P. 1
Contract de Concesiune Teren

Contract de Concesiune Teren

|Views: 6,365|Likes:
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii
contract de concesiune teren in limba romana de Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE CONCESIUNE I. P r ile contractante Între: 1. CONSILIUL LOCAL ««««««, cu sediul în localitate ««««««., str. «««««««.., nr. «.., Jud.

«««««, cont bancar «««.., deschis la Trezoreria jude ului «««««, reprezentat prin dl. «««««., în calitate de primar i d-na «««««., în calitate de contabil- ef, numit în continuare CONCEDENT i 2. S.C. «««««S.A. / SRL, înregistrat la Registrul Comer ului «««.. sub nr. ««««., codul unic de înregistrare ««««««., cu sediul în loc. ««««««.., str««««««., nr. «««, jud. ««, cont bancar nr. «««««««««., deschis la Banca ««««««., reprezentat prin dl. ««««««.., în calitate de manager general, numit în continuare CONCESIONAR, a intervenit prezentul contract de concesiune, încheiat în baza Legii nr. 219/1998 i a Hot rârii Consiliului Local «««««.. de aprobare a concesion rii nr. ««./«««.., în urma adjudec rii la licita ie a concesiunii din data de «««««««., având urm toarele clauze: II. Obiectul contractului Art. 1. Obiectul contractului îl constituie cedarea i preluarea în concesiune a terenului situat în localitatea «««, str. ««., nr. ««, jud. ««.., în suprafa de ««« m.p. (conform schi ei de plan anexat ), proprietatea Consiliului Local ««««««««. Obiectul concesiunii este descris în caietul de sarcini care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract i face parte integrant din acesta. Art. 2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va consemna în PROCESUL VERBAL de predare-primire care se va încheia pân la data de «««« i care constituie anexa nr. 2 la prezentul contract. III. Durata concesiunii Art. 3. Durata concesiunii va fi de 49 de ani, de la data semn rii contractului, p r ile având posibilitatea prelungirii acestui termen cu jum tate din durata ini ial . IV. Pre i modalitatea de plat Art. 4. (1) Pre ul concesiunii este redeven a valoric de ««««« lei/an, ce se va pl ti trimestrial, în ultima zi lucr toare a celei de-a treia luni, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

(2) Redeven a va fi reactualizat la momentul fiec rei pl i, în func ie de rata infla iei comunicat de c tre Comisia Na ional de Statistic , concesionarul obligându-se s o pl teasc astfel indexat . Nivelul trimestrial al redeven ei reactualizate va fi comunicat de c tre concedent concesionarului cu cel pu in 3 zile înaintea pl ii. Art. 5. (1) Plata redeven ei se va face trimestrial, la casieria concedentului sau direct în contul «««««««« deschis la Trezoreria jude ului «««««.. i se porne te de la suma de ««««««.. lei, pe care concesionarul a achitat-o ini ial cu titlu de garan ie. (2) În cazul în care plata redeven ei se va face în numerar, concedentul va confirma fiecare plat , prin eliberarea de chitan e. (3) Concedentul se oblig , în situa ia în care, pe parcursul derul rii contractului, î i va schimba num rul contului, s comunice concesionarului aceast schimbare, în termen de maxim 60 de zile. (4) Neplata redeven ei pentru mai mult de 120 de zile conduce la retragerea concesiunii. Art. 6. Redeven a cuantificat conform dispozi iilor art. 4 i 5 din prezentul contract, se va pl ti timp de 20 ani, perioad în care se va acoperi întreaga valoare a redeven ei calculat pentru întreaga durat de 49 de ani. V. Drepturile i obliga iile p r ilor Art. 7. Prin concesionarea acestui teren, concesionarul dobânde te dreptul de a-l exploata în mod direct, pe riscul i r spunderea sa, dreptul de a-l folosi i de a-i culege fructele, cu condi ia men inerii actualelor dot ri. Art. 8. Concedentul are dreptul s inspecteze bunul concesionat i s verifice respectarea obliga iilor asumate de concesionar, consemnând într-un proces verbal, rezultatele g site pe teren. Art. 9. Concedentul se oblig s îndeplineasc toate formalit ile în vederea întabularii dreptului de concesiune rezultat din prezentul contract. Art. 10. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul. Art. 11. Concesionarul este obligat s foloseasc obiectul concesiunii doar pentru destina ia care rezult din contract. Art. 12. Concesionarul este obligat s exploateze bunul concesionat în mod direct i nu are dreptul de a-l subconcesiona c tre un ter . Art. 13. Concesionarul se oblig s administreze i s exploateze obiectul concesiunii cu diligen a unui bun proprietar. Pentru aceasta, va lua toate m surile necesare i pe care la crede de cuviin pentru conservarea i sporirea valorii obiectului concesiunii. În cazul în care concesionarul ocazioneaz pagube concedentului, se oblig s -l desp gubeasc pe concedent cu contravaloarea acestor pagube. Art. 14. Concedentul se oblig s pun la dispozi ia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet, terenul cu accesoriile sale, liber de orice sarcini, iar la data expir rii concesiunii concesionarul este obligat s restituie, în deplin proprietate, liber de orice sarcin , terenul concesionat, inclusiv investi iile realizate. Art. 15. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat s depun cu titlu de garan ie suma de ««««««..lei, reprezentând o cot parte din suma datorat concedentului cu titlu de redeven pentru primul an.

Art. 16. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat s restituie concedentului terenul, în deplin proprietate, în mod gratuit i liber de orice sarcini. Art. 17. Concedentul este obligat s nu îl tulbure pe concesionar în exerci iul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. Art. 18. În condi iile în care concedentul poate înstr ina terenul ce face obiectul concesiunii, concesionarul are drept de preem iune la cump rare, în tot sau în parte. VI. Cauze de încetare Art. 19. Prezentul contract înceteaz : a) la expirarea duratei stabilite, dac p r ile nu convin în scris prelungirea contractului; b) în cazul nerespect rii obliga iilor contractuale de c tre concesionar, prin reziliere unilateral din partea concedentului, cu plata unei desp gubiri în sarcina concesionarului; c) în cazul imposibilit ii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renun are, f r plata unei desp gubiri i f r restituirea sumelor pl tite (redeven a i garan ia).Concesionarul are în aceast situa ie obliga ia ca, în termen de ase luni de la apari ia cauzei de imposibilitate de exploatare, s anun e în scris concedentul despre inten ia sa de renun are. Nerespectarea acestei obliga ii d drept concedentului la desp gubiri. VII. Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 20. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor p r i prin act adi ional, încheiat în form scris . Art. 21. P r ile se oblig s p streze fiecare i s pun la dispozi ia organelor de control toate eviden ele i anexele la contract, precum i orice alte înscrisuri în leg tur cu obiectul concesiunii. Art. 22. Pentru opozabilitate fa de ter i, prezentul contract, înso it de toate anexele, purtând semn turile ambelor p r i, va fi întabulat la Judec toria ««««««.. Art. 23. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului de concesiune vor fi rezolvate pe cale amiabil ; în caz contrar, acestea vor fi de competen a instan elor judec tore ti de drept comun. Art. 24. Ambele p r i vor fi exonerate de executarea contractului în caz de for major : conflicte armate sau calamit i naturale. Tehnoredactat i semnat ast zi «««, la sediul concedentului, în ««.. exemplare originale. CONCEDENT _____________ CONCESIONAR

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->