Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Între:

1. ........................................... cu sediul/domiciliul în ...............................................,


denumit în continuare antreprenor şi
2. ........................................... cu sediul/domiciliul în ..........................................,
denumit client.

1. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligă să construiască pentru Client clădirea având următoarele
caracteristici ..........................................................................................................................
............................ .

2. Preţul
2.1. La data încheierii prezentului contract, Clientul va achita antreprenorului suma
de ................ lei datorată pentru ridicarea clădirii.
2.2. Majorarea preţului de către antreprenor este posibilă în cazul în care planul iniţial
a necesitat modificări sau adăugiri şi numai cu acordul Clientului.
2.3. Plata se va face la sediul/domiciliul ........................ .

3. Termenul
Contractul se încheie pentru perioada de .................... luni/ani necesară executării
lucrării, dar nu mai mult de ............................... .

4. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile antreprenorului
a.1. Antreprenorul are obligaţia de a executa lucrarea, respectiv de a construi clădirea,
în termenul prevăzut în contract.
a.2. să predea clădirea la data terminării ei.
a.3. să garanteze clientul pentru viciile ascunse ale construcţiei realizate.
a.4. să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea materialelor în bune condiţii.

B. Obligaţiile clientului
b.1. Clientul are obligaţia de a plăti antreprenorului suma prevăzută şi în condiţiile
stabilite prin art. 2.
b.2. Să verifice lucrarea executată şi să o preia în stăpânirea sa.

5. Riscurile pieirii fortuite

5.1. Riscul pieirii fortuite a lucrului (materialelor) este suportat de proprietar, respectiv
de antreprenor sau de către client.
5.2. Riscul contractului este suportat în toate cazurile de antreprenor.
5.3. Dacă executarea contractului a devenit imposibilă datorită cazului fortuit sau forţei
majore, Clientul nu mai datorează preţul decât dacă a fost pus în întârziere cu privire la la
recepţia şi preluarea construcţiei.
5.4. În cazul în care deşi a pierit fortuit, construcţia mai poate fi executată,
antreprenorul va executa lucrarea din nou fără a mai primi preţul corespunzător.

6. Răspunderea
6.1. În caz de neexecutare culpabilă a construcţiei, antreprenorul datorează clientului
daune cominatorii în valoare de ........................ lei/Euro/USD.
6.2. Neîndeplinirea obligaţiilor de către una din părţi dă dreptul celeilalte părţi să
considere contractul desfiinţat de drept fără a mai fi necesară intervenţia instanţei.

7. Alte clauze
7.1. Contractul încetează la data terminării lucrării / .................................. .
7.3. Dacă sumele ce trebuiesc plătite nu pot fi stabilite pe baza contractului, acestea vor
fi determinate de experţi.
7.4. Neînţelegerile ce se vor ivi între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz
contrar fiind soluţionate de instanţa judecătorească.

Încheiat azi ................ în două exemplare în original pentru fiecare parte.

Antreprenor, Client,
......................... ......................
.....

____________