Sunteți pe pagina 1din 30

Liceul Tehnologic, com.

Starchiojd Avizat, Director


Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE
!. "eceptarea meajului oral #n diferite itua$ii de comunicare
%. &tilizarea corect' (i adecvat' a lim)ii rom*ne #n producerea de meaje orale #n itua$ii de comunicare monologat' (i
dialogat'
+. "eceptarea meajului cri, din te,te literare (i nonliterare, #n copuri divere
-. &tilizarea corect' (i adecvat' a lim)ii rom*ne #n producerea de meaje crie, #n diferite conte,te de realizare, cu
copuri divere
VALORI I ATITUDINI
Cultivarea intereului pentru lectur' (i a pl'cerii de a citi, a gutului etetic #n domeniul literaturii
Stimularea g*ndirii autonome, refle,ive (i critice #n raport cu diverele meaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa$' de comunicare prin con(tientizarea impactului lim)ajului aupra celorlal$i (i prin nevoia de a #n$elege (i de a
foloi lim)ajul #ntr-o manier' pozitiv', repona)il' din punct de vedere ocial
Cultivarea unei atitudini pozitive fa$' de lim)a rom*n' (i recunoa(terea rolului aceteia pentru dezvoltarea peronal' (i #m)og'$irea orizontului
cultural
Dezvoltarea intereului fa$' de comunicarea intercultural'
CONINUTURI
&nit'$ile de con$inut tip'rite cu litere aldine contituie no$iuni noi pentru claa a .//-a.
!. Lectura
!.!. Cartea - o)iect cultural. 0ditura1. Colec$ia1. Atericul1. Su)olul de pagin'1.
!.%. Teoria literar'
!.%.!. Structura operei literare. Structuri #n te,tele epice 2procedee de legare a secve!elor, timp, pa$iu, "odal#$%!# de carac$er#&are a persoa'elor3 (i lirice 2concordan$a
dintre forma grafic' a poeziei (i ideea tranmi' de aceata3.
!.%.%. Figurile de stil. Repe$#!#a (oe$#c% )al#$era!#a*+ Me$a(ora+ ,#per-ola+
!.%.+. Versificaia. Tipuri de rim'. R#$".l+ P#c#or.l "e$r#c )-#s#la-#c*+ T#p.r# de r#$" )#a"-#c /# $ro0a#c*+
!.%.-. Genuri i specii. 4enurile epic (i liric. Specii literare o)ligatorii5 .vela, #".l.
!.+. Textul
!.+.!. Texte literare - populare (i culte - apar$in*nd diverelor genuri (i pecii.
!.+.%. Texte nonliterare: merul trenurilor, 1programul de pectacol.
Se vor electa 123 $e4$e l#$erare de -a&%, detinate tudiului aprofundat. 6ntre acetea vor fi inclue #n
!
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
mod o)ligatoriu (i fragmente din operele criitorilor claici ai literaturii rom*ne. 0le pot fi #no$ite de
curte te,te au,iliare 2literare au nonliterare, incluiv contemporane3. Autorii de manuale au profeorii au li)ertatea ' aleag' te,te-uport #n m'ur' ' eviden$ieze no$iunile
cuprine la punctele !.%.% 7 !.%.8 (i !.+.!. (i !.+.%. Acete te,te tre)uie ' repecte urm'toarele criterii5 valoric-etetic, ormativ, adecvare la v*rt'.
2. Practica raional i funcional a limbii
%.!. Comunicarea oral
%.!.!. Structurarea textului oral. Textul dialogat i cel monologat. Adecvarea ele"e$elor over-ale la "esa'+ Modal#$%!# de e4pr#"are a pre(er#!elor /# a op###lor+
%.!.%. Situaia de comunicare. Situa$ia de comunicare dialogat' (i monologat' 2actualizare3.
"ezumatul oral 2actualizare3.
D#alog.l (or"al /# d#alog.l #(or"al+
1Se recomand' ca elevii ' poat' realiza urm'toarele ac$e de vor-#re5
- u$inerea unei convera$ii 2direct au telefonic39
- prezentarea unor lucr'ri : materiale : activit'$i realizate individual au #n echip'9
- formularea de argumente au contraargumente #ntr-o dicu$ie9
- ta)ilirea de compara$ii au de analogii9
- formularea unei opinii.
1 Con$inuturile marcate cu ateric unt facultative.
%.%. Scrierea
%.%.!. Procesul scrierii. Alc'tuirea planului unei lucr'ri pe o tem' dat'. Orga#&area /#
reorga#&area ..# $e4$ propr#.. Cererea+
%.%.%. Contexte i forme de realizare
5#/a de lec$.r%+ 6Pre&e$area ..# eve#"e$ c.l$.ral 2lanare de carte, verniaj al unei
e,pozi$ii, premiera unui pectacol de teatru, fetivit'$i de premiere etc.3.
Decrierea unor peronaje au peroane coniderate drept modele (i motivarea op$iunilor.
Compuneri narative, decriptive (i informative9 inerarea dialogului #n compuneri.
Comentarea unor ecven$e din te,tele tudiate9 comentarea se"#(#ca!##lor $#$l.l.#9 rezumatul cri 2actualizare3, carac$er#&are de persoa'.
6n toate claele gimnaziului, modalitatea tradi$ional' au de alt' natur', de ordonare, de com)inare (i de tratare didactic' a unit'$ilor de con$inut din acet capitol $ine e,cluiv de
op$iunea autorului de manual (i a profeorului. Se recomand' ca a)ordarea acetor apecte ' fie corelat' cu tudiul te,tului literar (i nonliterar, incluiv din punctul de vedere al
valorilor tilitice, e,igen$' a)olut necear', mai ale #n cazul elementelor de le,ic. Concep$ia pe care -a #ntemeiat prezentul curriculum ete c', #n (coal', predarea-#nv'$area va
urm'ri ;lim)a #n func$iune<, #n variantele ei oral' (i cri', normat' (i literar', iar nu ;lim)a ca item a)tract<. /ntereeaz' iziunea comunicati!pragmatic a prezentei
programe, nu predarea "n i pentru sine a unor ;cuno(tin$e gramaticale<, ci a#ordarea funcional i aplicati a acetora, #n calitatea lor de elemente care contri)uie la tructurarea
unei comunic'ri corecte (i eficiente. 6n acet en, e recomand', #n toate cazurile, e,erci$ii de tip analitic 2de recunoa(tere, de grupare, de motivare, de decriere, de diferen$iere3 (i
de tip intetic 2de modificare, de completare, de e,emplificare, de contruc$ie3. Se vor eviden$ia apecte $in*nd de ortografie, de punctua$ie (i de ortoepie, de e,primare corect' #n
toate itua$iile care impun o aemenea a)ordare. Se ugereaz' ca, #n prezentarea ro)lemelor noi, profeorul ' actualizeze cuno(tin$ele aimilate anterior de c'tre elevi av*nd ca
)az' te,te lutr*nd lim)a rom*n' contemporan', pornind de la un te,t, de la o itua$ie concret' de comunicare, (i nu de la no$iunile teoretice.
Dimeniunea tilitic' a faptelor de lim)' e preconizeaz' a fi tratat' la ec$iunea conacrat' tudiului te,telor literare (i de c*te ori profeorul g'e(te olu$ia practic' cea mai
eficient'.
7cep8d c. a.l /colar 9::129::; se vor respec$a or"ele prev%&.$e de DOOM, ed#!#a a II2a+
<+ Elemente de construcie a comunicrii
%
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
+.!. $oiuni de sintax
"aporturile de coordonare (i de u)ordonare #n propozi$ie (i #n fraz'.
%.&. 'exicul
Ses.l c.v#$elor = co$e4$+
Mijloacele de #m)og'$ire a voca)ularului.2actualizare3
Derivarea 2actualizare3. Serii derivative 2aplicativ3.
Compunerea 2actualizare3.
Schim)area valorii gramaticale au converiunea 2actualizare3.
7"pr.".$.r#le+
Pleoas".l+
Paro#"ele+
Categorii emantice 2actualizare3. Sinonime. Antonime. =monime.
C.v#$ele pol#se"a$#ce+ Pol#se"#a /# o"o#"#a> aem'n'ri (i deoe)iri.
6U#$%!# (ra&eolog#ce+
+.+. $oiuni de fonetic 2actualizare3.
5olos#rea corec$% a acce$.l.# = l#"-a ro"8%+ N."e propr## gre/#$ acce$.a$e+
+.-. (orfosintaxa
+.-.!. Ver#ul 2actualizare3. Alte ver)e copulative5 a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea.
D#a$e&ele> ac$#v%, pas#v% )co"ple"e$.l de age$*, re(le4#v% 2pro."ele re(le4#v3.
Modurile. Timpurile. Peroana. >um'rul 2actualizare3.
Valor# e4pres#ve ale ver-.l.# = d#(er#$e co$e4$e )apl#ca$#v*+
Ver-ele persoale /# ver-ele #"persoale+ Propo&#!#a (%r% s.-#ec$+
Loc.!#.ea ver-al%+
?unc$iile intactice ale ver)ului (i ale locu$iunii ver)ale la moduri peronale 2predicat ver)al, predicat nominal3, la "od.r# epersoale )s.-#ec$, ."e pred#ca$#v, co"ple"e$
d#rec$, co"ple"e$ #d#rec$, co"ple"e$e c#rc."s$a!#ale, a$r#-.$ ver-al*+
+.-.%. Su#stantiul 2actualizare3.
Loc.!#.ea s.-s$a$#val%+ ?unc$iile intactice ale u)tantivului (i ale locu$iunii u)tantivale 2u)iect, complement direct, complement indirect, complemente circumtan$iale de
de loc, de timp, de mod, a$r#-.$ s.-s$a$#val ge#$#val, prepo&#!#oal, apo&#!#oal3
+.-.+. Su#stitui ai su#stantiului.
+.-.+.!. Pronumele 2actualizare3
Pronumele peronal, poeiv, demontrativ. ?orme (i cazuri.
Pro."ele /# ad'ec$#v.l proo"#al e0o$%r8$+ 5or"e, ca&.r# /# (.c!## s#$ac$#ce+
Pro."ele /# ad'ec$#v.l proo"#al ega$#v+ 5or"e, ca&.r# /# (.c!## s#$ac$#ce+
Pro."ele /# ad'ec$#v.l proo"#al #$eroga$#v+ 5or"e, ca&.r# /# (.c!## s#$ac$#ce.
Pro."ele /# ad'ec$#v.l proo"#al rela$#v+ Pro."ele rela$#v co"p.s ceea
ce. Acord.l pro."el.# rela$#v+ 5or"e, ca&.r# /# (.c!## s#$ac$#ce+
Ad'ec$#v.l proo"#al de =$%r#re 2e,erci$ii de acord3.
+
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
?unc$ii intactice ale pronumelor 2u)iect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement circumtan$ial de loc, de timp (i de mod, a$r#-.$ proo"#al
ge#$#val /# a$r#-.$ proo"#al prepo&#!#oal*+
+.-.+.%. $umeralul 2actualizare3. Al$e $#p.r# de ."erale+ ?unc$iile intactice ale numeralului.
+.-.-. )eterminanii su#stantiului
*d+ectiul 2actualizare3.
6M#'loacele e4pres#ve de redare a s.perla$#v.l.# a-sol.$ = l#"-a ro"8% ac$.al%.
Loc.!#.ea ad'ec$#val%+ ?unc$iile intactice ale adjectivului (i ale locu$iunii adjectivale 2atri)ut adjectival, nume predicativ3.
+.-.8. Prile de or#ire neflexi#ile.
+.-.8.!. *der#ul 2actualizare3.
Adver-ele #$eroga$#ve, rela$#ve, 6e0o$%r8$e+
Loc.!#.ea adver-#al%+
Adver-ele pred#ca$#ve /# loc.!#.#le adver-#ale pred#ca$#ve+
?unc$iile intactice ale adver)ului (i ale locu$iunii adver)iale 2complement circumtan$ial de mod, de timp, de loc, atri)ut adver)ial, pred#ca$ ver-al, ."e pred#ca$#v*+ Adver-e
(%r% (.c!#e s#$ac$#c%+
+.-.8.%. Prepoziia 2actualizare3.
Loc.!#.ea prepo&#!#oal%+ "egimul cazual.
+.-.8.+. Con+uncia 2actualizare3. Conjunc$iile (i loc.!#.#le co'.c!#oale coordonatoare i u#ordonatoare.
+.-.8.-. ,nter+ecia 2actualizare3
Pla#(#care caledar#s$#c%, Clasa a VII2a , a.l scolar 9:?<29:?@
.#$ de =v%!are CS Co!#.$.r# ore S%p$ O-s
S%p$%"8a ?2<
2prezentarea
programei (i a
manualului3
!.!. #n$elegerea emnifica$iei generale a unui meaj oral9
%.-. adaptarea vor)irii la itua$iile peciale au neprev'zute de
dialog au monolog9
%.!. aigurarea coeren$ei ideilor e,primate #ntr-un meaj oral9
Prezentarea (i #ndrumarea lecturii
0valuare predictiv'
0valuarea competen$elor de lectur' (i de #n$elegere
a unui te,t literar:nonliterar
Actualizarea cuno(tin$elor
A I2III
U#$a$ea ?
SEM I+
!.!. #n$elegerea emnifica$iei generale a unui meaj oral9
!.+. integrarea categoriilor emantice #n tructuri le,icale proprii9
!.-. eizarea a)aterilor de la normele lim)ii literare #ntr-un meaj
acultat9
!.8. aplicarea principiilor acult'rii active #n manifetarea unui
comportament comunicativ adecvat9
%.%. valorificarea categoriilor emantice #nv'$ate #n conte,te
diferite9
%.+. repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i #n fraze9
%.-. adaptarea vor)irii la itua$iile peciale au neprev'zute de
dialog au monolog9
Cartea - o)iect cultural
Solicitarea opiniei
Modalit'$i de e,primare a preferin$elor (i a
opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere
Le,icul
?onetica
?i(a de lectur'
9: III 2
IB
-
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
%.8. cooperarea #n interac$iunile de grup9
+.+. eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor
gramaticale (i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit9
-.%. utilizarea corect' (i nuan$at' a categoriilor emantice #nv'$ate9
-.+. organizarea ecven$elor te,tuale #n func$ie de o cerin$'
pecific'9
-.8. foloirea modalit'$ilor variate pentru realizarea e,preivit'$ii
te,tului9
U#$a$ea 9
!.8. aplicarea principiilor acult'rii active #n manifetarea unui
comportament comunicativ adecvat9
%.!. aigurarea coeren$ei ideilor e,primate #ntr-un meaj oral9
%.+. repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i #n fraze9
%.8. cooperarea #n interac$iunile de grup9
+.!. citirea unei variet'$i de te,te literare au nonliterare,
demontr*nd #n$elegerea acetora9
+.%. recunoa(terea modalit'$ilor pecifice de organizare a te,tului
epic (i a procedeelor de e,preivitate #n te,tul liric9
+.+. eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor
gramaticale (i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit9
-.!. e,primarea #n cri a opiniilor (i atitudinilor9
-.+. organizarea ecven$elor te,tuale #n func$ie de o cerin$'
pecific'9
-.-. utilizarea corect' a fle,iunii nominale (i ver)ale #n te,tul
cri, utiliz*nd corect emnele ortografice (i de punctua$ie.
Structuri #n te,tele epice
>o$iuni elementare de inta,a propozi$iei (i a frazei
.er)ul
Monologul
?; B2
BIV
Preg'tire pentru tez' (i tez', incluiv dicutarea tezei
=).5 Dicutarea tezei poate avea loc #n alt' 'pt'm*n', pre f*r(itul emetrului
< BI
U#$a$ea <
!.8. aplicarea principiilor acult'rii active #n manifetarea unui
comportament comunicativ adecvat9
%.!. aigurarea coeren$ei ideilor e,primate #ntr-un meaj oral9
%.+. repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i #n fraze9
%.8. cooperarea #n interac$iunile de grup9
+.!. citirea unei variet'$i de te,te literare au nonliterare, demontr*nd
#n$elegerea acetora9
+.%. recunoa(terea modalit'$ilor pecifice de organizare a te,tului epic (i
Specii ale genului epic - nuvela
Su)tantivul
Articolul
Dialogul
0lemente nonver)ale #n comunicarea oral'
?@ I2IV
8
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
a procedeelor de e,preivitate #n te,tul liric9
+.+. eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor gramaticale
(i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit9
-.!. e,primarea #n cri a opiniilor (i atitudinilor9
-.+. organizarea ecven$elor te,tuale #n func$ie de o cerin$' pecific'9
-.-. utilizarea corect' a fle,iunii nominale (i ver)ale #n te,tul cri,
utiliz*nd corect emnele ortografice (i de punctua$ie.
U#$a$ea @
!.!. #n$elegerea emnifica$iei generale a unui meaj oral9
!.+. integrarea categoriilor emantice #n tructuri le,icale proprii9
!.8. aplicarea principiilor acult'rii active #n manifetarea unui
comportament comunicativ adecvat9
%.+ repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i fraze9
%.- adaptarea vor)irii la itua$iile peciale au neprev'zute de dialog au
monolog9
+.!. citirea unei variet'$i de te,te literare au nonliterare, demontr*nd
#n$elegerea enului acetora9
+.%. recunoa(terea modalit'$ilor pecifice de organizare a te,tului epic (i
a procedeelor de e,preivitate #n te,tul liric9
+.+ eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor gramaticale
(i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit9
-.- utilizarea corect' a fle,iunii nominale (i ver)ale #n te,tul cri,
utiliz*nd corect emnele ortografice (i de punctua$ie9
4enul liric
?iguri de til. 0lemente de verifica$ie.
Concordan$a dintre forma grafic' a poeziei (i
ideea tranmi' de aceata
Su)titu$i ai u)tantivului 2pronumele (i
numeralul3
6Programul de pectacol
91 V2
BIII
U#$a$ea C !.!. #n$elegerea emnifica$iei generale a unui meaj oral9
%.!. aigurarea coeren$ei ideilor e,primate #ntr-un meaj oral9
%.+. repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i fraze9
%.-. adaptarea vor)irii la itua$iile peciale au neprev'zute de dialog au
monolog9
+.!. citirea unei variet'$i de te,te literare au nonliterare, demontr*nd
#n$elegerea enului acetora9
+.%. recunoa(terea modalit'$ilor pecifice de organizare a te,tului epic (i
a procedeelor de e,preivitate #n te,tul liric9
+.+. eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor gramaticale
(i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit9
-.!. e,primarea, #n cri, a propriilor opinii (i atitudini9
-.- utilizarea corect' a fle,iunii nominale (i ver)ale #n te,tul cri,
Decrierea
Determinan$ii u)tantivului 2adjectivul3
P'r$ile de vor)ire nefle,i)ile 2adver)ul (i
locu$iunea adver)ial'3
=pera popular'
Orga#&area /# reorga#&area ..# $e4$
propr#.+ Cererea
Merul trenurilor
?3 BIII2
BVI
@
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
utiliz*nd corect emnele ortografice (i de punctua$ie9
-.8. foloirea modalit'$ilor variate pentru realizarea e,preivit'$ii
te,tului9
U#$a$ea 1 !.!. #n$elegerea emnifica$iei generale a unui meaj oral9
!.+. integrarea categoriilor emantice #n tructuri le,icale proprii9
%.+ repectarea normelor morfointactice #n propozi$ii (i fraze9
%.8. cooperarea #n interac$iunile de grup9
+.!. citirea unei variet'$i de te,te literare au nonliterare, demontr*nd
#n$elegerea enului acetora9
+.%. recunoa(terea modalit'$ilor pecifice de organizare a te,tului epic (i
a procedeelor de e,preivitate #n te,tul liric9
+.+. eizarea corectitudinii (i valorii e,preive a categoriilor gramaticale
(i le,icale #nv'$ate, #ntr-un te,t citit
-.+. organizarea ecven$elor te,tuale #n func$ie de o cerin$' pecific'9
-.-. utilizarea corect' a fle,iunii nominale (i ver)ale #n te,tul cri,
utiliz*nd corect emnele ortografice (i de punctua$ie9
-.8. foloirea modalit'$ilor variate pentru realizarea e,preivit'$ii
te,tului9
I".l
P'r$ile de vor)ire nefle,i)ile 2prepozi$ia (i
locu$iunea prepozi$ional', conjunc$ia (i locu$iunea
conjunc$ional', interjec$ia3
6Pre&e$area ..# eve#"e$ c.l$.ral
?? BVI
2BVII
I

Preg'tire pentru tez' (i tez', incluiv dicutarea tezei
=).5 Dicutarea tezei poate avea loc #n alt' 'pt'm*n', pre f*r(itul emetrului
< BIV
=re pentru dezvoltarea competen$elor de lectur' ?9 IV2
BV
A
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
S%p$%"8a ?2<
Nr de ore aloca$e> A
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr.ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Prezentarea manualului (i a
programei
!.!
%.!
%.-
=)ervarea manualului
Sta)ilirea de rela$ii #ntre con$inuturile
prev'zute #n program' (i parcurgerea lor
! Programa
(colar',
manual
Activitate frontal'
0valuare ini$ial' !.8.
%.!.
"ezolvarea de e,erci$ii ! ?i(' de
evaluare
Activitate
individual'
Aprecierea
fi(elor de
evaluare
.erificarea competen$elor de
lectur' (i de #n$elegere a unui te,t
literar:nonliterar
+.!.
%.!.
Lectura e,preiv' a unor te,te,
demontrarea #n$elegerii te,telor prin
participarea la dicu$ii pe marginea lor (i
prin rezolvarea unor cerin$e pecifice
% ?ragmente
de te,te
literare:
nonliterare
Activitate
individual'
Activitate frontal'
Activitate #n grup
Aprecierea
r'punurilor
Actualizarea cuno(tin$elor !.!
%.!
0,erci$ii de actualizare a cuno(tin$elor 8 ?i(' de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea ?
Nr de ore aloca$e> 9:
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr.ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
B
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Cartea, o)iect cultural
La stpn de M. 4orCi
!.!
!.+
!.8
0,erci$ii de e,plicare a enului cuvintelor
#n conte,t
0,erci$ii de identificare a cuvintelor cheie
! Manual
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
(i individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Cartea, o)iect cultural.
10ditura.Colec$ia. 1Atericul.
1Su)olul de pagin'
!.!
!.+
!.8
0,erci$ii de prezentare a unor c'r$i
0,erci$ii de concepere a unor coperte de
carte
! Manual
.olume
divere
Activitate frontal'
(i pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Modalit'$i de e,primare a
preferin$elor (i a opiniilor.
Argumentarea unui punct de
vedere
!.!
%.-
%.8
0,erci$ii de argumentare a unui punct de
vedere
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
(i pe grupe
Activitate #n
perechi
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul 2actualizare3 %.%
%.+
%.8
0,erci$ii de actualizare a no$iunilor
referitoare la tructura voca)ularului lim)ii
rom*ne
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
(i individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Mijloacele interne de #m)og'$ire a
voca)ularului
%.%
%.+
%.8
0,erci$ii de identificare a procedeelor de
#m)og'$ire a voca)ularului
0,erci$ii de actualizare a no$iunilor teoretice
referitoare la mijloacele interne de
#m)og'$ire a voca)ularului
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
(i individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Derivarea 2actualizare3. Serii
derivative 2aplicativ3
%.%
%.+
%.8
0,erci$ii de identificare a cuvintelor
derivate din te,te date
0,erci$ii de creare (i de integrare #n conte,t
a cuvintelor derivate
0,erci$ii de creare a unor erii derivative
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Compunerea 2actualizare3
%.%
%.+
%.8
0,erci$ii de identificare a cuvintelor
compue din te,te date
0,erci$ii de integrare #n conte,t a cuvintelor
compue
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
D
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Le,icul
Schim)area valorii gramaticale
au converiunea 2actualizare3
%.%
%.+
%.8
0,erci$ii de identificare a cuvintelor
o)$inute prin converiune #n te,te date
0,erci$ii de integrare #n conte,t a cuvintelor
o)$inute prin converiune
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Arhaime. "egionalime
2actualizare3
%.%
%.+
%.8
0,erci$ii de identificare a regionalimelor (i
a arhaimelor #n te,te date
0,erci$ii de integrare #n conte,t a
regionalimelor (i a arhaimelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
7"pr.".$.r#le
%.%
%.+
%.8
+.+
0,erci$ii de identificare a unor cuvinte
#mprumutate #n te,te date
0,erci$ii de identificare a enului unor
#mprumuturi din te,te date
0,erci$ii de integrare #n conte,t a unor
#mprumuturi
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Categorii emantice 2actualizare3.
Sinonime. Antonime
%.%
%.+
%.8
-.%
0,erci$ii de identificare #n te,te date a
inonimelor (i antonimelor
0,erci$ii de integrare #n conte,t a eriilor
inonimice
0,erci$ii de integrare #n conte,t a
antonimelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Categorii emantice. =monimele.
C.v#$ele pol#se"a$#ce
%.%
%.+
%.8
-.%
0,erci$ii de diferen$iere a omografelor (i
omofonelor
0,erci$ii de identificare #n conte,t a
omonimelor
0,erci$ii de identificare a enurilor
cuvintelor poliemantice
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Pol#se"#a /# o"o#"#a5
aem'n'ri (i deoe)iri
%.%
%.8
-.%
0,erci$ii de diferen$iere a omonimelor (i a
cuvintelor poliemantice
0,erci$ii de integrare #n conte,t a
omonimelor (i a cuvintelor poliemantice
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!E
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Le,icul
6U#$%!# (ra&eolog#ce
%.%
%.8
-.%
-.8
0,erci$ii de identificare a enului unit'$ilor
frazeologice
0,erci$ii de utilizare a unit'$ilor
frazeologice
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Pleoas".l+ Paro#"ele
%.%
%.8
-.%
-.8
0,erci$ii de identificare a contruc$iilor
pleonatice #n diferite te,te
0,erci$ii de utilizare corect', #n conte,te
diferite, a paronimelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Le,icul
Ses.l c.v#$elor = co$e4$
%.8
+.+
-.%
-.8
0,erci$ii de identificare a enului unui
cuv*nt #n diferite conte,te
0,erci$ii de contruire a unor conte,te
diferite pentru a ilutra enul propriu (i
figurat al cuvintelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
>o$iuni de fonetic' 2actualizare3 -.% 0,erci$ii de identificare a diftongilor,
triftongilor (i hiatului.
0,erci$ii de dep'r$ire corect' a cuvintelor
#n ila)e
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
5olos#rea corec$% a acce$.l.# =
l#"-a ro"8%+ 6N."e propr##
gre/#$ acce$.a$e
-.% 0,erci$ii de ortoepie
0,erci$ii de pronun$are corect' a
neologimelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
?i(a de lectur' -.+ "ealizarea unei fi(e de lectur', pornind de la
o oper' citit'
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Aprecierea
fi(elor de
lectur'
-aluare .nitatea / %.%, +.+, -.%,
-.8
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(e de
evaluare
Activitate
independent'
Aprecierea
fi(elor de
evaluare
!!
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea 9
Nr de ore aloca$e> ?;
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr. ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Structuri #n te,tele epice
Amintiri din copilrie de /on
Creang'
+.!
+.%
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
0,erci$ii de voca)ular
! Manual
4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Amintiri din copilrie de /on
Creang'
4enul epic 2actualizare39 tructura
te,tului epic
+.% 0,erci$ii de actualizare a no$iunilor
referitoare la genul epic
0,erci$ii de identificare a caracteriticilor
genului epic #n te,tul tudiat
0,erci$ii de delimitare a ecven$elor
corepunz'toare planurilor narative din
te,tul tudiat
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Amintiri din copilrie de /on
Creang'
Contruc$ia u)iectului9 ac$iune,
conflict, timp, pa$iu
+.%
-.+
0,erci$ii de identificare a indicilor de timp
(i pa$iu al ac$iunii
0,erci$ii de rezumare a u)iectului
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Amintiri din copilrie de /on
Creang'
6Procedee de legare a
secve!elor
+.%
-.+
0,erci$ii de identificare a etapelor nara$iunii
(i a intagmelor care aigura trecerea de la o
ecven$' la alta
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!%
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
>o$iuni elementare de inta,a
propozi$iei (i a frazei
%.+ 0,erci$ii de identificare a prepozi$iilor (i
conjunc$iilor (i de e,plicare a rolului
acetora
0,erci$ii de identificare a tipurilor de
propozi$ii, de egmentare a frazelor
0,erci$ii de identificare a raporturilor
intactice de coordonare (i de u)ordonare
#n propozi$ie (i #n fraz'
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
Actualizare. Alte ver)e copulative
2a ajunge, a iei, a se face, a
rmne, a nsemna, a prea3
+.+
-.-
0,erci$ii de utilizare corect' a fle,iunii
ver)ale
0,erci$ii de identificare a rolului ver)elor #n
enun$
0,erci$ii de identificare a ver)elor
predicative (i nepredicative #n te,te date
0,erci$ii de identificare a ver)elor
copulative #n te,te date
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri cu
divere ver)e copulative
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
Categorii gramaticale ale
ver)ului. Modul, timpul,
peroana, num'rul 2actualizare3.
Modul indicativ (i timpurile lui
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a modului (i
timpului ver)elor #n te,te date
0,erci$ii de identificare (i de analiz' a
ver)elor la modul indicativ (i la timpurile
indicativului #n te,te date
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
Categorii gramaticale ale
ver)ului. Modul conjunctiv,
modul condi$ional-optativ, modul
imperativ (i timpurile lor. ?unc$ii
intactice ale ver)elor la moduri
peronale
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a modurilor
2conjunctiv, condi$ional-optativ, imperativ3
(i a timpurilor acetora #n te,te date
0,erci$ii de identificare (i de analiz' a
ver)elor la modul conjunctiv, condi$ional-
optativ, imperativ (i la timpurile lor #n te,te
date
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!+
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
.er)ul
Categorii gramaticale ale
ver)ului. Modurile neperonale.
?unc$ii intactice ale ver)elor la
moduri neperonale 2s.-#ec$,
."e pred#ca$#v, co"ple"e$
d#rec$, co"ple"e$ #d#rec$,
co"ple"e$e c#rc."s$a!#ale,
a$r#-.$ ver-al3
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a modurilor
neperonale ale ver)elor #n te,te date
0,erci$ii de analiz' a ver)elor la moduri
neperonale (i de ta)ilire a func$iilor
intactice
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
D#a$e&ele+ D#a$e&a ac$#v%+
D#a$e&a pas#v% )co"pla"e$.l
de age$*
+.+
-.-
0,eri$ii de ta)ilire a raportului dintre
u)iect (i ac$iune #n func$ie de intereul
emi$'torului
0,erci$ii de ta)ilire a coreponden$ei #ntre
ac$iune, u)iectul gramatical (i o)iectul care
uport' ac$iunea
0,erci$ii de tranformare a unor contruc$ii
active #n contruc$ii paive
0,erci$ii de identificare a autorului ac$iunii
ver)ului la diateza paiv'
0,erci$ii de identificare a complementului
de agent
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
D#a$e&a re(le4#v% )pro."ele
re(le4#v*
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a autorului ac$iunii
ver)ului la diateza refle,iv'
0,erci$ii de tranformare a unor contruc$ii
active #n contruc$ii paive
0,erci$ii de identificare a pronumelor
refle,ive
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!-
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
.er)ul
Ver-ele persoale /# ver-ele
#"persoale+ Propo&#!#a (%r%
s.-#ec$
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a peroanei care
face ac$iunea #n te,te date
0,erci$ii de identificare a ver)elor peronale
(i a ver)elor imperonale #n te,te date
0,erci$ii de analiz' a ver)elor peronale (i
imperonale
0,erci$ii de identificare a perticularit'$ilor
proproizi$iei f'r' u)iect
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
Loc.!#.ea ver-al% +.+
-.-
0,erci$ii de identificare a inonimelor unor
grupuri de cuvinte
0,erci$ii de identificare a locu$iunilor
ver)ale #n te,te date
0,erci$ii de analiz' a ver)elor (i locu$iunilor
ver)ale din te,te date
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
.er)ul
Valor# e4pres#ve ale ver-.l.# =
d#(er#$e co$e4$e )apl#ca$#v*
+.+
-.-
0,erci$ii de identificare a valorilor
e,preive ale ver)ului #n diferite conte,te
0,erci$ii de contruire a enun$urilor din care
' rezulte valorile e,preive ale ver)elor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Monologul
Monologul narativ !.8
%.!
0,erci$ii de identificare a particularit'$ilor
monologului
0,erci$ii de contruire a unui monolog
narativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Monologul
Monologul informativ. Ftirea !.8
%.!
0,erci$ii de identificare a particularit'$ilor
monologului informativ (i a modului de
organizare a (tirii 2ca itua$ie de comunicare
monologat'3
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
-aluare .nitatea & %.+, +.+, -.!,
-.-
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(' de
evaluare
Activitate
independent'
Aprecierea
fi(elor de
evaluare
!8
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea <
Nr de ore aloca$e> ?@
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr. ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Specii ale genului epic9 nuvela
Aleandru Lpuneanu de C.
>egruzzi
+.!
+.%
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
0,erci$ii de voca)ular
! 4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Specii ale genului epic9 nuvela
Aleandru Lpuneanu de C.
>egruzzi
Contruc$ia u)iectului. Moduri
de e,punere
+.!
+.%
0,erci$ii de formulare a ideilor principale
0,erci$ii de rela$ionare a ideilor principale
cu ideile ecundare
0,erci$ii de rezumare a te,tului-uport9
0,erci$ii de identificare a momentelor
u)iectului
0,erci$ii de identificare a tr''turilor
genului epic
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Specii ale genului epic9 nuvela
Aleandru Lpuneanu de C.
>egruzzi
Modal#$%!# de carac$er#&are a
persoa'elor
+.%
-.!
-.+
0,erci$ii de identificare a modalit'$ilor de
caracterizare a peronajelor #n te,tul tudiat9
0,erci$ii de identificare a tr''turilor
peronajelor din te,tul tudiat
0,erci$ii de caracterizare a peronajelor din
te,tul tudiat
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!@
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Specii ale genului epic9 nuvela
Aleandru Lpuneanu de C.
>egruzzi
Modal#$%!# de carac$er#&are a
persoa'elor
+.%
-.!
-.+
0,erci$ii de identificare a modalit'$ilor de
caracterizare a peronajelor #n te,tul tudiat9
0,erci$ii de identificare a tr''turilor
peronajelor din te,tul tudiat
0,erci$ii de caracterizare a peronajelor din
te,tul tudiat
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Specii ale genului epic9 nuvela
Aleandru Lpuneanu de C.
>egruzzi
Caracteriticile peciei
+.%
-.!
-.+
0,erci$ii de identificare a particularit'$ilor
peciei av*nd #n vedere te,tul tudiat
0,erci$ii de e,primare a opiniei aupra
emnifica$iei glo)ale a te,tului tudiat
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Su)tantivul 2actualizare3
-.-
0,erci$ii de identificare a u)tantivelor, a
felului lor, a genului, num'rului (i cazului
acetora
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri cu
u)tantive defective de ingular:plural (i cu
u)tantive colective
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Su)tantivul
Loc.!#.ea s.-s$a$#val% -.-
-.8
0,erci$ii de identificare a inonimelor unor
e,preii din te,te date
0,ercitii de identificare a locu$iunilor
u)tantivale #n te,te date
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri cu
locu$iuni u)tantivale
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Su)tantivul
?unc$iile intactice ale
u)tantivului (i ale locu$iunii
u)tantivale 2u)iect,
complement direct, complement
indirect, complemente
circumtan$iale de loc, de timp, de
mod3
-.-
-.8
0,erci$ii de identificare a cazurilor (i a
func$iilor intactice ale
u)tantivului:locu$iunii u)tantivale
0,erci$ii de contruire de enun$uri pentru
ilutrarea func$iilor intactice ale
u)tantivului :locu$iunii u)tantivale
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!A
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Su)tantivul
?unc$iile intactice ale
u)tantivului (i ale locu$iunii
u)tantivale 2a$r#-.$
s.-s$a$#val ge#$#val,
prepo&#!#oal, apo&#!#oal3
-.-
-.8
0,erci$ii de identificare a cazurilor (i a
func$iilor intactice ale
u)tantivului:locu$iunii u)tantivale
0,erci$ii de contruire de enun$uri pentru
ilutrarea func$iilor intactice ale
u)tantivului :locu$iunii u)tantivale
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Articolul 2actualizare3 -.-
-.8
0,erci$ii de identificare a articolelor
0,erci$ii de contruire de enun$uri cu
diferite tipuri de articol
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Dialogul 2actualizare3
!.8
%.!
0,erci$ii de identificare a particularit'$ilor
dialogului
0,erci$ii de contruire a unui dialog
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Dialogul
Strategii de men$inere (i de
#ntrerupere a dialogului
!.8
%.!
0,erci$ii de contruire a unui dialog
0,erci$ii de ini$iere, men$inere (i de
#ntrerupere a dialogului
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate #n
perechi
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
0lemente nonver)ale #n
comunicarea oral'
!.8
%.!
0,erci$ii de identificare a elementelor
nonver)ale care apar #n comunicarea oral'
0,erci$ii de contruire a itua$iilor de
comunicare oral' cu foloirea de elemente
nonver)ale
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate #n
perechi
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
-aluare .nitatea % %.+, +.+, -.!,
-.-
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(' de
evaluare
Activitate
individual'
Aprecierea
fi(elor de
evaluare
!B
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea @
Nr+ de ore aloca$e> 91
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr. ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Structuri #n te,tele lirice
!, rmi... de Mihai 0minecu
!.!
+.!
+.%
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
0,erci$ii de voca)ular
! 4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!, rmi... de Mihai 0minecu
4enul liric 2actualizare3.
Structura te,tului liric
!.!
+.%
0,erci$ii de actualizare a no$iunilor
referitoare la genul liric
0,erci$ii de identificare a caracteriticilor
genului liric #n te,tul tudiat
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!, rmi... de Mihai 0minecu
0lemente de verifica$ie
Tipuri de rim'. R#$".l+ P#c#or.l
"e$r#c )-#s#la-#c*+ T#p.r# de
r#$" )#a"-#c /# $ro0a#c*
!.!
%.!
+.%
0,erci$ii de identificare a elementelor de
verifica$ie
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!, rmi... de Mihai 0minecu
0lemente de verifica$ie
Tipuri de rim'. R#$".l+ P#c#or.l
"e$r#c )-#s#la-#c*+ T#p.r# de
r#$" )#a"-#c /# $ro0a#c*
!.!
+.%
0,erci$ii de identificare a elementelor de
verifica$ie
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
?iguri de til. Repe$#!#a (oe$#c%
)al#$era!#a*
!.!
+.%
0,erci$ii de identificare a figurilor de til
0,erci$ii de interpretare a e,preivit'$ii
te,tului liric
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!D
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
?iguri de til. Me$a(ora+
,#per-ola
!.!
+.%
0,erci$ii de identificare a figurilor de til
0,erci$ii de interpretare a e,preivit'$ii
te,tului liric
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!, rmi... de Mihai 0minecu !.!
+.!
+.%
0,erci$ii de identificare (i de comentare a
unor procedee de e,preivitate artitic'
0,erci$ii de identificare (i argumentare a
tr''turilor operei lirice
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
!, rmi... de Mihai 0minecu !.!
+.!
+.%
0,erci$ii de interpretare a unor procedee de
e,preivitate artitic'
0,erci$ii de interpretare a meajului operei
lirice
! Manual
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Concordan$a dintre forma grafic'
a poeziei (i ideea tranmi' de
aceata
+.% 0,erci$ii de o)ervare a formei grafice a
poeziei
0,erci$ii de ta)ilire a rela$iilor dintre forma
grafic' a poeziei (i ideea tranmi'
! Manual
?i(e de
lucru
Plan(e
Activitate frontal'
Activitate
independent'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pronumele peronal -.-
+.+
%.+
%.-
0,erci$ii de identificare a pronumelui
peronal
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui
peronal
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui peronal
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pronumele (i adjectivul
pronominal poeiv
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal poeiv
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
poeiv de adjectivul pronominal poeiv
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal poeiv
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
poeiv
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%E
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pronumele (i adjectivul
pronominal demontrativ
-.-
+.+
%.+
%.-
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal demontrativ
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
demontrativ de adjectivul pronominal
demontrativ
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal demontrativ
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
demontrativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pronumele (i adjectivul
pronominal nehot'r*t
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal nehot'r*t
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
nehot'r*t de adjectivul pronominal
nehot'r*t
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal nehot'r*t
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
nehot'r*t
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pronumele (i adjectivul
pronominal negativ
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal negativ
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
negativ de adjectivul pronominal negativ
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal negativ
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
negativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%!
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Pro."ele /# ad'ec$#v.l
proo"#al #$eroga$#v
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal interogativ
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
interogativ de adjectivul pronominal
interogativ
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal interogativ9
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
interogativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pro."ele /# ad'ec$#v.l
proo"#al rela$#v+ Pro."ele
rela$#v co"p.s ceea ce
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal relativ
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal relativ
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
relativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pro."ele /# ad'ec$#v.l
proo"#al rela$#v
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a pronumelui (i a
adjectivului pronominal relativ
0,erci$ii de diferen$iere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal relativ
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
relativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%%
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Acord.l pro."el.# rela$#v+
Ca&.r# /# (.c!## s#$ac$#ce
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a pronumelui (i
a adjectivului pronominal relativ
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui (i a adjectivului pronominal
relativ
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Ad'ec$#v.l proo"#al de =$%r#re
2e,erci$ii de acord3
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adjectivului
pronominal de #nt'rire
0,erci$ii de utilizare corect' a formelor
adjectivului pronominal de #nt'rire
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
adjectivului pronominal de #nt'rire
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
?unc$ii intactice ale pronumelui
2u)iect, nume predicativ,
complement direct, complement
indirect, complement
circumtan$ial de loc, de timp (i
de mod, a$r#-.$ proo"#al
ge#$#val, a$r#-.$ proo"#al
prepo&#!#oal3
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a func$iilor
intactice ale pronumelui
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
pronumelui cu diferite func$ii intactice
0,erci$ii de analiz' intactic' (i morfologic'
a pronumelui (i adjectivului pronominal
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
>umeralul 2actualizare3 -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
0,erci$ii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
>umeralul. ?unc$ii intactice -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de criere corect' a unor numerale
0,erci$ii de identificare a func$iilor
intactice ale numeralului
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%+
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
6Al$e $#p.r# de ."erale
)."eral.l d#s$r#-.$#v,
."eral.l ".l$#pl#ca$#v,
."eral.l adver-#al*
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de criere corect' a unor numerale
0,erci$ii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
0,erci$ii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Pronumele. >umeralul. Conolidare -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de criere corect' a unor numerale
0,erci$ii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
0,erci$ii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
6Progra".l de spec$acol !.8
%.8
0,erci$ii de electare a informa$iilor
een$iale dintr-un program de pectacol
0,erci$ii de concepere a unui program de
pectacol
! Manual
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
-aluare .nitatea 0 -.-, +.+, %.+,
+.!., +.%
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(' de
evaluare
Activitate
indepenedent'
Aprecierea
fi(ei de
evaluare
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea C
Nr+ de ore aloca$e> ?3
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr. ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
Decrierea u)iectiv'
"an, cpitan de plai de .aile
Alecandri
!.!
+.!
+.%
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
! 4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%-
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
"an, cpitan de plai de .aile
Alecandri
!.!
+.!
+.%
0,erci$ii de ta)ilire a enului unui cuv*nt
#n conte,t
0,erci$ii de utilizare a achizi$iilor le,icale
noi
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
"an, cpitan de plai de .aile
Alecandri Procedee ale
e,preivit'$ii. Decrierea
u)iectiv' 2caracteritici3
+.!
+.%
-.8
0,erci$ii de identificare a procedeelor
artitice (i de e,plicare a rolului lor
0,erci$ii de identificare a tr''turilor
decrierii u)iective din te,t
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Decrierea o)iectiv'
2caracteritici3
+.!. 0,erci$ii de identificare a tr''turilor unei
decrieri o)iective
! Manualul
?i(e de
lucru
Pliante,
ghiduri
turitice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Decrierea u)iectiv' (i decrierea
o)iectiv'
+.!
%.!
-.!
-.8
0,erci$ii de identificare a tr''turilor celor
dou' tipuri de decriere (i de comparare a
lor
0,erci$ii de contruire a unor te,te de tip
decriptiv
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Adjectivul 2actualizare3 -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adjectivelor
0,erci$ii de utilizare corect' a adjectivului
0,erci$ii de integrare a adjectivului #n
enun$uri
! Manualul
?i(e de
lucru
Plan(e
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
6M#'loace e4pres#ve de redare a
s.perla$#v.l.# a-sol.$
-.-
+.+
%.+
-.8
0,erci$ii de identificare a adjectivelor la
divere grade de compara$ie
0,erci$ii de utilizare e,preiv' a lim)ii
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%8
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Loc.!#.ea ad'ec$#val%
?unc$iile intactice ale
adjectivului (i ale locu$iunii
adjectivale 2atri)ut adjectival,
nume predicativ3
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adjectivului (i a
locu$iunii adjectivale
0,erci$ii de utilizare corect' a adjectivului
(i a locu$iunii adjectivale
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
adjectivului (i a locu$iunii adjectivale
0,erci$ii de identificare a func$iilor
intactice ale adjectivului (i ale locu$iunii
adjectivale
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Adver)ul 2actualizare3 -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adver)elor
0,erci$ii de utilizare corect' a adver)elor
0,erci$ii de integrare a adver)elor #n
enun$uri
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Adver-e #$eroga$#ve+ Adver-e
rela$#ve
6Adver-e e0o$%r8$e
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adver)elor
relative, interogative (i 1nehot'r*te
0,erci$ii de utilizare corect' a adver)elor
relative, interogative (i 1nehot'r*te
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
adver)elor relative, interogative (i
1nehot'r*te
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Loc.!#.ea adver-#al%+
Adver-ele pred#ca$#ve+
Loc.!#.ea adver-#al%
pred#ca$#v%
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adver)elor
predicative (i a locu$iunilor adver)iale
predicative
0,erci$ii de utilizare corect' a adver)elor
predicative (i a locu$iunilor adver)iale
0,erci$ii de integrare #n enun$uri a
adver)elor predicative (i a locu$iunilor
adver)iale
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%@
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
?unc$iile intactice ale adver)ului
(i ale locu$iunii adver)iale
2complement circumtan$ial de
mod, de timp, de loc, atri)ut
adver)ial, pred#ca$ ver-al, ."e
pred#ca$#v3. Adver-e (%r%
(.c!#e s#$ac$#c%
-.-
+.+
%.+
0,erci$i de identificare a func$iilor
intactice ale adver)elor
0,erci$ii de identificare a adver)elor f'r'
func$ie intactic'
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Adjectivul (i adver)ul.
Conolidare
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de identificare a adjectivului, a
adver)ului (i a locu$iunilor adjectivale:
adver)iale
0,erci$ii de utilizare corect' a
adjectivului:adver)ului (i a locu$iunilor
adjectivale: adver)iale
0,erci$ii de analiz' a
adjectivului:adver)ului (i a locu$iunilor
adjectivale:adver)iale
! ?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
=pera popular'
Lectura te,tului uport, electat #n
func$ie de indica$iile oferite de
programa (colar' #n vigoare
!.!
+.!
+.%
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
0,erci$ii de voca)ular
! 4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Lectura aprofundat' a te,tului
uport electat
+.% 0,erci$ii de comentare a enului glo)al al
te,tului
0,erci$ii de e,primare a opiniei #n leg'tur'
cu emnifica$iile te,tului tudiat
! ?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Orga#&area /# reorga#&area
..# $e4$ propr#.+ Cererea
+.!
+.+
-.!
-.%
-.-
0,erci$ii de redactare a unei cereri #n
divere copuri
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%A
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Merul trenurilor +.!
%.+
0,erci$ii de identificare a informa$iilor #ntr-
un ghid de tranport
0,erci$ii de ela)orare a unui traeu foloind
informa$ii din ghidul de tranport
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
-aluare .nitatea 1 +.!, -.!, -.%,
-.-, +.+, +.+
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(e de
evaluare
Activitate
individual'
Aprecierea
fi(ei de
evaluare
Pro#ec$.l .#$%!## de =v%!are
U#$a$ea de =v%!are> U#$a$ea 1
Nr+ de ore aloca$e> ??
Co!#.$.r# )de$al#er#* Co"pe$e!e
spec#(#ce
Ac$#v#$%!# de =v%!are
Res.rse
Eval.are Timp
2nr. ore3
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
I".l
"eteapt#te, romne $ de Andrei
Mure(anu
!.!
+.!
+.%
!.!
0,erci$ii de evaluare a lecturii f'cute de
colegi pe )aza unei grile
Dicu$ii aupra evalu'rii lecturii
0,erci$ii de voca)ular
! 4rila de
evaluare a
lecturii
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
"eteapt#te, romne $ de Andrei
Mure(anu
+.!
+.%
0,erci$ii de identificare a cuvintelor-cheie
0,erci$ii de identificare a tructurii te,tului
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%B
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
"eteapt#te, romne $ de Andrei
Mure(anu
Procedee ale e,preivit'$ii
-.+
+.%
+.+
-.-
-.8
0,erci$ii de recunoa(tere a figurilor de til
0,erci$ii de identificare a procedeelor
artitice (i de e,plicare a rolului lor
0,erci$ii de formulare a unui punct de
vedere peronal aupra emnifica$iei
figurilor de til
! Manualul
?i(e de
lucru
Plan(e
Activitate frontal'
Activitate pe grupe
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
"eteapt#te, romne $ de Andrei
Mure(anu
/mnul. Caracteriticile peciei
-.+
+.%
-.8
0,erci$ii de motivare a apartenen$ei unui
te,t la genul (i pecia pe care o ilutreaz'
! Manualul
?i(e de
lucru
Plan(e
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Prepozi$ia 2actualizare3
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire nefle,i)ile 2prepozi$ia3
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri
corecte din punct de vedere intactic
0,erci$ii de utilizare e,preiv' a lim)ii
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactie
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Loc.!#.ea prepo&#!#oal%.
"egimul cazual
-.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire nefle,i)ile 2prepozi$ia (i locu$iunea
prepozi$ional'3
0,erci$ii de e,plicare a rolului utiliz'rii
categoriilor morfologice (i intactice #ntr-un
te,t
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri
corecte din punct de vedere intactic
0,erci$ii de utilizare e,preiv' a lim)ii
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactie
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
Conjunc$ia 2actualizare3 -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire nefle,i)ile 2conjunc$ia3
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri
corecte din punct de vedere intactic
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
%D
Liceul Tehnologic, com. Starchiojd Avizat, Director
Prof. Maria-Cleopatra Stoicecu Sef Catedra
Loc.!#.ea co'.c!#oal% -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire nefle,i)ile 2conjunc$ia (i locu$iunea
conjunc$ional'3
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire fle,i)ile (i nefle,i)ile #nv'$ate
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri
corecte din punct de vedere intactic
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
/nterjec$ia 2actualizare3 -.-
+.+
%.+
0,erci$ii de utilizare corect' a p'r$ilor de
vor)ire nefle,i)ile 2interjec$ia3
0,erci$ii de contruire a unor enun$uri
corecte din punct de vedere intactic
0,erci$ii de utilizare e,preiv' a lim)ii
! Manualul
?i(e de
lucru
Au,iliare
didactice
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
1Prezentarea unui eveniment
cultural
!.!
%.!
%.-
0,erci$ii de e,primare a opiniei
0,erci$ii de redactare a unei compuneri de
prezentare a unui eveniment cultural
! Manualul
?i(e de
lucru
Activitate frontal'
Activitate
individual'
=)ervarea
itematic'
Aprecierea
r'punurilor
-aluare .nitatea 2 -.-, +.+, %.+,
+.%, -.+
"ezolvarea de e,erci$ii pe )aza no$iunilor
teoretice #nu(ite
! ?i(' de
evaluare
Activitate
individual'
Aprecierea
fi(ei de
evaluare
+E