Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Esenta politicii de dividend si factorii determinan i ai acesteia


Politica de dividend este o parte component a politicii financiare a intreprinderii.
Dividendul reprezinta remunerarea actionarilor si semnaleaza despre faptul ca
entitatea economica in actiunile careia au fost investite mijloace banesti activeaza cu
success.Politica de dividend se materializeaza in optiunea unei S.A. de a distribui sau
nu dividende in anumite exercitii financiare de crestere continua ,de reducere sau de
pastrare a cuantumului dividendelor precum si de folosire a diverselor surse pentru
plata efectiva a dividendelor.Politica de dividende este aceea care determina impartirea
profiturilor obtinute in plati catre actionari si fonduri retinute pentru a fi reinvestitein
afaceri .
Profiturile accumulate reprezinta una din cele mai semnificative surse de finantare a
dezvoltarii intreprinderii iar dividendele constituie fluxurile de numerar datorate
actionarilor
[1]
.
Rata dividendului este un indicator analitic si se calculeaza prin raportul procentual
dintre suma suma din profitul net repartizata actionarilor sub forma de dividend si
valoarea profitului net.Pentru managementul societatii se pune problema alegerii intre
dividend si autofinantare. Alocarea unei cote mari din profitul net ca dividend restring
posibilitatea de autofinantare a asocietatii ducind la cresterea gradului de indatorare.Pe
de alta parte o societate care practica o politica de dividend caracterizata prin rata mare
a dividendului va duce la cresterea valorii actiunilor in piata si va contibui la
atractivitatea acestor actiuni.Astfel politica de dividend are 2 efecte contradictorii.
Politica optima de dividend gaseste ecilibru intre dividendele platite si rata cresterii
viitoare astfel incit pretul actiunilor intreprinderii sa fie maxim
[1]
.
Politica de dividend are urmatoarele obiective:
a! "ntarirea increderii si formarea unui actionariat fidel societatii.
b! #resterea economica a S.A.$pune pe planul intii interesul de dezvoltare
economica a entitatii!
c! #resterea increderii a tertilor parti $investitorii potentiali ! care pot sa ia decizia
de a face investitii in actiunile intreprinderii contribuid in asa mod la
dezvoltarea ulterioara a intreprinderii.
Politica de dividend este influentata si se formeaza in baza unui rind de factori ce
pot fi divizati in 3 categorii :
1! Situatia financiara a intreprinderii
%ivelul liciditatii
&alorea profitului net
'ata indatorarii $daca sunt ()* multe vor fi mai putine posibilitati de a realiza o
politica de dividend optimala!
2! Preferintele actionarilor.
+ parte din actionari prefera venit curent din dividend$vrea sa fie remunerat!.Altii insa
pot sa nu aiba nevoie de venitul curent din dividende si vor accepta investirea acestora
pentru obtinerea unui venit superior in viitor.
,! "nfluenta pietii
'ata dobinzii
#ererea la produsele $serviciile! oferite de intreprindere
Pretul la factorii de productie$resurse energetice etc!
+ politica de dividend se considera scazuta daca rata dividendelor nu depaseste 2-.
din profitul net.
+ politica de dividend se considera moderata daca rata dividendelor constituie circa
/-. din profitul net.
+ politica de dividend se considera puternica daca rata dividendelor depaseste 0-. din
profitul net
[2]
.
1.Stancu "., 12estiunea financiar3 a agen4ilor economici5, 6ucure7ti, 8ditura economic3, 199/
2.2luov 2., 5:inansov;i menedjment<, Spe4ialinaia literatura, San=t>Peterburg, 199?.
2.Ordinea de plata a dividendelor
+rdinea de plata a dividendelor este stabilita in 5*egea '@ privind S.A.<.
Dividendele sunt de 2 tipuri:
1!dividend intermediare Ase platesc pe parcursul anului de gestiune.
2!dividend finale>se platesc la finele anului de gestiune
(ecizia cu privire la dividendele intermediare se ia de #onsiliul Societatii."ar otarirea
cu privire la plata dividendelor finale se ia de Adunarea 2enerala a Actionarilor la
propunerea #onsiliului Societatii.
"n otarire cu privire la plata dividendelor se vor indicaB
(ata la care este intocmita lista actionarilor care au dreptul sa primeasca
dividende. Pentru fiecare plata a dividendelor #onsiliul Societatii asigura
intocmirea listei actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende."n lista
actionarilor care au dreptul sa primeasca dividend intermediare vor fi inscrisi
actionarii si detinatorii nominali de actiuni inregistrati in registrul actionarilor
cel mai tirziu cu 1? zile pina la luarea otaririi cu privire la plata dividendelor
intermediare. "n lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende anuale
vor fi inscrisi actionarii si detinatorii nominali inregistrati in registrul mentionat
la data fixate de #onsiliul Societatii dar nu mai tirziu de /? zile inainte de
Adunarea 2enerala a Actionarilor care va lua decizia cu privire la plata
dividendelor.
#uantumul dividendelor pe o actiune de fiecare clasa aflata in circulatie.$*a
act.ordinare si preferentiale pentru fiecare se va inregistra cuantumul acestora!
Adunarea 2enerala a Actionarilor este in drept sa aprobe dividendele anuale in
cuantum nu mai mic decit dividendele intermediare platite si nu mai mare decit
dividendele propuse de #onsiliul Societatii.@arimea dividendelor auntate pe
fiecare actiune de aceeasi clasa trebuie sa fie egala indiferent de terminuul
plasarii actiunilor.
:orma si termenul de plata a dividendelor .(ividendul se plateste cu mijloace
banesti iar in cazurile prevazute de statutul societatii se plateste cu actiuni sau cu
alte bunuri destinate consumului populatiei civile a caror circulatie nu este
interzisa sau limitata de acte legislative.
Pentru plata dividendelor fixate pe actiunile preferentiale poate fi constituit un fond
special din contul defalcarilor din profitul net al societatii. (ividendele pe actiunile de
aceeasi clasa pot fi platite cu actiuni de alta clasa numai in cazuri exceptionale.
)ermenul de plata a dividendelor se stabileste de #onsiliul Societatii in conformitate cu
statutul societatii insa nu poate fi mai mare de , luni de la data luarii deciziei cu privire
la plata lor. (ecizia cu privire la plata dividendelor de catre societate de tip descis va
fi publicata in termen de 1? zile de la data luarii ei. (ividendele care nu au fost primite
de actionari din vina lor in decurs de , ani de la data aparitiei dreptului de primire a lor
se trec la venitul societatii si nu pot fi revindecate de actionar
[,]
.
,. *egea 'epublicii @oldova privind societ34ile pe ac4iuni %r.02C>D"", -2.-/.199C.
3. Principalele tipuri ale politicii de dividend
"n statele cu piata de calital dezvoltate sunt aplicate mai multe politici de dividend ce
se concretizeaza in modul de acitare a dividendelor actionarilor. Posibile politici de
dividend sunt:
1. Politica dividendelor reziduale. A aceasta politica declara ca o firma trebuie s
urmeze / etape pentru a decide proportia din profitul net distribuita sub forma de
dividend. Aceste etape suntB
1) (eterminarea bugetului optim de investitii.
2) (eterminarea valorii capitalului necesar finantarii acestui buget.
3) Etilizarea profitului net in cadrul capitalului propriu ca sursa de finantare a
acestui buget.
4) Plata dividendelor numai daca profitul net obtinut este mai mare decit
valoarea investitiilor.
+ astfel de metoda porneste de la idea ca investitorii $actionarii, proprietarii!
prefera ca firma sa retina si sa reinvesteasca profitul daca rentabilitatea pe care o
obtine in urma acestei reinvestiri este mai mare decit rentabilitatea pe care
investitorii o pot obtine din alte investitii cu un grad comparabil de risc.
2. Politica dividendelor constante sau progresiv crescatoare. Aceasta politica
prevede acrodarea de dividende in suma constanta sau cu o rata de crestere
constanta. $aceasta de regula se ajusteaza cu rata inflatiei!. Prin modul de
functionare acordarea de dividende prin aceasta metoda presupune stabilitatea
monetara si stabilitatea economica in general. 'atiunile care stau la baza acestei
politici sunt de natura a atrage investitorii, tinind cont de preferintele acestora
pentru stabilitate. Astfel investitorii confera o valoarea mai mare dividendelor
pe care sunt siguri ca le vor primi. (ividendele reziduale sunt fluctuante si au un
grad de risc mai ridicat, ceea ce determina o apreciere mai mica in piata
actiunilor respective. "n alta ordine de idei multi actionari utilizeaza sumele
sumele primite ca dividend pentru celtuieli curente. "ar ace tia prefera sa>si
poata planifica celtuielile in functie de venituri stabile,
,. Rata constanta a dividendelor A este posibil ca formeze o politica ded divident
care e caracterizeaza printr>o proportie constanta din profitul net distribuit sub
forma de dividend. Aceasta politica este in dezavantajul investitorilor atunci
cand profiturile sunt mici. Pe de o parte societatea isi poate gestiona mai bine
profiturile obtinuri nesuportind povara unui dividend fix in perioade cu profit
mai mic.
"nvestitorii ciar daca nu se asteapta la o suma constanta acordata ca dividend
pot estima valoarea acestuia, pornind de la profiturile trimestriale inregistrate de
companie si insotite de bugetul de venituri si celtuieli.
(aca de exemplu prevederile din buget privind profitul net sunt depasite la
finele trim """ sansele ca intreg profit din anul curent sa fie realizat sunt ridicate,
si ca atare investitorii pot estima valoare dividendului ce urmeaza sa o
primeasca. Astfel sun indeplinite atit deciziile companiei privind autofinantarea
cit preferina de stabilitate a actionarilor.
/. Dividendul de valoare scazuta + extradevidend. Politica spune ca actionarii
vor primi un didivend stabil in valoare minima si in afara de aceasta periodic $in
cazul reusitei mai bun a intrepriderii, lor li sea acorda un dividend suplimentar.
Acest extradividend nu se va garanta pentru anii viitori. "n caz cind
intrerpinderea are posibilit din ana in an sa acite extradividendul atunci are rost
sa se streaca prin decizia actioarilor la o alta valoare a dividendului minim
garantat
[/]
.
/. Antoniu %. 7i al4ii 5:inan4ele ;ntreprinderii<, 6ucure7ti, 1992.
Universitatea de tat din !oldova
"acultatea #tiin$e Economice
%atedra &'dministrarea afacerilor(
)ucru individual
la disciplina &!anagementul financiar(
Esen a i factorii politicii de dividente
' ela*orat+
#aduc Andrei
2rupaB 6A12-,
%oordonator ,tiin$ificB
estacovscaia A.,(r., conf. univ.
%-i,in.u/ 2011
%uprins+
1. Esenta politicii de dividend si factorii determinan i ai acesteia
2.Ordinea de plata a dividendelor
3. Principalele tipuri ale politicii de dividend
)ista *i*liografic.+
1.Stancu I., Gestiunea financiar a agenilor economici, Bucureti, Editura
economic, 1!!"
#.Glu$ov G., %inansov&i mened'ment, Speialinaia literatura, San(t)*eter+urg,
1!!,.
-. .egea /epu+licii 0oldova privind societile pe aciuni 1r.2#3)4II, 5#.5".1!!3.
". 6ntoniu 1. i alii %inanele &ntreprinderii, Bucureti, 1!!#.