% at"t
3ertele umane 0constatate% dealtel% i la alte popoare1% c"t i
sacri2carea de animale i orande% acestea dou! din urm!
devenind% pro*a*il% destul de timpuriu preponderente#
CUN9RTINKE RTIINKI7ICE# SCRISU@ @A GET9$
DACI
Mult! vreme 'eto$dacii nu au cunoscut i nu au olosit
scrisul% cel pu+in aa ne spun specialitii% av"ndu$se n vedere c!
p"n! la prima parte a epocii @atWne nu avem nici un indiciu%
deocamdat!% care s! pro*e(e contrariul# Pentru vremea
respectiv! ns! anala*etismul nu era VVsemnul inaili*il al unei
su*de(voltariVV% cum su*linia 8# Daicoviviu% i nici una din cau(ele
acesteia# Se putea a3un'e la un 'rad su2cient de nalt de
de(voltare !r! a sim+i nevoia scrisului% societatea 'eto$dacica
2ind o dovad! elocvent! a acestui lucru# Numai ca de la un
anumit moment a 2 n istorie i a ace istorie nseamn! nevoia
scrisului# Acest moment este resim+it i de lumea 'eto$dacica#
Contactele cu lumea 'reac! i roman!% cu statele din VVnoua
conedera+ie dacaVV% stadiul de(volt!rii sociale% economice i
culturale% an'renarea n marile evenimente politice ale antic&it!+ii
europene de la Dun!rea de Eos% au impus cunoaterea i olosirea
scrierii n societatea dacic!# Dac! n vremea lui ;ure*ista i
imediat dup! el preponderenta era olosirea scrierii 'receti% n
secolul I d#8r# preponderent% n scrierea 'eto$dacilor% era ala*etul
latin# C&iar dac! n lumea dacic! se cunotea scrierea% 2rete% ea
nu a ost niciodat! la ndem"na oricui# E)emplele de olosire a
scrierii sunt rare% cele pomenite n i(voarele literare se reer! la
conduc!tori% iar descoperirile ar&eolo'ice n acest domeniu sunt
aproape n totalitate la Sarmi(e'etusa# Scrierea a r!mas% la 'eto$
daci% un apana3 al cur+ii re'ale i al preo+imii nalte#
C"t privete aa$(isele cunotin+e tiin+i2ce ale 'eto$dacilor
0din societatea 'eto$dacica% mai precis1% ma3oritatea istoricilor%
unii dintre ei cu mai pu+in discern!m"nt% invoca vestitul pasa3 din
Geticele lui Iordanes# Acesta% entu(iasmat de cele aBate despre
activitatea lui Deceneu% pe care l considera str!moul sau% scria<
VV### 9*serv"nd dispo(i+ia lor 0a dacilor1 de a$l asculta n toate i c!
ei sunt din 2re inteli'en+i% i$a instruit n aproape toate ramurile
2lo(o2ei% c!ci el era n aceasta un maestru priceput# El i$a nv!+at
morala% de(*arandu$i de moravurile lor cele *ar*areG i$a instruit n
tiin+ele 2(icii% !c"ndu$i s! tr!iasc! potrivit le'ilor naturii ###G i$a
nv!+at lo'ica% !c"ndu$i cu mintea superiori celorlalte popoareG
ar!t"ndu$le practica% i$a ndemnat s! petreac! n apte *uneG
demonstr"ndu$le teoria celor dou!spre(ece semne ale (odiacului%
le$a ar!tat mersul planetelor i toate secretele astronomice i
cum crete i scade or*ita lunii i cum 'lo*ul de oc al soarelui
ntrece m!sura 'lo*ului p!m"ntesc i le$a e)pus su* ce nume i
su* ce semn cele trei sute patru(eci i ase de stele trec n
drumul lor cel repede de la r!s!rit la apus spre a se apropia sau
ndep!rta de polul ceresc# Fe(i ce mare pl!cere ca nite oameni
prea vite3i s! se ndeletniceasc! cu doctrinele 2lo(o2ce c"nd mai
aveau pu+in r!'a( de r!(*oaie# Puteai s!$l ve(i pe unul cercet"nd
po(i+ia cerului% pe altul propriet!+ile ier*urilor i ale ar*utilor% pe
acesta studiind creterea i sc!derea lunii% pe cel!lalt o*serv"nd
eclipsele soarelui i cum% prin rota+ia cerului% soarele vr"nd s!
atin'! re'iunea oriental! este dus napoi spre re'iunea
occidental! ###VV
:n acest te)t al lui Iordanes e)a'er!rile sunt evidente%
dar ar 2 o 'reeal! respin'erea sa n *loc# Dincolo de vesm"ntul
sau naiv% te)tul o'lindete un ta*lou real% nu acela al unui ntre'
popor preocupat de astronomie% *otanic!% 2loso2e etc#% ci al unei
restr"nse cate'orii de nv!+a+i ocupa+i cu astel de ndeletniciri% nu
VVintelectualiVV de meserie 0societatea 'eto$dacilor !c"nd prea
pu+ine pro'rese pentru ca n s"nul ei s! apar! 2loso2 i oameni
de tiin+! specialiti1% ci preo+i# Aceti preo+i daci posedau i
m"nuiau% pentru a$i spori autoritatea% un minimum de cunotin+e
tiin+i2ce% *a(ate pe seculara e)perien+a a poporului i pe
contactul cu lumea 'reco$romana% n primul r"nd#
Datele oerite de Iordanes sunt completate ns! i de alte
i(voare literare 0Dioscorides% de e)emplu1 precum i de
descoperirile ar&eolo'ice# Dintre acestea din urm!% cel mai
str!lucit e)emplu r!m"ne marele sanctuar circular din incinta
sacr! a Sarmi(e'etusei# Dup! unele interpret!ri mai noi% altarul
incintei% numit i VVSoarele de Ande(itVV% constituie un posi*il
cadran solar 0astrola*1#
ASPECTE @INGFISTICE
EF9@UKIA @IM;II R9MANE
Din secolul al OIII$lea p"n! la
nceputul secolului al OFII$lea
Gra2a<
7onetica lim*ii romane aa cum se o'lindete n te)tele din
secolul al OIII$lea p"n! n secolul al OFI$lea pune cercet!torilor o
serie de pro*leme#Studiul 'ra2ei te)telor se impune ca o prea+!
necesar! studiului oneticii#
Te)tele din sec# al OFI$lea sunt scrise% n ma3oritatea lor% cu
a3utorul ala*etului c&irilic% te)tele reli'ioase semiunciala
ntre*uin+at! n manuscrisele slavoneti din sec# al OF$lea i al
OFI$lea% iar te)tele netraduse cu caracter cursiv#Pentru a atin'e
realitatea onetic! care se ascunde su* aceast! &ain!
mprumutat! i r!u adaptata lim*ii romane% 'ra2a c&irilic! tre*uie
interpretata#Niciodat! 'ra2a nu e *ine adaptat! la sunetele unei
lim*ii% pentru c! e)ista tot elul de sunete i de variet!+i de
sunete intona+ii care nu pot 2 redatecu a3utorul unui ala*et
o*inuit% care notea(! sunete$tip i oneme#
Numai lin'vistul poate reda ntr$o m!sur! oarecare aceste
nuan+e prin ntre*uin+area unor ala*ete speciale n 2ecare sunet
e notat printr$un semn#Pe de alt! parte% se nt"mpla ca un ala*et
care notea(! apro)imativ e)act sunetele unei lim*i% la un moment
dat% numai notea(! e)act aceste sunete% din cau(a evolu+iei
oinetice
Principiile onolo'iei ne l!muresc asupra elului cum se ace
notarea prin scris a sunetelor vor*ite#Sunetul$tip este o medie a
dieritelor pronun+!ri ale unui sunet% de e)emplu sunetul$tip e
este medie tuturor e$urilor pronun+ate n mod real% un e
a*stract#7enomenul este unitatea onolo'ic! a lim*ii care nu
poate 2 anali(at! n unit!+i mai mici i succesive#Este o clas! de
sunete#7enomenul deci nu e un sunet ci o reuniune de
particularit!+i onetice olosite de vor*itor i care sunt
recunoscute de auditor#
Urmarea acestor constat!ri e ca scrisul notea(! sunete$tip i
enomene% sunetele de care dispunem 'rup"ndu$se ntr$un num!r
limitat de tipuri sonore pe care ne$am desprins s! le recunoatem
n sunetele vor*ite i pe care am nv!+at s! le not!m cu literele
ala*etului#Scrisul e deci o apro)ima+ie i semnele care ne stau la
dispo(i+ie pentru a nota sunetele unei lim*i ne sunt impuse de
societate% prin coli#Ele se aplic! unor tipuri onetice limitate <
consoane i vocale#
Kin"nd seama de aceste considera+ii vom putea da o solu+ie
3ust! pro*lemelor pe care le ridic! interpretarea 'ra2ei noastre
vec&i#
Ala*etul c&irilic% aa cum este ntre*uin+at n secolul al OFI$
lea a ost aplicat la notarea sunetelor lim*i romane c!tre s"ritul
secolului al OIII$lea sau nceputul secolului al OIF$lea#:n s"rit mai
tre*uie +inut seama de aptul c!% n multe ca(uri% s$au aplicat
cuvintelor romaneti re'uli orto'ra2ce slave<
4# a notea(! diton'ul ia e)#<apoa[apoia G celua[celuia
/# a%i\l%r sunt nota+i uneori ca n cuvintele slave l\*0*1%r\*0*1
I 'rupul n' este notat ''
e)#<la''ori[lin'ouri
M# $$$$$$$$ din interiorul cuvintelor sau la 2nal nu au nici o valoare
onetic!
,# n privin+a accentu!ri te)telor de multe ori ea nu corespunde cu
realitatea onetic!% n sensul c! sunt indicate ca accentuate
vocale care nu puteau comporta accentul#
?# Paiericul care n te)tele slavoneti indica locul unei vocale
omise n scris% are acelai rol n te)tele romaneti i apare notat
dup! consoane#
Alternantele 'ra2ce<
Numim alternante 'ra2ce 'r2ile dierite care apar 2e n
acelai te)t% uneori pe aceeai pa'in! sau n acelai r"nd% 2e n
te)te dierite i care notea(! un sin'ur sunet% de e)emplu 'ra2ile
le'e$le'e i den$din#
Cau(ele care provoac! alternantele 'ra2ce sunt urm!toarele<
4# tradi+ia 'ra2c! i evolu+ia lim*iiG men+ine 'ra2a le'e0cu e1%
evolu+ia lim*ii impune 'ra2a le'e0cu e1
/# un sunet comple) i deci 'reu de notat
I# coe)isten+a n 'raiul aceleiai persoane a dou! sunete% unul
produs prin evoluti onetica i cel!lalt importat din alt! re'iune i
impus prin condi+ii de via+! social!
M# aspectul 'ra2c al cuvitelor slave provoac! alternante
Toate te)tele din secolul al OIII$lea$OIF$lea cunosc alternantele
'ra2ce#:n te)tele n care nu sunt copii% alternanta nu se poate
e)plica dec"t prin criteriile ar!tate mai sus#
:ncep"nd cu secolul al OIII$lea% elemente ale lim*ii romane
sunt atestate n te)tele scrise n lim*a cancelarie<latin!% ma'&iara
i slava#
:n monumentele de lim*a din secolele al OIII$lea $al OF$lea
vocalele n &iat apar ntr$o orm! dep!it! n (ilele noastreGe)#<uo
ast!(i o#:n privin+a consonadismului e de o*servat c! 'raiurile din
Kara Romana i din sudul Ardealului pre(int! un stadiu mai
avansat dec"t 'raiurile din Moldova#:n sinta)a% n secolul alOFI$lea
se maniest! o puternic! inBuen+a a lim*ii slavoneti sau a celei
ma'&iare asupra sinta)ei te)telor romaneti traduse din aceste
lim*i#Foca*ularul primete oarte multe elemente variate% pe
calea c!rtur!reasca#
:n re'ul! 'eneral!% tre*uie +inut seama% n interpretarea
aptelor de posi*ilitatea ca o intona+ie semnalat! ntr$un punct
oarecare al teritoriului dacorom"n s! 2e local! sau r!sp"ndit!
numai pe un teritoriu restr"ns#Aadar% c"nd vreun i(vor oarecare
ne indica% de e)emplu% ca ea usese monoton'at n secolul al OIII$
lea n cutare localitatea din Transilvania% acesta nu atra'e dup!
sine conclu(ia c! enomenul este 'eneral#:n domeniu vocalismului
e de semnalat aptul c! e nu usese nc! acceptat n drept#e
accentuat urmat n sila*a urm!toare de e usese diton'at n ea la
o epoc! anterioar!#u 2nal disp!ruse din sctis nc! din secolul al
OIII$lea#Nota+iile cu *%* la 2nal! n documentele slave nu redau o
vocal! redus! ci repre(int! o simpl! 'ra2e !r! valuare onetic!#
Intre e i u n &iat s$a de(voltat un vG e)#<'revul$
'reul#7enomenul e semnalat ast!(i n mai multe re'iuni ale
domeniului dacoromanesc#:n domeniul morolo'iei sunt de
semnalat particularit!+ile urm!toare< 'enit$dativul numelor proprii
masculine terminate ca Stoicai#@a numele n a '!sim 'enit$dativul
n i#
Pe l"n'! termina+ia n $ure a pluralelor neutru% apare
termina+ia mai recent! $uri#Genit$dativul numelor proprii se
construiete cu articolul lu#
Dou! tipuri de te)te<cele mai vec&i te)te romaneti
cunoscute ast!(i datea(! din secolul al OFI$lea#Aceste te)te sunt
de dou! cate'orii<
a# te)te traduse
*# te)te netraduse< scrisori particulare% nsemn!ri (ilnice% acte
o2ciale i 3uridice de natura variat!#
Deose*irile dintre aceste dou! cate'orii de te)te privesc
lim*a i mpre3ur!rile care au provocat apari+ia lor#Dieren+ele de
lim*a sunt e)aminate mai departeG vom e)amina aici
mpre3ur!rile n care au ap!rut cate'oriile de te)te indicate mai
sus i cau(ele care au provocat aparutia lor#

Fec&ea slava#
@im*a cancelarie a culturii i a *iserici rom"neti n secolul al
OFI$lea era vec&ea slava#Prin vec&ea slava *isericeasc! sau
vec&ea *ul'ara se n+ele'e lim*a n ra+ii Constantin i Metod 2ii
unui nalt unc+ionar 'rec din Salonic% au scris traducerile
reli'ioase pe care le$au eectuat n parte la Constantinopol i mai
t"r(iu n Moravia% n anii N?I$N?,#9 parte din *oierime cunoate
slava#Astel tim c! Stean cal Mare se adresea(! n slavonete n
4,-I unui sol polon#Slavona va 2 scoas! din slu3*! *isericeasc!
oarte t"r(iu printr$un proces lent% care a durat ani de (ile< Astel
tip!rirea @itur'&ierului romanesc al lui Dorostei este considerat!
drept o invatie ndr!(nea+!#
Transorm!rile onetice
Structura 'ramaticala a lim*ii romane este de ori'ine latin!# :n
timp% asupra cuvintelor ac+ionea(! le'ile onetice<
$caderea consoanelor 2nale0m%n%t%s1<
$ ventum]ventu]v"nt
$2lum]2lu]2ru]2r
$callis]calli]cali]cale
$consoana 5i6 intervocalica se transorma n 5r6 0enomen numit
rotacism1<
$solemn]soare
$consoana du*la 5l6 se reduce la 5l6<
$olla]ola]oala
$ca*allus]ca*alu]cal
$disparitia lui 5&6 ini+ial<
$&er*a]er*a]iar*a
$'rupul consonantic 5ct6 devine 5pt6<
$nocte]nopte]noapte
$'rupul 5cs6 devine 5ps6<
$cocsa]coaps!
$vocala6o6 se transorma n diton'ul 5oa6<
$solemn]soare
$ 5 *6 trece n CvC i apoi cade

Romana comun!<
Stadiul de lim*a anterior sci(iunii provocate prin deplasarea
spre sud a 'rupului arom"n se numete straroman% roman
primitiv s!u roman comun#Creare i men+inerea unei lim*i
comune pe teritoriul ntins de ormare a lim*ii romane se e)plic!
prin necesitatea n care s$au '!sit 'rupurile sociale din acel
teritoriu de a comunica ntre eleG e)isten+a lim*ii comune implica
e)isten+a unei popula+ii care vor*ea aceast! lim*! i a unei
civili(a+ii unitare impuse acestor 'rupuri umane# Din cercetarea
voca*ularului de ori'ini dierite a lim*ii romane re(ulta c! aceast!
civili(a+ie era de tip rural< pastoral i a'ricol#
Unitatea romanei comune presupune e)isten+a de raporturi
sociale recvente intre 'rupuriG acesta unitate s$a rupt% n
momentul plec!rii spre sud a str!moilor arom"ni#Unitatea de
civili(a+ie a romanilor% n epoca de comunitate% o'lindit! n
unitatea lim*ii% este un apt de o mare importan+! pentru
de(voltarea ulterioar! a romaneiGlim*a comun!% ormat! atunci i$
a men+inut omo'enitatea ntr$o aa m!sur! nc"t diver'entele
dialectale din s"nul dacorom"nei sunt minime% iar deose*irea a+!
de 'rupul arom"n nu sunt de natur! s! mpiedice trecerea uoar!
de la un sistem li'vistic la altul% unuitatea ori'inara 'rupurilor
2ind i ast!(i aparent!#
Dup! cum% potrivit unei tendin+e 'enerale%lim*a romana s$a
diversi2cat n cursul epocii sale de comunitate % tot astel% potrivit
unei alte tendin+e 'enerale% dialectele derivate dintr$o lim*!
comun! iau cu sine din truc&iul comun tendin+a de a inova n
aceeai direc+ie% i 'rupurile odat! separate de(volta inova+ii la
el#
Cele cinci declin!ri latineti se reduc n lim*a romana la trei%
disp!r"nd declin!rile IF i FG
Se p!strea(! ca(urile din lim*a latin!% cu e)cep+ia
a*lativului#
Se men+in cele trei 'enuri din latina#
:n lim*a romana% apare articolul% care nu e)ista n lim*a
latin!% acesta orm"ndu$se dintr$un pronume latinesc#
Numeralele sunt n ma3oritate latinetiG
Fer*ul motenete cele patru con3u'!ri% men+in"ndu$se% n
mare% aceleai cate'orii 'ramaticale speci2ce din latinaG
P!r+ile de vor*ire neBe)*ile sunt% de asemenea% p!strateG
Sinta)a este % n 'enereal% motenit! din lim*a latin!G
@e)icul este n ma3oritate latinesc% voca*ularul
undamental 2ind ?-$??. de ori'ine latin!#

Dialectele lim*ii romane
7iecare lim*! i are propriile dialecte# :n lim*a romana comun!
nt"lnim dialectele dacorom"n% arom"n% istrorom"n%
ma'lenoroman# :n cadrul dacorom"nei se pot identi2ca unele
deose*iri% ceea ce ace s! se vor*easc! de su*dialecte% !r! ns!
a modi2ca uniattea 'ramaticala a lim*ii< muntean% moldovean%
maramureean% crian% *!n!+eanG n cadrul su*dialecteleor se
nasc 'raiurile% spre e)emplu 'raiul vr"ncean% oltean% ialomi+ean
etc#
Primele te)te romaneti#
Cele mai vec&i documente slave cunoscute ast!(i% scrise n
+ara Rom"neasca i n Moldova% datea(! din 4I?M i 4I>/#Pentru
a scrie c!r+i de cultura ntr$o lim*!% alta dec"t vec&ea slav!% ntr$
un timp c"nd numai 'reac!% latin! i slava erau recunoscute de
*iserica ca lim*i de cult i o2cialitatea de le noi p!(ea cu s2n+enie
ntre*uin+area lim*ii slave% era necesar! o revolu+ie#
:n traducerile c!r+ilor *isericeti n rom"nete nu era deci un
apt divers% aa cum ar 2 ost simpl! nsemnare rom"neasc!
!cut!% la un moment dat ntr$o localitate oarecare a +!rii
noastre#Dieren+a dintre te)tele traduse i netraduse apare deci
cu evident!< traducerea te)telor *isericeti% n secolul al OFI$lea%
nu poate 2 conceput! dec"t ^^provocat!]] de o cau(!
e)terioar! i ni lupta cu canoanele *isericii ortodo)e#At"t te)tele
romaneti din secolele al OFI$lea care ntre*uin+ea(! o orto'ra2e
tradi+ional! adic! 2)at! ntr$o epoc! aterioara% c"t i c"teva tiri
precise ne arat! c! s$a scris rom"nete n secolul al OF$lea#
Primele traduceri romaneti
Primul te)t romanesc care ne$a ost tradus este scrisoarea lui
Neacu din C"mpulun' din 4,/4#Cur"nd dup! aceast! dat! apar
traducerile romaneti de c!r+i reli'ioase#Aceste traduceri
manuscrise% n starea n care ne$au provenit% nu con+in nici pree+e
nici epilo'uri nici vreo alt! nsemnare care s! ne permit! s! le
dat!m i locali(am alrel dec"t prin ipote(a#
Primele traduceri romaneti ne$au provenit su* orm! de
copii !r! s! putem sta*ili cu preci(ie dac! ntre aceste copii i
ori'inalele pierdute tre*uie presupuse copii
intermediare#@ocali(area i datarea primelor traduceri romanest
nu se pot ace aadar dec"t prin ipote(a luande$se n considera+ie
particularit!+ile lor de lim*!#Sunt o serie de particularit!+i
li'vistice ale acestor te)te% printre care ratacismul i pre(en+a
unor cuvinte ma'&iarie cu circula+ie restr"ns!% care ne permit s!
locali(!m primele traduceri rom"neti n Maramure i n nordul
Ardealului vecin#Dac! comparam lim*a primelor traduceri
romaneti cu lim*a diaconului Coresi din a doua 3um!tate a
secolului al OFI$lea constatam o serie de diver'ente at"t onetice
c"t i le)icale% ntre aceste dou! cate'orii de te)te#
Admi+"nd c! primele traduceri romaneti nu au nimic n lim*a
lor care s! nu poarte data din secolul al OFI$lea% nu r!m"ne s!
e)amin!m e)plica+iile care au os date cu privire la impulsul care
a provocat traducerea n rom"nete a c!r+ilor reli'ioase#

Gruparea te)telor pe re'iuni dialectale#
Dac! 'rupam laolalata te)tele din secolul al OFI$lea care au
tr!s!turi onetice comune% o*+inem o clasi2care pe re'iuni
dialectale% n sensul c! te)tul provine dintr$o re'iune
natural!#Pentru te)tele netraduse n aar! de te)tele din secolul al
OFI$lea% c"teva te)te de la nceputul secolului al OFII$lea% num!rul
e)emplelor a ost m!rit !r! a ntrece prea mult limita secolului al
OFI$lea#
Sinta)!#
:n studiul sinta)ei se ace deose*irea ntre te)tele traduse i
te)tele netreduse#:n te)tele traduse deseori ra(a rom"neasca
imita ra(! din ori'inalul slavonesc sau ma'&iar#Sin'urele apte
de re+inut sunt a*aterile de la modul str!in< asem!n!rile c&iar
dac! nu un aspect romanesc risca s! 2e imita+ii#

Elementele voca*ularului<
Foca*ularul traducerilor este dierit de voca*ularul te)telor
netraduse#Traduc!torii dispuneau de un le)ic s!rac i aveau la
ndem"na termeni romaneti su2cien+i care s! corespund! tuturor
termenilor slvonesti sau ma'&iari din versiunea *i*lic!#S$au
ntre*uin+at dierite procedee pentru a ocoli aceste di2cult!+i pe
l"n'! procedeul de a traduce mai mul+i termeni din te)tul *i*lic n
unul sin'ur n rom"nete% traduc!torii au recurs de cele mai multe
ori% la procedeul mai simplu de a introduce n te)tul lor cuvinte
slavoneti sau ma'&iare care nu avea ec&ivalent rom"nesc#:n
elul acesta un num!r mai mare de elemente str!ine au p!truns n
voca*ularul traducerilor#
Ma3oritatea acestor cuvinte nu apar n te)tele care repre(int!%
cel pu+in n parte% lim*! vor*it!% de e)emplu n scrisorile
particulare#
;a(ele lim*ii rom"ne literare<
:n timpul din urm! s$au ridicat o*iec+ii mpotriva te(ei dup!
care su*dialectul muntean ar orma *a(a lim*ii romane literare%
ncep"nd din secolul al OFI$lea#G# Istrate% pornind de la a2rma+i c!
diaconul Coresi venit de la ;raov la T"r'ovite nu ar 2 paticipat
la traducera c!r+ilor romaneti pe care le$a tip!rit% elimina
su*dialectul muntean din discu+ie i su*stituie 'raiul din re'iunea
;rasov$9rastie#
Istrate pleac! de le o presupunere ne demonstra*ila< aceea
ca diaconul Coresi nu ar 2 participat la traducerea c!r+ilor pe care
le$a tip!rit#:ntr$adev!r% tirile privitoare la activitatea diaconului
Coresi sunt sumare#Istrate nu a v(ut ns! ca reerin+! la Coresi
este inutil! pentru ca to+i cercet!torii sunt de acord c! nu a
e)istat% i nici nu a e)istat n secolul al OFI$lea% un su*dialect al
sudului Transilvaniei#
:ntruc"t sudul Ardealului i % deci% inclusiv re2unea ;rasovului%
apar+ine 'rupului de 'raiuri munteneti% este evident c! toate
c!r+ile tip!rite de Coresi i de ucenicii s!i sunt o m!rturie a
su*dialectului din Muntenia#:n privin+a voca*ularului c!r+ilor
tip!rite de Coresi% am ar!tat mai de mult ca Coresi mpreun! cu
cola*oratorii s!i% a eliminat din te)tul pe care l$a tip!rit termenii
care nu aveau circula+ie n sudul Transilvaniei sau termeni mai
pu+ini cunoscu+i#
C9NTEOT 79NETIC
CUFINTE R9M_NERTI
DE 9RIGINE @ATINX
a accentuat \ n
0\consoan!1
a se modi2ca n
canto ` c"nt
canem ` c"ne
plan'o ` pl"n'
l intervocalic
l se modi2c! n r
solem ` soare
molam `moar!
salem ` sare
'rupuri consonantice cl% 'l
cl i 'l n dacorom"n!
se modi2c! n Ta% 'a
clavem ` c&eie
clamo ` c&em
'landem ` '&ind!
@im*a romana n sec OFI
:n secolul al OFI$lea% principala lim*! literar! olosit! de
rom"ni a ost slavona# :n slavon! era litur'&ia *isericii ortodo)e% bi
tot n slavon! actele emise de cancelariile domnebti ale
principatelor rom"ne $ practic slavona avea rol de lim*! o2cial!#
Totubi% n acest veac are loc nceputul scrierii n lim*a rom"n!#
Primul document n lim*a rom"n! cu datare cert! este
scrisoarea lui Neacbu din Dl!'opole 0a(i C"mpulun'1% scris! n
4,/4#
Poate c&iar nainte de 4,/4 s$a olosit lim*a rom"n! n
scris n m"n!stirea Peri din Maramureb 0a(i n re'iunea
su*carpatic! a Ucrainei1% de unde s$au p!strat manuscrise n 'rai
maramurebean rotaci(at% dar datarea acestora nu este si'ur!#
:n 4,MM este tip!rit la Si*iu =Cate&ismul @uteran6% 2ind
prima carte tip!rit! n lim*a rom"n!# Tip!ritura nu s$a mai p!strat
p"n! a(i% 2ind distrus! ntr$un incediu# Totubi% se cunoabte
e)istenca ei% datorit! unor c&itance n care se mencionea(! plata
sumelor aerente c!tre tipo'ra2i pentru aceast! carte# :ncep"nd
cu 4,?-% diaconul Coresi editea(! la ;rabov primele c!rci tip!rite
n lim*a rom"n!#
Dialectele lim*ii romane
Dialectul daco$roman s$a de(voltat n nordul Dun!rii% pe teritoriul
actual al Rom"niei% are num!rul cel mai mare de vor*itori% a
evoluat ca lim*a literar!% dar i$a diversi2cat n timp variantele
re'ionale% su*dialecte< *!n!+ean% crian% maramureean%
moldovean i muntean#
Dialectul arom"n s$a de(voltat n (one din mai multe +!ri
*alcanice 0Grecia% Al*ania% Macedonia% ;ul'aria1% scris cu ala*et
'recesc% apoi latin% are o literatur! cult!G arom"nii au trecut i n
secolul al OO$lea prin str!mut!ri dintr$o (on! n alta% datorit!
r!m"nt!rilor istorieiG mul+i s$au sta*ilit n Rom"nia#
Dialectul me'leno$roman % intermediar% ntre cele dou!
men+ionate mai sus% cca# ,---de vor*itori n (one restr"nse i
compacte 0re'iunile Me'len i Salonic din Grecia%Foivodina din
Ser*ia% oraele Gev'eli3a i STop3e din Macedonia1G lipsesc
scrierile culte% n literatura popular! s$au p!strat c"teva cule'eri
de la nceputul secolului al OO$lea
Dialectul istro$roman se aBa n curs de dispari+ie% cca 4,--
de vor*itori% n nord vestul Croa+iei 0mai ales sate din peninsula
Istria1G are o literatur! popular! 0dominat! de *asme scurte%
snove% prover*e1% pu+ine scrieri culte#
;IMITRIE EUSTATIEIVICI <RAOVEANUL 04HI-$4H>?1 Director
al colilor Na+ionale Neunite din Transilvania% autorul primei
'ramatici rom"neti% ini+iatorul primei reviste economice din +ar!%
creator de c!r+i *isericeti i colare d iat! doar c"teva din marile
contri*u+ii pe care Dimitrie Eustatievici le aduce pe altarul culturii
na+ionale# 7iu al protopopului c&eian Eustatie Grid P4Q% n!scut n
anul 4HI-% n c&eii ;raovului% nva+! carte n coala de l"n'!
;iserica S# Nicolae d prima din +ar! d condus! i reor'ani(at! pe
atunci de tat!l s!u# Din anul 4HMM este nscris la presti'ioasa
Academie Teolo'ic! din eiev 0n2in+at! de mitropolitul rom"n
Petru Movil!1% unde% nv!+"nd teolo'ia i 2lo(o2a n lim*ile de
cultur! ale timpului% slav!% latin! i 'reac!% i nsuete vaste
cunotinte de cultur! universal!P/Q# Nu se cunoate durata
studiilor !cute aici% dar cele dou! atestate% eli*erate n lim*a
latin! de Academia amintit! d p!strate n ar&iva mu(eului 0doc#
4HI1 d convin' asupra aptului c! Dimitrie Eustatievici a reuit s!
se ridice la nivelul cerin+elor acestei nalte institu+ii spirituale#
Primul atestat% eli*erat la 4> aprilie 4H,I% de preectul Academiei
Geor'ius C(e(er*aTi% n lim*a latin!% certi2c!< 5Dup ce
magnifcul domn, Dimitrie Eustatievici s-a transferat
la Academia din Kiev s-a dedicat colii teologice i a
dat dovad de strduin n !unele moravuri,
datorit respectului i recunotinei la care a a"uns#
Eu doresc i socotesc c tre!uie s fe recunoscut
valoarea, credina acestuia# $entru domnul Dimitrie
Eustatievici eu depun mrturie# %cris cu m&na mea
i prin sigiliul din partea amintitei Academii de mai
sus# Kiev, anul '()*, aprilie '+ ,ile# $refectul
Academiei din Kiev, ieromona- .eorgius /,e,erna0i#6
0Document aBat n Ar&iva Mu(eului ;isericii S# Nicolae< &"rtie
per'amentat!% si'iliu din cear! roie% semnat1# Cel de$al doilea
atestat% emis dor pentru M (ile dup! precedentul% de data aceasta
de c!tre rectorul Academiei% Geor'ius eonicTi% tot n lim*a latin!%
completea(! n con+inut inorma+iile < 5$rin strlucirea i
genero,itatea n orice domeniu, domnul 1n#n#Dimitrie
Eustatievici2 de o demnitate i o inut deose!it,
lucru care este important s fe cunoscut, ecunoscut
i artat, c acest domn Dimitrie Eustatievici,
student priceput n tiinele pre,ente, a dovedit o
-rnicie deose!it n Academia din Kiev, at&t n
domeniul artelor li!ere, c&t i n tiinele teologice#
$rintr-o atitudine modest, prin inut deose!it, c&t
i printr-o nclinaie nsu3eitoare spre tiine prin
-rnicie i inteligen pe o lung perioad de timp a
promovat studiile sale cu o apreciere maxim i find
un model de pro!itate, modestie, inteligen i
integritate deose!it# Drept urmare a acestui lucru,
n anul '()*, luna aprilie, ,iua 4*, dup ce s-au dat
voturile i n alte Academii cele!re i renumite, s
termine i s promove,e studiile sale p&n la cel mai
nalt grad s-a cerut i de la Academia sus numit o
atestare a acestuia cu privire la inuta lui i tiina
sa, atestare, care este semnat de igiliul acestei
Academii solemne i c-iar i de m&na mea semnat#5#
Celelalte %%Academii solemneaa% la care ace reerin+! atestatul% nu
le cunoatem# Unii cerecet!tori consider! c! Dimitrie Eutastievici
a studiat i la Moscova% iar al+ii aprecia(! c! a urmat cursurile
universit!+ii din 8alle 0Germania1# Am*ele supo(i+ii sunt posi*ile%
at"t timp c"t atestatul con2rma mai multe Academii% iar
cronicarul *raovean% % Eosep& Trausc& 04H-/$4HH-1 a2rm!< 55tem
0omm des $ope %taie n Kronen %o-n, aus 6eutsc-
landen -eim 7er -atte n 8alle studieret6 0de asemeni a
venit 2ul preotului Sta+ie din GermaniaG el a studiat n 8alle1# 9r%
a2rma+ia cronicarului local% at"t de *ine imormat asupra
realit!+ilor% nu poate 2 pus! la ndoial!% 2ind contemporan
evenimentelor# Rtiut 2ind adev!rul c! n anul 4H,I Eustatievici i
termin! studiile teolo'ice i de 2lo(o2e la eiev% iar ntoarcerea n
+ar! are loc doar dup! doi ani% putem n+ele'e c! n acest interval
a urmat cursurile vestitei universit!+i 'ermane% motiv pentru care
istoricul Sult(er% care l$a cunoscut personal% l aprecia n termenii
elo'ioi< 5ein Mann von dem !esten Karacter und ein
Kenner der moisten europenisc-en !esondere
slavisc-en %prac-en6 0un om de cel mai *un caracter i a mai
multor lim*i europene cu prec!dere slave% cunosc!tor1 # @a numai
/ ani de la sosirea sa n c&eii ;raovului% de2nitivea(! prima
'ramatic! rom"neasc!% care poart! n manuscris un pompos titlu<
59ntru mrirea sfntei cei de o fin, fctoarei de
via i nedespritei 6roie a 6atlui i a :iului i a
%f&ntului Du-, .;AMA65/A ;<M=>E%/, aferotisit
prea !lagocestivului, prea luminatului i prea
nlatului domn i o!lduitor a toat ?ngro-@la-ia,
domnului 5o /onstatin voievod, acum nt&i i,vodit
prin Dimitrie Eustatiev Araoveanul, metodos prea
folositor i prea tre!uincios ntrit cu pilde prea
foloitoare ae,at cu r&nduial dreapt i rodit n
Aulgaria 1c-eiul2 Araovului, anul '()( sep#'5# Se
certi2c! din titlu% nu numai autorul% dar i locul 0c&eii ;raovului1%
precum i anul de2nitiv!rii% 04 septem*rie 4H,H1% dat! la care
ncepea i anul colar% care corespundea i cu nceperea anului
*isericesc# Dac! ormularea n stil medieval corespundea
'ramaticii lui Smotri+Ti% editat! la R"mnic n anul 4H,, i pe care
Eustatievici a cunoscut$o n timpul studiilor din Rusia% n sc&im*
con+inutul modelat dup! 'ramaticile latine% trimite la 'ramatica
lui Gre'orius Molnar% scris! n lim*a latin! i editat! pentru a
doua oar! la Clu3% n anul 4H,?# 7aptul c! Dimitrie Eustatievici
nc&in! 'ramatica sa domnului muntean Constantin Mavrocordat%
c!ruia i dedica n prea+! i un cuv"nt de a2erotisire pentru
vrednicia de %%ap!r!tor nv!+!turilor celor adev!rateaa% poate
su'era adev!rul c! dasc!lul c&eian ntre(!rea posi*ilitatea
tip!ririi c!r+ii sale n Muntenia% unde se imprimase de altel% i
'ramatica rusesac! a lui Smotri+Ti 0la T"r'ovite%4H,,1# Prin
lucrarea sa% Dimitrie Eustatievici% nu numai c! urm!rea o adaptare
dup! 'ramaticile latineti% slave sau 'receti% i eav"nd un alt
model n lim*a rom"n!% reali(ea(! o carte proprie lim*i noastre%
pus! n slu3*a colii# @a aceasta contri*uie i e)emplele aplicative%
oloite mai mult n partea de sinta)!% const"nd din prover*e%
cu'et!ri% dierite ra(e cu con+inut educativ% e)trase din ;i*lie sau
din operele unor scriitori i 2loso2 antici ca < 8omer% Aristotel%
Demostene% Plutar&% Platon% Socrate% 8erodot #a# Dac! n prima
parte a 'ramaticii% consacrat! orto'ra2ei i n care se ocup! pe
ler' de ala*etul c&irilic i scrierea lim*ii rom"ne% de accentul
cuvintelor i de semnele de punctua+ie% se o*serv! o mai
consecvent! p!strare a modelului slav% n sc&im* n celelate trei
p!r+i 0etimolo'ia% sinta)a i pro(odia1 se o*serv! o cola+ionare a
'ramaticilor olosite% n special cea latin! a lui Molnar% din care
preia at"t elemente de structur!% c"t i pre(entarea no+iunilor su*
orm! euristic!# Se recunosc i modele 'receti% n special n
ultima parte a lucr!rii% dedicat! pro(odiei i n acest sens se poate
cita 'ramatica lui Cnstantin @ascaris din secolul al OF$lea% pe care%
de altel o i men+ionea(! 2indu$i la ndem"n!% datorit!
multiplelor edi+ii colare din secolul al OFIII$lea# Se poate remarca
d dup! constatarea lui Nicolae Ursu d c!% n ciuda multor modele
olosite% 2ind %%tiuitor de mai multe lim*i europeneaa% n$a ost
(adarnic eortul lui Eustatievici de a o'lindi n lucrare c"t mai
3udicios structura morolo'iei i sinta)ei lim*ii rom"ne% de a
consemna cu 'ri3! eventualele e)cep+ii de la re'ulile sta*ilite% de
a ace s! se vad! f6deteptciunea lim!ii romaneti, c&t
este i ce feli este i c&t este dialectul rom&nesc, mai
ndestulat sau mai nendestulat dec&t alte dialecte5#
Cititorul de a(i poate n+ele'e% citind 'ramatica lui Eustatievici%
c"t de mare a ost str!dania acestuia pentru a modela
particularit!+ile lim*ii rom"ne la terminolo'ia '!sit! de el n
'ramaticile pe care le cunotea# :n cadrul oneticii% el denumete
vocalele i consoanele% %%'lasniceaai %%so'lasniceaa sau %%mpreun!
'lasniceaaG Fir'ul! o numete %%mpiedicareaa sau %%3um!tate de
sorocaaaG punctul era %%ntrea'a mpuns!tur! sau soroac!aa#
Morolo'ia este denumit! etimolo'ie% n cadrul c!reia aanumeleaa
era de apt su*stantivul% aanumele adau'!toraa de2nea ad3ectivulG
numeralul era %%numele num!r!toraa# Ca(urile sunt numite
%%c!deriaa% 2ind ? la numaraa< numitoare 0nominativ1% n!sc!toare
0'enitiv1% d!t!toare 0dativ1% pricinuitoare 0acu(ativ1% c&em!toare
0vocativ1 i lu!toare 0acu(ativ1aa# Con3u'!rile erau aan3u'!turiaa%
inter3ec+iile %%n mi3loc arunc!toareaa% con3unctiile$ %%pentru
mpreunareaa #a#m#d# 7irete c! aceast! 'ramatic! a ost olosit!
i la coala *isericii S# Nicolae din c&ei% unde Dimitrie
Eustatievici% unc+iona ca dasc!l% cu at"t mai mult cu c"t n
protocolul dasc!lilor se consemnau pentru aceast! perioad!
%%copiii care vor nv!+a 'ramaticaaa% cu o*li'a+ia de a pl!ti /- B#%
spre deose*ire de cei care nv!+au alte materii i pl!teau cel mult
? B# pe an# Pe de alt! parte% slu3itorii colii din c&ei semnau ca
%%dasc!li normalicestiaa% iar scoala 2'ura n actele o2ciale ca
aascoal! de norm!aa sau %%normal!aa% deci dep!ea statutul unei
coli elementare# Aceasta l$a determinat pe Eustatievici s!
copie(e 'ramatica sa n / e)emplare% unul 2ind olosit la coala
din c&ei% iar altul pentru a 2 predat domnului Muntean n vederea
pu*lic!rii lui# :ncep"nd cu anul colar 4HN?% c"nd se n2in+ea(!
Directoratul colilor Na+ionale Neunite din Transilvania cu sediul la
Si*iu% Dimitrie Eustatevici este numit primul director al acestei
presti'ioase institu+ii% dup! ce unc+ionase o scurt! perioad! de
timp ca secretar episcopal al Mitropoliei Ardealului cu sediul pe
atunci la R!inari i Si*iu# :n nou! calitate de director colilor
na+ionale pe care o ndeplinete p"n! la moarte 04H>?1% o prim!
ini+iativ! este n2in+area unui curs de pre'!tire peda'o'ic!% cu
durata de ase s!pt!m"ni% care nc! de la nceput% s$a *ucurat de
un lar' r!sunet% 2ind recventat anual de numeroase cadre
didactice din lumea satului# Cum era de ateptat% se preocup! n
mod deose*it i de *unul mers al colii din c&ei% interes"ndu$se
n continuare de recven+a elevilor i asi'urarea colii cu cadre
necesare# Printr$o adres! semnat! la I- septem*rie 4HN>%
Eustatievici solicita inspectorului colar Ioan Marcu% de la coala
;isericii S# Nicolae% s! ntocmeasc! un ta*el cu to+i p!rin+ii care
nu i$au trimis copiii la coal!# Drept urmare% inspectorul
ntocmete un ta*el cu ?4 p!rin+i men+in"nd numele i adresa lor
0documente necatalo'ate n ar&iva mu(eului1# @a numai c"teva
luni% printr$o nou! adres! Eustativici dispune ca 5plata
dasclilor s se plteasc din venitul !isericiiBB##i
de la prinii copiilor nimic s nu trag B i toi
oamenii s de-a copiii la scoal, s nvee Bi s i-a
seama C l averti(! Eustatievici pe Ioan Marcu C c dasclii s
nvee cu usrdie pruncii i s p,asc coala i
pruncii s mearg la coalBaa# :n nc&eiere +inea s!$i
atra'! aten+ia <6Dumneata silete cu coala spre os!it
!inele i lauda dumitale6 0doc# H4>g4H>-1# Tot n urma
interven+iilor sale% 'uvernatorul Transilvaniei emite la 4I iulie
4HNH un decret pentru n2in+area unei coli capitale n c&ei#
:nceputul a ost mai mult dec"t promi+!tor% c!ci n primul an al
unc+ion!rii colii capitale% acelai 'uvernator elicita pe
or'ani(atorii ei n termeni elo'ioi P4/Q Cu toate acestea%
e)i'en+ele lui Dimitrie Eustatievici sunt i mai mari% c!ci la pu+in
timp dup! aceasta% la /M mai 4HN>% nemul+umit de starea colii %
se adresea(! inspectorului colar % acelai Ioan Marcu% cumnatul
s!u% pe un ton destul de poruncitor< 5nc o dat s c-emi n
faa printelui protopopului, a preoilor, a "upanului
Z-rii 1n#n#Dum2 i a "up# >iculiii >icolaus 1n#n
>icola >icolau2 i a "up# staroti i a cinstiilor "urai,
pe aceia, care au fgduit a da a"utorul cel sf&nt pe
seama procopsitoarei nvturi i tinerea i p,irea
legturii ce s-au fcut cu tirea nlatului, crescului
.u!erniu i cu ntrirea /urii 9mprteti, s nu dea
pricin a rm&nea mai sla! dec&t la sate proaste B
findc nu iese vreo sum mare, care s treac peste
putina averii i puterii dumnealorBi mie mi cade
cu ruine C scria Eustatievici n nc-eiere C c art c
patrioii mei, c aa paroliti sunt, pe care eu
pretutindeni i laud i i aduc pild !un spre
nttrirea numelui celui !un al dumnealorBDumneata
s le citeti cartea aceasta i s le-o tlmceti,
doar doar s vor nelege i nu vor atepta mi"lociri
ilitoare s-i nt&mpineB5# Str!daniile directorului
Eustatievici se dovedesc n continuare (adarnice% c!ci n cursul
anului 4H>/ curatorii *isericii se pl"n' ma'istratului c! nu pot
scoate de la oamenii din c&ei salariul dasc!lilor% motiv pentru
care coala este n continuare pu+in recventat!# Din ce n ce mai
*olnav% Eustatievici nu mai este n stare s! intervin! pentru
redresarea situa+iei colare# @a pu+in timp% n 4H>? c"nd nc! nu
mplinise v"rsta de ?? ani se stin'e din via+! l!s"nd urmailor o
contr*u+ie valoroas! la de(voltarea nv!+!m"ntului rom"nesc# Ca
peda'o'% Dimitrie Eustatievici era contient de necesitatea
n(estr!rii colii cu manuale colare de valoare# :n acest scop
reali(ea(! mai nt"i un 5/ate-ism mic sau scurta
pravoslavnica mrturisire a legii greceti neunite5%
editat la Si*iu% n anul 4HN> n lim*ile s"r*!% 'erman! i rom"n!#
Pentru reali(area acestei c!r+i% cola*orea(! cu mai mul+i c!rturari
ntre care Ioan Raici% pentru te)tul slavon% Teodor Ioanovici% pentru
cel 'erman% iar n perioada c"nd era *olnav% Eustatievici apelea(!
la a3utorul cronicarului *!n!+ean Nicolae Stoica din 8a+e'# :ntr$o
prim! orm! acest Cate&ism a ost pu*licat la Fiena 4HH?1%
*ucur"ndu$se de un real interes din parte *isericilor ortodo)e i a
colilor din su*ordine% c!ci n acelai an Maria Tere(a dispune% prin
statut colar% s! se oloseasc! aceast! carte o*li'atoriu% n colile
rom"neti dependente de mitrpolia din Carlovi+# Tot la Si*iu% n
anul 4HN>% Eustatievici tip!rete 5Ducere de m&n sau
povuire ctre aritmetic sau socotel6 cu te)t *ilin'v%
rom"n$'erman% oloindu$se% dei'ur% de manualul lui I# 7ellin'er%
pu*licat la Fiena 04HHM1 pentru colile elementare s!seti# :n anul
4H>- n aceai tipo'ra2e si*ian! edita 5De,voaltele i
t&lcuitele evang-elii a dumunicilor sr!torilor i
oarecrora ,ile5% din care s$a p!strat un e)emplar i n ar&iva
din c&ei 0C#F#M4>1# Dup! cum aprecia(! autorul n prea+! 0#/$?1%
5cartea este r&nduit a se cetiBpentru c e plin de
nvtur i sunt vrednice 1epistolele2 de a se
cerceta i a se nelege B ca s tim nvturile
pentru o!iceiurile cele !une ale noastre5# Cartea
con+ine% pentru prima dat!% o metodic! de predare n coala
timpului% motiv pentru care cit!m c"teva ra'mente< 5Dasclul
s porunceasc, prin ucenicii adunai mpreun, rar
s citeascB arat capul su sti-ul mpreun, de la
care ncepe stiucul i ascultB toate acesteaB le
scrie dup modelul slovelor pre ta!la cea neagr a
colii, poruncete de vreo c&teva ori s le
poftoreasc i toi mpreun s le ,ic apoi dec-ilinB
tiucurile sau prile le aduce nainte ca s le fac
mai cunoscute supt tiute nvturi i i nva
totdeauna sti-ul, ntre care i tiucurile cele vrednice
de luare de seam, se a3B Dasclul le t&lcuiete
lucrurile cele prea vrednice de luare de seamB Mai
pre urm, dasclul arat nvturile cretineti i
o!iceiurile cele !une, care s cuprind n Evang-elie i
nsemnea, locul su sti-ul# 9nvtorul, care iaste
iscusit va ti singur toate acestea s facBaa# :n prea+a
acestei c!r+i se ace reerin+! la o alt! carte a sa% numit! %%Cartea
iaduluiaa% despre care nu avem cunotin+!% ne2ind nre'istrat! nici
n ;i*lio'ra2a Rom"neasc! Fec&e i nici n alte studii de
specialitate# Dup! un an% tot pentru tre*uin+ele colii% Eustatievici
tip!rete %%sinopsis% adec! cuprinderi n scurt a cei vec&i i cei
noao scriituri% adic! a ;i*liiaa% reeditat! la Si*iu n anul 4N-N% n
tipo'ra2a lui Ean ;art i la 4NI-% n cea a lui Geor'ius de Clo(ius#
:n condi+iile n care% n toate re'iunile t!rii% n a doua 3um!tate a
secolului al OFIII$lea% apar *ucoavne% Eustatievici editea(!% la
Si*iu% n anul 4HNN 5Aucoavna pentru pruncii cei
rum&neti5% propun"nd te)t *ilin'v% rom"n i 'erman# :n anul
4H>/% tot la Si*iu% Eustatievici redactea(! un alt manual%
intitulat %%Scurt i(vod pentru lucruri de o*te i dec&ilin n scrieri
de multe c&ipuriaa% pe care l tradusese din lim*a slav! 5pentru
tre!uina cate-eilor i dasclilor neunii5% pre'!tind
astel material didactic pentru coala peda'o'ic! de la Si*iu#
Nicolae Ior'a% studiind un %%S*ornicaa voluminos% provenit din
;raov% considera c! %%nsemn!rile de cronic!aa% nscrise pe 2lele
de or(a+% i$ar apar+ine lui Dimitrie EustativiciP4MQ% iar Ioan Pop
aprecia(! c! i %%cronica ;raovuluiaa socotit! anonim!% a ost
scris! de Dimitrie Eustatievici i dup! modelul ei% s$au copiat
ulterior celelalte cronici pu*licate de N# State i I# Cr!ciunaa# :n
ultimul an al vie+ii% %%cu pre+ul v!t!m!rii s!n!t!+ii i scurtarea
vietiiaa sale% traduce i tip!rete% la Si*iu% %%Ale)andria sau via+a lui
Ale)andru Macedonaa% din care am putut identi2ca% n c&ei% un
e)emplar% lipsit de prea+! i 2la de titlu 0C#F#44N41# @a s"ritul
c!r+ii Eustatievici adau'! o rumoas! poe(ie% av"nd ca tem!
vite3ia# Animat de idealuri iluministe% ncearc!% n anul 4HN>% s!
pun! *a(ele unei reviste romaneti% n Ardeal% cu numele %%7oaia
rom"n! pentru economaa% pe care voia s! o edite(e su* e'ida
%%Societ!+ii 2loso2ceti a Neamului Rom"nesc din Marele Principat
al Ardealuluiaa# Autorit!+ile 'uvernamentale ale Tranilvaniei%
apreciind c! %%Dimitrie Eustatievici este unul din cei rum"neti
*!r*a+i% care i$a do*"ndit merite mari pentru ntemeierea colilor
normalicetiaa% naintea(! Cur+ii din Fiena propunerea c!rturarului%
nso+ind$o de o re(olu+ie avora*il! edit!rii acestei reviste# Doar
moartea timpurie a lui Eustatievici (!d!rnicete valoroas!
ini+iativa# Ca o aprecierte 2nal!% la acest moment aniversar%
consider!m semni2cativ! remarca !cut! de Nicolae Al*u% privind
valoarea c!rturarului *raovean% similar! cu cea despre G&eor'&e
incai <%%c! nite or"ndui+i preste aceste coli directori% Dimitrie
Eustatievici i G&eor'&e incai% se nvoiesc despre deteptarea i
*un! cretere a copiilor celor rom"netih Aceti de laud! vrednici
domni d nc&eia reerentul d multe c!r+i rum"neti% cu v!t!marea
s!n!t!+ii i scurtarea vie+ii sale% pentru trea*a pruncilor celor
rum"neti au !cut i n tiparul lumii le$au dat##aaP4?Q# <$%$o-r"6(
P4Q 4# Eustatie Grid 04H/4$4H?H1 este 2ul protopopului Rc&eian
Fasile Grid 04?N?$4HMH1% venit de la 7!'!ra# Se ormea(! n
mediul de amilie% propice aspira+iei spre cultur!% cunosc"nd de
copil r!m"nt!rile politice ale rom"nilor din Rc&ei# Gra+ie pre'!tirii
sale intelectuale% cronicarul local% David Cepescu% l pre(int! ca
%%un om mpodo*it cu tiin+e i cu mare n+elepciueaa 04# Protocol /%
p#NH1% reerindu$se at"t la activitatea o*teasc!% n calitatea sa de
protopop% c"t i la cea didactic!% ca dasc!l al colii# Cea mai
important! apt! a sa a ost ridicarea n piatr! a eta3ului colii%
reuind astel s! dep!easc! oprelitile impuse de autorit!+ile
locale# S$a olosit% n reuita s!% de patrona3ul domnilor rom"ni de
peste mun+i% c"t i protec+ia Elisavetei Petrovna a Rusiei% care a
oerit *ani 0I#--- ru*le1% c!r+i 0cca# /-1 i &aine preo+eti# I(vodul
dup! care Petcu Roanu a tip!rit primul calendar$almana& a ost
recent descoperit ntr$o *i*liotec! particular! din Rc&ei i a ost
ac&i(i+ionat pentru mu(eu% 2ind e)pus n sala %%C"rtea i c!rturarii
*raoveniaa# Pe plan politic% c&eienii o*+in protec+ia acestei
mp!r!tese% Elisa*eta Petrovna% care intervine pe l"n'! Maria
Tere(a n avoarea rom"nilor din Rc&ei% cer"ndu$i s! ncete(e
presiunile pentru unire cu *iserica Romei# :n acelai scop% Eustatie
Grid se deplasea(! de mai multe ori la Carlovi+% reuind s! o*+in!
la /N au'ust 4HI, &risov de protc+ie de la mitropolitul Fic&entie
Ioanovici% prin care se o*li'! s!$i apere pe ortodoci de
presiunile %%Unia+iei6 0Sterie Stin'&e %%Documente privitoare la
trecutul rom"nilor din Rc&ei% 4H--$4H>,6%;raov% 4>-4$4>-?%%
vol#I% p#4H>$4N41# Alte ori l '!sim la Si*iu% R"mnic% ;ucureti% la
Curtea Canacu(inilor sau n Moldova% la Curtea Mavrocorda+ilor%
o*+in"nd drepturi i &risoave de curte pentru rom"nii din Rc&ei
0Candid Mulea op#c"t# vol#I% p#4H>$4N>1# Actul testamentar de
motenire% conceput cu pu+in timp nainte de moarte% ne n'!duie
s! apreciem valoarea *i*liotecii sale i prin ea s! apreciem omul
de cultur!% care a slu3it cu d!ruire *unul mers al *isericii i al
colii# Men+ion!m ntre acestea o ;i*lie rom"neasc!% n valoare de
/M B# 0retri*u+ia pe trei luni a unui dasc!l1% care nu putea 2
dec"t %%;i*lia de la ;ucuretiaa 04?NN1% aBat! a(i n Rc&eiG o
%%Pravil! rom"neasc!aa% n valoare de de 4- B# 7iind cu si'uran+!
%%:ndreptarea le'iiaa de la T"r'ovite a lui Matei ;asara* din 4?,/%
pre(ent! i ea n Rc&ei n patru e)emplareG un %%Apocalips scris cu
m"naaa% n valoare de / B# 0nu s$a mai p!strat1G %%o carte 'receasc!
de c"nt!ri% un epistolar 'recesc% o Psaltire slavon!aa0nc!
neidenti2cate1# Petre Constantinescu$Iai %%Rela+iile culturale
rom"no$ruse din trecutaa%;ucureti% >,M% p#?H Andrei ;"rseanu
%%Istoria coalelor centrale rom"ne 'r#or# din ;raov6% ;raov%
4>-/% p#4? a# \ p# 4H a# Nicolae Ursu %%Dimitrie Eustatievici
;raoveanul d Gramatica Rom"neasc!$4H,H6% ;ucureti% Editura
Academiei% 4>?>% p#FI# Candid Mulea %%;iserica S# Nicolae din
Rc&eii ;raovului6% ;raov% 4>M?% vol#II% p#MM# %%iuellen (ur
Gesc&ic&te der Stadt ;rasso6% ;raov% 4NN?$4>/?% vol#FI% p#MN?
Nicolae Ursu% op## c"t#% p#FI# PNQ Nerva 8odoP% Ion ;ianu
%%;i*lio'ra2a rom"neasc! vec&e6% vol#II% ;ucureti% 4>-I$4>->%
p#4I/# op# c"t# p#OOII# P4-Q Fasile 9ltean %%Acte% documente i
scrisori din Rc&eii ;raovului6% Editura Minerva% 4>N4% p#4/#
Andrei ;"rseanu% op# c"t# p#4H a# Idem% p#N a# P4IQ Idem# p# 4> a#
Nicolae Al*u %%Istoria nv!+!m"ntului rom"nesc din Transilvania%
p"n! la 4N--6% ;la3% 4>MM%p#/N?# Aurel Ioan$Pop %%Raportul dintre
cronica atri*uit! lui Dimitrie Eustatievici i aa$numita cronic!
anonDm! a ;raovului6% n %%Anuarul Institutului de Istorie
Na+ional!% Clu3$Napoca6% an OO04>H-1% I4I$I4># Nicolae Al*u% op#
c"t% p#/M,#
@ITERATURA INSPIRATX
@ITERATURA INSPIRATX DIN ACEASTX TEMX
Sim*io(a @atinitate$Dacism
Fintil! 8orea =Dumne(eu s$a n!scut n e)il6
:n multe din eseurile i conerin+ele sale% precum i n romane%
Fintil! 8oria i e)pune
concep+iile cu privire la rela+ia dintre tiin+!% 2lo(o2e% reli'ie i
literatur!# Dei or+ea(! cronolo'iile i concentrea(! mituri i
sim*oluri pentru a$i sus+ine ideile% tre*uie acceptat! o constant!
a operei scriitorului< pledoaria pentru o ntoarcere la spirit% la
reli'ios% ntr$un a'itat veac OO% resim+it ca un =s"rit de ciclu6#
Reli'ia #Pelerina3ul
9vidiu% persona3ul din -umnezeu s-a nscut n exil% este e)pus
unei traiectorii sta*ilite de altcineva< rele'area la Tomis a &ot!r"t$
o Au'ustus% iar poetul e o*li'at s! se supun!# Cu acest persona3%
se poate vor*i de3a de tema )elerina;ului n pro(a lui Fintil! 8oria#
C!l!torul 9vidiu nu alege locul unde va c!l!tori% ci locul l ale'e
pe el# Eorturile lui de p!r!si acest loc ostil i rece sl!*esc n
intensitate o dat! cu trecerea anilor i cu parcur'erea treptelor
c!tre sine# :n interiorul acestei mari c!l!torii% 9vidiu ace c"teva
drumuri =secundare6 n teritoriile dacilor< aceste mini$pelerina3e i
aduc revela+iile necesare#
9rice c!l!torie 0mai ales cele spirituale1 se revendic! de la
cuvintele lui Dumne(eu c!tre Avram 04acerea% 4/% 41< =Iei din
p!m"ntul t!u% din neamul t!u i din casa tat!lui t!u i vino n
p!m"ntul pe care +i$l voi ar!ta Eu#6 Starea edenic!% o*iectul d
interiori(at sau nu d al c!l!toriilor lui 9vidiu nu d! dovad! de
accesi*ilitate# Centrul pe care$l caut! i care% se va dovedi% este
c&iar n sine% are mai multe nveliuri# Un verita*il la*irint se
alc!tuiete n 3urul lui# Dup! ncerc!ri repetate de a atra'e aten+ia
celor r!mai acas! asupra situa+iei sale% persona3ul are un
moment de revela+ie care i va sc&im*a traiectoria< din acest
moment% el nu mai dorete cu adev!rat s! se ntoarc! na)oi% ci
tie c! drumul s!u poate mer'e doar nainte< <=neleg i m ntorc
din nou la L,na de Aur )e care nce)usem s-o caut># Mitul @"nii de
Aur sim*oli(ea(!% dup! Eun'% cucerirea a ceea ce contiin+a
consider! drept imposi*il% 2ind nrudit cu toate miturile care
presupun cutarea unei comori materiale sau spirituale#
Adev!rul i puritatea spiritual! sunt resorturile intime ale acestui
proces# Prima c!l!torie n +ara 'e+ilor este prima etap!< poetul
cunoate realitatea romanilor de(ertori i are visul revelator care
reunete sim*olurile cretine 0lumina% petele1# Doar n vis% n
(onele su*contientului% accept! ideea nc! nee)primat!< <=mi
s)uneam? @Iat-m& Iat-m n s2,rit& Am a;uns la ca)tul lungii
mele cltoriiA$ i m )regteam s co+or$ ca i cum aceast
um+r$ vreau s s)un lumin$ era )ortul n care urma s gsesc
tot ceea ce cutasem n zadar ),n atunci "B' =mi s)uneam?
@#arca mea a atins rmulA # Alte c!l!torii% la 8istria sau Troesmis
i de acolo n interiorul teritoriului 'e+ilor l aduc tot mai aproape
de centru# Se produc i c!l!torii care nu$i apar+in de drept< este
vor*a de cele relatate de medicul 'rec Teodor% mesa'erul% cel
care$i descoper! punctul$c&eie al la*irintului interior# ;!tr"n%
*olnav i% mai ales% sin'ur% ca un verita*il pelerin% 9vidiu i
consider! c!l!toria nc&eiat!< tot ce era de tr!it% s$a tr!it% tot ce
era de scris s$a scris# 9dat! a3uns la cap!tul c!l!toriei sale% poetul
tr!iete sen(a+ia pelerinului care i$a mo*ili(at toate resursele
pentru a$i ndeplini misiunea#
7orm! de evadare#
9 perspectiv! reli'ioas! asupra e)isten+ei d aceasta este
modalitatea prin care se produce salvarea lui Fintil! 8oria i a
persona3elor sale din conruntarea cu Timpul# Desi'ur%procesul
este unul ndelun'at#
:n termenii persona3ului 9vidiu% demonstra+ia este aproape
didactic!< o*serv"ndu$i pe 'e+i% i contienti(ea(! propria nevoie
de divinitate# Primul contact cu reli'ia 'e+ilor nu scap!
0auto1ironiei< <Mi s-a s)us c sunt 2oarte credincioi$ ncin,ndu-
se unui zeu unic $ al crui nume mi sca) )entru moment& Cum
ar )utea un singur zeu s um)le tot cerul9 -ac cerul e gol$ cum
credem$ acest zeu tre+uie s (e tare mic i tare singur n mi;locul
unei tceri i a unei singurti co)leitoare& Acest zeu unic$ de
2a)t$ tre+uie s-mi semene$ mcar n aceast )rivin> #
Apropierea se ace treptat% o dat! cu o cunoatere mai pround! a
noii paradi'me e)isten+iale< <-u) religia dacilor$ toi rz+oinicii
czui n lu)t se duc n cerul lui 1amolxe$ devenind nemuritori&
"B' C,nd moare un get$ mai ales n rz+oi$ i se sr+torete
moartea )rin )raznice& C,nd se nate un get$ toi )l,ng )entru
intrarea lui n via$ (indc va avea de su2erit ),n ce 1amolxe se
va ndura de el& 5sesc aceast credin )lin de o ad,nc
nele)ciune> # Coe)isten+a celor doi termeni% Aamol)e i
Dumne(eu% nu ace dec"t s! poten+e(e re+eaua sim*olic! a c!r+ii#
Mituri ale ori'inilor#Etno'ene(a#
Fintil! 8oria nu e(it! s! apele(e% n romanul s!u de notorietate% la
mitul etnogenezei$ *raian i -ocia# Te)tul ace dovada unui
ima'inar na+ional la *a(a c!ruia st! ideea de
sim*io(!# 7ie c! sunt privite separat% 2e mpreun!% cele dou!
ori'ini ale rom"nilor se constituie n reeren+i identitari# De pe
po(i+ia% oarecum privile'iat!% a Str!inului% poetul roman 9vidiu
o*serv! i descrie dacii% punctual% compar"ndu$i cu romanii n
ceea ce consider! esen+ial< reli'ie% o*iceiuri% mentalitate% ritualuri
etc# Scriitorul nu numai c! nu camuBea(! su2cient de a*il
autoreeren+ialitatea acestui te)t% dar% dimpotriv!% pare c! vrea s!
dea europenilor o lec+ie despre o na+iune mic!% sortit!% n anumite
vi(iuni% unei culturi minore#
E)ist! n romanul -umnezeu s-a nscut n exil% un cuplu% Doc&ia d
8onorius% care reBect! e)plicit ideea de mai sus#Doc&ia i$a ost
dat! lui 9vidiu ca <2emeie de serviciu& E nc indi2erent$ nu tie
dec,t )uine cuvinte latineti$ c,teva greceti i m nva lim+a
get$ lim+a ei& Ar )utea ( 2rumoas "B' 8rintre gei$ desigur
tre+uie s treac dre)t o 2rumusee$ cu )rul ei castaniu i ocii
ad,nci care vor s )ar severi& "B' cu siguran e o )oveste n
viaa ei> # 7emeia a ost adus! n casa poetului de 8onorius%
centurionul roman care ntruc&ipea(! puterea roman! la Tomis#
Undeva% n aara cet!+ii% are o cas! n care locuiesc tat!l i 2ica
sa% care i poart! numele# Identitatea tat!lui acestui copil e nc!
ascuns!% ns! pe parcursul nt"lnirilor% 9vidiu simte c! n
tr!s!turile acestui copil este ceva cunoscut <<%cii ei mi
amintesc ceva$ ex)resia cuiva$ dar nc nu-i cunosc tatl i-mi
)are de )risos s caut un nume acestei asemnri&># :n paralel%
constat! o metamoro(are a lui 8onorius% care% la nceput% p!rea
<m+i+at de romanitate>% iar apoi% su*til% pare s! se transorme<
<=n (gur lui se scim+ase ceva$ mi )rea mai sla+ i mai
ng,ndurat$ dar mi ddui re)ede seama c scim+area nu venea
dinuntru i c trans(gurarea$ ca s s)un aa$ se datora +r+ii )e
care o lsase s creasc$ ca romanii din tim)urile lui Caton cel
+tr,n& .au ca geii& "B' Cumai +ar+arii au )strat acest o+icei
care-i 2ac "D' asemntori (arelor sl+atice> # Precipit"ndu$se
evenimentele% 9vidiu aB! c! <0onorius este soul -ociei i
micua -ocia e rodul legitim al dragostei lor& :n )reot dac a unit
acest )erece$ du) legea lui 1amolxe& Este deci vor+a de o
nou @trdareA& 0onorius e dac$ a devenit dac c,nd$ le)d,ndu-
se de legea !omei$ s-a unit cu o 2emeie get$ m)otriva
regulamentului militar& "B' A voit s rm,n totui (del misiunii
sale i uni2ormei )e care o )urta i nu mi-a dezvluit marele
secret al vieii sale& A 2cut-o n cli)a c,nd$ recemat la !oma$ s-a
otr,t s )lece dincolo de -unre> #
Nici sim*olistica numelui nu este de ne'li3at# 9arecum acil%
persona3ul eminin poart! numele Doc&ia% trimi+"nd direct la mitul
etnogenezei i la toate implica+iile etno'onice i literare ale
acestuia# Mai mult% dincolo de r"nduri% se simte inten+ia autorului
de a ace trimitere la etno'onia daco$roman!% undamentat! pe
=sim*io(a poporului dac cu popula+ia roman!% le'ionari i
veterani% oameni din administra+ia provinciei Dacia# Mitul
sim*io(ei ntre daci i romani se spri3in! pe alte dou! mituri
statale romane? pe mitul conciliatio romanorum i pe mitul -aciei
4elix6# Cuplul Doc&ia d 8onorius nu este sin'urul semni2cant al
acestei idei# Pe parcursul romanului% alte persona3e sunt
purt!toare de semni2ca+ii similare< Mucaporus sau 7lavius Capito
sunt astel de e)emple< <Ei asemenea lui 4lavius i lui Muca)orus
mai sunt muli alii& @.ute$ mi s)unea dacul din )iaa 0istriei$
sute n satele din nordul -anu+iului i dincolo de muni$ n
inuturile care 2useser odinioar ale agat,rilor$ unde r,urile
rostogolesc )ul+ere de aur odat cu )ietriul& Alii ntemeiaz
sate noi i seamn gr,ul )entru )rima oar )e aceste
)m,nturi& Alii )trund n codrii nes2,rii$ )rintre tri+urile
sl+atice ale dacilor din nord-est$ acolo unde )durile de +rad
sunt negre i unde zim+rii 2ac s tremure )oienile su+ co)itele
lorA& Ei aceti oameni sunt )oate romani )e care i-am nt,lnit n
2orum sau la circ sau )e strad$ oameni ca mine$ )e care ns
nimeni nu i-a silit s se exileze aici$ )e acest )m,nt )e care nc
nu-l neleg$ dar )e care nu-l mai ursc> # Sim*io(a devine un leit$
motiv% transerul de tr!s!turi insinu"nd ideea unei popula+ii noi#
Doc&ia i 8onorius <i-au transmis$ unul altuia$ ce aveau mai +un
n ei$ ca i gesturile cele mai 2rumoase& Mica -ocie le seamn$
dar e n acelai tim) alt2el$ o (in nou$ un nou ci) omenesc$
ci)ul )er2ect al unei rase care va ( 2cut din ceea ce e mai +un
la daci i la romani& % ras a viitorului$ drag lui -umnezeu> #
Genera+ia care se ntre(!rete <amestec vor+ele dace cu cele
latineti$ 2c,nd un 2el de lim+ secret> # Motivul u(iunii daco$
romane su* semnul aceleiai 2'uri mitice se constituie ntr$un mit
al originii% valori2cat de Fintil! 8oria n manier! mai mult sau mai
pu+in contient!% dar c"t se poate de 3usti2ca*il!< n momentele
delicate% n care identitatea 0na+ional! sau individual!1 este n
vreun el amenin+at!% se ace apel la miturile ori'inilor% la acele
valori% din *a'a3ul cultural al 2ec!rei na+iuni% care permit o
ancorare c"t mai solid! ntr$un undament spiritual si'ur i
conorta*il# Proiec+ia mental! a unor sinta'me devenite clieu
0insul de latinitate$ rscruce a civilizaiilor$ )oart a Euro)ei1 are
o deose*it! or+! mo*ili(atoare# Identitatea etnolin'vistic! ace
apel la mitul etnogenezei$ al strmoului comun& @atinitatea n
sine a devenit un mit su*iacent celor men+ionate# =Construit!% ca
orice identitate% n 3urul unor revi(uiri ar*itrare ale memoriei%
identitatea rom"n! se spri3in!% i ea% pe c"teva adev!ruri
considerate ca sta*ile i prounde% care ntre+in un raport str"ns%
dei niciodat! de2nitiv% cu istoria#Latinitatea poporului i a lim*ii
rom"ne repre(int! o permanen+! i un reper% un marcator de
identitate care$i '!sete punctul de ancorare n apte istorice
le'ate de romani(are i de naterea etniei rom"ne#Tri*utar!
matricei unor semni2can+i care trimit la ori'ini% latinitatea devine
n timp o proiec+ie mental! care reBect! contiin+a de sine a
poporului% un vector de dialo' cu Europa i un instrument
indispensa*il revendic!rii i edi2c!rii identit!+ii sale na+ionale#
Este vor*a de un concept ma3or care respir! cu doi jpl!m"nik% pe
de o parte un ansam*lu de apte de ordin istoric% etnic i cultural%
o*iective i constante de$a lun'ul timpului% pe de alt! parte o
construc+ie ima'inar! care se reBect! n varia*ile su*ordonate
mi(elor culturale i multiplelor strate'ii ideolo'ice i politice#6
Romanitatea occidental! le este oarte aproape rom"nilor datorit!
motenirii lin'vistice l!sate de marea or+! civili(atoare care a
ost Roma# Epocile istorice i ideolo'iile politice au &ot!r"t dac! i
c"t de important este s! 2m urmai ai romanilor% ai romanilor i ai
dacilor sau doar ai dacilorJ Esen+ial este c! printre miturile
ondatoare ale rom"nilor% la loc de cinste% se aB! *raian i -ocia%
=sim*oli("nd constituirea ns!i a poporului rom"n6 0G#
C!linescu1# :n 2nalul Istoriei sale% acelai critic punea punct
pro*lematicii respective n elul urm!tor< =Noi am !cut ca( de
latinitatea noastr!% indiscuta*il!% d"nd ns! impresia c! suntem
tineri i ne'li3"nd su*stan+a medular!# Noi ns! suntem romani ca
i rance(ii 'alo$romani% popor str!vec&i adic!% cu notele lui etnice
nesc&im*!toare esen+ial% primind lim*a i cultura latin!# :n ond
suntem 'e+i i e mai *ine a spune c!% n elul nostru% am primit i
noi succesiunea spiritului roman% pe care tre*uie s!$l continu!m
de la lon'itudinea real!% !r! mimetisme anacronice# Spiritului
'alic i *rit tre*uie s!$i corespund! aici% prin sporire% spiritul 'etic#
C!ci s! nu uit!m c! pe columna lui Traian%noi% dacii% suntem n
lan+uri#
Su*stratul 'eto$dac
Mi&ail Sadoveanu 5Crean'a de aur6
:n anul HN- tr!ia n Dacia de atunci cel de$al II$lea
dec&eneu% pe nume eesarion ;re*# :ntr$un manuscris al c!rui
autor a ost proesorul Stamate% s$au consemnat via+a% nv!+!tura
i povestirile lui eesarion# Autorul primete n cele din urm! acest
manuscris din partea proesorului al c!rui elev a ost c&iar
autorul# Proesorul considera lucrarea ca 2ind o poveste de
dra'oste#
:n acelai an HN-% preotul Aamol)is a decis c! tre*uia s! 2e
sc&im*at cu cel de$al II$lea# Acesta avea s! 2e n cele din urm!
eesarion ;re*#
Preotul l$a ales% dar i$a ncredin+at o misiune care nsemna c!
;re* s! plece n E'ipt# Misiunea era secret!% i o*iectivele ei erau
aBarea dac! reli'ia nou ap!rut!% cretinismul% era mai *un! sau
putea nlocui n vreun el vec&ile le'i# :n aceeai m!sur!% eesarion
a plecat spre ;i(an+ deoarece acesta din urm! era suBetul
cretinismului#
:n c!l!toria sa de a ndeplini misiunea% eesarion a ost urmat
de un slu3itor% un dac cretin# eesarion ;re* a urmat apoi
nv!+!turile preo+ilor ini+ia+i n cretinism#
:n anul HNH% eesarion mpreun! cu slu3itorul s!u au plecat
spre marele ;i(an+ pentru a pune n aplicare planul *!tr"nului
dec&eneu# :n ;i(an+% eesarion l$a cunoscut pe episcopul Platon
care era oarte apreciat de Irina % mp!r!teasa i mama lui
Constantin#
:mp!r!teasa Irina domnea n ;i(an+% unde reuise s! se ac!
oarte cunoscut! prin sus+inerea de c!tre aceast! a
cretinismului#ea a ost ascultat! de popor i a sta*ilit
cretinismul reli'ia o2cial! n teritoriu# Pe l"n'! aceste lucruri% a
reuit s! renove(e vec&ile *iserici cretine precum i icoanele din
acestea#
@ocalitatea ncotro eesarion i slu3itorul lui se ndreptau a
ost Amnia# Pe drum ei au poposit la un &an de unde au aBat de
cuviosul 7ilaret# Acesta era cunoscut n ntre'ul +inul pentru
*un!tatea dar i s2n+enia acestuia# eesarion avea de la episcopul
Platon un dar pentru cuviosul 7ilaretG (ece m!'ari nc!rca+i cu
'r"u# @a vederea darului% 7ilaret i alimia lui s$au *ucurat# :ns! nu
a durat mult *ucuria deoarece casa a ost mai t"r(iu nc!rcat! cu
ceretori#
@a casa lui 7ilaret% eesarion a cunoscut$o pe Maria% nepoata
lui 7ilaret c!reia i$a dat s! pro*e(e conturul mp!r!tesc% care i s$a
potrivit perect# Astel Maria a ost dus! la palat spre a 2
pre(entat! lui Constantin i Irina# Scopul era o ntrecer ntre ete
pentru a deveni so+ia lui Constantin# Astel% la palat mai erau nc!
nou!spre(ece ete rumoase de vi+! no*il!# :ns! acest lucru nu a
npiedicat$o pe Maria de la Amnia s! c"ti'e% care% dup! un lun'
concurs% a reuit s! a3un'! l"n'! Constantin ca so+ie#@a nunt! a
participat% 2resc% i amilia Mariei care% n cele din urm! s$au
mutat la curtea nm!r!teasc!#
:ns! Constantin a ost necredincios so+iei sale dar i mamei
dale mpotriva c!reia a uneltit# Despre acest plan tia i eesarion
;re* care i$a povestit mp!r!tesei Irina% aceasta nc&i("ndu$l pe
2ul ei i pedepsindu$l# @a aBarea cetii vara'ii i pa(nicii s$au
r!sculat i au reuit s!$l eli*ere(e pe Constantin care mai t"r(iu a
ost ncoronat nlocuind$o pe mama sa% Irina#
Constantin a rene'at$o pe so+ia lui% Maria% i s$a c!s!torit cu
Teodota#
Maria a ost alun'at! n insula Principelor unde aceasta a
ost o*li'at! s! se prostitue(e% timp n care *unicul ei a murit# Dar
Maria a asistat numai la moartea i prive'&iul *unicului ei pentru
c! so+ul ei nu i$a dat voie s! se duc! i la prive'&iul *unicii ei#
Dar n tot acest timp% n ;i(an+ poporul aBase de nele'iuirile
lui Constantin i l$au detronat n cele din urm!#
C"nd eesarion ;re* s$a ntors n Dacia% Constantin 'e3a l
omor"se pe episcopul Platon la el ca i pe Ale)ie Moseles#
eesarion a aBat despre detronarea lui Constantin dintr$o scrisoare
primit! n Dacia# Scria cum c! 2ului lui Irina i$a ost luat locul pe
tron de c!tre mama sa care l$a pedepsit# :n acest proces% Irina a
ost a3utat! de varan'ii i de popor# Astel Irina a revenit pe tronul
;i(an+ului% iar Maria a aBat toate acestea de la un sol trimis la
m!n!stirea unde aceasta tr!ia#
Astel eesarion ;re* devenise ultimul dec&eneu# El a ieit
pentru a *inecuv"nta oamenii Daciei% despre care au(ise de la
slu3itorul s!u% Constantin % c! mul+i sus+ineau ideea ridic!rii de
m!n!stiri cretine n Dacia dar c! se temeau de or+a slu3itorului
lui Aamol)is#
@atinitatea
5@etopise+ele6 Gri'ore Urec&e%Miron Costin%Ion Neculce
Primul care demonstrea(! latinitatea lim*ii rom"ne este Gri'ore
Urec&e%ntr$un capitol din lucrarea s! 5@etopise+ul K!rii
Moldovei6%consacrat special acestei pro*leme%intitulat 5Pentru
lim*a noastr! moldoveneasc!6%pentru care conc&ide cu m"ndrie
c!6de la Rm$Roma$ ne tra'em Gi cu ale lor cuvinte ni amestecat
'raiul6#Pentru a$i convin'e cititorii de acest adev!r%el d! o pro*!
de etimolo'ii latine<6hde la r"mleni %ce le (icem latini%p"ine %ei
(ic panis%'!in!hei (ic 'alina %muiereahmulierhi multe altele
din lim*a latin! c! de n$am socoti pream!nuntul %toate le$am
n+ele'e#6
@ui GRi'ore Urec&e i urmea(! al+i scriitori i lin'viti care sus+in
n lucr!rile lor sor'intea latin! a lim*ii rom"ne#:n 5Istorie n versuri
polone despre Moldova i Kara Rom"neasc!6%cronicarul Miron
Costin%reali(ea(! o sinte(! a sc&emei structurii lim*ii
rom"ne<6unde tre*uia s! 2e Deus %avem Dumne(eu sau
Dumned(eu%al mieu n loc de meus%aa s$a stricat lim*aGunde era
coelum avem cierulG&omo$omulGrons$runteGan'elus$
ind(ierul#Unele cuvinte au r!mas c&iar ntre'i<*ar*a%lunaGiar altele
oarte mici deose*iri#:n plus s$au mai ad!u'at mai t"r(iu i pu+ine
cuvinte un'ureti#:n s"rit lu"ndu$se cele s2nte de la s"r*i %s$au
ad!u'at i pu+ine cuvinte slavoneti#6Iar n oper! 5De neamul
moldovenilor din ce +ara au ieit str!moii lor 5%aa cum indic! i
titlul%cronicarul i propune s! scoat! 5lumii la vedere elul
neamului%din ce i(vor i semin+e s"ntu l!cuitorii tarei
noastre%Moldovei i Tarei Munteneti i rom"nii din K!rile
un'ureti#6El dovedete c! precum i alte neamuri<6ran+o(ii$
'alii%turcii$otomani%un'urii$&uni%aa i rom"nii poart! numele
romanilor#6
Tot aici Miron Costin pre(int! i c"teva o*iceiuri romane%p!strate
i ast!(i%cum ar 2 toastul la petreceri i anivers!ri%precum i
ritualul n'rop!rii mortului6#
Dimitrie Cantemir%pre(int! r!d!cinile ad"nci ale6romano$moldo$
vla&ilor6s!p"nd ad"nc n istorie p"n! la nstr!inarea lui Eneas la
@a+ium%continu"nd cu ntemeierea Romei de c!tre Romulus i
a3un'"nd la anul 4-H %6anul tocmirii 2rii omeneti6#
ANEOE
Ane)a 4 d Rcoala Ardelean!
Samuil Micu<
<. adevereaz$ a treia$ din lim+ cum c rom,nii ce astzi s,nt
n -aciia s,nt din romanii cei veci$ c tot cel ce tielim+a cea
latineasc i cea rom,neasc +ine cunoate cum c lim+a cea
rom,neasc iaste alctuit din cea latineasc carea$ ntru at,tea
neamuri varavare$ mcar ru stricat$ tot o au inut rom,nii n
-aciiaF care lucru cu totul de c rezut 2ace cum c ei sunt
adevrai (i i ne)oi ai romanilor celor veci carii )reste toat
lumea m)rea G&&&H Cici s )oat zice c rom,nii s-au
m)rumutat din lim+a latineasc )entru m)rtirea ce avea cu
romanii& C rom,nii cei ce acum s,nt n -aciia$ de multe sute de
ani nici o amestecare i nici o m)rtire nu au cu romanii din
Italiia$ de vreme ce sunt de)arte unii de alii$ i n mi;locul lor
multe osi+ite neamuri lcuiesc$ care osi+it lim+ au& Iar +ine s
)oat zice cum c rom,nii au luoat unele cuvinte de la +ulgari i
de la sloveni i de la unguri$ )entru c aceste neamuri i st),ne
i vecine era i m)reun mestecate cu rom,nii lcuia i s
tr+uia unii cu alii$ care lucru +r+aii cei nvai +ine l-au
cunoscut i l-au nsemnat&&&>
<Ei din numele cu care ori rom,nii s numesc )re sine$ ori alte
nemauri i ciam$ rom,nii )re sine s numesc rom,ni$ care
cuv,nt nsemneaz roman$ c s-au o+icinuit rom,nii de demult c
a nainte de n s-l mute n n cuvintele cele din latinie$ ca? lana$
lin$ cam)o$ c,m) i altele&&&>
G&eo'&e Rincai<
<Ceamul care se 2olosete de una i aceeai lim+$ coru)t
nendoios$ dar roman sau latin$ di2erit totui de italian$
2rancez$ s)aniol$ ns a)ro)iat cel mai mult de vallic i de
italian$ nu numai eu$ ci i alii am crezut de cuviin s o numim
cu numele general daco-roman$ de aceea c$ vor+indu-se n
di2erite regiuni i )rovincii$ a )rimit ciar i nume di2erite de la
acele regiuni sau de la )rile lor&&&>
Petru Maior<
<&&&-in cele ),n aci des)re lim+a latineasc cea comnu zise
lesne se )oate a3a nce)utul lim+ei rom,neti& Aceaia se tie c
mulimea cea nemrginit a romanilor$ a croara rmie s,nt
rom,nii$ )re la nce)utul sutei a doao de la 0s& n zilele
m)ratului *raian$ au venit din Italia n -aciaF i au venit cu
acea lim+ latineasc$ carea n vremea aceaia st),nea n Italia&
Aadar lim+a rom,neasc e acea lim+ latineasc comun$
carea )re la nce)utul sutei a doao era n gura romanilor i a
tuturor italianilor&&&
&&&Aceaia se )rice)e$ cci ntr rom,ni s,nt mai multe dialecte&&&
=ns$ mcar c lim+a rom,nilor e m)rit n mai multe dialecte$
a cror ose+ire mai v,rtos st n )ronuniaia sau rs)underea
unor slove$ totui rom,nii cei dincoace de -unre toi se neleg
laolaltF +ani$ cri nice nu au 2r o dialect singur? desclinirea
dialectelor numai n vor+ se aude&&&>
Mi&ai Eminescu<
<-a$ de la !oma venim$ scum)i i iu+ii com)atrioi I din -acia
*raianD .e cam tersese di)loma noastr de no+le? lim+a ns
am transcris-o din +uciile voastre ge+oite de +tr,nee n
literile de aur ale lim+elor surori& Cam degenerase ar+orele nostru
genealogic cu c,te o codi strin$ dar l vom curi de toate
uscturile&>
<Legile du) care cuvintele latine s-au )re2cut n cuvinte
rom,neti i-au s2,rit de mult evoluiunea lorF n momentul n
care rom,nii au )rimit cuvinte slavone$ lim+a lor era 2ormat$ de
secole de;a&>
<-es)re lim+a )rinci)alilor re)rezentani ai Ecolii Ardelene circul
nc n marele )u+lic o)inii n general su(cient de eronate& E
dre)t c re)rezentanii Ecolii Ardelene )uneau n teorie un accent
2oarte a)sat )e JJromanitateaKK lim+ii noastre$ dar nu din
vina lor aceast m)re;urare va duce mai t,rziu la exagerrile
li)site de umor ale latinitilor&>
Ane)a / d M"ndria de a 2 dac
Napoleon S!vescu< =Cum s! nu 2i m"ndru c! te tra'i dintr$un
asemenea popor ca daciiL Americanii sunt cel mai na+ionalist
popor# Ei i ap!r! valorile i *ine ac# Noi de ce s! ne tememL Cei
care nu cred n valorile spiritualit!+ii dacice s$au reu'iat ntr$un
americanism de prost 'ust 2indc! nu au '!sit n istoria lor
propriile valori# Statul Israel i pl!tete pe evreii ultraconservatori
pentru a purta uniorma lor tradi+ional! la M4 de 'rade Celsius<
3iletca% p!l!rie nea'r!% pardesiu ne'ru# Este o idee i pentru
reacerea portului rom"nesc% care e oarte rumos% pentru a pune
n valoare turistic! acest loc% amena3at cum tre*uie% nu +i'!nie#
Sanctuarul de la Sarmise'etu(a tre*uie !cut accesi*il turismului%
nu de'rad"ndu$i ondul#5
Ane)a I d cea mai vec&e lim*! european!
Iosi Cuedean< Ar&eolo'ii din lumea ntrea'! au constatat c! pe
teritoriul Rom"niei se aBa nucleul vec&ii civili(a+ii europene% n
urm! cu apro)imativ N--- de ani# Pe atunci nu e)istau nici 'reci%
nici latini% dar rum"nii str!moi e)istau% pentru c! lim*a rum"n!
este cea mai vec&e lim*! european!% de vreme ce ea este vor*it!
cu sunetele naturii% cu onomatopee# Greaca clasic! i latina
clasic! sunt crea+ii arti2ciale ale elitei rum"neti% din mediul
ur*an% plec"nd de la moremele ancestrale ale rum"nilor +!rani#
Nu poate 2 nici o ndoial! c! acele slove ce repet! sunetele din
natur! sunt cele mai vec&i cuvinte europene# :n rom"n! e)ist! cel
pu+in I-- de onomatopee i cel pu+in I-- de cuvinte cu
compunere onomatopeic!% ceea ce nu mai e)ist! n nici o alt!
lim*! european!# @im*a rom"n! este aa de vec&e nc"t ea
ncepe cu sunetele din natur!% primele coduri de comunicare
sonor! a omului primitiv european#
Este o mare a*surditate a2rma+ia unor lin'viti cum c! dacii erau%
aproape% mu+i p"n! la venirea romanilor lui Traian i c! ei au
a3uns s! vor*easc! lim*i str!ine% n 4?, de ani de ocupa+ie% pe
doar 4M. din teritoriul dac al lui Dece*al#
Ane)a M$T!r"mul ma'ic
:n anul /---% pelerinul care pornete dinspre Falea Mureului i se
ndreapt! spre sud% l!s"nd Apusenii n spatele s!u% c!l!torete
toat! (iua cu soarele drept n a+!# Din aceast! pricin!% culmile
moi ale Mun+ilor 9r!tiei par topite n lumin!# Masivul Rureanului
i platoul nalt al @uncanilor str!lucesc n =amia(a mic!6% aa cum
numesc localnicii t"r(iul dimine+ilor cuprinse de linite# Dincolo de
perdeaua luminoas! a ori(ontului se ascunde Rete(atul# P!unile
alunec! lin spre mar'inea apelor reci% ce i(vor!sc din munte%
des!cute ca ra(ele# Si*ielul% Gr!ditea i Streiul niruie satele
pe undul v!ilor% la distan+e aproape e'ale# De departe% r!(*ate
c"ntecul cucului sin'uratic% iar mierlele se aud parc! de pe alt!
lume### Pe nesim+ite% n timp ce urci% atmosera +inutului ncepe s!
se sc&im*e# Plaiurile ver(i sunt pictate cu a'i seculari i carpeni%
printre care pasc linitit arm!sari cu coama sur!# Cire(ile de vite
s$au mai mpu+inat i *lana p!durilor de pe culmi i ntinde um*ra
tot mai mult# Din c"nd n c"nd% (!reti c"te o *iseric! asediat! de
verdea+!% ce r!sp"ndete sunete stinse de clopot# Aerul +i d!
ilu(ia c! apas! locurile cu o 'reutate misterioas!# Pe Falea
Gr!ditei% +!rani v"rstnici lucrea(! n +arin!% r!s2ra+i unul de altul#
Apari+ia oric!rui str!in i nelinitete repede### Cu c"t este mai
aproape muntele% cu at"t +i se pare c! oamenii devin mai *!tr"ni#
Tinerii au u'it din a+a istoriei i s$au mutat n m!rile orae%
l!s"ndu$i pe p!rin+i i pe *unici sin'uri cu amintirile# De aceea%
locuitorii ae(!rilor s$au r!rit# Casele au por+i masive% tipic
ardeleneti% dincolo de care nu se vede nimic# Sin'urele dove(i c!
mai sunt locuite r!m"n mucatele de la erestre# Pe m!sur! ce
intri n munte% apa r"ului cur'e nvol*urat% iar tumultul ei acoper!
onetul ad"nc al codrilor# C"teva mori de ap! vec&i m!soar!
trecerea timpului# 9amenii de a(i numesc aceste melea'uri =+ara
r"urilor6 sau =t!r"mul ma'ic6% pentru c! nimic nu pare o*inuit pe
aici# De la toponimie i portul tradi+ional p"n! la elul de$a vor*i al
+!ranilor% ntre' +inutul i$a p!strat o amprent! misterioas!% pe
3um!tate le'endar!% pe 3um!tate adev!rat!% aureolat! de trecut#
Aerul r!sun! de nume aproape vr!3ite% pe care le au(i rostite c"nd
i c"nd< =S"nt!m!ria de Piatr!6% =Poarta Raiului6### Cel dint"i
numete cariera de unde i aduceau str!moii daci *locurile de
piatr! pentru orti2ca+iile i (idurile cet!+ilor ce nu au ost nvinse
dec"t o sin'ur! dat!# Cel de$al doilea% aBat dincolo de marele
platou al @uncanilor% este locul l"n'! care s$a purtat una dintre
*!t!liile c"ti'ate de romani naintea asediului asupra
Sarmi(e'etusei# De acolo% suBetele dacilor au plecat direct n cerJ
Peste tot% aici% cele petrecute cu dou! mii de ani n urm! sunt at"t
de aproape% nc"t la 9coliul Mic% de pild!% un c!tun aBat su*
p!dure% +!r!ncile se mai m*rac! i acum cu =c!meoi6 de
c"nep!% numit =ciupa'6% cu un =pui mic6 la '"t% aa cum se vede
numai n piatra d!ltuit! a Columnei lui Traian# Ele nu cultiv!
carto2% ci =crumpeni6 i r!m"n nvem"ntate n al* des!v"rit nu
numai la s!r*!toare% ci i la munc!% dup! tradi+ia emeilor 'eto$
dace de odinioar!# ;!r*a+ii se ncal+! cu opinci din =talp! de vit!6%
ca acum dou! milenii% apuc! un sac n spinare% trec dealul i se
duc la moar! de ap! a lui mo Antone% s! macine =cucuru(6 n loc
de porum*# Fara% ei poart! i(mene *!tute cu piatr! n apa
Gr!ditei% ca s!$+i ia oc&ii de al*ea+!% i iarna m*rac! =cioareci6%
cu =lai*!r6 de l"na# 7emeile cele mai n v"rst! p!strea(! nc!
tradi+ia de dou! ori milenar! a str!moilor i nu se tund o via+!
ntrea'!# C"nd mer' la *iseric!% i ac =cormi6% adic! o
mpletitur! a p!rului de 3ur$mpre3urul capului% cum le descria i
Iordanes n =Getica6# :n toate satele de pe Falea Gr!ditei% de la
Castau% ;eriu i Sereca p"n! la @udetii de Eos% ;ucium% 9r!tioara
sau Costeti nu nt"lneti picior de venetic% =nici un'ur% nici +i'an%
nici evreu% numai rom"ni al*i6% cum (ic localnicii# Aici a r!mas
sin'urul loc din +ar! unde se mai +ine p"n! n (iua de a(i% n
2ecare an% n a3un de Duminic! Tomii% nedeea =P!ti+elor6 sau
=Patele Mic6% o s!r*!toare la care se m!n"nc! =(am! acr!6 i se
*ea =o ele de vinars6# Dup! slu3*a de pomenire a tuturor mor+ilor%
=p"n!$n undul veacului6% preotul de la Gr!ditea de Munte i$a
o*inuit pe s!teni s! e)clame m"ndru< =Suntem neam mai mult
spre daci% dec"t spre romaniJ6# Tot el adau'!% cutremurat de o
ad"nc! nostal'ie% ce trece cu mult dincolo de amintirea ultimului
str!mo cunoscut< =Cine m!n"nc! un v"r de sare% *ea o can! cu
ap! dulce i respir! aerul !sta nu mai pleac! niciodat!% 2indc! pe
aceast! vale s$au n!scut primii romani din istorieJ De la noi
ncepe totul###6#
Ane)a ,
Cercet!toarea american! Mari3a Gim*utas% proesoar! la
Universitatea din @os An'eles% Caliornia% spune< CRom"nia este
vatra a ceea ce am numit Cvec&ea EuropaC% o entitate cultural!
cuprins! ntre ?,--$I,-- ;#C#% a)at! pe o societate matriar&al!%
teocratic!% panic!% iu*itoare i creatoare de art!% care a precedat
societ!+ile Indo$Europeni(ate patriar&ale% de lupt!tori% din epocile
;ron(ului i 7ierului# A devenit de asemenea evident c! aceast!
str!vec&e civili(a+ie European! precede cu c"teva milenii pe cea
Sumerian!% !c"nd imposi*il! ipote(a conorm c!reia civili(a+ia
r!(*oinic! i violent! a sumerienilor ar 2 ost cea mai timpurie de
pe 'lo*C#
;i*lio'ra2e
$CUERDEAN% @UCIAN I9SI7 d Rom"nia% inima vec&ii Europe%
Ed# Soli% /--?
DAIC9FICIU% 8ADRIAN d Dacii% Ed# Enciclopedic! rom"n!%
4>H/
DENSURIANU% NIC9@AE d Dacia preistoric!% Ed# Meridiane%
4>N?
DRXGAN% I9SI7 C9NSTANTIN d Noi% Tracii d Istoria
multimilenar! a neamului rom"nesc d Ed# Scrisul rom"nesc% 4>H?
E@IADE% MIRCEA d De la Aalmo)is la Gen'&is$8an% Ed#
Rtiin+i2c! i enciclopedic!% 4>N-
G8E9RG8E% GA;RIE@ d Studii de cultur! i civili(a+ie
rom"neasc!% 7unda+ia G"ndirea% /--4
@UNGU% I9N d Rcoala Ardelean!% Ed# Fiitorul rom"nesc% 4>>,
PANAITESCU%P#P#$Introducere la istoria culturii
rom"neti%Ed#Rtiin+i2c!%4>?>
PANDE@E% @IFIU d Transilvania d Terra Dacica% Ed# Romprint%
/--,
R9SETTI% A@EOANDRU d Istoria lim*ii rom"ne d De la ori'ini
p"n! n secolul al OFII$lea% Ed# Rtiin+i2c! i enciclopedic!% 4>HN
RUSSU% I9N d Elemente traco$'etice n Imperiul Roman i
n;D(antium% Ed# Academiei Repu*licii Socialiste Rom"nia% 4>H?
RUSSU% I9N d Etno'ene(a rom"nilor% Ed# Rtiin+i2c! i
enciclopedic!% 4>N4
INTERNET$ lll# danior'a#'apo#ro% lll#enciclopedia$
dacica#ro% lll#'&idromania#ro% lll#liTipedia#or'