Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ARENDARE

În temeiul Legii nr. 16/1994 se încheie prezentul contract între:

1. ................................................, domiciliat
în ......................................................., denumit în continuare
arendator
2. ..............................................., domiciliat
în ........................................................., denumit arendaş.

1. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie terenul în suprafaţă de ...............,
situat în ....................., având ca vecini la N ............, S ................,
V..................., E................. .

2. Scopul arendării
Terenul arendat va fi folosit de arendaş doar în scopul exploatării
agricole.

3. Preţul
3.1. Preţul arendării este de ................ lei/an, care se va plăti în rate
semestriale/anual la data de .................. ale fiecărei luni/.........
3.2. Plata se va face la domiciliul arendaşului.

4. Termenul
Termenul până la care poate fi folosit terenul arendat este
de ...................., începând cu data la care s-a încheiat prezentul
contract.

5. Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile arendatorului
a.1. arendatorul are obligaţia de a preda bunul arendat la termenul
prevăzut la art. 4 şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
a.2. să garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială,
precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care-l arendează.
a.3. să plătească taxele şi impozitele datorate pentru bunurile
agricole arendate.
a.4. să-l încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a
reînnoi sau nu contractul cu cel puţin 1 an înainte de a expira prezentul
contract.

B. Obligaţiile arendaşului
b.1. are obligaţia de a întrebuinţa terenul pe care l-a arendat ca un
bun proprietar în condiţiile stabilite prin contract şi de a menţine
potenţialul productiv al terenului;
b.2. să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute în art.
3.
b.3. să nu schimbe destinaţia bunurilor agricole arendate şi nici
categoria de folosinţă a terenului. Arendaşul poate schimba categoria
de folosinţă a terenului numai cu acordul prealabil scris al
proprietarului.
b.4. să notifice arendatorului intenţia de a reînnoi sau nu contractul
cu cel puţin un an înainte de a expira contractul.
b.5. la încetarea contractului are obligaţia de a restitui bunurile
arendate în starea în care le-a primit de la arendator.
b.6. să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din
exploatarea bunurilor agricole arendate.

6. Răspunderea
6.1. În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una din
părţi contractul se va considera reziliat de drept fără intervenţia
instanţei.
6.2. Pentru neplata la timp a arendei, arendaşul va plăti penalităţi de
întârziere în procent de .........% din suma datorată.

7. Încetarea contractului
7.1. Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru
care a fost arendat terenul.
7.2. În cazul morţii arendatorului sau arendaşului contractul va
continua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor şi
vor avea acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la
data decesului.
7.3. La data încetării contractului acesta poate fi reînnoit prin
acordul părţilor cu respectarea prevederilor din Legea nr. 16/1994.

8. Alte clauze
8.1. Cheltuielile cu redactare, cu taxele de timbru şi cele privind
autentificarea acestui contract se suportă de către ............
8.2. Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul
contract se vor face la domiciliul părţilor.
8.3. Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz
contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată.

Încheiat astăzi .................., în ........... exemplare, câte unul


pentru fiecare parte.
Arendator,
Arendaş,
.........................
.......................

_____________