Sunteți pe pagina 1din 20

~\ UGIR

- ...-,.,.

IIIL-~ 1903
UGIII 1toJ f illolo OOU

Proioct cofinanjat din FSE pnn POSORU 2007 2013


lnveste~te in oamem !

REitiTEGRAREA SOMERILOR

PvvJ pr'IOr;'.ar.l 5 'Promov:vo:1 ~:. .,.. de ocup..-uo


DorTlC!liUI tm, dl' !t)(\'Cfl\>0 5 I
Do..'".-ol!a.-ea ~ itrpcmcnlalca rrosun1or bet ,'Q de~
Gan::3cl POSDRU 1025 1 C.'17007

PE PlATA ACTIVA D'N JUD TUL OOLJ

Proba scrisa Ia examenul "Electrician de intretinere si reparatii"


VARIANTAI
~

l. Aparatele de conectare folosite In instalati ile electrice de joasa tensiune sunt:


intrerupatoare si comutatoare pentru instalti i interioare 250 V c.a. plna Ia I0 (A], intrerupatoare
comutatoare pachet plna Ia I00 [A];
prize, fise, contactoare si ruptoare de joasa tensiune In aer;
c) sigurante fuzibile de inalta tensiune;
d) bobine de reactanta;
<:})intrerupatoare cu parghie si separatoare.

2. Separatoarele sunt aparate de manevra care servesc Ia conectarea sau deconectarea unor
portiuni de circuit din care:
@ nu sunt parcurse de curent ;
b) sunt parcurse de curent
3. Durata de functionare reprezinta timpul, exprimat in procente, din durata totala a unui ciclu de
lucru in care aparatul se gaseste sub tensiune si sunt normalizate urmatoarele durate relative de
functionare:
a)l5%, 25%;
b) 40%, 60%, I00%;
@ 15%, 25%, 40%, 60%, I00%.
4.Contactoarele sunt aparate de comutatie care pot realiza:
a) operati ile de inchidere, deschidere a unor circuite;
b) operati ile de inchidere, deschidere si comutare a unor circuite;
c) operatiile de inchidere, deschidere a unor circuite, ca urmare a unei comenzi date de un releu
si de un traductor;
(cl))operatiile de inchidere, deschidere si comutare a unor circuite, ca urmare a unei comenzi date
de un releu, de un traductor sau de operatorul uman Ia anumiti parametrii electrici prestabiliti;
5.Dupa felul curentului de comutat, imtrerupatoarele de joasa tensiune pot fi:
de curent continuu.
@ intrerupatoare de curent continuu, intrerupatoare de curent alternativ monofazate,
intrerupatoare trifazate.
c) intrerupatoare de curent alternativ monofazate;
d) intrerupatoare trifazate.
~ intrerupatoare

ANOFN\.

ANOFN\.

-2W14'1U

F' , UGIR

411&.~ 1903
--~~AJCJf'

UGIR 1103 fm.la 00U

~-.

~tY"T'-""'

Prolect cof>lklntat d>n FSE pnn POSORU 2007 2013

lnvesteste in oameni !

REINTEGRAREA Sor~ERILOR

A:N.I pnont.Ya 5 "f'rcm:l':arca m.'ISmlOi' OCINC do ocuparc


Dc:m:lr"iul mw do .n:cr.-cn;c s. 1
Ocr.~ $11111J(cmcn!a.'C3 mlsut>lot lldl'lll do OCl.IP<Ye
Con:r.1C1 POSORU 102.5 1 G77907

PE PlATA ACTIVA DIU jUDETUL DOl.J

6. Actionarea intrerupatorului OROMAX se poate face :


a) fie cu un electromagnet ;
~fie cu un dispozitiv pneumatic ;
~fie cu un motor electric, cu un electromagnet sau cu un dispozitiv pneumatic.
J~tartil e principale ale unei masini electrice sunt :
~o

parte fixa numita stator si o parte mobila numita rotor;


b) o parte fixa numita rotor si o parte mobila numita rotor;
c) rotor si carcasa.

8. Principalele funct ii ale infasurarilor de curent alternativ sunt urmatoarele:


~producerea tensiuni lor electromotoare;
C6J producerea campurilor magnetice pulsatorii;
c) producerea curentilor.
9. Motorul electric transforma energia electrica absorbita pe Ia borne in:
@energie mecanica;
b) energie electrica;
c) energie eoliana.
IO.Principiul general de functionare a masini lor electrice se bazeaza pe:
inductiei electromagnetice, daca masina respectiva este util izata ca generator;
~ fenomenul inductiei electromagnetice, daca masina respectiva este utilizata ca generator si
fenomenu l de producere a fortei electromagnetice, daca masina electrica este uti lizata ca motor;
c) fenomenul de producere a fortei electromagnetice, daca masina electrica este util izata ca
motor;
~ fenomenu l

I I. Marimile nominale impuse ale motoarelor asincrone sunt:


a) frecventa tensinii Ia bornele principale;
b) tensiunea Ia bornele principale;
c) frecventa tensinii Ia bornele principale, putera utila;
~ putera utila
~ tensiunea Ia bornele principale, putera utila, frecventa tensinii Ia bornele principale.
12. Generatoarele de curent altemativ sunt acele masini electrice ale caror destinatie este de a
trans forma:
a) energie electrica in energie mecanica de curent alternativ;
b) energie mecanica in energie electrica de curent continuu;
@energie mecanica in energie electrica de curent aJtemativ.

ANOF~
~~ '**"'
eo.....
~en~~ OJ M...ra oc.t

ANOF~
oc

1111:~
fOMWitC
~ 14 AOI.Af1L-O.OOU

c:umNL

--

LFJ
..,.,._,._.....,...

~MUNCII..f......,

fl NOTlC'T* 10CW..1

f
,.,.....,r...,...
~-1-ltt)

--JttJ.au

.~

......_......._
....Ub ..

~-..e, ,

f~\ UGIR
a,..,..-t 1903
UGIR 1903 Fttlolo OOU

NOTtC'T'D toCW..I

Proiec:t <:ofonanl.al don FSE pnn POSORU 2007- 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA OIH JUOETUL OOLJ

lnvcstc~tc

in oameni I

/v;lll"O":r.l 5 Prorllcl'r.vco tnlSu'1lOr actr.-o oo oo.,:.aro


:lotoorU ~ de lntc<vcn;.o 5 I
Dczvtlftatoco$llrrpcn-.ooaca masunlor ac::. o de ocupare
Cor:ract POSORU 1025 I G77007

GJ) In compunera motorului de curent alternativ monofazat intra:


(a)};tatorul pe care sunt dispuse doua infasurari si rotorul ;
statorul pe care este dispusa o singura infasurare care se conecteaza Ia reteaua monofazata de
alimentare si rotorul care este de obicei in scurtcircuit;
c) rotorul in scurtcircuit si statorul.

"55

14. Dupa rolul functional, instalatiile electrice pot fi:


a) de producere a energiei electrice;
b) de transport a energiei electrice;
c) de distributie a energiei electrice;
d) de utilizare a energiei electrice;
e) auxiliare;
@ie producere a energiei electrice, de transport a energiei electrice, de distributie a energiei
electrice, de utilizare a energiei electrice, auxiliare.
15. Dupa frecventa tensiunii , se deosebesc instalatii electrice:

~de curent continuu si de curent alternativ ;


b) de curent alternativ ;
c) de curent continuu

16. Un sistem electroenergetic este alcatuit din:

ru. ansamblul instalatiilor electrice de producere, transport a energiei electrice;


<m ansamblu l instalatii lor electrice de producere, transport, distributie ~i utilizare a energiei
electrice, interconectate intr-un anumit mod ~ i avand un regim comun ~i continuu de producere ~ i
consum de energie electrica;
c) ansamblul instalatiilor electrice de producere, transport, distributie ~i utilizare a energiei
electrice.
17. Centralele termoelectrice se clasifica in:
5\:tcentrale termoelectrice cu condensatie;
~entral e electrice de termoficare, cu producere combinata de energie electrica ~ i termica,
centrale termoelectrice cu condensatie, care produc numai energie electrica;
c) centrale electrice de termoficare
18.Defectele Ia corpurile de iluminat pot fi:
a) spargerea partilor izolatoare;
b) arderea lampii ;
labirea legaturilor Ia bornele sau clemele de conexiuni ;
rderea lampii, defectarea balastului, slabirea legaturi lor Ia bomele sau clemele de conexiuni ,
rarea , strapungerea sau spargerea partilor izolatoare.

ANOFN\.

ANOFN\.

--

-,.,_,

~\ UGIR

.........,.._,_,

~&..~ 1903

...,.ruu., -..t.l. r.utUD Jl

-.ere>_.

OIU"C**A IV Ot..TDI!.A

Proicct cofman\<lt dan FSE pnn POSORU 2007 2013


lnveste~te in oameni I
A<:a pnoritar<'i 5 Pron-ovarc., ...-. . ,. "" ' ::t'\'0 ClO ocup:lfO
Dom.:.-roui m c do in!OMlfllle 5 1
DCl\'oltarca $1 ~ m:lSUtl<ll' act'.'O oo OQIC)a(o
Conuaa POSORU 102 5 1'GJ77007

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA DIN JUDETUL OOLJ

19. Cauzele posibile ale supraincalzirii rotorului sunt urmatoarele:


t(iij supraincarcarea motorului, scurtcircuit intre spirele rotorului sau legatura imperfecta Ia
b'obinele rotorului, frecarea rotorului de stator;
frecarea rotorului de stator;
c) supraincarcarea motorului.

20. Unitatea de masura pentru curentul electric este urmatoarea:


G}amperul;
b) kelvinul;
c) voltul;
d) candela.

ANOFN\.

ANOFN\.

--

---.....

--

....-ruuL~

. ., ..u

t.t.MiUD ..

UGIR 1103 rllala DOU

~~v~n"M

Proiect colin.1n\3t d.n FSE prln POSORU 2007 2013


lnvcste~te in oameni !
Axa pnoo:am 5 Prorcr.Yea m.'lsU".)()I' actrc do ocv,>aro
Oomcnd ma;or de lllc<von~ 5 1
Dczvor.aroa ~ "'llfcmeoWC<I masunloc' ac:;vc do ocwarc
Cor:ra::! POSORU'1025 1 G77907

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA DIN jUOETUL DOLJ

Proba scrisa Ia examenul "Electrician de intretinere si reparatii"


VARIANTA 2
I. Aparatele electrice de joasa tensiune sunt aparate ce se construiesc pentru tensiuni nominate ce
nu depasesc:
~ 1100 Y curent alternativ si 1100 V curcnt continuu ;
@ 1 ~00 V curent alternativ si t_5oo V curent continuu ;
c) 1200 V curent alternativ si 1200 V curent continuu.

2. Intrerupatoarele si comutatoarele cu parghie sunt aparate neautomate care se utilizeaza In:


a) circuite de iluminat sau forta de curent continuu ;
@circuite de iluminat sau forta de curent continuu si alternativ;
c) circuite de iluminat sau forta de curent alternativ.
3. Prizele bipolare protejate in carcasa metalica se utilizeaza:
(a)) instalati ile industriale interioare si exterioare realizate aparent;
b) instalatiile industriale interioare;
c) instalatii le industriale exterioare;
d) instalatiile industriale interioare si exterioare.
4. Principalele parti constructive ale lntrerupatoarelor automate sunt:
@ organul motor contactele principale (fixe si mobile);
b) contactele principale;
~cam era de stingere;
(QJcontactele auxil iare, camera de stingere, mecanismul de zavorare sau broasca lntrerupatorului,
declansatoare cu functie de protectie ;
5) declansatoare cu functie de protectie (termobimetalice, electromagnetice);
~carcasa aparatului cu sisteme de fixare;
5. Siguranta fuzibi la are doua regimuri de fu nctionare :
@cand curentul care o strabate este mai mic decat curentul minim de topire si
regimul tranzitoriu condit ionat de curentii de scurtcircuit sau de suprasarcina,
curenti ce depasesc curentul minim de topire ;
b) dind curentul care o strabate este mai mare dedit curentul minim de topire si
regimul tranzitoriu conditionat de curentii de scurtcircuit sau de suprasarcina,
curenti ce depasesc curentul minim de topire;

.liG.

ANOF"'-

.liG.

ANOF"'-

~.......,.. ~

~"-~oc~

~ For."-"C~Ooll

. . . .~4~l'L(IAOOU

r \ UGIR

a.".r.a 1903

UGIR 1903 Filllla DOW

Proicct cofinantat d1n FSE prin POSDRU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA DIN juDETUL OOLJ

lnveste~te in oameni !
lwl poont;>ra 5 Pron10varca masunior actr.~ do OOJPJfC
Dorncolld fTiaJOf de lf1!CfYOO~ 5.1
Oezvoltan:a ~ mplcmcntarea tnasuni<Y actr.'C do ocuparo
POSDRU 102.51 G-77007

eocac:

6. Statorul care este destinat producerii fluxului magnetic necesar functionarii masinii respective,
este format din urmatoarele elemente componente:
a) carcasa, infasurari;
b] piese polare, scuturi;
@ sistem de perii cu port perii, scuturi, piese polare, infasurari, carcasa.
7. Elementele componente ale unui rotor in care se indue tensiuni electromotoare sunt
urmatoarele:
a) arborele rotorului;
b) miezul magnetic, infasurari;
c) colector, lame de ventilatie;
@ arborele rotorului, miezul magnetic, infasurari, colector, lame de ventilatie;
8.Masinile de curent continuu sunt masini electrice care sunt destinate sa functioneze in :

curent continuu ;

b) curent altemativ ;
c) curent continuu si alternativ.

9. Pentru ca o masina electrica sa functioneze ca generator este necesar ca:


@ partea mobila sa fie antrenata in miscarea de rotatie, infasurarea electromagnetului sa fie
alimentata de Ia o sursa de energie electrica, bomele de iesire sa fie conectate Ia consumatorul
respectiv;
b) partea mobila sa fie antrenata in miscarea de rotatie, , bomele de iesire sa fie conectate Ia
consumatorul respectiv;
c) infasurarea electromagnetului sa fie alimentata de Ia o sursa de energie electrica;
10. Motoarele de curent altemativ asincrone se clasifica dupa numarul de faze ale tensiunii de
alimentare in:
a) motoare de curent altemativ trifazat ;
@ motoare de curent altemativ monofazat, bifazat si trifazat ;
c) motoare de curent continuu monofazat, bifazat si trifazat ;
d) motoare de curent continuu monofazat, si trifazat ;
11. Generatoarele de curent continuu se clasifica dupa modul in care se alimenteaza infasurarea
de excitatie in:
a) generatoare de curent alternativ cu excitatie separata si autoexcitatie;
b) generatoare de curent continuu cu excitatie separata si generatoare de curent altemativ cu
autoexcitatie;
~ generatoare de curent continuu cu excitatie separata si autoexcitatie.

.mA

ANOFM\.

cvmttA. ltfOIONAI. oe fOIItMA.Ite


NOfUX*At..4 A AlXA.lllOllt 00U

re

-- ---

,............ r.......

_TDtUL......_,~

~IIN'.Jitil

.. ....OflC'l'IBSCIC:WJ:

y;'&.~
\ 1903
UGIR

---

--

~.....c:...ruuatt

...,"""

UGIR ltol Flilla DOU

NOT<qJD-.o

Proiect cofin~t dtn FSE pnn POSORU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIIIf. 011~ jUDETUL DOlJ

A:1..1 pnonla."a

lnvestc~tc

in oamcni !

rrosutiiOf act .'Q dl: o JP."VO


Oool()lliuj n~,JOI' oo lt1!Cf\ .,.,;:c 5. 1

Pronl0\'<111!3

Oczvoo1<-vca ~ ~'mcntarca ""'lsurb actw oo oeup.Yc


Con:ract f'OSDHUi1025 1rG'77007

WDefectele Ia priza apar in cazul :

@ supraincarcarii prizei prin racordarea Ia aceasta a unui consumator mai mare de 2000 W sau
suprasolicitarilor mecanice repetate datorita introducerii si scoaterii repetate a tiselor din priza;
b) supraincarcarii prizei;
c) suprasolicitarilor mecanice repetate datorita introducerii si scoaterii repetate a fiselor din priza.
13.Cauzele posibile ale supraincalzirii statorului sunt urmatoarele:
a) scurtcircuit intre spirele unei bobine;
b) conexiune in triungh i in Joe de stea;
~ scurtcircuit intre spirele unei bobine;
@ scurtcircuit intre spirele unei bobine, scw:tein;uHlltre::sf'irele unei bobine, ventilatie
insuficienta, conexiune in triunghi in Joe de stea.
14. Mediul cu temperatura mai
sursa calda;
sursa rece;
sursa medie.

sc~zuUi,

de Ia care se preia

c~ldu r~

este denumit:

15. In timpul functionarii aspiratorului :


motorul aspiratorului invarte un ventilator;
paletele ventilatoru lui imping aerul spre iesire pentru aer;
datorita diferentei de presiune dintre mediul inconjurator si intrarea pentru aer, aerul care intra
in aspirator antreneaza in miscare particulele mai grele atlate in vecinatatea intrarii pentru aer :
praf, nisip, scame, etc.;
42)utilizarea unei perii Ia capatul tubu lui de aspiratie.

16. Reparatii curente de gradul l ( RCl)- constituie elementul de baza al reparatii lor prin care se
mentine in perfect~ stare de fu nctionare uti lajele ~i instalatiile, iar principalele operatiunii care se
execu~ sunt :
a) reconditionarea ~i reglarea subansamblelor cu uzurn frecven~;
(6) verificarea dispozitivelor de comand~, reconditionarea ~i reglarea subansamblelor cu uzu r~
'ffecven~, repararea frane lor ~i cuplaj elor electromagnetice, inlocuirea periilor, a contactelor arse
precum ~i curatarea motoarelor;
c) repararea franelor ~i cuplajelor electromagnetice;
d) inlocuirea perii lor, a contactelor arse precum ~i curntarea motoarelor.
17.Unitatea de masura pentru temperatura termodinamica este urmatoarea:
a) amperul;
b) kelvinul;
~voltu;
~candela.

---

ANOFN\

o..-,_ ......... Ooo

ANOFN\

~'\ UGIR

..... ...... 1903

Proicct eolinanllll d on FSE pnn POSORU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA OIH JUDETUL DDLJ

lnvcste!jte in oameni I

AAA ;.onon'..lm 5 Prono-=


De~ <.

m.~ act .'o do OCUPJtc


Dancniull'l\1i0( do ll'liCIVCil;>c 5 1
tfl~mcn'.atea 11\lSu"-Xlr act -'0 de oo.;poro
~ POSORU

18. Dupa nivelul tensiunii, instalatiile electrice de joasa tensiune, pot avea:
@)ensiunea de lucru este sub I KV;
b) tensiunea de lucru este I KV;
c) tensiunea de lucru este sub 2 KV;
d) tensiunea de lucru este 3 KV.
19. Pentru buna functionare a receptoarelor, ali mentarea cu energie electrica trebuie sa
lndeplineasca o serie de conditii referitoare Ia:
~tensiune, frecventa, putere ~i continuitate.
'155 randament;
c) puterea utila.
20. Dintre receptoarele ~i instalati ile sensibile Ia goluri de tensiune fac parte urmatoarele:
motoarele ~i compensatoarele sincrone;
motoarele asincrone, contactoarele de 0,4 kV ~i cele din circuitele secundare, automatica,
protectia, blocajele ~ i reglajele din circuitele tehnologice, echipamentele electronice, inclusiv
redresoarele comandate, motoarele ~i compensatoarele sincrone;
c) echipamentele electronice, inclusiv redresoarele comandate;
d) contactoarele de 0,4 kV.

ANOFN\.

102 5 I G.77!.<07

--
,..,....,

REINTEGRAREA SOMERILOR

Proieet cofinan!at d n FSE pnn POSDRU 2007 201 3


lnvcste~tc in oamen1 !
5 "Promovarca n~'l$00l0i' aclt>'O dQ oo.;p;JtO

A;-.1 pr.ontar;)

PE PlATA ACTIVA on; JUOETUL DOlJ

0ancnut nno< de ~ :!<VCO~ 5 I


actvo de oa.o:JtO
Com'aCt POSORU/102.-:; 1 G 77SIJ7

~ $1 in~Cl~Cmen:arca ~,()(

Proba scrisa Ia examenul "Electrician de intretinere si reparatii"


VARIANTA 3
1. Aparatele electrice sunt impartite dupa frecventa de conectare tn :
@5 clase, dupa cum urmeaza: clasa I - pana Ia 30 actionari pe ora, clasa II- pana Ia 150 actionari
pe ora, clasa Til - pana Ia 600 actionari pe ora, clasa IV - pana Ia 1200 actionari pe ora, clasa V pana Ia 3000 actionari pe ora;
b) 2 clase, dupa cum urmeaza: clasa I - pana Ia 30 actionari pe ora;
c) 4 clase, dupa cum urmeaza: clasa I - pana Ia 30 actionari pe ora, clasa II- pana Ia 150 actionari
pe ora, clasa III - pana Ia 600 actionari pe ora, clasa IV - pana Ia I200 actionari pe ora.
2. Aparatele electrice de joasa tensiune se folosesc in :
a) centrale ;
b) stati i electrice ;
@;entrale si statii electrice.
3. Unul dintre cele mai vechi aparate de protectie sunt:
@igurante fuzibile ;
b)relee de protectie ;
c)declansatoare ;
d)descarcatoare.
4. Generatorul electric transforma energia mecanica primita de Ia arborele rotorului in:
a) energie eoliana;
b) energie mecanica;
)energie electrica.
5. Marimile nominate impuse ale masinilor electrice de curent continuu sunt:
a) turatia ;
b) tensiunea Ia bornele principale;
~putera utila;
~ten s iunea Ia bornele principale, putera utila, turatia.
6.Motoarele monofazate au de regula puteri cuprinse intre:
@ puteri de pana Ia I KW si tensiuni sub 500 V;
b) puteri de pana Ia 2 K W si tensiuni sub 500 V;
c) puteri de pana Ia 10 KW si tensiuni sub 50 V;
d) puteri de pana Ia 1 KW si tensiuni sub 2500 V;

ANOFH\.

ANOFH\.

--

UGIR 1tol f .... OOU

lllt.-u

Proicct cofinan!3t d10 FSE prin POSORU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERI LOR

~ 1 iJ'

,-wYtJ 5 PrcxnCMl

lnvcsle!jle in oameni I

0.. 0< "D:lfO


[)rv...... ,.
51
Ocr.'OI:atCa $1 ~ ~ ac:Nc Ot' OCMXliC

PE PlATA ACTIVA DIN JJD TUL DOLJ

Corf.:act POSORU 102.5 1 G 77007

7. Generatoarele de curent alternativ trifazat sunt acele masini electrice ale caror destinatie este
de a transforma:
a) energie electrica in energie mecanica de curent altemativ.
J?)_ energie mecanica in energie electrica de curent continuu;
~nergie mecanica in energie electrica de curent trifazat.
8.Cele mai importante caracteristici ale motorului asincron sunt:
a)caracteristica cuplu functie de alunecare, caracteristica factoru lu i de putere, caracteristica
randamentului si caracteristica mecanica;
b) caracteristica factorului de putere;
~ caracteristica cuplu functie de alunecare;
~ caracteristi ca mecanjca.
9. Statorul masinii electrice de curent ccontinuu are urmatoarele elemente componente:
a) carcasa, scuturile, polii de excitatie;
b)polii auxi liari;
c) dispozitivul port perii cu perii;
@i)dispozitivul port perii cu perii, cutia cu perii, carcasa, poli i de excitatie si auxiliari.

I 0. Receptoarele electrice sunt dispozitive care transform a energia electrica In alta forma de
energie utila si se impart in:
a) receptoare de iluminat, cuprinzand corpurile de iluminat prevazute cu surse electrice de
lumina;
b) receptoare de forta, care pot fi electromecanice (motoare electrice, electromagneti,
electroventile), electrotermice (cuptoare electrice, agregate de sudura) sau electrochimice (bai de
electroliza).
(E))receptoare de iluminat, cuprinzand corpurile de iluminat prevazute cu surse electrice de
lumina si receptoare de forta, care pot fi electromecanice (motoare electrice, electromagneti,
electroventi le), electrotermice (cuptoare electrice, agregate de sudura) sau electrochimice (bai de
electroliza).
l l. Dupa nivelul tensiunii, instalatiile electrice se clasifica in:

@ instalatii de joasa tensiune (JT), a caror tensiune de lucru este sub I kV;

instalatii de medie tensiune (MT), cu tensiuni de lucru in intervalul 1...20 kV;


Q instalatii de inalta tensiune (TT), cu tensiuni de lucru intre 35... 11 0 kV;

@) instalatii de foarte inalta tensiune, functionand la tensiuni mai mari sau egale cu 220 kV.

ANOFI'C\.

ANOFI'C\.

-21tt41tU

---..

F~\ OGIR

a."..a
' 1903

~tallf.~..

oc.ut1toJF--.oou

~IYOf.TIJIM

Proiect cofinan!JI dtn FSE prln POSORU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACT AD N JUD T\JL DOlJ

.
_
lnveste~tc in oamcni !
r.xa pt'IOf'IUlr3 ::> 'Promcwarc:l m:.striOf i) _ _ doc '-' JIIO'O.
Dcz-.-ol'~"lll!a ~

DomoniU 0\30" t'Y'! '~(,.'f\ -n,..c 51


tn--plt-rnoo'.11"C:t masun1o1 ac:..-o de ~c
Con:ract POSORU 102'5 1 G-77001

12. Caracteristicile tehnice nominate a le receptoarelor sunt urmatoarele:


activa Pn, sau aparenta Sn;
W ensiunea Un, puterea activa Pn, sau aparenta Sn, conexiunea fazelor, curentul In, randamentul
1ln, factoru l de putere cos <i>n. relatia dintre curentul de porn ire Ip (conectare) ~i curentul nominal
In, sub forma raportului lpfln.
c) conexiunea fazelor;
d) curentul In;
~uterea

13.ln timpul exploatarii instalatiile electrice trebuie sa functioneze Ia pararnetrii pentru care au
fost concepute, lucru care este posibil doar daca instalatiile sunt sub un control permanent, iar pe
langa uzura care intervine de-a lungul timpului , instalatiile electrice mai sunt s upuse unor
solicitari suplimentare cum ar fi:
a) solicitari mecanice;
b) solicitari termice;
@ olicitari mecanice, datorate s_g_ecificului procesului tehnologic , v ibratiilor sau loviturilor si
sol icitari termice , datorate supraflllcarcarii Ia care sunt supuse receptoarele electrice.
14. lnstalatiile frigorifice ~i pompele de caldura, sunt m~ini term ice care au rolul de a:
@ prelua caldura de Ia un mediu avand temperatura mai scazuta ~ i de a o ceda unui mediu avand
temperatura mai ridicata;
b) prelua caldura de Ia un mediu avand temperatura mai ridicata ~i de a o ceda unui mediu avand
temperatura mai scazuta;
c) prelua caldura de Ia un mediu avand temperatura mai ridicata ~ide a o ceda unui mediu avand
temperatura mai ridicata.
15. Reparati i curente de gradul II (RC2)- cuprinde operatii suplimentare fata de RC 1 ~i au drept
scop ln locuirea pieselor ~i aparatelor ce prezinta uzura avansata, iar operatiile cares~ executa
sunt:
_
-epararea sau lnlocuirea aparatajului de comanda ~i pornire,; ,
@}inlocuirea cuplajelor, franelor ~i limitatoarelor de cursa, lnlocuirea partiala a bobinajului Ia
motoarele electrice ~i Ia celelalte aparate electrice;
~ lnlocuirea partiala a bobinajului Ia motoarele electrice ~i Ia celelalte aparate electrice.
16.Unitatea de masura pentru temperatura termodinamica este urmatoarea:
am peru I;
kelvinul;
voltu;
d) candela.

ANOF~

---

_
--

f'"~ UGIR

~L-~ 1903

_..... ..
--lOM........_,.......,
~JVOI..TIJII'.A

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA D N JUDETUL Dow

Proillet cofonantat din FSE prin POSORU 2007- 2013


lnveste~tc in oameni I
Axa pnont.Ya 5 Ptc<rc.a-ca trosunlot EIC' . & ev
Oomcnul11'1.1; (!~ ~!C<\'\.
51
Oezvol:a'c.l ~ JnOSll'llor ac::-.-c de OCUPM)
Con:tacl POSORU/102.5 11Gf77907

_kZ.Cauzele posibile pentru care viteza de rotatie este anormala sunt urmatoarele:
statorului este conectata stea in Joe de triunghi, supraincarcarea motorului este
dezlipita Ia una sau mai multe bare Ia rotorul motorului colivie, scurtcircuit intre doua p~rii,
contact slab Ia bobinele statorului sau rotorului;
b) supraincarcarea motorului , este dezlipita Ia una sau mai multe bare Ia rotorul motorului
colivie;
c) contact slab Ia bobinele statorului sau rotorului.

~nfasurarea

18. lntreruperea circuitului pe un traseu poate fi cauzata de:


a) topirea fuzibilului;
~ topirea legaturii electrice;
@ topirea fuzibilului sigurantei fuzibile si slabirea unei legaturi electrice.
@.cauzele posibile pentru care un motor nu porneste sunt urmatoarele:
a) intreruperea circuitu lui de alimentare cu tensiune, intreruperea unei infasurari a bobinelor
motorului;
b) conexiunea in stea in Joe de triunghi;
c) sarcina excesiva Ia pomire;
intreruperea circuitului de al imentare cu tensiune, intreruperea unei infasurari a bobinelor
motorului, conexiunea in stea in Joe de triunghi, sarcina excesiva Ia pomire, scurtcircuit in
infasurarile statorului, o in fasurare este conectata cu capetele schimbate in conexiunea stea.

@>

20. lnstalati ile electrice Ia consumator se compun din:


a) receptoare electrice;
b) retele electrice ~i puncte de alimentare;
~ echipamente de conectare, protectie;
~receptoare electrice, retele electrice ~i puncte de alimentare (distributie), echipamente de
conectare, protectie, AMC etc., adica restul echipamentelor electrice, In afara de receptoare.

ANOFN\.

--

_......._,

....

.........

,uu..~,

~"'-\ UGIR
"L""1903
UGIR ltol f ltloloOOU

-'<<rc>-.o

~.A.IVQ..TL"M

Prooect cofinan1a1 don FSE prin POSORU 2007 2013


lnvcste~te in oameni !
Axa pr-.or.:.r.'J 5 Prot:loor.~~ro
(Y ""' .. "
oeuparo

REINTEGRAREA Sor,ERILOR

OomoniU rm dO rl:Cf\'CrJiC 5 1
OCZVOI".arca 'I' ~:.rea mlSullor actNC de oeuparc
Cor!rncl POSORV 102 5 1 C'17007

PE PlATA ACTIVA DIN JUDEoUL DOLJ

Proba scrisa Ia examenul "Electrician de intretinere si reparatii"


VARIANTA4
1. Sistemul electroenergetic cuprinde:
a) instalatiile electrice de producere a energiei electrice;
@)instalatiile electrice de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;
c) instalatiile electrice de distributie a energiei electrice;
d) instalatiile electrice de utilizare a energiei electrice.
2. Centrala termoelectrica transforma:
a) energia mecanica in energie electrica;
b) energia latenta a combustibililor In energie termica;
@energia termica in energie electrica;
d) energia solara in energie termica.
3.Dupa puterea generata sau absorbita, masinile electrie se impart in;
@)masini electrice de putere mica;
b)masini electrice de putere foarte mica;
@nasini electrice de putere medie;
~asi ni electrice de putere mare.
4. Masinile de curent alternativ sunt masini electrice care sunt destinate sa functioneze in :
a) curent continuu ;
@curent alternativ ;
c) curent continuu si alternativ.
5. Dupa viteza de rotatie Ia care functioneaza, masinile electrice pot fi :
a) masini sincrone ;
b) masini asincrone;
@ masini electrice sincrone si asincrone.
6. Marimile nominale impuse ale motoarelor sincrone sunt :
a) factorul de putere;
b) tensiunea Ia bornele principale;
c) frecventa tensinii Ia bornele principale, putera utila;
d) putera uti la
@ tensiunea Ia bornele principale, putera utila, frecventa tensinii Ia bornele principale, puterea
aparenta si factoru l de putere.

...... ~--~~-~Clot

aMtllltA ..oou.a. ot ~
...,.-~ .t. A:lU.fli,.OAOOU

--

~~\ UGIR

llliL,~ 1903

_,

-.-tUro.t.-....c:a.r~

~-

..

OIU'OIOIIt\A 'V(k_Tl.9M

Procct co!in.1n\3t dn FSE pon POSORU 2007 2013

REINTEGRAREA SOMERI LOR

/'V:.~ ~

PE PlATA ACTIVA DIN J.JD TUL 00'-~

lnvcsteljte in oamcni !
5 Promcl':nrca rrosunJor act .'0 do oo;parc
OomcorJI mapr oc 1t1IM'COi>O 5 1

DcZVOiw.:: $111l'Pcn'IC0~1fca n~ actl\'c do oo..p:vo


Con~'<X:I POSDRU 102.5 1 ~11007

7. Dupa functiile de protectie, intrerupatoarele automate de joasa tensiune se impart in:


a) intrerupatoare automate de curent maxim,intrerupatoare automate de curent minim ;
b) intrerupatoare automate de curent invers,intrerupatoare automate de tensiune minima,
intrerupatoare automate de tensiune maxima;
@ intrerupatoare automate de curent maxim,intrerupatoare automate de curent
minim, intrerupatoare automate de curent invers,intrerupatoare automate de tensiune minima,
intrerupatoare automate de tensiune maxima.
8. Dupa umarul polilor, intrerupatoarele automate pot fi:
@ monopolare, bipolare, tripolare sau tetrapolare;
b) bipolare;
c) tripolare sau tetrapolare;
d) monopolare.
9.Cele mai frecvente defecte care pot aparea Ia tablourile electrice sunt urmatoarele:
a) slabirea unei legaturi electrice;
b) deteriorarea unor aparate electrice ;
@ slabirea unei Jegaturi electrice dintr-o clema sau boma de prindere, deteriorarea clemelor sau
bomelor de prindere , deteriorarea unor aparate electrice , deteriorarea izolatoarelor de sustinere
a barelor de tensiune;
d) deteriorarea izolatoarelor.
I 0. Dupa marimea pe care o protejeaza, relee de protectie pot fi:
a) relee de curent, relee de timp;
)relee de tensiune;
elee de putere;
elee de impedanta, relee de temperature, relee de frecventa, relee de curent, relee de timp;
elee de frecventa;
I I. Exploatarea corecta a motoarelor electrice consta:
a) inlaturarea scantei lor Ia colector; .
b) ungerea regulata;
.1 supravegherea incarcarii normale;
~ in supravegherea incalziri i si a incarcarii normale ,in curatarea si ungerea regulata , in
inlaturarea scanteilor Ia colector. .

ANOFH\.
.. Y..I'dtlre:ll

~ ~~
~,OtW

ANOFH\.
cttmM. llttGOCA4 01 fOIIIIiWll.
,.,.,.,.~

.. ADU..ft.O.~

--

__._...

v' \ UGIR

. .."'~ 1903

_.._

---

.........

~-..c...,

~UI.I~1VM

Proiocl cofinanl'!t dm FSE pnn POSORU 2007-2013


lnvcste~tc

"'

PE PlATA ACTIVA 0111 JUDETUL OOlJ

12.Intretinerea motoarelor electrice se face de catre electricianu l de intretinere si are urmatoarele


scopuri:
a) prevenirea incendiilor;
b) mas urarea motoarelor;
~prevenirea accidentelor.
~preven irea accidentelor, prevenirea defecte lor si prevenirea incendiilor.
13. Cauzele posibile ale supraincalzirii lagarelor sunt urmatoarele:

('.i) ungere insuficienta sau utilizarea uleiului necorespunzator, patrunderea mizeriei in interiorul
Yagaru lui, rulmentu l este uzat , gripat sau are joe, dispozitivul de transmisie este prea intins.
b) rulmentul este uzat;
c) dispozitivul de transmisie este prea intins;
d) ungere insuficienta sau utilizarea uleiului necorespunzator.
14. Mediul cu temperatura mai ridicata, caruia i se cedeaza caldura, este denumit:
a) sursa rece;
~ursa calda;
c) sursa medie.
15.Cuptoarele electrice obisnuite au elemente care se incalzesc cand sunt strabatute de :

~curent;

b) tensiune ;
16. Lucrarile de reparati i se clasifica astfel:

<() reparati i curente de gradul I si II


~ revizia tehnica

te> reparatii awJtiliMe. QO.r~

in oamcni !

1tart1 5 F'rom:Mlrca m:ISI:riiOr a .~ .yo p:l(O


Dorno:niJ m.1)Cf ' ""let"\\
51
Dc..vo::.wa ~ ilrplcment<Yca rrosuruor act.'Q de CXlJPM3
CA<lllact POSORU t02."5 1 C.77007

REINTEGRAREA 50MERILOR

-e

17. Revizia tehnica(RT)- cuprinde ansamblul de operatii executate periodic pentru verificarea
starii tehnice a utilajului ~i pentru determinarea principalelor operatii ce urmeaza a fi executate
cu ocazia primei reparatii planificate s i consta in :
.!2_ verificarea aparatajului de comanda a utilajelor;
c_eyverificarea legaturilor Ia centura de impamantare, verificarea aparatajului de comanda a
utilajelor, verificarea alirnentarii ~ i a instalatiei electrice, reglarea Ia nevoie a aparatelor de
protectie;
c) verificarea alimentarii ~ i a instalatiei electrice;
d) reglarea Ia nevoie a aparatelor de protectie.

ANOFH\.

ANOFH\.

F~\ UGIR

L~ 1903

--

UGIR 1903 fiilll DOU

....

Proloct cofinanpt dm FSE pr1n POSORU 2007 2013

lnvestete in oamcnl I

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA nu: jUDETUL DOLJ

A>Jl pnor:.r.! 5 Premo; area rn . '. 10' '10 d()(>;:>.~ ~

Dornclwln\ajOI'

Con:tacl POSORU 102.!>

19. Intrerupatoarele din clasa USOL se realizeaza pentru curenti nominali


de:
~ 1 00 A;
@ I 00, 250, 500 si 800 A;
c) 500 si 800 A.
20.Caracteristicile tehnice ale aparatelor electrice s unt :
a) tensiunea nominala, curentul nominal ;
b) rezistenta Ia uzura mecanica, frecventa de conectare, gradul de protectie;
c) capacitatea de rupere ;
<@) rezistenta Ia uzura mecanica, frecventa de conectare, gradul de protectie, capacitatea de
rupere , tensiunea nominala, curentul nominal.

---

~~~-lolt.ldOO.

""

u
fi

'
1

ifllllcn'ICOtarca rMsu.-Jor adNO dO OOJIXVO

18.Unitatea de masura pentru intensitatea lum inoasa este urmatoarea:


a) amperul;
b) kelvinul;
c) voltul;
@ candela.

ANOF~

ANOF~

1~7

~"'-\ UGIR
...."'.... 1903

--

...:rou.~~..

l'Wf-1l

UGIR1903FilQJDOU

~CJl<I IOOAU

-IV~

Prolect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007- 2013

REINTEGRAREA SOMERILOR

lnvestete in oameni !

masun:or act .c do owparo


DoollMIUJ n\1]0< de mt~ 5 .1
Oczvo.~ ~ crl"f))crncotarca masurliOf adr."t: de ocuparc
Coc1'act POSDRU 10Z51 G77?07

A>-.1

?E P.ATA ACTIVt. Oili jUDETUL 00lJ

pnonta'<l

Pr0100'1<1/"C3

Proba scrisa Ia examenul "Electrician de intretinere si reparatii"


VARIANTA5
I. Intrerupatoarele automate se folosesc Ia protectia:
@ instalatiilor de iluminat;
@notoarelor electrice, a retelelor de distributie;
@ ablourile de distributie din centrale electrice si din posturile de transformare sau a altor
consumatori.
2. Dupa functia indeplinita, masinile electrice se impart in:
a) generatoare electrice;
~generatoare electrice, motoare electrice, convertizoare electrice;
c) convertizoare electrice;
d) motoare si convertizoare electrice.
3. Generatoarele de curent alternativ monofazat sunt acele masini electrice ale caror destinatie
este de a transforma:
a) energie electrica in energie mecanica de curent alternativ.
b) energie mecanica in energie electrica de curent continuu;
~nergie mecanica in energie electrica de curent monofazat.
4.Rotorul masinii electrice de curent ccontinuu are urmatoarele elemente componente:
a) miezul magnetic rotoric;
b) infasurarea rotorica, arbrele;
~ colectorul, ventilatorul;
~miezul magnetic rotoric, infasurarea rotorica, arbrele, colectorul, ventilatorul.
5.Generatorul de curent continuu este o masina electrica de curent continuu care transforma:
@e~ergia mecanica a unei surse primare de energie in energie electrica sub forma curentului

contmuu;
b) energia electrica a unei surse primare de energie in energie mecanica sub forma curentului
alternativ;
~ epergia_me~~ a ~ei ~se~imare tle ~ergi.e i{l energie electrica sub forma curentului
c~tlnuu; \
6. Caracteristicile generatoarelor de curent continuu sunt:
a) caracteristica de mers in gol;
b)caracteristica de reglaj;
@ caracteristica externa, caracteristica de mers in gol si caracteristica de reglaj.

ANOF"'

--
*'4t1)

v'~ UGIR
11""'""1903

"""""""-

.....,.UM. MUNC4 rAIU.CIIf

UGIR 1803 FMiola OOU

MOffc-t'CJ c.ocw..&

~JAIYO..~

Pro cx:t cofinantat din FSE prin POSORU 2007 2013


lnveste~te in oameni !
Pw-1 poonlM\ 5 Pr~ rnastnor net. dO oa.:oaro
DomcnU rrop de ll'!m'cn;.<l 5 1

REINTEGRAREA SOMERILOR
P PlATA ACTo~ A C ; JUD~:TUL. DOW

Ocr.-o.'tlrca ~ ~~~:i'-~~'5~ ~~~

7.Motoarele de curent continuu, din punct de vedere al modului de alimentare a infasurarii de


excitatie pot fi:
a) motoare de curent continuu cu excitatie separata, derivatie ;
@ motoare de curent continuu cu excitatie separata, derivatie, serie si mixta;
c) motoare de curent continuu cu excitatie separata, mixta;
d) motoare de curent continuu cu excitatie separata.
8.Principalele metode de franare ale a motorului de curent continuu sunt urmatoarele:
a) franarea prin recuperare;
~ franarea prin recuperare, franarea prin conectare inversa, franarea dinamica;
c)franarea dinamica.

11'1d,e
9. Dup~ nivelul tensiunii, instalati ile electrice dej.oas8tensiune, pot avea:
@tensiuni de lucru In intervalul 1...20 kY;
b) tensiuni de lucru in intervalul 1...200 kV;
c) tensiuni de lucru In intervalu12.. .45 kY;
d) tensiuni de 1ucru In intervalul 1... 38 kY;
10. Cauzele posibile pentru care motorul vibreaza in timpul functionarii sunt urmatoarele:

@> slabirea suruburilor de fi xare pe suport, fundatie necorespunzatoare, descentrerea cuplajului


motorului cu mecanismul antrenat, montarea incorecta a curelelor de transmisie;
b) descentrerea cuplajului motorului
c) montarea incorecta a curelelor de transmisie;
d) fu ndatie necorespunzatoare.

I I. Intrerupatoarele din clasa USOL se realizeaza pentru curenti nominali


de:
a)IOO A;
(B)) 100, 250, 500 si 800 A;
C5 500 si 800 A.
12.Caracteristicile tehnice ale aparatelor electrice sunt :
a) tensiunea nominala, curentul nominal ;
b) rezistenta Ia uzura mecanica, frecventa de conectare, gradul de protectie ;
c) capacitatea de rupere ;
@ rezistenta Ia uzura mecanica, frecventa de conectare, gradu l de protectie, capacitatea de
rupere , tensiunea nom inata, curentul nominal.
13. Reparatii capitale (Rk) - constaln interventii ce se executa dupa expirarea ciclului de
funct ionare prevazut In normative, in cadrul acestor reparatii utilajul se demonteaza total In

ANOFN\.

ANOFN\.

-,.,....,

UGIR lt03 Fillol1 DOU

Proiect cofinanj:lt dn FSE pnn POSORU 2007 2013


lnveste~te in oameni I
IWl ~:.ra 5 "Protrc.'3t"C:J rrosiJtil _:.co ~'P"'
l:lorncndm: ---~c. -~5'

REINTEGRAREA SOMERILOR
PE PlATA ACTIVA DIN jUDETUL OOLJ

Oc;:-.'OI'aca ~ ~i::t~~ois<lf~~

scopul refacerii complete a capacitatii de lucru a utilajului ~i aparatajului, iar aceste reparatii
cuprind:
{a2)toate operati ile care se executa Ia RC I ~i RC2;
~nlocuirea completa a pieselor ~i aparatelor deteriorate sau care au fost reconditionate.
14.Unitatea de masura pentru tensiune este urmatoarea:
a) amperul;
b) kelvinul;

~ voltul;

'<r) candela.
15. Motorul electric transforma energia electrica absorbita pe Ia borne in:
m energie mecanica;
b) energie electrica;
c) energie eoliana.
16. Dupa frecventa tensiunii, se deosebesc instalapi electrice:
@ de curent continuu side curent alternativ ;
b) de curent altemativ;
c) de curent continuu.
17.Cele mai importante caracteristici ale motorului asincron sunt:
@ caracteristica cuplu funct ie de alunecare, caracteristica factorului de putere, caracteristica
randamentului si caracteristica mecanica;
b) caracteristica factorului de putere;
c) caracteristica cuplu functie de alunecare;
d) caracteristica mecanica.
18. Statorul care este destinat producerii fluxului magnetic necesar functionarii masinii
respective, este format din urmatoarele elemente componente:
a) carcasa, infasurari;
b) piese pol are, scuturi;
@)sistem de perii cu port perii, scuturi, piese polare, infasurari, carcasa.
19. Motoarele de curent alternativ asincrone se clasifica dupa numarul de faze ale tensiunii de
alimentare in:
;.). motoare de curent alternativ trifazat;
(Q)'motoare de curent alternativ monofazat, bifazat si trifazat;
c) motoare de curent continuu monofazat, bifazat s i trifazat ;
d) motoare de curent continuu monofazat, si trifazat ;

ANOFN\.

ANOFN\.

--

!t'\ UGIR

L~ 1903

-,...,...,,,

UG1R 1903 filialo DOU

Proaoct cofinanjat dan FSE prin POSORU 2007 2013


lnvcsto~tc in oameni !

REINTEGRAREA SOMERI LOR


PE PlATA ACTIVA OIH JUDETUL Dow

Ax.a pnont.l.'<'l 5

-- ::r.'O do cx:up;yc
0orncnou1 rn. do aro!CfVOOIIO 5 1

Proo-c.~ca m; .u

~ca ~ ~ m3surUlr act;:o do OCIJP3CC

Con.."'aee POSORU 102.5 1G/17007

20.Cele mai frecvente defecte care pot aparea Ia tablourile electrice sunt urmatoarele:
a) slabirea unei legaturi electrice;
b) deteriorarea unor aparate electrice ;
{c)) slabirea unei Jegaturi electrice dintr-o clema sau borna de prindere, deteriorarea clemelor sau
tfornelor de prindere , deteriorarea unor aparate electrice , deteriorarea izolatoarelor de sustinere
a barelor de tensiune;
d) deteriorarea izolatoarelor.

ANOFH\.

ANOFH\.

S-ar putea să vă placă și