Sunteți pe pagina 1din 191

Aurelia Bogdan Teofil Bogdan

CAIET
_
CITLEGERE
DE MATEMATICA
PENTRU CLASA A II-A
g
L\
LA CLAS4
$I
ACASI(
Edituru Pro Vita
Cluj-Napoca
11rylj./
ANTRENAMENT MATEMATIC
Aurelia
Bogdan
TeoJil
Bogdun
CAIET
-
CULEGERE
DE
MATEMATTCA
PENTRU
CLASA
A II.A
ANTRENAMENT
MATEMATIC
LA CLAS,,T
$T
ACASA
db
uFloadd bvgtelSo
Editura Pro Vita
Cluj-Napoca
Observi numiritorile
cu bile
$i
completeazi
casetel;
umiritorile de mai i
ilil lil ri
i|n llt ll
l?-[J
w a
EEf f i f
lIl
iltl
i l t l
lzlul
ffi
11
IZIUI
D l ol
{,O"."ornprn"
nurnerle dupi rrrodelul dat:
ff
@Scri r
numerel e:
a) de la 14 ta 7:
b) de l a 25 l a 19;
c) pare, de la 8 la 20;
d) impare, d la 19 la 7;
e) pare,
intre 5
g
15:
0
impare, intre 21
9i
8.
@Numarn
di n 3 i n 3 peni
Ia 29, i ncepand cu 8.
fiecirui numir dat:
@
#
@
@
G10p_
_c 75
F= :J
q18p-
- C275
122?_
_dz+5
:
qllp-
-qtgF
XF
#
@
ffi
qs
Tscrie preduceso.ul
qi
succesorul
Ordgnare
$Scrie
numerele cu cifre, in
taptesprezece,
paisprezecc,
treizeci, nouisprezece,
unsprezece,
douizeci gi
opl, optsprezece,
douizeci
9i
doi.
Sr rt . re
Or donar e: . . . . - . . . . .
. . .
.f\
E/ Scri e numerel e cu ci f rr, i n ordi ne at escres(i t oare:
ci nci spre/ ece.
doi sprezece.
douAzeci t i pal ru.
doui i , / ci
! i $apt r,
t rei sprezece.
opt spret ecc. ci nci . d0ui zeci
f
i opi .
.Scr'rsre: . .
-
. . , . , , . . . . . . .
Ord,rture.
{Oo.oon"ore
"r"scitor
$i
descre!ciror
numerete:
27, 2tt, 21, 4, 22, 3u, 26, 7, 28, 18, 2, 1 6.
a
ordi ne cresci t oaret
s.
d,jLco*pu"l
numerete din fiecare pereche,
semDele
,,<tt 1 ,!="
sau
,,>".
pudal d
i n ci sut unul di ntre
eE 2e
20[ rs
nn26
3oEl o
20830
2efLe
ofl3o
Incercuielte numerele mai apropiate de 30decl t de 20 di n pi rul :
16, 28, 11, 24.
I r , 25, 14, 26, 22, 12, 15, 27, 29, 18. 21, 13,
Completeazi frecire
!ir
cu inctr 3 numerei
3o[26
14Dr 4
E'
Jl {l ,Bradut
di n cur.ea buni ci tor esre mai i nal r deci t
pi nul .
l \toti dul
esre mai
inalt decat pinul
!i
mai sclrnd decat bradul. Scrie n;mele copacilor.
A
in ordinea crescitoare
a iniltimilor lor.
Ordonare
6.
Giselte
ti
scrie:
a) 3 numere consecutive
{unuldupi lltut), al doilea fiind 20;
b),{ numere consecutiye,
ultimul {iind 30:
c) 6 numere pare consecutire!
primul
fiirid I4l
1. . . .
d) 4 numere impare consmutive, primul
fiild 13;
e) 5 numere pare
cotsecuti rer ul ti mul fi i nd 2g;
f) 7 numere pare
consecutive,
cel din miiloc fiind 24.
numjir cu 4,
A@
JLtfDci sel te
cel mai mi c. apoi cel mai mare numar natural de doue ci frr.
car e ar e ci f r a zeci l or
egal i cu 2. r . . . . __. . . . . . ". . . _. . . . . . . . .
ac,t
JLd CAt i ani are reri l orul
meu. daci i vi rst a
l ui est e mai mare dcc6t 20
i i
mai mici decat 30 de ani, iar cifra
unititilor numirului
este cu 4 mai marc
obfinem
numerele
3
ti
5. Care estc acel numir?
decet cifra zecilor:
r.
m fiecar dintre
,,vecinii., unui
H#HilH#il#H
F =F 9F EF SPqFEFqFEF
fr-f flr ftf ilf fl: rlf rE ilf fl:
llA ll ll llA l|l ll"[ J|t Ail ilil iltl
H###HH##ffi
oo o6 60 d6 c:c5 c56 cJcJ cJ6 c5c5
<?| <lF <lr
,rf| .it> ,.r!
<r; rt|
fr_r fr frf fu rE fl: fE u: ft:
##ffi # ##ffi#ffi
qu
@g w
l?r9 li
oc) @
-o
oo 6o
c:6 c!c5
f t f t f t f r f t f t f t f r f t
#3
jj
g+g
I i 5l
ilil
ItlI
g{g
B l 3l
11
nV,tl
ts1E(
6 t 1l
ilil
,IIJI
gg
n$r
il
g+g
I l 9l
iI
gH,
a r 6l
#ru#
#MM
2()scrie
qrmitoarele
numerc, folosind litere:
l 5
61
80.
90
34.
55_
77.
100
!{,Completeaztr rabetete:
2lluuma.r,
a) crescitor, de la 59la 64:
b) descrescitor,
de la 4l la 33:
c) di r l 0 i n 10, de l a 40 Ia 80;
d) din 5 in 5, de la 35 la 50:
e) din 2 in 2. de la 58 la 72:
0
di n 2 i n 2, do l a 93 l a 79;
g)
di r 3 i n 3, de l a 77 l a 95;
h) di n 3 i n 3. de l a 85l a 67:
i) din 6 in 6, ds la 30 la 60.
23Scric
vecinii pari
ai numerelorr
6t
A{tscri e
vci ni i i mpari ai numerel or:
25At";tui"lr"
numere din ZIJ
ezeci tr
unitili)j tblosind
doar cifrele date-
Sut liniazi numerele impare obfinute.
a) 5, 1, 0, 4;
: 25
r I
78i
I
ii.97 i
,rd0lr
, t 8l
!o
i.dL1
88
f t , 1
lr,ll0.ili
lr:g&l
;.tt" t'
b) 2, 8, 5, 0.
!$Scrie
numere de doui cifre
distincte
{=djferire),
lblosind
doar: 1,6. 2. 9.
!fs".i"
our".ul"
formate
din ZU care au:
a) sumr cifrelor 4;
b) luma cifrelor 7;
c) cifra unitifilor
cu 2 mai mare decet
cifra zecilor:
d) cifra zecilor
cu 3 mai
mare decet cifra unititilor:
e) cifra unit{filor
cu
,t
mai mici
decet cifra zecilori
t
cifra zecilor
cu 3 mai mici dcAt cifra unitititor:
g) ci f rel e
numere
nat ural e
consccut i r
ri
h) cifra zecilor
egali cu a ulititilori
i) cifra urititilor
egati cu 6;
j)
o cifri parl
ti
cealalti
0;
l) diferenta
cifrelor
egall
cu 7;
m)_cifra
zecilor
impe.e qi
"ir.,
uoiiliilo.;";;;;;;;;;;;i";
_;i ;;;i
decet 70;
n) suma
cifrelor
mai mici
decet
4;
o) cifra unititilor
5, iar cifra zcilor mai mici decat
5i
p)
formr {r4. mai mari decit 40;
q) forma
aa-
$i
sunt mai mari decet 40
si
mai mici decat 70.
28"ur"*.",
a) cel mai mi c
Si
apoi cel mai mare numi r natural de doui ci fre; . . . . . .... . .
b) cel mai mic
li
cel mai mare numir par format dill 2 cifre;
c) cel mai mi c
i i
cel mai mare numi r i mpar format di n 2 ci fre; _.............
d) cl mai mi c numi r format numai di n zeci , mai mare decat 62; ............
e) cel mai mic
!i
cel mai mare numir cu cifra zecilor 4;
f) numirul dc 2 cifre, cu cifra zecilor 3
$i
suma cifrelor 5i
g)
cel mai mic, apoi cel mai mare tumir scris cu 2 cifre consecutiiei. ......
h)cel mai mic, apoi cl mai mare numilr impar scris cu 2 cifre
consecutivet
i) cel mai mic, lpoi cel mai mrre numir scris cu 2 cifre, ayend cifra
zeci l or 5; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j)
cel mai mic, apoi cel mai mare numir scris cu 2 cifre, care are o cifri
par i
t i
ceal al t l ci f r e i mpar i : . . . . . . . . . . .
k) cel mai mi c, apoi cel mai mare numi r scri s cu ambel eci freoare.........
!$
Scrie ctte 5 numere consecutive, astlelr
a) primul si fie 44;
b) la ireilea si fie 91;
c) ultimul si fie 70.
&Danl
ei,""iu,
)
numerele pare de forma ZU, scrise cu cifrele 8, 0,7, 4, luate o singuri
dat i ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> numerele imparc de doui ci{re distincte (=diGrirc},
compuse cu 3, l, 6, 7.
ET
Cete numere de doui cifre confin cifra 3 o singuri dati?
r : . . . . . . . , . . . . . . , . , , .
S2s..i.
nu."."1"
ou.u,
a) de la 22 Ia 32;
b) cupdDse i ntre 35
l i
47;
c) mai mari decet 38
ti
mai mi ci decet 50:
d) mai mari deci t
89
' i
cct mul r egal e cu t00;
e) cel mult gale cu 70
Si
mai mari deAt 64.
EE scrie numirul impar
allat intre:
67
5i
70;
9l qi
88;
s0
ti
,l7i <.J
38
$i
41j
+)
E4 suttiniurl
numirul
mai mic din tiecare
Dereche:
28r i 98:
5J pi
J5: 46
r i 40r 87pi 90: 9
5i
2i ; 44
; i
?0;
$Ft:::*r*rl"
1r1rmirul
mai mare din tec.re pereche:
32
t i
29; l 0qi r 00;
j 2r i 27;
t t
f i 0;
67$i 58;
69si 96;
fffn""il,p,l,i1sii",l"
iin
n""""" pereche,
punind
in
l 00t i 99; 9t j 29.
90 qi
9; 77
9i
81.
casutc
unul di ntre
100 qi
9?;
e.
98
9i
100.
+-r
2
I
$f
Scrie numerele
cu cifre, in ordine crescltoare:
nouizeci
;i
cinci, cincizeci
ti tase,
optzeci,
laptezeci
,i
patru,
cincizeci
Si
nouii, Douizeci
Si
noui, treisprezece, treizeci
fi
opt.
Scr i er c; . , . .
- . . . . . . . . . . -
Ordonurt
8lf!
scrie oo^uret" cu cifre, in ordine descrescitoare:
patruzeci
ii
cinci,
$aizeci li lase,
cincizeci
ti
patru,
nouizeci
$i
noui,
douizeci
ti
noui,
taptesprezere,
o suti, noutrzeci
li
opt.
Scriere:
Ordonare.
m
M
V2z
$$
nin
Sirurile
ae mai
jos,
incercuiette trumerele care sunt:
a) mai mici sau egale cu 55;
65; 50; 95; 55; 52; 5; 56; 54; 15;95.
b) mai mari sau egale cu 39;
9; 29; 33; 93; 99;
361 39r 4l ; 38j l 9i 100.
c) cel pufin
egale cu 47
$i
mai mici decet 77j
72t 27; 41i 14; 47i
17;71100;70;40t
1l i 67.
d) cel mult egale cu 96
fi
mai mari decet 69;
99:96t 69t 66;9;6t90; 60; 80; 98; 6E; 0; 86.
40
Scrie numerele naturale:
a) mai mari decet 68
ti
cel mult egal cu 75;
b) cel pulin
egale cu 75
ti
mal mlci decet 83;
c) cel pulin
egale cu 96
!i
cel mult egale cu 100.
4{ Scrie cifrele potrivite pentru ca retatiile si lie adevirat;
3E=Ei
Es"zs
Er ' r s
Itr=' rr
86
<17
l 7
>Eo
4ll
ce valori poate
lua a?
aJ29<a<34; a=
b) 61
>a<55;
a=
c) 77<a<8I ;
a:
{$"ur"ur" ,,"hu,u,,,
apoi coorirui
fiecare
$ir:
a) 25; 30; 35i . . . . . . ; . . . . . . ; . . . . . . ;
b) 87; 85; 83; . . . . . . . . . . . . , i . . . . . . :
c) 47; 51; 55; . . . . . . i . . . . . . ; . . . . . . ;
d) 78i 75t 72i . . . . . ; . . . . . . i
. . . . . ;
44Ou.".re ."gutu
si
complteazi
numerele
care lipsesci
e) 6l ; 5l ; 41; . , . . . . ; . . . . . . ; .
. . . . ;
0
33; 44i 55; . . . . . . ; . . . . . . ; . . . . . . ;
g) 20; 2l ; 30; 3l ; . . . . . ; . . . . . . ; . . . . . . ;
h) 4014L 43; 46i . . , . . . ; . . . . . . ; . . . . . . .
{$
compte{9gl
cu numirut poq\ir:
sl: s,t; s7LJi
40;
fJ,
oo,
80: ?0r
60L-J I 49:
LJ;
4t:
$l$serie
numerele formate numai din zeci intre care se gtrsesc
numerele:
60 69 70
70 / 5 80
12
l 9
7',1
43
1l
Sd,incercuiette
numdrul format din
numir drt. in crercitiul .nterior.
i 96i 92t
; 38; 41.
{$o.aon"""d
"r"scitor
numerele:
a) 59, 85,95, 62, 15, 52: --)
b) 86, 68, 78, 8?, 46, 84. - - + . . . . . . . . . .
' E ilt
OrdoneMi descresciitor numerele:
a) 25, 15, 12, 52. 51, 2l ;
-
. . . . . . . .
b) 43, s6. 53, 36, 3s,34.' --+ . ... ..
i;tordoneazi
crescitor
$i
descrescitor toate numerele de doti cifre carc
au suma cifrelor egrli cu 8.
a
68
5I
96
35
44
J5
86
zeci de care este mai apropiat liecare
dXF
Roturjelte
Ia zeci numerele:
l t .
l t - t . , , , , _.
?8,
.
88- , . . .
47- ' . . . . . .
5-
'
. . . . , .
l 1- + . . . .
6+. . . .
644 . . . . . .
83- . . . . .
52,*
68*
28-
96-'
19.-
26+
9l -,'
66-*
5t?S".1"
numerele
naturale
cuprinse
intre 37
$i
52, mai apropiate
de 40
deci l de 50.
ffi Scri e
numerel e
natural e
cupri nsc
decat de 80.
55_
i *"r"rri "st"
numerel e
care pot ti rorunj i l c
l a 40:
48. 30. 8. t 4.
J6. +2. Je. l s.
J2. t i , 2e, 35. 5. 1.
43.
I-Lcomplcteazi
tiru"il"
.u ioJJi-u-".",
e7, e5, e2, e0, s7j.;
-t-'
.1. ;']..
,
,..='.i
,
.
J0. 25,35, 30,40;':!..,i:.
,,..
. .:,::.
,
,.-,...
,:.-.
.
Y2
Cnte
numere
de dou6
ci fre congi n
ci fra I
o
singuri
dati, iar
cealalti
cifri
e numir par?
intre
93
li
78, mai apropiate
de 90
_[ _=!
Scri e
l oal e grupel e
de cAt e 4 numere
nat ural e
i m
care
conf i n pe
3I .
pare
c0nsecut i r
e1
-T-4
ane
"at"
numere
naturale
I t i i dd
cd
f i ecare
di nt re
el e
esre
l r\ rmpt u. ri sl urnarut
j ur
6? e\ re
. 6)
de doui cifre
mai
mai mi c sau egal
mari
decet
59 existi,
cu rasturDatul
siu.
I-5
Gdselte numirul care lndepline$te
simultan
(in
acelasi !imp) conditiile:
-
e mai mare decet 50
li
mai mic decat 60;
-
are suma cifrelor 14;
-
are cifra unititilor cu 4 mai mare decet cifra zecilor.
-fu
Scrie 3 numere laturale cousecutive de forma ali.
a ciror sum{ este 63.
r de mai
j os:
-ln
ordine descrsctrtoare
1
^
o
{\u,rl'eq
I tcn numeretc vecl ne numr
-in
ordine crescltoar
90
19
3l
89
44
82
5l
l 9
70
88
10
99
Precedetrtu
format din
Praccdelrtul
format din
zeci
Numi rul
dat
Succetorul
fJlrmat dln
zeci
81
l 4
l l
59
I
nt"g" nu.nglglg
urmi toarel er
a) mai mici decat 40
b) mai mari decet 40
c) nu mai mici decet 39
d) egale cu 40
{
Scrie numerele natural":
a) de Ia 58l a 62;
b) de la 92 la 88;
c) intre 48
!i
54;
d) i ntre 8l
ti
69;
71, ' 12, 73, . . . . . . ,
20, 25, 30,
. . . . . . .
52, sJ. 50, . .. ...
30. 40. 5{,,
J9. 37. 35, .
I t. 22. 33.
SScri e t oat e numerel e
nal ural e
f ormat e di n zeci
t i
uni t i ! i care au ci f ra
zecitor
5.
yscri e
toate numerel e
natural c
formate
di o /eci
ti uni t6ti
uni rati l or
8.
] QScrie
toate nurnerele
naturale
de doui
cifre care au sumn
cifretor
egali
cu lr.
(E\enplLr:
16,'iindcr
2-6=3l
care au
cilia
l 0 i n l 0 nuoerel e
mai mi ci deci t 100, i ncepAnd
cu:
l Jce."p",
Cel mai mare numir scris cu doui cifre.
Cel mai mic numdr scris cu doui cifre.
Cl mai mar e numt r r par
scr i s cu doui ci f r e. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cel mai mic numir par
scris cu doui cifre
Ccl mai mare numi r i mpar scri s cu doui ci fre. . ... . . . . . .. . . . .. .
Cel mai mi c numi r i mpar
scri s cu doui ci fre. . . . . . . . .. . . .. . ..
Cel mai mare numir avand cifra zecilor 7
Cef mai mar e numt r r avend ci f r ! uni t i t i l or 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cel mai mi c | rumi r de doui ci fre, cu ci fra zeci l or 2.. ...,.. .......
Cel mai mic numir dc doui cifr, cu cifra unititilor S. . . . . . . ..
1t
f {Scri e
toate nunrerel e natural e formal di n zcci
$i
uni ttrti crre au ci fra Z
cu I mai mare decat cifra U.
1F
I JScri e
toate numerel e naturol e l brmatc di n zeci
$i
uni ttrtl care au ci fra [J
cu 2 mal mare decat cifra Z,
a?
l 0Scri e
toate rumerel c natural e formate di n zecl
l l
uni ttrl i care ru ci fra Z
cu 3 mai nlare decdt cifra U.
{r t
I /Scrl e
toat numerel e naturrl formatc di n zecl
ti
uni ti fi crre au ci fre l J
cu 4 mai mare decet cifra Z.
t 11
.
I tl scri e toate numr.rel e neturul e formate di n ZU care !e oot oDl i nc cu
ci frel e 7, 0,6,9 (nerepetate),
t ^
I)Scri e toate numerel e natural form{te di n ZLt care i e
pot
obti nc cu
ciftele l, 8, 3, 5 (nerepetrte).
. l N
f l fScri e
toate numerl e nal ural e formate di n Zl care re pot
obl i ne cu
ci frel e 3. 8. 0.5.
41
Z ,l LScri e
numerel e natural e cupri nse i ntrc 54
ti
70 care conti n ci fra 5.
^^
f fScri e
n u meretc natu ral e cupri nse i nl re 64
)i
4t care rotrl i n ci fra 6.
a,compl ctarea
zec-
2 LJ=l o
[ *z= l o
ro=o-E
UI LJ- | 0
Ll - : =l O
t 0 t +E
6"E=ro
E*l -ro
l o=J--
- , f - ]
. ^
/+LJ=l
U
Ll -s=l {l
t0=5.E
l !_!:10
Ll -t=tO
trr-s+fl
t ' ! =l o
Ll + |
=' 0
t 0=2_E
^
l - t
- ^
i -=' '
LJ- l -l o
t o-t -E
.' H=,u
Ll-9-t0
t0:++E
4+LJ=10_
U-6-r0
t0=7r
D
l 0=6+2-E
l 0=7+E-r
t o-r*s+f l
i o , -E-,
I o=D
-J-r in= ni-,
ro+E+2-6
io-on-i
6lr
,l bRezol rnr
l 0-3=_
tl + 4=
11_ 7=
t0- 7--_
IJ*
5-
'
t=
f l ' - |
r _
t 6_
Z__
t 8_t 0=
l 0- e'
_
t s+
4=
t !
; =
-
r u-
5=_
17+ 1-
l B 2=
r 0- 2=_
t 1- 4. .
t e_; =
t 0
8=_
12- 5=-
t 7_
S=
f o- J-
_
t j -
z- _
r n
j _
'
r u o=_
18.
| =
t 4_ J=
10=E+9
ro=E+3
r0=n+t
lo=E+8
1o=fl+?
ro=E+,t
l 0:D+6
l 0=E+2
l 0=D+s
l{l=3+4+E
10=8+n+t
t0=E+6+3
l 0=2+E+4
l o-
E= 2
. l 0- n=7
l0-
E= s
lo- n= e
lo-
E]= I
t0-
E= 8
l o-
D=3
l0-
E= 6
I LD=d
EEfectueaz!,
,1+9=
9+9=. . . .
5+8=. . .
9+8= . . . .
8+9=. ,,.
6+8=. , . . .
l +19=. . . . .
t
i[Completeazi
3+Ll=1 I
7+l ,J=| 4
9+tl-11
5+U=11
8+L-l =16
8+5=. . . .
9+3=. . . .
9+2= . . . .
6+6=. . . .
4+8=. . . . .
8+7=, . . . .
6+5=, . .,.
l 4. r - 6=. . . ,
9+
=. . . . .
13+ 7=. . . .
12+ 8=. . . .
cisufete:
E*s=r t
[+s=r,r
[+z=rs
E+l=r:
E+9=tr
8+3=. . . .
7+9=. . ...
9+4=. . . . .
5+6=, . . . .
4+9=. . . . .
8+6=. . , .
5+9= ..
2+18=. . . . .
16+ 4=. . . .
6+14=. . ...
9+7=. . . . .
3+8=. . . . .
6f 9=. . .
7+8=. . . . .
9+5=. . . .
8+4=., ,
9+6=. . . .
8+8= . ..
8+12=. . . .
l l + 9=. . . . .
I 9+ l i . . . .
ra=q+fl
l 6=9+E
l2=7+D
r5=7+E
r:=S+n
11=!++
r7=E+s
r2=n+4
t6=E+s
r4=n+6
NIare;te Cu7su mT n'[rii'eGior
I' i' i
@l fl i
numerete
cu 7 mai m{ri deceti 9, 5, f, 6, 7, 4.
a) adunat e cu 6 dau sume cupri nse
i nt re l I
$i
| 6;
b) adunate
cu I dau srme cupri nse
i ntre 12
$
1g;
t\
E/ Dupi
ce a consumat
8 pi ersi ci .
pet ru,
rAmar cu S. Ci l e
pi ersi ci
a ar ut e| . . ,
l ' ,
. . . . .
fl )La,rra
de educal i e
fi 7i ci .
el eri i au fbrmat rn
,i r.
Laurr a obserrat ra
::j:;,H,ff,.ff:,l"tnari
de la tncepulul
sau sfertirur
,irului.
Din ceri etevi
-
;
l . '
tl fl Dana-a-cul es
5 narci se.
i ar Serati ma
cu 8 mai muttc.
(.dre
ftori au cul (
:" o::' *"
:r::,:
d;; ;;n'*'ilr
:..
*."r,
".".'iu,il"i."r#;'
"
"#b
{2s"n:
"
doun
nu,n"""
n"rur","i"1,"
n.
cr..
",
fi ,r.u, ar"u
u,Y
termenii
cu 4, respectiy3?
Dar daci la rezultat
ai adeusa
4?
ffi,fOuugl
la dublul lui 6 (dublut=numarut
adunar cu el insu$i) cl mai mare
numir par
format dintr-o cifrl.
l[4
int"-o vaztr sunt numai trrndaliri ro$ii
si
albi, 13 trardaliri
nu sunt
roqii, iar 7 nu runt albi. Ceti trandafiri sunt In vazi?
Erau
8 7 l 5 0 18
au aterizat
9 7
5unt
EIi stau
l 3 8 7 6
urcS
7 9 8 8
sunt
fflon,
ott ..o1"t*,
l 7- 8=. . . . .
13* 9=. . . . .
20- 4=. . . . .
13* 4=. . . . .
l 6- 8=. . . . .
20- 3=. ...
l 2* 8=. , . .
14- 9=. . . . .
13- 6=. . . . .
l + 5=. . . . .
l 6- 9=. . . .
20- 8=. . . . .
13- 7=. ,..
18- 9=. . . .
l 7- 9- . . . . .
13- 8=. . . . .
20- l - . . .
15- 8=. . . .
20- 9=....
l 2* 3- . . . . .
20- 5=. . . .
15- 9=. . , . .
12- 9=. . . . .
l +. 8=. ..
20- 6=. . . .
14- 6=. ...
t 2- 6=. . . . .
leteazi tnbekl:
{/Compteteuze
spatiile punctare
cu tumarul potriyit:
f2-.' ...= 3
l t-...=
j
5=12_...
. . . - . 7- 8
. . . - 9* 4
1=. . . _ 1
16- . . . = 9
r 2- . . . =
6
7=15_. . "
-
. . . - 5= 6 . . . - 3= 8
6=. . . _
8
{SDescnzutul
este 13, iar scizitorul4.
Afli diferenta.
8=16- . . .
9=. . . - 9
6=17- . . .
7=. . . - 6
j l $C**qa.
un,u.ren,
fti i rd
ci suma este 15, i ar cl {tal t rermerl este 8.
!{Doi
prieteni
au s,
de ani ?
!@Scade
di n resturnatul
l ui 81, di ferenfa
rumerel or
l 3 $i 4.
!{Ia
di n di ferenqa nurnerel or
l 8
$i
9 succesorul
numdrul ui 4,
/LtAoaugs
l a di trenta
Dumerel or
13
l i
6 di ferent,
numerel or
l l si 4.
i ntr-un acvari u
sunt 16 pegti $ori ,
l ar tn al tul cu 9 mai puti ni .
CAl i
peltigori
sunt ln csl de-ul doiloa
4cvariu?
respectiv
7 ani. Peste cafi ani vor avea impreuntr
20
!$
Dacn
dintr-o cu,i. .-n"
*u,n in
"f*
,
,""Onr,
,"
0",-"
". "n-U""
r',".
in a do[a or fi 15. Cete sunt, d fapt, i'| liecare
cutie?
drr'D
"
A()-
tnl r-uj r
.u
u,:.bur.
r.r
T.t
t6 pcrsoanc.
i ar i n al rut tS. DacE di n pri mul
coboarl 7, iar din al doilea 6, cete persoane
rimen
in rele doue
autoluzet
lfCo-pun" 1p"
""iet)
o
problemi
dupi expresia: 2{F 3- 8=?
Model:
6+ 9=15
@
9+ 6=15
O
l s- 6= 9
O15-
9= 6
6+ 5=
o_
o_
O
17- 8=
8+ 3=
12- 4= 8
@
8+ 4=12
@
4+ 8=12
o12-
8= 4
!$
calcuteazl, apoi veritlc[:
o
o
@
13- 6=
O-
@_
o
Col oreaztr stel ul el e corc5punzAtoare
or corecte:
+
I
6
+
-.1
+
I
*J
n
+
{
x3
E2Cut"ut"ure
li
une$t ceea ce se potriveste in scrierilei
Morel:
@
E)
E
E
m
m
).ID
IM
m
E
E
E
E
E
E)
E
D
ID
E
\':ilt--\
I
- -
- )
D
E)
E
,m
<)m
@E
D
D
@E
@E

]3q)
@D
r u
@n
@r
l l
14
20
$$Completeazi
tabelele (scrie
direct rezulratele):
a+7
8
9
5
c+8
12
8
7
e+5
7
E
g- 8
l 5
l 6
2g
8
i +9
9
6
, r r +3
8
7
9
3
$d
catcuteaze
9i
pune
EI i n dreptul
ri spunsul ui
corecti
13 l 14
I
12
I 2Ls
17- 8
J+/
l t - 9
6+8
r
15:
r 1.1
318
6+9
t7- 9
12-
5
f
- e
l 6
t 7
20
18
h+6
h
20
14
7
I I
20
l 2
l 0
t +4
k
16
7
9
8
I - 3
I
l t
t )
n
- 7
16
20
t 3
15
x- 6
t 5
20
l l
J' +
2
v
l 8
I
0
I
13- 6
15-
8
7+9
8+7
I 6
i r.4
11.
8+8
t l - 8
$SObservI,
calculeazi
ti
completeazi sumele:
EruroqEgl}WM}ffiffii}rc
rumruroq36:]q3ffiGql
mElqfEf{:sE_bq3ilbffi
mffifqfE:bGmfsmffi
mmffiEffB[bGmffi
^FE:\tnGEfq=mffi
l r()Observ5.
cal cul eazi
ti
compl eteazd di fereni cl e:
$/Completeazi
cu
,,+", ,,-"
sau
,,
=",
pntru a fac adevtrrrte scrierile I
308[]60 s
7D4O9O r2
BO8D9O ?
eOsOsDl 2
sD eDl l O 3
l6fl 40 ecl 3
t2f]lso 70 4
1l o20ol 70 8
scrie numerele
cu
I t ent i e
dat el gdi n
rabel ul
d mai
i os. aDoi ri
6
t ,
7
11
8
!
9
a) Cet e al bi ne
au ri mas? J
. . . _. . . .
b) Ceti fluturi
au rimas?
-,
c) Cate i nsecte au r{mas?
-
.. _. .....
d) CAte insecte
au fost la inceDut? e
e) Cate insecte
au plecat?
,+
0
CAte randunele
au rimas? +
g)
CAte vribiut
au rdmas?
-
h) Cate pisiri
au rimas?
-j
i) Cate pisiri
au
yenit? j
i)
Cu cet au rimas
mai multe vribiute
decet albine? +
'\r'r.
---___-_'-'---/
-l *L
I nt r-o pungi
\ unt cu l . l bomboane
mai mul t e
decat in alta. Cate_ b_omboane
trebuie
si mut, pentru
ca
in fiecare pungi
si fie acela;i
numir
de t omboane?
;*f.:y::-:T]f
.:
j oaci
ceri ra
bi i eri
l i
mai mutre
ferr. Ane c6
bai eri
si
cele fete sunt,
$tiind
ci suma lor este lg, iar diferenla
lor este 2.
XF
ComDleteazi teblelel
26 2
3
t',
7 t l
24 4
frlrne,
a) suma numerelor 24
!i
3;
a
b) dilerenta numerelor 29
$i
8;
c) din ce numir scad 20 pentru a obtine 9i
e
d) numirul cu 6 mai mare decet suma numeretor l1
fi
12;
e) descizutul,
$tiind
ci diferenla este 12, iar scizitorul 14.
{lRezolvi,
apoi efectueazi
prot a in 3 moduri:
13+ 6=
o_
e_
27- 3= 23+ 5=
@-
o_
e
@
@

numerele care:
ti rul ui i
b) au di &l en
30
. 4I 9, \ r 0 I . r 0 J( 6l 8
sYzrYrrYrY:sY2i
Coloreazi tbrmele cu
aTau suma scrisi in fata
l l 6 11 25 1 26
4&atorliir
a) Lr suma numerel or 2l
$i
5 adauga 3.
b) La suma tumerelor 1.1
ti
6 adaugi suma numerelor
?
,i
g.
c) Din diferenfa numerclor
27li 2 scade diferenta numerelor l3 si 9.
d) Din diferenta numerelor
26
qi
l0 scade diferenta ntrmrelor
14 si
g.
e) Din diferenfa numerelor
28
ti
ll scad suma numerelor 5 si 6.
0
Descizutul este 24, iar scdzitorul 13. Calculeazi difernta.
g)
Ditl suma numerelor l7
si
12 lcade numdrul 15.
h) La diferenta
numerelor 23
$i
l2 aduni numirul 8.
i) La diferenfa
numerelor
13
si
14 aduni suma lor,
ersubl i ni azi
egati rdti te
ader arate:
a) 27*10:29-12
c) 14+
5=26+ 3
b)29- 5= 8+ 7
d) 9+ 9=29_11
fi l i "t -,
cuti e sunr 17 radi ere al be
ti
12 rrdi ere roz. Se vi nd
-Cite
radiere rimin?
4fi"o":lfll
*" ls ani. f,a e cu 3 rni mai mar decal sora sa. cAfi ani au
AQoo o"
ramurile unui copac
pe
crre se aflau 8 renduncle, au zburrt 4,
-Itoi
s-au i ntors cu i nci 10.
-cet;
rAnduncl e sunt acum i n acet copac? (
\ -
tl (}Su^"
a 3 numere ste 29. care sunt numerel e, daci pri mul este cu l 2
-
frai mare decdt t l. iar al doile. esle mai mic cu 23 decit 27?
${Du..e"otut
".t"
8. Ce trumir poate Ii scizitorul?
$!,<;otcuteazlr
16+ 7-.
Er l 9=, , , , . , , .
14+ 6=. . . , . , . .
1+23' . . . . , . . ,
l 7+ 5=. . . . . . .
14+ 9=. . . , .
8+18=. .
. . . .
9+21=. . . , . . . . .
l 5+ 5=. . . . . . . . .
2+28=. . . . . . .
l 9+ 3=. .
". . . . . , .
l 4f 8=.
. . . .
18+
2=. . . .
". .
. .
9+16=. . . . . . . .
l 5+
7=. . . . . . .
9+ 9- . . . . .
. . . .
l 6+
8=. . . . . . .
. .
3+19=. . . . . . .
l 5+ 8=.
. . . .
6+16=. . . . .
9+19=
18+ 5=
13+ 8-
9+ l 5-
16+ 4=
7+17=.
3+18=.
9+14=
17+ 8=
l 8- 9=
30-15=
2.1- 9=
26- 8=.
l $- 7=
2l - 2=
l 8+ 9=.
28+ 2=
1+26=.
25-l 6=.
23- 4=. . . .
22- 14=. . . . . . .
25- 9=. . , . . .
27- 8=. . . . . . .
26- . 18=. . .
24- 9= . ..
16- 8= . . . .
2l- 9=
23-16=.
.. ..
2' t - 5=. .
.
2l-
6=
26-17=
17- 8=. . .
. .
13- 4=. . . . .
21-19=.
25* 8=
16* 9=
23- 17=. . . . . . . . .
9+ 2=
21- 7=
8+19=.
23- 8--
2l- 5=
18+ 7= 24- 1=.
18+ 4= 19+ F,
23- 1=
l 8+ 6=.
2{ 7=.
l 9+ 4=. . . . . . . . .
2S-r1=
9+21=
28- 9=.
3+18=.
26- 9=
13+ 9=
16+ 5=.
24- 8=.
2l - 8=
9+ l8=
23- 6=.
14+ 7=
21- 8=
l9- 1=.
l4+ 6=
9+17=
6+15=
$$Rezolva
urmtrtoarele rxrci{lir
S4completeaztr
tabelele:
0 l 9 t 4 l 6 3
a 8 6 7 8 l 9 7
C0
+8
28 9 13
25 7 16
17 8 19
26 1 I ]
55Ef""tueuret
.l!:9- 8=
2?+
8:1,1:
27-18+t3:
t4+
7+ 9-.
{nD
(-ompl eteaTi
spal i i l e
cu semnul
de rel ati e coresDUnz.i l or:
30 I TLJ ?+t 6
25 t 6[ ] J0, t e
t 6+
8D26_ S : : SOs_ s
. C]
o
o
o
PG'
O/ Cal cul eaza
1i
unel r
(eea
ce \ e pot ri \ e$t e
i n scri eri l c:
>7+
XTT}
xqfl{".-t-
-m-
-<<T9T6'\
RflE---
m
rc
rc
rc
rc
rc
F
rc
F
E
-\:'ff..-
rc-.l.......-
-.{T'ri"-\
-q:>
x-fiil'\ =silE-\
x{Tq-\\
Y?l-.\\
-s+r4-\
E.'s""-t.-
--<jFT-f-:t
-=7]j?=\
=Gi-8---\.. \_6_,?---\
-s_T-\
xiIF--,.-
=Ef>
--1a;\
[i
completeazi sumele:
mm ffiffimffimm
ffiH ffiffiHHHH
ffiH ffiHHffiHH
ffiH ffiHffiffiHH
HH ffiHHHHH
ti
completeazi diferentele:
calculeazi
sm
ilH
3H
3H
3H
calculeazi
cal c!
m
ffi
H
ffi
H
trservil,
trzl
f l
rr:1
t
24l
n
t l
Fq
tJ
n
N
tJ
t]
-
bservi.
5i8o,
m:l
Lt
l.:l
t 8l
Fq
ual
l=T
l ) I
Fq
HJ
rfl
Fq
l,!u
faf
FS
t 4l
LJJJJ
$$o
rva,
ff)Coloreazi
stelujele corespunzitoare calculelor corecte:
Scrie cete 4 e (i,
folosind numerele date:
Model:
@nu"e
rt adutra veclnii
unui num{r cu 3,
Inseamni cl ecel numir
este ....
N) 22
Indieslie:
b) 24
d) 20
r$ obfi ne numerel e 2l
Si
23.
a) 19.
(l$
Du"a oe odunu-ux
lecinii
unui numir, af obtine 22
fi
24. inseamni
ci
acel numi r este ....
al 24
b) 20
d) 28
c) l8
a) 19.
ffinticAorand
cu 4 vecinii rdui numdr, obtin 2l
ti
23. N-umirul este ....
a) 22 b) 26 cr 24 d) 27
@1f,!Mi caori nd
r
eci ni i unui numi r cu 6, ob!i n
a) 14 b)26 c) 30 d) 2s
T1
+
9=16
Tr=16-9
TF7
v | 7+ 9=16
D- 10=20
D=20+10
D-30
r: 30-10=20
a) 18.
19
;i
21. Numi rul este ..,.
,) 27.
ffiincercuiegte
numrele a ciror suma este scrisd pe capul omizii:
5+Tr=12
15" s: 6
S=15-6
S=9
v:15- 9- 6
Dupi model el e
dat e aot eri or.
a0, i t ermenul
necunoscut i
b+ 5=33
c+14=22
26- d=18
15+ g-24
j _
3=r9
m- 4=17
f-14=
8
26- h=17
l 6+
k=21
i+ 8=24
l -l 8=12
n+ 9=26
8+ 6=26
P+14=22
s-19=l
I
@$Completeaza
cu numerele potriviter
@$cornpune
p"obleme
oral, apoi rezolvr-lc in
tch
ffiiffi
W
/
w @
Erau
30 24 t 7 26
t t
S-au vandut t2 l 5 9 26 l s
'7
Au ramas
l 8 l 5 4
'7
23
l @ru
oi o zt suma numerel or 8
ti
8.
!{ann
nurnl.ut
"u
? mai mic decet difereota rtumerelor:
23
ti
9; 2l
9i
5; 30
ti
8; t z
r t
t .
flCu
cat este mai micd diferenta numerelor 2l
$i
9 decat suma tor?
/$
care numir
este cu15 mai mic decet suma
numerelor
17
$i
7?
f4f,Ul"eft"
ait""erta numerelor
21
Si
4 cu 6.
N$
c.tculeara
"umu
numercl or
27
;i
I8.
di ntre
di ferenl a
numerel or
25,i 7
Si
di fercnta
Eli
f O Cc numere sctzute
di n J0 dau di fernl a
mai mare dec6r
26?
{f
Mlcqoreaze
suma numerelor psre
mai mici decet
l0 cu diferen{a
numerel or
28 pi
19,
f$Dan
are 5 rni , tar sorass arc 13.
Cu cili ani cste ea mal mare decat
Dan?
Pestu cat timp vor avea impreuni
30 de ani?
{l ()sum"
a doua numere
erte 27. Unul
diDtr ele este B. Afld celllalt numir.
o.4
-
GD&(-e
numir a scizut Nlarta
din 24, daci a obtinu
t 6?
$!
La co nurnlr tretui
e si adun
5, daci rreau si obti n 2l ?
f,!$em
adunat 3 l a un numarr
si
!m ob(i nut .10' care este acel numdr:'
84cet".i..5u
"rn
avut, daci am mAncat l3
ti
mi-au mai rtrmas l7?
615,t-
"nur
l 9 abti bi l duri . cete am pi erdut. daci mi -au mai ri i mas 4.'
O/i
Gl O
Dori us avea tJ mati nul e. Cete i -a mai cumpdrat tata. daci acum are 2l ?
87tur"
a 3 numere este 22. Ul l numi h est 15, i ar al tul cu 4 m.i mare
Care est !l trciler numir?
$[!
Scrie numtrrul 30 ca o sumd de 3 terme[i dintre caro unrl si lie 10, iar
al doilea cu 3 mai mtrre.
Ml sandesc
l a un numi r. Il scad di n 23, adun tezul tatul cu 4
$i
obti n
29. La ce Dumi r m-rm
gendi t?
Slnaul"
s-a
gendit la un numir. L-a sc[zut din 25, a scizut apoi din
rezultat 6 si a obtinut 12. La ce numir s-a
sADdit
Paula?
Q{l
M-am
gindit ta un numirr. L-am adunat cu 8, din rezultrt am scizut 18
vf,am
obti nut 5. La ce numi r m-arn
gi ndi t?
$l[lio*-un
,u"
"u
22 de
jucarii.
Adriana
ia ceteva
$i
i le di
prietenei
sale.
(
are
Jucaru
pri mel l e
pri etena
sa. daci i n sac mai remdn 5?
9$
""rr,"
"
*r"r*ar' ll p.obrcm"
Cite erercitii
a rezolvat
el?
adici mai pntine
cu 8 decat exercitii.
a, i
'
{.ra
-
(!Fi!,$unicul
r-impirtit
nepotilor
l2 nuci, adici
cu 9 mai multe decet pere
9l
cu 3 mai puline
decat
mere.
Cete fructe
au primit
nepotii,
in total?
97i"0."*
"
",t,
,
o"*iri
u,"r"-"
"".i",
,,ru"
",
u.n., ."ii", ,", ,"0",
cit Andreea gi
Sanda impreuni.
CAte pagini
au citit cele 3 fete, ; ;;i"it-
^; "'
iDlio)reran
i cumparat
19 plicuri,
Ioana
cu 6 mai multe!
iar N{ihai
cu
,l
mai
multe decat loana.
Cu citc plicuri
a cumpirat
mai p!fn; gtefan
d""ai
lf,i"ir
;
ggun*u
a ci ti t l 5 pagi ni . adi ci cate
j umi tate
di n doua .Ki ni .t".Cl re
pagini au revistele,ln total?
f()(}intr-o
pungl sunt 27 de rotii, iar In alta cu 9 mai
putine, Se consumd
-9
rosii din a doua
pungi,
CAte
rolii mai rimen in a doua
pungi?
ff)ti ",
l i di l e surt 30 kg de ci pgunl ' l n
pri mcl e doui l i di te sunt 17 ks,
iar in ultlmle doui sunt 2l kg. CAte kg dc ctrptuni sunt in liecare lidild?
{@llcon.u.,
tn
perechi! Urmlre$te sigetile
ti
calculeaztri
s
s
i
s
s
@
@
@
s
s
.:y'
$
s
s
's
@
v
a
V
@
s
.l
s
.:il
s
s
A
&
@
Y
@
s
s
*1
',;/
{}
&
@
&
@
@
.f
TD
dl
v
@
',)'
s
s
@
@
s
Y
@
s
trl
@
s
@
@
Y
@
s
':t
#
'i
-Y_!_
intr-o
cutie lii?-ii^E
roz
$i
12 bstiste
uitc in
-Y2
Biiutierut are lntr-o caseti
lS perechi
diferitc
dc
cercei
ya
icoale el, pentru
a n sigur cI are deja pe
ma$, o
albastre.
Cete bqtiste
ya
scoate
Adina, ftrri si se
cuti, pentru
a fi sigurd ci a scati o bafisti roz?
ccrcei.
CAti
pereche?
Y3,
intr-o lddili putem
pune
cel mutt 15 man.lsrine,
iar ln alt! rlrai putin
de l 6 mandari ne.
Carc este ccl mti mare numtrr
de mandari ne
care pot
{i
puse
i n cel e doui l i di te,
i n total ?
Y4 i ntr-o
l i vadl s-au pl antst
cel mul t l 7 meri ,i cel puti n
g,
i ar i n sl ta
mai puti n
de l 0 dar mai mul t d 7. Care este num{rul
maxi m
de meri
cxistenti
ln cole doui livezi?
Dar numi rul
mi ni m?
l l !
ti cul ur
a cumperat
7 cui cte. i ar \
i crori ra
5 cai ete. Sl i u,ut
u;;ffi
4 li mai mult deret fetita.
Cet costd un caiet?
16
Diferenfa
a doui
numere
naturale esre 4. Care sunt num"."l"
auK
scad. daci suma celor doui
numsre nu depdgelte
19? Cete solutii suDt?
L l 2- 9 - 17=
: l 8+6t6-19=
I 20 l 5- 8- 7- . . . . . . .
bctueazi :
1. 30-l,l-9.r23=
!l fl l
uoto""., erpresi i l or:
a
(5+l 7f(30-18)=
r
(23-14)+(14+ 7)=
?. 9+( 20- 17) +18=
b ( l
l +19)
{2
| - 5) =
:
r/
(12-7)+(13+
8)=
.q.
(30-24)+16{13+
8)= i , 7+(l l-6)+(26- l7)=
i
i
r.
(3{F16)+16-(
8+17)=
i
7
t*1tr-1*12+-tS;=
i
i
;
t
(14r-
9)-(16+ 6)+(16+ 3)- L
t21!9-14)
8+(15+7):
,r.
(5+6+7)+(20-r?H7+
8; 9)=
,7. 30-(18+7-16)*(6+6+6)=
r
l 2+(13_
4+9)_(30_28)=
i
/1 26-(17+
7)+18+(13-
8)=
' - i """
r{ 4+(9+
7F{20- I7}+rg+ {- 7r= i
r. 9+{.1-
8Fl 30L 26)+(5{
Z_ 8)=
. . . . : ,
Calculeazi:
3+5=8
30+50=80
60+10=. . . . .
1i+20=. . ...
70-20=50
90- 30=. . . . .
80-50=.....
\\/''
23+ 4=
+@".il,l=
2+63=.....
46- 5=. . . .
58- 6=. . . . .
2l +10=. . . . .
56+20=. . . . .
44+30=....
89+10= ....
-:-:.,j/
56-30=.....
-i'llii=
-19-20=..
.
10-2[=..,..
60-60=.....
50-40=.. ...
30- 10=. . . .
2+30= ...
80+ 7=. . . . .
9+90=. . . . .
30+ 3=. . . . .
94f 4=. . . . .
5+84= . . .
6+21- . . . . .
99- 6- . . . . .
58- 5=. . . . .
4! 4=. . . . .
56+30=... .
21+7t=. ....
I . l +80=, . , ,
36+50=.....
A7-60=.. ..
94-50=....
6l -20=. ....
77-50=.. ...
50+40=. . . . .
30+30=...
20+70=.....
60+30=. . ...
80-70=.....
90-60=.. ...
70- 50=. . . .
80-:t0=.....
4+80=. . . . .
5+20:. ....
60+ 7=.....
9+70=. . . .
12+ 6=. . . . .
2+45=. . . . .
5l + 8=. . . . .
4+83=. . . .
47- 5=. . .
58- 4=. . . . .
66- 6=.....
85- 2=.. ..
48+30=. . . . .
24+6l l =....
32+40=,,,.,
l 8+80=. . . . .
42 2O=.. ..
97-80=.....
84- 60=. . .
21r 78=. . .
64+23=. . . . .
53+42--.....
82+17=. . . . .
85-84=.....
39-19= ....
48- 27=. . . ,
39- 15=. . . . .
68- 5=
55+33=.....
54+24=.. ..
4l +47=.....
89-12=.
....
56-45=.....
76-34=..
...
99-86:.....
29+70=..
....
!Efectueazi,
apoi verilicd:
71-26=
0
o
$Afli
numirul
necunoscut:
D- "-
l Cumpl eteaze
spati i l e punctatc
cu numerete
potri vi re:
27+. . . =48
. . +56=99
32+. . . =16
. . .
+36=78
88- - . . .
- 36
.. -24=45
98- . . . =24
24=. . . - 14
79=34+...
15=. . . - 72
89=. . . +68
85=99- . . .
76- . . . +22
54=74-...
$Subl i ni o"a
nu."rel e care au di feren[a scri si i n fati :
rmire$te
@
@
''.v
in perech
@
ln
"A
@
v
@
v
@o
i : U
t2
strgefile
ti
calculeazi:
F
file
si lie adevlrate:
83f ] 8oOl 6=t 9
3sD34O26=43
42Cl r 5C] 7- 50
93D2r n6r =r l
.s
iffi
'sm
v
,@
s
A
{&
*4
@
r$
A
@
A
&
v
@
v
#$b
@
v
@
v
s
@
r S' f f i
v
a 'ti/
@@m
va, v'
' j @oe
0
,/f
Scri e
,,+"
sau
,,-"
pentru
ca egal i
94Ds0D 3=47
3sO2oD 5=s3
33D32O l r =s4
47O3oOr s= 2
E numi rul cu 7 mai mi c decdl 89;
Enumi rul cu l 5 mai mare deci t 4J: . ...
Esuma numer el or 32 si 64i . . . . . . .
?e. di f er enl a numer el or 78
si
2l ; . . . . . . .
S$onn,
)r.cu cat este mai mic 4 dec6t 49i
)rcu
cet este mai mare 55 deeet
13;
b.numiirul
cu 6 mai mic decet suma numerelor
42 si 27:
blrumirul
cu 25 mai mare
decat diferenta
numerelor
g4
si 7l:
b.descizutul,
daci scdzitorul
este l4
si
resiul
65:
b.scizitorul,
daci
descizutul
este 76
!i
diferenta
25;
b.descizutul,
daci scizitorul
este 57, iar difrenfa
cu 26 mai
mici decat
scizitorul;
boglinditul (=risrurnarul)
numlruhi
52 mirit cu 52l
b.suma
veci ni l or
numi rul ui
34;
)r-diferenta
vecinilor
impari
ai lui 7?:
E suma a irei numere
consecutive,
cel din mijloc liind
23.
$)
caleuleazi qi
completeazi
cisutcle
cu unut
dintfe semrele,r<tt,
,,>"
sau
,,=-
:E+E+=ss
3D+!7=79
Az+2fl=11
lo+af]=56
7d2.4f
65-25
. . , . o. . .
.
7L'-Lls=41
6Li -Ll l =22
l-12-7LJ=l
I
LJ9-l
Ll=2I
-22|-t86-44
|
_.
D.
4LJ-Li3=tl
LJ74LJ:
4
LJ5+JLj=58
rD-Es=.r:
it\^
Jlli/_Lompreteazii cdsutele
cu cifrele potrivitei
41+1
' i ' : .
4t l ,
...o
4 4 Oin
""t
mai mare numir imDar de dout cifre distincte
(=dlferite) scade
Ti mai mare numar natural de l outr ci fre cu ci fra uni ti ti l or
7.
ll ah
ffilln
fluture s-a atezat
pe 23 de
pipidii
ti
pe 44 de albistrele. CAte flori a
vizitat fluturele:
ffi ,noo,
a cumpi rNt mai mul te pahare. Di n deal etrti e. a sPart 3 di ntre
--5Ti -au
mai ri mas 33. Cete
pahare cumpi rase ea?
!.| futti n."
a pu5 i n cl asor J2 de ti mbre' i ar Rurandra cu 5 mai mul l e. ci te
timbre au
pus
cele doui fete in clasor?
Rr aandr a: . . . . . . . . . . . . .
- . . . - .
Tot al :
4KSu^" a doue numere este 86. Daci miclorez numirul mai mare cu 25,
s'o-6tin
41. Afli cele aloud numere.
{@un
g.up de persoane a p^lecat in
pelerinai. Cend a
autocar erau 23 de persoane. In urma lui au urcat alti 22
persorne au plecat itr acel
pelerinaj"
ffi[in
r-o biblioteci,
numirul ctrrtjlor
cu poezii este 12. Daci ar mai Ii 23
de cirfi cu poezii, atunci numirul acestora ar Ii egal cu cel al cdr,tllor cu
poveiti, Cate cirti suntin acea biblioteci?
{$
tu-" are 4l de ani, iar tat5l cu 3 ani mai mult. Cili ani vor avea
sosit Andrei, ln
de pelerini, Cate
pirintii impreutrS
peste 2 ani?
f,l f/Paul
ci tel te
o cafl i n i zi l e. i n pri ma
?i ci tft 20 de pagi oi .
a doua ri
cu 3 mai multe, iar in a treia zi c6t in primele
tloul zite ta- un toc, Cdre
pagini
are cartea?
!,fl
naut are 30 de-juci{ii, iar Nlihar are un numir dublu de
jucdrii.
CAte
vor avea in total,
daci Raul mai prime$te qi
de la bunica sa 7
iucirii?
6lO!
l6l5.G^abriel
are cu 25 de ani
mai putin
decet tatil siu, care
a imptinit,lg
de
arrl. lora sa este cu 4 ani mai mici
decat Gabriel.
peste
cili ani va avea
sora l ui Gabri el 42
de ani ?
Etef50
!,$
intr-o curte sunt 46 de gtini
li
raie. Dupi ce 4 gtritri
$i
douii rate !-au
-diezat
pe
cuibare, irl curte au rimas tol atetea giini cat refe. Cate
giini au
rimas in curte?
!ftMirela
a rezolvat 59 de probleme. in prima zi a rezolvat 14, in a doua zi
-cu
11 mai multe, iar restul i|| a treia zi. Cate
probleme r rezolvat ea in a
treia zi?
!$Un
termen este 42, altul este 25. iar rl trcilea este 21.
^A.fld:
a)suma cel or 3 numerei
b)diferenls dintre
primul
$
al treilea numir;
c) diferents
diltre suma
primelor doul
ti
lltimul numir;
d)diferentr dintre suma
primelor doui
$i
suma ultimelor doul;
e)sum! dintre suma ultimelor doui
ti
diferenta dintre
Primul li
ultimul.
26oupa
ce Sorin a consumst 12 rlune de
pidure, iar sora ss I l, i'au
rimrs lieciruia tot atetea cete au mAncat la un loc (=in
CAte alune de pidure a avut fiecare
(opil?
lfior.-un
troleibuz erau 42 de persoatre.
La prima
statie au urcat 5
persoale
$i
au coborAt 16. f.a
coboret 27. La a treia st.tie su
acum in troleibuz?
a doua statie au urcat
urcat 25 d persoane.
8 persoane
$i
au
Celi cilitori sunt
!,$!Compune
qi
rezotra
o probl emi
dupi schema:
l!
Suma ! doui numere naturale este egali cu cel mai
mare numir de doui cifre, mai mic decat 50, iar primut
termen depi$e$te
cu 5jumitatea lui 20, Afli celilalt numir.
lf
Surna dintre descizutul, scizitorul
$i
diferenla la o scidere
de
numre naturale este 40, Afli descizutul.
Ohtticalie n nn e\eh0tu nanetic sl
..tflFdt a suhtu.errt d cr dps&:utul. )
13
Pe doui rafturi sunt 23 de cIrti. Daci s-ar mai pune pe primul raft
inci 3,
pe cele doui rafturi ar fi numere egale de cirli. Cat cirli sunt pe
fiecare raft?
ll{
in doun cutii sunt 85 de plicuri. Dac[ s-ar mai adiuga intr-o cutic 5
plicuri, in ambele cutii ar fi la fel de multe. CAte
plicuri sunt in fiecare cuti?
A) Adunarea
a doutr numere natural e. cAnd
suma uni ti ti l or este zece
jlf
fectu eazi, apoi subtiniaz*...-
a)pri mul termen al aduni ri i ;
35+ 5= ..
14+16=. . .
28+ 2= .
14
126= . .
3+67=
68+22=
xF
b)sumai
56+24=....
62+ 8=. .
73+17=..
..
c)al doilea termetr;
38+42=..
.
64+ 6=..
d)cifra
zecilor pr.imului
termen;
51+ 9=. . . .
65+25=. . . .
8+82=. . . .
46+24=..
..
38+32: . . ".
79+11=.
.
24+66= ...
5+85=. . . .
13+77=..
..
52+ 8=. . . .
l +79=.
..
22+58=..
..
17+ 3=. . . .
8+42=. .
-.
22+6V..
..
l 7+43=
..
I
r89=..
..
44+26=
. ..
33+17=. . . .
19+51=.
. . .
49+ l =. . . .
2+68= ...
55+25=.
..
48+12=....
Soou
,r'n"
"ir.u
23 mai
mare.
5+45=....
74+16=..
.
58+32=..
.
!,Alege
rispuusul
corect:
toc
29+31
90
b< 47+
3
80
t6rc 6l+29
60
('i^
b(Il 6174
50
i t5e
dau numerel e;
35. 19.45,
62.
(
al cutea/i :
.'
suma
nuuerelor pare;
e
suma
numerelor
impare;
desci zutul ,
U
Kczut f at ut
sci deri i
a doud
numere
est e 6q. Scezi t orul
est e 21. Af l A
rr.rr 37+43
F)c
6+44
,rrca
29+61
Irc
42+18
numere,
$tiind
ci al doilea
este 37, iar primul
este cu
i;
(OPri mul
l ermen
al unci
adundri
est e 26, al doi l ea e5t e
cat suma primilor
doi termeni.
Care este suma?
14, iar al treilea
e
-/
La suma numerelor ll
$i
26 aduni:
"
numi rul 53;
"t suma
numer ef or 21.
Si 22;
. . . . . . . . . . . . . . .
:l l di ferenta l umrel or 98
ti
65. ........
f$
Nlireite suma nurnerelor 45
$i
15 cu !ecinul mai mic al numirului 35.
$)
Pu un .uft runt 2l de cD-uri cu
pove$ri , i ar cD-uri cu
39 mai multe, Cete CD-uri sunt in tot.l?
{f}La
ghi seul
unui cl nematograf s-au
vendut i n
pri ma ori 22 de bi l ete
-i ?nrru-uo fi l m de desene anl mate, l 8 bi l ete
pentru un ti l m muzi cal . i ar
pentru
un film de aventuri s-au
vandut cdt
pentru primele douA'
i mDreuni . Cate bi l ete s-au vendutl n tot| l ?
{4 in,.-un cor erau 23 de castraveti
ti
16 ardei. Daci 3e mai
-pun
2? de
Tstrareli
9i
2i de ardci. cAli lor fi de ficcrrc fcl? Dar in totlr,
Ey
{lDupn
ce rlin doui sili de spectacol Nu iesit 3E respectiY 12
persoane, io
--fi e-carc
sal i au rAmar tot al i tea
peri oane
cete au i e$i l di n ambel e sdl i . i n
total. Cite
persoane au fost ln fieiare sali de spectacol?
muzici sunt ctr
s@>(,.'..j:.:t
numirul
marim de bomboane
care pot
{i iD cutie,
Vi :
_J. . L
I nl f -o
cut i e sunl
mai puri n
de: 7
de bomboane
cu
crocot at S.
i nr bomboane
cu hpt e.
cel mul r
14. An6
{2-
Sua"
a doul
numere
este
60, Daci microrez
numirul
mai
mare cu
20, obfin
DumArul
mai
mic. Afli cele doui
numere.
{,$.+
o u. u.,", pf
Q]iil"-ilil
25+39=2q+
siJr+
r)=50+t
4=61
l8+,15=.
49+26=
63.r28=
46+48=
{dc"'fr"r"",i
prima
coloand:
56+25=.
.. .
65+28=.
.
9+42=.
.. .
48+17=..
..
65+ 9=
..
36+18=. . . .
sumel e,
apoi subl i ni azi
numerel e
Dare di n
7+21=
... .
St+:t=
,{8+J5=......
7+6j =.
..
47+
6= .
19+18=.
..
ffi Cotoreaza
cu gal hen casera operari ei . daci rezul tttul ei
scris in caseta din fali.
39+23=. . . . .
8+44=. . . . .
65f 28=. . . . . .
7+38- . . .
79+18=. . . . .
62+9- . .
3+58=. . . . . .
16+16=. . . . .
44+15=. . . . . .
59+ 6=. . . . . .
25+17=... .
8+43=. . . . .
69+28=. . . .
25+ 7=. . . . .
38+15=. . . . . .
4+68=. . . . . .
59+23=. . . . . .
36+ 9=. . . . . .
14+67=....
!+51{=
47+49=. . . . .
33+49=. . . . . .
8+65= . . . . .
73+19=. . . . . .
39+ 8=. . . . .
9+39=. . . . .
este numi i rul
951 37+38 42+.13 56+ 9 37+58 9+86 t6+79
43. 28+15 37+26 19+2,1 8+35 34+ 9 27+18
7t 25+46 32+49 68+ 3 49+22 15f 56 57+t4
':,
23+19 l 8+34 1+45 26+26 5+41 25+28
el ul d: t t :
tBco.pt"r"aza
spaliile cu semnul de relatic corespunzitor:
l 8+.16D72+19 56+28O45+37 65+28046+47 r7+674t9+51
. o. . . . . o. . . . o . . . D.
{$
l dauqrr ta cet mai mare numar mai mi c deti t i 7 suma numerel or | 6
ti
2s
!@Obscrve
adunirile
de mai
jos
$i
inlocuie$re
stelurele:
gsF*
R*E#
g#gs
Esas
trff
ffi d
ffi B
EH
HsRs ReQe
gsBs
g+n*
qtr
ffiffi
ffiffi
ffitr
B$ Pq B*
EJ*
Eq
Eq
tr*
g*
qi
t r f f i #f f i Bt r m
HwEq
BsEs
BsPo
g*g*
q#
f f i f f i
EE
E#
HryH6 HeEs
g&R$
meg+
qE
EB
ffitr
ffiffi
HeRe BsHs
HwRm m*m*
qE
f f i d
f f i 8
Em
wP$ BeEe
B*Re m*n*
qq
f f i d
Ef f i
E#
HsR$ R#gs
B*R* n*n*
Cf
H
trffi
#ffi M-H
U-
\F-J
t--:r
Gr
2t,*rrnta*-*
al adunirii este 48, iar rl doilea e cu 6 mai mare. care
ZZt
Al doilea termen al unei aduniri este 39, iar primul e cu l8 mai mare.
Care e suma?
!$
frl rnut termen al unel aduni ri esre 19. al dol l er e cu 8 mai mare. i ar al
ti ei l e!, cAl
pri ml i doi l a un l oc. C.re estc suma?
ll4 oacl Radu i-ar da lul Dumitru 19 casiane, ar rimire cu 6?. Cate
-6stane
are Radu? Dar Dumitru, dactr lmpreuni cu cele
primlte
ar rvea 59?
l[
Pe
primul raft din cimartr erau l7 borcane cu
gem. Drpi
ce s-au mutaf
pe
al doilea raft 9 borcane,
pe primul
raft erau
tot atAtea borcane cete au rimas pe al doilea raft duptr ce s-au
lurt 35 de borcane, Cdte borcane au fost la inceput
pe
al doilea raft?
A) Sciderea
cAnd
descdzutut es
ffili;;;;,;,
ffi
cakuteazar,:
70- 9= . . . .
60-27= .. .
20- 9=. . . .
90- 88=. . . . .
50*25= . ..
28sc.i e
ne frunze temnul ..<"...>" l au..=-.
-
60- I
. , i 26
8( H7
. - / 4. 1
90- l l . - ;
8e
-
4-0-18
/ -r
.
22 50- 3.
L
13?
60-
gy'
i
5l
29
our".ne, upot
""l cul eaze,'
30- l =. . . . . .
9044=. . . . .
50- r 7=. . . . . .
90- 6=. . . . . .
40-17=.. ..
30- 8=. . . . . .
7F35- . . . . . .
4c. 2=. . . .
90' -' 76=... ...
8l )-5,1=......
60-38= .. ...
70- 3=. . . . . .
40- l 8=. . . . . .
70- 6=. . . . . .
90- 19=. . . . .
50- 7=. . . . . .
80- 61=. . . . . .
40- 3=. . . . . .
6W27=. . . . . .
50- . 11=. . . . .
80-38=..
30- 9=, . . . . .
20_14-......
50- 8=. . . . . .
40- t 6- . . . . . .
70- 2=. . . . . .
60- 54=. . . . . .
40- 6=. . . . . .
80- 77=. . . . . .
S0- t =. . . . . ,
90-63= ..
80* 14
f- i-
66
70* s
{.,.
ss
l 2 mai mi ci dccAt:90, 30,80, 20, 70, 50, 60, {0.
f8
"1,-:__2-
Afltr numerelc cu
${Cu
cit este mai mare ?0 decat rtrsturnrtul lui 65?
82
De$cizutul este 50, iar scizltorul 14. Afli diferenta.
cr'di
'
CrC,
Di ferenl a este 67. i ar descdzutul ste cu 53 mai mare deci l 27. Afl i
sciz{torul,
. t t -
- .
et4f,veri $ori i
mi au i mprcuni 30 de ani . Cu ci l i ani i n ul mi areau
l mpreuni 9 ani ?
ESa,nuu
,i
{na au
pl snrar c6te 17 trandafi ri . ci ti
planteze, pentru . avea impreuntr 90 de trandaliri?
S(i
o"ci ,t
=J0.
,= 2i . o=20, p.5.
catcutcazd:
f!
in famitia
popescu,
,iecare dintre
cete doui
ictit
are doi frati .
C6ri copi i sunl i n acea fami l i e?
r i
12
Cab.i el gi ndel re:
,,Daci
ag mAnca
7 bomboane.
nu mi -al rl mi n
dest u-l e pnt ru
col egi i mci . Dact r a) menca . l boml Ddnc,
nt | -ar dJunge pent ru
col egi
t i
mi _ar rdmen
Si mi e doui . . .
Cet i col gi eu i oni t l s pel recrrea
\ a.
dacd ar ea 30 de bomhoane. . ,
caz I est mat di n zeci si i tnti
;,=
B) Sctrderea
Efectuazi:
86-
LL
a
54-
18
35
45*
6
66-
$
9l -
I
58- 94-
69
C.lculeaza:
29- 16=. . .
. .
9, 1- 85=. . . . . .
90- 88=. . . . . .
66- 58=. . . . . .
8+ 8=. . . . . .
32- 15=. . . . . .
48- 9: . . . . .
83- 8: . . . . . .
1546: . . . . . .
32-19=......
47- a: . . . . . .
5243=......
22- 6=. . . . . .
73-19= .....
92 7=. . . . . .
5G 9=. . . . .
9244=......
63- 7=.. ... .
43- 36: . . . . . .
77-59=. . .
35- 6=. . . . . .
41- s: . . . . . .
5r-35:.... .
74-36=......
23 9=. . . . . .
8! 9- . . . . . -
8G68=. . . . . .
41- 1=. . . . . .
62- 1. 9=. . . . . .
52- 4=. . . . . .
37- 28=. . . . . .
9,t- 5=.....
42-25= .....
76-44=. . ... .
83- 3, t =. . . . .
$SEfecl ueaza
qi *eri fi ca pri n tdunare
$i
sci dere:
i - r 8=. . . . . . . 45- 21= . . . . . .
62- 14=. . . . . 8a- 6=
a.
e
dd,
Afli necunoscutele:
a+ 35=41
37+ b=65
48- c= 9
58- . . . . . =29
. . . . . - 21=43
52+ . ..=11
.. ...+25=42
62-....-=14
. . - - 33=29
73- . . . - 25
. . . . . +15=46
9
7
l 6
I J
60
45
m-I9
, 1
5|}
82
3l
! J
93
4rl Compl eteazd
tabetel e:
a 5l
46 78
b
7l
l 5
7 59
a-b
51 92
I JJ
38
G.l* f7l*
#+ tel
l . eI I el
I 5* l e l 5 l ' . .
l *8 I l 8i
* +i;*
l l sl l l sl
il4* lJ-l*
l 4l l 4l
i-1. ++
HlJ IJI
ll;l*. il-l*.
l . eI I si
ITJ
U]J
G;l* l?l*
l
8l
i
8l
ir+ F+
l . 8 l l 8l
l?la l;_lF
|
7l
I
t l
I.JU
L8J
i l e dej nai j os
$i
i nl ocui e$t e
st el ut el e:
Fq*gi *
i i gl *i
t l e
ffiffi
ffid
H*E* H*E*
F+ S{ i3 ]Jt
Eg Hg
riJ
rsj
Ft* Ft* E* H*
l *E{ l - 8 I l t l l ul
Eiltr.
TfTJ
E*F E*R*
+s{ IlJ Jlt tJt
t3:j
u:J ul t_i_l
B-H* B*E*
tstr ffiffi
FT* HJ- E* E*
l "El l 8i l qi l ol
@
H^*Ef
GJ
d1$obsen
i scader
File [F
s+ trt
riii
riil
F;l,e l5]r@
gL
fg
l . eI l _el
FA'" ftk
l 4- l l 4_l
t:+ +-+
I3U
U:J
R*ffi*
fsi l.gl
l *6 I l 6l
Fol* Tob
g+u
162l 162 I
E*E*
ir+ liJ
l 4el l 4el
Suma a trei numere este,l 2' Suma
pr i mul numi r ?
este 17. Care estc
4[i afl a di t"."ntu di ntre ccl mai mare numi r nal ural
par formtt di n doui
_Ji fre
consecuti re si (el
mai mare numi i r natural mai mi c deci t 30.
df
Oi n numerut ol scadc di ferenl a numerel or 6?
ti
48.
,{$
Ur, f"..i". ut"a 65 de miei. El a vindut 27 dintre ei. CAli miei i-au mai
rimas fermierului?
d$cfuuaio
este mai tenir decet tatil siu cu 25 de ani. cef ani are
Claudiu, daci virsta tat[lui este
precedentul lui 33?
59-.h"r.1t"".xil]$,,;:',1#"t":'#tnT":.Tr"'0"**''Lucainde'.de
doui
@i [,
La o patheri e
re afl au 52 de pateuri .
Apoi r-au
adus cu l 6 mai
puti oc.
ul mtneal a
s-au \Andut
29. i ar dupe-ami aza.
restul .
Crte pateu;i
s_au
vAndut
dupi-aminza?
si ge(i l e
$i j al cul eazer:
@s
YA
@f f i
vA
@"@
@qs
' v5
@&$
va
SF@
rtriirette
s
#
v
curs in perechi!
U
s
#
-./
LS
#
\i:/
e
o
:/
@
Y
s
v
@
v
@
o>>'
_. . i LL
uori na
Si
Nadi a
const rui esc
un cast el di n 2, t de
cuburi.
Daci
Dorina i-ar da Nadiei
6, ele ar avea
numere egale
de cuburi.
Cete cuburi
are fiecare
fetiti?{rezotvn
ft.e ir""orr,,
@
@
.,$
@
A
@
>#
'v
@
r$
f]
loana
are 2 fra(i
tj
3 surori.
Cet surori are lratele ei, Gorge?
mtrrrnmryltrm
1t 30f l 26[ 22i l l t 2ei l 2s{2l [ i l t r r ?[ [ i t i i l l l
EltrEd Ffml FlrT"l Ed-ffi
m ntrn
m--m[--T'61
trEtr
Eii-JJ [--{rq{-l t-lr]{--{ H''fl--ll L+'511-l
EdL-lE4j h!-i-rg-l---i t--t t!-ll
r 0-ll
[.!-{_lll--j lEr-ill]l-[
F[-i- i-i_
i l nl l 3r[27[ i l 32b22l l 24l l
l l {
{:j .]l L_{__.l _Ej
F-T-n-l [dTrz]lEl fl-rl-T-l
trffiffiffitrE-nFffitr
trnEf,o[:Tf Wtrm*nffi
t-F0ru uAu
q--++--{
t*+4Jt H+-+r
Emr
rmEl i l t f f i [ Emf f i E
m-Tf,ffi mnmF' ml
uJg FsEq4 L:+4r4
p$-sp,
lL---ll-lr2l-i
lLlL-Il [-L9-llJllll,\ lUl-t--JI--_n L-n-ilfl
r*Trm mrTq
Fryqf mtrEw
tfPqJ t+!+-.1 L,+4+--j
t44tq FI#]FI
rur-L-r.!qr
LzzmL--l
rL--lFill
mil
EEt-l
r-r-rq@@mEtrmltrm
t__lll__r t__rl_x__i
l[-Ltq]r?-j
l|__.fl-.fr2!-ll [_1]ll'l-t4ll ll--i-!tr-i lllzLll-ll
mF,Fn
ffiffitrmffi
t_l_+_j [-e-{"+i{ L_+l5+_-{F#!r
fm
[,]TxlEl L-ml mm[F]E
x3
ie rezultatele adunirilor
Si
sciderilor
de mti
ios:
100-
l 9
l 8+
t o
100-
l l
100-
5,1
9l -
t 7
5l' -
t 8
48-
l 8
8+12= 3+79= 4+36= 4+57= 8+44= 9+81=
8,t- 5= 21-18= 2A-19= 87- 8= l 1+19= 18- 9:
98- 9= 55+18= 15+16: 53+17= 7,1+15= 84+16=
76- 6= 50- 2= 6l- 4= 92- 3=
44- 5=
50+ 6- 22.t 8= 2J+60= 9&- 1=
10 6= 86*68= 58-,49:
46+19: 8!83= 34-36=
24+ 8= 59+ 3: 25+ 8= 54+ 7= 63+ 8= 48+ 3=
87+13= 79+11=
l+68: 6+47= 5+95= l+79=
l 8+12= 12+39= 48+13=
l5+18= 16+11=
18+36= 12+38= 13+59=
78+ 1= 25+ 6=
8+76: 3+3?= 6+45=
4+26= 6+78=
86+14= 13+17= 34+ 7= 64+tF 14+66= l 3+18=
l+79= l 5+17=
2+28= 7+93= 71+19=
2l+ 9= 26+66:
44- 5=
39+ 5= 76- 8=
57+ 9=
29+j5= 87+ 4= 45+ E= 35+ 7=
87-18-
25-r9= 77-59= 67-19= 82-13=
75-17=
8! 7: 76- 9= 90- 4= 80-55= 66-58= 84- 9=
8G r= 56 7= 6t- 97- 8=
3+48- 27-18=
7ll7= 52-16= 40- 6= 5+35=
11+69= 6&- 9= 40- 5= 51+19: 57 18= 70-53:
75+15= 80-16=
90-l l = 50-16= 7l+19= 64+11=
42- 3: 53- 4= 41- 4= 30- s= 50- 3=
73+ 7= 12- 6= 30+7(ts 61+ F 64+ 7= 83- 8:
84-55= 5,t36=
51-37= 92- 3= 18+42= 75-29=
63+ 8- 47+ 3= 73+ 7= 26+ 5: 68+ 6= 34+ 6=
.l+96=
5+78= 5+2G 2+68= 7+23= 2+88=
67+13= 86 18: l6+35=
l1+19= 20-12= 51+19:
21- 6= 7W34= 5t- 6W 9=
8:
6+73=
4+57= 3+38= 8+72= 3+66= 82+18=
14+68= 47+13:
40-15= 73+17= 44-16= 45-30=
7+83- 70-19=
3+68=
1+39=
32- 7G 8= stF 6= 9G 8= 8l - 2= 7V 3=
45+ 7= 35+ 9: 90- 1: 26+74= 5G- l= 91- a=
22-11= 4116= 8G-17=
88-19= 20 17= 70-ll:
23+ 8= 13+48=
13- 7: t,t- 5= 2t 6= 54+ 6=
95- 8= 15- 9: 53+17= 64-15= 28+12=
8+54= 9+51- 6+34=
AS6= 7+36= 4+96=
l2+78= 87-r8=
9O--2t- 26- 7= 5V 2= 26- 7=
42+18=
60-15=
29+18: 76- 8= 65+ 6=
t :T---r
r t l
t *7 | |
r I
I
lir.f---l
F2 | |
t Ft I
r t l
F*T*-l
l l 6 | |
I FI I
l*;T_l
t j t I
r yI I
F;;l_-l
El t I
l ' . l l
Ft-T-f
h. t I
FZI I
r e* I I
t t * I I
F; l I
r t l
F--T_--l
t 37 I I
Fl l I
operatiil. purland
cifrele corespunzitoare,
in locul stelufei.
l - r . r l
j p8+T- l
I "6. r T- - _l F6i F- l
bf
L-L--j[-]--]E]__]
P6' l I F; - f | H- 6. ] T- - l l l ?; f - - - l
Er
Er
E_f
Et_l
l . - - l I l r r ; l - 1 I T- . T_l Fr - l - - l
E_r_l
E-|-J
Ej--j
Ef
l r - . 1 | 1- : f - 1 b- . - T- - l Fs+] - - - t
E_rbrEf
[f
t ' sF| | F6' Tl Fl
l T__- l
Fe- T- l
br
E_L-_]
E|-]
[l__j
t' .-1 | fFT-l F4+F FrT---r
ErE-i-JEf
[]_-j
f
"' I
I Pl l T1 Fr - Tl F7
' T- _l
F_|-]
rrEf
t]-_j
t ", t Fs+Tl F4-l -__l I t FT--t
Err]__]
Ef
[l
r *t l Ff l
j t . , T- _l
E6. T- - t
bf
u__t
Ef
tf
XF
ffi
C akuleazd,
I
i n gti nd t :
4l l -0-0-o-o-o-o=. . . .
7
+7 +1 +1 +7 +1 +7 +1 +1 +7 +1
=.....
9-7+6+2-5+7+4-1+8-4+2-5+3+3+2-6=.
..
2+2-2+2+3+4+5+6-7+9-3+1-2+8+7-9-5=...
.
6-4-2+9+9-5+6+7-8+4-6+5+3+9-7-5+5+1-6=.....
l+2+3+4+5+6+7+8+9+9+8+7+6+5+4+3+2+l=..
.
$$Efectueazi:
20+47+19=
6, t - 56+43=. . . . . . . . . . . . . . . . .
72+ 8-57=
91- 83+z' t =.
. . . . . . . . . .
@@xfectueaza,
apoi verific[
prin operatia inversl:
90
Js'i.,1
26 8 45
41
o5 19
32 81 5,1 87
96
6l
4E 46
15
29 45 48
2l +39=
63+17=
47-28=
70-31=
81*14=
urlt"HBH.'
ns ur corect:
62
;;fr
';fi
l r'ff
r iu it
(+,
-
s a,,
=)
i
r-:.t
@@@
e4
lls6 fl
27
fl
6s
::.:
gqg
aoi j +,i j szi j zr
rir;
ffi&& ;:fi,;1Tfi;;
(l$afle
numirul
necuroscut:
45+.
",
.=80
. ...+29=3I
16+.....=92
....+46=85
70- . . . . =37
. . . . .
- 19=68
9l - . . . . =54
. . . . . - 6s=26
43+. .
=82
. ....-29=34
6l - . , . . . =48
..
..+55=71
67- . . . , , =48
. , . . . +15=35
. , . , . - 49*29
50-. ..=27
6SCompleteazl cifrete potrivite.
qq
1e.
' 9-
' -!i
sg_
+aqsI d
16
tr
6
e;
ii
ffi,rne,
a)suma
numerel or
34
9i
56; ....
I O+ flr- r 11- Ar
+i o-n
'#
Yri
t l 2
24
21 s4
Observtr,
apoi
completeaztr!
#3
6r
68
@
b)di ferenl a ni rmerel or
90
ti
29i
c)numlrul cu 6 mai mare decit 84;
d)numirul cu 17 mai mic decet 35;
e)cu cat este mai mic 13 decet 52;
Dcu
cat este mai mare 88 decat 59;
g)descdzutul,
ttiind
oi diferenfa este 22, itr scizitorul23;
h)al doilea termen,
stiidd
cI primul este 68, iar suma 95.
Mictoreazi cu 76 numdrul 94.
Mitelte cu oglinditu,
(=rasrumatul) siu numirul 18.
Di n suma numerel or 47
si
44 scad numi rul 42.
/@
a" aifu..n1" numerelor 3l
ti
14 adaugi rumrrul 58.
7X
Din suma numrlor 86
Si
8 scade diferen{! numerelor 91
$
59.
/!naunl
diferenfa numerelor 50
9i
36 cu suma numerelor 29
$i
49
ttlll
TJf,Calculesztr diferenta dintre suma numerelor 65
ti
29
9i
(dsturnatul
acestei sume.
; t
trtDi n
di ferenta numerel or
9l
fi
? scade tuma numerel or 17
ti
28.
mictorati cu 75,
I O
Oacl
primul termen al unei aduniri este 15, iar al doilea cu 46 mai
mare, care este suma?
Tlli scizatorul este ?8. iar diferenta estc cu 69 mai mictr. Core este descdzutul?
ff
Descdzttul este 75. iar difcrenta cu 8 mai mare deat cel mai mic
numi i r natural !cri s cu doul ci fre. Care este sci zi l orul ?
f,$_lutermine
diferenta
diltre
cel mai mare numir
scris cu doui cifre
diferite qi
cel mai mi. trumir
scris cu doui cifre idcntice.
La rezultatul
obfinut adaugi diferen{a
numerelor
6l si Sg.
A' \
U(,
IriT"]
te-rm:n-elte
26. al doitea este cu 8 mai mare, iar al treita, c|r l7
nrai mi c decat al doi l ea
tcrmcn.
Afl d suma.
- ; '
'
6_4YL.o"::ir."
pescu.it.lS
de pctti,
iar altut
cu 6 mai mulli. CAfi pe$ti
au
pescui t
cei doi pescari ?
$!Oin
"ule
fl de_plsiri
carc io odihnesc pe doi copacl, 16 sunt r6nduncle,
iar restul porumbei.
Dintre porumbei.
I au puiloii.
Cati p".f,rn[ei""
""
il-'"
"".-..-
'
*
*"'"':
"'"
t' *"t *:KK
/$
aOunena
ta OS
pe
t7
obtii unnumi r.
Cet tretrui e
si aduni l a 29 pentru
{ obti ne acel asi
num{r?
Observi talrelu
rdspunde
la urmtrtoarele
ceri
a) CAte vederi
li
fotografii
are Cristina?
b) Cdte vederi
au Crisfina
Si
Ramona?
Dar
Ramona
ii
Victoria?
c) Cu cete vederi
are mai multe Crisxina
decdt Victorial
d) Cate f{rtografii
au cele trei fete?
e) Cu ceto fotogralii are mai multe Victoria decat Ramona?
0
Afli numirul totat al vederilor
9i
fotogr.fiilor, apoi compari-l.
g, C6t e
\ ederi
t i
f ot ogrrl i i au cel c t rci f et e. i n l ol al ?
h) Daci Victoria ar mai primi 24 de vederi
$i
36 de fotografii, cete vederi
ii
fotogralii ar lYea ea, in total?
i) DacI Ramona ar mai primi 32 de vederi
ii
ar oferi 9 fotogralii. cete
yederi
!i
fotografii ar area ea' ln total?
6&Cat"
savarine area Nlona, dac5, dupi ce-i dl ? prietenei sale
li-mai
primelte 4 de la bunica ei, are 2l?
85
Nfugau spune:
.,Dacd
at fi cules cu 27 mai multe ghinde, at fi a ut cAt
Mihai, care are 50 de
ghinde". Cete
ghinde a cules Magda?
ffi
Lu on .on.ur, .portir ru-participat 36 de copii la inot, cu 4 mai multi Ia
-
a-l ergare. i ar l a \eri l uri , cet cel mai mi c numSr de doue ci fre i mpare
consicutive, C61i copii au
participat la acel concurs spo iv?
$f
in prima zi a siptiminii, Corina I cults piersici, umpland 42 de Hditl},
-
Gr ln a doua zi a compltat cu 9 mai multe. In cele doui zile s umplut cu
l? mai multe tidile decat sora sa. Caft Edite cu picrsici a umplut sora sa?
f,ld!
Sumu
"
f nurnere este 71. Daci primul
este 13, iar at doilca e
mare, afli-l pe
al treilea.
89
t-"
":
chiosc, erau
g7
de ziare. Dimineata
s-au vandut
58, iar
dupd-ami aza
cu J9 mai pufi ne.
CAre zi are au ri mas nev6ndutc?
96;;r"';
"
r;u *u,
,,
".,n,. "u
,,
",u,'.",,,,""n*;.,
';ffi"
cu 26 mai putl ne
deci r
cri ni
$i
trandafi ri .
Ci te fl ori s_au adus, i n toi al ?
-
t i
, '
"
. . , . . . .
(lll
gyJL
Uaria a prinit
46 de fursecuri,
iar verigoara sa cu
ofer{ prietenllor
19 fursccuri,
iar veri$oara sa 24
fursecuri
are acum fi ecare?
7 mai multe. Daria
do fu.securl.
CAtc
9gi";".;;;u;;-;"0;.
-14
de portocale,
prima
ladi s-au consumaf
l8 portocale,
sunt acum in cele doui lizi?
i ar i n al ta cu 7 mai mul te. Di n
iar din a ll-a 22. Cete portocale
QSl u un magazi n
s-au adus 3Q de
perechi de panl ofi
l i
un numi r de
-i6rechi
tle."ndul".
gtiind
c:i r-au adus
ii
ghete (cu 5 perechi mai
puline
decAt
pantoli), iar numlrul
total al prechiloi de inci4iminte
este 90, sd
se afle numirul
perechilor de sandale.
$dnt"l,oi1i
1p"
""iete)
cate o problemi
pentru liecare dintre expresiile:
a)
zg+G!-
7)= ?
b)
!5+05+...6)+
(15+..6+23)=
?
.) 24+(24+ 7)+
(24+ 7-22)= 2
d) 82-(28+28)=
?
-@@'
f!
Melisa are 52 d cirti, iar Laura are
'14
de cnrF.
CAte cirti ar trebui si-i dea Melisa Laurei,
pentru ca ele
si aibi acelasi numir de cirti?
(scrie doar erpresiile
)
Y2
Oiaou
$
sorr sa aveau numcre
egale de napolitane' Diana a mAntaf
8, iar sora ei a mincat 15. Fiecireia
i-au rlmas tot atitea napolitane cete a
mancat cealalti. CAte napolitane
a avut Diana la inceput?
f,f,
Mircea arunci o monedi.
Care este numerul
minim de arunciri.
pentru a fi sigur ci moneda
a cizut de doui ori pe aceeaqi fati?
Iil
Sumr a doui numere
de doui cifr
primului
numir
li
7 este ciLa unitililor
numerel e.
f-!
La un spectacol,28
de copii
cAnti la cor, iar 26 centi in orchestri,
$tiind
cI 9 copii canti
g
la eorui in orchestri,
acel sBectacol.
este 50, iar 2 este
celui de-al doilea
cifra zecilor
numir. AIli
afli cili copii participi
la
.t
rt'
I
Cal cul eazi :
7l - 16=. . . . . .
9{l 7=. . . .
55- 39=. . . . . . .
66- 8=-... ..
-
89+l l =-
- . . . .
t 8+72=. . . . . . .
21+76-65=.
l 0( LI l =. . . . . . .
3+87=. . . . . . .
50- 13=. . . . . . .
4+-39+95=
!
Efectueazi,
apoi verilici
in 3 moduri rezuttatete:
67+13=
96- 18=
@
@
5+- 89=
o-.-
o
e- - o
OO
Efectueazii
63-59+54+
6-.1+26=
100. 58+2-37+ 3- 3=
^ {l
Afl a
vrl oarea erpresi i l or
urmi toare:
100 -
( 63
- 4+31) +( 36+34) =
( 18 +47)
-
56
+ ( 19 +
8l - 89)
=
5
6
Calculeazi,
apoi scrie semnul de relalie potrhit (
<'
='
>):
8 tr 9+52
5+ 76 E 90.-
g
Afli numirul necunoscut:
Compl el e^zi
pet rat el e magi ce
de mai
j os:
73-r8D9241
60-
I
l o"nu u""u 26 de
$entel e
cu fl ori
$
37 de
$er\e!l e
cu fructe' A di rui t
colegelor
sale 25 de
gervetele. Cate
tervelele
i-au mai rimas?
(Re:ob6 pe uiet'
L1t innebai. apol
p''rtua snlgtrd erpP'ste
)
Q
fUl "l
"
ci ti t
ri neri 19
pagi ni di trtr-o carte. care are 93 de
pagi ni ' Afl a
?i te mai are de ci fi t. daci semb5l i
a ci ti t cu 22 de
pagi ni mai mul te dci t
\ircfi. Rezolfi
pe caiet. ct! int?bdti,
qoi ptitfi'I sug n e\pt$te )
1 0 aoo ,i-u oroou.
se rezolve in racanfi 50 de exercilii.
Luni a rezolvat 13'
-rn' u.ti
"u
?' mai pu$ne. i ar mi ercuri ci t i n
pri mel e zi l e l a un l oc' Cetc
exercitii mai are de rezo|l*t2 {Rel\1d
printrc dlesie.)
+o
f."S'
,ffi
ru
Lyzlur
-60
rT T-]
H
ls.Elgj
o--
l-l l"'-
f i l l t l
ililil
i l i l t l
Ale
El4t9
E-c:
t.r1.,.I:l
ildil
ffi
IE]?IE
a-6
nTl
M
tsl4tuJ
cl66
[.I_.t_:t
#1
tsjgjuj
o(5-
t,u.,Tt
ritorile cu bile
$iiompleEazi
ca
MWru
WruW
ffiWW
tr=
{ou.""nr
oo.l
WW
ffiW
ruW
!Complcteaza
numiritorile cu bilei
illlll
M
UlLolal
M
IELeml
[ l l l l
[ [ | |
I l l
ll tl
ffi
lTTof,ll
i l i l i l
[ i l t l
l||l
Jtil,Jl
H]EruJ
60
tTTrlo-]
ililtl
M
l rl aTql
ililll
ililtl
/tlv\
ttl4rg
c:E(=
Iel.s.lsl
290
-
619
a
8056
360.F'
821, -F
418f ;
707
?
d,scrie
urmitoarete numere, Iolosind litere:
800.-
t l t F
3,104
306e
116,,.
50l . F
550, f
213
?
1ls-r' .
cinci sute cincizeci
qi doi
patru sute trei
lapte
sdte
patruzeci
o suti
qaizeci
li tase
CiteSte, .poi scri cu cifre:
o srti
taptezeci
gi doi
trei sute treizeci
li
trei
noui sute cincisprezec
tase
sute doutrzeci
ti
unt
.
' i , 9. , Z
f r
O
Transcri e-
urmi toarel e
numere i n rsl rel . ,i i nd ai nt(i i )
l a arezarea
corectl a cifrelor:
141; 835, 607, 2[2, t6,
j1j,8,
90, 567, 30, 409, 3, S99,
36, 9t0,701, 255, 5, 333, 78. 909.
7
Scri" p""d"c"ror
tl
eprecedenh
,
antetionr,
fiecirui trumir
dat:
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

@
@
@_
@_
@_
@_
@_
@_
@_
#F
@
@
@
@
@
@
\::: J
leteazA tabelelc:
4t7 255 909
17
500 765 301
860 9 330
4 8
3 9
o
Zici,
l l r
5
8
7
I
St t i i r , ' , , , ,2
6
1
..8.
945 . 9 . 4 . t .
. 4
$$
Giselte
qi scrie
I
n,,-u.u,
succesorul liecirui nu
@-
@_
@_
E4_
@-
@-
a) de l a 296Ia 301i
b) de la 50t la 496;
c) din 2 in 2, de la 989 la 1 000:
d) di r 3 i n 3, de I a 888I a 906; . . . . . . . .
e) di n 2 i n 2, de l a 607 l a 599; . . . . . . . . . - . .
f ) di n 3 i n 3, de t a 901 l a 889; . - . . . , . . . - . .
g) din l0 in 10, de la 660 la 720;
h) din 100 in 100, de h 900 la 100-
tl t\"
fl )Martl nct
rrea si i
geseasc, reci ni i Dumerel or date. dar nu
prea reuSl tt'
Aj ul n-l :
vecinii pari:
\ecmr rmparrr
mdr dal mai
jos:
@-
@-
@-
@_
@-
@-
t!J!
Compl eteaza
numarul
care are ca veci ni
De:
949
_
qst
617
_647
r 8l
179
744
499
?50
501
a
ti
complo
numerele
care
{,8
Numlrd din 2 in 2:
de l a 518 l a 542; a)
b) de l a 991 l a 969;
{d
Nurnere oln : in 3:
!) de la 287 la 323;
b) de l a 805 l a 759;
ffi
Scrie numerele naturale:
a) mai mari decet 567
$i
cel mult egale cu 5?3;
lr) cel mult egal cu 976
9i
mai mari decat 969;
c) cel pulin egale cu 995
ti
cel mult egale cu 1000'
{@Di n
5i ruri l e
ae mai
j os.
subl i ni azE numerel e care sunl :
a) mai mici sau egale cu 575;
565: 5?i 5S5i 755; 5?6; 575; 577i
i 57r 75i 555.
b) mai mari sau egale cu 292;
92: 299. 29Ot 292t 929; 29r; 229; 992; 29; t000.
c) cel
pul i n gal c cu I l T
l i
mai mi ci deci l ?17:
111\ l l 1\ 717:711i
447;171; l 1l ;110t 7tl ;171.
d) cel mult egale cu 366
ti
mai mari decat 306i
306; 336t 666; 366; 303; 66i
363; 636i 316; 360; 333.
4 7 S"ri e ou-e."l e i mp".",
-i1
cuprinse
iggs
s98
ri
eo7;
b) de Ia 703 la 695.
SubliniNzA cu o linie cifra zecilor.
re
{$
sc.i" nu."""1" par",
a) cuprinse intre
696 qi
712;
b)
Csls
9021s 888.
Subliniazd
cu o linie cifra unittrtilor.
{$Scrie
cAte patr[
numere
consecutir.e,
astfeli
c,{ primul
si {ie 569;
b)numere
impare:
!{Enu.meri
toate
"ur""","
,..,.;
";
;;",
"t",
""."
td"r,,,"r"
"".u,n,,"
a) au ci fra
uni ri gi l or
3, i ar ci fra surcl or S:
cg al t r ei l ea
si {i e 70t ; . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . .
La
ul t i rnul sd f i e 802
or\
/$Ll
Crupeaze numerel e
de l a 489 l a S08. astfet:
a) numere pare:
b) au cifra zecilor l, cifra sutelor 2, iar suma cifrelor este
mai mici decAt
9.
&l scrie numerele
ca.e se
8f u4
i 7 n'r
2ti"u,
*cel
mai mi c
l i
apoi cel mai mare numi r
de 3 ci fre;
.........
;
.. .. ... .
*cel
mai mi c
ti
apoi
cel mai mare nurni r
i mpar de 3 ci fre; _..........:
*cel
mai
mi c qi
apoi cel mai mare numi r par
de 3 ci fre di feri tei
.........._:
*cel
mai mi c
Si
apoi
cel mai mare numi r par
de 3 ci l i e i denti ce;
........:
*cl
mai mic, apoi
cel mai mare numar
impar
scris cu 3 cifre
consecut i ye; .
. . . . . . .
;
. . . . . . . . .
tl cel
mai mi c numi r
de 3 ci frc, cu ci fra zeci tor
7; .....
. . . .
*cel
mai mi c numi r
format
numai
di n sute, mai mare
decet
6731 . . . . ..
pot forma
inlocuind
stegullul
cu diferite cifre.
*numerele de 3 cifre, cu cifua sutelor 1
ti
suma cifrelor 3.
*cel mai mic, apoi ccl mai mare nulnir scris cu 3 cifre. .vend cifra
sut el or 8i . . . . . . . . . . . . .
*toate numerele de 3 cifre,ln care cifra 6 se repeti de doui ori.
*toate numerele
pare de 3 cifre, in care cifra 5 se repeti de dou{ ori'
*toate numrele pare de 3 cifre, cu toate cifrele egale'
*toate numerele impare de J cifre, cu toate cifrele egtle.
*toate numerele de 3 cifre, care au s$m! cifrelor egali cu 4.
*cel mai mic
qi
apoi cel mai mare numir de 3 cifre. avend cifra zecilor 3;
*cel mai mic
$i
apoi cel mai mare rlumir de 3 cifre, avand cifra unititilor
5;
*cel mai mic, apoi cel mai marc numdr de 3 cifre, avand cifra sutelor 7;
*toate numerele d 3 cifre, avind cifrele pare consccuti!ei
*toate numerele de 3 cifre, avind cifrele impare consecutive;
*toate numerele de lorma A;A
*toate numerele naturale care au aceeali cifri la zeci
9i
unititi, iar cifra
s{telor este 6:
*toate lumerele natutale care au cifra sutelor mai mare cu 2 decet cifra
zecilor, iar cifra unitililor 4i
*toate
numerele naturale
de 3 cifre, care au cifra sutelor
g,
iar cifra
zecilor cu I mai mici decet cifra unititilor:
*toate
lumerele naturale
dc 3 cifre, care au cifra zecilor
g,
iar a unititilor 1:
*toate^lumerele
naturalc
de 3 cifre, care au cifra sutelor
cel rnult
5,
zecilor
9, iar a unititilor
0i
*toate
|rumerele naturale
de 3 cifre, ra carc
cifr! sutelor,
iar cifra zecilor
este 9.
cifra unititilor
este aceeasi
cu
!$rna 5i
,.,i",
*numerele
formate
din SZU,
si nguri
dati ;
E8nunrerele pare formate
din SZU, care pot fi scrise cu cifrele 4, 2,
j,lr\ate
o singuri datt;
ffnumerele
impare forhate
din SZU, care pot Ii scrise
cu cifrele ?,0,5,
l uate o si nguri
dati ;
l8numerele
de 3 cifre, alcituite
doar din cifrele
g
ti
l.
oP'
1d{)
Determind
numerele
naturale
de
j
cifre,
care ltdeplinesc
ambele
condifii:
-
cifra unititilor
este cel mai mare numir natural par (de
o cifri);
-.
cifra.sutelor
este diferenta
dittre cel mai mare numir natural par
de
doui cifre
ti
cel mai mare numir
natural scris cu doul cifre coo""",itir".-
ffiD"."n.pun"
nu,o"ror",
g!_
@__
L_qu_-
[3_q4-t
@--
|-frn
-
I
eee)
lroif
care pot
fi scrise cu cifrele
9, 1, 4, luate o
Model:849-800+
40+
9
!f
courpu"e nu.""
fiecare
pereche, punand in cerculete unul
dintre semnele
,,<" ,,,
1280241
ssos0s
g42O
94
s69Os4e
60r,os06
4610 461
2030 2r3
7360 s36
$20 S33
6000 ?00
2440242
sl l o$1
68066s
4r ol 14
g22Os2L
356036s
80so8s0
1100101
?340243
99901000
4#':'"'Lffi
xill'fiil''ilfi
":T:il"";i;."'e'scriecermaimate
29;";i;:;;";
;;;.i,nt",
0".,.'
""
""tiire
si nc adevirate:
-a19=21g
aftt-86t
3-a2<511
f r s t 11 s 4
esE
=t r Dt
3[ s. : l s
t rDz=zst r
[ l 88<l ELJ
5Ee
. s
I e
ao: . Eoz
r r or l oo
[ l r .
z t l
$@
iacercuieqte
numerele care
pot face adevirate relaliile:
a) 473<
- <982;
715, 415,114,273,947,989,
4()3,134,314,482.
139, E94. s07' 69E, 2E9' 9E2:
b) 701
>- >390'
741.492.111.392,688,
490, 389, 5' 17, 288, 702, 840, 399' 513' 601, ?10, 390'
${,
Ob.",'r'e
numerele
scrise
pe ciupercule.
Coloreazl-le
doar
pe cele mai
m9r\decaf{8.
4S4$
. ri .
14
rr
_rl t #
ffi
Ordoneazi
crescitor
rumerele:
a) 639
,
693, 669, 963,
366,396,369:
b) 8.f7, 487, 884, 778. 47a.841.7841
c) 325, 532, 352, 2S3, 533, 235,
522.
ffi
ordoneari
aescrescitor
numerele:
^)
11, 117, 711, 17 t, | t, 17, ttl ,
j j j
;
b) 969, 69, 96, 669, 966, 999.909.
6:
c) 383,38,
833, 83, 803, 308,33,338.
6'\ rt
arerCi sc$e. apoi ordoncazi i
crsci tor
l oal e numerel e
tofm
gaL
naturale
de 3 cifre de
...
4
! .
{XF
i
ffi
Completeazi
girurile cu inctr trei numere:
150, 200, 250, . . . .
564, 566, 568,
122,133,744,
924, 824. 724,
836, 840. 844, . . . . . . . .
$f,!
D"r"op"re regula
!i
comPletea/e:
812, 278, 687
,
786, 5r4
398, 938, 457, 547, 538, . . . . . . . . ' . . . . . .
92r , 2r 9, 129. 291.
r ) 12.
. . . . . . . . .
172, 111, 482, . . . . . . . . .
606, 604, 602,
236, 233, 23tJ,
912,A73,171,
321, 332, 143,
, 741t
, 946i
t ot
119. 156, 7 51, 7 62, 7 55, 1 49, 138. 7 1l' 1 58, 1 47,
Subliniazi
numerele
care surt mai apropiate
de 750 decet de
40otn,r"
numerel e:
440, 399, 404' 311,39E,289,401,3sl '
3tt,265'
3' 19'
250, scrie-le
pe cele mai apropiate
de:
a) 300c
b) 400G
4t io"e".uieqte
numerele
a ciror rotunjire la zeci este
'150'
446. 464, 549,
449, 454, 414, 451,
154' 444, 445'
550, 441, 451'
1$lN
Completeazi
tabetere:
Numi rut
RotuDjirea
la zcci
Rotunjirea
la srt
tt5
90
100
2l
0
6.1
55
867
244
293
908
360
708
lt4
r 86
646
354
701
t 7a
803
Numirul
Rotutrjira
IN zcl
Rotunjirea
la
sqte
555
5bt ,
600
725
46
804
485
862
6
94
218
605
550
783
548
44
981
654
t 05
302
IJ
o.,* rnt"-un
nuiiiTfiiiiii"dlfiTrr""
e
:'l l.:"9^".Lit-"1
o. *.unirifi
,i
cifra 7 io loc de s la zeci,
caro este diferel(r
dintre
roul numiryi
numlrut
lnitiaii
't9' 'J .
^- I Z. A a f i umerct e
nat ural e
de
J ci f re.
a)
mai mari
decAt
400
,i
mai Inici
decet
S00,
core au suma
cifrelor
9;
b) mai
mi ci decdt
300
9l
mai
mari
aecat ZOO,
."".""
."."
.,r."i ""
r.
c) care au cifra
zecilor,l
$i
sumt
cifrelor
egali
cu
g;
-f,l
Care este
numtrrul
format
20? r:
din 76 de zeci, daci
suma
cifrelor
sale est
1s..i"
"u
ri,.r"Yurnerele:
001. lr0. ets. tt8.
{
Scrie
vecinii impari ai uumerelor:
$
ot.".ue numerel c:
368. 761. 969. Scri e A
(adcvi ratl 5au F
{fal s)
i n
dreptul
propoziliilor:
a) l oate numerel e
\unt
Pare:
(
. I
b) toate numerele sult imparei
(. . . .)
c) toat numerel e
au ci fra uni ti l i l or 6;
(....
)
d) toate numetele au cifra zecilor 6.
(
-.
.)
$
Scrie cite
patru numere
a)
primul si tie 679;
con5ecutire,
astfeli
b) el trei l ea si fi e 300; . ... . .. .. .. . .. . .. . . .
c) ul ti mul \i fi e 901.
/
Compl etcazi
numrel r nal ural e !cri \c
cu 3 ci fre:
al cel mai mi c;i apoi cel mai marei
.; :
b) cel mai mare numi r
par, scri r cu 3 ci fre consccuti l ei
:
c) cel mai mi c
l i
apoi cel mai mare numi r i mpar; . , . . ..."
;
"-
;
d) cel mai mic, apoi cel mai mare numir de 3 cifre diferite;
"
; ;
e) cel mai mic, apoi cel mai mare numir de 3 cifre, avand cift'a zecilor
7;
,{00.
501.
'
289
:
7?0'
0
folosind
cifrele 2, 4, 0, nerepetate
iD acela$i
numiri
g)
folosind
cifrcle
4 pi
9;
h.) cu suma cifrelor
3;
i) cu cifre
egale;
j)
cu cifre consecutive;
k) cu ci fra zeci l or
2
1i
ci fra
uni ti l i l or
I,
l) numere
impare,
de la 305 Ia 299;
m) numer pare,
intre
ggg
si 9971
n) cu cifra zecilor
S
$i
cifra
sutlor
egali cu a unitdlilor;
o) cu cifra
zecilor
4
pi
cifra
sutetor mai m"."
""
i i""i, ,
"rfriiu".,
a) cel mai mi c. cu ci fra
sutel or
5.
Y Ordoneazi
descresci tor
numerel e:
571,
7 5, 17 5, 151
,
517
,
47
;
1n^'
'
I VOrdoneazi crescAtor
numerel e:
389, 983,
839, 398, 938,
893;
11
'
I I Se
dau numer et e:
62t .
t 26. 26t . 66t , 6t 6. 6t t , 2t 6.
t 62. 6t 2. 266.
622" 226.
a) Subliniazi-le
pe
celc
mai mari
decet 6ll
,i
ordoneazi_le
crescitor.
b) Incercuiette-le
pe
cele
mai
mici decat 2fl9i
o"aonuure_i"
i"r"r"r.ato".
^)
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) !
j L
Rezotve, dupi modl ul
dat:
700+
500+
80+
900+
6+
400+
2
D.r.orpun" nu'n..ulu,
Model :641=600+
40+ I
40+ 2=742
30+ 9=
4+600=
50+ 0=
0+200=
30r 7=
800+
90+
100+
900+
l 0+
80+ 3=
20+4oo=
40+ 4=
9+700=
205+500=
730+140-
391+607=
455+434=
510+249=
832+ 6=
610+347:
256+432=
7+702-
146+122= . . . . . . . . .
622+145=
721+261=
802+135=
317+261=
107+ 82=
438+450=
561+118=
630+237=
300+575=
712+186=
509+480=
210+365+424=
152+637+210=
840+142+ 16=
724+ 7l+504=
735+
3+261=
262+713=
68+631=
821+135=
904+ 65=
367+530*
853+
5--
439.r.130=
570+317=
510+388+l 0l =
8+720+261=
373. 1211+112=
. . . . . . . +. . . . . . . ", . . . . . . . .
121+642+225=. ". . . . . +
8, f 6+ 32+l 0l = . . . . . +. . . . . . . . =. . - . . . .
H
H
H
H
481
$i
Pune in cisute numere corespunzitoare
@lteregte
cu 163 suma numerelor
415
,i
J2l. (Rzotvn
prhrr-o
erpresie..)
/Un
tu"a"n
al aduni ri i
este l i 2, i ar cel i l al t e cu,tt2 mai Drare. Care
este suma lor?
(Rczolvt
printr-o
erprsie.)
$Afla
suma dintre cetmar mat e
ti
cel mai mia numir format
din cifrele
date, luate fiecare o sin urtr da oi mi cu 200,
Nr. cel mai mare \ r,
(el
m[ i mi c
I
Un ter-"r,
"l
udunirii este I 32, iar celitalt, tu 412 mai mare. Care este suma?
1[@C4."q,"
numerel e cu 152 mai mari decAt numerel e: 527;346i 603; 5;
735i 412.
:lld..
scris
e numir este cu 752 mai mare decat cel mai mic numir natqrat impar
cu 3 cifre diferite?
d,l f,
O*,tnOnu, unui numi r esl e 325 Ctl cul eazd suma di ntre acl numi r
si
oglinditul lui.
ffiedaugn
la 52r
pe 162, iar la rezultat adunS-l pe 214. Cit ai oblinut?
{{.lauoa
lN cel mai mic numlr format din 3 cifre
pare distincte
predecesorul numirului 6f3.
f l l l Care
est e suma di n. re t ri pl ul numi rul ui 102 numr, r, l
"ou"
cJ el i n t 5' d-
1
o"r
qi 432?
{6
Nl i reste suma numerel or ?31
$i
622 cu rl sturnatul numi rul ui 541.
jlf,cut.ul"nrl
,u-a numrelor
pare, apoi a celor impare:
{$
nOunel pc tf: cu el inruli de J ori. iar la relullat adune risturnatul
lui 102'
{$
f-" un magazi n s-au adu\ 315 l dTi cu fructe
l i
462 ti /i cu l egume
(
6rc
-i -i zi
cu fructe
5i
l equme !-au adu5. i n total ?
!@L"
o
;"ouli
soot cu 2j4
de fete mai
multe decet
hiiefi.
Cati elevi sunt in
Te.!
tco:I1,-d1ci numirul
btrielilor
reprezinti
"uf
,o"i _i" nu_1"
iirrio.
scris cu 3 cifre?
Ord
aAPentru un spcctacol
de circ s-ax
vendut
intr-o
siptlmeni
l2l
de bilete,
i n.r
doua
sapti mand
cu 102 mai mul l e.
i ar l "
"
tl ei a;i p,;;;;
;;;;"
pri mel e
doud
si pri mAni
l a un l oc. Cete bi t"te
r-uu , anaut
i n-i or]i
"'
'
i !Catcul eazd. dupl
rnodel :
#+++:+
8?Gr42=
.
700- 200=500
. ' . . . . . *' -
60-
30:
30
5- l =4
964-163=.....
850-800=.
.. . . ...
588- 464=. . . . . . . .
489-216-........
90J--4nt =
519468=........
2&Efectueaza:
a.y
232
489
405 l l 5
878,
t 1
919 - -
I I t
239
t t <
485
l 4
587
',
988
410
760
550
c57
v46
708
107
876
543
t 48
251 15. } 422
348
101 504
831
u.9-
1)
34E-
4l
b)
500-300=. . . . . .. . . .
470-350-. . .. . . .. . . .
90G803=. . . . . . . . . . . .
685-214=...... ..
88, 1_432=. . . . . . . . .
714- 311- . . . . . . . . . . . .
276-105=.. . . . . . . , . . .
938- a27=. . . . . . . . . . .
875- 31, 1=. . . . . . . . . . .
643-122=.. ..... ..
c)
690-310-."250=.......
.
398- 172- 115=. . . . . . . .
s06-304=.
728- 15=.
450-210=.
937-113=
635-321=
896-532=
888-307=
875-573=
636-125=.
748-304=
960-360=
627- 3=
408-108=
819-326=
995-595-
837*614=
357-126=
616-504=
758-435=
963-231:
5,19-134-213=.
799-289-310=
876-235-430=.
. .... .*
25nnu,
a) cu cet este mai mar 969 decet 536,
'168.
825, 109, 37, 937.
b) cu cet este mai mic 235 decdt 856, 438, 555, 967, 239, 738.
ffi
Calculeazi, apoi verifici:
569437=
826-713=
351+427=
162+135=
o_
o_
o
tlrat
15,
Compl etea26
cu..+" sau..-' .
pentru
a face aderdral e
eeal i tdl i l e:
9371J
126=81 |
754DJ2
r O456=fs9
"
63511231=866
64SO?310s37=342
4r4O 2t=435
9s4O2l 4Or36=8?6
868D
s=863
s67O344Dl
12=;11
!$Afle
numerul
necunoscut;
s2r3r4
(...x,')
s67461
*iJsi1)ril-rz+
675-123
l:)8s4*312
ror-:ii
r-"iqsi$a
Care
este diferenla
dirtre
precedeDtul
numirului
949
si
succesorul
numi rul ui
627?
&3
Mictoreazi
difercnta
r umerelor
968
$i
234 cu oglinditul
numirului
326.
ffiGdsegre
numirul
cu 213
mai mic decat
di ferenl a
numerel or
85S,i ,l ]1.
dta
Mic$oreazi diferenta numerelor 679
ti
2f4 cu al treilea numtrr par care
urmeazi dupi 326.
ffiDio
dif"."o1u numerelor 868
ti
214 scrde diferenla numerelor 953
ti
?12.
$/
Merina vecinii unui numir cu 245, oblinem 576
si
578. Care este numtrrul?
E$"u
uo magazin s-au adus 436 de peini albe
ti
cu 125 mai pufine peini
legre. Cete peirli negre s-au adus la acel magazin?
&E)
Un atelier de croitorie trebuie si confeclioneze 273 de ctmi$i
li
298 de
fuste. Cu ci te l or fi mNi mul te fustel e?
40
pin
cete fZg ae fiori
pregitite pentru irfrumusetarea unei al ci , 235 sunt
prnselute, iar restul sunt lalele' Cete lalele s'au pregltit?
d{,Oin
..t. 576 de
penoan existente
lntr-un tren' la prima statie au
-;;boret
245, iar la a doua stade cu 124 mai puline decit la
prima, cate
prsoane au rimas ln tren?
dlin
3
"umioun".-au
incircat 989 de saci. in primele doutr s-au pus 586 d0
--iaci
iar in ultimete doui, 667 de saci' Cafi saci se afli in fiecare camion?
.$alLo
o cofetirie
s-au
adus 698 de inghe{at.
Luni
s-au vindut
234
de
pufi ne
decAt
mi ercuri ,
i ar morti s-!u f.i ndul
i nghctate,
adi ci cu 112 rnai
cu t2 mai pqfi ne
dec61 l uni .
Cetc inghetate
au rimas?
1,
:'li i.i rt,lt
,r
{tllj=s0o
=s71
.
,'
..
' .
j.:
,
t: ,
i . l \
+60f1I
+l
I
. , Cuf t
.
254+
Jt /
;::
\ . r ' - l
Carc sunt
sumel e?
u)
239+
125 718
576+
305
I t l r
66
56*
55
163
284. +
408
325-
117
8. 33.
9
9l 6l
&4
ttI
586+104=.
715+165=
618+217=
249+439=
3.18+527=
236+329=
. ..
388+403=..
..
136+537=. . . .
. . . . .
719+
49=.
. . . . .
532+259=.
. . . . . ..
625+2;15=
. . .
178+118- . . . . . . . .
54J+ 49=
..
327+538=. . . .
839.11,{6=
.. .
625+217-
164+428=.
187+603=
528+255=.
219+7 49=
629+237+106: . . . . . . . +. . . . . . . . =
{@me""9t"
no-a*t 429 cu risturnatul lui 523.
d/.tne
nuroerut cu 328 mai mare decAt suma numerelor 437
ii
126.
d$t*.u-u
dintre cel mai rnic numir impar, format din SzU
ti
cel mai
mare numir de doui cifre consecutive
adaugi 807.
$Srimul
termen rl unei lduniri este 327, iar tl doilea cu 239 mai mare'
Care este suma?
$(}ono,u.",
itiind
ci
primul termer al adunirii este 127, al doilea 208,
iar al treilea este cet
primii doi termeni la un loc.
5{L"
,trn" nurn".elor 237
qi 125 adaugi suma rumerelor
319
!i
318
AZDacf
di ntr-un
numdr
se scade suma
numerel or
l 6?
rezul l atul
509. care
erte acel numi r:,
ti
314
ti
se obtine
hDSe
d{u numerel e
427,i t28.
La
Dri mul
doi l ea
229, AdunI
cete doui reruttai e.
numar
se adaugi 109, iar la al
$4[Aduni ]
pe
JJ7 cu ct i nsugi
de doud ori , i ar ta
numar
se obti n?
rezul tat
adaugi
216.
Ce
qff****.,t"t
r2e de pcri,
iar meri cu 238
nai mul fi .
$SOin
cete S28 de caiete
existente
intr-o
dar
dupi -ami aza
sunl
aduse al te 47S
de
l i brAri e?
l i bri rl e,
dl mi real a
se vi nd
n3,
caiete.
CAte
csiete sullt rcum
ln
PE
OJ.Mor.Cri "i un
a pregtti r
penrru
copi i 127
dc mi ngi .
maSi nufe
cu 2l 5
mai
muttc.
iar plputi.
cir miDgi
ii
marinute
fu uo foc,'
Cai"
1.,-ci"ii; ;;r,
prcgitite
pentru
coDii?
' ! . 14 +
262
8 81+
95 r 82
542+432+
75
654:
r 83
197
+
421
751+
t 93
380+
4E0
813
+
ot
$$Completeazi
tabelele:
627. 744 488 816 357 . 765.
F92
. , 4 176 581 264 653 491
262 91 365 l 5D 295
t70 182 57r 282 350
a+b
74 152 46n 381
l6l 268 183 254
82 294 181 51 213
@+fle
suma
numerelor
cuprinse
lntre
l59
ti
164.
Subliniaztr
numai
opera
6t
6:Uc";;;t;,nu*".",o,.01i[f*nuo,".u,o.]i]il
(ffiDaci
sc.izitorul
este
582, iar
diferenta
ls3.
cerest
descezutul ?
a ciror
sumtr
esle
scrisi
Q*::;;X
numereror
4e3
,i
re2 adaugtr
cel
mai
mic
numir
de 3 cifre
65r-"
ouururnu,nerorut
283
adaugi
tri pl ul
numi rul ui
91.
otu.
|qHl l ,,i ;i curi e
sunr e2
de bomboanc.
Ci rc
bomboane
i ncap
i n
j
furi i
fff;Primul
termen 4l unei adubtrri este 2?3, al doile. este egal cu cel mai
Ti." nu-l, ou.
-ai
mic decit 192. ilr al treilea e cu 81 mai mare decet al
doilea. Carc este suma lor?
(fl$-u
o flo"1"i".-ru adus ilttr-o zi 274 de narcise, iar a doua zi cu 81 mai
multe. CAte narcise s-au adus in total?
/$in,.-o
ferml sunt 162 de rate,
gatte cu 9l mai multe, iar
giini cu 270
-
r;-si multc dc0t
gAlte. Cate
peslrl sunt ln acea ferma?
74 i n aoue bazl nc l noati
180, respecti v 162 de pel ti . i n
pri mul bazi n s-au
- fiii adus
ol de pelti. iar in al doilea, inci 73. CAfi
peqti Inootl ocum ln cele
do[I bazine?
72aornoun"
o
o.obl emd
pe baza el presi ci de mai j os.
192+192+341=?
f4f
,rr"g"
lij{s{u rezultatul
corectl
648+172=
t99.r599=
487+
85=
899+
12=
136+485=
538+162=
7154189=
2,18+383=
7*;:.1i:m;',:"ffi
,'
ffi
.","
*," .i-".
0,"*
0.,i',," merett
cu t91 iar
aiffiia
ie
ffie
cu st?
ffi
lna ou-"""t" cu 167 mai mari decet:
534) 3. . . . . . . . . . . .
483t 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
756b. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659) s. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ffi
Scrie cifrele corespunzitoare:
3. . 8+
2
+
. . . . . . + . . 32+ 13. . f . 2. . +
. . 6. .
r . . 4 368 1. . . . . . . . 5 3. . 9
847 610 912 82r 410 500
f,$
Olr"."l uounlrile de mai
jos
ti
irlocuie$te stelutele:
79clr"lt"
ae."erutut,
d -347=498
d -7,18=165
d -299=409
$[]Lu
p."d""".o",r1 numirului
670 adrugi succesorul numlrului
187'
lul'l+
I 75 I
+--.+
t &J
l'-il+
FH
Ljt
t 6t
G-;1+
t4
j'4
L*i
fz7+
173
j
.-
t el
\;.;1
E* @* E* m*
tg
Y
tlJ
l_ltl
ul
rsJ
tsJ
L::l
l s4t * t 27"1+ t r 7- F i - s. 71. }
r-=
:d
.!-.----J
t]_61 t:lll t:ll r_ji I
uJ
tifJ
tg!
usJ
, s2 t* ttz- ft tt:-F n*t f+
ll_8_l t:21 |
-n
I
llll
lll=J
tSJ L'=U
tj_J
| 87r + , o: l r + r o. f f t : , : f r
:q
rg_r r_jlr
r_jgl
l3|-
tilJ
u3J t4J l.'l
i--231+
I
4.7
I
.-
fgJ
Fiq 1+
1
2-6
I
i.+
ugJ
Fsz t+
l
r.8
l
++
rssi
Iq7]+
| 4*4 |
r+
ljgJ
re
Q*-tt:::* f:r:t,numar_par
care^
urmeazd
dupi
4e6
cu pri mur
numEr
l mpar
care-l preaede
pe
. JJO
r--care e i nai nres
l ui 140: veci nul
t ui mai
m; c).
$!,nna
numerut
cu
-l e8rnui
^"."
a""er
suma
numerl or
l 7l
$i
249.
Wl*;: ;1 1,_11,,1
0,",,"r
r48
de nre de rosii
,,
."
un
",",
de ri nere.
Ci te
fi re
de l egume
a ptanrat
funi ca:
multe
fire
ffir"
."1"',,
"
'Andur
diminean
-**
f##'*H'"#ffi
ff T#
8;["*l,fl
i"*fi
fr ttt;ll
s3l*:ryt",*,"""
*",0""."",",,r.
,"ou
".n.,ln"
"
*.:l.X"ji.
iar
a_ dou{
""
nc'nli
;,i*'il;H
;."!;T,";
p^urea
?i parcursi
cu 29g
dc strri turi .
cete,l "i tu"f*
i "i l ul
ror
),
pentru
a parcurge
l nrreaga
di rtaottr?
erecutat
163
dlstrn{i
care
executate
(ir
QrPr
T'ffiill[i:J
;;"1il"i;f;J:i:-rosii',bire
arbaltre
cu 8e mai
murtc
r ul eDrtcsunt
i n roral ?
dccet
bi l el e
rori i
si
atuaqre
ta
un i oc.
$f
l, o t".-e s-au recoltal struguri de masi
$i
pentru vin. Daci s-ar lua
-4-5
de Indi !e de srruguri
pcntru masi . ar ri i mi ne 186. Li di l el e cu struguri
de masi sunl cu 299 mai pufine dcat cele cu struguri
pentru vin. CAte
Iidite cu struguri sutrtin total?
E8"*"ffi
E9rr:ruE;?l:ll"o-p'"r'"'or,","r"
W)ro"o,tn"u
596- s=278
(-.-gasetre,
afl e) tcizitor
ul :
325-
r=l l 7
obfrute:
391-172
A 42U3r7
536-2r8
-
684_435
975-s18
O 6J8,129
658- .r=.t39
871).-15,r
O 565_ 49
956-327
C] 882_253
9f
su-"
a douii
numere
vatoarer
celuilalt
este 743.
Unut dintre
numere
este 235.
Afli
9|^a",1i
"-r*,.1"mere
esre 892.
primut
termen
este
147, iar
al doilea
sre
329. Afl5
al treilea
termn-
$$Catcuteare scazitorul,
$tiind c{ descizntul
este 567,
iar diferenta
219.
$dNlicsoreazi
cu 239 diferenta numerelor 986
9i
328.
AF^
^.
.
J"""\
' """\
96Cu
cAt este mai mare suma trumerelor
LSq5Jgi L36TJdecat
diferen!a lor?
96Cu
cat este mai mic dublul numirului 276 decet diferenta numerelor
990
ti
219?
ffiun
dire"en1" oumerelor 893
qi 437 scad diferenla numerelor 972
ti
553'
98**T
gendit la u.tr numir. L-am ldunat cu 239
ti
am oblinut 491. La
ce numar m-am
ganol rj
ttt\-
$,$lfPrietena
mea s-a
gindit la un numir. L-a mictorat cu 512, apoi l-a
-
derit cu 118. A oblinut 319. La ce numir: s-a gaBdil ea?
fl l )
cari nu
u pri mi r
doud
certi ;
una ,
cu r7
mai pu!i ne.
c6r" pusi ni
"onti nl nJl o"J;:;:,11.
o"
o,*-,.
i ar ceal al rs
l 0l ,D""a di nt"
un bazi n
s-ar mura
tJE de gdtel
cu
rrecarc
ar cupri nde
ci tc {63
de getel i .
C:i i e gi l eg
api
in al doilea
bazin,
cu
api contine
fiecare
fv"fjlll":1.":llere
esre J93.
suma
ultimelor
doui
este 418.
primul
numdr
este cu 159
mai
mare
decat
al doil;
fi;;;;;;;J;d
a)
!{f$cur"ur",
'185-192=
s06-334=
819-426=.
...
537-262=.
...
zi dilerentle:
178,
uo
314
123
53 6- 819-
74
708
346
526
978,
!2_L
444
50
137
gJL
816. -
l ! t l
) l t r -
370
976
ug
865-
290
208
84
, t 82,
l 9l
657,
183
937
264
r 08.
562.
492
714_
321
805.
t 4
888,
D)
308- 154=. . . . . . . I 28- 3l =. . . . . . .
94+573=. . . . . . . 953- 282=. . . . . . .
465- 2a4=. . . . . . . 514- 324=. . . . . . .
1f${f,fectueazl
proba primelor 4
(prin
adunare
ti
sctrdere).
766- 686=. . . . . . .
scideri din prima
375- 291=. . . . . . .
58&- 192=. . . . . . .
249- 78:.. . . ...
coloani de mai sus
827-445=
940-350=
l($completeazl:
t
at '
914
9 t 4"19: =
728
459
647
a+285=736
!Q$,tnl
nure"ut ncun'scut:
859
-
b=482 567+ c=908
816 325 7[7 536 948
651 282 556 314 465
c 370 9l 164 291 173
t0!f
Cu cat este mai mare 539 decat
'41:95i286i
461?
ffiCu
cet este mai mic 293 dtAt 654; 807;348i 977?
llf,ln na dif""ent" u doui numere,
Stiind
ci unul dintre ele este egal cu 457,
-l a' r
cetnhl t cu 2?6 mai mi c. Ce obsetvi ?
ll0cat
t."t ,rl" ,"rzut
din 638
pentru a obtine 256?
Dar dit diferenta
numerelor
929
$i
391?
ffia)
I-a ce numdr
trebuie
si aduni
467
Dentru
mai mi c deci t
939?
a obti ne
un trumi r
cu l g0
b) Ce numir
este
cu 192 mai mic
decet diferenta
numerelor
g65
si 2gl?
{ffNltticqoreaze
cu 284
diferen(a
numerelor
739
li
l73.
DiD rezultat
ia
succesorul
lul 90.
{{{tti
r"
magazin
-s-au
vdndut
528 de calculatoare
ti
cu
telerizoere,
Cate teleyizoare
s_au vendut
la acel nragaiini
tfi_|,::l
'Tudor"ar
primi
d
-la
sora
sa 95 de bile ar avea
317, iar sora
acest ut a
ar
ri menc
cu l 4g.
Cel e bi l e arc f i ecare?
ffiVeverila
Rila
si-a
adurar
326
mAncat
82, Cete
nuci i-au rimas?
de nuci.
Ea i-d dat
yecinei
sale
152
ti
a
,r^
. .Trrr.
l l 0! ' art i ci pdnd
l a un concurq,
\ t i hael al |
ec, , f r, rt a,
hri hrl i -. , .
)l a a acumul at (=a
adunar,
a smi ns)
cu l S,
mai putine
puncre
decat
.{,d""d.,
i".;;;;;;;;l
;dff;i;iid;1.:"..ri
Flavia. Stiind
ci Flavia ! acumulat 519
pudcte, alltr cete puncte a adunat
Mihaela.
l{fcut"ot"u,l,
a)
b)
436-147=.......
800- 123=. . . . .
940-246=......
261-
85=. . , . . . .
711424=..
. . ...
c)
700*222=.......
408- 109=. . . . . . .
561- 284=
. . . . . .
3l Fl 2r =. . . . . . .
652-256=.......
841- 59, 1- . . , . , . .
4ow256=. . . . . .
137-218=.......
501) - 46=. . . . . .
934-856=...
..
566- 3?9: . . . . . .
103-597-. . . . . .
87s- 288=. . . . . .
652- 64=. .. .. ..
123-i 45-l 89=.......
471- 86-295=.
80s-259-357=.
943-386-198=
ffiCompleteazd:
431
2 5, 1
672
385
948
676
871
98
xt 5
169
276
188
510
142
640- 814
36
43' 7,
3_!_C.
106 301-
154
9t 1
,
148
308-
299
802
405
98
208
| 39
704
51( )
603 906,
419
507-
r 88
] 00 -
t 42
700.
546
800
6t 9
200-
96
4 00,
2E
9 0 0."-
704
500,
38s
600 -
493
800
6-l-c
400 -
104
900
251
De*clrqt tr
sd6-to;-l
Diferen{i I
810
472
531
600
245 907 463 846 338
ol t
296 315 554
88 698 276
67 169
,a.'P
/tru
ffiLu
c" nu-ir
vei adiuga
2,t7 pentru
a obtine
73g?
l$Ce
numnr
a scizut Amalia
din 605, daci a obtinut 396?
i fi 11i _ot**r,q"
di nrre_c(.t-mai
mare numar par
tbrmar
di n sZU
,i
cel
mar mare
numi r
de doud ci f rc-
lllSu.u
a doui
rumere
este 421. Unul
din termeni
este 133. Care este
t ll'Suma
a 3 numere
este
507. Suma prirrelor
doui esre 329. Afli al treilea
termen.
cel i l al t
aermen?
lZ{au,nu
u, nu.".*
",r"
8t:. Primul
[umir
este 294, iar al doilea esr
375" Afli al treilea
numir.
t "- ". .
l 4PuTu
a J numere
el te 600.
pri mul
numi r
este 25l , i ar
al doi l ea
e cu 74
mai mi c. Care este sl trei l ea
numdr?
t#.i"*r;.',urm;ffll
Afl5 numerele,
gtiind
ci
primul este cu 176
doilea este cu 488 mai mic decet 952.
lfifAfli
valoarea necunoscutelor'
!tiind
c5:
d+b+c=1n0
a+D
=531
b+c=442
fllsur"
"
3 nurn.re
este 832 suma
prlmelor doutr numere este 456, iar a
-iiiimelor
doui este 665.
Atld numerele.
C3gle4z;[$i-in
cercuie$te sgEgle
tglelje:
ffi #s.
A' l i
41,L
GE
ffiEf".tu.r.
ffi Catcuteaze
5i
punc
X sub rezul tatul
core :
900
800
"&!rr
i.l!&- L
*"@e Zq
lfl)"ulrol"":u
incercuiette
diferentele
corecte:
untrri l e
cu J ter
l$NScrie
rezultatele adunirilor
!i
sciderilor de maijos:
t 96
119+
l 9l
t 48+
t 99 t 97
157+
5 94
179+
790
t 9E+
586
i 67+ 348+
r 75
125+
t 97
l 8E+
r 68
189+
t 81
t 57r
t 52
197
+
! 91
189+
184
186+ Z9l +
, 99 t 58
190+
199
181+
t 01
t 26+
t , 6 a 113
t 61-
! 83
700-
54
124-
t t
100-
88
137
-
, 42-
t 95
t 24-
t 57 t 84
155- 500-
69
183-
l E6
i 00-
t a1
i 00- t 18-
| 91
100-
1E
| 10-
r 65
t 59-
70 5
605-
396
i 06-
l E1
603-
70
) 00-
45
r 05-
t 77
113
t 5J+ i 36+
t l q
, r t +
669 ' 28+ {45
t 29
+
t 26
t 88+
33
{6E+
291 t 91
149+
156
186+
t 35
, 11+
199
t 94+
t 21
t E3+
t E0
195+
197
177+
t 64
196+
r 58
127+
t 65
343+ 102+ 148+
l , l 6
i 46+
{35
95 145
l 63
t
!_!_!-
i 95+
336
i 7 9+
172
137+
l ?5
i 49+
124 154
178+
t ot
! 94+
t 22
105-
r 80
100- 708-
t 51
{00- , 67 -
109
t 07-
280
t 0E- 541-
192
| 41-
t 67
t 00-
89
t 06-
t 70
168+
r s7
l 0l +
199
154+
t E0
133+
t 77
175+
t 60
t 19+
145
197+
113
; 24+
l 5J
5 9, 1+
r 46
t 02+
188
158+
\ 67+ t 89+
134
35+
49+
136
, 62+
, 49
189+
8
t 57+
t 6s
t 42+
88
135+
t 7- l
134+
l 8
114+
t 46
185
! ?8+
9
i 05+
t 64
i 99+
76
i l 7
+
I 7 |
i 35+
179 179
i 6E+
t 6l
790+
140
582+
8
548+
t 85
r 08-
18?
t 00-
l l
) 09-
154
500-
l 5
) 40-
167
105-
171
) 01-
t 85
, 02
-
194
) 50-
t 48
i 00-
13
) 07-
t 88
) 07-
546
300-
19
) 00-
165
t 00-
) 00- 102-
| 39
907-
799
t 99-
i 94
t 02-
i 87
100-
t n
807-
7 45
t 52-
t 45
100-
4
I t a
700-
19
a0r - 16 1-
189
/ 08-
159
) 28-
t 69
t 00-
t 58
] 00-
66
\ 11
:
125
-r
{${*g;4
culori.
Calculeazi
ti
incercuretre
cu aceeari culoare
operafiile
cu rezultatelo
Ior.
{$$Con.u".
in p".echi!
Urmirerte
sdgetile
$i
calculeazi:
t>
@'
**@$
Vl . / yj
@##@s
Ya' , s/ ' ga
u#
f f i
su$
ffi
Completeazi
c"""u"it"
Jo1Lrn"r"
"orespunzetoarer
t4lfi,c,,,il;i:--a
{\cri{i
i,, rari}
si
un rcrmen. Arln
tdupd
modelul dar)
'l
: l r , - ' . -
""' -
!
Yt.rB?
l
MJt , '
!
h", . l r; "
-' ' : , _
3
;
:'"
,,.
J
#fJ.::.:,..,,,.
,.
I
sfJ::::.,,.,,,,
)
I
l
I
I
;'$
1 -
r.o
, 6b6. 1
_
. .
: : l
F*
14: 7
ffisur,tininze op" r' : r! t a
cnt , (' l t c rozul t t t ul
scri t
d0asupr! :
i
1818 |
i
.
er 7- ee
I
1
.asa+tza
I
l'":l:t
t
555
-
72L-
176
. 6A(, -
13S
.
r. 99+356
4a4
-
4oa-l
4(t
-7OO-
2L6
-
ao2-
32a
a7t
-
X. 23{-758
- 9oO-
29
- gao-
29
f-ooo
-
a8a-| .aaz
-
aoa-| .1az
'
AA+8a2
I
I
6<11
|
- 2ss+356
|
.aog"' .ae2
|
.5s6-
4s
I
. i I t .
Or "l '
.
T, Y
*
sNO
\ 9
' , | a( ' } qf
. . .
l
l oo
j ' r o
: N
' ^ t {ol o
o
d56
N. . .
746i
-
664+
- aOO-
-
93O-
-72
64
f,,82t
f,$oo,u*u
,"uu".ile de mai
jos
9i
inlocuie$te stelutele:
-139=?61
.;sol r
|-J;l c f
+z!1"
l -n1l - Is.i l * Gzl *
!g_ ig_
is_
-ei
-Lg_ -gt
ltl
u1J
u3
tjJ
L::J
t-i-J
i *E*E=
@*E* FI -g*
E- F
EE
EE
@*@* E- E* E*E*
ffi ffi
rgffi
Effi
1. 11
l *111i r u 170*l Hr
170_l
l 7*0 l t ; l ?0l nr
i r . r l l r _8 I 1. 88 I
l - 88
I 148 I l 48i
- :
- 44
g- =; -
E_J
t*J
rj:J UiJ ti-J
UJ
i *01 i n i 0t i sE i
71.
l t E i 7l _ l G i
4*2
l ' r r i 4_2 l cr
:
-
\* :<
\:'
\d
lg
-tg
l.:]J
r{ r-sj
lgl
..lgj
lsJ
t'::J tsj
tj*J uJ
fl{tEfectueazE.
aPoi I erifi ca:
-l l o-
t,to-
34?' 28s=
683 t45=
667-283-
162- . . . . . . . . =405
627
34e=U3J
352+. . . . . . - =500
{re
803- . . . . . .
. . =654
a*264=389
b+435=721
946-
c=648
153+ d:.101
e-365=355
f+,139=810
teazi tabelele:
195+265-J76=
510
298
t67
690
716
l / 6
635
850
554 126
389
538
641
85
t96
408
314
298
l44verincl
aaca sunt aaevl rate egal i t{ti l e:
395+t67=728*166
842-355=58,r-
I 3I
683-294=196+293
924-352=646-328
266+657=37
61540
489+253=92+-I82
f$Cu
cat este mai marc 942 dec6t liccare
dintre
numerele: 460,
54. 351.
g29?
f{ft"r"-n"
t""Ouie
aaaug"t
ta re:, p"r,
tru a obtine 945?
t{ft-u
"e
n"rnlr n"i adirga
264,
peltru a obtine 357?
l$Oin
." rrornl.
"ei
scidea
pe 485'
pentru a obtine diferenfa
(=ezuttard) 426?
l{$c"
nume. r"i.cidea
din 508'
pentru a obline 241?
ffiC"
nu*e,
trebuie sI scazi din suma numerelor
624
li
178,
pentru a
obtinc difernta
lor:'
ffiLo
dif"r"ntu
nomerelor
452
!i
l69 ada{rgi suma lor'
ffiDin
,ut" oulrl.relor
671
ti
29 scade diferenta
numerelor
83E
ti
469'
ldtCu
cat este mai mtre suma numerelor
586
ri
3r9 dectt diferenta
numerelor
461
ti
253?
t{ftHlf:l:t
cu s4? suma numerelor
62e
ii
18s' iar la rezult't adaugi
ffiMire$te
diferenta rumerelor.360
qi
185 cu predecesorul
lui 590.
lffli_-:l.lt:1"r",*,,n,,,0,
uou"*r
u,"""ra
""r""",".,ro
U
unr,
t ar ot n rezu| l 0t ut
ohl i nut
scade pe cel mai marc
I umi r de J ci f re cu ruma
cifrelor c-
rfiffi;:llilr-em
sardit,
dNci
sc{zand
din el36s,
spoi
adtrueetrd
r38,
ffi l tIe
gana"r.
l ! un numtrr,
scad di n
el 254. adaup tn f.7nt,qr trr .^..
rcad 437
,i
obfin s03.
ra ce numir
nl:l
jt"'u11,i1""*
la rezultat
37t,
apoi
{f$o
rittotece
avea
35s
de cirti
poezii
s-au cumpir.at?
cu poerii.
Acum are
Sl0. CAfe
cirti cu
t t t f l ^^,
alruLare
margele
a avut
Ali[a.
daci
i_a diruit prietenei
sale
3g
,i
i_au
mai
rtmas 145?
XiF
I
161,""
.r magazin alimentar s'au adus 200 de franzele. Cete s-ru vandut
dimineata, dacl dupi-masa mli erau 23?
lfflin,.-o
rezervatie
din
jugli vie(uiesc (=traiesc) tigri
sl
t"i.uzsi nut
tigri, iar 165 nu sunt lei. Caf lei
si
cafi tigri vieluiesc itr acea rezervatie?
{$$un
pui de btleni s inghitit 243 de
petti, iar belena, cu 449 mal mul$'
Cali
pe$ti au inghilit in total?
I${in,.-"
ladi s-au aranjat 305
portocale, iar in alta cu 127 mai
puline'
ci te oortocal e sunt i n cel e doui
l i zi ?
r$"ffi
u:
ffi *:"*m,i.,,il*ii;
i'LiliJl,:liT:"1::'.:l"ii'"
"
tff
:;t1:;.':
;.:"1# ;:'J""Jiut::'1
#aijutine'en'rere
decet
$terana'
ffiUn
poitag
a impirlit intr-o zi 273 de scrisori, a doua zi cu 19
iar a treia zi 168. CAte scrisori a impdrtit potta9ul,
in total?
lSJa
o bruterie s-au produs
in 3 zile 984 de p6ini.
in prima
zi s-au produs
,186
de pAini, iar in a doua zi, cu l9i mai pufine.
Cete peini
s_au produs
in
a treia zi?
l{riyrn
ooue cur sunt ll.i. respectiv
124 de bomboate. Marcu a mancat
9
bomboane
din prima
cutie gi
6 din a doua cutie. Cate bomboane
au rimrs
in cele doui cutii, in total?
l z0i l ":r:
tren,s-au-urcar
502 ci tatori .
La pri ma
stal i e
col roari 47 de
cal i l ori
l i
urci 19. C6(i cal i tori
ruDt acum i n rren?
ttt t
af . grrcr
crerl
. au
rezot vaf
6t 0 probl eme.
pri ml | l
I rezol yat
214, al doi l ea
l vd. t ar at t rci l ea.
rest ul . Cel c probl emea
rezol val
al t rei l ea
et er?
lllin
tu"unlo de vari, 3 prieteDe au citit
povetti. Clara a citit 128 de
paginir Loredana cu 27 mai multe, iar Doina cu 49 mai pufine decAt
Loredana. Cete
pagini au citit in total?
lf$U
un magazin s-au adus 20? cimiSi
pentru femei' cu 58 mai
putine
--iimigi
pentru copii, iar cimtrti
pentru birbafi cat numirul celor
pentru
femei
ti
copii la un loc. Cate cimili
pentru birbafi s-au adus?
l 7tr,saa^
a ci ti l o carte de 250 de pagi ni , i n pri ma zi a ci ti r 67 de
tagi ni '
-'"f,ic! cu 45 mrl multe detit in !r doua zi, iar restul in a tteia zi' Cete
pagini a citit Adela in a treia zi?
[f$nteuii
ctasetor a ltl-a au
plmtrt 215
puieti de bradr otevii.claselor
a-II-a
--cJ
7o mai
puti ni , i ar cei di n cl asel c a l \' -a cu 28 mai
puti ni deci t cei di n
clasele a II-a
si
a III-a ta un loc. Cifi puie.ti au plantat elevii, in total?
t-tl
lr0ln
3 camioane
s-au inclrcat
980 de saci cu ciment. in
primele
doua
cami oane s-au i nci rcat 691 de saci . i ar i n al l rei l ea
cami on cu 45 de sacl
mai mult decitin al doilea.
Cete ci4i s-au incircat in
Drimul camion?
I,OUn
motoci cl i st
a-parcurs
i n pri ma
zi 345
km, i ar i n a doua
zi cu 97 km
mar puJtn.
depi $i nd esrfel
cu 162 km
j umetarea
drumul ui .
Ci i i ki l ometri
are dc parcu15
mol oci cl i \tul .
i n total ?
lf$Compune
o
prollemE a
F,l2i_-_--"r
t------------+J4
F-------r---l!4-r
i schema de maijos, apoi scrie rezolvarea.
lfl)nt.oroiur,u
o
problemr dupi expresia de mai
jos'
Rezolvi aceasttr
expresle,
478+(478-289)=?
f!
Afltr termenul necunoscut:
l,- 239+108=5tl
452+ *-347=274
Y2 Calculeazt
diferenfa dintre cel mai mare
si
cel mai mic oum:lr scris
cu 3 cifre:
a) imprre, diferite;
lr) pare,
diferite.
If,
ldentificn (:ari.
easelte)
acele nunrere naturale
care adunate cu S97
dau cel mult 602.
!!
Un melc lrea si iasi ditltr-o fintini adalci de 36 metri. Ziua urci
g
m, iar noaptea aluneci inapoi 3 m. in cite zile va reufi si iasl melcul din
acea fantana?
j[-!
Horaliu
are 12? de betipare.
Frrtele
sdu rupe 2 beliroare in cete 3.
Cate sunt acum?
808*199=..
. ... . . .
780+120=. . . . .
. . . .
707-546=.
2
Comoleteazi cifrele liDsi:
r - - _- - - - ' - - _] r -
l s*8+ | l l l o. +
l l <* | t t *q7
t :
l *76 | l l e. 3
718-
"89
83G
*5*
2*5
622
-
c= 333
3 Afli numlrul uecunoscut:
115, d=824
b -117
=
t
{
Afl tr
val oarea expresi i l or urmi toare:
( 9r 4 +
6) - 208
-
( 212 + 79)
=
1000- ( 805-
167) +( 243+258) :
$
Calculeazi
valoarea numerelor rr, ,
!i
c.
ttiind
c!:
a+b
=400. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
6
+c=490. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
6
Cu
"et "rt"
mai mare rasturnatul
numirului
248 decat suma
vecinilor
numirului 308?
]
veverila Ron[i are 315 aluoe, iar Rila are cu ?5 mti
puline decat
Alunita. ialculeazi tu cete au impreuni'
ttii[d
ci Alunita
are 203'
*
I , '
1[Pi tratul
are ... ... l aruri egal e
$i
Z\ umerot eazi
pi t rat el e
de mai j os i n 0rdi ne crescAt oa
zi-le diferit. T
I l nl __l l
De\ enca, . 6
Si
ru 3 pdt rat e
de l a ercrci t i ul prccedent .
,1[Scrie
pe
linie punctati
doar numerele
care indici pitratele:
UL-JnrOAI\OnCU-l__]?
2 34
78
12
13 14
15
l 1
l 0
$Construielte
un pltrat
cu l atura
de 2 cm
l i
unul
cu latura
de I cm.
(i
a) Descoperi cAte pitr.te se afli ln desenele de mei
jos:
t-T-l t\t-t
rl-n
F Frrn
rTl"l
t]t ES nH
H-t
!JHJ_l
b) Ai 17 betlqoare. Care este [umirul marim de pitrate pe care le poli
coNtrui?
a,
/f,
Desenazi un pi trat MNOP,
apoi unepte vArfurile opuse.
S$
construiegte un
pdtrat din I
beti$oare. Cate beti$oare va
contine Iiecare laturtr?
ff)Care
este aife renta dintre mirimea laturilor vecine ale unui pitrat?
4 4
s".i "
p" pat.ote
numerel e corcspun.dtoare:
TmgNTrlr:TTtrTIt]
{!Un
pitrat are latura de 138 m. Afli suma lungimilor laturilor lui,
ffi
Dreptunghiul
are
cete
doui.
{4con"t.ui"9t"
lbrmt ai obfidut?
ffl
care este numlrut
15 bef i g0are?
f:
maxi m
de drept u
nghiuri
care se pot
egale, doui
doui pitrate
lipite unul de altul.
Ce
{J5
Orneazn (=decorcaz.)
obiectele de mai
jos,
cu mici dreptunghiuri:
realiza
folosind
{/
nescoperi
cate dreptunghiuri
sunr in desenele
de maijosi
{8
Reatizeaze
desene
numai
din dreprurghiuri.
Modek
r 11
n
p
481 - Jt
r1791
-215tr
+1081
+2501
tunghi uri numerel e corespunzi toare:
--*
-
' "' "rnsr_l +n#n
l;-2i:_
*tr0tl
<.-tll
-zri+r
r rcl---ld--_l
r--]081 .
!()Scaae
oin iuma numerelor scrise pe dreptunghiuri diferenla numerelor
.;xonAF,l@D>.-rf
2Eo
lu,,,.e u unui drePtutrghi ar 90 m, iat alta este cu 110 m mai lung''
Determini suma lungimilor
tuturor laturilor dreptunghiului'
Triunghiul are
f\-raturi
5i
l-\'..irfuri.
,1 r.i toguur
\25 cotoreazi cu
qal brn doar tri unghi uri l e:
\uoAE-,x.o()4DoAv
6i r :
Zf
i mparte dreptunghi uri l e de mai
j os
i n doud. l rei . respecl i \
parru pi rl i
egal , apot col orearr-l e
dl l ert t .
ff| ni n,r"
rari antel e de mai
j os'
i ncercui egte-l e doar pe cel e care
pot fi
mArsuri l e l aturi l or unui dreptunghi :
*20, 30, 40, 20;
*110,50,
110, 50;
*175,
r75,35, 175;
*47,28,4' t,29;
*90, 160, 90, 160;
&120, 180,180,
120.
. ' . . ' ' ] . . ' - . . ] .
2[iCe
deosebiri
elisti intrc triunghi
ii
dreptunghi?
!,fconstrui erte
3
triunghiuri
de diferite
dimensiuni (mic,
mijlociu,
mare), rpoi coloreazi-l.
ldlimparte
ur dreptunghi
in
!!$l.e_seneaze
cAte un triunghi pe fiecare laturi
a dreptunghiutui,
respectiv
a pitratului.
El0construieste
un
briduf
ti
o lloare doar
din triunghiuri.
${euoi"u
are
o gridiui
X tusum"
d" fo.,,.u
formele
de mai
jos
corespund gr;dinii
bunicii?
O5ZOOI i l DXVECI
a)
Dt c)
d)
e)
D g)
h)
i r
j t
-ki
t . . . . , . , . . , . . . , , . .
S1o.
"e,"
befi $oare
ai neroi e pe
triunghi'ri?
Dar
doua t"iurgl,tu.i
riflllulJ"f::il;ft
triunshi?
Dar
3
$$Cite
triunghiuri
sunt in urmtrtoarele
desene?
unui triunghi.
Care din
doui triunghiuri.
Cite posibi[tnF
eristi?
E4^STJr'iror
raturiro: ur:n:o:'l:''li"1*::
5? I
--------
ffirecizeazi
t=rnone)
ce formi are fiecire fali notatl curpe desenelede
mPlg:
',\
r;1t 4
-;-11
E] [f, ,,+)
I l) | t./ | t)
r-3i
L)-I-{J
/ \.
fflVecinul
lui Darius are o curte cu 3laturi,liecare avend lungimea de l8
metri. Cef metri are
gardul ca.e imprejmuielte curtea?
Cercul are formi
Descoper!, numiri, apoi coloreazi doar cercurile
din
*;:;;ff#,t*'r
bEWffi
4f
ru tu^u numerel or
scri se
numcrel or scri se pe
cercuri l c
mi (
Pgjercurile
mari adaugi
lormi
de
$tiind
ci el
dllun
"opit
aleargi
in
jurul
unui teren in
(-inconjurar)
cu o pa[gliei
lungi de
ce distanti a parcurs.
280 metri.
4fl $\umarl
bi l etei -i n i nteri orut-t
cuti ei fri "J. p"
".t=-"
di n
"**.i *-.
s
{-$ffi
dd-t&*is
/i
ffc"*.",u
f""rn"i e ptai e
ai n i nreri orut
dreprunghi ul ui :
Dar di n ext eri orul
cercul ui
marc?
An
\7u
45o"."
i n i nreri orul tri unghi ul ui
i i
un pi trat
i n
exteriorul
drept
Scrie literele
dr ept unghi ul ui .
forme.
din ilteriorul
Observ5,
apoi
cercului,
apoi pe
scrie
ti
literele
dil
cele
cerc, lmprejmuit
face 3 tururi, alli
o@t r
din interiorul
iorul
ambelor
f:
;tTq
amb
I
n
m
\ '
' ) /
df
cer"qt" suma numerel ordin itrteriorul. apoi
tri ungti ul ui , Compari rezul t
967
din exteriorul
269
48 cul"ul"uri ,uma rumerelor care se alli
in exteriorul cercului alar in interiorul
oitratului.
17
d$i n
i ot".i o.ul unui aeroport sunl tg aui oane. i ari n
"i i eri orul l ui
cu 23
mai mul l e. Cat ari oane sunt i o t ot al ? f Rerol vn
pri ol r-o erpresi e. )
$l$
t neSte formele spatiale
(-{orpurite
-,ffi
ffi
Stlasts'l
"et"
o tini" o"
MA
denuEirea corecti:
';-
it
la forma
ffi
spa$ali
la
A
$!,f.""ir"uzl
denumirea
ficirei
marcate cu x pe
urmitoarele
corpuri:
. . t . . . , . , . _ , , . , , . . . . . / . . . , . . . , . . . . , , _ . . . , . / . . . , . . , , , . . , , . , . . . . .
rf,\!!Preci zeaztr cc formtr spati al i
se obti oe dactr i c l i pesc doui cuburi
egal e.
forme plane
f:
&fiobseni
cu atenti
scrie ce forme spaliale urmeazl
in
sirul urmitor:
&trffi WT
$l$ompleteazn
tobelul
cu numirul
de forme
spa{ialc (corpuri
gcomatricc)
ffiffiffi'
ffi
FF]
HEW
Cub
Cuboi d
Cilindru
Con
Sferi
$@,-Coloreazl
cu galben
cele
doui cuburi
care ar trebui
mutate
In
orimul
desen pcrtru
agbJi nc
construcl i a
di n al doi l ca
dcsen.
57^'
e plare,
apoi completea-ze
tatit
l
[]
-
A
Numi r
{EilF
$l$D","n"u,i,
a)un cerc;
b)un
pitrat itr
interiorul cercului;
r)!n triunghi in
interiorul
pitratului;
d)un dreptunghi in
exteriorul cercului;
W, iT:";,. **"o,oor"
.uY"ret" dio interiorul triunghiului;
c) . . . .
(ff)Cauti,,intrusul"
ti
incereuie$te-l:
otrtraotrtr
AV><VAAV
Z\.I\Z\
\z\./<>\
AtrAtrtrAtrI]tr4trtrtr
[troutrtrofltrtruo
.
b) in ordine descrescitoare
numerele din interiorul
pltratului;
c) itr ordin crescitoare nume.ele care aparlin lmbelor forme
plane.
escopertr regula, apgi continui
tirurile
cu cate doud forme
phne'
?fls
cnD
s
trfin
mw!
\ s0?
E\ gm
@!S".i"
it interiorul pitratului
cel mri mic
si
cel mai mare numir de 3
cifre, iar in exteriorul sdu 5 numere consecutjye pare
formate din SZU.
6$Uato*
completeazi
;iragul
cu 16 piese,
Ce formi la avea a
treisprezecea piesi?
Dar a circisprezecea?
64ftObservi
cu aten{ie figura urmitoare, apoi precizeazii
cete lbrme
plane
-eiiste
i l<------t------r--zr
Pdt r at e: . . . . . . .
- Drptunghi uri i
.......
- Tri unghi uri :
... ...
@$Construiegte
un pitrat,
apoi caft
un
triunghi pe fiecare laturi
a
pitratului,
66Un
petrat
are latura
cu 7 cm mai mare
decet cel mai mare numir
nat{ral
de doui cifre, Calculeazi
suma lungimilor
laturilor pntratului
tdD
Ol '
Un.tri unghi
are l aruri te
de 98,
115, respecti v
tS6 cm. Determi ni (=ana)
suma lungimilor
laturilor
sale.
S$Un
triunghl
are doui
laturi de t9, respectiv
35 m. Arli lulgirnea
celei
de,a treia laturi,
daci suma tuturor
laturilor
triunghiului
este
gd
m.
(fl $Un tri ungl i arc suma l ungi mi l or l aturi l or de 90 m.
Sri i nd
ca toal e
-Eturi l e
l ui sunt egal e.
afl , ce l ungi me ar o si ngura l aturi .
f,@Un
ar"ptungtri
ate litimea
de 112 m, iar lungimea cu 48 m mai mare'
Atli lungimea
tuturor laturilor acelui dreptunghi.
f,jlCatcuteoze
su.a lungimilor tuturor laturilor terenului desenat mai
jos:
79[nuue furnici au lnconiurat
o fAntani rotundl.
Au
pornit din acelagi
"
ffict,
mergind in seniuri contrare. s-au ?ntalnit duptr ce
prima
pur.or."r.216 cm.
adi cl cu t6 cm mri mul t decer a doua' }qPEE{a
parcursl de ambele
furnici
(- in totrl). (/-*-
\><l
f,$Cu."fiu
a desenat
p- fiecare fati a ulrui cub cate 6 floricele'
Cete
f l ori cel e a desenat
i n t ot al ?
f,dObservn
cu atenlie,
rispunde la cerinte.
Bl c
I
3
4
a) Ce forme spatiale se gisesc pe
linia 4?
b) Dar pe colorna
B?
c) Ce lbrmi
ipatiall se afli pe linia 2, coloana C?
d) Dsr pe
l i ni a 3, col oana
D?
r: , . . , . . . . , , . . . , . .
e) IndicA
forma spaliali
situati pe
linia 4, coloana E.
f) Ce forme spatitle
se gisesc
pe
linia 2?
g) Dar pe
coloana
I?
-I-!
Un t""un
in formi
de pitrat
cu latura de 92 m
trebuie
inco[jurat
cu 4 rAnduri
dc sirmi, poarta
fiind
confectionati
din lemn.
$tiind
cii poarE
are 4 m
tungime,
a{l; oaf metri
de sarmi
sunt decesari.
p
Un dreptunghi ar lungimea de 16 m. Stabilette cat misoari li$mea,
$tiind
ci suma lungimilor tuturor latudlor dreptunghiului este egali tu 52 m.
14
Cat" cubulele mici compun fiecare constructie? Dar in total cAte
cubulete s-au folosit?
H
V
fLO
Numiri eorpurile
geomelrice din cele 3 figuri care urmeazS, apoi
tr-t
(
i te tri unghi uri sunt i n i magi ni ?
-daor
tn aghi,ti nti.i din p lnta imagit?:
lodte tritutghi!rile din ituagihea a doLn:
Xl
Une$e
prin cite o lirie oricar dintre
punctele
vecine din figura aliturati. Cete fiiunghiuri tc oblitr' in
total?
completeazi
Liniile verticale
de mai
jos
au aceeali
lungim?
Nl i soari !
Cartea
este deschisi
spre noi?
Vrifici!
ffiu*
Liniile verticale
sunt
drepte sau
curb?
Veri fi ci !
N
Cercuri l
di n
mi j l oc sunl
de aceca$i
mAri me:
Li ni i l e
ori zont al e
sunl
drept e \ au
curbe, j
rriit
IOc:
Construiegte
forme dupi modelel de mal
jos' pggglgaElLE
9i
liplte-le.
Doui dlntre
corpurile
geometriee obdnute sunt cunoscute' Caro?
l)ecupeaz.i
$i
asambleazi
formele de pe,erso:
db
d lry 6tf50
&
a)
b)
c)
2
Misoari cu palma:
lungimea bincli;
lilimea u$ii;
inillimea colegului de banci.
> B.ncs este mai lungi decet creionul.
> lladiera est mai scurtl decet stiloul,
> Tu ai
peste 2 m lniltime.
> Cu metrul se
poate ml sura l ungi men
ghetcl or.
(.
....)
r \ l rl rual ul est e m| i l ar deci t cri erut .
> Cearceaful este mai i ngust decet
pangl i ca. (.......)
> Puntea este l|railsti decAt
Podul'
> Acul este mai subtire decet betigorul'
i Beti$orul este mai
gros decet butteanul.
( .. .)
> Bl ocul este mai i nal t decat
eopacul -
(.......)
> Un caiet are 16 m lililne.
>
()
uii poatc avea I m lilime.
( . . . . . . . )
( . . . . . . . . t
( . . . . . . r
( . . . . . . . . )
( . . . . . . . . ,
l . . . . . . ,
( . . . . . .
)
( . . . . . . . ,
&
Precizeazi care propozitii sunt aderdrate
(A)
ti
care sunt false
(F):
$!
ircercuieqte
obiectelc care
pot Ii misurate cu metrul.
t
fr
Cal cul eazd:
79 m
+
65 m=. . . . . . .
136 m
f 248 m- . . . . . . .
542m+389m- . . . - . . .
657 m
+12, 1
m=. . . . . . .
$
Calcuteazi apoi compari rozultatele obtinute:
7r t . - uaq
- E: O?
m. f l 15 m 512m+298mn961
m- l ?2m
91 m -
36 m=. . . . . . 138 m
+565
m=. . . .
.
203m- 55m- . . . . . . .
600m- 213m=. . . . . . .
486 m - 12? m=. . . . . . . . 485m1367m=. . -
. .
834 m- 596 m- . . . . . . . 8' l l m- 259 m=. . . . . .
245m+366mE184m+427m
813 m -42s rt|
fl?06
m
-418
m
@
Ce este mai lung:
I m de ati sau I m de arfalt?
r : . , , . , , , . , . , . . , _. . , , . , . .
ct -
n
La un magazin
!-au adus
J67 m de stol.?i
stoftr neagri.
Ce0 metri de stofi s-au adus
forma
unui exercifiu (unei
cxpresii),
maro
ti
cu 148 m mai putini
in total?
Scrie rezolvarea
sub
8Un constructor
trebui
si real i zeze 6 ziduri
a cale 2 m liecare.
A
terminat
deja doui ziduri.
Cefi meri mal are de construit?
FT
E,/
Dintr-o
bucari de tltbn s-au vendut
40 m
gi
au rtrmss atitia
mcrri cit
dublul cantirifii
vindute,
Afli citi mctri a avut lntrerga
bucad
ilii;;l'
{@Ca1i
tnet.l
trebuie
si parcurgi
Ftavia penrru
a a,iurge
la
$oati?
m, ce distanftr
jlilnu"a
se intoarce
acasa p
parcurge
la intoarcere?
un drum
mai $curt cu 342
r 6i
ffi
Oana are o
panglici care misoari 16 m. Taie io liecare zi cate 4 m. In a
cAt a 7i \ a t Ei a ul t i ma bucat t r
(- \ a f sce ul t i mt i l i et ura)?
{S
un ,"""n de sport are lungimea de 128 m
!i
lilimea cu 49 m mti micE.
Pentru imprejmuirea
lui s-au cumpirar 500 m de garal din plasi. Ceti
metri de
plasi vor rimene dt|pi impreimuirea teretrului?
ffi,
niot.-un balot de 15{ m de mitase s-au folosit 48 m pentru
-Jnfecri onarea
unor fu\l e, cu 19 m mai mul t
peotru ob(i nerea
unor
cimisi, iar din restul s-au
produs rochii. Ce$ mtri de mitase s-au folosit
pentru
confectioEarea
rochiilor?
d$oin,.-o
bucati de
tnor
de 10 m s-au tdiat 5 buci$ a cete 2 m' cete
tiietu s-au flcut?
ffl
O"-" tungut unei alei s-au
plantat 8 tufe de trandafiri, la distanta de 4 m
una de al t ! . Ce l uf i gi me are al eeal
\ ,
4T ro"u munci toare
confecti oneaz:i $i returi '
Pri ma obl i ne
4
)i returi
di n
-fr""ur"
tn"tru
de
snur,
iar a doua ob$ne cete 3
lireturi
dintr-u[
metru'
$tiirrd
cd liecare muncitoare
are cete 3 m de
tnur,
afli cete
iireturi
se
obtin
$i
cete tiieturi face fiecare.
{&"^
pune
o problemi
dupi figura urmdtoare:
r-ft
----iF
fLU
Dacd I l i rru. 4
pNhare,
cal cul eazi :
paharei
dry
litri;
l i tri .
3l =
. . . . . . . . . . . . pahf f e;
' . .
. . . . . . . . . . . . pahar e;
. . . pahar ei
S pahar e
=
. . .
- . . .
l i t r i l
12 pahar e
=
. . . . . . . . .
l i t r i ;
16 pahare
=
20 pabare
=
2p
3.1.
q*1-3"ticti de | | se umptu
doui sricle de
jum
{te de titru, aflil
Doui st i cl edel i r r u=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st i cl edej umi t at er t el i t r u;
Patru sti cl e
de l i tru
=
..... .... sti cl e dc
j umi tate
de l i tru;
Ci nci sti cl e de l i tru
=
......... sti cl e dej umi tate
de l i tru.
r3r.lt _
--
.
z'I Alta termenut necunoscu{:
- 1q2t - . . . . . . r =21sr
. .. . . t
r
469 1
=
800 1
591 |
+
. . . . . . 1= 702 I
. . . . . . l - 151 I =7591
5001- . . . . . . 1=1161
. . . . . . t +32?l =9501
821 I
-
. . . , . . 1= 3051
. . . . . . l
+
126 1= 652 1
2llc.irtiu,,
a umplut
pe
iumitate
cu suc de struguri aloui vase de forma
diferiti t've:i
i agi ed), care au liecare capacltatea de 2
\Precizeazi
in
care din cele doui vase se afld mai mult lichid.
2EPentru
a umple cu api un butoi cu capacitatea de 601, Dinu foloselte o
gileati de 10 t' Cate
gileti va turna in butoi, ir total?
!&,gunl""
a tutnal 3? I de suc de rosii intr-un vas cu capacitetea.de
50 l'
-&fi
[tri d" suc de rosii
va trebui sI mai
puni pentru a umple vasul?
!$tu
un magazi n
s-au \i ndut i ntr-o zi l 16l de suc de portocal e
!i
cu 2? I
Tai
pul i n
suc' de
perc. Cafi l i tri de strc de fru(tc s-au
ri ndul ' i n total ?
26$"io
aitpun"
ae 3 lase
pertru a umple un bidon cu capacitatea
dr 16 l'-dar
-riu
p.""
qtie
cum
si procedeze.
$tiind
ci cele 3 \'ase au capacit5lile
dc l' 2'
.e"p""tio 3 litl olut-o tu si umple
mai utor bidonul
(din cet mti
puFne misurntori)
27
O" ,r 4
l aci s-au Dbti nut 5
gal eti a c6tc 5 l i tri de.l apte fi ecare'
S-au
i i ndut l g l i tri de l apre Cel i l i tri de l aptc au mai rama\?
!$Un
gran
a ollirut
150 I de vin, pe
care l-a pus
in doui darnigene
de 50,
respctiv
60 I
$i
in sticle de cAte I litri tiecari. Ca6 fitri de vin a pus
in
sticle?
fl pi n.3
b.uroai c
s-au pus 910 tde api . i n pri mete
butori c s-au pus
636 l d.
l l pa, rar l n utri mete
dou5.6-30
l de ap5,
ceti l i tri de apa se afl i i u fi ecare
butoi ?
$lpl,a
o benzinlrie
s-au atlus 324 | de benzini, i".
".rtut
paoe
hffi-"
adus,
motodni.
.in
prim. jumtrtate
de ori s-au vandut
96 f a. Onndol q,
i 37 | de motori nd.
i ar i n ! doua j um:i ratr
de
"re
s_uu l ' anaJl J-i -a' e
brenzrni
si
931de
morori na.
Cdti l i tri de benzi ni
$i
ci ti l i tri de mol ori ni au
IE(F{
{ri,3
moeoed
0usfel50
Etce."qt"
cantitilile
cu 2s kg mai mici decit: 100 kg'
672 kg, 803 kg
qi
920 kg.
230 kg, 425 kg,
E2lnl
r".*"n,rt necunoscut:
397 kg
+
. . kg=600kg
. . . , . . kg
+
567 kg
=
82r kg
?15kg- . . . . . kg=286kg
... . kg -
436 kg
=
I45 kg
902 k9- . . . . . . kg= 63kc
. . . . . . kg
+
284 kg
-
540 kg
574kg+. . . . . kg=802
kg
..,. . . kg - 378 kg
=
387 kg
$$Ce
erte mai
greu: I kg de aur sau I kg de Yati?
84*";";;u,
X-' L---"
I
*--_-
di F
ii5
M"-o
" "u-pirat
de la supermarket
5 kg de cartoli,
I kg de morcoai'
-i1kg de ro'ii, 2 kg de pelte
;i
3 kg de ariiei. cete kg centiresc
legumele?
....'''.'''.'..',''..''''....'....'.
.',.-' . .' . ..
ffi
ffiUn
f"r*i". a lindut l. piatn 147 kg de vinete' Daci i-a rimas o
-"iotitut"
de \inete egale cu cea venduti, cete kilograme de viflete a avut
fermi erul .
i n total ?
Al
A
nl
ID
.?7
in,r-o
ladi erau 80 kg de castraYeu,
iar in alta, cu 4 kg mai
putin' se
-fun
di n
pri ma l adi r i n a doua 5 kg de carl ral e{i Ci te kg de casl r!\eti
sunl
acum in fiecare
ladi?
$$lop-l-
""
s-au pus
14 kg
$i
s-ar luat t2 kg d crrtoli, ln
rnmas 20 kg. Cete
kg de cartofi
au fost la incepiut
in acel sac?
$$Cate
kgcantereqte
Arda,
daci este cu 3 kg mai uroarA
decet n ne, iar
eu sunt cu
.f
kg mai greu
decit Silviu, care are 15 kg?
4p9,3,1,,u cu struguri
centi rert
Lg. Lndi i a goate
cenrdretl e
2 kts.
Ci l e ki l ograme
cAnrEresc
srruguri i
di ntr_i
teai tel
-
Dar din 3 lidite
identice?
Dar din 5 lndite?
t n
tl _9 l l :T,
cum_pdrat,80.Lg
de tegume.
Jumrrate
di n i ntreaga
canti rate
suJrt
cartofi . ceapl
cu 14 kg mai pu1i n.
i ar restul
sunt;;;;;:' A;;
Kri ograme
oe morcovi
a cumparat
[ami l i a?
{zlcantitatea
de zahlr $anduti de un magazin in 3 zile este de 900 kg. in
prima zi s-au vAndut 435 kg, iar restul in a doua
;i
ln a treia zi.
$tlind
ci in
a trcia zi s-au vandut cu 68 kg mai pulin decat in prima zi. afli cAte kg de
zahir s-au vendut in a doua zi'
,{,$ltcltuiuqt"
o
problemi care sl se rezolve
prin expresia:
tS kg+(15 kg
+2? kg)
-
8kg= ?
-!F---lF.-
{,l|f,Completeazi
enunturilc
urmdtoare:
t nt r - oor i sunt . . .
. .
. . . . . . . . mi nut e'
i n 3 or sunt. .
mi nui e'
i nt r - o or i
! i
j umi t r t e
sunt . .
. . . . . . . . . . . . mi nut e'
tntr-o ortr
ti
un sfert sunt
. .
' .
..
"
mi nute'
i n dout r mi nut e sunt
. . . . . - . . . - . . . . . . . . . . . .
secunde*.
t nt r - o zi sunt
. - - . .
- -
. . . . . or e.
O
jumatate
de zi are
-
. ore.
i n 3 zi l e sunt
. . - . . . . . . . or e,
,l {l
de orc formeazl
- -.....,
..
. . zi l e.
i ntr-o si pl i meni
sunt . ...
zi l e'
.--J..J.+,2-
-
l . ' i
-
--q'lJi^fF
intr-o
siptimini sunt
in 3 siptirrAni sunt
zile de
$coald.
zile.
siptimeni.
zile*
14 zile forlneazi
intr-o tuni pot
fi
Intr-un
an sunt
'
. . - . . . . . . . sau . . - . . . . . . . . .
zi l e.
. . . . . . . l uni ,
36 de luni formeazl
Intr-utr atr
$i
8 luni sunt
luni.
l uni .
zile*,
intr-un an sunt
intr-uIl an bisect sunt
ompl et eazA
t abcl el e:
Dimineata
(4T,1\
DupA-masa
(seara) (Prt4
ora 3
ora
ora 5
ora .
ora 6 ofa _
ora I
or a,
ora l 0
ora .
or' l l
ora .
4&are
luni ale anutui au 30 dc zil?
Dimireata
Ui\tt
Dupd-masa
(seara) (P,1./)
ora .
ora 13
ota .
ora 15
ot a .
ora 16
ora .
ora 18
or a.
ora 20
ora .
or ^21
Dar 3l de zile?
Ce l uni a anul ui nu ai scri s?
.. . . .. .. . . . . . ...
' E
{l l
Pri et enel e
mel e au urnl i t oarel e
dat e de nasl erc:
n15.06,2003
(Nanr)i
n
6,06.2004 (Ira)l
n
8.08.2003 (Dana);
n
6.06.2002
ici;;);
n
16.0s.2003 (Am);
n
I s.os.zoo+
ir"our.
Care e cea mai tAri ri (mai
mi ci )?
Care e cea mai in varsti?
Scrie
numele
lor, in ordinea
crscitoqre
a iarstei.
ompl et eazi l abel ul de mai
i os $i
f i razt r orel e
pe
ceat uri l
Cu o ori mai deYreme
ACUM O ori mai tarziu
ora. .
Dra 8
t i
15
] r 4. .
nrafi
E )
$i J0
\ r
/
.{-
-
_r,'
r a. .
014. .
"r-
-
>\
, r \
ora... (r
"
al
v/
\
-
r,/
l'1,"
{:)
orl
16
t l
l 0
ora. .
or a. .
ora l 0
l l un
sfert
ot i , .
or a. .
ora.,
or ! l l
9t
jumltotc
or ! , .
or a".
ora l 0
or a. .
ora..
or a. . .
or a l l
ti
40
ora 23
$i
un slert
or. a. .
ora. ,
ora. .
ora. ,
ofa 24
taltr
un sfert
dl$tsene,
apoi completeazi
spafiile plnct.tel
@ml @@@
r) Fiildci
azi este luni,
ieri a fost
b) Daci
azi este marli,
alaltiieri
a fosl
c) Fiildci
azi este miercuri,
meine
ya
li
d) Daci rzi cst e
j oi ,
poi mi i nc
va f i
e) Fiindci
maine va fi sembitd,
ieri a fost
D
Daci meine va fi vineri,
alaltiieri
a fost
g) Fi i ndce poi mei ne
vs fi
j oi ,
i eri a fosl
h) Daci poimeine
va
fi miercuri,
alaltiieri
a fost
i) Fiitrdci
alaltiieri
a fost
duminici,
maine va fi
j)
Daci
alaltileri
I fost marti, poimeine
va fi
k)Fiindci
ieri a fost tuni,
meine I,a fi
l) Daci
ieri a lost
durninici,
poimiine
va fi .
@l tffrei
col ege
au i mpti ni l
8 ani . Cal cuteari :
a) Cag | ni au i mpreuni ?
b) Citi ani areau
impreuli
anul trccut?
c) Care I a
f i ruma rj l r\ t el or
l or pest e
J ani ?
${cand
.-u
ni*"rrt sora
sa, Rada avea
J ani. Acum.
ea are
g
ani.
a) Ce verste
au acum,
imDreuni?
b) Ce versti
vor avea peste
3 ani, impreunA?
$!Un
t""n t.uu"".eazi
Europa
in 3 zile,i
8 ore. Cete ore
dureazi
cilitoria?
Dar dus-i nrors?
ffiin
Cmput septlrDinii, Nlihaela se culcl la ora 2l
(seara)
ti
se trezeste la
-
o;a 7
{dimineala).
La sfiirtitul siptimerii se culci la ora 22
Si
se trezette la
ora 9.
a) Cete ore doarme ea
(din cele 24 ale zilei) ln timpul siptimanii?
b) Dar la sfer$itul siptimanii?
${Ieri,
Snndel, elel in clasa a II-a,
ti-s
sdrbdtorit
pentru a doua oari in
viati ziua sa de nattere.
Cend s-a niscut el?
(ziua
si
lura)
Ce varstd are Sindel?
Ce dat{ e azi?
(ziua
si
luna)
av
S[ Am
pl "cat l a mare i n 9 auqust
$i
am st ai doui si Pl i meni '
I n ce zi
ne-am intors?
- ui '
-
_
$(f,Bunicul
are 60 de ani, iar bunica. 56' Care era diferenla dintre varstele
lor, aculn 6 ani?
$f,nt."
tu
scoali
la ora 7
ti
35 minute
$
sjurg la 750' cat fimp dureaztr
drumul
meu spre
l coal d?
$l$Flmul
incepe la ora l1a5
pi se slirgelte la ora 1250, cat dureazi
filmul?
StDAuto"rrut
u pornit la ora 8r5 dio fala
$colii ti
a aiuns la
primul obictiv
al excursiei dupl 30 de minute. La ce ori s-a ticut
Primul
popas?
(pAvionul
a aterizat la ora 2010, dupa un zbor de o ori
si
15 minute. La ce
ori decol ase?
@{n""e
"u
orn S uni, iar fratele meu are 36 de luni. calculeazir
a) Crre e diferenta de versti
dintre noi?
b) Ceti ani arem impreuntr?
@!So.u
rn.u mai mica e setat gre$it
ceasul, acsta avand 9 minure
l nterzi ere.
Daci arati ora l 9
ti
l 9 mi nute, care errt ora adevi rati ?
Valoarea
mirfurilor
se
poate
aprecia (-lirisura)
in .. ..
Nl or 0del e
r omanel t i
act ual e au
yel or i l edei . .
, . , . . . . . . , . . . . . . . . . . , . .
bani .
Bancnotel e
romi ne$ti actusl e
au vel ori l e
de:
@!f,lunic" li
bunlcut li a"o
pfioi
"e,.
,. f"u, ,t,"," *""u.u. ;; ; ;;*
pertru
a-fi cumpira
o carte de poverti.
care costi t6 lei. Dupi cate zilc va
putea
$i 0 cumpere?
l rCol egi i sc
j oacd
cu bi l rte. pe
(are
sunt scri ,i r
di feri te r.!l ori
benqri ,
(
al cul ea/ i i
Sumel e- a\ e cI h r oi p(
^l .
r i n r or r u sumele,
aia cum reies ele din tabelul de mai
ios;
Cor
oo
oo
o
oooo
Radu
ooooo
ooo
ooo
oooooo
Florin
oooo
ooo
ooo
ooooo
Flaviu
ooooo
oooooo
NIarir
oooooo
oooo
o
oooo
6$co-pr","u#
(l@Ade.
arat sau fals?
Citefte propozifiile, apoi rcrifici
Gn
tabelul de mai sus) daci suttt
adevirate sau false.
Radu are suma cea mai mare. (. . .)
Ceorge are suma cea mai mi ci . (......)
Difrenta dintre sumele lui Florin
ti
Fla\in e mai mici de 100.
(....
-)
llarin are cu 500 lei mai putin decat George. (. ..)
Florin
ti
George
au cel mult 1000 lei.(.... .)
Radu
si
Fl ori n au cel pufi n 1000l ei . {......)
fi7ru.iu
dorette sa cumpere utr MP3plal'er cu 155 lei
5i
un telefon care
-"irte
3 t5 l"i. ii oluog brniil Celi lei imprumuti sau ii mai rimin?tiezi rabrdi
ffi
Nhrin ii imprumqtl
188 tei lui Florin. ceti lei ra avea fiecare?
(re'iabellll
(fl$
C" suma ii ramen lui ceorge dupi ee crmpiri o minge cu 39 lei
ti
o
enci cl opedi
cu 168 l ei ? r' v'
t aoet ut t
!@
f"nt.u u
pUti parcare.. bunicul schimbi o bancnotl de 5 lei in monede
de 50 bani. Cate asfel de monede
primette?
74,trn
-ui
multe
monede de 10 batri. Calculeazi
cite voi da' pentru a
'
i?imi in schimb:
dl
o portocal i , care costi I l eu;
6
o inghelati'
care costi
2 leii
6
un caiet, care costi 3 lei.
/lNlama
merge Ia piafi
cu o bancnoti
de 100lei,
trei bancnote de S0lei, o
bancnoti de l0 lei
fi $ase
bancrote de I leu, Cumpiri fructe
Ae:l-ier,
legume
de 25 lei
9i
produse
lactate de 5? lei, Cu ce sumi se lntoarce
de iu
piatt?
Dt6i
/ e)Tata
merge l a supermarkel
cu doui
bancnote de 500 l ei .
Cumpi ri
utl
teleyizor
al cit.ui pret
este scris cu cel mai mare
numir de
j
citre, iare ai
cifra_ sutelor 6. [Iai plirerte
o misu(tr TV. mai ieftini
cu SSS'tei
iecet
televizorul.
Ce rest prime$te
Ia casi?
7&"urut
.H]o-crl l l l !i
de porrocate (f,
tei t esre
j umdtare
di n cct
at
.?iliilil:t"t,f;L
rrioara
cumprrtr
cate 2 kg din riecare'
Ce rest
va primi
de la o bancnoti
de 100 lei?
Y I Un fermier a turnat intr-un butoi 68 I de vin, iar in altul,
74 I de vin. Afli c6ti litri de vin trebuie si torr{e din al doilea
in primul butoi,
penlru
a avea carltittrli egalein liecare.
Cete sticle de 2 litri de umplu?
f-lo
croitoreasi a confeclionat din 4 metri de penzi doui fete de masi
identice. Ceti metri de
panzi sunt necesari pntru a eonfecliona 7 fele dc
masi dc aclasi fel?
Y 4 Dacian s-a trezit la ora l6t'r, dupi un somn de doui ore
1i
35 minute'
La ce ori s-a culcat Dacian?
Y 5 Doi saci cu cartofi cAntiresc 64 kg. Primul sac este cu 4 kg mai uqor
decet al doilea. Care este masa ficciruia?
{!-Laptele
din t2 sticlc de
jumitate
de litru s toarni in sticle de 2 t.
6-,
XF
1fl6 ineepina
cu ot.a 8, pe
un aeroport aterizeaze
avioan
sfert de ori. La ee orI va ateriza
al patrulea
ayior?
din sfert in
La cete minute
mai tirziu
va ateriza al nouilea
avion?
p,
Cate ,rumere
de doui cifre sunf de ta 30 la 60?
6h
l i D
De ci l e ori se rcpet d
ci f ra 7 i 0 scri eren
numerel or
de la 60 la 90?
CAte numere
de doul cifre sunt iDtre 20 si 60?
4&Cate
cifre sc folosesc
in scrierea
lumerelor
de la I la 25?
$Scri e
numerel e
narural e:
a) de t. 302 la 296i
b) l ntre
508
Si
516;
c) cel
mult egale cu 802
ti
cel pulin
egale cu 797i
d) mai mari dcat
495
fi
cel mult
gale cu 50j;
e) cel pufin
egale cu 238
Si
mai mici decet
245.
@Scrie
3 nume.e
consecutive,
dintre care:
a) al doi l ea
est e i 00;
b) al treilea este 601.
/Scrie
toate numerle cuprinse intre 500ii 680, in care cifra zecilor este 4'
Scrie toate numerele naturale formate din SZU:
a) folosind cifrele 2, 0, l;
b) folosind cilrele,l, 9, 5, nerepetatel
c) folosind
pe I
ti
p 9;
d) cu suma ci frel or 4i
e) cu suma cilrelor 3;
0
cu cifre egale;
g) cu cifre consecutive;
h) cu cifra urititilot 2
$i
cu cifra sutelor 3i
i)
pare, de lt 288 la 296i
j)
cu cifra zecilor egali cu a sutelor
ti
cifra uniti{ilor
4i
k) cu cifra sutelor egali cu a unititilor
ii
cilra zecilor 3;
l) cu rifra zecilor mai mare cu I decat a sutelor
ti
clfra unititilor 7;
m) cu cifra sutelor mai mare cu 2 decAt a unitifilor
ti
cifra zecilor 9;
n) i mpare,
de l a 9, l 5l a 937i
o) pare,
itrtre
503
ti
492.
$)
Se dau cifrele: 4, 1, ?,2, 9, 0. FEri a le repeta, scrie rr. de 3 c
r) cel mai mic
Si
eel mai mare;
b) cel mai mare,
cu cifra zecilor
2;
c) cel mai mic, cu cifra sutelor 4,
{@Oraoneaze
crescAtor
numerel e:
564. 645. 456, 654. 546, 4{6, 66J. 55{, 6.t6, J6{;
ifre:
789. ?88.
877. 878, 977. 978.
889. 779,997, ?98.
4d,
tl"don""re
descrescitor
numerele:
123, 132, 32r, 312, 213,
231, 2t t, r2l
,
212, 22t;
105, 501, 510, 150, I15, 500, 5l l , 505. 101, 100.
4.l "..
l ,i :
n),m_eJel e:
18.6.861.681,8t6.
168,
618, r06, 801,608,
r08.
t6u,
oru!
oul , urdoneaztr-l e
cresci tor pe
cel e mai mari
dcet 601
l i
descrescltor
pe
cele mai
mici dec6t
60g.
jl&a'.*"."
u, ,.eOui
"ompt"rnt"
in urmetoarele
serii?
P99ea@
CIooo@@
aQQ@@@
c@@6d6
ffi
C" ,ru-"."
n-ur trebui
sI existe
in urmitoarele
serii?
@@@@@@@
, @@@@@@@
!,1tl Tai e
numi rul
scri s greti t
i n
$i rul
urmator:
ee@@Q,@@@@
{EF
f(i
nepera aaunarea
$i
sciderea. rezolvind cir mai multe dintre calculcle:
199 "
594
t 00-
19
) 00-
t 65
t 02-
t 87
100-
28
700-
t 97 46
300- ) 00-
l ! 5
J02-
7 39
l 07-
| 99
) 28-
{69
! 00-
4
i 07-
I t o
500-
r 58
00-
66
40-
77
552-
t 45
t 00-
l 9
t 0r -
t 24
l 6l -
189
708-
t 59
620-
4
b: ' 5-
i 5t r
150- 930-
t 37
294t
662
t 06-
t 70
106-
i 40
t 63+ 554-
210
187
-
t 98
802-
145
145+
I 9, 1 187
i 7[ -
l 9
294+
r 05 138
158+
l 1t
121
198+
t t 6
624+
zE4
{34+
194 , 79 t 44
i 04+
105
187+
138
, 88+
{70
{75+
525
506+
77
103+
291
184+
I 8,1
t 64+
| 67
116
159-
t 19
1. 71+
i 46
219
+
144+ 804+
r 65
150+
t 70
155+
t 54
768+
116 {55
170+
t 88
179+
t 50
) 54+
t 12
548+
r 85
i 59-
t ?q
i 46+
t 14
188+
768
8;l
+
71
606+
184
698+
t 5/
, 45+
t 69
165+
804
184
186+
161
) 07-
188 154
185+
648
117
+
109+
t 91
) 01-
r 71
930-
131
706-
140
768+
188
l 9l
r
109
] 12-
117
307-
7 45
164+
186
287
-
188
{83-
186
85-
98
701-
598
i 81-
r 98
t 31+
t 21
173+
117
t 85-
198
629
-
l t u t 27
6t 2-
, 11
, 07
-
745
t 05-
771 77
504-
210
969-
t 87
83-
86
119
+
719+ ] 29
-
; 50
t 42-
t 21
554+
r 56 284 185
126+
184
06+
55
) 05-
777
284+
391 t 84
t 10-
t 6s
248+
146
\ 07+
t 55
650- 321-
117
Dat -
188 54
i 00-
t 9
106+
t 29
698+
t 5/
148+
\ 66
194+
122
165+
469
, l l -
t 24
t 31-
t 98
! 03+
t 97
t o7
-
546
668+
26 |
582+
6
790+
140
578+
9
505+
t 64 t / 5
i 7 2+
) 85
599+
t 7 |
, t o
t 19
r 65
202+
143+
t 7 |
zt 7+
t 99
294+
+21
l l 9+
193
, 8 6+
t 35
183+
+80
295+
197
t 64
l 9 6+
r 58
i 49+
t 24
{78+
t ot
265+
154
da5+
l , t 5
67 4+
132
546+
{35 t 32
i 95+
136
i 79+
l 1t
541- 800-
89
&44-
t 61
100-
33
708-
t 57
770-
188
405-
180
400- 161-
209
307
-
280
608-
558
88+
69
00-
l 8
67 4+
256
700-
8l
509+
o!
602-
| 51
l 9 6+
t 68
100-
64
531-
t t t
t u5-
t 26
401-
358
25+
97
348+
175
I l 9+
I 9l
48+
99
170+
l 7 4
156+
596
157+
t 94
179+
790
198+
686
02-
l s00-
94
I l 3
850-
r 48
100-
t l
09-
54 56
608-
r 87
600-
l 5
340.
t 67
805-
117
{0r -
185
290+
299 , 64
287 +p
s 7+
207
852
397+
391
, 47
+
300
89+
8l
189+1186+
184 l l 6s
291+
t oo
{t +
58
363-
184
600-
69
155-
67
700-
54
124- t 46-
t 79
461-
t 83
200-
88
t 37
-
t 5!
442-
] 95 257
606-
t 87
t 00.
45
603-
70
500-
918-
7 97
t 79
800-
7 87
200-
l 8
I l 0-
859-
705
605-
39 6
468+
297
149+
165+
491
555+
, o
536+
2r 9
629r .
t 88
661+
l l 3
669
128+
r 45
429+
226
788+
33
524+
| 53
402+
188
594+
t 46
{01+
r 99
454+
r 80
581+
199
468+
l 57
177 160
479+
145
497+
r t 3
842+
88
234+
l 8
, 11
89+
34
35+
| 47
49+
t 36
162+
t 49
, 189+
7
, 5 / +
JO5
236+421=. . . . .
470- 390=. . . . . . . . .
465+535=. . . . . .
450+251=. . . . . . . .
263- 194= . . . . . . .
560- 504=. . . . . . . .
625- 3 99=. . . . . , . . .
896+t 04= . . . . . .
444- 353=. .
. . . . . .
562+438=. . . . . . . .
605*406- - . . . . . . . .
623- 550=. . .
. . .
406+45, 1- . . . . . . . .
907
- 161=
. . . . . . . .
790- 246=.
. . . . . .
256+466=. . . . . .
. "
5 56- 339=. . .
. . . . . .
?09- 155=. . . . . . . . .
3n2+323=. . . . . . . . .
l 0?+803=. . . . . . . .
458+249=. .
. . . .
526- 504=. . . . . . . . .
460+144- . . .
. . . . .
410+248=
. . . . .
348+241=. . .
. . . . . .
546- 33 7=. . .
. . . . . .
, l l 2- 313=. . . . . .
254- 146=. . . . . . . . .
516+136=. . . . .
.
405- 349=. . . . . . . . .
333*224=. ". . . . . . .
326+192=. . . . . .
4 56- 3 57=
321-236=
320+380=
222- t 99=
2l 0+456=
203+ l 7=
201+659=
130+770=
326- 144=
362- 27t =
406- 387=
528-429:
612-167
=
650- l 04=
?48+207-
968+ 31=
9 6 3-3,14
=
704+t 06:
888+ 13=
890- 257=
717
+223=
784+132=
850+ 85=
980- 54=
4 51+ 199
-
630+289=
4 I 0- 140=
405+154=
301+219=
265+644=
564+288=
560+156=
309+ 54=
506+288=
485+515=
465- 166=
265- 178=
320-224-
150' -2 5 7:
936-266=
915+ 55=
897+103=
540+168=
302- t 56=
312-254=
854+ 56=
809- 85=
845+125=
84?+ 5=
908- 199=
97 0- 5 65=
3 10
+3
9, 1=
120+188=
306+5, 18=
478+109=
481+324=
104
+5 06=
l l l - 103=
103+177=
879+l l l l =
198+202=
789+145=. . .
. . .
693-149-
651+207=
645*l 09=
625+375-
5 84
+3
06=
568+154:
564-r2S=
458- 185=
456+544:
879- 188:
888-809=
666+104=
698+122=
7n8+122=
102-
56=
586r 105:
591- 488=
6 45- 6
05
=
410+ l 9l
=
506- r 09=
526+252=
460-264=
639-244=
690+190=
7 01+ 99=
987+
3=
990- 588=
504- 346=
666- 288=
689+127=
l 4 7+54 7=
159- 185=
869+ 46=
177-199=
652-287=
404-l 4n=
9861 8=
999- 123=
986- 187=
96 8- 9 0 9=
854- 499=
845- 655=
820- 699=
542+ 165=
908+
65=
654- 605=
9 l 5- 90 6=
825- 188=
540-444=
852- 248=
562- 505=
550- 368=
548- 156=
102+188=
193- 98=
2 01-2 0 0=
2 | 0- 106=
333+367=
6E9- r 99=
640+166=
808- 199=
780+120=
7 07
-546=
524+3 98=
450-262=
604+256=
870+t 49=
704- 15 5
=
660- 278=
6s8- 546=
586- 295=
2 581455=
301-249=
3l 0- 248=
s68- 509=
798- 698=
807+133=
504+406=
369-327=
396- 169=
405- 106=
444+446-
55 5
+44
5=
5 5 5- 105=
321+454=
312+328=
8 74
+
108=
519-466=
951- 367=
540+233=
508-
80=
70L- 246=
6 98- 5 0 9-
502* 22=
485- 158=
980+
20=.
582- 503=
789- 598=
{fo"."o*ouo"
rr,,mercle, dupi modelul dat:
436=!t00+ 30+ 6
27n=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
914=. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408=.
{$cut"uf,f4
"poi
efectueazi
prJa in 3 moduri:
72- 18=. . . . . . . .
58+13: . . . . . . .
364-"-156=........
402-175:
65- 8=
90{F114=
t ff,Efectuerze aduni ri l cu .J termeni :
29,.t."rt"n'm;t:;rl"'
o'' *'"ili
tTiit'
i, ;-*
. . . . . . . O. . . . . . . . .
. . . . . . t ] . . . . . . .
196+354 O
760-281
327-148 O ?63-584
. . . . . . O. . .
. . . . D. . . . . . .
ldafl
i t"rrn"nul
oecunoscot:
116_
^=418
|
,*. *:.:r_.
.
I
:rr.:r*
l r r
127+358+
d=810
e462=196+169
CompleteazA
tabelul:
!$c"t"ul"urr,
a+ b=314
b=235
c- d=153
d:256
e=5,10, f=169,
g=98
r , B
e-f-g= .
r r i B
rg+f=
" " '
' g' '
'
h+i+j=720, h+i=781, i+j=635
i
- . .
. . . . . . . .
.t
!{f,,
Scrie cifrele corespunzitoar:
. . 4 8. r 83. . - 9. . . . -
1. . . . . . . . 5 . . 5E
901 5t 0 216
716- . . 2. -
1. 9 169
258
9 40
!$
Di n,.-uo metru de materi al \e croi csc 4
)errercl e,
(
i te
Serretel e
se
pot
confecti ona
di n
7
metri de materi rl :'
!Stri nu
a aj unr cu ci l i i ul unci enci cl opedi i ta pagi na 127, daci numi ri
-p-agi ni l e
de Ia i nceptl t
$i
l a pagi na 23 dac6 numi i rl i
pagi ni l e de ta sfi rti t'
CAte
pagini confine acea enciclopedie?
!fL,
"oncrr.sul
..Cangurul "
au parti ci pal 450 de el evi . i tr l a concursul
-.]Smarr" 500 de cteri .
75 di nl re ei au pdrti ci pal l e ambel e concursuri
(
i l i
elevi au participat la cele doui concurslri, in total?
!$io
a*:
cutii sunt cete 14 creioane colorate
,i
cate 15 caiete.
Cere
rechizite
sunt in cele doui
cutii?
2$_inarum4ia
ae siptimAna
trecuti, am parcurs
impreuni
cu 3 colegi
un
traseu de 9 km.
ECifi km a parcurs
fiecare?
eCeti
km am parcurs
impreuni?
@,-ll1l
":^,":
_erau
47 de mingi.
At6xandru
ia atatea
mingi incet
mai
rimen
28, insi
5 mingi i se
sparg.
Cite mingi ii rimin
lui Ale_;r;.;t
."'
Itit t
-
l tl l n
doud l i zi cu pere
au rdmas
cate l J kg dupd ce di n pri ma
tsdi
s_au
vendut,z4
kg, iar din a doua
19 kg, Cete-kilo;rame
d";;;;
;;;;.
fiecare
ladi?
E2l
"opti
aveau
ci re
5 porl ocate.
Fi ecare a
mencat
cete doui.
Cete
portocale
au acum, lmpreuni?
ei!t'i
l &t_Di ntr-o
carte,
dezl i pi ndu_se
cAte pagi ni .
au der enh Ieci nt
pagi ni l e
29
,l
141. Cete pagi ni
l i psesc?
ffi nuni cut
are 66 ani . i ar tata cu 27 ani mai
puti n.
Cafi ari va avea
bunicul, cand trta va avea 47 ani?
ato
Prul
i i
l onut au ?, respecti v 9
qni .
EPeste cAt timp vor avea lmpreuni 30 ani?
ECi (i ani aveaui mpreuni fu urmi cu 3 ani ?
36
in,"-o
psrcrre sunt 5.! de eutoturlsme. iar in alta, dactr ar mai {i 19, ar
-
fi -tot ati tea cat i n
pri ma parcare. Cete masl ni l unt i n cel e doul
parcl rl .l
37
La o cofcti ri e s-au adus I l 4 buci ti de
prdj i turl cu ci ocol atl . cu 29 mai
-fru1i ne
buci l i de
pri j i rure cu brenztr
!i
146 buci l i de
prtri i turi cu fructe'
S-au vAndut 98 buciti de
preilturi cu clocolatA
ti
59 buci{i de
prijiturl
cu fructe. CAte bucif de
prijituri au rdmas, in total?
Iil3
EB
Uir"tu a tiiat o pangtici
cu lurgime,
de 18 m, din 2 in 2 m. CAre
tlieturi a excutat
Nlirela?
Gorosqt. uu.",.n.r
@
t5^".,..,1,.i
a unui teren s-xu ptantat
pomi,
la distan{a de 2 m urul de
arrur.
)utnd
ca l afura are l ungi mea
de 20 m, sfl I ci ti pomi s_au
phntar.
40
in_
-aoua
co$uri erau 30 de pere.
Deoarece
in primul
coq s-au adiuear
are tu pere.
numl rul perel or
di n cel doui co$uri a deveni t acel asi .
Ci tr
pere
au f ost i n f i erare
co! l a i nceput ?
4{_"3r"o*uri."U,e
kg de-rotii
se alli in 4 ldzi,
,tiind
ci o ladi pliri
cu rorii
centirette
30 kg, iar goali,
cu 2g kg rnar puun.
&Zf
Doue-
feti re au confecl i onat
i mpreund
.10
de narci se
di n hArri e col orata.
Daci o feri td i -ar da
cel ei l al r
6 n;rci se,
amandoui
ar ar",
i " f"i j "."fi ..
Cete uarcise
a colfectionat
fiecare
fetiti?
{$
intr-o crescitorie de ptrsiri se giseau 462 de giini, 326 de rafe
!i
cu 137
mai pufine geste decat rate. S-au tiiat 185 de giini
!i
45 de gette. CAte
ptrsdri au rimas in acer crescetorie?
dd
nent"u
"onteclionarea
u.ror coslume s-!u adus h o croitorie 3 batofi de
stof{. Primii doi aveau 65 m, ultimii doi 5? m. iar al treilea continea cu
9 m mai mult decet cel mai mic numtrr natural de doui cifre. Ceti metri
avea fiecare balot?
,tiDTrei prieteni cldtiresc impreunl 60 kg. C6l cintirtte {iecare. daci
primli doi centtrre$c 4l kg, iar ultimii doi 42 kg?
t t n
ft$
*l t"-a.
tata. fi ul
ri
l i i ca au i mpreuni 198 ani . i l l ama are 62 ani . tat6l
r,fiul
au l0l ani iar fiul
li
fiica 72 ani. Ci{i ani are liecare membru al
familiei?
*r
G
#
{f
*intr-o
carte
sunt 25 de porelti.
iar in alta sunr 27. Laura a citit acelasi
numi r, de pol esri
di n fi ecare
carte
$i
i -au ri ma\
neci ti te
12, i " t"i "i . i at' "
pove$n
a crht difl tiecare carteJ
48.i n
aore atbume
erau
t05 forograti i -
t\l i hai pune
6 fotografi i
i n
pri mul
al bum
ti
se scoate
t t di n al doi i ea.
Acum, i n cel e doun
"i ti ." ",,i "
acela$i numir
de fotografii.
Cete fotogralii
erau in fiecare
alt um?
49-:y:l':l
r:
::.:.."
* ,*o*.;;
;;;,.'^nu
"un ",,,.","
n"lu"",
,,,,n0
ca atunci
cand
Melisa
ar.ea
g
aoi, sora
sa aYea
12 ali.
CUPRINS
NUMERELE NATUR,\LD OE LA O LA T()O
Numerel e natural e de l a 0 l a 30 ........,...,...,.,,.......,.........,........,.....,,..,.....3
Comparare, ordonare ......,......,..............,......,...,................,,.............,.,...5
Numerel e natural e de l a 0 l a 100,,...,.........,.,........,,...,.......,........,............7
Numi re, scri ere, veci ni ......,.........,,...............................,...,.,....,...,,,.........7
Comparare, ordonare ..,....,.....,..................,......,......,.....................,......12
Rotuoj i ri .......-.........
....................................,.......16
Eval uare, autoeval uare .,,......,...................,.....,......,,...........,,.,.......,.....,l 7
OPERATII CU NUMER.E NATURA.LE DE LA O LA 1OO
ADU:IAREA SI SC;,DEREA NUMERELOR I{ATLR{L[ DE LA O LA 2O .,.......20
Exerci ti : prgi ti toare
-
compl etarea zeci i .......,,.....,...,.........,....,........20
Adunarea cu trecere peste ordin ............,,.,....,.21
Scdderea cu i mprumut l a ordi nul zeci l or ..,.........,..............,..,...........,23
Proba aduni ri i
ti
proba
sci deri i ..,...,.,..........,..25
Exercitii
ii
probleme
combinate - corsolidare, dezvoltar ,...,.,.,,..,..23
ADL\ \ Rr - r Sr Sr ( DERi t . \ \ t \ t f Rl LOR\ 11r " RALTDT L\ 0 Lq30 . . . . . . . . . 31
Adunarea
si
sctrderea firi trecere pste ordin ........,........,...........'..'.31
Adurrarea
{i
scidera cu trecere
pelte
ordin .......'.......'.........'...,.......34
Afl area termenul ui necunoscut ........,........................,...,.......,....,.........39
Probl eme combi nate ...........,....-................,.........,11
vrei si
$ti i
ai mul t? Afl area val ori i erpresi i l or*......,.........,-.....,......47
ADL\ARIA SI SC-4.DEREA NU}lERELORIATURALI DE LAO LA 1OO ........{9
Adunarea
$i
sci derea fi ri i trecere peste ordi n .....' ..,....,..' . ...............49
Adunarea cu trecere peste ordi n .....,.....' ..........57
Adunarea, cend suma u| | i ti ti l or este zece .,..,.,..........................,.57
Adunarea. cend suma uititilor este mai mare decit zece .......'60
Sci derea cu taecere peste ordi n ,............................' ....' ..' ... ..."......,..,.64
Sciderea cand descizutul este formrt numai din zeci .'...,......"64
Scxderea cAnd descizutul este format din zeci
si
unitili ..........66
Si nj uci ml Pi trate magi ce .....,...............,"' . ..' ..' ....,...,..' ..' .. ,..' .,,.".,71
Consolidare, recuperare, dezvoltare.......,......'.........'..,.........
....'........'.72
E\al uare, Nutoevatuare ........................................
......' ............ ............82
NUMERELE IiATUR4.LE
DE LA O L.{ IOOO
Numire, scriere, r'ecini ....,.....-..,....,.-......._---,...................,....,,...,.,.......g.f
Comparare,
ordonare ....---,......-,.....,,......,.--..---..,.,..,........,...,.,.....,.,..,93
Rotunj i ri ...,.............
-----...-,...,.....,.........,...........95
Eval uare. autoel al uare
..-,......-..........,....,.,....,...........,.......,...,..,..,..,,.....97
Adunrrea firi trecere pestc
ordin
...,........_......99
Sciderea firi trecere peste
ordin
.,.,,.,...........102
Adunarea
cu trecere peste
ordinul urlititilor
..._.,........,,..................106
Adunarea cu trecere peste
ordioul zecilor _....,,.,....,......,..,.,,,.,....,,..,
109
Adunarea cu tre.ere peste
ordinul unitif-ilor
Si
al zecilor ......,...,.....1I2
Scdde.ea cu imprumut Ia ordinrl zecilor .__-
-,--.....,.,..,........,...,...1
l5
Sci derea cu i mprur' ,ut
l a ordi trul
sutel or .,........,,.....,...,......,..,........,f1g
Sci derea cu i mprumut
l a ordi nul
zeci l or
!i
al sutel or............,..,.,..,.121
Consolidare,
recaperrre,
dazr-oltare____....,-......,....,.,............,..-.,,,...
f?3
Eval uare, autoeval uare
.......-.-....-.-........--..-.....-............,...,..............,.,,f3g
: \ TENTE
t \ I I I TI I
Rt E
t orme geomel ri c
p1ane............._.._..-...-.................,..........,....,.........
l 4l ,
LT\ITATI
DE
u.isuRi
Unitifi
d misuri penrru
lungimi
...,.,.,..,......155
Unititi
de misurl pentru
capacitate
,..,..,....,.15g
Uni ti ti
de mi suri pentru
masi
,.....-..........,,...161
Unititi de mrsura pentru
timp
.....-......-.--.-----,--............._........163
\l i surarea
l al ori i
merfuri l or.
Bani i
..,..........
| 6g
RECAPITLLARI
Fh-_{Li
L{er ci t i i }i
pr obl emer e( api r ul a( i r e. . . . . . . . . . . . . . _. - - - . . . . , , , . . . , . . . . . , . - - , . . . . , . 172
El Lucrarea
furni zeaza expl i cati i esenti al e (aspecte
teoreti ce) pe
,
i ntel esul el evi l or. i nsol i te
de exempl i fi ci ri .
<
^\
MNivetut
Ei
structurarea
"onl,nu;ii't'oi:,rnt
conforme
nou,u)fl
Curri cul um Nati onal .
El Cupri nde seturi de exerci ti i
9i
probl eme
vari ate
9i
atracti ve
care favorizeaze fixarea, aprofundarea, retentia
9i
transferul,
cul ti vd mobi l i tatea gi
fl exi bi ti tatea gandi ri i .
El Favori zeazd economi a de ti mp (el evul
nu copi azd ceri nte, ci
rezolvi).
El Propune numeroase sarci ni , prezentate
sub formd tabel ar;
(preferate
de citre elevi
9i
cu o ofe(e mare
de situatii de
exersare.i nvatare).
Mspal i i l e rezervate
di sci pl i neaza prezentarea pl anul ui
de
rezol vare, i nvi tandul pe
el ev sd fi e conci s
9i
ordonat.
El Prezi ntd o densi tate mare de si tuati i de l ucru
(sufi ci ente
pentru
aprofundarea fi ecdrei uni tdl i de i nvi Fre), etevul
progresand pri n
efort
propri u,
El Respectd
gradarea
de l a si mpl u l a compl ex, de Ia concret spre
abstract.
gl Cupri nde
i magi ni meni te s; descrel eascA fruntea.
El Lucrarea ufureaza mul t efortul cadrel or di dacti ce, fi i nd ecoul
semnal el or
pri mi te
di nspre mul l i col egi .
El Compl eteazd cu succes cai etul de cl asi
9i
ofera o conti nuare
fi reascd Dentru exersarea de acasa.
gl oferi
parteneri l or
educati onal i (el evi
- i nvi l dtori
-
pdri nti )
o
c o p e fi d :
"leafrl,
R ogda,a
-973-7829-44-3
64-432s41
,
X7 44-559510

S-ar putea să vă placă și