Sunteți pe pagina 1din 19

CONDITII GENERALE PRIVIND PRESTAREA DE CATRE C.N.

POSTA ROMANA
A SERVICIULUI DE COMISIONARIAT VAMAL
Compania Naional "Pota Romn" S.A. in alitat! "! op!#ato# national "!$!mnat
"! $!#%iii po$tal!& !$t! a'to#i(ata pot#i%it Con%!nti!i Uni'nii Po$tal! Uni%!#$al! )
a#tiol'l *+& $ $'p'n ont#ol'l'i %amal t#imit!#il! po$tal! int!#national! on,o#m
l!-i$lati!i national!.
In %!"!#!a in"!plini#ii ,o#malitatilo# %amal! $i p'n!#!a in li.!#a i#'lati! a
t#imit!#ilo# po$tal! !/t#aom'nita#!& C.N.P.R. a ,o$t a'to#i(ata "! at#! A'to#itat!a
Nationala a Vamilo#& p#in a'to#i(atia n#. 0*+123*4& $a ,'ntion!(! in alitat! "!
omi$iona# in %ama pot#i%it R!-'lam!nt'l'i "! aplia#! a Co"'l'i %amal al Romani!i
ap#o.at p#in 5.G. n#. 63612330& ' mo"i,ia#il! 'lt!#ioa#!& p! lan-a 7i#o'l Vamal "!
Int!#io# Po$ta.
In consecinta, in baza Autorizatiei de Comisionar in Vama, CNPR a demarat in septembrie 2013
vamuirea centralizata a trimiterilor postale adresate persoanelor fizice cu domiciliul in un!
"ucuresti si #ud! Ilfov! $peratiunile de declarare la vama sunt efectuate centralizat, pe lan%a
"iroul Vamal de Interior Posta! Nu este necesara prezenta destinatarului in nici o etapa a
vamuirii iar dupa obtinerea liberului de vama, trimiterea postala este distribuita clientului la
adresa inscrisa in documentele postale sau pe trimitere!
Activitatea de vamuire centralizata a trimiterilor postale a fost implementata pentru a veni in
intampinarea nevoilor si cerintelor clientilor CNPR si pentru a creste calitatea serviciilor oferite
acestora prin alinierea la cerintele de calitate ale pietei actuale!
Principalul obiectiv urmarit de CNPR prin acest demers a fost acela de a oferi posibilitatea
clientilor sa poata prezenta trimiterile postale in orice punct al retelei postale sau sa poata
beneficia de livrarea trimiterilor direct la domiciliu! &acilitatea de colectare si distribuire de la'la
domiciliul clientilor a trimiterilor postale este o caracteristica esentiala pe care trebuie sa o aiba
orice serviciu postal modern adaptat cerintelor actuale ale clientilor!
Poat! in"!plini Po$ta Romana ,o#malitati %amal! 8
In baza Autorizatiei de Comisionar in Vama nr! (1)'2013 emisa de Autoritatea Nationala a
Vamilor, C!N! Posta Romana *!A, indeplineste formalitati vamale in numele utilizatorilor de
servicii postale + persoane fizice destinatari'e,peditori ai trimiterilor postale e,tracomunitare,
precum si plata la autoritatea vamala a cuantumului drepturilor de import'e,port aferente
trimiterilor postale internationale sosite'e,pediate prin Posta Romana in vederea acordarii
liberului de vama si punerea in libera circulatie a trimiterilor postale!
Pentru ca Posta Romana sa va reprezinte in relatia cu "iroul Vamal de Interior Posta trebuie sa
completati formularul Imputernicire C.N. Posta Romana pentru reprezentare in relatia cu Biroul
Vamal de Interior Posta. Imputernicirea este valabila pana in momentul revocarii si va fi
folosita pentru indeplinirea formalitatilor vamale pentru toate trimiterile e,pediate'sosite in
viitor pe numele -vs! prin Posta Romana! Nu va fi necesara o noua imputernicire pentru
trimiterile viitoare!
&ormularul completat trebuie transmis impreuna cu o fotocopie dupa Cartiea de Identitate cu
mentiunea .conform cu originalul, urmata de numele in clar si de semnatura -vs! la adresa
de e/mail declaranti!vamali0posta/romana!ro, sau la nr! de fa, 021'31( 21 )3 sau prin posta
la adresa "irou de *c2imb International "ucuresti, Calea 3iulesti, Nr! (/), 0(024(, "ucuresti!

Col!ta#!a $i p#!l'#a#!a "at!lo# ' a#at!# p!#$onal
C!N! Posta Romana *!A cu sediul in "ucuresti, "d! -acia, nr! 110, sector 2, cod postal 0200(5,
C!6!I! 124110, in calitate de Comisionar in Vama autorizat cu nr! (1)'2013, prelucreaza datele
-vs! cu caracter personal 7nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de
1
identitate' pasaportului, adresa, telefon'fa,'e/mail, semnatura8, prin mi9loace
automatizate'manuale, cu scopul intocmirii in numele -umneavoastra a formalitatilor de
vamuire aferente trimiterilor postale e,tracomunitare!
*unteti obli%at7a8 sa furnizati datele, acestea fiind necesare prestarii serviciilor furnizate de
catre C!N! Posta Romana *!A!
Refuzul -vs! de a permite prelucrarea acestor date de catre noi, intarzie indeplinirea
formalitatilor vamale, iar prin comunicarea acestor date catre noi va e,primati consimtamantul
ca datele dumneavoastra sa fie folosite in scopul mai sus precizat, respectiv intocmirea, in
numele dumneavoastra, a formalitatilor de vamuire asupra bunurilor importate'e,portate prin
trimiteri postale!
Informatiile inre%istrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai
Autoritatii Vamale, respectiv "iroul Vamal de Interior Posta, in scopul indeplinirii formalitatilor
vamale aferente trimiterilor postale e,tracomunitare!
Conform le%ii nr! (44'2001 pentru protec:ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ;i libera circula:ie a acestor date, modificat< ;i completat< ;i ale =e%ii
50('2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ;i protec:ia vie:ii private >n sectorul
comunica:iilor electronice, C!N! Po;ta Rom?n< *!A! are obli%a:ia de a administra >n condi:ii de
si%uran:< ;i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza:i despre
dumneavoastr<, un membru al familiei dumneavoastr< ori o alt< persoan<!
Conform =e%ii nr! (44'2001, beneficia:i de dreptul la acces, de interven:ie asupra datelor ;i de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale! @otodat<, ave:i dreptul s< v< opune:i
prelucr<rii datelor cu caracter personal care v< privesc ;i s< solicita:i ;ter%erea datelor!
Pentru e,ercitarea acestor drepturi, v< pute:i adresa cu o cerere scris<, datat< ;i semnat< la
orice subunitatea po;tal<! -e asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa 9ustitiei!
A$t!ptati o t#imit!#! po$tala "in $t#ainatat!8
C'm a,l' "aa t#imit!#!a po$tala a a9'n$ in Romania8
In cazul in care e,peditorul v/a comunicat numarul de prezentare al trimiterii postale, puteti
verifica statusul curent al acesteia accesand site/ul operatorului postal de ori%ine, cu conditia
ca sistemul @A@ 7@racB and @race8 sa fie disponibil!
In momentul in care trimiterea postala a9un%e in Romania, puteti obtine informatii cu privire la
anumite cate%orii de trimiteri postale 7C*, trimiteri recomandate, colete standard8 accesand
site/ul C!N! Posta Romana *!A! DDD!posta/romana!ro ! Puteti verifica statusul trimiterii postale
introducand in aplicatia on/line @racBA@race numarul de prezentare al trimiterii atribuit de catre
operatorul postal de ori%ine!
C! $! intampla ' t#imit!#!a po$tala "'pa ! a a9'n$ in Romania8
-epinde de tara de ori%ineE
trimiterile postale provenite din statele membre ale 6niunii Curopene nu necesita
formalitati vamaleF vor fi supuse operatiunii de sortare si vor fi distribuite destinatarului!
trimiterile postale din statele non/membre ale 6niunii Curopene sunt supuse operatiunii
de vamuire in vederea obtinerii liberului de vama pentru punerea in libera circulatie,
operatiune care se deruleaza centralizat, pe lan%a "iroul Vamal de Interior Posta, conform
procedurii urmatoareE
trimitereile scutite de ta,e vamale primesc liber de vama in vederea distribuirii,
sau
trimiterile pasibile de ta,e vamale sunt vamuite, se stabileste cuantumul ta,ei
vamale si al @VA sau doar al @VA 7in cazul bunurilor scutite de ta,e vamale dar cu o valoare
2
mai mare de 10 C6R8, sau
trimitrerea va fi retinuta de catre Autoritatea Vamala, in cazul declaratiei vamale
lipsa'incompleta sau cand sunt necesare facturi sau documente fiscale ec2ivalente!
Pentru efectuarea formalitatilor vamale, -vs! in calitate de destinatar al trimiterii veti primi
prin corespondenta'fa,'e/mail, un Aviz de instiintare impreuna cu formularul Imputernicire
C.N. Posta Romana S.A. pentru reprezentare in relatia cu Biroul Vamal de Interior Bucuresti
PostaG! -vs! trebuie sa transmiteti CNPR formularul completat impreuna cu fotocopia Cartii de
Identitate cu mentiunea .conform cu originalul, urmata de numele si prenumele in clar si de
semnatura -vs! Pana la primirea documentelor solicitate trimiterea postala sosita pe numele
-vs! este pastrata in a%azia aflata sub suprave%2ere vamala!
Imputenicirea este valabila pana la momentul revocarii si este folosita pentru indeplinirea
formalitatilor vamale pentru toate trimiterile postale care sosesc pe numele -vs! prin Posta
Romana! -upa efectuarea vamuirii, eventuale ta,e vamale,@VA si'sau accize la import vor fi
ac2itate in prealabil Autoritatii Vamale de catre C!N! Posta Romana, urmand sa fie colectate de
la -vs, pe baza de factura, in momentul distribuirii trimiterii, impreuna cu tariful de prezentare
la vama!
In acest sens, dupa punerea in libera circulatie a trimiterii postale, Posta Romana ataseaza
trimiterii pe care urmeaza sa o primiti Formularul de Vamuire Persoane Fizice cu detalii privind
drepturile de import datorate, ori%inalul c2itantei care atesta plata la or%anele vamale a
cuantumului drepturilor vamale de import, precum si factura corespunzatoare tarifului de
prezentare la vama perceput de CNPR! C!N! Posta Romana percepe clientilor sai o ta,a de
prezentare la vama de 2,30 lei 7@VA inclus8'trimitere! Aceast< ta,< este perceput<, pentru
toate trimiterile e,tracomunitare pasibile de drepturi vamale!
@ermenul in care se asteapta primirea imputernicirii este de 5 zile de la data emiterii Avizului
de instiintare! -upa e,pirarea acestui termen sau in cazul in care nu doriti sa imputerniciti C!N!
Posta Romana sa va reprezinte in vama, veti fi avizat sa va prezentati la una din subunitatile
postale cu asistenta vamala pentru ideplinirea formalitatilor vamale, in persoana sau printr/un
reprezentant !
-ocumentele mentionate sunt ilustrate mai 9osE
3
4
5
6
7
C! $! intampla "aa "!$tinata#'l #!,'(a p#imi#!a t#imit!#ii po$tal!8
-estinatarul are dreptul sa nu accepte o trimitere postala sau sa refuze plata ta,elor aferente!
@rimiterile po;tale care nu pot fi livrate la destinatar sunt returnate e,peditorului!
-upa e,pirarea termenului de pastrare a trimiterii postale 715 zile pentru trimiterile
recomandate si trimiterile C* si 30 zile pentru coletele postale8 trimiterea este returnata
e,peditorului conform indicatiilor inscrise pe trimitere!
@rimiterile po;tale care nu au putut fi predate destinatarului, iar returnarea c<tre e,peditor
este imposibil< din diferite motive 7refuzul trimiterii de catre e,peditor, adresa ;i numele
e,peditorului nu sunt specificate pe trimiterea po;tal< etc8, sunt considerate abandonate si
devin proprietatea CNPR!
In ! on$ta p#o!"'#a "! %am'i#!8
@rimiterile postale provenite din tarile 6!C nu necesita procedura de vamuireE Austria,
"el%ia, "ul%aria, Ce2ia, Croatia, -anemarca, Cstonia, &inlanda, &ranta, 3ermania, 3recia,
Irlanda, Italia, Cipru, =etonia, =ituania, =u,embur%, alta, area "ritanie, $landa, Polonia,
Portu%alia, *lovcia, *lovenia, *pania, *uedia, 6n%aria
@rimiterile postale provenite din tari non 6!C! sunt supuse mai intai unei proceduri
decizionale in scopul de a stabiliE
daca sunt aplicabile prevederile re%elementarilor vamale cu privire la scutirea de
ta,e vamale si @VA, sau
8
daca trimiterea postala este pasibila de ta,e vamale, caz in care trimiterea,
impreuna cu declaratia vamala sunt inaintate or%anelor vamale in vederea acordarii liberului de
vama si punerii in libera circulatie!
HAcorduri preferentialeH ale 6C cu @urcia, Andora si *an arino! "unurile provenite din
aceste tari cu care sunt >nc2eiate acorduri de uniune vamal< sunt scutite de ta,e vamale
7H@a,< 6niune vamal<H 0I8
H@eritorii specialeH ale 6!C! desi fac parte dintr/un stat membru, nu fac parte din
teritorilul vamal si'sau fiscal al 6niunii Curopene si sunt considerate in scopuri de ta,e vamale
si'sau @VA Hteritorii ter:eH situate >n afara 6C, importul de bunuri fiind supus ta,elor vamale
si'sau @VAE
Insula Jeli%oland si teritoriul "Ksin%en 73ermania8, Ceuta, elilla 7*pania8,
=ivi%no, Campione dLItalia ;i apele italiene ale =acului =u%ano 7Italia8, 3ibraltar 7Re%atul 6nit8
sau >n acea parte din teritoriul Ciprului care nu se afl< sub controlul efectiv al %uvernului
Republicii Cipru! "unurile importate din aceste teritorii sunt pasibile de ta,e vamale si @VA!
untele At2os 73recia8, Insulele Canare 7*pania8, teritoriile franceze de peste
m<ri 73uadelupe, 3uiana franceza, artinica si Reunion8, Insulele Mland 7&inlanda8 ;i Insulele
an%lo/normande 7C2annel Island8 7Re%atul 6nit8! "unurile importate din aceste teritorii sunt
scutite de ta,e vamale dar sunt pasibile de @VA
Principatul onaco, Insula an ;i zonele ABrotiri ;i -2eBelia aflate sub
suveranitatea Re%atului 6nit nu sunt considerate H:ari ter:eH si sunt scutite de ta,e vamale si
@VA!
Toat! t#imit!#il! po$tal! p#o%!nit! "in ta#i non UE n!!$ita o "!la#ati! %amala8
-a! Potrivit re%lementarilor postale internationale, toate trimiterile postale primite din afara
6!C! trebuie sa fie insotite de o declaratie postala vamala 7CN 22, CN 23, formularul compus
CP 42, etic2eta C1 pentru trimiterile C*8, completata de catre e,peditor si atasata la
e,teriorul trimiterii!
&ormularele postale mentionate sunt ilustrate mai 9os!
9
10
11
D!la#atii po$tal! %amal! lip$a1inompl!t!
Responsabilitatea intocmirii declaratiei vamale revine in e,clusivitate e,peditorului! Cu toate
acestea, pentru a facilita vamuirea rapida a trimiterilor postale si evidarea oricaror
inconveniente, va ru%am sa va asi%urati, pe cat posibil, ca e,peditorul din strainatate
completeaza declaratia vamala corect si complet!
=ipsa declaratiei postale vamale, sau informatile necorespunzatoare'incomplete pot determina
intarzirea procesului de vamuire si implicit distribuire a trimiterii postale! -aca se constata
trimiteri care nu indeplinesc conditiile pentru acordarea liberului de vama, operatiunea de
vamuire este suspendata iar trimiterile sunt pastrate in depozitul C!N!P!R aflat sub
suprave%2ere vamala pana la completarea documentatiei vamale in vederea acordarii liberului
de vama!
In calitate de destinatar, veti contactat printr/un Aviz de instiintare pentru furnizarea
documentelor solicitate de Autoritatea Vamala in vaderea acordarii liberului de vama a
trimiterii -vs!E eclaratie anga!ament, factura sau alte documente fiscale ec2ivalente care sa
ateste valoarea bunurilor ac2izitionate, certificat de ori%ine, certificat fito/sanitar, certificat
veterinar etc in cazul in care bunurile importate sunt admise conditionat la import sau
beneficiaza de un re%im preferential! -epasirea termenului de depunere a documentelor de
vamuire inscris pe avizul de instiintare atra%e dupa sine returnarea trimiterii postale la
e,peditor!
12
O.i!t! int!#(i$! $i #!$t#itii
Persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara marfuri fara caracter comercial, in limitele si
in conditiile prevazute de le%e! @rimiterile fara caracter comercial sunt trimiteri e,pediate de la
o persoana fizica la alta care prezinta un caracter ocazional, contin bunuri destinate e,clusiv
uzului personal al destinatarului si familiei sale iar prin natura sau cantitatea lor nu prezinta
nici o intentie de ordin comercial!
Cste interzisa introducerea >n Romania a marfurilor care aduc atin%ere unui drept de
proprietate intelectuala 7marfuri contrafacute sau marfuri pirat8 si care prin cantitatea ori
natura lor su%ereaz< c< sunt introduse >n scop comercial!
Cste interzis importul anumitor cate%orii de bunuri sau materiale al c<ror transport prin posta
este interzis sau restric:ionat precum armele de foc reale sau imita:ie si p<r:i ale acestora,
e,plozivi ;i muni:ie, r<m<;i:e umane, materiale porno%rafice, animalele vii, dro%uri sau
materialele inflamabile'to,ice etc!
@entativa de import pe cale postala a acestor bunuri se soldeaza cu retinerea trimiterii postale
de catre or%anele vamale si poate atra%e raspunderea penala, fiind sanctionata potrivit le%ii!
=ista completa cu obiectele interzise sau admise conditionat la import, se re%asesc pe site/ul
C!N Posta Romana DDD!posta/romana!ro!
C'm $ta.il!$t! Po$ta Romana %aloa#!a ti#mit!#ii po$tal! $'p'$a %am'i#ii 8
Valoarea trimiterii postale nu este stabilita de catre Posta Romana! @a,ele vamale se
calculeaza, in %eneral, Had/valoremH ca si cota procentuala din valoarea marfii declarata in
vama! Valoarea in vama a produsului 7pretul platit sau platibil pentru bunurile importate, la
care se adau%a costul transportului si asi%urarii8 consituie baza de calcul a drepturilor vamale!
-eterminarea valorii in vama se face lu?ndu/se >n considerare valorile >nscrise de e,peditor >n
formularele postale / CN22, CN23, formularul compus CP 42, etic2eta C1/C* sau in eventuale
facturi si documente fiscale ec2ivalente, la care se adau%a costul transportului si al asi%urarii in
cazul trimiterilor comerciale si al trimiterilor C*! Acest cost se re%aseste in formularele
postale vamale la rubrica "ta#e postale!
Pretul efectiv platit nu se ia in considerare in situatiile in care autoritatea vamala are suspiciuni
cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzactie sau perioada care s/a
scurs de la ac2izitie si pana la vanzarea bunurilor! In cazul trimiterilor postale a caror valoare
nu poate fi stabilita pe baza documentelor sau care au fost in mod evident subevaluate de
catre e,peditor, or%anele vamale vor stabili in timpul procedurii de vamuire care este valoarea
reala a acestor trimiterilor!
Ca#! $'nt "#!pt'#il! %amal! "! impo#t "ato#at! 8
"unurile e,tracomunitare pot fi importate numai cu ac2itarea drepturilor vamele, respectiv
ta,ele vamale, accizele si ta,a pe valoarea ad<u%ata!
@a,ele vamale se datoreaza numai in situatia in care bunurile primite provin din afara
Comunitatii Curopene si daca valoarea lor %lobala depaseste 150 C6R!
@a,ele vamale aplicabile la importul de bunuri aflate >n trimiterile de la o persoana fizica
la alta sunt cele cuprinse >n @ariful Vamal Comun de Import al 6niunii Curopene, adoptat prin
Re%ulamentul Consiliului 7CCC8 nr! 2(5)')4 privind Nomenclatura tarifara si statistica si @ariful
Vamal Comun!
In cazul bunurilor aflate in trimiterile de la o persoana fizica la alta, fara caracter
comercial si a caror valoare %lobala'trimitere nu depaseste 400 C6R, se aplica ta,a vamala
forfetara de 2,5I @a,a vamal< forfetar< nu se aplic< pentru produsele din tutun, b<uturi
alcoolice ;i parfumuri si nici pentru bunurile primite prin colet ca urmare a unei comenzi
efectuat< prin Internet, coresponden:<, telefon sau telec2at!
13
In cazul Hmarfurilor cu o valoare ne%li9abilaH de pana la 150 Curo pe transport, sunt
scutite de la plata ta,ei pe valoarea adau%ata, importurile de bunuri a caror valoare nu
depaseste 10 Curo 7se includ aici comenzile efectuate pe Internet, coresponden:<, telefon sau
telec2at8! Nu se acord< scutiri de la plata ta,elor vamale, @VA ;i accize pentru urm<toarele
cate%orii de bunuriE produse alcoolice, parfumuri ;i ape de toalet<, tutun ;i produse din tutun!
In cazul Hloturilor mici cu caracter necomercialH, continand bunuri cu o valoare totala de
cel mult 15 Curo, e,pediate de la o persoana fizica la alta, se acorda scutire la import de la
plata ta,ei pe valoare adau%ata si a accizelor 7cu limitari cantitative pentru produsele din
tutun, b<uturi alcoolice ;i parfumuri8! In acest sens, sunt considerate coletele care >ndeplinesc,
cumulativ, urm<toarele condi:iiE prezint< un caracter ocazional, con:in bunuri destinate e,clusiv
uzului personal al destinatarului ;i al familiei iar natura si cantitatea lor nu indica faptul ca ar fi
importate in scopuri comerciale, contin bunuri cu o valoare totala de cel mult 15 euro, sunt
trimise de e,peditor catre destinatar f<ra nici o obli%atie de plata!
Pentru urm<toarele bunuri scutirea este limitat< pe colet astfel E
7'n'#i Limit!
p#o"'$! "in t't'n
/ :i%arete sau
/ :i%<ri de foi 7:i%<ri de ma,imum 3 %rame fiecare8 sau
/ :i%<ri sau
/ tutun de fumat
50 buc<:i
25 buc<:i
10 buc<:i
50 %rame
alool i .'t'#i alooli!
/ b<uturi distilate ;i b<uturi spirtoase cu concentra:ie
alcoolic< de peste 22IF alcool etilic nedenaturat de )0
I vol! ;i peste, sau
/ b<uturi distilate ;i b<uturi spirtoase, aperitive pe baz<
de vin sau alcool, tafia, saBe sau b<uturi alcoolice
similare, cu o concentra:ie alcoolica de pana la 22I
inclusivF vinuri spumoase ;i vinuri licoroase, sau
/ vinuri lini;tite
o sticla standard 7de
pana la 1 litru8
o sticla standard 7de
pana la 1 litru8
2 litri
pa#,'m'#i& $a'
ap! "! toal!t
50%rame
0,25 litri sau ) uncii
a,!a& $a'
!/t#at! i !$!n! "! a,!a
500 %rame
200 %rame
!ai& $a'
!/t#at! i !$!n! "! !ai
100 %rame
10 %rame
6nele bunuri importate din statele terte 7produse din tutun, alcool, parfum, cafea,
confectii din blanuri naturale, bi9uterii din aur si'sau platina, obiecte din cristal, aparate
electrocasnice etc8 fac obiectul accizelor!
=imitele pentru plata ta,elor vamale si @VA la import sunt prevazute in tabelul de mai 9osE
Valoa#!a "!la#ata a
.'n'#ilo#
Ta/! %amal! aplia.il!
0,01 N10 C6RO
7O15 C6R pentru
bunurile din loturi mici
cu caracter necomercial8
fara ta,e vamale
fara @VA
0I
0I
10,01O N 150 C6R fara ta,e vamale
datoreaza @VA
0I
21I 7PI dupa caz8

datoreaza ta,e
vamale
ta,a vamala din @ariful Vamal Comun
ta,a vamala forfetara 2,5 I pentru
14
Q 150 C6R
datoreaza @VA
bunurile necomerciale intre pers! fizice N 400 C6R
21I 7PI dupa caz8
In conformitate cu prevederile re%lementarilor comunitare, e,ist< diferite cate%orii de m<rfuri
care, cu conditia sa fie acceptate in trimiterile postale, sunt eli%ibile pentru scutire de ta,ele la
importE
"unuri personale apartinand persoanelor fizice care isi muta resedinta obisnuita in
Comunitatea Curopeana
@rusouri si obiecte de uz %ospodaresc importate cu ocazia casatoriei
Cadouri oferite in mod obisnuit cu ocazia casatoriei
"unuri personale dobandite pe cale succesorala
6niforme scolare, rec2izite si obiecte de uz casnic pentru elevi si studenti
@ransporturi cu valoare ne%li9abila
@ransporturi adresate de la o persoana particulara la alta
i9loace de productie si alte ec2ipamente importate cu ocazia unui transfer de activitati
dintr/o tara terta in Comunitatea Curopeana
i9loace de productie si alte ec2ipamente care apartin unor persoane care e,ercita o
profesie liberala, precum si unor persoane 9uridice care e,ercita o activitate nonprofit
ateriale cu caracter educativ, stiintific si culturalF instrumente si aparate stiintifice care
sunt importate e,clusiv in scopuri necomerciale 7inclusiv piese de sc2imb, componente,
accesorii si unelte8
Cc2ipamente importate in scopuri necomerciale de catre sau pentru o unitate sau un
or%anism de cercetare stiintifica cu sediul in afara Comunitatii Curopene
Animale de laborator si substante biolo%ice sau c2imice destinate cercetarii
*ubstante terapeutice de ori%ine umana si reactivi folositi pentru stabilirea %rupelor
san%uine si a tipului de tesut
Instrumente si aparate pentru cercetarea medicala, necesare stabilirii dia%nosticelor sau
realizarii unor tratamente medicale
*ubstante de referinta pentru controlul calitatii medicamentelor
Produse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internationale
arfuri pentru or%anizatii de binefacere sau filantropice
Articole destinate altor persoane cu 2andicap 7altele decat nevazatorii8, importate c2iar
de catre persoanele cu 2andicap si pentru uzul propriu 7inclusiv piese de sc2imb, componente,
accesorii si unelte8
Articole destinate altor persoane cu 2andicap 7altele decat nevazatorii8, importate de
anumite institutii sau or%anizatii 7inclusiv piese de sc2imb, componente, accesorii si unelte8
"unuri importate pentru a9utorarea victimelor unor catastrofe
-ecoratii onorifice sau premii
Cadouri primite in cadrul relatiilor internationale
"unuri destinate folosirii de catre monar2i sau sefi de state
ostre de bunuri cu valoare nesemnificativa importate pentru promotii comerciale
"rosuri si articole cu caracter publicitar importate pentru promotii comerciale
Produse folosite sau consumate la un tar% comercial sau o alta manifestare similara
"unuri importate in scopul e,aminarii, analizarii sau testarii
C,pedieri catre or%anizatii care au competente in domeniul protectiei drepturilor de
autor sau al proprietatii industriale si comerciale
-ocumentatie cu caracter turistic
-ocumente si articole diverse
ateriale au,iliare pentru stivuirea si prote9area bunurilor in timpul transportului
Asternut de paie, nutret si 2rana pentru animale, necesare in timpul transportului
acestora
Carburanti si lubrifianti prezenti la bordul ve2iculelor cu motor terestre si in containerele
cu destinatii speciale
ateriale pentru cimitire si monumente comemorative ale victimelor de razboi
*icrie, urne funerare si articole funerare ornamentale
15
E/!mpl! p#i%in" mo"'l "! al'l al "ato#i!i %amal!
@abelul urmator ilustreaza modul de calcul al ta,elor vamale pentru diferite produse
P#o"'$ Valoa#!
"!la#ata
Ta/!
po$tal!
Valoa#!
in %ama
Ta/a
%amala
TVA TOTAL
"#!pt'#i
%amal!
Comi$ion
CNPR
,o#malitati
%amal!
TOTAL
DATORAT
tricou
a"o' 20 C6R 10 C6R
30 C6R
R
131 lei
0I 0I 0 lei 0 lei 3 l!i
tricou
'mpa#at 20 C6R 10 C6R
30 C6R
R
131 lei
0I
21I R
32 lei 32 lei 2,3 lei 4:&4 l!i
pantofi
piele
a"o'
200 C6R 30 C6R
230 C6R
R
1021 lei
2!5I
R
2( lei
21I
R
252 lei
24) lei 2,3 lei 2+3&4 l!i
pantofi
piele
'mpa#ati
200 C6R 30 C6R
230 C6R
R
1021 lei
)I
R
)2 lei
21I
R
2(5 lei
314 lei 2,3 lei 4:;&4 l!i
$curs BNR pu%licat in &'.().&('*+ utilizat pe perioada ('.(,.&('*-*(.(,.&('*
In situa:ia >n care valoarea >n vam< a m<rfurilor este e,primat< >n alt< moned< dec?t cea
na:ional<, cursul de sc2imb folosit la determinarea acestei valori este cursul de sc2imb stabilit
;i comunicat de "anca Na:ional< a Rom?niei >n penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii
>n care se utilizeaz<!
C!#!#i& #!lamatii& $!$i(a#i ' p#i%i#! la in"!plini#!a ,o#malitatilo# %amal!
Puteti solicita informatii suplimentare cu privire la indeplinirea formalitatilor vamale aferente
trimiterii -vs! sau puteti adresa reclamatii si sesizari, la numarul de telefon 0342 1(3 ))2'))1
sau la adresa de e/mailE declaranti!vamali0posta/romana!ro!
Do#iti $a !/p!"iati o t#mit!#! po$tala in $t#ainatat!8
@rimiterile postale e,pediate in statele membre ale 6niunii Curopene, nu necesita o declaratie
postala vamala!
@rimiterile postale e,pediate intr/un stat non/membru al 6niunii Curopene, inclusiv din
Hteritoriile specialeH, trebuie insotite de declaratia poatala vamala CP 42 7formularul compus
care incorporeaza si CN 238 sau etic2eta C1 in cazul trimiterilor C*!
Responsabilitatea intocmirii declaratiei vamale va revine in e,clusivitate -vs! In calitate de
e,peditor! Pentru a facilita formalitatile de vamuire la plecarea din Romania cat si in tara de
destinatie, trebuie sa completati declaratia corect si complet! In caz contrar pot rezulta
intarzieri in indrumarea trimiterii si alte inconveniente atat pentru dumneavoastra in calitate de
e#peditor cat si pentru destinatar! $rice declaratie falsa sau ambi%ua risca sa antreneze o
amenda sau confiscarea trimiterii!
In acest sens, la prezentarea trimiterilor e,tracomunitare cu continut supus vamuirii, va ru%am
sa va asi%urati de urmatoareleE
declaratia vamala este completata complet si citet, de preferat in limba en%leza sau
franceza sau in alta limba utilizata in tata de destinatieF
16
declaratia vamala contine descrierea detaliata a fiecarui obiect in parte continut in
trimitereF
obiectelor continute in trimitere li s/a atribuit o valoare reala in declaratia vamala, c2iar si
in cazul cadourilor, valoare care N6 trebuie confundata cu valoarea declarata 7in cazul
trimiterilor cu continut asi%urat8F
trimiterile comerciale sunt insotite de facturaF
declaratia vamala este semnata! *emnatura -vs! an%a9eaza responsabilitatea -vs! in ceea
ce priveste trimiterea postala!
v/ati informat in prealabil asupra posibilitatilor de import si e,port a bunurilor respective
7interdictii, restrictii8 precum si cu privire la documentele solicitate in vederea operatiunii de
vamuire in tara de destinatie 7factura comerciala, certificat de ori%ine, certificat sanitar, licenta
de e,port etc8, intrucat marfurile -vs! pot face obiectul unor interdictii sau restrictii!
In acest sens, C!N! Posta Romana pune la dispozitia clientilor informatiile transmise de catre
operatorii postali de destinatie cu privire la conditiile de admitere la import in .ista o%iectelor
interzise sau admise conditionat la import si in Cule%erea de informatii privind conditiile de
acceptare la prezentare a coletelor postale internationale, informatii disponibile pe site/ul CNPR
DDD!posta/romana!ro sau solicitandu/se la numarul de telefon 021 P3P3I + servicul InfoPost /
Rela:ii Clien:i!
@otodata, la prezentare, -vs! in calitate de e,peditor al trimiterii postale, este necesar sa
acordati o imputernicire C!N! Posta Romana sa va reprezinte in relatia cu "iroul Vamal de
Interior Posta in vederea indeplinirii formalitatilor vamale la e,port! In acest sens trebuie sa
completati formularul Imputernicire C.N. Posta Romana S.A. pentru reprezentare in relatia cu
Biroul Vamal de Interior Bucuresti PostaG! Imputernicirea este data pe perioada nedeterminata
nefiind necesar completarea formularului in cazul in care ati imputernicit la un moment dat
CNPR sa va reprezinte in vama!
&ormularul HImputernicireG se poate obtine cu titlu %ratuit de la salariatul postal de la
prezentare sau poate fi listat de pe site/ul Postei Romane si trebuie insotit de fotocopia Cartii
-vs! de Identitate cu mentiunea SConform cu ori%inalulG, urmata de numele si prenumele in
clar si de semnatura -vs!
=iberul de vam< pentru e,port se acord< cu condi:ia ca trimiterile >n cauz< s< p<r<seasc<
teritoriul vamal al Rom?niei >n aceea;i stare >n care acestea se aflau >n momentul accept<rii
declara:iei postale vamale de e,port!
&ormularele utilizate pentru e,pedierea trimiterilor postale internationale sunt ilustrate mai 9os!
17
18
19