Sunteți pe pagina 1din 60

PROIECT

“THE WASTE ECONOMY”


3 R’s Initiative – Reduce, Reuse, Recycle

CONSTRUCŢIA UNEI
STAŢII DE SORTARE SI RECICLARE
A DEŞEURILOR

Membrii echipei CSE I.D.: 1. Liliana DIAMANT


2. Tudor JEMNA
3. Roxana NICHIFOR
3 R’s Initiative 4. Catalin URSACHE

Echipa Nr.
THE WASTE ECONOMY

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI ................................................................................................. 3


1.1 Titlul proiectului:................................................................................................................... 5
1.2 Localizarea ............................................................................................................................ 5
1.3 Suma solicitată de la finanţator: ............................................................................................ 5
1.4 Rezumat................................................................................................................................. 5
1.5 Justificarea proiectului .......................................................................................................... 5
1.6 Scop, obiective şi jaloane .................................................................................................... 10
II PLANIFICAREA PROIECTULUI................................................................................................. 13
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor ....................................................................................... 13
2.2 Echipa de implementare ...................................................................................................... 13
2.3 Durata şi planul Proiectului................................................................................................. 15
2.4 Bugetul Proiectului.............................................................................................................. 15
2.5 Indicatori de urmărire şi evaluare........................................................................................ 16
2.6 Managementul riscurilor ..................................................................................................... 17
2.7 Matricea cadru logic............................................................................................................ 18
2.8 Asigurarea continuităţii proiectului..................................................................................... 18
III BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 20

2
THE WASTE ECONOMY

I. CONCEPEREA PROIECTULUI
a) Ideea Proiectului : CONSTRUCŢIA UNEI STAŢII DE SORTARE SI RECICLARE A
DEŞEURILOR

România se confruntă, în momentul de faţă, cu multiple forme de poluare, între care poluarea cu
deşeuri urbane este una dintre cele mai vizibile, datorită, în special, depozitării necontrolate a acestora,
atât din partea populaţiei, cât şi a unor agenţi economici. Cu toate reglementările existente, în multe
localităţi, atât urbane, cât şi rurale, situaţia colectării şi depozitării gunoaielor menajere rămâne o
problemă dificilă, greu de rezolvat, care se reflectă asupra imaginii ţării noastre.
Una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului, atât pentru România, cât şi
pentru celelalte ţări, este reprezentată de generarea deşeurilor în cantităţi mari şi gestiunea
necorespunzătoare a acestora. Dezvoltarea economică din ultimii ani, creşterea producţiei şi a
consumului, dar şi existenţa tehnologiilor şi instalaţiilor deja învechite din industrie, care consumă
energie şi materiale în exces, au condus, anual, la generarea de cantităţi mari de deşeuri. Gestiunea
necorespunzătoare a deşeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului şi a apelor
subterane şi de suprafaţă, ameninţând totodată şi sănătatea populaţiei
Statistica de mediu consemnează faptul că, la nivelul României, s-a produs, în anul 2000, o
cantitate totală de deşeuri de 55,15 milioane de tone, din care 8,15 milioane de tone, respectiv 14,8%, au
fost deşeuri urbane. În structura deşeurilor urbane, cea mai mare pondere o au deşeurile menajere (75–
80%), urmate de deşeurile stradale (10–12%), de nămolul de epurare orăşenesc (7–9%), precum şi de alte
deşeuri, cum ar fi cele din demolări (7–9%), excavaţii etc. (3–4%).
După cum s-a menţionat, şi în mediul rural se produc deşeuri de tip urban, însă cea mai mare
pondere revine deşeurile agricole, care sunt incluse în categoria „deşeuri de producţie”. Dinamica acestor
cantităţi de deşeuri urbane, începând cu anul 1995 (de când s-a trecut la evidenţa statistică a deşeurilor, în
conformitate cu Lista Europeană a Deşeurilor), arată tendinţa de creştere a acestora, în ultimii ani.
Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor în ţara noastră îl constituie,
în momentul de faţă, Hotărârea Guvernului nr.162/2002 privind depozitarea deşeurilor. „Reglementarea
acestei activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra
mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră,
precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durată de viaţă a depozitului, cât şi după
expirarea acesteia” (art.2).
In urma analizei reactive, asupra nevoilor pe care le intimpina municipiul Iasi si comuna Tomesti,
in problema cresterii covirsitoare a cantitatii de gunoaie depozitate, membrii echipei de lucru, identifica o
solutie de reducere semnificativa a cantitatii acumulate in prezent, precum si a cantitatilor care urmeaza a
fi acumulate, prin constructia unei statii de sortare a deseurilor. Se preconizează că, prin colectare
selectivă şi recuperarea deşeurilor reciclabile, volumul gunoiului care urmează să fie depozitat se va
reduce aproape la jumătate, ceea ce va conduce la creşterea timpului de umplere şi de utilizare a
depozitului.
Elemente componente care sunt implicate in desfasurarea situatiei sociale generale sunt de natura
se ne conduca catre analiza sociala, situatia grupurilor tinta, analiza intrinseca a problemei, conditionarile
ei economice precum si analiza politica. Dat fiind faptul ca evenimentele succesive care au condus la
crearea unei situatii de acest fel sunt conditionate de factorul timp, vom evalua, in cadrul justificarii
proiectului si problemele care sunt identificate istoric si care au condus la insuccesul rezultatelor benefice
ce ar fi putut decurge din incercarile de a rezolva aceasta problema.
In cadrul analizei sociale, depozitul de deşeuri municipale care deserveşte oraşul Iaşi, amplasat la
marginea comunei Tomeşti, îşi face simţită prezenţa pe zeci de kilometri pătraţi, datorită mirosurilor care
sunt împrăştiate de vânt. Ca urmare, viaţa oamenilor din localitatile Tomeşti, Dancu şi din alte aşezări
învecinate este un adevărat coşmar, mai ales în sezonul cald, când mirosurile emanate de gunoaiele în
descompunere devin insuportabile. Putem astfel identifica membrii grupurilor tinta in cadrul
comunitatilor locale ale acestor localitati, in prima instanta, in postura de beneficiari directi ale

3
THE WASTE ECONOMY

deliverabilelor unui astfel de proiect, urmati de intreaga societate civila a municipiului Iasi precum si a
celorlalte localitati care sunt deservite de aceasta groapa de gunoi.
Solutia propusa de membrii echipei de concepere a acestui proiect, este de natura sa rezolve
partial problema deseurilor municipale care sunt depozitate in groapa de gunoi de pe raza comunei
Tomesti, prin procesarea unei cantitati substantiale de deseuri. Prin sortarea selectiva a deseurilor
refolosibile este capabila sa ofere o reducere cantitativa a depozitelor susmentionate, precum si a noilor
deseuri colectate.

b. Domeniul de acţiune a solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri


Numele organizaţiei: PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
Adresa de contact: Bd. Stefancel Mare şi Sfânt, nr. 11, cod 700064, Iaşi
Tipul organizaţiei:
Firmă Fundaţie/Asociaţie ; Instituţie administraţie
publică
Nivelul organizaţiei:
; Local Judeţean Regional Naţional
Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa):
Primar George NICHITA
Viceprimar Constantin ADASCALITEI Bd. Stefancel Mare şi Sfânt, nr.
Viceprimar Constantin NECULAU 11, cod 700064, Iaşi
Secretar CL Lacramioara VERNICA
Experienţa în managementul proiectelor

c. Descrierea succintă a liniei de finanţare selectate (obiective, priorităţi)


Fondul de Coeziune (FC):
Fondul de Coeziune contribuie la proiecte de infrastructura foarte mari, cum ar fi constructia
culoarelor transeuropene de transport si investitii la scara larga in sectotul protectiei mediului. Fondul de
coeziune este disponibil pentru statele membre care au PIB-ul/ locuitor mai mic de 90%din nivelul mediu
al Uniunii Europene. În prezent acesta corespunde Greciei, Portugaliei, Spaniei, celor 10 state membre
care au aderat la unuine înaintea României si Bulgariei,
Domenii de investitii neeligibile:
FC – nu sunt eligibile dobinyile la credite, achiyitia de teren pentru o valoare mai mare de 10 %
din totalul costurilor eligibile pentru operaţiunea prevăzută, intervenţii în domeniul locativ, dezafectarea
staţiilor nucleare, TVA deductibilă.
Principiul cofinantării:
Instrumentele structurale ale Uniunii Europenenu actioneaza suingure. Sunt cofinantate în
principal din resursele publice ale statului membru, deşi pot fi implicate şi resurse din sectorul privat.
In cadrul obiectivului convergenţă, rata maximă a intervenţiei Ueva fi în general de 75% din
costul total al fiecărei investiţii, pentru FEDR, FSE, FEADR, FEP. In ceea ce priveşte Fondul de
coeziune, rata maximă a intervenţieiva fi de 85% din costul total.
Aceste rate sunt reduse în mod substanţial in cazul in vestiţiior care generează venituri şi al
investiţiilor în companiile private.Conform Cadrului Strategic de referinta, pentru perioada de programare
2007 – 2013, România a elaborat 7 Programe Operaţionale în cadrul obiectivului Convergenţă. (Creşterea
competitivităţii economice, Mediu, Transport, Dezvoltare Regională, Dezvoltarea capacitatii
administrative si Asistenţă Tehnică) şi a colaborat cu ţările vecine şi alte state membre UE la elaborarea
altor 8 Programe Operaţionale sub Obiectivul Cooperare teritorială europeană.
În cadrul obiectivului convergenţă, Progaramul Operaţional sectorial de Mediu, urmăreşte
îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi calitatea mediulu, luând în consideraredouă scopuri pe termen
lung: asigurarea accesului general la utilităţile publice de bază şi îmbunătăâirea calităţii mediului.
Priorităţile de investiţii vizate în cadrul programului sunt: îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin
asiguarea serviciilor de utilităţi publice la standarde de calitate cereute, în sectoarele apă şi deşeuri;
Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu, precum şi implementarea unei
4
THE WASTE ECONOMY

infrastructuri adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale în zonele cele mai vulnerabile. O atenţie
deosebită va fi acordata prevenirii inundaţiilor şi combaterii eroziunii în zonele costiere, în vederea
reducerii impactului economic şi social al unor astfel de fenomene.

1.1 Titlul proiectului:

“THE WASTE ECONOMY” – 3 R’s Initiative – Reduce, Reuse, Recycle

1.2 Localizarea

Judeţul Iaşi, regiunea Nord Est, oraş Iaşi.

1.3 Suma solicitată de la finanţator:

Total costuri eligibile ale Suma solicitată de la finanţator % din costul total al proiectului
proiectului
2.215.561,10 eur 1.883.226,94 euro 85 %

1.4 Rezumat

a) Scopul proiectului: Scaderea volumului de deseuri municipale depozitabile, la jumatate


fata de cel prezent, pentru scaderea poluarii cu substante nocive a oamenilor si imbunatatirea calitatii
vietii si conditiilor de mediu ale persoanelor afectate, de depozitarea improprie si neprelucrata, prin
procesarea deseurilor in cadrul unei statii de sortare si reciclare, capabila la incarcare de 50%, sa preia
cantitatile colectate zilnic, din municipiul Iasi si din localitatile limitrofe, astfel incit oamenii sa
beneficieze de un mediu mai curat.
b) Grupul-tinta al proiectului este format din angajatii staff-ului de administrare al sistemului
de salubrizare al municipiului Iasi – S.C. Salubris S.A., precum si personalul operational al acestuia,
angajatii acestui serviciu al Primariei Iasi, implicati in gestiunea deseurilor municipale si colectarea
taxelor locale de salubritate.
c) Principalele activitati sunt : Activitatea de Deyvoltare Initiala ; Activitatea de Evaluare
Initiala ; Activitatea de Dezvoltare Finala ; Activitatea de Revizuire Post Implementare .
d) Rezultatele estimate sunt : Crearea capacitatii tehnice a serviciului de salubritate, de a
gestiona o cantitate de 2000t deseuri / luna, crearea capacitatii de management a Primariei Municipiului
Iasi privind indeplinirea functiei de colectare a veniturilor provenite din raporturi juridice contractuale,
cresterea gradului de organizare si planificare a fluxurilor specifice, imbunatairea capacitatii de colectare
si stocare deseuri municipale.

1.5. Justificarea proiectului

In cadrul stadiului actual de dezvoltare al acestui domeniu, in care se situeaza gestionarea


deşeurilor urbane, problema acestoara in ţara noastră a devenit tot mai acută, pe măsura acumulării
gunoaielor şi a faptului că nu s-au găsit încă soluţii viabile de gospodărire şi de valorificare a reziduurilor
solide. Situaţia creată de depozitarea necontrolată a deşeurilor a generat o adevărată mişcare pentru
combaterea acestei stări de lucruri, atât la nivelul autorităţilor, cât şi a societăţii civile.
În mediul urban, gestionarea deşeurilor municipale este realizată în mod organizat, prin
intermediul serviciilor proprii specializate ale primăriilor sau al firmelor de salubritate. La nivelul anului
2003, acest sistem acoperea numai 83,41% din totalul generatorilor de deşeuri municipale din mediul
urban şi 1,81,% în mediul rural. În vederea dezvoltării sistemului de colectare selectivă, in unele oraşe s-
au amplasat containere pentru colectarea deşeurilor de ambalaje din PET şi hârtie.
În mediul rural, cu puţine excepţii, nu există servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor,
transportul la locurile de depozitare fiind făcut în mod individual de către generatori.
5
THE WASTE ECONOMY

Deşeuri municipale şi asimilabile


Anul 2003 Cantitate (mii tone) %
Hârtie şi carton 50,837 6,87
Textile 29,423 3,98
Materiale plastice 14,433 1,95
Sticlă 55,01 7,44
Metale 36,138 4,89
Deşeuri biodegradabile 426,17 57,61
Deşeuri inerte 76,661 10,36
Alte deşeuri 51,106 6,91
Total 739,777 100
Tabel: Compoziţia deşeurilor municipale pentru Regiunea 1 Nord-Est, în anul 2003

Deşeuri municipale colectate în judeţul Iaşi 2000 2001 2002 2003


Deşeuri menajare de la populaţie 137 036 147 335 162 088 162 631
Deşeuri menajere de la agenţii economici 7 633 9 411 13 879 15 545
Deşeuri din servicii municipale 9 487 11 043 8 254 7 661
Deşeuri din construcţii, demolãri 4 735 5191 5789 5 714
Total Judet (tone) 158 89 172 980 190 010 292 255
Tabel: Deşeuri municipale in judeţul Iaşi generate în perioada 2000 – 2003

Judeţ Tip Deşeu Anul 2003 2004


Deşeuri de hârtie şi carton 6202,3 7 105
Iaşi
Deşeuri din PET 6,31 42,5
Tabel: Deşeuri reciclabile colectate în perioada 2003 – 2004

La această creştere a contribuit şi apăriţia unor societăţi sau punerea în funcţiune a unor instalţii
de mare capacitate pentru reciclarea acestor deşeuri. Astfel, în regiune există:
a) pentru deşeuri de mase plastice: SC SELENA SA Bacău (polietilenă); CLARINPLAST SRL
Vaslui (deşeuri PET); SC DIASIL SERVICE SRL Suceava deşeurilor de ambalaje plastic.
b) pentru deşeuri de hârtie şi carton: SC AMBRO SRL Suceava - capacitate de 50 000 t/an, SC
PETROCART SA Piatra Neamţ şi pentru deşeuri de maculatură SC LETEA SA Bacău –
capacitate de 40 000 t/an.

Cantităţile de deşeuri preluate din ţară de aceste societăţi au evoluat astfel:


- tone-
Societatea Comercială 2002 2003 2004
AMBRO SA Suceava 13 472 29 904 43 340
PETROCART SA Piatra Neamţ 1 817 2 088 15 005
LETEA SA Bacău 2 014 6 791,4 5 546,8
Tabel:Cantităţi de deşeuri preluate în vederea reciclării

Prima incercare de ecologizare viabila a gropii de gunoi locale, depozitul Tomeşti (30 ha), nu a
fost aprobata, deoarece proiectul de “realizarea unei gropi ecologice de gunoi pentru municipiul Iasi”
propus de catre primarie a fost respins de catre cetatenii din comuna Tomesti, desi era un proiect in
valoare de peste 22,5 milioane de euro. Semnalele initiale au fost pozitive in urma consultarii
parteneriatului societatii civile, insa cetatenii au respins amplasarea noii gropi in apropierea varsatorii de
la Tomesti, prin prisma faptului ca proiectul nu a beneficiat de un sondaj de opinie profesionist. Protestele
de la sfirsitul anului 2004, cu o luna inainte de aprobarea finantarii, au condus la blocarea proiectului de
catre Ministerul Mediului.
Tendinta actuala, este de a depasi acest impas, prin relocarea gropii de gunoi ecologice in comuna
Tutora, intocmindu-se un nou proiect capabil sa fie implementat. Acest proiect se va desfasura pe

6
THE WASTE ECONOMY

parcursul a patru ani, urmind sa fie finalizat in anul 2009. Finantarea necesara a fost aprobata, iar banii
vor fi primiti in transe. In prezent se realizeaza organigrama, urmind sa aiba loc licitatia pentru consultant
– o unitate independenta care va monitoriza modul in care va fi dus la sfirsit proiectul si care va intocmi
documentatia pentru extinderea acestuia la nivel judetean. Pina la finalizarea gropii de gunoi ecologice,
iesenii vor trebui sa se obisnuiasca cu modul de colectare selectiva a gunoiului. Acest tip de colectare este
deja aplicat de trei luni intr-o zona – pilot din municipiul Iasi, aflata intre strazile Sararie, Bd.
Independentei, Oastei si Bd. Carol. In acest sens au fost realizate programe de instruire in scoli si asociatii
de proprietari.
Actualul proiect in lucru, pentru o groapa de gunoi ecologica initiat de Primaria municipiului Iasi,
poate fi completat cu stralucire de proiectul pe care membrii echipei il propun, prin faptul ca va reduce la
circa jumatate cantitatea de deseuri colectata zilnic si va procesa de asemenea, o cantitate insemnata din
cea depozitata, prin intercalarea sa intre transport si zona de deponenta in groapa ecologizata din cadrul
proiectului in curs.
O analiza SWOT a punctelor tari, punctelor slabe, a oportunitatilor si amenintarilor pe care le
confera studiul acestui domeniu, poate sa conduca la rezultate satisfacatoare in justificarea alegerii unei
astfel de solutii.
Printre punctele tari ale domeniului de actiune pentru proiectul nostru, se numara:
- capacitatea administrativa in cadrul Primariei Municipiului Iasi prin existenta personalului
propriu familiarizat cu gestionarea fondurilor locale;
- abilitati de management ale echipei de implementare dovedite prin rezultatele proiectelor
locale desfasurate;
- capacitate institutionala demonstrata prin: legitimitatea functionarilor din cadrul primariei,
angajati in urma sustinerii de examene concludente pentru posturile pe care le ocupa;
- stabilitatea si continuitatea deciziei in interiorul primariei prin desfasurarea unui sistem
birocratic eficient;
- dorinta exprimata deschis pentru realizarea efectiva si cu rezulatele scontate in privinta
desfasurarii unui proiect de aceasta natura;
- indentificarea membrilor echipei cu scopurile si obiectivele proiectului pe care l-au conceput;
- capacitatea financiara existenta in masura suficienta pentru derularea proiectului in termenele
stabilite si in perioada de progaramare;
- flexibilitatea pe care o demonstreaza membrii echipei din cadrul realizarii proiectului pentru
realizarea scopului propus, in aria sa de intindere;
- experienta membrilor echipei, coroborata cu pregatirea profesionala solida;
- cadrul si sustinerea legala existente si autorizate, precum si posibilitatea cu sanse reale de a
accesa instrumentele structurale pentru obiectivul convergenta.
In balanta sunt pozitionate citeva puncte slabe pe care proiectul propus trebuie sa le elimine
precum:
- insuficienta partiala a timpului necesar instruirii personalului implicat in acest proiect pentru
problemele de natura specifica;
- mentalitatea personalului care intra in contact tangential cu proiectul si a contribuabililor;
- inexistenta expertilor in arhitectura specifica pentru acest proiect in interiorul Primariei
Municipiului Iasi;
- timpii relativ prelungiti sau intirziati de luare a deciziilor, prin implicarea membrilor echipei in
alte sarcini inevitabile;
- adaptabilitate intirziata la noile tehnologii, precum si noul grafic de eficienta impus de
circuitul fluxului tehnologic;
- faptul ca proiectul nu reprezinta un sistem integrat, fiind doar primul pas catre rezolvarea
integrata a problemei deseurilor municipale;
- faptul echipa de implementare nu va avea la indemina toate instrumentele de control asupra
colectarii selective a deseurilor municipale din rindul populatiei, acesta facind obiectul unui
alt proiect.
In cadrul oportunitatilor putem mentiona:
7
THE WASTE ECONOMY

- existenta know how-ului aferent construirii unei solutii integrate de reducere, refolosire si
reciclare;
- faptul ca exista deja un program pilot in rindul populatiei de colectare selectiva a deseurilor in
vederea reciclarii lor;
- oferta mare de mina de lucru necalificata in zona de actiune a proiectului, pentru indeplinirea
cu succes a sarcinilor operationale ale unei statii de sortare a deseurilor;
- preturile relativ scazute in comparatie cu spatiul intravilan, ale terenurilor necesare amplasarii
halelor si utilajelor;
- existenta pe piata interna dar mai ales externa a cumparatorilor de deseuri reciclabile din
cadrul tuturor categoriilor refolosibile;
- existenta unui plan propriu municipiului Iasi de gestionare a deseurilor;
- existenta conditiilor de amplasament pentru constructia unei statii de sortare si reciclare a
deseurilor;
- conditii legislative si initiative similare favorabile;
- posibilitatea de a accesa instrumentele structurale si fondurile Uniunii Europene;
- faptul ca actuala groapa de gunoi este suprasaturata – care conduce la stringenta gasirii unei
solutii pentru reducerea cantitatii depozitate;
In cadrul amenintarilor sau constringerilor pentru un astfel de proiect, enumeram:
- NIMBY: “Not in my back yard” – opozitia comunitatilor locale la un proiect care poate
conduce la o schimbare reala sau imaginara,a mirosurilor, din mediului in care traiesc;
- BANANA: “Build Absolutely Nothing, Anywhere, Near Anybody” – asumptia opozitiei fata
orice constructie, oriunde, alaturi de orisicine, daca aceasta poate creea mirosuri neplacute;
- constientizarea cetatenilor din comuna Tutora asupra beneficiilor pe care o statie de recuperare
a deseurilor poate sa le furnizeze, atit in plan local cit si in planul general;
- existenta unei suprematii a monopolului de stat asupra gestionarii deseurilor in localitatile
vizate;
- schimbarea deficitara de mentalitate si de standard actual – cultural de mediu catre conceptia
“Green”;
- schimbarile inoportune din directia politica pe termen lung;
- rezistenta la schimbare venita din partea comunitatii locale.
Efectele potentiale ale proiectului asupra domeniului se concretizeaza in citeva aspecte
esentiale:
- modernizarea managementului deseurilor conduce la inovatii majore, devenind capabili sa
recuparam materiale si energie;
- capacitatea de autosutinere a acestei statii este mai mult decit asigurata, dupa incheierea
finantarii si va conduce la efecte si sinergii multiplicatoare;
- extinderea reciclarii va face sa apara un nou sector economic;
- reciclarea a 100 tone deseuri poate creea 250 de locuri de munca, precum deseurile electrice si
electronice sau compostarea pot genera intre 20 si 40;
- reducerea la jumatate a volumul gunoiului care urmează să fie depozitat;
- conduce la economisirea resurselor naturale globale;
- propunerea in speta este una bogata care combina problemele de mediul, economice si de
angajare.
Legătura proiectului cu priorităţile extrastatale, naţionale, planul de acţiune, şi programe:
Legislatia Uniunii Europene, este completata de cea interna, textele internationale privitoare in
mod special acestei conceptii noi pentru Romania, The Waste Economy: Protecting the Environment
“3R” Initiative - “Reduce, Reuse, Recycle”, sunt Conventia Basel la care Romania a aderat in anul 1991,
Decizia OECD din 1992, revizuita in anul 2002 precum si Regulamentul European 259/1993, care este in
revizuire. Aceste reglementari au fost adoptate pentru a preveni tarile sarace sa devina gropile de gunoi
ale bogatilor. Ele tind sa limiteze transferurile notabile, prin principiul autosuficiantei, insa nu interzic,
dar reglementeaza, transferul de materiale refolosibile.

8
THE WASTE ECONOMY

Prin angajamentele asumate de tara noastra in cadrul Tratatului de Aderare al Romaniei la


Uniunea Europeana – sectiunea Mediu, proiectul si aria sa abordata, respecta si se incadreaza in
obiectivele strategice ale Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013, si se adreseaza instrumentelor
structurale in conditiile reglementate prin Cadrul National Strategic de Referinta pentru perioada 2007 –
2013.
Conform acestuia, Romania a elaborat 7 programe operationale in cadrul obiectivului
Convergenta. Proiectul pe care il propunem se subsumeaza Programul Operational de Mediu, urmarind
imbunatatirea standardelor de viata si de mediu, prin cele doua tipuri de scopuri pe termen lung:
asigurarea accesului general la utilitatile publice de baza si imbunatatirea calitatii mediului.
Proiectul se inscrie de asemenea in prioritatile de investitii vizate in cadrul programului:
imbunatatirea standardelor de viata prin asigurarea serviciilor de utilitati publice la standarde de
calitate si cantitate cerute in sectorul deseuri, POS Infrastructura de mediu.
Cadrul general al Regiunii Nord Est:
În Regiunea 1 Nord – Est se generează anual cca. 1.100.000 tone deşeuri municipale, comerciale
şi industriale. Această cantitate este în continuă creştere. Având în vedere ca generarea deşeurilor nu
poate fi evitată, se încercă reducerea impactului asupra mediului, prevenirea acestora acolo unde este
posibil şi reutilizarea deşeurilor reciclabile.
Planul Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) prezină viziunea managementului deşeurilor
în Regiunea 1 Nord – Est , pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de a fi revizuit periodic.
Singura alternativă de management a deşeurilor propusă în PRGD necesită îmbunătăţirea
infrastructurii de mediu şi implicit investiţii semnificative. Creşterea cantităţilor de deşeuri colectate
selectiv determină o creştere a necesarului de instalaţii pentru sortare, reciclare, compostare, fermentare şi
tratare mecano-biologică.
Pentru amplasarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor se recomandă citeva criterii pe care
proiectul pe care il propunem trebuie sa le respecte:
– evitarea amplasării diverselor instalaţii planificate în zonele protejate sau cu impact peisagistic
şi/sau ambiental important;
– ar trebui să fie evitate distanţele prea mari, deoarece efectele negative ar putea să fie generate
de trafic;
– trebuie să existe oportunitatea de a amplasa instalaţiile cât mai aproape de locul de generare;
– amplasamentele noilor instalaţii trebuie să ţină cont de distanţele impuse faţă de zonele
rezidenţiale;
– este recomandabil ca terenurile neproductive să fie preferate pentru amplasarea instalaţiilor.
Elaborarea strategiilor locale de gestionare a deşeurilor presupun ca fiecare autoritate locală să
aibă un plan propriu privind gestionarea deşeurilor. Aceste planuri ar trebui sa identifice locatiile
adecvate pentru instalatiile necesare. locatiile trebuie identificate în baza unor criterii de fezabilitate:
utilizarea terenurilor din vecinătate, efectul cumulativ al instalaţiilor deja existente asupra comunităţii,
inclusiv impactul asupra calităţii mediului, capacitatea infrastructurii de transport existente şi potenţiale,
necesară pentru faza de construcţie şi operaţională.
In cadrul sistemului integrat de management al deşeurilor impus de planul regional, centrarea în
jurul cerinţelor principale, justifica ideea noastra de proiect prin evaluarea ca prioritate a recuperarii şi
reciclarii deşeurilor cu valoare economică.
Componentele PRGD pentru Regiunea 1 Nord - Est au prioritate ridicată, deoarece sunt propuse
în cadrul Planului şi Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor şi în planurile de implementare
asumate conform Capitolului 22; în particular privitor la proiectul nostru se considera prioritara
construirea unor instalaţii de sortare-valorificare pentru promovarea reciclării şi reducerea cantităţilor de
deşeuri depozitate.
Implementarea PRGD Regiunea 1 Nord - Est va avea ca rezultat adaptarea procesului de colectare
şi tratare a deşeurilor solide municipale la cerinţele Directivelor Consiliului nr. 75/442/EEC, nr. 94/62/EC
şi nr. 99/31/EC şi la reglementările României în domeniul gestionării deşeurilor urbane.
În acest fel, va contribui la implementarea priorităţilor definite în Parteneriatul de promovare şi în
Programul naţional pentru adoptarea acquis-ului în domeniul mediului înconjurător.
9
THE WASTE ECONOMY

Problema cea mai importanta este adoptarea şi implementarea ghidului UE cu privire la


colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor.
In cadrul judeţului Iaşi, neimplementarea PRGD reprezintă, în fapt, menţinerea situaţiei actuale.
Astfel, impactul asupra mediului se va accentua.
Grup-tinta:
Grupul tinta al proiectului este format din angajatii staff-ului de administrare al sistemului de
salubrizare al municipiului Iasi – S.C. Salubris S.A., precum si personalul operational al acestuia,
angajatii acestui serviciu al Primariei Iasi, implicati in gestiunea deseurilor municipale si colectarea
taxelor locale de salubritate.
Beneficiarii directi:
22 de angajati din sistemul de salubrizare al municipiului Iasi – S.C. Salubris S.A., 15 functionari
din cadrul serviciului salubritate al Primariei municipiului Iasi, prin suplimentarea proiectului existent al
gropii de gunoi ecologice si al programului pilot de colectare selectiva a deseurilor municipale, cu o
formula practica si eficienta, de reducere cantitativa a deseurilor suplimentata de obtinerea unor venituri
constante, necesare administrativ si operational.
40 de angajatii ai sistemului de salubritate care preiau, transporta si gestioneaza deseurile, precum
si 85 dintre cei care le sorteaza si prelucreaza, intr-un cadru de mediu de lucru mai curat, prin respectarea
tuturor normelor de protectia mediului si protectia muncii, impuse de standardele europene.
Beneficiarii indirecti:
Locuitorii din localitatea Dancu, locuitorii comunei Tomesti si acei care sunt pozitionati, in alte
zone invecinate gropii de gunoi, prin scaderea cantitatii de deseuri si substante nocive, care polueaza
aerul, apa si solul.
Locuitorii comunei Tutora, prin: crearea de noi locuri de munca; cresterea gadului de ocupare
profesionala; scaderea somajului; cresterea nivelului de dezvoltare economica al zonei; crearea
posibilitatilor reale de acces la utilitatile publice de energie electrica, apa potabila si canalizare; cresterea
veniturilor gestionabile direct, de la nivelul bugetului local.
Locuitorii orasului Iasi, prin stoparea cresterii tarifului pentru salubrizare, si eliminare deseuri,
folosind o metoda de procesare deseuri care este genetoare de venituri necesare operational..
Primaria municipiului Iasi, Primaria comunei Tomesti, Primaria comunei Tutora, Agentia
Regionala pentru Protectia Mediului, alte autoritati publice care incorporeaza sau au ca scop
supravegherea conditiilor de mediu, biodiversitatea flora, fauna din zona.

1.6. Scop, obiective şi jaloane

Scopul proiectului: Scaderea volumului de deseuri municipale depozitabile, la jumatate fata de


cel prezent, pentru scaderea poluarii cu substante nocive a oamenilor si imbunatatirea calitatii vietii si
conditiilor de mediu ale persoanelor afectate, de depozitarea improprie si neprelucrata, prin procesarea
deseurilor in cadrul unei statii de sortare si reciclare, capabila la incarcare de 50%, sa preia cantitatile
colectate zilnic, din municipiul Iasi si din localitatile limitrofe, astfel incit oamenii sa beneficieze de un
mediu mai curat.

Prezentarea masurii in care obiectivele proiectului se inscriu in strategie:


In cadrul Axei prioritare 2, Planul de Actiune–PM 04–Managementul Deseurilor, este identificata
cerinta prioriara urmatoare:
Denumirea problemei: Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi exploatea în
condiţii de risc a depozitelor de deşeuri menajere în mediul urban.
Instituţia de monitorizare: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliile
Judeţene
Responsabil cu managenetul deseurilor: Consiliul Judetean Iasi.
Obiective generale: Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea umană datorită gestiunii
deşeurilor menajere şi urbane nepericuloase.

10
THE WASTE ECONOMY

Obiectiv specific: Eliminarea deşeurilor fără riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.
Tinta: Realizarea unor centre zonale pentru reciclarea deşeurilor.
Indicator: Număr centre zonale de reciclare a deşeurilor realizate.

Obiectivele generale ale proiectului pe termen mediu si lung:


1. Imbunatatirea managementului deseurilor municipale in cadrul gestionarii generale a
deseurilor, prin procesarea si valorificarea categoriilor reciclabile, inaintea stocarii
acestora in locul de deponeu.
2. Cresterea eficientei si performantelor sistemului, prin refolosirea tuturor materialelor
reclabile, intr-un mediu in care respectarea tuturor normelor in vigoare se va dovedi a fi
viabila, precum si prin specializarea infraramura, gestionarea fondurilor obtinute,
reorientarea resurselor materiale si know how corespunzatoare, catre un sector productiv
autosuficient, capabil de autosustinerea sa, dupa incheierea finantarii.
3. Cresterea nivelului de reciclare a deseurilor la nivelul municipiului Iasi, prin intermediul
statiei de sortare si reciclare precum si a sinergiilor multiplicatoare pe care acesta le poate
genera.
Obiectivele susmentionate, se pot intrepatrunde, conducind pe termen lung la un impact notabil,
care este de natura sa imbunatateasca conditiile de mediu generale ale beneficiarilor directi si indirecti.

Obiectivele specifice operationale ale proiectului, pe termen scurt:


Obiectivul specific al proiectului este de a înjumătăţi cantitatea de deşeuri municipale
depozitabile.(cantitativ)
Pentru a ajunge la acest rezultat proiectul va intreprinde urmatoarele:
1. Construirea unei statii de sortare si reciclare deseuri şi consolidarea capacitatii locale pentru
administrarea si deservirea ei. (cantitativ)
2. Crearea cadrului institutional pentru derularea activitatilor in statia de sortare si reciclare.
(cantitativ)
3. Restabilirea conexiunilor între centrele de colectare şi administratia statiei de sortare si
reciclare. (calitativ)
4. Promovarea managementului durabil al deseurilor municipale, in interiorul si acolo unde
este posibil, in exteriorul sistemului integrat. (calitativ)
5. Conştientizarea comunităţilor locale şi diseminarea beneficiilor rezultate din proiect.
(cantitativ)
6. Imbunătăţirea relaţiilor cu autoritatile locale în privinţa zonelor de risc din localitatile
Tomesti si Tutora. (calitativ)

11
THE WASTE ECONOMY

Jaloanele proiectului:

Faza de Implementare a Proiectului


Jalon7: Dezvoltare Initiala Incheiata
70000 Activitatea de Dezvoltare Initiala
Subjalon 71: Componentele de dezvoltare Infrastructura Statie selectate
Subjalon 72: Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita Efectuata
Subjalon 73: Desfasurarea sarcinilor echipei efectuata
Subjalon 74: Impactul catre comunitate Comunicat
Subjalon 75: Componentele de Infrastructura Statie de Sortare Dezvoltate
Subjalon 76: Utilaje si Echipamente Functionale
Subjalon 77: Personal Statie Sortare Instruit Gata de Lucru

Jalon 8: Evaluare Initiala Incheiata


80000 Activitatea de Evaluare Initiala – Desfasurarea Pilotului
Subjalon 81: Punere In Functiune – Statie Sortare Recilare
Subjalon 82: Componentele Infrastructuri Statie Sortare Testate
Subjalon 83: Feedback-ul Pilotului Evaluat
Subjalon 84: Rezultate Cuantificate

Jalon 9: Dezvoltare Finala Incheiata


90000 Activitatea de Dezvoltare Finala
Subjalon 91: Revizuirea desfasurarii sarcinilor Incheiata
Subjalon 92: Comunicarea Impactului catre Comunitate Efectuata
Subjalon 93: Relatii externe Statie Sortare reciclare Dezvoltate
Subjalon 94: Componentele externe Infrastructurii Statie Sortare Testate
Subjalon 95: Lansare catre Operatii in mediul extern Efectuata
Subjalon 96: Fedback Obtinut
Subjalon 97: Predarea Statiei de Sortare Reciclare Personalului Angajat Efectuata
Subjalon 98: Plata Finala Proiect Incheiata

Faza de Evaluare a Proiectului


Jalon 10: Revizuirea Post Implementare Incheiata
100000 Activitatea de Revizuire Post Implementare
Subjalon 101: Documentul Lectii Invatate Realizat
Subjalon 102: Documentul Lectii Invatate distribuit catre Membrii Echipei
Subjalon 103: Echipa de Mentenanta pt Achizitie de Informati RFP Creata

Jalon 11: Management Post Implementare Incheiat


110000 Activitatea de Management Post Implem Statie Sortare/Reciclare Deseuri
Subjalon 111: Pirgiile pentru asigurarea continuitatii Statiei create
Subjalon 112: Suces Mediatizat si Populatie Informata

12
THE WASTE ECONOMY

II PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 Descrierea detaliată a activităţilor

Pregatirea pentru implementarea proiectului:


Aceasta etapa este specifica pentru realizarea obiectivelor proiectului si vizeaza organizarea in fazele
de identificare si de formulare ale proiectului (Anexa 1), in cadrul carora se vor identifica si verifica:
a. Programarea si esalonarea in timp a activitatilor proiectului si garficul de implementare;
b. Responsabilitatile ce revin fiecarei persoana din echipa de proiect;
c. Instrumentele de implementare a proiectului;
d. Pregatirea conditiilor necesare pentru desfasurarea instruirilor de personal.
Activitatile desfasurate in cadrul pregatirii pentru implementare, sunt descrise detaliat in
documentul Anexa 1
Activitatile din fazele de implementare si evaluare sub prezentate sub forma structurii detaliate de
descompunere a lucrarilor WBS in Anexa 2
Categoriile principale de resurse sunt specificate in documentul Anexa 3

2.2 Echipa de implementare

a) Echipa de coordonare a implementarii proiectului va fi compusa din:

o Manager de Proiect
- coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului si al institutiei;
- luarea deciziilor impreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;
- stabilirea sedintelor periodice;
- verificarea fluxurilor financiare si avizarea facturilor;
- ealborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea activitatilor viitoare;
- raportarea modului de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre Autoritatea
Contractanta;
- atibuirea responsabilitatilor persoanelor din subordine si colaboratorilor;
- supervizarea activitatilor persoanelor din subordine;
- reprezentarea intereselor si obligatiilor solicitantului principal in derularea proiectului.
o Responsabil Financiar
- tinerea evidentei modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului;
- luarea deciziilor impreuna cu managerul de proiect privind alocarea resurselor;
- participarea la elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea activitatilor viitoare;
- pregatirea rapoartelor si materialelor de sinteza privind activitatea desfasurata, din punct de
vedere al resurselor financiare;
- participarea la licitatiile organizate pentru indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului;
- realizarea platilor in cadrul proiectului;
- transmiterea documentelor justificative la Autoritatea de Plata;
- supervizarea inregistrarilor contabile ale beneficiarului si realizarea evidentei contabile
separate aferenta implementarii proiectului;
- realizarea rapoartelor financiare;
o Responsabil Achizitii
- monitorizeaza si participa la efectuarea licitatiilor;
- participa la desemnarea cistigatorilor;

13
THE WASTE ECONOMY

- tine legatura cu organele de control pentru efectuarea licitatiilor de achizitie publica de lucrari
si comitetele de monitorizare ANRMAP (Agentia Nationala de Reglementare si Monitorizare
a Achizitiilor Publice).
o Responsabil Resurse Umane
- stabileste necesarul de personal pentru exploatarea Statiei de Sortare Reciclare;
- intocmeste si emite cerintele Posturilor pentru personalul de exploatare;
- pregateste si sustine examinarea pentru posturile indentificate;
- angajeaza pesonalul de conducere impreuna cu Managerul de Proiect;
- se asigura de instruirea personalului privind NTSM, PSI, si Administrativ;
- testeaza performantele individuale ale fiecarui angajat;
- optimizeaza calitativ performantele personalului implicat in proiect, prin maximizarea
eficacitatii actiunilor tuturor angajatilor nivelurilor administrativ si operational.
o Responsabil Intern Calitate
- participa si monitorizeaza desfasurarea licitatiilor;
- participa la elaborarea procedurilor specifice de lucru;
- evalueaza performantele Utilajelor si Echipamentelor;
- testeaza toate componentele externe Infrastructurii Statie Sortare;
- obtine un feedback si cuantifica rezultatele;
- transmite documentele privind caliatea implementarii proiectului la OI si Comitetul de
Monitorizare;
- participa impreuna cu Responsabilul de Resurse Umane la intocmirea cerintelor pentru
posturile de personal exploatare;
- participa la lansarea catre operatii pentru obtinerea unui feedback;
- testeaza Utilajele si echipamentele pentru optimizarea performantelor si calitatii de executie a
operatiilor;
- testeaza fluxul tehnologic;
- testeaza performantele individuale ale personalului angajat din punct de vedere calitativ.
o Responsabil Administrativ
- sprijinirea si efectuarea analizelor privind modul de atingere al rezultatelor prevazute prin
proiect;
- participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor;
- urmareste modul de implementare al proiectului si al modului in care se realizeaza
diseminarea informatiilor;
- urmareste modul de evolutie si de gestionare al problemelor in cadrul realizarii contractelor de
echipamente si servicii;
- participa la evaluarea rezultatelor si indicatorilor;
- administrarea activitatilor proiectului;
- urmareste executia lucrarilor;
- participa la testarea Utilajelor si Echipamentelor.
o Responsabil Juridic
- se asigura de indeplinirea conditiilor cadru juridice si indeplinirea formalitatilor legale pentru
orice tip de actiune;
- verifica validitatea inscrisurilor oficiale;
- participa la efecuarea licitatiilor;
- participa la stabilirea cistigatorilor.

b) Partenerii de implenentare ai proiectului, sunt indentificati dupa urmatoarele roluri si


responsabilitati:

o Analist Arhitectura - externalizat


- lanseaza catre operatii pentru obtinerea unui feedback;
- cuantifica performantele utilajelor si echipamentelor;
14
THE WASTE ECONOMY

- evalueaza fluxul tehnologic;


- cuantifica rezultatele fulxului tehnologic;
- realizeaza documentul lectii invatate;
- participa la intocmirea cerintelor pentru posturile personalului de exploatare;
- lanseaza catre operatii Statia de Sortare Reciclare in mediul actional suport.
o Purtator de cuvint - externalizat
- reprezinta proiectul in relatia cu mediul extern;
- comunica impactul catre comunitate;
- distribuie documentul Lectii Invatate catre mebrii echipei;
- intareste relatiile cu beneficiarii indirecti ai Statiei;
- informeaza populatia privind numarul de noi locuri de munca create;
- informeaza asupra noilor utilitati de care beneficiaza Statia de Sortare Reciclare si la care are
acces Comuna Tutora;
- comunica impactul catre comunitate.
o Diriginte de Santier - externalizat
- verifica Situatii de Lucrari;
- intocmeste rapoarte si procese verbale pentru lucrarile ascunse
- aproba la Plata Situatiile de Plata pe baza Situatiilor de lucrari executate si verificate.
o Responsabil NTSM – externalizat
- instruieste personalul din punct de vedere al Normelor Tehnice de Securitatea Muncii (NTSM)
o Responsabil PSI – externalizat
- instruieste personalul din punct de vedere al Protectiei pentru Stingerea Incendiilor (PSI).

Toate aspectele legate de stabilirea sarcinilor ce revin membrilor echipei de proiect precum si
partenerilor acesteia, vor fi consemnate intr-un proces verbal si vor fi comunicate tuturor angajatilor
primariei ce urmeaza a fi implicati direct sau indirect in implementarea proiectului.

Persoana responsabila: Managerul de proiect


Locul desfasurarii sedintelor: biroul departamentului IT al Primariei Municipiului Iasi
Resurse la dispozitie: persoanele responsabile din cadrul echipei de proiect, telefon, e-
mail, graficul de implementare al proiectului, consumabile.

Sarcinile de desfasurat de catre fiecare post implicat in proiect, sunt detaliate in documentul Anexa 4.
Graficul responsabilitatilor persoanelor implicate in proiect se constituie in documentul Anexa 5.

2.3 Durata şi planul Proiectului

‰ Durata proiectului va fi de 27 luni, echivalat 10 trimestre.

Planul indicativ de acţiune este prezentat într-o diagramă Gantt in cadrul documentului – Anexa 6

2.4. Bugetul Proiectului

Bugetul estimat pe activitati este reprezentat in Anexa 7


Nota la bugetul estimat pe activitati este componenta documentului Anexa 8
Bugetul estimat pe trimestre se regaseste in Anexa 9
Notele explicative la buget fac obiectul documentului Anexa 10.

15
THE WASTE ECONOMY

2.5 Indicatori de urmărire şi evaluare

Impactul asteptat al proiectului asupra grupurilor tinta

a) situatia grupurilor tinta


- proiectul va contribui la imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor municipale, din
cadrul Primariei Municipiului Iasi
- se vor imbunatati serviciile administratiei publice locale ca urmare a unei mai bune gestionari
a veniturilor obtinute din raporturi juridice contractuale ca urmare a concentrarii
responsabilitatilor si cresterii productivitatii muncii si profesionalismului in cadrul
functionarilor care gestioneaza serviciul de salubritate.
- se vor imbunatati sensibil conditiile de lucru ale angajatilor primariei in privinta acestui sector
- se vor creea premisele unui climat favorabil de lucru si ale imbunatatirii imaginii si
rezultatelor activitatilor derulate de catre primarie
- se va usura modalitatea de gestionare a deseurilor si prin colectarea de venituri provenite din
raporturi juridice contractuale si se va imbunatati simtitor modalitatea de comunicare si
rezolvare a problemelor cetatenilor, fapt care va conduce la indeplinirea unei functii de baza a
primariei
- se vor introduce noi proceduri si instrumente privind gestionarea fondurilor colectate la nivel
local prin acest proiect, in concordanta cu cerintele actuale ale standardelor europene
- se prelungeste pina la dublare termenul actual de umplere si inchidere a deponeului de deseuri
- cresterea in mod indirect a calitatii serviciilor oferite de catre autoritatile publice
b) Capacitatea tehnica si de management a grupurilor tinta sau partenerilor
Capacitatea tehnica a serviciului de salubritate (si implicit al Primariei Municipiului Iasi privind
indeplinirea acestei functii) – se va imbunatati prin constructia unei statii de sortare reciclare deseuri
complet utilata care va fi capabila sa gestioneze 2.000 t deseuri / luna.

Capacitatea de management a Primarei privind indeplinirea functiei de colectare a veniturilor


provenite din raporturi juridice contractuale.
- va creste gradul de organizare si planificare a fluxurilor specifice
- va creste transparenta si eficienta comunicarii si coordonarii sarcinilor
- se va imbunatati capacitatea de colectare si gestionare eficienta a fondurilor publice locale
- se va imbunatati capacitatea de gestionare si reciclare eficienta, cu generare de venituri
- se va imbunatati eficienta personala in munca a functionarilor primariei
- persoanele cu functii de conducere din primarie vor avea posibilitatea sa coordoneze mai rapid
si mai usor actiunile legate de managementul deseurilor municipale.
- Ca urmare a implementarii acestui proiect se va perfectiona capacitatea de management
(tehnic, financiar, logistic) a membrilor echipei de implementare a proiectului.
Factori care vor contribui la imbunatatirea capacitatii de manegement in primarie:
- insusirea notiunilor de management integrat al deseurilor in urma trainingurilor
- insusirea abilitatilor de a gestiona eficient deseurile municipale
- accentul acordat in activitatea de instruire asupar respectarii tuturor normelor de protectia
muncii si standardelor europene
- accent plasat in activitatea de instruire a personaluluipe capacitatea de intelegere a serviciilor
primariei ca sistem coerent si unitar, cu o capacitate de planificare si sinteza

16
THE WASTE ECONOMY

Impactul pe termen mediu si lung al implementarii prioectului asupra primariei Iasi:


- Imbunatatirea procedurii gestionarii deseurilor municipale,
- Imbunatatirea serviciilor primariei in privinta gestionarii veniturilor
obtinute in urma acestei activitati
- Noi proceduri si mecanisne care sa conduca la imbunatatirea gestionarii
deseurilor: implemenatrea strategiei de reorganizare a activitatii de
gestionare a deseurilor.

Rezultate privind achizitia de echipamente:


Prin proiect se vor achizitiona urmatoarele utilaje si echipamente pentru constructia statiei de
sortare – reciclare:
- 1 hala de sortare reciclare cu o suprafata utila de 600 mp
- 1 cintar autovehicule de transport
- 1 linie completa de sortare pentru diferitele tipuri de deseuri municipale / categorii: PET, hirtie
si carton, sticla
- 1 instalatie pentru sortarea primara a deseurilor din constructii si demolari
- 1 dispozitiv pentru tratarea mecano biologica a combustibilului derivat din deseuri
- 1 linie completa pentru tratarea mecano biologica cu separator magnetic si dispozitiv de
balotare, curea transportoare, sortare automata a diferitelor reciclabile
- 1 incarcator fata pentru linia de sortare
- 1 strung pentru alimentarea cu deseuri
- 3 utilaje auto pentru manipulat deseurile
- 6 sisteme de calcul conectate intranet si internet
- 4 imprimante laser A4

Rezultate obtinute in urma trainingurilor:


Personal de conducere: 1 manager statie sortare, 1 director resurse Umane, 1 director economic
Personal TESA: 3 contabili gestiune, 1 jurist, 1 responsabil protectia muncii si prevenirea si
stingerea incendiilor
Personal operational statie Sortare: 1 sef sectie, 3 sefi echipa, 5 maistri, 50 muncitori
Acestia dezvolta in prima faza abilitatile necesare pentru utilizarea in conditii de siguranta si
eficienta a statiei de sortare reciclare.
Vor fi sustinute ore de training specializat cu asistenta unor specialisti in utilaje mecano
energetice.

2.6 Managementul riscurilor

In cadrul implementarii acestui proiect se va tine cont de nivelul redus al investitiilor existente in
acest domeniu si gradul redus de modernizare din cadrul serviciului salubritate al Primariei Municipiului
Iasi. Totodata vor fi luate in considerare problemele ce tin de mentalitattea oamenilor si de rezistenta la
schimbare si responsabilitatea sociala. Lipsa de educatie a cetatenilor in privinta mentinerii unei atitudini
deschise spre formare conceptiei de protajarea mediului in care traiesc si acceptare de noi tehnologii,
exercitarea drepturilor, respectarea si indeplinirea cu strictete a obligatiilor vor fi citeva dintre cauzele
care vor supune proiectul la unele riscuri si anume:
17
THE WASTE ECONOMY

- Mentalitatea personalului si a contribuabililor


- Achizitionarea de aparatura, utilaje sau echipamente de o calitate indoielnica
- Desfiintarea firmei (firmelor) specializate cistigatoare a licitatiilor care urmau sa asigure
mentenanta elementeor achizitionate
- Rezistenta la schimbare si adaptarea greoaie la noile thnologii, precum si noul grafic de
eficienta impus de circuitul fluxului tehnologic
- Lipsa timpului necesar personalului primariei de a se specializa
- Transferarea personalului calificat in cadrul altor institutii
- Schimbarea pe linia conducerii din punct de vedere politic
Toate riscurile la care este supus acest proiect vor putea modifica unele dintre criteriile stabilite
initial.
Aparatura de o calitate indoielnica poate conduce la blocarea activitatii serviciului si induce in
opinia contribuabililor o imagine de proasta calitate a serviciilor oferite de catre primarie, inconsistenta in
aplicarea deciziilor sau insuficienta in documentare.
Mentalitatea personalului si lipsa timpului necesar studiului si specializarilor, va genera o
exploatare a echipamentelor la o cota de avarie, foarte redusa si totodata va conduce la un serviciu lipsit
de calitate, generind ca efect secundar o scadere a increderii partenerilor din domeniul reciclarii.
Transferarea personalului calificat in alte institutii poate totodata conduce la un serviciu lipsit de
calitate si la depasirea termenelor legale de solutionare a diverselor probleme.
Schimbarea conducerii obliga personalul sa se adapteze in permanenta noilor cerinte si modalitati
de lucru si actiune.
Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor zilnice , motivarea personalului,
utilarea cu aparatura calitativa de ultima generatie si cearea unui mediu propice pentru specializarea
personalului sunt citeva modalitati de contracarare a aparitiei riscurilor care vor conduce la diminuarea
sau chiar disparitia efectelor negative enumerate mai sus.
Analiza ipotezelor de lucru si a riscurilorse regaseste in documentul Anexa 11

2.7 Matricea cadru logic

Matricea cadru logic este atasata in documentul Anexa 12

2.8 Asigurarea continuităţii proiectului

In urma implementarii acestui proiect, se vor creea premisele dezvoltarii si a celorlalte


departamente, de colectare si transport ale deseurilor municipale, din cadrul primariei municipiului Iasi,
pe calea spre modernizare si alinierii la standardele Uniunii Europene.
Se va creea o echipa cu experienta in implementarea proiectelor cu finantare europeana,
atragindu-se pe viitor mai multe fonduri extrabugetare. Se vor dezvolta adiacent si sistemele de
management integrat al deseurilor, in cadrul si sub tutela caruia, acest proiect poate fi foarte bine
combinat cu cel al unei gropi de gunoi ecologice, despre care stim ca este in faza de formulare.
Prin imbunatatirea relatiilor contractuale ale primariei cu societati private specializate in
reciclarea materialelor provenite din deseuri, se creeaza premisele cresterii increderii investitorilor in
administratia locala si oportunitatile locale sau regionale, si conduce cu certitudine catre cresterea
afacerilor de gen pe plan local, ameliorand nivelul de trai si conditiile generale de mediu cu efect direct in
viata cetatenilor, coroborat cu o crestere a veniturilor de la nivelul bugetului local.

18
THE WASTE ECONOMY

a) Aspectele financiare sunt evidentiate prin:

- costurile salariale ale echipei proiectului vor fi finantate, ca si in prezent, din bugetul local,
acesta echipa continuindu-si astfel activitatea creatoare prin implementarea altor proiecte
de dezvoltare.
- implementarea acestui proiect va creea economii financiare care vor putea fi redistribuite
si alocate catre noi investitii de gen.
- dezvoltarea si sustinerea activitatii de atragere de noi granturi (activitate care nu a
beneficiat de intreaga atentie, fiind considerata importanta numai in plan secund, pina
acum, in cadrul primariei).
- orientarea spre atragerea de noi tipuri de finantari existente pe piata financiara, specifice
administratiei publice locale.
- astfel de proiecte, inclusiv investitia in imaginea si perfectionarea personalului, vor fi
finantate din bugetul propriu, care va fi in continua crestere datorita largirii ariei resurselor
obtinute in urma dezvoltarii economice cu forta motrica de baza – gradul de deschidere si
implicare al administratiei locale.

b) Nivelul institutional

Dupa ce perioada de finantare va fi incheiata, primaria va mentine relatiile cu firmele


colaboratoare din cadrul proiectului. Astfel furnizorii de echipamente, vor asigura continuitatea
mententei pentru bunurile si utilajele achizitionate, primaria fiind prin functionarii sai, la curent cu
noile tehnologii care apar in domeniu si care vor fi capabile, la un moment dat, sa imbunatateasca
peformantele acestui sistem.
Tinind cont de principiile formarii continue, instruirea personalului se va face periodic dupa
terminarea duratei proiectului.
De asemenea, dupa finalizare, din patrimoniul primariei vor face parte toate compomentele
achizitionate in cadrul proiectului, precum si materialele indispensabile functionalitatii in conditii de
siguranta ale echipamentelor.
Durabilitatea institutionala poate fi analizata prin prisma stucturii care se doreste a fi creeata, din
punctele de vedere ale staff-ului de conducere, al celui administrativ, precum si a celui operational.
Membrii echipei sunt functionari in cadrul primariei, loc in care isi vor desfasura si activittaile
ulterioare implementarii proiectului, monitorizind rezultatele pe termen lung.

c) Nivelul politic

Impactul structural al proiectului va consta in:


- Imbunatatirea instrumentelor, metodelor, si procedurilor de gestioanare integrata a deseurilor
- Imbunatatirea si eficientizarea procedurilor de colectare si gestionarea a resurslelor financiare
aferente acestei activitati, in cadrul primariei.
Modernizarea sistemului prin implementarea acestui proiect, la nivelul serviciului se salubritate,
pregateste un aparat administrativ modern in vederea accentuarii integrarii.
Implementarea proiectului va produce schimbari la nivelul metodelor traditional acceptate ca fiind
viabile in regiune, schimband optica si modul de abordare a problemei reale a deseurilor si
insuficientului spatiu de deponeu.

19
THE WASTE ECONOMY

III BIBLIOGRAFIE

1. Prof. univ. Dr. Dumitru OPREA, Suport curs MANAGEMENTUL PROIECTELOR


2. Conf. univ. Dr, Gabriela MESNITA, Suport lucrari practice MANAGEMENTUL PROIECTELOR
3. Prof. univ. Dr. Dumitru OPREA, Managementul proiectelor – teorie si cazuri practice, ed. Sedcom
Libris, Iasi, 2001
4. Doina SOFRONE, Depozite ecologice realizate în România, Revista Salubritatea, nr.2/2002.
5. RAPORT FINAL Asistenta Tehnica pentru Elaborarea si Evaluarea Costurilor de Mediu si a
Planurilor de Investitii, Proiect Phare RO 0107.15.03, realizat de Consortiul: Eptisa Internacional,
Centrul Regional pentru Mediu, 29 Septembrie 2005.
6. Colectiv Lucru PCM –manual, Managementul ciclului de proiect Blueprint International, Bucuresti
2003
7. Teodor OGNEAN, Programe comunitare pentru protecţia mediului, ed. HGA, Bucureşti,2002.
8. Prof. Shigenobu OHARA si compediu de autori, „P2M” – Project Management Association of Japan
(PMAJ), 2005
9. J. CUSWORTH si T. FRANKS, F. ANALOUI "Skills of Management" in "Management of the
Projects with Developing Countries", cap. 5, ed. Scientific and Technical, Longman, 1993
10. Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele si deseurile din ambalaje cu modificarile ulterioare
11. Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile din echipamente electrice si electronice (DEEE)
12. Decizia nr.2000/532/EC, moficată prin Decizia nr. 2001/119 pentru stabilirea unei liste a deseurilor
13. Reglementarea nr. 259/93 privind supervizarea si controlul transporturilor de deseuri intre tarile
membre UE, in si in afara, Comunitatii Europene
14. www.mfinante.ro
15. www.mie.ro
16. www.managementul-proiectelor.ro
17. www.infoeuropa.ro
18. www.minind.ro
19. www.mappm.ro
20. www.attask.com
21. www.rec.org
22. www.worldbank.org
23. www.valeursvertes.com
24. http://www.finantare.ro/pag0,Ghid-Fonduri-Structurale,book1.htm
25. http://www.finantare.ro/pag1,Instrumente-Structurale-_-Prezentare,book1.html
26. http://www.finantare.ro/pag4,F.C.,book1.html
27. http://www.finantare.ro/pag14,P.N.D,book1.html
28. http://www.finantare.ro/pag25,Cadrul-Strategic-National-de-Referinta-(CSNR),book1.html
29. http://www.finantare.ro/pag28,Programe-Operationale,book1.html
30. http://www.finantare.ro/pag58,Programul-Operational-Sectorial-de-Mediu-(POS-
Mediu),book1.html
31. http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/perdiem.pdf
32. http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm
33. http://www.pmaj.or.jp/

20
ID Task Name

1 Jalon 0: Proiect Constructie Statie de sortare/reciclare Incheiat


2 Total Proiect "Constructie Statie sortare si reciclare deseuri"
3 Faza de Identificare a Proiectului
4 Jalon 1: Arie de Intindere finalizata
5 10000 Activitatea de Stabilire a Ariei Proiectului
6 11000 Determinarea ariei de intindere a proiectului
7 11100 Identificare Problema
8 11200 Identificare Solutii
9 11300 Selectarea celei mai bune solutii
10 11400 Incadrarea Solutiei in strategiile Nationale, Regionale, Locale
11 Subjalon 11: Aria de intindere a Proiectului Determinata
12 12000 Definirea resurselor preliminare
13 12100 Infiintarea UIP (Unitate de Implementare a Proiectului)
14 12200 Identificare Manager de Proiect
15 12300 Identificare staf necesar planificarii proiectului
16 12400 Alocare buget necesar planificarii (surse interne organizatiei)
17 Subjalon 12: Resurse preliminare definite
18 13000 Asigurarea resurselor "core" pt planificare proiect
19 13100 Asigurarea resurselor umane
20 13110 Intocmirea Planului de Personal
21 13120 Numirea Echipei (stafului) de management
22 13130 Intocmirea Fiselor posturilor
23 13140 Intocmirea Planului de salarizare
24 13150 Stabilire Renumeratie Echipa (staf) mamagement
25 13160 Contract de Management
26 13200 Asigurarea resurselor materiale
27 13210 Acces la birouri si echipamente birou
28 13220 Acces la birotica si consumabile
29 13230 Asigurarea Transportului (Auto)
30 13300 Asigurarea resurselor tehnologice
31 13310 Acces la tehnica de calcul (calculatoare)
32 13320 Acces la utiliare soft
33 13330 Acces intranet
34 13340 Acces internet

Page 1
ID Task Name

35 13400 Asigurarea resurselor informationale


36 13410 Acces la studii fezabilitate efectuate
37 13420 Acces la statistici actuale
38 13430 Acces la biblioteci
39 13500 Asigurarea resurselor financiare
40 13510 Asigurarea resurse pt Taxe
41 13511 Taxe Autorizare Construire
42 13512 Taxe Furnizori de Utilitati
43 13513 Taxe Autorizare de Mediu
44 13514 Taxe Autorizare de Functionare
45 13515 Taxe Avizare Proiecte
46 13520 Alocare resurse pt Teren prin Grant intern sau Concesiune
47 13561 Achizitie/preluare in exploatare teren
48 13562 Semnarea actului de proprietate sau cesiune
49 13563 Validarea dreptului "uzu-fruct"
50 13564 Scoaterea din circuitul agricol
51 13565 Intabularea terenului cu drept de constructie
52 13530 Alocare resurse pentru Impozite
53 13540 Alocare resurse pt conferinte de presa
54 13550 Alocare resurse pt informare de masa
55 Subjalon 13: Asigurarea resurselor "core" incheiata
56 Jalon 2: Analize complete
57 20000 Activitatea de Analizare
58 21000 Analiza Factorilor Interesati - Parteneri de implementare proiect
59 21100 Autoritati Publice
60 21111 Ministerul Finantelor Publice
61 21112 Agentia Regionala de Mediu Bacau
62 21113 Consiliu Judetean Iasi
63 21114 Primarii
64 21115 Consilii Locale
65 21116 I.S.C.I.R. I.T. Iasi
66 21117 M.L.P.T.L. Iasi
67 21118 Apararea Civila Iasi
68 21119 I.T.M. Iasi

Page 2
ID Task Name

69 21200 Persoane juridice private


70 21300 Persoane fizice
71 Subjalon 21:Analiza Factorilor Interesati Completa
72 22000 Analiza Problemelor - infrastructura sist management deseuri
73 22100 Revizuirea bazei materiale existente in sistem
74 22200 Revizuirea cunostintelor acumulate anterior
75 22300 Revizuirea mijloacelor de comunicare existente in sistem
76 22400 Revizuirea conectivitatilor si interconexiunilor din sistem
77 22500 Revizuirea mediului actional - suport legal
78 22510 Legislatie aferenta domeniului de gestionare a deseurilor
79 22511 Legislatie europeana aplicabila
80 22512 Legislatie nationala aplicabila
81 22513 Hotariri locale
82 22520 Surse Strategice de actiune
83 22521 Surse Strategice europene
84 22522 Surse Strategice nationale
85 22523 Surse Strategice regionale
86 22530 Surse Tactice Locale
87 22600 Revizuirea factorilor geografici existenti
88 22610 Distante de transport
89 22620 Locuri si amplasamente de colectare
90 22630 Alte centre regionale de gestionarea deseurilor
91 22640 Statistici de colectare anuala a deseurilor
92 Subjalon 22: Analiza Problemelor infrastructurii curente finalizata
93 23000 Analiza Obiectivelor - Identificarea ariilor tinta de imbunatatit
94 23100 Obiective Globale
95 23200 Obiectivele generale ale proiectului
96 23300 Obiective specifice
97 Subjalon 23: Obiective Stabilite
98 24000 Analiza Strategiilor pentru noul proiect
99 24100 Identificarea imbunatatirilor bazei materiale
100 24200 Identificarea imbunatatirilor/adugarilor de adus mediului-suport legal
101 24300 Identificarea migratiilor din factorii geografici
102 24500 Rapoarte ale Consultantilor

Page 3
ID Task Name

103 24600 Planurile de Afaceri


104 24700 Analiza Registrelor Contabile
105 24800 Definirea noilor cerinte/sistemul de management deseuri
106 24900 Revizurea telurilor/directiilor/viziunii sist de gestionarea deseurilor
107 Subjalon 24: Strategia Proiectului definita
108 25000 Definirea indicatorilor de Performanta
109 25100 Indicatori temporalizati
110 25110 Indicatori pe termen lung
111 25120 Indicatori pe termen mediu
112 25130 Indicatori pe termen scurt
113 25200 Indicatori tipologici
114 25210 Indicatori Cantitativi
115 25220 Indicatori Calitativi
116 Subjalon 25: Indicatorii de Performanta definiti
117 26000 Studiu de Piata
118 26100 Furnizori de baza materiala
119 26110 Furnizori de Servicii
120 26111 Societati de Constructii
121 26111.1 Constructii Civile
122 26111.2 Instaltii in Constructii
123 26111.3 Instalatii Termice
124 26111.4 Instalatii Sanitare
125 26111.5 Instalatii Gaze Naturale
126 26111.6 Instalatii Electrice
127 26112 Servicii de Salubritate
128 26113 Servicii de Transport
129 26120 Furnizori de tehnica de calcul
130 26130 Furnizori de echipamente de birou
131 26140 Furnizori de Birotica si Consumabile
132 26150 Furnizori de Mijloace de Transport
133 26200 Furnizori de Know How (Tehnologie Specifica)
134 26210 Furnizori de Utilaje pt Statii sortare/reciclare
135 26220 Furnizori de Echipamente Statie sortare/reciclare
136 26230 Furnizori de Consultanta Tehnica pt Statie sortare/reciclare

Page 4
ID Task Name

137 26240 Furnizori de Service Utilaje si Echipamente Statie sortare/reciclare


138 26300 Furnizori de mijloace si sisteme de comunicare
139 26310 Servicii de Telefonie
140 26311 Telefonie Fixa
141 26312 Telefonie Mobila
142 26313 Intranet
143 26314 Internet
144 Subjalon 26: Studiu de Piata incheiat
145 27000 Analiza Riscurilor Proiectului
146 27100 Analiza supozitiilor Conditiilor Externe
147 27200 Analiza supozitiilor Capacitatii Interne de Management
148 27300 Analiza supozitiilor Tehnologice
149 27400 Analiza supozitiilor Culturale
150 27500 Analize de Impact
151 27600 Analiza Fluxului de Capital
152 Subjalon 27: Analiza riscurilor incheiata
153 28000 Analiza Factorilor Calitatii
154 28100 Sprijinul politic
155 28200 Factorii tehnologici
156 28300 Aspecte socio culturale
157 28400 Protectia Mediului
158 28500 Egalitea de sanse
159 28600 Capacitatea institutionala
160 28700 Viabilitatea economica (VNA 0)
161 Subjalon 28: Analiza Factorilor Calitatii Incheiata
162 29000 Semnarea acordurilor
163 29100 Pentru infiintarea operatorului judetean
164 29200 Pentru Cofinantarea investitiilor
165 Subjalon 29: Acordurile semnate
166 Faza de Formulare a Proiectului
167 Jalon 3: Design incheiat
168 30000 Activitatea de Realizare a Designului
169 31000 Asigurarea Resurselor necesare designului
170 31100 Design arhitectural - Ajutor de Stat

Page 5
ID Task Name

171 Subjalon 31: Resurse necesare designului arhitectural Asigurate


172 32000 Documentele schita preliminare ale Designului Arhitecturii
173 32100 Designul preliminar al bazei materiale necesare
174 32200 Designul preliminar al achizitiei de Know How
175 32300 Designul preliminar al comunicatiilor
176 32400 Designul preliminar al conectivitatii
177 32500 Designul preliminar al mediului actional - suport
178 Subjalon 32: Draft Design preliminar al Infrastructurii Statiei complet
179 33000 Dezv Docum Detaliate Statiei sortare/reciclare - Cerintele angajatorului
180 33100 Dezvoltarea detaliata a designului bazei materiale
181 33110 Fisele de Date ale Achizitiei de Utilaje
182 33120 Fisele de Date ale Achizitiei de Servicii
183 33130 Fisele de Date ale Achizitiei de Echipamente
184 33140 Fisele de Date ale Achizitiei de Bunuri
185 33200 Dezv detaliata a designului achizitiei servicii
186 33210 Caietele de Sarcini Licitatii Publice Achizitii Utilaje
187 33220 Caietele de Sarcini Licitatii Publice Achizitii Servicii Proiectare
188 33230 Caietele de Sarcini Licitatii Publice Achizitii Servicii Executie
189 33240 Caietele de Sarcini Licitatii Publice Achizitii Servicii Mentenanta
190 33300 Dezvoltarea detaliata a designului comunicatiilor
191 33310 Fisele de Date ale Achizitiei de Bunuri
192 33320 Fisele de Date ale Achizitiei de Servicii
193 33400 Revizuirea documentelor de design
194 33500 Obtinerea unui feedback/la intrari asupra designului
195 33600 Licitare Parteneri de Design Statie sortare/reciclare
196 33700 Stabilirea cistigatotilor Licitatiilor pt Design Statie Sortare
197 33800 Semnarea Contractelor de Prestari Servicii
198 33900 Realizarea Docum Detaliate de Design Statie Sortare
199 33910 Studii de fezabilitate
200 33911 Studiu Topografic
201 33912 Studiu Geologic
202 33920 Consultanta de specialitate
203 33921 Memoriu Tehnic Statie sortare si reciclare deseuri
204 33922 Studiu de Fezabilitate Tehnica

Page 6
ID Task Name

205 33923 Studiu de Fiabilitate in Timp


206 33924 Sumar de Evaluare al Aplicatiei
207 33925 Previziuni Cost Venituri
208 33930 Expertize pentru Asigurarea Calitatii Proiectului
209 33931 Expertiza Tehnica
210 33931.1 Consultanta Diriginte de Santier
211 33932 Expertiza Financiara
212 33932.1 Consultanta Expert Finaciar Contabil
213 33933 Expertiza pt Calitate Statie Sortare
214 33933.1 Audit Intern pt Sistemul Calitatii
215 33933.2 Consultanta Inspector de Calitate
216 33934 Expertiza Juridica
217 33940 Studii impact
218 33941 Studiu de Impact de Mediu al Amplasamentului
219 33942 Studiu de Impact de masa (asupra populatiei)
220 33950 Proiectare Constructie
221 33951 Proiect Urbanistic General (PUG)
222 33952 Proiect Urbanistic Zonal (PUZ)
223 33953 Proiect Autorizatie de Constructie (PAC)
224 33960 Proiectare Gaze Naturale
225 33961 Proiect Extindere Retea de Gaze Naturale
226 33962 Proiect Bransament Gaze Naturale
227 33963 Proiect Utilizare Gaze Naturale
228 33970 Proiectare Canalizare si Apa
229 33971 Proiect Extindere Retea Canaliare
230 33972 Proiect Racordare la Retea Canalizare
231 33973 Proiect Aductiune de Apa Potabila
232 33974 Proiect Racordare la Retea Apa Potabila
233 33980 Proiectare Energie Electrica
234 33981 Proiect Extindere Retea Energie Electrica
235 33982 Proiect Bransament Energie Electrica
236 33983 Proiect Utilizare Energie Electrica
237 33984 Proiect Instalare Consumatori Energie Electrica
238 33990 Proiect instalare Utilaje Statie Sortare/Reciclare

Page 7
ID Task Name

239 Subjalon 33: Documentele Detaliate de Design de Infrastructura Statie complete


240 34000 Alinierea Termenelor lungi/scurte design Infrastruct cu telurile proiectului
241 Subjalon 34: Termenele Lungi / Scurte design Infrastructura Aliniate ci Telurile
242 Jalon 4: Buget alcatuit
243 40000 Activitatea de Alcatuire a Bugetului
244 41000 Dezvoltarea Bugetului bazata/Documentele Detaliate de Infrastructura
245 Subjalon 41: Dezvoltarea Bugetului Incheiata
246 42000 Alinierea cerintelor de buget cu telurile proiectului
247 Subjalon 42: Cerintele de Buget Aliniate cu Telurile Proiectului
248 43000 Alinierea cerintelor buget cu Termenele Limita cerintelor de Infrastructura
249 Subjalon 43: Cerintele de Buget Aliniate cu Termenele Limita
250 44000 Cerintele de buget prezente pentru termen lung/mediu/scurt
251 Subjalon 44: Cerintele de Buget Prezente Identificate
252 45000 Asigurarea multi-stadiului/an bazat pe initiative cheie
253 45100 Planul Financiar multianual
254 Subjalon 45: Multistadiu / an asigurat
255 46000 Analiza Economico - Financiara a proiectului
256 Subjalon 46: Analiza Economico Financiara Intocmita
257 Jalon 5: Logistica completa
258 50000 Activitatea de Asigurare a Logisticii
259 51000 Asigurarea Resurselor de Dezvoltare
260 Subjalon 51: Resurse de Dezvoltare Asigurate
261 52000 Trenul dezvoltarii resurselor in metodologia dezvoltarii
262 Subjalon 52: Trenul dezvoltarii resurselor Alcatuit
263 53000 Intocmirea Planului de Achizitii
264 Subjalon 53: Planul de Achizitii Intocmit
265 Jalon 6: Finalizare / Validare Incheiata
266 60000 Activitatea de Finalizare / Validare
267 61000 Dezvoltarea metodologiei de Implementare Detaliata
268 Subjalon 61: Dezvoltarea Metodologiei de Inplementare Incheiata
269 62000 Finalizarea Designului detaliat bazat pe consideratii bugetare
270 Subjalon 62: Design detaliat bazat pe consideratii bugetare finalizat
271 63000 Revizuirea Implementarii metodologiei fara alte initiative
272 Subjalon 63: Revizuirea Implementarii metodologiei Incheiata

Page 8
ID Task Name

273 64000 Obtinerea tuturor Autorizatiilor de Construire Necesare


274 Subjalon 64: Autorizatii de Construire necesare Obtinute
275 65000 Asigurarea Cofinantarii / Contracte Semnate
276 Subjalon 65: Cofinatarea pentru Contratele Semnate Asigurata
277 66000 Intocmirea Formularului de Aplicatie pentru Fondul de Coeziune
278 Subjalon 66: Formularul de Aplicatie pt FC Intocmit
279 67000 Aplicarea pentru Fondul de Coeziune
280 Subjalon 67: Aplicarea pentru FC Efectuata
281 68000 Furnizarea tuturor documentelor si datelor solicitate de AM si OI
282 Subjalon 68: Furnizarea Documentelor si Datelor cerute AM si OI Efectuata
283 69000 Aprobarea la finantarii proiectului
284 Subjalon 69: Finantarea Proiectului Asigurata

Page 9
ID Task Name Duration Predecessors Start Finish Resource Names Qtr 2
Apr
1 Timp Desfasurare Implementare si Evaluare Proiect Constructie Statie de Sortare / Reciclare 604,5 days Mon 21.05.07 Fri 11.09.09
2 Faza de Implementare a Proiectului 570,5 days Mon 21.05.07 Mon 27.07.09
3 Jalon 7: Dezvoltare Initiala Incheiata 0 days 4 Thu 27.11.08 Thu 27.11.08
4 70000 Activitatea de Dezvoltare Initiala 398,5 days Mon 21.05.07 Thu 27.11.08
5 71000 Selectarea Componentelor de Infrastructura Statie de dezvoltat 4 days Mon 21.05.07 Thu 24.05.07 Manager Proiect[50%]
6 Subjalon 71: Componentele de dezvoltare Infrastructura Statie selectate 0 days 5 Thu 24.05.07 Thu 24.05.07
7 72000 Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita 8 days 6 Fri 25.05.07 Tue 05.06.07 Manager Proiect[50%];Purtator de Cuvint (ext.)
8 Subjalon 72: Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita Efectuata 0 days 7 Tue 05.06.07 Tue 05.06.07
9 73000 Desfasurarea sarcinilor echipei 131,5 days Wed 06.06.07 Thu 06.12.07
10 73100 Efectuarea licitatiilor 33,33 days 7 Wed 06.06.07 Mon 23.07.07 Responsabil Achizitii;Responsabil Juridic;Respons
11 73200 Monitorizarea efectuarii licitatiilor 32,72 days 10SS+1 day Thu 07.06.07 Fri 12.10.07 Responsabil Int Calitate;Responsabil Achizitii
12 73300 Stabilirea Cistigatorilor Licitatiilor 12,22 days 10;11 Fri 12.10.07 Thu 22.11.07 Responsabil Juridic;Responsabil Achizitii;Respons
13 73400 Semnarea contractelor pentru achizitiile si lucrarile licitate 5 days 12 Thu 22.11.07 Thu 29.11.07 Responsabil Financiar
14 73500 Primirea avansului de 20% din totalul contributiei FC 5 days 13 Thu 29.11.07 Thu 06.12.07 Responsabil Financiar
15 Subjalon 73: Desfasurarea sarcinilor echipei efectuata 0 days 9 Thu 06.12.07 Thu 06.12.07
16 74000 Comunicarea impactului catre comunitate 2 days 15 Thu 06.12.07 Mon 10.12.07 Buget Informare[1];Purtator de Cuvint (ext.)
17 Subjalon 74: Impactul catre comunitate Comunicat 0 days 16 Mon 10.12.07 Mon 10.12.07
18 75000 Dezvoltarea componentelor Infrastructurii Statie sortare 263,5 days Mon 17.09.07 Thu 18.09.08
19 75100 Executie Constructie conform Proiectelor 205 days 13FS+5 days Thu 06.12.07 Thu 18.09.08 Subcontractant 12;Buget Diverse si Neprevazute[1]
20 75200 Executie Utilitati conform Proiectelor 90 days Thu 06.12.07 Thu 10.04.08 Buget Diverse si Neprevazute[1]
21 75210 Executie Instalatii Gaze Naturale 90 days 19SS Thu 06.12.07 Thu 10.04.08 Subcontractant 13
22 75220 Executie Instalatii Canalizare si Apa 80 days 19SS Thu 06.12.07 Thu 27.03.08 Subcontractant 14
23 75230 Executie Instalatii Electrice 45 days 19SS Thu 06.12.07 Thu 07.02.08 Subcontractant 15
24 75300 Urmarire executie lucrari 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08
66 75400 Verificare situatii de lucrari 197 days Wed 19.09.07 Thu 19.06.08
77 75500 Verificare calitativa 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08
119 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 197 days Mon 17.09.07 Tue 17.06.08
130 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 197 days Wed 19.09.07 Thu 19.06.08
141 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08
146 Subjalon 75: Componentele de Infrastructura Statie de Sortare Dezvoltate 0 days 18 Thu 18.09.08 Thu 18.09.08

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 1
ID Task Name Duration Predecessors Start Finish Resource Names Qtr 2
Apr
147 76000 Asigurarea Utilajelor si Echipamentelor Necesare 50 days Thu 18.09.08 Thu 27.11.08
148 76100 Furnizare Utilaje si Echipamente conf Fiselor de Date 13 days 19;20 Thu 18.09.08 Tue 07.10.08 Subcontractant 16[80%]
149 76200 Montare Utilaleje si Echipamente conf Proiectelor si Prescriptiilor Tehnice 35 days 148SS Thu 18.09.08 Thu 06.11.08 Subcontractant 16[90%]
150 76300 Punerea In Functiune a Utilajelor si Echipamentelor 7 days 149 Thu 06.11.08 Mon 17.11.08 Subcontractant 16[20%]
151 76400 Obtinerea Autorizatiilor de Functionare ale Utilajelor si Echipamentelor 15 days 150SS Thu 06.11.08 Thu 27.11.08 Subcontractant 16[10%]
152 Subjalon 76: Utilaje si Echipamente Functionale 0 days 147 Thu 27.11.08 Thu 27.11.08
153 77000 Angajare Personal pt Statie Sortare 43,07 days Thu 18.09.08 Tue 18.11.08
154 77100 Stabilirea necesarului de personal exploatare Statie de Sortare Reciclare 5 days 148SS Thu 18.09.08 Thu 25.09.08 Responsabil Resurse Umane
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 10 days 154 Thu 25.09.08 Thu 09.10.08 Responsabil Resurse Umane;Responsabil Int Calit
156 77300 Sustinerea examinarii pentru Posturile Identificate 4 days 155 Thu 09.10.08 Wed 15.10.08 Responsabil Resurse Umane
157 77400 Stabilirea Cistigatorilor concursurilor pentru ocuparea posturilor 2 days 156 Wed 15.10.08 Fri 17.10.08 Responsabil Resurse Umane
158 77500 Angajare Personal de Conducere 5,07 days 157 Fri 17.10.08 Fri 24.10.08 Responsabil Resurse Umane;Manager Proiect
159 77600 Angajare Personal TESA 5 days 158SS Fri 24.10.08 Fri 31.10.08 Responsabil Resurse Umane
160 77700 Angajare Personal Deservire Statie 5 days 158SS Fri 31.10.08 Fri 07.11.08 Responsabil Resurse Umane
161 77800 Instruire Personal 7 days Fri 07.11.08 Tue 18.11.08
162 77810 Instruire Administrativa 2 days 158;159;160 Fri 07.11.08 Tue 11.11.08 Responsabil Resurse Umane
163 77820 Instruire NTSM 1 day 162 Tue 11.11.08 Wed 12.11.08 Responsabil NTSM (ext.);Responsabil Resurse Um
164 77830 Instruire PSI 2 days 163SS Tue 11.11.08 Thu 13.11.08 Responsabil PSI (ext.);Responsabil Resurse Uman
165 77840 Instructiuni de Lucru 5 days 164SS Tue 11.11.08 Tue 18.11.08 Responsabil Int Calitate
166 Subjalon 77: Personal Statie Sortare Instruit Gata de Lucru 0 days 161;153 Tue 18.11.08 Tue 18.11.08
167 Jalon 8: Evaluare Initiala Incheiata 0 days 168 Fri 08.05.09 Fri 08.05.09
168 80000 Activitatea de Evaluare Initiala - Desfasurarea Pilotului 116 days Thu 27.11.08 Fri 08.05.09
169 81000 Lansarea catre operatii pentru obtinerea unui feedback 2 days 152;3;166 Thu 27.11.08 Mon 01.12.08 Analist Arhitectura (ext.);Responsabil Int Calitate;B
170 Subjalon 81: Punere In Functiune - Statie Sortare Recilare 0 days 169 Mon 01.12.08 Mon 01.12.08
171 82000 Testarea componentei Infrastructura Statie sortare 92 days Mon 01.12.08 Wed 08.04.09
172 82100 Testare Utilaje si Echipamente 90 days 170 Mon 01.12.08 Mon 06.04.09 Responsabil Administrativ;Responsabil Int Calitate;
173 82200 Testare Flux Tehnologic 15 days 172SS Mon 01.12.08 Mon 22.12.08 Subcontractant 16[2%];Responsabil Int Calitate
174 82300 Testarea Performantelor individuale personalului angajat 15 days 172SS Mon 01.12.08 Mon 22.12.08 Responsabil Int Calitate;Responsabil Resurse Uma
175 82400 Testarea complementaritatii cu proiecte similare 2 days 172;173;174 Mon 06.04.09 Wed 08.04.09 Manager Proiect
176 Subjalon 82: Componentele Infrastructurii Statie Sortare Testate 0 days 171 Wed 08.04.09 Wed 08.04.09

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 2
ID Task Name Duration Predecessors Start Finish Resource Names Qtr 2
Apr
177 83000 Evaluarea feedback-ul pilotului 17 days Wed 08.04.09 Fri 01.05.09
178 83100 Evaluarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 5 days 176 Wed 08.04.09 Wed 15.04.09 Responsabil Int Calitate;Manager Proiect
179 83200 Evaluarea Fluxului Tehnologic 10 days 178SS Wed 08.04.09 Wed 22.04.09 Analist Arhitectura (ext.);Manager Proiect
180 83300 Evaluarea performantelor individuale ale personalului angajat 10 days 178SS Wed 08.04.09 Wed 29.04.09 Responsabil Resurse Umane;Manager Proiect
181 83400 Evaluarea complementaritatii cu proiecte similare 2 days 178;179;180 Wed 29.04.09 Fri 01.05.09 Manager Proiect
182 Subjalon 83: Feed back-ul Pilotului Evaluat 0 days 177 Fri 01.05.09 Fri 01.05.09
183 84000 Cuantificarea rezultatelor 5 days Fri 01.05.09 Fri 08.05.09
184 84100 Cuantificarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 2 days 182 Fri 01.05.09 Tue 05.05.09 Analist Arhitectura (ext.)
185 84200 Cuantificarea performantelor Fluxului Tehnologic 2 days 184SS Tue 05.05.09 Thu 07.05.09 Analist Arhitectura (ext.)
186 84300 Cuantificarea performantelor individuale ale personalului angajat 2 days 184SS Fri 01.05.09 Tue 05.05.09 Responsabil Resurse Umane
187 84400 Cuantificarea complementaritatii proiectului cu proiecte similare 1 day 184;185;186 Thu 07.05.09 Fri 08.05.09 Manager Proiect
188 Subjalon 84: Rezultate Cuantificate 0 days 183 Fri 08.05.09 Fri 08.05.09
189 Jalon 9: Dezvoltare Finala Incheiata 0 days 190 Mon 27.07.09 Mon 27.07.09
190 90000 Activitatea de Dezvoltare Finala 56 days Fri 08.05.09 Mon 27.07.09
191 91000 Revizuirea dezvoltarii sacinilor echipei UIP si termenele limita 5 days 188 Fri 08.05.09 Fri 15.05.09 Manager Proiect
192 Subjalon 91: Revizuirea desfasurarii sarcinilor Incheiata 0 days 191 Fri 15.05.09 Fri 15.05.09
193 92000 Communicarea impactului catre communitate 1 day 192 Fri 15.05.09 Mon 18.05.09 Purtator de Cuvint (ext.);Manager Proiect
194 Subjalon 92: Comunicarea Impactului catre Comunitate Efectuata 0 days 193 Mon 18.05.09 Mon 18.05.09
195 93000 Dezvoltarea relatiilor externe Infrastructurii Statie Sortare Reciclare 10 days 194 Mon 18.05.09 Mon 01.06.09 Manager Proiect
196 Subjalon 93: Relatii externe Statie Sortare reciclare Dezvoltate 0 days 195 Mon 01.06.09 Mon 01.06.09
197 94000 Testarea tuturor componentelor externe Infrastructurii Statie sortare 5 days 194;196 Mon 01.06.09 Mon 08.06.09 Responsabil Int Calitate
198 Subjalon 94: Componentele externe Infrastructurii Statie Sortare Testate 0 days 197 Mon 08.06.09 Mon 08.06.09
199 95000 Lansarea catre operatii in mediul actional - suport 1 day 198 Mon 08.06.09 Tue 09.06.09 Analist Arhitectura (ext.)
200 Subjalon 95: Lansare catre Operatii in mediul extern Efectuata 0 days 199 Tue 09.06.09 Tue 09.06.09
201 96000 Obtinerea unui feedback 30 days 200 Tue 09.06.09 Tue 21.07.09 Responsabil Int Calitate
202 Subjalon 96: Feedback Obtinut 0 days 201 Tue 21.07.09 Tue 21.07.09
203 97000 Predarea Statiei de Sortare/Reciclare Personalului Angajat 5 days 198 Mon 08.06.09 Mon 15.06.09 Manager Proiect
204 Subjalon 97: Predarea Statiei de Sortare Reciclare Personalului Angajat Efectuata 0 days 203 Mon 15.06.09 Mon 15.06.09
205 98000 Primirea Platii Finale 30 days 204 Mon 15.06.09 Mon 27.07.09 Responsabil Financiar
206 Subjalon 98: Plata Finala Proiect Incheiata 0 days 205 Mon 27.07.09 Mon 27.07.09

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 3
ID Task Name Duration Predecessors Start Finish Resource Names Qtr 2
Apr
207 Faza de Evaluare a Proiectului 34 days 2 Mon 27.07.09 Fri 11.09.09
208 Jalon 10: Revizuirea Post Implementare Incheiata 0 days 209 Fri 14.08.09 Fri 14.08.09
209 100000 Activitatea de Revizuire Post Implementare 14 days Mon 27.07.09 Fri 14.08.09
210 101000 Realizarea Documentului - Lectii Invatate 5 days 202 Mon 27.07.09 Mon 03.08.09 Analist Arhitectura (ext.)
211 Subjalon 101: Documentul Lectii Invatate Realizat 0 days 210 Mon 03.08.09 Mon 03.08.09
212 102000 Distributia Documentului Lectii Invatate catre membrii echipei 2 days 211 Mon 03.08.09 Wed 05.08.09 Purtator de Cuvint (ext.)
213 Subjalon 102: Documentul Lectii Invatate distrinuit catre Membrii Echipei 0 days 212 Wed 05.08.09 Wed 05.08.09
214 103000 Crearea echipei de mentenanta pentru achizitia de noi informatii/cunostinte 4 days 213 Mon 10.08.09 Fri 14.08.09 Manager Proiect[50%]
215 Subjalon 103: Echipa de Mentenanta pt Achizitie de Informatii RFP Creata 0 days 214 Fri 14.08.09 Fri 14.08.09
216 Jalon 11: Management Post Implementare Incheiat 0 days 217 Fri 11.09.09 Fri 11.09.09
217 110000 Activitatea de Management Post Implem Statie Sortare/ Reciclare Deseuri 34 days Mon 27.07.09 Fri 11.09.09
218 111000 Crearea Pirghiilor necesare asigurarii continuitatii Statiei 34 days Mon 27.07.09 Fri 11.09.09
219 111100 Semnarea contractelor cu centrele de colectare selectiva 10 days 195SS Mon 27.07.09 Mon 10.08.09 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
220 111200 Semnarea contractelor cu achizitorii de reciclabile 10 days 219SS Fri 14.08.09 Fri 28.08.09 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
221 111300 Intarirea Relatiilor intre beneficiarii indirecti ai Statei 5 days 220SS Fri 14.08.09 Fri 21.08.09 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informare[1]
222 111400 Lobby pt Imbunatatiri ale Regulamentelor si Hotatririlor locale 5 days 221SS Fri 28.08.09 Fri 04.09.09 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
223 111500 "Building Team" pt reprezentantii autoritatilor publice implicati in proiect 3 days 222SS Fri 04.09.09 Wed 09.09.09 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
224 111600 Alocarea unui procent corect pt contributia la bugetul local 2 days 222;223 Wed 09.09.09 Fri 11.09.09 Responsabil Financiar
225 Subjalon 111: Pirgiile pentru asigurarea continuitatii Statiei create 0 days 218 Fri 11.09.09 Fri 11.09.09
226 112000 Mediatizarea succesului si informarea populatiei 4 days Wed 05.08.09 Tue 11.08.09
227 112100 Informarea/Numarul de Locuri de Munca nou create 2 days 212 Wed 05.08.09 Fri 07.08.09 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informare[1]
228 112200 Informarea/Noile Utilitati de care beneficiaza Statia si com Tutora 2 days 227SS Fri 07.08.09 Tue 11.08.09 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informare[1]
229 Subjalon 112: Succes Mediatizat si Populatie Informata 0 days 226 Tue 11.08.09 Tue 11.08.09

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 4
The Waste Economy
ID Resource Name Type Max. Units Peak Std. Rate Cost Per Use Cost Work
1 Manager Proiect Work 100% 100% 4,00 euro/hr 0,00 euro 2.946,24 euro 736,57 hrs
2 Responsabil Financiar Work 100% 100% 3,50 euro/hr 0,00 euro 2.781,33 euro 794,67 hrs
3 Responsabil Achizitii Work 100% 100% 3,50 euro/hr 0,00 euro 1.900,37 euro 542,97 hrs
4 Responsabil Resurse Umane Work 100% 100% 3,80 euro/hr 0,00 euro 1.886,93 euro 496,57 hrs
5 Responsabil Int Calitate Work 300% 300% 3,50 euro/hr 0,00 euro 4.345,01 euro 1.241,43 hrs
6 Responsabil Administrativ Work 100% 100% 3,80 euro/hr 0,00 euro 1.520,00 euro 400 hrs
7 Responsabil Juridic Work 100% 100% 3,50 euro/hr 0,00 euro 1.213,33 euro 346,67 hrs
8 Analist Arhitectura (ext.) Work 100% 100% 3,80 euro/hr 0,00 euro 820,80 euro 216 hrs
9 Purtator de Cuvint (ext.) Work 100% 100% 3,50 euro/hr 0,00 euro 504,00 euro 144 hrs
10 Diriginte de Santier (ext.) Work 100% 100% 5,00 euro/hr 0,00 euro 400,00 euro 80 hrs
11 Responsabil NTSM (ext.) Work 100% 100% 3,00 euro/hr 0,00 euro 24,00 euro 8 hrs
12 Responsabil PSI (ext.) Work 100% 100% 3,00 euro/hr 0,00 euro 24,00 euro 8 hrs
13 Subcontractant 12 Work 100% 100% 0,00 euro/hr 800.000,00 euro 800.000,00 euro 1.640 hrs
14 Subcontractant 13 Work 100% 100% 0,00 euro/hr 85.000,00 euro 85.000,00 euro 720 hrs
15 Subcontractant 14 Work 100% 100% 0,00 euro/hr 700.000,00 euro 700.000,00 euro 640 hrs
16 Subcontractant 15 Work 100% 100% 0,00 euro/hr 100.000,00 euro 100.000,00 euro 360 hrs
17 Subcontractant 16 Work 170% 170% 0,00 euro/hr 218.500,00 euro 452.295,00 euro 396,8 hrs
18 Buget Informare Material 0/day 0,00 euro 2.500,00 euro 10.000,00 euro 4
19 Buget Operational Statie Material 0/day 0,00 euro 2.500,00 euro 2.500,00 euro 1
20 Buget Diverse si Neprevazute Material 0/day 0,00 euro 21.700,00 euro 43.400,00 euro 2
21 Buget Protocol Material 0/day 0,00 euro 1.000,00 euro 4.000,00 euro 4

Page 1
Who Does What as of Mon 21.05.07
The Waste Economy

ID Resource Name Work

1 Manager Proiect 736,57 hrs


ID Task Name Units Work Delay Start Finish
5 71000 Selectarea Componentelor de Infrastructura Statie de dezvoltat 50% 16 hrs 0 days Mon 21.05.07 Thu 24.05.07
7 72000 Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita 50% 32 hrs 0 days Fri 25.05.07 Tue 05.06.07
175 82400 Testarea complementaritatii cu proiecte similare 100% 16 hrs 0 days Mon 06.04.09 Wed 08.04.09
181 83400 Evaluarea complementaritatii cu proiecte similare 100% 16 hrs 0 days Wed 29.04.09 Fri 01.05.09
187 84400 Cuantificarea complementaritatii proiectului cu proiecte similare 100% 8 hrs 0 days Thu 07.05.09 Fri 08.05.09
191 91000 Revizuirea dezvoltarii sacinilor echipei UIP si termenele limita 100% 40 hrs 0 days Fri 08.05.09 Fri 15.05.09
195 93000 Dezvoltarea relatiilor externe Infrastructurii Statie Sortare Reciclare 100% 80 hrs 0 days Mon 18.05.09 Mon 01.06.09
203 97000 Predarea Statiei de Sortare/Reciclare Personalului Angajat 100% 40 hrs 0 days Mon 08.06.09 Mon 15.06.09
214 103000 Crearea echipei de mentenanta pentru achizitia de noi informatii/cunosti 50% 16 hrs 0 days Mon 10.08.09 Fri 14.08.09
219 111100 Semnarea contractelor cu centrele de colectare selectiva 100% 80 hrs 0 days Mon 27.07.09 Mon 10.08.09
220 111200 Semnarea contractelor cu achizitorii de reciclabile 100% 80 hrs 0 days Fri 14.08.09 Fri 28.08.09
222 111400 Lobby pt Imbunatatiri ale Regulamentelor si Hotatririlor locale 100% 40 hrs 0 days Fri 28.08.09 Fri 04.09.09
223 111500 "Building Team" pt reprezentantii autoritatilor publice implicati in pro 100% 24 hrs 0 days Fri 04.09.09 Wed 09.09.09
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 100% 80 hrs 0 days Thu 25.09.08 Thu 09.10.08
158 77500 Angajare Personal de Conducere 100% 40,57 hrs 0 days Fri 17.10.08 Fri 24.10.08
178 83100 Evaluarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 100% 40 hrs 0 days Wed 08.04.09 Wed 15.04.09
179 83200 Evaluarea Fluxului Tehnologic 100% 40 hrs 0 days Wed 15.04.09 Wed 22.04.09
180 83300 Evaluarea performantelor individuale ale personalului angajat 100% 40 hrs 0 days Wed 22.04.09 Wed 29.04.09
193 92000 Communicarea impactului catre communitate 100% 8 hrs 0 days Fri 15.05.09 Mon 18.05.09
2 Responsabil Financiar 794,67 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
13 73400 Semnarea contractelor pentru achizitiile si lucrarile licitate 100% 40 hrs 0 days Thu 22.11.07 Thu 29.11.07
14 73500 Primirea avansului de 20% din totalul contributiei FC 100% 40 hrs 0 days Thu 29.11.07 Thu 06.12.07
224 111600 Alocarea unui procent corect pt contributia la bugetul local 100% 16 hrs 0 days Wed 09.09.09 Fri 11.09.09
10 73100 Efectuarea licitatiilor 100% 266,67 hrs 0 days Wed 06.06.07 Mon 23.07.07
12 73300 Stabilirea Cistigatorilor Licitatiilor 100% 80 hrs 0 days Fri 12.10.07 Thu 22.11.07
131 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 1 100% 8 hrs 0 days Wed 19.09.07 Wed 19.09.07
132 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 2 100% 8 hrs 0 days Fri 19.10.07 Fri 19.10.07
133 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 3 100% 8 hrs 0 days Mon 19.11.07 Mon 19.11.07
134 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 4 100% 8 hrs 0 days Wed 19.12.07 Wed 19.12.07
135 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 5 100% 8 hrs 0 days Mon 21.01.08 Mon 21.01.08
136 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 6 100% 8 hrs 0 days Tue 19.02.08 Tue 19.02.08
137 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 7 100% 8 hrs 0 days Wed 19.03.08 Wed 19.03.08
138 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 8 100% 8 hrs 0 days Mon 21.04.08 Mon 21.04.08
139 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 9 100% 8 hrs 0 days Mon 19.05.08 Mon 19.05.08
142 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 1 100% 8 hrs 0 days Mon 17.09.07 Mon 17.09.07
143 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 2 100% 8 hrs 0 days Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
144 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 3 100% 8 hrs 0 days Mon 17.03.08 Mon 17.03.08
140 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 10 100% 8 hrs 0 days Thu 19.06.08 Thu 19.06.08
205 98000 Primirea Platii Finale 100% 240 hrs 0 days Mon 15.06.09 Mon 27.07.09
145 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 4 100% 8 hrs 0 days Mon 23.06.08 Mon 23.06.08
3 Responsabil Achizitii 542,97 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
11 73200 Monitorizarea efectuarii licitatiilor 100% 196,3 hrs 0 days Mon 23.07.07 Fri 12.10.07
10 73100 Efectuarea licitatiilor 100% 266,67 hrs 0 days Wed 06.06.07 Mon 23.07.07
12 73300 Stabilirea Cistigatorilor Licitatiilor 100% 80 hrs 0 days Fri 12.10.07 Wed 21.11.07

Page 1
Who Does What as of Mon 21.05.07
The Waste Economy

ID Resource Name Work

4 Responsabil Resurse Umane 496,57 hrs


ID Task Name Units Work Delay Start Finish
154 77100 Stabilirea necesarului de personal exploatare Statie de Sortare Reciclare 100% 40 hrs 0 days Thu 18.09.08 Thu 25.09.08
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 100% 80 hrs 0 days Thu 25.09.08 Thu 09.10.08
156 77300 Sustinerea examinarii pentru Posturile Identificate 100% 32 hrs 0 days Thu 09.10.08 Wed 15.10.08
157 77400 Stabilirea Cistigatorilor concursurilor pentru ocuparea posturilor 100% 16 hrs 0 days Wed 15.10.08 Fri 17.10.08
158 77500 Angajare Personal de Conducere 100% 40,57 hrs 0 days Fri 17.10.08 Fri 24.10.08
159 77600 Angajare Personal TESA 100% 40 hrs 0 days Fri 24.10.08 Fri 31.10.08
160 77700 Angajare Personal Deservire Statie 100% 40 hrs 0 days Fri 31.10.08 Fri 07.11.08
180 83300 Evaluarea performantelor individuale ale personalului angajat 100% 40 hrs 0 days Wed 08.04.09 Wed 15.04.09
186 84300 Cuantificarea performantelor individuale ale personalului angajat 100% 16 hrs 0 days Fri 01.05.09 Tue 05.05.09
164 77830 Instruire PSI 100% 8 hrs 0 days Wed 12.11.08 Thu 13.11.08
163 77820 Instruire NTSM 100% 8 hrs 0 days Tue 11.11.08 Wed 12.11.08
162 77810 Instruire Administrativa 100% 16 hrs 0 days Fri 07.11.08 Tue 11.11.08
174 82300 Testarea Performantelor individuale personalului angajat 100% 120 hrs 0 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08
5 Responsabil Int Calitate 1.241,43 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
11 73200 Monitorizarea efectuarii licitatiilor 100% 65,43 hrs 0 days Thu 07.06.07 Tue 19.06.07
165 77840 Instructiuni de Lucru 100% 40 hrs 0 days Tue 11.11.08 Tue 18.11.08
178 83100 Evaluarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 100% 40 hrs 0 days Wed 08.04.09 Wed 15.04.09
197 94000 Testarea tuturor componentelor externe Infrastructurii Statie sortare 100% 40 hrs 0 days Mon 01.06.09 Mon 08.06.09
201 96000 Obtinerea unui feedback 100% 240 hrs 0 days Tue 09.06.09 Tue 21.07.09
78 75500 Verificare calitativa 1 100% 8 hrs 0 days Mon 17.09.07 Mon 17.09.07
79 75500 Verificare calitativa 2 100% 8 hrs 0 days Mon 24.09.07 Mon 24.09.07
80 75500 Verificare calitativa 3 100% 8 hrs 0 days Mon 01.10.07 Mon 01.10.07
81 75500 Verificare calitativa 4 100% 8 hrs 0 days Mon 08.10.07 Mon 08.10.07
82 75500 Verificare calitativa 5 100% 8 hrs 0 days Mon 15.10.07 Mon 15.10.07
83 75500 Verificare calitativa 6 100% 8 hrs 0 days Mon 22.10.07 Mon 22.10.07
84 75500 Verificare calitativa 7 100% 8 hrs 0 days Mon 29.10.07 Mon 29.10.07
85 75500 Verificare calitativa 8 100% 8 hrs 0 days Mon 05.11.07 Mon 05.11.07
86 75500 Verificare calitativa 9 100% 8 hrs 0 days Mon 12.11.07 Mon 12.11.07
87 75500 Verificare calitativa 10 100% 8 hrs 0 days Mon 19.11.07 Mon 19.11.07
88 75500 Verificare calitativa 11 100% 8 hrs 0 days Mon 26.11.07 Mon 26.11.07
89 75500 Verificare calitativa 12 100% 8 hrs 0 days Mon 03.12.07 Mon 03.12.07
90 75500 Verificare calitativa 13 100% 8 hrs 0 days Mon 10.12.07 Mon 10.12.07
91 75500 Verificare calitativa 14 100% 8 hrs 0 days Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
92 75500 Verificare calitativa 15 100% 8 hrs 0 days Mon 24.12.07 Mon 24.12.07
93 75500 Verificare calitativa 16 100% 8 hrs 0 days Mon 31.12.07 Mon 31.12.07
94 75500 Verificare calitativa 17 100% 8 hrs 0 days Mon 07.01.08 Mon 07.01.08
95 75500 Verificare calitativa 18 100% 8 hrs 0 days Mon 14.01.08 Mon 14.01.08
96 75500 Verificare calitativa 19 100% 8 hrs 0 days Mon 21.01.08 Mon 21.01.08
97 75500 Verificare calitativa 20 100% 8 hrs 0 days Mon 28.01.08 Mon 28.01.08
98 75500 Verificare calitativa 21 100% 8 hrs 0 days Mon 04.02.08 Mon 04.02.08
99 75500 Verificare calitativa 22 100% 8 hrs 0 days Mon 11.02.08 Mon 11.02.08
100 75500 Verificare calitativa 23 100% 8 hrs 0 days Mon 18.02.08 Mon 18.02.08
101 75500 Verificare calitativa 24 100% 8 hrs 0 days Mon 25.02.08 Mon 25.02.08
102 75500 Verificare calitativa 25 100% 8 hrs 0 days Mon 03.03.08 Mon 03.03.08
103 75500 Verificare calitativa 26 100% 8 hrs 0 days Mon 10.03.08 Mon 10.03.08
104 75500 Verificare calitativa 27 100% 8 hrs 0 days Mon 17.03.08 Mon 17.03.08
105 75500 Verificare calitativa 28 100% 8 hrs 0 days Mon 24.03.08 Mon 24.03.08
106 75500 Verificare calitativa 29 100% 8 hrs 0 days Mon 31.03.08 Mon 31.03.08
107 75500 Verificare calitativa 30 100% 8 hrs 0 days Mon 07.04.08 Mon 07.04.08

Page 2
Who Does What as of Mon 21.05.07
The Waste Economy

ID Resource Name Work

"Responsabil Int Calitate" continued


ID Task Name Units Work Delay Start Finish
108 75500 Verificare calitativa 31 100% 8 hrs 0 days Mon 14.04.08 Mon 14.04.08
109 75500 Verificare calitativa 32 100% 8 hrs 0 days Mon 21.04.08 Mon 21.04.08
110 75500 Verificare calitativa 33 100% 8 hrs 0 days Mon 28.04.08 Mon 28.04.08
111 75500 Verificare calitativa 34 100% 8 hrs 0 days Mon 05.05.08 Mon 05.05.08
112 75500 Verificare calitativa 35 100% 8 hrs 0 days Mon 12.05.08 Mon 12.05.08
113 75500 Verificare calitativa 36 100% 8 hrs 0 days Mon 19.05.08 Mon 19.05.08
114 75500 Verificare calitativa 37 100% 8 hrs 0 days Mon 26.05.08 Mon 26.05.08
115 75500 Verificare calitativa 38 100% 8 hrs 0 days Mon 02.06.08 Mon 02.06.08
116 75500 Verificare calitativa 39 100% 8 hrs 0 days Mon 09.06.08 Mon 09.06.08
117 75500 Verificare calitativa 40 100% 8 hrs 0 days Mon 16.06.08 Mon 16.06.08
118 75500 Verificare calitativa 41 100% 8 hrs 0 days Mon 23.06.08 Mon 23.06.08
120 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 1 100% 8 hrs 0 days Mon 17.09.07 Mon 17.09.07
121 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 2 100% 8 hrs 0 days Wed 17.10.07 Wed 17.10.07
122 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 3 100% 8 hrs 0 days Mon 19.11.07 Mon 19.11.07
123 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 4 100% 8 hrs 0 days Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
124 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 5 100% 8 hrs 0 days Thu 17.01.08 Thu 17.01.08
125 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 6 100% 8 hrs 0 days Mon 18.02.08 Mon 18.02.08
126 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 7 100% 8 hrs 0 days Mon 17.03.08 Mon 17.03.08
127 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 8 100% 8 hrs 0 days Thu 17.04.08 Thu 17.04.08
128 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 9 100% 8 hrs 0 days Mon 19.05.08 Mon 19.05.08
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 100% 80 hrs 0 days Thu 25.09.08 Thu 09.10.08
169 81000 Lansarea catre operatii pentru obtinerea unui feedback 100% 16 hrs 0 days Thu 27.11.08 Mon 01.12.08
172 82100 Testare Utilaje si Echipamente 100% 72 hrs 0 days Mon 01.12.08 Fri 12.12.08
173 82200 Testare Flux Tehnologic 100% 120 hrs 0 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08
174 82300 Testarea Performantelor individuale personalului angajat 100% 120 hrs 0 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08
129 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 10 100% 8 hrs 0 days Tue 17.06.08 Tue 17.06.08
6 Responsabil Administrativ 400 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
172 82100 Testare Utilaje si Echipamente 100% 72 hrs 0 days Mon 01.12.08 Fri 12.12.08
25 75300 Urmarire executie lucrari 1 100% 8 hrs 0 days Mon 17.09.07 Mon 17.09.07
26 75300 Urmarire executie lucrari 2 100% 8 hrs 0 days Mon 24.09.07 Mon 24.09.07
27 75300 Urmarire executie lucrari 3 100% 8 hrs 0 days Mon 01.10.07 Mon 01.10.07
28 75300 Urmarire executie lucrari 4 100% 8 hrs 0 days Mon 08.10.07 Mon 08.10.07
29 75300 Urmarire executie lucrari 5 100% 8 hrs 0 days Mon 15.10.07 Mon 15.10.07
30 75300 Urmarire executie lucrari 6 100% 8 hrs 0 days Mon 22.10.07 Mon 22.10.07
31 75300 Urmarire executie lucrari 7 100% 8 hrs 0 days Mon 29.10.07 Mon 29.10.07
32 75300 Urmarire executie lucrari 8 100% 8 hrs 0 days Mon 05.11.07 Mon 05.11.07
33 75300 Urmarire executie lucrari 9 100% 8 hrs 0 days Mon 12.11.07 Mon 12.11.07
34 75300 Urmarire executie lucrari 10 100% 8 hrs 0 days Mon 19.11.07 Mon 19.11.07
35 75300 Urmarire executie lucrari 11 100% 8 hrs 0 days Mon 26.11.07 Mon 26.11.07
36 75300 Urmarire executie lucrari 12 100% 8 hrs 0 days Mon 03.12.07 Mon 03.12.07
37 75300 Urmarire executie lucrari 13 100% 8 hrs 0 days Mon 10.12.07 Mon 10.12.07
38 75300 Urmarire executie lucrari 14 100% 8 hrs 0 days Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
39 75300 Urmarire executie lucrari 15 100% 8 hrs 0 days Mon 24.12.07 Mon 24.12.07
40 75300 Urmarire executie lucrari 16 100% 8 hrs 0 days Mon 31.12.07 Mon 31.12.07
41 75300 Urmarire executie lucrari 17 100% 8 hrs 0 days Mon 07.01.08 Mon 07.01.08
42 75300 Urmarire executie lucrari 18 100% 8 hrs 0 days Mon 14.01.08 Mon 14.01.08
43 75300 Urmarire executie lucrari 19 100% 8 hrs 0 days Mon 21.01.08 Mon 21.01.08
44 75300 Urmarire executie lucrari 20 100% 8 hrs 0 days Mon 28.01.08 Mon 28.01.08
45 75300 Urmarire executie lucrari 21 100% 8 hrs 0 days Mon 04.02.08 Mon 04.02.08

Page 3
Who Does What as of Mon 21.05.07
The Waste Economy

ID Resource Name Work

"Responsabil Administrativ" continued


ID Task Name Units Work Delay Start Finish
46 75300 Urmarire executie lucrari 22 100% 8 hrs 0 days Mon 11.02.08 Mon 11.02.08
47 75300 Urmarire executie lucrari 23 100% 8 hrs 0 days Mon 18.02.08 Mon 18.02.08
48 75300 Urmarire executie lucrari 24 100% 8 hrs 0 days Mon 25.02.08 Mon 25.02.08
49 75300 Urmarire executie lucrari 25 100% 8 hrs 0 days Mon 03.03.08 Mon 03.03.08
50 75300 Urmarire executie lucrari 26 100% 8 hrs 0 days Mon 10.03.08 Mon 10.03.08
51 75300 Urmarire executie lucrari 27 100% 8 hrs 0 days Mon 17.03.08 Mon 17.03.08
52 75300 Urmarire executie lucrari 28 100% 8 hrs 0 days Mon 24.03.08 Mon 24.03.08
53 75300 Urmarire executie lucrari 29 100% 8 hrs 0 days Mon 31.03.08 Mon 31.03.08
54 75300 Urmarire executie lucrari 30 100% 8 hrs 0 days Mon 07.04.08 Mon 07.04.08
55 75300 Urmarire executie lucrari 31 100% 8 hrs 0 days Mon 14.04.08 Mon 14.04.08
56 75300 Urmarire executie lucrari 32 100% 8 hrs 0 days Mon 21.04.08 Mon 21.04.08
57 75300 Urmarire executie lucrari 33 100% 8 hrs 0 days Mon 28.04.08 Mon 28.04.08
58 75300 Urmarire executie lucrari 34 100% 8 hrs 0 days Mon 05.05.08 Mon 05.05.08
59 75300 Urmarire executie lucrari 35 100% 8 hrs 0 days Mon 12.05.08 Mon 12.05.08
60 75300 Urmarire executie lucrari 36 100% 8 hrs 0 days Mon 19.05.08 Mon 19.05.08
61 75300 Urmarire executie lucrari 37 100% 8 hrs 0 days Mon 26.05.08 Mon 26.05.08
62 75300 Urmarire executie lucrari 38 100% 8 hrs 0 days Mon 02.06.08 Mon 02.06.08
63 75300 Urmarire executie lucrari 39 100% 8 hrs 0 days Mon 09.06.08 Mon 09.06.08
64 75300 Urmarire executie lucrari 40 100% 8 hrs 0 days Mon 16.06.08 Mon 16.06.08
65 75300 Urmarire executie lucrari 41 100% 8 hrs 0 days Mon 23.06.08 Mon 23.06.08
7 Responsabil Juridic 346,67 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
12 73300 Stabilirea Cistigatorilor Licitatiilor 100% 80 hrs 0 days Fri 12.10.07 Wed 21.11.07
10 73100 Efectuarea licitatiilor 100% 266,67 hrs 0 days Wed 06.06.07 Mon 23.07.07
8 Analist Arhitectura (ext.) 216 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
169 81000 Lansarea catre operatii pentru obtinerea unui feedback 100% 16 hrs 0 days Thu 27.11.08 Mon 01.12.08
179 83200 Evaluarea Fluxului Tehnologic 100% 40 hrs 0 days Wed 08.04.09 Wed 15.04.09
184 84100 Cuantificarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 100% 16 hrs 0 days Fri 01.05.09 Tue 05.05.09
185 84200 Cuantificarea performantelor Fluxului Tehnologic 100% 16 hrs 0 days Tue 05.05.09 Thu 07.05.09
199 95000 Lansarea catre operatii in mediul actional - suport 100% 8 hrs 0 days Mon 08.06.09 Tue 09.06.09
210 101000 Realizarea Documentului - Lectii Invatate 100% 40 hrs 0 days Mon 27.07.09 Mon 03.08.09
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 100% 80 hrs 0 days Thu 25.09.08 Thu 09.10.08
9 Purtator de Cuvint (ext.) 144 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
193 92000 Communicarea impactului catre communitate 100% 8 hrs 0 days Fri 15.05.09 Mon 18.05.09
212 102000 Distributia Documentului Lectii Invatate catre membrii echipei 100% 16 hrs 0 days Mon 03.08.09 Wed 05.08.09
221 111300 Intarirea Relatiilor intre beneficiarii indirecti ai Statei 100% 40 hrs 0 days Fri 14.08.09 Fri 21.08.09
227 112100 Informarea/Numarul de Locuri de Munca nou create 100% 16 hrs 0 days Wed 05.08.09 Fri 07.08.09
228 112200 Informarea/Noile Utilitati de care beneficiaza Statia si com Tutora 100% 16 hrs 0 days Fri 07.08.09 Tue 11.08.09
7 72000 Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita 100% 32 hrs 0 days Fri 25.05.07 Wed 30.05.07
16 74000 Comunicarea impactului catre comunitate 100% 16 hrs 0 days Thu 06.12.07 Mon 10.12.07
10 Diriginte de Santier (ext.) 80 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
67 75400 Verificare situatii de lucrari 1 100% 8 hrs 0 days Wed 19.09.07 Wed 19.09.07
68 75400 Verificare situatii de lucrari 2 100% 8 hrs 0 days Fri 19.10.07 Fri 19.10.07

Page 4
Who Does What as of Mon 21.05.07
The Waste Economy

ID Resource Name Work

"Diriginte de Santier (ext.)" continued


ID Task Name Units Work Delay Start Finish
69 75400 Verificare situatii de lucrari 3 100% 8 hrs 0 days Mon 19.11.07 Mon 19.11.07
70 75400 Verificare situatii de lucrari 4 100% 8 hrs 0 days Wed 19.12.07 Wed 19.12.07
71 75400 Verificare situatii de lucrari 5 100% 8 hrs 0 days Mon 21.01.08 Mon 21.01.08
72 75400 Verificare situatii de lucrari 6 100% 8 hrs 0 days Tue 19.02.08 Tue 19.02.08
73 75400 Verificare situatii de lucrari 7 100% 8 hrs 0 days Wed 19.03.08 Wed 19.03.08
74 75400 Verificare situatii de lucrari 8 100% 8 hrs 0 days Mon 21.04.08 Mon 21.04.08
75 75400 Verificare situatii de lucrari 9 100% 8 hrs 0 days Mon 19.05.08 Mon 19.05.08
76 75400 Verificare situatii de lucrari 10 100% 8 hrs 0 days Thu 19.06.08 Thu 19.06.08
11 Responsabil NTSM (ext.) 8 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
163 77820 Instruire NTSM 100% 8 hrs 0 days Tue 11.11.08 Wed 12.11.08
12 Responsabil PSI (ext.) 8 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
164 77830 Instruire PSI 100% 8 hrs 0 days Tue 11.11.08 Wed 12.11.08
13 Subcontractant 12 1.640 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
19 75100 Executie Constructie conform Proiectelor 100% 1.640 hrs 0 days Thu 06.12.07 Thu 18.09.08
14 Subcontractant 13 720 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
21 75210 Executie Instalatii Gaze Naturale 100% 720 hrs 0 days Thu 06.12.07 Thu 10.04.08
15 Subcontractant 14 640 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
22 75220 Executie Instalatii Canalizare si Apa 100% 640 hrs 0 days Thu 06.12.07 Thu 27.03.08
16 Subcontractant 15 360 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
23 75230 Executie Instalatii Electrice 100% 360 hrs 0 days Thu 06.12.07 Thu 07.02.08
17 Subcontractant 16 396,8 hrs
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
148 76100 Furnizare Utilaje si Echipamente conf Fiselor de Date 80% 83,2 hrs 0 days Thu 18.09.08 Tue 07.10.08
149 76200 Montare Utilaleje si Echipamente conf Proiectelor si Prescriptiilor Tehni 90% 252 hrs 0 days Thu 18.09.08 Thu 06.11.08
150 76300 Punerea In Functiune a Utilajelor si Echipamentelor 20% 11,2 hrs 0 days Thu 06.11.08 Mon 17.11.08
151 76400 Obtinerea Autorizatiilor de Functionare ale Utilajelor si Echipamentelor 10% 12 hrs 0 days Thu 06.11.08 Thu 27.11.08
173 82200 Testare Flux Tehnologic 2% 2,4 hrs 0 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08
172 82100 Testare Utilaje si Echipamente 5% 36 hrs 0 days Mon 01.12.08 Mon 06.04.09

Page 5
Anexa 5
Graficul responsabilităţilor pentru implementarea proiectului

Cod Activitatea/ Manager de Responsabil


activitate subactivitatea proiect Financiar Achizitii Resurse Umane Intern Calitate Administrativ Juridic

Activitatea de
70000 R, I, A D, A, I D, A D, A, I D, A, C D, A, I D, A
Dezvoltare Initiala

Activitatea de
80000 Evaluare Initiala - R, D, C - I D, I I, D, C I, C -
Desfasurarea pilotului

Activitatea de
90000 I, D I - - D, I D, I -
Dezvoltare Finala

Activitatea de
100000 revizuire Post D, I I I I I I I
Implementare

Activitatea de
110000 Management Post R, D, C - - - - - D, A
Implementare

Tipuri de responsabilităţi
R = Responsabil cu efectuarea activităţii
I = Informat cu privire la derularea activităţi
A = Aprobă elemente pentru desfăsurarea activităţilor
D = Derulează activitatea
C = Consultanţă
p. 1/3
Anexa 5
Graficul responsabilităţilor pentru implementarea proiectului

Cod Activitatea/
Analist Purtator de Diriginte de Responsabil Responsabil
activitate subactivitatea
Arhitectura cuvint santier NTSM PSI

Activitatea de
70000 D, I, C D, I, C D, A, I, C D, I, C D, I, C
Dezvoltare Initiala

Activitatea de
80000 Evaluare Initiala - D, I, C - - - -
Desfasurarea pilotului

Activitatea de
90000 - D, I I, C - -
Dezvoltare Finala

Activitatea de
100000 revizuire Post - - - - -
Implementare

Activitatea de
110000 Management Post - D, I, C - - -
Implementare

Tipuri de responsabilităţi
R = Responsabil cu efectuarea activităţii
I = Informat cu privire la derularea activităţi
A = Aprobă elemente pentru desfăsurarea activităţilor
D = Derulează activitatea
C = Consultanţă
p. 2/3
Anexa 5
Graficul responsabilităţilor pentru implementarea proiectului

Cod Activitatea/
Subcontractant Subcontractant Subcontractant Subcontractant Subcontractant
activitate subactivitatea
12 13 14 15 16

Activitatea de
70000 R, I, D R, I, D R, I, D R, I, D R, I, D
Dezvoltare Initiala

Activitatea de
80000 Evaluare Initiala - I I I I I, D
Desfasurarea pilotului

Activitatea de
90000 - - - - -
Dezvoltare Finala

Activitatea de
100000 revizuire Post - - - - -
Implementare

Activitatea de
110000 Management Post - - - - -
Implementare

Tipuri de responsabilităţi
R = Responsabil cu efectuarea activităţii
I = Informat cu privire la derularea activităţi
A = Aprobă elemente pentru desfăsurarea activităţilor
D = Derulează activitatea
C = Consultanţă
p. 3/3
2007 Qtr 3, 2007 Qtr 4, 2007 Qtr 1, 2008 Qtr 2, 2008 Qtr 3, 2008 Qtr 4, 2008 Qtr 1, 2009 Qtr 2, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 4, 2009 Qtr 1, 2010
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

27.11

5 Manager Proiect[50%]
24.05
7 Manager Proiect[50%];Purtator de Cuvint (ext.)
05.06

10 Responsabil Achizitii;Responsabil Juridic;Responsabil Financiar


11 Responsabil Int Calitate;Responsabil Achizitii
12 Responsabil Juridic;Responsabil Achizitii;Responsabil Financiar
13 Responsabil Financiar
14 Responsabil Financiar
06.12
16 Buget Informare[1];Purtator de Cuvint (ext.)
10.12

19 Subcontractant 12;Buget Diverse si Neprevazute[1]

21 Subcontractant 13
22 Subcontractant 14
23 Subcontractant 15

18.09

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 5
2007 Qtr 3, 2007 Qtr 4, 2007 Qtr 1, 2008 Qtr 2, 2008 Qtr 3, 2008 Qtr 4, 2008 Qtr 1, 2009 Qtr 2, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 4, 2009 Qtr 1, 2010
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

148 Subcontractant 16[80%]


149 Subcontractant 16[90%]
150 Subcontractant 16[20%]
151 Subcontractant 16[10%]
27.11

154 Responsabil Resurse Umane


155 Responsabil Resurse Umane;Responsabil Int Calitate;Analist Arhitectura (ext.);Manager Proiect
156 Responsabil Resurse Umane
157 Responsabil Resurse Umane
158 Responsabil Resurse Umane;Manager Proiect
159 Responsabil Resurse Umane
160 Responsabil Resurse Umane

162 Responsabil Resurse Umane


163 Responsabil NTSM (ext.);Responsabil Resurse Umane
164 Responsabil PSI (ext.);Responsabil Resurse Umane
165 Responsabil Int Calitate
18.11
08.05

169 Analist Arhitectura (ext.);Responsabil Int Calitate;Buget Operational Statie[1]


01.12

172 Responsabil Administrativ;Responsabil Int Calitate;Subcontract


173 Subcontractant 16[2%];Responsabil Int Calitate
174 Responsabil Int Calitate;Responsabil Resurse Umane
175 Manager Proiect
08.04

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 6
2007 Qtr 3, 2007 Qtr 4, 2007 Qtr 1, 2008 Qtr 2, 2008 Qtr 3, 2008 Qtr 4, 2008 Qtr 1, 2009 Qtr 2, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 4, 2009 Qtr 1, 2010
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

178 Responsabil Int Calitate;Manager Proiect


179 Analist Arhitectura (ext.);Manager Proiect
180 Responsabil Resurse Umane;Manager Proiect
181 Manager Proiect
01.05

184 Analist Arhitectura (ext.)


185 Analist Arhitectura (ext.)
186 Responsabil Resurse Umane
187 Manager Proiect
08.05
27.07

191 Manager Proiect


15.05
193 Purtator de Cuvint (ext.);Manager Proiect
18.05
195 Manager Proiect
01.06
197 Responsabil Int Calitate
08.06
199 Analist Arhitectura (ext.)
09.06
201 Responsabil Int Calitate
21.07
203 Manager Proiect
15.06
205 Responsabil Financiar
27.07

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 7
2007 Qtr 3, 2007 Qtr 4, 2007 Qtr 1, 2008 Qtr 2, 2008 Qtr 3, 2008 Qtr 4, 2008 Qtr 1, 2009 Qtr 2, 2009 Qtr 3, 2009 Qtr 4, 2009 Qtr 1, 2010
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

14.08

210 Analist Arhitectura (ext.)


03.08
212 Purtator de Cuvint (ext.)
05.08
214 Manager Proiect[50%]
14.08
11.09

219 Manager Proiect;Buget Protocol[1]


220 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
221 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informa
222 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
223 Manager Proiect;Buget Protocol[1]
224 Responsabil Financiar
11.09

227 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informare[


228 Purtator de Cuvint (ext.);Buget Informare
11.08

Task Milestone External Tasks


Project: The Waste Economy
Split Summary External Milestone
Date: Mon 21.05.07
Progress Project Summary Deadline

Page 8
Anexa 7

Buget estimat pe activitati


Categorie Bugetara A. Cheltuieli exploatare Eur
8. Mobilitati
4. 10.
2. Cheltuieli 3. Cheltuieli 5. 6. Materiale (deplasare, 11. Cheltuieli 12. Cheltuieli
Activitate 1. Chirie Consultanta / 7. Editare Abonament Total
curente personal Promotionale consum cazare, speciale neprevazute
servicii reviste
diurna)
7. Activitatea de Dezvoltare Initiala 0,00 0,00 10.214,82 920,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.400,00 57.034,82

8. Activitatea de Evaluare Initiala -


0,00 2.500,00 2.870,40 334,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.704,80
Desfasurarea pilotului

9. Activitatea de Dezvoltare Finala 0,00 0,00 2.492,00 58,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,48

10. Activitatea de revizuire Post


0,00 0,00 64,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00
Implementare
11. Activitatea de Management
0,00 0,00 952,00 252,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 12.704,00
Post Implementare
Total operationale 0,00 2.500,00 16.593,22 1.772,88 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 43.400,00 78.266,10
B. Investitii
Activitate Amenajari Echipamente Calculator / Mobilier,
cladiri de birou soft scule
7. Activitatea de Dezvoltare Initiala 2.084.300,00 3.500,00 2.200,00 32.000,00 2.122.000,00

8. Activitatea de Evaluare Initiala -


15.295,00 0,00 0,00 0,00 15.295,00
Desfasurarea pilotului

9. Activitatea de Dezvoltare Finala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Activitatea de revizuire Post


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementare
11. Activitatea de Management
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Post Implementare
Total investitii 2.099.595,00 3.500,00 2.200,00 32.000,00 2.137.295,00

Total Proiect 2.215.561,10


ID Name Duration Start Finish Cost Work

1 Timp Desfasurare Implementare si Evaluare Proiect Constructie Statie de Sortare / Reciclare 604,5 days Mon 21.05.07 Fri 11.09.09 2.215.561,02 euro 8.771,65 hrs
2 Faza de Implementare a Proiectului 570,5 days Mon 21.05.07 Mon 27.07.09 2.202.585,02 euro 8.387,65 hrs
3 Jalon 7: Dezvoltare Initiala Incheiata 0 days Thu 27.11.08 Thu 27.11.08 0,00 euro 0 hrs
4 70000 Activitatea de Dezvoltare Initiala 398,5 days Mon 21.05.07 Thu 27.11.08 2.179.034,82 euro 6.781,25 hrs
5 71000 Selectarea Componentelor de Infrastructura Statie de dezvoltat 4 days Mon 21.05.07 Thu 24.05.07 64,00 euro 16 hrs
6 Subjalon 71: Componentele de dezvoltare Infrastructura Statie selectate 0 days Thu 24.05.07 Thu 24.05.07 0,00 euro 0 hrs
7 72000 Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita 8 days Fri 25.05.07 Tue 05.06.07 240,00 euro 64 hrs
8 Subjalon 72: Revederea desfasurarii sarcinilor echipei & termenelor limita Efectuata 0 days Tue 05.06.07 Tue 05.06.07 0,00 euro 0 hrs
9 73000 Desfasurarea sarcinilor echipei 131,5 days Wed 06.06.07 Thu 06.12.07 4.836,05 euro 1.381,73 hrs
10 73100 Efectuarea licitatiilor 33,33 days Wed 06.06.07 Mon 23.07.07 2.800,00 euro 800 hrs
11 73200 Monitorizarea efectuarii licitatiilor 32,72 days Thu 07.06.07 Fri 12.10.07 916,05 euro 261,73 hrs
12 73300 Stabilirea Cistigatorilor Licitatiilor 12,22 days Fri 12.10.07 Thu 22.11.07 840,00 euro 240 hrs
13 73400 Semnarea contractelor pentru achizitiile si lucrarile licitate 5 days Thu 22.11.07 Thu 29.11.07 140,00 euro 40 hrs
14 73500 Primirea avansului de 20% din totalul contributiei FC 5 days Thu 29.11.07 Thu 06.12.07 140,00 euro 40 hrs
15 Subjalon 73: Desfasurarea sarcinilor echipei efectuata 0 days Thu 06.12.07 Thu 06.12.07 0,00 euro 0 hrs
16 74000 Comunicarea impactului catre comunitate 2 days Thu 06.12.07 Mon 10.12.07 2.556,00 euro 16 hrs
17 Subjalon 74: Impactul catre comunitate Comunicat 0 days Mon 10.12.07 Mon 10.12.07 0,00 euro 0 hrs
18 75000 Dezvoltarea componentelor Infrastructurii Statie sortare 263,5 days Mon 17.09.07 Thu 18.09.08 1.731.866,40 euro 4.288 hrs
19 75100 Executie Constructie conform Proiectelor 205 days Thu 06.12.07 Thu 18.09.08 821.700,00 euro 1.640 hrs
20 75200 Executie Utilitati conform Proiectelor 90 days Thu 06.12.07 Thu 10.04.08 906.700,00 euro 1.720 hrs
21 75210 Executie Instalatii Gaze Naturale 90 days Thu 06.12.07 Thu 10.04.08 85.000,00 euro 720 hrs
22 75220 Executie Instalatii Canalizare si Apa 80 days Thu 06.12.07 Thu 27.03.08 700.000,00 euro 640 hrs
23 75230 Executie Instalatii Electrice 45 days Thu 06.12.07 Thu 07.02.08 100.000,00 euro 360 hrs
24 75300 Urmarire executie lucrari 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08 1.246,40 euro 328 hrs
66 75400 Verificare situatii de lucrari 197 days Wed 19.09.07 Thu 19.06.08 400,00 euro 80 hrs
77 75500 Verificare calitativa 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08 1.148,00 euro 328 hrs
119 75600 Transniterea documentelor la OI si Comitetul de Monitorizare 197 days Mon 17.09.07 Tue 17.06.08 280,00 euro 80 hrs
130 75700 Transmitere documente justificative la Autoritatea de Plata 197 days Wed 19.09.07 Thu 19.06.08 280,00 euro 80 hrs
141 75800 Primirea platii intermediare pentru lucrarile finalizate 201 days Mon 17.09.07 Mon 23.06.08 112,00 euro 32 hrs
146 Subjalon 75: Componentele de Infrastructura Statie de Sortare Dezvoltate 0 days Thu 18.09.08 Thu 18.09.08 0,00 euro 0 hrs
147 76000 Asigurarea Utilajelor si Echipamentelor Necesare 50 days Thu 18.09.08 Thu 27.11.08 437.000,00 euro 358,4 hrs
148 76100 Furnizare Utilaje si Echipamente conf Fiselor de Date 13 days Thu 18.09.08 Tue 07.10.08 174.800,00 euro 83,2 hrs
149 76200 Montare Utilaleje si Echipamente conf Proiectelor si Prescriptiilor Tehnice 35 days Thu 18.09.08 Thu 06.11.08 196.650,00 euro 252 hrs
150 76300 Punerea In Functiune a Utilajelor si Echipamentelor 7 days Thu 06.11.08 Mon 17.11.08 43.700,00 euro 11,2 hrs

Page 1
ID Name Duration Start Finish Cost Work

151 76400 Obtinerea Autorizatiilor de Functionare ale Utilajelor si Echipamentelor 15 days Thu 06.11.08 Thu 27.11.08 21.850,00 euro 12 hrs
152 Subjalon 76: Utilaje si Echipamente Functionale 0 days Thu 27.11.08 Thu 27.11.08 0,00 euro 0 hrs
153 77000 Angajare Personal pt Statie Sortare 43,07 days Thu 18.09.08 Tue 18.11.08 2.472,37 euro 657,12 hrs
154 77100 Stabilirea necesarului de personal exploatare Statie de Sortare Reciclare 5 days Thu 18.09.08 Thu 25.09.08 152,00 euro 40 hrs
155 77200 Intocmirea si emiterea Cerintelor pentru Posturile Personal Exploatare 10 days Thu 25.09.08 Thu 09.10.08 1.208,00 euro 320 hrs
156 77300 Sustinerea examinarii pentru Posturile Identificate 4 days Thu 09.10.08 Wed 15.10.08 121,60 euro 32 hrs
157 77400 Stabilirea Cistigatorilor concursurilor pentru ocuparea posturilor 2 days Wed 15.10.08 Fri 17.10.08 60,80 euro 16 hrs
158 77500 Angajare Personal de Conducere 5,07 days Fri 17.10.08 Fri 24.10.08 316,37 euro 81,12 hrs
159 77600 Angajare Personal TESA 5 days Fri 24.10.08 Fri 31.10.08 152,00 euro 40 hrs
160 77700 Angajare Personal Deservire Statie 5 days Fri 31.10.08 Fri 07.11.08 152,00 euro 40 hrs
161 77800 Instruire Personal 7 days Fri 07.11.08 Tue 18.11.08 309,60 euro 88 hrs
162 77810 Instruire Administrativa 2 days Fri 07.11.08 Tue 11.11.08 60,80 euro 16 hrs
163 77820 Instruire NTSM 1 day Tue 11.11.08 Wed 12.11.08 54,40 euro 16 hrs
164 77830 Instruire PSI 2 days Tue 11.11.08 Thu 13.11.08 54,40 euro 16 hrs
165 77840 Instructiuni de Lucru 5 days Tue 11.11.08 Tue 18.11.08 140,00 euro 40 hrs
166 Subjalon 77: Personal Statie Sortare Instruit Gata de Lucru 0 days Tue 18.11.08 Tue 18.11.08 0,00 euro 0 hrs
167 Jalon 8: Evaluare Initiala Incheiata 0 days Fri 08.05.09 Fri 08.05.09 0,00 euro 0 hrs
168 80000 Activitatea de Evaluare Initiala - Desfasurarea Pilotului 116 days Thu 27.11.08 Fri 08.05.09 20.999,80 euro 902,4 hrs
169 81000 Lansarea catre operatii pentru obtinerea unui feedback 2 days Thu 27.11.08 Mon 01.12.08 2.616,80 euro 32 hrs
170 Subjalon 81: Punere In Functiune - Statie Sortare Recilare 0 days Mon 01.12.08 Mon 01.12.08 0,00 euro 0 hrs
171 82000 Testarea componentei Infrastructura Statie sortare 92 days Mon 01.12.08 Wed 08.04.09 17.180,60 euro 558,4 hrs
172 82100 Testare Utilaje si Echipamente 90 days Mon 01.12.08 Mon 06.04.09 11.450,60 euro 180 hrs
173 82200 Testare Flux Tehnologic 15 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08 4.790,00 euro 122,4 hrs
174 82300 Testarea Performantelor individuale personalului angajat 15 days Mon 01.12.08 Mon 22.12.08 876,00 euro 240 hrs
175 82400 Testarea complementaritatii cu proiecte similare 2 days Mon 06.04.09 Wed 08.04.09 64,00 euro 16 hrs
176 Subjalon 82: Componentele Infrastructurii Statie Sortare Testate 0 days Wed 08.04.09 Wed 08.04.09 0,00 euro 0 hrs
177 83000 Evaluarea feedback-ul pilotului 17 days Wed 08.04.09 Fri 01.05.09 988,00 euro 256 hrs
178 83100 Evaluarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 5 days Wed 08.04.09 Wed 15.04.09 300,00 euro 80 hrs
179 83200 Evaluarea Fluxului Tehnologic 10 days Wed 08.04.09 Wed 22.04.09 312,00 euro 80 hrs
180 83300 Evaluarea performantelor individuale ale personalului angajat 10 days Wed 08.04.09 Wed 29.04.09 312,00 euro 80 hrs
181 83400 Evaluarea complementaritatii cu proiecte similare 2 days Wed 29.04.09 Fri 01.05.09 64,00 euro 16 hrs
182 Subjalon 83: Feed back-ul Pilotului Evaluat 0 days Fri 01.05.09 Fri 01.05.09 0,00 euro 0 hrs
183 84000 Cuantificarea rezultatelor 5 days Fri 01.05.09 Fri 08.05.09 214,40 euro 56 hrs
184 84100 Cuantificarea Performantelor Utilajelor si Echipamentelor 2 days Fri 01.05.09 Tue 05.05.09 60,80 euro 16 hrs

Page 2
ID Name Duration Start Finish Cost Work

185 84200 Cuantificarea performantelor Fluxului Tehnologic 2 days Tue 05.05.09 Thu 07.05.09 60,80 euro 16 hrs
186 84300 Cuantificarea performantelor individuale ale personalului angajat 2 days Fri 01.05.09 Tue 05.05.09 60,80 euro 16 hrs
187 84400 Cuantificarea complementaritatii proiectului cu proiecte similare 1 day Thu 07.05.09 Fri 08.05.09 32,00 euro 8 hrs
188 Subjalon 84: Rezultate Cuantificate 0 days Fri 08.05.09 Fri 08.05.09 0,00 euro 0 hrs
189 Jalon 9: Dezvoltare Finala Incheiata 0 days Mon 27.07.09 Mon 27.07.09 0,00 euro 0 hrs
190 90000 Activitatea de Dezvoltare Finala 56 days Fri 08.05.09 Mon 27.07.09 2.550,40 euro 704 hrs
191 91000 Revizuirea dezvoltarii sacinilor echipei UIP si termenele limita 5 days Fri 08.05.09 Fri 15.05.09 160,00 euro 40 hrs
192 Subjalon 91: Revizuirea desfasurarii sarcinilor Incheiata 0 days Fri 15.05.09 Fri 15.05.09 0,00 euro 0 hrs
193 92000 Communicarea impactului catre communitate 1 day Fri 15.05.09 Mon 18.05.09 60,00 euro 16 hrs
194 Subjalon 92: Comunicarea Impactului catre Comunitate Efectuata 0 days Mon 18.05.09 Mon 18.05.09 0,00 euro 0 hrs
195 93000 Dezvoltarea relatiilor externe Infrastructurii Statie Sortare Reciclare 10 days Mon 18.05.09 Mon 01.06.09 320,00 euro 80 hrs
196 Subjalon 93: Relatii externe Statie Sortare reciclare Dezvoltate 0 days Mon 01.06.09 Mon 01.06.09 0,00 euro 0 hrs
197 94000 Testarea tuturor componentelor externe Infrastructurii Statie sortare 5 days Mon 01.06.09 Mon 08.06.09 140,00 euro 40 hrs
198 Subjalon 94: Componentele externe Infrastructurii Statie Sortare Testate 0 days Mon 08.06.09 Mon 08.06.09 0,00 euro 0 hrs
199 95000 Lansarea catre operatii in mediul actional - suport 1 day Mon 08.06.09 Tue 09.06.09 30,40 euro 8 hrs
200 Subjalon 95: Lansare catre Operatii in mediul extern Efectuata 0 days Tue 09.06.09 Tue 09.06.09 0,00 euro 0 hrs
201 96000 Obtinerea unui feedback 30 days Tue 09.06.09 Tue 21.07.09 840,00 euro 240 hrs
202 Subjalon 96: Feedback Obtinut 0 days Tue 21.07.09 Tue 21.07.09 0,00 euro 0 hrs
203 97000 Predarea Statiei de Sortare/Reciclare Personalului Angajat 5 days Mon 08.06.09 Mon 15.06.09 160,00 euro 40 hrs
204 Subjalon 97: Predarea Statiei de Sortare Reciclare Personalului Angajat Efectuata 0 days Mon 15.06.09 Mon 15.06.09 0,00 euro 0 hrs
205 98000 Primirea Platii Finale 30 days Mon 15.06.09 Mon 27.07.09 840,00 euro 240 hrs
206 Subjalon 98: Plata Finala Proiect Incheiata 0 days Mon 27.07.09 Mon 27.07.09 0,00 euro 0 hrs
207 Faza de Evaluare a Proiectului 34 days Mon 27.07.09 Fri 11.09.09 12.976,00 euro 384 hrs
208 Jalon 10: Revizuirea Post Implementare Incheiata 0 days Fri 14.08.09 Fri 14.08.09 0,00 euro 0 hrs
209 100000 Activitatea de Revizuire Post Implementare 14 days Mon 27.07.09 Fri 14.08.09 272,00 euro 72 hrs
210 101000 Realizarea Documentului - Lectii Invatate 5 days Mon 27.07.09 Mon 03.08.09 152,00 euro 40 hrs
211 Subjalon 101: Documentul Lectii Invatate Realizat 0 days Mon 03.08.09 Mon 03.08.09 0,00 euro 0 hrs
212 102000 Distributia Documentului Lectii Invatate catre membrii echipei 2 days Mon 03.08.09 Wed 05.08.09 56,00 euro 16 hrs
213 Subjalon 102: Documentul Lectii Invatate distrinuit catre Membrii Echipei 0 days Wed 05.08.09 Wed 05.08.09 0,00 euro 0 hrs
214 103000 Crearea echipei de mentenanta pentru achizitia de noi informatii/cunostinte 4 days Mon 10.08.09 Fri 14.08.09 64,00 euro 16 hrs
215 Subjalon 103: Echipa de Mentenanta pt Achizitie de Informatii RFP Creata 0 days Fri 14.08.09 Fri 14.08.09 0,00 euro 0 hrs
216 Jalon 11: Management Post Implementare Incheiat 0 days Fri 11.09.09 Fri 11.09.09 0,00 euro 0 hrs
217 110000 Activitatea de Management Post Implem Statie Sortare/ Reciclare Deseuri 34 days Mon 27.07.09 Fri 11.09.09 12.704,00 euro 312 hrs
218 111000 Crearea Pirghiilor necesare asigurarii continuitatii Statiei 34 days Mon 27.07.09 Fri 11.09.09 7.592,00 euro 280 hrs

Page 3
ID Name Duration Start Finish Cost Work

219 111100 Semnarea contractelor cu centrele de colectare selectiva 10 days Mon 27.07.09 Mon 10.08.09 1.320,00 euro 80 hrs
220 111200 Semnarea contractelor cu achizitorii de reciclabile 10 days Fri 14.08.09 Fri 28.08.09 1.320,00 euro 80 hrs
221 111300 Intarirea Relatiilor intre beneficiarii indirecti ai Statei 5 days Fri 14.08.09 Fri 21.08.09 2.640,00 euro 40 hrs
222 111400 Lobby pt Imbunatatiri ale Regulamentelor si Hotatririlor locale 5 days Fri 28.08.09 Fri 04.09.09 1.160,00 euro 40 hrs
223 111500 "Building Team" pt reprezentantii autoritatilor publice implicati in proiect 3 days Fri 04.09.09 Wed 09.09.09 1.096,00 euro 24 hrs
224 111600 Alocarea unui procent corect pt contributia la bugetul local 2 days Wed 09.09.09 Fri 11.09.09 56,00 euro 16 hrs
225 Subjalon 111: Pirgiile pentru asigurarea continuitatii Statiei create 0 days Fri 11.09.09 Fri 11.09.09 0,00 euro 0 hrs
226 112000 Mediatizarea succesului si informarea populatiei 4 days Wed 05.08.09 Tue 11.08.09 5.112,00 euro 32 hrs
227 112100 Informarea/Numarul de Locuri de Munca nou create 2 days Wed 05.08.09 Fri 07.08.09 2.556,00 euro 16 hrs
228 112200 Informarea/Noile Utilitati de care beneficiaza Statia si com Tutora 2 days Fri 07.08.09 Tue 11.08.09 2.556,00 euro 16 hrs
229 Subjalon 112: Succes Mediatizat si Populatie Informata 0 days Tue 11.08.09 Tue 11.08.09 0,00 euro 0 hrs

Page 4
Anexa 9

Buget estimat pe trimestre


Eur
Categorie bugetara
Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4 Trimestrul 5 Trimestrul 6 Trimestrul 7 Trimestrul 8 Trimestrul 9 Trimestrul 10 Total
A. Cheltuieli exploatare
1. chirie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00
3. cheltuieli personal 1.246,00 2.553,71 2.553,71 2.553,71 2.042,96 510,74 125,20 2.745,20 1.310,00 952,00 16.593,22
4 consultanta / servicii 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 167,20 167,20 266,48 252,00 1.772,88
5. promotionale 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 10.000,00
6. materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. editare multiplicare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. mobilitati (cheltuieli pentru deplasare, cazare, diurna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. materiale pentru biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. abonamente reviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. cheltuieli speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
12. cheltuieli neprevazute 7.233,33 7.233,33 7.233,33 7.233,33 7.233,33 7.233,33 0,00 0,00 0,00 0,00 43.400,00
Subtotal operationale (A) 9.049,33 3.123,71 3.123,71 3.123,71 2.612,96 1.180,74 1.492,40 4.112,40 7.326,48 6.954,00 78.266,10

B. Investitii
Amenajari cladiri 347.383,33 347.383,33 347.383,33 347.383,33 347.383,33 347.583,33 7.547,50 7.547,50 0,00 0,00 2.099.595,00
Echipamente de birou 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Calculator / soft 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Mobilier, scule 5.333,33 5.333,33 5.333,33 5.333,33 5.333,33 5.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
Subtotal investitii (B) 353.666,67 353.666,67 353.666,67 353.666,67 353.666,67 353.866,67 7.547,50 7.547,50 0,00 0,00 2.137.295,00

Total Proiect 2.215.561,10


Anexa 10

Buget agregat

Categorie bugetara Contributia Contributie


UM Nr. Unitati Pret / UM Nr. Trimestre Total cost
A. Cheltuieli exploatare Finantator Proprie
1. chirie mp 0 0 0 0 0 0
2. cheltuieli curente luni 27 250,00 10 2.500,00 2.125,00 375,00
3. cheltuieli personal om-luna 9 1.659,32 10 16.593,22 14.104,24 2.488,98
4 consultanta / servicii om-ore 456 177,29 10 1.772,88 1.506,95 265,93
5. promotionale um 8 1.250,00 8 10.000,00 8.500,00 1.500,00
6. materiale consumabile luni 27 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7. editare multiplicare um 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8. mobilitati (cheltuieli pentru deplasare,
pers-zile 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
cazare, diurna)
9. materiale pentru biblioteca 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10. abonamente reviste 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11. cheltuieli speciale 0 2.000,00 2 4.000,00 3.400,00 600,00
12. cheltuieli neprevazute 0 7.233,33 6 43.400,00 36.890,00 6.510,00
Subtotal operationale (A) 78.266,10 66.526,19 11.739,92

B. Investitii
Amenajari cladiri 1 262.449,38 8 2.099.595,00 1.784.655,75 314.939,25
Echipamente de birou 6 583,33 6 3.500,00 2.975,00 525,00
Calculator / soft 6 366,67 6 2.200,00 1.870,00 330,00
Mobilier, scule 1 5.333,33 6 32.000,00 27.200,00 4.800,00
Subtotal investitii (B) 2.137.295,00 1.816.700,75 320.594,25

Total Proiect 2.215.561,10 1.883.226,94 332.334,17


Anexa 11
ANALIZA IPOTEZELOR DE LUCRU SI A RISCURILOR

Nr.
Ipoteza / riscul Impact asupra proiectului Actiuni de efectuat
Crt.
Schimbarea mentalitatii personalului prin
motivarea acestuia
1. Mentalitatea personalului si a contribuabililor Se poate intirzia proiectul
Schimbarea mentalitatii contribuabililor prin
metode de comunicare de mass media
Achizitionarea de aparatura si utilaje de o calitate Presupune un nou proiect pentru o dotare
2. Se intrerupe proiectul
indoielnica corespunzatoare
Desfiintarea firmei (firmelor) specializate Se va incheia un contract de service cu alte firme
Se vor aloca sume pentru acoperirea
3. cistigatoare ale liciitatiilor care urmau sa asigure specializate, avindu-se in vedere costurile
costurilor suplimentare
mentenanta elementelor achizitionate suplimentare aferente
Rezistenta la schimbare si adaptarea greoaie la Schimbarea mentaliatii personalului prin
4. noile tehnologii, precum si noul grafic de eficienta Se poate intirzia proiectul motivarea acestuia si totodata specializarea
impus de circuitul fluxului tehnologic personalului pentru o mai buna adapatare la nou
Lipsa timpului necesar personalului primariei de a Crearea unui mediu propice pentru specializarea
5. Se poate intirzia proiectul
se specializa personalului
Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea
activitatilor zilnice, motivarea personalului,
Transferarea personalului calificat in cadrul altor
6. Se poate intirzia proiectul utilarea cu aparatura de ultima generatie si
institutii
crearea unui mediu propice pentru specializarea
personalului
Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea
Schimbarea pe linia conducerii din punct de
activitatilor zilnice si motivarea personalului
7. vedere politic Se inchide proiectul
pentru a se adapta in permanenta noilor cerinte si
modalitati de lucru
Factorii ce ar putea influenta proiectul si care trebuie sa fie luati in considerare la stabilirea ipotezelor si riscurilor proiectului :
 Economici
 Financiari
 Legislativi
 Politici
 Tehnici
 Sociali si culturali
 Ecologici
 Manageriali
Anexa 12
Matricea logical Framework

Descriere Indicatori de Realizare Surse de verificare Riscuri si Ipoteze


Obiective pe termen lung:
 Imbunatatirea managementului Gradul de dezvoltare al Statistici si rapoarte privind Sprijinul acordat autoritatilor
deseurilor municipale in cadrul Primariei Municipiului Iasi ; investitiile, fondurile alocate si locale de catre UE in ceea ce
gestionarii generale a Cresterea calificarii proiectele finantate in poriveste facilitatea implementarii
deseurilor, prin procesarea si presonalului specializat in municipiu proiectului si aportul adus la
valorificarea categoriilor gestionarea veniturilor Publice Rapoarte de evaluare interne activitatea de perfectionare a
reciclabile, inaintea stocarii din activitatea de gestionare a realizate asupra productivitatii personalului, de eficientizare a
acestora in locul de deponeu. deseurilor functionarilor strategiei de gestionare a
 Cresterea eficientei si Indicele de crestere al Raport privind dotarea deseurilorprecum si a veniturilor
performantelor sistemului, prin capacitatii tehnice a serviciilor primariei inainte de proiect si aferente acestora
refolosirea tuturor materialelor de salubritate din cadrul dupa proiect Riscurile la care sunt expuse
reclabile, intr-un mediu in care primariei Rapoartele periodice si finale obiectivele pe termen lung sunt :
respectarea tuturor normelor in Imbunatatirea procedurilor de ale activitatii de evaluatre si Mentalitatea personalului si
vigoare se va dovedi a fi gestionare a deseurilor monitorizare a eficientei a contribuabililor
viabila, precum si prin Realizarea unui flux in proiectului Achizitionarea de aparatura
specializarea infraramura, circuitul deseurilor catre Analize efectate de echipa si utilaje de o calitate
gestionarea fondurilor obtinute, deponeu proiectului pentru a sesiza indoielnica
reorientarea resurselor Imbunatatirea comunicarii impactul si relevanta Desfiintarea societatilor
materiale si know how interactive cu cetatenii rezultatelor activitatilor cistigatoare ale licitatiilor,
corespunzatoare, catre un sector municipiului si comunitatile proiectului care urmau sa asigure
productiv autosuficient, capabil locale beneficiare Rapoarte de evaluare interne si mententa si garantia
de autosustinerea sa, dupa externe echipamentelor
incheierea finantarii. Opiniile cetatenilor achizitionate
 Cresterea nivelului de reciclare municipiului Iasi si cei ai Schimbarea conducerii din
a deseurilor la nivelul comununelor limitrofe punct de vedere politic
municipiului Iasi, prin Respectarea termenelor de
intermediul statiei de sortare si plata a cantitatilor de
reciclare precum si a sinergiilor deseurilor reciclate de catre
multiplicatoare pe care acesta le achizitori
poate genera. Studii si cercetari realizate
local si in teren
Obiective pe termen scurt
Obiectivul specific al proiectului Indicele de crestere a Rapoarte lunare realizate de Nivelul redus al investitiilor si
este de a înjumătăţi cantitatea de capacitatii tehnice a serviciului de catre echipa gradul rdus de modernizare al
deşeuri municipale depozitabile salubritate :I1 (dotarea actuala)/I0 Caietele de sarcini si institutiilor de stat in Romania, cu
prin : (dotarea initiala)*100 documentatiile realizate in cadrul precadre in Regiunea Nord-Est in
 Construirea unei statii de Eficientizarea procedurii de activitatilor de achizitionare care se implementeaza proiectul
sortare si reciclare deseuri şi gestionare a deseurilor si montare, punere in functiune, Problemele care tin de
consolidarea capacitatii locale veniturilor aferente procesarii testare, autorizare si predare a mentalitatea oamenilor si
pentru administrarea si deservirea acestora echipamentelor atitudiena vis-a-vis de schimbare,
ei. Serviciul de salubritate din Facturi, pricese verbale de responsabilitate sociala si cinste
 Crearea cadrului institutional cadrul Primariei Municipiului Iasi receptie, de probe, de punre in Riscurile la care sunt supuse
pentru derularea activitatilor in va fi dotat cu : 1 hala de sortare functiune, de autorizare si restul obiectivele pe termen scurt sunt :
statia de sortare si reciclare. reciclare cu o suprafata utila de documentatiilor realizate in Mentalitatea personalului
 Restabilirea conexiunilor între 600 mp; 1 cintar autovehicule de cadrul activitatilor de Rezistenta la schimbare si
centrele de colectare şi transport; 1 linie completa de achizitionare, montaj, probe, adaptarea greoaie la noile
administratia statiei de sortare si sortare pentru diferitele tipuri de punere in functiune si autorizare a tehnologii, precum si noul grafic
reciclare. deseuri municipale / categorii: echipamentelor de eficienta impus de circuitul
 Promovarea managementului PET, hirtie si carton, sticla; 1 Fisele de planificare si fluxului tehnologic
durabil al deseurilor municipale, in instalatie pentru sortarea primara evaluare interne ale primariei si Lipsa timpului necesar
interiorul si acolo unde este a deseurilor din constructii si firmelor specializate care se vor personalului primariei de a se
posibil, in exteriorul sistemului demolari; 1 dispozitiv pentru ocupa de activitatea de mentenata specializa
integrat. tratarea mecano biologica a si consultanta Schimbarea pe linia conducerii
 Conştientizarea comunităţilor combustibilului derivat din Fisele de prezenta ale din punct de vedere politic
locale şi diseminarea beneficiilor deseuri; 1 linie completa pentru participantilor la traininguri
rezultate din proiect. tratarea mecano biologica cu Rapoartele periodice si
 Imbunătăţirea relaţiilor cu separator magnetic si dispozitiv raportul finalde evaluare si
autoritatile locale în privinţa de balotare, curea transportoare, monitorizare a eficientei
zonelor de risc din localitatile sortare automata a diferitelor proiectului
Tomesti si Tutora. reciclabile; 1 incarcator fata Programul trainingului de
pentru linia de sortare; 1 strung utilzare a echipamentelor si
pentru alimentarea cu deseuri; 3 obtinerea calificarilor necesare
utilaje auto pentru manipulat Fisa de evaluare a serviciului
deseurile; 6 sisteme de calcul de salubritate, raport de evaluare
conectate intranet si internet; 4 a trainingurilor profesionale si a
imprimante laser A4 procedurilor de gestionare
deseuri, si colectare de venituri
coenxe acestei activitati, prin
raporturi juridice contractuale

Rezultate/jaloane/repere
 Proiectul va contribui la Personal instruit: Listele cu persoanele din primarie Mentinerea preocuparii statului
imbunatatirea sistemului de - Personal de conducere: 1 participante la trainig roman si al UE in investirea,
gestionare a deseurilor manager statie sortare, 1 director Suporturile de curs oferite constructia, modernizarea si
municipale, din cadrul resurse Umane, 1 director participantilor alinierea la standardele europene a
Primariei Municipiului Iasi economic Fisele de evaluare, fisele de sistemului de gestionare a
 Se vor imbunatati serviciile - Personal TESA: 3 contabili prezenta a participantilor la deseurilor municipale si
administratiei publice locale ca gestiune, 1 jurist, 1 responsabil traininguri, rapoartele de administrarea veniturilor din
urmare a unei mai bune verificare ale trainingurilor relatii juridice contractuale.
protectia muncii si prevenirea si
gestionari a veniturilor obtinute Rapoarte periodice realizate de Printre riscurile cele mai
stingerea incendiilor
din raporturi juridice ctre echipa proiectului importante se mentioneaza :
- Personal operational statie Certificate de garantie , certificate - Mentalitatea personalului si a
contractuale ca urmare a Sortare: 1 sef sectie, 3 sefi echipa,
concentrarii responsabilitatilor de calitate, facturi, carti tehnice, contribuabililor
5 maistri, 50 muncitori
si cresterii productivitatii Se vor achizitiona: procese verbale de receptie - Achizitionarea de aparatura,
muncii si profesionalismului in - 1 hala de sortare reciclare cu o Situatii de lucrari utilaje sau echipamente de o
cadrul functionarilor care suprafata utila de 600 mp Procese verbale de lucrari calitate indoielnica
gestioneaza serviciul de ascunse, de receptie, de probe, de - Desfiintarea firmei (firmelor)
- 1 cintar autovehicule de
salubritate. Punere in functiune, autorizatii de specializate cistigatoare a
transport
 Se vor imbunatati sensibil functionare licitatiilor care urmau sa asigure
- 1 linie completa de sortare mentenanta elementeor
conditiile de lucru ale
pentru diferitele tipuri de deseuri achizitionate
angajatilor primariei in privinta
municipale / categorii: PET, hirtie - Rezistenta la schimbare si
acestui sector
si carton, sticla adaptarea greoaie la noile
 Se vor creea premisele unui
- 1 instalatie pentru sortarea thnologii, precum si noul grafic de
climat favorabil de lucru si ale
primara a deseurilor din eficienta impus de circuitul
imbunatatirii imaginii si
constructii si demolari fluxului tehnologic
rezultatelor activitatilor
derulate de catre primarie - 1 dispozitiv pentru tratarea - Lipsa timpului necesar
mecano biologica a personalului primariei de a se
 Se va usura modalitatea de specializa
combustibilului derivat din
gestionare a deseurilor si prin - Transferarea personalului
deseuri
colectarea de venituri provenite calificat in cadrul altor institutii
din raporturi juridice - 1 linie completa pentru tratarea
mecano biologica cu separator - Schimbarea pe linia conducerii
contractuale si se va imbunatati din punct de vedere politic
simtitor modalitatea de magnetic si dispozitiv de balotare,
comunicare si rezolvare a curea transportoare, sortare
problemelor cetatenilor, fapt automata a diferitelor reciclabile
care va conduce la indeplinirea - 1 incarcator fata pentru linia de
unei functii de baza a primariei sortare
 Se vor introduce noi proceduri - 1 strung pentru alimentarea cu
si instrumente privind deseuri
gestionarea fondurilor colectate - 3 utilaje auto pentru manipulat
la nivel local prin acest proiect, deseurile
in concordanta cu cerintele
actuale ale standardelor - 6 sisteme de calcul conectate
europene intranet si internet
 Se prelungeste pina la dublare - 4 imprimante laser A4
termenul actual de umplere si
inchidere a deponeului de
deseuri
 Cresterea in mod indirect a
calitatii serviciilor oferite de
catre autoritatile publice

Activitati pentru realizarea jaloanelor Intrari (resurse)


70000 Activitatea de Dezvoltare Initiala Echipa proiectului
80000 Activitatea de Evaluare Initiala – Desfasurarea Pilotului Sediul Primariei Municipiului Iasi, consumabile, telefon, fax, e-
90000 Activitatea de Dezvoltare Finala mail, sisteme de calcul
100000 Activitatea de Revizuire Post Implementare Proceduri de licitatie, proceduri de achizitie
110000 Activitatea de Management Post Implem Statie Sortare / Parteneri de implementare
Reciclare Deseuri Subcontractanti
 Suporturi de curs, spatii de sustinere traininguri, materiale
consumabile
 Resurse intelectuale, echipamente,materiale consumabile, abilitati
dobindite in urma trainingurilor
 Proceduri de evaluare si raportare, raport final de evaluare
 Analize conparative ale nivelului previzionat si cel realizat efectiv
al reziltatelor proiectului
 Analize permanente si studiile de eficacitate realizate de echipa de
proiect si de firma specializata contractata pentru prestarea serviciilor
de consultanta si asitenta pe parcursul si la finalul derularii activitatilor
de implementare
Anexa 13

Note explicative la buget

Linie bugetara Explicatii


A. CHELTUIELI OPERATIONALE
1. Personal propriu Persoane management proiect:
9 persoane * 27 luni*614 EUR/luna
16.593,22 EUR
Total cheltuieli 16.593,22 EUR
2. Cheltuieli consultanta / servicii - evaluare flux tehnologic, cuntificare
rezultate, realizare document lectii
invatate, 1 pers * 8 ore/zi * 43 zile 820,80
EUR
- comunicare impact intarirea relatiilor
cu beneficiarii, informare 1 pers * 8 ore *
18 zile 504 EUR
- verificare sitiuatii de lucrari 1 pers * 8
ore * 10 zile 400 EUR
- instructaj NTSM, PSI 2 pers * 8 ore *
1 zi 56 EUR
Total cheltuieli 1.772,88 EUR
3. Cheltuieli curente 500 EUR / luna *5 luni 2.500 EUR
Total cheltuieli 2.500 EUR
4. Cheltuieli promotionale - 2 sesiuni comunicari catre comunitate
* 1.500 EUR 3.000 EUR
- 1 material promotional * 1.500 EUR
1.500EUR
- 2 conferinte *3.500 EUR 7.000 EUR
Total cheltuieli 10.000 EUR
5. Cheltuieli speciale - 1 actiune de lobby * 2.500 EUR
- 1 sesiune de buidding team * 1.500
EUR
Total cheltuieli 4.000 EUR
6. Cheltuieli neprevazute Cheltuieli neprevazute 43.400 EUR
Total cheltuieli 43.400 EUR
B. INVESTITII Detaliate in buget
Total investitii 2.137.295,00 EUR
TOTAL BUGET 2.215.561,10 EUR